Juni Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 ( )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019)"

Transkript

1 Juni 2015 Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 ( ) 1

2 Indledning: VISION for IT og digitalisering på 0-18 årsområdet Varde Kommune har det seneste år udarbejdet en række nye strategier og politikker, som hver især og tilsammen sætter retning for, hvordan vi fremover skaber udvikling, velfærd og trivsel sammen med og for kommunens børn og unge. Visionsstrategien for IT og digitalisering på 0-18 årsområdet skal være med til at udmønte børne- og ungepolitikken og indfri de mål, der fortløbende sættes i aftalestyringen. Visionen for IT og digitalisering er: At det digitale udviklings- og læringsrum i dagtilbud og i skolen understøtter alle børn og unges læring, trivsel og chancelighed. De digitale medier og læremidler har nu fundet vej ind i dagtilbuddene og klasselokalerne. Varde Kommune har de sidste år haft fokus på digitalisering, indkøb, efteruddannelse m.m., og der er taget de første skridt mod udvikling af en digital didaktik og læringstilgang. Der skal nu arbejdes videre med kompetenceudvikling og med en yderligere digitalisering af den pædagogiske praksis. Vi skal have fokus på at fremme alle børn og unges lærelyst, udfordre den pædagogiske praksis og have fokus på, at såvel dagtilbud som folkeskole består af læringsfaglige og sociale fællesskaber. Med de elementer, der er nævnt i denne IT- strategi, skal områdets dagtilbud og skoler i fællesskab designe læringsmiljøer, hvor teknologien anvendes aktivt i børnenes udvikling, læring og glæde ved deltagelse i de sociale fællesskaber. Målet med IT-strategien er således at fremme dagtilbuddenes og skolernes digitalisering, så de fremadrettet i højere og markant grad, via brugen af IT, kan bidrage til højere trivsel og mere læring for kommunens børn og unge. Ambitionen er, at alle børn i institutionerne og alle elever på skolerne skal udforske den digitale verden og dens muligheder. IT og digitale medier er en fuldintegreret del af livet, og visionen er at udnytte disse muligheder og integrere digitale medier i børnenes og elevernes leg, udvikling og læring. Målet er at alle børn og unge i Varde Kommune får IT færdigheder og kompetencer samt digital dannelse, hvor de lærer at bruge IT og digitale medier på en vidensudfoldende og klog måde. Målet er ligeledes at gå fra at have fokus på aktivitet til at have fokus på effekten af børnenes og elevernes brug af IT og digitale medier. Det betyder, at der skal være et stærkt målrettet fokus på effekten, kvaliteten og en proaktiv stræben efter at anvende metoder, tilgange og arbejde i efteruddannelse og indkøb af materiel, der virker og fremmer IT-strategiens fulde udfoldelse. Visionsstrategien skal desuden være med til at understøtte det store udviklingspotentiale, der ligger i den fremadrettede indsats med digitalisering i institutionerne og brugerportalinitiativet på skoleområdet indeholdende en læringsplatform og en samarbejdsplatform. Arbejdet fortsætter således med at få ledelses- og efteruddannelse, drift, indkøb, faglighed og økonomi til at gå hånd i hånd. I nærværende notat beskrives med afsæt i visionen for området 6 strategiske mål for 0-18 årsområdet. Efterfølgende beskrives en udmøntning af heraf med hensyn til organisation, Indhold, kompetencer, infrastruktur og teknik. 2

3 Strategien har følgende overordnede mål: A. Dagtilbud og skole anvender IT-teknologi for at øge børn og elevers læring og trivsel og derigennem udvikle kompetente børn og unge. Børn og unge udvikler: o IT-kompetencer og o Digital dannelse gennem, at de er aktive digitale brugere. B. Brugen af IT og digitale medier styrker fællesskabet herunder alle børn og unges chancelighed som peger mod deltagelse i gruppens, klassens og samfundets fælleskaber og senere optagelse på ungdomsuddannelse. Dagtilbud og skoler involverer børne- og elevkompetencer for at sikre øget trivsel og lyst til læring. C. Alle medarbejdere og ledere har viden om og kompetence til at udnytte IT og medier i alle driftsmæssige og pædagogiske forhold. IT og digitale medier er en integreret del af: o det pædagogiske arbejde i dagtilbuddene o læringsmiljøet og det didaktiske arbejde på skolerne D. Ledelserne styrker indsatsen omkring brugen af IT og medier i institutionerne og på skolerne. Ledelserne i dagtilbud og på skoler tager initiativ til implementering af nærværende IT/digitaliseringsstrategi. E. Teknik og infrastrukturen er tilrettet kravene og udfordringerne omkring brugen af IT og digitalisering i dagtilbud og på skoler. Der er en 100 % mulighed for tilgang til anvendelse af IT-udstyr. F. Den samlede organisering omkring IT og digitalisering på 0-18 årsområdet er opmærksomme og proaktive i forhold til den teknologiske og herafledte pædagogiske udvikling. Et samlet 0-18 års område er synkroniseret med den digitale udvikling i samfundet. 3

4 Organisation / organisering Ledelse og styring: Der er ingen tvivl om, at IT og digitalisering er en del af udviklingen, læringen og trivslen i dagtilbuddet og i skolen samt at lærerne/pædagogerne oplever et positivt udbytte ved brugen af digitale medier, internettet og andre IT-redskaber. Ledelsen har i denne forbindelse et afgørende ansvar for at sikre, at IT og digitalisering understøtter denne proces mht. børn og elevers udvikling og faglige udbytte af alle læringsforløb. Derfor er det ledelsen, der har ansvar for optimal udnyttelse af potentialet i IT, hvor opgaven bliver at stå i spidsen for implementeringen af en lokal digitaliseringsstrategi. En lokal strategi, der imødekommer børn og elevers lærelyst og samtidig udfordrer den nuværende pædagogiske praksis omkring brugen af analoge undervisningsmidler, og der skal designes læringsmiljøer, hvor teknologien anvendes aktivt i børnenes udvikling og læring. Det er ligeledes vigtigt, at ledelsen tager ansvar i forhold til nationale og kommunale målsætninger og lovgivningen generelt og ikke mindst i forbindelse med en optimal udnyttelse af potentialet i de digitale muligheder. Det er vigtigt, at ledelsen tager initiativ til implementering af nærværende IT/digitaliseringsstrategi. Ledelsen skal fremstå eksemplarisk for samtlige medarbejdere, børn og elever i anvendelsen af ITteknologien, og samtidig skal ledelsen sikre sig, at de har nødvendige ledelsesmæssige kompetencer til at skabe succes omkring arbejdet med digitalisering. Til dette må fokus være på: at skabe rammerne for en digitaliseringskultur prioritere ressourcer fastsætte mål sikre anvendelse af IT i undervisningen og i de pædagogiske processer specifikt. Ledelsen sikrer adgang til et velfungerende IT-udstyr, og ledelsen må være tydelig i sine krav og forventninger i forhold til anvendelsen af IT-udstyret. Perspektivet: Den enkelte ledelse må sætte tydelige mål for og følge op på brugen af IT, medier og digitale læremidler. Ledelsen må sikre, at udviklings- og læringsmål digitaliseres, og at lærernes/pædagogernes arbejde er tilrettelagt med fokus på brugen af IT, og at dette udvikler sig yderligere således, at det f.eks. er meningsfuldt for eleverne i skolerne at medbringe eget udstyr. Alle ledelser må tage ansvaret for at udvikle anvendelsen af IT på sig, og dette evalueres i individuelle ledelsessamtaler med cheferne på området. Organiseringer af det løbende fælleskommunale arbejde Der har på dagtilbuds- og skoleområdet været etableret to identiske strukturer med henholdsvis en pædagogisk IT-gruppe med ansvar for kvalitetsvurdering og indstilling vedrørende digitale lærermidler og en såkaldt IT-styregruppe med ansvar for beslutning om kommunalt fællesindkøb 4

5 af digitale lærermidler. De pædagogiske grupper er sammensat af henholdsvis pædagoger på dagtilbudsområdet og lærere på skoleområdet. De nedsatte IT-styregrupper har været sammensat af ledere fra henholdsvis skole- og dagtilbudsområdet og har haft til opgave, ud fra indstillingerne fra de pædagogiske grupper og under ansvar overfor henholdsvis skole- og dagtilbudschef at træffe beslutning om fælleskommunale indkøb af såvel software (programpakker) og hardware (udstyr) på henholdsvis skole- og dagtilbudsområdet. Beslutningen om etablering af to parallelle strukturer med inddragelse af medarbejdere og ledere på de to områder - blev truffet for at sikre at der på begge områder blev skabt et grundlag for at forankringen ud fra de opsatte mål blev tilgodeset. Perspektivet: Med udgangspunkt i visionen på 0 18 årsområdet og for at skabe større sammenhæng mellem anvendelsen af digitale lærermidler i såvel skole som dagtilbud etableres en fremtidig struktur der understøtter målsætningen. Med Pædagogisk Central og SkoleIT-afdelingen som omdrejningspunkt, bygges videre på den viden og de digitale erfaringer børnene får i dagtilbuddet, når de kommer i skole. Dette kræver et enstrenget system, hvor beslutning om indkøb af digitale læremidler soft- og hardware - sker i et fællesskab mellem de to områder og med udgangspunkt i den digitale pædagogiske viden. Der opbygges en struktur, hvor indhentet viden på dagtilbud kan bringes videre til skolen. Første skridt i denne proces er at der ikke længere er to parallelle strukturer, men at der etableres en fællesstruktur, hvor pædagogisk personale og ledere fra skole- og dagtilbud bringes sammen. Med udgangspunkt i erfaringer og viden om de digitale læremuligheder på eget område sættes fælles langsigtede mål, så alle børn oplever, at den digitale viden de har erhvervet på et trin i deres udviklingsforløb, kan anvendes naturligt på de efterfølgende. Arbejdet fastholdes i koblingen mellem de pædagogiske IT-rådgivningsfunktioner i det nuværende Pædagogisk Central og funktionerne i den nuværende SkoleIT-afdeling. Denne ad-hoc enhed danner grundlag for, at rådgivning til institutionerne og skolernes pædagogiske læringscentre kan have både teknisk og pædagogisk karakter. Ligeledes bliver det en væsentlig opgave at sikre, at fremtidige indkøb og investeringer inddrager både tekniske og pædagogiske overvejelser inden der træffes endelig beslutning om satsninger. Det er således en central opgave at understøtte og assistere ressourcepersonerne og ledelserne i løsningen af opgaverne. Det er derfor vurderingen, at der er behov for en fortsat tæt sammenkobling på det kommunale niveau mellem det tekniske område, via SkoleIT-afdelingen og det pædagogiske område via Pædagogisk Central. Kun via denne tilgang kan der ske den nødvendige rådgivning og servicering af institutionerne og de fremtidige læringscentre på skolerne, hvor nuværende skolebiblioteksfunktioner og It-vejledning samles i et fælles ressourcecenter. Kompetencer Varde Kommune har gennem de senere år arbejdet med udviklingen af det pædagogiske og undervisningspersonalets kompetencer i forhold til inddragelse af digitale medier i den daglige 5

6 pædagogiske praksis og undervisning. På skoleområdet er der gennemført kompetenceudviklingsforløb på flere forskellige niveauer i overensstemmelse med de tiltag der blev besluttet ved vedtagelsen af budget 2013 og den efterfølgende implementering af projektet Digitale kompetencer til undervisere (dok. nr ). Igennem dette projekt har der i skoleåret 13/14 og 14/15 - med udgangspunkt i Børn og Unge politik for Varde Kommune, den Overordnede ITplan for Skolevæsnet samt Aftalestyringen - været satset på: kompetenceudviklingsforløb på de enkelte skoler, kompetenceudviklingsforløb for forandringsagenter på skolerne, virtuel videndeling samt digital forandringsledelse for skoleledelserne. Disse tiltag har i væsentlig grad bidraget til at mange undervisere i højere grad end tidligere er i stand til at opfylde målsætningen om inddragelse af IT som et naturligt element i undervisningen. Samtidig må det konstateres, at det også har bidraget til, at der er skabt yderligere spredning både mellem skoler og mellem undervisningspersonale, når det handler om i hvor høj grad inddragelse af IT rent faktisk praktiseres i den daglige undervisning. Populært sagt er afstanden mellem bundligger og overligger blevet forøget. Denne udfordring, kombineret med stadig udvikling af nye muligheder i de redskaber der er til rådighed for inddragelse af IT i undervisningen (hard og software) og præcisering af krav i de nye Fælles Mål og i forbindelse med folkeskolereformen nødvendiggør, at det fortsat er nødvendigt at have fokus på den løbende kompetenceudvikling af undervisningspersonalet både i forhold til eget kompetenceniveau i forhold til den nødvendige videndeling i de enkelte fag/emner på den enkelte skole og i det samlede skolevæsen. På dagtilbudsområdet, herunder Dagplejen, er der satset på bredden, og alle medarbejdere har således i løbet af været igennem målrettede kompetenceudviklingsforløb. Formålet med kompetenceudviklingsforløbet har været at kvalificere og udvikle kommunes dagtilbud ved at integrere digitale teknologier som del af dagtilbuddets leg- og læringsmiljø og øge medarbejdernes mediepædagogiske kompetencer, så de bliver i stand til at: anvende digitale medier som pædagogisk redskab i arbejdet med de pædagogiske læreplaner i daginstitutioner og dagpleje understøtte børns parathed til aktivt at udforske og eksperimentere med digitale medier lære børn i dagtilbud at anvende digitale medier på en meningsfuld og kritisk måde kvalificere udviklingen af børns digitale kompetencer inden skolestart. Perspektivet: På alle skoler i Varde Kommune er udgangspunktet, at den enkelte lærer, indenfor den tid der er afsat til forberedelse, gennemførelse og efterbehandling af undervisningen, er forpligtiget til at inddrage IT i undervisningen. Dette sætter nogle specifikke krav til lærernes professionsmæssige IT-kompetencer. Lærerne skal have et opdateret fagsyn, som skal leve op til kravene i de Fælles forenklede mål angående integration af IT i fagene. Lærerne skal desuden have den fagdidaktiske kompetence, at de kan planlægge undervisningen med udgangspunkt i elevernes behov og 6

7 forudsætninger med fokus på de faglige muligheder i digitaliseringen og herunder anvende forskellige teknologier. Med henvisning til ovenstående handler det derfor om at tilrettelægge et differentieret kompetenceudviklingsforløb, der bidrager til at alle undervisere kan indgå i et ligeværdigt samarbejde omkring inddragelse af IT i undervisningen på egen skole og dermed bidrage til den pædagogiske og didaktiske digitale udvikling. Dette fordrer, at både undervisningspersonalet og ledelserne på de enkelte skoler besidder de nødvendige forudsætninger og kompetencer. Kun herigennem kan det sikres at bundniveauet hæves til gavn for alle elever. Målsætningen er, at alle undervisere i Varde Kommunes folkeskoler ved udgangen af skoleåret 16/17 er i stand til at anvende IT i den daglige undervisning på et niveau der understøtter målsætningen om øget læring og trivsel blandt alle elever, samt at det faktisk sker. Kompetenceudvikling skal være praksisnær og forankret tæt på lærernes almindelige hverdag. Der skal tilrettelægges differentierede kompetenceudviklingsforløb i samarbejde med skolerne. Differentieringen tager sigte både på niveau, indhold og form. Den differentierede form indeholder både virtuelle videoforløb, hvor hovedvægten lægges på selvstudier og konkrete tilrettelagte undervisningsforløb med fysisk tilstedeværelse. Fokus i forløbene vil være anvendelse af de fagspecifikke digitale undervisningsprogrammer der er indkøbt/bliver indkøbt til den fælles undervisningsplatform i Varde Kommune. Tilrettelæggelsen af forløbene vil afhænge af en dialogbaseret afdækning af den enkelte skoles behov. Kompetenceforløbene skal i videst mulig omfang indtænkes i skolernes daglige drift, og den normale forberedelse af undervisningen, således at koblingen til lærerens brug af IT direkte kan observeres i undervisningen uden særlige konsekvens for personalefraværet jf. vikardækningsproblematikken. Kompetenceudvikling kalder på en fortsat økonomisk prioritering. Teknik Skolerne i Varde Kommune er, efter de seneste års investeringer på området, på et højt teknisk niveau. I 2012 blev det vedtaget, at en bærbar ikke måtte være ældre end 3 år og tilsvarende 5 år for en stationær. Der blev også vedtaget, at computer-elev-ratio på 3 elever pr. maskine. Alt dette lever Varde kommunes skoler til fulde op til, samtidig med at der er sket en løbende forbedring på skolernes infrastruktur som f.eks. skolernes trådløse dækning og skolernes forbindelse til omverdenen. Med hensyn til smartboards (aktive boards) er der en meget høj dækning af skolernes klasselokaler. Det gør sig her gældende at de ældste er fra 2006/2007. Flere af disse tavler står over for en udskiftning, hvorfor det er nødvendigt at udarbejde en plan for udskiftning og finansiering. Denne opgave vurderes ikke at kunne løftes på skoleniveau med den nuværende tildeling af midler. Pr. d. 1. april 2014 har SMART i midlertidigt foretaget en række ændringer i deres Notebook licensbetingelser, så der skal betales en licens for anvendelsen af Notebook softwaren. Derved er der opstået en årlig løbende driftsudgift på Smartboard tavlerne på ca. kr. 140 pr. klasselokale. 7

8 Perspektivet: I forhold til de øgede nationale krav om digitalisering, er det nødvendigt at hæve overliggeren for den måde 0-18 årsområdet tænker, investerer og drifter IT i dagligdagen. De nye prøveformer ifb. med folkeskolens prøver, Brugerportalsinitiativet og kravet om anskaffelsen af en læringsplatform vil sandsynligvis øge behovet for, at hver elev har egnet personlig enhed til rådighed i løbet af hele skoledagen. Indtil nu har der været en model med kombination af 3 elever pr. enhed og elevernes medbragte udstyr/enheder. Dette ses dog ikke som en fortsat mulighed jævnfør de skærpede krav til elevernes læring og til stadighed øgede digitalisering. I forhold til elevernes medbragte enheder, så har det til tider givet både tekniske og pædagogiske udfordringer, da diversiteten er meget stor i forhold til alder, styresystem og hardware specifikationer. Der vil kunne udvikles på dette felt men det vurderes, at det fortsat vil være udfordrende og ressourcekrævende at arbejde med mange forskellige medbragte enheder. Hvis Varde Kommune skal være med helt fremme i feltet, når det handler om inddragelse af IT i den daglige undervisning og anvendelsen af digitale undervisningsmidler, er det de kommende år nødvendigt at investere både i udskiftning af den eksisterende hardware, men også at sætte midler af til at nye typer af enheder, som er mobile, personlige og kan holde strøm en hel skoledag. Her tænkes på f.eks. slim bærbare pc er eller notebooks. Herudover skal der satses på udskiftning af de eksisterende smartboards til moderne interaktive tavler, hvor netop interaktivitet mellem elev og underviser, enhed og tavle er højt prioriteret. Yderligere vil der være et voksende behov for øget tilgængelighed og mulighed for samarbejde på tværs af tid og rum gennem cloud-baserede lærings- og samarbejdsværktøjer, som f.eks. Microsoft Office 365. Det forventes at de personlige enheder vil kunne medføre et stort rationale på tidsforbruget i forbindelse med vedligeholdelse af pc erne på skolerne, da eleven selv vedligeholder pc en og installerer programmer.. Målet om at hver elev har egen personlige enhed til rådighed i løbet af hele skoledagen kan virkeliggøres på forskellige måder. 1) En kombination af elevernes egne medbragte enheder og udlevering af personlige enheder til de elever, som ikke selv har mulighed for at medbringe. (Der kan dog ikke stilles mindste krav til alder, hardware og styresystemer på elevernes private enheder) 2) En en til en løsning med kommunalt udleverende enheder til alle elever (en standardiseret løsning for alle elever). Kan indfases i forskellige tempi. Helt konkret kan der arbejdes med følgende 3 modeller for skoleområdets fremtidige indkøb og implementering af IT-strategien: Faste driftsudgifter for alle 3 modeller: De faste driftsudgifter går reelt set igen igennem alle 3 modeller og vil ikke forandre sig uanset hvilken løsning der vælges. Udvikling: Et beløb afsat til udvidelser og udbygning af trådløs dækning og muligheden for at afprøve og teste nye tiltag. 8

9 Driftsoftware: I dag består det af Novell licenser, Avira virusbeskyttelse m.m. Fremadrettet vil beløbet dække Microsoft Office 365 licens, Microsoft InTunes device handling, virusbeskyttelse m. m. Hensættelser: Hensættelser til server vil være lavere men stadig nødvendige. Der vil forsat være brug for en, om end mindre, serverpark til drift af basale systemer som ip-adresser, print og radius. Wireless vil fortsat være den vigtigste infrastruktur på skolerne og skal vedligeholdes. Kompetence udvikling for personale: Pædagogisk Central og SkoleIT deltager i en del landsdækkende erfa-grupper inden for skoleverdenen, samtidig deltager de så vidt det er muligt i relevante kurser og møder. Deltagelse i relevante fagmesser m.m. Kompetenceudviklingskorps: Det er ønsket at kompetenceudviklingen kommer til at ligge lokalt og undervisningsnært. Det er Pædagogisk Centrals plan at have tilknyttet/ansat lokale lærere med henblik på at flytte kompetenceudviklingen til den enkelte skole og den enkelte lærers undervisning. Dette vil muliggøre sparring i undervisningssituationen og vil gøre kompetenceudviklingen mere fleksibel. Model A Budget med fortsat drift af bestående system: Varde Kommune driver i dag et system, der er baseret på Novell og Linux servere som den bærende infrastruktur til de i dag ca computere på skolerne. Der er politisk besluttet en elev - pc ratio på 3 elever pr. maskine. I praktisk er det også gældende, men beregnes det ud fra alle de maskiner som står til rådighed i undervisningsregi (smartboard, personalemaskiner m.m.) ligger tallet på 2,15 elev pr. maskine. Der er over de sidste 2 år lavet budgetoverførsel på kr dedikeret til kommende udskiftning og vedligehold af skolernes trådløse infrastruktur og serverpark. Samtidig er der lavet budgetoverførsel på yderligere kr , som er fremkommet ved projekter som det af forskellige årsager har været billigere eller ikke har været mulige at gennemføre. Ved fortsat drift som nuværende skal følgende tages med i overvejelsen: Novell er ikke længere en seriøs samarbejdspartner i Danmark, og det vil derfor være nødvendigt at gå andre veje og finde andre leverandører og dermed et helt nyt system. Dette vil kunne dækkes med en del af de kr som er overført. Server m.m. er i dag 4 år gamle og skal ved fortsat drift udskiftes. De ekstra kr , kan i givet fald bruges til engangsinvesteringer i f.eks. lavere pc pr. elev-ratio eller vedligeholdelse af smartboard. Model B 1-1 løsning med opstart over 1 år Alle elever for stillet en enhed til rådighed af Varde kommune. Følgende parametre ligger til grund for model B: Enhederne forventes at kunne "leve" i 3 år. 9

10 Ovenstående faste driftsudgifter vil også være en del af denne løsning. I løbende drift anskaffes udstyr til 0. klasse, 4. klasse og 7. klasse hvert år i alt ca maskiner. Løsningen er beregnet ud fra en HP Streambook baseret på Microsoft platformen. Dette valg er beskrevet dok nr Der skal i givet fald stilles en enhed til rådighed for 5500 elever. Der indkøbes i første omgang ca enheder som udleveres til skolernes yngste elever. De bestående computere omlægges med et image, som passer til løsningen og udleveres til de ældste elever. Disse computere vil så efterhånden, som eleverne forlader skolen, blive udfaset pga. alder. Efterfølgende vil personalets maskiner komme med i samme løsning. Den forøgede opstartsudgift vil i denne løsning kunne dækkes af overførsel på ,- og en del af tilsidesættelsen til servere. Dette kan lade sig gøre, idet serverparken vil kunne minimeres samtidig med at driften, og opgaverne flyttes i skyen. Model C 1-1 løsning opstart over 3 år: Alle elever får stillet en enhed til rådighed af Varde kommune m. indfasningen sker over 3 år. Følgende parametre ligger til grund for budgettet: Samme løsning som ovenstående Enhederne forventes at kunne "leve" i 3 år. Der anskaffes udstyr til 1/3 af eleverne hvert år over en 3 årig periode. Faste udgifter som i ovenstående. Som ekstraudgift ligger her den fortsatte drift af det nuværende system (model A). Her vil det som ovenfor være nødvendigt at udskifte det nuværende hardware, og der vil være fortsatte licensudgifter til systemet. Dette vil ophøre ved udgangen af 3 år, når alle elever er på ny løsning. Der vil i SkoleIT være dobbeltarbejde med at vedligeholde 2 systemer over en 3 årig periode. Udgifter til vedligehold af serverplatform vil kunne dækkes af den nuværende tilsidesættelse. Der udarbejdes en konkret plan for udskiftning/fornyelse af de personlige enheder i overensstemmelse med den politisk vedtagne kadence for udskiftning. Samtidig udarbejdes en konkret opgørelse over alderen på de interaktive tavler, der er på skolerne med henblik på at få iværksat en plan for finansiering og udskiftning heraf. Økonomien: Det afsatte beløb på området foreslås fortsat anvendt til følgende: Løbende udskiftning af pc er og andet hardware Løbende udskiftning af interaktive tavler til mere tidssvarende tavler/udstyr Midler til pilotprojekter Midler til efteruddannelse 10

11 Se dokument hvoraf der fremgår en periodisering i perioden fra Infrastruktur Alle dagtilbud og skoler har i dag et fuldt dækkende trådløst netværk samt den nødvendige kabling. Overbygningsskoler har alle 1 gigabit fiberforbindelser, og grundskolerne har på nuværende tidspunkt 200 megabit forbindelser. Der er for nuværende ikke problemstillinger med logon tid og svartid, selvom mange elever medbringer egne enheder og logger på nettet samtidigt. Et forsigtigt skøn angiver at mellem 2800 og 3200 enheder logger på skoleit-netværket mellem 0745 og 0830 hver morgen. Perspektivet: Der vil være behov for en løbende videreudvikling af skolernes trådløse net med henblik på at kunne håndtere fremtidens stigende forbrug af skybaserede undervisningsmaterialer og streamingstjenester fra b.la. CFU og de store læremiddelsportaler såsom Clio Online, Gyldendal m.m. Yderligere er der en stigende behov for at den enkelte elev har mulighed for at arbejde med egen personlige enhed under hele skoledagen jf. de øgede krav i lovgivningen om anvendelse af digitale læremidler i alle fag og ikke mindst kravet om at alle kommuner skal anskaffe sig en digital lærings- og kommunikationsplatform inden udgangen af I dag skal det trådløse net kunne håndtere mindst 3 forskellige enheder pr. bruger, som kan være varierende fabrikat og kvalitet. Ligeledes forventes det at kombinationen af personlige enheder og eksempelvis Microsoft Office 365 vil kunne medføre et økonomisk rationale på serverdrift og anskaffelser hos it-afdelingen, da flere af serverne kan afskaffes/outsources. Det vil samtidigt medføre at arbejdsopgaverne hos skole-it ændres fra serverdrift og imagefremstilling til drift, vedligehold og udvikling af de webbaserede løsninger. Løsningen: Skole-it vurderer løbende på dagtilbuddenes og skolernes netværk og interne forbindelser med det formål at sikre de mest optimale arbejdsvilkår og oppetid. Samtidigt arbejdes på skoleområdet i retning af en webløsning baseret på Microsoft Office 365, som vil erstatte nogle af de nuværende driftssystemer. Dette vil yderligere medføre hurtigere opstartstid og større tilgængelighed for lærere og elever både i og uden for skoletiden. Økonomien: Følgende prioriteringer foreslås af det afsatte budget: Løbende vedligehold/opgradering af trådløst net og serverpark Midler til forbedring af EL-installationer/kabling Linjer til lokationer og Internet forbindelse. Se dok nr hvoraf der fremgår en periodisering i perioden fra

12 Indholdet - digitale læremidler Indholdet skal understøtte de digitale læringsformer og læringsstrategier, og der skal være opmærksomhed på digitaliseringens betydning for elevernes læring og lærernes undervisning. Skolerne indbetaler kr. 150 pr elev til indkøb af fælles kommunale programpakker og licenser. Disse stilles efterfølgende til rådighed for alle skoler. Beslutningen om hvilke programmer, der skal indkøbes, indstilles efter undersøgelse af markedet af den pædagogiske It-gruppe til ITstyregruppen, der har kompetencen til at træffe den endelige beslutning. Mange børn og unge færdes hjemmevant og online i mobile teknologier, computere m.v. Flere undersøgelser viser tydeligt, at de digitale læremidler er stærkt motiverende for elevernes læring samt for elevernes mulighed for at tage ejerskab for egne læreprocesser. Analoge materialer skal således udgøre en mindre del af skolernes læremiddelindkøb. I de kommende år afsætter der både centralt og på skolerne en væsentlig større procentdel af læremiddelbudgettet til indkøb af digitale undervisningsmaterialer. Der er markante forskelle på i hvor stort et omfang, skolerne anvender de indkøbte digitale lærermidler. Dette er ikke hensigtsmæssigt hverken økonomisk eller pædagogisk, idet en så markant forskel også påvirker det pædagogiske digitale undervisningstilbud eleverne modtager. Der er således et stort potentiale i og ledelsesmæssig ansvar for at udnytte det indkøbte bedre! Perspektivet: Anvendelsen af digitale undervisningsmidler vil stige markant de kommende år. Det er derfor væsentligt, at der udarbejdes en strategi for, hvorledes det kan sikres, at alle elever i Varde får lejlighed til at drage nytte af de eksisterende tilbud. Antallet af såkaldte gratisprogrammer, der allerede findes på nettet og i skyen er kæmpe stort og der er behov for, at der på en eller anden måde sker en kvalitetsvurdering, såfremt de skal indgå i fællesundervisning. Der skal designes læringsmiljøer, hvor teknologien anvendes aktivt og tydeligt i elevens læring. Eleven skal ikke være afhængig af lokale eller booking af samme. It skal være tilgængeligt, når der er brug for det. 12

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019)

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 52690-15 15-2459 Juni 2015 Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 1 Indledning: VISION for IT og digitalisering på 0-18 årsområdet Varde Kommune har det seneste

Læs mere

Den digit@le. Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Den digit@le. Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Den digit@le Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Vision... 3 3. Temaer... 4 3.1 Infrastruktur og it-udstyr... 4 3.2 Digitale læremidler... 5 3.3 Digitale læreformer... 6 3.4

Læs mere

Digital strategi 2012-2015

Digital strategi 2012-2015 Digital strategi 2012-2015 26. september 2012 Kolding Kommune Digital strategi 2012-2015 I Kolding ses IT som en inspirerende, kreativ og meningsfuld del af elevernes læringsmiljø. 26-09-2012 [0] Dette

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Bilag 1. Status for it i folkeskolen

Bilag 1. Status for it i folkeskolen Bilag 1. Status for it i folkeskolen KL-analyse af it-udgifter i folkeskolen Frederikssund kommune har sammen med 19 andre kommuner, deltaget i en KL-analyse omkring itomkostninger på folkeskoleområdet.

Læs mere

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Indholdsfortegnelse Digital forandringsledelse

Læs mere

UDKAST DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17

UDKAST DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17 2014 DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17 UDKAST It bliver i stadig højere grad en del af skolens hverdag og undervisning. Informationsteknik indgår som en væsentlig del af fremtidens videnssamfund,

Læs mere

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi Den 20. august 2013 Pejlemærker for digital kommunikation og videndeling i folkeskolen samt dag-, fritids- og klubtilbud Digitale løsninger til kommunikation

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013

Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013 Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013 Overordnet Strategi Indsatsområde: Digitale læringsmidler IT-infrastruktur Indsatsområde: Inklusion Digital ledelse Indsatsområde: Kompetenceudvikling Furesø pædagogisk

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen VORES OPLÆG 1. Oplæg: Hvor langt er vi nået og hvad skal der til, for at vi når i mål i 2015? (20 minutter) 2. Gruppedrøftelse:

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2013 2014. Gørslev skole & Skovboskolen

Digitaliseringsstrategi 2013 2014. Gørslev skole & Skovboskolen 1. Indledning Gørslev skole og Skovboskolens IT og digitaliseringsstrategi består af tre dele: Vision, som er det overordnede sigte med digitaliseringen. Visionen beskrives nærmere i afsnit 2, side 2.

Læs mere

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk IT NOTAT 20-05-2014 Sagsnr. 2014-0080885 Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen It i undervisningen skal bidrage

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen IT-strategi 2 Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014 1 Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indholdsfortegnelse Indhold 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Status på IT-strategi 1... 5 4. IT-strategi

Læs mere

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Politik for it og læring Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Formål Norddjurs Kommune ønsker at skabe rammer for en øget digitalisering også på skoler og i SFO er og dagtilbud. Digitaliseringen skal først

Læs mere

IT på Aars Skole Vision og mål (under fortsat udarbejdning)

IT på Aars Skole Vision og mål (under fortsat udarbejdning) Status - Hvor er vi nu? Målet har indtil nu været at få et velfungerende lokalt netværk, et tilstrækkeligt antal computere i den daglige undervisning og at der i hvert klasse lokale skal forefindes en

Læs mere

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 27. juni 2013 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 1. Statusbillede... 4 2. Visions- og pejlemærker... 5 3. Handlingsplan...

Læs mere

Kolding Gymnasiums IT- strategi

Kolding Gymnasiums IT- strategi Kolding Gymnasiums IT- strategi Indledning Udgangspunktet for KGs IT- strategi er at vi til gavn for eleverne skal være på forkant med den pædagogiske og teknologiske udvikling. IT skal ikke betragtes

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

Projekt Skole-IT generation II

Projekt Skole-IT generation II Projekt Skole-IT generation II PUC 1. Indledning og motivation... 3 1.1 Projektets rammesætning... 3 1.2 SkoleIT generation I... 3 2. Tekniske resultatmål... 4 4. Implementeringsstrategi og styring på

Læs mere

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 INDHOLD Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3 Vores mål... 5 Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 1. Vi styrker og sætter mål for den digitale udvikling... 7 2. Vi skaber

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

Tårnby Kommunes It-strategi 0-18-årsområdet 2012-2016

Tårnby Kommunes It-strategi 0-18-årsområdet 2012-2016 Tårnby Kommunes It-strategi 0-18-årsområdet 2012-2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sammenhæng... 3 Vision 2016... 5 Mål... 6 Netværk og udstyr... 6 Digitale læremidler... 6 Kompetencer og færdigheder...

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Haderslev Kommunes kompetenceudviklingsplan for skoleområdet 2014-2020 Kompetenceudviklingsplanen skal ses i sammenhæng med Børne- og Familieserviceområdets

Læs mere

Handleplan for implementering af tablets. 1. Vision. Læringsmiljøer. Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333

Handleplan for implementering af tablets. 1. Vision. Læringsmiljøer. Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 Handleplan for implementering af tablets Notatets formål er at beskrive de pædagogiske visioner, mål og indsatser, der er tabletprojektets omdrejningspunkt. Notatet beskriver således fra en pædagogisk

Læs mere

Sorø Privatskole. Implementering af 1:1 teknologi på Sorø Privatskole

Sorø Privatskole. Implementering af 1:1 teknologi på Sorø Privatskole Sorø Privatskole Implementering af 1:1 teknologi på Sorø Privatskole 1 1. BAGGRUND Sorø Privatskole har igennem de senest 5 år haft særligt fokus på at udvikle skolens brug af IT og multimedier i undervisningen.

Læs mere

IT-Strategi. Egebækskolen

IT-Strategi. Egebækskolen IT-Strategi Egebækskolen 1 Indholdsfortegnelse Digitalisering på Egebækskolen Side 3 IT som kommunikationssystem Side 5 Den Gode Digitale Skole vision Side 5 Egebækskolens mission Side 5 Strategiplan 2013-2014

Læs mere

N O TAT. Anbefalinger til It-infrastruktur i folkeskolen

N O TAT. Anbefalinger til It-infrastruktur i folkeskolen N O TAT Anbefalinger til It-infrastruktur i folkeskolen I den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er folkeskolen et betydeligt fokusområde. Der er iværksat 3 initiativer, der tilsammen skal forbedre

Læs mere

Kompetenceudviklingsaktiviteterne, som er knyttet til de politiske pakker løber typisk over flere år og flere af indsatserne er fortsat i gang.

Kompetenceudviklingsaktiviteterne, som er knyttet til de politiske pakker løber typisk over flere år og flere af indsatserne er fortsat i gang. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen HR og organisation NOTAT 06-08-2014 Til BUU Overblik over kompetenceudvikling Overblik over kompetenceudvikling I forlængelse af BUUs temadrøftelse om

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Skole IT Forslag til midlertidig plan 2012 2013, frem til ny skoleløsning er på plads.

Skole IT Forslag til midlertidig plan 2012 2013, frem til ny skoleløsning er på plads. Skole IT Forslag til midlertidig plan 2012 2013, frem til ny skoleløsning er på plads. - Fra IT og Digitalisering Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Tidsplan... 3 Maskiner på skolerne... 3 Maskiner fra

Læs mere

Dokumentnr.: 727-2012-154805 side 1

Dokumentnr.: 727-2012-154805 side 1 Digitale læringsmiljøer Med vedtagelsen af indkøb til ipads vedtog byrådet et nyt skoleudviklingsprojekt omkring digitale læringsmiljøer. Byrådet vedtog sammen med den nye skolestrategi en handleplan for

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2014 2017

Digitaliseringsstrategi 2014 2017 Digitaliseringsstrategi 2014 2017 Skole og Institutioner 0-18 år www.ballerup.dk Hvorfor? Hvorfor skal vi have en ny strategi og en samlet strategi 0-18 år? Ét fælles IT-fagligt grundlag for 0-18 år som

Læs mere

Roskilde Ny Nordisk Skole

Roskilde Ny Nordisk Skole Roskilde Ny Nordisk Skole Lynghøjskolens overbygning ansøger Ny Nordisk Skole sammen med privatskolen Skt. Josefs Skoles overbygning og Himmelev Gymnasium. Lynghøjskolen Lynghøjskolen ligger i landsbyen

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe 10:

Kommissorium for arbejdsgruppe 10: Kommissorium for arbejdsgruppe 10: Digitalisering Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord Dette materiale indeholder

Læs mere

IT og de sosiale medier v. Hans Jørgen Hansen daglig leder af FKF

IT og de sosiale medier v. Hans Jørgen Hansen daglig leder af FKF IT og de sosiale medier v. Hans Jørgen Hansen daglig leder af FKF 35 friskoler 0.-10. klasse 7200 elever Ca.850 ansatte 2 ansatte i FKF Hans Jørgen Hansen 2 Ny folkeskolereform fra 1.8.14 + ny digitaliseringsstrategi

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Kolding 16.09 2011. It-anvendelse, It-kultur og Itmangfoldighed. bevægelse. Hans Sørensen (Viceskolechef Afdelingen for Uddannelse og Læring)

Kolding 16.09 2011. It-anvendelse, It-kultur og Itmangfoldighed. bevægelse. Hans Sørensen (Viceskolechef Afdelingen for Uddannelse og Læring) Kolding 16.09 2011 It-anvendelse, It-kultur og Itmangfoldighed i en skole i bevægelse. Hans Sørensen (Viceskolechef Afdelingen for Uddannelse og Læring) Mads Bo-Kristensen (Specialkonsulent Videnscenter

Læs mere

INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET LÆRING & TRIVSEL

INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET LÆRING & TRIVSEL INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET Nyt syn på kerneopgaven i både dagtilbud og skole Hvad er det nye? Det er at fokus flytter fra aktiviteterne og det, som foregår i undervisningen til børnenes læring

Læs mere

IT og udvikling af læringsmiljøer. It-handleplan for Ikast-Brande kommune

IT og udvikling af læringsmiljøer. It-handleplan for Ikast-Brande kommune IT og udvikling af læringsmiljøer. It-handleplan for Ikast-Brande kommune Her kan du læse om hvilke didaktiske, pædagogiske, tekniske og organisatoriske målsætninger Ikast Brande kommunes skolevæsen har

Læs mere

Strategisk agenda for it i folkeskolen April 2010

Strategisk agenda for it i folkeskolen April 2010 Strategisk agenda for it i folkeskolen April 2010 Forord Formålet med Den strategiske agenda for it i folkeskolen er at give kommunerne konkrete forslag til, hvordan man kan målrette og prioritere udviklingsindsatsen

Læs mere

Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger

Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger Indledning Den daværende regering (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF), Venstre og Dansk Folkeparti indgik den 7. juni 2013

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

Digitaliseringen i praksis

Digitaliseringen i praksis Digitaliseringen i praksis Indholdsfortegnelse Digitaliseringen i praksis 3 Et bredt udviklingsbegreb 4 Involvering og synlighed 5 Projektorganisering 6-7 Dialoggruppe som et omdrejningsprojekt 8 Vurdering

Læs mere

De kommunale topledere er bekymrede for markedets modenhed og borgernes manglende accept

De kommunale topledere er bekymrede for markedets modenhed og borgernes manglende accept 170 IT I PRAKSIS DIGITALISERING AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR De kommunale topledere er bekymrede for markedets modenhed og borgernes manglende accept Kommunaldirektørerne ser de største barrierer i eksterne

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige Middelfart Kommune kompetenceudvikling i forbindelse med folkeskolereform På baggrund af møde mellem Middelfart Kommunes reformgruppe og UCL d. 3. april 2014 fremsendes hermed udkast til kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN Ansager Skole / 96631-13 VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN SKOLEÅRET 2012-2013 KVALITETSRAPPORT for Ansager Skole Østergade 17 6823 Ansager Skoleleder Birthe Christensen Rubrik 1: Kort beskrivelse af skolen Vejledning:

Læs mere

Forslag til udmøntning af midler

Forslag til udmøntning af midler 1 Forslag til udmøntning af midler Kompetenceudvikling Maj 2014 Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Indledning I skoleårene

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5 NOTAT 23. oktober 2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 5 Arbejdsgruppe 5 Aftaler, arbejdstidsregler og kompetenceudvikling Kompetenceudviklingsstrategi Økonomi Opvækst- og Uddannelsesudvalget besluttede

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene KL s konference Viden i spil på dagtilbudsområdet Astrid Marie Starck, Implement Consulting Group Birgitte Schäffer og Marianne Lemann, Høje

Læs mere

Forældre i Roskilde oplever at kommunens dagsinstitutioner udnytter de digitale muligheder til at skabe mere smidige og alsidige relationer.

Forældre i Roskilde oplever at kommunens dagsinstitutioner udnytter de digitale muligheder til at skabe mere smidige og alsidige relationer. Børn og Kultur Børne- og Kultursekretariat Sagsnr. 208569 Brevid. 1514485 Ref. MKE Dir. tlf. 46 31 40 59 madspeterke@roskilde.dk IT- og medieplan på 0-16 årsområdet 22. august 2012 Denne IT- og medieplan

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Vejledninger vedrørende it 2015/2016. Til alle lærere og pædagoger

Vejledninger vedrørende it 2015/2016. Til alle lærere og pædagoger Vejledninger vedrørende it 2015/2016 Til alle lærere og pædagoger Indledning Denne folder er en kort oversigt over, hvilke it-veje vi går på Frederiksberg og hvor du kan henvende dig, hvem du kan kontakte,

Læs mere

Søndersøskolen april 2014, 2. del

Søndersøskolen april 2014, 2. del Søndersøskolen april 2014, 2. del Kære forældre Som jeg skrev i Nyhedsbrevet, i starten af april måned, vil jeg i de følgende måneder udsende Nyhedsbrevet lidt hyppigere, for vi er nu nået til den periode

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Rønbækskolens it-strategi 2011-2014. 1. version forår 2011

Rønbækskolens it-strategi 2011-2014. 1. version forår 2011 Rønbækskolens it-strategi 2011-2014 1. version forår 2011 Tagcloud lavet ud fra noter fra pædagogisk dag 5. august 2010 Indhold Indledning...3 Undervisning i it, med it og gennem it...3 Digitale læringsmidler...5

Læs mere

Din og min nye skole

Din og min nye skole Din og min nye skole Folkeskolereformen i Mariagerfjord Kommune Læring i centrum Når klokken ringer ind til en ny skoledag den 11. august 2014, så bliver det til en ny, mere spændende og alsidig skoledag.

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Vedr. sag nr. 155 på Kommunalbestyrelsens møde d. 11. august 2015. Notat til Kommunalbestyrelsen vedr. justeringer af haltilskudsmodel i forbindelse

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder på Sunds-Ilskov Skole

NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder på Sunds-Ilskov Skole NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder på Sunds-Ilskov Skole 1. Indledning Vi søger en afdelingsleder til Sunds-Ilskov Skole fra 1. august 2015. Stillingen annonceres på www.herning.dk og https://job.jobnet.dk/cv/frontpage.aspx

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Skole-IT-strategi. Forslag 2013

Skole-IT-strategi. Forslag 2013 Skole-IT-strategi Forslag 2013 13-2-2013 Forord... 2 Baggrund... 4 Teknikken og udstyret... 6 Den pædagogiske anvendelse af IT i undervisningen... 7 Digital kommunikation og videndeling... 10 Rollefordeling,

Læs mere

NY DRIFT - UDVIKLINGSSTRATEGI

NY DRIFT - UDVIKLINGSSTRATEGI Nr. 1 NY DRIFT - UDVIKLINGSSTRATEGI Indsatsområde: Den digitale kommune Projektnavn: Drift og Servicering af Interaktive tavler Aftaleholder: Fagsekretariat Undervisning Fagudvalg: Børn- og Undervisningsudvalg

Læs mere

It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv

It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv Bedre udnyttelse af it i skolen Seminar EVA august 2009 Birgitte Holm Sørensen Forskningsprogrammet Medier og IT I Læringsperspektiv DPU, Aarhus Universitet

Læs mere

Strategi 2012 15, vedtaget på bestyrelsesmøde 27. marts 2012

Strategi 2012 15, vedtaget på bestyrelsesmøde 27. marts 2012 Marts 2012 Strategi 2012 15, vedtaget på bestyrelsesmøde 27. marts 2012 Kommunikationsstrategi 2012-15 Kommunikationsstrategien i HF & VUC FYN retter sig indadtil mod medarbejdere, kursister og bestyrelse

Læs mere

Vision for læring og dannelse

Vision for læring og dannelse 13-32036 / April 2014 Børn og Unge Svendborg Kommune Indledning Udvalget for Børn og Unge har beskrevet deres vision for læring og dannelse i Svendborg Kommune. Visionen er en ledestjerne, som arbejdet

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform?

Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform? Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform? Muligheder: Vi skal tænke anderledes Folkeskolen har med reformudspillet fået en markant udfordring, som giver muligheder

Læs mere

Strategiplan for øget digitalisering i Esbjerg Kommunes Folkeskoler 2012-2015

Strategiplan for øget digitalisering i Esbjerg Kommunes Folkeskoler 2012-2015 Postadresse Giørtz Plads. 6760 Ribe Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 21. april 2012/ 14. maj 2012 Sagsbehandler Birthe Christensen Telefon direkte 76 16 86 36 Strategiplan for øget digitalisering i Esbjerg

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ved Vesterhavet Januar 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Ved Vesterhavet Januar 2015 Sagsnr 14-9734 Doknr 136620-14 Aftale mellem Varde Byråd og Ved Vesterhavet Januar 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag.

Læs mere

Pædagogisk afdelingsleder Havrehedskolen. Job- og Kravprofil

Pædagogisk afdelingsleder Havrehedskolen. Job- og Kravprofil Pædagogisk afdelingsleder Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 2 Nordfyns Kommunes skolevæsen... 3... 4 Ledelsesopgaven... 5 Arbejdsopgaver... 5 Lederprofil...

Læs mere

vedr. Sorø Privatskole, Frederiksvej 8, 4180 Sorø for skoleåret 2012-13 v/ forældrekredsens valgte tilsynsførende Jens Pietras

vedr. Sorø Privatskole, Frederiksvej 8, 4180 Sorø for skoleåret 2012-13 v/ forældrekredsens valgte tilsynsførende Jens Pietras Jens Pietras, Møllebakken 3 4300 Holbæk Tlf.: 59-435954, mobil: 51240330 E-mail: jens@clioonline.dk eller jepi@ucc.dk Holbæk 30. april 2013 Tilsynserklæring vedr. Sorø Privatskole, Frederiksvej 8, 4180

Læs mere

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud 2013-2014 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Konklusion og perspektivering side 3 Dagplejen side 4 Team for Inkluderende

Læs mere