Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus byråds journalsager (J. Nr )"

Transkript

1 Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Originalt emne Anlæg, Udvidelse og Regulering af Gader og Veje, Gadeplaner Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gader Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29. april ) Byrådsmødet den 21. april 1927 Uddrag fra byrådsmødet den 29. april side 3 Klik her for at åbne den oprindelige kilde Til første side (J. Nr ) Indstilling fra Udvalget for Byens Udvidelse og Bebyggelse angaaende Overenskomst med Lodsejerne om Anlæg af Thorvaldsensgade m. v. Fra Landsretssagfører Holst Knudsen forelaa følgende Skrivelse: "I Anledning af, at en herværende Arkitekt har forespurgt, om Musikernes Fagorganisation kan købe nogle Grunde i Mølleengen af Matr. Nr a langs Aaen, tillader jeg mig som Sagfører for Ejerne at forespørge, om Kommunen i Lighed med, hvad der f. Eks. er sket ved Overenskomst af 2/ mellem Kommunen og Enkefru Weis s Arvinger og overfor Frimurerstiftelsen, kunde indgaa paa at overtage den Lodsejerne paahvilende Forpligtelse til at opsætte et Træbolværk paa Møllens Grunde Vest for Slusebroen, mod at Ejerne Dette dokument er fra Side 1 af 10

2 forpligter sig til snarest at anlægge Thorvaldsensgade paa Strækningen fra Lundbyesgade til Marstrandsgade paa de Vilkaar, som har været gældende for de øvrige Gader i Mølleengen, og saaledes at Kommunen overtager Gaden som offentlig Gade, naar den er anlagt, og faar Ret til 15 Aar efter dens Anlæggelse at brolægge den paa Lodsejernes Bekostning. Konsortiet bekoster Anlæggelsen af Gaden, der sker under Kommunens Kontrol, dog saaledes, at Fortovet mod Aaen alene forsynes med Kantsten. Jeg skal bemærke, at det nuværende Bolværk formentlig kan staa i mange Aar. Saafremt Kommunen maatte ønske det, vil mine Mandanter være villige til til Gengæld vederlagsfrit at tilskøde Kommunen Parcellen Matr. Nr. 4 q af Aarhus Markjorder ved Vesterbrogade mellem Bryggeriet "Ceres" og den saakaldte Flachske Ejendom, paa hvilken hviler en Servitut overfor Bryggeriet "Ceres" om Færdsels- og Facaderet mod Grunden, ligesom mine Mandanter overdrager vederlagsfrit til Kommunen Gangbroen, saaledes som denne nu er istandsat af Kommunen. Omkostningerne ved Tilskødningen maa betales af Kommunen." Fra Udvalget for Byens Udvidelse og Bebyggelse forelaa følgende Indstilling: "Fremsendes til Byraadets Afgørelse, idet Udvalget indstiller, at den foreslaaede Ordning tiltrædes med det Forbehold, at Thorvaldsensgade straks brolægges paa Lodsejernes Bekostning, og at disse intet Krav stiller med Hensyn til Tidspunktet for Opsætning af Bolværk og Anlæg af Fortov langs Aaen, ligesom de maa respektere den af Byraadet sidst vedtagne Byggelinie for Thorvaldsensgade. De sædvanlige Omkostninger ved Overdragelsen af Matr. Nr a (tidligere 4 q) til Byen deles lige mellem Køber og Sælger." Borgmesteren forelagde Sagen og meddelte, at Lodsejerne havde tiltraadt Udvalgets Betingelser, saaledes at Arealet mellem den oprindelig fastsatte og den ny Gadelinie henregnes til de tilstødende Grunde som ubebygget Areal. Byraadet blev enebestemmende om, hvornaar der skal sættes Bolværk og Stakit langs Aaen; det vilde selvfølgelig koste en Del Penge, men det var egentlig ikke andet, end hvad Kommunen har gjort ved Louisegade og nu sidst ved Frimurernes Grund, hvor man endog anlægger Gaden. Der havde igennem mange Aar været forhandlet om denne Sag, og nu kunde man endelig faa en Ordning, som Udvalget vilde anbefale. M. Brammer spurgte, om det paatænkes at føre en Bro over Aaen ved Enden af Thorvaldsensgade, saa der blev Forbindelse til Vesterbro Borgmesteren Dette dokument er fra Side 2 af 10

3 svarede, at for Øjeblikket var der jo en Gangbro, og naar Byen fik Raad dertil, vilde der vel nok komme en Kørebro. Men for Tiden havde man saa mange store Arbejder for, at det vist blev nødvendigt at holde igen overfor nye Projekter. Indstillingen vedtoges. Uddrag fra byrådsmødet den 21. april side 13 Klik her for at åbne den oprindelige kilde Til første side (J. Nr ) Indstilling fra Belysningsudvalget angaaende Kontrakt mellem Midtjydsk Kulkompagni og Aarhus Belysningsvæsen om Losning af dettes Kulforbrug. Borgmesteren forelagde Havneudvalgets Forslag om Udleje af Pladsen ved Havnen til Midtjydsk Kulkompagni. Det var et nyt Selskab, som skulde have Hjemsted i Aarhus, og en Del af Aktiekapitalen dannedes her. Kontrakten indeholdt de sædvanlige Bestemmelser for Leje af Havnearealer, men der var tillige den Bestemmelse, at Selskabet ikke maatte indgaa Forbindelse med andre Selskaber ved Aarhus Havn. I de sidste Aar havde det nemlig været saaledes, at der egentlig kun var eet Selskab af Kulimportører ved Havnen, og det var ikke heldigt. J. C hr. Møller mente ikke, der var noget at sige til Kontraktens formelle Side, men der var lidt at sige til den Maade, hvorpaa den var fremkommen. Det var meddelt Taleren, at Aarhus Kulkompagni et Par Gange tidligere havde henvendt sig til Havneudvalgets Formand for at faa den samme Plads til Leje, og at det var blevet nægtet. (Borgmesteren: Der er ikke sket Henvendelse til mig!). Det her omtalte Selskab eksisterede vist ikke endnu, det var ikke anmeldt til Firmaregisteret, men det var vist nærmest en Filial af et københavnsk Selskab, det saakaldte "4 K er", og en Mand ved Navn Albert Jensen var deres Repræsentant i Aarhus. Taleren syntes dog, at de nok kunde have fundet en lidt pænere Mand at sende herover til Forhandling. Det var tillige tysk Kapital, nemlig Hugo Stinnes Koncernen, der stod bagved, og det var ikke heldigt; England var Hovedaftager af de danske Produkter, og man burde derfor købe Kul i England, ligesom Staten gjorde. Angaaende Belysningsvæsenets Krananlæg var det Taleren bekendt, at et herværende Firma havde indsendt et Tilbud herpaa, der var mere fordelagtigt end det foreliggende. Man burde derfor give de herværende Kulimportører Lejlighed til en Forhandling, saa de Dette dokument er fra Side 3 af 10

4 ikke helt blev forbigaaet. Selv om der kom et nyt Firma til Aarhus, solgtes der ikke flere Kul af den Grund i Byen, og Transitforretning troede Taleren ikke paa udenfor det nærmeste Opland. Taleren vilde henstille, at Sagen udsættes, for at de øvrige Firmaer kan faa Lejlighed til at fremstille deres Syn paa Sagen for Havneudvalget, enten Udvalget saa ønskede at forhandle med dem eller ikke, og hvis Borgmesteren ikke vilde udsætte Sagen, maatte Taleren kræve den udsat i Henhold til Forretningsordenen. H. P. Christensen konstaterede, at der var blevet et stort Røre i de sidste Dage, efter at det var rygtedes, at der muligvis kom et konkurrerende Firma til Aarhus. Belysningsvæsenet var dog saa stor Aftager af Kul, at man fik Tilbud ogsaa fra København og England, saa det betød næppe noget paa Prisen her, men maaske nok i det private Forbrug; de to store Kulfirmaer i Byen stod i meget nøje Forbindelse med hinanden, og de øvrige kunde næppe konkurrere med dem; det gjorde saa meget, at man ofte kunde købe Kul i København et Par Kroner billigere end i Aarhus. Nu var hele Sagen forlangt udsat, men derfor kunde man nok drøfte den som en 1. Behandling, saa de forskellige Momenter blev fuldt oplyst. Det saa underligt ud, at intet af Firmaerne tidligere havde søgt at komme i Forbindelse med Belysningsvæsenet; de havde jo længe vidst, at der skulde bygges en Kran, men der var ingen som helst Henvendelse sket i den Anledning før lige i de sidste Dage, da man var ved at slutte Kontrakt med et konkurrerende Selskab. Den foreliggende Kontrakt var det bedste Forslag, der endnu havde været fremme, og hvad Selskabet angik, saa man saaledes derpaa, at naar Havnen vilde udleje Pladsen til dem, kunde Belysningsvæsenet ogsaa entrere med dem. Hvis Havneudvalget derfor fastholdt Forslaget om Udleje af Pladsen, maatte Taleren ogsaa fastholde Forslaget fra Belysningsvæsenet. For Tiden betaltes der 180 Øre for Transport af Kullene, men efter Kontrakten blev det kun 25 Øre, og efter 15 Aars Forløb blev det omtrent gratis. Naar man havde opnaaet saa gode Vilkaar, skyldtes det tildels Havneudvalget, idet dette som Betingelse for at leje dem Pladsen krævede, at Firmaet kom overens med Belysningsvæsenet, og derfor kunde man stille sine Krav. Nu havde Taleren modtaget en Skrivelse fra Aarhus Kulkompagni, som tilbyder det samme, men saaledes, at Firmaet selv vil forrente og amortisere Kranen, som altsaa bliver Firmaets Ejendom; men dette Tilbud havde Udvalget endnu ikke behandlet. Angaaende Firmaets Repræsentant, Albert Jensen, som var bleven kaldt "Klausulæder" og lignende, saa havde han egentlig ikke gjort andet, Dette dokument er fra Side 4 af 10

5 end hvad Konsul Chr. G. Hansen og adskillige andre gjorde under Krigen, og dem kunde man jo godt forhandle med. Det var rigtigt at Selskabet "De 4 K er" i København stod bagved, og selvfølgelig ønskede de herværende Kulimportører ikke en saadan Konkurrent hertil. Belysningsvæsenet havde først tænkt at bygge Kranen selv, men der skulde jo mange Penge til; Udvalget havde forsøgt at faa Havnen til at sætte Penge i Kranen, men Havneudvalget ønskede, at Kranen blev udnyttet noget mere paa denne Plads, og det skete lettere ved at overdrage det til et Firma. Jo mere Kranen kunde udnyttes, des billigere vilde den selvfølgelig blive. J. Chr. Møller indrømmede, at Konkurrence ofte kunde være ønskelig, men det kunde ogsaa gaa saaledes, at alle Firmaer blev ødelagt derved, saa der ikke blev nogen Skatteindtægt til Byen. Hvorvidt Kul kunde købes billigere andre Steder, vidste Taleren ikke, men de blev i hvert Fald ikke billigere ved at faa det ny Selskab hertil, og der solgtes heller ikke flere Kul af den Grund; det var derfor vanskeligt at se nogen Fordel derved. Taleren havde talt med Kulgrosserer Christensen, og han regnede med at kunne bygge et Krananlæg for 3-400,000 Kr.; derved slap Kommunen for Forrentning af Beløbet, og det var næppe Meningen, at Kranen skal vedblive at være Firmaets Ejendom. H. P. Christensens Sammenligning mellem Albert Jensen og Chr. G. Hansen passede ikke helt, for den sidste slap med en Bøde og havde vist altid betalt enhver sit, men det kunde ikke siges om den anden. Borgmesteren troede i Modsætning til Fabrikant Møller, at et nyt Firma vilde bevirke en større Omsætning. Angaaende Pladsen kunde Havneudvalget ikke forsvare at bygge en Kran, som ikke stod i Forbindelse med Udnyttelsen af denne Plads, for naar Kranen var bygget, kunde Pladsen indenfor ikke benyttes til noget. Angaaende hvem Pladsen skal udlejes til, saa var Taleren paa det rene med, at de gamle Firmaer gerne vilde leje baade den Plads og den sidste paa Østmolen for derved at holde andre Firmaer ude, men saaledes burde en Havnestyrelse ikke disponere, at enkelte Firmaer kommer til at raade over næsten hele Kajpladsen ved Havnen. Taleren havde set dette praktiseret i Aalborg, hvor et Firma havde lejet Pladser i 25 Aar, som de ikke benyttede, men derved holdt de andre ude. Havnen havde haft Spektakler med Aarhus Kulkompagni i al den Tid, dette Firma havde haft Plads paa Østmolen, og Firmaet havde gennem flere Aar betalt Elektricitet med Forbehold og Trusel om Søgsmaal. Det var en gammel Vedtagelse ved Havnen, at Kulpladserne helst skal ligge paa Østre Mole, og Kulgrosserer Christensen sikrede sig Plads der og byggede en Kran til 700,000 Kr.; det lød derfor mærkeligt, at den Dette dokument er fra Side 5 af 10

6 nu skulde kunne bygges for det halve. Grosserer Christensen havde ligeledes stærkt kritiseret Havnens Overenskomst med Statsbanerne; men naar Udvalget her havde indrømmet visse Lempelser, skyldtes det, at Statsbanerne eksporterede det meste af deres Kul til Jylland over Aarhus. Hvis det foreliggende Forslag ikke blev vedtaget, vidste Taleren ikke, hvordan Pladsen skal benyttes; for Havnen kunde ikke vedblivende sætte Penge i Bygninger og Kraner; Taksterne var nedsat flere Gange, og Indtægterne blev derfor mindre, for indeværende Aar 600,000 Kr. mindre end i Fjor; Havnen havde i Øjeblikket ingen Penge, saa det kunde ikke nytte at forlange, at Havnen skal bygge Kranen. M. Brammer var noget overrasket over at se en saa stor Sag fuldt færdig, hvor det drejede sig om et nyt Firma, der ikke var kendt af mange. Taleren havde søgt Oplysninger om det og faaet at vide, at en Mand ved Navn Albert Jensen var Sjælen i Foretagendet, og han udmærkede sig særlig ved, at han skyldte en Bank 10 Mill. Kr. Det var ogsaa sagt, at Hugo Stinnes støttede ham paa Grund af Fortjenester, han havde gjort dette Selskab under Krigen, men Hugo Stinnes Koncernen var vist paa Retur, og Taleren ønskede derfor at vide, om der var betryggende Garantier for, at Selskabet kan bygge Kranen og betale Lejen i Fremtiden. Angaaende Borgmesterens Udtalelse om, at det var vedtaget, at Kulfirmaerne skal henvises til Østmolen (Borgmesteren: Saavidt muligt!), saa var det et meget fjernt Sted med en lang og bekostelig Trafik, og det var derfor ikke underligt, at disse Firmaer var kede af at faa en Konkurrent paa en meget nærmere Plads, hvoved de blev stillet ulige i Konkurrencen. Det vilde vel være klogt at reservere denne Plads til fremtidig Udvidelse for Gasværket, men det kunde naturligvis gøres, naar Kontrakten udløb. Men man skulde synes, at Gasværket lige saa godt kan bygge dette Krananlæg, naar det alligevel skal forrente Pengene, saa blev man fri for at støde de Firmaer, der gennem mange Aar har bidraget til Havnens Indtægter og Byens Skatteindtægter. Der maatte vel være noget at tjene ved dette Losningsarbejde, naar der var saa stor Rift derom, og disse Penge kunde Gasværket lige saa godt selv tjene. Leonhard Hansen fandt det uforstaaeligt, at Kommunen ikke selv bygger Gasværket. Der maatte vist være nogen Gnidning mellem Havnen og Belysningsvæsenet, men det vilde sikkert være klogt, at Havnen bygger Kranen og entrerer med Belysningsvæsenet paa en Maade, der kan være til Fordel for begge Parter. Taleren syntes ogsaa, at det omtalte Firma var noget misliebig, og henstillede til Udvalget at se lidt velvilligt paa et eventuelt Tilbud fra et Firma i Byen, for de indenbys Firmaer var blevet noget en fair behandlet. Det foreslaaede Firma var en Ring som de andre, og man fik ikke billigere Kul derved, de skulde nok sørge for at holde samme Priser Dette dokument er fra Side 6 af 10

7 som de øvrige. Dernæst vilde Taleren henstille, at man faar lidt Indflydelse paa, hvor Kranen skal bygges. Hvis man entrerer med det Firma, der var Tale om, skulde Kranen bygges i Tyskland, og det vilde være ret meningsløst under den nuværende Arbejdssituation. Naar Byen skulde betale ca Kr. aarlig til Forrentning, maatte man ogsaa have Ret til at tale med om, hvor Kranen skal bygges, og det burde være i Danmark. H. P. Christensen gjorde Fabrikant Møller opmærksom paa, at Belysningsudvalget ikke havde noget at forhandle med andre Firmaer om, medmindre Havneudvalget ønskede at ændre sit Forslag om Udleje af Pladsen. Angaaende at Byen selv bygger Kranen, saa havde man forhandlet med Havneudvalget derom i ½ Aar; men den Vej var næppe fremkommelig, idet Belysningsudvalget ikke kunde faa en Overenskomst med Havnen, saa man mente at kunne være tjent med. Saa var den foreslaaede Ordning i hvert Fald mere fordelagtig. Hvorvidt Kranen kan bygges for Kr., kom an paa, hvor meget der skal bygges. Til Belysningsvæsenet alene vilde den koste ca Kr., men skulde den ogsaa benyttes af et andet Firma, kom man op paa ca Kr., og det var derfor det Beløb, der skulde regnes med. Det foreslaaede Firma var ikke ukendt, idet det havde ført Forretning i ca. 30 Aar, og hvad de økonomiske Garantier angik, saa havde Selskabets juridiske Konsulent, Landsretssagfører Holst-Knudsen erklæret, at de var i Orden, og saa tvivlede Taleren ikke derom. Hvis Kommunen selv skal bygge Kranen til Belysningsvæsenet alene, blev det ikke nogen økonomisk Vinding sammenlignet med den foreliggende Kontrakt, for den vilde da kun blive brugt et Par Maaneder af Aaret og derfor ikke forrente sig særlig godt. Muligvis kunde man komme ind paa at losse ogsaa for andre, men der forlangte Havneudvalget Garantier for, at Prisen ikke skrues op. Det var der maaske ikke noget at sige til; men paa den anden Side havde Belysningsvæsenet igennem mange Aar leveret Strøm til Havnen, og der havde man aldrig været urimelig. Hvad Kranbygningen angik, saa skulde selvfølgelig Belysningsvæsenet godkende Projektet, og det var meddelt Hr. Holst-Knudsen, at selv om Byraadet vedtager de to Kontrakter, vil der ikke blive sluttet endelig Overenskomst, før dette Spørgsmaal er løst paa en Maade, som Kommunen kan være tjent med. Selvfølgelig kunde man ikke diktere en Pris, der ligger langt over, hvad der kan bygges for andre Steder, men man maatte vel ogsaa engang komme dertil, at der kan gives Tilbud i Danmark, som ikke ligger langt over Udlandets Tilbud. J. Chr. Møller hævdede, at en ny Kulgrosserer til Byen ikke vilde medføre et større Kulforbrug; Folk brugte jo ikke mere Kul af den Grund. Direktør Busch var maaske ikke altid saa behagelig at samarbejde med, men Grosserer Christensen var den egentlige Leder; han var i mange Aar en af Byens største Dette dokument er fra Side 7 af 10

8 Skatteydere, og han nægtede aldrig at give Bidrag til forskellige Formaal, f. Eks. havde han givet Kr. til det jydske Universitet. En saadan Mand kunde man ikke helt sætte til Side for et fremmed Firma. Angaaende Kranen, saa havde Aarhus Kulkompagni tilbudt at ville opføre den udelukkende ved dansk Arbejde; de Kr. var selvfølgelig ikke noget bestemt Beløb, og Firmaet kunde jo ogsaa bygge en Kran til Kr., hvis det var nødvendigt. Det var Talerens Overbevisning, at man vilde staa sig lige saa godt ved at entrere med et af Byens Firmaer som med et fremmed; foreløbig var Tilbudet fra Aarhus Kulpagni bedre end det andel, og saa var det dog naturligst at entrere med et gammelt kendt Firma. J. Perregaard var forbavset over de faldne Udtalelser, for det var netop de store Industridrivende i Byen, der havde forlangt Konkurrence mellem Kulimportørerne, da Kullene her var 10 Kr. dyrere end andre Steder. Taleren havde i Havneudvalget udtalt samme Betænkeligheder som Fabrikant Møller ved at entrere med Tyskerne, men blev der stærkt imødegaaet af Fabrikant Møllers Partifælle, saa det var intet Under, om man blev noget desorienteret. J. Fogh Mogensen gjorde opmærksom paa, at de 10 Kr. maatte være en Fortalelse; det kunde ikke dreje sig om saa meget. Det var selvfølgelig rart for Belysningsvæsenet at faa en saa god Kontrakt som mulig, og der var ogsaa opnaaet forskellige Fordele ved det foreliggende Forslag, men muligvis kunde der opnaas endnu større Fordele ved at entrere med Aarhus Kulkompagni. Midtjydsk Kulkompagni skulde have Kr. aarlig i Forrentning, og det blev gennem 25 Aar Kr., saa det var lige saa fordelagtigt at lade Aarhus Kulkompagni bygge en Kran til det samme Beløb. Det var rigtigt, at man efter Kontrakten vilde opnaa at faa Kullene losset omtrent gratis, men hvis man kunde faa Penge oven i Købet, var det dog bedre. Grosserer Kampmann havde f. Eks. sidste Gang tilbudt at levere Kullene 50 Øre billigere, hvis Firmaet kunde faa Lov til at losse dem. Vald. Pedersen udtalte, at det var en stor Sag, der forelaa, som ogsaa vilde komme til at berøre Efterkommerne, og derfor var det bedst, om der kunde blive nogenlunde Enighed derom. Hvis man vilde gaa den Vej, som var foreslaaet af Udvalget, var den foreliggende Kontrakt vist saa god, som man kunde ønske sig den. Hvorvidt Fremgangsmaaden ikke var helt fair overfor de gamle Kulfirmaer, skulde Taleren ikke komme ind paa, men Forholdet var det, at de to store Firmaer i Byen havde fundet hinanden, og de smaa var afhængige af dem, saa der faktisk ikke var nogen Konkurrence, og hvis man nu entrerede med disse, var det det samme som at udelukke enhver Konkurrence fra Byen. Hellere end at gaa dertil maatte Belysningsvæsenet selv bygge Kranen, og naar Sagen nu skulde udsættes, vilde Taleren henstille til Belysningsudvalget at Dette dokument er fra Side 8 af 10

9 forhandle med Havneudvalgel. derom. Skulde Havneudvalget saa stille særlig skarpe Betingelser, saa var Byraadet dog Havneudvalgets overordnede og i sidste Instans den bestemmende Myndighed. Pladsen var ca m3, og Lejen blev altsaa ca Kr. aarlig, men selv om Belysningsvæsenets Kran skulde gaa over Pladsen, kunde den nok tillige anvendes til noget andet, saa med lidt god Vilje fra begge Sider kunde det nok ordnes. Der kunde muligvis siges noget ufordelagtigt om Selskabet "De 4 K er"; men det var ogsaa en Kendsgerning, at Aarhus Kulkompagni ikke var til at samarbejde med, for baade Grosserer Christensen og Busch var Despoter i Renkultur. H. P. Christensen beklagede, at Fogh Mogensen som Medlem af Belysningsudvalget nu havde skiftet Standpunkt. Taleren havde ogsaa faaet telefonisk Meddelelse fra det cooperative Kulfirma i København, som var meget interesseret i at leje Pladsen og bygge Kranen, saa der var sikkert Udveje nok, hvis der skulde forhandles med andre. Dette Firma kunde man næppe sige noget ondt om, undtagen at de handlede meget med Tyskerne under Krigen, men det var i hvert Fald til Gavn for Danmark. Hvorvidt Havneudvalget og Belysningsudvalget skal optage en Forhandling, vilde Taleren ganske henstille til Borgmesteren at tage Stilling til. J. Perregaard syntes, at der var nogen Tendens til at gaa ud fra, at der var een Mand i Havneudvalget, som bestemte det hele. Taleren havde i hvert Fald, saavidt hans Tid tillod det, altid sat sig ind i Sagerne og taget Stilling dertil, og det havde Borgmesteren aldrig søgt at forhindre. Borgmesteren erindrede om, at Grosserer Christensen ikke ynkedes over Aarhus By, da han paaførte Kommunen et Tab paa Kr. Angaaende at Importen ikke vilde stige, hvis der kom et nyt Firma, saa blev det samme sagt, da man projekterede den ny Havn; men nu fandtes der ikke en eneste ledig Plads dernede, og Importen gennem Havnen var stadig stigende. Taleren ansaa det for ligegyldigt, om det var engelske, tyske eller amerikanske Kapitalister, man fik med at gøre, for ingen af dem gav noget uden at faa fuld Valuta derfor. England forsøgte efter Krigen at ødelægge Danmark ved at sende deres Luksusvarer herind i Stedet for det, som Landet i Virkeligheden trængte til, men saaledes behandlede England alle Nationer. Taleren skulde ikke komme nærmere ind paa en eventuel Forhandling med Belysningsudvalget og ønskede ikke at slaas med H. P. Christensen. Belysningsvæsenet havde ønsket en Bestemmelse om, hvor meget de maatte faa for at losse til andre Firmaer og eventuelt i Leje af Pladsen, og Havnen havde ikke kunnet faa Tilsagn om en Godtgørelse,som man fandt rimelig. Som Sagen nu laa, vilde Taleren egentlig helst have den slaaet i Stykker, saa var Stillingen klar overfor Firmaet; men det skulde ske ved en Afstemning i Byraadet. Det næste Firma stod parat til Forhandling, Dette dokument er fra Side 9 af 10

10 saa man kunde let leje Pladsen ud; men det blev ikke til Aarhus Kulkompagni, for man skulde ikke ind paa den Politik, at enkelte Firmaer optager alle Pladser ved Havnen. Men Sagen vilde nu blive udsat til næste Møde. Overgik til 2. Behandling. Dette dokument er fra Side 10 af 10

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 505-1928) Originalt emne Ejendomme og Inventar Forskellige Næringsdrivende Kommunens Malerforretning Næringsvæsen Uddrag fra byrådsmødet den 10. januar 1929 - side 2

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Slagtehuset Slagtehuset og Kvægtorvet Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. juli 1909 2) Byrådsmødet den 30. september 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 15.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1916) Originalt emne Havnen Havneplads Uddrag fra byrådsmødet den 12. oktober 1916 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 375-1916) Skrivelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Originalt emne Aarhus Sporveje Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Kørsel Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. april 1922 2) Byrådsmødet den 15. maj 1922

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Fagforeninger Foreninger Hospitalernes Funktionærer Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 28. april 1921 2) Byrådsmødet den 12. maj 1921 3) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skole- og Undervisningsvæsen Skoletandklinik Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. juni 1915 2) Byrådsmødet den 24. juni 1915 3) Byrådsmødet den 8. juli 1915

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandvæsen Brandvæsen i Almindelighed Brandvæsenets Personale Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. november 1927 2) Byrådsmødet den 8. december

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 259-1908) Originalt emne Embedsmænd i Almindelighed Embedsmænd, Kommunale Uddrag fra byrådsmødet den 4. marts 1909 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Originalt emne Aldersrente Aldersrenteboliger Uddrag fra byrådsmødet den 29. januar 1931 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 654-1930)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Originalt emne Observatoriet Ole Rømer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1917 2) Byrådsmødet den 14. juni 1917 3) Byrådsmødet den 21. juni 1917

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Embedsmænd Laan Stadsarkitekt Udlaan og Anbringelse af Kommunens Midler Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 13.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 50-1912) Originalt emne Brandstation Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 6. juni 1912 2) Byrådsmødet den 11. juli 1912 Uddrag fra byrådsmødet den 6. juni

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Barakker Boligforhold Brandforsikring Byraadet Ejendomme og Inventar Ejendomme og Inventar i Almindelighed Forsikring Kommunale Beboelseshuse Taksation Udvalg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skovene Skovrider, Skovfogeder, Skovarbejdere Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. september 1919 2) Byrådsmødet den 23. oktober 1919 3) Byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929) Originalt emne Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Uddrag fra byrådsmødet den 23. maj 1929 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 210-1929)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Originalt emne Hovedgaarden Marselisborg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 27. september 1906 2) Byrådsmødet den 4. oktober 1906 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924) Originalt emne Belysningsvæsen Gasværket, Anlæg og Drift Uddrag fra byrådsmødet den 14. februar 1925 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1932) Originalt emne Kommunehospitalet Radiologisk Afdeling, Radiumstation Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 26. maj 1932 2) Byrådsmødet den 16. juni

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Neurologisk Neurokirurgisk Afdeling Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 22. juni 1939 2) Byrådsmødet den 31. august 1939 3) Byrådsmødet den 8. februar

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunehjælp Socialudvalg Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 1. juni 1933 2) Byrådsmødet den 15. juni

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandredskaber Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. maj 1908 2) Byrådsmødet den 10. september 1908 3) Byrådsmødet den 8. oktober 1908 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Originalt emne Sporvejene Trambusser Uddrag fra byrådsmødet den 9. marts 1939 - side 6 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 917-1938) Indstilling

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Originalt emne Fodfolkskasernen Garnisonen Uddrag fra byrådsmødet den 12. november 1914 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 309-1914)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Den danske Købstadforening Foreninger Kommunens Laan Laan Regnskab over Kommunens Indtægter og Udgifter, Kapitalstatus Regnskabsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937) Originalt emne Raadhus Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 18. november 1937 2) Byrådsmødet den 24. februar 1938 Uddrag fra byrådsmødet den 18. november

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 589-1923) Originalt emne Aarhus Pleje- og Børnehjemsforening Børn Foreninger Plejebørn Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. januar 1924 2) Byrådsmødet den 31. januar

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Arbejderforhold Arbejderforhold i Almindelighed Fagforeninger Foreninger Havnen Havnens Personale Lønninger Lønninger i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 2_ )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 2_ ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 2_115-1910) Originalt emne Dispensationer fra Sundhedsvedtægten Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. november 1910 2) Byrådsmødet den 10. november

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 400-1924) Originalt emne Skovene Skovrestaurationer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29. september 1924 2) Byrådsmødet den 16. oktober 1924 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935) Originalt emne Undervisning og Drift Universitet Uddrag fra byrådsmødet den 5. september 1935 - side 8 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 52_5-1935)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 526-1918) Originalt emne Dyrtidstillæg Dyrtidstillæg til Pensionister Lønninger Lønninger i Almindelighed Regulativer, Reglementer m m Vedtægter Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 212-1920) Originalt emne Den danske Købstadforening Foreninger Færdselen Gader Kørsel Kørsel i Almindelighed Skatter og Afgifter Skatter og Afgifter i Almindelighed Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 129-1908) Originalt emne Børn Børns erhvervsmæssige Arbejde Foreninger Handelsforeninger Politivedtægt Rets- og Politivæsen Uddrag fra byrådsmødet den 11. juni 1908 -

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 383-1915) Originalt emne Kommunelæger Regulativer, Reglementer m m Sundhedsvæsen Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 30. marts 1916 2) Byrådsmødet den 30.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1935)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1935) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1935) Originalt emne Aarhus-Hallen Bygningsvæsen Laan Laan, garanterede af Kommunen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 5. september 1935 2) Byrådsmødet den 12.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913) Originalt emne Haven ved Vesterbro Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. maj 1913 2) Byrådsmødet den 3. juli 1913 3) Byrådsmødet den 10. juli 1913

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Belysningsvæsen Gudenaacentralen Laan Laan, garanterede af Kommunen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. maj 1922 2) Byrådsmødet den 26. maj 1922 3) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 285-1932)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 285-1932) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 285-1932) Originalt emne Administration og Bevillinger Arbejderforhold Arbejdsløshedsunderstøttelse Hjælpekassen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 19. juli 1932

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 465-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 465-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 465-1906) Originalt emne Lystanlæg Vennelyst Uddrag fra byrådsmødet den 28. februar 1907 - side 3 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 465-1906) Fra Udvalget

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 610-1931) Originalt emne Bade Havnen Havnen i Almindelighed Strandbadeanstalter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 7. januar 1932 2) Byrådsmødet den 14. januar 1932

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 581-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 581-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 581-1930) Originalt emne Ejendomsskatter Skatter og Afgifter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 5. marts 1931 2) Byrådsmødet den 23. marts 1931 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1914) Originalt emne Anlæg, Udvidelse og Regulering af Gader og Veje, Gadeplaner Foreninger Forskønnelsesforeningen Gader Uddrag fra byrådsmødet den 14. januar 1915

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 889-1936) Originalt emne Raadhus Uddrag fra byrådsmødet den 28. januar 1937 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 889-1936) Indstilling fra Budgetudvalget

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 493-1937) Originalt emne Fagforeninger Foreninger Lønninger Lønninger i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 20. august 1937 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1923) Originalt emne Lystanlæg Vennelyst Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1923 2) Byrådsmødet den 21. juni 1923 3) Byrådsmødet den 6. september 1923

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 221-1936) Originalt emne Erhvervelse af Grunde og Jorder Jorder Private Jorder Uddrag fra byrådsmødet den 25. juni 1936 - side 3 Klik her for at åbne den oprindelige

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 224-1919)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 224-1919) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 224-1919) Originalt emne Banker Kommunens Laan Laan Pengeinstitutter Regnskab over Kommunens Indtægter og Udgifter, Kapitalstatus Regnskabsvæsen Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 607-1922)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 607-1922) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 607-1922) Originalt emne Aldersrente De gamles Hjem Gader Gader, Veje og Stier i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. januar 1923 2) Byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 824-1934) Originalt emne Anlæg og Istandsættelse af Gader og Veje Gader Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 28. februar 1935 - side 3 Klik

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 245-1912) Originalt emne Havnen Havnepakhuse Uddrag fra byrådsmødet den 11. juli 1912 - side 6 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 245-1912) Fra 2 Mindretal

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_11-1938) Originalt emne Hospitalernes Funktionærer Lønninger Lønninger i Almindelighed Sygehuse Uddrag fra byrådsmødet den 13. januar 1939 - side 7 Klik her for at

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10_2-1929)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10_2-1929) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10_2-1929) Originalt emne Aarhus Sporveje Byraadet Kørsel Udvalg Uddrag fra byrådsmødet den 11. april 1929 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 85-1911) Originalt emne Domme og Retssager Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. maj 1911 2) Byrådsmødet den 6. juli 1911 3) Byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 93-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 93-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 93-1918) Originalt emne Biblioteker Byraadet Folkebiblioteker Udvalg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 18. april 1918 2) Byrådsmødet den 30. januar 1919 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 50-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 50-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Belysningsvæsen Byraadet Byraadet i Almindelighed Gudenaacentralen Laan Laan, garanterede af Kommunen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. maj 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 417-1931) Originalt emne Belysningsvæsen Elektricitetsværket (Anlæg og Drift) Forbrændingsanstalt Jernbanevæsen Renlighed, Offentlig Renovation Statsbanerne Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 577-1929) Originalt emne Aarhus Amt Aarhus Amtssygehus Anlæg, Udvidelse og Regulering af Gader og Veje, Gadeplaner Erhvervelse af Grunde og Jorder Gader Jorder Kommunens

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 517-1923) Originalt emne Den gamle By Museer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. november 1923 2) Byrådsmødet den 21. november 1923 3) Byrådsmødet den 22. november

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 588-1930) Originalt emne Marselisborg Skole Skole- og Undervisningsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 18. december 1930 2) Byrådsmødet den 5. februar 1931 Uddrag

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 549-1938)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 549-1938) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Vandforsyning og Vandværk Vandværk og Vandforsyningsanlæg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. september 1938 2) Byrådsmødet den 15. december 1938 Uddrag

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 564-1921) Originalt emne Hospitalslæger Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. december 1921 2) Byrådsmødet den 5. januar 1922 3) Byrådsmødet den 2. marts

Læs mere

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om "Tidens politiske Opgave". d. 8. marts 1941 Meget tyder på, at de fleste fremtrædende politikere troede på et tysk nederlag og en britisk 5 sejr til

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 404-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 404-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 404-1923) Originalt emne Lystanlæg Vennelyst Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 6. september 1923 2) Byrådsmødet den 15. november 1923 3) Byrådsmødet den 22. november

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 665-1937)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 665-1937) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 665-1937) Originalt emne Kommunens Laan Laan Raadhus Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 19. oktober 1937 2) Byrådsmødet den 28. oktober 1937 3) Byrådsmødet den 18.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 36-1907) Originalt emne Foreninger Gadefejning Grundejerforeninger Offentlig Renlighed i Almindelighed Renlighed, Offentlig Snekørsel og Snekastning Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10_5-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10_5-1933) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10_5-1933) Originalt emne Aarhus Museum Aarhus Teater Begravelsesvæsen Begravelsesvæsen i Alm. Belysningsvæsen Bevillingsnævn Biblioteker Boligforeninger Brandkommission

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 455-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 455-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 455-1918) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1918 2) Byrådsmødet den 28. november 1918 3) Byrådsmødet

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes.

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Ved Forordningen af 18 Oktbr 1811 er der forsaavidt de i privat Eje overgaaede Kjøbstadjorder afhændes,

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 597-1933) Originalt emne Belysningsvæsen Elektriske Ledninger, Installationer og Leverancer Uddrag fra byrådsmødet den 3. januar 1934 - side 1 Klik her for at åbne den

Læs mere

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Min. f. Handel, Industri og Søfart V. Fibiger. (Lov-Tid. A. 1945 af 12/10). 1. Bestemmelserne

Læs mere

Sønderjyllands Prinsesse

Sønderjyllands Prinsesse Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 340-1917) Originalt emne Boligforhold Boligtilsyn Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 25. oktober 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 514-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 514-1923) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Aldersrente De gamles Hjem Havnen Havnen i Almindelighed Kommunelæger Lodsvæsen, Lodser Regulativer, Reglementer m m Sundhedsvæsen Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

Horsens Gasværk horsens, den

Horsens Gasværk horsens, den Horsens Gasværk horsens, den 9-1 1913 Hrr. Gasværksbestyrer cand. polyt Ing. Th. Kofoed Vejle I besvarelse af Deres Forespørgsel af 30. f.m. skal jeg meddele, at jeg for Ingeniørarbejdet med Ombygningen

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 743-1932) Originalt emne Havnearbejdet, Havneudvidelse Havnen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 2. marts 1933 2) Byrådsmødet den 16. marts 1933 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 42-1911)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 42-1911) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 42-1911) Originalt emne Arbejderforhold Arbejderforhold i Almindelighed Lønninger Lønninger i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 6. april 1911 2) Byrådsmødet

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Byrådssag 1871-52 Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Foranlediget af en under 14 de ds. modtagen Skrivelse fra Byfogedcentoiret, hvori jeg opfordres til uopholdeligen at indbetale Communeskat for 3 die Qvt.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 122-1915)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 122-1915) Aarhus byråds journalsager Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1915 2) Byrådsmødet den 24. juni 1915 3) Byrådsmødet den 8. juli 1915 4) Byrådsmødet den 23. september 1915 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere