CVR-nr Botilbuddet Græskobbel Anmeldt tilsyn Den 28. november 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Græskobbel Anmeldt tilsyn Den 28. november 2012"

Transkript

1 CVR-nr Botilbuddet Græskobbel Anmeldt tilsyn Den 28. november 2012

2 Indholdsfortegnelse Formalia...3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3 Indledning...3 Program...4 Konklusion...4 Tilbuddets udviklingsområder...4 Forhold vedrørende retssikkerhed for brugerne...5 Visitation...5 Personfølsomme oplysninger...5 Klager...5 Brugerindflydelse...6 Forhold vedrørende den faglige indsats...6 Handleplaner/Behandlingsplaner...6 Magtanvendelser...7 Medicin...7 Økonomi...8 Forhold vedrørende de fysiske rammer...8 Egnethed...8 Standard...8 Forhold vedrørende medarbejderne...9 Faglige kompetencer...9 Nye medarbejdere...9 Andet af 10

3 Formalia Dette anmeldte tilsyn blev gennemført på Botilbuddet Græskobbel, Græskobbel 19, 6440 Augustenborg af eksterne konsulenter Signe Winkel Bang og Vivian Elkjær den 28. november Ledelsesrepræsentanter Forstander Mogens Tang Nissen Leder Dan Hansen, social og sundhedsassistent Medarbejderrepræsentanter Pædagogisk medhjælper og sikkerhedsrepræsentant Sygeplejerske og tømrer Husassistent Husassistent Beboerrepræsentanter Tilsynet hilste på de tilstedeværende beboere, og talte med to beboere på deres respektive værelser. Efter personalets vurdering var det ikke muligt at tale med de øvrige beboere, på grund af deres nedsatte funktionsevne og manglende lyst til at tale med tilsynet. Indledning Botilbuddet Græskobbel er et socialpsykiatrisk botilbud med plads til elleve beboere. Botilbuddet drives i henhold til Lov om Social Service (SEL) 107, og er godkendt jf. SEL 144, stk. 1. Boligerne udlejes af fonden, og beboerne har kontrakt på lejemålet. Målgruppen er voksne beboere med psykiatriske lidelser, misbrugsproblemer og for nogens vedkommende en baggrund i kriminalitet. Målgruppens udfordringer er blandt andet kendetegnet ved, at det er beboere med svære personlighedsforstyrrelser, endvidere er to beboere anbragt med dom. Botilbuddet Græskobbel er etableret som en fond, og er organisatorisk bygget op omkring et hus i to etager, som danner rammen om ti beboere i alderen 33 til 55 år. Tilbuddet ledes af en forstander og en daglig leder. Forstander er endvidere formand for bestyrelsen, hvilket er godkendt af Sønderborg Kommune. Der er tolv medarbejdere tilknyttet samt otte vikarer. Grundlaget for tilsynets gennemførelse er aftalt med Sønderborg Kommune og beskrevet i en tilhørende tilsynsmanual. Forinden tilsynsbesøget har tilbuddet fremsendt forberedende materiale bestående af oversigt over magtanvendelser i perioden 1/ /11-12, Sønderborg Kommunes procedurebeskrivelse for registrering og indberetning af magtanvendelse, og instruks for samtykke fra den habile borger. Endvidere en udskrift af Tilbudsportalen, kopi af medicininstruks og to eksempler på 3 af 10

4 samarbejdsaftale samt oversigt over medarbejdere og timeplan. Herudover har tilsynet forberedt sig gennem tilgængeligt materiale på hjemmesiden samt kommunens gældende kvalitetsstandard for området. Tilsynsbesøget er gennemført anmeldt og er et udtryk for det øjebliks billede, som er tilgængelig på tidspunktet for tilsynets gennemførelse. I tilsynet er der lagt vægt på kontrol og brugerrelaterede forhold. Det eksterne tilsyn refererer til Sønderborg Kommune, som er tilsynsmyndigheden. Program Tilsynet blev gennemført i tidsrummet kl til kl Efter en kort præsentation og planlægning af tilsynsbesøget fik konsulenterne en rundvisning i husene. Undervejs så tilsynet, hvordan dele af huset løbende er moderniseret, en modernisering der er sket med hjælp fra beboere. Endvidere blev medicinhåndteringen gennemgået i praksis. Der blev fremvist to lejligheder. Herefter blev der gennemført dialogbaseret interview med deltagerne hver for sig i grupper. Til sidst blev tilsynsbesøget afrundet sammen med ledelsen. Konklusion Tilsynets konklusion i forhold til brugeroplevet kvalitet, medarbejderoplevet kvalitet og tilsynets oplevelse af faglig kvalitet. Det er tilsynets overordnede konklusion, at der ved Fonden Græskobbel arbejdes på at skabe de bedst mulige betingelser for en målgruppe, der i varieret grad har udfordringer på grund af deres psykiatriske lidelser. De beboere som tilsynet talte med, udtrykte tilfredshed med at bo i botilbuddet. Siden 2011 er der prioriteret en indsats med henblik på at sikre forstanderens stabile tilstedeværelse, en tydelig ledelsesstruktur samt gennemføre besparelser med færrest mulige konsekvenser for medarbejderne. Der er blandt andet uddannet en trivselsagent, forstanderen er blevet synlig og tilgængelig på fuld tid, ledergruppen er reduceret med én person og der er aftalt vikardækning ved sygdom og ferier. Blandt de to ledere er der fokus på at supplere hinanden med hver deres kompetencer, og arbejdsopgaver er fordelt efter kompetencer og interesser. Det er tilsynets vurdering, at der blandt ledelse og medarbejderne er fornyet energi, og at der er fokus på at sikre stabile og relevante rammer omkring beboerne. Ligeledes vurderes der at være relevant faglig fokus på målgruppens særlige udfordringer, og det vægtes at tilrettelægge indsatsen, så det samtidig er muligt at tilgodese den enkelte individuelt. Tilbuddets udviklingsområder Tilsynets opsummering af punkter til behandling, hvor Skal er udtryk for forhold, som er uacceptable, og som skal bringes i orden, eventuelt i samarbejde med forvaltningen eller tilsynsmyndigheden. Anbefalinger er udtryk for tilsynets vurdering i et forhold, som skal overvejes, men ikke nødvendigvis følges. 4 af 10

5 Tilsynet anbefaler at myndighedens overordnede handleplan jf. SEL 141 efterspørges systematisk ved visitation og på handleplansmøder under henvisning til beboernes retssikkerhed. Medicininstruksen skal opdateres jf. gældende vejledning af 30. juni 2006 fra Sundhedsstyrelsen. Der henvises endvidere til Sundhedsstyrelsens udgivelse Korrekt håndtering af medicin. Tilsynet anbefaler at Græskobbel arbejder med at højne det skriftlige niveau i udarbejdelsen af delhandleplaner. Det bør fremgå, hvad der er mål og metode, ligesom en konkretisering af det pædagogiske arbejde og formålet med det pædagogiske indhold anbefales dokumenteret. Forhold vedrørende retssikkerhed for brugerne Visitation Tilsynet har fokus på håndtering af ind- og udflytning eller ind- og udvisitering. Herunder brugerinddragelse og samtykke fra den involverede. Visitation sker direkte til Græskobbel ved, at en sagsbehandler fra betalingskommunen retter henvendelse til forstanderen, og i den henseende drøfter om en visitation passer ind i beboergruppen. Efterfølgende fremsendes relevante papirer til botilbuddet, som herefter drøfter henvendelsen internt. Såfremt det skønnes relevant besøger borgeren og sagsbehandleren efterfølgende botilbuddet, hvor der informeres om stedet, ligesom der pågår en gensidig forventningsafstemning. Græskobbel lægger vægt på, at indflytning kun kan ske, hvis beboeren giver sit aktive samtykke til indflytning, idet det vurderes befordrende for samarbejdet, at det foregår frivilligt og i enighed. Ved indflytning indgås en kontrakt, hvor beboeren skriver under på de aftaler, der er nødvendige for at bo i botilbuddet. Ifølge forstander følger der som regel ikke en 141 handleplan med ved visitationen, men det hænder at handleplanen eftersendes når beboeren er flyttet ind. Tilsynet anbefaler, at 141 handleplanen efterspørges systematisk i forbindelse med visitationen af hensyn til beboernes retssikkerhed og som udgangspunkt for tilrettelæggelsen af indsatsen i tilbuddet. Personfølsomme oplysninger Tilsynet har fokus på opbevaring og håndtering af personfølsomme oplysninger i henhold til blandt andet persondataloven. Alle personlige og relevante oplysninger om beboerne skrives i en elektronisk journal system - planner4you. Beboermapper opbevares på et aflåst kontor. Det er tilsynets vurdering, at håndteringen af personfølsomme oplysninger sker i overensstemmelse med persondataloven uden adgang for uvedkommende. Klager Tilsynet har fokus på beboernes klageadgang. Endvidere hvordan klagesager håndteres. I det fælles opholdsrum hænger en klagevejledning, der beskriver hvor og hvordan beboerne kan klage. Tilsynet informeres om, at beboerne er bekendt med procedu- 5 af 10

6 ren ved en eventuel klage, og at ledelsen behandler klagen, så den viderebringes til rette instans om nødvendigt. Brugerindflydelse Tilsynet har fokus på muligheden for fælles brugerinddragelse gennem eksempelvis brugerråd eller pårørenderåd. Der er et beboerråd ved Græskobbel, men oftest er det kun én beboer, der deltager, hvorfor det også er vedkommende, der sætter dagsordenen ved møderne. De andre beboere foretrækker brugerindflydelse individuelt på forskellige niveauer. Ledelsen oplyser at der ikke er et pårørende råd, men at de pårørende deltager i aktiviteter i det omfang, beboerne giver tilladelse hertil. Beboerne inddrages, som en del af relationsarbejdet og aktivitetsplanen, i den løbende renovering af Græskobbel. I sommerperioden indgår græsslåning og andre udendørs aktiviteter ligeledes som en del af opgaverne og gøremålene i botilbuddet. I en tilstødende pavillon forsøges der at skabe tradition for blandt andet film aftener, ligesom det forsøges at inddrage beboerne i at anvende et cykelværksted og andre aktiviteter i bygningerne. Som fast daglig aktivitet tilbydes beboerne to gåture, ligesom der planlægges tre ugentlige indkøbsture til Sønderborg, som beboerne frit kan melde til og fra overfor. Forhold vedrørende den faglige indsats Handleplaner/Behandlingsplaner Tilsynet har fokus på samspillet mellem myndighedens 141-handleplan og den pædagogiske handleplan/behandlingsplanen for indsatsen. Endvidere fokus på omsætningen af mål og delmål i indsatsen samt på dokumentation. Herudover på den individuelle brugerinddragelse, mulighed for indflydelse på eget liv. Det er ofte botilbuddets pædagogiske handleplan, der fungerer som beboernes egentlige handleplan, da der som nævnt sjældent følger en 141 handleplan ved visitationen. Forud for tilsynsbesøget havde konsulenterne modtaget to anonymiserede handleplaner, som blev drøftet under tilsynsbesøget. Det er tilsynets samlede indtryk og vurdering, at handleplanerne udarbejdes efter de forskellige medarbejderes føling og vurdering, og med forskellig vægtning af indholdet. Handleplanerne er kortfattet og der fremgår ikke egentlige mål for opholdet og indsatsen generelt. Tilsynet anbefaler derfor, at mål og delmål for indsatsen fremhæves og dermed danner grundlag for de metodiske valg, som indsatsen tilrettelægges i henhold til. Hver beboer er tilknyttet en primær og en sekundær kontaktperson. De pædagogiske handleplaner udarbejdes efter en skabelon og i et samarbejde mellem den primære og den sekundære kontaktperson, hvortil beboerne involveres i den grad det lader sig gøre. Der følges op på handleplanerne en gang årligt, samt på to årlige statusmøder. Endvidere gennemgås beboerne ud fra et helhedsorienteret fokus på daglige morgenmøder af cirka ½ times varighed samt på personalemøder, der afholdes hvert kvartal. 6 af 10

7 Magtanvendelser Tilsynet har fokus på antal og art, medarbejdernes kendskab til lovgivningen og retningslinjer. Herudover retningslinjer for og tilgange til konflikthåndtering og forebyggelse. Brugerinddragelse på individog fællesniveau. En opgørelse viser, at der i 2012 til dato har været fire indberetninger om akut magtanvendelser jf. SEL 126. Episoderne fordeler sig på to beboere, hvoraf tre af indberetninger er koncentreret om den samme person. Tilsynet informeres om, at medarbejderne har fået en kopi af magtindberetningsprocedure fra Sønderborg Kommune og derudover kender til regelsættet om magtanvendelse og andre indgreb i retten til selvbestemmelse for voksne. I perioder hvor beboere måtte have det dårligt, laves der løbende samarbejdsaftaler om, hvordan beboeren ønsker kontakt i sådanne situationer. Aftalerne skrives ind i planner4you. Det pædagogiske arbejde indrettes efter samarbejdsaftalen i sådanne perioder, således at overgreb mod beboer og personale mindskes. Det oplyses endvidere, at der forekommer konflikter mellem særligt to af husets nuværende beboere. Personalet forsøger derfor at indrette indsatsen efter mindst mulig indgriben, og ved at være på forkant med situationerne. En del af konflikterne er kønsbestemt og ofte rettet mod udvalgte medarbejdere, hvilket søges imødekommet gennem en systematisk planlægning af opgaverne i huset og gennem forebyggelse af konfliktsituationer. Konflikter behandles på de daglige morgenmøder og der ydes i nogen grad supervision af husets overlæge. Alle medarbejdere går med overfaldsalarmer, det nævnes, at de ikke har været aktiveret de seneste 18 måneder. Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne kender regelsæt og procedurebeskrivelse, og at konflikthåndtering indgår som en del af den pædagogiske intervention, og at morgenmøderne fungerer som forebyggelse ved hjælp af umiddelbare risikovurderinger. Medicin Tilsynet har fokus på retningslinjer i henhold til gældende vejledning fra Sundhedsstyrelsen, opbevaring og administration i forhold til medicin. Endvidere på forebyggelse af utilsigtede hændelser. Tilsynet vurderer at Græskobbel har en generelt fyldestgørende medicininstruks og en sikker håndtering af medicin i praksis. Der skal dog til instruksen tilføjes at i det tilfælde hvor beboerne selv anskaffer håndkøbsmedicin, da opbevares medicinen indtil beboeren flytter igen. Desuden skal der til medicininstruksen tilføjes, hvorledes aktuel og uaktuel medicin opbevares og destrueres. Sidst skal det fremgå at utilsigtede hændelser skal indberettes til Dansk patient Sikkerheds Database (DSPD). Medicin opbevares aflåst i et værelse, der kun benyttes af personalet. Al medicin er lægeordineret og meget medicin er dosispakket, hvilket har minimeret at der sker utilsigtede hændelser. Ingen af beboerne administrerer egen medicin og medarbejderne er bekendt med at utilsigtede hændelser skal indberettes til Dansk Patient Sikkerheds Database (DSPD). 7 af 10

8 Der laves samarbejdsaftaler med alle beboerne omkring deres medicin. Hver 5. uge har beboerne lægesamtaler med en læge fra Augustenborgsygehus, hvilket ledelsen orienterer om, forventes at komme til at foregå ambulant i den nærmeste fremtid. Økonomi Tilsynet har fokus på håndtering af beboerøkonomi både i praksis og ud fra en pædagogisk tilgang. Retningslinjer og struktur. Beboerne betaler husleje, kost og vask/rengøring, samt en andel til befordring. Tre af beboerne har tilkendt en økonomisk værge, som blandt andet indgår i håndteringen af beboernes økonomiske dispositioner. Det oplyses at beboerne kan fritages fra at betale til kost, i det omfang de melder fra mindst to dage før. Ledelsen oplyser, at beboerøkonomi håndteres efter gældende retningslinjer, og at regnskabet dokumenteres ved bilag. Tilsynet fik forelagt et eksempel på en underskreven samarbejdsaftale med økonomioplysninger. Forhold vedrørende de fysiske rammer Egnethed Tilsynet har fokus på de fysiske rammers egnethed i forhold til målgruppen. Fonden Græskobbel er etableret i 1997 og består af ældre, hvidpudsede bygninger, der løbende er renoveret. Grunden på 5000 m2 er opdelt i flere haver, og har desuden en pavillon tilknyttet. Beboerne har egne værelser, men deler toilet og bad. Græskobbel ligger i et naturskønt område ned til Lillebælt, med udsigt til Fyn og Drejø. Der er fælles opholdsrum og køkken, hvorfra der serveres tre daglige måltider. I tilstødende bygninger er der værksted og opholdsrum, som det løbende forsøges at motivere beboerne til at bruge. Det er tilsynets vurdering at de fysiske rammer er egnede i forhold til målgruppen. Det bemærkes dog, at beboernes værelser har forskellige størrelser og at nogle af dem er små, og ligeledes at de fælles badeforhold ikke vurderes optimale. Standard Tilsynet har fokus på rengøring og hygiejneforhold i fællesområder samt på brugerindflydelse i forhold hertil på fællesniveau. Græskobbel har ansat en husassistent, der står for rengøring og en køkkenassistent, der står for tilberedning af mad. Det er tilsynets vurdering at der var ryddeligt og rent i såvel fællesarealer som i de lejligheder, som tilsynet fik fremvist. 8 af 10

9 Forhold vedrørende medarbejderne Faglige kompetencer Tilsynet har fokus på antal og medarbejdernes faglige sammensætning og kompetenceområder sammenholdt med brugernes behov, herunder brugen af vikarer. Medarbejdergruppen er kønsmæssigt sammensat med en overvægt af mænd. Blandt de faste medarbejdere er én medarbejder uddannet pædagog, mens en anden er under uddannelse til pædagog. Der er et flertal af pædagogiske medarbejdere, der har en plejeruddannelse. Ledelsen bemærker i sine kommentarer til udkastet til tilsynsrapporten, at målgruppen tilsiger, at tilstedeværelsen af sundhedsfagligt personale er et must. Der henvises til, at medarbejderstaben bevidst er sammensalt af personer med relevante kompetencer og uddannelser. Alle faste medarbejdere har deltaget i en fælles kognitiv uddannelse. Tre medarbejdere har desuden taget uddannelse i NADA, der er en recovery-model baseret på øreakupunktur, og fire andre skal på kurset i januar Medarbejderne fortæller, at de er blevet bedre til at reflektere over egen faglighed efter at de alle har deltaget i den kognitive uddannelse, endvidere at kommunikationen og organiseringen af de faste morgenmøder har højnet det faglige miljø. Tilsynet orienteres af ledelsen om, at der afholdes en årlig kursusdag, hvor der købes faglig ekspertise udefra og hvor der sættes faglig fokus på et relevant udviklingsområde for huset. Medarbejderne ytrer, at de trækker på hinandens kunnen og viden, og at de ser det som en fordel, at de ikke er ens, og derfor har forskellige ressourcer at trække på. På grund af tomme pladser har det været nødvendigt at afskedige tre medarbejdere, hvilket har haft betydning for arbejdsmiljøet. Medarbejderne angiver, at presset på arbejdsmiljøet har haft sammenhæng med forstanderens ustabile tilstedeværelse, en uklar ledelsesstruktur samt besparelser med konsekvenser for medarbejderne. Ledelsen har prioriteret en indsats med henblik på at rette op på forholdene, og der er blandt andet uddannet en trivselsagent, forstanderen er blevet synlig og tilgængelig på fuld tid, ledergruppen er reduceret med én person og der er aftalt vikardækning ved sygdom og ferier. Tilsynet orienteres for eksempel om, at medarbejdernes arbejdstider tidligere var præget af, at medarbejderne dækkede hinanden ved sygdom og ferie, hvilket resulterede i, at medarbejderne kunne have mange ekstra timer om ugen. Vagtplanen er lavet om, således at medarbejderne ikke længere dækker hinanden ind, men i stedet anvender vikarer. Derved arbejder ingen medarbejdere i flere vagter følgende af hinanden. Brugen af vikarer opleves positivt af både medarbejderne og angiveligt også af beboerne, da det har højnet arbejdsmiljøet. Det er tilsynets vurdering, at indsatsen som beskrevet ovenfor og den ændrede struktur har været medvirkende til en forbedring af det psykiske arbejdsmiljø. Medarbejderne nævner, at ændringen af arbejdsplanen har gjort, at der er faldet mere ro på hele huset. Nye medarbejdere Tilsynet har fokus på hvordan nye medarbejdere introduceres til indsatsen og brugerne som helhed. 9 af 10

10 Nye medarbejdere introduceres til arbejdet gennem et tre dages introduktionsprogram, der primært består af arbejde i dagvagter. Der er udarbejdet en skrivelse omkring, hvad introduktionsdagene skal indeholde, hvilket blandt andet indbefatter en gennemgang af de enkelte beboere og en indføring i de skriftlige samarbejdsaftaler, der foreligger mellem beboere og medarbejdere. Det er en fast procedure, at der sker en oplæring i medicinhåndtering, ligesom konflikthåndtering og forebyggelse introduceres konkret. Andet Stemninger og observationer på stedet. Kontrol af indhold på Tilbudsportalen. De to beboere som tilsynet talte med, udtrykte tilfredshed med at bo ved Græskobbel. En af beboerne gav udtryk for, at det er godt at bo på Græskobbel, men at vedkommende helst ville bo hjemme hos sin far. Tilsynet hæfter sig ved, at der blandt ledelse og medarbejdere er en fornyet engagement, som blandt kommer til udtryk ved de fremtidige planer og tanker for tilbuddet, som tilsynet præsenteredes for. Tilsynet gennemgik oplysninger på Tilbudsportalen med ledelsen. Det vurderes, at Tilbudsportalen skal opdateres og ajourføres svarende til den nuværende normering, endvidere så det fremgår, hvilken pædagogisk indsats beboerne kan forvente. Ledelsen bemærker i sine kommentarer til udkastet til tilsynsrapporten, at Tilbudsportalen er opdateret. 10 af 10

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Kærløkke Anmeldt tilsyn Den 17. oktober 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Kærløkke Anmeldt tilsyn Den 17. oktober 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Kærløkke Anmeldt tilsyn Den 17. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Formalia...3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Friplejehjem Strandhjem Uanmeldt tilsyn Den 12. november 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Friplejehjem Strandhjem Uanmeldt tilsyn Den 12. november 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Friplejehjem Strandhjem Uanmeldt tilsyn Den 12. november 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Jeppesdam Anmeldt tilsyn Den 25. april 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Jeppesdam Anmeldt tilsyn Den 25. april 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Jeppesdam Anmeldt tilsyn Den 25. april 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Værestedet 12 eren Anmeldt tilsyn Den 05. april 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Værestedet 12 eren Anmeldt tilsyn Den 05. april 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Værestedet 12 eren Anmeldt tilsyn Den 05. april 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Brugerrepræsentanter...

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Værkstedet Søndervang Anmeldt tilsyn Den 17.05.2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Værkstedet Søndervang Anmeldt tilsyn Den 17.05.2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Værkstedet Søndervang Anmeldt tilsyn Den 17.05.2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Brugerrepræsentanter...

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tandsbjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 28. november 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tandsbjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 28. november 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tandsbjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 28. november 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Sønderborg Kvinde- og Kvindekrisecenter

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Sønderborg Kvinde- og Kvindekrisecenter www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Sønderborg Kvinde- og Kvindekrisecenter Anmeldt tilsyn Den 31. maj 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter:... 3 Bestyrelsesrepræsentanter...

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 18. september 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 18. september 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 18. september 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Guderup Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 5. november 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Guderup Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 5. november 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Guderup Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 5. november 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie Anmeldt tilsyn Maj 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Botilbuddet Solutio. Egebjerg Hovedgade 15. 4500 Nykøbing Sjælland

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Botilbuddet Solutio. Egebjerg Hovedgade 15. 4500 Nykøbing Sjælland Tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Solutio Egebjerg Hovedgade 15 4500 Nykøbing Sjælland Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. marts 2013. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2012

Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2012 Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2012 Tilbuddets navn og adresse: Bostedet Thea Mariendalsvej 30 2000 Frederiksberg - 38 870 740-38870840 forstander@okthea.dk www. okthea.dk Driftsparagraf:

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Lunden Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Borgerskolen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Borgerskolen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Borgerskolen, Lemvig Kommune ANMELDT TILSYN DEN 2. december 2013 Endelig udgave Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193102 Sidst redigeret af: amsotr Seneste

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 1. november, 2011 Acadre: 11/27834 Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Tilbuddets navn Opholdsstedet Nygård Esrumvej 269 3000

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Blichergården N.F.S. Grundtvigsvej 13-15 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Blichergården N.F.S. Grundtvigsvej 13-15 8800 Viborg Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 2 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Lunden Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Botilbudet Anker Dagtilbudet Vester Nødskov Anmeldt tilsynsbesøg den 24. september 2010

Botilbudet Anker Dagtilbudet Vester Nødskov Anmeldt tilsynsbesøg den 24. september 2010 Botilbudet Anker Dagtilbudet Vester Nødskov Anmeldt tilsynsbesøg den 24. september 2010 Social Teamet ApS Danmarksgade 28 7430 Ikast T. 26125139 www.socialteamet.com fs@socialteamet.com 1 Anmeldt tilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro.

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Afdelingsleder: Kai Stensli

Afdelingsleder: Kai Stensli Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Grenen Glesborg Afdeling Roden Tilsynet er udført den 4. oktober 2013 Af Bunk & Elkjær Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel.

Læs mere

Tilsynsrapport Frøgård Allé Anmeldte tilsyn

Tilsynsrapport Frøgård Allé Anmeldte tilsyn Oktober 2010 Tilsynsrapport Frøgård Allé Anmeldte tilsyn Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Frøgård Allé Adresse Frøgård Allé 6 2630 Tåstrup Telefon 43 35

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Broen Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle driftsorienterede tilsynsbesøg

Læs mere