CVR-nr Sønderborg Kvinde- og Kvindekrisecenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Sønderborg Kvinde- og Kvindekrisecenter"

Transkript

1 CVR-nr Sønderborg Kvinde- og Kvindekrisecenter Anmeldt tilsyn Den 31. maj 2013

2 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter:... 3 Bestyrelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter... 3 Indledning... 3 Program... 4 Konklusion... 4 Tilbuddets udviklingsområder... 5 Forhold vedrørende retssikkerhed for brugerne Visitation... 5 Personfølsomme oplysninger... 6 Klager... 6 Brugerindflydelse... 6 Forhold vedrørende den faglige indsats... 7 Indsatsen... 7 Magtanvendelser... 8 Medicin... 8 Økonomi... 8 Forhold vedrørende de fysiske rammer... 9 Egnethed... 9 Standard Forhold vedrørende medarbejderne Faglige kompetencer Nye medarbejdere Andet af 12

3 Formalia Dette tilsyn på Sønderborg Kvinde- og Krisecenter, Agervang 5, 6400 Sønderborg er gennemført den 31. maj 2013 af eksterne konsulenter Vivian Elkjær og Camilla Rask. Ledelsesrepræsentanter: Centerleder Ruth Malle Bestyrelsesrepræsentanter Psykolog Sygeplejerske og Cand. pæd. psyk. Medarbejderrepræsentanter Lønnet medarbejder, tidligere frivillig gennem 8 år Beboerrepræsentanter Kvinde med et ledsagende barn Indledning Sønderborg Kvinde- og Krisecenter er en boform for kvinder jf. Lov om Social Service (SEL) 109, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold. Akut kriseramte kvinder og deres medfølgende børn modtages døgnet rundt. Kvinder med et aktivt misbrug eller kvinder med akut psykiatrisk behandlingsbehov henvises til andet offentligt tilbud. Om muligt tilbydes disse kvinder en soveplads for en nat afskilt fra den øvrige boafdeling, indtil anden løsning er fundet. Brugerne skal kunne evne at drage nytte af hjælp efter selvhjælpsprincippet. Brugerne kommer med forskellig kulturel, etnisk og religiøs baggrund. Sønderborg Kvinde- og Krisecenter er en selvejende kvindeforening med egen bestyrelse. Generelforsamlingen er den højest besluttende myndighed. Centeret opstod på frivilligt initiativ i 1984, og drives i dag ved hjælp af en kombination af lønnende og ulønnede medarbejdere. Tilbuddet ledes af en centerleder, og der tilbydes forebyggende og ambulante krisesamtaler samt ophold for voldsramte kvinder og deres børn i op til tre måneder. Centret er delt op i en samtaleafdeling og en boafdeling. Der er foruden centerlederen ansat 3 lønnede medarbejdere og tilknyttet 115 frivillige hjælpere. I boafdelingen er der plads til fem kvinder med ledsagende børn, dog siger brandmyndigheden, at der maksimalt må overnatte elleve personer samt en sovende nattevagt. Hver kvinde har mulighed for at medtage op til 3 børn. På tilsynsdagen var fire familieværelser optaget og et var ledigt. I samtaleafdelingen gennemføres ca. 900 samtaler om året. Gennemsnitsopholdslængden målt i 2011 var på 26 døgn pr. kvinde. 3 af 12

4 Efter aftale med Sønderborg kommune har centret fuld belægning ved tre boende kvinder, da de ca. 900 samtaler årligt i samtaleafdelingen udgør to pladser. Der er et tæt samarbejde med Aabenraa krisecenter, som der også henvises til ved overbelægning. Centret modtager kvinder fra hele landet. Kvinde- og Krisecentret har et stort netværk og et tæt samarbejde med lokale og nationale aktører omfattende foreninger (fx LOKK, andre krisecentre og kvindekomiteen) kommunale, regionale og statslige instanser (fx kommune, sygehus, psykiatrien, læger, politi og statsforvaltninger), fonde, privatpersoner og virksomheder, som har betænkt kvindekrisecentret af flere omgange. Centret arbejder aktivt for at sætte vold mod kvinder på dagsordenen i flere sammenhænge, fx ved at kvittere med at møde op på virksomheder, når de har udviklet en personalepolitik for voldsramte medarbejdere eller ved at være repræsenteret ved byens blå rambla. Der arbejdes løbende på udvikling af best practice indenfor området, herunder udvikling af metoder med henblik på at fremme forebyggelse af livsstilssygdomme. Grundlaget for tilsynets gennemførelse er aftalt med Sønderborg Kommune og beskrevet i en tilhørende tilsynsmanual. Forinden tilsynsbesøget har tilbuddet fremsendt forberedende materiale bestående af blandt andet årsskrift, foldere, håndbøger, henvendelsesskemaer, tavshedspligterklæringer, opgavebeskrivelser for kontaktpersoner, dag- eftermiddag og aftenhold, introduktionsmateriale og oplæringsliste til nye medarbejdere, udskrift af tilbudsportal, aktivitetskalender og dagsorden til Go morgen træf samt inspiration til koordinering af daghold/frivillige og et oplæg til kommunikation som metode. Herudover har tilsynet forberedt sig gennem tilgængeligt materiale på hjemmesiden samt kommunens gældende kvalitetsstandard for området. Tilsynsbesøget er gennemført anmeldt og er et udtryk for det øjebliks billede, som er tilgængelig på tidspunktet for tilsynets gennemførelse. I tilsynet er der lagt vægt på kontrol og brugerrelaterede forhold. Det eksterne tilsyn refererer til Sønderborg Kommune, som er tilsynsmyndigheden. Program Tilsynet blev gennemført i tidsrummet kl til kl Efter en kort præsentation og planlægning af tilsynsbesøget, interviewede tilsynet ledelsen og bestyrelsesrepræsentanterne, hvorefter konsulenterne fik en rundvisning i huset. Undervejs talte konsulenterne kort med de tilstedeværende, herunder flere frivillige og en beboer. Herefter blev der gennemført et interview med en lønnet medarbejder samt en beboer. Interviewene blev gennemført hver for sig. Til sidst blev tilsynsbesøget afrundet sammen med ledelsen og bestyrelsesrepræsentanterne. Konklusion Tilsynets konklusion i forhold til brugeroplevet kvalitet, medarbejderoplevet kvalitet og tilsynets oplevelse af faglig kvalitet. Det er tilsynets overordnede konklusion at voldsramte kvinder og deres medfølgende børn tilbydes et sikkert og beskyttet ophold, hvor der ydes akut krisehjælp, familierådgivning og psykologhjælp til medfølgende børn i overensstemmelse med lovgivningen. Der lægges vægt på et inddragende samarbejde med den enkelte kvinde funderet på en empatisk, anerkendende og fællesskabsbaseret tilgang i stimulerende, aktivitetsorienterede, kreative og trygge fysiske rammer for både kvinder og børn. Det er tillige 4 af 12

5 tilsynets vurdering at centret bidrager til at understøtte voldsramte kvinders rettigheder og muligheder gennem et solidt netværk af private og offentlige aktører. Den kvinde, som tilsynet talte med på tilsynsdagen, beskrev sit ophold som værende kendetegnet af hjælpende, fordomsfrie og engagerede medarbejdere, som bidrager til et trygt ophold, hvor hun har modtaget relevant hjælp til at håndtere egne personlige og familiemæssige udfordringer. Det er tilsynets vurdering, at centerlederen i samarbejde med bestyrelsen gør en stor og ihærdig indsats for at fremme voldsramte kvinder og deres ledsagende børns livskvalitet både under og efter et ophold på kvindekrisecentret. Der lægges vægt på at kvalificere og koordinere indsatsen med en stor frivillig gruppe, samtidig med at der er et relevant fokus på intern vidensdeling og erfaringsudveksling, ligesom der er adgang til kompetenceudvikling i og uden for huset for begge medarbejdergrupper. Tilbuddets udviklingsområder Tilsynets opsummering af punkter til behandling, hvor Skal er udtryk for forhold, som er uacceptable, og som skal bringes i orden, eventuelt i samarbejde med forvaltningen eller tilsynsmyndigheden Anbefalinger er udtryk for tilsynets vurdering i et forhold, som skal overvejes, men ikke nødvendigvis følges. Sønderborg Kvinde- og Krisecenter er omfattet af reglerne om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, jf. lovbekendtgørelse nr. 904 af 18.august 2011 samt bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, jf. bekendtgørelse af 15. januar Tilsynet anbefaler derfor at centret gør sig overvejelser om, hvordan det sikres at både lønnede og frivillige medarbejdere er bekendt med lovgrundlaget. Forhold vedrørende retssikkerhed for brugerne. Visitation Tilsynet har fokus på håndtering af ind- og udvisitering. Herunder brugerinddragelse og samtykke fra den involverede. Voldsramte kvinder kan anonymt henvende sig til centret på eget initiativ enten pr. telefon, skriftligt eller ved fremmøde. Kommunale myndigheder (fx politi og sundhedsvæsen) eller private aktører (fx arbejdspladser, naboer, familie eller andre, som er i berøring med den voldsramte kvinde) kan også på vegne af kvinden rette henvendelse til Kvindekrisecentret. Centerlederen har bemyndigelse til at afgøre om kvinden er omfattet af målgruppen og træffer således afgørelse og optagelse jf. SEL 109, stk. 3. Undtagelser fra anonymitetsprincippet kan forekomme, hvis kvinden har behov for offentlige ydelser eller hvis medfølgende børn har behov for professional støtte. Den voldsramte kvinde orienteres altid forud for at kvindekrisecentret tager kontakt til øvrige offentlige instanser. Centerlederen oplyste under tilsynet at Servicelovens kapitel 27, som omhandler krav om underretningspligt til kommuner vedrørende børn i særlige situationer, stort set 5 af 12

6 altid tages i anvendelse, således at der tilgår underretning om medfølgende børn til den voldsramte kvindes handlekommune ved indvisitering på Kvindekrisecentret. Af hensyn til centrets ansvar overfor de voldsramte kvinder anbefaler tilsynet, at centret opfordrer de voldsramte kvinder til at efterspørge en kommunal 141 handleplan, således at der bakkes op omkring kvindens retssikkerhed umiddelbart efter, at kvinden har ladet sig indskrive på centret. Personfølsomme oplysninger Tilsynet har fokus på opbevaring og håndtering af personfølsomme oplysninger i henhold til blandt andet persondataloven. Alle personlige og relevante oplysninger omkring beboerne føres i et henvendelsesskema, et skema med elementære og akutte beboeroplysninger, et indflytningsskema, et børneskema og i notatform i et skema, som omhandler dagbogskoordination. De mest elementære og akutte beboeroplysninger opbevares i ringbind på aflåst personalekontor. Øvrige oplysninger opbevares i aflåst arkivskab, som står i et mindre rum i tilknytning til personalekontoret. Der er ingen elektronisk journal på beboeren og alle oplysninger destrueres efter udflytning. Al statistik udarbejdes anonymt. Det er tilsynets vurdering, at håndteringen af personfølsomme oplysninger sker i overensstemmelse med persondataloven. Klager Tilsynet har fokus på brugernes klageadgang. Endvidere hvordan klagesager håndteres. Der er pt. ingen klager. I beboerhåndbogen, som udleveres og gennemgås med nye beboere, orienteres kvinden om, at såfremt pågældende ønsker at klage over forhold under opholdet kan der ske henvendelse til centrets ledelse, centrets bestyrelse, og eller tilsynsmyndigheden. Det fremgår ligeledes af beboerhåndbogen at klage over manglende optagelse i boafdelingen kan indbringes for det Sociale Nævn, Statsforvaltningen Syddanmark. Tidligere har voldsramte mænd været utilfredse med at blive afvist af centret på grund af deres køn. Centret henviser voldsramte mænd til mandekrisecentret i Horsens, og voldsudøvende mænd, som ønsker hjælp, til behandling ved Dialog mod Vold. Tilsynet vurderer på det foreliggende, at Sønderborg Kvinde- og Krisecenter på tilfredsstillende vis både oplyser om, og sikrer brugernes klageadgang. Brugerindflydelse Tilsynet har fokus på muligheden for fælles brugerinddragelse gennem eksempelvis brugerråd eller pårørenderåd. Der er ikke etableret et brugerråd grundet den hyppigt skiftende brugergruppe og den korte opholdslængde samt kvindernes udprægede krisetilstand under opholdet. Derimod lægges der vægt på, at kvinderne inddrages i alle forhold, som vedrører dem og bliver opfordret til at give udtryk for ønsker, behov samt udtale eventuelt kritik. Der 6 af 12

7 afholdes Go morgen træf på alle hverdage med de øvrige beboere og en krisemedarbejder om dagens tilrettelæggelse, herunder fordeling af dagens aktiviteter, inklusiv rengøring, madlavning, oprydning m.v. Derudover høres til beboernes trivsel, drømme, gårdsdagens oplevelser og ønsker til dagen. Tilsynet modtog forud for tilsynet en kopi af guidelines for medarbejders gennemførsel af Go morgen træf møder. Der arrangeres flere årlige fælles arrangementer, herunder en årlige julehyggedag, hvor der møder mellem 200 og 300 personer op, som har tilknytning til centeret. Tilsynet talte med en beboer, som havde boet på centret i ca. tre måneder og nu var på vej til at flytte i egen bolig i nærområdet. Beboeren fremhævede, at hun under sit ophold var blevet mødt med forståelse, indlevelse, stor menneskelighed og fordomsfrihed af medarbejdere - frivillige som ansatte - der alle har efterladt et indtryk af, at de kan lide og er engagerede i det, de laver. Beboeren gav udtryk for, at hun under hele forløbet har følt sig værdsat og velkommen i et hus med en stor personlighed, hvor der er styr på det hele, en høj standard, og få regler, som skal følges. Indimellem har det været en udfordring, at hun har skullet forholde sig til så mange frivillige, hvilket hun har givet udtryk for overfor ledelse og medarbejdere. Hun blev i den forbindelse orienteret om, at de frivillige var der for at hjælpe hende og ikke omvendt, hvorfor hun ikke skulle føle sig forpligtet til at hilse eller forholde sige til alle medarbejdere i huset. Pågældende beboer havde ingen forslag til forbedringer af indsatsen, der tilbydes på krisecenteret. Forhold vedrørende den faglige indsats Indsatsen Tilsynet har fokus på samspillet mellem lovgivningen og de ydelser og tilbud, der ydes til brugerne og deres børn samt hvordan indsatsen planlægges og koordineres. Centrets væsentlige indsats er at yde beskyttet ophold i form af fysisk sikkerhed, hvor voldsudøveren ikke har adgang. Døgnet rundt kan der ydes akut krisehjælp, som består af en øjeblikkelig samtale med kvinden og eventuelle børn ved indflytning. Akutfunktionen indeholder også kontakt til politi, vagtlæge, skadestue og sociale myndigheder. Ved indflytning tilknyttes kvinden en kontaktperson blandt de fastansatte, som fungerer som tovholder og casemanager under hele forløbet. Tilsynet modtog forud for besøget guidelines for opgaveporteføljen for kontaktpersonerne og input til gennemførsel af samtaler baseret på empatisk kommunikation. I overensstemmelse med SEL 109 tilbydes kvinderne og deres børn familierådgivning hos en udpeget kommunal socialrådgiver i Sønderborg kommune med særligt kendskab til området. Børn og unge ydes tillige op til psykologsamtaler. Gennem LOKK kan kvinder tilbydes op til 14 timers psykologbistand. Børnepsykologen har samtaler med børnene på centret, mens kvinderne konsulterer psykologen i dennes klinik. I forbindelse med indflytning, ophold og fraflytning på centret udfyldes med morens samtykke et børneskema. Skemaet indeholder blandt andet spørgsmål, som afdækker om barnet har været udsat for fysisk, psykisk eller materiel vold samt seksuelle overgreb og om barnet har overværet eller overhørt fysisk og/eller seksuel vold mod sin mor. 7 af 12

8 Udslusning af kvinden samt eventuelt medfølgende børn påbegyndes i umiddelbar forlængelse af indflytning, for at understøtte en indsats efter opholdet på Centret, som skal hjælpe kvinden til et bedre liv efter opholdet. Indsatsen kan blandt andet omfatte initiativer rettet mod den voldsudøvende part, boligsøgning, støtte til samvær med børnene m.m. Magtanvendelser Tilsynet har fokus på antal og art, medarbejdernes kendskab til lovgivningen og retningslinjer. Herudover retningslinjer for og tilgange til konflikthåndtering og forebyggelse. Brugerinddragelse på individ- og fællesniveau. Ledelse og medarbejderrepræsentanten tilkendegiver, at der ikke på noget tidspunkt har været udført en magtanvendelse på centret hverken over for børn eller voksne. Kvinder som udviser en udadrettet adfærd kan ikke tage ophold på centeret og såfremt kvinder, som bor på centeret, udviser en udadrettet adfærd, bliver de bedt om at stoppe eller forlade centret. Hvis adfærden ikke bringes til ophør, kontaktes politiet. Kvinder, som udviser en udadrettet adfærd, er meget sjældent forekommende på centret. De fysiske rammer, som værner om beboerne integritet og sårbarhed samt en konfliktnedtrappende, anerkendende og inddragende tilgang bidrager ifølge ledelsen tillige til, at magt ikke er en del af hverdagen på centret. Tilsynet bemærker, at Sønderborg Kvinde- og Krisecenter er omfattet af reglerne om magtanvendelse, hvad angår de kvinder og de børn, som tager ophold på centeret, og derfor skal være bekendt med gældende vejledning på området. Medicin Tilsynet har fokus på retningslinjer i henhold til gældende vejledning fra Sundhedsstyrelsen, opbevaring og administration i forhold til medicin. Endvidere på forebyggelse af utilsigtede hændelser. Al medicin opbevares aflåst i vagtsoverummet af hensyn til børns frie færdsel og sikkerhed. Beboernes medicin opbevares adskilt i kasser. Når en beboer ønsker sin medicin, inviteres beboeren med ind på vagtværelset, og medarbejderen låser skabet op, hvorefter beboeren får udleveret sin egen medicinkasse. Herefter udtager pågældende beboer selv den medicin fra egen kasse, som hun skal bruge. Det er tilsynets vurdering at medicinopbevaringen alene tjener et sikkerhedsmæssigt formål, og at medicinadministrationen ikke omfatter medicinhåndtering, herunder medicindosering og hjælp til brugerens indtagelse af medicin, inklusive den fornødne observation af borgeren. Tilsynet vurderer derfor, at Sønderborg Kvinde- og Krisecenter ikke er omfattet af regler i forbindelse med medicinordination, medicingivning samt opbevaring og bortskaffelse, jf. Sundhedsstyrelsens vejledning af den 30. juni Økonomi Tilsynet har fokus på håndtering af beboerøkonomi både i praksis og ud fra en pædagogisk tilgang. Retningslinjer og struktur. 8 af 12

9 Pr. 1. januar 2013 er egenbetaling på centret blevet ophævet. Ledelsen oplyser, at det har medført en væsentlig administrativ lettelse og frataget flere kvinder, som ikke har kunnet betale egenbetalingen, både skyld og gæld. Egenbetalingen har også tidligere afholdt nogle kvinder for at tage ophold på centeret på grund af manglende penge. Centret håndterer i øvrigt ikke beboernes økonomi, men kan bistå ved henvendelse til rette instans, såfremt beboeren måtte have behov for råd og vejledning i forhold til egen økonomiske situation. Forhold vedrørende de fysiske rammer Egnethed Tilsynet har fokus på de fysiske rammers egnethed i forhold til målgruppen. Sønderborg Kvinde- og Krisecenter har til huse i en ældre overlægebolig i tilknytning til Sønderborg Sygehus. Huset, som udgøres af 600 m2, er i 3 etager. Huset er løbende blevet moderniseret, så huset understøtter opgaveløsningen. Til huset hører en lukket gårdhave. I stuetagen, som også huser samtaleafdelingen, findes personalekontor, dørtelefon, computere samt arkivrum. Der er adgang til et stort mødelokale og i forlængelse heraf et samtalerum. Der er tillige et stort legerum for mindre børn samt et nyligt indrettet ungerum, som også anvendes til samtalerum. Endvidere er der adgang til personaletoilet samt printer og kopirum. På 1. sal findes fællesrummene for boafdelingen. Her er adgang til et nyrenoveret køkken, en stor spisestue og i forlængelse herfra legerum for de mindste børn. Der er tillige en fælles opholdsstue, et beboerkontor med en mønttelefon, samt et medarbejderkontor med videoovervågning, computer og dørtelefon. Foruden et beboerbadeværelse ligger medarbejdernes sove- og hvilerum med aflåste skabe, hvor blandt andet beboernes medicin opbevares. Anden sal udgøres af fem familieværelser, et mindre toilet og et depotrum. Hvert familieværelse er, foruden dobbeltseng og spisebord, udstyret med safeboks, Tv/ DVD og radio. Familierummene har hver deres farvekode, som afspejler sig i håndklæder, tandkrus samt andre toilet og badeartikler, som gør det nemmere for beoerne at dele fælles toilet og badefaciliteter. Der er adgang til vaskemaskine og tørretumbler i kælderen, som også rummer mulighed for at igangsættelse af kreative aktiviteter. Der er adgang til en mindre gårdhave, der er sikret mod indtrængen udefra. Der er installeret videoovervågningsudstyr i alt syv kameraer - rundt om hele bygningen. Foran vinduerne mod gårdhaven er der skærmet mod indkig gennem forsatsruder, som er lavet af en lokal kunstner. Der er brudsikkert glas i kælder og stueplan. Overalt er huset smagfuldt og kreativ indrettet under hensyntagen til den funktion som rummene indeholder. Centerlederen har gennem årene søgt og modtaget fondsmidler til indretning og udsmykning af centeret med det formål at stimulere beboernes nysgerrighed, glæde og velvære. Som gæst og beboer opfordres man gennem små ophængte guidelines til at bidrage til at rydde op, og passe på møblement og udsmykning. Det er tilsynets vurdering, at de fysiske rammer både tilgodeser beboernes sikkerhed udenfor og inde i selve huset, ligesom rammerne med sin unikke og indby- 9 af 12

10 dende indretning sætter rammen for et trygt og indbydende ophold for kriseramte kvinder og deres ledsagende børn. Standard Tilsynet har fokus på rengøring og hygiejneforhold i fællesområder samt på brugerindflydelse i forhold hertil på fællesniveau. Der er aktuelt ansat en kvinde i en tidsbegrænset forsøgsstilling som rengøringsassistent. Ifølge ledelsen bidrager den daglige rengøring til en rengøringsstandard, som minimerer spredning af smittebårne infektioner. Normalt forestår de i forvejen få lønnede medarbejdere rengøringen, men det har hidtil været en udfordring at opretholde samme rengøringsstandard qua de begrænsede ressourcer, hvilket bekymrer ledelsen. Det er tilsynets vurdering at rengøring af centrets arealer bør prioriteres på daglig basis, så risikoen for smittebårne infektioner minimeres og kriseramte kvinder og deres ledsagende børn kan tilbydes et ophold, hvor medarbejdernes og de frivilliges ressourcer anvendes på at bringe de kriseramte kvinder på fode igen. Forhold vedrørende medarbejderne Faglige kompetencer Tilsynet har fokus på antal og medarbejdernes faglige sammensætning og kompetenceområder sammenholdt med brugernes behov, herunder brugen af vikarer. Aktuelt er der ansat fire lønnede medarbejdere; centerlederen, som er socialrådgiver, en børneomsorgsperson, som er pædagog, en pædagogisk medarbejder, som er uddannet teknisk assistent og varetager en kombinationsstilling bestående af administration og pædagogisk arbejde i boafdelingen, samt en kontorassistent og en lønnet kassér. Der er tilknyttet 115 frivillige, som fordeler sig på en vagtgruppe, en etikgruppe, en udslusningsgruppe, en diversegruppe og en leg med børn gruppe, en introgruppe og en sørinegruppe. Hovedparten af de frivillige er krisevagter, men nogle frivillige varetager tillige særlige funktioner, fx er der en frivillig som er ansvarlig for politisamarbejde, en der kommer og klipper og klistrer med børnene i huset, en biblioteksansvarlig, en som underviser børnene i matematik og dansk osv. Desuden er der tilknyttet en sundhedsplejerske, som bistår centret ved behov. Ind i mellem har der været tilrettelagt særlige forløb i et samarbejde mellem en psykolog, en kunstner og en afspændingspædagog finansieret af fondsmidler. Krisevagterne indgå i en fast vagtgruppe med egen koordinator, hvor der ydes regelmæssig kollegial supervision og ekstern supervision ved behov. Der er fem krisevagtgrupper, og en krisevagt har gennemsnitligt tre vagter af fem timer en fem ugers periode. Tilsynet modtog forud for tilsynsdagen guidelines for morgen- og aftenplan for dagholdet samt inspirationskatalog til koordinering i de enkelte vagtgrupper. Det forudsættes at de frivillige er i besiddelse af et personligt overskud, har lyst til at tilegne sig nye færdigheder, er fordomsfrie og kan lide at beskæftige sig med børn og voksne. Der indhentes straffeattester og børneattester. 10 af 12

11 Lønnede og frivillige medarbejderes kompetencer udvikles løbende gennem kurser, viden og erfaringsudveksling. Alle medarbejdere modtager kurser i tavshedspligt, førstehjælpskursus, kriseforståelse, aktiv lytning samt brand og redning. Der kan ansøges om kurser, som knytter sig til de frivilliges indsatsområder i psykologi, psykiatri, relevante lovområder, trosretninger osv. Flere medarbejdere har fx været på konflikthåndteringskursus og på kursus i empatisk kommunikation. Samtlige medarbejdere har mulighed for at ansøge om to korterevarende kurser to gange årligt. Sygefraværet opgøres ikke for gruppen af frivillige. De fire lønnede medarbejdere har til sammen haft 15 sygefraværsdage i Centerlederen oplyser, at der har været flere år uden sygefravær. Ancienniteten blandt både de lønnede og frivillige medarbejdere er høj. Nye medarbejdere Tilsynet har fokus på hvordan nye medarbejdere introduceres til indsatsen og brugerne som helhed. Nye frivillige rekrutteres gennem annoncering, hjemmeside eller opslag og der gennemføres introduktionsaftener fem gange om året. Herefter følger minimum seks krise vagter sammen med seks forskellige og erfarne krisevagter. Dette forløb efterfølges af to enevagter, hvor der er en bagvagt tilknyttet. Oplæringsperioden strækker sig typisk over seks måneder, hvorefter oplæringsperioden udmunder i en ansættelsessamtale med centerlederen. Herefter vurderes det, om pågældende krisevagt kan håndtere selvstændige vagter fremadrettet, eller skal fastholdes i følordning med bagvagt, eller om samarbejdet skal bringes til ophør. Tilsynet modtog forud for tilsynsdagen et eksemplar af en omfattende oplæringsliste og kopi af centerets personalepolitik, som gælder alle frivillige og fastansatte. Oplæringsplanen omfatter gennemgang af en række organisatoriske, brugerrelaterede og praktiske forhold. Andet Stemninger og observationer på stedet. Kontrol af indhold på Tilbudsportalen. Tilsynet modtog på dagen en kopi af tilbudsportalen, hvor oplysningerne var opdaterede og i overensstemmelse med de faktiske forhold. Der indgået aftale med Sønderborg kommune med henblik på opdatering af Kvalitetsstandarden for centret. Den seneste kvalitetsstandard er godkendt af social- og sundhedsudvalget den 28. september Omgangstonen mellem bestyrelsesrepræsentanterne, medarbejderne og beboerne var på tilsynsdagen engageret, anerkendende og inkluderende med respekt for beboernes integritet. Tilsynet fik indtryk af et veldrevet center og en forening med et stort og årelangt engagement i forhold til voldsramte kvinder samt for Kvindekrisecentrets rammer, netværk og konkrete virke i Sønderborg. 11 af 12

12 12 af 12

Sønderborg Kvinde- & Krisecenter

Sønderborg Kvinde- & Krisecenter Sønderborg Kvinde- & Krisecenter Lov om Social Service 109 Kvalitetsstandard Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 28. september 2010 Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Sønderborg Kvinde- &

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Herberget Alberta Anmeldt tilsyn Den 14. december 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Herberget Alberta Anmeldt tilsyn Den 14. december 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Herberget Alberta Anmeldt tilsyn Den 14. december 2012 Indholdsfortegnelse Formalia...3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Rubrik. Sønderborg Kvinde- & Krisecenter. urubkvalitetsstandard

Rubrik. Sønderborg Kvinde- & Krisecenter. urubkvalitetsstandard Rubrik Sønderborg Kvinde- & Krisecenter urubkvalitetsstandard Sønderborg Kvinde- & Krisecenter 1. Overordnede rammer 1.1 Overordnet målsætning for centret Sønderborg Kvinde- & Krisecenter løfter opgaven

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Familiekollektivet Nøddebo Anmeldt tilsyn Den 20. november 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Familiekollektivet Nøddebo Anmeldt tilsyn Den 20. november 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Familiekollektivet Nøddebo Anmeldt tilsyn Den 20. november 2012 Indholdsfortegnelse Formalia...3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Engbo Anmeldt tilsyn Den 20. marts 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Engbo Anmeldt tilsyn Den 20. marts 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Engbo Anmeldt tilsyn Den 20. marts 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Græskobbel Anmeldt tilsyn Den 28. november 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Græskobbel Anmeldt tilsyn Den 28. november 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Græskobbel Anmeldt tilsyn Den 28. november 2012 Indholdsfortegnelse Formalia...3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Jeppesdam Anmeldt tilsyn Den 25. april 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Jeppesdam Anmeldt tilsyn Den 25. april 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Jeppesdam Anmeldt tilsyn Den 25. april 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016 UDKAST af august 2015 Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016 Indledning Denne kvalitetsstandard er generel og retter

Læs mere

Kvalitetsstandarder Krisecentre

Kvalitetsstandarder Krisecentre Kvalitetsstandarder Krisecentre Kvalitetsstandarder for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune Social Service oktober 2012 Indledning Byrådet skal fastsætte en kvalitetsstandard for kvindekrisecentre

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Kærløkke Anmeldt tilsyn Den 17. oktober 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Kærløkke Anmeldt tilsyn Den 17. oktober 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Kærløkke Anmeldt tilsyn Den 17. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Formalia...3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Alssundværkstedet Anmeldt tilsyn Den 27. februar 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Alssundværkstedet Anmeldt tilsyn Den 27. februar 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Alssundværkstedet Anmeldt tilsyn Den 27. februar 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Bosager Anmeldt tilsyn Den 5. oktober 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Bosager Anmeldt tilsyn Den 5. oktober 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Bosager Anmeldt tilsyn Den 5. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Formalia...3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Kvalitetsstandard for Herning Krisecenter

Kvalitetsstandard for Herning Krisecenter Kvalitetsstandard for Herning Krisecenter 2013 1 1. Indledning Herning Krisecenter er et midlertidigt opholdssted for kvinder, som har været udsat for fysisk og/eller psykisk vold eller trusler om vold,

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Brugerrepræsentanter...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Kvindernes Krise- og Aktivitetscenter Esbjerg jf. servicelovens 109 jfr. 139.

Kvalitetsstandard for Kvindernes Krise- og Aktivitetscenter Esbjerg jf. servicelovens 109 jfr. 139. Kvalitetsstandard for Kvindernes Krise- og Aktivitetscenter Esbjerg jfr. servicelovens 109 jfr. 139... 2 Bekendtgørelse nr. 631 af 15. juni 2006 om kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i lov

Læs mere

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 1. Fysiske rammer Antallet af pladser og de fysiske rammer 1.1 Antal pladser og Haderslev Krisecenter har 4 pladser/værelser beliggende fysiske rammer

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Anmeldte tilsyn... 3 Uanmeldte tilsyn... 4 Generelt... 4 Overordnet skabelon til tilsynsrapport...

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter...

Læs mere

Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012

Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012 Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012 Udarbejdet af Alice Storgaard Velfærdsstaben, Vejle Kommune Indhold Indledning... 3 1. Konklusion på tilsynet 2012... 3 1.1. Udviklingspotentialer...

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Friplejehjem Strandhjem Uanmeldt tilsyn Den 12. november 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Friplejehjem Strandhjem Uanmeldt tilsyn Den 12. november 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Friplejehjem Strandhjem Uanmeldt tilsyn Den 12. november 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Kvalitetsstandard for Kvindekrisecentre beliggende i Bornholms Regionskommune.

Kvalitetsstandard for Kvindekrisecentre beliggende i Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for Kvindekrisecentre beliggende i Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandarden er gældende for Kvindekrisecenter Bornholm som eneste beliggende Kvindekrisecenter i Bornholms Regionskommune.

Læs mere

Kvalitetsstandard 2009

Kvalitetsstandard 2009 Kvalitetsstandard 2009 Herning, marts 2008 Indledning Herning Krisecenter er et midlertidigt opholdssted for kvinder, som har været udsat for fysisk og/eller psykisk vold eller trusler om vold, samt eventuelt

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Værkstedet Østerlund og Naturværkstedet.

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Værkstedet Østerlund og Naturværkstedet. www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Værkstedet Østerlund og Naturværkstedet. Anmeldt tilsyn Den 19.02.2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter...

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Ib Rønn Konsulentvirksomhed for Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 17. september 2013 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i krisecentre efter Lov om Social Service 109. Kvalitetsstandarden for krisecentre

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tandsbjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 28. november 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tandsbjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 28. november 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tandsbjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 28. november 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa.

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Værestedet 12 eren Anmeldt tilsyn Den 05. april 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Værestedet 12 eren Anmeldt tilsyn Den 05. april 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Værestedet 12 eren Anmeldt tilsyn Den 05. april 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Brugerrepræsentanter...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 18. september 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 18. september 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 18. september 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Hørup Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den25. september 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Hørup Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den25. september 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Hørup Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den25. september 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

Kvalitetsstandard Roskilde Kvindekrisecenter 2014-2016

Kvalitetsstandard Roskilde Kvindekrisecenter 2014-2016 Kvalitetsstandard Roskilde Kvindekrisecenter 2014-2016 Side2/6 Baggrund Denne kvalitetsstandard indeholder en samlet information om de tilbud og ydelser, som borgere tilbydes ved ophold i Roskilde Kvindekrisecenter.

Læs mere

Information til frivillige HOLSTEBRO KRISECENTER

Information til frivillige HOLSTEBRO KRISECENTER Information til frivillige HOLSTEBRO KRISECENTER Information til frivillige Velkommen til Holstebro Krisecenter. Vi er glade for, at du har lyst til at yde en indsats og et frivilligt arbejde. Vi ved at

Læs mere

Ringsted Krisecenter Anmeldt tilsyn Den 19. maj 2010

Ringsted Krisecenter Anmeldt tilsyn Den 19. maj 2010 www.bunkogelkjaer.dk CVR.nr. 32 57 25 10 Ringsted Krisecenter Anmeldt tilsyn Den 19. maj 2010 Formalia Dette anmeldte tilsyn på Ringsted Krisecenter, Sorøvej 22, 4100 Ringsted blev gennemført den 19. maj

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune. Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune. Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ringsted Krisecenter.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22.

Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22. Notat Emne Til Socialudvalget Kopi til Den 22. oktober 2012 Aarhus Kommune 1. Resume I nærværende notat præsenteres en status på Århus Krisecenter. Notatet behandler en række forhold, der har været rejst

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Oplysninger om det aktuelle tilsyn: Der aflægges uanmeldt tilsynsbesøg d. 18. november 2013 i tidsrummet 14.30 16.30.

Oplysninger om det aktuelle tilsyn: Der aflægges uanmeldt tilsynsbesøg d. 18. november 2013 i tidsrummet 14.30 16.30. Tilsynsnotat af 18. november 2013. Uanmeldt tilsyn. Navn: C. Knaps Minde Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6 Adresse: E-mail: Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg km@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 8970 5278 / Nattevagt

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Røbo 3. september 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne og vedligeholdelse

Læs mere

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Uanmeldt tilsyn den 17. januar 2014 Tilsynet blev udført af tilsynsførende konsulenter; Jeanette de Mailly Kirsten Ølshøj Socialtilsyn Hovedstaden 1 Indledning

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Flintholm Uanmeldt tilsyn Den 28. maj 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Flintholm Uanmeldt tilsyn Den 28. maj 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Flintholm Uanmeldt tilsyn Den 28. maj 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret Bo & Støtte Rapport over tilsyn 2012 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 27. januar 2010 Formalia Dette uanmeldte tilsyn på Palleshave Bo- og Aktivitetscenter, Hedebovej 48, 5750

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Værkstedet Søndervang Anmeldt tilsyn Den 17.05.2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Værkstedet Søndervang Anmeldt tilsyn Den 17.05.2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Værkstedet Søndervang Anmeldt tilsyn Den 17.05.2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Brugerrepræsentanter...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12.

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12. Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Dato 07.12.2012 Udarbejdet af Hanne Andreasen Dato for Tilsynsbesøg 03.12.2012 Mødested Huset Trappebæksvej

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Bo- og Servicecenter Søvænge Anmeldt tilsyn Den 6. juni 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Bo- og Servicecenter Søvænge Anmeldt tilsyn Den 6. juni 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Bo- og Servicecenter Søvænge Anmeldt tilsyn Den 6. juni 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Brugerrepræsentanter...

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Skolen Væverhuset A/S Anmeldt tilsyn Den 9. november 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Skolen Væverhuset A/S Anmeldt tilsyn Den 9. november 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Skolen Væverhuset A/S Anmeldt tilsyn Den 9. november 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Børnerepræsentanter...3

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg Fredensborg den 16. januar 2012 ÅRSRAPPORT 2011. Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2011 gennemført 4 tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 16. september 2013 Sagsnummer 2013010217EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER VEST Center

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Servicedeklaration for Stevnsfortet

Servicedeklaration for Stevnsfortet Servicedeklaration for Stevnsfortet 2015 Praktiske oplysninger Korsnæbsvej 63, 4673 Rødvig Stevns Tlf.: 56 50 73 70 Konst. forstander Peter Jørgensen Hjemmeside: www.stevnsfort.dk E-mail: stevnsfortet@regionsjaelland.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn den 26. juni 2013

Uanmeldt tilsyn den 26. juni 2013 Område: Det sociale område Afdeling: Driftsafdelingen Journal nr.: Dato: 26. juni 2013 Udarbejdet af: Else Pedersen E-mail: else.pedersen @regionsyddanmark.dk Telefon: 7663 1072/2920 1072 Uanmeldt tilsyn

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Den Sociale Virksomhed ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 31.

Læs mere

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Praktiske oplysninger Skelbakken 9, 2690 Karlslunde Tlf. 46 16 17 18 Forstander: Birthe Hansen Hjemmeside: www.skelbakken.dk E-mail: skelbakken@regionsjaelland.dk

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Damkjærgård Dato 24.11.2011 Journalnummer 16.03.26-K09-68-07 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Læs mere

Plejehjemmet Falkenberg. Helsingør Kommune

Plejehjemmet Falkenberg. Helsingør Kommune Plejehjemmet Falkenberg Helsingør Kommune 04-04-2012 1. Indledning.... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Gennemførsel af tilsynet... 3 2. Konklusion af tilsynet.... 3 2.1 Lovmedholdelighed.... 3 2.2 Overordnet

Læs mere

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT for Tilsynsførende: Tilsynet udført d. 8. juni 2007 Forrige tilsyn udført d. - Tilsynet var anmeldt / uanmeldt - Tilsynsbesøgets struktur / Deltagere

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 15. maj 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Soloprojekt.dk Tilbudstype og form Opholdsted henhold

Læs mere

Botilbuddet Malthesminde

Botilbuddet Malthesminde Botilbuddet Malthesminde RAPPORT OVER TILSYN 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF TILBUDDET: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet...

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009

Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009 Den 14. oktober 2011 Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009 OPFØLGNING J.nr. 2009-3790-062/CBR 1/12 Indholdsfortegnelse 4. Beboerne... 2 4.2.1. Medicininstruks mv....

Læs mere

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 25. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 25. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning Sundhed & Omsorg Anmeldt Tilsyn Dan Ren Service A/S (privat leverandør af personlig og praktisk hjælp, SEL 83) Vurdering Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 25. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn Storskoven Dato 27.11.2012 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Mødested Storskoven, Storskovvej

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013 Vedtægter for den Selvejende institution Horsens Krisecenter Marts 2013 1 Navn og hjemsted. Den selvejende institution, Horsens Krisecenter, har til formål midlertidigt at huse voldsramte kvinder og deres

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om kvindekrisecentre. Januar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om kvindekrisecentre. Januar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om kvindekrisecentre Januar 2014 BERETNING OM KVINDEKRISECENTRE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 3 A. Baggrund... 3 B. Formål, afgræsning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsstandard for Horsens Krisecenter

Kvalitetsstandard for Horsens Krisecenter Kvalitetsstandard for Horsens Krisecenter 1. Grundoplysninger: Institutionstype: Krisecenter Adresse: Sundvej 34A, 8700 Horsens, tlf. nr. 75 61 81 99 E-mail adresse: post@horsens-krisecenter.dk Selvejende

Læs mere

3.1. Bemærkninger vedrørende forslaget om udvidelse og styrkelse af rådgivningsforpligtelsen

3.1. Bemærkninger vedrørende forslaget om udvidelse og styrkelse af rådgivningsforpligtelsen Høringsnotat over udkast til lov om ændring af lov om social service (Udvidet og styrket indsats for kvinder på krisecentre og orienteringspligt for kvindekrisecentre og forsorgshjem, herberger mv.) 1.

Læs mere

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne Vejledning Magtanvendelse Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ Aabenraa Selvhjælp et sundhedsfremmende alternativ 1 Kort om huset Aabenraa Selvhjælp er en frivilligdrevet institution, der tilbyder gratis hjælp til selvhjælp. Det være sig i form af individuelle samtaler,

Læs mere