Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus byråds journalsager (J. Nr )"

Transkript

1 Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Originalt emne Havnen Havnepakhuse Uddrag fra byrådsmødet den 11. juli side 6 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr ) Fra 2 Mindretal i Havneudvalget forelaa følgende 2 Indstillinger angaaende Udleje af Havnepakhuset med Undtagelse af Kælderen til Korn- og Foderstofkompagniet: Indstillingen fra Formanden og Carl Laursen var saalydende : "Paa Foranledning af Korn- & Foderstof-Kompagniet har der i nogen Tid været ført Forhandlinger mellem det og Havneudvalget om dets Overtagelse af hele Havnepakhuset med Undtagelse af Kælderen i Leje for en Aarrække af 25 Aar og Ret til Udstyrelse af Pakhuset med mekanisk Installation og Opstilling af Kornlosningsapparater ved Bolværket. Efterat Udvalgets principielle Betænkeligheder ved Sagen vare overvundne ved en med de andre stedlige Korn- & Foderstof-Importører ført Forhandling og Kompagniets Paatagelse af en Forpligtelse til efter en nærmere bestemt Takst at udføre Losningen for andre, lod Kompagniet udarbejde Plan til et pneumatisk Anlæg, for hvilket Bekostningen angives at være omtrent Kr., og har derefter anmodet om snarlig Afslutning af en Overenskomst for at kunne paabegynde Anlæget. Om en saadan Overenskomst har man ved videre Forhandlinger opnaaet Enighed paa alle væsentlige Punkter undtagen angaaende den aarlige Lejeafgift, som Kompagniet foreslaar ansat til Kr., men af Havneudvalget formenes at burde ansættes noget højere. Da Dette dokument er fra Side 1 af 10

2 der imidlertid indenfor Udvalget med Hensyn hertil gør sig forskellige Opfattelser gældende, tillader man sig herved at forelægge disse til det ærede Byraads Afgørelse. Ud fra den Betragtning, at den for hele Pakhuset med Undtagelse af Smør kælderen indkomne aarlige Leje i de sidste 5 Aar har udgjort i Kr " " " " eller i Gennemsnit Kr., og at denne Leje med de gældende Takster for 3 Maaneders Lejemaal af det samlede til Leje disponible Areal, heri indfattet et Kælderareal, der ikke skulde overdrages Kompagniet, ikke naar over Kr., og endelig at Lejeindtægten ved ikke fast Lejemaal, saaledes som Tilfældet har været i de sidste Aar, kan gaa under dette Beløb, har en Del af Udvalget, bestaaende af Borgmesteren og Købmand Laursen, ikke ment at burde ansætte Lejen højere end Kr. aarlig. Paa den anden Side mener en anden Del af Udvalget, bestaaende af Forretningsfører Jak. Jensen og Havneformand N. Jensen, at den aarlige Leje ved et saa mangeaarigt Lejemaal bør sættes højere end den nuværende højeste Leje og tør derfor ikke gaa under Kr. med 1000 Kr. Stigning hvert 5. Aar, saa at den bliver Kr. i de første 5 Aar, Kr. i de næste, Kr. i de følgende, Kr. i de derefter følgende og Kr. i de sidste 5 Aar, altsaa ialt for de 25 Aar Kr. mere, end naar Lejen var Kr. nden Stigning. Købmand Baune har som interesseret i Korn- & Foderstof-Kompagniet ikke deltaget i Forhandlingerne om denne Sag. Korn- & Foderstof-Kompagniet mener ikke at turde driste sig til Installering af det kostbare Anlæg, naar Lejen ansættes til Kr. med Stigning, og gør gældende, at der ingen Anledning skønnes at være til en Stigning, og hertil slutter den ene Del af Udvalget sig, idet det formenes at være et Gode for Havnen og en Nødvendighed, naar Havnen ikke skal ligge under i Konkurrencen med andre Havne, at gaa over til Anvendelse af mekanisk Losning, hvorved Losningen foregaar billigere, Skibene ekspederes hurtigere og Havnens Dette dokument er fra Side 2 af 10

3 Kajlængde altsaa bedre udnyttes." Indstillingen fra Jakob Jensen og Niels Jensen var saalydende: "Naar Havnepakhuset har givet en betydelig mindre Leje i de sidste 2 Aar end de foregaaende, maa Grunden hertil sikkert søges i, at der nu i ca. 3 Aar har været ført Forhandling om foranførte Lejemaal, thi Forholdet er saaledes, at Kornkompagniet kan opsige med kort Varsel de Rum, som det ønsker at komme af med, medens det for Havneudvalget vist vil blive mere end vanskeligt at faa Kornkompagniet til at flytte, om saadant skulde ønskes, for derigennem at faa Forhold frem, der vil lette Udlejningen af det hele Pakhus. Naar man skal tage Bestemmelse, om Lejens Størrelse er passende, skal man ikke som Ingeniøren regne ud, hvad Summen kan blive i 25 Aar, men derimod søge den aarlige Procent af Anlægssummen, og regner man med en Anlægssum af Kr., bliver den aarlige Procent, regnet efter Kr. med 1000 Kr. Stigning hvert femte Aar, henholdsvis: 8-8½-9-9½ og 10 % i de sidste fem Aar. I denne Beregning er der ikke taget Hensyn til den Værdi, som Grunden, hvorpaa Huset ligger, repræsenterer, og da Pakhuset er Alen, bliver der ca Kvadrat Alen Grund a 102/3 ca. Kr ,oo, den aarlige Procent bliver herefter ca. 7,5-7,73-8,18-8,64-9,1 %, en anden Betragtning vi ikke vil undlade at fremføre er, at et lignende Pakhus opført i Nutiden vil sikkert koste mindst Kr. mere, og Havnen vil derfor ikke kunne byde Lejere af nye Pakhuse samme gunstige Vilkaar, vi mener derfor, at der ved Udlejning af dette Pakhus bør tages Hensyn hertil, og Forrentningen vil derefter komme til at se saaledes ud: 6,15-6,54-6,92-7,3 og 7,7 % af Anlægs-Kapitalen ; om det kan siges at være for høj en Procent, naar heri er indbefattet Udgiften til Assurance, Skatter og Vedligeholdelse, skal vi ganske henstille. Det er i alt Fald den Leje, som Udvalget oprindelig var enig om at forlange af Kornkompagniet; det skal ogsaa bemærkes, at det foreslaaede Arrangement byder Lejeren flere Fordele, som andre Importører ikke kan faa, se Ingeniørens Bemærkning om Hurtiglosning, og dog vil det medføre, at Bolværket udfor Pakhuset, trods al Kontraktforbehold, i det væsentligste kun vil blive Losseplads for Kornkompagniet. Et andet Forhold, der ogsaa maa tages med, naar Lejens Størrelse skal bedømmes, er, at Havnen er pligtig under visse Forhold at overtage Losseapparatet til en Vurdering, der Dette dokument er fra Side 3 af 10

4 mulig er betydelig over dets egentlige Værdi paa Grund af mere og bedre Konstruktioners Fremkomst, være ganske værdiløs for Havnen. Sammenlign dette Lejeforhold med f. Eks. Dampmøllens, hvor Selskabet maa regne med en Afviklingstid paa 30 Aar (det er Tidsfristen for Lejemaalet) vil det sikkert staa klart for enhver, hvilket der er det fordelagtigste Lejemaal. Vi henstiller derfor vort foranstaaende Forslag til det ærede Byraads Vedtagelse". Formanden forelagde sin og Hr. Laursens Indstilling, idet han bemærkede, at der foruden de to Mindretalsindstillinger forelaa Udkast til Kontrakt, hvorom hele Udvalget var enig, dog, som det fremgik af Indstillingerne, med Undtagelse af Lejesummen. Det væsentlige for Hr. Carl Laursen og Taleren havde været at faa de moderne Losseapparater, som Havnen utvivlsomt tiltrængte, og som man ellers vanskeligt vilde faa i en uoverskuelig Fremtid, da man, nu man snart fik den ny Havn i Brug, ikke vel kunde koste mere paa den gamle Havn. Det maatte ogsaa erindres, hvad det syntes, de Herrer Jakob Jensen og Niels Jensen ikke havde taget tilstrækkeligt Hensyn til, at der til Lejesummen, Kr., maatte lægges 3700 Kr. i Leje for Kælderen. Disse to Beløb sammenlagt vilde være rigelig til Amortisation og Forrentning af Anlægskapitalen. Mindretallet indstillede derfor, at Byraadet bemyndigede Havneudvalget til at afslutte Lejemaalet paa de i Indstillingen og Kontraktudkastet nævnte Betingelser. Jakob Jensen forelagde det andet Mindretals Indstilling og oplyste, at den ny nu foreliggende Redegørelse fra Havneingeniøren over Pakhusets Rentabilitet ikke tidligere havde været fremme. Det Medlem af Havneudvalget, der som Bestyrelsesmedlem i Kornkompagniet ikke havde deltaget i Forhandlingerne, havde haft Sagen, og nu forelaa altsaa den ny Rentabilitetsberegning. Taleren fremdrog dette, fordi han mente, at saadant ikke burde finde Sted i et Udvalg. Efter den ny Redegørelse fra Havneingeniøren gav Pakhuset altsaa mere i Leje, end man havde regnet med, men det maatte saa ogsaa bemærkes, at Ingeniøren havde regnet Lejesummen af Tilbygningen med, men glemt at regne dennes Anlægssum. I Hr. Niels Jensens og Talerens Beregning var ingen af disse Beløb medregnet. Hvis man overhovedet skulde binde sig for mange Aar, maatte man have noget mere, end man kunde faa ved aarlig Udlejning, saa Mindretallet mente, at det kun indstillede at forlange, hvad der var rimeligt, løvrigt saa Taleren helst, at man slet ikke indgik paa noget Lejemaal, idet han ansaa det for bedst, at Havnen selv indlagde de moderne Losseapparater, saaledes at den kunde stille alle Kunder lige. Til Formandens Udtalelse Dette dokument er fra Side 4 af 10

5 om, at man ikke godt kunde give mere ud til den gamle Havn, bemærkede Taleren, at det var gennem den gamle Havn, man havde faaet Penge til at bygge den ny for, og at der ingen Grund var til saaledes at kaste sig saaledes over denne, at man ikke kunde faa Raad til at vedligeholde den gamle som moderne Havn. Var man enige om, at det vilde være tidssvarende at anskaffe mekaniske Losseapparater og utidssvarende ikke at gøre dette, saa maatte man anskaffe dem. Kornkompagniet mente nu, at saadanne Apparater vilde koste Kr., men ved den første Forhandling blev der kun talt om det halve. Et var imidlertid sikkert, at hvis Apparaterne paa Grund af forkert Anlæg kom til at koste lir., saa vilde Havnen senere komme til at overtage dem for Kr., skønt de saa næppe vilde være Kr. værd. Skulde det indtræffe, vilde det være en slet Forretning at indgaa paa Lejemaalet selv til den af Hr. Niels Jensen og Taleren foreslaaede Afgift. Hr. Niels Jensen og Taleren havde absolut ikke til Hensigt at fortrædige Kornkompagniet, hvilket de ogsaa havde vist ved at gaa med til at anbringe Forhalingsapparater til Fordel for Kompagniet. De ønskede imidlertid ogsaa anbragt saadanne rundt om ved Havnen, hvilket Udvalgets anden Side ikke mente, at man havde Raad til foreløbig; men hvis Havnen selv anskaffede de mekaniske Losseapparater, vilde ikke et enkelt Firma, men alle Kunder faa Fordel af Forhalingsapparatet. Naar man havde Raad til at forlænge Sydhavnsmolen langt ud over, hvad 1. Projekt anviste, maatte man ogsaa have Raad til at anskaffe moderne Losseapparater, saaledes at man kunde stille alle Importører lige. Taleren skulde derfor henstille at afgøre Sagen saaledes, at Byraadet, hvis Stemningen var imod at udleje Pakhuset i fast Leje, bemyndigede Havneudvalget selv at anskaffe Losseapparaterne. Skulde Stemningen være for at udleje Pakhuset, vilde Taleren anbefale sit og Hr. Niels Jensens Forslag. Formanden havde i og for sig intet imod, at Havnen selv anskaffede de moderne Losseapparater, men mente, at de Herrer -Jakob Jensen og Niels Jensen selv var gaaet bort fra denne Tanke ved at gaa med til Princippet om at udleje Pakhuset. Det lod sig ikke bestride, at de Herrer ikke havde medregnet Lejeindtægten af Kælderen. Selv om man regnede Sidebygningens Anlægskapital med, vilde der alligevel efter Hr. Carl Laursens og Talerens Forslag være rigelig til Forrentning og Amortisation Da Taleren ikke var teknisk kyndig, kunde han selvfølgelig ikke dømme om, hvorvidt der vilde medgaa Kr. til Losseapparaternes Anskaffelse eller ej, men da Overslaget vist var fra et specielt kyndigt Firma, kunde han ikke tro, at der skulde være regnet Synderligt fejl. For saa vidt stillede Hr. Jakob Jensen jo nu Forslag om at udsætte Sagen, og saa kunde Dette dokument er fra Side 5 af 10

6 Havneudvalget jo overveje, om man selv skulde anskaffe Losseapparaterne. Carl Laursen ansaa det for selvfølgeligt, at man skulde have en ordentlig Leje, naar man skulde udleje Pakhuset for saa langt et Aaremaal, men mente ogsaa, at man, naar man fik Kr., maaske Kr., hvad der var Udsigt til, plus de 4000 Kr. af Kælderen, fik en udmærket Leje. Den egentlige Forskel bestod altsaa kun i, at de Herrer Jakob Jensen og Niels Jensen ønskede Lejen fastsat efter en stigende Skala, hvilket Kornkompagniet ikke mente at kunne gaa med til, fordi der intet kunde vides om, hvorledes Korn- og Foderstofimporten mulig kunde ændre sig i Aarene. Det var ofte blevet sagt, at Havnen var Byens Livsnerve, og det blev paastaaet, at naar de moderne Losseapparater blev indført, vilde Importørerne være mere konkurrencedygtige. Dette synes ogsaa at fremgaa deraf, at man fra Randers, hvor moderne Losseapparat fandtes, kunde levere Korn 6 Øre billigere pr. 100 p i Viborg end herfra, Overslaget over Losseapparaterne, der altsaa lød paa Kr., havde Havneingeniøren vistnok efterregnet. Det gjaldt i hvert Tilfælde om at faa Losseapparaterne, men da Havnen vilde blive fri for et Rentetab paa Kr. aarlig ved at lade Kornkompagniet bygge dem, skulde Taleren anbefale, at man udlejede Pakhuset paa de af Formanden og ham indstillede Vilkaar. Mikael Johansen forstod, at det brændende Punkt var, at Kornimportørerne ikke mente sig konkurrencedygtige med andre Byer uden at faa moderne Losseapparater. Det syntes dog Taleren noget farligt for Havnen selv at bygge Losseapparater for Kr. ; man fik i hvert Fald en ny ret stor Renteudgift, og hvis Importen stoppede, stod man med Apparaterne. Da det imidlertid syntes, som om Havneudvalgets to Dele ikke var langt fra hinanden med Hensyn til Lejeafgiftens Størrelse, idet Kornkompagniet efter Hr. Carl Laursens Udtalelse var tilbøjeligt til at give en noget højere Leje, vilde det vist være rigtigst at lade Sagen gaa tilbage til Udvalget til ny Forhandling med Kompagniet. Harald Jensen var glad ved Hr. Jakob Jensens Udtalelse om, at Havnen selv burde bygge de mekaniske Losseapparater, idet der for ham var noget utiltalende ved at udleje Pakhuset i 25 Aar og altsaa binde Fremtiden i saa lang Tid. Taleren kunde ikke se noget farligt i at bygge Losseapparater for Kr., da man jo var temmelig sikker paa, at Foranstaltningen kunde forrente sig, og da man derved vilde stille alle Importører lige. Det vilde ogsaa blive et underligt Sammensurium, at Byen ejede Pakhuset og nogle af Maskinerne og et privat Firma Resten. Det reelle vilde være, at Havnen selv maatte tage fat, hvis der tiltrængtes en Udvikling, saa Taleren skulde foreslaa, at man straks Dette dokument er fra Side 6 af 10

7 bemyndigede Havneudvalget til at anskaffe Losseapparaterne, og at man saa drev Pakhuset som sædvanlig. Niels Jensen bemærkede, at Lejen af Kælderetagen vilde blive mindre end hidtil, da der vilde gaa en Plads bort til Maskiner for Losseapparatet. Naar Hr. Carl Laursen mente, at Kornkompagniet vilde give Kr. i Leje, syntes det mærkeligt, at Formanden og Hr. Laursen vilde foreslaa at tilbyde Kompagniet Pakhuset for Kr. Der fandtes mekaniske Losseapparater tre Steder i Jylland, nemlig i Randers, Esbjerg og Aalborg. I Randers kunde Losseapparatet benyttes af alle, i Esbjerg ejedes det af en privat Mand og blev kun benyttet af ham, og i Aalborg ejedes det ogsaa af et privat Firma, men blev udlejet til andre. Her vilde det altsaa blive Kornkompagniet, der skulde losse for dets Konkurrenter, og det kunde let medføre forskellige Kalamiteter, navnlig fordi der ikke kunde skaffes tilstrækkeligt Vognmateriel under Losningen, saaledes at Kornet nødvendigvis maatte lægges paa Lager i nogen Tid. Det var da heller ikke tænkeligt, at alle Importørerne gerne saa, at et enkelt Firma fik Monopol paa hele Losningen. Det bedste vilde derfor være, at Havnen selv anskaffede Losseapparaterne. Carl Laursen mente, at Hr. Niels Jensen i Udvalget havde antydet, at han eventuelt kunde gaa med til et Forslag om at sætte Lejeafgiften til Kr. med en Stigning af 500 Kr., da det netop vilde blive Kr. gennemsnitlig. De andre Importører havde erklæret, at de intet havde imod, at Kornkompagniet overtog Losningen, saa fra den Side var der intet i Vejen, men maaske vilde det dog være rigtigst at sende Sagen tilbage til Udvalget. Christensen var klar over, at Anskaffelsen af moderne Losseapparater vilde medføre, at der blev mindre Arbejde ved Havnen, men var ogsaa klar over, at man maatte anskaffe saadanne Apparater, hvis man vilde have en tidssvarende Havn, Det var ret uheldigt, at der i sin Tid var blevet givet et enkelt Firma Lov til at anlægge mekaniske Losseapparater til Kullosning, for det saas nu, at de øvrige Kulhandlere ikke kunde konkurrere med dette Firma. Det samme vilde sikkert ogsaa blive Tilfældet med Kornhandelen, hvis man gav Kornkompagniet Monopol paa Kornlosningen. Taleren vilde derfor anbefale, at man kom bort fra at udleje Pakhuset for 25 Aar, og at man i Stedet for anmodede Havneudvalget om at stille Forslag om, at Havnen selv anskaffede Losseapparaterne. Jakob Jensen hævdede overfor Formanden, at han intet havde slaaet fast i Princippet. Der var blevet forhandlet med Kornkompagniet, dette havde ikke slaaet til, og naar der saa kom andet Forslag frem, var Taleren ganske frit stillet. Det var Talerens Overbevisning, at hvis Dette dokument er fra Side 7 af 10

8 Sagen gik tilbage til Udvalget, vilde Kornkompagniet gerne give det, Hr. Niels Jensen og Taleren indstillede at forlange, saa Taleren kunde med Glæde tage imod Hr. Harald Jensens Forslag, hvorefter Foranstaltningen skulde gennemføres kommunalt. I Pakhusets Kælder fandtes allerede et Maskineri, og Havneudvalget havde under Overvejelse at indsætte et til til Smørkøling, men det rigtigste vilde sikkert være at samle hele Maskinkraften under et Anlæg, som ogsaa kunde trække Losseapparatet. Taleren havde aldeles ikke, som Formanden mente, stillet Forslag om at udsætte Sagen, tvært imod syntes han, at Sagen var moden til Afgørelse, og forhaabentlig fik Havneudvalget ogsaa Paabud om at arbejde i en bestemt Retning. Grunden til, at Pakhusets Indtægt de sidste Aar var gaaet noget ned, var, at man havde opsagt de Lokaler, der var ubekvemme at komme til for andre. Det undrede Taleren at høre, at der i sidste Udvalgsmøde, som Taleren med Forsæt var blevet fra, var stillet en adskilligt højere Leje i Udsigt, end Formanden og Hr. Carl Laursen foreslog at tilbyde Kompagniet Pakhuset for. Formanden gik ud fra, at der, hvis Hr. Harald Jensens Forslag vedtoges, maatte komme en endelig Indstilling fra Havneudvalget om Installationen af Losseapparaterne, og dette var jo egentlig det samme som at udsætte Sagen. Det var rigtigt, at der ved Mellemforhandlingen var stillet en noget højere Leje i Udsigt, men det var da ogsaa givet, at det Mindretal, hvortil Taleren hørte, ikke var bundet overfor Kompagniet ved dets Indstilling, men at det ved denne kun ønskede Bemyndigelse til at gaa saa lavt som nævnt i Indstillingen. Hr. Jakob Jensen var selvfølgelig heller ikke bundet ved noget, men det maatte dog antages, at havde Kornkompagniet i sin Tid slaaet til, saa havde Hr. Jakob Jensen dog gaaet med til at udleje Pakhuset til Kompagniet. Niels Jensen gjorde overfor Hr. Carl Laursen gældende, at han hele Tiden havde holdt paa, at Lejen skulde fastsættes efter stigende Skala, og at han ikke havde sagt, at han mulig kunde gaa ind paa Forslaget om en fast Afgift af Kr. Clemensen ansaa det for rigtigst, at Havnen selv anskaffede de moderne Losseapparater, da det næppe vilde være heldigt at leje Pakhuset ud for 25 Aar. Han saa derfor helst, at Havneudvalget overvejede selv at anskaffe Apparaterne. Mikael Johansen maatte antage, at man ved at vedtage selv at anlægge Losseapparaterne derved slog fast, at ingen andre kunde faa Lov til at opføre lignende Apparater. Mulig havde Importørerne ikke noget derimod, men man maatte have Tid til at overveje Tanken, og Taleren skulde derfor paa et tilstrækkeligt Antal Medlemmers Vegne forlange Sagen udsat Dette dokument er fra Side 8 af 10

9 til næste Møde. Jakob Jensen henstillede til Hr. Harald Jensen at ændre sit Forslag derhen, at man opfordrede Havneudvalget til at komme med Forslag om selv at anlægge Losseapparaterne. Endvidere bad Taleren Hr. Mikael Johansen nævne Navnene paade 5 Medlemmer,paa hvis Vegne han forlangte Sagenudsat. Mikael Johansen nævnte Navnene paa 5 Medlemmer. Carl Laursen oplyste, at Hr. Baune havde udtalt, at han ikke havde konfereret med Kornkompagniets Bestyrelse om Lejeafgiften, men kun sagt, at hanvildegøre sit til,atdennekunde give de Kr. Naar Pakhusetvar fuldt udlejet, gav det kun Kr. i Indtægt. Harald Jensen fandt det ret ligegyldigt, enten man kunde faa 15, 16- eller Kr. i Lejeindtægt, idet man stod overfor et andet Princip, nemlig om man delvis skulde give Magten fra sig i Havnen til et privat Selskab, hvorom man intet vidste, hvad det kunde finde paa i de 25 Aar for at fortrædige Byen. Gik Byraadet nu med til at udleje Pakhuset i 25 Aar, kunde Borgerne siden bebrejde Byraadet det meget stærkt. Derfor maatte man ordne Havneforholdene saaledes, at Havnen vedblivende kunde være Byens Nerve. Maaske kunde man endog være berettiget til at bebrejde Havneudvalget, at det ikke for længe siden havde gjort Skridt til at anskaffe moderne Losseapparater. Taleren havde i og for sig intet imod at ændre sit Forslag i den af Hr. Jakob Jensen antydede Retning, idet han var klar over, at Udvalget maatte komme med Forslag om, hvorledes det hele skulde ordnes, men for at afskære al Tanke om at udleje Pakhuset vilde han dog gerne have sit oprindelige Forslag opretholdt, og han vilde derfor gerne i dette Møde have at se, om der skulde være Stemning for Udleje, hvad Hr. Mikael Johansen vel ikke kunde have noget imod, naar Sagen iøvrigt blev udsat. Mikael Johansen bemærkede, at det vilde have nogen Betydning for hans Standpunkt, om private ogsaa kunde faa Lov til at opstille mekaniske Losseapparater, hvis der var Plads dertil, og han vilde derfor spørge Hr. Harald Jensen, om en Vedtagelse af dennes Forslag betød, at Havnen skulde have Monopol paa Anlæg af Losseapparater. Harald Jensen havde egentlig tænkt sig, at det maatte blive Havneudvalgets Sag at overveje, om private skulde have Lov til anlægge mekaniske Losseapparater, men efter Dette dokument er fra Side 9 af 10

10 Talerens Mening kunde der intet være til Hinder derfor. Et andet var, at private selvfølgelig ikke burde have Lov til at bygge og drive Pakhuse som Forretning. Mikael Johansen skulde efter Hr. Harald Jensens sidste Udtalelse intet have imod, at man i Dag ved en Afstemning saa, hvorledes Stemningen var; nogen endelig Vedtagelse kunde jo ikke finde Sted. Carl Laursen havde forstaaet Sagen saaledes, at man, hvis Hr. Harald Jensens Forslag blev vedtaget, dermed vilde være afskaaret fra at udleje Pakhuset. Mikael Johansen vilde, hvis dette skulde være Tilfældet, saa fastholde sit Forlangende om Sagens Udsættelse. Harald Jensen syntes ikke, der var Grund til at udsætte Sagen for at forhandle videre med Kornkompagniet, naar man i Forvejen vidste, at der ikke vilde komme noget ud af Forhandlingen. Mikael Johansen fastholdt sit Forlangende om at faa Sagen udsat. Hvorvidt Havneudvalget vilde fortsætte Forhandlingerne med Kornkompagniet, maatte blive dets egen Sag. Sagen udsattes i Henhold til Forretningsordenens 8. Dette dokument er fra Side 10 af 10

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skole- og Undervisningsvæsen Skoletandklinik Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. juni 1915 2) Byrådsmødet den 24. juni 1915 3) Byrådsmødet den 8. juli 1915

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1916) Originalt emne Havnen Havneplads Uddrag fra byrådsmødet den 12. oktober 1916 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 375-1916) Skrivelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 50-1912) Originalt emne Brandstation Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 6. juni 1912 2) Byrådsmødet den 11. juli 1912 Uddrag fra byrådsmødet den 6. juni

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Slagtehuset Slagtehuset og Kvægtorvet Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. juli 1909 2) Byrådsmødet den 30. september 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 15.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 259-1908) Originalt emne Embedsmænd i Almindelighed Embedsmænd, Kommunale Uddrag fra byrådsmødet den 4. marts 1909 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandredskaber Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. maj 1908 2) Byrådsmødet den 10. september 1908 3) Byrådsmødet den 8. oktober 1908 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Originalt emne Aarhus Sporveje Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Kørsel Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. april 1922 2) Byrådsmødet den 15. maj 1922

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Originalt emne Hovedgaarden Marselisborg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 27. september 1906 2) Byrådsmødet den 4. oktober 1906 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Originalt emne Observatoriet Ole Rømer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1917 2) Byrådsmødet den 14. juni 1917 3) Byrådsmødet den 21. juni 1917

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 383-1915) Originalt emne Kommunelæger Regulativer, Reglementer m m Sundhedsvæsen Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 30. marts 1916 2) Byrådsmødet den 30.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunehjælp Socialudvalg Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 1. juni 1933 2) Byrådsmødet den 15. juni

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skovene Skovrider, Skovfogeder, Skovarbejdere Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. september 1919 2) Byrådsmødet den 23. oktober 1919 3) Byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandvæsen Brandvæsen i Almindelighed Brandvæsenets Personale Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. november 1927 2) Byrådsmødet den 8. december

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Arbejderforhold Arbejderforhold i Almindelighed Fagforeninger Foreninger Havnen Havnens Personale Lønninger Lønninger i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_11-1938) Originalt emne Hospitalernes Funktionærer Lønninger Lønninger i Almindelighed Sygehuse Uddrag fra byrådsmødet den 13. januar 1939 - side 7 Klik her for at

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1932) Originalt emne Kommunehospitalet Radiologisk Afdeling, Radiumstation Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 26. maj 1932 2) Byrådsmødet den 16. juni

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Originalt emne Fodfolkskasernen Garnisonen Uddrag fra byrådsmødet den 12. november 1914 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 309-1914)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Originalt emne Sporvejene Trambusser Uddrag fra byrådsmødet den 9. marts 1939 - side 6 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 917-1938) Indstilling

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 465-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 465-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 465-1906) Originalt emne Lystanlæg Vennelyst Uddrag fra byrådsmødet den 28. februar 1907 - side 3 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 465-1906) Fra Udvalget

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Embedsmænd Laan Stadsarkitekt Udlaan og Anbringelse af Kommunens Midler Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 13.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 129-1908) Originalt emne Børn Børns erhvervsmæssige Arbejde Foreninger Handelsforeninger Politivedtægt Rets- og Politivæsen Uddrag fra byrådsmødet den 11. juni 1908 -

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Originalt emne Aldersrente Aldersrenteboliger Uddrag fra byrådsmødet den 29. januar 1931 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 654-1930)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Barakker Boligforhold Brandforsikring Byraadet Ejendomme og Inventar Ejendomme og Inventar i Almindelighed Forsikring Kommunale Beboelseshuse Taksation Udvalg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924) Originalt emne Belysningsvæsen Gasværket, Anlæg og Drift Uddrag fra byrådsmødet den 14. februar 1925 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 400-1924) Originalt emne Skovene Skovrestaurationer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29. september 1924 2) Byrådsmødet den 16. oktober 1924 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 505-1928) Originalt emne Ejendomme og Inventar Forskellige Næringsdrivende Kommunens Malerforretning Næringsvæsen Uddrag fra byrådsmødet den 10. januar 1929 - side 2

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Fagforeninger Foreninger Hospitalernes Funktionærer Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 28. april 1921 2) Byrådsmødet den 12. maj 1921 3) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913) Originalt emne Haven ved Vesterbro Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. maj 1913 2) Byrådsmødet den 3. juli 1913 3) Byrådsmødet den 10. juli 1913

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 2_ )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 2_ ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 2_115-1910) Originalt emne Dispensationer fra Sundhedsvedtægten Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. november 1910 2) Byrådsmødet den 10. november

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Neurologisk Neurokirurgisk Afdeling Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 22. juni 1939 2) Byrådsmødet den 31. august 1939 3) Byrådsmødet den 8. februar

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 493-1937) Originalt emne Fagforeninger Foreninger Lønninger Lønninger i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 20. august 1937 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige

Læs mere

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag Ark No 173/1893 Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober 1893. o Bilag Efter Modtagelsen af det ærede Byraads Skrivelse af 30. f.m. angaaende Anbringelsen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 85-1911) Originalt emne Domme og Retssager Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. maj 1911 2) Byrådsmødet den 6. juli 1911 3) Byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935) Originalt emne Undervisning og Drift Universitet Uddrag fra byrådsmødet den 5. september 1935 - side 8 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 52_5-1935)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929) Originalt emne Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Uddrag fra byrådsmødet den 23. maj 1929 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 210-1929)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 526-1918) Originalt emne Dyrtidstillæg Dyrtidstillæg til Pensionister Lønninger Lønninger i Almindelighed Regulativer, Reglementer m m Vedtægter Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Den danske Købstadforening Foreninger Kommunens Laan Laan Regnskab over Kommunens Indtægter og Udgifter, Kapitalstatus Regnskabsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1914) Originalt emne Anlæg, Udvidelse og Regulering af Gader og Veje, Gadeplaner Foreninger Forskønnelsesforeningen Gader Uddrag fra byrådsmødet den 14. januar 1915

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 212-1920) Originalt emne Den danske Købstadforening Foreninger Færdselen Gader Kørsel Kørsel i Almindelighed Skatter og Afgifter Skatter og Afgifter i Almindelighed Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 581-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 581-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 581-1930) Originalt emne Ejendomsskatter Skatter og Afgifter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 5. marts 1931 2) Byrådsmødet den 23. marts 1931 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1923) Originalt emne Lystanlæg Vennelyst Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1923 2) Byrådsmødet den 21. juni 1923 3) Byrådsmødet den 6. september 1923

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 607-1922)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 607-1922) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 607-1922) Originalt emne Aldersrente De gamles Hjem Gader Gader, Veje og Stier i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. januar 1923 2) Byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 128-1926) Originalt emne Anlæg, Udvidelse og Regulering af Gader og Veje, Gadeplaner Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gader Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 889-1936) Originalt emne Raadhus Uddrag fra byrådsmødet den 28. januar 1937 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 889-1936) Indstilling fra Budgetudvalget

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 589-1923) Originalt emne Aarhus Pleje- og Børnehjemsforening Børn Foreninger Plejebørn Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. januar 1924 2) Byrådsmødet den 31. januar

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 36-1907) Originalt emne Foreninger Gadefejning Grundejerforeninger Offentlig Renlighed i Almindelighed Renlighed, Offentlig Snekørsel og Snekastning Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 224-1919)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 224-1919) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 224-1919) Originalt emne Banker Kommunens Laan Laan Pengeinstitutter Regnskab over Kommunens Indtægter og Udgifter, Kapitalstatus Regnskabsvæsen Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 285-1932)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 285-1932) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 285-1932) Originalt emne Administration og Bevillinger Arbejderforhold Arbejdsløshedsunderstøttelse Hjælpekassen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 19. juli 1932

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_8-1938)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_8-1938) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_8-1938) Originalt emne Lønninger Lønninger i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 22. september 1938 - side 15 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1935)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1935) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1935) Originalt emne Aarhus-Hallen Bygningsvæsen Laan Laan, garanterede af Kommunen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 5. september 1935 2) Byrådsmødet den 12.

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 50-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 50-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Belysningsvæsen Byraadet Byraadet i Almindelighed Gudenaacentralen Laan Laan, garanterede af Kommunen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. maj 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937) Originalt emne Raadhus Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 18. november 1937 2) Byrådsmødet den 24. februar 1938 Uddrag fra byrådsmødet den 18. november

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 80-1915) Originalt emne Havnen Havneplads Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 6. maj 1915 2) Byrådsmødet den 17. juni 1915 3) Byrådsmødet den 13. september 1915 Uddrag

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 642-1927) Originalt emne Belysningsvæsen Elektriske Ledninger, Installationer og Leverancer Uddrag fra byrådsmødet den 15. marts 1928 - side 2 Klik her for at åbne den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 42-1911)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 42-1911) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 42-1911) Originalt emne Arbejderforhold Arbejderforhold i Almindelighed Lønninger Lønninger i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 6. april 1911 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Belysningsvæsen Gudenaacentralen Laan Laan, garanterede af Kommunen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. maj 1922 2) Byrådsmødet den 26. maj 1922 3) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 93-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 93-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 93-1918) Originalt emne Biblioteker Byraadet Folkebiblioteker Udvalg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 18. april 1918 2) Byrådsmødet den 30. januar 1919 Uddrag fra

Læs mere

Ark No 35/1883. Til Vejle Byraad.

Ark No 35/1883. Til Vejle Byraad. Ark No 35/1883 Forsamlingen antager, at en Formueskat som Lovforslaget ikke kan? gjøre der??? udover den egentlige Indtægt som Beskatning efter I og C tillader. at det overlades til hver Kommunes Vedtægt

Læs mere

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om "Tidens politiske Opgave". d. 8. marts 1941 Meget tyder på, at de fleste fremtrædende politikere troede på et tysk nederlag og en britisk 5 sejr til

Læs mere

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Min. f. Handel, Industri og Søfart V. Fibiger. (Lov-Tid. A. 1945 af 12/10). 1. Bestemmelserne

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 610-1931) Originalt emne Bade Havnen Havnen i Almindelighed Strandbadeanstalter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 7. januar 1932 2) Byrådsmødet den 14. januar 1932

Læs mere

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes.

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Ved Forordningen af 18 Oktbr 1811 er der forsaavidt de i privat Eje overgaaede Kjøbstadjorder afhændes,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 340-1917) Originalt emne Boligforhold Boligtilsyn Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 25. oktober 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 824-1934) Originalt emne Anlæg og Istandsættelse af Gader og Veje Gader Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 28. februar 1935 - side 3 Klik

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 122-1915)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 122-1915) Aarhus byråds journalsager Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1915 2) Byrådsmødet den 24. juni 1915 3) Byrådsmødet den 8. juli 1915 4) Byrådsmødet den 23. september 1915 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 597-1933) Originalt emne Belysningsvæsen Elektriske Ledninger, Installationer og Leverancer Uddrag fra byrådsmødet den 3. januar 1934 - side 1 Klik her for at åbne den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 391-1908) Originalt emne Lønninger Pension Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. november 1908 2) Byrådsmødet den 1. april 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 12. november

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 710-1919)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 710-1919) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 710-1919) Originalt emne Havnearbejdet, Havneudvidelse Havnen Uddrag fra byrådsmødet den 12. februar 1920 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 318-1916)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 318-1916) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 318-1916) Originalt emne Barakker Boligforhold Bolignævn (Huslejenævn) Bolignød (Husvilde) Jernbanevæsen Rets- og Politivæsen Statsbanerne Ting- og Arresthus Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sønderjyllands Prinsesse

Sønderjyllands Prinsesse Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 501-1916)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 501-1916) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 501-1916) Originalt emne Boligforhold Bolignød (Husvilde) Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 11. januar 1917

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 100-1908) Originalt emne Børn Børnehjem Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 7. maj 1908 2) Byrådsmødet den 11. juni 1908 3) Byrådsmødet den 18. juni 1908 4) Byrådsmødet

Læs mere

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter I anledning af foranstaaende skal jeg bemærke, at Politistationens Linoleum er gennemslidt flere Steder

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 514-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 514-1923) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Aldersrente De gamles Hjem Havnen Havnen i Almindelighed Kommunelæger Lodsvæsen, Lodser Regulativer, Reglementer m m Sundhedsvæsen Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 517-1923) Originalt emne Den gamle By Museer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. november 1923 2) Byrådsmødet den 21. november 1923 3) Byrådsmødet den 22. november

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 28-1905)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 28-1905) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 28-1905) Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 27. april 1905 2) Byrådsmødet den 22. juni 1905 Uddrag fra byrådsmødet den 27. april 1905 - side 3 Klik her for at åbne

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 455-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 455-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 455-1918) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1918 2) Byrådsmødet den 28. november 1918 3) Byrådsmødet

Læs mere