CVR-nr Sønderborg Kvinde- og Kvindekrisecenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Sønderborg Kvinde- og Kvindekrisecenter"

Transkript

1 CVR-nr Sønderborg Kvinde- og Kvindekrisecenter Anmeldt tilsyn Den 31. maj 2013

2 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter:... 3 Bestyrelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter... 3 Indledning... 3 Program... 4 Konklusion... 4 Tilbuddets udviklingsområder... 5 Forhold vedrørende retssikkerhed for brugerne Visitation... 5 Personfølsomme oplysninger... 6 Klager... 6 Brugerindflydelse... 6 Forhold vedrørende den faglige indsats... 7 Indsatsen... 7 Magtanvendelser... 8 Medicin... 8 Økonomi... 8 Forhold vedrørende de fysiske rammer... 9 Egnethed... 9 Standard Forhold vedrørende medarbejderne Faglige kompetencer Nye medarbejdere Andet af 12

3 Formalia Dette tilsyn på Sønderborg Kvinde- og Krisecenter, Agervang 5, 6400 Sønderborg er gennemført den 31. maj 2013 af eksterne konsulenter Vivian Elkjær og Camilla Rask. Ledelsesrepræsentanter: Centerleder Ruth Malle Bestyrelsesrepræsentanter Psykolog Sygeplejerske og Cand. pæd. psyk. Medarbejderrepræsentanter Lønnet medarbejder, tidligere frivillig gennem 8 år Beboerrepræsentanter Kvinde med et ledsagende barn Indledning Sønderborg Kvinde- og Krisecenter er en boform for kvinder jf. Lov om Social Service (SEL) 109, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold. Akut kriseramte kvinder og deres medfølgende børn modtages døgnet rundt. Kvinder med et aktivt misbrug eller kvinder med akut psykiatrisk behandlingsbehov henvises til andet offentligt tilbud. Om muligt tilbydes disse kvinder en soveplads for en nat afskilt fra den øvrige boafdeling, indtil anden løsning er fundet. Brugerne skal kunne evne at drage nytte af hjælp efter selvhjælpsprincippet. Brugerne kommer med forskellig kulturel, etnisk og religiøs baggrund. Sønderborg Kvinde- og Krisecenter er en selvejende kvindeforening med egen bestyrelse. Generelforsamlingen er den højest besluttende myndighed. Centeret opstod på frivilligt initiativ i 1984, og drives i dag ved hjælp af en kombination af lønnende og ulønnede medarbejdere. Tilbuddet ledes af en centerleder, og der tilbydes forebyggende og ambulante krisesamtaler samt ophold for voldsramte kvinder og deres børn i op til tre måneder. Centret er delt op i en samtaleafdeling og en boafdeling. Der er foruden centerlederen ansat 3 lønnede medarbejdere og tilknyttet 115 frivillige hjælpere. I boafdelingen er der plads til fem kvinder med ledsagende børn, dog siger brandmyndigheden, at der maksimalt må overnatte elleve personer samt en sovende nattevagt. Hver kvinde har mulighed for at medtage op til 3 børn. På tilsynsdagen var fire familieværelser optaget og et var ledigt. I samtaleafdelingen gennemføres ca. 900 samtaler om året. Gennemsnitsopholdslængden målt i 2011 var på 26 døgn pr. kvinde. 3 af 12

4 Efter aftale med Sønderborg kommune har centret fuld belægning ved tre boende kvinder, da de ca. 900 samtaler årligt i samtaleafdelingen udgør to pladser. Der er et tæt samarbejde med Aabenraa krisecenter, som der også henvises til ved overbelægning. Centret modtager kvinder fra hele landet. Kvinde- og Krisecentret har et stort netværk og et tæt samarbejde med lokale og nationale aktører omfattende foreninger (fx LOKK, andre krisecentre og kvindekomiteen) kommunale, regionale og statslige instanser (fx kommune, sygehus, psykiatrien, læger, politi og statsforvaltninger), fonde, privatpersoner og virksomheder, som har betænkt kvindekrisecentret af flere omgange. Centret arbejder aktivt for at sætte vold mod kvinder på dagsordenen i flere sammenhænge, fx ved at kvittere med at møde op på virksomheder, når de har udviklet en personalepolitik for voldsramte medarbejdere eller ved at være repræsenteret ved byens blå rambla. Der arbejdes løbende på udvikling af best practice indenfor området, herunder udvikling af metoder med henblik på at fremme forebyggelse af livsstilssygdomme. Grundlaget for tilsynets gennemførelse er aftalt med Sønderborg Kommune og beskrevet i en tilhørende tilsynsmanual. Forinden tilsynsbesøget har tilbuddet fremsendt forberedende materiale bestående af blandt andet årsskrift, foldere, håndbøger, henvendelsesskemaer, tavshedspligterklæringer, opgavebeskrivelser for kontaktpersoner, dag- eftermiddag og aftenhold, introduktionsmateriale og oplæringsliste til nye medarbejdere, udskrift af tilbudsportal, aktivitetskalender og dagsorden til Go morgen træf samt inspiration til koordinering af daghold/frivillige og et oplæg til kommunikation som metode. Herudover har tilsynet forberedt sig gennem tilgængeligt materiale på hjemmesiden samt kommunens gældende kvalitetsstandard for området. Tilsynsbesøget er gennemført anmeldt og er et udtryk for det øjebliks billede, som er tilgængelig på tidspunktet for tilsynets gennemførelse. I tilsynet er der lagt vægt på kontrol og brugerrelaterede forhold. Det eksterne tilsyn refererer til Sønderborg Kommune, som er tilsynsmyndigheden. Program Tilsynet blev gennemført i tidsrummet kl til kl Efter en kort præsentation og planlægning af tilsynsbesøget, interviewede tilsynet ledelsen og bestyrelsesrepræsentanterne, hvorefter konsulenterne fik en rundvisning i huset. Undervejs talte konsulenterne kort med de tilstedeværende, herunder flere frivillige og en beboer. Herefter blev der gennemført et interview med en lønnet medarbejder samt en beboer. Interviewene blev gennemført hver for sig. Til sidst blev tilsynsbesøget afrundet sammen med ledelsen og bestyrelsesrepræsentanterne. Konklusion Tilsynets konklusion i forhold til brugeroplevet kvalitet, medarbejderoplevet kvalitet og tilsynets oplevelse af faglig kvalitet. Det er tilsynets overordnede konklusion at voldsramte kvinder og deres medfølgende børn tilbydes et sikkert og beskyttet ophold, hvor der ydes akut krisehjælp, familierådgivning og psykologhjælp til medfølgende børn i overensstemmelse med lovgivningen. Der lægges vægt på et inddragende samarbejde med den enkelte kvinde funderet på en empatisk, anerkendende og fællesskabsbaseret tilgang i stimulerende, aktivitetsorienterede, kreative og trygge fysiske rammer for både kvinder og børn. Det er tillige 4 af 12

5 tilsynets vurdering at centret bidrager til at understøtte voldsramte kvinders rettigheder og muligheder gennem et solidt netværk af private og offentlige aktører. Den kvinde, som tilsynet talte med på tilsynsdagen, beskrev sit ophold som værende kendetegnet af hjælpende, fordomsfrie og engagerede medarbejdere, som bidrager til et trygt ophold, hvor hun har modtaget relevant hjælp til at håndtere egne personlige og familiemæssige udfordringer. Det er tilsynets vurdering, at centerlederen i samarbejde med bestyrelsen gør en stor og ihærdig indsats for at fremme voldsramte kvinder og deres ledsagende børns livskvalitet både under og efter et ophold på kvindekrisecentret. Der lægges vægt på at kvalificere og koordinere indsatsen med en stor frivillig gruppe, samtidig med at der er et relevant fokus på intern vidensdeling og erfaringsudveksling, ligesom der er adgang til kompetenceudvikling i og uden for huset for begge medarbejdergrupper. Tilbuddets udviklingsområder Tilsynets opsummering af punkter til behandling, hvor Skal er udtryk for forhold, som er uacceptable, og som skal bringes i orden, eventuelt i samarbejde med forvaltningen eller tilsynsmyndigheden Anbefalinger er udtryk for tilsynets vurdering i et forhold, som skal overvejes, men ikke nødvendigvis følges. Sønderborg Kvinde- og Krisecenter er omfattet af reglerne om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, jf. lovbekendtgørelse nr. 904 af 18.august 2011 samt bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, jf. bekendtgørelse af 15. januar Tilsynet anbefaler derfor at centret gør sig overvejelser om, hvordan det sikres at både lønnede og frivillige medarbejdere er bekendt med lovgrundlaget. Forhold vedrørende retssikkerhed for brugerne. Visitation Tilsynet har fokus på håndtering af ind- og udvisitering. Herunder brugerinddragelse og samtykke fra den involverede. Voldsramte kvinder kan anonymt henvende sig til centret på eget initiativ enten pr. telefon, skriftligt eller ved fremmøde. Kommunale myndigheder (fx politi og sundhedsvæsen) eller private aktører (fx arbejdspladser, naboer, familie eller andre, som er i berøring med den voldsramte kvinde) kan også på vegne af kvinden rette henvendelse til Kvindekrisecentret. Centerlederen har bemyndigelse til at afgøre om kvinden er omfattet af målgruppen og træffer således afgørelse og optagelse jf. SEL 109, stk. 3. Undtagelser fra anonymitetsprincippet kan forekomme, hvis kvinden har behov for offentlige ydelser eller hvis medfølgende børn har behov for professional støtte. Den voldsramte kvinde orienteres altid forud for at kvindekrisecentret tager kontakt til øvrige offentlige instanser. Centerlederen oplyste under tilsynet at Servicelovens kapitel 27, som omhandler krav om underretningspligt til kommuner vedrørende børn i særlige situationer, stort set 5 af 12

6 altid tages i anvendelse, således at der tilgår underretning om medfølgende børn til den voldsramte kvindes handlekommune ved indvisitering på Kvindekrisecentret. Af hensyn til centrets ansvar overfor de voldsramte kvinder anbefaler tilsynet, at centret opfordrer de voldsramte kvinder til at efterspørge en kommunal 141 handleplan, således at der bakkes op omkring kvindens retssikkerhed umiddelbart efter, at kvinden har ladet sig indskrive på centret. Personfølsomme oplysninger Tilsynet har fokus på opbevaring og håndtering af personfølsomme oplysninger i henhold til blandt andet persondataloven. Alle personlige og relevante oplysninger omkring beboerne føres i et henvendelsesskema, et skema med elementære og akutte beboeroplysninger, et indflytningsskema, et børneskema og i notatform i et skema, som omhandler dagbogskoordination. De mest elementære og akutte beboeroplysninger opbevares i ringbind på aflåst personalekontor. Øvrige oplysninger opbevares i aflåst arkivskab, som står i et mindre rum i tilknytning til personalekontoret. Der er ingen elektronisk journal på beboeren og alle oplysninger destrueres efter udflytning. Al statistik udarbejdes anonymt. Det er tilsynets vurdering, at håndteringen af personfølsomme oplysninger sker i overensstemmelse med persondataloven. Klager Tilsynet har fokus på brugernes klageadgang. Endvidere hvordan klagesager håndteres. Der er pt. ingen klager. I beboerhåndbogen, som udleveres og gennemgås med nye beboere, orienteres kvinden om, at såfremt pågældende ønsker at klage over forhold under opholdet kan der ske henvendelse til centrets ledelse, centrets bestyrelse, og eller tilsynsmyndigheden. Det fremgår ligeledes af beboerhåndbogen at klage over manglende optagelse i boafdelingen kan indbringes for det Sociale Nævn, Statsforvaltningen Syddanmark. Tidligere har voldsramte mænd været utilfredse med at blive afvist af centret på grund af deres køn. Centret henviser voldsramte mænd til mandekrisecentret i Horsens, og voldsudøvende mænd, som ønsker hjælp, til behandling ved Dialog mod Vold. Tilsynet vurderer på det foreliggende, at Sønderborg Kvinde- og Krisecenter på tilfredsstillende vis både oplyser om, og sikrer brugernes klageadgang. Brugerindflydelse Tilsynet har fokus på muligheden for fælles brugerinddragelse gennem eksempelvis brugerråd eller pårørenderåd. Der er ikke etableret et brugerråd grundet den hyppigt skiftende brugergruppe og den korte opholdslængde samt kvindernes udprægede krisetilstand under opholdet. Derimod lægges der vægt på, at kvinderne inddrages i alle forhold, som vedrører dem og bliver opfordret til at give udtryk for ønsker, behov samt udtale eventuelt kritik. Der 6 af 12

7 afholdes Go morgen træf på alle hverdage med de øvrige beboere og en krisemedarbejder om dagens tilrettelæggelse, herunder fordeling af dagens aktiviteter, inklusiv rengøring, madlavning, oprydning m.v. Derudover høres til beboernes trivsel, drømme, gårdsdagens oplevelser og ønsker til dagen. Tilsynet modtog forud for tilsynet en kopi af guidelines for medarbejders gennemførsel af Go morgen træf møder. Der arrangeres flere årlige fælles arrangementer, herunder en årlige julehyggedag, hvor der møder mellem 200 og 300 personer op, som har tilknytning til centeret. Tilsynet talte med en beboer, som havde boet på centret i ca. tre måneder og nu var på vej til at flytte i egen bolig i nærområdet. Beboeren fremhævede, at hun under sit ophold var blevet mødt med forståelse, indlevelse, stor menneskelighed og fordomsfrihed af medarbejdere - frivillige som ansatte - der alle har efterladt et indtryk af, at de kan lide og er engagerede i det, de laver. Beboeren gav udtryk for, at hun under hele forløbet har følt sig værdsat og velkommen i et hus med en stor personlighed, hvor der er styr på det hele, en høj standard, og få regler, som skal følges. Indimellem har det været en udfordring, at hun har skullet forholde sig til så mange frivillige, hvilket hun har givet udtryk for overfor ledelse og medarbejdere. Hun blev i den forbindelse orienteret om, at de frivillige var der for at hjælpe hende og ikke omvendt, hvorfor hun ikke skulle føle sig forpligtet til at hilse eller forholde sige til alle medarbejdere i huset. Pågældende beboer havde ingen forslag til forbedringer af indsatsen, der tilbydes på krisecenteret. Forhold vedrørende den faglige indsats Indsatsen Tilsynet har fokus på samspillet mellem lovgivningen og de ydelser og tilbud, der ydes til brugerne og deres børn samt hvordan indsatsen planlægges og koordineres. Centrets væsentlige indsats er at yde beskyttet ophold i form af fysisk sikkerhed, hvor voldsudøveren ikke har adgang. Døgnet rundt kan der ydes akut krisehjælp, som består af en øjeblikkelig samtale med kvinden og eventuelle børn ved indflytning. Akutfunktionen indeholder også kontakt til politi, vagtlæge, skadestue og sociale myndigheder. Ved indflytning tilknyttes kvinden en kontaktperson blandt de fastansatte, som fungerer som tovholder og casemanager under hele forløbet. Tilsynet modtog forud for besøget guidelines for opgaveporteføljen for kontaktpersonerne og input til gennemførsel af samtaler baseret på empatisk kommunikation. I overensstemmelse med SEL 109 tilbydes kvinderne og deres børn familierådgivning hos en udpeget kommunal socialrådgiver i Sønderborg kommune med særligt kendskab til området. Børn og unge ydes tillige op til psykologsamtaler. Gennem LOKK kan kvinder tilbydes op til 14 timers psykologbistand. Børnepsykologen har samtaler med børnene på centret, mens kvinderne konsulterer psykologen i dennes klinik. I forbindelse med indflytning, ophold og fraflytning på centret udfyldes med morens samtykke et børneskema. Skemaet indeholder blandt andet spørgsmål, som afdækker om barnet har været udsat for fysisk, psykisk eller materiel vold samt seksuelle overgreb og om barnet har overværet eller overhørt fysisk og/eller seksuel vold mod sin mor. 7 af 12

8 Udslusning af kvinden samt eventuelt medfølgende børn påbegyndes i umiddelbar forlængelse af indflytning, for at understøtte en indsats efter opholdet på Centret, som skal hjælpe kvinden til et bedre liv efter opholdet. Indsatsen kan blandt andet omfatte initiativer rettet mod den voldsudøvende part, boligsøgning, støtte til samvær med børnene m.m. Magtanvendelser Tilsynet har fokus på antal og art, medarbejdernes kendskab til lovgivningen og retningslinjer. Herudover retningslinjer for og tilgange til konflikthåndtering og forebyggelse. Brugerinddragelse på individ- og fællesniveau. Ledelse og medarbejderrepræsentanten tilkendegiver, at der ikke på noget tidspunkt har været udført en magtanvendelse på centret hverken over for børn eller voksne. Kvinder som udviser en udadrettet adfærd kan ikke tage ophold på centeret og såfremt kvinder, som bor på centeret, udviser en udadrettet adfærd, bliver de bedt om at stoppe eller forlade centret. Hvis adfærden ikke bringes til ophør, kontaktes politiet. Kvinder, som udviser en udadrettet adfærd, er meget sjældent forekommende på centret. De fysiske rammer, som værner om beboerne integritet og sårbarhed samt en konfliktnedtrappende, anerkendende og inddragende tilgang bidrager ifølge ledelsen tillige til, at magt ikke er en del af hverdagen på centret. Tilsynet bemærker, at Sønderborg Kvinde- og Krisecenter er omfattet af reglerne om magtanvendelse, hvad angår de kvinder og de børn, som tager ophold på centeret, og derfor skal være bekendt med gældende vejledning på området. Medicin Tilsynet har fokus på retningslinjer i henhold til gældende vejledning fra Sundhedsstyrelsen, opbevaring og administration i forhold til medicin. Endvidere på forebyggelse af utilsigtede hændelser. Al medicin opbevares aflåst i vagtsoverummet af hensyn til børns frie færdsel og sikkerhed. Beboernes medicin opbevares adskilt i kasser. Når en beboer ønsker sin medicin, inviteres beboeren med ind på vagtværelset, og medarbejderen låser skabet op, hvorefter beboeren får udleveret sin egen medicinkasse. Herefter udtager pågældende beboer selv den medicin fra egen kasse, som hun skal bruge. Det er tilsynets vurdering at medicinopbevaringen alene tjener et sikkerhedsmæssigt formål, og at medicinadministrationen ikke omfatter medicinhåndtering, herunder medicindosering og hjælp til brugerens indtagelse af medicin, inklusive den fornødne observation af borgeren. Tilsynet vurderer derfor, at Sønderborg Kvinde- og Krisecenter ikke er omfattet af regler i forbindelse med medicinordination, medicingivning samt opbevaring og bortskaffelse, jf. Sundhedsstyrelsens vejledning af den 30. juni Økonomi Tilsynet har fokus på håndtering af beboerøkonomi både i praksis og ud fra en pædagogisk tilgang. Retningslinjer og struktur. 8 af 12

9 Pr. 1. januar 2013 er egenbetaling på centret blevet ophævet. Ledelsen oplyser, at det har medført en væsentlig administrativ lettelse og frataget flere kvinder, som ikke har kunnet betale egenbetalingen, både skyld og gæld. Egenbetalingen har også tidligere afholdt nogle kvinder for at tage ophold på centeret på grund af manglende penge. Centret håndterer i øvrigt ikke beboernes økonomi, men kan bistå ved henvendelse til rette instans, såfremt beboeren måtte have behov for råd og vejledning i forhold til egen økonomiske situation. Forhold vedrørende de fysiske rammer Egnethed Tilsynet har fokus på de fysiske rammers egnethed i forhold til målgruppen. Sønderborg Kvinde- og Krisecenter har til huse i en ældre overlægebolig i tilknytning til Sønderborg Sygehus. Huset, som udgøres af 600 m2, er i 3 etager. Huset er løbende blevet moderniseret, så huset understøtter opgaveløsningen. Til huset hører en lukket gårdhave. I stuetagen, som også huser samtaleafdelingen, findes personalekontor, dørtelefon, computere samt arkivrum. Der er adgang til et stort mødelokale og i forlængelse heraf et samtalerum. Der er tillige et stort legerum for mindre børn samt et nyligt indrettet ungerum, som også anvendes til samtalerum. Endvidere er der adgang til personaletoilet samt printer og kopirum. På 1. sal findes fællesrummene for boafdelingen. Her er adgang til et nyrenoveret køkken, en stor spisestue og i forlængelse herfra legerum for de mindste børn. Der er tillige en fælles opholdsstue, et beboerkontor med en mønttelefon, samt et medarbejderkontor med videoovervågning, computer og dørtelefon. Foruden et beboerbadeværelse ligger medarbejdernes sove- og hvilerum med aflåste skabe, hvor blandt andet beboernes medicin opbevares. Anden sal udgøres af fem familieværelser, et mindre toilet og et depotrum. Hvert familieværelse er, foruden dobbeltseng og spisebord, udstyret med safeboks, Tv/ DVD og radio. Familierummene har hver deres farvekode, som afspejler sig i håndklæder, tandkrus samt andre toilet og badeartikler, som gør det nemmere for beoerne at dele fælles toilet og badefaciliteter. Der er adgang til vaskemaskine og tørretumbler i kælderen, som også rummer mulighed for at igangsættelse af kreative aktiviteter. Der er adgang til en mindre gårdhave, der er sikret mod indtrængen udefra. Der er installeret videoovervågningsudstyr i alt syv kameraer - rundt om hele bygningen. Foran vinduerne mod gårdhaven er der skærmet mod indkig gennem forsatsruder, som er lavet af en lokal kunstner. Der er brudsikkert glas i kælder og stueplan. Overalt er huset smagfuldt og kreativ indrettet under hensyntagen til den funktion som rummene indeholder. Centerlederen har gennem årene søgt og modtaget fondsmidler til indretning og udsmykning af centeret med det formål at stimulere beboernes nysgerrighed, glæde og velvære. Som gæst og beboer opfordres man gennem små ophængte guidelines til at bidrage til at rydde op, og passe på møblement og udsmykning. Det er tilsynets vurdering, at de fysiske rammer både tilgodeser beboernes sikkerhed udenfor og inde i selve huset, ligesom rammerne med sin unikke og indby- 9 af 12

10 dende indretning sætter rammen for et trygt og indbydende ophold for kriseramte kvinder og deres ledsagende børn. Standard Tilsynet har fokus på rengøring og hygiejneforhold i fællesområder samt på brugerindflydelse i forhold hertil på fællesniveau. Der er aktuelt ansat en kvinde i en tidsbegrænset forsøgsstilling som rengøringsassistent. Ifølge ledelsen bidrager den daglige rengøring til en rengøringsstandard, som minimerer spredning af smittebårne infektioner. Normalt forestår de i forvejen få lønnede medarbejdere rengøringen, men det har hidtil været en udfordring at opretholde samme rengøringsstandard qua de begrænsede ressourcer, hvilket bekymrer ledelsen. Det er tilsynets vurdering at rengøring af centrets arealer bør prioriteres på daglig basis, så risikoen for smittebårne infektioner minimeres og kriseramte kvinder og deres ledsagende børn kan tilbydes et ophold, hvor medarbejdernes og de frivilliges ressourcer anvendes på at bringe de kriseramte kvinder på fode igen. Forhold vedrørende medarbejderne Faglige kompetencer Tilsynet har fokus på antal og medarbejdernes faglige sammensætning og kompetenceområder sammenholdt med brugernes behov, herunder brugen af vikarer. Aktuelt er der ansat fire lønnede medarbejdere; centerlederen, som er socialrådgiver, en børneomsorgsperson, som er pædagog, en pædagogisk medarbejder, som er uddannet teknisk assistent og varetager en kombinationsstilling bestående af administration og pædagogisk arbejde i boafdelingen, samt en kontorassistent og en lønnet kassér. Der er tilknyttet 115 frivillige, som fordeler sig på en vagtgruppe, en etikgruppe, en udslusningsgruppe, en diversegruppe og en leg med børn gruppe, en introgruppe og en sørinegruppe. Hovedparten af de frivillige er krisevagter, men nogle frivillige varetager tillige særlige funktioner, fx er der en frivillig som er ansvarlig for politisamarbejde, en der kommer og klipper og klistrer med børnene i huset, en biblioteksansvarlig, en som underviser børnene i matematik og dansk osv. Desuden er der tilknyttet en sundhedsplejerske, som bistår centret ved behov. Ind i mellem har der været tilrettelagt særlige forløb i et samarbejde mellem en psykolog, en kunstner og en afspændingspædagog finansieret af fondsmidler. Krisevagterne indgå i en fast vagtgruppe med egen koordinator, hvor der ydes regelmæssig kollegial supervision og ekstern supervision ved behov. Der er fem krisevagtgrupper, og en krisevagt har gennemsnitligt tre vagter af fem timer en fem ugers periode. Tilsynet modtog forud for tilsynsdagen guidelines for morgen- og aftenplan for dagholdet samt inspirationskatalog til koordinering i de enkelte vagtgrupper. Det forudsættes at de frivillige er i besiddelse af et personligt overskud, har lyst til at tilegne sig nye færdigheder, er fordomsfrie og kan lide at beskæftige sig med børn og voksne. Der indhentes straffeattester og børneattester. 10 af 12

11 Lønnede og frivillige medarbejderes kompetencer udvikles løbende gennem kurser, viden og erfaringsudveksling. Alle medarbejdere modtager kurser i tavshedspligt, førstehjælpskursus, kriseforståelse, aktiv lytning samt brand og redning. Der kan ansøges om kurser, som knytter sig til de frivilliges indsatsområder i psykologi, psykiatri, relevante lovområder, trosretninger osv. Flere medarbejdere har fx været på konflikthåndteringskursus og på kursus i empatisk kommunikation. Samtlige medarbejdere har mulighed for at ansøge om to korterevarende kurser to gange årligt. Sygefraværet opgøres ikke for gruppen af frivillige. De fire lønnede medarbejdere har til sammen haft 15 sygefraværsdage i Centerlederen oplyser, at der har været flere år uden sygefravær. Ancienniteten blandt både de lønnede og frivillige medarbejdere er høj. Nye medarbejdere Tilsynet har fokus på hvordan nye medarbejdere introduceres til indsatsen og brugerne som helhed. Nye frivillige rekrutteres gennem annoncering, hjemmeside eller opslag og der gennemføres introduktionsaftener fem gange om året. Herefter følger minimum seks krise vagter sammen med seks forskellige og erfarne krisevagter. Dette forløb efterfølges af to enevagter, hvor der er en bagvagt tilknyttet. Oplæringsperioden strækker sig typisk over seks måneder, hvorefter oplæringsperioden udmunder i en ansættelsessamtale med centerlederen. Herefter vurderes det, om pågældende krisevagt kan håndtere selvstændige vagter fremadrettet, eller skal fastholdes i følordning med bagvagt, eller om samarbejdet skal bringes til ophør. Tilsynet modtog forud for tilsynsdagen et eksemplar af en omfattende oplæringsliste og kopi af centerets personalepolitik, som gælder alle frivillige og fastansatte. Oplæringsplanen omfatter gennemgang af en række organisatoriske, brugerrelaterede og praktiske forhold. Andet Stemninger og observationer på stedet. Kontrol af indhold på Tilbudsportalen. Tilsynet modtog på dagen en kopi af tilbudsportalen, hvor oplysningerne var opdaterede og i overensstemmelse med de faktiske forhold. Der indgået aftale med Sønderborg kommune med henblik på opdatering af Kvalitetsstandarden for centret. Den seneste kvalitetsstandard er godkendt af social- og sundhedsudvalget den 28. september Omgangstonen mellem bestyrelsesrepræsentanterne, medarbejderne og beboerne var på tilsynsdagen engageret, anerkendende og inkluderende med respekt for beboernes integritet. Tilsynet fik indtryk af et veldrevet center og en forening med et stort og årelangt engagement i forhold til voldsramte kvinder samt for Kvindekrisecentrets rammer, netværk og konkrete virke i Sønderborg. 11 af 12

12 12 af 12

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Kærløkke Anmeldt tilsyn Den 17. oktober 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Kærløkke Anmeldt tilsyn Den 17. oktober 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Kærløkke Anmeldt tilsyn Den 17. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Formalia...3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Værestedet 12 eren Anmeldt tilsyn Den 05. april 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Værestedet 12 eren Anmeldt tilsyn Den 05. april 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Værestedet 12 eren Anmeldt tilsyn Den 05. april 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Brugerrepræsentanter...

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Jeppesdam Anmeldt tilsyn Den 25. april 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Jeppesdam Anmeldt tilsyn Den 25. april 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Jeppesdam Anmeldt tilsyn Den 25. april 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

Kontrakt for. Herning Krisecenter

Kontrakt for. Herning Krisecenter Kontrakt for Herning Krisecenter Center for Børn og Forebyggelse Børn og Unge 2013 Kontrakten beskriver rammerne for driften af Herning Krisecenter, Haraldsgade 18, 7400 Herning. Derudover danner kontraktens

Læs mere

Vision 2018. For Vejle Krisecenter, Nørrebrogade 11, 7100 Vejle

Vision 2018. For Vejle Krisecenter, Nørrebrogade 11, 7100 Vejle Vision 2018 For Vejle Krisecenter, Nørrebrogade 11, 7100 Vejle 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Værdigrundlag... 5 Vision... 5 Mål... 6 Målgruppen... 6 Undtagelser i forhold til målgruppen... 7 Visitation...

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Krisecenter Frederiksværk Uanmeldt tilsyn August 2012 WWW.BDO.DK 0 0BForord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 18. september 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 18. september 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 18. september 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Bostedet Oasen Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge 4560 Vig Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 13. juni 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 1. november, 2011 Acadre: 11/27834 Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Tilbuddets navn Opholdsstedet Nygård Esrumvej 269 3000

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Café Paraplyen. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Café Paraplyen. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune kopp Tilsynsrapport Varde Kommune Café Paraplyen Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Blå Kors Behandlingscenter Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tlf.: 7847 7200 E-mail: hans.mikkelsen@ps.rm.dk

Tlf.: 7847 7200 E-mail: hans.mikkelsen@ps.rm.dk Regionshuset Viborg Anmeldt tilsyn på Elbæk Højskole Udført den 8. marts 2011 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 14-06-2011

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve

Tilsynsrapport 2013. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Fonden Egedal Tinghøjvej 8 4534 Hørve Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Den 30. maj 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Rapport Pre-test og Anmeldt tilsyn 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Botilbuddet Hvidbjerghus, Hovedvejen 78, 7790 Thyholm og Vesterfjord, Grøndalvej 15, Nr. Hvidbjerg, 7790 Thyholm. Tilsynsførende

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop ud Behandling - Unge Anmeldt tilsyn Juli 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013 Botilbud: Krummebækgaard Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Bent Legaard og Line Rhode Tilsyn foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Lunden Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Slotsgade 5 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted Anmeldt tilsyn Juni 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Kortlægning af. Krisecentrene i Grønland

Kortlægning af. Krisecentrene i Grønland Kortlægning af Krisecentrene i Grønland Rapporten er udarbejdet af Mælkebøttecentret 07/2013 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Resumé... 3 Definition og fakta om vold... 4 Krisecentres

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2012 Fonden Egedal Tinghøjvej 8 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Den 23. august og 27. september 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport. Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap. Elleslettegård. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport. Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap. Elleslettegård. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Rudersdal Kommune Tilsynsrapport Rudersdal Kommune Psykiatri og Handicap Elleslettegård Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn Den 29. juli 2010. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Boområdet, Socialpsykiatri Tilbudstype og form Boformer

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup Tilsynsrapport 2012 Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asminderup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. juni 2012 og den 23. august 2012. Institutionen repræsenteret

Læs mere