Patientsikkerhedsadvarsler webservices

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Patientsikkerhedsadvarsler webservices"

Transkript

1 Patientsikkerhedsadvarsler webservices Dokumentation Version 1.0.0

2 Indhold Indledning... 3 Kontantpersoner... 3 Retningslinjer og anbefalinger for anvendelse... 5 Tilgang til advarslerne... 5 En advarsel består af... 5 Eksempler på anvendelse... 6 Passiv advarsler i form af ikon ved lægemiddelnavnet... 6 Aktiv beslutningsstøtte i form af advarsler enten blokerende eller som pop op-advarsler... 8 Teknologi... 9 Struktur og data... 9 Serviceparametre... 9 Warningservices... 9 Eksempler på kald: Returfelter Advarselsikoner: Status og fejlmeddelelser Appendiks D: Versionshistorik

3 Indledning Dette dokument beskriver de web-services, som stiller et faglig grundlag vedrørende Patientsikkerhedsadvarsler til rådighed for eksterne partnere. Den returnerede XML muliggør, at eksterne partnere kan udvikle egne præsentationslag af advarslerne, enten som information til de relevante præparater eller som beslutningsstøtte i forbindelse med ordinationer eller administration/udlevering af de pågældende lægemidler. Hvordan det faglige grundlag anvendes og implementeres er op til de enkelte regioner/hospitaler, praktiserende læger og apoteker. DLIs web-services med patientsikkerhedsadvarsler er baseret på adgangsstyring via kendte IP-adresser. I forbindelse med den kontrakt, der indgås, skal der derfor oplyses den/de (evt. interval af) IP-adresse(r), som vil blive anvendt ved kald af DLIs web-services. Hvilke web-services/forespørgsler (metoder) en konkret IP-adresse giver adgang til, er bestemt ud fra den kontrakt, der er indgået med DLI om dette. Der kan evt. udstedes en midlertidig adgang til testsystemet baseret på et userid/password. Dette dokumentet beskriver, hvilke data der stilles til rådighed, hvordan data tilgås, og hvilke anbefalinger DLI stiller til anvendelse og præsentation af disse data. Eventuelle krav fra DLI A/S s side til præsentation af data vil fremgå af kontrakten. DLIs webservices er udarbejdet i overensstemmelse med data og telestyrelsens anbefalinger (OIO-NDR version 3.2) og derudover er det forsøgt at anvende samme navngivning som i Det Fælles Medicinkort (FMK), de steder, hvor det er relevant. Der stilles krav om at systemer der tilgår DLI s webservices understøtter og anvender gzip eller deflate encoding. Kontaktpersoner Navn: tlf: Anette Petersen Udviklingschef Randi Jørgensen Projektleder Peter Madsen Softwarearkitekt Jørgen Nielsen Direktør Produktinformation

4 Risikolægemidler og fejlmedicinering Informationerne og advarslerne er udarbejdet for de indholdsstoffer, hvor der hyppigst bliver begået alvorlige medicineringsfejl i Danmark. De lægemidler der hyppigst er involveret i alvorlige medicineringsfejl betegnes her som risikolægemidler. Formålet er igennem information og advarsler, at oplyse om de mest alvorlige medicineringsfejl i Danmark og medvirke til at forebygge mod de gentager sig. Ved alvorlige fejl forstås fejl som er livstruende, medfører død, alvorligt funktionstab eller akut indlæggelse (Sac score 3). I udarbejdelsen af informationen er der taget udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens TemaRapport 2007 om risikomedicin (www.sst.dk) og fokuseret på de præparater, som har været involverede i faktuelle SAC 3 hændelser (hændelser, som medfører død, alvorligt funktionstab eller akut indlæggelse). Andre anvendte kilder er Sundhedsvæsenets Patientklagenævn (www.pkn.dk) og de sager, hvor de pågældende lægemidler har været involveret i en fejlmedicinering med alvorlige konsekvenser. Kun relevante advarsler for hvert enkelt præparat er medtaget. Dvs. at findes et præparat kun i en enkelt dispenseringsform (fx som plastre), medtages advarsler vedrørende fejlberegninger af injektionsvæsker (med samme indholdsstof) ikke. Da information og advarsler om lægemidler er et dynamisk felt i konstant udvikling, holder vi os løbende orienteret om nye og kommende faktuelle medicineringsfejl gennem nyhedsbreve fra Sundhedsstyrelsens Patientsikkerhedsdatabase, årsrapporter, patientklagenævnet og det redigerede (nu Arbejdet med patientsikkerhed fortsætter både i Medicin.dk-regi, men også med eksterne samarbejdspartnere. Vi sidder med i arbejdsgruppen under Lægemiddelstyrelsen, som udarbejder en større national liste over risikolægemidler. Den vil være bredere i sit sigte end information og advarsler vedr. risikolægemidler og fejlmedicinering fra Medicin.dk, idet den også vil indeholde lægemidler med særlig problemfyldt farmakokinetik og compliance. Information og advarsler vil blive opdateret i takt med, at nye hændelser offentliggøres. De hyppigste kategorier af medicineringsfejl fra sygehuse registreret i Dansk Patientsikkerheds Database er: forkert dosis forkert præparat ingen medicin forkert patient forkert tidspunkt medicin trods allergi forkert administrationsvej Det mest almindelige resultat for patienten ved rapporterede medicineringsfejl er overdosering. 4

5 Retningslinjer og anbefalinger for anvendelse DLI stiller med denne webservice et faglig grundlag til rådighed, der enten kan anvendes som information til de relevante præparater eller som beslutningsstøtte i forbindelse med ordinationer eller administration/udlevering af de pågældende lægemidler. Nedenfor vil der være en gennemgang af hvordan man tilgår patientsikkerhedsadvarslerne, hvad en advarslen består af, og forslag til hvordan de kan præsenteres. Tilgang til advarslerne For at hente aktuelle patientsikkerhedsadvarsler bruges servicesene: PatientSafetyService. Dette sker ved onlinekald. Tilgængelig data opdateres så vidt muligt i overensstemmelse med takstopdateringerne. Dvs hver 14. dag. Det er derfor altid aktuel data og de aktuelle drugid/varenumre der er tilgængelig. PatientSafetyService.svc har 3 metoder til at hente data via forskellige inputparametre. Det drejer sig om følgende: Varenummerniveau(PackageNumberIdentifier) returnerer samtlige advarsler på præparatet som det pågældende varenummer tilhører. Advarslerne er sorteret efter drugid. Drugidniveau(DrugIdentifier) returnerer samtlige advarsler på præparatet som det pågældende drugid tilhører. Advarslerne er sorteret efter drugid. Drugidniveau(DrugIdentifier) kombineret med en fejltype. Denne metode returnerer kun advarsler der tilhører den givne drugid og som har den oplyste fejltype. Oplysninger, om hvilke varenumre(packagenumberidentifier)/drugid s(drugidentifier), der hører til hvilket præparat, gives i taksten og varenumrene(packagenumberidentifier) er desuden at finde på medicinpriser.dk En advarsel består af Hver præparat har tilknyttet en til flere advarsler. Advarslerne er knyttet op på drugidniveau. Dvs. der kan være koblet et til flere drugid s til hver advarsel alt efter hvor mange af præparatets drugid s advarslen hører til. Dette muliggøre følgende senarie: Et præparat med tre drugid s har sammenlagt koblet tre advarsler op. To af advarslerne gælder for alle tre drugid s, og de er derfor alle tre tilkoblet advarslerne. Derimod gælder den sidste advarsel kun to af drugidentifierne, hvorfor der kun er koblet to drugid s til advarslen. Alt efter om det ønskes at vise patientsikkerhedsadvarsler på præparatniveau, drugidniveau eller varenummerniveau, er det derfor vigtigt at sortere i det returnerede resultat alt efter hvad der ønskes. For at få en komplet korrekt advarsel er det derfor vigtigt, at de forskellige dele af advarslen sættes sammen korrekt. En advarsel består af følgende: <PatientRiskTypeText> er en kort beskrivelse af hvilken risikotype advarslen har. Det kan fx være "Fejldosering" <PatientErrorTypeIndicator> er et tal mellem 1 og 4, som indikerer de forskellige fejltyper. Se de forskellige fejltyper i tabel 1: 5

6 <PatientErrorTypeText> er en kort beskrivelse af hvilken fejltype, den aktuelle patientsikkerhedsadvarsel. Det kan fx være "Ordinationsfejl". På denne måde kan man fra/tilvælge de advarsler, som er aktuelle i den givne situation. Ordinationsfejl vil fx ikke være aktuelle i adminiatrationsøjeblikket, dvs på sygeplejerskens brugergrænseflade. Se de forskellige fejltypetekster i tabel 1. Fejltype <PatientErrorTypeIndicator> svarer til <PatientErrorTypeText>: 1 Ordinationsfejl 2 Administrations/dispenseringsfejl 3 Administrationsfejl/Compliance 4 Dokumentationsfejl Tabel 1: Liste over de 4 fejltyper <PatientErrorDescriptionShortText> er en kort advarselstekst, som beskriver hvad patientsikkerhedsadvarslen går ud på. Denne tekst er beregnet til at kunne bruges til alt tekster eller lignende. <PatientErrorDescriptionText> er en fuld advarselstekst. Som beskrive hvad den givne patientsikkerhedsadvarsel går ud på. <PatientConsequenceText> er en beskrivelse af hvad de observerede konsekvenser har været for den handling som patientsikkerhedsadvarslen går ud på. <UsedReferencesIdentifiers> informerer om hvilke referencer der er anvendt til den enkelte advarsel. <ReferenceTitleText>, <ReferenceAuthorName>, <ReferenceSourceText>, <ReferenceYearText>, <ReferenceVolumeNumberText> og <ReferencePagesText> giver tilsammen en reference. Det er dog ikke altid at alle enhederne indeholder data. Der kan være 1 til flere referencer på en advarsel. Det er valgfrit om man ønsker, at inkludere referencerne i en Patientsikkerhedsadvarsel. Der desuden lavet et ikon som kan kobles på risikolægemiddeladvarslerne. Billedikonet i servicen er en binær billedfil). Ikonet hentes både i 32x32 eller 64x64. Eksempler på anvendelse Hvordan det faglige grundlag anvendes og implementeres er op til de enkelte regioner/hospitaler, praktiserende læger og apoteker. Dog er der i nedenstående nogle retningslinjer og eksempler på, hvorledes patientsikkerhedsadvarslerne kan anvendes. Passiv advarsler i form af ikon ved lægemiddelnavnet En passiv advarsel kunne fx være, at der placeres et advarselsikonet ved siden af lægemiddelnavnet i forbindelse med en ordination eller ved administrationen/dispenseringen. Disse lister kunne være sorteret således at det kun er 6

7 advarsler med bestemte fejltype som vises i forbindelse med ordinationen, og advarsler med andre fejltyper der vises i forbindelse med administrationen.. Følgende eksempel tager udgangspunkt i præparatet Digoxin "DAK", dvs. det returnerede data til metoden GetByDrugIdentifier når der kaldes ind med et af Digoxin "DAK" s drugid s: og For Digoxin "DAK" kunne en advarselstekst i ordinationsvinduet se ud som på figur 1. Præparatnavn Dispform & Styrke Varenummer Ikoner Digoxin DAK tabl. 62,5 mikg Digoxin DAK tabl. 250 mikrogram Fejlagtig fortsat med mætningsdosis Overset prøvesvar Overset seponering Figur 1: Eksempel på passiv advarsel i ord øjeblikket incl. mouseover tekst der fortæller om advarslens indhold Bemærk at der faktisk er 4 advarsler på hvert af Digoxin "Dak" s drugid s, men at der kun vises tre advarsler. Dette skyldes, at 1 af dem har fejltypen: Administration/compliance. Så vil denne kun være forstyrrende i ordinationsvinduet. Idet mouseover teksten kun er en kort beskrivelse af advarslen vil et tryk på ikonet lede frem til en fuld advarselsbeskrivelse. Se figur 2. Figur 2: En fuld fejlbeskrivelse 7

8 Ved denne visning kan det vælges om der kun skal vises de advarsler der er knyttet til det valgte drugid/varenunmer, eller om det skal være en visning af samtlige advarsler på præparatet. Aktiv beslutningsstøtte i form af advarsler enten blokerende eller som pop op-advarsler Det faglige informationsgrundlag er bygget op således, at den korte advarselstekst er adskilt fra den uddybende information advarslen. Samtidig er advarslerne typeinddelt i form af <PatientErrorTypeIndicator>. Dette giver mulighed for kun at anvende eksempelvis de advarsler, der har med en given situation at gøre fx. administrations-/dispenseringsfejl. Advarslerne kan så anvendes så de enten blokerer en administration med en pop-up, og administrationen kan først godkendes efter at der er trykket "ok" til advarslen. Tanken er at advarslerne kun fremkommer i de brugssituationer hvor advarslen er relevant og i tilfælde af advarslen ikke gælder alle præparatets drugid s skal den kun komme på de relevante. Det er i den forbindelse dog vigtigt at overveje, om patientsikkerhedsadvarslerne i alle situationer er velegnede til at fungerer som pop-op advarsler eller blokerende advarsler. Denne overvejelse er især vigtig på de lægemidler som er hyppigt anvendt, da for mange pop-op s kan give anledning til alarmtræthed. Specielt set i sammenhæng med den mængde advarsler, som systemerne i øvrigt kan genere. 8

9 Teknologi Webservicesene, som leverer Patientsikkerhedsadvarslerne, er udviklet i Microsoft.Net 4.0 med WCF (Windows Communication Foundation). Der stilles krav om at systemer der tilgår DLI s webservices understøtter og anvender gzip eller deflate encoding. Struktur og data Alle services kan tilgås via 2 interfaces: Et SOAP-baseret interface og et REST-baseret (http GET) interface. Den SOAP-baserede produktion-service har følgende adresse: rvice.svc/ Test-udgaverne af de samme serviceadresser (som kan autoriseres vha username/password) har Test/ efter servicenavnet, før metodenavnet. Serviceparametre Service-parametrene er opdelt på følgende måde (vist som en REST http-get Url): Domæneadresse/version/WarningServices/serviceområde/(Test)/servi ce/interface/metode/parameter(/parameter/ ) Hvor Domæne er Version er pt. v1 for alle services, dvs. version 1. Over tid vil flere services komme i nye versioner. ServiceOmråde er PatientSafetyWarnings Interface kan være soap eller rest. Test: Anvendes hvis man ønsker at anvende test-services, hvor der kan anvendes username/password til autorisation. Ellers udelades denne del af serviceadressen. Service, metode og parameter Her følger en oversigt over hvilke services og tilhørende metode med deres parametre, som eksisterer i version 1. For alle beskrivelser gælder, at hvis man anvender test-services har de 2 parametre før de(n) parameter, som er angivet for den konkrete metode, det er : {USRNAME} og {PASSWORD}, altså../{username}/{password}/{parameter1}/{parameter2}/ Warningservices Patientsikkerhedsadvarsler er en af DLI s advarselsservices og den hører derfor til serviceområdet WarningServices under navnet PatientSafetyWarnings. PatientSafetyWarnings har følgende metoder/parametre: 1. Service: PatientSafetyService.svc: Fremfinder en patientsikkerhedsadvarsel. Advarslen kan hentes på tre måder: via drugid eller via varenummer. o Metode: GetByDrugIdentifier Parameter: DrugIdentifier (DrugId) Parameter: True/False (include images) 9

10 o o Metode: GetByPackageNumberIdentifier Parameter: PackageNumberIdentifier (Varenummer) Parameter: True/False (include images) Metode: GetByDrugIdentifierAndPatientErrorTypeIndicator Parameter: DrugIdentifier (DrugId) Parameter: True/False (include images) Parameter: PatientErrorTypeIndicator(Fejltype) I forbindelse med den sidste metode skal man kende nummeret på den fejltype man ønkser at kalde med. Der findes 4 forskellige, og de er vist i tabel 2: Fejltype <PatientErrorTypeIndicator> svarer til <PatientErrorTypeText>: 1 Ordinationsfejl 2 Administrations/dispenseringsfejl 3 Administrationsfejl/Compliance 4 Dokumentationsfejl Tabel 2: Liste over de 4 fejltyper Eksempler på kald: I det nedenstående er givet et par eksempler på kald ved bruge af forskellige metoder. Samt en kort forklaring af resultatslisten. Kald med metoden: GetByDrugIdentifierAndPatientErrorTypeIndicator rvice.svc/rest/getbydrugidentifier/ /true Som det kan ses Indeholder resultatslisten samtlige advarsler på præparatet (Morfin "SAD"), også de advarsler som ikke gælder for det kaldte drugid ( ). Hvis der kun skal vises resultater på det pågældende drugid, skal resultatslisten sorteres efter drugid(appliestodrugidentifier) i efterbearbejdningen. Kald med metoden: GetByDrugIdentifierAndPatientErrorTypeIndicator rvice.svc/rest/getbydrugidentifierandpatienterrortypeindicator/ /true/2 Her kaldes med samme drugid som det første eksempel kombineret med fejltype(patienterrortypeindicator) = 2. Dette kald returnerer ingen advarsler, idet der ikke er nogle advarsler med fejltype(patienterrortypeindicator) = 2 på dette drugid. Var metoden derimod blevet kaldt med drugidet ( ) ville der returneres to advarsler hvor fejltypen = 2. 10

11 Returfelter I den nedenstående tabel vil der være en beskrivelse af de enkelte returfelter i XMLén: Tag-navn Indhold Atributter Parent-tag <DLIDrugDescripti onidentifier> DLI s egntpræpar atnummer <DrugName> Præparatet s handelsnav n <CombinationIndic ator> Indikation om præparatet er et kombination spræparat <PatientSafetyWar ningstructure> <PatientRiskType Indicator> <PatientRiskTypeT ext> <PatientErrorTypeI ndicator> <PatientErrorTypeT ext> <PatientErrorDescr iptionshorttext> <PatientErrorDescr iptiontext> <PatientConsequen cetext> <UsedReferencesId entifier> <PatientSafetyWarningStructures> <PatientSafetyWarningStructure> <PatientSafetyWarningStructure> <PatientSafetyWarningStructure> <PatientSafetyWarningStructure> <PatientSafetyWarningStructure> <PatientSafetyWarningStructure> <PatientSafetyWarningStructure> <PatientSafetyWarningStructure>/<U sedreferencesidentifiers> <AppliesToDrugIde ntifier> <ReferenceStructu re> <ReferenceAuthor Name> <ReferenceTitleTex t> Forfatter(e) Titel på reference ReferenceI dentifier <PatientSafetyWarningStructure>/<A ppliestodrugidentifierstructure> <ReferenceStructures> <ReferenceStructure> <ReferenceStructure> <ReferenceSource Kilde <ReferenceStructure> 11

12 Text> <ReferenceYearTex t> år <ReferenceStructure> <ReferenceVolume NumberText> volumenr <ReferenceStructure> <ReferencePagesT ext> sidehenvisn ing <ReferenceStructure> <ActiveSubstanceS tructure> <ActiveSubstanceStructures> <ActiveSubstanceT ext> Præparatet s indholdsstof (fer) <ActiveSubstanceStructure> <AppliesToDrugIde ntifier> <ActiveSubstanceStructure>/<Applie stodrugidentifiers> <CompanyName> Producente ns navn (Firmanavn) <ATCCode> Produktets ATC-koder/ ATC-kode <ATCCodes> <DrugFormStructu re> Produktets DrugID/Dru gids DrugIdentifi er <DrugFormStructures> <DrugFormText> Dispenserin gsform <DrugFormStructure> <DrugStrengthAnd UnitText> styrke og enhed <DrugFormStructure> <PackageStructure > <PackageStructures> <PackageNumberI dentifier> Varenumm er <PackageStructure> <DliPackageInfor mationtext> Tekst forbundet med en pakning <PackageStructure> <WarningImage> Image incl info om info type. Er kun fyldt ud hvis det vælges at få returneret image (True/false) ImageType, Imagesize og ImageCont ent <WarningImages> Advarselsikoner: Advarselsikonerne leveres som gif-images og er base64-encodede i den returnerede xml. 12

13 13

14 Status og fejlmeddelelser Input-parametre bliver valideret og der kastes en exception, hvis der er fejl i input. Ligeledes kastes en exception, hvis man kalder en service/metode, som man ikke er autoriseret til. Hvis man anvender SOAP-interfacet kastes SOAP-exceptions, hvis man anvender RESTinterfacet får en en http-status code tilbage, 500 (UnAuthorized)hvis man ikke er autoriseret og ellers en 400 (Bad Request). Når man får en 400 tilbage stå der en uddybende information i headeren svarende til nedenstående tabel over mulige fejlkoder: Fejlkode Betydning 500 UnAuthorized 600 InvalidDliDrugIdentifier 602 InvalidDrugIdentifier 604 InvalidPackageNumberIdentifier 606 InvalidMediaIdentifier 700 EntityNotFound 702 InputParameterMissing 704 InvalidDate 706 InputLengthLimitExceeded 708 InvalidBoolean 802 InvalidInteger 803 IntegerNotWithValidRange 900 ServiceNotAvailable 910 ServiceDownForMaintenance 999 InternalSystemError 14

15 Appendiks D: Versionshistorik Version Dokumentets startsversion 15

Graviditets- og amningsadvarsler webservices

Graviditets- og amningsadvarsler webservices Graviditets- og amningsadvarsler webservices Dokumentation Version 1.0.0 Indhold Indledning... 3 Kontantpersoner... 3 Den faglige baggrund for indholdet i en amnings- eller graviditetsadvarsel... 4 Kilder

Læs mere

Lægemidler og patientsikkerhed - et bud fra Infomatum

Lægemidler og patientsikkerhed - et bud fra Infomatum Lægemidler og patientsikkerhed - et bud fra Infomatum Hvem er vi? 2004 Dansk Lægemiddel Information A/S og Den Almindelige Danske Lægeforening opretter Infomatum A/S Selskabets formål: indsamle, bearbejde

Læs mere

Supplerende elektronisk beslutningsstøtte i det fælles medicinkort

Supplerende elektronisk beslutningsstøtte i det fælles medicinkort Supplerende elektronisk beslutningsstøtte i det fælles medicinkort Baggrund. Fejlmedicinering er et fokusområde for sundhedsmyndigheder og regioner, og der er et ønske fra den kliniske side om et bedre

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version 1.2.6 2012-07-01 Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Formål Dette dokument beskriver de kriterier, et system skal overholde,

Læs mere

Indhold. National Sundheds-it Sagsbeh: hbal www.ssi.dk. Sagsnr.: Dato: 8. september 2015 Dokumentnr.: Vejledning til FMK-online...

Indhold. National Sundheds-it Sagsbeh: hbal www.ssi.dk. Sagsnr.: Dato: 8. september 2015 Dokumentnr.: Vejledning til FMK-online... National Sundheds-it Sagsbeh: hbal www.ssi.dk Sagsnr.: Dato: 8. september 2015 Dokumentnr.: Indhold Vejledning til FMK-online... 3 1.0 Indledning... 3 1.1 Definition af begreber... 3 1.2 Adgang til FMK-online...

Læs mere

Indhold. Vejledning til FMK-online... 3. 1.0 Indledning... 3. 1.1 Definition af begreber... 3. 1.2 Adgang til FMK-online... 4

Indhold. Vejledning til FMK-online... 3. 1.0 Indledning... 3. 1.1 Definition af begreber... 3. 1.2 Adgang til FMK-online... 4 National Sundheds-it www.ssi.dk Dato: 6. juli 2014 Sagsbeh: hbal Sagsnr.: Dokumentnr.: Indhold Vejledning til FMK-online... 3 1.0 Indledning... 3 1.1 Definition af begreber... 3 1.2 Adgang til FMK-online...

Læs mere

Webservice til upload af produktionstilladelser

Webservice til upload af produktionstilladelser BILAG 1 Webservice til upload af produktionstilladelser Indhold og anvendelse Denne web-service gør det muligt for 3. parts programmer i kommuner og amter at Uploade og registrere kommunale produktionstilladelser

Læs mere

Resumé... 2 Fælles Medicin Kort (FMK)... 3

Resumé... 2 Fælles Medicin Kort (FMK)... 3 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Fælles Medicin Kort (FMK)... 3 Validering af felter... 3 Vis effektueringer og recepter... 4 Sidste recept kolonnen... 4 Klausuleret tilskud... 5 Ændring af behandlingsstart

Læs mere

FMK v Guide Dette er en guide med korte beskrivelser og forklaringer til FMK i XMO.

FMK v Guide Dette er en guide med korte beskrivelser og forklaringer til FMK i XMO. FMK v.1.4.4 Guide Dette er en guide med korte beskrivelser og forklaringer til FMK 1.4.4 i XMO. Der findes i øjeblikket fire versioner af FMK i drift, version 1.4.0 1.4.2 og 1.4.4 som den nyeste. Seneste

Læs mere

Medicingennemgang i Ny Thisted Kommune et udviklingsprojekt

Medicingennemgang i Ny Thisted Kommune et udviklingsprojekt Titel og reference 20.5 Medicingennemgang i Ny Thisted Kommune et udviklingsprojekt Kristoffersen IMS Masterprojekt ved Det farmaceutiske Fakultet Københavns Universitet, 2007. Placering i sundhedssektoren

Læs mere

Hvorfor et projekt om maskinel dosisdispensering?

Hvorfor et projekt om maskinel dosisdispensering? En patienthistorie Hvorfor et projekt om maskinel dosisdispensering? Selv om maskinel dosisdispensering har været anvendt i 10 år, er der stadig begrænset viden om hvordan ordningen påvirker patientsikkerheden.

Læs mere

National AK løsning NSP. AK klient

National AK løsning NSP. AK klient National understøttelse af AK behandling - Overordnet projektbeskrivelse Dato: 30.06.2014 Version: 1.0 Udarbejdet af: NSI (TSO) Statens Seruminstitut Sektor for National Sundheds-IT www.nsi.dk Artillerivej

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING BØRNEDATABASEN VIA DGWS 13/1 2010 VERSION 1.02

ELEKTRONISK INDBERETNING BØRNEDATABASEN VIA DGWS 13/1 2010 VERSION 1.02 ELEKTRONISK INDBERETNING BØRNEDATABASEN VIA DGWS 13/1 2010 VERSION 1.02 Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Den Gode Webservice... 4 ID Kortet... 4 Signering... 4 BDBChildMeasurementReport webservicen...

Læs mere

Indberetning til venteinfo Brugervejledning. Version 1.0. August 2011

Indberetning til venteinfo Brugervejledning. Version 1.0. August 2011 Indberetning til venteinfo Brugervejledning 2011 Version 1.0. August 2011 Brugervejledning - indberetning af fremadrettede ventetider Dokumentation af Specialiseret Sundhedsvæsen Sundhedsstyrelsen Islands

Læs mere

Det fælles medicinkort. 27. februar 2008

Det fælles medicinkort. 27. februar 2008 Det fælles medicinkort 27. februar 2008 Begreber Følgende begreber anvendes når vi taler om det fælles medicingrundlag Medicinkort Et medicinkort til alle med et dansk CPR-nummer Lægemiddelordination Lægens

Læs mere

Årsrapport 2013. Utilsigtede hændelser i Almen Praksis

Årsrapport 2013. Utilsigtede hændelser i Almen Praksis Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Årsrapport 2013 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Utilsigtede hændelser i Almen Praksis Dato 16-01-2014 Lene Bjerregård

Læs mere

Anbefalede arbejdsgange

Anbefalede arbejdsgange Anbefalede arbejdsgange med FMK Anbefalinger til hvordan medarbejdere i kommuner skal anvende medicinoplysninger baseret på FMK CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Anbefalede arbejdsgange med FMK-v1 Devoteam.

Læs mere

Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin

Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel

Læs mere

FMK-online, vejledning for apoteksansatte Juni 2014 Side 1

FMK-online, vejledning for apoteksansatte Juni 2014 Side 1 Mini-vejledning for apoteksansatte Opslag på FMK Uanset om du logger ind på www.fmk-online.dk eller sundhed.dk vil du blive bedt om login. Hvis du i forvejen er logget ind, vil billedet med arbejdssted

Læs mere

Patientsikkerhed i Danmark

Patientsikkerhed i Danmark Patientsikkerhed i Danmark Hvor langt er vi kommet? Hvad er udfordringerne? Beth Lilja Patientsikkerhed har vi et problem? Personalet 15.000 rapporter/år Patienterne 23% har oplevet en fejl Journalen i

Læs mere

Årsrapport for embedslægernes tilsyn på ældrecentre 2015

Årsrapport for embedslægernes tilsyn på ældrecentre 2015 Social- og Sundhedsforvaltningen Park Alle 160 2605 Brøndby Årsrapport for embedslægernes tilsyn på ældrecentre 2015 Embedslægernes tilsynsresultater Leverandørens opfølgning Ældrecenter Nygårds Plads

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR PRODUKTFEJL OG TILBAGE- KALDELSER AF LÆGEMIDLER 2012

ÅRSRAPPORT FOR PRODUKTFEJL OG TILBAGE- KALDELSER AF LÆGEMIDLER 2012 ÅRSRAPPORT FOR PRODUKTFEJL OG TILBAGE- KALDELSER AF LÆGEMIDLER 2012 2013 Årsrapport for indberetninger af produktfejl og tilbagekaldelser af lægemidler i 2012 Sundhedsstyrelsen, 2013 Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Apotekerregister (liste indeholdende apoteksindehavere, stillet til rådighed af Danmarks Apotekerforening)

Apotekerregister (liste indeholdende apoteksindehavere, stillet til rådighed af Danmarks Apotekerforening) Mini-vejledning for apotekere i brugen af FMK-online Indledning FMK-online kan tilgås fra sundhed.dk eller direkte på adressen FMK-online.dk Brugere af FMK-online valideres i forbindelse med login med

Læs mere

Patientsikkert sygehus

Patientsikkert sygehus Patientsikkert sygehus Hvordan kan man opnå og fastholde et højt complianceniveau Ved Karen Kaae Dodt Regionshospitalet Horsens I forbindelse med operation Life deltog vi bla. i medicin afstemningspakken

Læs mere

EG Data Inform. Byggebasen. WCF og webservices. Jens Karsø

EG Data Inform. Byggebasen. WCF og webservices. Jens Karsø EG Data Inform Byggebasen WCF og webservices Jens Karsø 10 Indholdsfortegnelse Byggebasen Services indledning... 2 Målsætning... 2 Valg af teknologier... 3 Kommunikationsmodel for byggebasen... 3 Services.byggebasen.dk...

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 for uanmeldt genbesøg på Korsløkkehaven

Tilsynsrapport 2013 for uanmeldt genbesøg på Korsløkkehaven 23. januar 2013 Tilsynsrapport 2013 for uanmeldt genbesøg på Korsløkkehaven Adresse: Korsløkkehaven 2-6, 5220 Odense SØ Kommune: Odense Leder: Alice Sundstrøm Telefon: 65513425 E-post: asu@odense.dk Dato

Læs mere

Vejledning til det daglige. samarbejde i forbindelse med. levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark

Vejledning til det daglige. samarbejde i forbindelse med. levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark Vejledning til det daglige samarbejde i forbindelse med levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark Version 2.0 Side 1 Indhold Vejledningen i forhold til kontrakten... 3 Indkøb af lægemidler...

Læs mere

ATC. DosageStructure. DosageQuantity

ATC. DosageStructure. DosageQuantity Begreb Beskrivelse Evt. XML kommentar Administrationsvej Angiver vejen ad hvilken medicinen administreres - fx RouteOfAdministration intravenøst, pr.os, intracardielt, intraossøst, trachealt. Aktiv substans

Læs mere

Dato: 4. marts 2014. J.nr. 5-2210-33/1. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Frederikssund Kommune

Dato: 4. marts 2014. J.nr. 5-2210-33/1. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Frederikssund Kommune Dato: 4. marts 2014 J.nr. 5-2210-33/1 s tilsyn med plejehjem i Frederikssund Kommune 2013 Tilsynene i Frederikssund Kommune har gennemført i alt to tilsynsbesøg på følgende plejehjem, som kommunen skriftligt

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.4 medicinhåndtering

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.4 medicinhåndtering Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.4 medicinhåndtering Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 1.5. Synkronisering mellem BBR-Kommune

Læs mere

FMK arbejdsgange. Doknr 3820/16

FMK arbejdsgange. Doknr 3820/16 FMK arbejdsgange 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 FMK arbejdsgange Varde Kommune... 3 Kommunikation og samarbejde med praktiserende læger om borgernes medicin... 3 Begreber:... 4 Opstart...

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med PBS ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med PBS ved hjælp af HTTP/S-løsningen Payment Business Services PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 Brugervejledning - til

Læs mere

Salg af smertestillende håndkøbslægemidler 1996-2010

Salg af smertestillende håndkøbslægemidler 1996-2010 Salg af smertestillende håndkøbslægemidler 1996-2010 Indhold INDHOLD... 1 BAGGRUND... 2 SALGET AF SMERTESTILLENDE HÅNDKØBSLÆGEMIDLER DE SENESTE 15 ÅR... 3 Paracetamol sælger mest... 3 En del af håndkøbsmedicinen

Læs mere

DPSD2 Guide: Sådan sikrer du at der er netværksmæssig adgang til DPSD2.

DPSD2 Guide: Sådan sikrer du at der er netværksmæssig adgang til DPSD2. DPSD2 Guide: Sådan sikrer du at der er netværksmæssig adgang til DPSD2. Denne guide henvender sig til brugere af DPSD2 og de netværksadministratorer der har ansvaret for at der er opsat en korrekt netværksmæssig

Læs mere

350.000 ældre bruger risikolægemidler medicingennemgang kan afdække problemer

350.000 ældre bruger risikolægemidler medicingennemgang kan afdække problemer Danmarks Apotekerforening Analyse 6. maj 215 35. ældre bruger risikolægemidler medicingennemgang kan afdække problemer 6 procent af de ældre, der fik en medicingennemgang, anvendte risikolægemidler, der

Læs mere

Marie Melskens, Lægemiddelstyrelsen. Nov. 2011

Marie Melskens, Lægemiddelstyrelsen. Nov. 2011 Risikosituationslægemidler Marie Melskens, Lægemiddelstyrelsen Nov. 2011 Agenda Utilsigtede hændelser om medicinering i DPSD Hvorfor fokus på disse lægemidler Processen med at identificere disse lægemidler

Læs mere

Tværregional og Fælles regional retningslinje for utilsigtede hændelser

Tværregional og Fælles regional retningslinje for utilsigtede hændelser Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område i Region Midtjylland Dato august 2013 Tværregional og Fælles regional retningslinje for utilsigtede hændelser Vejledning til, hvordan det

Læs mere

DKAL Snitflader REST HTTP returkoder

DKAL Snitflader REST HTTP returkoder DKAL Snitflader REST HTTP returkoder 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 3 A5.2 HTTP RETURKODER 3 A5.3 DKAL FEJLKODER 6 A5.3.1 DKAL XML FEJLFORMAT 7 Bilag A5: REST HTTP returkoder

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med boenheder i. Helsingør Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med boenheder i. Helsingør Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med boenheder i 19. januar 2015 Sagsnr. 5-2910-5/1 Helsingør Kommune 2014 Tilsynene i Helsingør Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt otte tilsynsbesøg på følgende botilbud

Læs mere

Kom godt i gang... 2 Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Opret ny medicin... 9

Kom godt i gang... 2 Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Opret ny medicin... 9 FMK vejledning 1. Kom godt i gang... 2 2. Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Rettigheder i FMK... 4 Genvejstaster... 4 Højrekliksmenuer... 5 Præparatvælgeren... 7 3. Opret ny medicin... 9 Dosering...

Læs mere

Kortforsyningen Rastertjenesten

Kortforsyningen Rastertjenesten KORT & MATRIKELSTYRELSEN Kortforsyningen Rastertjenesten Version 1.3, 2002-05-13 Indledning Kortforsyningens rastertjeneste kan via Internettet levere udsnit af en række af Kort & Matrikelstyrelsens kortværk

Læs mere

Kravspecifikation. for. Indholdskanalen 2.0

Kravspecifikation. for. Indholdskanalen 2.0 Kravspecifikation for Indholdskanalen 2.0 August 2011 2 Indhold 1. Kort projektbeskrivelse... 3 2. Erfaringer fra Indholdskanalen... 3 Konsekvenser... 3 3. Tekniske krav... 4 Redaktionsværktøjet og indholdsproduktion...

Læs mere

2.15 21/05/2013 Tilføjet dokumentation af bvn input for GetEngagementDetailed

2.15 21/05/2013 Tilføjet dokumentation af bvn input for GetEngagementDetailed APOS2 REST API Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

Vejledning til administratorer. Rev.: 2016-01-13 / LH. Side 1

Vejledning til administratorer. Rev.: 2016-01-13 / LH. Side 1 Vejledning til administratorer Rev.: 2016-01-13 / LH Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Høringssvar - Nyt udkast for bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel og vaccinationsoplysninger

Høringssvar - Nyt udkast for bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel og vaccinationsoplysninger N O T A T Høringssvar - Nyt udkast for bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel og vaccinationsoplysninger Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har sendt et nyt udkast for bekendtgørelse

Læs mere

JAR Øvelse nr. 2. JAR-Manual, Version 1.0. Avanceret søgning. Regionsvejledning

JAR Øvelse nr. 2. JAR-Manual, Version 1.0. Avanceret søgning. Regionsvejledning JAR Øvelse nr. 2 Avanceret søgning Regionsvejledning JAR-Manual, Version 1.0 Øvelse ID: 2 Øvelsesemne: Avanceret søgning Øvelsesbeskrivelse: Gør dig i stand til at bygge avancerede søgninger op. Formål:

Læs mere

Reagér på bivirkninger

Reagér på bivirkninger Reagér på bivirkninger - Og hjælp med at gøre medicin mere sikker for alle Vejledning til PowerPoint-præsentation om bivirkninger 2 Indhold 1. Indledning 2. Introduktion til slides 3. Opfølgning på undervisning

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for akut indlagte patienter på Patienthotel Overafd. Aarhus Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Forord. Versioner. Version Date Description 1.0.0 09/05/2012 Initial version

Forord. Versioner. Version Date Description 1.0.0 09/05/2012 Initial version APOS2 DWH Services Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

FMK Bruger dokumentation Administrativ GUI

FMK Bruger dokumentation Administrativ GUI FMK Bruger dokumentation Administrativ GUI Trifork A/S Margrethepladsen 3 DK-8000 Århus C Denmark Phone: +45 8732 8787 Fax: +45 8732 8788 www.trifork.com Versionering Version Dato Forfatter Ændring 0.0.1

Læs mere

3.0 Velkommen til manualen for kanalen Shift 1. 3.1 Introduktion til kanalen 1. 3.2.1 Hvad er et spot? 2. 3.2.2 Opret et nyt spot 2

3.0 Velkommen til manualen for kanalen Shift 1. 3.1 Introduktion til kanalen 1. 3.2.1 Hvad er et spot? 2. 3.2.2 Opret et nyt spot 2 3.0 Velkommen til manualen for kanalen Shift 1 3.1 Introduktion til kanalen 1 3.2 Shift kanalside 1 3.2.1 Hvad er et spot? 2 3.2.2 Opret et nyt spot 2 3.2.3 Aktivt og inaktivt spot 3 3.2.4 Rediger et spot

Læs mere

Regionale sygehusdokumenter - Lægemiddelgivning, ver. 5

Regionale sygehusdokumenter - Lægemiddelgivning, ver. 5 Side 1 af 6 Sygehusvæsen - Regionale sygehusdokumenter - Generelle/tværgående patientforløbstemaer - Medicinering Regionale sygehusdokumenter Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Dokumentbrugere:

Læs mere

Patientsikkerhed på pro.medicin.dk. Christianna Marinakis, cand.pharm

Patientsikkerhed på pro.medicin.dk. Christianna Marinakis, cand.pharm Patientsikkerhed på pro.medicin.dk Christianna Marinakis, cand.pharm 10/2/2014 Beslutningsstøtte ved lægemiddelrelaterede utilsigtede hændelser (UTH) Lidt baggrund Patientsikkerhed i tal Risikosituationslægemidler

Læs mere

I forbindelse med tilsynet i 2013 vil der blive taget stilling til, om plejehjemmet skal have tilsyn i 2014.

I forbindelse med tilsynet i 2013 vil der blive taget stilling til, om plejehjemmet skal have tilsyn i 2014. Tilsynsrapport 2013 8. juli 2013 J. nr. 5-2211-1069/1 Øster Elkjær Pleje Adresse: Erritsø Bygade 85, 7000 Fredericia Kommune: Fredericia Leder: Ea Gissh Seeger Telefon: 72 10 57 82 E-post: ea.seeger@fredericia.dk

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Klinisk Diætist - RGR Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ-Ambulatoriet Ortopædkirurgisk afdeling Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Mastra brugerdage 2016 afrapportering.

Mastra brugerdage 2016 afrapportering. Mastra brugerdage 2016 afrapportering. Vi havde igen i år flot fremmøde i Middelfart d.19.03.2016 og i Fløng d. 31.03.2016. Til mødet i Middelfart var vi over 30, og til mødet i Fløng over 20. Løseligt

Læs mere

Integrationsmanual. Anvendelse af webservice til kursusoversigt i Campus. Brugervejledning til udviklere

Integrationsmanual. Anvendelse af webservice til kursusoversigt i Campus. Brugervejledning til udviklere Integrationsmanual Anvendelse af webservice til kursusoversigt i Campus Brugervejledning til udviklere Moderniseringsstyrelsen Webservice manual til udviklere 2016 1 1. Indholdsfortegnelse Nyt kapitel

Læs mere

Autencitetssikring. Vejledning til autenticitetssikringsniveau for den fællesoffentlige log-in-løsning. Side 1 af 12 19. september 2008. Version 1.0.

Autencitetssikring. Vejledning til autenticitetssikringsniveau for den fællesoffentlige log-in-løsning. Side 1 af 12 19. september 2008. Version 1.0. Side 1 af 12 19. september 2008 Autencitetssikring Vejledning til autenticitetssikringsniveau for den fællesoffentlige log-in-løsning Version 1.0. Denne vejledning introducerer problemstillingen omkring

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder Amb ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Tilsyn og Sundheds-it. Overlæge Lena Graversen Sundhedsstyrelsen Nordisk Tilsynskonference, Tromsø 2011

Tilsyn og Sundheds-it. Overlæge Lena Graversen Sundhedsstyrelsen Nordisk Tilsynskonference, Tromsø 2011 Tilsyn og Sundheds-it Overlæge Lena Graversen Sundhedsstyrelsen Nordisk Tilsynskonference, Tromsø 2011 Sundheds-it Medicineringssystemer fx EPM FMK- fælles medicinkort EPJ-elektronisk patientjournal Prøve-svarssystemer,

Læs mere

FMK-online's brug af SmartFraming

FMK-online's brug af SmartFraming Side 1 af 9 FMK-online's brug af SmartFraming Version 1.1 2011-11-01 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Initialisering og login...3 Kontekst Properties...4 user.id.authorizationid...4 userorganization.id.number...4

Læs mere

Tilsynsrapport 2011 for uanmeldt genbesøg på Tullebølle Centeret

Tilsynsrapport 2011 for uanmeldt genbesøg på Tullebølle Centeret 14. december 2011 J.nr. 5-2211-48/1 Tilsynsrapport 2011 for uanmeldt genbesøg på Tullebølle Centeret Adresse: Annexstræde 76, 5953 Tranekær Kommune: Langeland Leder: Pia Clausen Telefon: 63 51 65 90 E-post:

Læs mere

Anklagemyndighedens Vidensbase

Anklagemyndighedens Vidensbase Anklagemyndighedens Vidensbase Indhold 1 OM DENNE VEJLEDNING... 2 2 LOGIN... 3 3 SØGNINGER... 4 3.1 SØG EFTER DOKUMENTER... 4 3.2 NAVIGÉR DIG FREM... 5 3.3 KOMBINÉR SØGNING OG NAVIGATION... 6 3.4 VISNING

Læs mere

FMK begreber & Quickguide

FMK begreber & Quickguide FMK begreber & Quickguide Medicinkortet i XMO v8.22 Quickguide til Medicinkort i XMO v8.22 Version 1.2 Ændring i vejledning fra version 1.1 til 1.2 Tilføjelse til side 14. Rød markering af præparater.

Læs mere

DKAL Snitflader REST Register

DKAL Snitflader REST Register DKAL Snitflader REST Register 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 3 A2.1.1 HENVISNINGER 3 A2.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A2.1.2.1 SÅDAN LÆSES EN REST GRAF 4 A2.1.2.2 SÅDAN LÆSES EN RESSOURCE OG EN TYPE 4

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Kirurgisk Dagkirurgi Herning Kirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 09-05-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hjertemedicinsk amb. Skive Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Brugervejledning NIV. Indberetning af fremadrettede ventetider. Version 1.3

Brugervejledning NIV. Indberetning af fremadrettede ventetider. Version 1.3 Brugervejledning NIV Indberetning af fremadrettede ventetider Version 1.3 Kolofon Brugervejledning NIV Udgiver: Sundhedsdatastyrelsen Ansvarlig institution: Sundhedsdatastyrelsen Design: Sundhedsdatastyrelsen

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.6 utilsigtede hændelser

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.6 utilsigtede hændelser Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.6 utilsigtede hændelser Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale

Læs mere

Medicineringsfejl 2008

Medicineringsfejl 2008 H:S Enhed for Patientsikkerhed og H:S Klinisk Farmakologisk Enhed Medicineringsfejl 2008, Risikomanager, Hvidovre Hospital Defintioner Omfang og inddeling af medicineringsfejl Hvis skyld er det? Systemanalyse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Knæ- og hofte ambulatorium Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Midt 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Sundhedsstyrelsens nationale indsats

Sundhedsstyrelsens nationale indsats Sundhedsstyrelsens nationale indsats MELD HÆNDELSER MED MEDICINSK UDSTYR Vejledning til PowerPoint præsentation om medicinsk udstyr Maj 2013 1. Indledning Du sidder nu med vejledningen til den Power Point

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på S2 - DAG DERMATO-VENEROLOG. S Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Ringkøbing-Skjern Kommune. J.nr. 5-2210-1583/1. Embedslægeinstitutionen Nord Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Ringkøbing-Skjern Kommune. J.nr. 5-2210-1583/1. Embedslægeinstitutionen Nord Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg J.nr. 5-2210-1583/1 Embedslægeinstitutionen Nord Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg s tilsyn med plejehjem i Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post midt@sst.dk Ringkøbing-Skjern Kommune 2012 Tilsynene i Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Version 1.0 Dansk. Brugervejledning. App

Version 1.0 Dansk. Brugervejledning. App Version 1.0 Dansk Brugervejledning App Tak fordi De valgte et eller flere Logger produkter og tilhørende Logger/Lifesense App. For at få den bedste oplevelse med Logger systemet, bedes De venligst læse

Læs mere

27-04-2011. Hvordan kombineres lægemiddeløkonomi og Den Danske Kvalitetsmodel? - set fra en cheflæges synspunkt

27-04-2011. Hvordan kombineres lægemiddeløkonomi og Den Danske Kvalitetsmodel? - set fra en cheflæges synspunkt ? - set fra en cheflæges synspunkt Cheflæge Jens Friis Bak, Hospitalsenheden Vest? Lægemiddeløkonomi er ikke nævnt under akkrediteringsstandarderne Lægemiddeløkonomi er ikke nævnt under akkrediteringsstandarderne

Læs mere

Hvad er Fælles Medicinkort? Politisk bevågenhed. Hvem står bag. Lovgrundlag. Organisering

Hvad er Fælles Medicinkort? Politisk bevågenhed. Hvem står bag. Lovgrundlag. Organisering Hvad er Fælles Medicinkort? En fælles database med medicinoplysninger Et samlet overblik over patientens aktuelle medicinering, ifølge den læge der sidst har set patienten Giver alt sundhedspersonale adgang

Læs mere

FMK Opret ordination med recept

FMK Opret ordination med recept Opret ny ordination med recept Vælg i medicinkortet for at oprette en ny ordination med dertilhørende recept. 1. Opret Ordination Skriv præparatnavn i feltet "Præparat". Søgningen foregår i "Vælg

Læs mere

Svage smertestillende lægemidler

Svage smertestillende lægemidler Svage smertestillende lægemidler Salget før og efter receptpligt på store pakninger 2014 Det månedlige salg af svage smertestillende midler før og efter de store pakninger kom på recept i september 2013

Læs mere

Medicineringsfejl 2010

Medicineringsfejl 2010 H:S Enhed for Patientsikkerhed og H:S Klinisk Farmakologisk Enhed Medicineringsfejl 2010, Risikomanager, Hvidovre Hospital Det danske Sundhedsvæsen er generelt sikkert i al fald lige så sikkert som alle

Læs mere

Tilsynsrapport 2009. Ældreboligcentret Lyngehus. J. nr.: 4-17-3/4 P nr.: 1003625248. Adresse: Hillerødvej 48A, 3540 Lynge.

Tilsynsrapport 2009. Ældreboligcentret Lyngehus. J. nr.: 4-17-3/4 P nr.: 1003625248. Adresse: Hillerødvej 48A, 3540 Lynge. J. nr.: 4-17-3/4 P nr.: 1003625248 Tilsynsrapport 2009 Ældreboligcentret Lyngehus Adresse: Hillerødvej 48A, 3540 Lynge Kommune: Allerød Leder: Bente Nees Dato for tilsynet: 25. juni 2009 Telefon: 48 16

Læs mere

Netværksmøde FMK i kommunerne

Netværksmøde FMK i kommunerne Netværksmøde FMK i kommunerne 10. marts 2016 Andrea Welzel Status fra sygehusene v. Andrea Welzel, Region Nordjylland Status Udfordringer samt gode råd i samarbejdet mellem kommunerne & sygehusene Status

Læs mere

Handicap og Psykiatri Ikke-dosisdispenseret medicin. Godkendt i FagMED den 10. september 2014. Korrekt håndtering af ikke-dosisdispenseret medicin

Handicap og Psykiatri Ikke-dosisdispenseret medicin. Godkendt i FagMED den 10. september 2014. Korrekt håndtering af ikke-dosisdispenseret medicin Instruks Håndtering af ikke-dosisdispenseret Handicap og Psykiatri Ikke-dosisdispenseret Definition Ikke-dosisdispenseret : Lægemidler, der ophældes i doseringsæsker, dråber, salve, mixtur. Bruger af ikke-dosisdispenseret

Læs mere

Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra købsordre Fra salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet

Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra købsordre Fra salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet Maskiner Vedligeholdelse af Maskine Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra købsordre Fra salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet Se vejledningen Maskinoprettelsesguide for oplysninger vedr. oprettelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skelerose Ambulatorium, Viborg Neurologisk Afdeling N Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejehjem i Skibby Kommune og i Frederiksborg Amt i 2006

Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejehjem i Skibby Kommune og i Frederiksborg Amt i 2006 Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejehjem i Skibby og i Frederiksborg i 2006 Embedslægeinstitutionerne har siden 2002 udført sundhedsfaglige plejehjemstilsyn. I 2006 var det 5. gang Embedslægeinstitutionerne

Læs mere

Klinisk farmaci 4 pharma

Klinisk farmaci 4 pharma Klinisk farmaci Jette Schougaard er en af landets få kommunalt ansatte farmaceuter. I Hjemmeplejen Indre By/Østerbro i København arbejder hun bl.a. med at højne sygeplejerskernes kompetenceniveau mht.

Læs mere

Brug af det Fælles Medicinkort, FMK

Brug af det Fælles Medicinkort, FMK Brug af det Fælles Medicinkort, FMK Indhold Kort om FMK... 2 Log på FMK... 4 Hent Medicinkort... 5 Opret recept - Læge... 7 Opret recept Sekretær... 9 Lægens godkendelse af recepter... 10 Opret faste ordinationer

Læs mere

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF OSTEOPOROSE

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF OSTEOPOROSE INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF OSTEOPOROSE 2013 Titel Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af osteoporose Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Børn Amb Ortopædkirurgisk E Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Endokrinologisk Klinik - Randers Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Forebyg medicineringshændelser Masterclass i Kommunal Medicinhåndtering 2015

Forebyg medicineringshændelser Masterclass i Kommunal Medicinhåndtering 2015 Forebyg medicineringshændelser Masterclass i Kommunal Medicinhåndtering 2015 Typiske risikofyldte medicineringshændelser med udgangspunkt i særlig farlige lægemidler udgangspunkt i særlig farlig situationer

Læs mere

Ændringer i OPUS Journal version 4.5

Ændringer i OPUS Journal version 4.5 Nr. 10 oktober 2003 NYHEDER OG ÆNDRINGER I OPUS JOURNAL I dette nyhedsbrev Ændringer i OPUS Journal Ændringer i OPUS Journal version 4.5 i forhold til 4.4 Vi udsender hermed nyhedsbrev nummer 10, der omhandler

Læs mere

Bilag WebService LoginModule (BSKAuth)

Bilag WebService LoginModule (BSKAuth) Regionshuset It digital forvaltning BSK programmet Olof Palmes Allé 17 Kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Bilag WebService LoginModule (BSKAuth) Navn Web Service: LoginModule Metode/operation:

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

3.84.102. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

3.84.102. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring MedWin programopdatering: 3.84.10 EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 800 Aarhus N Lautrupvang 1 750 Ballerup Telefon: 96 3 51 00 Telefon Service Desk: 96 3 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

BRUGERMANUAL: Medicinprofilen > Receptserver > Apotekermenu (v6) Indledning Accepter Kildeangivelse Side 1 af 14

BRUGERMANUAL: Medicinprofilen > Receptserver > Apotekermenu (v6) Indledning Accepter Kildeangivelse Side 1 af 14 Indledning Receptserveren er en del af Medicinprofilen. Apoteket kan få adgang til både Medicinprofilen og receptserveren via www.sundhed.dk. Dette kræver, at brugeren har et digitalt medarbejdercertifikat,

Læs mere