CVR-nr Sønderborg Kvinde- og Kvindekrisecenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Sønderborg Kvinde- og Kvindekrisecenter"

Transkript

1 CVR-nr Sønderborg Kvinde- og Kvindekrisecenter Anmeldt tilsyn Den 31. maj 2013

2 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter:... 3 Bestyrelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter... 3 Indledning... 3 Program... 4 Konklusion... 4 Tilbuddets udviklingsområder... 5 Forhold vedrørende retssikkerhed for brugerne Visitation... 5 Personfølsomme oplysninger... 6 Klager... 6 Brugerindflydelse... 6 Forhold vedrørende den faglige indsats... 7 Indsatsen... 7 Magtanvendelser... 8 Medicin... 8 Økonomi... 8 Forhold vedrørende de fysiske rammer... 9 Egnethed... 9 Standard Forhold vedrørende medarbejderne Faglige kompetencer Nye medarbejdere Andet af 12

3 Formalia Dette tilsyn på Sønderborg Kvinde- og Krisecenter, Agervang 5, 6400 Sønderborg er gennemført den 31. maj 2013 af eksterne konsulenter Vivian Elkjær og Camilla Rask. Ledelsesrepræsentanter: Centerleder Ruth Malle Bestyrelsesrepræsentanter Psykolog Sygeplejerske og Cand. pæd. psyk. Medarbejderrepræsentanter Lønnet medarbejder, tidligere frivillig gennem 8 år Beboerrepræsentanter Kvinde med et ledsagende barn Indledning Sønderborg Kvinde- og Krisecenter er en boform for kvinder jf. Lov om Social Service (SEL) 109, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold. Akut kriseramte kvinder og deres medfølgende børn modtages døgnet rundt. Kvinder med et aktivt misbrug eller kvinder med akut psykiatrisk behandlingsbehov henvises til andet offentligt tilbud. Om muligt tilbydes disse kvinder en soveplads for en nat afskilt fra den øvrige boafdeling, indtil anden løsning er fundet. Brugerne skal kunne evne at drage nytte af hjælp efter selvhjælpsprincippet. Brugerne kommer med forskellig kulturel, etnisk og religiøs baggrund. Sønderborg Kvinde- og Krisecenter er en selvejende kvindeforening med egen bestyrelse. Generelforsamlingen er den højest besluttende myndighed. Centeret opstod på frivilligt initiativ i 1984, og drives i dag ved hjælp af en kombination af lønnende og ulønnede medarbejdere. Tilbuddet ledes af en centerleder, og der tilbydes forebyggende og ambulante krisesamtaler samt ophold for voldsramte kvinder og deres børn i op til tre måneder. Centret er delt op i en samtaleafdeling og en boafdeling. Der er foruden centerlederen ansat 3 lønnede medarbejdere og tilknyttet 115 frivillige hjælpere. I boafdelingen er der plads til fem kvinder med ledsagende børn, dog siger brandmyndigheden, at der maksimalt må overnatte elleve personer samt en sovende nattevagt. Hver kvinde har mulighed for at medtage op til 3 børn. På tilsynsdagen var fire familieværelser optaget og et var ledigt. I samtaleafdelingen gennemføres ca. 900 samtaler om året. Gennemsnitsopholdslængden målt i 2011 var på 26 døgn pr. kvinde. 3 af 12

4 Efter aftale med Sønderborg kommune har centret fuld belægning ved tre boende kvinder, da de ca. 900 samtaler årligt i samtaleafdelingen udgør to pladser. Der er et tæt samarbejde med Aabenraa krisecenter, som der også henvises til ved overbelægning. Centret modtager kvinder fra hele landet. Kvinde- og Krisecentret har et stort netværk og et tæt samarbejde med lokale og nationale aktører omfattende foreninger (fx LOKK, andre krisecentre og kvindekomiteen) kommunale, regionale og statslige instanser (fx kommune, sygehus, psykiatrien, læger, politi og statsforvaltninger), fonde, privatpersoner og virksomheder, som har betænkt kvindekrisecentret af flere omgange. Centret arbejder aktivt for at sætte vold mod kvinder på dagsordenen i flere sammenhænge, fx ved at kvittere med at møde op på virksomheder, når de har udviklet en personalepolitik for voldsramte medarbejdere eller ved at være repræsenteret ved byens blå rambla. Der arbejdes løbende på udvikling af best practice indenfor området, herunder udvikling af metoder med henblik på at fremme forebyggelse af livsstilssygdomme. Grundlaget for tilsynets gennemførelse er aftalt med Sønderborg Kommune og beskrevet i en tilhørende tilsynsmanual. Forinden tilsynsbesøget har tilbuddet fremsendt forberedende materiale bestående af blandt andet årsskrift, foldere, håndbøger, henvendelsesskemaer, tavshedspligterklæringer, opgavebeskrivelser for kontaktpersoner, dag- eftermiddag og aftenhold, introduktionsmateriale og oplæringsliste til nye medarbejdere, udskrift af tilbudsportal, aktivitetskalender og dagsorden til Go morgen træf samt inspiration til koordinering af daghold/frivillige og et oplæg til kommunikation som metode. Herudover har tilsynet forberedt sig gennem tilgængeligt materiale på hjemmesiden samt kommunens gældende kvalitetsstandard for området. Tilsynsbesøget er gennemført anmeldt og er et udtryk for det øjebliks billede, som er tilgængelig på tidspunktet for tilsynets gennemførelse. I tilsynet er der lagt vægt på kontrol og brugerrelaterede forhold. Det eksterne tilsyn refererer til Sønderborg Kommune, som er tilsynsmyndigheden. Program Tilsynet blev gennemført i tidsrummet kl til kl Efter en kort præsentation og planlægning af tilsynsbesøget, interviewede tilsynet ledelsen og bestyrelsesrepræsentanterne, hvorefter konsulenterne fik en rundvisning i huset. Undervejs talte konsulenterne kort med de tilstedeværende, herunder flere frivillige og en beboer. Herefter blev der gennemført et interview med en lønnet medarbejder samt en beboer. Interviewene blev gennemført hver for sig. Til sidst blev tilsynsbesøget afrundet sammen med ledelsen og bestyrelsesrepræsentanterne. Konklusion Tilsynets konklusion i forhold til brugeroplevet kvalitet, medarbejderoplevet kvalitet og tilsynets oplevelse af faglig kvalitet. Det er tilsynets overordnede konklusion at voldsramte kvinder og deres medfølgende børn tilbydes et sikkert og beskyttet ophold, hvor der ydes akut krisehjælp, familierådgivning og psykologhjælp til medfølgende børn i overensstemmelse med lovgivningen. Der lægges vægt på et inddragende samarbejde med den enkelte kvinde funderet på en empatisk, anerkendende og fællesskabsbaseret tilgang i stimulerende, aktivitetsorienterede, kreative og trygge fysiske rammer for både kvinder og børn. Det er tillige 4 af 12

5 tilsynets vurdering at centret bidrager til at understøtte voldsramte kvinders rettigheder og muligheder gennem et solidt netværk af private og offentlige aktører. Den kvinde, som tilsynet talte med på tilsynsdagen, beskrev sit ophold som værende kendetegnet af hjælpende, fordomsfrie og engagerede medarbejdere, som bidrager til et trygt ophold, hvor hun har modtaget relevant hjælp til at håndtere egne personlige og familiemæssige udfordringer. Det er tilsynets vurdering, at centerlederen i samarbejde med bestyrelsen gør en stor og ihærdig indsats for at fremme voldsramte kvinder og deres ledsagende børns livskvalitet både under og efter et ophold på kvindekrisecentret. Der lægges vægt på at kvalificere og koordinere indsatsen med en stor frivillig gruppe, samtidig med at der er et relevant fokus på intern vidensdeling og erfaringsudveksling, ligesom der er adgang til kompetenceudvikling i og uden for huset for begge medarbejdergrupper. Tilbuddets udviklingsområder Tilsynets opsummering af punkter til behandling, hvor Skal er udtryk for forhold, som er uacceptable, og som skal bringes i orden, eventuelt i samarbejde med forvaltningen eller tilsynsmyndigheden Anbefalinger er udtryk for tilsynets vurdering i et forhold, som skal overvejes, men ikke nødvendigvis følges. Sønderborg Kvinde- og Krisecenter er omfattet af reglerne om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, jf. lovbekendtgørelse nr. 904 af 18.august 2011 samt bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, jf. bekendtgørelse af 15. januar Tilsynet anbefaler derfor at centret gør sig overvejelser om, hvordan det sikres at både lønnede og frivillige medarbejdere er bekendt med lovgrundlaget. Forhold vedrørende retssikkerhed for brugerne. Visitation Tilsynet har fokus på håndtering af ind- og udvisitering. Herunder brugerinddragelse og samtykke fra den involverede. Voldsramte kvinder kan anonymt henvende sig til centret på eget initiativ enten pr. telefon, skriftligt eller ved fremmøde. Kommunale myndigheder (fx politi og sundhedsvæsen) eller private aktører (fx arbejdspladser, naboer, familie eller andre, som er i berøring med den voldsramte kvinde) kan også på vegne af kvinden rette henvendelse til Kvindekrisecentret. Centerlederen har bemyndigelse til at afgøre om kvinden er omfattet af målgruppen og træffer således afgørelse og optagelse jf. SEL 109, stk. 3. Undtagelser fra anonymitetsprincippet kan forekomme, hvis kvinden har behov for offentlige ydelser eller hvis medfølgende børn har behov for professional støtte. Den voldsramte kvinde orienteres altid forud for at kvindekrisecentret tager kontakt til øvrige offentlige instanser. Centerlederen oplyste under tilsynet at Servicelovens kapitel 27, som omhandler krav om underretningspligt til kommuner vedrørende børn i særlige situationer, stort set 5 af 12

6 altid tages i anvendelse, således at der tilgår underretning om medfølgende børn til den voldsramte kvindes handlekommune ved indvisitering på Kvindekrisecentret. Af hensyn til centrets ansvar overfor de voldsramte kvinder anbefaler tilsynet, at centret opfordrer de voldsramte kvinder til at efterspørge en kommunal 141 handleplan, således at der bakkes op omkring kvindens retssikkerhed umiddelbart efter, at kvinden har ladet sig indskrive på centret. Personfølsomme oplysninger Tilsynet har fokus på opbevaring og håndtering af personfølsomme oplysninger i henhold til blandt andet persondataloven. Alle personlige og relevante oplysninger omkring beboerne føres i et henvendelsesskema, et skema med elementære og akutte beboeroplysninger, et indflytningsskema, et børneskema og i notatform i et skema, som omhandler dagbogskoordination. De mest elementære og akutte beboeroplysninger opbevares i ringbind på aflåst personalekontor. Øvrige oplysninger opbevares i aflåst arkivskab, som står i et mindre rum i tilknytning til personalekontoret. Der er ingen elektronisk journal på beboeren og alle oplysninger destrueres efter udflytning. Al statistik udarbejdes anonymt. Det er tilsynets vurdering, at håndteringen af personfølsomme oplysninger sker i overensstemmelse med persondataloven. Klager Tilsynet har fokus på brugernes klageadgang. Endvidere hvordan klagesager håndteres. Der er pt. ingen klager. I beboerhåndbogen, som udleveres og gennemgås med nye beboere, orienteres kvinden om, at såfremt pågældende ønsker at klage over forhold under opholdet kan der ske henvendelse til centrets ledelse, centrets bestyrelse, og eller tilsynsmyndigheden. Det fremgår ligeledes af beboerhåndbogen at klage over manglende optagelse i boafdelingen kan indbringes for det Sociale Nævn, Statsforvaltningen Syddanmark. Tidligere har voldsramte mænd været utilfredse med at blive afvist af centret på grund af deres køn. Centret henviser voldsramte mænd til mandekrisecentret i Horsens, og voldsudøvende mænd, som ønsker hjælp, til behandling ved Dialog mod Vold. Tilsynet vurderer på det foreliggende, at Sønderborg Kvinde- og Krisecenter på tilfredsstillende vis både oplyser om, og sikrer brugernes klageadgang. Brugerindflydelse Tilsynet har fokus på muligheden for fælles brugerinddragelse gennem eksempelvis brugerråd eller pårørenderåd. Der er ikke etableret et brugerråd grundet den hyppigt skiftende brugergruppe og den korte opholdslængde samt kvindernes udprægede krisetilstand under opholdet. Derimod lægges der vægt på, at kvinderne inddrages i alle forhold, som vedrører dem og bliver opfordret til at give udtryk for ønsker, behov samt udtale eventuelt kritik. Der 6 af 12

7 afholdes Go morgen træf på alle hverdage med de øvrige beboere og en krisemedarbejder om dagens tilrettelæggelse, herunder fordeling af dagens aktiviteter, inklusiv rengøring, madlavning, oprydning m.v. Derudover høres til beboernes trivsel, drømme, gårdsdagens oplevelser og ønsker til dagen. Tilsynet modtog forud for tilsynet en kopi af guidelines for medarbejders gennemførsel af Go morgen træf møder. Der arrangeres flere årlige fælles arrangementer, herunder en årlige julehyggedag, hvor der møder mellem 200 og 300 personer op, som har tilknytning til centeret. Tilsynet talte med en beboer, som havde boet på centret i ca. tre måneder og nu var på vej til at flytte i egen bolig i nærområdet. Beboeren fremhævede, at hun under sit ophold var blevet mødt med forståelse, indlevelse, stor menneskelighed og fordomsfrihed af medarbejdere - frivillige som ansatte - der alle har efterladt et indtryk af, at de kan lide og er engagerede i det, de laver. Beboeren gav udtryk for, at hun under hele forløbet har følt sig værdsat og velkommen i et hus med en stor personlighed, hvor der er styr på det hele, en høj standard, og få regler, som skal følges. Indimellem har det været en udfordring, at hun har skullet forholde sig til så mange frivillige, hvilket hun har givet udtryk for overfor ledelse og medarbejdere. Hun blev i den forbindelse orienteret om, at de frivillige var der for at hjælpe hende og ikke omvendt, hvorfor hun ikke skulle føle sig forpligtet til at hilse eller forholde sige til alle medarbejdere i huset. Pågældende beboer havde ingen forslag til forbedringer af indsatsen, der tilbydes på krisecenteret. Forhold vedrørende den faglige indsats Indsatsen Tilsynet har fokus på samspillet mellem lovgivningen og de ydelser og tilbud, der ydes til brugerne og deres børn samt hvordan indsatsen planlægges og koordineres. Centrets væsentlige indsats er at yde beskyttet ophold i form af fysisk sikkerhed, hvor voldsudøveren ikke har adgang. Døgnet rundt kan der ydes akut krisehjælp, som består af en øjeblikkelig samtale med kvinden og eventuelle børn ved indflytning. Akutfunktionen indeholder også kontakt til politi, vagtlæge, skadestue og sociale myndigheder. Ved indflytning tilknyttes kvinden en kontaktperson blandt de fastansatte, som fungerer som tovholder og casemanager under hele forløbet. Tilsynet modtog forud for besøget guidelines for opgaveporteføljen for kontaktpersonerne og input til gennemførsel af samtaler baseret på empatisk kommunikation. I overensstemmelse med SEL 109 tilbydes kvinderne og deres børn familierådgivning hos en udpeget kommunal socialrådgiver i Sønderborg kommune med særligt kendskab til området. Børn og unge ydes tillige op til psykologsamtaler. Gennem LOKK kan kvinder tilbydes op til 14 timers psykologbistand. Børnepsykologen har samtaler med børnene på centret, mens kvinderne konsulterer psykologen i dennes klinik. I forbindelse med indflytning, ophold og fraflytning på centret udfyldes med morens samtykke et børneskema. Skemaet indeholder blandt andet spørgsmål, som afdækker om barnet har været udsat for fysisk, psykisk eller materiel vold samt seksuelle overgreb og om barnet har overværet eller overhørt fysisk og/eller seksuel vold mod sin mor. 7 af 12

8 Udslusning af kvinden samt eventuelt medfølgende børn påbegyndes i umiddelbar forlængelse af indflytning, for at understøtte en indsats efter opholdet på Centret, som skal hjælpe kvinden til et bedre liv efter opholdet. Indsatsen kan blandt andet omfatte initiativer rettet mod den voldsudøvende part, boligsøgning, støtte til samvær med børnene m.m. Magtanvendelser Tilsynet har fokus på antal og art, medarbejdernes kendskab til lovgivningen og retningslinjer. Herudover retningslinjer for og tilgange til konflikthåndtering og forebyggelse. Brugerinddragelse på individ- og fællesniveau. Ledelse og medarbejderrepræsentanten tilkendegiver, at der ikke på noget tidspunkt har været udført en magtanvendelse på centret hverken over for børn eller voksne. Kvinder som udviser en udadrettet adfærd kan ikke tage ophold på centeret og såfremt kvinder, som bor på centeret, udviser en udadrettet adfærd, bliver de bedt om at stoppe eller forlade centret. Hvis adfærden ikke bringes til ophør, kontaktes politiet. Kvinder, som udviser en udadrettet adfærd, er meget sjældent forekommende på centret. De fysiske rammer, som værner om beboerne integritet og sårbarhed samt en konfliktnedtrappende, anerkendende og inddragende tilgang bidrager ifølge ledelsen tillige til, at magt ikke er en del af hverdagen på centret. Tilsynet bemærker, at Sønderborg Kvinde- og Krisecenter er omfattet af reglerne om magtanvendelse, hvad angår de kvinder og de børn, som tager ophold på centeret, og derfor skal være bekendt med gældende vejledning på området. Medicin Tilsynet har fokus på retningslinjer i henhold til gældende vejledning fra Sundhedsstyrelsen, opbevaring og administration i forhold til medicin. Endvidere på forebyggelse af utilsigtede hændelser. Al medicin opbevares aflåst i vagtsoverummet af hensyn til børns frie færdsel og sikkerhed. Beboernes medicin opbevares adskilt i kasser. Når en beboer ønsker sin medicin, inviteres beboeren med ind på vagtværelset, og medarbejderen låser skabet op, hvorefter beboeren får udleveret sin egen medicinkasse. Herefter udtager pågældende beboer selv den medicin fra egen kasse, som hun skal bruge. Det er tilsynets vurdering at medicinopbevaringen alene tjener et sikkerhedsmæssigt formål, og at medicinadministrationen ikke omfatter medicinhåndtering, herunder medicindosering og hjælp til brugerens indtagelse af medicin, inklusive den fornødne observation af borgeren. Tilsynet vurderer derfor, at Sønderborg Kvinde- og Krisecenter ikke er omfattet af regler i forbindelse med medicinordination, medicingivning samt opbevaring og bortskaffelse, jf. Sundhedsstyrelsens vejledning af den 30. juni Økonomi Tilsynet har fokus på håndtering af beboerøkonomi både i praksis og ud fra en pædagogisk tilgang. Retningslinjer og struktur. 8 af 12

9 Pr. 1. januar 2013 er egenbetaling på centret blevet ophævet. Ledelsen oplyser, at det har medført en væsentlig administrativ lettelse og frataget flere kvinder, som ikke har kunnet betale egenbetalingen, både skyld og gæld. Egenbetalingen har også tidligere afholdt nogle kvinder for at tage ophold på centeret på grund af manglende penge. Centret håndterer i øvrigt ikke beboernes økonomi, men kan bistå ved henvendelse til rette instans, såfremt beboeren måtte have behov for råd og vejledning i forhold til egen økonomiske situation. Forhold vedrørende de fysiske rammer Egnethed Tilsynet har fokus på de fysiske rammers egnethed i forhold til målgruppen. Sønderborg Kvinde- og Krisecenter har til huse i en ældre overlægebolig i tilknytning til Sønderborg Sygehus. Huset, som udgøres af 600 m2, er i 3 etager. Huset er løbende blevet moderniseret, så huset understøtter opgaveløsningen. Til huset hører en lukket gårdhave. I stuetagen, som også huser samtaleafdelingen, findes personalekontor, dørtelefon, computere samt arkivrum. Der er adgang til et stort mødelokale og i forlængelse heraf et samtalerum. Der er tillige et stort legerum for mindre børn samt et nyligt indrettet ungerum, som også anvendes til samtalerum. Endvidere er der adgang til personaletoilet samt printer og kopirum. På 1. sal findes fællesrummene for boafdelingen. Her er adgang til et nyrenoveret køkken, en stor spisestue og i forlængelse herfra legerum for de mindste børn. Der er tillige en fælles opholdsstue, et beboerkontor med en mønttelefon, samt et medarbejderkontor med videoovervågning, computer og dørtelefon. Foruden et beboerbadeværelse ligger medarbejdernes sove- og hvilerum med aflåste skabe, hvor blandt andet beboernes medicin opbevares. Anden sal udgøres af fem familieværelser, et mindre toilet og et depotrum. Hvert familieværelse er, foruden dobbeltseng og spisebord, udstyret med safeboks, Tv/ DVD og radio. Familierummene har hver deres farvekode, som afspejler sig i håndklæder, tandkrus samt andre toilet og badeartikler, som gør det nemmere for beoerne at dele fælles toilet og badefaciliteter. Der er adgang til vaskemaskine og tørretumbler i kælderen, som også rummer mulighed for at igangsættelse af kreative aktiviteter. Der er adgang til en mindre gårdhave, der er sikret mod indtrængen udefra. Der er installeret videoovervågningsudstyr i alt syv kameraer - rundt om hele bygningen. Foran vinduerne mod gårdhaven er der skærmet mod indkig gennem forsatsruder, som er lavet af en lokal kunstner. Der er brudsikkert glas i kælder og stueplan. Overalt er huset smagfuldt og kreativ indrettet under hensyntagen til den funktion som rummene indeholder. Centerlederen har gennem årene søgt og modtaget fondsmidler til indretning og udsmykning af centeret med det formål at stimulere beboernes nysgerrighed, glæde og velvære. Som gæst og beboer opfordres man gennem små ophængte guidelines til at bidrage til at rydde op, og passe på møblement og udsmykning. Det er tilsynets vurdering, at de fysiske rammer både tilgodeser beboernes sikkerhed udenfor og inde i selve huset, ligesom rammerne med sin unikke og indby- 9 af 12

10 dende indretning sætter rammen for et trygt og indbydende ophold for kriseramte kvinder og deres ledsagende børn. Standard Tilsynet har fokus på rengøring og hygiejneforhold i fællesområder samt på brugerindflydelse i forhold hertil på fællesniveau. Der er aktuelt ansat en kvinde i en tidsbegrænset forsøgsstilling som rengøringsassistent. Ifølge ledelsen bidrager den daglige rengøring til en rengøringsstandard, som minimerer spredning af smittebårne infektioner. Normalt forestår de i forvejen få lønnede medarbejdere rengøringen, men det har hidtil været en udfordring at opretholde samme rengøringsstandard qua de begrænsede ressourcer, hvilket bekymrer ledelsen. Det er tilsynets vurdering at rengøring af centrets arealer bør prioriteres på daglig basis, så risikoen for smittebårne infektioner minimeres og kriseramte kvinder og deres ledsagende børn kan tilbydes et ophold, hvor medarbejdernes og de frivilliges ressourcer anvendes på at bringe de kriseramte kvinder på fode igen. Forhold vedrørende medarbejderne Faglige kompetencer Tilsynet har fokus på antal og medarbejdernes faglige sammensætning og kompetenceområder sammenholdt med brugernes behov, herunder brugen af vikarer. Aktuelt er der ansat fire lønnede medarbejdere; centerlederen, som er socialrådgiver, en børneomsorgsperson, som er pædagog, en pædagogisk medarbejder, som er uddannet teknisk assistent og varetager en kombinationsstilling bestående af administration og pædagogisk arbejde i boafdelingen, samt en kontorassistent og en lønnet kassér. Der er tilknyttet 115 frivillige, som fordeler sig på en vagtgruppe, en etikgruppe, en udslusningsgruppe, en diversegruppe og en leg med børn gruppe, en introgruppe og en sørinegruppe. Hovedparten af de frivillige er krisevagter, men nogle frivillige varetager tillige særlige funktioner, fx er der en frivillig som er ansvarlig for politisamarbejde, en der kommer og klipper og klistrer med børnene i huset, en biblioteksansvarlig, en som underviser børnene i matematik og dansk osv. Desuden er der tilknyttet en sundhedsplejerske, som bistår centret ved behov. Ind i mellem har der været tilrettelagt særlige forløb i et samarbejde mellem en psykolog, en kunstner og en afspændingspædagog finansieret af fondsmidler. Krisevagterne indgå i en fast vagtgruppe med egen koordinator, hvor der ydes regelmæssig kollegial supervision og ekstern supervision ved behov. Der er fem krisevagtgrupper, og en krisevagt har gennemsnitligt tre vagter af fem timer en fem ugers periode. Tilsynet modtog forud for tilsynsdagen guidelines for morgen- og aftenplan for dagholdet samt inspirationskatalog til koordinering i de enkelte vagtgrupper. Det forudsættes at de frivillige er i besiddelse af et personligt overskud, har lyst til at tilegne sig nye færdigheder, er fordomsfrie og kan lide at beskæftige sig med børn og voksne. Der indhentes straffeattester og børneattester. 10 af 12

11 Lønnede og frivillige medarbejderes kompetencer udvikles løbende gennem kurser, viden og erfaringsudveksling. Alle medarbejdere modtager kurser i tavshedspligt, førstehjælpskursus, kriseforståelse, aktiv lytning samt brand og redning. Der kan ansøges om kurser, som knytter sig til de frivilliges indsatsområder i psykologi, psykiatri, relevante lovområder, trosretninger osv. Flere medarbejdere har fx været på konflikthåndteringskursus og på kursus i empatisk kommunikation. Samtlige medarbejdere har mulighed for at ansøge om to korterevarende kurser to gange årligt. Sygefraværet opgøres ikke for gruppen af frivillige. De fire lønnede medarbejdere har til sammen haft 15 sygefraværsdage i Centerlederen oplyser, at der har været flere år uden sygefravær. Ancienniteten blandt både de lønnede og frivillige medarbejdere er høj. Nye medarbejdere Tilsynet har fokus på hvordan nye medarbejdere introduceres til indsatsen og brugerne som helhed. Nye frivillige rekrutteres gennem annoncering, hjemmeside eller opslag og der gennemføres introduktionsaftener fem gange om året. Herefter følger minimum seks krise vagter sammen med seks forskellige og erfarne krisevagter. Dette forløb efterfølges af to enevagter, hvor der er en bagvagt tilknyttet. Oplæringsperioden strækker sig typisk over seks måneder, hvorefter oplæringsperioden udmunder i en ansættelsessamtale med centerlederen. Herefter vurderes det, om pågældende krisevagt kan håndtere selvstændige vagter fremadrettet, eller skal fastholdes i følordning med bagvagt, eller om samarbejdet skal bringes til ophør. Tilsynet modtog forud for tilsynsdagen et eksemplar af en omfattende oplæringsliste og kopi af centerets personalepolitik, som gælder alle frivillige og fastansatte. Oplæringsplanen omfatter gennemgang af en række organisatoriske, brugerrelaterede og praktiske forhold. Andet Stemninger og observationer på stedet. Kontrol af indhold på Tilbudsportalen. Tilsynet modtog på dagen en kopi af tilbudsportalen, hvor oplysningerne var opdaterede og i overensstemmelse med de faktiske forhold. Der indgået aftale med Sønderborg kommune med henblik på opdatering af Kvalitetsstandarden for centret. Den seneste kvalitetsstandard er godkendt af social- og sundhedsudvalget den 28. september Omgangstonen mellem bestyrelsesrepræsentanterne, medarbejderne og beboerne var på tilsynsdagen engageret, anerkendende og inkluderende med respekt for beboernes integritet. Tilsynet fik indtryk af et veldrevet center og en forening med et stort og årelangt engagement i forhold til voldsramte kvinder samt for Kvindekrisecentrets rammer, netværk og konkrete virke i Sønderborg. 11 af 12

12 12 af 12

CVR-nr Botilbuddet Tornskov Anmeldt tilsyn Den 25. oktober 2012

CVR-nr Botilbuddet Tornskov Anmeldt tilsyn Den 25. oktober 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Tornskov Anmeldt tilsyn Den 25. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Formalia...3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Herberget Alberta Anmeldt tilsyn Den 14. december 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Herberget Alberta Anmeldt tilsyn Den 14. december 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Herberget Alberta Anmeldt tilsyn Den 14. december 2012 Indholdsfortegnelse Formalia...3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Værkstedshuset Sønderborg Anmeldt tilsyn Den 5. april 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Værkstedshuset Sønderborg Anmeldt tilsyn Den 5. april 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Værkstedshuset Sønderborg Anmeldt tilsyn Den 5. april 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Brugerrepræsentanter...

Læs mere

CVR-nr Botilbud Christiansro Anmeldt tilsyn Den 4. juni 2013

CVR-nr Botilbud Christiansro Anmeldt tilsyn Den 4. juni 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Christiansro Anmeldt tilsyn Den 4. juni 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

Sønderborg Kvinde- & Krisecenter

Sønderborg Kvinde- & Krisecenter Sønderborg Kvinde- & Krisecenter Lov om Social Service 109 Kvalitetsstandard Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 28. september 2010 Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Sønderborg Kvinde- &

Læs mere

Rubrik. Sønderborg Kvinde- & Krisecenter. urubkvalitetsstandard

Rubrik. Sønderborg Kvinde- & Krisecenter. urubkvalitetsstandard Rubrik Sønderborg Kvinde- & Krisecenter urubkvalitetsstandard Sønderborg Kvinde- & Krisecenter 1. Overordnede rammer 1.1 Overordnet målsætning for centret Sønderborg Kvinde- & Krisecenter løfter opgaven

Læs mere

Kvalitetsstandarder Krisecentre

Kvalitetsstandarder Krisecentre Kvalitetsstandarder Krisecentre Kvalitetsstandarder for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune Social Service oktober 2012 Indledning Byrådet skal fastsætte en kvalitetsstandard for kvindekrisecentre

Læs mere

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Serviceloven

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Serviceloven Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Serviceloven Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 109. Hvilke behov dækker ydelsen Herfølge Krisecenter for Kvinder og Børn tilbyder midlertidigt

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Anmeldte tilsyn... 3 Uanmeldte tilsyn... 4 Generelt... 4 Overordnet skabelon til tilsynsrapport...

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder VOKSEN OG SUNDHED Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 Telefax: 76 29 38 78 voksenogsundhed@horsens.dk www. horsens.dk Dato: 26. maj 2009 KL-emnenr.:

Læs mere

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune Sundhed og Socialservice Handicap, Psykiatri, Socialt Udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 sundhedogsocialservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr: 2012-010002 CHK/SR 13. september

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Engbo Anmeldt tilsyn Den 20. marts 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Engbo Anmeldt tilsyn Den 20. marts 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Engbo Anmeldt tilsyn Den 20. marts 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Jeppesdam Anmeldt tilsyn Den 25. april 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Jeppesdam Anmeldt tilsyn Den 25. april 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Jeppesdam Anmeldt tilsyn Den 25. april 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016 UDKAST af august 2015 Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016 Indledning Denne kvalitetsstandard er generel og retter

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Familiekollektivet Nøddebo Anmeldt tilsyn Den 20. november 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Familiekollektivet Nøddebo Anmeldt tilsyn Den 20. november 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Familiekollektivet Nøddebo Anmeldt tilsyn Den 20. november 2012 Indholdsfortegnelse Formalia...3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Tornskov Uanmeldt tilsyn Den 28. august 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Tornskov Uanmeldt tilsyn Den 28. august 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Tornskov Uanmeldt tilsyn Den 28. august 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Kærløkke Anmeldt tilsyn Den 17. oktober 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Kærløkke Anmeldt tilsyn Den 17. oktober 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Kærløkke Anmeldt tilsyn Den 17. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Formalia...3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Græskobbel Anmeldt tilsyn Den 28. november 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Græskobbel Anmeldt tilsyn Den 28. november 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Græskobbel Anmeldt tilsyn Den 28. november 2012 Indholdsfortegnelse Formalia...3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Alssundværkstedet Anmeldt tilsyn Den 27. februar 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Alssundværkstedet Anmeldt tilsyn Den 27. februar 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Alssundværkstedet Anmeldt tilsyn Den 27. februar 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold på kvindekrisecenter

Kvalitetsstandard for ophold på kvindekrisecenter Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for ophold på kvindekrisecenter 2 Kvalitetsstandard for ophold på kvindekrisecenter Formålet med ophold på kvindekrisecenter

Læs mere

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 1. Fysiske rammer Antallet af pladser og de fysiske rammer 1.1 Antal pladser og Haderslev Krisecenter har 4 pladser/værelser beliggende fysiske rammer

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Bosager Anmeldt tilsyn Den 5. oktober 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Bosager Anmeldt tilsyn Den 5. oktober 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Bosager Anmeldt tilsyn Den 5. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Formalia...3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet B.S. Ingemannsvej Anmeldt tilsyn Den 25. April 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet B.S. Ingemannsvej Anmeldt tilsyn Den 25. April 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet B.S. Ingemannsvej Anmeldt tilsyn Den 25. April 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Herning Krisecenter

Kvalitetsstandard for Herning Krisecenter Kvalitetsstandard for Herning Krisecenter 2013 1 1. Indledning Herning Krisecenter er et midlertidigt opholdssted for kvinder, som har været udsat for fysisk og/eller psykisk vold eller trusler om vold,

Læs mere

Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2015

Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2015 Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2015 Praktiske oplysninger Ringstedvej 57-59, 4000 Roskilde Tlf. 46 32 19 92 Hjemmeside: www.mariehjem.dk E-mail: hanne@mariehjem.dk Indledning Hanne

Læs mere

Kvalitetsstandard for Kvindernes Krise- og Aktivitetscenter Esbjerg jf. servicelovens 109 jfr. 139.

Kvalitetsstandard for Kvindernes Krise- og Aktivitetscenter Esbjerg jf. servicelovens 109 jfr. 139. Kvalitetsstandard for Kvindernes Krise- og Aktivitetscenter Esbjerg jfr. servicelovens 109 jfr. 139... 2 Bekendtgørelse nr. 631 af 15. juni 2006 om kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i lov

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Odense Kommunes kvalitetsstandard for Krisecenter Odense

Odense Kommunes kvalitetsstandard for Krisecenter Odense Odense Kommunes kvalitetsstandard for Krisecenter Odense Krisecenter Odense er et kommunalt midlertidigt bosted efter Servicelovens 109. Krisecentrets målgruppe er kvinder, der har været udsat for vold

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Brugerrepræsentanter...

Læs mere

Servicedeklaration for Kvindehuset i Lyngby

Servicedeklaration for Kvindehuset i Lyngby LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Job og Social Service Journalnr. : 2007060956 Socialcenter Dato...: 15.06.2007 Servicedeklaration for Kvindehuset i Lyngby 1. Målgruppe og antal

Læs mere

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg Mandag den 7. november 2011 fra kl. 13.00 Indledning

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Svenstrup Anmeldt tilsyn Den 15.03.2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Svenstrup Anmeldt tilsyn Den 15.03.2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Svenstrup Anmeldt tilsyn Den 15.03.2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune. Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby,

Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune. Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby, TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby, Torsdag den 12. juli 2012 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012

Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012 Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012 Udarbejdet af Alice Storgaard Velfærdsstaben, Vejle Kommune Indhold Indledning... 3 1. Konklusion på tilsynet 2012... 3 1.1. Udviklingspotentialer...

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden Løven Novus Rapport over tilsyn 2013 Tilsynsenheden 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 2 Dato for tilsynet... 2 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

Kolding Krisecenter. Kvalitetsstandard for Kolding Krisecenter

Kolding Krisecenter. Kvalitetsstandard for Kolding Krisecenter Kolding Krisecenter Basagerhus, Nr. Bjertvej 89, 6000 Kolding Tlf. 75 53 17 81 mail: info@koldingkrisecenter.dk www.koldingkrisecenter.dk Kvalitetsstandard for Kolding Krisecenter jfr. lov om Social Service

Læs mere

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Drosthuset Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Broen Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Broen Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Broen Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Kvalitetsstandard for Kvindekrisecentre beliggende i Bornholms Regionskommune.

Kvalitetsstandard for Kvindekrisecentre beliggende i Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for Kvindekrisecentre beliggende i Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandarden er gældende for Kvindekrisecenter Bornholm som eneste beliggende Kvindekrisecenter i Bornholms Regionskommune.

Læs mere

Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2014

Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2014 Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2014 Praktiske oplysninger Ringstedvej 57-59, 4000 Roskilde Tlf. 46 32 19 92 Forstander: Jeanette Perri Larsen Hjemmeside: www.mariehjem.dk E-mail: hanne@mariehjem.dk

Læs mere

Uanmeldt og anmeldt tilsyn på Villa Vivamus, Københavns Kommune

Uanmeldt og anmeldt tilsyn på Villa Vivamus, Københavns Kommune TILSYNSRAPPORT Uanmeldt og anmeldt tilsyn på Villa Vivamus, Københavns Kommune Torsdag den 17. oktober 2013 fra kl. 15.30 Og Tirsdag den 12. november 2013 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i krisecentre efter Lov om Social Service 109. Kvalitetsstandarden for krisecentre

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Hørup Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den7. maj 2014

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Hørup Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den7. maj 2014 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Hørup Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den7. maj 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Elmbjergvej og Værestedet Langesøgården Anmeldt tilsyn Den 8. maj 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Elmbjergvej og Værestedet Langesøgården Anmeldt tilsyn Den 8. maj 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Elmbjergvej og Værestedet Langesøgården Anmeldt tilsyn Den 8. maj 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter...

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

2. Målgruppe: Fysisk/psykisk voldsramte kvinder og deres

2. Målgruppe: Fysisk/psykisk voldsramte kvinder og deres Kvalitetsstandard 2007 1. Grundoplysninger: Institutionstype: Horsens Krisecenter, Sundvej 34A, 8700 Horsens, tlf. nr. 75 618199 Fax nr. 75 61 84 51 E-mail adresse: horsens-krisecentermail1.stofanet.dk

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter...

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Kvalitetsstandard. Holbølls Minde Centret og Cafe Aroma. Beskyttet beskæftigelse. Aktivitets- og samværstilbud. Lov om Social Service 103 og 104

Kvalitetsstandard. Holbølls Minde Centret og Cafe Aroma. Beskyttet beskæftigelse. Aktivitets- og samværstilbud. Lov om Social Service 103 og 104 Kvalitetsstandard Holbølls Minde Centret og Cafe Aroma Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Lov om Social Service 103 og 104 Marts 2011 1 Indhold Lovgrundlag 3 Holbølls Minde Centret de

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bodilsminde, Københavns Kommune. Mandag den 19. september 2011 fra kl.15.30

Uanmeldt tilsyn på Bodilsminde, Københavns Kommune. Mandag den 19. september 2011 fra kl.15.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bodilsminde, Københavns Kommune Mandag den 19. september 2011 fra kl.15.30 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Bodilsminde. Formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Hem Ældrecenter, Skive Kommune. Mandag den 15. september 2014 fra kl. 17.30

Uanmeldt tilsyn på Hem Ældrecenter, Skive Kommune. Mandag den 15. september 2014 fra kl. 17.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Hem Ældrecenter, Skive Kommune Mandag den 15. september 2014 fra kl. 17.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hem Ældrecenter. Generelt

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Fonden Familiekollektivet Nøddebo Uanmeldt tilsyn Den 15. marts 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Fonden Familiekollektivet Nøddebo Uanmeldt tilsyn Den 15. marts 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Fonden Familiekollektivet Nøddebo Uanmeldt tilsyn Den 15. marts 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Friplejehjem Strandhjem Uanmeldt tilsyn Den 12. november 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Friplejehjem Strandhjem Uanmeldt tilsyn Den 12. november 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Friplejehjem Strandhjem Uanmeldt tilsyn Den 12. november 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Job & Aktiv, afdeling Nr. Broby Uanmeldt tilsyn Den 19. december 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Job & Aktiv, afdeling Nr. Broby Uanmeldt tilsyn Den 19. december 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Job & Aktiv, afdeling Nr. Broby Uanmeldt tilsyn Den 19. december 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter...

Læs mere

Information til frivillige HOLSTEBRO KRISECENTER

Information til frivillige HOLSTEBRO KRISECENTER Information til frivillige HOLSTEBRO KRISECENTER Information til frivillige Velkommen til Holstebro Krisecenter. Vi er glade for, at du har lyst til at yde en indsats og et frivilligt arbejde. Vi ved at

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Lindegårdshusene, Københavns Kommune. Tirsdag den 5. juli 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Lindegårdshusene, Københavns Kommune. Tirsdag den 5. juli 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Lindegårdshusene, Københavns Kommune Tirsdag den 5. juli 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Lindegårdshusene. Formålet

Læs mere

Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune. Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune. Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt anmeldt tilsynsbesøg På Hjørnet. Formålet med

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Ib Rønn Konsulentvirksomhed for Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 17. september 2013 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype

Læs mere

Kvalitetsstandard 2009

Kvalitetsstandard 2009 Kvalitetsstandard 2009 Herning, marts 2008 Indledning Herning Krisecenter er et midlertidigt opholdssted for kvinder, som har været udsat for fysisk og/eller psykisk vold eller trusler om vold, samt eventuelt

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Bøgely Uanmeldt tilsyn November 2011 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... 4 3 Anbefalinger... Fejl!

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Fonden KærBo Uanmeldt tilsyn Den 19. juni 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Fonden KærBo Uanmeldt tilsyn Den 19. juni 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Fonden KærBo Uanmeldt tilsyn Den 19. juni 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

CVR-nr Misbrugscentret Anmeldt tilsyn Den 25. september 2012

CVR-nr Misbrugscentret Anmeldt tilsyn Den 25. september 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Misbrugscentret Anmeldt tilsyn Den 25. september 2012 Indholdsfortegnelse Formalia...3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Brugerrepræsentanter...3

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Kærvang og Skovvang. den 9. marts 2012.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Kærvang og Skovvang. den 9. marts 2012. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Kærvang og Skovvang den 9. marts 2012. April 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

CVR-nr BO & AKTIV Seniorcenter Egebo Uanmeldt tilsyn Den 30. januar 2012

CVR-nr BO & AKTIV Seniorcenter Egebo Uanmeldt tilsyn Den 30. januar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 BO & AKTIV Seniorcenter Egebo Uanmeldt tilsyn Den 30. januar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboer/brugerrepræsentanter...3

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Kvalitetsstandard for Herning Krisecenter

Kvalitetsstandard for Herning Krisecenter Kvalitetsstandard for Herning Krisecenter 2015 1 1. Indledning Herning Krisecenter er et midlertidigt opholdssted for kvinder, som har været udsat for fysisk og/eller psykisk vold eller trusler om vold,

Læs mere

Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109

Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109 Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i krisecentre efter Lov om Social Service 109. Kvalitetsstandarden for krisecentre beskriver

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Åglimt Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2012...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2012 Syrenparken. Pomonahuset, Vejle

Uanmeldt tilsyn 2012 Syrenparken. Pomonahuset, Vejle Område: Det sociale område Konsulent og Rådgivning Journal nr.: Dato: 5. juni 2012 Udarbejdet af: Gitte Jakobsen E-mail: gitte.jakobsen@regionsyddanmark.dk Telefon: 2920 1434 Uanmeldt tilsyn 2012 Syrenparken.

Læs mere

Højagergård. Rapport over tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Højagergård. Rapport over tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Højagergård Rapport over tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Plejecenter Amaliehaven Uanmeldt tilsyn Den 7. oktober 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Plejecenter Amaliehaven Uanmeldt tilsyn Den 7. oktober 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Plejecenter Amaliehaven Uanmeldt tilsyn Den 7. oktober 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

Kvalitetsstandard Botilbud 109

Kvalitetsstandard Botilbud 109 Kvalitetsstandard Botilbud 109 Ydelsens lovgrundlag Servicelovens 109: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende

Læs mere

CVR-nr Botilbuddet Flintholm Anmeldt tilsyn Den 23. november 2012

CVR-nr Botilbuddet Flintholm Anmeldt tilsyn Den 23. november 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Flintholm Anmeldt tilsyn Den 23. november 2012 Indholdsfortegnelse Formalia...3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg hos

Læs mere

Tinggården. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000

Tinggården. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tinggården Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013 Tilsynet blev gennemført d. 8 juli 2013 af pædagogisk konsulenter; Charlotte Larsen

Læs mere

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget Allerød Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen Tilsynsrapport Ordinært uanmeldt tilsyn på Plejecenter Solvænget Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1) Tilsynets formål 2) Tilsynsdato og tidspunkt 3) Tilsynsresumé

Læs mere

Kildegade og CB Nord beliggende i Horsens overgik til kommunen den 1. januar 2010.

Kildegade og CB Nord beliggende i Horsens overgik til kommunen den 1. januar 2010. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Sønderparken, tlf. 75 68 70 66 Søndergade 21, 8783 Hornsyld Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Skovbærgården Dato for tilsynet: Torsdag den 24. november 2011 kl. 15:30-17:00 Opholdsstedet repræsenteret ved: Medhjælper, som

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 30 97 08 29 Socialpsykiatri Syd Den Blå Ambassade

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 30 97 08 29 Socialpsykiatri Syd Den Blå Ambassade www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 30 97 08 29 Socialpsykiatri Syd Den Blå Ambassade Anmeldt tilsyn Den 5. Marts 2009 Dette anmeldte tilsyn på Den Blå Ambassade, Damtoften 6 A-B, 5600 Faaborg blev udført af

Læs mere

FORTROLIG. Uanmeldt tilsyn på Voksenbøgen, Aalborg Kommune. Torsdag den 16. maj 2013 fra kl. 14.00

FORTROLIG. Uanmeldt tilsyn på Voksenbøgen, Aalborg Kommune. Torsdag den 16. maj 2013 fra kl. 14.00 FORTROLIG TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Voksenbøgen, Aalborg Kommune Torsdag den 16. maj 2013 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Aalborg Kommune aflagt tilsynsbesøg Voksenbøgen. Formålet med

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten Skanderborg Kommune Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Højslev Ældrecenter. Generelt

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Værkstedet Østerlund og Naturværkstedet.

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Værkstedet Østerlund og Naturværkstedet. www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Værkstedet Østerlund og Naturværkstedet. Anmeldt tilsyn Den 19.02.2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter...

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Plejecenter Mølleparken Uanmeldt tilsyn Den17. juni 2014

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Plejecenter Mølleparken Uanmeldt tilsyn Den17. juni 2014 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Plejecenter Mølleparken Uanmeldt tilsyn Den17. juni 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

Fremtidsvisioner for det socialfaglige arbejde i krisecenterkontekst. Bilag 1

Fremtidsvisioner for det socialfaglige arbejde i krisecenterkontekst. Bilag 1 Fremtidsvisioner for det socialfaglige arbejde i krisecenterkontekst Bilag 1 Fremtidsvisioner for det socialfaglige arbejde i krisecenterkontekst Bilag 3 Bilag3 Grundpakke for Kvindekrisecentre

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Jens Warmings Vej, Københavns Kommune. Torsdag den 24. februar 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Jens Warmings Vej, Københavns Kommune. Torsdag den 24. februar 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Jens Warmings Vej, Københavns Kommune Torsdag den 24. februar 2011 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Jens Warmings

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune

Anmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76 Københavns Kommune Onsdag den 24. oktober 2012 fra kl. 8.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Kvalitetsstandard: Skærmede boliger

Kvalitetsstandard: Skærmede boliger 2013 Kvalitetsstandard: Skærmede boliger Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 192. Lov om Almene Boliger 5,stk.2. Hvilke behov dækker ydelsen Skærmet bolig kan bevilges af kommunens visitator til

Læs mere