Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1"

Transkript

1 Skattepjece 1

2 Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for personers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om hvordan du fratrækker renteudgifter de skattemæssige konsekvenser ved optagelse og indfrielse af realkreditlån fastkursaftaler på realkreditlån Reglerne, som er beskrevet i denne pjece, dækker også beskatningsforholdene, hvis du har en personligt ejet virksomhed, herunder hvis du anvender virksomhedsordningen. For personer, der driver næring med fast ejendom eller finansiel virksomhed, gælder særlige regler, som ikke bliver nævnt. Hvis du har uddybende spørgsmål eller ønsker at bestille materiale om låntyperne, er du velkommen til at kontakte Realkredit Danmark. Realkredit Danmark, august Pjecen giver ikke en udtømmende gennemgang af skattereglerne på området. Lovforslag er ikke omtalt. Realkredit Danmark kan ikke gøres ansvarlig for ændringer i lovgivningen eller i tolkninger af denne, som bevirker, at konklusioner i pjecen bliver utidssvarende eller forkerte. Redaktionen er afsluttet august

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1. Indledning side Fradrag for renteudgifter side Kapitalindkomsten side Låneomkostninger side Fastkursaftaler side Kurstabsfradrag side 5 2 Skatteindberetning af realkreditlån side 5 3 Låntyper skattemæssigt side Obligationslån side Kontantlån side Lån i euro side 9 Bilag A. FlexLån i kr side 10 Bilag B. FlexGaranti side 11 Bilag C. RenteDyk side 11 Bilag D. FlexKort side 11 Eksempel 1 Kontantlån låntager har selv optaget lånet hel ekstraordinær indfrielse.... side 12 Eksempel 2 Kontantlån låntager har selv optaget lånet delvis ekstraordinær indfrielse.. side 13 Eksempel 3 Kontantlån låntager har overtaget lånet hel ekstraordinær indfrielse side 14 Eksempel 4 Kontantlån låntager har overtaget lånet delvis ekstraordinær indfrielse.... side 15 Eksempel 5 FlexLån -låntager har selv optaget lånet hel ekstraordinær indfrielse side 16 Eksempel 6 FlexLån - låntager har selv optaget lånet delvis ekstraordinær indfrielse.... side 17 Eksempel 7 FlexLån - låntager har overtaget lånet hel ekstraordinær indfrielse uden for refinansieringstidspunktet (umiddelbar efter refinansiering) side 18 Eksempel 8 FlexLån - låntager har overtaget lånet delvis ekstraordinær indfrielse uden for refinansieringstidspunktet (umiddelbart efter refinansiering) side 19 Eksempel 9 FlexLån - låntager har overtaget lånet hel ekstraordinær indfrielse af refinansieringsbeløbet forud for refinansiering side 20 Eksempel 10 FlexLån - låntager har overtaget lånet delvis ekstraordinær indfrielse af refinansieringsbeløbet forud for refinansiering side 21 Eksempel 11 FlexLån i euro låntager har selv optaget lånet ordinære afdrag side 22 Eksempel 12 FlexLån i euro låntager har selv optaget lånet delvis ekstraordinær indfrielse side 23 Eksempel 13 FlexLån i euro låntager har selv optaget lånet hel ekstraordinær indfrielse side 24 3

4 1.1 Fradrag for renteudgifter Du kan fratrække renteudgifter på dit realkreditlån på forfaldstidspunktet. Renteudgifter fratrækkes i kapitalindkomsten, og fradragsværdien af renterne er 34-52,5 pct. afhængig af, om du har negativ eller positiv kapitalindkomst. Hvis I er flere låntagere på et lån, skal fradraget for renterne fordeles ud fra den andel, I hver især hæfter med på lånet. Det er altså ikke muligt at fordele fradraget for renteudgifterne vilkårligt på årsopgørelsen. Ved belåning af fast ejendom er der tale om solidarisk hæftelse, og derfor kan det være vanskeligt at afgøre, hvordan fradragsretten skal fordeles på et lån med flere låntagere. Hvis der er en særskilt aftale mellem låntagerne, kan der ske en forskydning af hæftelsen mellem parterne, og det kan betyde, at rentefradragsretten forskydes tilsvarende. Ønsker du en anden fordeling af rentefradraget, end hæftelsen overfor Realkredit Danmark lægger op til, bør du kontakte SKAT. Hvis du er gift, og din ægtefælle er låntager på lånet, er fordelingen af renteudgifterne som udgangspunkt uden betydning for den samlede skattebetaling. Der kan dog være specielle situationer, hvor den ene ægtefælle ikke har mulighed for at udnytte rentefradragsretten, f.eks. i forbindelse med ophold i udlandet. Her kræves renteudgifterne fordelt ud fra hæftelsen. 1.2 Kapitalindkomsten Renteudgifter, kursgevinster og -tab samt kurstabsfradrag medregnes i kapitalindkomsten. Har du negativ nettokapitalindkomst, er skatteværdien af renteudgifter og kurstab 33 pct., og kursgevinster bliver tilsvarende beskattet med 33 pct. i det omfang, det kan rummes i den negative nettokapitalindkomst. Som følge af skattereformen nedsættes skatteværdien af negativ nettokapitalindkomst gradvist med 1 pct. om året fra Skatteværdien nedsættes dog kun for negativ nettokapitalindkomst over kr. ( kr. for ægtefæller). Positiv nettokapitalindkomst op til kr. ( kr. for ægtefæller) beskattes maksimalt med 37,5 pct. Dette medfører, at skatteværdien af renteudgifter og kurstab i denne situation er 37,5 pct., og kursgevinster bliver tilsvarende beskattet med 37,5 pct. Positiv nettokapitalindkomst udover kr. ( kr. for ægtefæller) beskattes maksimalt med 43,5 pct., hvis du betaler topskat. Her er skatteværdien af renteudgifter og kurstab 43,5 pct., og kursgevinster bliver tilsvarende beskattet med 43,5 pct. Fra og med 2014 beskattes positiv nettokapitalindkomst maksimalt med 42%. 1.3 Låneomkostninger Generelt er der ikke fradrag for låneomkostninger, men i det omfang, du i øvrigt skal opgøre en skattepligtig kursgevinst eller -tab på lånet, medregnes omkostninger, som er opstået ved låneoptagelsen, overtagelsen eller indfrielsen af lånet. Med andre ord ligger fradragsmulighederne i, at låntager kan få større fradragsberettigede kurstab og mindre skattepligtige kursgevinster ved at medregne en forholdsmæssig andel af de omkostninger, der er forbundet med at afvikle lånet. Afvikling af lån dækker over både ordinære og ekstraordinære afdrag herunder indfrielse ved udløb. Den andel af omkostningerne, som kan trækkes fra, svarer til den andel af lånets hovedstol, som afdrages eller indfris. Hvis du får skattepligtige kursgevinster i forbindelse med lånets optagelse, er det dog de samlede omkostninger i forbindelse med lånets optagelse, som reducerer kursgevinsten. Omkostninger kan f.eks. være gebyrer, kurtage, stiftelsesprovision og tinglysningsafgifter. 1.4 Fastkursaftaler Fastkursaftaler Fastkursaftaler behandles skattemæssigt som finansielle instrumenter. Kursgevinster på finansielle instrumenter er generelt skattepligtige for private personer. Det gælder dog ikke, når der er tale om kurssikring i forbindelse med optagelse, refinansiering, rentetilpasning eller indfrielse af realkreditlån eller realkreditlignende lån.det er dog en betingelse, at fastkursaftalen rent faktisk anvendes til formålet, og at aftalens parter forbliver de samme. En fastkurskursaftale sikrer dig som låntager en forud fastsat obligationskurs på et givet tidspunkt, og finansieringsudgiften låses på den måde fast. Er der eksempelvis indgået en fastkursaftale om udbetaling af et lån til kurs 98, og markedskursen på udbetalingstidspunktet er lavere, vil gevinsten være skattefri. Når de skattepligtige kursgevinster på lånet opgøres, anvendes de faktiske kurser. Hvis du har indgået en fastkursaftale, betyder det, at det er den aftalte kurs, der anvendes Fastkursaftaler og valutasikringsaftaler på eurolån Fastkursaftaler kan også anvendes til at sikre valutakursen, når lånet udbetales eller indfris sådanne aftaler kaldes valutasikringsaftaler. En sikring af valutakursen kan via Realkredit Danmark kun tegnes i forbindelse med tegning af en fastkursaftale for obligationskursen. For fastkursaftaler, der indgås for at sikre obligationskursen på lån i euro, gælder, ligesom ved fastkursaftaler på realkreditlån i kr., at gevinster og tab ikke beskattes isoleret set, men som en del af realkreditlånet. 4

5 For så vidt angår valutasikringsaftaler, som indgås for at sikre valutakursen, er der en række betingelser, der skal være opfyldt, før de fritages for særskilt beskatning. Betingelserne er: Valutasikringsaftalen er en aftale om at veksle låneprovenuet eller indfrielsesbeløbet til danske kroner eller euro til en valutakurs, der er aftalt på forhånd. Der er tale om et realkreditlån. Betalingen på lånet sker i euro. 1.5 Kurstabsfradrag Kurstabsfradrag på gamle kontantlån For kontantlån, der var optaget inden 19. maj 1993 og indfriet i perioden mellem 27. juni 1993 og 1. januar 1996, var det muligt at få skattemæssigt fradrag for kurstab, hvis indfrielsen skete samtidig med optagelse af et nyt realkreditlån på samme beløb og med mindst samme løbetid som restløbetiden på det indfriede kontantlån. Kurstabet er defineret som forskellen mellem obligationsrestgælden og kontantrestgælden på indfrielsestidspunktet (saldoen på amortisationskontoen). Fradraget for kurstab fordeles ligeligt over det nye låns samlede antal terminer. Indfris det nye lån helt, bortfalder fradraget for kurstab. Indfris det nye lån kun delvist, nedsættes kurstabsfradraget forholdsmæssigt. Nedsættelsen sker med virkning fra og med den termin, der forfalder efter indfrielsestidspunktet. Dette gælder også ved hel eller delvis kontant indfrielse af refinansieringsbeløbet ved rentetilpasningen af FlexLån. Fradrag for kurstab, som én gang er mistet, kan ikke genvindes på et senere tidspunkt. Under visse betingelser kan kurstabsfradraget dog bevares ved en eller flere omlægninger, foretaget den 1. januar 1996 eller senere. Betingelserne er følgende: At indfrielsen sker ved optagelse af et nyt realkreditlån med mindst samme størrelse og løbetid som restløbetiden på det lån, som indfris. Der er ingen krav om, at det nye lån skal være et kontantlån. At løbetiden på det nye lån svarer mindst til et vejet gennemsnit af restløbetiden på de lån, der indfris. At der højst går et år mellem indfrielsen og optagelsen af det nye realkreditlån. Er der tale om FlexLån med variabel løbetid (type T), hvor lånets løbetid reguleres ved hver rentetilpasning, vil løbetidsbetingelsen være opfyldt, hvis den aftalte minimumsløbetid på omlægningstidspunktet mindst svarer til restløbetiden på det lån, der indfris. Resterende kurstabsfradrag på mindst 100 kr. pr. år efter omlægning fordeles ligeligt over det nye låns samlede terminer. Fradraget for kurstab følger ejendommen i tilfælde af ejerskifte Kurstabsfradrag på lån i euro For lån i euro vil det ligeledes være muligt at overføre et fradrag for kurstab fra et realkreditlån i danske kroner til et lån i euro eller omvendt, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt. Fradrag for kurstab omregnes ikke til euro, men fastholdes i danske kroner. Ved overførsel af kurstabsfradragskontoen skal der i disse situationer foretages en omregning af lånet i euro til danske kroner for at vurdere, om hele kurstabsfradragskontoen kan overføres. Det gælder, hvis det nye lån mindst svarer til indfrielsesbeløbet for det gamle lån. Omregningen skal ske efter kursen på udbetalingstidspunktet. 2. Skatteindberetning af realkreditlån Realkredit Danmark giver hvert år oplysninger til SKAT om årets forfaldne renter og restgæld på dit realkreditlån pr. 31. december. Er der flere låntagere på lånet, oplyser vi det til SKAT. Som udgangspunkt fordeler SKAT herefter renteudgifterne ud fra de oplysninger om ejerandel i BBRregistret. Vi anbefaler, at du selv kontrollerer, at fordelingen af renteudgifterne på årsopgørelsen er korrekt. Ønsker du en anden fordeling af renteudgifterne, skal du skrive det på oplysningskortet/selvangivelsen. Har du skattepligtige kursgevinster eller fradragsberettigede kurstab, skal du selv opgøre dem og skrive dem på oplysningskortet/selvangivelsen. Ved opgørelsen af henholdsvis kursgevinst og kurstab skal du være opmærksom på, om du kan indregne omkostninger, jf. punkt 1.3. Realkredit Danmark indberetter ikke kursgevinster og tab til SKAT. Har du ekstraordinært indfriet et kontantlån (FlexLån ), indberetter vi det til SKAT, men den eventuelle kursgevinst opgør vi ikke. 5

6 3. Låntyper skattemæssigt 3.1. Obligationslån Beskrivelse af obligationslån Obligationslån er et lån med fast rente i hele lånets løbetid. Lånet bliver udbetalt i obligationer. Det kontante låneprovenu vil derfor afhænge af kursen på obligationerne på salgstidspunktet, men kursen vil ikke påvirke obligationslånets ydelse. Du kan vælge at låse kursen fast med en fastkursaftale før hjemtagelsen, så du kender det kontante provenu. Kursgevinster og -tab ved afdrag på lånet påvirker ikke den skattepligtige indkomst hos personer. Kursgevinster ved hel eller delvis ekstraordinær indfrielse af obligationslån er heller ikke skattepligtige. Derimod kan der blive tale om skattepligtige kursgevinster ved optagelse eller overtagelse ved ejerskifte. Beskatning sker på optagelses- eller overtagelsestidspunktet. Kursgevinsten opstår, hvis lånet optages til en højere kurs end kurs 100, som det afdrages til. I visse situationer er det dog muligt at undgå denne beskatning, hvis lånet er ydet med sikkerhed i fast ejendom. Følgende betingelse skal være opfyldt: Lånet er ydet på grundlag af et lånetilbud, der er afgivet mindre end 6 måneder før lånets udbetaling, og lånet er baseret på obligationer, der ikke oversteg pari på tilbudstidspunktet Beregning af kursgevinst Hvis der er tale om et skattepligtigt overkurslån et lån med kurs over 100, beregnes kursgevinsten som forskellen mellem kursen på optagelsestidspunktet og pari (kurs 100) ganget med obligationshovedstolen eller udtrykt som formel: Kursgevinst = (kurs på overtagelsestidspunkt. -100) x obligationshovedstol 100 Er obligationslånet overtaget f.eks. i forbindelse med et ejerskifte, erstattes overtagelseskursen i formlen med den officielle dagskurs på den dag, hvor sælger har underskrevet købsaftalen. I stedet for obligationshovedstolen anvendes i disse tilfælde lånets obligationsrestgæld den pågældende dag. 3.2 Kontantlån Beskrivelse af kontantlån Kontantlån er et lån med fast rente i hele lånets løbetid. Kontantlån er kendetegnet ved, at kursværdien af de solgte obligationer altid skal være lig med lånets hovedstol. Udbetalingskursen på obligationerne vil derfor ikke påvirke lånets hovedstol, men derimod mængden af obligationer, der skal sælges og dermed ydelsen på lånet. Kurstabet ved udbetalingen bliver indregnet i kontantlånsrenten, og kurstabet bliver derved fradragsberettiget som en del af din rentebetaling. Det medfører, at kontantlån skattemæssigt udbetales (og afdrages) til kurs 100. Der opstår derfor pr. definition ikke kursgevinster eller -tab i forbindelse med udbetalingen eller de løbende afdrag. Har du optaget eller overtaget et kontantlån efter 1. januar 1996, er du skattepligtig af eventuelle kursgevinster i forbindelse med en ekstraordinær indfrielse af lånet. Kurstab er derimod ikke fradragsberettigede. Kursgevinster på kontantlån, der er optaget før 27. juni 1993, er dog undtaget fra beskatning, uanset om kontantlånet er overtaget i 1996 eller senere. Med indfrielsesbeløbet forstås det beløb, som låntager skal betale kontant for at indfri et realkreditlån. Ved beregningen af kursgevinsten skal det indfrielsesbeløb, der er opgjort af Realkredit Danmark, lægges til grund som det kontante indfrielsesbeløb. Det er altså uden betydning, på hvilken måde og til hvilken pris du har skaffet indfrielsesbeløbet. Det gælder også, hvor indfrielsen sker ved indlevering af obligationer, som låntager har anskaffet uden Realkredit Danmarks medvirken. er den dag, hvor der er indgået et endeligt og bindende låneforhold, og pantebrevet er underskrevet. Er der i forbindelse med ejerskifte alene tale om overtagelse af eksisterende lån, anses lånet for overtaget, når både køber og sælger har underskrevet købsaftalen. Skriver begge parter ikke under samtidig, gælder datoen for den sidste underskrift. Den dag, hvor ejendommen faktisk overtages af køber ifølge købsaftalen, er uden betydning i skattemæssig henseende. Skal sælger ifølge købsaftalen optage ejerskiftelån, anses det for at være overtaget af køber, når sælger har skrevet pantebrevet under. Det betyder, at låntagere, der opfyldte ovenstående betingelser inden skæringsdatoen, men først har fået lånet udbetalt senere, ikke vil blive beskattet af kursgevinster ved senere ekstraordinær indfrielse. En låntager kan overføre et kontantlån fra en ejendom til en anden fast ejendom, ejet af låntager, hvis det er den eneste ændring i forhold til kontantlånet, uden at lånet vil 6

7 ændre skattemæssig status. Et kontantlån, der er optaget/ overtaget før 1. januar 1996, anses fortsat efter udskiftningen for at være optaget/overtaget før 1. januar Fritagelse for beskatning Har du et kontantlån, der er optaget eller overtaget 1. januar 1996 eller senere, er kursgevinster skattefri i følgende situationer: Ejerskifte. Separation og skilsmisse. Død. Efter krav fra realkreditinstituttet. Ejerskifte Ved ejerskifte er skattefriheden betinget af, at indfrielsen eller opsigelsen finder sted i en periode på højst 6 måneder før og senest 6 måneder efter den pågældende situation. Fristen på 6 måneder regnes i forhold til det tidspunkt, hvor købsaftalen er underskrevet af begge parter. Skriver parterne ikke under samme dag, gælder datoen for den sidste under-skrift. Køber og sælger har hver én skattefri indfrielsesmulighed inden for denne 12 måneders periode. Har sælger f.eks. ekstraordinært indfriet et kontantlån 4 måneder før, aftalen om ejerskifte indgås, kan køber også ekstraordinært indfri inden for tidsfristen. Det er uden betydning, om indfrielsen er sket med gevinst eller tab. Købers henholdsvis sælgers mulighed for skattefri indfrielse gælder den samlede kontantrestgæld. Der kan altså foretages flere delvise ekstraordinære indfrielser af kontantlån. Den samlede kontantrestgæld ved disse indfrielser må blot ikke overstige den samlede kontantrestgæld på tidspunktet for sælgers henholdsvis købers første ekstraordinære delvise indfrielse inden for 12 måneders perioden. Fritagelsen for beskatning ved indfrielser i forbindelse med ejerskifte gælder ikke, hvis der er tale om ægtefællehandler eller handler mellem nærtstående parter. Ved handel mellem nærtstående parter menes handler, hvor kontantlånet bliver indfriet som led i overdragelse af fast ejendom fra en person til et selskab eller fond m.v., hvori personen og/eller dennes ægtefælle har bestemmende indflydelse. Separation og skilsmisse Undtagelsen gælder kun for den del af ejendommen, som overdrages til den anden ægtefælle. 6 måneders fristen tager her udgangspunkt i det tidspunkt, hvor aftalen om overdragelsen er indgået, hvilket normalt vil være det tidspunkt, hvor der foreligger en bodelingsoverenskomst. Død Undtaget er også ejerskifte i forbindelse med efterlevende ægtefælles overtagelse af afdødes ejendom i forbindelse med skifte eller udlevering til ægtefællen, for eksempel hvor den efterlevende ægtefælle sidder i uskiftet bo. Undtagelsen gælder kun for den del af ejendommen, som var ejet af afdøde. Fristen på 6 måneder regnes her fra den dato, hvor dødsboet udlægger ejendommen til den efterlevende. Krav fra realkreditinstituttet Hvis indfrielsen sker efter krav fra realkreditinstituttet, er en eventuel kursgevinst på kontantlånet ikke skattepligtig Beregning af kursgevinst og -tab på kontantlån Ved optagelse af et kontantlån har du to restgælde på dit lån: en som er den du betaler tilbage på og obligationsrestgælden, som skal bruges hvis du vil indfri lånet før tid. Det kaldes at kontantlånet har særlige indfrielsesvilkår. I takt med at lånet afdrages, vil restgælden på kontantlånsrestgælden afvige fra kursværdien af obligationsrestgælden. Baggrunden er, at kurstabet ved optagelsen, som tidligere nævnt, bliver indregnet i kontantlånsrenten. Dette medfører, at kontantlånsrenten ofte vil afvige fra renten på de bagvedliggende obligationer. Ved et senere ejerskifte vil der derfor ofte være kursgevinster eller -tab. Tilsvarende gælder også, hvis du har overtaget lånet ved et ejerskifte. I dette tilfælde vil der dog allerede på overtagelsestidspunktet være forskel på kontantlånsrestgælden og kursværdien af restgælden på obligationerne. Dette har imidlertid ingen betydning for dig, så længe lånet afdrages ordinært. Først i tilfælde af ekstraordinær indfrielse får den nævnte forskel på overtagelsestidspunktet skattemæssig betydning. Beregningen af kursgevinster på kontantlån afhænger derfor af, om du selv har optaget eller overtaget lånet, f.eks. i forbindelse med en handel. Hvis du selv har optaget lånet Ved hel, ekstraordinær indfrielse skal skattepligtige kursgevinster opgøres på indfrielsestidspunktet som forskellen mellem kontantlånsrestgælden og det kontante indfrielsesbeløb. Formlen er: Kursgevinst = kontantlånsrestgæld kontant indfrielsesbeløb (se eksempel 1) 7

8 Ved en delvis, ekstraordinær indfrielse bliver gevinsten beregnet som forskellen mellem nedsættelsen i kontantlånsrestgælden og det ekstraordinære afdrag. Formlen er: Kursgevinst = nedsættelsen i kontantrestgælden kontant ordinært afdrag (se eksempel 2) hvor nedsættelsen i kontantrestgælden udregnes som: Kontant ordinært afdrag Kontantrestgælden x Kursværdien af hele lånets obligationsrestgæld Hvis du har overtaget lånet På tidspunktet for et ejerskifte vil restgælden på kontantlånet og indfrielsesbeløbet ofte være forskellig. Forholdet mellem indfrielsesbeløbet (kursværdi af obligationsrestgæld) og kontantrestgæld udtrykkes ved en såkaldt beregnet kontantkurs. Den eksisterer ikke i kurslisten, men indgår alene af beregningstekniske årsager ved købers senere ekstraordinære indfrielser af lånet. Den beregnede kontantkurs beregnes efter følgende formel: Beregnet kontantkurs= Kursværdi af obligationsrestgæld x 100 Kontantrestgæld Den beregnede kontantkurs skal udregnes med 2 decimaler. I beregningen af indfrielsesbeløbet kan obligationskursen aldrig overstige kurs 100 for konverterbare obligationer, som f.eks. obligationslån og FlexGaranti. Ved hel ekstraordinær indfrielse skal skattepligtige gevinster opgøres på indfrielsestidspunktet som forskellen mellem kontantrestgælden ganget med den beregnede kontantkurs og det kontante indfrielsesbeløb. Formlen er: Kursgevinst = (kontantrestgæld x beregnet kontantkurs) kontant indfrielsesbeløb (se eksempel 3) Ved delvis ekstraordinær indfrielse bliver kursgevinsten beregnet som forskellen mellem nedsættelsen i kontantrestgælden ganget med den beregnede kontantkurs og det ekstraordinære kontante afdrag. Formlen er: Kursgevinst = (nedsættelse i kontantrestgæld* x beregnet kontantkurs) kontant afdrag (se eksempel 4) * se beregningen af nedsættelsen under Hvis du har optaget lånet. 8

9 3.3 Lån i euro Beskrivelse af lån i euro Realkreditlån i euro behandles rent skattemæssigt som gæld i fremmed valuta. Dette betyder, at du beskattes af alle kursgevinster og har fuld fradragsret for alle kurstab. På lån i euro kan der opstå skattepligtige kursgevinster og fradragsberettigede tab som følge af ændringer i såvel obligationskursen som valutakursen mellem danske kroner og euro. Der beregnes dog altid kun én samlet kursgevinst eller ét samlet kurstab. Kursgevinster er kun skattepligtige, og kurstab kun fradragsberettigede, hvis årets samlede nettokursgevinster eller -tab overstiger kr. I kr. grænsen indgår udover gevinst og tab på gæld i fremmed valuta, også gevinst og tab på obligationer samt gevinst og tab på udloddende obligationsbaserede investeringsforeninger. Kursgevinster og -tab på lån i euro beskattes som hovedregel efter realisationsprincippet. Det betyder, at der principielt kan realiseres kursgevinster og -tab på lån i euro, hver gang der afdrages ordinært eller ekstraordinært på lånet Kontantlån i euro I skattemæssig henseende kan der pr. definition ikke opstå obligationskursgevinst eller -tab på optagede kontantlån i forbindelse med lånets udbetaling eller ved betaling af ordinære afdrag på lånet. En eventuel forskel mellem udbetalingskursen og pari (kurs 100) indregnes blot i lånets kontantrente, hvorved du indirekte bliver beskattet via rentefradraget på lånet. Ved ordinære afdrag vil den skattepligtige kursgevinst/-tab derfor udelukkende bestå af ændringer i valutakursen mellem danske kroner og euro. Hvis du foretager en hel eller delvis ekstraordinær indfrielse, kan det resultere i enten en skattepligtig kursgevinst eller et fradragsberettiget tab. De realiserede kursgevinster og -tab skal altid medregnes, også selvom den ekstraordinære indfrielse finder sted i forbindelse med ejerskifte, separation, skilsmisse, død eller krav fra realkreditinstituttet. Disse kursgevinster og -tab kan opstå som følge af ændringer i både obligationskursen og valutakursen, men de giver kun én samlet kursgevinst eller ét samlet kurstab. I skemaet nedenfor kan du se en oversigt over de situationer, hvor der kan opstå skattepligtige kursgevinster og fradragsberettigede kurstab på kontantlån i euro. Hændelser på lånet Optagelse/ overtagelse Ordinære afdrag (optagne lån) Ordinære afdrag (overtagne lån) Ekstraordinær indfrielse Hændelser på lånet Optagelse/ overtagelse Ordinære afdrag (optagne lån) Ingen konsekvenser Ingen konsekvenser Beskatning/ fradrag Beskatning/ fradrag Beskatning kan opstå* Beskatning/ fradrag Ingen konsekvenser Beskatning/ fradrag Beskatning/ fradrag Beskatning/ fradrag Obligationslån i euro Hvis du optager eller overtager et obligationslån i euro til en kurs under kurs 100, realiserer du løbende et fradragsberettiget obligationskurstab i takt med, at lånet afdrages. Er lånet derimod optaget eller overtaget til en kurs over kurs 100, realiserer du løbende en skattepligtig kursgevinst i takt med, at lånet afdrages. Ændres valutakursen mellem danske kroner og euro, vil det også give anledning til realisering af skattepligtige kursgevinster eller fradragsberettigede tab i forbindelse med, at der betales afdrag på obligationslån i euro. Som vi har nævnt under beskrivelsen af kontantlån, vil en udbetalingskurs forskellig fra pari og ændringer i valutakursen kun medføre én skattepligtig kursgevinst eller ét fradragsberettiget tab. Hvis du helt eller delvist ekstraordinært indfrir et obligationslån i euro, vil kursgevinster være skattepligtige, og kurstab vil være fradragsberettigede. Disse kursgevinster og -tab kan opstå som følge af en optagelses- eller overtagelseskurs forskellig fra pari samt ændringer i valutakursen mellem danske kroner og euro. Der beregnes kun én kursgevinst eller ét kurstab i forbindelse med en ekstraordinær indfrielse. I skemaet nedenfor kan du se en oversigt over de situationer, hvor der kan opstå skattepligtige kursgevinster og fradragsberettigede kurstab på obligationslån i euro. Ordinære afdrag (overtagne lån) Ekstraordinær indfrielse Beskatning/ fradrag Beskatning/ fradrag Obligationskursændringer Valutakursændringer Obligationskursændringer Valutakursændringer Ingen konsekvenser Beskatning/ fradrag Beskatning/ fradrag Beskatning/ fradrag * hvis et obligationslån i euro optages på baggrund af et lånetilbud, som er mere end 6 måneder gammelt, eller obligationskursen er over pari på tilbudstidspunktet. 9

10 3.3.3 Beregning af kursgevinst og -tab på kontantlån Kursgevinst og -tab på lån i euro beregnes efter den samme metode som lån i danske kroner. Ved kontantlån opstår der pr. definition ikke kursgevinster eller -tab på obligationskursen i forbindelse med de løbende afdrag. Er lånet udbetalt i euro, opstår der dog kursgevinster eller -tab som følge af udsving i valutakursen. Ved beregning af kursgevinst og -tab på lån i euro indgår låneomkostninger. Se nærmere i afsnit samt eksempel Ved løbende afdrag på kontantlån i euro beregnes kursgevinst eller -tab efter følgende formel: Afdragets forholdsmæssige andel* af hjemtagelsesprovenuet** - afdraget omregnet efter valutakursen på afdragstidspunktet = Kursgevinst (+)/Kurstab ( ) (se eksempel 11) * den forholdsmæssige andel beregnes som afdraget i forhold til kontantlånshovedstolen. ** hjemtagelsesprovenuet består af kontantlånshovedstolen omregnet efter kursen på optagelsestidspunktet nedsat med låneomkostninger. Ved hel eller delvis ekstraordinær indfrielse af kontantlån beregnes kursgevinst eller -tab efter følgende formel: Indfrielsesbeløbets andel* af hjemtagelsesprovenuet** - obligationsrestgælden omregnet efter kursen på indfrielsestidspunktet - indfrielsesomkostninger = Kursgevinst (+)/Kurstab ( ) (se eksempel 12 og 13) * andelen beregnes som kontantlånsrestgælden i forhold til kontantlånshovedstolen. ** hjemtagelsesprovenuet består af kontantlånshovedstolen omregnet efter kursen på optagelsestidspunktet nedsat med låneomkostninger. Bilag A: FlexLån i kr. FlexLån er et rentetilpasningslån, hvor renten tilpasses markedsrenten på bestemte tidspunkter efter aftale med låntager. Ligesom ved kontantlån omregnes kurstabet eller kursgevinsten ved udbetalingen til et rentetillæg eller -fradrag. Skattemæssigt behandles FlexLån som et kontantlån. Rentetilpasningen udløser ikke beskatning. For nærmere om de skattemæssige regler henviser vi til afsnit 3.2 om kontantlån. Du kan optage FlexLån både med og uden afdrag. Lånet er baseret på inkonverterbare obligationer, der normalt har en kortere løbetid end selve lånets løbetid. FlexLån har derfor normalt en lavere ydelse end kontantlån med fast rente, fordi renten på obligationer med kort løbetid typisk er lavere end på obligationer med lang løbetid. At lånet er baseret på inkonverterbare obligationer betyder også, at lånet som hovedregel kun kan indfris ved at opkøbe de bagvedliggende obligationer. Det gælder også, selv om kursen er over 100. Det er altså ikke muligt at indfri lånet med kontanter til kurs 100, som ved konverterbare lån. Det beløb, der skal rentetilpasses, kan dog altid indfries til kurs 100 på tidspunktet for en rentetilpasning. FlexLån er oftest lavere forrentet end obligations- og kontantlån. Det betyder, at der på FlexLån, som afdrages efter annuitetsprincippet, afdrages mere i begyndelsen af lånets løbetid end højere forrentede lån med en tilsvarende løbetid. FlexLån tilbydes med enten en procentvis tilpasning af renten hvert år, f.eks. 33,3 pct., eller med 100 pct. tilpasning, f.eks. hvert år. FlexLån med fast løbetid K Ved FlexLån med fast løbetid påvirker ændringer i markedsrenten ydelsen på lånet. Hvis markedsrenten er steget, når lånet skal rentetilpasses, stiger ydelserne på lånet. Tilsvarende falder ydelserne på lånet, hvis markedsrenten er faldet. FlexLån med variabel løbetid T FlexLån, som afdrages efter annuitetsprincippet, kan også vælges med variabel løbetid, hvor ændringer i markedsrenten i første omgang påvirker løbetiden frem for ydelsen. Stiger renten, forlænges løbetiden på lånet, mens ydelsen før skat fastholdes. Modsat bliver løbetiden kortere, når renten falder. 10

11 FlexLån med variabel løbetid er udviklet til dig, som ønsker et lån med en stabil ydelse i løbetiden. Renteændringer i forbindelse med rentetilpasning gennemføres som hovedregel ved at ændre lånets løbetid frem for lånets ydelse. Det betyder, at FlexLån med variabel løbetid skal etableres med en løbetid, som er kortere end den maksimale løbetid, da det giver mulighed for at forlænge lånets løbetid op til den maksimale løbetid frem for at hæve ydelsen på lånet. Bilag B: FlexGaranti FlexGaranti er et variabelt forrentet obligationslån med loft over renten (renteloft). Skattemæssigt behandles FlexGaranti som et obligationslån. Læs mere om de skattemæssige regler i afsnit 3.1. Du kan optage FlexGaranti i danske kroner, både med og uden afdrag. Renten beregnes på baggrund af den halvårlige pengemarkedsrente (6M Cibor) + et rentetillæg, beregnet som et fem dages gennemsnit. 6M Cibor er den halvårlige pengemarkedsrente, der organiseres af Finansrådets Pengemarkedskomité med NASDAQ QMX som beregningsagent. Renten fastsættes to gange årligt, henholdsvis 1. april og 1. oktober. Renteloftet fastsættes på tilbudstidspunktet og gælder i hele lånets løbetid. Renteloftet er den rente, du kommer til at betale, hvis 6M Cibor + rentetillægget kommer op over renteloftet på det tidspunkt, renten fastsættes. Renteloftet gælder indtil 6M Cibor + rentetillægget igen kommer under det fastsatte loft på tidspunktet for rentefastsættelsen. Renten vil herefter automatisk blive sat ned. FlexGaranti er konverterbart og kan indfris kontant til kurs 105 i hele lånets løbetid. Det kan dog altid indfris til dagskurs. Bilag C: RenteDyk Rentedyk er et variabelt forrentet obligationslån, hvor renten kun kan falde og aldrig stige. Den pålydende rente på lånet svarer til referencerenten samt et rentetillæg. Referencerenten følger en 10-årig swap-rentesats for lån i kroner eller en 10-årig swaprentesats for lån i euro. For lån i danske kroner bliver den 10-årige rente kvoteret af Danske Bank. Nationalbanken noterer p.t. ikke en 10-årig swap-rentesats i danske kroner. Den 10-årige swap-rentesats i euro bliver fastsat hver dag af ISDA (International Swaps and Derivates Association). RenteDyk er konverterbart og kan indfris kontant til kurs 105 i hele lånets løbetid. Det kan dog altid indfris til dagskurs. Bilag D: FlexKort FlexKort er et variabelt forrentet obligationslån. Skattemæssigt behandles FlexKort også som et obligationslån. I afsnit 3.1 kan du læse mere om skattereglerne. Du kan optage FlexKort i danske kroner, og du kan vælge afdragsfrihed i op til 10 år. Renten beregnes på baggrund af den halvårlige pengemarkedsrente (CITA) plus et rentetillæg. Referencesatsen fastsættes som den dagligt noterede 6-måneders CITA-rentesats den fjerdesidste bankdag i henholdsvis december og juni. Denne rente multipliceres med brøken 365/360. Renten fastsættes to gange årligt den 1. januar og 1. juli. Referencerenten er en 6-måneders CITA-rentesats, der dagligt bliver offentliggjort af Finansrådet. CITA er en forkortelse for Copenhagen Interbank Tomorrow/Next Average. En CITA-rentesats er en rente, som angiver, hvad en dag-til-dag rente kan byttes til i en fast aftalt periode på interbankmarkedet i København, for eksempel i 6 måneder. CITA-rentesatsen fastsættes hver dag for forskellige løbetider. FlexKort er inkonverterbart. Det betyder, at lånet kun kan indfris ved køb af de fornødne obligationer til markedskurs. Lånet kan dog altid indfris til kurs 100 i forbindelse refinansiering. Du kan optage RenteDyk enten i danske kroner eller euro samt med og uden afdrag. Skattemæssigt behandles RenteDyk som obligationslån. Læs mere om skattemæssige regler i afsnit

12 Eksempel 1: Kontantlån låntager har selv optaget lånet hel, ekstraordinær indfrielse Der er optaget et 30-årigt kontantlån på Lånet er udstedt på basis af 6 % obligationer til kurs 97,90 Obligationshovedstolen er derfor Låneomkostninger kr kr kr. Indfrielsestidspunktet Indfrielseskurs 90,00 Indfrielsesbeløbet udgør således ( kr. x 0,90) Indfrielsesomkostninger kr kr kr kr. Kursgevinst Kursgevinst = kontantlånsrestgæld kontant indfrielsesbeløb Kursgevinst = kr kr. = kr. - omkostninger kr. Skattepligtig kursgevinst kr. Skat ved 33 % Skat = kr. x 33% kr. 12

13 Eksempel 2: Kontantlån låntager har selv optaget lånet delvis, ekstraordinær indfrielse Der er optaget et 30-årigt kontantlån på Lånet er udstedt på basis af 6 % obligationer til kurs 97,90 Obligationshovedstolen er derfor Låneomkostninger kr kr kr. Indfrielsestidspunktet Indfrielseskurs 90,00 Kursværdi af obligationsrestgæld ( kr. x 0,90) = Låntager ønsker selv at nedbringe lånet med kontant Indfrielsesomkostninger kr kr kr kr kr. Kursgevinst Kursgevinst = nedsættelsen i kontantlånsrestgælden det kontante ekstraordinære afdrag Kursgevinst = ( x ( / )) kr. = kr. - andel af omkostninger kr. x ( / ) kr. = kr. Skattepligtig kursgevinst kr. Skat ved 33 % Skat = kr. x 33% = kr. 13

14 Eksempel 3: Kontantlån låntager har overtaget lånet hel, ekstraordinær indfrielse Der er optaget et 30-årigt kontantlån på Lånet er udstedt på basis af 6 % obligationer til kurs 97,90 Obligationshovedstolen er derfor kr kr. Obligationskurs på overtagelsestidspunktet 95,00 Beregnet kontantkurs (( kr. x 0,95)/ kr.) x 100 = 97, kr kr. Indfrielsestidspunktet Indfrielseskurs 90,00 Kursværdi af obligationsrestgæld ( kr. x 0,90) Indfrielsesomkostninger kr kr kr kr. Kursgevinst Kursgevinst = (kontantlånsrestgæld x beregnet kontantkurs) - kontant indfrielsesbeløb Kursgevinst = ( kr. x 0,9701) kr. = kr. - omkostninger kr. Skattepligtig kursgevinst kr. Skat ved 33% Skat = kr. x 33% = kr. 14

15 Eksempel 4: Kontantlån låntager har overtaget lånet delvis, ekstraordinær indfrielse Der er optaget et 30-årigt kontantlån på Lånet er udstedt på basis af 6 % obligationer til kurs 97,90 Obligationshovedstolen er derfor kr kr. Obligationskurs på overtagelsestidspunktet 95,00 Beregnet kontantkurs (( kr. x 0,95)/ kr.) x 100 = 97, kr kr. Indfrielsestidspunktet Indfrielseskurs 90,00 Kursværdi af obligationsrestgæld ( kr. x 0,90) Låntager ønsker at nedbringe lånet med kontant Indfrielsesomkostninger kr kr kr kr kr. Kursgevinst Kursgevinst = (nedsættelsen i kontantlånsrestgæld x beregnet kontantkurs) det kontante ekstraordinære afdrag Kursgevinst =(( x(( / ) x 0,9701)) kr. - omkostninger kr. Skattepligtig kursgevinst kr. Skat ved 33% Skat = kr. x 33% kr. 15

16 Eksempel 5: FlexLån låntager har selv optaget lånet hel, ekstraordinær indfrielse Der er optaget et 30-årigt FlexLån type P33.3K Kurs 99,28 Obligationshovedstolen er derfor Låneomkostninger kr kr kr. Indfrielsestidspunktet Vægtet indfrielseskurs 97,00 Kursværdi af obligationsrestgæld ( kr. x 0,97) = Indfrielsesomkostninger kr kr kr kr. Kursgevinst Kursgevinst = kontantrestgæld kontant indfrielsesbeløb Kursgevinst = kr kr. - omkostninger kr. Skattepligtig kursgevinst 161 kr. Skat ved 33% Skat = 161 kr. x 33% = 53 kr. Kursgevinsten er kun skattepligtig, hvis årets samlede nettokursgevinster eller tab overstiger kr. I kr. grænsen indgår udover gevinst og tab på gæld i fremmed valuta, også gevinst og tab på obligationer samt gevinst og tab på udloddende obligationsbaserede investeringsforeninger. 16

17 Eksempel 6: FlexLån - låntager har selv optaget lånet delvis, ekstraordinær indfrielse Der er optaget et 30-årigt FlexLån type P33.3K Kurs 99,28 Obligationshovedstolen er derfor Låneomkostninger kr kr kr. Indfrielsestidspunktet Vægtet indfrielseskurs 97,00 Kursværdi af obligationsrestgæld ( kr. x 0,97) = Låntager ønsker at nedbringe lånet med kontant Indfrielsesomkostninger kr kr kr kr kr. Kursgevinst Kursgevinst =nedsættelse i kontantlånsrestgæld kontant indfrielsesbeløb Kursgevinst = ( x( / ) ) kr. = kr. - andel af omkostninger 22,500 x ( / ) kr. = kr. Skattepligtig kursgevinst 224 kr. Skat ved 33% Skat = 224 kr. x 33% = 74 kr. Kursgevinsten er kun skattepligtig, hvis årets samlede nettokursgevinster eller tab overstiger kr. I kr. grænsen indgår udover gevinst og tab på gæld i fremmed valuta, også gevinst og tab på obligationer samt gevinst og tab på udloddende obligationsbaserede investeringsforeninger. 17

18 Eksempel 7: FlexLån - låntager har overtaget lånet hel, ekstraordinær indfrielse uden for refinansieringstidspunktet (umiddelbart efter refinansiering) Der er optaget et 30-årigt FlexLån type F1K Kurs 99,68 Obligationshovedstolen er derfor Låneomkostninger kr kr kr. Obligationskurs på overtagelsestidspunktet 98,00 Beregnet kontantkurs (( x 0,98)/ ) x 100 = 99, kr kr. Indfrielsestidspunktet Indfrielseskurs 97,00 Kursværdi af obligationsrestgæld ( kr. x 0,97) = Indfrielsesomkostninger kr kr kr kr. Kursgevinst Kursgevinst = (kontantlånsrestgæld x beregnet kontantkurs) - kontant indfrielsesbeløb Kursgevinst = ( kr. x 0,9926) kr kr. - omkostninger kr. Skattepligtig kursgevinst kr. Skat ved 33% Skat = kr. x 33% kr. 18

19 Eksempel 8: FlexLån - låntager har overtaget lånet delvis, ekstraordinær indfrielse uden for refinansieringstidspunktet (umiddelbart efter refinansiering) Der er optaget et 30-årigt FlexLån type F1K Kurs 99,68 Obligationshovedstolen er derfor kr kr. Obligationskurs på overtagelsestidspunktet 98,00 Beregnet kontantkurs (( x 0,98)/ ) x 100 = 99, kr kr. Indfrielsestidspunktet Indfrielseskurs 97,00 Kursværdi af obligationsrestgæld ( kr. x 0,97) = Låntager ønsker at nedbringe lånet kontant Indfrielsesomkostninger kr kr kr kr kr. Kursgevinst Kursgevinst =(nedsættelsen i kontantlånsrestgælden x beregnet kontantkurs) det kontante ekstraordinære afdrag Kursgevinst = ( x(( / )x0,9926) )= kr. - omkostninger kr. Skattepligtig kursgevinst kr. Skat ved 33% Skat = kr. x 33% = 465 kr. Kursgevinsten er kun skattepligtig, hvis årets samlede nettokursgevinster eller tab overstiger kr. I kr. grænsen indgår udover gevinst og tab på gæld i fremmed valuta, også gevinst og tab på obligationer samt gevinst og tab på udloddende obligationsbaserede investeringsforeninger. 19

20 Eksempel 9: FlexLån - låntager har overtaget lånet hel, ekstraordinær indfrielse af refinansieringsbeløbet forud for refinansiering Der er optaget et 30-årigt FlexLån type P33.3K Kurs 99,68 Obligationshovedstolen er derfor kr kr. Overtagelsestidspunktet (umiddelbart efter refinansiering) Obligationskurs på overtagelsestidspunktet 98,00 Beregnet kontantkurs (( x 0.98)/ ) x 100 = 99, kr kr. Indfrielsestidspunktet =refinansieringstidspunktet Refinansieringsbeløb kr kr. Kurstab Kurstab = (kontantlånsrestgæld x beregnet kontantkurs) kontant indfrielsesbeløb Kurstab = ( kr. x 0,9926) 981,974 kr. = kr. Der er ikke fradragsret for kurstab ved indfrielse af refinanseringsbeløbet i forbindelse med rentetilpasningen. 20

Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece

Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for selskabers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om de skattemæssige

Læs mere

LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017

LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017 LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017 OBLIGATIONSLÅN MED FAST RENTE Kort beskrivelse Rente Løbetid Obligationslån med fast rente. Lånets rente er lig med renten på obligationerne og er fast i hele lånets

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Gælder fra den 18. november 2015 Side 1 af 37 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

LÅNTYPER Privatkunder 1. juli 2016

LÅNTYPER Privatkunder 1. juli 2016 LÅNTYPER Privatkunder 1. juli 2016 OBLIGATIONSLÅN MED FAST RENTE Kort beskrivelse Rente Løbetid Obligationslån med fast rente. Lånets rente er lig med renten på obligationerne og er fast i hele lånets

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Gælder fra den 18. august 2015 Side 1 af 37 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Information om rentetilpasningslån(rt-lån)

Information om rentetilpasningslån(rt-lån) Information om rentetilpasningslån(rt-lån) DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån(rt-lån) i kroner(dkk) og i euro(eur). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen ved lån i euro er karakteristika

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privatkundelignende erhverv og ikke-erhvervsdrivende foreninger

Låntyper og forretningsbetingelser Privatkundelignende erhverv og ikke-erhvervsdrivende foreninger Låntyper og forretningsbetingelser Privatkundelignende erhverv Gælder fra den 13. december 2016 Side 1 af 42 Låntyper og forretningsbetingelser Privatkundelignende erhverv Velkommen i Realkredit Danmark

Læs mere

Information om rentetilpasningslån (RT-lån)

Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Side 1 af 5 Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Maj 2015 DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån (RT-lån) i kroner (DKK) og i euro (EUR). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet.

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet. Avedøre B/S, afd. Store Hus Vester Voldgade 17 1552 København V Dato 31. maj 2013 Vores ref. Jess Bering Hansen Ejendomsnr. 0393644 16 Beliggenhed Sadelmagerporten 2-4 m.fl. 2650 Hvidovre Standardiseret

Læs mere

Ordforklaring til Långuide

Ordforklaring til Långuide 20. april 2015 Ordforklaring til Långuide Oversigt Belåningsinterval... 2 Delydelse... 2 Effektiv rente ekskl. omkostninger... 2 Fradragskonto... 2 Færdigmelding i forbindelse med forhåndslån... 3 Kalkulationsrente...

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 23. november 2017 Side 1 af 36 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

LÅNTYPER Privatkunder 10. april 2015

LÅNTYPER Privatkunder 10. april 2015 LÅNTYPER Privatkunder 10. april 2015 OBLIGATIONSLÅN MED FAST RENTE Kort beskrivelse Rente Løbetid Obligationslån med fast rente. Lånets rente er lig med renten på obligationerne og er fast i hele lånets

Læs mere

Omlægningsberegning 3. september 2012

Omlægningsberegning 3. september 2012 Viby Gymnasium og HF Søndervangs Alle 45 8260VibyJ LR Realkredits reference M.F. Ladegaard Tlf:33420838 E-mail: mfl@lr-realkredit.dk Omlægningsberegning Beregningen vedrører følgende ejendom: Ejendommens

Læs mere

Omlægningsberegning 3. september 2012

Omlægningsberegning 3. september 2012 Viby Gymnasium og HF Søndervangs Alle 45 8260VibyJ LR Realkredits reference M.F. Ladegaard Tlf:33420838 E-mail: mfl@lr-realkredit.dk Omlægningsberegning Beregningen vedrører følgende ejendom: Ejendommens

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Gælder fra den 23. november 2017 Side 1 af 39 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 5

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 5 Oversigt over lån 24. juni 2015 Kunde ANDELSBOLIGFOREN. DYSTRUPPARKEN Ejendom Vestermarken 9-19, 8586 Ørum Djurs Kontaktperson Conny Baastrup Jensen, tlf. 45 12 43 90 Side 1 af 33 Pantnummer 2183.0496

Læs mere

FlexLån Hvis du har fokus på en lav rente

FlexLån Hvis du har fokus på en lav rente FlexLån Hvis du har fokus på en lav rente FlexLån en kort introduktion I Realkredit Danmark kan vi tilbyde FlexLån, hvor ydelsen er lav og valgmulighederne mange. Lånet er et såkaldt rentetilpasningslån,

Læs mere

1 RD Cibor6 74.656.000 30 år 3.831.723 Annuitet / 4,89 Afdragsfri 4 terminer. Forudsætning for udbetaling af lånet side 2 Vigtigt at vide

1 RD Cibor6 74.656.000 30 år 3.831.723 Annuitet / 4,89 Afdragsfri 4 terminer. Forudsætning for udbetaling af lånet side 2 Vigtigt at vide Lånetilbud 17. april 2008 Kunde Ejendom A/B Havnehaven II Stationsvej 15-95 4760 Vordingborg Matr. nr. 43 CP Ore, Vordingborg Jorder Pantnummer 2270.7905 Sagsnummer 01-04-1 Din rådgiver Lene Thøgersen,

Læs mere

Generelle emner i årsberetningerne

Generelle emner i årsberetningerne Generelle emner i årsberetningerne Valg af låntype og renteprocent Årsberetning 1997 Renteudviklingen i 1990'erne har ført til en række låneomlægninger. Da renten i 1993 faldt til et markant lavt niveau,

Læs mere

Boliglån med variabel rente

Boliglån med variabel rente Boliglån med variabel rente BoligXlån fra Totalkredit BoligXlån er et lån med variabel rente. Renten tilpasses med kortere eller længere mellemrum, alt afhængig af hvilket BoligXlån du vælger. BoligXlån

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2 Oversigt over lån 14. december 2015 Kunde A/B RØDEGÅRDSHAVEN Ejendom Rødegårds Alle 2-38, 4720 Præstø Kontaktperson Gitte Taulov Rude, tlf. 45 12 58 00 Side 1 af 30 Pantnummer 2216.6141 Finansieringseksempel

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs. 20. september 2005. Nykredit Realkredit A/S åbner tre nye obligationer

Til Københavns Fondsbørs. 20. september 2005. Nykredit Realkredit A/S åbner tre nye obligationer Til Københavns Fondsbørs Nykredit Realkredit A/S åbner tre nye obligationer 20. september 2005 Nykredit Realkredit A/S åbner pr. 21. september 2005 tre nye fondskoder til finansiering af udlån i udlandet.

Læs mere

Omlægningsberegning. Ejerlejlighed nr. 1 af 633 Sundbyøster, København Lyneborggade 13-17 M.Fl., 2300 København S

Omlægningsberegning. Ejerlejlighed nr. 1 af 633 Sundbyøster, København Lyneborggade 13-17 M.Fl., 2300 København S A/B Sadolinparken 2 C/O Sven Westergaards Ejd. Adm. Store Kongensgade 24b 1264 København K Lånenr 60 DLRs reference Henrik Laursen Tlf:33420828 E-mail: hkl@dlr.dk Omlægningsberegning Beregningen vedrører

Læs mere

Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån

Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån - Nykredit Realkredits ordreudførelsespolitik Når et nyt realkreditlån optages, eller et eksisterende omlægges,

Læs mere

Oversigt over lån. Finansieringseksempel oktober Pantnummer Kunde A/B NAVERPARKEN. Ejendom Navervej 9-11, 8600 Silkeborg

Oversigt over lån. Finansieringseksempel oktober Pantnummer Kunde A/B NAVERPARKEN. Ejendom Navervej 9-11, 8600 Silkeborg Oversigt over lån 4. oktober 2016 Kunde A/B NAVERPARKEN Ejendom Navervej 9-11, 8600 Silkeborg Kontaktperson Flemming Hansen, tlf. 45 12 43 90 Side 1 af 16 Pantnummer 2034.8894 Finansieringseksempel 1 Nyt

Læs mere

Konsekvensberegning vedr. ejendommen Stationsvej 5, 4760 Vordingborg m.fl.

Konsekvensberegning vedr. ejendommen Stationsvej 5, 4760 Vordingborg m.fl. a/s Klampenborgvej 205 2800 Kongens Lyngby Team Andelsbolig Telefon 45 26 69 16 E-mail: andelsboliger@brf.dk Konsekvensberegning A/B Havnehaven afd. I C/O Lea Ejendomspartner Att. Line Farnov Axeltorv

Læs mere

1 Kontantlån 10.485.000 30 år 652.595 Annuitet 4,1860 4 terminer. 2 FlexLån 22.136.000 30 år 619.253 Annuitet 1,2896 Type F1K 4 terminer

1 Kontantlån 10.485.000 30 år 652.595 Annuitet 4,1860 4 terminer. 2 FlexLån 22.136.000 30 år 619.253 Annuitet 1,2896 Type F1K 4 terminer Lånetilbud 7. december 2011 Kunde Ejendom Boligkontoret Fredericia Afdeling 312 Kongensstræde 1 7000 Fredericia Matr. nr. 403 Fredericia Bygrunde Pantnummer 1792.4211 Sagsnummer 02-01-1 Renovering - Etagebyggeri,

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2 Oversigt over lån 7. november 2014 Kunde A/B BRYGGERGÅRDEN Ejendom Pileborggade 6-10, 4100 Ringsted Kontaktperson Peter Erik Hansen, tlf. 45 12 58 00 Side 1 af 7 Pantnummer 1186.8263 Finansieringseksempel

Læs mere

Generelle emner i årsberetningerne

Generelle emner i årsberetningerne Generelle emner i årsberetningerne Afdragsprofiler og realkreditlåntyper Årsberetning 2008 5.1. Indledning. Fra tid til anden opstår der tvister mellem kunderne og realkreditinstitutterne, som primært

Læs mere

Kontakt venligst Jørgen Mortensen på telefonnr. 44556659 eller Mads Stampe på telefonnr. 44556687, hvis der er behov for yderligere oplysninger.

Kontakt venligst Jørgen Mortensen på telefonnr. 44556659 eller Mads Stampe på telefonnr. 44556687, hvis der er behov for yderligere oplysninger. Bjerringbro Idrætspark Vestre Ringvej 7 8850 Bjerringbro Dato 17. oktober 2014 Vores ref. Jørgen Mortensen Ejendomsnr. 3480904 01 Matr.nr. 10 fn Ejerlav Bjerring By, Bjerringbro Beliggenhed Vestre Ringvej

Læs mere

Lånetilbud. Pakkeløsning

Lånetilbud. Pakkeløsning Den Boligselskabet Futura, afd. 45/05 Oldenburg Alle 3, Høje Taastr. 2630 Taastrup Lånetilbud Pakkeløsning Reference Morten Farup Ladegaard Tlf:33420838 E-mail: mfl@lr-realkredit.dk har modtaget Deres

Læs mere

Almindelige forretningsbestemmelser for obligationshandel Internationalt udlån ordreudførelsespolitik for Nykredit Realkredit A/S

Almindelige forretningsbestemmelser for obligationshandel Internationalt udlån ordreudførelsespolitik for Nykredit Realkredit A/S I forbindelse med optagelse af et nyt realkreditlån eller omlægning, refinansiering eller indfrielse af et eksisterende realkreditlån er der normalt tilknyttet en obligationshandel. I det følgende beskrives

Læs mere

Nutidsværdi af samlede ydelser 9.822.192 10.107.510-285.318

Nutidsværdi af samlede ydelser 9.822.192 10.107.510-285.318 Ombytning af lån 9. august 2012 Kunde Ejendom DSI - Søvangsgården Søvangsvej 19-23, 2650 Hvidovre Matr.nr. 11 M Avedøre By, Avedøre Pantnummer 2121.5303 Vores kundekontakt Rasmus Thagaard Jørgensen, tlf.

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 21. september 2005. Nykredit lancerer euro-udgave af to populære erhvervs- og landbrugslån

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 21. september 2005. Nykredit lancerer euro-udgave af to populære erhvervs- og landbrugslån Til Københavns Fondsbørs og pressen Nykredit lancerer euro-udgave af to populære erhvervs- og landbrugslån 21. september 2005 Nykredit Realkredit A/S åbner pr. 21. september 2005 to nye obligationer til

Læs mere

Antal lån 1 3. Hovedstol 37.556.000 DKK. Løbetid 24 år 24 år Terminer pr. år 12

Antal lån 1 3. Hovedstol 37.556.000 DKK. Løbetid 24 år 24 år Terminer pr. år 12 Ombytning af lån 9. august 2012 Kunde Ejendom DSI - Søvangsgården Søvangsvej 19-23, 2650 Hvidovre Matr.nr. 11 M Avedøre By, Avedøre Pantnummer 2121.5303 Vores kundekontakt Rasmus Thagaard Jørgensen, tlf.

Læs mere

Gevinst og tab på personers fordringer og gæld. Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016

Gevinst og tab på personers fordringer og gæld. Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016 Gevinst og tab på personers fordringer og gæld Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016 Kursgevinstlovens anvendelsesområde KGL 1 Denne lov omfatter 1) gevinst og tab ved afståelse eller indfrielse

Læs mere

Realkredit til byerhverv

Realkredit til byerhverv Side 1 af 6 Realkredit til byerhverv Marts 2016 DLR Kredit er realkredit Realkreditfinansiering af fast ejendom er altid en vigtig del af den samlede finansiering. I DLR koncentrerer vi os kun om realkreditbelåning.

Læs mere

Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014

Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014 Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014 Rådhustorvet 15 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 604991-3 4760 Vordingborg Matr. nr. 3 a Ejerlav Lendemarke, Stege Jorder Beliggenhed Ørnebjerg Haven 1-12 Kunde Vordingborg

Læs mere

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14 Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14 Marienbergvej 79 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 416736-1 4760 Vordingborg Matr. nr. 141 a m.fl. Ejerlav Ore, Vordingborg Jorder Beliggenhed Hørvænget Kunde

Læs mere

KOMMUNEKREDIT LÅNEPRODUKTER

KOMMUNEKREDIT LÅNEPRODUKTER OM KommuneKredit er en forening, der har til formål at yde lån til kommuner, regioner, kommunale interessentskaber, samt til selskaber og institutioner med 100 pct. kommunegaranti. KommuneKredits mission

Læs mere

Ugeseddel nr. 14 uge 21

Ugeseddel nr. 14 uge 21 Driftsøkonomi 2 Forår 2004 Matematik-Økonomi Investering og Finansiering Mikkel Svenstrup Ugeseddel nr. 14 uge 21 Forelæsningerne i uge 21 Vi afslutter emnet konverterbare obligationer og forsætter med

Læs mere

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den Afd. 28

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den Afd. 28 Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 28 Marienbergvej 79 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 935393-1 4760 Vordingborg Matr. nr. 125 Ejerlav Vordingborg Bygrunde Ejl. nr. 2 Beliggenhed Algade 104 Kunde

Læs mere

På nyt lån er der i beregningerne anvendt kurssikringskurs samt oplysninger om omkostninger fra Nordea Kredit. belåning

På nyt lån er der i beregningerne anvendt kurssikringskurs samt oplysninger om omkostninger fra Nordea Kredit. belåning Page 1 of 10 Konsekvensberegning Dato : 01-01-2015 A/b Annagården 107-087 C/o Deas A/S Dirch Passers Alle 76 2000 Frederiksberg Skattesats i % 0,00 pct. (2014) Matrikelnr. 1142 Udenbys Klædebo Kvarter,

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Reference: 9. januar 2 013 Pantnr.: 1773.2957

Reference: 9. januar 2 013 Pantnr.: 1773.2957 /REALKREDIT Tønder Kommune Rådhuset Kongevej 57 627 Tønder Realkredit Danmark Storkunder Strødamve] 46 21 København storkunder@rd.dk Telefon 45 12 43 7 Telefax 45 14 96 27 www.rd.dk Reference: 9. januar

Læs mere

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21 Side 1 af 7 Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 327 af 13.03.1995 Emne: Mindsterentereglen Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. 1-4 B. Skattepligtige personer, der omfattes af reglerne pkt. 5-6 C.

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer. kapitalcenter. D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer. kapitalcenter. D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D (inkonverterbare stående obligationer i DKK) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

Termin nr. Renter, kr. Afdrag, kr. Ydelse, kr. Restgæld, kr.

Termin nr. Renter, kr. Afdrag, kr. Ydelse, kr. Restgæld, kr. 137 15. Finansiering Opgave 15.1. Lån til traktor En landmand låner penge i banken til køb af en ny traktor. Lånebetingelserne: Lånebeløb 480.000 Løbetid 5 år 4 terminer pr. år. Nominel rente 8 % p.a.

Læs mere

Skat af negative renter

Skat af negative renter - 1 Skat af negative renter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har udarbejdet et udkast til et lovforslag om beskatningen af det særegne fænomen negative renter. Gennem de

Læs mere

ISIN DK000978698-0 LU069005012-4. Auktionsresultater. Salg 8.600 mio. kr. 700 mio. euro. Bud 32.840 mio. kr. 3.245 mio. euro. Rentetillæg 0,07% 0,05%

ISIN DK000978698-0 LU069005012-4. Auktionsresultater. Salg 8.600 mio. kr. 700 mio. euro. Bud 32.840 mio. kr. 3.245 mio. euro. Rentetillæg 0,07% 0,05% Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 1. december 2011 Refinansiering af variabelt forrentede lån fastsættelse af rentetillæg Nykredit Realkredit har i dag gennemført to auktioner i forbindelse med

Læs mere

Debitor erkender at skylde kreditor den angivne hovedstol

Debitor erkender at skylde kreditor den angivne hovedstol ================================================================================================== REALKREDITPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Obligation - blåstemplet - regulering af indfrielsessummen

Obligation - blåstemplet - regulering af indfrielsessummen Skatteudvalget L 98 - O Obligation - blåstemplet - regulering af indfrielsessummen SKM-nummer Myndighed SKM2005.140.LR Ligningsrådet Dokumentets dato 15. marts 2005 Dato for offentliggørelse 29. marts

Læs mere

AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg. December 2012 Pantnr. 2034.8894

AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg. December 2012 Pantnr. 2034.8894 AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg Realkredit Danmark Finanscenter Trekantområdet Havneparken 3 7100 Vejle Telefon 70 15 15 21 www.rd.dk December 2012 Pantnr. 2034.8894 Ejendom :

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg. December 2012 Pantnr. 2034.8894

AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg. December 2012 Pantnr. 2034.8894 AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg Realkredit Danmark Finanscenter Trekantområdet Havneparken 3 7100 Vejle Telefon 70 15 15 21 www.rd.dk December 2012 Pantnr. 2034.8894 Ejendom :

Læs mere

DLRs generelle lånevilkår

DLRs generelle lånevilkår Side 1 af 5 DLRs generelle lånevilkår Juni 2015 Nedenfor er beskrevet generelle vilkår for optagelse af lån i DLR. Såfremt der ønskes supplerende oplysninger, kan DLRs administration eller DLRs låneformidlende

Læs mere

vexa-ordbog over finansielle begreber

vexa-ordbog over finansielle begreber vexa-ordbog over finansielle begreber Hovedstol Det beløb som De låner og som bliver tinglyst på ejendommens tingbogsattest. Løbetid Det antal år det tager at betale lånet tilbage. Terminer Vexa Finans

Læs mere

Nutidsværdi af samlede ydelser års ydelse Før skat Efter skat

Nutidsværdi af samlede ydelser års ydelse Før skat Efter skat Oversigt over lån 17. marts 2016 Kunde BOLIGSELSKABET FOR HØNG OG OMEGN Ejendom Glentevej 2-88, 4270 Høng Kontaktperson Ole Rahbek Holm, tlf. 55 85 02 11 Side 1 af 6 Pantnummer 1114.5063 Finansieringseksempel

Læs mere

Generelle emner i årsberetningerne

Generelle emner i årsberetningerne Generelle emner i årsberetningerne Låneomlægning Årsberetning 1994 En stor del af såvel nævnssagerne som sekretariatssagerne i 1994 vedrører låneomlægning. En del af sagerne skyldes forståelsesvanskeligheder

Læs mere

LÅNGUIDE Erhverv / Alment Byggeri 15. september 2015

LÅNGUIDE Erhverv / Alment Byggeri 15. september 2015 LÅNGUIDE Erhverv / Alment Byggeri 15 september 2015 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion side 4 Hvad skal der ske? side 5 Hvad er der i lånetilbudspakken? side 6 Bemærkninger til Pantsætnings- og låneaftalen

Læs mere

Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4

Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4 Til Københavns Fondsbørs Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4 9. december 2005 Nykredit knytter en ny obligationsserie

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Nuværende lån Forskel/total Låntype Kontantlån Kontantlån Hovedstol DKK DKK Afdragsform Annuitet Annuitet

Nyt lån nr. 1.1 Nuværende lån Forskel/total Låntype Kontantlån Kontantlån Hovedstol DKK DKK Afdragsform Annuitet Annuitet Oversigt over lån 23. februar 2015 Kunde A/B SANDERS ARKADE Ejendom Ringstedgade 27 B, 4700 Næstved Kontaktperson Casper Rømer Elin, tlf. 45 12 67 10 Side 1 af 6 Pantnummer 1183.2694 Finansieringseksempel

Læs mere

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide:

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: Långuide Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: 1. Generelle oplysninger 2. Almindelige forretningsbestemmelser for realkreditudlån 3. Almindelige forretningsbestemmelser

Læs mere

Regulativ for BRFkredit a/s udlån og obligationer

Regulativ for BRFkredit a/s udlån og obligationer Regulativ for BRFkredit a/s udlån og obligationer pr. 18. november 2010 Dette regulativ pr. 18. november 2010 erstatter regulativ pr. 18. november 2009. 2 Indholdsfortegnelse side A. Vilkår for obligationsudstedelsen

Læs mere

A. En obligation er et gældsbevis, hvor udstederen forpligter sig til at betale renter og afdrag i en bestemt periode på nærmere aftalte vilkår.

A. En obligation er et gældsbevis, hvor udstederen forpligter sig til at betale renter og afdrag i en bestemt periode på nærmere aftalte vilkår. Opgave 4.1 En obligation er et gældsbevis, hvor udstederen forpligter sig til at betale renter og afdrag i en bestemt periode på nærmere aftalte vilkår. I Danmark kan obligationsudstederne opdeles i følgende

Læs mere

Undervisningsnotat nr. 9:

Undervisningsnotat nr. 9: HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET, foråret 2004 Undervisningsnotat nr. 9: Kursgevinstbeskatning Valdemar Nygaard KURSGEVINSTBESKATNING: Notatet bygger på kapitel XV i Almen skatteret. Indledning: Reglerne om

Læs mere

Realkreditobligationer

Realkreditobligationer Skitsering af lånemarkedet i DK vs. kontantlån Fastforrentede lån tilpasningslån (FlexLån) udvikling og huspriser Warning: kortfattet simplificeret skitsering af et komplekst område! Den interesserede

Læs mere

Lejerbo, Hvidovre afd Den

Lejerbo, Hvidovre afd Den Lejerbo, Hvidovre afd. 002-0 Den 15.12.2014 Gammel Køge Landevej 26 Kunderådgiver DAH Ejendomsnr. 412765 2500 Valby Matr. nr. 12 e m.fl. Ejerlav Hvidovre By, Risbjerg Beliggenhed Høvedstensvej 2-36 m.fl.

Læs mere

Skitsering af lånemarkedet i DK

Skitsering af lånemarkedet i DK Skitsering af lånemarkedet i DK Obligationslån vs. kontantlån Fastforrentede lån tilpasningslån (FlexLån) udvikling og huspriser Warning: kortfattet simplificeret skitsering af et komplekst område! Den

Læs mere

Vilkår for udstedelsen af obligationer. i de i 1 anførte fondskoder.

Vilkår for udstedelsen af obligationer. i de i 1 anførte fondskoder. Vilkår for udstedelsen af obligationer i de i 1 anførte fondskoder. 1 Udstedelsen af obligationer, der optages til notering på Københavns Fondsbørs, sker i serier som angivet nedenfor: Fondskode Serie-

Læs mere

DLRs generelle lånevilkår

DLRs generelle lånevilkår Side 1 af 5 DLRs generelle lånevilkår September 2012 Nedenfor er beskrevet generelle vilkår for optagelse af lån i DLR. Såfremt der ønskes supplerende oplysninger, kan DLRs lokale vurderingssagkyndig eller

Læs mere

Realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger

Realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger Side 1 af 8 Realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger Juni 2015 DLR Kredit er realkredit Realkreditfinansiering af fast ejendom er altid en vigtig del af den samlede finansiering, uanset om der

Læs mere

PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning

PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning PRISOVERSIGT og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning Gældende for Erhverv pr. 10. april 2015 Stiftelsesprovision Stiftelsesprovisionssatsen er vejledende. For

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond. Nykredit og serierne i kapitalcenter D hæfter for forpligtelser

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter. serie 50D (inkonverterbare stående obligationer

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter. serie 50D (inkonverterbare stående obligationer Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 50D (inkonverterbare stående obligationer i EUR) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 14. oktober 2011

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 14. oktober 2011 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 14. oktober 2011 Ændring i "Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, i serie 20D (inkonverterbare amortisable

Læs mere

PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning

PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning PRISOVERSIGT og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning Gældende for Alment Byggeri pr. 10. april 2015 Stiftelsesprovision og bidrag Almene boliger Stiftelsesprovision

Læs mere

LR Realkredits generelle lånevilkår

LR Realkredits generelle lånevilkår LR Realkredits generelle lånevilkår Juli 2016 LR Realkredits generelle lånevilkår Nedenfor er beskrevet generelle vilkår for optagelse af lån i LR Realkredit. Såfremt der ønskes supplerende oplysninger,

Læs mere

Inkonverterbare lån til andelsboligforeninger

Inkonverterbare lån til andelsboligforeninger 135 Inkonverterbare lån til andelsboligforeninger Ib Hansen og Hans Henrik Knudsen, Handelsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Den danske realkreditmodel bygger på fleksibilitet og gennemsigtighed.

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Skatteregler for investeringsområdet

Skatteregler for investeringsområdet Inverstering Skatteregler for investeringsområdet Investeringsrådgivning 1 Indledning Vær opmærksom på, at denne brochure ikke kan anses som udtømmende i forhold til skatteregler på investeringsområdet.

Læs mere

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide:

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: Långuide Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: 1. Generelle oplysninger 2. Almindelige forretningsbestemmelser for realkreditudlån 3. Almindelige forretningsbestemmelser

Læs mere

PRISOVERSIGT Privatkunder 17. maj 2017

PRISOVERSIGT Privatkunder 17. maj 2017 PRISOVERSIGT Privatkunder 17. maj 2017 PRISOVERSIGT PR. 17. MAJ 2017 Bidragssatser p.a. for lån til ejerboliger Fast rente Rentetilpasnigslån Rentetilpasningslån kort rente m/afdrag u/afdrag m/afdrag u/afdrag

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

LIG. NB Messinagården. Nykredit Kontantlån 37.765.000 Ja Nej. Rentetilpasningslån 5.000.000 1/1 2016 Ja Nej BRF. 5.000.000 1/1 2017 Ja Nej BRF

LIG. NB Messinagården. Nykredit Kontantlån 37.765.000 Ja Nej. Rentetilpasningslån 5.000.000 1/1 2016 Ja Nej BRF. 5.000.000 1/1 2017 Ja Nej BRF LIG admimstratorerne LÅNEOPLYSNINGER FOR NB Messinagården Långiver Låntype Hovedstol Rente til asnin Afdrag Afdragsfrihed Personlig hæftelse Nykredit Kontantlån 37.765.000 Ja Nej BRF BRF Rentetilpasningslån

Læs mere

...realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger

...realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger Side 1 af 9 Eksperter i......realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger Juni 2013 DLR Kredit er realkredit Realkreditfinansiering af fast ejendom er altid en vigtig del af den samlede finansiering,

Læs mere

er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Udsteder og hæftelsesgrundlag

er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 1 Generelt om investering i investeringsbeviser... 4 2 Investering for frie

Læs mere

er undtaget af Nykredits begrænsning af en uhensigtsmæssig påvirkning af udtrækningsrisikoen Udsteder og hæftelsesgrundlag

er undtaget af Nykredits begrænsning af en uhensigtsmæssig påvirkning af udtrækningsrisikoen Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter G i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

2. Budget Kontanthandel Finansieret handel Indtægter: Kontant betales 998.000 Ejerskiftelån % år

2. Budget Kontanthandel Finansieret handel Indtægter: Kontant betales 998.000 Ejerskiftelån % år Salgsbudget Sag nr./ref. 06161 / Morten Puggård For sælger Annelise Hyldgaard Hansen ved salg af ejendommen Matr.nr. 1 x m.fl Boldesager, Esbjerg Jorder Ejerl.nr. Beliggende 1. Udbudsvilkår Kontantpris

Læs mere

Fastkursaftalen er indgået den 5. november 2010 kl. 13:26 på nedenstående vilkår. Kontakt straks Nykredit ved uenighed om aftalens indhold.

Fastkursaftalen er indgået den 5. november 2010 kl. 13:26 på nedenstående vilkår. Kontakt straks Nykredit ved uenighed om aftalens indhold. Andelsboligforeningen Nordre Fasan 263/Ørnevej 9-11 c/o Datea Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs.Lyngby Dato 5. november 2010 Vores ref. Jimmy Petersen Ejendomsnr. 0410493 11 Matr.nr. 0102 Ejerlav Utterslev,

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

NEGATIVE RENTER PÅ REALKREDITLÅN. Arbejdsgruppen om negative renter på realkreditlån

NEGATIVE RENTER PÅ REALKREDITLÅN. Arbejdsgruppen om negative renter på realkreditlån NEGATIVE RENTER PÅ REALKREDITLÅN Arbejdsgruppen om negative renter på realkreditlån APRIL 2015 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrund... 4 2. Renteudviklingen... 4 2.1 Pengepolitiske renters gennemslag på realkreditrenter...

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Vejledning vedrørende. Markedsinformationer om danske realkreditobligationer

Vejledning vedrørende. Markedsinformationer om danske realkreditobligationer Vejledning vedrørende Markedsinformationer om danske realkreditobligationer December 2011 Markedsinformationer om danske realkreditobligationer Indledning Markedsinformationer om danske realkreditobligationer

Læs mere