Brugerundersøgelse af Info-TV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugerundersøgelse af Info-TV"

Transkript

1 Brugerundersøgelse af Info-TV 2014 Center for Kommunikation Region Hovedstaden Brugerundersøgelse af Info-TV Patienter og pårørendes oplevelser og vurderinger Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

2 Brugerundersøgelse af Info-TV Patienter og pårørendes oplevelser og vurderinger Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Center for Kommunikation (CKO) Kirsten Hindsholm Lise Koch Nielsen Enhedschef Marie Fuglsang Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse, Region Hovedstaden, oktober 2014 ISBN: Uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er tilladt mod tydelig kildeangivelse. Rapporten kan findes på Henvendelser vedrørende undersøgelsen til: Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Nordre Fasanvej Frederiksberg Telefon:

3 Indholdsfortegnelse Resumé 4 Indledning 6 Baggrund 6 Formål 6 Metode og datagrundlag 7 Resultater 10 Kigger patienter og pårørende på Info-TV? 10 Relevans af indhold på Info-TV 12 Tekst og billeder på Info-TV 15 Vurdering og udbytte af Info-TV 19 Hvorfor har nogle patienter og pårørende ikke kigget på Info-TV? 21 Bilag 1: Spørgeskema 23 Bilag 2: Patienters og pårørendes karakteristika 25 3

4 Resumé Resumé Denne brugerundersøgelse har til formål at belyse patienters og pårørendes oplevelser af Info- TV, med fokus på udbyttet af og tilfredsheden med Info-TV samt vurdering af tekst, billeder og indholdets relevans. Info-TV er de skærme, som hænger i venteområder og fællesarealer på Region Hovedstadens hospitaler. De har til formål at øge patienters og pårørendes tilfredshed med og viden om deres konkrete forløb på hospitalet, samt at øge deres vidensniveau om sundhed generelt. Undersøgelsen er baseret på 619 spørgeskemabesvarelser, som er udfyldt af patienter og pårørende i 20 forskellige venteområder på Region Hovedstadens hospitaler. Kigger patienter og pårørende på Info-TV? Tre ud af fire af de adspurgte patienter og pårørende har før eller under det pågældende besøg på hospitalet kigget på et Info-TV på et af Region Hovedstadens hospitaler. Andelen af patienter og pårørende, som har kigget på et Info-TV, falder med alderen. Således har 82 % af de årige kigget på et Info-TV, mens det kun gælder for 57 % af de 80+ årige. Ydermere har antallet af besøg på hospitalet betydning for, om patienter og pårørende har kigget på et Info-TV. Jo flere besøg indenfor det seneste år, jo større andel patienter og pårørende har kigget på et Info-TV. Køn, ventetid og om man er patient eller pårørende har ikke nogen statistisk signifikant betydning for, om patienter og pårørende har kigget på Info-TV. Relevans af indhold på Info-TV Den information, som flest patienter og pårørende har lagt mærke til på Info-TV, er information om hospitalet samlet set, mens den information, som færrest har lagt mærke til, er information om ventetid på afdelingen. Information af umiddelbar relevans for patienter og pårørende information om praktiske forhold omkring besøget på hospitalet og om ventetider på afdelingen vurderes af patienter og pårørende som den mest relevante form for information på Info-TV. På den anden side bliver information om andre sundhedsemner og andre forhold i regionen, end sundhedsfaglige, vurderet som de mindst relevante informationer på Info-TV. I kommentarfeltet efterspørger patienter og pårørende mere information om konkrete ventetider. Tekst og billeder på Info-TV 90 % af de patienter og pårørende, der har kigget på et Info-TV, har læst teksten på skærmen. Heraf vurderer 98 %, at teksten på Info-TV er let at forstå. 81 % af patienter og pårørende vurderer, at tekstens størrelse er passende. Størstedelen vurderer, at det tempo teksten på skærmen skifter med er passende. Under halvdelen af de patienter og pårørende, som har kigget på et Info-TV, har set en eller flere af internet-henvisningerne. Heraf har 47 % fået lyst til at søge mere information ud fra internethenvisningerne. 4

5 Resumé Patienter og pårørendes udbytte af Info-TV 90 % af de patienter og pårørende, som har kigget på Info-TV, mener, det er godt eller meget godt, at der er Info-TV i venteområderne. Dog svarer størstedelen (mellem 67 % og 80 %) af patienter og pårørende at Info-TV kun i nogen grad, i ringe grad eller slet ikke har bidraget med relevant information, svar på deres spørgsmål og adspredelse i ventetiden. Hertil svarer kun en mindre andel i meget høj grad eller i høj grad. Der hvor patienter og pårørende oplever mindst udbytte af Info-TV, er i forbindelse med at få svar på spørgsmål, som de havde på forhånd eller fik under ventetiden. Der, hvor patienter og pårørende oplever størst udbytte af Info-TV, er i forbindelse med adspredelse i ventetiden. Hvorfor kigger nogle patienter og pårørende ikke på Info-TV? Størstedelen af patienter og pårørende svarer, at de bruger ventetiden på andre ting i venteområdet som en grund til, at de ikke har kigget på Info-TV. Ydermere er placeringen af Info-TV i venteområdet, og patientens/den pårørendes placering af venteplads i venteområdet af betydning for, om de har kigget på Info-TV. Patienter og pårørende anbefaler, at skærmene i flere venteområder bliver bedre placeret og, at antallet af skærme justeres i forhold til størrelsen på de forskellige rum. Der er forskel på kvinder og mænd Køn har en betydning for, hvad patienter og pårørende lægger mærke til eller interesserer sig for på Info-TV. Der er flere kvinder end mænd, som har læst noget af teksten på Info-TV, og kvinder angiver i højere grad end mænd, at teksten er let at forstå. På den anden side er der flere mænd end kvinder, der angiver at have set nogle af internethenvisningerne på Info-TV. Kvinder oplever i højere grad end mænd, at Info-TV bidrager med adspredelse, mens de venter. Alder har en betydning Alder har betydning for oplevelsen af, hvor relevant forskellige informationer er. Yngre og midaldrende patienter og pårørende synes i højere grad end ældre, at information om praktiske forhold, omkring deres besøg, er relevant. Til gengæld vurderer ældre patienter og pårørende information om hospitalet og andre forhold i regionen, end sundhedsfaglige, som mere relevante end yngre og midaldrende. Der er også en større andel af de ældre patienter og pårørende, der har fået lyst til at søge mere information ud fra internethenvisningerne på Info-TV, end der er blandt de yngre og midaldrende. Alder har også en betydning for, om patienter og pårørende har læst teksten på Info-TV og, hvordan de vurderer tekstens størrelse. Andelen af patienter og pårørende, som har læst noget af teksten på Info-TV, er mindre blandt de ældre end blandt de yngre og midaldrende. Ydermere synes en større andel af ældre i forhold til yngre og midaldrende, at tekstens størrelse er for lille. 5

6 Indledning Indledning Baggrund Region Hovedstaden har siden 2012 indkøbt mere end 500 Info-TV skærme til opsætning i venteområder og fællesarealer på regionens hospitaler. Formålet med Info-TV er at øge patienters og pårørendes tilfredshed med deres besøg på hospitalet, samt at øge patienters og pårørendes vidensniveau mht. deres konkrete forløb på hospitalet og om sundhed generelt ved at: informere om praktiske forhold, sundhedsfaglige emner, nyheder mm. adsprede, hvis der er ventetid give svar på spørgsmål, som personalet ofte og systematisk oplever at skulle besvare. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) har tidligere gennemført to brugerundersøgelser i forbindelse med Info-TV i Region Hovedstaden. I 2010 blev der gennemført et pilotprojekt med Info-TV på Herlev Hospital. I den forbindelse fik Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) til opgave at undersøge patienternes vurdering af INFO TV, med særligt fokus på deres opfattelse af koncept og indhold. Undersøgelsen gav input til udvikling af det nuværende Info-TV. I 2013 efter udrulningen af Info-TV til hele regionen henvendte Center for Kommunikation (CKO) sig igen til EEB med ønske om at få gennemført en undersøgelse af, hvordan patienter og pårørende i regionen oplever og vurderer Info-TV efter, at stort set samtlige de indkøbte skærme var blevet opsat. Under den forrige undersøgelse var indsamlingen af besvarelser begrænset på grund af en uheldig udvælgelse af Info-TV-placeringer med forholdsvis få patienter i flere af de udpegede ventearealer. Det medførte, at der alt i alt ikke blev udleveret mere end 93 spørgeskemaer. Ydermere var Info-TV-konceptet ikke fuldt udfoldet, da undersøgelsen blev gennemført. Blandt andet nåede kravleteksterne ikke at komme til at fungere 1. Set i det lys har CKO bedt EEB om at gennemføre en opfølgende undersøgelse af patienter og pårørendes tilfredshed med Info-TV med en forventning om, at kravleteksterne fungerer i højere grad i 2014, og en forventning om at opnå et højere antal besvarelser ved at opstille kriterier til udvælgelsen af venteområder. Formål Formålet med denne undersøgelse er at følge op på undersøgelsen fra 2013 og hermed belyse patienters og pårørendes oplevelser af Info-TV, med fokus på: Indholdets relevans Patienters og pårørendes udbytte Patienters og pårørendes tilfredshed Tekst og billeder Ydermere skal patienter og pårørende, der ikke havde bemærket Info-TV, inddrages for at sætte fokus på, hvad der havde betydning for, at de ikke så på skærmene. 1 Kravletekst er den tekst, der løbende kører hen over den nederste del af Info-TV skærmene. 6

7 Indledning Metode og datagrundlag Undersøgelsen gennemføres som en spørgeskemaundersøgelse blandt patienter og pårørende i venteområder, med Info-TV, på Region Hovedstadens hospitaler. Spørgeskemaet Spørgeskemaet er udviklet i EEB med udgangspunkt i en tidligere gennemført brugerundersøgelse af Info-TV i Spørgeskemaet med nye spørgsmål og tilpasning af eksisterende spørgsmål er valideret, ved hjælp af otte enkeltpersoninterview med patienter og pårørende i to ventearealer på Glostrup Hospital. Det endelige spørgeskema er godkendt af CKO. Spørgeskemaet er opdelt i to: En hoveddel med spørgsmål til de patienter og pårørende, som har kigget på et Info-TV og en kort del med spørgsmål til de patienter og pårørende, som ikke har kigget på et Info-TV. Første del af spørgeskemaet indeholder fire overordnede temaer: Generel holdning til Info-TV Samlet vurdering af Info-TV Relevans af indhold Tekst og billeder Anden del af spørgeskemaet indeholder fem spørgsmål til belysning af, hvorfor patienterne og de pårørende ikke har kigget på Info-TV. Spørgeskemaet er vedlagt i bilag 1. Dataindsamling og besvarelser Data er indsamlet i august 2014 i 20 forskellige venteområder på Hvidovre Hospital, Gentofte Hospital, Nordsjællands Hospital Hillerød, Rigshospitalet, Herlev Hospital, Glostrup Hospital og Bispebjerg Hospital. Venteområderne er udvalgt af CKO i samarbejde med de enkelte hospitaler. Kriterier til udvælgelsen af venteområder har været: Stort patientflow, hensigtsmæssig placering af Info-TV i venteområdet samt, at der er én eller flere akutmodtagelser i blandt. Ydermere har CKO så vidt muligt udvalgt venteområder med Info-TV, hvor kravletekster har været implementeret 3. Spørgeskemaer er blevet uddelt til patienter og pårørende, som har opholdt sig i et af de 20 venteområder i minimum fem minutter, så de har haft mulighed for at lægge mærke til Info-TV, inden de fik udleveret spørgeskemaet. Samtlige patienter og pårørende, som har opholdt sig i minimum fem minutter i venteområdet, er blevet tilbudt at besvare et spørgeskema. Dette gælder uanset patienternes og de pårørendes placering i forhold til Info-TV i venteområdet. 619 patienter og pårørende har besvaret spørgeskemaet. Tabel 1 illustrerer fordelingen af besvarelser på de 20 hospitalsafdelinger. 2 Undersøgelsen Brugerundersøgelse af Info-TV - Opsummering af resultater blev udarbejdet af EEB i 2013 med afrapportering til CKO i Dette har dog ikke været muligt på alle afdelingerne, eftersom kravletekster på Info-TV fortsat ikke er implementeret i flere af hospitalernes venteområder. 7

8 Indledning Tabel 1: Fordeling af spørgeskemabesvarelser på de udvalgte hospitalsafdelinger Afdeling Antal besvarelser (N) Antal besvarelser (%) Bispebjerg Hospital, Akutmodtagelsen 14 2 % Frederiksberg Hospital, Blodprøvetagningsambulatorium 33 5 % Frederiksberg Hospital, Urologisk ambulatorium 27 4 % Gentofte Hospital, Klinik for allergi 26 4 % Gentofte Hospital, Prøvetagning 38 6 % Gentofte Hospital, Røntgen- og skanningsafdelingen 42 7 % Glostrup Hospital, Blodprøvetagningsambulatorium samt Akutklinikken 53 9 % Glostrup Hospital, Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme samt Øjenafdelingen 34 5 % Herlev Hospital, Onkologisk afdeling 24 4 % Herlev Hospital, Ortopædkirurgisk afdeling 38 6 % Hvidovre Hospital, Afsnit 130, Blodprøvetagningsambulatoriet % Hvidovre Hospital, Afsnit 435, Gastroenheden 33 5 % Hvidovre Hospital, Afsnit 451, Svangre ambulatoriet 49 8 % Hvidovre Hospital, Afsnit 537, Gynækologisk ambulatorium 39 6 % Nordsjællands Hospital, Ortopædkirurgisk ambulatorium % Nordsjællands Hospital, Ortopædkirurgisk ambulatorium % Rigshospitalet, Afsnit 8501, Neurokirurgisk ambulatorium 3 0 % Rigshospitalet, Radioterapiklinikken 27 4 % TOTAL % Antallet af besvarede spørgeskemaer varierer mellem de 20 venteområder. Det skyldes blandt andet et varierende patientflow i venteområderne. EEB har, for at opnå flest muligt besvarelser, koordineret tidspunktet for dataindsamlingen med hver enkelt hospitalsafdeling, i et forsøg på at finde det tidspunkt på ugen og/eller dagen med flest ventende patienter og pårørende 4. Patienters og pårørendes karakteristika Blandt de patienter og pårørende som har besvaret spørgeskemaet, er der en overvægt af kvinder i forhold til mænd og af patienter i forhold til pårørende. Der er flere ældre patienter og pårørende, end yngre, og de fleste har været på hospitalet to - eller flere gange indenfor det seneste år. For mere information, se bilag 2. 4 Grunden til, at der kun er 18 afdelinger skyldes, at besvarelserne fra Videnscenter for Reumatologi og rygsygdomme og Øjenafdelingen på Glostrup Hospital er afrapporteret samlet. Det gælder også besvarelserne fra Blodprøvetagningen og Akutklinikken på Glostrup Hospital. Da EEB startede med at indsamle data på Glostrup Hospital, var det ikke tiltænkt, at der skulle skelnes mellem afdelingerne, og derfor blev spørgeskemaerne indsamlet samlet. 8

9 Indledning Analyse Analyserne i undersøgelsen er baseret på frekvenstabeller og krydstabeller ud fra variablene i spørgeskemaet. I de tilfælde, hvor to variable sættes ind i en krydstabel, præsenteres p-værdien fra en χ²-test, som tester, om de to variable er associerede. Variablene køn, alder, antal besøg på hospitalet indenfor det seneste år, ventetid og om man er patient eller pårørende, er blevet kombineret med de forskellige spørgsmål i spørgeskemaet. Resultaterne præsenteres, der hvor sammenhængen er statistisk signifikant, og der hvor antallet af observationer er tilstrækkelig højt til, at det giver mening at sammenligne variablene. 9

10 Resultater Resultater Følgende afsnit er en gennemgang af undersøgelsens resultater. Først præsenteres resultaterne vedrørende, i hvor høj grad patienter og pårørende har kigget på Info-TV. Dernæst præsenteres resultaterne for hvert tema i formålet; relevans af indhold på Info-TV, tekst og billeder samt patienters og pårørendes udbytte af Info-TV. Kigger patienter og pårørende på Info-TV? De fleste patienter og pårørende har kigget på et Info-TV på et af Region Hovedstadens hospitaler. Tre ud af fire patienter og pårørende svarer, at de på et tidspunkt har kigget på et Info-TV, mens de resterende aldrig har kigget på et Info-TV (Figur 1). Figur 1: Fordeling af patienter og pårørende, som har kigget på et Info-TV (N=611) Fordelingen er dannet på baggrund af spørgsmålene om, hvorvidt patienterne og de pårørende har kigget på det Info- TV, der hænger i det venteområde, hvor de venter under undersøgelsen (spørgsmål 6) og om de, ved et tidligere besøg, på et hospital i regionen, har kigget på et Info-TV (spørgsmål 7). Har alder og antal besøg på hospitalet betydning for, om patienter og pårørende har kigget på Info-TV? Andelen af patienter og pårørende, som har kigget på et Info-TV, falder med alderen. 82 % af de årige har kigget på et Info-TV, mens det kun gælder for 57 % af de 80+ årige (Figur 2) 5. 5 Dette gælder med undtagelse af de 0-19 årige, hvor en mindre andel, end blandt de årige, de årige og de årige angiver at have kigget på et Info-TV. En forklaring kan være det lille antal respondenter i denne gruppe (18 respondenter). 10

11 Resultater Figur 2: Patienter og pårørende som har kigget på et Info-TV, fordelt på alder (N=606) p= 0,017 (χ²-test) Spørgsmålet er sorteret efter andelen af patienter og pårørende, som har kigget på et Info-TV. Udover alder har antal besøg på hospitalet indenfor det seneste år betydning for, om patienter og pårørende har kigget på Info-TV. Andelen af patienter og pårørende som har kigget på et Info- TV, stiger med antal besøg på hospitalet (Figur 3). Figur 3: Patienter og pårørende som har kigget på et Info-TV, fordelt på antal besøg på hospitalet indenfor det seneste år (N=588) p= 0,000 (χ²-test) Spørgsmålet er sorteret efter andelen af patienter og pårørende, som har kigget på et Info-TV. Køn, ventetid, og om man er patient eller pårørende, har ikke en statistisk signifikant betydning for, om patienter og pårørende har kigget på Info-TV. 11

12 Resultater Relevans af indhold på Info-TV I spørgeskemaet bliver patienter og pårørende spurgt ind til, om de har set forskellige typer information på Info-TV. Hvis de har set informationen, bliver de bedt om at vurdere relevansen af den information, de har set om: afdelingen og de sygdomme der behandles på afdelingen, ventetid på afdelingen, praktiske forhold om besøget på afdelingen, hospitalet samlet set, andre sundhedsemner end årsagen til deres besøg og andre forhold i Region Hovedstaden end sundhedsfaglige. Det er ikke alle patienter og pårørende, som har set det indhold, der spørges ind til i spørgeskemaet (Figur 4). Information om ventetider er den informationstype, som færrest patienter og pårørende har set. På den anden side er information om hospitalet samlet set den type information, som flest patienter og pårørende har set på Info-TV. Figur 4: Andel patienter og pårørende, som har set indholdet på Info-TV (N=451) Spørgsmålene er sorteret efter andelen af patienter og pårørende, som har set indholdet på Info-TV Information af umiddelbar relevans for patienter og pårørende, så som information om praktiske forhold omkring besøget på hospitalet og information om ventetider på afdelingen, vurderes af patienter og pårørende som mere relevant, end information om andre sundhedsemner og andre forhold i regionen, end sundhedsfaglige (Figur 5). Information om praktiske forhold omkring besøget på hospitalet er således den information som flest patienter og pårørende vurderer som relevant eller meget relevant (90 %), mens information om andre forhold i regionen, end sundhedsfaglige, er den information, som færrest patienter og pårørende vurderer som relevant eller meget relevant (52 %). I det åbne kommentarfelt sidst i spørgeskemaet giver flere patienter og pårørende udtryk for, at det er dejligt med et indblik i hospitalet, afdelingen og personalet. Få udtrykker dog også skepsis overfor indholdet og kommer med anbefalinger til, hvad der kunne forbedres. Eksempelvis ef- 12

13 Resultater terspørges information om konkrete ventetider for de forskellige afdelinger, nyheder (fx Tv2 News) eller information om, hvordan man finder vej på hospitalet. Figur 5: Relevans af indhold på Info-TV Fordelingen er baseret på de patienter og pårørende, som har angivet, at de har set det pågældende indhold på Info- TV. Spørgsmålene er rangordnet efter andelen af patienter og pårørende, som har svaret relevant og meget relevant. Ved at opdele alder i 0-59 årige og 60+ årige ses en signifikant forskel på, hvor relevant information om praktiske forhold i forbindelse med besøget på hospitalet vurderes. Yngre og midaldrende patienter og pårørende mellem 0 og 59 år vurderer i højere grad, end ældre patienter og pårørende over 60 år, at denne information er relevant eller meget relevant (Figur 6). Modsat er der flere ældre patienter og pårørende, end yngre og midaldrende, som vurderer information om hospitalet samlet set og information om andre forhold, i regionen, end sundhedsfaglige som relevant. Således vurderer 83 % af de 60+ årige information om hospitalet samlet set som relevant eller meget relevant mod 72 % af de 0-59 årige, og 63 % af de 60+ årige vurderer information om andre forhold i regionen, end sundhedsfaglige, som relevant eller meget relevant mod 49 % af de 0-59 årige (Figur 6). 13

14 Resultater Figur 6: Relevans af information, fordelt på alder Spørgsmål 11, p= 0,046 (χ²-test) Spørgsmål 12, p= 0,023 (χ²-test) Spørgsmål 14, p= 0,044 (χ²-test) 14

15 Resultater Tekst og billeder på Info-TV Som led i undersøgelsen af patienters og pårørendes oplevelser med og vurderinger af Info-TV bliver patienter og pårørende stillet en række spørgsmål om tekst, billeder og lyd. Det drejer sig om, hvorvidt: de kigger på billederne på skærmen, de har lagt mærke til nogle af internet-henvisningerne, de fik lyst til at søge mere information ud fra internet-henvisningerne, de savnede lyd på Info-TV, de læste noget af teksten på skærmen, de synes, teksten er let at forstå, de synes, tekstens størrelse er passende og de synes, det tempo, som teksten på skærmen skifter med, er passende. 90 % af patienter og pårørende svarer, at de har læst noget af teksten på Info-TV. Ud af de patienter og pårørende, der har læst noget af teksten, svarer stort set alle, at teksten er let at forstå. Størstedelen har kigget på billederne på Info-TV og kun én ud af fem savnede lyd på Info-TV (Figur 7). Hvad angår internethenvisningerne, har kun lidt under halvdelen set nogle af internethenvisninger på Info-TV. Ud af disse patienter og pårørende har 47 % fået lyst til at søge mere information på baggrund af internethenvisningerne. Figur 7: Tekst og billeder på Info-TV Spørgsmålene er rangordnet efter andelen af patienter og pårørende, som har svaret ja til spørgsmålet. *Spørgsmål 20 er baseret på det antal respondenter (N=329), som har svaret ja til spørgsmål 19. **Spørgsmål 17 er baseret på det antal respondenter (N=121), som har svaret ja til spørgsmål 16. Størstedelen af patienter og pårørende vurderer tekstens størrelse på skærmen som passende. Kun 18 % mener teksten er for lille, og 1 % mener, at teksten er for stor (Figur 8). 15

16 Resultater Figur 8: Vurdering af tekstens størrelse (N=362) Hvad angår patienters og pårørendes vurdering af det tempo, som teksten på skærmen skifter med, er billedet stort set det samme som for tekstens størrelse. Størstedelen anser tempoet som passende, 12 % mener, det er for hurtigt, og kun 1 % mener, det er for langsomt (Figur 9). Figur 9: Vurdering af det tempo teksten på skærmen skifter med (N=350) I det åbne kommentarfelt sidst i spørgeskemaet påpeger flere af patienterne og de pårørende, at på nogle af afdelingerne er udsynet til skærmene for dårligt eller afstanden til skærmene er for stor. De efterspørger, at der kommer større og flere skærme på nogle af afdelingerne. Betydning af alder for vurdering og læsning af teksten på Info-TV Alder har en betydning for, om patienter og pårørende læser teksten på Info-TV, og hvordan de vurderer tekstens størrelse på Info-TV. Der er flere af de ældre patienter og pårørende, som ikke har læst noget af teksten (15 %) end blandt de yngre og midaldrende patienter og pårørende (7 %) (Figur 10). Figur 10: Patienter og pårørende, som har læst noget af teksten på Info-TV, fordelt på alder (N=378) p= 0,016 (χ²-test) Ydermere vurderer en større andel af de ældre patienter og pårørende, at tekstens størrelse er for lille (25 %) i forhold til de yngre og midaldrende patienter og pårørende, hvor kun 15 % vurderer, at teksten er for lille (Figur 11). 16

17 Resultater Figur 11: Vurdering af tekstens størrelse fordelt på alder (N=361) p= (χ²-test) Betydning af køn for vurdering og læsning af tekst og internethenvisninger på Info-TV Kvinder har i højere grad end mænd, læst noget af teksten på Info-TV. 98 % af kvinderne har svaret ja til at have læst noget af teksten mod 86 % af mændene. Figur 12: Patienter og pårørende, som har læst noget af teksten på Info-TV, fordelt på køn (N=378) p= 0,012 (χ²-test) Ydermere vurderer kvinder i højere grad end mænd, at teksten på skærmen er let at forstå. Således svarer 98 % af kvinderne ja til, at teksten er let at forstå, mens 91 % af mændene svarer ja (Figur 13). Figur 13: Patienter og pårørende, som vurderer at teksten er let at forstå, fordelt på køn (N=347) p= 0,002 (χ²-test) På den anden side er der er en tendens til, at mænd i højere grad end kvinder, har lagt mærke til nogle af internethenvisningerne. 49 % af mændene svarer ja til at have set nogle af internethenvisningerne mod 38 % af kvinderne (Figur 14). 17

18 Resultater Figur 14: Flere mænd end kvinder, har set nogle af internethenvisningerne på Info-TV (N=356) p= 0,033 (χ²-test) 18

19 Resultater Vurdering og udbytte af Info-TV For at få et indblik i patienter og pårørendes udbytte af Info-TV, og for at få et indblik i deres generelle holdning til Info-TV, bliver de spurgt ind til: hvad de synes om, at der er Info-TV i hospitalernes venteområder, i hvilken grad info-tv har bidraget med relevante informationer om opholdet på hospitalet, i hvilken grad info-tv har bidraget til at informere om aktuelle ventetider på afdelingen, i hvilken grad info-tv har bidraget til at besvare spørgsmål om deres besøg, som de havde på forhånd eller fik under ventetiden, i hvilken grad info-tv har bidraget til, at de har opdaget informationer, som de ikke ellers ville have set og i hvilken grad info-tv har bidraget med adspredelse i ventetiden. Der er en generel holdning til, at det er en god idé at have Info-TV i venteområderne på hospitalerne. 53 % patienter og pårørende synes det er godt, at der er Info-TV i venteområderne og 37 % synes, det er meget godt (Figur 15). I det afsluttende åbne kommentarfelt giver flere også udtryk for, at Info-TV er et positivt indslag, som blandt andet er oplysende og godt som adspredelse. Figur 15: Holdning til, at der er Info-TV i hospitalernes venteområder (N=428) Størstedelen (mellem 67 % og 80 %) af patienter og pårørende svarer, at de kun i nogen grad, i ringe grad eller slet ikke har et udbytte af de forskellige informationer, der bliver vist på Info- TV. Andelen af patienter og pårørende, der svarer, at de i meget høj grad eller i høj grad har et udbytte, varierer afhængigt af hvilket udbytte, der er tale om (Figur 16). Der, hvor patienter og pårørende oplever størst udbytte af Info-TV, er i forbindelse med adspredelse i ventetiden. Her vurderer 37 %, at Info-TV i meget høj grad eller i høj grad bidrager til adspredelse, mens de venter. Der, hvor patienter og pårørende oplever mindst udbytte af Info- TV er, i forbindelse med svar på spørgsmål, som de havde på forhånd eller fik under ventetiden. Her vurderer kun 19 %, at Info-TV i meget høj grad eller i høj grad har besvaret deres spørgsmål (Figur 16). 19

20 Resultater Figur 16: Patienter og pårørendes udbytte af Info-TV Spørgsmålene er rangordnet efter andelen af patienter og pårørende, som har svaret i meget høj grad og i høj grad Betydning af køn for oplevelsen af adspredelse i ventetiden Kvinder oplever i højere grad end mænd, at Info-TV bidrager med adspredelse i ventetiden. 40 % af kvinderne svarer, at Info-TV i høj grad eller i meget høj grad bidrager med adspredelse, mod 31 % af mændene (Figur 17). Figur 17: Oplevelsen af at Info-TV bidrager til adspredelse i ventetiden fordelt på køn (N=236) 20

21 Resultater Hvorfor har nogle patienter og pårørende ikke kigget på Info- TV? Ud af det samlede antal respondenter i undersøgelsen har 160 svaret, at de ikke har kigget på et Info-TV hverken ved det aktuelle besøg på hospitalet eller ved et tidligere besøg. Det svarer til en andel på 26 % (Figur 1). For at opnå viden om, hvorfor 26 % af patienterne og de pårørende ikke har kigget på et Info- TV, bliver de spurgt ind til, om det havde noget at gøre med placeringen af Info-TV, placeringen af deres venteplads, at de brugte ventetiden på andre ting, at de savnede lyd på Info-TV eller at indholdet på Info-TV virker uinteressant. Den årsag, som flest patienter og pårørende peger på som værende af betydning for, at de ikke har kigget på Info-TV, er, at de anvender ventetiden på andre ting i venteområdet (80 %). Cirka halvdelen angiver, at placeringen af deres venteplads og placeringen af Info-TV var af betydning for, at de ikke kiggede på Info-TV, og 45 % angiver, at de synes, at indholdet virkede uinteressant. Kun 13 % af patienterne og de pårørende savner lyd på Info-TV (Figur 18). Figur 18: Mulige årsager til at brugerne ikke kigger på Info-TV Spørgsmålene er rangordnet efter andelen af patienter og pårørende, som har svaret ja. I det åbne kommentarfelt sidst i spørgeskemaet giver flere af patienterne og de pårørende udtryk for, at en dårlig placering af skærmene kan være, at de er for langt fra siddepladserne eller, at der er dårligt udsyn til dem. De anbefaler derfor, at skærmene i flere venteområder bliver bedre placeret, og at antallet af skærme justeres i forhold til størrelsen på de forskellige rum. Enkelte patienter og pårørende er mere kritiske overfor Info-Tv og ser det som ressourcespild, imens andre skriver, at de ikke ser på skærmene, da de ikke har behov for yderligere information. Kvinder oplever i højere grad end mænd, at placeringen af Info-TV og placeringen af deres venteplads har betydning for, at de ikke har kigget på Info-TV. 55 % af kvinderne svarer ja til, at placeringen af Info-TV er af betydning, mens kun 36 % af mændene svarer ja til dette (Figur 20). 66 % af kvinderne svarer ja til at placeringen af deres venteplads har betydning for, at de ikke har kigget på Info-TV, mens kun 33% af mændene svarer ja til dette (Figur 19). 21

22 Resultater Figur 19: Betydningen af placeringen af venteplads fordelt på køn (N=104) p= 0,001 (χ²-test) Figur 20: Betydningen af placering af Info-TV fordelt på køn (N=103) p= 0,052 (χ²-test) Pårørende vurderer i højere grad end patienter, at placeringen af deres venteplads har betydning for, at de ikke har kigget på Info-TV. 71 % af de pårørende svarer ja til, at placeringen af venteplads er af betydning, mens kun 47 % af patienterne svarer, at det er af betydning (Figur 21). Figur 21 Betydningen af placering af venteplads fordelt på patienter og pårørende p= 0,045 (χ²-test) 22

23 Bilag 1: Spørgeskema Bilag 1: Spørgeskema 23

24 Bilag 1: Spørgeskema 24

25 Bilag 2: Patienters og pårørendes karakteristika Bilag 2: Patienters og pårørendes karakteristika I det følgende illustreres baggrundskarakteristika for respondenterne fordelt på køn, om de er patienter eller pårørende (Figur 22), alder (Figur 23), antal besøg på hospitalet indenfor det seneste år (Figur 24) samt ventetid (Figur 25). Blandt de patienter og pårørende, som har besvaret spørgeskemaet, er der en overvægt af kvinder (58 %) i forhold til mænd (42 %) og af patienter (75 %) i forhold til pårørende (25 %). Figur 22: Fordeling af køn (N=614) og af patienter og pårørende (N=605) Der er flere ældre patienter og pårørende end yngre. De årige og de 80+ årige udgør sammenlagt 38 %, mens de 0-19 årige og de årige sammenlagt udgør 31 %. De sidste 30 % er mellem 40 og 59 år. Figur 23: Fordeling af alder (N=613) Mens de fleste patienter og pårørende har været på hospitalet to gange eller mere indenfor det seneste år (88 %), er 12 % på hospitalet for første gang indenfor det seneste år. 25

26 Bilag 2: Patienters og pårørendes karakteristika Figur 24: Fordeling af antal besøg på hospitalet indenfor det seneste år (N=595) Størstedelen af patienter og pårørende har ventet minutter (32 %) i det venteområde, hvor de udfylder spørgeskemaet. Stort set lige mange patienter og pårørende har ventet i 5-9 minutter (21 %) og i mere end 30 minutter (22 %). Kun 11 % af patienter og pårørende har ventet mindre end fire minutter (11 %). Figur 25: Fordeling af ventetid (N=587) 26

27 Bilag 2: Patienters og pårørendes karakteristika 27

28 Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Nordre Fasanvej Frederiksberg Telefon:

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Hvorfor ringer de ikke?

Hvorfor ringer de ikke? Hvorfor ringer de ikke? November 2015 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Hvorfor ringer de ikke? En spørgeskemaundersøgelse blandt 1029 patienter, der ikke har ringet til Akuttelefonen 1813 før ankomst

Læs mere

Bilag til rapporten Patienters Oplevelser af Region Hovedstadens Akuthjælp

Bilag til rapporten Patienters Oplevelser af Region Hovedstadens Akuthjælp Bilag - Patienters oplevelser af akuthjælp 2014 Region Hovedstaden Bilag til rapporten Patienters Oplevelser af Region Hovedstadens Akuthjælp - En del af en samlet evaluering af Region Hovedstadens akuthjælp

Læs mere

Region Hovedstaden Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse. Patienttilfredshedsundersøgelse i Region Hovedstadens tandlægevagt

Region Hovedstaden Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse. Patienttilfredshedsundersøgelse i Region Hovedstadens tandlægevagt Region Hovedstaden Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse tilfredshedsundersøgelse i Region Hovedstadens tandlægevagt PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I REGION HOVEDSTADENS TANDLÆGEVAGT Udarbejdet af

Læs mere

LUP. Patienters oplevelser i Region Nordjylland. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Nordjylland

LUP. Patienters oplevelser i Region Nordjylland. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Nordjylland Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 15.285 patienter 2014 LUP Patienters oplevelser i Region Nordjylland Indeholder også hovedresultater fra LUP Fødende 2014 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

Region Hovedstadens resultater for LUP Akutmodtagelse 2015

Region Hovedstadens resultater for LUP Akutmodtagelse 2015 Region Hovedstadens resultater for LUP Akutmodtagelse 2015 Pernille Vang Sørensen, Louise Korsgaard og Max Mølgaard Miiller Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Sundhedsfagligt Råd for Præhospital

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne. Enhedschef Marie Fuglsang

Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne. Enhedschef Marie Fuglsang Faktarapport for LUP Akutmodtagelse 2014 - Uddybende information om koncept og metoder anvendt i Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i Akutmodtagelser - akut ambulante patienter Udarbejdet

Læs mere

Undersøgelse af bruger- og pårørendeindflydelse på handicap- og psykiatriområdet i Ballerup Kommune

Undersøgelse af bruger- og pårørendeindflydelse på handicap- og psykiatriområdet i Ballerup Kommune Undersøgelse af bruger- og pårørendeindflydelse på handicap- og psykiatriområdet i Ballerup Kommune Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Region Hovedstaden November 2015 Undersøgelse af bruger- og

Læs mere

steno diabetes center

steno diabetes center Steno Ambulante patienters oplevelser i Steno Diabetes Center Spørgeskemaundersøgelse blandt 1.000 ambulante patienter 2007 Enheden for Brugerundersøgelser i region hovedstaden på vegne af steno diabetes

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Ambulante patienter 27-11-2015 Indledning I efteråret 2015 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

2015 LUP. Patienters oplevelser i Region Hovedstaden. Inkl. resultater fra LUP Akutmodtagelse, LUP Fødende og LUP Psykiatri

2015 LUP. Patienters oplevelser i Region Hovedstaden. Inkl. resultater fra LUP Akutmodtagelse, LUP Fødende og LUP Psykiatri Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 43.189 patienter 2015 LUP Patienters oplevelser i Region Hovedstaden Inkl. resultater fra LUP Akutmodtagelse, LUP Fødende og LUP Psykiatri Udarbejder af Enhed for Evaluering

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2015 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 17-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Undersøgelsen er blandt 698 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Evaluering af klinik på modul 2. Forår (klinikperiode uge 19-20, 21-22)

Evaluering af klinik på modul 2. Forår (klinikperiode uge 19-20, 21-22) Evaluering af klinik på modul 2 Forår 2016 (klinikperiode uge 19-20, 21-22) 1 Indholdsfortegnelse Gennemførelsesoversigt... 3 Studerende i somatisk sektor... 4 Studerende i somatik... 5 Kvalitative besvarelser

Læs mere

Faktarapport. LUP Akutmodtagelse blandt akut ambulante patienter. Uddybende information om koncept og metode. Fakta og metode

Faktarapport. LUP Akutmodtagelse blandt akut ambulante patienter. Uddybende information om koncept og metode. Fakta og metode Fakta og metode 2014 Faktarapport LUP Akutmodtagelse blandt akut ambulante patienter Uddybende information om koncept og metode Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 01-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt

Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt Juli 2010 Enheden for Brugerundersøgelser Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt Enheden for Brugerundersøgelser Patienters oplevelser med den siddende

Læs mere

Svarprocent. Akut indlagte patienters oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Svarprocent. Akut indlagte patienters oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Akut indlagte patienters oplevelser: Svarprocent Spørgeskemaet er udsendt til i alt 64.190 akut indlagte patienter fra perioderne 4. august til 31. august, 3. september til 30. september og 4. oktober

Læs mere

Onkologisk afdeling Herlev Hospital

Onkologisk afdeling Herlev Hospital Onkologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 246 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 57 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan svarede

Læs mere

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 155 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 63 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 15-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

Evaluering af klinik på modul 2. Efterår (klinikperiode uge 48-49, 50-51)

Evaluering af klinik på modul 2. Efterår (klinikperiode uge 48-49, 50-51) Evaluering af klinik på modul 2 Efterår 2015 (klinikperiode uge 48-49, 50-51) 1 Indholdsfortegnelse Gennemførelsesoversigt... 3 Studerende i somatisk sektor... 4 Studerende i somatik... 5 Kvalitative besvarelser

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Hovedstaden 18-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Rapport Undersøgelse af holdninger til mærkningsordninger blandt danske fremstillingsvirksomheder

Rapport Undersøgelse af holdninger til mærkningsordninger blandt danske fremstillingsvirksomheder Rapport Undersøgelse af holdninger til mærkningsordninger blandt danske fremstillingsvirksomheder Udarbejdet af Oxford Research A/S for LO Marts 2007 Revi- Forfatter: jbe Sidst gemt: 21-03-2007 10:56 Sidst

Læs mere

Evaluering af klinik på modul 2 forår (klinikperiode uge 19-20, 21-22)

Evaluering af klinik på modul 2 forår (klinikperiode uge 19-20, 21-22) Evaluering af klinik på modul 2 forår 2015 (klinikperiode uge 19-20, 21-22) 1 Indholdsfortegnelse Gennemførelsesoversigt... 3 Studerende i somatisk sektor... 4 Kvalitative besvarelser fra studerende i

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit 27-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit

Læs mere

Faktarapport. LUP Akutmodtagelse blandt akut ambulante patienter. Uddybende information om koncept og metode. Fakta og metode

Faktarapport. LUP Akutmodtagelse blandt akut ambulante patienter. Uddybende information om koncept og metode. Fakta og metode Fakta og metode 2015 Faktarapport LUP Akutmodtagelse blandt akut ambulante patienter Uddybende information om koncept og metode Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne

Læs mere

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken LUP 2012 Ambulante Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken Undersøgelsen er blandt 30 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015 LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 18-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

Lægeforeningen. Hovedstaden. Spørgeskemaundersøgelse af Lægeforeningen Hovedstaden: Region Hovedstadens hospitalers IT-systemer. Journal /llg

Lægeforeningen. Hovedstaden. Spørgeskemaundersøgelse af Lægeforeningen Hovedstaden: Region Hovedstadens hospitalers IT-systemer. Journal /llg Lægeforeningen Hovedstaden Journal 2012-770/llg Spørgeskemaundersøgelse af Lægeforeningen Hovedstaden: Region Hovedstadens hospitalers IT-systemer 1 Baggrund: Lægeforeningen Hovedstadens IT-udvalg har

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Undersøgelsen er blandt 397 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

SPØRGESKEMA OM PATIENTERS OPLEVELSER I AKUTMODTAGELSER/-KLINIKKER i I REGION HOVEDSTADEN

SPØRGESKEMA OM PATIENTERS OPLEVELSER I AKUTMODTAGELSER/-KLINIKKER i I REGION HOVEDSTADEN SPØRGESKEMA OM PATIENTERS OPLEVELSER I AKUTMODTAGELSER/-KLINIKKER i I REGION HOVEDSTADEN (Medmindre andet er angivet læses alle svarkategorier op med undtagelse af Ved ikke. Medmindre andet er angivet

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter Region Midtjylland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2016 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 24-02-2017 Indledning I efteråret 2016 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 REGONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATENTUNDERSØGELSER 2015 Krydstabeller for ambulante patienter på Neurokirurgisk Afdeling NK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Infektionsmedicinsk Ambulatorium Herning Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Indlagte patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

Evaluering af klinik på modul 2 efteråret (klinikperiode uge 48-49, 50-51)

Evaluering af klinik på modul 2 efteråret (klinikperiode uge 48-49, 50-51) Evaluering af klinik på modul 2 efteråret 2014 (klinikperiode uge 48-49, 50-51) 1 Indholdsfortegnelse Gennemførelsesoversigt... 3 Studerende i somatisk sektor... 4 2 Gennemførelsesoversigt Gennemførselsoversigt

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev patienter i børne- og ungdomspsykiatriens ambulatorier i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Resultater af undersøgelsen Patientoplevet kvalitet på ortopædkirurgiske afdelinger/afsnit - et pilotprojekt om løbende monitorering af den

Resultater af undersøgelsen Patientoplevet kvalitet på ortopædkirurgiske afdelinger/afsnit - et pilotprojekt om løbende monitorering af den Resultater af undersøgelsen Patientoplevet kvalitet på ortopædkirurgiske afdelinger/afsnit - et pilotprojekt om løbende monitorering af den patientoplevede kvalitet på sygehusene i Region Hovedstaden Enheden

Læs mere

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Undersøgelsen er blandt 215 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 58 % af disse svarede

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 402 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Skolebestyrelsens rolle i den nye skole. Tabelrapport

Skolebestyrelsens rolle i den nye skole. Tabelrapport Skolebestyrelsens rolle i den nye skole Tabelrapport Skolebestyrelsens rolle i den nye skole Tabelrapport 2016 Skolebestyrelsens rolle i den nye skole 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Plastikkirurgisk Ambulatorium Z (237 og 239) Aarhus Universitetshospital

Plastikkirurgisk Ambulatorium Z (237 og 239) Aarhus Universitetshospital Plastikkirurgisk Ambulatorium Z (237 og 239) Aarhus Universitetshospital Undersøgelsen er blandt 399 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 72 % af disse svarede

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Andel del En undersøgelse af det fysiske undervisningsmiljø i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 3 4 AFSNIT 1: Profil på

Læs mere

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 April 2015 - Region Hovedstaden Region Hovedstaden Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Telefonsurvey blandt 1.106 borgere, der har ringet til 1813 Udarbejdet

Læs mere

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Opholdsstedet Kollektivet UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Oktober 2007 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 2. METODEVALG... 2 3. ANALYSE... 4 3.1 ANALYSE AF PÅRØRENDE/NETVÆRKSPERSONER

Læs mere

LUP. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. Spørgeskemaundersøgelse. med svar fra 140.625 patienter

LUP. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. Spørgeskemaundersøgelse. med svar fra 140.625 patienter Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 140.625 patienter 2014 LUP Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne Den Landsdækkende

Læs mere

Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel

Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel Undersøgelsen er blandt 449 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd

Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Sjælland 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om

Læs mere

Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2013 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne og Ministeriet for Sundhed

Læs mere

Regionsresultaterne i oversigtsform...4. Bilagstabeller - hospitalsvise...14

Regionsresultaterne i oversigtsform...4. Bilagstabeller - hospitalsvise...14 Indhold Regionsresultaterne i oversigtsform...4 Datamateriale...4 Triagering...6 Tid fra ankomst til triagering...6 Ventetid fra triagering til behandling...7 Tid fra behandlingsstart til afslutning...1

Læs mere

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Hovedstaden

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Hovedstaden - Telefonisk tilgængelighed i almen praksis. Undersøgelse af muligheden for telefonisk kontakt blandt samtlige alment praktiserende læger i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus

Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Undersøgelsen er blandt 53 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Ambulatorium Samsø Aarhus Universitetshospital

Ambulatorium Samsø Aarhus Universitetshospital Ambulatorium Samsø Aarhus Universitetshospital Undersøgelsen er blandt 51 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Sjælland 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013.

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september

Læs mere

LUP Akutmodtagelse. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i Akutmodtagelser. - akut ambulante patienter

LUP Akutmodtagelse. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i Akutmodtagelser. - akut ambulante patienter Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 6.491 akut ambulante patienter 2016 LUP Akutmodtagelse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i Akutmodtagelser - akut ambulante patienter Udarbejdet af

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Nordjylland 26-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Nordjylland 26-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Nordjylland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev patienter i børne- og ungdomspsykiatriens ambulatorier

Læs mere

LUP. Patienters oplevelser i Region Hovedstaden. Inkl. resultater fra LUP Fødende og LUP Psykiatri

LUP. Patienters oplevelser i Region Hovedstaden. Inkl. resultater fra LUP Fødende og LUP Psykiatri Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 37.521 patienter 2014 LUP Patienters oplevelser i Region Hovedstaden Inkl. resultater fra LUP Fødende og LUP Psykiatri Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Syddanmark 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om

Læs mere

Når du skal udskrives

Når du skal udskrives Evaluering af Udskrivningsguiden: Når du skal udskrives Region Hovedstaden Evaluering af Udskrivningsguiden: Når du skal udskrives Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Evaluering af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 REGONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATENTUNDERSØGELSER 2015 Krydstabeller for ambulante patienter på Lungemedicinsk Afdeling LUB Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Idrætsklinikken, Tage-Hansens gade Ortopædkirurgisk Afdeling E Århus Sygehus

Læs mere

Svarprocent. Planlagt indlagte patienters oplevelser: LUP 2016 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Svarprocent. Planlagt indlagte patienters oplevelser: LUP 2016 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Planlagt indlagte patienters oplevelser: Svarprocent Spørgeskemaet er udsendt til i alt 34.678 planlagt indlagte patienter fra perioderne 4. august til 31. august, 3. september til 30. september og 4.

Læs mere

Svarprocent. Planlagt indlagte patienters oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Svarprocent. Planlagt indlagte patienters oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Planlagt indlagte patienters oplevelser: Svarprocent Spørgeskemaet er udsendt til i alt 37.957 planlagt indlagte patienter fra perioderne 4. august til 31. august, 3. september til 30. september og 4.

Læs mere

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Spørgeskemaet er udsendt til 116 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 66 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive

Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive Spørgeskemaet er udsendt til 185 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2010. 68 % af disse svarede

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden.

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden. LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

Derudover gives en status på kvalitetsopfølgning i Den Præhospitale Virksomhed.

Derudover gives en status på kvalitetsopfølgning i Den Præhospitale Virksomhed. Bilag 1 - Side -1 af 8 Center for Sundhed Til: Forretningsudvalget Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666019 Mail csu@regionh.dk Ref.: mlau Dato:

Læs mere

LUP Akutmodtagelse. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i Akutmodtagelser. - akut ambulante patienter

LUP Akutmodtagelse. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i Akutmodtagelser. - akut ambulante patienter Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 7.34 akut ambulante patienter 2 LUP Akutmodtagelse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i Akutmodtagelser - akut ambulante patienter Udarbejdet af Enhed

Læs mere

Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt

Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 61 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 27-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 27-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 27-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital LUP 2012 Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital Spørgeskemaet er udsendt til 26 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 77 % af disse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Midtjylland 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Michelle Christine Nielsen Svarprocent: 53

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Michelle Christine Nielsen Svarprocent: 53 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Michelle Christine Nielsen Svarprocent: 53 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2012

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2012 Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2012 En del af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Hovedstaden Enheden

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført

Læs mere

Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest

Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest Spørgeskemaet er udsendt til 154 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober 2011. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Spørgeskemaet er udsendt til 163 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober 2011. 79 % af disse

Læs mere

Evaluering af klinik på modul 1. Efterår (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende

Evaluering af klinik på modul 1. Efterår (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende Evaluering af klinik på modul 1 Efterår 2015 (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende 1 Indholdsfortegnelse Gennemførelsesoversigt... 3 Gennemførelsesoversigt primær... 3 Gennemførelsesoversigt for psykiatri...

Læs mere

Hvordan du bruger læsevejledningen... 2. Overordnet om afdelingsrapporten... 2. Afrapportering af kommentarfelter... 3. FORSIDE Dimensionsfigur...

Hvordan du bruger læsevejledningen... 2. Overordnet om afdelingsrapporten... 2. Afrapportering af kommentarfelter... 3. FORSIDE Dimensionsfigur... Læsevejledning til: Afdelingsrapporten Hvordan du bruger læsevejledningen... 2 Overordnet om afdelingsrapporten... 2 Afrapportering af kommentarfelter... 3 FORSIDE Dimensionsfigur... 3 1. OVERBLIK... 4

Læs mere

Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland

Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland Undersøgelsen er blandt 998 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 64 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Kirurgisk Afdeling K (077 og 079 i Randers) Regionshospitalet Randers

Kirurgisk Afdeling K (077 og 079 i Randers) Regionshospitalet Randers Kirurgisk Afdeling K (077 og 079 i Randers) Regionshospitalet Randers Undersøgelsen er blandt 410 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 67 % af disse svarede

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Spørgeskemaet er udsendt til 36 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 86 % af disse svarede på

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 296 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 71

Læs mere