Blåmuslinger som biomarkører

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Blåmuslinger som biomarkører"

Transkript

1 BSc Speciale Blåmuslinger som biomarkører En undersøgelse af blåmuslingens (Mytilus edulis) egenskaber som biomarkør i det marine, kystnære miljø Hugin K Mortensen NVDRit 2007:04

2 Heiti / Title Blåmuslinger som biomarkører En undersøgelse af blåmuslingens (Mytilus edulis) egenskaber som biomarkør i det marine, kystnære miljø Kræklingar sum biomarkørar Ein kanning av kræklingi (Mytilus edulis) sum biomarkørur í marina umhvørvinum nær undir landi. Høvundur / Author Hugin K. Mortensen Vegleiðarar / Supervisors Ábyrgdarvegleiðari / Responsible Supervisor Maria Dam, Heilsufrøðiliga Starvsstovan Eyðfinn Magnussen, Fróðskaparsetur Føroya Ritslag / Report Type BSc speciale, biologi BSc Thesis, Biology Latið inn / Submitted 26. juni 2007 NVDRit 2007:04 Náttúruvísindadeildin og høvundarnir 2004 ISSN Útgevari / Publisher Bústaður / Address Postrúm / P.O. Náttúruvísindadeildin, Fróðskaparsetur Føroya Nóatún 3, FO 100 Tórshavn, Føroyar (Faroe Islands) 2109, FO 165 Argir, Føroyar (Faroe Islands)

3

4 1. Abstract: Der er ingen tvivl om, at forurening i det marine, kystnære miljø er et voksende problem. Derfor er det af stor betydning at besidde redskaber til monitorering af dette miljø. Undersøgelser med muslinger (Mytillus edulis) i Thorshavns havn viser, at disse er yderst velegnede som biomarkører for TBT og PAH. Muslinger blev sat ud i perioden 30/ til 4/ ved forskellige lokaliteter i Thorshavns havn. Der blev foretaget analyser af disse muslinger for PAH, PAH-metabolitter og TBT. Ud over disse analyser blev der også lavet forsøg med muslingenes overlevelsesevne, samt at der blev foretaget en lysosomal stabilitets analyse og en in situ optælling af døde muslinger efter eksponeringsperioden i det forurenede miljø. Nærværende undersøgelser viser, at analyser for PAH-metabolitter ikke er relevante, da man arbejder med muslinger, da muslingerne ikke metaboliserer PAH. Derimod viste forsøgerne med stor overensstemmelse, at jo højere TBT og PAH koncentrationerne er, jo højere er tallet på døde muslinger in situ, og jo mindre er overlevelsesevnen. På trods af, at forsøget med lysosomal stabilitet ikke gav noget resultat ses der ingen grund til at betragte metoden for uegnet i denne sammenhæng. Nøgleord: Mytilus edulis, biomarkører, køleskabsforsøg, TBT, PAH, PAH-metabolitter, forurening, monitering.

5 2. Samandráttur Eingin ivi er um, at umhvørvisdálking í havumhvørvinum tætt undir landi er ein vaksandi trupulleiki. Tí er tað av størsta týdningi at hava kunnleika til ymsar mátar at fylgja hesi gongd. Kanningar í Tórshavnar havn vísa, at kræklingur (Mytilus edulis) er sera vælegnaður sum biomarkørur fyri TBT og PAH. Í tíðarskeiðinum 30/ til 4/ vóru kræklingar settir út á ymisum støðum í Tórshavnar havn. Hesir kræklingar vóru seinni kannaðir fyri PAH, PAHmetabolittar og TBT. Afturat hesum vóru yvirlivilsisevni hjá kræklingi kannað og talt var, hvussu nógvir kræklingar vóru deyðir, eftir at teir høvdu ligið í dálkaða umhvørvinum. Ein roynd við lysosomalum stabiliteti var eisini gjørd. Úrslit frá hesum arbeiði vísa, at óneyðugt er at kanna fyri PAH-metabolittar, tá talan er um krækling, tí kræklingar metabolisera ikki PAH. Harafturímóti vísti tað seg, at jú hægri TBT og PAH nøgdirnar eru, jú hægri er talið á deyðum kræklingum in situ, og jú verri eru yvirlivilsisevnini. Sjálvt um royndin við lysosomal stabiliteti ikki gav nakað úrslit, er eingin grund til at halda hesa mannagongd vera óegnaða, tá talan er um umhvørviseftiransing. Lyklaorð: Mytilus edulis, biomarkører, køleskabsforsøg, TBT, PAH, PAH-metabolitter, forurening, monitering.

6 3. Indledning Formålet med undersøgelsen er at belyse blåmuslingens (Mytillus edulis) egenskaber som biomarkør for PAH (polycycliske aromatiske hydrocarboner), PAH-metabolitter og tin-forbindelser i det marine kystnære miljø, nærmere angivet udvalgte steder på Havnarvág. Denne lokalitet ved Thorshavns havn er særligt velegnet, da der er forurenende virksomheder i området, samtidig med, at der er god vandudskiftning, hvilket gør, at der er stor forskel på forureningsgrad forskellige steder på området. Området er gennem en årrække blevet grundigt undersøgt af Heilsufrøðiliga Starvsstovan og nærværende undersøgelse kan ses om en aflægger af disse undersøgelser med særlig henblik på at vurdere blåmuslinger som indikatororganisme for udvalgte miljøgifte 1. Færøernes hovederhverv er fiskeri og fiskeopdræt i kystnære områder. Det er derfor af vital betydning at holde havet og fjordene så rene som muligt. Det er også af afgørende betydning at have god dokumentation for vandkvaliteten i alle de områder, som bliver brugt til produktion af fisk til menneskeføde. Vandkvalitet bliver traditionelt vurderet ud fra en række fysiske og kemiske kriterier. Miljøgifte er ofte meget skadelige selv i yderst små koncentrationer. Kemiske metoder til at monitere og måle disse miljøgifte viser sig at være yderst besværlige og omkostningskrævende. Et godt alternativ med en helt anden indgangsvinkel er at bruge biologiske indikatorer på forurening. Eksempel på en velegnet indikatororganisme er blåmusling, som en stor del af sit liv vokser på samme sted og gennem sin vækst akkumulerer forskellige miljøgifte, som er i området. I undersøgelsen er blåmuslinger dyrket i et bestemt tidsrum forskellige steder på Havnarvág med henblik på at teste forskellige metoders egnethed som mål for forureningsgrad. Disse metoder er: Overlevelsesgrad på vækstlokaliteten og overlevelsestid gennem en depurationsperiode i køleskab. Lysosomal stabilitet. Måling af PAH-metabolitter. Måling af PAH og måling af tinforbindelser. 1 Dam, M.; Danielsen, J: Havnarvág 2002 ein kanning av dálkingarstøðuni á Havnarvág og Yviri við Strond á sumri

7 4. Teoretisk baggrund for de anvendte metoder En grund til, at blåmuslinger er velegnet som indikatororganismer for forurening er som sagt, at de er sessile den største del af livet og at de har en god evne til at opkoncentrere persistente organiske stoffer som for eksempel PAH og TBT. Når man efter en residensperiode skal analysere blåmuslingerne for forurening har man en række metoder til rådighed, som spænder fra specifikke kemiske analyser over relativt specifikke biokemiske metoder til mere eller mindre uspecifikke biologiske metoder. Det hænger som regel sådan sammen, at jo mere specifikke metoderne er, jo besværligere og dyrere er de at udføre, og jo mindre specifikke de er, jo nemmere og billigere er de at udføre. Det er derfor en god mening i at undersøge, hvordan disse metoder stemmer overens i forskellige forureningsituationer. Hvis der er klar sammenhæng, er det jo godt nok at bruge de nemme metoder i moniteringsøjemed. Som nævnt ovenfor er der i denne undersøgelse sat fokus på tre nemme og uspecifikke metoder, nemlig overlevelse på lokaliteten og i køleskab og lysosomal stabilitet og tre mere specifikke metoder, nemlig gaskromatografisk måling af Sn-forbindelser og PAH og en flourescensmåling af PAH-metabolitter. 4.1 Overlevelsesgrad på vækstlokaliteten og overlevelsestid gennem en depurationsperiode i køleskab Ved at tælle op på hver lokalitet, hvor stor en del af blåmuslingerne er døde, kan det tænkes, at man får et groft mål for lokalitetens forureningsgrad. Overlevelsestid for de forurenede blåmuslinger i køleskab kan ligeledes tænkes at være et empirisk mål for hvor meget giftstof muslingerne indeholder. Metoden er velkendt i kontrollerede omgivelser, hvor man f. eks kan teste et givet stofs giftighed ved at måle en LD50 værdi for en given organisme. 4.2 Lysosomal stabilitet Cytotoksiske effekter i muslinger kan anvendes som følsomme markører for stress, forårsaget af miljøfarlige stoffer. Denne kendsgerning anvendes i metoden lysosomal stabilitet. 6

8 Lysosomer er subcellulære organeller, der indeholder mange enzymer, som er involveret i et bredt spektrum af væsentlige cellulært styrede funktioner, så som proteinkatabolisme, imunrespons, programmeret celledød og regenerering af beskadiget væv. Lysosomerne er omgivet af en speciel membran. Denne membran beskytter cellens eget organiske materiale mod påvirkning fra lysosomernes enzymer. Membranens stabilitet er derfor af største betydning for muslingens sundhedstilstand. Miljøgifte kan påvirke membranens stabilitet, eller holdbarhed, på forskellige måder. Tungmetaller kan for eksempel forstyrre membranen ved direkte interaktion, hvorimod nedbrydelige organiske miljøgifte inde i lysosomerne påvirker membranens stabilitet gennem ændring af lipidsammensætning eller dannelse af frie radikaler. 2 Eksempler på organiske miljøgifte er PAH. PAH er upolære stoffer, hvilket gør dem i stand til at opløses i lysosomernes membraner. Dette gør, at membranerne bliver mindre stabile og mindre funktionsdyktige. Organiske tinforbindelser kan tænkes at have en lignende effekt. Tin i TBT har kovalente bindinger til tre butylkæder. Ud over disse, har tin også en positiv ladning. Denne positive ion kan danne komplekser med negative ioner (Cl -, OH - osv.). Disse komplekser kan gøre, at TBT i høj grad bliver lipofilt (n-oktanol:vand-fordelingsforhold er ca :1 3 ). Derfor kan det tænkes, at TBT i praksis har nogle af de samme virkninger som PAH. Selv om metoden lysosomal stabilitet er ret fintfølende er de observerede effekter dog ikke særlig stofspecifikke, og må derfor betragtes som et udtryk for en samlet forurening PAH Betegnelsen PAH dækker over alle forbindelser med op til 7 kondenserede cykliske ringe. Ringene kan være benzenringe med 6 kulstofatomer eller ringe med 4 eller 5 kulstofatomer. Der kan være substituenter på en eller flere ringe. Teoretisk set er der derfor tusindvis af forbindelser, der hører under betegnelsen PAH. I praksis undersøger man dog kun et lille udvalg af PAH forbindelser. 2 Strand, J.: NOVANA, Teknisk anvisning for marin overvågning, s Bjerregaard, P.: Økotoksikologi, s Strand, J.: NOVANA, Teknisk anvisning for marin overvågning, s

9 PAH-forbindelser forventes især at være til stede i forurening fra punktkilder som asfalt- og tjærevirksomhed, gasværker, skibsværfter og træimprægnerings-virksomhed 5. Desuden dannes der PAH ved al ufuldstændig forbrænding af organiske stoffer. PAH er som regel mere eller mindre giftige for levende organismer. Flere PAH-forbindelser og deres biologiske nedbrydningsprodukter vides at være kræftfremkaldende Måling af PAH-metabolitter De fleste organismer besidder afgiftningssystemer beregnet til at nedbryde naturligt forekommende giftstoffer. I økotoksikologisk sammenhæng er cytochrom-p450-systemet, som går mere end 2 milliarder år tilbage i udviklingshistorien og derfor kan forventes at være til stede i de fleste nulevende organismer, særlig interessant. Cytochrom-P450-systemet er et membranbundet enzymsystem, som er i stand til blandt andet at oxidere lipofile organiske forbindelser til hydrofile forbindelser, der så kan udskilles fra organismen. 7 En veldokumenteret reaktion af denne type er omdannelsen af benzo[a]pyren til et dihydroxid: Figur 1: Benzo[a]pyren findes bl.a. i olieprodukter, og da det desuden kan dannes ved ufuldstændig forbrænding af organisk stof, findes det også i sod. Benzo[a]pyren kan omsættes på flere forskellige måder, og en af omsættningsvejene er vist her. Først oxiderer et cytochrom-p- 450-enzym molekylet til epoxid. En hydrolase adderer vand til epoxidet under dannelse af en dihydrol, hvorefter cytochrom- P-450-enzymet oxiderer igen til et epoxid. Benzo[a]pyren- 7,8-dihydrodiol-9,10-oxid kan danne covalente bindinger til DNA, og det er stærkt cancerogent /html/kap03.htm, afsnit Bjerregaard, P.: Økotoksikologi, s 14 7 Bjerregaard, P.: Økotoksikologi, s Bjerregaard, P.: Økotoksikologi, s 20 8

10 Ved lignende reaktioner omdannes PAH til oxidationsforbindelser, der går under betegnelsen PAHmetabolitter. Det vides, at PAH-metabolitter dannes i fisks galdeblære, og man har udviklet en relativt simpel metode at måle mængden af disse metabolitter. 9 Det må forventes, at blåmuslinger også besidder denne evne at danne PAH- metabolitter. Da blåmuslinger som nævnt er velegnede indikatororganismer, vil det være af stor interesse at undersøge om denne metode også kan anvendes til blåmuslinger. I en rapport fra Danmarks Miljø Undersøgelser fra marts 2007, et halvt år efter afslutningen af forsøgene i denne undersøgelse, konkluderes der dog, at Muslinger har ikke et effektivt enzymsystem til nedbrydning af miljøfremmede stoffer, og akkumulerer derfor mange miljøfremmede stoffer; de er derfor velegnede som indikator organismer i moniteringsundersøgelser af miljøbelastningen med forskellige miljøfremmede stoffer 10 Metoden anvendt på blåmuslinger er i grove træk denne: Fra blåmuslingen udtrækkes en hæmolymfeprøve. Denne opløses i metanol/vand-blanding og måles med et fluorescensmeter. Der tilsættes en intern standard af en given PAH-metabolit og måles igen. Herudfra beregnes mængden af PAH-metabolitten i blåmuslingen Måling af PAH Da der som nævnt ovenfor er indicier for, at blåmusling ikke er i stand til at danne PAHmetabolitter i samme omfang som f. eks. fisk, er en direkte metode til måling af PAH nødvendig. Metoden, som bliver brugt er en ekstraktion af fedtopløselige stoffer fra prøven efterfulgt af en kombination af gaskromatografi og massespektrometri. Metoden er velkendt og kan påvise de enkelte PAH, som man har i ren form og kan tilsætte prøverne som intern standard. Da der findes så mange forskellige PAH, har man valgt at bruge et udvalg af 16 af de mest forekommende (sum PAH16) som udtryk for det samlede indhold. 4.4 Tin forbindelser Tinforbindelserne omfatter stofferne tributyltin (TBT) og dets nedbrydelsesprodukter dibutyltin (DBT) og monobutyltin (MBT) samt triphenyltin (TPhT). Disse tinforbindelser er udelukkende 9 Personlig korrespondance med DMU, oprindeligt efter ICES (2005) og Richardson et al. (2004) 10 Faglig rapport fra DMU nr. 613, 2007 PAH i muslinger fra indre danske farvande 9

11 antropogene 11. TBT har været anvendt som antibegroningsmiddel i skibsmalinger siden 1950erne. I 1991 blev TBT forbudt i bundmaling på skibe under 25 m i bl.a. EU. I oktober 2001 blev et internationalt forbud mod anvendelse af TBT for alle skibe vedtaget den såkaldte Antifoulingkonvention (IMO 2002). Når konventionen træder i kraft, vil det fra 2003 være forbudt at påsmøre TBT-holdige bundmalinger, og fra 2008 må der ikke mere være TBT som aktivt stof på skibe. 12 På Færøerne er der p.t. intet forbud mod brug af TBT i skibsmaling, og derfor kan man forvente fortsat at finde TBT i havne og fjorde. TBT er blandt de få hormonforstyrrende stoffer, som der kendes en hel del til, hvad biokemiske virkninger og effekter på populationer ude i naturen angår. Som nævnt ovenover (side 7) er TBT i organismen i høj grad lipofilt og kan derfor associere til membransystemer. TBT har en generel virkningsmåde på alle organismer, idet forbindelsen dels transporterer ioner gennem membraner og dels binder sig til visse typer af proteiner, hvorved proteinernes funktion bliver forstyrret 13. TBT er ekstremt giftigt for mange organismer, f.eks. for mollusker. Det fremgår af EC50 for bivalvia i larvefasen, at TBT er 1000 gange så giftigt som nogen anden miljøgift. 14 Organotin forbindelsen der anvendes i skibsmaling er tributyltin (TBT), som ved nedbrydning i vand/sediment fasen omdannes først til dibutyltin (DBT), derefter til monobutyltin (MBT) og til sidst til uorganisk tin, som er stort set uskadeligt. Effekten af nedbrydningsprodukterne er også væsentligt mindre end af TBT, aftagende med fjernelsen af butyl-grupperne Måling af tinforbindelser. Normalt anvendes en derivatiseringsteknik, hvorved man gør organotin forbindelser mere vandskyende ved ethylering eller en Grignard-reaktion, og ekstraherer til et organisk medie, som så typisk analyseres ved kombineret gaskromatografi / massespektrometri overfor interne standarder. Ved denne metode bestemmes foruden TBT også DBT, MBT og TPhT Dahl, K. et al: Redskaber til vurdering af miljø- og naturkvalitet i de danske farvande, s Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 31/ Screening for effekter af miljøfarlige stoffer på algesamfund omkring havneanlæg Faglig rapport fra DMU, nr

12 4.5 Variansanalyse Til de statistiske udregninger blev den såkaldte ANOVA-test anvendt. Denne test bruges til at undersøge, om der er forskel på middelværdier af parametre fra flere populationer. 16 Hovedresultatet fra en ANOVA-test er en P-værdi. På 5 % signifikansniveau betyder en P-værdi <0,05, at H 0 (middelværdier af rn parameter fra alle populationerne er ens) må forkastes. Dette betyder, at mindst to af middelværdierne er forskellige. Er P-værdien>0,05, må man derimod konkludere, at der ikke er signifikant forskel mellem nogen af parameterens middelværdier. 5. Forsøg og forsøgsdata 5.1 Udvælgelse af stationer Formålet var, som nævnt, at undersøge muslingers egenskaber som biomarkører for PAH, PAHmetabolitter og Sn-forbindelser i det kystnære miljø på udvalgte stationer ved Havnarvág. Disse stationer blev udvalgt efter den forventede forurening, se også fig. 2. Hvis der er en forskel i forureningen på de 4 stationer, forventes den være sådan, at station 1 var den mest forurenede, derefter stationerne 2, 3 og 4, i nævnte rækkefølge. Denne antagelse begrundes med, at station 1 ligger inderst i havnen, lige uden for skibsværftet. Ikke alene kan skibsværftet forventes at forurene en del, men vandudskiftningen er også ret lille. Station 2 er placeret ved en af broerne til marinaen. Der forventes ikke at være så megen forurening ved denne station, som ved station 1. Dette bl.a. fordi vandudskiftningen er meget bedre. Station 3 er placeret et stykke fra de to første, uden for Tinganes. Vandudskiftningen ved Tinganes er bedre end ved de andre stationer, så derfor forventes ikke særlig megen forurening der. Station 4 ligger ude på fjorden. På fjorden er strømmen stærk på grund af tidevandet, så derfor er vanduskiftningen rigtig god. Denne station var tænkt som reference. Desuden er der brugt muslinger fra to andre lokaliteter. Ved Saksun blev der taget muslinger, da det der pludselig blev nødvendigt med en alternativ reference. Af samme årsag blev muslinger fra Funningsfjord også brugt. 16 Townend, J: Practical Statistics for Environmental and Biological Scientists, kapittel 8 på side

13 Figur 2: Stationerne 1 til 4 ved Havnarvág og ude på åbent vand. Stationerne er disse: Station 1: Ved skibsværftet, pos. N W Station 2: Ved marinaen, pos. N W Station 3: Ved den røde bøje uden for Tinganes. Station 4: Ude på åbent vand, pos. N W Station 5: Saksun på nord Streymoy Station 6: Funningsfjord Muslinger fra Funningsfjord blev hentet den 29/ De blev så sat ud igen på 4 forskellige lokaliteter om aftenen den 30/ Til forsøget anvendtes 4 hummerruser, en på hver af stationerne 1 til 4. Ruserne blev delt op i tre afsnit. Dette blev gjort på den måde, at reb blev viklet ind i rusens mæsker, så et net blev formet. Oven på rebet blev et fluenet brugt som gulv. Denne rumlige indretning sikrer, at muslingerne har plads nok til at lægge sig optimalt i forhold til føden, der føres med vandstrømmen. De fire ruser blev lagt ud på de fire stationerne 1 til 4. Muslingerne fra stationerne 5 og 6 blev taget fra bestande, der i forvejen fandtes på lokaliteterne. På de første tre stationer var der mulighed for at hæfte ruserne i faste holdepunkter. Disse ruser blev alle hængt ca. 3 meter under vandoverfladen. Under rusen blev der bundet et jernlod. Dette skulle hjælpe som kontravægt, så at reb og ruser ikke blev suget op af 12

14 forbipasserende både. Dette gav også den fordel, at ruserne hang mere i fred, så muslingerne ikke blev så stressede af andre fysiske faktorer, som de ellers ville have været. Den fjerde ruse blev klargjort på en lidt anden måde. En tom plastikdunk blev brugt som bøje. Ned fra den hang rusen. Mellem rusen og bøjen blev der bundet en 1,5 liters flaske indeholdende luft, som skulle virke som flydeanker. Tanken med dette var, at rusen skulle hænge så stille som muligt. Og hvis den hang i bøjen, ville den være påvirket både af vind og strøm. Flasken, derimod, blev trukket under vandoverfladen af rusens og bundloddets vægt. Rusen hang således ca. 6 m fra bunden, udstrakt mellem bundloddet og flasken, der kun blev påvirket af strøm. Figur 3: En ruse med tre afsnit og nærbillede af muslinger, der er lagt i et afsnit. Tabellen nedenfor viser, hvor mange muslinger der blev lagt i de 4 ruser og hvordan de blev fordelt i afsnittene. Ruse nr 1 Ruse nr 2 Ruse nr 3 Ruse nr 4 Nederste afsnit Mellem afsnit Øverste afsnit I alt Tabel 1: Fordelingen af muslinger i de fire ruser. Station 4 ude på åbent vand var tænkt som en reference, idet den var på et område med så gode strømforhold, at den i praksis kunne regnes som repræsenterende rent havvand. Der blev den 11/ taget nogle muslinger fra hver station til lysosomal stabilitet forsøg. Desværre skete der det uheld i perioden efter denne dato og før muslingerne endelig skulle tages op først i september, at rusen fra station 4, med alt indhold gik tabt. 13

15 Da der nu ikke var nogen egentlig referencestation, blev det nødvendigt med muslinger fra steder, som kunne tænkes at være så afsides fra antropogen forurening, at de kunne fungere som referencestation. Saksun på nord Streymoy blev derfor valgt som ny referencestation (station 5). Denne reference er dog næppe helt repræsentativ, da der var blevet lavet noget vejarbejde i nærheden kort forinden. Til TBT- og PAH- analyser er der derfor taget nogle muslinger fra Funningsfjord (station 6), som også kan bruges som bud på en referencestation, da området er forholdsvis rent. Disse blev taget, fordi det jo også er relevant at vide, hvordan muslingerne så ud inden de blev sat ud. Muslingerne fra de tre resterende stationer blev endeligt taget op i perioden fra 30/ til 4/ Indsamling og bearbejdning af data In situ optælling af døde muslinger Da ruserne blev samlet ind igen blev der talt op, hvor mange, der var døde i perioden på godt ni uger, som forsøget havde varet. Som død regnedes en musling, hvis indmad var væk og derfor kun bestod af en tom skal. Resultatet af denne optælling er vist i tabel 2. Station Tal af muslinger sat ud på stationen Tal af døde muslinger i dyrkningsperioden Tal af døde muslinger i dyrkningsperioden i procent Tal af overlevende muslinger i dyrkningsperioden i procent Tabel 2: Tal af udsatte muslinger og tal af døde muslinger ved optagelse på 3 af stationerne Køleskabsforsøg Dette forsøg blev udført således, at muslinger blev lagt i en bakke i et køleskab. I bakken blev der også lagt vådt køkkenpapir, så at fugtigheden ikke skulle være for lav. Inde i køleskabet lå muslingerne i mørke og ved en temperatur på cirka 5 grader. En gang om dagen blev muslingernes tilstand checket. Det antal døgn, de levede, blev noteret. 14

16 Stationer Antal muslinger fra stationen Antal overlevelsesdøgn pr musling Gennemsnitlig levetid i døgn , 6, 6, 8, 10, 10, 10, 10, , , 12, 12, 15, 12, 15, 12, 18, 21, 13 14, , 21, 20, 18, 23, 23, 24, 28, 27, 27 20, , 10, 23, 23, 23, 23, 24, 24, 24, 26 21,0 Tabel 3: Levetid i døgn for muslinger fra 4 stationer. For at teste, om den gennemsnitlige levetid i døgn er ens på de forskellige stationer, benyttes en ANOVA- test (se afsnit 4.5). Testen blev udført med statistikprogrammet Systat Fig. 4 viser middelværdier med indtegnede variansintervaller. Testen giver p=0,0, som viser, at der er klar forskel på middelværdierne. Fig. 2 viser også, at værdierne fra stationerne 3 og 5 ligger meget tæt på hinanden. ANOVA-testen, udført kun på disse to dataset, giver p=0,6, som betyder, at der med foreliggende data ikke er grundlag for at antage, at levetiden er forskellig på de to stationer. På den anden side er der signifikant indbyrdes forskel på middelværdierne fra stationerne 1, 2 og 3. Least Squares Means DOEGN STATION Figur 4: ANOVA-test på gennemsnitlig levetid i døgn fra tabel For more information about SYSTAT software products, please visit our WWW site at 15

17 5.2.3 Lysosomal stabilitet Metode til dette forsøg var denne: Hæmolymfen trækkes ud af muslingens bagerste lukkemuskel, tilsættes neutral red farvestoffet og bringes på et mikroskopglas. Neutral red er et farvestof, som tilbageholdes i lysosomerne så længe, som membranen er hel. Efter en tid går membranen i stykker og cellen dør, også i friske muslinger. Denne proces følges i mikroskop, og tiden, når 50 % af cellerne er døde, anvendes som mål for, hvor påvirket muslingen er. Cellerne efterses efter 15 minutter, 30 minutter og derefter hver halve time. I sunde muslinger er den tid minutter. Derfor bør undersøgelser af belastede områder bør sammenholdes med velegnede referenceområder. Der laves duplikater af hver musling 18. Figur 5 Den bagerste lukkemuskel, posterior adductor muscle (PAM) hos musling Figur 6: Strukturformel for neutral red a b c Figur 7: a: Friske celler, b: Døde celler, c: 50% døde celler. Mikroskopbilleder af hæmolymfeceller fra musling. Friske celler er svagt rødfarvede sammenlignet med døde celler, som også bliver rundere, når lysosomerne er gået i stykker. Resultaterne fra dette forsøg er givet i tabel 4 nedenfor. 18 Strand, J., Dallöf, I.: NOVANA, Teknisk anvisning for marin overvågning 16

18 Station Halveringstid i minutter for musling nr. Halveringstid i minutter i middel Tabel 4: Tiden i minutter til halvdelen af cellerne fra hæmolymfen er døde. For at teste, om halveringstiderne er ens, bruges ANOVA testen igen. Resultatet p=0,571, viser at der ikke er grundlag for at antage andet, end at halveringstiderne i gennemsnit er lige. L e a s t S q u a r e s M e a n s MIN S T A T I O N Figur 8: Halveringstiden for hæmolymfeceller fra muslinger. Stationer er ud efter x-aksen, mens antal minutter er op efter y-aksen PAH-metabolitter PAH-metabolitter blev analyseret på DMU s laboratorium i Roskilde. Hæmolymfeprøver opløses i en metanol/vand-blanding og måles med et fluorescensmeter. Der tilsættes en intern standard af en given PAH-metabolit og måles igen. Herudfra beregnes mængden af PAH-metabolitten i blåmuslingen. 19 Nedenfor viser fig. 9 resultatet fra et forsøg på at påvise metabolitten 1-OH-pyren: 19 Forskrift: Analyse af PAH-metabolitter, oprindeligt efter ICES (2005) og Richardson et al (2004). 17

19 Figur 9: Data fra forsøget på at finde 1-OH-pyren i en af prøverne. I fald, at denne metabolit var til stede, ville der vise sig en top, hvor pilen viser. Det samme resultat viste sig ved samtlige prøver. Koncentrationen var under detektionsgrænsen PAH Disse analyser blev lavet på det norske institut for vandforskning, NIVA s laboratorium. Generelt kan siges, at de udtagne delprøver af homogeniseret muslingevæv først er tilsat interne standarder (isotopmærkede), hvorefter prøven er ekstraheret ved Soxhlet ekstraktion. Ekstraktet er efterfølgende oprenset; dels for at fjerne fedt, som kan forstyrre analysen og dels for at isolere aromat fraktionen, hvor PAHerne er indeholdt. Herefter er ekstraktet blevet analyseret ved GC/MS i SIM (single ion monitering) mode, som specifikt kan detektere de ønskede PAHer. Den efterfølgende kvantificering er foretaget ud fra de tilsatte interne standarder. Station Sum PAH Sum PAH16 Sum KPAH µg/kg tørstof , ,3 212,15 52, , ,4 361,2 6 44,95 42,25 0 Tabel 5: Indhold af PAH, PAH16 og KPAH i gennemsnit af to prøver fra hver station. SUM PAH16 omfatter følgende forbindelser: naftalen, acenaftylen, acenaften, fluoren, fenantren, antracen, fluoranten, pyren, benz(a)antracen, chrysen, benzo(b+j)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren, indeno(1,2,3-cd)pyren, dibenz(a,c+a,h)antracen, benzo(ghi)perylen. SUM KPAH er summen av benz(a)antracen, benzo(b+j+k)fluoranten, benzo(a)pyren, indeno(1,2,3- cd)pyren og dibenz(a,c+a,h)antracen. Disse har potentielt kræftfremkaldende egenskaber overfor 18

20 mennesker etter IARC (1987), dvs. tilhørende IARC's kategorier 2A + 2B (sandsynlige og kendte carcinogene). SUM PAH er summen af alle PAH-forbindelser som indgår i denne rapport TBT-analyser Muslingerne depureredes natten over, inden de blev dissekeret. Der blev målt vådvægt og tørvægt af kødet samt vægt og længde af skallerne. Muslingekødet blev udtaget af alle muslinger, findelt, blandet og ca. 2 g våd kødvægt udtaget til videre analyse. TBT, DBT, MBT og TPhT blev ekstraheret fra prøvematerialet ved at tilsætte syre under ultralydsbehandling. Intern kvantificeringsstandard (tripropyltin, TPT) blev tilsat prøverne samtidigt med syren. Efter ultralydsbehandling blev ph justeret (ca. 5), TBT blev etyleret med tetraboretyl og overført i en pentanfase. Detektionen og kvantificering skete ved analyse på GC med pulserende flammefotometrisk detektion. 20 Ng Sn/g tørvægt Stationer TBT DBT MBT TPhT DPhT MPhT ,5 762,4 244,5 39,9-1,8-2, ,3 62,4 37,2 7-0, ,5 41,4 20,9 0,3-0,6-1,5 5-0,4-0,4-0,4-0,5-0,4-0,4 6 4,1 3,4 3,7 7-2,2-1,6 Tabel 6: Sn indhold i muslinger fra 5 stationer. 20 Dahl, K; Dahllöf, I: Screening for effekter af miljøfarlige stoffer på algesamfund omkring havneanlæg, Faglig rapport fra DMU, nr : s

21 6. Præsentation af resultater Med udgangspunkt i tabeller fra forrige afsnit om forsøg og forsøgsdata vil data her blive præsenteret som grafer og medfølgende uddybning og kommentering af resultaterne. Data fra tabel 2 på side 14, som viser tal af døde muslinger i eksponeringstiden er sat op i figur 10. Figur 10: % af muslingerne, der døde under eksponeringen Figuren viser helt klart, at dødeligheden er størst på station 1, mens der ikke er stor forskel i dødelighed på station 2 og 3. Station 4, som var den planlagte referencestation er ikke med, fordi den som nævnt ovenfor gik tabt under eksponeringsforløbet. Resultatet er delvis som forventet, idet station 1 må formodes at være mest forurenet. At man ikke kan se tydelig forskel på station 2 og 3 behøver ikke at betyde, at forureningsgraden på de to stationer er ens. Det vil kræve et større talgrundlag for at påvise en eventuel forskel. 20

Teknisk anvisning for marin overvågning

Teknisk anvisning for marin overvågning NOVANA Teknisk anvisning for marin overvågning 5.3 Pb datering af sediment Henrik Fossing Finn Adser Afdeling for Marin Økologi Miljøministeriet Danmarks Miljøundersøgelser 5.3-1 Indhold 5.3 Pb datering

Læs mere

Projekt 4.2. Nedbrydning af rusmidler

Projekt 4.2. Nedbrydning af rusmidler Projekt 4.2. Nedbrydning af rusmidler Dette projekt lægger op til et samarbejde med biologi eller idræt, men kan også gennemføres som et projekt i matematik, hvor fokus er at studere forskellen på lineære

Læs mere

Intra- og intermolekylære bindinger.

Intra- og intermolekylære bindinger. Intra- og intermolekylære bindinger. Dipol-Dipol bindinger Londonbindinger ydrogen bindinger ydrofil ydrofob 1. Tilstandsformer... 1 2. Dipol-dipolbindinger... 2 3. Londonbindinger... 2 4. ydrogenbindinger....

Læs mere

Er der gift i vandet?

Er der gift i vandet? Er der gift i vandet? Hvordan måler man giftighed? Og hvordan fastsætter man grænseværdier? Introduktion I pressen ser man ofte overskrifter som Gift fundet i grundvandet eller Udslip af farlige miljøgifte

Læs mere

Dig og din puls Lærervejleding

Dig og din puls Lærervejleding Dig og din puls Lærervejleding Indledning I det efterfølgende materiale beskrives et forløb til matematik C, hvori eleverne skal måle hvilepuls og arbejdspuls og beskrive observationerne matematisk. Materialet

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kendskab til organiske forbindelser Kende alkoholen ethanol samt enkelte andre simple alkoholer Vide, hvad der kendetegner en alkohol Vide, hvordan alkoholprocenter beregnes;

Læs mere

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af revision af en DS/EN ISO standard Bestemmelser af total cyanid og fri cyanid i vand med flow analyse By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Husby Klit, Vedersø. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Husby Klit, Vedersø. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for Husby Klit, Vedersø Ansvarlig myndighed: Ringkøbing-Skjern Kommune Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing www.rksk.dk Email: post@rksk.dk Tlf.: 99 74 24 24 Hvis der observeres

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Hypotesetest. Altså vores formodning eller påstand om tingens tilstand. Alternativ hypotese (hvis vores påstand er forkert) H a : 0

Hypotesetest. Altså vores formodning eller påstand om tingens tilstand. Alternativ hypotese (hvis vores påstand er forkert) H a : 0 Hypotesetest Hypotesetest generelt Ingredienserne i en hypotesetest: Statistisk model, f.eks. X 1,,X n uafhængige fra bestemt fordeling. Parameter med estimat. Nulhypotese, f.eks. at antager en bestemt

Læs mere

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Vintermøde den 11. marts 2015, Fagsession 4 Sandra Roost, Orbicon A/S Risiko for overfladevand. Efter ændring af jordforureningsloven pr.

Læs mere

Personlig stemmeafgivning

Personlig stemmeafgivning Ib Michelsen X 2 -test 1 Personlig stemmeafgivning Efter valget i 2005 1 har man udspurgt en mindre del af de deltagende, om de har stemt personligt. Man har svar fra 1131 mænd (hvoraf 54 % har stemt personligt

Læs mere

Oste-kemi. Størstedelen af proteinerne i mælken findes som små kugleformede samlinger, kaldet miceller.

Oste-kemi. Størstedelen af proteinerne i mælken findes som små kugleformede samlinger, kaldet miceller. Man behøver ikke at sætte sig ind i de mere tekniske eller kemiske forhold for at lave ost selv, men for dem som gerne vil vide mere om hvad der grundlæggende sker ved forvandlingen af mælk til ost, så

Læs mere

Grundvandskemi Geokemi i vand ved lavt tryk og lav temperatur

Grundvandskemi Geokemi i vand ved lavt tryk og lav temperatur G01 1 Grundvandskemi Geokemi i vand ved lavt tryk og lav temperatur Søren Munch Kristiansen smk@geo.au.dk Geokemi i vand ved lavt tryk og lav temperatur G01 2 G01 3 Undervisningsplan G01 4 Forelæsning

Læs mere

Bilag til Statistik i løb : Statistik og Microsoft Excel tastevejledning / af Lars Bo Kristensen

Bilag til Statistik i løb : Statistik og Microsoft Excel tastevejledning / af Lars Bo Kristensen Bilag til Statistik i løb : Statistik og Microsoft Excel tastevejledning / af Lars Bo Kristensen Microsoft Excel har en del standard anvendelsesmuligheder i forhold til den beskrivende statistik og statistisk

Læs mere

UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER

UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER Vi ved stadig kun lidt om, i hvilket omfang de hormonforstyrrende stoffer i vores omgivelser kan påvirke

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Bjerge Strand, Årgab. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Bjerge Strand, Årgab. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for Bjerge Strand, Årgab Ansvarlig myndighed: Ringkøbing-Skjern Kommune Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing www.rksk.dk Email: post@rksk.dk Tlf.: 99 74 24 24 Hvis der observeres

Læs mere

Fotodegradering af TBT i vand Photodegradation of TBT in Water

Fotodegradering af TBT i vand Photodegradation of TBT in Water Fotodegradering af TBT i vand Photodegradation of TBT in Water Amalie Normann Gustafsson Camilla Groth Hansen Lene L. Rothe Martin Paysen Mette Stentoft Mikkel Krogsgaard Niss Vejleder: Uffe Sæbye Laborant:

Læs mere

Isolering af DNA fra løg

Isolering af DNA fra løg Isolering af DNA fra løg Formål: At afprøve en metode til isolering af DNA fra et levende væv. At anvende enzymer.. Indledning: Isolering af DNA fra celler er første trin i mange molekylærbiologiske undersøgelser.

Læs mere

Fra spild til penge brug enzymer

Fra spild til penge brug enzymer Fra spild til penge brug enzymer Køreplan 01005 Matematik 1 - FORÅR 2010 Denne projektplan er udarbejdet af Per Karlsson og Kim Knudsen, DTU Matematik, i samarbejde med Jørgen Risum, DTU Food. 1 Introduktion

Læs mere

Redoxprocessernes energiforhold

Redoxprocessernes energiforhold Bioteknologi 2, Tema 3 Opgave 8 Redoxprocessernes energiforhold Dette link uddyber energiforholdene i redoxprocesser. Stofskiftet handler jo netop om at der bindes energi i de organiske stoffer ved de

Læs mere

BioMaster affaldskværn 3.0. Din madlavning kan blive billigere, hvis du vælger biogas

BioMaster affaldskværn 3.0. Din madlavning kan blive billigere, hvis du vælger biogas BioMaster affaldskværn 3.0 BioMasteren er selve affaldskværnen, eller bio kværnen som den også kaldes, hvor madaffaldet fyldes i. Det er en både let og hygiejnisk måde at bortskaffe madaffald på set i

Læs mere

Styrk dit immunforsvar. - med kost og træning

Styrk dit immunforsvar. - med kost og træning Styrk dit immunforsvar - med kost og træning Immunforsvaret Immunforsvarets vigtigste opgave er at beskytte mod infektioner og fremmede stoffer som f.eks.: Bakterier Svampe Parasitter Virus Cancerceller

Læs mere

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI AktivE Bakterier & Enzymer AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact er et miljørigtigt rengøringsmiddel, som består af mikroorganismer og enzymer. Biobact Clean ALT-I-ET-RENGØRING Nilfisk Biobact

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold.

Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold. Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold. Juni 2011 Helle Frank Skall og Niels Jørgen Olesen Veterinærinstituttet, Danmarks

Læs mere

Til stede ved undersøgelsen var Poul Steffensen og håndværker.

Til stede ved undersøgelsen var Poul Steffensen og håndværker. STEFFENSEN Rådgivende Ingeniører Att.: Poul Steffensen Lyngbyvej 343A 2820 Gentofte 5. marts 2009 Prøvetagning og kemisk undersøgelse, Kattesundet 14, 1458 København K Efter aftale med Poul Steffensen

Læs mere

Fakta om miljø- og sundhedsaspekterne ved røgede fødevarer. Røg fra træflisgeneratorer versus anvendelse af naturlige røgkondensater

Fakta om miljø- og sundhedsaspekterne ved røgede fødevarer. Røg fra træflisgeneratorer versus anvendelse af naturlige røgkondensater Fakta om miljø- og sundhedsaspekterne ved røgede fødevarer. Røg fra træflisgeneratorer versus anvendelse af naturlige røgkondensater Dette informationsblad er fremstillet aftarber AB og Red Arrow, februar

Læs mere

Statistisk beskrivelse og test

Statistisk beskrivelse og test Statistisk beskrivelse og test 005 Karsten Juul Kapitel 1. Intervalhyppigheder Afsnit 1.1: Histogram En elevgruppe på et gymnasium har spurgt 100 tilfældigt valgte elever på gymnasiet om hvor lang tid

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Bagenkop Sommerland, Bagenkop. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Bagenkop Sommerland, Bagenkop. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for, Bagenkop Ansvarlig myndighed: Langeland Kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing www.langelandkommune.dk Email: post@langelandkommune.dk Tlf.: 63 51 60 00 Hvis der observeres

Læs mere

Screeningsrapport 27. oktober 2014

Screeningsrapport 27. oktober 2014 SCREENING FOR MILJØFARLIGE STOFFER Screeningsrapport 27. oktober 2014 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Sortebakkeskolen, Løgstørvej 161, 9610 Nørager Matr. nr./ejerlav: 1ky Nøragergård Hgd.,

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Askø, vest for Askø Havn. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Askø, vest for Askø Havn. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for Askø, vest for Askø Havn Ansvarlig myndighed: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo www.lolland.dk Email: lolland@lolland.dk Tlf.: 54 67 67 67 Hvis der observeres

Læs mere

Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave.

Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave. Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave. Mere energi, genopretter energi flowet i kroppen. Nem at placere, se brochure Resultater med det samme. Giver op til 20 % mere energi. Øger kroppens forbrænding.

Læs mere

SUNDHED V/BENTE GRØNLUND. Livet er summen af dine valg Albert Camus

SUNDHED V/BENTE GRØNLUND. Livet er summen af dine valg Albert Camus SUNDHED V/BENTE GRØNLUND Livet er summen af dine valg Albert Camus Sund livsstil Vær proaktiv når det gælder dit helbred Dyrk motion, og pas på vægten Spis rigtigt Udarbejd strategier for livslang læring

Læs mere

Kemi. Formål og perspektiv

Kemi. Formål og perspektiv Kemi Formål og perspektiv Formålet med undervisningen er, at eleverne skal få kendskab til forskellige stoffers kemiske egenskaber og til processer og lovmæssigheder. Vejen dertil går gennem aktiv iagttagelse

Læs mere

Vandløbet et tværfagligt samarbejde

Vandløbet et tværfagligt samarbejde Ny skriftlighed i geografi/naturgeografi: B opgave Problemløsende hensigt; fx rapport, teoriafklarende opgaver, SRP/SS0 formuleringer, AT formuleringer 2011 Vandløbet et tværfagligt samarbejde 1 Formål:

Læs mere

Mikudagin TANN 15. apríl verður ráðstevna á Hotel Føroyum um multiresistentar bakteriur og antibiotikaresistens

Mikudagin TANN 15. apríl verður ráðstevna á Hotel Føroyum um multiresistentar bakteriur og antibiotikaresistens Mikudagin TANN 15. apríl verður ráðstevna á Hotel Føroyum um multiresistentar bakteriur og antibiotikaresistens Átøkini, ið verða framd til tess at fyribyrgja spjaðing av MRSA (Methicillin resistente Staphylococcus

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Hesselbjerg Strand, Hesselbjerg. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Hesselbjerg Strand, Hesselbjerg. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for, Hesselbjerg Ansvarlig myndighed: Langeland Kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing www.langelandkommune.dk Email: post@langelandkommune.dk Tlf.: 63 51 60 00 Hvis der observeres

Læs mere

Projektopgave Observationer af stjerneskælv

Projektopgave Observationer af stjerneskælv Projektopgave Observationer af stjerneskælv Af: Mathias Brønd Christensen (20073504), Kristian Jerslev (20072494), Kristian Mads Egeris Nielsen (20072868) Indhold Formål...3 Teori...3 Hvorfor opstår der

Læs mere

IONER OG SALTE. Et stabilt elektronsystem kan natrium- og chlor-atomerne også få, hvis de reagerer kemisk med hinanden:

IONER OG SALTE. Et stabilt elektronsystem kan natrium- og chlor-atomerne også få, hvis de reagerer kemisk med hinanden: IONER OG SALTE INDLEDNING Når vi i daglig tale bruger udtrykket salt, mener vi altid køkkensalt, hvis kemiske navn er natriumchlorid, NaCl. Der findes imidlertid mange andre kemiske forbindelser, som er

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser og databehandling

Spørgeskemaundersøgelser og databehandling DASG. Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning. side 1 af 12 Spørgeskemaundersøgelser og databehandling Disse noter er udarbejdet i forbindelse med et tværfagligt samarbejde mellem matematik og samfundsfag

Læs mere

Til denne udfordring kan du eksperimentere med forsøg 4.2 i kemilokalet. Forsøg 4.2 handler om kuliltens påvirkning af kroppens blod.

Til denne udfordring kan du eksperimentere med forsøg 4.2 i kemilokalet. Forsøg 4.2 handler om kuliltens påvirkning af kroppens blod. Gå op i røg Hvilke konsekvenser har rygning? Udfordringen Denne udfordring handler om nogle af de skader, der sker på kroppen, hvis man ryger. Du kan arbejde med, hvordan kulilten fra cigaretter påvirker

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Præstø Strand, Præstø. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Præstø Strand, Præstø. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for Præstø Strand, Præstø Ansvarlig myndighed: Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg www.vordingborg.dk Email: post@vordingborg.dk Tlf. 55 36 36 36 Hvis

Læs mere

Bioaugmentering til oprensning af pesticidpunktkilder

Bioaugmentering til oprensning af pesticidpunktkilder Bioaugmentering til oprensning af pesticidpunktkilder MCPP Anders Johansen, Aarhus Universitet, Institut for Miljøvidenskab. Miljøingeniør Katrine Smith, Miljøstyrelsen. Hydrogeolog Hasse Milter, Region

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Maj-Britt Fruekilde Dato: 26. november 2014

Læs mere

Schweynoch, 2003. Se eventuelt http://www.mathematik.uni-kassel.de/~fathom/projekt.htm.

Schweynoch, 2003. Se eventuelt http://www.mathematik.uni-kassel.de/~fathom/projekt.htm. Projekt 8.5 Hypotesetest med anvendelse af t-test (Dette materiale har været anvendt som forberedelsesmateriale til den skriftlige prøve 01 for netforsøget) Indhold Indledning... 1 χ -test... Numeriske

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Kragenæs, Kragenæs. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Kragenæs, Kragenæs. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for Kragenæs, Kragenæs Ansvarlig myndighed: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo www.lolland.dk Email: lolland@lolland.dk Tlf.: 54 67 67 67 Hvis der observeres uregelmæssigheder

Læs mere

Gennemsnit og normalfordeling illustreret med terningkast, simulering og SLUMP()

Gennemsnit og normalfordeling illustreret med terningkast, simulering og SLUMP() Gennemsnit og normalfordeling illustreret med terningkast, simulering og SLUMP() John Andersen, Læreruddannelsen i Aarhus, VIA Et kast med 10 terninger gav følgende udfald Fig. 1 Result of rolling 10 dices

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Sønderballe Strand, Sønderballe. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Sønderballe Strand, Sønderballe. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for, Sønderballe Ansvarlig myndighed: Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Email: post@haderslev.dk Tlf.: 74 34 34 34 Hvis der observeres uregelmæssigheder

Læs mere

Spørgsmål 1 Carbonhydrider

Spørgsmål 1 Carbonhydrider Nedenstående spørgsmål er med forbehold for censors godkendelse Spørgsmål 1 Carbonhydrider Der ønskes en gennemgang af udvalgte carbonhydriders opbygning og kemiske egenskaber. Du skal inddrage øvelsen:

Læs mere

Systemer og forståelse. Kæden er ikke stærkere end det svageste led

Systemer og forståelse. Kæden er ikke stærkere end det svageste led Systemer og forståelse Kæden er ikke stærkere end det svageste led Kæden er ikke stærkere end det svageste led Denne påstand gælder i mange forbindelser og kan let anvendes i tre meget forskellige forhold

Læs mere

Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden:

Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden: Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden: Pos 1: Pos 2: Pos 3: Pos 4: Pos 9: Beboer nr.: Laveste nr. = først indflyttet Der indgår 12 beboere i det statistiske

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

Flyvesandet. Side 1 af 8

Flyvesandet. Side 1 af 8 Flyvesandet Side 1 af 8 Badevandsprofil Badevandsprofil for Flyvesandet, Agernæs Ansvarlig myndighed: Nordfyns Kommune Østergade 23 5400 Bogense Tlf.: 64 82 82 82 Email: post@nordfynskommune.dk Web: www.nordfynskommune.dk

Læs mere

Permeable belægninger til naturlig dræning

Permeable belægninger til naturlig dræning Permeable belægninger til naturlig dræning Thomas Pilegaard Madsen Teknologisk Institut Betoncentret 11. maj 2011 Lokal håndtering af regnvand Lokal afledning af regnvand hvor det falder forkortes LAR

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hf Kemi C Ole Plam 14kemc2 Oversigt

Læs mere

Badevandsprofil for Vilstrup Strand ved Hoptrup Kanal, Diernæs

Badevandsprofil for Vilstrup Strand ved Hoptrup Kanal, Diernæs Badevandsprofil Badevandsprofil for, Diernæs Ansvarlig myndighed: Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Email: post@haderslev.dk Tlf.: 74 34 34 34 Hvis der observeres uregelmæssigheder

Læs mere

Human fysiologi på Helgenæs Efterskole

Human fysiologi på Helgenæs Efterskole Human fysiologi på Helgenæs Efterskole af Thomas Kjerstein Thomas Kjerstein og hans elever på Helgenæs Naturefterskole tog på ski i Norge i en 10 dage. Vi medbragte en håndholdt datalogger fra Pasco for

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset.

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset. Svampeundersøgelse Lokation: XX Baggrund Den 27/03-2013 har Ole Borup fra Termo-Service.dk foretaget skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig. Undersøgelsen blev foretaget efter aftale med XX. Undersøgelsen

Læs mere

1 Atomets opbygning. Du skal fortælle om det periodiske system og atomets opbygning. Inddrag eksperimentet Reaktionen mellem kobber og dibrom.

1 Atomets opbygning. Du skal fortælle om det periodiske system og atomets opbygning. Inddrag eksperimentet Reaktionen mellem kobber og dibrom. 1 Atomets opbygning Du skal fortælle om det periodiske system og atomets opbygning. Inddrag eksperimentet Reaktionen mellem kobber og dibrom. Kernepartikler og elektronstruktur Periodisk system - hovedgrupper

Læs mere

Badevandsprofil Kollund Strand

Badevandsprofil Kollund Strand Badevandsprofil Kollund Strand Version 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Generelt... 3 Datablad... 3 Klassifikation... 5 Fysiske forhold... 5 Geografiske forhold... 5 Hydrologiske forhold...

Læs mere

Eksamensspørgsma l kemi C, 2015, kec324 (CHT)

Eksamensspørgsma l kemi C, 2015, kec324 (CHT) Oversigt Sp. 1 og 2 Ioner og Ionforbindelser Sp. 3, 4 og 5 Molekylforbindelser Sp. 6 Kemisk mængdeberegning Sp. 7 Koncentration i en opløsning Sp. 8 og 9 Organisk kemi Sp. 10 og 11 Syrer og baser Sp. 12

Læs mere

Statistik. Deskriptiv statistik, normalfordeling og test. Karsten Juul

Statistik. Deskriptiv statistik, normalfordeling og test. Karsten Juul Statistik Deskriptiv statistik, normalfordeling og test Karsten Juul Intervalhyppigheder En elevgruppe på et gymnasium har spurgt 100 tilfældigt valgte elever på gymnasiet om hvor lang tid det tager dem

Læs mere

Eksempler på fremgangsmåder til at vurdere belastning og påvirkninger af miljøfarlige stoffer i vandmiljøet

Eksempler på fremgangsmåder til at vurdere belastning og påvirkninger af miljøfarlige stoffer i vandmiljøet INSTITUT FOR BIOSCIENCE Eksempler på fremgangsmåder til at vurdere belastning og påvirkninger af miljøfarlige stoffer i vandmiljøet Jakob Strand Aarhus Universitet Nationalt Center for Miljø & Energi (DCE)

Læs mere

Hygiejnelovgivningen for fødevarer

Hygiejnelovgivningen for fødevarer Hygiejnelovgivningen for fødevarer Hygiejnelovgivningen for Toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle, (herefter: Muslinger m.m.) Thyra Bjergskov og Salima Benali Fødevarestyrelsen 28. august 2006

Læs mere

Grundstoffer og det periodiske system

Grundstoffer og det periodiske system Grundstoffer og det periodiske system Gør rede for atomets opbygning. Definer; atom, grundstof, isotop, molekyle, ion. Beskriv hvorfor de enkelte grundstoffer er placeret som de er i Det Periodiske System.

Læs mere

Mini SRP. Afkøling. Klasse 2.4. Navn: Jacob Pihlkjær Hjortshøj, Jonatan Geysner Hvidberg og Kevin Høst Husted

Mini SRP. Afkøling. Klasse 2.4. Navn: Jacob Pihlkjær Hjortshøj, Jonatan Geysner Hvidberg og Kevin Høst Husted Mini SRP Afkøling Klasse 2.4 Navn: Jacob Pihlkjær Lærere: Jørn Christian Bendtsen og Karl G Bjarnason Roskilde Tekniske Gymnasium SO Matematik A og Informations teknologi B Dato 31/3/2014 Forord Under

Læs mere

Oprids over grundforløbet i matematik

Oprids over grundforløbet i matematik Oprids over grundforløbet i matematik Dette oprids er tænkt som en meget kort gennemgang af de vigtigste hovedpointer vi har gennemgået i grundforløbet i matematik. Det er en kombination af at repetere

Læs mere

Bilag 1: ph. ph er dimensionsløs. Den har en praktisk betydning men ingen fundamental betydning.

Bilag 1: ph. ph er dimensionsløs. Den har en praktisk betydning men ingen fundamental betydning. Bilag 1: Introduktion har afgørende betydning for det kommende afværgeprojekt ved Høfde 4. Det skyldes, at basisk hydrolyse, som er det første trin i den planlagte treatment train, foregår hurtigere, jo

Læs mere

Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg www.svendborg.dk Email: svendborg@svendborg.dk Tlf.: 62 23 30 00

Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg www.svendborg.dk Email: svendborg@svendborg.dk Tlf.: 62 23 30 00 Badevandsprofil Badevandsprofil for Lundeborg Strand, Lundeborg Ansvarlig myndighed: Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg www.svendborg.dk Email: svendborg@svendborg.dk Tlf.: 62 23 30 00 Hvis

Læs mere

Grønbog om forbedret ophugning af skibe (KOM (2007) 269)

Grønbog om forbedret ophugning af skibe (KOM (2007) 269) Europaudvalget 2006-07 EUU Alm.del EU Note 73 Offentligt Folketinget Europaudvalget, Erhvervsudvalget og Miljø- og Planlægningsudvalget Christiansborg, den 3. august 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer

Læs mere

Nyhedsbrev fra KvægTeam Vitfoss

Nyhedsbrev fra KvægTeam Vitfoss Organiske Availa mikromineraler til køer giver flere fordele Vitfoss har introduceret tre nye blandinger, der alle indeholder organisk Availa Zn, Cu og Mn: Gold d-alfa Availa Org Se Komix Gold Availa Org

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

HVOR KOMMER OLIEFORURENINGEN FRA Olien ender i havet som spild fra olieboreplatforme

HVOR KOMMER OLIEFORURENINGEN FRA Olien ender i havet som spild fra olieboreplatforme 85 Udtømning af olie på havene og særligt forlis af olietankskibe - forvolder store skader på fisk, søfugle, skaldyr og andre organismer. Vi kender alle til historier om oliekatastrofer, hvor store kyststrækninger

Læs mere

UNDERSØGELSE AF JORDRESPIRATION

UNDERSØGELSE AF JORDRESPIRATION UNDERSØGELSE AF JORDRESPIRATION Formål 1. At bestemme omsætningen af organisk stof i jordbunden ved at måle respirationen med en kvantitative metode. 2. At undersøge respirationsstørrelsen på forskellige

Læs mere

FISKE ANATOMI DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet

FISKE ANATOMI DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet Gæller Seniorrådgiver Alfred Jokumsen Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Institut for Akvatiske Ressourcer (DTU Aqua) Nordsøen Forskerpark, 9850 Hirtshals 1 DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet FISKE

Læs mere

Har grovfoder en ernæringsmæssig værdi for slagtesvin?

Har grovfoder en ernæringsmæssig værdi for slagtesvin? Har grovfoder en ernæringsmæssig værdi for slagtesvin? Alle husdyr skal have grovfoder I det økologiske husdyrhold skal dyrene have adgang til grovfoder. Grovfoderet skal ikke udgøre en bestemt andel af

Læs mere

Fødevarer er mere end mad

Fødevarer er mere end mad 10 A k t u e l N a t u r v i d e n s k a b 2 2 0 0 5 E R N Æ R I N G S B I O L O G I Fødevarer er mere end mad Fødevarer kan indeholde stoffer, der virker forebyggende på f.eks. kræft. Jagten på sådanne

Læs mere

Det lyder enkelt, men for at forstå hvilket ærinde forskerne er ude i, er det nødvendigt med et indblik i, hvordan celler udvikles og specialiseres.

Det lyder enkelt, men for at forstå hvilket ærinde forskerne er ude i, er det nødvendigt med et indblik i, hvordan celler udvikles og specialiseres. Epigenetik Men hvad er så epigenetik? Ordet epi er af græsk oprindelse og betyder egentlig ved siden af. Genetik handler om arvelighed, og hvordan vores gener videreføres fra generation til generation.

Læs mere

En håndbog om tælling af biblioteksbesøg i de danske folkebiblioteker

En håndbog om tælling af biblioteksbesøg i de danske folkebiblioteker En håndbog om tælling af biblioteksbesøg i de danske folkebiblioteker Udarbejdet af DIOS A/S December 2001 INDHOLDSFORTEGNELSE REGISTRERING AF ANTAL BIBLIOTEKSBESØG...1 BAGGRUNDEN FOR METODENS UDVIKLING...1

Læs mere

Madkemi Kulhydrater: er en gruppe af organiske stoffer der består af kul, hydrogen og oxygen (de sidste to i forholdet 2:1, ligesom H 2

Madkemi Kulhydrater: er en gruppe af organiske stoffer der består af kul, hydrogen og oxygen (de sidste to i forholdet 2:1, ligesom H 2 Madkemi Kulhydrater: er en gruppe af organiske stoffer der består af kul, hydrogen og oxygen (de sidste to i forholdet 2:1, ligesom H 2 O); derfor navnet kulhydrat (hydro: vand (græsk)). fælles for sukkermolekylerne

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Om undersøgelsen Artiklen er skrevet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som Enhedslisten har fået foretaget af analysebureauet &Tal. Ønsket er

Læs mere

Dioxin og biologisk effektmonitering i ålekvabbe i kystnære danske farvande. Faglig rapport fra DMU nr. 743. Danmarks Miljøundersøgelser

Dioxin og biologisk effektmonitering i ålekvabbe i kystnære danske farvande. Faglig rapport fra DMU nr. 743. Danmarks Miljøundersøgelser Dioxin og biologisk effektmonitering i ålekvabbe i kystnære danske farvande Faglig rapport fra DMU nr. 743 AU 2009 Danmarks Miljøundersøgelser AARHUS UNIVERSITET [Tom side] Dioxin og biologisk effektmonitering

Læs mere

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 Forbrugerpanelet om forbrugerpolitiske emner Forbrugerrådet Tænk har i forbindelse med Europa-Parlaments Valget den 25. maj 2014 foretaget en undersøgelse blandt 2.778 repræsentative

Læs mere

Matematik B. Højere handelseksamen

Matematik B. Højere handelseksamen Matematik B Højere handelseksamen hhx132-mat/b-16082013 Fredag den 16. august 2013 kl. 9.00-13.00 Matematik B Prøven består af to delprøver. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1 til 5 med i alt

Læs mere

Matematik B. Højere handelseksamen

Matematik B. Højere handelseksamen Matematik B Højere handelseksamen hh123-mat/b-17122012 Mandag den 17. december 2012 kl. 9.00-13.00 Prøven består af to delprøver. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1 til 5 med i alt 5 spørgsmål.

Læs mere

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet D.29/2 2012 Udarbejdet af: Katrine Ahle Warming Nielsen Jannie Jeppesen Schmøde Sara Lorenzen A) Kritik af spørgeskema Set ud fra en kritisk vinkel af spørgeskemaet

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Søbadeanstalt, Rudkøbing. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Søbadeanstalt, Rudkøbing. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for Søbadeanstalt, Rudkøbing Ansvarlig myndighed: Langeland Kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing www.langelandkommune.dk Email: post@langelandkommune.dk Tlf.: 63 51 60 00

Læs mere

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi behandler PCB-holdigt sikkert bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi løser PCB-problemer PCB i bygninger udgør et sundheds- og miljømæssigt problem. Det erkender kommuner, centrale

Læs mere

BØRNS LEG PÅ LETTERE FORURENET JORD

BØRNS LEG PÅ LETTERE FORURENET JORD BØRNS LEG PÅ LETTERE FORURENET JORD T I L M E DA R B E J D E R E I DAG I N S T I T U T I O N E R O G DAG P L E J E 13 JORDEN I KØBENHAVN ER FORURENET MEN IKKE MERE END, AT VI SELV KAN TAGE HÅND OM DET

Læs mere

Ensartet kommunalt administrationsgrundlag

Ensartet kommunalt administrationsgrundlag 1 Ensartet kommunalt administrationsgrundlag Morten Beha Pedersen mop@hvidovre.dk 2 Præsentation Hvidovre Kommune: Miljøsagsbehandler for Hvidovre Hospital Lynettefællesskabet I/S: Tovholder for arbejdsgruppe

Læs mere

25 års jubilæum for Det store Bedrag

25 års jubilæum for Det store Bedrag 25 års jubilæum for Det store Bedrag Vagn Lundsteen, direktør, BL Hvad sagde Rehling i 1986? De kommunale rensningsanlæg, der ikke virker, må bringes i orden inden for seks måneder. Alle kommunale rensningsanlæg

Læs mere

Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering:

Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering: Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering: LINEÆR PROGRAMMERING I lineær programmering løser man problemer hvor man for en bestemt funktion ønsker at finde enten en maksimering eller en minimering

Læs mere

Program dag 2 (11. april 2011)

Program dag 2 (11. april 2011) Program dag 2 (11. april 2011) Dag 2: 1) Hvordan kan man bearbejde data; 2) Undersøgelse af datamaterialet; 3) Forskellige typer statistik; 4) Indledende dataundersøgelser; 5) Hvad kan man sige om sammenhænge;

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug 2014- dec 2014 Institution VUC Hvidovre Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Flex-kemi C Kemi C Mohammed

Læs mere

Testet i udlandet. Oversigt af udenlandske analyser rekvireret fra Færøerne i 2013 11-11-2013. Forfatter: Janus Vang, Ph.D.

Testet i udlandet. Oversigt af udenlandske analyser rekvireret fra Færøerne i 2013 11-11-2013. Forfatter: Janus Vang, Ph.D. 11-11-2013 Testet i udlandet Oversigt af udenlandske analyser rekvireret fra Færøerne i 2013 Forfatter: Janus Vang, Ph.D. ANSVARLIG: REGIN W. DALSGAARD, BESTYRELSESFORMAND FOR VINNUFRAMI INTRODUKTION Færøernes

Læs mere