En spørgeskemaundersøgelse af voksne indlagte patienters perspektiv på rektal temperaturmåling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En spørgeskemaundersøgelse af voksne indlagte patienters perspektiv på rektal temperaturmåling"

Transkript

1 ORIGINALARTIKEL Klinisk Sygepleje 28. årgang Nr En spørgeskemaundersøgelse af voksne indlagte patienters perspektiv på rektal temperaturmåling A regional survey of hospitalized, adult patients perspectives on rectal temperature measurement Aims: The aims of this study are to explore the perspectives of patients regarding rec tal temperature measurement and to identify factors of importance and discomfort during rectal temperature measurement. Method: The study was a cross-sectional survey based on a questionnaire with a descriptive and comparative design. A questionnaire was developed and carried out with 81 respondents. The final response rate was 89%. The study was carried out in January Results: The respondents prefer to have their temperature measured rectally rather than in the ear. The patients reported no discomfort during rectal temperature measurement. Discussion: The results may contribute to or be used as an argument for implementation of the national clinical guideline on noninvasive temperature measurement. Conclusions: The use of any other method than rectal measurement cannot be argued from the perspective of the evidence, the patients preferences, or the feel of discomfort during rectal temperature measurement. Keywords: Clinical guidelines, discomfort, evidence-based practice, patient s perspective, patient s preferences. Camilla Ejlertsen og Jacob Rath Hansen Introduktion Temperaturmåling er en grundlæggende sygeplejeobservation i daglig klinisk praksis, idet ændringer i kropskernetemperaturen er en vigtig indikator for sundhed og sygdom (1). Indikationer for temperaturmåling omfatter alle indlæggelser på sygehus, mistanke om infektionssygdom og uklar almen tilstand (2). Diagnosticering af alvorlige infektioner hviler i høj grad på præcis registrering af kropskernetemperaturen, og korrekte temperaturmålinger er dermed af afgørende betydning for behandling og pleje (3). I daglig klinisk praksis anvendes noninvasive målemetoder til bestemmelse af kropskernetemperaturen. De hyppigst anvendte noninvasive metoder er rektal- og øremåling (4). I en international kontekst viser et systematisk review af 44 studier med i alt børn, at hvis en rektalmåling er 38,0 C, vil en øremåling kunne give resultater mellem 37,04 C og 39,20 C (5). Resultaterne understøttes af et lignende internationalt systematisk review omfattende 23 studier med i alt børn Klinisk_Sygepleje_ indd 29 24/10/

2 30 Klinisk Sygepleje 28. årgang Nr mellem 0 og 18 år. Reviewet viser, at øremåling kun opfanger 4 ud af 10 febrile tilfælde, hvorfor der konkluderes, at øremåling ikke bør anvendes i situationer, hvor uopdaget feber har konsekvenser (6). Samme tendens ses i et studie af 213 patienter, der viser at øremåling i 92 % af tilfældene giver lavere målinger end rektalmålinger (7). I en dansk kontekst findes den nationale kliniske retningslinje Noninvasiv temperaturmåling hos voksne (19+ år) indlagte patienter fra Retningslinjen er udarbejdet på baggrund af et litteraturreview og omfatter i alt 21 studier, omhandlende målemetoder til bestemmelse af kropskernetemperaturen hos voksne indlagte patienter. 19 ud af de 21 inkluderede studier anbefaler rektalmåling fremfor øremåling, da øremåling kun identificerer % af de patienter, der ved rektalmåling har feber. Anbefalingen fra den nationale kliniske retningslinje lyder: Hvad angår såvel præcision som reproducerbarheden af målingerne, er der ikke nogen noninvasiv temperaturmålingsmetode, der overgår rektalmåling (Center for kliniske retningslinjer 2010, s. 7). I den nationale kliniske retningslinje frarådes øremåling (4). Formålet med kliniske retningslinjer er at opstille klare anbefalinger med den hensigt at påvirke den professionelle indsats og professionelle handlinger samt at understøtte en evidensbaseret indsats og ensartet kvalitet på tværs af landet. Udenlandske studier viser en tendens til, at såfremt retningslinjer indgår som en integreret del af den kliniske beslutningstagen, vil det medvirke til en kvalitetsforbedring (8). Der er ingen lovgivende instans, der pålægger hospitaler at implementere kliniske retningslinjer. Det er op til den enkelte afdeling at vurdere, om de ønsker at implementere den nationale kliniske retningslinje (8). En dansk undersøgelse fra 2008 af 348 danske hospitalsafdelinger viser, at der ikke er konsensus om førstevalgsmetoden til bestemmelse af kropskernetemperaturen. På 44 % af de undersøgte afdelinger anvendes øremåling, og på 50 % anvendes rektalmåling (9). Det betyder, at 44 % af landets hospitalsafdelinger ikke har implementeret den nationale kliniske retningslinje, men i stedet anvender øremåling, der direkte frarådes med henvisning til upræcise og upålidelige målinger (4). Patientens perspektiv er afsættet for vores undersøgelse, idet patientens værdier, ønsker samt anamnese er afgørende for kliniske beslutninger (10). Patienters værdier kan stride imod, hvad man fra et professionelt perspektiv mener er det rigtige at gøre i kliniske situa tioner, hvorfor patienters perspektiv bør udforskes og inddrages (11). I undersøgelsen om metodevalg på hospitalsafdelinger er 348 afdelingssygeplejersker adspurgt om argumentet for valg af målemetode til temperaturmåling (9). Det viser sig, at argumentet for rektal måling i 86 % af tilfældene er præcis og nøjagtig, hvorimod brug af øremåling i % af tilfældene argumenteres med patientvenlig, tidsbesparende og nem for personalet (9). Undersøgelsen er alene udtryk for afdelingssygeplejerskernes opfattelser. Det er dermed nærliggende at udlede, at de adspurgte afdelingssygeplejersker har en formodning om, at rektalmåling ikke er patientvenlig. Argumenteres der for, om metoden er patientvenlig eller ej, bør patienterne inddrages, således at en velbegrundet praksis opnås, og sygeplejerskers handlegrundlag underbygges og styrkes (11). Klinisk_Sygepleje_ indd 30 24/10/

3 Klinisk Sygepleje 28. årgang Nr I litteratursøgeprocessen 1 har det ikke været muligt at lokalisere studier, der belyser voksne indlagte patienters præferencer og oplevelser af rektal temperaturmåling. Det anføres i den nationale kliniske retningslinje, at udsagn, der hævder at rektalmåling er ubehageligt for patienter, er udokumenterede, idet ingen studier reelt har belyst patienternes oplevelse af at få målt temperaturen rektalt (4). Dette kunne indikere, at det er et undersøgelsesfelt, der ikke har haft stor bevågenhed. Formålet med dette studie er at afdække patienters perspektiv på rektalmåling. Det undersøges, hvilken temperaturmålemetode voksne indlagte patienter foretrækker, samt hvilke faktorer der har størst betydning i forbindelse med rektalmåling. Metode Studiets problemformulering besvares gennem et ikke eksperimentelt, deskriptivt design ved hjælp af en kvantitativ deduktiv metode. Der er gennemført en tværsnitsundersøgelse, hvor empiri til besvarelse og analyse af projektets problemformulering er indsamlet ved hjælp af et spørgeskema med lukkede svarkategorier. Studiets målgruppe er defineret af følgende kriterier: 1 Søgeprocessen er rettet mod empirisk baseret forskning om rektaltemperaturmåling og patientperspektivet forbundet hermed. Der er søgt på følgende databaser: CINAHL og PubMed fortrinsvis med søgeordene Rectal temperature measurement og Patients perspective. På bibliotek.dk er der ligeledes fortrinsvis søgt på de danske synonymer. De seneste 10 års forskningsresultater fra hele verden er medtaget. Inklusionskriterier: Voksne (+18 år) Indlagte patienter Har under indeværende indlæggelse fået målt temperaturen rektalt Er fysisk og psykisk i stand til at forstå og besvare et spørgeskema. Eksklusionskriterier: Patienter, der udelukkende har fået målt deres temperatur ved hjælp af en anden metode end rektalmåling. Børn (under 18 år). Spørgeskemaet indeholder 17 spørgsmål. Demografiske data er kortlagt ved, at respondenterne besvarer spørgsmål omhandlende køn og alder, således at køns- og aldersmæssige sammenhænge og forskelle kan belyses. Alder angives i intervaller, hvor disse er inddelt i yngre (18-30 år) midaldrende (31-65 år) og ældre (66+ år). Ét spørgsmål definerer undersøgelsens målgruppe ved hjælp af en stopklods, således at de resterende spørgsmål kun besvares af respondenter, der opfylder undersøgelsens inklusionskriterier. Fire spørgsmål omhandler målemetoder, hyppighed, præferencer i forhold til målingsmetode, samt præcision. Seks spørgsmål omhandler faktorer, der kan have betydning i forbindelse med rektalmåling. Der belyses, om sygeplejerskens køn, alder og håndtering, patientens relation til sygeplejersken, muligheden for privatliv, information om målingen samt rumtemperaturen har indflydelse på patienters oplevelse af rektalmåling. Tre Klinisk_Sygepleje_ indd 31 24/10/

4 32 Klinisk Sygepleje 28. årgang Nr spørgsmål omhandler graden af ubehag forbundet med rektalmåling. Ubehag antages at omfatte følelserne smertefuldt, grænseoverskridende og pinligt. I det udleverede spørgeskema anvendes dikotom-, nominal- og ordinalskalaer til besvarelse (12). Forud for selve undersøgelsen er spørgeskemaet pilottestet og justeret for at sikre validiteten. Ti tilfældigt udvalgte piloter, der levede op til inklusionskriterierne for undersøgelsen, fik første udkast til spørgeskemaet. Fem respondenter besvarede spørgeskemaet. Ud over spørgsmålene indeholdt pilotskemaet en kommentarboks samt en rubrik til angivelse af svartid. På baggrund af piloternes kommentarer blev spørgeskemaet revideret, og den gennemsnitlige svartid blev udregnet og påført informationsbrevet til spørgeskemaet. Pilotprojektet viste, at der ikke var forståelses- og fortolkningsvanskeligheder. Udvælgelse I en undersøgelse fra 2008 er der påvist signifikant forskel på valg af temperaturmålemetoder imellem regioner i Danmark. Rektalmåling anvendes hyppigst i region Midtjylland (9). Der - for er denne undersøgelse gennemført på otte tilfældigt udvalgte afdelinger på et hospital i Region Midtjylland. Det antages at respondenterne her har de bedste forudsætninger for at svare, da forekomsten af rektalmålinger er størst her. Spørgeskemaerne er i perioden 7/ / personligt uddelt til 81 respondenter og umiddelbart herefter indsamlet. Databearbejdning Data er bearbejdet ved hjælp af deskriptiv statistik. Der er foretaget univariat analyse af alle variabler. Variablerne er betragtet isoleret, og resultaterne er udtrykt ved frekvenstabeller som illustrerer variablens indbyrdes forhold opgjort i procent. Efterfølgende er der foretaget bivariat analyse, hvor variablerne er krydset og betragtet i forhold til hinanden, med det formål at belyse mulige sammenhænge og forskelle. Der er foretaget signifikanstests (chi 2 ) udtrykt ved en p-værdi. En p-værdi på < 0,05 betragtes som værende statistisk signifikant (13). Til den statistiske analyse benyttedes IBM SPSS statistics version 21. Etik Den empiriske dataindsamling er foretaget med udgangspunkt i de etiske retningslinjer for sygeplejeforskning i Norden (14). De gældende Juridiske retningslinjer for Institut for Sygepleje om indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter (15) er overholdt, og samtykkeerklæringerne herfra er udfyldt og godkendt. Respondenterne er mundtligt informeret og skriftligt oplyst i et informationsbrev, hvor det er gjort klart, at deltagelse i undersøgelsen er frivillig. Respondenterne er ved besvarelse af spørgeskemaet anonyme, og ingen oplysninger kan tilbageføres til enkeltpersoner. Respondenterne har afgivet skriftligt samtykke til deltagelse. Resultater 72 besvarelser udgør grundlaget for analysen. Bortfaldet udgør ni spørgeskemaer (11 %) og skyldes enten mangelfuld eller forkert udfyldelse. Samlet er svarprocenten på 89 %. Da ikke alle respondenter besvarede alle Klinisk_Sygepleje_ indd 32 24/10/

5 Klinisk Sygepleje 28. årgang Nr Alder n (%) år 5 (7,1) Tabel 1. Demografiske data for respondenter, der besvarede det udleverede spørgeskema i januar år 33 (47,2) 66+ år 32 (45,7) Alder total (N) 70 (100) Køn n (%) Mænd 42 (58,3) Kvinder 30 (41,7) Køn total (N) 72 (100) spørgsmål i skemaet, er det samlede antal besvarelser (n) varierende. 58,3 % af respondenterne er mænd og 41,7 % er kvinder, og majoriteten af respondenter er 30 år eller ældre (Tabel 1). På spørgsmålet om, hvilken målemetode respondenterne foretrækker, når de skal have målt deres temperatur, viser det sig, at størstedelen (63,8 %) af respondenterne foretrækker rektalmåling. De køns- og aldersmæssige svarfordelinger på spørgsmålet om foretrukne målemetode er opgjort. Det tyder på, at der er en sammenhæng mellem respondenternes alder og den foretrukne målemetode. Det fremgår, at jo ældre respondenterne er, i desto højre grad foretrækkes rektalmåling. Det fremgår ligeledes, at kvinder i højere grad end mænd foretrækker rektalmåling (Tabel 2). Der er ikke påvist signifikante tendenser mellem hverken alder og foretrukne målemetode og køn og fortrukne målemetode. I tråd med spørgsmålet om foretrukne målemetode er respondenterne ligeledes adspurgt om, hvilken målemetode de tror måler mest nøjagtigt. Her viser det sig, at 98,6 % af respon- Tabel 2. Alders- og kønsmæssig fordeling i forhold til foretrukne målemetode. Rektalmåling: n (%) Øremåling: n (%) Signifikans Alder p-værdi 0, år 2 (40,0) 3 (60,0) år 18 (54,5) 15 (45,5) 66+ år 22 (75,9) 7 (24,1) Total (N) 67 Køn p-værdi 0,36 Mænd 25 (59,5) 17 (40,5) Kvinder 19 (70,4) 8 (29,6) Total (N) 69 Klinisk_Sygepleje_ indd 33 24/10/

6 34 Klinisk Sygepleje 28. årgang Nr denterne angiver, at man ved hjælp af rektalmåling opnår den mest præcise måling. På spørgsmålene om, hvilke faktorer der har betydning i forbindelse med rektalmåling, viser det sig, at respondenterne tillægger muligheden for privatliv samt information om målingen størst betydning. 33,8 % af respondenterne angiver, at privatliv har stor eller meget stor betydning i forbindelse med rektalmåling. 32,9 % angiver, at information om målingen har stor eller meget stor betydning i forbindelse med rektalmåling. De faktorer, som respondenterne angiver som værende mindst betydningsfulde er sygeplejerskens køn (81,7 %) og alder (91,5 %) (Tabel 3). På spørgsmålene vedrørende ubehag i forbindelse med rektalmåling angiver 93 % af respondenterne rektalmåling som ikke eller mindre smertefuldt. 90,1 % oplever rektalmåling som ikke eller mindre grænseoverskridende, og 88,9 % oplever rektalmåling som ikke eller mindre pinlig (Tabel 4). Diskussion af validitet I konstruktionen af spørgeskemaet er der gjort brug af lukkede svarkategorier, og respondenterne har ikke haft indflydelse herpå. I undersøgelsen er der opnået en svarprocent på 89 %. Baggrunden for den høje svarprocent kan skyldes måden, hvorpå spørgeskemaerne er distribueret. Hver enkelt respondent er personligt opsøgt, på hver enkelt afdeling og stue. Hermed kan det formodes, at respondenternes motivation for besvarelse højnes. Den køns- og aldersmæssige fordeling af undersøgelsens respondenter er i det følgende sammenholdt med den faktiske population på det hospital, hvorpå undersøgelsen er foretaget. Dette er gjort for at betragte ligheder og afvigelser. Seneste statistik over indlagte patienters demografiske data på det undersøgte hospital er fra 2011 og sammenlignes med populationen i indeværende undersøgelse fra Tabel 3. Hvilke faktorer tillægger respondenterne betydning i forbindelse med rektalmåling? Hvor stor betydning har: Ingen/ mindre n (%) Moderat Stor/ meget stor Sygeplejerskens køn 58 (81,7) 7 (9,9) 6 (8,4) 71 Sygeplejerskens alder 64 (91,5) 5 (7,1) 1 (1,4) 70 Sygeplejerskens håndtering 41 (59,4) 14 (20,3) 14 (20,3) 69 Relation til sygeplejersken 51 (72,9) 10 (14,3) 9 (12,8) 70 Privatliv 34 (50,0) 11 (16,2) 23 (33,8) 68 Information om målingen 33 (47,1) 14 (20,0) 23 (32,9) 70 Rumtemperaturen 39 (55,7) 16 (22,9) 15 (21,4) 70 Total (N) Klinisk_Sygepleje_ indd 34 24/10/

7 Klinisk Sygepleje 28. årgang Nr n (%) Total (N) Hvor er rektalmåling? Ikke/ mindre Moderat Meget/ meget stor Smertefuldt 67 (93,0) 3 (4,2) 2 (2,8) 72 Grænseoverskridende 64 (90,1) 4 (5,6) 3 (4,2) 71 Pinligt 64 (88,9) 5 (6,9) 3 (4,2) 72 Tabel 4. Fordeling af, hvor smertefuldt/grænseoverskridende og pinligt respondenterne angiver rektalmåling at være. I kategorien år ses en afvigelse på 4,8 % mellem undersøgelsens respondenter og den faktiske population. I kategorien år ses en afvigelse på 3,1 % og i kategorien 66+ år er afvigelsen 7,8 % (Tabel 1,5). Den aldersmæssige fordeling af respondenterne afviger i gennemsnit 5,2 % fra den faktiske population, og således vurderes undersøgelsens population repræsentativ for populationen indlagt på det undersøgte hospital i året I forhold til den kønsmæssige fordeling ses en afvigelse på 10,7 % mellem respondenters køn og de indlagte patienter på det undersøgte hospital år Der ses en svag overrepræsentation af mænd i undersøgelsen (58,3 %) i forhold til den faktiske kønsfordeling (47,6 %) (Tabel 1 og 5). Det må antages, at denne afvigelse påvirker resultaternes generaliserbarhed. Undersøgelsens resultater vurderes generaliserbare til hospitaler, hvor rektalmåling anvendes som førstevalg. Undersøgelsen er foretaget på et hospital, hvor den nationale kliniske retningslinje om temperaturmåling er implementeret. Resultatet kunne tænkes at se anderledes ud på hospitaler, hvor den nationale kliniske retningslinje ikke er implementeret, og hvor fx øremåling anvendes som førstevalg. Det er uvist, i hvilken grad dette vil påvirke resultaterne, og videre forskning vil kunne bidrage til at klarlægge dette. Alder Region Midt: n (%) år (11,9) år (50,2) 66+ år (37,9) Total (N) (100) Køn Tabel 5. Den aldersmæssige fordeling af voksne indlagte patienter på det undersøgte hospital i Region Midtjylland i Mænd (47,6) Kvinder (52,4) Total (N) Klinisk_Sygepleje_ indd 35 24/10/

8 36 Klinisk Sygepleje 28. årgang Nr Diskussion af fund Sundhedsloven og den danske kvalitetsmodel har visioner om et ensartet sundhedsvæsen med behandling af høj kvalitet. Til trods for dette er implementering af kliniske retningslinjer ikke lovpligtigt, og det er dermed op til den enkelte afdeling at vurdere og prioritere, hvorvidt de ønsker at anvende den foreliggende evidens (16). I forhold til metodevalg findes der regionale afvigelser, hvor rektalmåling overvejende anvendes som førstevalg i Jylland, hvorimod øremåling overvejende anvendes som førstevalgsmetode på Sjælland (9). Det har ikke været muligt at finde årsagerne til disse afvigelser, og det må dermed konstateres, at der er behov for yderligere forskning på området. Foretrukne målemetode I undersøgelsen er patienter adspurgt, hvilken målemetode de ønsker anvendt ved temperaturmåling. Der viser sig en klar tendens til, at patienter foretrækker rektalmåling, og der er dermed kongruens imellem den foreliggende evidens (4) samt patienternes ønske om målemetode, som fremgår af indeværende undersøgelse. Det må altså betyde, at såfremt vi ønsker at argumentere ud fra, hvad patienterne ønsker, bør rektalmåling anvendes. Undersøgelsen viser desuden, at patienterne (98,6%) er klar over, at rektalmåling giver et mere præcist resultat end øremåling. Det er dermed værd at overveje, hvilket signal vi som sundhedsvæsen sender, og hvilken betydning dette har for vores troværdighed, når vi vælger at anvende en metode, som selv patienterne ved ikke er den mest præcise metode. Resultatet af undersøgelsen viser, at alder og kønsmæssige forhold ikke er afgørende i forhold til foretrukne målmetode. Det kan formodes, at årsagen til, at patienterne uanset køn og alder foretrækker rektalmåling, kan have en sammenhæng med patienternes viden om, at rektalmåling er mere præcis end øremåling. Faktorer, der har betydning i forbindelse med rektalmåling Det viser sig, at størstedelen af respondenterne tillagde følgende faktorer: Sygeplejerskens køn, alder og håndtering, patientens relation til sygeplejersken, muligheden for privatliv, information om målingen samt rumtemperaturen, ingen eller mindre betydning i forbindelse med rektalmåling. Det tyder på, at disse faktorer ikke kan anvendes som argumentation mod rektalmåling som førstevalgsmetode. Ubehag I den nationale kliniske retningslinje angives det, at rektalmåling, særligt i den amerikanske litteratur, fremhæves som ubehagelig (4). Nærværende undersøgelse har vist en tendens til det modsatte. Kun 2,8 % af respondenterne oplever rektalmåling som smertefuldt eller meget smertefuldt, 4,2 % oplever det som grænseoverskridende eller meget grænseoverskridende, og ligeledes har 4,2 % af respondenterne svaret, at de oplever rektalmåling som pinligt eller meget pinligt (Tabel 4). Dermed kan argumentet mod anvendelse af rektal måling ikke henledes til patienters oplevelse af ubehag. Videre forskning Overordnet set har denne undersøgelse stadfæstet, at der er behov for diskussion, vurde- Klinisk_Sygepleje_ indd 36 24/10/

9 Klinisk Sygepleje 28. årgang Nr ring og prioritering af argumenter for brug af andre metoder end rektalmåling. Ud fra undersøgelsens resultater er det ikke muligt at argumentere for anvendelse af andre metoder end rektalmåling. Undersøgelsens resultater kan hermed indgå som et aspekt i debatten vedrørende metodevalg og fungere som argument for brug af rektalmåling som standard. Signifikante tendenser vil kunne belyses, såfremt undersøgelsen gennemføres i større omfang. For at nuancere diskussionen kunne der gennemføres undersøgelser, der udforskede de økonomiske gevinster, der opnås ved brug af rektalmåling som standard. Kvalitativ forskning ville desuden kunne bidrage til at uddybe patientperspektivet yderligere. Desuden kunne sygeplejerskers perspektiv på rektalmåling belyses og inddrages i diskussionen. Konklusion Der findes ingen forskning om patientpræferencer i forhold til rektaltemperaturmåling, hvilket også understøttes af den nationale kliniske retningslinje (9). Herværende undersøgelse viser, at respondenterne foretrækker rektalmåling fremfor øremåling. Det må hermed konkluderes, at der er kongruens mellem anbefalingen om brugen af rektalmåling med henvisning til den nationale kliniske retningslinje og respondenternes præferencer i forhold til metodevalg ved temperaturmåling. Resultatet af undersøgelsen viser, at patienternes køn og alder ikke har signifikant betydning i forhold til, hvilken målemetode de foretrækker. De faktorer, der har størst betydning for respondenterne i forbindelse med rektalmåling er mulighed for privatliv samt information om målingen. Overordnet set findes der stor spredning i svarene på spørgsmålene vedrørende sygeplejerskens køn, alder og håndtering, patientens relation til sygeplejersken, muligheden for privatliv, information om målingen samt rumtemperaturen i forbindelse med rektalmåling. Det er dermed ikke muligt at identificere markante tendenser heriblandt. Der ses en klar tendens til, at respondenterne ikke oplever ubehag forbundet med rektalmåling. Argumentet for at fravælge rektalmåling til bestemmelse af kropskernetemperaturen kan dermed ikke henledes til patienternes oplevelse af ubehag forbundet hermed. Overordnet konkluderes det, at argumenter for ikke at anvende rektalmåling hverken kan henledes til den foreliggende evidens, patienternes præferencer eller patienters oplevelser af ubehag forbundet med rektalmåling. Taksigelser Tak til Institut for Sygepleje, Det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet København for økonomisk støtte og supervision, særlig tak til lektor, cand. cur og ph.d.-stipendiat Karen Tind Nielsen og lektor Anne Vinther Schmidt for støtte og vejledning på bachelorprojektet. Tak til de implicerede afdelinger for at være imødekommende og hjælpende både i forbindelse med pilottestning og selve spørgeskemaundersøgelsen. Klinisk_Sygepleje_ indd 37 24/10/

10 38 Klinisk Sygepleje 28. årgang Nr Sygeplejerske Camilla Ejlertsen Hvidovre Hospital Obstetrisk afdeling 426 Kettegaard Allé Hvidovre Tlf Sygeplejerske Jacob Rath Hansen Gentofte Hospital Akutklinikkens sengeafsnit F-211 Niels Andersens Vej Hellerup Tlf Referencer 1. Hansen HV, Thurah AD. Klinisk retningslinje til måling af temperatur. Sygeplejersken 2004;23: Lægehåndbogen. Temperaturmåling (Besøgt 7. oktober 2013). 3. kliniske-procedurer/generelt-og-pleje/ temperaturmaaling/ 4. Wøldike PM, Smith R, Linneberg A. Temperaturmåling. Ugeskr Læger 2008; 170(11): Center for Kliniske Retningslinjer, Nationalt Clearinghouse for Sygepleje. Noninvasiv temperaturmåling hos voksne (19+år) indlagte patienter 2010.(Besøgt 7.oktober 2013). 6. Craig JV, Lancaster GA, Taylor S, Williamson PR, Smyth RL. Infrared ear thermometry compared with rectal thermometry in children: a systematic review. The Lancet 2002; Dodd SR, Lancaster GA, Craig JV, Smyth RL, Williamson PR. In a systematic review, infrared ear thermometry for fever diagnosis in children finds poor sensitivity. J Clin Epidemiol 2006; Nordås TG, Leiren S, Hansen KS. Can ear temperature measurement be used in a hospital?. Tidsskr Nor Laeegeforen 2005; Kristensen K. Retslige rammer for kvalitetsudviklingen i sundhedsvæsenet. I: Mainz J et al. Kvalitetsudvikling i praksis, 1.udg. København: Munksgaard; Smith R, Wøldike PM, Linneberg A. Metodevalg ved klinisk temperaturmåling på danske hospitalsafdelinger. Ugeskr læger 2008;170/ Egerod I, Hansen GM. Evidence-based practice among Danish cardiac nurses: a national survey. J Adv Nurs 2004;51(5). 12. Martinsen B, Norlyk A & Dreyer P. Patientperspektivet en kilde til viden. 1. udg. København: Munksgaard Danmark; Boolsen MW. Spørgeskemaundersøgelser fra konstruktion af spørgsmål til analyse og svar. 1. udg. København: Hans Reitzels Forlag; Lund H, Røgind H. Statistik i ord. 1. udg. København: Munksgaard; Sykepleiernes Samarbeid i Norden. Etiske retningslinjer for sygeplejeforskning i Norden, 2003.(Besøgt d. 7. oktober 2013). Klinisk_Sygepleje_ indd 38 24/10/

11 Klinisk Sygepleje 28. årgang Nr www2.dsr.dk/dsr/upload/3/0/813/ssn_ etiske_retningslinjer.pdf 17. Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk. Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter (Besøgt 23. Oktober 2013) 18. Relevante%20dokumenter/retningslinier/ Indsamling%20af%20ptt%20data/Juridiskeretningslinjerpatientdata2013.ashx 19. Jørgensen HS. Kliniske retningslinjer, I: Mainz J et. al. Kvalitetsudvikling i praksis. 1.udg. København: Munksgaard; Birkler J. Etik i sundhedsvæsenet. København: Munksgaard; Carr EA, Wilmoth ML, Eliades AB, Baker PJ, Shelestak D, Heisroth KL, et al. Comparison of Temporal Artery to Rectal Temperature Measurements in Children Up to 24 Months. J Pediatr Nurs; Stavem K, Saxholm H, Erikksen J. Tympanic or Rectal Temperature Measurement? A cost-minimization Analysis. Scand J Infect Dis 2000;32: Danielsen M. Finansiering og ressourcefordeling. I: Danielsen M. Sundhedsvæsenet på tværs opgaver, organisation og regulering. Århus: Århus Academica; Klinisk_Sygepleje_ indd 39 24/10/

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Implementering af kliniske retningslinjer sygeplejerskernes oplevelser.

Implementering af kliniske retningslinjer sygeplejerskernes oplevelser. December 2010 Årgang 3 Nummer 4 Implementering af kliniske retningslinjer sygeplejerskernes oplevelser. René Richard, Klinisk Oversygeplejerske, SD, MKS, Anæstesiologisk Afdeling Z Bispebjerg Hospital

Læs mere

Sygeplejefaglige problemstillinger

Sygeplejefaglige problemstillinger Sygeplejefaglige problemstillinger - er alle velegnet som grundlag for kliniske retningslinjer? Linda Schumann Scheel Ph.d., cand.pæd. og sygeplejerske DASys Konference d. 23. september 2009 Århus Universitetshospital,

Læs mere

en national strategi for kvalitetsudvikling

en national strategi for kvalitetsudvikling Intern audit 67 Det nationale råd for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet har udarbejdet en national strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Det tværgående tema i den nationale strategi er

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Revideret senest den 14. juni 2013 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning Danske Fysioterapeuter Kvalitet i træning Undersøgelse blandt Danske Fysioterapeuters paneldeltagere 2010 Udarbejdet af Scharling Research for Danske Fysioterapeuter juni 2010 Scharling.dk Side 1 af 84

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Udviklingsprojekter i Hjertecentret

Udviklingsprojekter i Hjertecentret Udviklingsprojekter i Hjertecentret En fremgangsmåde og skabelon til projektbeskrivelse og gennemførelse og implementering af kliniske udviklingsprojekter i sygeplejen Projektmetoden er en velbeskrevet

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker.

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Spørgeskemaer Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Hvad er et spørgeskema? Et spørgeskema består i sin bredeste

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER

KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER ANALYSERAPPORT KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER Denne rapport samt bilag indeholder den endelige database af spørgeskemaet Anvendelsen af digitale ressourcer

Læs mere

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Lisa Bøge Christensen, Lektor Ph.D., Københavns Tandlægeskole Rasmus Christophersen, Bsc Folkesundhedsvidenskab, stud.odont. Camilla Hassing Grønbæk,

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år

Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år Fysioterapeutuddannelsen, Odense PPYCS, foråret 2014 Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år Correlation between 100 meter freestyle swim times

Læs mere

Kapitel 14. Selvmordsadfærd

Kapitel 14. Selvmordsadfærd Kapitel 14 Selvmordsadfærd 14. Selvmordsadfærd Selvmordsadfærd er en fælles betegnelse for selvmordstanker, selvmordsforsøg og fuldbyrdede selvmord. Kapitlet omhandler alene forekomsten af selvmordstanker

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Scharling.dk

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning Der er adgang til JBI EPB databasen fra databaselisten på Fagbibliotekets hjemmeside, eller hvis du er udenfor hospitalets netværk via fjernadgang til

Læs mere

UDEVA - Set med andre øjne

UDEVA - Set med andre øjne UDEVA - Set med andre øjne Temaeftermiddag på Gentofte Sygehus 17. September 2013 V/ Rikke Sørup, Danmarks Evalueringsinstitut rs@eva.dk www.eva.dk Slagplan Evaluering og tilfredshedsmålinger Hvordan omsættes

Læs mere

Audit på henvisninger

Audit på henvisninger Audit på henvisninger Radiograf Pia Baasch Baggrund Røntgenbekendtgørelse nr. 975, 1998. Tværfaglig temadag i 2003 med fokus på kvalitetsudvikling. Brainstorm som problemidentifikation 3 arbejdsgrupper

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Forekomst af vold og trusler om vold blandt sygeplejersker i 2012

Forekomst af vold og trusler om vold blandt sygeplejersker i 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 Forekomst af og trusler om blandt sygeplejersker i 2012 - Hver tredje sygeplejerske (32 %) har været udsat for trusler om indenfor det seneste år, hvilket svarer til

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Dias 1 Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Introduktion til Center for Kliniske Retningslinjer- Ud fra temaet: sammenhængen mellem evidensbaseret

Læs mere

Overvejelser før udarbejdelse af en klinisk retningslinje

Overvejelser før udarbejdelse af en klinisk retningslinje December 2008 Årgang 1 Nummer 2 Overvejelser før udarbejdelse af en klinisk retningslinje Preben Ulrich Pedersen, Ph.d., Linda Schumann Scheel cand., Ph.D. Center for Kliniske retningslinjer er nu veletableret.

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Landsrapport Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Juni 2012 På vegne af Region

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Findes der en præcis og praktisk anvendelig metode til måling af patienters temperatur til brug i almen praksis?

Findes der en præcis og praktisk anvendelig metode til måling af patienters temperatur til brug i almen praksis? Findes der en præcis og praktisk anvendelig metode til måling af patienters temperatur til brug i almen praksis? Opgave i Forskningstræning - Almen Medicin - Hold 18 Udarbejdet November 2012 til Marts

Læs mere

Spørgeskemaer. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet

Spørgeskemaer. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Spørgeskemaer Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Spørgeskemaer Hvornår er spørgeskemaer relevante? Forberedelse til spørgeskemaer Udformning af spørgeskemaer Udformning af spørgsmål Validitet

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL Kvaliteten i behandlingen af patienter med KOL Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport januar 2010 december 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

At undersøge sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse samt deres opfattelse af vilkår for patientinddragelse i praksis.

At undersøge sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse samt deres opfattelse af vilkår for patientinddragelse i praksis. FORMÅL At undersøge sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse samt deres opfattelse af vilkår for patientinddragelse i praksis. Skal bidrage til at give det danske sundhedsvæsen et grundlag

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Vedr.: Høringssvar om udkast til National klinisk retningslinje for udredning og behandling af demens Alzheimerforeningen

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Patienthotel D Onkologisk Afdeling D Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer Louise Kryspin Sørensen Maj 2010 www.dsr.dk/taloganalyse Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer 57% af sygeplejerskerne er tilfredse eller meget tilfredse, mens 27% er utilfredse eller meget

Læs mere

Sederingspraksis på danske sygehuse. Ingrid Egerod Seniorforsker, UCSF Sygeplejerske, cand.cur., Ph.d.

Sederingspraksis på danske sygehuse. Ingrid Egerod Seniorforsker, UCSF Sygeplejerske, cand.cur., Ph.d. Sederingspraksis på danske sygehuse Ingrid Egerod Seniorforsker, UCSF Sygeplejerske, cand.cur., Ph.d. Projektgruppe Ingrid Egerod Seniorforsker, UCSF, København Birgitte Viebæk Christensen Afdelingslæge,

Læs mere

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske standarder Indledning I denne manual introduceres det koncept, som er udviklet til kvalitetsovervågning

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens?

Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens? Juni 2011 Årgang 4 Nummer 2 Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens? af Palle Larsen Ph.d. studerende, Britta Hørdam Ph.d., Projektleder, Steen Boesby,

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Læreres erfaringer med it i undervisningen

Læreres erfaringer med it i undervisningen Læreres erfaringer med it i undervisningen Formål Denne rapport er baseret på spørgsmål til læserpanelet om deres erfaringer med brugen af it i undervisningen. Undersøgelsen har desuden indeholdt spørgsmål

Læs mere

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 1 Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 2010-2012 Baggrund Med oprettelsen af Center for Kliniske

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Gynækologisk Dagkirurgi Viborg Kvindeafdelingen Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING. - en proces hen imod bachelorprojektet. VIA Sundhed, Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING. - en proces hen imod bachelorprojektet. VIA Sundhed, Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING - en proces hen imod bachelorprojektet VIA Sundhed, Sidst redigeret 12.02.2015 Indhold Indledning... 2 Opgavens struktur... 3 Forside... 4 Ophavsret og tro-og loveerklæring...

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11.

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11. Resultatrapport evaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus Foråret 2014 Ref.: TRHJ Dato: 04.11.14 1 1. Indledning Hvert modul skal evalueres minimum 1 gang årligt. I foråret 2014 er der foretaget

Læs mere

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital Introduktion til MAST Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital 1 Indhold Hvorfor evaluere effekt af telemedicin og velfærdsteknologi? Baggrund for MAST MAST: formål og de tre trin Første trin:

Læs mere

Center for kliniske retningslinjer

Center for kliniske retningslinjer Center for kliniske retningslinjer - Nationalt Clearinghouse for sygeplejefaglige kliniske retningslinjer 2004: Etablere godkendelsesråd 2005: Vi vil have et Clearing house. Mål: Oktober 2007 2008 Dansk

Læs mere

Kvantitative metoder, teori og praksis

Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder Målet med de kvantitative metoder Forskellige typer kvantitative metoder Styrker og svagheder Repræsentativitet og udtræksperioder Det gode spørgeskema

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Titel. Søgeord. Arbejdsgruppe

Titel. Søgeord. Arbejdsgruppe Titel Søgeord Non-invasiv temperaturmåling hos voksne (19+ år) indlagte patienter Hoved søgeord: Respiration og cirkulation Andre søgeord: temperaturmåling, kropskernetemperatur Arbejdsgruppe Klinisk sygeplejespecialist

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2012

Medlemsundersøgelsen 2012 Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder Foreningen af Speciallæger bør prioritere for at forbedre tilfredshed og loyalitet blandt medlemmerne af Foreningen af Praktiserende Speciallæger

Læs mere

Tid til forandring Systematisk observation

Tid til forandring Systematisk observation ORIGINAL ARTIKEL Tid til forandring Systematisk observation Time for change Systematic observation Klinisk Sygepleje 26. årgang nr. 1 2012 45 uu Background: Several studies conclude that lives can be saved

Læs mere

Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette?

Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette? Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette? november 20134 Sygeplejerske Fysioterapeut Tværprofessionelt x Præsentation Kort

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF

Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF Vi ønskede at planlægge og afprøve et undervisningsforløb, hvor anvendelse af

Læs mere

Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014

Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Fra klinisk retningslinje til klinisk praksis Strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Vision: Center for Kliniske Retningslinjer

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d.

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Introduktion Stigende brug af registre Infrastruktur forbedret Mange forskningsspørgsmål kan besvares hurtigt

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Børneafdelingen Regionshospitalet Randers og Grenaa 12-05-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010

Læs mere

Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH

Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH 1 Baggrund: Hvad viser reviews af økonomiske studier af telemedicin? Forfatter Antal studier Andel

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Sygeplejestudie: Hvorfor ringer patienterne efter udskrivelse? F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Overskrifter:

Læs mere

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Undersøgelsen er lavet af MusikrGodt v/ Peter Lærke-Engelschmidt, Konsulent, Cand.merc.(jur.) Phd. Ingelise Hallengren, forfatter, anmelder og lærer Manuela

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Organkirurgisk Afdeling, Viborg Hospitalsenheden Midt 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011

Læs mere

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen.

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen. Gentofte Kommune er ansvarlig for madleverance til visiterede brugere i kommunen. Målsætningen for kommunen er, at borgere visiteret til madordningen får tilbudt et måltid, der sikrer den fornødne tilførsel

Læs mere

Patienterne og de pårørende har ordet

Patienterne og de pårørende har ordet Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Danmark 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region

Læs mere

Program dag 2 (11. april 2011)

Program dag 2 (11. april 2011) Program dag 2 (11. april 2011) Dag 2: 1) Hvordan kan man bearbejde data; 2) Undersøgelse af datamaterialet; 3) Forskellige typer statistik; 4) Indledende dataundersøgelser; 5) Hvad kan man sige om sammenhænge;

Læs mere

Sundhedsstatistik : en guide

Sundhedsstatistik : en guide Sundhedsstatistik : en guide Officiel statistik danske hjemmesider og netpublikationer: Danmarks Statistik Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik, der indsamler, bearbejder og

Læs mere

Jeppe Ragnar Andersen og Anders Enok Olsen Håndskrevne recepter en trussel mod patientsikkerheden Christianshavns apotek 2006

Jeppe Ragnar Andersen og Anders Enok Olsen Håndskrevne recepter en trussel mod patientsikkerheden Christianshavns apotek 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Resume... 2 1. Baggrund og problembeskrivelse... 3 1.1 Definitioner... 3 1.2 Emneafgrænsning... 4 1.3 Formål og målgruppe... 5 1.4 Problemstilling... 5 1.5

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp i Silkeborg Kommune

Unge på uddannelseshjælp i Silkeborg Kommune Katrine Nøhr, Jacob Seier Petersen, Hans Knudsen og Hanne Søndergård Pedersen Unge på uddannelseshjælp i Silkeborg Kommune Hvilke strategier har de for deres boligsituation? Unge på uddannelseshjælp i

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Center for Sundhedsinnovation

Center for Sundhedsinnovation Center for Sundhedsinnovation Business case for Telemedicin Behandling over afstand Christian Graversen, DI ITEK 30. December 2011 Version 1.0 Business case for Telemedicin Behandling over afstand 1. Ledelsesresume

Læs mere

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland SIP-socialpsykiatri Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland - Dokumentation af indsats og resultater -UDKAST- 2 SIP-socialpsykiatri Det Sociale

Læs mere