Kortlægning af julehjælpen Gennemført af Rådgivende Sociologer for Bikubenfonden, januar 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kortlægning af julehjælpen 2013. Gennemført af Rådgivende Sociologer for Bikubenfonden, januar 2014"

Transkript

1 Kortlægning af julehjælpen 2013 Gennemført af Rådgivende Sociologer for Bikubenfonden, januar 2014

2 Betragtninger på tværs af undersøgelsen Fondens julehjælp dækker bredt geografisk og gives til forskellige typer af operatører, der dækker en bred vifte af målgrupper alle med behov for hjælp og støtte Flere operatører påpeger, at julehjælpen kan være en afgørende første kontakt til enkeltpersoner eller familier med behov for hjælp Mangfoldigheden af slutbrugere gør, at ikke alle kan hjælpes ved de samme tilbud, hvilket afspejles i de forskelligartede former for og kombinationer af julehjælp Ifølge operatørerne kan der ikke sås tvivl om julehjælpens effekt, hvoraf de mest omtalte effekter er de umiddelbare: økonomisk og mentalt løft og normalitet gennem inklusion i højtidens fællesskab En del af operatørerne, store som små, giver også tilbud om hjælp og støtte til slutbrugerne uden for højtiden, og når julehjælpen knyttes an hertil er der særligt gode muligheder for at opnå længerevarende effekter af julehjælpen

3 Formål Primært formål Kortlægning af Bikubenfondens egen indsats på julehjælpsområdet med henblik på at kunne prioritere den fremadrettede indsats Sekundært formål Generelt overblik over centrale aktører på julehjælpsområdet med henblik på at oparbejde viden om området

4 Metoder Deskresearch Spørgeskemaundersøgelse blandt operatører, der modtog Bikubenfondens støtte til julehjælp 2013 Interviews med 8 repræsentanter for organisationer, der modtog Bikubenfondens støtte til julehjælp 2013 Interviews med 4 slutbrugere (personer der modtog julehjælp fra organisationer, som Bikubenfonden har støttet)

5 Fordeling af fondens støtte i 2013 I alt blev 112 operatører støttet Mange operatører har modtaget et mindre beløb, mens få har modtaget store beløb 98 operatører blev støttet med beløb op til kr., mens 2 blev støttet med beløb over kr. Hovedparten af operatørerne er kirker (65 pct.) Den samlede støtte til kirker udgør 25 pct. af midlerne, mens humanitære organisationer og foreninger tildeles 61 pct. Antal organisationer fordelt på beløb Op til Antal organisationer fordelt på kategori Kirker Værested og aktiviteter - dagtilbud Krisecenter og herberg - overnatningsmulighed Humanitære organisationer og foreninger

6 Datagrundlag I alt 12 interviews med operatører og slutbrugere Spørgeskemaundersøgelse: 112 operatører modtog Bikubenfondes støtte 93 besvarede spørgeskemaundersøgelsen Svarprocent: 83% Herudover foreligger viden fra takkebreve fra fire operatører, som ikke har deltaget i undersøgelsen Bortfaldet i undersøgelsen er ikke systematisk, hvorfor spørgeskemaundersøgelsen er repræsentativ for de operatører, som har modtaget donationer

7 Hvad kendetegner operatørerne? Hvor mange år har I uddelt julehjælp? (pct.) Hovedparten har en lang tradition for uddeling af julehjælp operatører har tilsammen hjulpet slutbrugere (øvrige uoplyst) 63 Ved ikke 1-2 år 3-5 år 6-10 år Flere end 10 år operatører har tilsammen hjulpet 1375 enkeltpersoner og familier alene på baggrund af Bikubenfondens donation (øvrige uoplyst) 98 pct. af støtten direkte til slutbrugerne

8 Donationens rolle i samlet julehjælp Bikubenfondens donation udgør den primære finansiering af julehjælpen for 8 pct. af operatørerne Enkelte steder (3 stk.) finansieres julehjælpen alene via Bikubenfondens donation For omkring 88 pct. af operatørerne finansieres julehjælpen primært af andre midler end Bikubenfondens donation 72 pct. modtog også støtte fra andre eksterne donorer end Bikubenfonden Donationens andel af organisationens samlede julehjælp? (pct.) % 26-50% 51-75% % 4 8

9 Øvrig finansiering af julehjælpen Finansiering af julehjælp (pct.) Øvrigt ekstern finansiering Intern Ekstern Øvrigt Øvrigt Private donationer Donationer fra virksomheder Andre fonde Eget budget Indsamling via kampagne Indsamling via samarbejde m virksomhed Interesse- og hjælpeorganisationer Socialministeriets julepulje Kommunens julepulje og 18 midler Tilskud fra menighedsråd Legater Loger Øvrigt intern finansiering Afkast af midler Indsamling via kollekt Indsamlingsbøsser i butikker Overskud fra genbrugsbutikker Velgørenhedsarrangementer

10 Udvikling i julehjælpen og målgruppen 60 pct. oplever en stigning i antallet af ansøgninger sammenlignet med 2012, mens 10 pct. oplever en nedgang. Den gennemsnitlige stigning i antallet af ansøgere er 23 pct., mens den gennemsnitlige nedgang er 10 pct. Forklaringer på den oplevede stigning er især: allerede udsatte er blevet mere pressede økonomisk ændret socialpolitik er ved at skabe en ny gruppe fattige flere kender til muligheden for julehjælp Der er sket en stigning over en årrække, men sidste år var det cirka det samme som i år. Der er nogen reelle skæbner imellem, eller også har jeg været mere kynisk før i tiden Man møder nogen, som virkelig hænger fast i deres situation, og hvor man næsten tænker, at det er håbløst (kirke) Klientellet er blevet væsentligt yngre desværre. Jeg vil tro at gennemsnitsalderen ligger på omkring de 40 år, hvor den tidligere lå på omkring 55, så det er en meget stor forandring. Der er mange ting der spiller ind. I dag skal man have et tilhørssted for at få understøttelse, men en del af vores vil slet ikke have noget med det offentlige at gøre, og derfor har de ikke en krone på lommen (herberg)

11 Operatørernes målgrupper for julehjælpen Målgrupper Enlige forsørgere med hjemmeboende børn Børn som selvstændig gruppe (fx anbragte, indlagte, børn af indsatte, børn fra udsatte boligområder) Voldsramte kvinder og børn Prostituerede og handlede kvinder Misbrugere (alkohol/stoffer) Hjemløse Kvinder og børn på asylcenter Enlige (fx pensionister) Problematikker hos målgrupperne Økonomiske problemer Sociale problemer (fx isolation og manglende netværk) Helbredsmæssige problemer (handicaps, kroniske sygdomme, psykiatriske diagnoser) Manglende ressourcer (overskud og overblik) Personlig krise (fx ulykke, jobtab, skilsmisse og dødsfald) Operatørernes beskrivelser af målgruppen peger på, at der for slutbrugerne typisk er tale om komplekse sammenfald mellem flere af ovenstående problematikker

12 Mest anvendte kriterier for julehjælpen Kriterier (pct.) Det er typisk kirker, væresteder, krisecentre, herberg mv., der ikke har specifikke kriterier: Hjemmeboende børn Afgrænset rådighedsbeløb Sociale problemer pct. af kirkerne bruger ikke specifikke kriterier men foretager individuelle vurderinger af de enkelte ansøgeres situation Eneforsørger Helbredsproblemer (fysisk/psykisk) Overførselsindkomst På væresteder, krisecentre og herberg opereres der ikke med kriterier som sådan, da julehjælpen oftest gives som et arrangement for brugerne af stedet Ingen specifikke kriterier 25 Andet dækker typisk over: Andet Hjemløs Geografisk tilknytning til stedet (fx at høre til et sogn eller en kommune) Gæld Studerende 5 11 At være bruger på fx et værested, krisecenter, herberg eller døgninstitution

13 At komme i betragtning til julehjælp Hvordan kommer man i betragtning til at modtage julehjælp hos jer? (pct.) Kirkerne og de humanitære organisationer giver julehjælp på baggrund af en kombination Ansøgning 57 af personligt fremmøde, skriftlige ansøgninger og henvisninger fra kommunen Personligt fremmøde Kendskab til slutbruger Væresteder, krisecentre og herberg giver primært julehjælp på baggrund af kendskab til brugere og personligt fremmøde Henvisning fra kommunen Andet Andet dækker fx over telefonisk henvendelse, henvisning fra sundhedsplejerske og tilmelding til det konkrete julearrangement

14 Krav om dokumentation Kræves det at ansøgere fremviser dokumentation eller kommunens berigtigelse? (pct.) Kommunens berigtigelse 6 9 Ja, altid Krav om dokumentation På forespørgsel Godt halvdelen af kirkerne og de humanitære organisationer eller foreninger kræver dokumentation for rigtigheden af forholdene beskrevet i ansøgningen (fx årsopgørelser og bilag for faste udgifter). Enkelte væresteder, krisecentre og herberg kræver dokumentation på forespørgsel, men finder grundlæggende ikke dette nødvendigt, da det er deres brugere der modtager hjælpen typisk i form af et arrangement. Kun få kræver berigtigelse fra kommunen, men en del af ansøgerne er allerede henvist af kommunen, hvilket skal tages med i billedet.

15 Kontrol med ansøgninger Store operatører benytter omfattende og systematiseret kontrol, mens de mindre operatører primært kontrollerer oplysninger fra ansøgere, de ikke kender i forvejen Hos 11 pct. af operatørerne er socialrådgivere involveret i vurderingen af ansøgninger Der benyttes også kontrol som fx tjek af antal personer i husstanden, tjek af Facebook-profiler, medtagelse af personer med stort kendskab til lokalsamfundet i vurderingsudvalg, mv. I praksis får vi rigtig mange, som faktisk er dobbeltvurderet, fordi rigtig mange af de ansøgninger vi får kommer jo også via socialrådgivere (humanitær organisation) Nu er det jo første år, og det har været lidt af en prøvelse at sortere i ansøgningerne. Heldigvis har vi jo en del medlemmer i forvejen, som vi ved er direkte udsatte. Men de nye, dem er vi nødt til at gå ind og krydstjekke (humanitær forening) I øvrigt er folk også meget gode til selv at dokumentere. De kommer med deres årsopgørelse, alle deres regninger for medicin, og udtalelser fra lægen og kommunen. Vi kender næsten alle detaljer, og nogen gange har det også været en socialrådgiver, der har lagt et godt ord ind for en, der har haft svært ved at formulere sig selv (kirke)

16 Et system der beror på tillid Der er enighed om, at julehjælpen når først der er konstateret et reelt behov skal være et system, der beror på tillid Da ansøgerne afgiver mange personlige oplysninger, er det imod registerloven, at operatørerne udveksler oplysninger med hinanden for at forhindre snyd med julehjælpen Der er bred enighed blandt operatørerne om, at snyd ikke er et omfattende problem, og at mange år i gamet gør det relativt nemt at spotte forsøg på snyd og sortere i ansøgningerne Selvfølgelig er der misbrug. Men jeg tror dog, at det er de færreste, der ville stille sig op i en kø for at få en pose varer, hvis de ikke var nødt til det (privat initiativ) Det må være op til folks ærlighed Hvert år har vi en del, som skriver tilbage til os og siger, at de har været så heldige at få bevilliget julehjælp et andet sted fra, og at de derfor ikke skal have hjælp fra os. Sådan noget bliver man jo næsten rørt af (humanitær organisation) Det skal kontrolleres, det skal det da, men man skal heller ikke være så forskræmt, at man ikke tør hjælpe (kirke) Jeg synes egentlig, at der har været rimelig nemt at genkende dem som snyder, og jeg synes ikke at det har været et stort problem (humanitær forening)

17 Grænser for kontrol Når først julehjælpen er givet, stopper kontrollen. Der er enighed om, at kontrollen med julehjælpen må have sine grænser, men blandt nogle operatører ses tiltag for at begrænse evt. misbrug som fx: instruktioner i tilsagnsbrev om, hvad julehjælpen må bruges til påtrykt forbud på gavekort vedrørende køb af tobak og alkohol kun at udbetale kontanter mod forevisning af kvitteringer Af indlysende grunde er der størst usikkerhed forbundet med julehjælpen der, hvor julehjælpen gives som kontante udbetalinger eller checks Vi har tidligere drøftet kontrol af, hvad de køber, men det er lidt svært at administrere. Så vi har forsøgt at gøre det gældende i brevet, de modtager, at vi ikke synes det er så smart at købe spiritus og sådan (kirke) Jeg tror nogen gange, at det er godt, at det er en kurv med varer, for så er pengene øremærket, ikk? Og så synes jeg samtidig nogen gange, at man er formynderisk, for det er voksne mennesker, som selv skulle kunne bestemme. Der er lidt den der dobbelthed i det (krisecenter) I gamle dage var det sådan lidt neighbourhood watch, når man kom ud med de der julekurve. Men det er jo et spørgsmål om menneskelig værdighed vil jeg sige, og jeg tror ikke, det bliver misbrugt. Det tror jeg ikke. (kirke)

18 Julehjælpens forskellige former Praksis for uddeling af julehjælp varierer fra sted til sted, og nogle operatører kombinerer forskellige former: Kirker og humanitære organisationer giver typisk individuel hjælp i form af fx julekurv, julegave, gavekort, mm. Væresteder, herberg og krisecentre giver typisk hjælp som et arrangement for brugerne Nogle yder både individuel hjælp og afholder arrangementer Noget af vores julehjælp går til juleaften og noget går til kvinder med børn, der netop har forladt huset og skal til at finde deres egne ben (krisecenter) Det skal være individuelle gaver, men om det er gavekort, eller om de køber gavekort til børnene, eller børnene køber til hinanden, det lader vi være op til institutionen (privat initiativ) Vi holdt juleaften for vores brugere, hvor vi gjorde alt, hvad vi kunne for at gøre julen anderledes (herberg)

19 Julehjælpen som arrangement 31 pct. af operatørerne holdt et julearrangement i nogle tilfælde kombineret med individuel hjælp Et julearrangement afholdes typisk som en juleaften med traditionel julemad, hygge og dans om juletræ Antallet af deltagere varierer, men indbefatter typisk brugerne af det pågældende sted Der er forskellige motiver og bevæggrunde forbundet med julearrangementerne som fx at videregive traditioner, eller at skabe et alternativ til hjem for dem, som ikke har nogen steder at gå hen Vi ved jo udmærket godt, at i julen bliver vi alle sammen lidt bløde i knæene, og mange tænker på, hvordan det var at være hjemme hos familien Det er jo ikke fordi, de har krav på det, men det er en hjertesag for os at sørge for at give dem så hyggelig en jul som overhovedet muligt - og som dufter en lille smule af hjemlig hygge (herberg) Vores børn er ikke etnisk danske og har ikke oplevet denne her tradition derhjemme. Det er en del af vores pædagogiske opgave at formidle traditionen, og så når de bliver voksne, kan de selv beslutte, hvilke traditioner, de vil tage med sig. Som børn har de jo ikke nogen aktie i det her. De har ikke selv valgt, om de vil være muslimer eller kristne. Man er bare et barn, og så bor man i et land, hvor alle andre gør noget, men man gør det ikke selv. Vi har valgt at gøre det på denne her måde, så behøver de ikke at føle sig udenfor (ungdomscafé)

20 Den individuelle julehjælp Hvordan gives hjælpen? (pct.) Andet 39 Andet dækker bl.a. over: Kontanter eller checks (forekommer primært blandt kirker, som har et indgående kendskab til modtagerne) Julekurv 36 Legetøj til børn fra sponsor Billetter til arrangementer og aktiviteter Gavekort til kolonial 32 Udbringning af julemad til socialt udsatte, der ikke kan eller vil deltage i et julearrangement Julegaver til børn Gavekort køb af gaver En enkelt operatør uddeler hjælpen i form af et julestipendium En enkelt operatør bruger udelukkende Bikubenfondens donation på tilbud til målgruppen, der ikke er bundet op på højtiden

21 Differentiering af den individuelle julehjælp Den mest udbredte praksis er, at julehjælpen tilpasses slutbrugeren: fx skelnes der mellem enlige og børnefamilier, ligesom der tages højde for antallet af børn Særligt de små operatører, som fx kirker, har mulighed for at tilpasse julehjælpen til de enkelte familiers situation, mens en lige så individuel tilpasning ikke er mulig for de store operatører Eksempler på den differentierede julehjælp: Julekurve gives i forskellige størrelser Julehjælp gives som julekurv + et gavekort til en gave per barn Julehjælp gives som en grundsats per voksen + et tillæg per hjemmeboende barn Den individuelle hjælp gør det svært for operatørerne at udregne den gennemsnitlige hjælp per familie En forælder med et barn modtager typisk mellem kroner Vi giver julehjælp i form af julekurve med kolonialvarer suppleret med gavekort til indkøb af slagtervarer. Ud over minikurvene, der ikke indeholder gavekort, har vi to typer julekurve alt efter familiernes størrelse og børnenes alder. Uddelingen er ligelig mellem de to. Den lille kurv er på i alt ca. kr. 800,- inkl. gavekort og de store på ca. kr. 1050,- (kirke) Vi differentierer fra 500 til 1500 kr., alt efter familiens størrelse, den aktuelle situation for familien og om der er flere familiemedlemmer der søger (kirke) Det er vanskeligt at udregne julehjælpen i kr. per familie, da vi ikke beregner julehjælp per familie men per barn (fængsel) Ansøgerne fik økonomisk tilskud i julen i form af en check på 500 kr. per voksen og 350 kr. per barn (kirke)

22 Overvejelser om ændringer i julehjælpen 81 pct. af operatørerne mener, at de har fundet den ideelle måde at give julehjælp på. Særligt operatører som afholder julearrangementer har oparbejdet traditioner, de er glade for 19 pct. af operatørerne overvejer at ændre i måden, de giver julehjælp på. Overvejelserne ses hovedsageligt hos aktører, der giver individuel julehjælp Overvejelserne går bl.a. på: Øget kontrol og flere krav om dokumentation Indførsel af ansøgningsskema eller ændringer i eksisterende skema Bedre visitering for at tilgodese alle målgrupper Ændringer i målgruppen Bedre systematisering og klare ansøgningsfrister Nye måder at støtte på (fx vintertøj og soveposer) Supplere julehjælp med tilbud om familierådgivning og økonomisk rådgivning Give slutbrugerne mulighed for at vælge typen af kød i pakken eller kurven At sikre bedre geografisk spredning Vi har en snæver målgruppe, som er anbragte børn, og vi har besluttet, at vi synes de har brug for julegaver (privat initiativ) For vores målgruppe har det her været den bedste måde. Vi kunne godt have givet en kurv til de børn, der meldte sig, men så ville man ikke have fået det her fællesskab og hygge og det at de går og taler om det stadigvæk i dag. Hvem der gjorde hvad, hvem der lavede sjov og julemanden, da han kom ind. Alle de her fælles oplevelser. Så jeg synes virkelig, at man har fået meget for det beløb, der er blevet brugt (ungdomscafé) Vi kan ikke gøre det anderledes, og jeg synes at det fungerer fantastisk godt, og alle er glade. Specielt er de jo også glade for, at de kan komme tidligt hjem i juledagene (herberg) Vi har overvejet at uddele julekurve, men finder at den lille økonomiske håndsrækning, som vi yder, gør en betydelig forskel for de enkelte familier, og derfor besluttede vi på vort seneste møde i udvalget, at fastholde den form (kirke)

23 Dokumentation, viden og evaluering Der registres typisk nøgletal om ansøgninger, afslag og økonomi, mens personfølsomme oplysninger destrueres Julehjælpen evalueres årligt i forbindelse med gennemgang af regnskab her tages der fx stilling til vurderingskriterier, målgrupper og behov, former for hjælp, osv. De fleste operatører har deres viden som følge af et indgående kendskab til målgruppen og mange års erfaring med uddeling af julehjælp Operatørerne følger opmærksomt med i pressen, som er den primære kilde til viden om julehjælpen Der er intet formelt forum til udveksling af erfaringer med julehjælp, men flere operatører fortæller, at de udveksler erfaringer med julehjælp med andre operatører indenfor samme kategori Vi evaluerer hvert år de kriterier vi har fastsat for tildeling af julehjælp, og den etik der er forbundet med uddelingen. Det er vigtigt for os at sikre, at de familier, der har størst behov, kommer i betragtning (humanitær organisation) Vi holdt et møde efterfølgende og talte meget om det praktiske Vi står også overfor at skulle evaluere det en ekstra gang, hvor vi skal kigge på om budgettet holdt og hvad vi kan gøre bedre fremover (ungdomscafé) Vi er dybt afhængige af omtale, så vi følger godt med i pressen. Vi kan ikke undgå at skulle have noget faglighed med, så vi tager også til foreningens årsmøde, så vi ikke bare fuldstændig handler i blinde. Selvom vi er apolitiske, blander vi os også i debatten (privat initiativ) Hvert år sætter vi os ned og ser på, hvordan det er gået med at håndtere julehjælpen Men vi har uddelt julehjælp i mere end 100 år, så vi er ikke helt nye på banen, og derfor har vi en vis erfaring i, hvordan man gør. Det er jo lige før, at det er de andre der skal spørge os, hvordan man gør det (humanitær organisation)

24 Samarbejde omkring julehjælpen Blandt operatørerne ses mange eksempler på samarbejde omkring julehjælpen: samarbejde omkring henvisning til julehjælpen (fx med kommunens visitation, integrationsteam, sundhedsplejersker, mv.) samarbejde med andre organisationer/institutioner, der arbejder med målgruppen (fx henvises til et lokalt julearrangement, hvis nogle ikke er i stand til at tilberede maden eller der gives afslag på individuel julehjælp) I nogle mindre lokalsamfund koordineres julehjælpen formelt eller uofficielt Vi samarbejder med landsorganisationen for vores målgruppe. I praksis foregår det sådan, at vi fortæller dem løbende, hvor mange penge der er samlet ind, og så beder vi dem om at indstille til os, hvilke institutioner, der skal have (privat initiativ) Vi hjælper en del kvoteflygtninge, der er kommet hertil gennem de seneste år. Der har vi et samarbejde med Integrationsteamet i kommunen (kirke) Vi har igennem kommunen kontakt til samtlige sundhedsplejersker i de grønlandske distrikter. de sender os i begyndelsen af november en liste med navn på familien, om de er enlige eller ikke enlige og hvor mange børn der er i husstanden (humanitær organisation) Vi er utrolig glade for samarbejdet med Hillerød kommunes visitation, som sikrer berigtigelsen af modtagerne (kirke)

25 Julehjælpens effekt for slutbrugerne Operatører og slutbrugere giver udtryk for, at julehjælpen gør en kæmpe forskel og har stor effekt hos slutbrugerne På det materielle plan betyder julehjælpen bl.a. At julen kan markeres som noget særligt eller i det hele taget om man kan holde jul At forældre får mulighed for at give deres børn en gave At der kommer lidt luft i økonomien i en svær måned Effekten af julehjælpen for slutbrugerne er bl.a.: At forældre og børn oplever inklusion og normalitet - fx kan børnene snakke med, når kammeraterne snakker om jul i skolen At modtagerne føler sig set og værdsat En lille pause fra mange daglige bekymringer Oplevelsen af at høre til et fællesskab Tillid til at andre vil en det godt De interviewede slutbrugere og operatører fortæller også, at det er grænseoverskridende at bede om hjælp, når man i forvejen er flov over sin situation og helst vil klare sig selv. Det er folk, der udmærket er klar over, at de ikke har de samme muligheder som andre familier. De er pinlig klar over at deres børn går i skole, og de fortæller de om, hvordan de allerede i september ligger søvnløse om natten med ondt i maven og tænker over, hvordan de skal klare denne her jul. Julehjælpen bliver forskellen på om det bliver jul eller ej (humanitær organisation) Jeg havde ikke andre steder at gå hen, og så er det jo godt at jeg kan gå herop. Det betyder meget for mig, for ellers sidder jeg bare derhjemme og kukkelurer selv, og det er jo ikke så skide smart, for så sidder man bare og spekulerer på hvorfor skal min familie være så splittet?, og så går det fuldstændig i kage for en Det er faktisk her jeg har mine fleste venner (slutbruger) Julehjælpen giver et håb. Den udfylder og opfylder ønsket om, at andre ser dem og hjælper dem i en svær situation (kirke) Det var den bedste opringning altså. Det var sådan en lettelse, for jeg gør jo hvad jeg kan for at være en god mor Det der med, at nogen har gidet bruge tid på os, det gør at det betyder noget specielt, hvad man får i den kasse. Man føler sig værdsat eller påskønnet ved at andre har gjort en indsats for, at vi får en dejlig jul. Det er helt sikkert en følelse, man kan tage med sig, det er der slet ikke nogen tvivl om (slutbruger) Jeg tror på, at man individuelt kan tage denne her følelse med sig af, at nogen har tænkt på en (privat initiativ)

26 Forskellige målgrupper har forskellige behov Familien Typiske problemstillinger: eneforsørger, dårlig økonomi, ledighed, sociale og helbredsmæssige problemer hos børn og/eller voksne, manglende overblik Behov: holde hovedet oven vande, få luft fra bekymringer, ikke at skuffe sine børn, at blive set i en svær situation, få styrket familien, selvværd, hjælp til selvhjælp Hjælpes bedst: gennem individuel hjælp evt. kombineret med andre tilbud, der kan hjælpe familien videre Barnet Typiske problemstillinger: forældre fraværende fx pga. misbrug, vold, fængselsdom, barnet er anbragt, barnet er indlagt Behov: at blive set og hørt, normalitet, inklusion, at blive set positivt på, opmærksomhed, anerkendelse, at få en rigtig jul og en julegave, opleve traditioner Hjælpes bedst: gennem individuel hjælp (julegave) og/eller julearrangement Den enlige Typiske problemstillinger: dårlig økonomi, ensomhed, isolation, sindslidende Behov: fællesskab med andre, møde ligestillede, at blive tænkt på, hygge, ikke at blive ladt alene omkring højtiden Hjælpes bedst: gennem et julearrangement og et sted at være Gadens folk Typiske problemstillinger: dårlig økonomi, hjemløs, misbrugsproblemer, prostitueret Behov:et sted at være, overnatning, et fællesskab, at blive inviteret ind i den normalitet højtiden er for andre Hjælpes bedst: gennem et julearrangement og et sted at være/overnatte

27 Forskellige operatører kan noget forskelligt Små operatører (små budgetter) - Det lokale og individuelle kendskab Store operatører (store budgetter) - Stor gennemslagskraft De små operatører dækker typisk over kirker, væresteder, krisecentre, herberg, mv. Det store kendskab til lokalsamfundet gør det i nogle tilfælde muligt at rette julehjælpen mod personer, der ikke kan overskue at søge, men hvor det er kendt, at de befinder sig i en udsat position eller krise Har specifikke målgrupper men varierer i krav om opfyldelse af kriterier nogle opererer ikke med specifikke kriterier, men foretager i stedet individuelle vurderinger af ansøgere, hvis de ikke i forvejen er brugere af stedet Har færre midler men når tit ud til mange, da en del af operatørerne giver julehjælpen i form af et julearrangement Grundet deres størrelse kan det samtidig være begrænset, hvor store donationer de vil kunne håndtere rent administrativt. Kendetegnende for mange af de små operatører er, at de tilbyder en åben dør og et fællesskab for deres brugere året rundt Hvor de store operatører grundet deres størrelse kan opnå fordelagtige aftaler i forbindelse med julehjælpen, kan de små operatører ofte opnå stor opbakning lokalt For en del af de små operatører gælder det, at de måske ikke vil opnå længerevarende effekter af hjælpen der ydes til gengæld har de mulighed for at række hjælpen ud til de allermest udsatte i lokalsamfundet Store operatører udgøres typisk af landsdækkende humanitære organisationer Store operatører dækker ofte bredt geografisk via lokalafdelinger Mange ansøgninger nødvendiggør generelle retningslinjer og kriterier for uddeling af julehjælp, dog har lokalafdelingerne ofte kendskab til en del af ansøgerne En åbenlys fordel for de store operatører er, at de typisk kan knytte julehjælpen an til nogle mere gennemgribende tilbud til målgruppen og på denne måde tilbyde slutbrugerne et mere massivt løft med længerevarende effekter end når julehjælpen står alene De store operatører er ofte kendte, og personer med brug for hjælp vil vide, at de kan henvende sig her for hjælp, således fungerer de som fyrtårne for julehjælpen Flere af de store operatører har eksisteret gennem meget lang tid og kan således tilbyde kontinuitet og stor erfaring med julehjælp Grundet deres kendte navn og størrelse kan de store operatører opnå fordelagtige aftaler i forbindelse med julehjælpen ligesom de har nemmere ved at rejse midler til deres aktiviteter fx julehjælpen Grundet deres navn og størrelse kan de store operatører i højere grad gøre deres stemme hørt og således gøre opmærksom på julehjælpen samt præge den socialpolitiske dagsorden Stiger behovet for julehjælpen fortsat, vil de store operatører opleve kapacitetsproblemer og overveje at vige fra princippet om, at 100% af hjælpen går til slutbrugeren

28 Hvor har julehjælpen størst effekt? Effekten af julehjælpen hænger således sammen med målet for hjælpen er målet fx at hjælpe flest muligt eller at hjælpe de mest udsatte? Og er det nok, at julehjælpen skaber glæde og inkluderer i højtidens fællesskab eller skal den løfte folk ud af krise og fattigdom? Via julearrangementerne når hjælpen ud til relativt mange for en mindre donation, men det er også her man finder de målgrupper, som er mest fastlåst i deres situation Via den individuelle hjælp vil man i nogle tilfælde kunne give det materielle og mentale skub, der skal til for at hjælpe slutbrugeren til en tro på en lysere fremtid, men det er ikke altid denne gruppe, der er allermest sårbar Svaret er derfor ikke entydigt, da de forskellige målgrupper har meget forskellige behov og operatørerne hver især kan tilbyde noget forskelligt

29 Julehjælpens øvrige effekter Skabe fokus på operatørernes øvrige aktiviteter Det er også en mulighed for at vise offentligheden, hvad der foregår på området, og hvad vi kan bidrage med (dagtilbud) Skabe tilbud til grupper, som er oversete i samfundet Det er af stor betydning at gøre en indsats overfor de mennesker, som resten af samfundet normalt ikke tænker på. Det er vigtigt, at også de får en julefest, bliver mødt med næstekærlighed og føler, at der bliver tænkt på dem (værested) Minde os om, at ikke alle har det lige nemt Julehjælpen kan minde os om som gruppe og som samfund, at vi kan gøre noget for hinanden det er sådan en reminder om, at der er nogen, som ikke har (privat initiativ) Skabe tillid til samfundet og dets institutioner Det er det der med, at nogen vil dem det godt og at ikke alt er blevet koldt og hjerteløst og stil dig op i køen hos borgerhjælpen (kirke) Fungere som et skulderklap til frivillige Denne støtte, er en uundværlig støtte, der afslutter et års frivilligt arbejde, på en aldeles festlig måde, i sandhed, ikke mindst for brugerne, men også for de få frivillige der støtter brugerne med forskellige arrangementer i årets løb (værested) Præge den socialpolitiske dagsorden Jeg synes ikke julehjælp er statens ansvar, men vi oplevede alligevel så væsentlig en stigning, at staten måtte påtage sig en del af ansvaret jeg har haft skiftende kontakt med forskellige socialministre, og det er egentlig min skyld, at den pulje overhovedet er kommet, ligesom jeg kan konstatere, at de har fulgt den grænse jeg har foreslået (humanitær organisation)

30 Står julehjælpen alene? 82 pct. af operatørerne svarer, at alle eller en del af modtagerne af julehjælpen er brugere af deres tilbud resten af året 58 pct. af operatørerne svarer, at de i forbindelse med julehjælp gør opmærksom på tilbud om støtte og rådgivning- i eget eller andres regi Når julehjælpen står alene skaber den fortrinsvis stor glæde, men koblet sammen med yderligere tilbud om hjælp kan julehjælpen have vidtrækkende perspektiver Det er ikke altid julehjælpen i sig selv, der gør forskellen, men hjælpen er for en del af operatørerne en afgørende indgang til de enkeltpersoner/familier, der har brug for andre tilbud om hjælp, og som derfor kan hjælpes gennem det øvrige sociale arbejde Julehjælpen ekstremt vigtig, fordi det ofte er den første kontakt til mange af de her familier, der isolerer sig og mangler netværk. Vi har jo hjælp hele året rundt, og der bliver julehjælpen nogle gange indgangen til nogle af de andre ting, vi kan gøre Så man kan sige, at julehjælpen kan være med til at starte et forløb, som for nogen ender med familie eller mentorværksteder og måske, at de kommer i uddannelse eller job (humanitær organisation) Jeg tror ikke bare, at julehjælpen er et øjebliksbillede. Vi bruger julehjælpen til at gøre opmærksom på de andre aktiviteter, vi har, og det betyder nok så meget. Jeg har et direkte citat ude fra sognet, hvor nogen er blevet alene, og det har betydet alt for at de har kunnet holde hovedet oven vande, at de kunne komme herhen og skabe sig et socialt netværk. Og så bliver de jo faktisk tit selv aktive og hjælper andre. Det er sådan det går, og det har vi rigtig mange eksempler på (kirke) Vi gør ikke opmærksom på andre tilbud, så længe vi selv har plads. Vi må jo nok erkende, at vi er sikkerhedsnettet under sikkerhedsnettet. Det er sidste instans, så jeg fornemmer ikke at julehjælpen kan være begyndelsen til noget andet. Men det er vigtigt for os at gøre julen så anderledes og hjemlig som vi nu kan (herberg)

31 Ord der bruges om julehjælpens effekt Værdighed Føle sig værdsat Et lyspunkt Nogen har tænkt på én Normalitet Inklusion Tillid til at nogen vil én det godt Føle sig set Glæde Lettelse Selvværd En hyggelig jul Hjælp til selvhjælp Håb Opmuntring Fællesskab/samhørighed Tryghed Nogen har brugt tid på én Overskud Taknemmelighed

32 Eksempler på slutbrugere Enlig mor på kontanthjælp Sussi har to døtre, hvoraf den ene er anbragt. Hendes mand døde for to år siden og familien får psykologstøtte gennem kommunen. Efter en sygemelding mistede hun sit job og kom efterfølgende på kontanthjælp. Sussi har også tidligere modtaget julehjælp. Kommunen indstillede Sussi til julehjælp uden hun vidste det, hun blev meget overvældet over, at der var nogen der tænkte på hende. Det er en følelse hun vil tage med sig. Næste jul håber hun, at hun har fundet et job, så hun kan undvære hjælp. Enlig mor med lavt rådighedsbeløb Lone har boet alene med sin søn på 4 siden fødslen. Hun arbejder 33 t/uge, men dyr husleje efterlader hende med 1500 kr./mdr. Lone og hendes søn har haft et turbulent år og trængte til en rolig jul. Lone har tidligere modtaget julehjælp og har selv opsøgt hjælpen via internettet. Lone er meget rørt over at de har modtaget hjælp, og det betød meget, at det var en julekurv, som nogen havde lagt tid i at sammensætte. Det får hende til at føle sig påskønnet. Næste år håber hun at hjælpen er overflødig, da hun har fundet en kæreste at dele udgifterne med. Enlig mor på SU Iben er enlig mor med 4 børn, hvoraf én bor hjemme Hun er for nylig gået fra kontanthjælp til at tage uddannelsen hun aldrig fik. Hendes søn er offer for mobning og har det rigtig skidt. At være på SU gør det svært at imødekomme teenagesønnens behov, men julehjælpen gjorde det muligt at give sønnen en julegave, som han ellers ikke ville have fået. Iben har modtaget julehjælp før fra en anden organisation. Iben forudser at hendes økonomiske situation vil gøre det nødvendigt at søge julehjælp igen næste år, da hun fortsat vil være på SU. Bruger af værested for psykisk syge Magnus er er daglig bruger af værestedet. Han er gået fra at være meget isoleret til at komme her dagligt. De andre brugere af værestedet udgør hans netværk, da hans familie er meget splittet og bor forskellige steder i landet. Magnus holdt juleaften på værestedet. Det var en rigtig hyggelig aften med 44 brugere i alt. Hvis han ikke havde kunnet holde jul på værestedet, ville han have siddet derhjemme og kukkeluret og tænkt på, hvorfor min familie skal være så splittet. Så ville det hele gå i kage for ham. De andre brugere er som hans familie, og Magnus regner med igen at holde jul på værestedet næste år

Kortlægning af julehjælpen 2013. Gennemført af Rådgivende Sociologer for Bikubenfonden, januar 2014

Kortlægning af julehjælpen 2013. Gennemført af Rådgivende Sociologer for Bikubenfonden, januar 2014 Kortlægning af julehjælpen 2013 Gennemført af Rådgivende Sociologer for Bikubenfonden, januar 2014 Betragtninger på tværs af undersøgelsen Fondens julehjælp dækker bredt geografisk og gives til forskellige

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER Revideret og vedtaget af udvalget for Fritid & Fællesskab august 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indholdsfortegnelse side 1 2. Hvornår skal der søges om midler

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i krisecentre efter Lov om Social Service 109. Kvalitetsstandarden for krisecentre

Læs mere

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service.

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Initialer: hop Sag: 306-2010-23337 Dok.: 306-2014-62737 Oprettet: 18. marts 2014 Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Udvalg: Social-og

Læs mere

Vejledning ansøgning om julehjælp

Vejledning ansøgning om julehjælp Vejledning ansøgning om julehjælp I forbindelse med at du søger julehjælp, skal vi bede dig udfylde og indsende Ansøgningsskema Beskrivelse af din situation og dit behov for hjælp Budgetskema Dokumentation

Læs mere

Årsberetningen er en refleksion over afdelingens udvikling i 2014.

Årsberetningen er en refleksion over afdelingens udvikling i 2014. Årsberetning 2014 Home-Start Ikast-Brande er en frivillig organisation, som støtter familier med små børn. Afdelingen i Ikast-Brande startede i foråret 2012 og er en afdeling af Home-Start Danmark og det

Læs mere

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Alternative overnatningsformer - 110 Opgørelse over køn, alder for den gruppe af Aabenraa borgere, som har opholdt sig mere end 30 dage på 110 bosted. Periode

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

Sine Egede Projektchef for sociale formål

Sine Egede Projektchef for sociale formål Sine Egede Projektchef for sociale formål Bikubenfonden Er en uafhængig, erhvervsdrivende fond, der uddeler midler fra fondens afkast og formue til alment velgørende formål Har som primært formål at støtte

Læs mere

Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI

Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI 4. KOPI AF ELEKTRONISK AFRAPPORTERINGSSKEMA TIL SAGSBEHANDLERE OG BEHANDLERE Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI Kære sagsbehandler som deltager i SFI s effektstudie,

Læs mere

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Disposition Om Rådet for Socialt Udsatte Socialt udsatte mennesker Hvad efterspørger socialt udsatte af hjælp? Hvor er

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Hvem uddeler tilskuddet Kulturstyrelsen uddeler midlerne på baggrund af en faglig

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2013 Forebyggende hjemmebesøg 1 Beskrivelse af de forebyggende hjemmebesøg De forebyggende hjemmebesøg sætter fokus på forebyggelse og sundhedsfremme, hos borgere der er fyldt 75 år, og som

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Råd for socialt udsatte

Råd for socialt udsatte Råd for socialt udsatte Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Kommissorium for rådet Formål med rådet... 3 Definition af udsatte... 3 Rådets sammensætning... 4 Rådets Arbejdsområder... 5 Tidsplan og mål...

Læs mere

UngeSamtalen Udarbejdet af UngeBasen Randers Kommune 2014

UngeSamtalen Udarbejdet af UngeBasen Randers Kommune 2014 1 Kontaktpersonens navn: Den unges navn: Dato: 2 Boligforhold Profil 1: Jeg er meget tilfreds med at bo på Rismøllegården og har det godt med de andre beboere og personalet. Profil 2: Jeg er hovedsagligt

Læs mere

AS-IS BRUGERREJSE // Laila - Personligt tillæg

AS-IS BRUGERREJSE // Laila - Personligt tillæg AS-IS BRUGERREJSE // Laila - Personligt tillæg Jeg havde det ad helvede til. PROCES FØR SITUATION / HANDLING Laila er 55 år og bor i en mindre by på Sjælland. Hun er på førtidspension og har været det

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 Der er mange ting, der gør det enormt svært at gå i gymnasiet, når man mister en forælder. Det var rigtig svært for mig at se mine karakterer dale, netop fordi jeg var

Læs mere

KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET

KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET Knap hver anden arbejdssøgende føler, at det i mere eller mindre grad er deres egen skyld, at de ikke har et arbejde. Hvorfor mig? Var jeg for dyr, for besværlig, for

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel

og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel Din virksomhed og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel > 2 Din virksomhed kan gøre en forskel for udsatte børn i Danmark Der er børn i Danmark, der har ondt i livet på grund af mobning, ensomhed

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere

Fattigdom i København

Fattigdom i København Fattigdom i København Den, der lever fattigt, lever ofte skjult D a jeg blev socialborgmester i København, fik jeg også ansvaret for en række små legater for københavnere i økonomisk nød. Og jeg skal

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Rigsfællesskabet holder grønlændere udenfor

Rigsfællesskabet holder grønlændere udenfor STOF nr. 23, 2014 SÅ VENDER VI KAJAKKEN Rigsfællesskabet holder grønlændere udenfor Paradoks: Fordi grønlændere indgår i rigsfællesskabet, bliver de tilbudt mindre hjælp til at integrere sig i Danmark

Læs mere

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 Formål: At vække interessen hos børn og unge på Østerbro for lokalt demokrati og vise dem deres muligheder for indflydelse herpå, forhåbentlig også i forhold

Læs mere

Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden:

Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden: Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden: Pos 1: Pos 2: Pos 3: Pos 4: Pos 9: Beboer nr.: Laveste nr. = først indflyttet Der indgår 12 beboere i det statistiske

Læs mere

Pårørende til irakiske sindslidende: De pårørendes oplevelse Foreløbige resultater af en interviewundersøgelse

Pårørende til irakiske sindslidende: De pårørendes oplevelse Foreløbige resultater af en interviewundersøgelse Pårørende til irakiske sindslidende: De pårørendes oplevelse Foreløbige resultater af en interviewundersøgelse Camilla Blach Rossen Sygeplejerske, cand.cur., ph.d. stud. Program Metodologiske udfordringer

Læs mere

NOTAT: bilag - Resultat af undersøgelse blandt sociale frivillige foreninger

NOTAT: bilag - Resultat af undersøgelse blandt sociale frivillige foreninger Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 197693 Brevid. 1262088 Ref. HELLES Dir. tlf. 46 31 31 50 helles@roskilde.dk NOTAT: bilag - Resultat af undersøgelse blandt sociale frivillige foreninger

Læs mere

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 1/2014 1. ÅRGANG 28. JANUAR 2014 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET En ny undersøgelse

Læs mere

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie MOD PÅ LIVET Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie 2013-16 Tegning af 9-årig dreng i terapi hos Løvehjerte Egmont Fondens rådgivning til

Læs mere

Retningslinjer for Den Rullende Kagemand

Retningslinjer for Den Rullende Kagemand Retningslinjer for Den Rullende Kagemand Indhold Retningslinjer for Den Rullende Kagemand... 1 Introduktion... 3 Baggrund for projektet... 3 Hvem gør hvad?... 4 Behandling af ansøgninger... 4 Fødselsdagspakkens

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Velkommen til Julelotteriet

Velkommen til Julelotteriet Velkommen til Julelotteriet Børnehjælpsdagens Julelotteri siden 1999 Velkommen til vores Fif og Fakta katalog, hvor vi har samlet en masse inspiration til at komme godt i gang med salget af årets Julelotteri.

Læs mere

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde December 2013 Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde Efter et markant fald i beskæftigelsen blandt indvandrere og efterkommere er den negative udvikling standset. Siden 2008 har der

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

Historien om Café Tumling

Historien om Café Tumling STOF nr. 20, 2012 Historien om Café Tumling - Mødre, der har haft et misbrugsproblem, har i Café Tumling fået et trygt mødested, hvor man kan være sammen om gode og dårlige erfaringer og holde ensomheden

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Mål for 2014 Evaluering af mål A: Arbejde med den narrative metode og brugen af FIT Da erfaringerne fra 2013 med den narrative metode og

Læs mere

Analyse 29. august 2012

Analyse 29. august 2012 29. august 2012. Hvad sker der med indkomsten, når man kommer på kontanthjælp? Af Jonas Zielke Schaarup Der har været en heftig debat om dagpengeperioden og de mulige konsekvenser af at komme på kontanthjælp.

Læs mere

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Alkohol Alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingen tilbyder medicinsk behandling, herunder abstinensbehandling, motiverende samtaler, kortlægning,

Læs mere

Bilag 3: Socialforvaltningens beregning af forøget ventetid til boligsocial anvisning

Bilag 3: Socialforvaltningens beregning af forøget ventetid til boligsocial anvisning KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT 06-02-2015 Bilag 3: Socialforvaltningens beregning af forøget ventetid til boligsocial anvisning Socialforvaltningen har fra

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

JUNI 2011. Erfaringer og best practice Beskæftigelsesrettet indsats for unge med psykiske lidelser

JUNI 2011. Erfaringer og best practice Beskæftigelsesrettet indsats for unge med psykiske lidelser JUNI 2011 Erfaringer og best practice Beskæftigelsesrettet indsats for unge med psykiske lidelser Erfaringer og best practice 2 Beskæftigelsesrettet indsat for unge med psykiske lidelser Udviklingskonsulent

Læs mere

AT gøre et bo tilbud til en realitet Af Nancy Emory, Gateway House, South Carolina Præsenteret ved 14 th IS in Milwaukee, Wisconsin

AT gøre et bo tilbud til en realitet Af Nancy Emory, Gateway House, South Carolina Præsenteret ved 14 th IS in Milwaukee, Wisconsin I går havde vi muligheden for at høre Tilly Brasch, et bestyrelsesmedlem fra Stepping Stone Clubhouse i Australien, fortælle om hendes søn, Riley. Efter flere år med nyttesløs og ligegyldig behandling,

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22.

Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22. Notat Emne Til Socialudvalget Kopi til Den 22. oktober 2012 Aarhus Kommune 1. Resume I nærværende notat præsenteres en status på Århus Krisecenter. Notatet behandler en række forhold, der har været rejst

Læs mere

Undersøgelse af Dansk Skuespillerforbunds medlemmers erfaringer og holdninger til det statslige kunststøttesystem

Undersøgelse af Dansk Skuespillerforbunds medlemmers erfaringer og holdninger til det statslige kunststøttesystem Oktober 2011 Undersøgelse af Dansk Skuespillerforbunds medlemmers erfaringer og holdninger til det statslige kunststøttesystem Baggrund for undersøgelsen Kulturministeren har igangsat en udredning af kunststøttesystemet

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

Skema over ansøgere 2. runde 2015

Skema over ansøgere 2. runde 2015 Skema over ansøgere 2. runde 2015 Ansøger Aktivitet, der søges tilskud til Ansøgt beløb Vurdering 1. KFUM s soldaterhjem 1. Ansøgning om støtte til etablering af hobbyværksted. Målgruppen: er hjemvendte

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende og afklarende

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen til forebyggelse af udsættelser af lejere 14.51.51.40

Vejledning om ansøgning til puljen til forebyggelse af udsættelser af lejere 14.51.51.40 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Vejledning om ansøgning til puljen til forebyggelse af udsættelser af lejere 14.51.51.40 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål... 2 3 Projektets

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag derhjemme, på arbejdet og i skoler og foreninger.

Læs mere

Kirkens Korshærs sociale arbejde

Kirkens Korshærs sociale arbejde Kirkens Korshærs sociale arbejde Brochuren: Udgives af Kirkens Korshær, Nikolaj Plads 15, 1067 København K. www.kirkenskorshaer.dk Kontakt: kk@kirkenskorshaer.dk Citater: Er tilladt med kildeangivelse.

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Beretning 2012-2013 KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Indledning Én gang årligt skal de lokale by-arbejder afgive en skriftlig beretning. I denne

Læs mere

Frivillighåndbog FamilieSamvirket

Frivillighåndbog FamilieSamvirket Frivillighåndbog FamilieSamvirket Indhold FamilieSamvirket... 3 Målgruppen... 3 Formål... 4 Hverdagsskolen... 4 Forældreskolen... 5 Supplerende aktiviteter... 5 Målsætning og ansvarsområder... 5 Rekruttering,

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Nordsjællands Hospital Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Afslutningsrapport Conny Kuhlman Jordemoder 01-10-2014 B1 - evaluering - HIH Afslutningsrapport Projekt Efterfødselssamtaler til gruppe

Læs mere

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren.

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren. DEN GODE ANSØGNING Den gode ansøgning De nedenstående 16. punkter skal betragtes som en generel standardskabelon til projektansøgningen. Det er forskelligt hvor fyldestgørende en projektansøgning støtteyderne

Læs mere

HJÆLPE GUIDEN. Fredericia Kommune UDSATTERÅDETS kvikguide

HJÆLPE GUIDEN. Fredericia Kommune UDSATTERÅDETS kvikguide HJÆLPE GUIDEN Fredericia Kommune UDSATTERÅDETS kvikguide Denne lille kvikguide er tænkt som en hurtig hjælp til dig, når det hele brænder sammen. Brug den eller lad en god ven og fortrolig hjælpe dig.

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Undersøgelsen er sponsoreret af Helsefonden og Simon Spies Fonden Rapport findes på Hjerteforeningens hjemmeside: http://www.hjerteforeningen.dk/film_og_boeger/udgivelser/hjertesyges_oensker_og_behov/

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater Familierådgivningerne brugerundersøgelse Sammenfatning af resultater Hvordan er undersøgelsen lavet? Undersøgelsen er gennemført i alle familierådgivninger i hele kommunen i perioden 15. februar til 15.

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN INDHOLD AC BØRNEHJÆLP OM: 03 BARNETS RET TIL EN FAMILIE 04 PARTNERSKABER 07 SÆRLIGT UDSATTE BØRN 07 PROJEKTLANDENE 08 KONTAKT OS PARTNERCITATER: HVER

Læs mere

Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag

Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? Af Marianne Saxtoft, Kim Madsen og Uffe Bech

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Udsat og sårbar i Odense. Et socialpolitisk udspil fra Radikale Venstre

Udsat og sårbar i Odense. Et socialpolitisk udspil fra Radikale Venstre Udsat og sårbar i Odense Et socialpolitisk udspil fra Radikale Venstre 0 Indholdsfortegnelse Baggrund... 1 Mål... 1 Hjemløshed... 1 Misbrug... 2 Kriminalitet... 2 Prostitution... 3 Misbrug og prostitution...

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. ... vi er hinandens verden og hinandens skæbne. K.E. Løgstrup HuskMitNavn 2010 Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup! Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. Tag dit barn i hånden

Læs mere

Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB

Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB NOTAT Til Socialudvalget Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB På baggrund af et medlemsforslag fra VKOB er Socialforvaltningen blevet

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Nik7 gæl udviklinqatkmmedes L At1DS en0 fld

Nik7 gæl udviklinqatkmmedes L At1DS en0 fld L L91700 1.6 l0l014z 1. Fredericia Kommune Socialudvalget Rådhuset, Gothersgade 20 7000 Fredericia Nik7 gæl udviklinqatkmmedes L At1DS en0 fld Vejle 28. august 2013 Kære Fredericia Kommune Her med sender

Læs mere

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.dk sådan og derfor II Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Med udgangen af 1. kvartal 2010 skal sagsbehandlere i landets

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er.

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er. Børn og skilsmisse Uddrag fra Børns vilkår Bruddet Som forældre skal I fortælle barnet om skilsmissen sammen. Det er bedst, hvis I kan fortælle barnet om skilsmissen sammen. Barnet har brug for at høre,

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK AF PRAKTIKANT ANDERS VIDTFELDT LARSEN 35-årige Amara Kamara er fra Liberia. Med sig i bagagen har han flugt fra 2 borgerkrige; en opvækst uden en

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere.

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Michael Petterson Arbejdsmarkedschef/Vejle kommune Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Kommer omkring. Ø Hvordan er billedet

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 129 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 129 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 129 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 10. april 2007 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Orientering

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Shared Care i psykiatrien. Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier

Shared Care i psykiatrien. Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier Shared Care i psykiatrien Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier Succeskriterier for Shared Care projektet Bedre behandling for brugere af psykiatrien med en kronisk sygdom Sammenhængende

Læs mere

Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm

Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Begrebet vold... 5 Psykisk vold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fysisk vold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Læs mere