Juni Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 ( )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019)"

Transkript

1 Juni 2015 Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 ( ) 1

2 Indledning: VISION for IT og digitalisering på 0-18 årsområdet Varde Kommune har det seneste år udarbejdet en række nye strategier og politikker, som hver især og tilsammen sætter retning for, hvordan vi fremover skaber udvikling, velfærd og trivsel sammen med og for kommunens børn og unge. Visionsstrategien for IT og digitalisering på 0-18 årsområdet skal være med til at udmønte børne- og ungepolitikken og indfri de mål, der fortløbende sættes i aftalestyringen. Visionen for IT og digitalisering er: At det digitale udviklings- og læringsrum i dagtilbud og i skolen understøtter alle børn og unges læring, trivsel og chancelighed. De digitale medier og læremidler har nu fundet vej ind i dagtilbuddene og klasselokalerne. Varde Kommune har de sidste år haft fokus på digitalisering, indkøb, efteruddannelse m.m., og der er taget de første skridt mod udvikling af en digital didaktik og læringstilgang. Der skal nu arbejdes videre med kompetenceudvikling og med en yderligere digitalisering af den pædagogiske praksis. Vi skal have fokus på at fremme alle børn og unges lærelyst, udfordre den pædagogiske praksis og have fokus på, at såvel dagtilbud som folkeskole består af læringsfaglige og sociale fællesskaber. Med de elementer, der er nævnt i denne IT- strategi, skal områdets dagtilbud og skoler i fællesskab designe læringsmiljøer, hvor teknologien anvendes aktivt i børnenes udvikling, læring og glæde ved deltagelse i de sociale fællesskaber. Målet med IT-strategien er således at fremme dagtilbuddenes og skolernes digitalisering, så de fremadrettet i højere og markant grad, via brugen af IT, kan bidrage til højere trivsel og mere læring for kommunens børn og unge. Ambitionen er, at alle børn i institutionerne og alle elever på skolerne skal udforske den digitale verden og dens muligheder. IT og digitale medier er en fuldintegreret del af livet, og visionen er at udnytte disse muligheder og integrere digitale medier i børnenes og elevernes leg, udvikling og læring. Målet er at alle børn og unge i Varde Kommune får IT færdigheder og kompetencer samt digital dannelse, hvor de lærer at bruge IT og digitale medier på en vidensudfoldende og klog måde. Målet er ligeledes at gå fra at have fokus på aktivitet til at have fokus på effekten af børnenes og elevernes brug af IT og digitale medier. Det betyder, at der skal være et stærkt målrettet fokus på effekten, kvaliteten og en proaktiv stræben efter at anvende metoder, tilgange og arbejde i efteruddannelse og indkøb af materiel, der virker og fremmer IT-strategiens fulde udfoldelse. Visionsstrategien skal desuden være med til at understøtte det store udviklingspotentiale, der ligger i den fremadrettede indsats med digitalisering i institutionerne og brugerportalinitiativet på skoleområdet indeholdende en læringsplatform og en samarbejdsplatform. Arbejdet fortsætter således med at få ledelses- og efteruddannelse, drift, indkøb, faglighed og økonomi til at gå hånd i hånd. I nærværende notat beskrives med afsæt i visionen for området 6 strategiske mål for 0-18 årsområdet. Efterfølgende beskrives en udmøntning af heraf med hensyn til organisation, Indhold, kompetencer, infrastruktur og teknik. 2

3 Strategien har følgende overordnede mål: A. Dagtilbud og skole anvender IT-teknologi for at øge børn og elevers læring og trivsel og derigennem udvikle kompetente børn og unge. Børn og unge udvikler: o IT-kompetencer og o Digital dannelse gennem, at de er aktive digitale brugere. B. Brugen af IT og digitale medier styrker fællesskabet herunder alle børn og unges chancelighed som peger mod deltagelse i gruppens, klassens og samfundets fælleskaber og senere optagelse på ungdomsuddannelse. Dagtilbud og skoler involverer børne- og elevkompetencer for at sikre øget trivsel og lyst til læring. C. Alle medarbejdere og ledere har viden om og kompetence til at udnytte IT og medier i alle driftsmæssige og pædagogiske forhold. IT og digitale medier er en integreret del af: o det pædagogiske arbejde i dagtilbuddene o læringsmiljøet og det didaktiske arbejde på skolerne D. Ledelserne styrker indsatsen omkring brugen af IT og medier i institutionerne og på skolerne. Ledelserne i dagtilbud og på skoler tager initiativ til implementering af nærværende IT/digitaliseringsstrategi. E. Teknik og infrastrukturen er tilrettet kravene og udfordringerne omkring brugen af IT og digitalisering i dagtilbud og på skoler. Der er en 100 % mulighed for tilgang til anvendelse af IT-udstyr. F. Den samlede organisering omkring IT og digitalisering på 0-18 årsområdet er opmærksomme og proaktive i forhold til den teknologiske og herafledte pædagogiske udvikling. Et samlet 0-18 års område er synkroniseret med den digitale udvikling i samfundet. 3

4 Organisation / organisering Ledelse og styring: Der er ingen tvivl om, at IT og digitalisering er en del af udviklingen, læringen og trivslen i dagtilbuddet og i skolen samt at lærerne/pædagogerne oplever et positivt udbytte ved brugen af digitale medier, internettet og andre IT-redskaber. Ledelsen har i denne forbindelse et afgørende ansvar for at sikre, at IT og digitalisering understøtter denne proces mht. børn og elevers udvikling og faglige udbytte af alle læringsforløb. Derfor er det ledelsen, der har ansvar for optimal udnyttelse af potentialet i IT, hvor opgaven bliver at stå i spidsen for implementeringen af en lokal digitaliseringsstrategi. En lokal strategi, der imødekommer børn og elevers lærelyst og samtidig udfordrer den nuværende pædagogiske praksis omkring brugen af analoge undervisningsmidler, og der skal designes læringsmiljøer, hvor teknologien anvendes aktivt i børnenes udvikling og læring. Det er ligeledes vigtigt, at ledelsen tager ansvar i forhold til nationale og kommunale målsætninger og lovgivningen generelt og ikke mindst i forbindelse med en optimal udnyttelse af potentialet i de digitale muligheder. Det er vigtigt, at ledelsen tager initiativ til implementering af nærværende IT/digitaliseringsstrategi. Ledelsen skal fremstå eksemplarisk for samtlige medarbejdere, børn og elever i anvendelsen af ITteknologien, og samtidig skal ledelsen sikre sig, at de har nødvendige ledelsesmæssige kompetencer til at skabe succes omkring arbejdet med digitalisering. Til dette må fokus være på: at skabe rammerne for en digitaliseringskultur prioritere ressourcer fastsætte mål sikre anvendelse af IT i undervisningen og i de pædagogiske processer specifikt. Ledelsen sikrer adgang til et velfungerende IT-udstyr, og ledelsen må være tydelig i sine krav og forventninger i forhold til anvendelsen af IT-udstyret. Perspektivet: Den enkelte ledelse må sætte tydelige mål for og følge op på brugen af IT, medier og digitale læremidler. Ledelsen må sikre, at udviklings- og læringsmål digitaliseres, og at lærernes/pædagogernes arbejde er tilrettelagt med fokus på brugen af IT, og at dette udvikler sig yderligere således, at det f.eks. er meningsfuldt for eleverne i skolerne at medbringe eget udstyr. Alle ledelser må tage ansvaret for at udvikle anvendelsen af IT på sig, og dette evalueres i individuelle ledelsessamtaler med cheferne på området. Organiseringer af det løbende fælleskommunale arbejde Der har på dagtilbuds- og skoleområdet været etableret to identiske strukturer med henholdsvis en pædagogisk IT-gruppe med ansvar for kvalitetsvurdering og indstilling vedrørende digitale lærermidler og en såkaldt IT-styregruppe med ansvar for beslutning om kommunalt fællesindkøb 4

5 af digitale lærermidler. De pædagogiske grupper er sammensat af henholdsvis pædagoger på dagtilbudsområdet og lærere på skoleområdet. De nedsatte IT-styregrupper har været sammensat af ledere fra henholdsvis skole- og dagtilbudsområdet og har haft til opgave, ud fra indstillingerne fra de pædagogiske grupper og under ansvar overfor henholdsvis skole- og dagtilbudschef at træffe beslutning om fælleskommunale indkøb af såvel software (programpakker) og hardware (udstyr) på henholdsvis skole- og dagtilbudsområdet. Beslutningen om etablering af to parallelle strukturer med inddragelse af medarbejdere og ledere på de to områder - blev truffet for at sikre at der på begge områder blev skabt et grundlag for at forankringen ud fra de opsatte mål blev tilgodeset. Perspektivet: Med udgangspunkt i visionen på 0 18 årsområdet og for at skabe større sammenhæng mellem anvendelsen af digitale lærermidler i såvel skole som dagtilbud etableres en fremtidig struktur der understøtter målsætningen. Med Pædagogisk Central og SkoleIT-afdelingen som omdrejningspunkt, bygges videre på den viden og de digitale erfaringer børnene får i dagtilbuddet, når de kommer i skole. Dette kræver et enstrenget system, hvor beslutning om indkøb af digitale læremidler soft- og hardware - sker i et fællesskab mellem de to områder og med udgangspunkt i den digitale pædagogiske viden. Der opbygges en struktur, hvor indhentet viden på dagtilbud kan bringes videre til skolen. Første skridt i denne proces er at der ikke længere er to parallelle strukturer, men at der etableres en fællesstruktur, hvor pædagogisk personale og ledere fra skole- og dagtilbud bringes sammen. Med udgangspunkt i erfaringer og viden om de digitale læremuligheder på eget område sættes fælles langsigtede mål, så alle børn oplever, at den digitale viden de har erhvervet på et trin i deres udviklingsforløb, kan anvendes naturligt på de efterfølgende. Arbejdet fastholdes i koblingen mellem de pædagogiske IT-rådgivningsfunktioner i det nuværende Pædagogisk Central og funktionerne i den nuværende SkoleIT-afdeling. Denne ad-hoc enhed danner grundlag for, at rådgivning til institutionerne og skolernes pædagogiske læringscentre kan have både teknisk og pædagogisk karakter. Ligeledes bliver det en væsentlig opgave at sikre, at fremtidige indkøb og investeringer inddrager både tekniske og pædagogiske overvejelser inden der træffes endelig beslutning om satsninger. Det er således en central opgave at understøtte og assistere ressourcepersonerne og ledelserne i løsningen af opgaverne. Det er derfor vurderingen, at der er behov for en fortsat tæt sammenkobling på det kommunale niveau mellem det tekniske område, via SkoleIT-afdelingen og det pædagogiske område via Pædagogisk Central. Kun via denne tilgang kan der ske den nødvendige rådgivning og servicering af institutionerne og de fremtidige læringscentre på skolerne, hvor nuværende skolebiblioteksfunktioner og It-vejledning samles i et fælles ressourcecenter. Kompetencer Varde Kommune har gennem de senere år arbejdet med udviklingen af det pædagogiske og undervisningspersonalets kompetencer i forhold til inddragelse af digitale medier i den daglige 5

6 pædagogiske praksis og undervisning. På skoleområdet er der gennemført kompetenceudviklingsforløb på flere forskellige niveauer i overensstemmelse med de tiltag der blev besluttet ved vedtagelsen af budget 2013 og den efterfølgende implementering af projektet Digitale kompetencer til undervisere (dok. nr ). Igennem dette projekt har der i skoleåret 13/14 og 14/15 - med udgangspunkt i Børn og Unge politik for Varde Kommune, den Overordnede ITplan for Skolevæsnet samt Aftalestyringen - været satset på: kompetenceudviklingsforløb på de enkelte skoler, kompetenceudviklingsforløb for forandringsagenter på skolerne, virtuel videndeling samt digital forandringsledelse for skoleledelserne. Disse tiltag har i væsentlig grad bidraget til at mange undervisere i højere grad end tidligere er i stand til at opfylde målsætningen om inddragelse af IT som et naturligt element i undervisningen. Samtidig må det konstateres, at det også har bidraget til, at der er skabt yderligere spredning både mellem skoler og mellem undervisningspersonale, når det handler om i hvor høj grad inddragelse af IT rent faktisk praktiseres i den daglige undervisning. Populært sagt er afstanden mellem bundligger og overligger blevet forøget. Denne udfordring, kombineret med stadig udvikling af nye muligheder i de redskaber der er til rådighed for inddragelse af IT i undervisningen (hard og software) og præcisering af krav i de nye Fælles Mål og i forbindelse med folkeskolereformen nødvendiggør, at det fortsat er nødvendigt at have fokus på den løbende kompetenceudvikling af undervisningspersonalet både i forhold til eget kompetenceniveau i forhold til den nødvendige videndeling i de enkelte fag/emner på den enkelte skole og i det samlede skolevæsen. På dagtilbudsområdet, herunder Dagplejen, er der satset på bredden, og alle medarbejdere har således i løbet af været igennem målrettede kompetenceudviklingsforløb. Formålet med kompetenceudviklingsforløbet har været at kvalificere og udvikle kommunes dagtilbud ved at integrere digitale teknologier som del af dagtilbuddets leg- og læringsmiljø og øge medarbejdernes mediepædagogiske kompetencer, så de bliver i stand til at: anvende digitale medier som pædagogisk redskab i arbejdet med de pædagogiske læreplaner i daginstitutioner og dagpleje understøtte børns parathed til aktivt at udforske og eksperimentere med digitale medier lære børn i dagtilbud at anvende digitale medier på en meningsfuld og kritisk måde kvalificere udviklingen af børns digitale kompetencer inden skolestart. Perspektivet: På alle skoler i Varde Kommune er udgangspunktet, at den enkelte lærer, indenfor den tid der er afsat til forberedelse, gennemførelse og efterbehandling af undervisningen, er forpligtiget til at inddrage IT i undervisningen. Dette sætter nogle specifikke krav til lærernes professionsmæssige IT-kompetencer. Lærerne skal have et opdateret fagsyn, som skal leve op til kravene i de Fælles forenklede mål angående integration af IT i fagene. Lærerne skal desuden have den fagdidaktiske kompetence, at de kan planlægge undervisningen med udgangspunkt i elevernes behov og 6

7 forudsætninger med fokus på de faglige muligheder i digitaliseringen og herunder anvende forskellige teknologier. Med henvisning til ovenstående handler det derfor om at tilrettelægge et differentieret kompetenceudviklingsforløb, der bidrager til at alle undervisere kan indgå i et ligeværdigt samarbejde omkring inddragelse af IT i undervisningen på egen skole og dermed bidrage til den pædagogiske og didaktiske digitale udvikling. Dette fordrer, at både undervisningspersonalet og ledelserne på de enkelte skoler besidder de nødvendige forudsætninger og kompetencer. Kun herigennem kan det sikres at bundniveauet hæves til gavn for alle elever. Målsætningen er, at alle undervisere i Varde Kommunes folkeskoler ved udgangen af skoleåret 16/17 er i stand til at anvende IT i den daglige undervisning på et niveau der understøtter målsætningen om øget læring og trivsel blandt alle elever, samt at det faktisk sker. Kompetenceudvikling skal være praksisnær og forankret tæt på lærernes almindelige hverdag. Der skal tilrettelægges differentierede kompetenceudviklingsforløb i samarbejde med skolerne. Differentieringen tager sigte både på niveau, indhold og form. Den differentierede form indeholder både virtuelle videoforløb, hvor hovedvægten lægges på selvstudier og konkrete tilrettelagte undervisningsforløb med fysisk tilstedeværelse. Fokus i forløbene vil være anvendelse af de fagspecifikke digitale undervisningsprogrammer der er indkøbt/bliver indkøbt til den fælles undervisningsplatform i Varde Kommune. Tilrettelæggelsen af forløbene vil afhænge af en dialogbaseret afdækning af den enkelte skoles behov. Kompetenceforløbene skal i videst mulig omfang indtænkes i skolernes daglige drift, og den normale forberedelse af undervisningen, således at koblingen til lærerens brug af IT direkte kan observeres i undervisningen uden særlige konsekvens for personalefraværet jf. vikardækningsproblematikken. Kompetenceudvikling kalder på en fortsat økonomisk prioritering. Teknik Skolerne i Varde Kommune er, efter de seneste års investeringer på området, på et højt teknisk niveau. I 2012 blev det vedtaget, at en bærbar ikke måtte være ældre end 3 år og tilsvarende 5 år for en stationær. Der blev også vedtaget, at computer-elev-ratio på 3 elever pr. maskine. Alt dette lever Varde kommunes skoler til fulde op til, samtidig med at der er sket en løbende forbedring på skolernes infrastruktur som f.eks. skolernes trådløse dækning og skolernes forbindelse til omverdenen. Med hensyn til smartboards (aktive boards) er der en meget høj dækning af skolernes klasselokaler. Det gør sig her gældende at de ældste er fra 2006/2007. Flere af disse tavler står over for en udskiftning, hvorfor det er nødvendigt at udarbejde en plan for udskiftning og finansiering. Denne opgave vurderes ikke at kunne løftes på skoleniveau med den nuværende tildeling af midler. Pr. d. 1. april 2014 har SMART i midlertidigt foretaget en række ændringer i deres Notebook licensbetingelser, så der skal betales en licens for anvendelsen af Notebook softwaren. Derved er der opstået en årlig løbende driftsudgift på Smartboard tavlerne på ca. kr. 140 pr. klasselokale. 7

8 Perspektivet: I forhold til de øgede nationale krav om digitalisering, er det nødvendigt at hæve overliggeren for den måde 0-18 årsområdet tænker, investerer og drifter IT i dagligdagen. De nye prøveformer ifb. med folkeskolens prøver, Brugerportalsinitiativet og kravet om anskaffelsen af en læringsplatform vil sandsynligvis øge behovet for, at hver elev har egnet personlig enhed til rådighed i løbet af hele skoledagen. Indtil nu har der været en model med kombination af 3 elever pr. enhed og elevernes medbragte udstyr/enheder. Dette ses dog ikke som en fortsat mulighed jævnfør de skærpede krav til elevernes læring og til stadighed øgede digitalisering. I forhold til elevernes medbragte enheder, så har det til tider givet både tekniske og pædagogiske udfordringer, da diversiteten er meget stor i forhold til alder, styresystem og hardware specifikationer. Der vil kunne udvikles på dette felt men det vurderes, at det fortsat vil være udfordrende og ressourcekrævende at arbejde med mange forskellige medbragte enheder. Hvis Varde Kommune skal være med helt fremme i feltet, når det handler om inddragelse af IT i den daglige undervisning og anvendelsen af digitale undervisningsmidler, er det de kommende år nødvendigt at investere både i udskiftning af den eksisterende hardware, men også at sætte midler af til at nye typer af enheder, som er mobile, personlige og kan holde strøm en hel skoledag. Her tænkes på f.eks. slim bærbare pc er eller notebooks. Herudover skal der satses på udskiftning af de eksisterende smartboards til moderne interaktive tavler, hvor netop interaktivitet mellem elev og underviser, enhed og tavle er højt prioriteret. Yderligere vil der være et voksende behov for øget tilgængelighed og mulighed for samarbejde på tværs af tid og rum gennem cloud-baserede lærings- og samarbejdsværktøjer, som f.eks. Microsoft Office 365. Det forventes at de personlige enheder vil kunne medføre et stort rationale på tidsforbruget i forbindelse med vedligeholdelse af pc erne på skolerne, da eleven selv vedligeholder pc en og installerer programmer.. Målet om at hver elev har egen personlige enhed til rådighed i løbet af hele skoledagen kan virkeliggøres på forskellige måder. 1) En kombination af elevernes egne medbragte enheder og udlevering af personlige enheder til de elever, som ikke selv har mulighed for at medbringe. (Der kan dog ikke stilles mindste krav til alder, hardware og styresystemer på elevernes private enheder) 2) En en til en løsning med kommunalt udleverende enheder til alle elever (en standardiseret løsning for alle elever). Kan indfases i forskellige tempi. Helt konkret kan der arbejdes med følgende 3 modeller for skoleområdets fremtidige indkøb og implementering af IT-strategien: Faste driftsudgifter for alle 3 modeller: De faste driftsudgifter går reelt set igen igennem alle 3 modeller og vil ikke forandre sig uanset hvilken løsning der vælges. Udvikling: Et beløb afsat til udvidelser og udbygning af trådløs dækning og muligheden for at afprøve og teste nye tiltag. 8

9 Driftsoftware: I dag består det af Novell licenser, Avira virusbeskyttelse m.m. Fremadrettet vil beløbet dække Microsoft Office 365 licens, Microsoft InTunes device handling, virusbeskyttelse m. m. Hensættelser: Hensættelser til server vil være lavere men stadig nødvendige. Der vil forsat være brug for en, om end mindre, serverpark til drift af basale systemer som ip-adresser, print og radius. Wireless vil fortsat være den vigtigste infrastruktur på skolerne og skal vedligeholdes. Kompetence udvikling for personale: Pædagogisk Central og SkoleIT deltager i en del landsdækkende erfa-grupper inden for skoleverdenen, samtidig deltager de så vidt det er muligt i relevante kurser og møder. Deltagelse i relevante fagmesser m.m. Kompetenceudviklingskorps: Det er ønsket at kompetenceudviklingen kommer til at ligge lokalt og undervisningsnært. Det er Pædagogisk Centrals plan at have tilknyttet/ansat lokale lærere med henblik på at flytte kompetenceudviklingen til den enkelte skole og den enkelte lærers undervisning. Dette vil muliggøre sparring i undervisningssituationen og vil gøre kompetenceudviklingen mere fleksibel. Model A Budget med fortsat drift af bestående system: Varde Kommune driver i dag et system, der er baseret på Novell og Linux servere som den bærende infrastruktur til de i dag ca computere på skolerne. Der er politisk besluttet en elev - pc ratio på 3 elever pr. maskine. I praktisk er det også gældende, men beregnes det ud fra alle de maskiner som står til rådighed i undervisningsregi (smartboard, personalemaskiner m.m.) ligger tallet på 2,15 elev pr. maskine. Der er over de sidste 2 år lavet budgetoverførsel på kr dedikeret til kommende udskiftning og vedligehold af skolernes trådløse infrastruktur og serverpark. Samtidig er der lavet budgetoverførsel på yderligere kr , som er fremkommet ved projekter som det af forskellige årsager har været billigere eller ikke har været mulige at gennemføre. Ved fortsat drift som nuværende skal følgende tages med i overvejelsen: Novell er ikke længere en seriøs samarbejdspartner i Danmark, og det vil derfor være nødvendigt at gå andre veje og finde andre leverandører og dermed et helt nyt system. Dette vil kunne dækkes med en del af de kr som er overført. Server m.m. er i dag 4 år gamle og skal ved fortsat drift udskiftes. De ekstra kr , kan i givet fald bruges til engangsinvesteringer i f.eks. lavere pc pr. elev-ratio eller vedligeholdelse af smartboard. Model B 1-1 løsning med opstart over 1 år Alle elever for stillet en enhed til rådighed af Varde kommune. Følgende parametre ligger til grund for model B: Enhederne forventes at kunne "leve" i 3 år. 9

10 Ovenstående faste driftsudgifter vil også være en del af denne løsning. I løbende drift anskaffes udstyr til 0. klasse, 4. klasse og 7. klasse hvert år i alt ca maskiner. Løsningen er beregnet ud fra en HP Streambook baseret på Microsoft platformen. Dette valg er beskrevet dok nr Der skal i givet fald stilles en enhed til rådighed for 5500 elever. Der indkøbes i første omgang ca enheder som udleveres til skolernes yngste elever. De bestående computere omlægges med et image, som passer til løsningen og udleveres til de ældste elever. Disse computere vil så efterhånden, som eleverne forlader skolen, blive udfaset pga. alder. Efterfølgende vil personalets maskiner komme med i samme løsning. Den forøgede opstartsudgift vil i denne løsning kunne dækkes af overførsel på ,- og en del af tilsidesættelsen til servere. Dette kan lade sig gøre, idet serverparken vil kunne minimeres samtidig med at driften, og opgaverne flyttes i skyen. Model C 1-1 løsning opstart over 3 år: Alle elever får stillet en enhed til rådighed af Varde kommune m. indfasningen sker over 3 år. Følgende parametre ligger til grund for budgettet: Samme løsning som ovenstående Enhederne forventes at kunne "leve" i 3 år. Der anskaffes udstyr til 1/3 af eleverne hvert år over en 3 årig periode. Faste udgifter som i ovenstående. Som ekstraudgift ligger her den fortsatte drift af det nuværende system (model A). Her vil det som ovenfor være nødvendigt at udskifte det nuværende hardware, og der vil være fortsatte licensudgifter til systemet. Dette vil ophøre ved udgangen af 3 år, når alle elever er på ny løsning. Der vil i SkoleIT være dobbeltarbejde med at vedligeholde 2 systemer over en 3 årig periode. Udgifter til vedligehold af serverplatform vil kunne dækkes af den nuværende tilsidesættelse. Der udarbejdes en konkret plan for udskiftning/fornyelse af de personlige enheder i overensstemmelse med den politisk vedtagne kadence for udskiftning. Samtidig udarbejdes en konkret opgørelse over alderen på de interaktive tavler, der er på skolerne med henblik på at få iværksat en plan for finansiering og udskiftning heraf. Økonomien: Det afsatte beløb på området foreslås fortsat anvendt til følgende: Løbende udskiftning af pc er og andet hardware Løbende udskiftning af interaktive tavler til mere tidssvarende tavler/udstyr Midler til pilotprojekter Midler til efteruddannelse 10

11 Se dokument hvoraf der fremgår en periodisering i perioden fra Infrastruktur Alle dagtilbud og skoler har i dag et fuldt dækkende trådløst netværk samt den nødvendige kabling. Overbygningsskoler har alle 1 gigabit fiberforbindelser, og grundskolerne har på nuværende tidspunkt 200 megabit forbindelser. Der er for nuværende ikke problemstillinger med logon tid og svartid, selvom mange elever medbringer egne enheder og logger på nettet samtidigt. Et forsigtigt skøn angiver at mellem 2800 og 3200 enheder logger på skoleit-netværket mellem 0745 og 0830 hver morgen. Perspektivet: Der vil være behov for en løbende videreudvikling af skolernes trådløse net med henblik på at kunne håndtere fremtidens stigende forbrug af skybaserede undervisningsmaterialer og streamingstjenester fra b.la. CFU og de store læremiddelsportaler såsom Clio Online, Gyldendal m.m. Yderligere er der en stigende behov for at den enkelte elev har mulighed for at arbejde med egen personlige enhed under hele skoledagen jf. de øgede krav i lovgivningen om anvendelse af digitale læremidler i alle fag og ikke mindst kravet om at alle kommuner skal anskaffe sig en digital lærings- og kommunikationsplatform inden udgangen af I dag skal det trådløse net kunne håndtere mindst 3 forskellige enheder pr. bruger, som kan være varierende fabrikat og kvalitet. Ligeledes forventes det at kombinationen af personlige enheder og eksempelvis Microsoft Office 365 vil kunne medføre et økonomisk rationale på serverdrift og anskaffelser hos it-afdelingen, da flere af serverne kan afskaffes/outsources. Det vil samtidigt medføre at arbejdsopgaverne hos skole-it ændres fra serverdrift og imagefremstilling til drift, vedligehold og udvikling af de webbaserede løsninger. Løsningen: Skole-it vurderer løbende på dagtilbuddenes og skolernes netværk og interne forbindelser med det formål at sikre de mest optimale arbejdsvilkår og oppetid. Samtidigt arbejdes på skoleområdet i retning af en webløsning baseret på Microsoft Office 365, som vil erstatte nogle af de nuværende driftssystemer. Dette vil yderligere medføre hurtigere opstartstid og større tilgængelighed for lærere og elever både i og uden for skoletiden. Økonomien: Følgende prioriteringer foreslås af det afsatte budget: Løbende vedligehold/opgradering af trådløst net og serverpark Midler til forbedring af EL-installationer/kabling Linjer til lokationer og Internet forbindelse. Se dok nr hvoraf der fremgår en periodisering i perioden fra

12 Indholdet - digitale læremidler Indholdet skal understøtte de digitale læringsformer og læringsstrategier, og der skal være opmærksomhed på digitaliseringens betydning for elevernes læring og lærernes undervisning. Skolerne indbetaler kr. 150 pr elev til indkøb af fælles kommunale programpakker og licenser. Disse stilles efterfølgende til rådighed for alle skoler. Beslutningen om hvilke programmer, der skal indkøbes, indstilles efter undersøgelse af markedet af den pædagogiske It-gruppe til ITstyregruppen, der har kompetencen til at træffe den endelige beslutning. Mange børn og unge færdes hjemmevant og online i mobile teknologier, computere m.v. Flere undersøgelser viser tydeligt, at de digitale læremidler er stærkt motiverende for elevernes læring samt for elevernes mulighed for at tage ejerskab for egne læreprocesser. Analoge materialer skal således udgøre en mindre del af skolernes læremiddelindkøb. I de kommende år afsætter der både centralt og på skolerne en væsentlig større procentdel af læremiddelbudgettet til indkøb af digitale undervisningsmaterialer. Der er markante forskelle på i hvor stort et omfang, skolerne anvender de indkøbte digitale lærermidler. Dette er ikke hensigtsmæssigt hverken økonomisk eller pædagogisk, idet en så markant forskel også påvirker det pædagogiske digitale undervisningstilbud eleverne modtager. Der er således et stort potentiale i og ledelsesmæssig ansvar for at udnytte det indkøbte bedre! Perspektivet: Anvendelsen af digitale undervisningsmidler vil stige markant de kommende år. Det er derfor væsentligt, at der udarbejdes en strategi for, hvorledes det kan sikres, at alle elever i Varde får lejlighed til at drage nytte af de eksisterende tilbud. Antallet af såkaldte gratisprogrammer, der allerede findes på nettet og i skyen er kæmpe stort og der er behov for, at der på en eller anden måde sker en kvalitetsvurdering, såfremt de skal indgå i fællesundervisning. Der skal designes læringsmiljøer, hvor teknologien anvendes aktivt og tydeligt i elevens læring. Eleven skal ikke være afhængig af lokale eller booking af samme. It skal være tilgængeligt, når der er brug for det. 12

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019)

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 52690-15 15-2459 Juni 2015 Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 1 Indledning: VISION for IT og digitalisering på 0-18 årsområdet Varde Kommune har det seneste

Læs mere

UDKAST DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17

UDKAST DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17 2014 DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17 UDKAST It bliver i stadig højere grad en del af skolens hverdag og undervisning. Informationsteknik indgår som en væsentlig del af fremtidens videnssamfund,

Læs mere

It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet

It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet Udarbejdet af For dagtilbud: Birthe Gripping (pædagogisk adm.konsulent), Henrik Jensen (Udsigten), Tommy Jespersen (Gram børnehave), og

Læs mere

Handleplan for Digital Strategi. Center for Uddannelse og Pædagogik

Handleplan for Digital Strategi. Center for Uddannelse og Pædagogik Handleplan for Digital Strategi Center for Uddannelse og Pædagogik Lyngby-Taarbæk Kommune November 2014 1 Handleplan for det pædagogiske, digitale arbejde i dagtilbud, skole og skolefritidstilbud i Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen IT-strategi 2 Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014 1 Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indholdsfortegnelse Indhold 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Status på IT-strategi 1... 5 4. IT-strategi

Læs mere

Digital strategi 2012-2015

Digital strategi 2012-2015 Digital strategi 2012-2015 26. september 2012 Kolding Kommune Digital strategi 2012-2015 I Kolding ses IT som en inspirerende, kreativ og meningsfuld del af elevernes læringsmiljø. 26-09-2012 [0] Dette

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Forslag fra arbejdsgruppe 10:

Forslag fra arbejdsgruppe 10: 1 Forslag fra arbejdsgruppe 10: Digitalisering Februar 2014 Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord Med folkeskolereformen

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Mediestrategi for folkeskolerne i Hørsholm Kommune 2014-18

Mediestrategi for folkeskolerne i Hørsholm Kommune 2014-18 Mediestrategi for folkeskolerne i Hørsholm Kommune 2014-18 INDLEDNING DIDAKTIK- TILRETTELÆGGELSE AF UNDERVISNINGEN... 5 ELEVROLLEN... 5 STATUS... 5 TEKNISKE FORUDSÆTNINGER FOR MÅL 1-3... 5 UDVIKLINGSFORSØG...

Læs mere

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie Visionen for Den gode digitale skole Skole og Familie Indhold Visionen:... 2 Temperaturmåling: IT i skolerne i Rudersdal i dag?... 5 Børns læring og potentialet i at anvende IT... 7 IT som fagdidaktisk

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

Medieguide for undervisningen i Solrød Kommunes folkeskoler 2013-2017

Medieguide for undervisningen i Solrød Kommunes folkeskoler 2013-2017 Medieguide for undervisningen i Solrød Kommunes folkeskoler 2013-2017 Digitalisering Medialisering Finansiering Maj 2012 Medieguide for Solrød Kommunes folkeskoler 2013-2017 Indhold: Forord...3 Medieguidens

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj På vej mod en digital folkeskole Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj DET DIGITALE RÅD 6. RAPPORT JULI 2013 1 Forord... 1 Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 3 2. Skolernes digitale

Læs mere

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO UDVIKLINGSPLAN 2014 GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO 1 INDLEDNING Gjøl skole er en samdrevet institution Gjøl skoles udviklingsplan 2014 tager både afsæt i kommunale indsats-områder såvel som lokale indsats

Læs mere

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport Folkeskolereformen og digitalisering Rapport Det Digitale Råd April 2015 Indholdsfortegnelse Resumé 3 1 Indledning 4 1.1 Definitioner 4 2 Digitalisering for kvalitet 6 2.1 Digitalisering og folkeskolereformens

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Indhold. Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning...

Indhold. Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning... Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19 Indhold Læsevejledning... 3 Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21 Beskrivelse af skolen... 4 Skolebestyrelsens årsberetning...

Læs mere

Kommunal velfærdsinnovation Potentialer og barrierer KMD Analyse

Kommunal velfærdsinnovation Potentialer og barrierer KMD Analyse Kommunal velfærdsinnovation Potentialer og barrierer KMD Analyse Om KMD Analyse KMD Analyse udarbejder analyser om de digitale muligheder i det offentlige og private Danmark. KMD Analyse har blandt andet

Læs mere

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Politik for it og læring Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Formål Norddjurs Kommune ønsker at skabe rammer for en øget digitalisering også på skoler og i SFO er og dagtilbud. Digitaliseringen skal først

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

TRIM modeller - skoler

TRIM modeller - skoler Skole- og dagtilbudsafdelingen, december 2012 TRIM modeller - skoler Politik for inklusion og tidlig indsats Politik for folkeskolens 7.-10. årgang Politik for it og læring Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for kvalitet og udvikling i folkeskolen Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet

Læs mere

Mulige modeller...8 Land og by...9 Campusskole...9. Baggrundsinformation...9

Mulige modeller...8 Land og by...9 Campusskole...9. Baggrundsinformation...9 Skolestruktur 2012 Beslutningsproces for ny skolestruktur i Ringsted Kommune Politikere, ansatte og borgere har gennem et par år drøftet mulighederne for en ændret organisering af skole- og dagtilbudsområdet.

Læs mere

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse Ungdomsuddannelse Uddannelsespolitik Barnet i dagtilbud Skole Videregående uddannelse eller beskæftigelse Uddannelsespolitik Vi skal hæve uddannelsesniveauet i Randers Kommune Et højt uddannelsesniveau

Læs mere

It og digitale medier er kommet for at blive

It og digitale medier er kommet for at blive It og digitale medier er kommet for at blive Kortlægning af digitale redskaber på dagtilbudsområdet Rambøll Management Consulting Hannemanns Allé 53 DK-2300 Copenhagen S T: +45 5161 1000 www.ramboll.com

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Visioner og indsatser for specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almene undervisningsmiljø 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere