Ny Løn 3F ved Roskilde Kirkegårde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny Løn 3F ved Roskilde Kirkegårde"

Transkript

1 Ny Løn 3F ved Roskilde Kirkegårde

2 VÆRDIBASERET PERSONALEPOLITIK ROSKILDE KIRKEGÅRDE

3 Værdibaseret personalepolitik Roskilde kirkegårde. KIRKEGÅRDSUDVALGET VED ROSKILDE KIRKEGÅRDE VISION FOR ROSKILDE KIRKEGÅRDE Roskilde kirkegårde vil være førende indenfor kirkegårdsdrift i Roskilde Domprovsti. Vi vil være initiativtagende og imødekommende i forhold til samarbejde med andre kirkegårde. Som en respekteret virksomhed indenfor Roskilde Domprovsti vil vi, ud fra kristne værdier, tilbyde de bedste løsninger for borgerne. EKSISTENSGRUNDLAG Roskilde kirkegårde opfylder, så vidt det er muligt, menneskers individuelle behov for gravsteder ved at tilbyde forskellige typer af gravsteder. DE BÆRENDE VÆRDIER FOR ROSKILDE KIRKEGÅRDE Det er værdifuldt at: Roskilde kirkegårde yder en god og respektfuld service for vores brugere. Roskilde Kirkegårde er miljømæssigt og energimæssigt ansvarlige. Kirkegårdene anlægges og udvikles i forhold til tidens krav og at vi er nytænkende vedrørende anlæg med respekt for de eksisterende gravsteder. Roskilde Kirkegårde har en god dialog med vores samarbejdspartnere. Roskilde kirkegårde bevarer dele af vore kirkegårde som kulturhistorisk anlæg. DE BÆRENDE VÆRDIER FOR MEDARBEJDERNE Det er værdifuldt at: De ansatte trives og har mulighed for fleksibilitet i jobindhold. Kirkegårdsudvalget har fokus på at yde støtte til medarbejderne i forbindelse med større ændringer ved Roskilde kirkegårde. De ansatte har mulighed for, og bestræber sig på, at yde en god og respektfuld service til brugerne. De ansatte får mulighed for uddannelse til nye job ved Roskilde Kirkegårde i forbindelse med omlægning af driften. Roskilde kirkegårde, august 2013

4 Værdibaseret personalepolitik Roskilde kirkegårde. Den værdibaserede personalepolitik er udarbejdet med udgangspunkt i de bærende værdier for det interne samarbejde, værdigrundlaget for det arbejde der udføres på kirkegårdene, vision og eksistensgrundlag. Indholdsfortegnelse 1. Rekruttering af nye medarbejdere og ledere.. Side 1 2. Introduktion af nye medarbejdere. Side 3 3. Udvikling og uddannelse af medarbejdere og ledere herunder MUS. Side 4 4. Seniorpolitik Side 5 5. Afskedigelse af personale.. Side 5 6. Intern information og kommunikation. Side 6 7. Øvrige ansættelsesforhold.. Side 7 a. Kortere tids sygdom. Side 7 b. Længere tids sygdom.. Side 8 c. Dødsfald, kroniske lidelser og traumatiske oplevelser Side 8 d. Alkohol og andre rusmidler Side 9 e. Ferie Side 9 8. Orlov. Side Grandækning.. Side 10 Bilag. 1. Ansættelsespolitik. 2. Seniorpolitik. 3. Sygefraværspolitik. 4. Alkoholpolitik. 5. Rygepolitik. 6. IT uddannelses politik. 7. Elevpolitik. 8. Politik vedrørende jobtræning, praktikanter mv. 9. Lokalaftale vedrørende granbonus. 10. Lokalaftale vedrørende særlig omsorgsdag. 11. Lokalaftale vedrørende arbejdstid og flekstid. 12. Lokalaftale vedrørende vinterflekstids-ordning. 13. Lokalaftale vedrørende lån af firmabil, maskiner og værktøj. 14. Lokalaftale vedrørende indkøb af arbejdstøj og særlige værnemidler. 15. Lokalaftale om anden frihed. 16. Lokalaftale vedrørende sundhedsordningen. 17. Lokalaftale vedrørende hjemmearbejde. 18. Lokaleaftale vedrørende begravelser i weekenden 19. Lokalaftale vedrørende weekendvagter i kapellet 20. Lokalaftale vedrørende snevagten 21. Lokalaftale vedrørende Ny løn 22. Kommunikationsregler. 23. Spørge-guide til ansættelsessamtaler. Roskilde kirkegårde, januar 2010

5 Arbejdsopgaver og ansvar for medstyrende grupper

6 ARBEJDSOPGAVER OG ANSVAR FOR MEDSTYRENDE GRUPPER VED ROSKILDE KIRKEGÅRDE Medstyrende grupper Formål med medstyrende grupper Formålet med at organisere arbejdspladsen i medstyrende grupper ved Roskilde Kirkegårde er at give medarbejderne større indflydelse/ansvar for planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsopgaverne ved vore kirkegårde. Ved et større ansvar opnår medarbejderne et mere indholdsrigt job og motiveres derved til at yde en større indsats omkring service og kvalitet til gavn for brugerne af Roskilde Kirkegårde og de kirkegårde vi samarbejder med. Hvad er en medstyrende gruppe En medstyrende gruppe ved Roskilde Kirkegårde er en gruppe af medarbejdere, der i fællesskab har ansvaret for planlægning, tilrettelæggelse, gennemførsel og efterfølgende kontrol af en række arbejdsopgaver ved vore kirkegårde, og de kirkegårde vi samarbejder med. Arbejdsfunktionerne udøves i samspil med eller efter bemyndigelse fra ledelsen. Ansvarsområdet vil typisk være defineret ud fra fysisk afgrænsede områder, en specifik arbejdsopgave på en eller flere kirkegårde. Vinterarbejder udføres dog oftest på tværs af de medstyrende grupper, disses områder og den enkelte kirkegård. Arbejdet tilrettelægges under hensyntagen til de enkelte arbejdsopgaver i samarbejde mellem de medstyrende grupper, øvrige medarbejderne og ledelsen. Det tilstræbes, at en gruppe består af tre fem personer. Arbejdsopgaver og ansvar 1.0 Gartneriske opgaver. 1.1 Grupperne har ansvar for alle gartneriske opgaver tilknyttet driften af vore kirkegårde og tilstødende arealer. De fleste opgaver er defineret ved plejeplaner og omfattet af de årlige rutiner, der i vid udstrækning er beskrevet i plejeplanens årshjul. 1.2 Ændringer af eksisterende områder, væsentlige ændringer i arbejdsgange el. lign, der påvirker driften aftales løbende med ledelsen. 2.0 Begravelsesfunktioner. 2.1 Alle opgaver tilknyttet kistebegravelser, urnenedsættelser og højtideligheder, som er omfattet af den sædvanlige praksis, herunder de lovgivningsmæssige forhold, varetages af gruppen i det område eller på den kirkegård hvor begravelsen finder sted. Opgaverne løses i samarbejde med graverholdet og en ekstern entreprenør.

7 2.2 Den/de ansvarlige fra gruppen skal tegne gravstedet eller tage foto af dette før begravelsen, samt efterfølgende rydde dette så det er klar til begravelsen. Alternativt laves en aftale med graverholdet om rydning. Ved brug af entreprenør aftales formalia, herunder hvem, der kontakter entreprenøren, med overgartneren. 3.0 Administration. 3.1 Salg af gravsteder. Hver kirkegård skal have flere medarbejdere, der kan foretage gravstedssalg på alle afdelinger af kirkegården. På Østre kirkegård foretages gravstedssalg af de på en liste opførte personer/medarbejdere. Listen er ophængt på tavlen i Mandskabsbyningen og revideres løbende af ledelsen. 3.2 Aftale anlæg. Hver gruppe/kirkegård skal have flere medarbejdere, der kan aftale anlæg eller omlægning af et gravsted. Ordreseddel skal udfyldes og afleveres til kontoret. Råd og vejledning kan fås hos overgartner eller Kirkegårdsleder. 3.3 Aftaler og tilbud skal prisfastsættes. Aftaler og anlæg skal prisfastsættes ud fra RK`s brugerark og prisliste, der altid skal forefindes i en opdateret version på medarbejderkontoret. På de kirkegårde vi samarbejder med gælder egne brugerark og prislister. Disse opdateres og fremsendes til gruppen på mail af administrationen el. menighedsrådet ved ændringer. 3.4 Udførelse af aftaler og tilbud. Aftaler og tilbud udføres først, når aftalen er accepteret af kunden og ordreseddel er modtaget fra administration. 4.0 Fysisk Planlægning og udvikling. 4.1 Det tilstræbes, at grupperne og øvrige medarbejdere har indflydelse på planlægning og udvikling i deres område og på deres kirkegård(e). 4.2 Ved den overordnede planlægning (helhedsplaner) for en kirkegård er de medstyrende grupper høringsberettigede inden planens endelige godkendelse. 4.3 Ved detailplaner for en afdeling el. andre afgrænsede arealer deltager gruppen i planlægningsmøder med ledelsen. Kirkegårdsudvalg og landskabsarkitekt kan evt. inddrages. Det er vigtigt at alle parter har mulighed for indflydelse på områdets udseende. 5.0 Indkøb af maskiner og redskaber. 5.1 Maskiner indkøbes af mekaniker /smed samt overgartner i samråd. Koordinering af indkøb foretages i arbejdsmiljøgruppen for kirkegårde, der er identisk med maskinudvalget. Prioritering af indkøb foregår ud fra budget, maskinliste (der holdes ajour af overgartner), kommende opgaver, ergonomi, driftsøkonomi, miljø og arbejdsmiljø m.m. 5.2 Smed / mekaniker kan efter ønske fra grupper, eller ud fra egen vurdering indkøbe eksempelvis hækkeklippere, håndskubbere (græsklippere) og lign. op til ca kr. uden aftale med overgartner eller maskinudvalg.

8 5.3 Håndværktøj og redskaber indkøbes af pladsmanden el. efter aftale med denne. De kirkegårde vi samarbejder med kan med fordel selv bestille og få leveret / afhente redskaber og værktøj, efter aftale med overgartner el. pladsmand hos vores normale leverandører; Stark, Bygma og Dansand for eksempel. 6.0 Indkøb af planter og materialer. 6.1 Planter og materialer, der indgår i planlægning og udførsel af de overordnede afdelingsomlægninger og større projekter, indkøbes af overgartner. 6.2 Planter, der benyttes på de enkelte gravsteder og i mindre omlægninger på afdelinger/kirkegårde, bestilles af gruppen hos piloter/ overgartner eller bestilles direkte hos planteleverandører af gruppen med orientering til piloterne. Indkøb for over kr. aftales med ledelsen. 6.3 Øvrige materialer, græsfrø, gødning osv. bestilles af pladsmand eller overgartner. 7.0 Servicering af brugerne på kirkegården. Det er et fælles mål at: 7.1 Grupperne altid yder den bedst mulige service og kvalitet ved udførelsen af alle gartneriske opgaver. Gravstederne er en stor del af vort eksistensgrundlag og har derfor en særlig fokusering. 7.2 At brugerne trygt kan henvende sig til personalet om hjælp og vejledning. 8.0 Andre opgaver tilknyttet selvstyrende grupper: 8.1 Afvikling af ferie, afspadsering og enkelte fridage. Bemandingsplaner, ferieplaner, afvikling af afspadsering og afholdelse af enkelte fridage, aftales internt i gruppen. (Der afleveres en plan over hovedferie afvikling i gruppen til overgartner senest i uge 18). Det er meget vigtigt at der er åbenhed, ærlighed og realisme til stede når disse aftaler indgås. Det betyder i praksis at gruppen kollektivt er ansvarlig for at tilstandskravene i plejeplanen, der i det store hele forventes overholdt til alle tider i vækstsæsonen. Hvis dette ikke skønnes realistisk, eksempelvis ved ferieafvikling, skal gruppen tage kontakt til overgartner vedr. dette i så god tid som muligt. Specielt omkring helligdagene og påsken april- juni er dette forhold meget vigtigt. Afvikling af ferie og flekstid i perioden uge bør tilstræbes at være så begrænset som overhovedet muligt. 8.2 Ressourceregistrering af arbejdsfunktioner samt flekstid og fravær m.v. Disse funktioner udføres af den enkelte medarbejder og kontrolleres/ godkendes af overgartner med 1-2 ugers mellemrum. Overgartner må ikke ændre i antallet af arbejdstimer (optjent eller afholdt flekstid) uden medarbejder er orienteret, eller alternativt tillidsvalgt medarbejder. 8.3 Implementering af den Værdibaserede Personalepolitik Den forventes at grupperne ifm. nyansættelser, midlertidige ansættelser etc. tager ansvar for indførelse i vores Værdibaserede Personalepolitik.

9 9.0 Rutiner i alle grupper: 9.1 Daglige: Mail tjekkes af minimum 1 person, som sørger for at give relevant information videre. 9.2 Ugentlige: Der kan afholdes et møde af maks. 1 times varighed hvor status på diverse opgaver gennemgås: 1. Ordresedler (herunder vareforbrug: planter, sten, frø eller andet). 2. Øvrige anlægsopgaver, aftalt med ledelsen 3. Status i forholdt til rutinerne i driften, plejen og vedligeholdelsen af området/kirkegården generelt. (vanding, lugning, græsklipning, gødning, hækkeklip osv.) 4. Derudover bør følgende emner berøres hvis det er aktuelt: Vejrudsigten (Er ikke en opgave men en væsentlig faktor i planlægningen ) Bookning og koordinering af større maskiner Evt. arbejde på fremmede kirkegårde Praktikanter eller personer i jobtræning eller andre med en mere uformel tilknytning til arbejdspladsen 5. Følgende er altid aktuelt, men kan springes over: Diskussion af leveregler Snak om hvad vi i gruppen er rigtigt gode til? Hvad vi kan blive bedre til? Hvad vi med fordel kan gøre mere af? Hvad vi med fordel kan gøre mindre af? Overvej om der er samarbejdsrelationer, opgaver eller udfordringer som overgartner eller ledelse kan hjælpe jer i gruppen med at løse. Ledelsen vil meget gerne bruges som Coaches og sparringspartnere til dette. Der er ingen kontrol af udkommet eller afholdelsen af disse møder. Ledelsen kan dog varsle at deltage i disse, hvis ledelsen skønner det nødvendigt eller fordelagtigt for gruppens og derved arbejdspladsens udvikling Uddannelse af medarbejdere til nye arbejdsopgaver og ansvarsområder Dette foregår primært ved aftaler, der laves ved MUS samtaler. Der kan i løbet af året opstå mere eller mindre akutte behov for opdatering af viden, eller opgradering af medarbejdere på enkelte områder. Men ellers aftales al efteruddannelse til MUS samtaler. Nogle uddannelsesbehov kan være generelle for en gruppe, mens andre typisk vil være mere individuelt bestemt. Ledelsen kan til stadighed trænes i deres nye rolle, hvilket primært handler om træning i coaching (lære at lytte/stille spørgsmål), teambuilding (samarbejde), konfliktløsning osv.

10 Efterskrift Tillid er en kerneværdi hos Roskilde Kirkegårde. De fleste af vore lokalaftaler, organiseringsstrukturen og nærværende skrivelse, tager udgangspunkt i at vi på arbejdspladsen, har tillid til hinanden. Ledelsen udviser tillid til, at aftaler og plejerplaner bliver overholdt. Ligesom den har tillid til, at der bliver råbt på hjælp hvis ikke aftaler og plejeplaner kan overholdes. Omvendt skal og bør medarbejderne udvise tillid til, at ledelsen vil medarbejderne og grupperne det bedste. Ledelsens fremtidige rolle Indførelsen af Medstyrende grupper ved Roskilde Kirkegårde har ikke ændret ikke ved ledelsens ansvar. Det er stadig ledelsen, der har ledelsesansvaret, personaleansvaret, ansvaret for den daglige drift samt det økonomiske ansvar.

11 Skema til ny løn for gartnere og gartneriarbejdere 2014

12 Navn:. NY LØN FOR GARTNERE OG GARTNERIARBEJDERE INDLEDNING Skema pr. 1. maj 2014 Roskilde Kirkegårde er en arbejdsplads, der kendetegnes ved at være en servicevirksomhed med fokus på brugernes ønsker og behov for service og kvalitet i forbindelse med bl.a. højtideligheder, gartneriske ydelser og kundebetjening. Det er de folkevalgte, der bevilliger midlerne og udstikker de overordnede rammer for kirkegårdenes serviceniveau. Det er derfor vigtigt for ledelse og medarbejdere med klare mål, der tilkendegiver i hvilken retning Roskilde Kirkegårde skal udvikle sig. 1.1 Roskilde Kirkegårdes målsætning udadtil: * at yde en professionel og værdig bistand ved bisættelser og begravelser med respekt for afdøde og de pårørende. * at hjælpe og vejlede pårørende ved valg af gravsted, så de får den gravstedstype, der er den rigtige for netop den familie/pårørende. * at yde de pårørende den bedst mulige gartneriske service og kvalitet ved anlæg og vedligeholdelse af gravsteder. * at besøgende trygt kan henvende sig til kirkegårdenes personale om råd og vejledning. * at kirkegårdene bliver opfattet som effektive, kvalitetsbevidste og servicebetonede arbejdspladser. * at kirkegårdene udvikler nye gravstedsformer under hensyntagen til kirkegårdskulturen og brugernes ønsker. Det er ledelsen og medarbejderne ved Roskilde Kirkegårde, der skal kunne identificere sig med de overordnede mål. Medarbejdernes indstilling og holdning er således udgangspunktet for, at brugerne ved Roskilde Kirkegårde i videst muligt omfang kan få deres ønsker opfyldt. 1.2 Roskilde Kirkegårdes målsætning indadtil: at sikre kirkegårdenes medarbejdere har de nødvendige kvalifikationer til at udføre de faglige funktioner. at medarbejderne er bevidste om, og udvikler sig i relation til sine personlige egenskaber. at udvikle medarbejdernes kompetence og omstillingsevne. at tiltrække og fastholde dygtige og kvalificerede medarbejdere. at give medarbejderne indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdet, selv at tage ansvar og være medbestemmende, så der skabes arbejdsglæde. at udvikle medarbejdernes forståelse for at være hjælpsomme og hensynsfulde. at skabe et godt arbejdsmiljø med en åben dialog mellem ledelse og medarbejdere, så medarbejderne føler tryghed i ansættelsen. at motivere medarbejderne til at sikre den målsætning, der gælder udadtil, bliver efterlevet. Disse målsætninger indarbejdes i en aftale om Ny Løn. Det nye lønsystem skal således understøtte og fremme kirkegårdenes mål for løsning af opgaver og i samspil med kirkegårdenes vision og den værdibaserede personalepolitik skal Ny Løn være med til at sikre, at det fortsat er muligt at tiltrække, udvikle og fastholde medarbejdere med de nødvendige kvalifikationer ved vore kirkegårde. Ny Løn sammenkobler således lønnen direkte med den enkelte medarbejders ansvar, egenskaber og kvalifikationer. Lønaftalen ved Roskilde Kirkegårde er derfor et billede af, hvilke funktioner og kvalifikationer der er enighed om i lønudvalget at vægte til gavn for medarbejdere og vore kirkegårde. Ny Løn skal således være med til at udvikle både medarbejdere og kirkegårde med baggrund i menighedsrådets ønsker og brugernes behov.

13 2.0 GENERELLE BETRAGTNINGER Opbygningen af Ny Løn for gartnere og gartneriarbejdere består af 4 hovedelementer: Basisløn, funktionstillæg, tillæg for personlige egenskaber og selvstændige ansvarsområder. 2.1 Basisløn Basislønnen er aftalt centralt og på nuværende tidspunkt er der til både gartnere og gartneriarbejdere knyttet 2 løntrin. Efter ét år på løntrin 1 rykkes op på trin 2. Basisløn får medarbejderen for de arbejdsfunktioner som vedkommende er i stand til at udføre som nyuddannet, nyansat eller uerfaren. 2.2 Funktionstillæg (jf. bilag 1) Funktionstillæg gives for arbejdsopgaver, der ligger ud over de opgaver, der forudsættes honoreret via basislønnen. Hvilke funktioner der giver tillæg aftales i lønudvalget. Funktionstillæg er knyttet til funktionen og ikke medarbejderen, hvorfor tillægget bortfalder, når personen ikke længere varetager funktionen eller funktionen bortfalder. Når funktionen ophører, skal der tages stilling til, om de ved funktionen opnåede kvalifikationer kan videreføres som et tillæg for personlige egenskaber. En gartneriarbejder der opnår 7 point eller derover ved faglige funktioner under punkterne 1.0 til og med 4.0 overgår til gartnerløn på løntrin 1. Faglærte gartnere og gartneriarbejdere der overgår til gartnerløn, optjener ikke point i faglige funktioner fra 1.0 til og med 4.0 (Jf. Bilag 1). For en gartneriarbejder der inden for 3 års ansættelse ikke er overgået til gartnerløn, skal der udarbejdes en udviklingsplan med det formål, at overgang til gartnerløn kan ske inden for en kortere periode. Indplacering vedr. Funktionstillæg sker 1 gang årligt i april mdr. ved alm. Indplacering 2.3 Tillæg for personlige egenskaber (jf. bilag 2) Ved Roskilde Kirkegårde knytter personligt egenskabstillæg sig til den enkelte medarbejder og afspejler dennes personlige egenskaber samt den kvalitet og effektivitet, som medarbejderen lægger i udførelsen af en arbejdsopgave. De personlige egenskaber, de ikke konkret målbare kvalifikationer, er knyttet til relationen imellem kollegerne og arbejdsprocessen, kontakten til eksterne/interne samarbejdspartnere. De værdier der indgår i disse egenskaber er bl.a. samarbejdsevne, fleksibilitet, initiativ, selvstændighed og effektivitet. Disse tillæg er til genforhandling i de tilfælde, hvor forudsætningerne for tillægget bliver ændret eller bortfalder. Det kunne eksempelvis være i en ny jobfunktion eller ved et skifte i attitude, indstilling, samarbejdsvilje etc. Indplacering vedr. personlige egenskaber sker 1 gang årligt i april mdr. ved alm. Indplacering. Reduktion i tillæg for personlige egenskaber sker skriftligt og med medarbejdernes individuelle opsigelsesvarsel i henhold til funktionærloven. Det tilstræbes, at den ansattes samlede lønforhold ikke forringes.

14 2.4 Selvstændige ansvarsområder (jf. bilag 3) Tillæg ved selvstændige ansvarsområder knytter sig til den enkelte medarbejder, der varetager særlige driftsområder eller særlige funktioner, hvor medarbejderen påtager sig et ansvar for arbejdsopgaven. Reduktion i tillæg for selvstændige ansvarsområder sker skriftligt og med medarbejdernes individuelle opsigelsesvarsel i henhold til funktionærloven. Det tilstræbes, at den ansattes samlede lønforhold ikke forringes. 3.0 GÆLDENDE FORHOLD VED ROSKILDE KIRKEGÅRDE Ved Nyløns-forhandlinger i 2014, vil ingen medarbejder ved Roskilde Kirkegårde blive sat ned i løn, der er knyttet til funktionstillæg. De medarbejdere, som får funktionstillæg for arbejdsopgaver de ikke længere udføre, vil forsat opnå de samme tillæg indtil evt. nye funktionstillæg erstatter de gamle. De i denne aftale gældende bestemmelser for funktionstillæg træder først i kraft, når medarbejderen har opnået nye funktionstillæg til erstatning for de gamle. Der nedsættes et lønudvalg bestående af den daglige leder (overgartneren) og tillidsmanden. Lønudvalget kan udvides til 4 repræsentanter, dog altid paritetisk sammensat. Lønudvalget skal foretage indplacering af medarbejdere og revidere samtlige indplaceringer én gang årligt. Sker der skift i udførelsen af arbejdsfunktioner og ansvarsområder vil der skulle foretages en ny indplacering senest 3 måneder efter ændringen. Når de nye ansvarsopgaver og løn indplaceringer er trådt i kraft, er der aftalt en 3 måneders prøveperiode, hvor ledelsen uden varsel kan fritage medarbejderen for de nye ansvarsopgaver, hvis de ikke bliver udført tilfredsstillende. Ligeledes kan en medarbejder sige fra overfor en ansvarsopgave i denne periode, hvis medarbejderen ikke skønner at kunne magte opgaven. En medarbejder der således fritages fra ansvarsopgaver, vil oppebære den aftalte Ny Løn s indplacering i prøveperioden. Nye medarbejdere indplaceres senest 6 mdr. efter ansættelsen. 3.1 Uddannelses forløb. Der aftales et uddannelses/udviklings forløb for hver enkelt medarbejder 1-2 år frem ved MUSsamtalerne. Uddannelsen kan være eksternt eller internt. Aftalen tager udgangspunkt i den enkelte medarbejders ønske og behov og kirkegårdens målsætning og behov. Efter en konkret vurdering i lønudvalget vil overgang fra gartneriarbejder til aflønning som gartner være mulig. Overgang kan finde sted når den ansatte har været beskæftiget med relevant gartnerarbejde i 2 år og har gennemført en relevant efteruddannelse inden for jordbrugets efteruddannelse, svarende til 10 ugers teoretisk uddannelse (Jf. Organisationsaftalen). Aftalen er gældende fra 01. maj 2014 og kan opsiges skriftligt af begge parter med 3 mdr. varsel.... Dato Inger Kvistgaard Hansen Henning Lektonen Tillidsmand Kirkegårdsleder

15 Bilag Funktionstillæg. Der kan gives tillæg for nedenfor nævnte 12 arbejdsfunktioner. De arbejdsopgaver der er tilknyttet den enkelte arbejdsfunktion er listet op efterfølgende. 1. Point 2. Point som 1. samt 3. Point som 2. samt Normalt kendskab til arbejdsfunktionen og udfører mange af arbejdsopgaverne tilfredsstillende. Stort kendskab til arbejdsfunktionen og udfører alle arbejdsopgaverne selvstændigt på alle områder Overordnet kendskab til arbejdsfunktionen og vejleder medarbejdere i udførelsen af opgaverne, samt vejlede publikum Faglærte/tillærte gartnere opnår ikke point i faglige funktioner som forventes at være en del af den grundviden, som en nyudlært/tillært gartner har opnået og efterfølgende kan udføre. Der gives ikke tillæg for deltagelse i kurser, men for det arbejde, som den enkelte medarbejder faktisk kan udføre. Bedømmelse af faglige funktioner. 1.0 Pleje og vedligeholdelse af gravarealer og parkarealer Tildelte point Fra 1 til Plantning af årstidens blomster, løg m.v Græspleje Beskæringsarbejder Anlæg og omlægning af gravarealer og parkarealer Pyntegrønt Kistebegravelse og urnenedsættelse Mindre reparationer af maskiner og værktøj Rengøring og vedligeholdelse af bygninger Administration af gravsteder Faglig rådgivning ved anlæg af gravsted Kendskab til kirkegårdsdrift og definition af ydelser og normer 3 - Point i alt: 19

16 Bedømmelsespunkter til faglige funktioner: 1.0 Pleje og Vedligeholdelse af gravarealer og parkarealer 1.1 Fjerne uønsket vegetation, rive og kultivere. 1.2 Fjerne visne blomster m.v. 1.3 Lettere beskæring af beplantning. 1.4 Vanding af årstidens blomster. 1.5 Pålægning af perlesten/grus og muld. 1.6 Vask af gravminder. 1.7 Gasbrænding/miljørive. 1.8 Maskinfejning. 1.9 Snerydning. 2.0 Saltning og grusning 2.0 Plantning af årstidens blomster, løg m.m. 2.1 Plantning af påskeliljer. 2.2 Plantning af årstidens blomster. 2.3 Lægning af løg. 2.4 Udsætning af juletulipaner. 2.5 Udlægning af moskranse m.v. 3.0 Græspleje 3.1 Græsklipning med små/store maskiner. 3.2 Kantskæring/kantklipning. 3.3 Anlæg; jordarbejde og såning. 3.4 Græspleje; gødning og vanding. 3.5 Vertikalskæring. 3.6 Topdressing. 4.0 Beskæringsarbejder 4.1 Beskæring af beplantning. 4.2 Beskæring af større træer (lift/stige). 4.3 Hækklipning. 4.4 Formklipning. 4.5 Træfældning. 5.0 Anlæg og omlægning af gravarealer og parkarealer 5.1 Stenarbejde med tilhugning. 5.2 Jord og plantearbejde. 5.3 Omlægning/opretning. 5.4 Opsætning/opretning af gravminder. 5.5 Sløjfning af beplantning, stenarbejder og gravminder. 5.6 Tegning og planlægning.

17 6.0 Pyntegrønt. 6.1 Alm. granpålægning på gravarealer 6.2 Granpyntning på gravarealer 6.3 Granudsmykning af parkarealer. 6.4 Oprydning ved pålægning og ved granaftagning. 7.0 Kistebegravelse og urnenedsættelse 7.1 Rydning af gravsted inden jordbegravelse. 7.2 Gravning og pyntning af kistegrav. 7.3 Tildækning af kistegrav. 7.4 Gravning, pyntning og tildækning af urnegrav. 7.5 Deltager i mørkt tøj ved begravelse/urnenedsættelse. 7.6 Midlertidigt anlæg efter begravelse. 8.0 Mindre Reparationer af maskiner og værktøj 8.1 Rengøring af maskiner og værktøj. 8.2 Påpasselighed ved behandling af værktøj og maskiner. 8.3 Oliecheck og benzinpåfyldning. 8.4 Mindre reparation af maskiner. 8.5 Reparation af værktøj. 8.6 Maling af maskiner og værktøj. 9.0 Rengøring og vedligeholdelse af bygninger 9.1 Kapelkrematorium. 9.2 Mandskabsbygning. 9.3 Maskinbygning. 9.4 Rensning af tagrender, rensebrønde og kloaker. 9.5 Små reparationsopgaver. 9.6 Maleropgaver af vægge og træværk Administration af gravsteder 10.1 Betjening og vejledning af publikum ved gravstedssalg Betjening og vejledning af publikum ved anlæg og omlægning af gravsteder Udregning af tilbud ved gravstedsanlæg og omlægninger Opslag i Brandsofts Gravstedssystem Faglig rådgivning ved anlæg af gravsted 11.1 Medarbejderen er i stand til at give en fagligt fornuftig rådgivning over for gravstedsejere, der samtidigt rummer sans for muligheder og begrænsninger Kunsten er i høj grad at favne de ønsker pårørende måtte have og kombinerer dem med den fagligt bedste løsning Kendskab til kirkegårdsdrift og definition af ydelser, normer og prioriteter 12.1 Medarbejderen har styr på de gartneriske ydelser og begreber Medarbejderen formår at forholde sig til plejeplan og faglige retningslinjer Medarbejderen er sikker på retningslinjer og faglige prioriteter.

18 Bilag Tillæg for personlige egenskaber Tillæggene for personlige egenskaber knytter sig til den enkelte medarbejders personlige egenskaber. (Jf. afsnit 2.3 ). Der kan tildeles op til 3 point pr. egenskab. Ydes efter vurdering af i hvor høj grad medarbejderen bringer sine personlige egenskaber i spil i sin ansættelse, samt en vurdering af, i hvor høj grad der er brug for den givne egenskab i den enkeltes jobfunktion. Bedømmelse af personlige egenskaber Tildeles 1-3 point pr. kvalifikation 1.0 Præcis, tydelig og serviceorienteret over kunder og leverandører Stor stabilitet og sikkerhed i varetagelse af arbejdsopgaver Struktureret arbejdsform, hvor tiden/opgaven disponeres fornuftigt Deltager aktivt i efteruddannelse: planlægning, tilmelding, opfølgning og vidensdeling Tager initiativ til at forbedre arbejdsmiljøet / arbejdsgangene Gode kommunikations- og formidlingsevner over for kollegaer, ledelse og kunder. 7.0 Vilje til at samarbejde med kollegaer og ledelse om driften af fremmede kirkegårde. 8.0 God omstillingsevne til at varetage nye opgaver og nødvendige ændringer. 9.0 Kreativ og initiativrig som er med til at udvikle og skabe en attraktiv arbejdsplads Pligtopfyldende og ansvarsbevidst Tilstræber effektivitet Udviser stort engagement og motivation Tilstræber en høj kvalitet ved udførelse af arbejdsopgaver. 3 Point i alt 34

19 3.3.1 Forklaring til tillæg for personlige egenskaber 1. Medarbejderen formår at give præcis og tydelig kommunikation videre til besøgende, leverandører og pårørende. Medarbejderen ved hvor oplysninger skal gives videre og er ikke i tvivl om kommandoveje og ansvarsområder (eksempelvis vedr. vognmænd, leverancer, besøgende til kapel osv.). 2. Medarbejderen udviser stor stabilitet og sikkerhed i varetagelse af arbejdsopgaver, herunder også evnen til at kunne prioritere fornuftigt imellem de enkelte arbejdsopgaver. 3. Medarbejderen formår, både at strukturer sin arbejdstid således at de væsentligste opgaver bliver prioriteret først, samtidigt med at medarbejderen formår at planlægge sig til en effektiv arbejdsdag. Medarbejderen skal bevise, at der undgås spildtid (forlængede pauser, sludren over hækken, glemt værktøj osv.). 4. Medarbejderen deltager aktivt i efteruddannelse: dvs. medarbejderen er selv på banen aktivt, i forhold til: planlægning, afsøgning af muligheder, tilmelding, opfølgning og videns deling og evt. muligheder for refusionsydelser. 5. Medarbejderen kommer med input til kollegaer og ledelse, der kan gøre dagligdagen nemmere og mere effektiv. Medarbejderen er nysgerrig på eksempelvis maskinløsninger og andre hjælpemidler, der kan gøre hverdagen nemmere. Medarbejderen tænker i muligheder frem for begrænsninger. 6. Medarbejderen løser op for konflikter. Medarbejderen kan få en fastlåst proces eller situation tilbage på sporet. Man kan få interesser til at mødes. Medarbejderen kan oversætte fra ledelse til kollegaer eller omvendt, eller blandt medarbejderne internt. 7. Medarbejderen udviser interesse, initiativ og lyst til at varetage driften af fremmede kirkegårde: Dette kan kræve at medarbejderen er fleksibel i forhold til mødested, transport osv. 8. Medarbejderen udviser i alle henseender god omstillingsevne til at varetage nye opgaver og nødvendige ændringer. 9. Medarbejderen er kreativ og initiativrig, er med til at udvikle en attraktiv arbejdsplads, både på et socialt plan i forhold til kollegaer og arrangementer, men eksempelvis også i forhold til arbejdsmiljø, forslag til aftaler og ordninger på et mere professionelt plan. 10. Medarbejderen beviser at vedkommende er pligtopfyldende og ansvarsbevidst, hvilket kommer til udtryk igennem det niveau ens opgaver bliver udført på. Både i forhold til at prioritere og planlægge opgaverne samt i forhold til blikket for, hvornår der skal sættes ind, og hvornår medarbejderen eksempelvis, lempeligst kan afvikle fridage og ferie. 11. Medarbejderen tilstræber effektiv arbejdstid i videst muligt omfang, og formår eksempelvis at lægge pauser og flekstid i overensstemmelse hermed. 12. Medarbejderen udstråler motivation, lyst og engagement over kollegaer, kunder og ledelse. Igennem holdning, udmelding og kropssprog. Samt ikke mindst i udført handling. 13. Medarbejderen tilstræber, som udgangspunkt, altid en høj kvalitet ved udførelse af arbejdsopgaver, hvor det alt andet lige er de faglige normer og tilstandskrav i plejeplanen der sætter niveauet.

20 Bilag Selvstændige ansvarsområder Tillæg for selvstændige ansvarsområder knytter sig til den enkelte medarbejder, der varetager særlige driftsområder eller særlige funktioner, hvor medarbejderen påtager sig et ansvar for arbejdsopgaven. Ved tildeling af point, skeles der til: Antallet af personer man deler ansvaret med. Med hvilken frekvens opgaven / ansvaret optræder, hvilken arbejdsmængde er forbundet med ansvarsområdet. Samt i hvor høj grad medarbejderen er afhængig af støtte fra ledelse eller administrativt personale. Ansvarsområder markeret med * giver en fastlagt ansvars point sum, mens øvrige er variable. Bedømmelse af ansvarsområder Tildelte point Fra 1-10 * Kapeltjeneste 5 * Krematorietjeneste - Maskinansvarlig - * Tillids- eller sikkerhedsrepræsentant 4 * Ansvar for uddannelse af elever / lærlinge - * Ansvar for praktikanter og andre midlertidige ansatte 1 Ansvar for selvstændig administration af kirkegårde - * Ansvar for salg af gravsteder 3 * Ansvar for begravelser - Ansvar for øvrigt administrativt arbejde 1 Ansvar for rengøring af større bygningsområder 1 * Kontakt og samarbejde med menighedsråd - Point i alt 15

BRUGERARK FOR ROSKILDE KIRKEGÅRDE I ROSKILDE DOMPROVSTI

BRUGERARK FOR ROSKILDE KIRKEGÅRDE I ROSKILDE DOMPROVSTI BRUGERARK FOR ROSKILDE KIRKEGÅRDE I ROSKILDE DOMPROVSTI Takster gældende fra: 1. januar 213 31. december 213 Kirkegårdenes kontor Kong Magnus Vej 13 4 Roskilde Tlf. 4635 89 www.roskilde-kirkegaarde.dk

Læs mere

D. TAKSTER PR. 1. OKTOBER 2010 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE I GL. ROSKILDE KOMMUNE ERHVERVELSE OG FORNYELSE AF GRAVSTEDER

D. TAKSTER PR. 1. OKTOBER 2010 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE I GL. ROSKILDE KOMMUNE ERHVERVELSE OG FORNYELSE AF GRAVSTEDER D. TAKSTER PR. 1. OKTOBER 21 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE I GL. ROSKILDE KOMMUNE INDLEDNING. Taksterne for Erhvervelse og fornyelse, Begravelse og urnenedsættelse, Benyttelse af kirke og kapel samt Kremation

Læs mere

BRUGERARK FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD

BRUGERARK FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD BRUGERARK FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD Takster gældende fra: 1. januar 215 31. december 215 TAKSTER PR. 1. JANUAR 215 GÆLDENDE FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD INDLEDNING. Taksterne for Erhvervelse, Begravelse og

Læs mere

ROSKILDE DOMPROVSTI. Kirkegårdenes Brugerark. med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015

ROSKILDE DOMPROVSTI. Kirkegårdenes Brugerark. med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015 ROSKILDE DOMPROVSTI Kirkegårdenes Brugerark med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015 Brugerarket er fælles for alle kirkegårde i provstiet med justering for Himmelev Sogns Kirkegård Kirkegårdstakster

Læs mere

KIRKEGÅRDSTAKSTER FOR VORDINGBORG KIRKEGÅRDE

KIRKEGÅRDSTAKSTER FOR VORDINGBORG KIRKEGÅRDE KIRKEGÅRDSTAKSTER FOR VORDINGBORG KIRKEGÅRDE Takster gældende fra 1. januar 2015 31. december 2015 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE VED VORDINGBORG KIRKE Taksterne for Erhvervelse og fornyelse, Begravelse og

Læs mere

Takster 2015 1/12 2014-1/12 2015. Brande - Uhre - Skærlund kirkegårde

Takster 2015 1/12 2014-1/12 2015. Brande - Uhre - Skærlund kirkegårde Takster 2015 1/12 2014-1/12 2015 Brande - Uhre - Skærlund kirkegårde Erhvervelse af gravsted Gravsteder kan erhverves på Gamle, Vestre, Østre, Uhre og Skærlund kirkegårde. Erhvervelsen er gratis for folkekirkemedlemmer.

Læs mere

Takster for. Aabenraa Kirkegård. pr. 1. januar 2014. Aabenraa Sogn. Afregning

Takster for. Aabenraa Kirkegård. pr. 1. januar 2014. Aabenraa Sogn. Afregning Afregning Afregning for kirkegårdens ydelser sker forud for 1/2 år ad gangen, således at fakturaer vedr. vedligeholdelse og blomster udsendes primo året, mens fakturaer vedr. grandækning mv. udsendes medio

Læs mere

Kirkegårdstakster & Ordensregler. for. Magleby & Borre Kirkegårde

Kirkegårdstakster & Ordensregler. for. Magleby & Borre Kirkegårde Kirkegårdstakster & Ordensregler for Magleby & Borre Kirkegårde Takster gældende for 1. jan. 2015 31. dec. 2015 I. Medlem af folkekirken Inden for komm. Ved Medlem af folkekirken Indenfor komm. forstås

Læs mere

ROSKILDE DOMPROVSTI. Kirkegårdenes Brugerark. med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015

ROSKILDE DOMPROVSTI. Kirkegårdenes Brugerark. med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015 ROSKILDE DOMPROVSTI Kirkegårdenes Brugerark med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015 Brugerarket er fælles for alle kirkegårde i provstiet med justering for Jyllinge Kirkegård TAKSTER

Læs mere

Kirkegårdstakster. for. Køng Svinø Kirkegårde

Kirkegårdstakster. for. Køng Svinø Kirkegårde Kirkegårdstakster for Køng Svinø Kirkegårde Takster gældende for 1. april 2011 31. marts 2012 Taksterne for Erhvervelse og fornyelse samt Begravelse og urnenedsættelse er opdelt i 3 takstgrupper: Medlem

Læs mere

Omregningsfaktoren ganges med tallet i rubrikken for at få prisen i kr. D. Takster

Omregningsfaktoren ganges med tallet i rubrikken for at få prisen i kr. D. Takster Omregningsfaktoren ganges med tallet i rubrikken for at få prisen i kr. Omregningsfaktoren for 2012 er 39,5. D. Takster A. en reguleres hvert år med omregningsfaktoren, som udsendes fra Ribe Stift til

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Anlæg og pasning af gravsteder

Anlæg og pasning af gravsteder Anlæg og pasning af gravsteder Gravstedstyper På de tre kommunale kirkegårde Almen-, Søndre- og Østre Kirkegård findes følgende gravstedstyper: Traditionelle kistegrave Denne type gravsteder giver mulighed

Læs mere

Sæby Kirkegård. Nyttige oplysninger ved valg af gravsted

Sæby Kirkegård. Nyttige oplysninger ved valg af gravsted Sæby Kirkegård Nyttige oplysninger ved valg af gravsted Sæby Kirkegård Har et areal på 30.000 m2, og rummer 2850 kistegravsteder og 800 urnegravsteder. Den ældste del af den nuværende kirkegård blev indviet

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Struer Kommune Lønpolitik

Struer Kommune Lønpolitik Struer Kommune Lønpolitik side1 af 6 Lønpolitik Struer kommunes lønpolitik gælder for alle driftsområder og alle kommunalt ansatte. Lønpolitikken skal understøtte opfyldelsen af vedtagne politikker og

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

BETALINGSREGLEMENT. for ÅRHUS KOMMUNES KIRKEGÅRDE. Gældende fra 1. marts 2010 for Nordre og Vestre kirkegårde

BETALINGSREGLEMENT. for ÅRHUS KOMMUNES KIRKEGÅRDE. Gældende fra 1. marts 2010 for Nordre og Vestre kirkegårde BETALINGSREGLEMENT for ÅRHUS KOMMUNES KIRKEGÅRDE Gældende fra 1. marts 2010 for Nordre og Vestre kirkegårde 2 1.0. Almindelige regler - gældende for såvel de obligatoriske som de "frivillige" takster,

Læs mere

Svendborg Provsti. Kirkegårdstakster gældende pr. 1. januar 2015

Svendborg Provsti. Kirkegårdstakster gældende pr. 1. januar 2015 Svendborg Provsti Kirkegårdstakster gældende pr. 1. januar 2015 Dette skema er beregnet med en fredningstid på henholdsvis 10 år for urner og 20 år for kister. Har man andre fredningstider betales forholdsmæssigt.

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Værdi grundlag. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Værdi grundlag. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Værdi grundlag Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Professionalisme I betjeningen af borgerne samt i interne og eksterne samarbejdsrelationer optræder vi professionelt og serviceorienteret. Vi er opmærksomme

Læs mere

Tønder Kirkegård. Tønder Provsti TAKSTOVERSIGT

Tønder Kirkegård. Tønder Provsti TAKSTOVERSIGT Tønder Kirkegård Tønder Provsti TAKSTOVERSIGT 2015 Tønder Kirkegård. Ribelandevej 47. 6270 Tønder. Tlf. 21 26 08 80. Telefontid: 8.00 til 14.00. Træffes efter aftale E-mail: tonder-kirkegaard@mail.tele.dk

Læs mere

Skatteministeriets lønpolitik

Skatteministeriets lønpolitik Skatteministeriets lønpolitik Lønpolitikken beskriver de principper, kriterier og processer, der er gældende ved tildeling af tillæg og udnævnelser i Skatteministeriet. Lønpolitikken skal understøtte,

Læs mere

Seniorpolitik ved Roskilde Kirkegårde Roskilde september 2008

Seniorpolitik ved Roskilde Kirkegårde Roskilde september 2008 Roskilde Kirkegårde Seniorpolitik ved Roskilde Kirkegårde Roskilde september 2008 Indledning I løbet af få år står vi over for en ny ansættelsessituation ved vore kirkegårde. Tidligere var en del af de

Læs mere

TAKSTER 1.1 31.12 2012

TAKSTER 1.1 31.12 2012 Frederikshavn Provsti AALBORG STIFT TAKSTER 1.1 31.12 2012 for kirkegårdene i Frederikshavn provsti Frederikshavn kommune, Aalborg Stift D. TAKSTER 30 De i 31-40 anførte takster reguleres årligt af provstiudvalget

Læs mere

2 Fakta om personalehåndbogen

2 Fakta om personalehåndbogen 2 Fakta om personalehåndbogen FORORD Denne lille guide om personalehåndbogen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

Ydelser og takster Vedsted Kirkegård 2012

Ydelser og takster Vedsted Kirkegård 2012 Ydelser og takster Vedsted Kirkegård 2012 Taksterne er fastsat af Jammerbugt Provsti som grundbeløb der reguleres en gang årligt. Faktor 2012 = 36,05 Henvendelse om gravsteder kan ske til kirkegårdskontoret

Læs mere

Beregning af kostprisbaserede kirkegårdstakster

Beregning af kostprisbaserede kirkegårdstakster Beregning af kostprisbaserede kirkegårdstakster Vejledning i brug af vedhæftede regnearks 10 faner Udregningsmetoden er udviklet af en arbejdsgruppe, nedsat af Kirkeministeriet i foråret 2007 som et underudvalg

Læs mere

Seniorpolitik Kriminalforsorgen i Grønland oktober 2013

Seniorpolitik Kriminalforsorgen i Grønland oktober 2013 Seniorpolitik Kriminalforsorgen i Grønland oktober 2013 Indhold 1. Indledning...3 2. Mål...3 3. Hvornår er man senior?...3 4. Seniorplan som et element i MUS...3 5. SeniorMUS...4 6. Indholdet af seniorpolitikken...4

Læs mere

POLITIK. Personalepolitik UCC. HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010. Side 1 af 8

POLITIK. Personalepolitik UCC. HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010. Side 1 af 8 POLITIK Personalepolitik UCC HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010 Side 1 af 8 Indhold Indledning og personalepolitikkens opbygning... 3 Personalepolitikkens grundlag... 3 1. Faglighed... 4 POLITIK

Læs mere

LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER.

LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER. LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER. Formål Formålet med lønpolitikken er at beskrive, hvilke principper vi i Brabrand og Sdr. Aarslev lægger vægt på i udmøntningen af løn og beskrive processen

Læs mere

Personalepolitik UCC Marts 2010

Personalepolitik UCC Marts 2010 HR Personalepolitik Marts 2010 Personalepolitikken hos UCC Personalepolitik UCC Marts 2010 Side 1 af 11 Indledning og personalepolitikkens opbygning Personalepolitikken ønsker at favne bredt og samtidig

Læs mere

Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015

Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015 Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015 Taksterne er fastsat for hele Hillerød provsti af provstiudvalget i Hillerød De pristalsreguleres hvert år pr 1. januar Erhvervelse og fornyelse af gravsteder

Læs mere

Hedensted St. Dalby Kirkegårde Informationskatalog

Hedensted St. Dalby Kirkegårde Informationskatalog Hedensted St. Dalby Kirkegårde Informationskatalog Dødsfald Valg af gravsted Valg muligheder af ydelser Prisliste for diverse ydelser 1 Indledning Tanken bag dette informationskatalog er, at kunne give

Læs mere

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen 1. INDLEDNING...1 2. ARBEJDSTID...1 3. PAUSER...1 4. PÅLAGT OVERARBEJDE...1 5. PÅLAGT MERARBEJDE...1 6.

Læs mere

Kirkegårdstakster for Skanderborg provsti

Kirkegårdstakster for Skanderborg provsti Kirkegårdstakster for Skanderborg provsti Omkostningsbaserede kirkegårdstakster (Følgende gælder for alle aftaler indgået fra den 1. januar 2011) Kirkegårdstakster skal fremover følge de statslige regler

Læs mere

Takstregulativ for Hjallese provsti. gældende fra 1. januar 2012

Takstregulativ for Hjallese provsti. gældende fra 1. januar 2012 Takstregulativ for Hjallese provsti gældende fra 1. januar 2012 Indholdsoversigt: Side Erhvervelse af gravsteder... 2 Reservering af gravsteder... 3 Fornyelse af gravsteder... 3 Forlængelse af brugsret...

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

Introduktion/instruktionsskema for nye. medarbejdere ved Silkeborg Kirkegårde og Krematorium

Introduktion/instruktionsskema for nye. medarbejdere ved Silkeborg Kirkegårde og Krematorium Introduktion/instruktionsskema for nye medarbejdere ved Silkeborg Kirkegårde og Krematorium Medarbejder: Dette skema er udformet som en hjælp til dig som ny medarbejder, ledelsen og sikkerhedsgruppen ved

Læs mere

TAASTRUP NYKIRKE Kirkegårdskontoret Birkedalsvej 2 2630 Taastrup Email: kg@taastrupnykirke.dk Tlf: 70 10 02 16 Fax: 43 99 65 69 Regulativ for kirkegårdens afdeling 11 nr. 001-260. Anvendelse: Afdelingen

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Lønpolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2008 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold Formål 3 Lønelementer 3 Basisløn og centralt fastsatte

Læs mere

på kirkegårdene ved Vig kirke

på kirkegårdene ved Vig kirke på kirkegårdene ved Vig kirke www.vigkirke.dk Gravsteder på kirkegårdene ved Vig kirke Her en orientering og et tilbud til dem, der skal have passet et gravsted. Vig Kirkes menighedsråd vil med denne folder

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Takster for kirkegårdene i Ringkøbing-Skjern Provstier 2014

Takster for kirkegårdene i Ringkøbing-Skjern Provstier 2014 0,4 Takster for kirkegårdene i Ringkøbing-Skjern Provstier 2014 D. Takster Erhvervelse og fornyelse af gravsteder. Fredningstiden er 25 år for kister/15 år for urner. Barnegravsteder 15 år. Egetræskister

Læs mere

Budgetudvalget for provstierne i Aarhus Kommune KIRKEGÅRDSTAKSTER

Budgetudvalget for provstierne i Aarhus Kommune KIRKEGÅRDSTAKSTER Budgetudvalget for provstierne i Aarhus Kommune KIRKEGÅRDSTAKSTER for folkekirkens kirkegårde i Nordre, Vestre og Søndre Provsti, Aarhus Kommune, gældende fra 1. september 2012. Der er ikke tilknyttet

Læs mere

GEUS PERSONALEPOLITIK

GEUS PERSONALEPOLITIK OKTOBER 2012 GEUS PERSONALEPOLITIK G E U S FORORD Det er afgørende, at GEUS mission, vision og værdier understøttes af en personalepolitik. GEUS overordnede vision: Geologi for et samfund i forandring

Læs mere

Takster og vejledning for erhvervelse, fornyelse, ren- og vedligeholdelse mv. af gravsteder på kirkegårde i året 2014.

Takster og vejledning for erhvervelse, fornyelse, ren- og vedligeholdelse mv. af gravsteder på kirkegårde i året 2014. Holstebro Provsti Kirkestræde 9A Tlf. 96 10 08 63 E-mail: holstebro.provsti@km.dk Menighedsrådene i Holstebro Provsti, Viborg Stift Bedes omdelt til kasserer, kirkeværge, graver og kirkegårdsleder. Januar

Læs mere

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Med personalepolitikken ønsker vi at bidrage til at indfri byrådets vision for Ringsted Kommune. Visionen udpeger en række ambitiøse målsætninger for en

Læs mere

Takster for kirkegårdene i Ringkøbing Provsti 2015

Takster for kirkegårdene i Ringkøbing Provsti 2015 0,5 Takster for kirkegårdene i Ringkøbing Provsti 2015 D. Takster Erhvervelse og fornyelse af gravsteder. Fredningstiden er 25 år for kister/15 år for urner. Barnegravsteder 15 år. Egetræskister eller

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Revideret oplæg om nyt lønsystem Forsikringsløn Version 5 26. november 2012

Revideret oplæg om nyt lønsystem Forsikringsløn Version 5 26. november 2012 Revideret oplæg om nyt lønsystem Forsikringsløn Version 5 26. november 2012 Parterne har i arbejdsgruppen om Forsikringsløn fortsat drøftelserne om afskaffelse af det eksisterende anciennitetssystem og

Læs mere

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning FORORD Denne lille guide om rekruttering er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HR-området. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration til at arbejde struktureret

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

TAKSTOVERSIGT IKAST KIRKEGÅRDE 2015

TAKSTOVERSIGT IKAST KIRKEGÅRDE 2015 TAKSTOVERSIGT IKAST KIRKEGÅRDE 2015 Indledning Takstoversigt gældende for 2015 for Ikast Kirkegårde. Taksterne er gældende for 1 år og er fastsat på baggrund af satser og retningslinier udgivet af Ikast-Brande

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

FUNKTIONS- OG STILLINGSBESKRIVELSE FOR DRIFTSLEDER MED PERSONALEANSVAR.

FUNKTIONS- OG STILLINGSBESKRIVELSE FOR DRIFTSLEDER MED PERSONALEANSVAR. FUNKTIONS- OG STILLINGSBESKRIVELSE FOR DRIFTSLEDER MED PERSONALEANSVAR. Boligorganisation Afdeling Antal lejemål Antal ansatte i afdelingen StillingsbetegnelseNavn fsbkollegiet Solbakken1441 fuldtidsansat,

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

Organisationsaftale. mellem. Banedanmark. Dansk Jernbaneforbund

Organisationsaftale. mellem. Banedanmark. Dansk Jernbaneforbund Organisationsaftale mellem Banedanmark og Dansk Jernbaneforbund 1. april 2013 2 INDHOLD SIDE BEMÆRKNINGER, J 1: Organisationsaftalens dækningsområde. 4 2: Ansættelse 5 3: Lønsystemet 5 4: Tjenesteanciennitet

Læs mere

Gravsteder. Skivholme, Sjelle og Skjørring kirker. Orientering om kirkegårdene. ved

Gravsteder. Skivholme, Sjelle og Skjørring kirker. Orientering om kirkegårdene. ved Gravsteder ved Skivholme, Sjelle og Skjørring kirker Orientering om kirkegårdene De fleste af os vil før eller siden skulle tage stilling til forhold vedrørende begravelse eller bisættelse, gravsted m.

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Aarhus Kommunes Kirkegårde

Aarhus Kommunes Kirkegårde Aarhus Kommunes Kirkegårde Prisbog 2014 Indhold 1 Ydelser i forbindelse med dødsfald... 1 1.1 Benyttelse af kapel... 1 1.2 Kremation... 1 1.3 Gravkastning... 1 1.4 Urnenedsættelse... 1 1.5 Udlevering og

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

Løgumkloster kirkegård

Løgumkloster kirkegård Løgumkloster kirkegård Klostergade 7 6240 Løgumkloster Tlf.:7474 5243 Kontortid mandag til fredag fra kl. 9,30 til 10.00 Udover denne tid kan vi træffes på tlf..: 4084 2494 Indhold: Indhold 2 Div. Orientering

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1.

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1. FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN For fysioterapeuter og ergoterapeuter ved Center for Hjælpemidler og Kommunikation Aabenraa kommune pr. 1.april 2009 XuoJ D < ry>u\ty\ > tcr*> Generelle forhold Betingelser Forhåndsaftalen

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

RYE OG KIRKE SONNERUP KIRKEGÅRDE. Information om gravsteder

RYE OG KIRKE SONNERUP KIRKEGÅRDE. Information om gravsteder RYE OG KIRKE SONNERUP KIRKEGÅRDE Information om gravsteder BEGRAVELSE OG BISÆTTELSE Handlingen i kirken samt erhvervelse af gravsted i fredningstiden, er gratis for medlemmer af folkekirken, der bor eller

Læs mere

Et naturligt samarbejde...

Et naturligt samarbejde... Et naturligt samarbejde... 2 visioner NYGAARDS visioner er: - at skabe et levende grønt udemiljø med planter, der gror og trives. - at være en naturlig samarbejdspartner for vores kunder. - at være en

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet.

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Kontaktpersonen Formål På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Som kontaktperson sikre, at medarbejdernes ressourcer anvendes bedst muligt, til glæde

Læs mere

Vedtægt for de kommunale kirkegårde i Aalborg

Vedtægt for de kommunale kirkegårde i Aalborg Vedtægt for de kommunale kirkegårde i Aalborg Vedtægt for de kommunale kirkegårde i Aalborg. Indhold: Side: Ledelse og administration... Dødsfald... Kirkegårdene... Gravsteder... Gravsteders indhegning

Læs mere

Vejledende takster pr. 1. januar 2012. ERHVERVELSE AF GRAVSTEDER

Vejledende takster pr. 1. januar 2012. ERHVERVELSE AF GRAVSTEDER Vejledende takster pr. 1. januar 2012. ERHVERVELSE AF GRAVSTEDER 31 Første erhvervelse af et gravsted for en periode svarende til fredningstiden, jf. vedtægtens 20 og 24, er vederlagsfri for personer,

Læs mere

Lokalaftale nr. 1.1 Dato: 1. juni 2013

Lokalaftale nr. 1.1 Dato: 1. juni 2013 Lokalaftale nr. 1.1 Mellem timelønnede uddannede serviceelektrikere WICOTEC Kirkebjerg A/S, ansat i afdeling 10 på, Roskildevej 338, 2630 Taastrup, Hovedvejen 232, Osted, 4320 Lønaftale 01.06.2013 1.06.2014

Læs mere

Personalehåndbog Per Pedersen A/S

Personalehåndbog Per Pedersen A/S Personalehåndbog Per Pedersen A/S Indledning Denne personalehåndbog er tænkt som en hjælp for alle medarbejdere. Personalehåndbogen kan bruges som et opslagsværk, hvor man kan søge oplysninger om virksomheden,

Læs mere

GRAVSTED KERTEMINDE KIRKEGÅRD. Hvilken gravstedsform kan vi vælge, og hvad vil det betyde?

GRAVSTED KERTEMINDE KIRKEGÅRD. Hvilken gravstedsform kan vi vælge, og hvad vil det betyde? GRAVSTED PÅ KERTEMINDE KIRKEGÅRD Hvilken gravstedsform kan vi vælge, og hvad vil det betyde? Der er mange ting at tage stilling til i forbindelse med et dødsfald. Oven i sorgen skal der her og nu træffes

Læs mere

Lønpolitik for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Lønpolitik for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter MINISTERIET FOR MBBL er dialog en vigtig forudsætning for, at lønpolitikken bliver konkret, gennemsigtig og fungerer som et fælles udgangspunkt for løndannelse i ministeriet. Derfor er lønpolitikken blevet

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

Aftale om løn efter principperne om "ny løn" til videnskabelige medarbejdere på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, AAU

Aftale om løn efter principperne om ny løn til videnskabelige medarbejdere på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, AAU Aftale om løn efter principperne om "ny løn" til videnskabelige medarbejdere på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, AAU Nye lønsystemer i staten Pr. 1. januar 1998 indførtes Nye lønsystemer i staten

Læs mere

VEDTÆGT. for. Kommune, Århus Stift. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af kirke og bestyres af menighedsråd.

VEDTÆGT. for. Kommune, Århus Stift. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af kirke og bestyres af menighedsråd. 1 VEDTÆGT for kirkegård, Horsens Provsti Kommune, Århus Stift A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af kirke og bestyres af menighedsråd. 1 2 Kirkegårdens drift forestås af det af menighedsrådet

Læs mere

Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik.

Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik. Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik. Menighedsrådets personalepolitiske mål Det er menighedsrådets mål at skabe en sundheds- og sikkerhedsmæssig god arbejdsplads med vægt på dialog, samarbejde

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Vonge og Øster Nykirke kirkegårde.

Vonge og Øster Nykirke kirkegårde. Vonge og Øster Nykirke kirkegårde. 1 Vejledning. Denne pjece er lavet for at give brugerne af kirkegården indsigt i, hvilke begravelsesformer der kan vælges inden for kistebegravelse og urnenedsættelse

Læs mere

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Indledning...1 Formål...2 Arbejdsmiljø...2 Ledelse...3 Rekruttering...3 Mangfoldighed og ligestilling...3 Introduktion...3 Fastholdelse...4 Kompetenceudvikling

Læs mere

Elevpolitik. Indledning. Formål Attraktivt uddannelsessted Tilbud om spændende uddannelse og karriere

Elevpolitik. Indledning. Formål Attraktivt uddannelsessted Tilbud om spændende uddannelse og karriere Elevpolitik Indledning Formål Attraktivt uddannelsessted Tilbud om spændende uddannelse og karriere Uddannelsens indhold og mål Overordnede mål for uddannelsen Introduktion Evalueringssamtaler Skoleophold/Studietur

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere