Ny Løn 3F ved Roskilde Kirkegårde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny Løn 3F ved Roskilde Kirkegårde"

Transkript

1 Ny Løn 3F ved Roskilde Kirkegårde

2 VÆRDIBASERET PERSONALEPOLITIK ROSKILDE KIRKEGÅRDE

3 Værdibaseret personalepolitik Roskilde kirkegårde. KIRKEGÅRDSUDVALGET VED ROSKILDE KIRKEGÅRDE VISION FOR ROSKILDE KIRKEGÅRDE Roskilde kirkegårde vil være førende indenfor kirkegårdsdrift i Roskilde Domprovsti. Vi vil være initiativtagende og imødekommende i forhold til samarbejde med andre kirkegårde. Som en respekteret virksomhed indenfor Roskilde Domprovsti vil vi, ud fra kristne værdier, tilbyde de bedste løsninger for borgerne. EKSISTENSGRUNDLAG Roskilde kirkegårde opfylder, så vidt det er muligt, menneskers individuelle behov for gravsteder ved at tilbyde forskellige typer af gravsteder. DE BÆRENDE VÆRDIER FOR ROSKILDE KIRKEGÅRDE Det er værdifuldt at: Roskilde kirkegårde yder en god og respektfuld service for vores brugere. Roskilde Kirkegårde er miljømæssigt og energimæssigt ansvarlige. Kirkegårdene anlægges og udvikles i forhold til tidens krav og at vi er nytænkende vedrørende anlæg med respekt for de eksisterende gravsteder. Roskilde Kirkegårde har en god dialog med vores samarbejdspartnere. Roskilde kirkegårde bevarer dele af vore kirkegårde som kulturhistorisk anlæg. DE BÆRENDE VÆRDIER FOR MEDARBEJDERNE Det er værdifuldt at: De ansatte trives og har mulighed for fleksibilitet i jobindhold. Kirkegårdsudvalget har fokus på at yde støtte til medarbejderne i forbindelse med større ændringer ved Roskilde kirkegårde. De ansatte har mulighed for, og bestræber sig på, at yde en god og respektfuld service til brugerne. De ansatte får mulighed for uddannelse til nye job ved Roskilde Kirkegårde i forbindelse med omlægning af driften. Roskilde kirkegårde, august 2013

4 Værdibaseret personalepolitik Roskilde kirkegårde. Den værdibaserede personalepolitik er udarbejdet med udgangspunkt i de bærende værdier for det interne samarbejde, værdigrundlaget for det arbejde der udføres på kirkegårdene, vision og eksistensgrundlag. Indholdsfortegnelse 1. Rekruttering af nye medarbejdere og ledere.. Side 1 2. Introduktion af nye medarbejdere. Side 3 3. Udvikling og uddannelse af medarbejdere og ledere herunder MUS. Side 4 4. Seniorpolitik Side 5 5. Afskedigelse af personale.. Side 5 6. Intern information og kommunikation. Side 6 7. Øvrige ansættelsesforhold.. Side 7 a. Kortere tids sygdom. Side 7 b. Længere tids sygdom.. Side 8 c. Dødsfald, kroniske lidelser og traumatiske oplevelser Side 8 d. Alkohol og andre rusmidler Side 9 e. Ferie Side 9 8. Orlov. Side Grandækning.. Side 10 Bilag. 1. Ansættelsespolitik. 2. Seniorpolitik. 3. Sygefraværspolitik. 4. Alkoholpolitik. 5. Rygepolitik. 6. IT uddannelses politik. 7. Elevpolitik. 8. Politik vedrørende jobtræning, praktikanter mv. 9. Lokalaftale vedrørende granbonus. 10. Lokalaftale vedrørende særlig omsorgsdag. 11. Lokalaftale vedrørende arbejdstid og flekstid. 12. Lokalaftale vedrørende vinterflekstids-ordning. 13. Lokalaftale vedrørende lån af firmabil, maskiner og værktøj. 14. Lokalaftale vedrørende indkøb af arbejdstøj og særlige værnemidler. 15. Lokalaftale om anden frihed. 16. Lokalaftale vedrørende sundhedsordningen. 17. Lokalaftale vedrørende hjemmearbejde. 18. Lokaleaftale vedrørende begravelser i weekenden 19. Lokalaftale vedrørende weekendvagter i kapellet 20. Lokalaftale vedrørende snevagten 21. Lokalaftale vedrørende Ny løn 22. Kommunikationsregler. 23. Spørge-guide til ansættelsessamtaler. Roskilde kirkegårde, januar 2010

5 Arbejdsopgaver og ansvar for medstyrende grupper

6 ARBEJDSOPGAVER OG ANSVAR FOR MEDSTYRENDE GRUPPER VED ROSKILDE KIRKEGÅRDE Medstyrende grupper Formål med medstyrende grupper Formålet med at organisere arbejdspladsen i medstyrende grupper ved Roskilde Kirkegårde er at give medarbejderne større indflydelse/ansvar for planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsopgaverne ved vore kirkegårde. Ved et større ansvar opnår medarbejderne et mere indholdsrigt job og motiveres derved til at yde en større indsats omkring service og kvalitet til gavn for brugerne af Roskilde Kirkegårde og de kirkegårde vi samarbejder med. Hvad er en medstyrende gruppe En medstyrende gruppe ved Roskilde Kirkegårde er en gruppe af medarbejdere, der i fællesskab har ansvaret for planlægning, tilrettelæggelse, gennemførsel og efterfølgende kontrol af en række arbejdsopgaver ved vore kirkegårde, og de kirkegårde vi samarbejder med. Arbejdsfunktionerne udøves i samspil med eller efter bemyndigelse fra ledelsen. Ansvarsområdet vil typisk være defineret ud fra fysisk afgrænsede områder, en specifik arbejdsopgave på en eller flere kirkegårde. Vinterarbejder udføres dog oftest på tværs af de medstyrende grupper, disses områder og den enkelte kirkegård. Arbejdet tilrettelægges under hensyntagen til de enkelte arbejdsopgaver i samarbejde mellem de medstyrende grupper, øvrige medarbejderne og ledelsen. Det tilstræbes, at en gruppe består af tre fem personer. Arbejdsopgaver og ansvar 1.0 Gartneriske opgaver. 1.1 Grupperne har ansvar for alle gartneriske opgaver tilknyttet driften af vore kirkegårde og tilstødende arealer. De fleste opgaver er defineret ved plejeplaner og omfattet af de årlige rutiner, der i vid udstrækning er beskrevet i plejeplanens årshjul. 1.2 Ændringer af eksisterende områder, væsentlige ændringer i arbejdsgange el. lign, der påvirker driften aftales løbende med ledelsen. 2.0 Begravelsesfunktioner. 2.1 Alle opgaver tilknyttet kistebegravelser, urnenedsættelser og højtideligheder, som er omfattet af den sædvanlige praksis, herunder de lovgivningsmæssige forhold, varetages af gruppen i det område eller på den kirkegård hvor begravelsen finder sted. Opgaverne løses i samarbejde med graverholdet og en ekstern entreprenør.

7 2.2 Den/de ansvarlige fra gruppen skal tegne gravstedet eller tage foto af dette før begravelsen, samt efterfølgende rydde dette så det er klar til begravelsen. Alternativt laves en aftale med graverholdet om rydning. Ved brug af entreprenør aftales formalia, herunder hvem, der kontakter entreprenøren, med overgartneren. 3.0 Administration. 3.1 Salg af gravsteder. Hver kirkegård skal have flere medarbejdere, der kan foretage gravstedssalg på alle afdelinger af kirkegården. På Østre kirkegård foretages gravstedssalg af de på en liste opførte personer/medarbejdere. Listen er ophængt på tavlen i Mandskabsbyningen og revideres løbende af ledelsen. 3.2 Aftale anlæg. Hver gruppe/kirkegård skal have flere medarbejdere, der kan aftale anlæg eller omlægning af et gravsted. Ordreseddel skal udfyldes og afleveres til kontoret. Råd og vejledning kan fås hos overgartner eller Kirkegårdsleder. 3.3 Aftaler og tilbud skal prisfastsættes. Aftaler og anlæg skal prisfastsættes ud fra RK`s brugerark og prisliste, der altid skal forefindes i en opdateret version på medarbejderkontoret. På de kirkegårde vi samarbejder med gælder egne brugerark og prislister. Disse opdateres og fremsendes til gruppen på mail af administrationen el. menighedsrådet ved ændringer. 3.4 Udførelse af aftaler og tilbud. Aftaler og tilbud udføres først, når aftalen er accepteret af kunden og ordreseddel er modtaget fra administration. 4.0 Fysisk Planlægning og udvikling. 4.1 Det tilstræbes, at grupperne og øvrige medarbejdere har indflydelse på planlægning og udvikling i deres område og på deres kirkegård(e). 4.2 Ved den overordnede planlægning (helhedsplaner) for en kirkegård er de medstyrende grupper høringsberettigede inden planens endelige godkendelse. 4.3 Ved detailplaner for en afdeling el. andre afgrænsede arealer deltager gruppen i planlægningsmøder med ledelsen. Kirkegårdsudvalg og landskabsarkitekt kan evt. inddrages. Det er vigtigt at alle parter har mulighed for indflydelse på områdets udseende. 5.0 Indkøb af maskiner og redskaber. 5.1 Maskiner indkøbes af mekaniker /smed samt overgartner i samråd. Koordinering af indkøb foretages i arbejdsmiljøgruppen for kirkegårde, der er identisk med maskinudvalget. Prioritering af indkøb foregår ud fra budget, maskinliste (der holdes ajour af overgartner), kommende opgaver, ergonomi, driftsøkonomi, miljø og arbejdsmiljø m.m. 5.2 Smed / mekaniker kan efter ønske fra grupper, eller ud fra egen vurdering indkøbe eksempelvis hækkeklippere, håndskubbere (græsklippere) og lign. op til ca kr. uden aftale med overgartner eller maskinudvalg.

8 5.3 Håndværktøj og redskaber indkøbes af pladsmanden el. efter aftale med denne. De kirkegårde vi samarbejder med kan med fordel selv bestille og få leveret / afhente redskaber og værktøj, efter aftale med overgartner el. pladsmand hos vores normale leverandører; Stark, Bygma og Dansand for eksempel. 6.0 Indkøb af planter og materialer. 6.1 Planter og materialer, der indgår i planlægning og udførsel af de overordnede afdelingsomlægninger og større projekter, indkøbes af overgartner. 6.2 Planter, der benyttes på de enkelte gravsteder og i mindre omlægninger på afdelinger/kirkegårde, bestilles af gruppen hos piloter/ overgartner eller bestilles direkte hos planteleverandører af gruppen med orientering til piloterne. Indkøb for over kr. aftales med ledelsen. 6.3 Øvrige materialer, græsfrø, gødning osv. bestilles af pladsmand eller overgartner. 7.0 Servicering af brugerne på kirkegården. Det er et fælles mål at: 7.1 Grupperne altid yder den bedst mulige service og kvalitet ved udførelsen af alle gartneriske opgaver. Gravstederne er en stor del af vort eksistensgrundlag og har derfor en særlig fokusering. 7.2 At brugerne trygt kan henvende sig til personalet om hjælp og vejledning. 8.0 Andre opgaver tilknyttet selvstyrende grupper: 8.1 Afvikling af ferie, afspadsering og enkelte fridage. Bemandingsplaner, ferieplaner, afvikling af afspadsering og afholdelse af enkelte fridage, aftales internt i gruppen. (Der afleveres en plan over hovedferie afvikling i gruppen til overgartner senest i uge 18). Det er meget vigtigt at der er åbenhed, ærlighed og realisme til stede når disse aftaler indgås. Det betyder i praksis at gruppen kollektivt er ansvarlig for at tilstandskravene i plejeplanen, der i det store hele forventes overholdt til alle tider i vækstsæsonen. Hvis dette ikke skønnes realistisk, eksempelvis ved ferieafvikling, skal gruppen tage kontakt til overgartner vedr. dette i så god tid som muligt. Specielt omkring helligdagene og påsken april- juni er dette forhold meget vigtigt. Afvikling af ferie og flekstid i perioden uge bør tilstræbes at være så begrænset som overhovedet muligt. 8.2 Ressourceregistrering af arbejdsfunktioner samt flekstid og fravær m.v. Disse funktioner udføres af den enkelte medarbejder og kontrolleres/ godkendes af overgartner med 1-2 ugers mellemrum. Overgartner må ikke ændre i antallet af arbejdstimer (optjent eller afholdt flekstid) uden medarbejder er orienteret, eller alternativt tillidsvalgt medarbejder. 8.3 Implementering af den Værdibaserede Personalepolitik Den forventes at grupperne ifm. nyansættelser, midlertidige ansættelser etc. tager ansvar for indførelse i vores Værdibaserede Personalepolitik.

9 9.0 Rutiner i alle grupper: 9.1 Daglige: Mail tjekkes af minimum 1 person, som sørger for at give relevant information videre. 9.2 Ugentlige: Der kan afholdes et møde af maks. 1 times varighed hvor status på diverse opgaver gennemgås: 1. Ordresedler (herunder vareforbrug: planter, sten, frø eller andet). 2. Øvrige anlægsopgaver, aftalt med ledelsen 3. Status i forholdt til rutinerne i driften, plejen og vedligeholdelsen af området/kirkegården generelt. (vanding, lugning, græsklipning, gødning, hækkeklip osv.) 4. Derudover bør følgende emner berøres hvis det er aktuelt: Vejrudsigten (Er ikke en opgave men en væsentlig faktor i planlægningen ) Bookning og koordinering af større maskiner Evt. arbejde på fremmede kirkegårde Praktikanter eller personer i jobtræning eller andre med en mere uformel tilknytning til arbejdspladsen 5. Følgende er altid aktuelt, men kan springes over: Diskussion af leveregler Snak om hvad vi i gruppen er rigtigt gode til? Hvad vi kan blive bedre til? Hvad vi med fordel kan gøre mere af? Hvad vi med fordel kan gøre mindre af? Overvej om der er samarbejdsrelationer, opgaver eller udfordringer som overgartner eller ledelse kan hjælpe jer i gruppen med at løse. Ledelsen vil meget gerne bruges som Coaches og sparringspartnere til dette. Der er ingen kontrol af udkommet eller afholdelsen af disse møder. Ledelsen kan dog varsle at deltage i disse, hvis ledelsen skønner det nødvendigt eller fordelagtigt for gruppens og derved arbejdspladsens udvikling Uddannelse af medarbejdere til nye arbejdsopgaver og ansvarsområder Dette foregår primært ved aftaler, der laves ved MUS samtaler. Der kan i løbet af året opstå mere eller mindre akutte behov for opdatering af viden, eller opgradering af medarbejdere på enkelte områder. Men ellers aftales al efteruddannelse til MUS samtaler. Nogle uddannelsesbehov kan være generelle for en gruppe, mens andre typisk vil være mere individuelt bestemt. Ledelsen kan til stadighed trænes i deres nye rolle, hvilket primært handler om træning i coaching (lære at lytte/stille spørgsmål), teambuilding (samarbejde), konfliktløsning osv.

10 Efterskrift Tillid er en kerneværdi hos Roskilde Kirkegårde. De fleste af vore lokalaftaler, organiseringsstrukturen og nærværende skrivelse, tager udgangspunkt i at vi på arbejdspladsen, har tillid til hinanden. Ledelsen udviser tillid til, at aftaler og plejerplaner bliver overholdt. Ligesom den har tillid til, at der bliver råbt på hjælp hvis ikke aftaler og plejeplaner kan overholdes. Omvendt skal og bør medarbejderne udvise tillid til, at ledelsen vil medarbejderne og grupperne det bedste. Ledelsens fremtidige rolle Indførelsen af Medstyrende grupper ved Roskilde Kirkegårde har ikke ændret ikke ved ledelsens ansvar. Det er stadig ledelsen, der har ledelsesansvaret, personaleansvaret, ansvaret for den daglige drift samt det økonomiske ansvar.

11 Skema til ny løn for gartnere og gartneriarbejdere 2014

12 Navn:. NY LØN FOR GARTNERE OG GARTNERIARBEJDERE INDLEDNING Skema pr. 1. maj 2014 Roskilde Kirkegårde er en arbejdsplads, der kendetegnes ved at være en servicevirksomhed med fokus på brugernes ønsker og behov for service og kvalitet i forbindelse med bl.a. højtideligheder, gartneriske ydelser og kundebetjening. Det er de folkevalgte, der bevilliger midlerne og udstikker de overordnede rammer for kirkegårdenes serviceniveau. Det er derfor vigtigt for ledelse og medarbejdere med klare mål, der tilkendegiver i hvilken retning Roskilde Kirkegårde skal udvikle sig. 1.1 Roskilde Kirkegårdes målsætning udadtil: * at yde en professionel og værdig bistand ved bisættelser og begravelser med respekt for afdøde og de pårørende. * at hjælpe og vejlede pårørende ved valg af gravsted, så de får den gravstedstype, der er den rigtige for netop den familie/pårørende. * at yde de pårørende den bedst mulige gartneriske service og kvalitet ved anlæg og vedligeholdelse af gravsteder. * at besøgende trygt kan henvende sig til kirkegårdenes personale om råd og vejledning. * at kirkegårdene bliver opfattet som effektive, kvalitetsbevidste og servicebetonede arbejdspladser. * at kirkegårdene udvikler nye gravstedsformer under hensyntagen til kirkegårdskulturen og brugernes ønsker. Det er ledelsen og medarbejderne ved Roskilde Kirkegårde, der skal kunne identificere sig med de overordnede mål. Medarbejdernes indstilling og holdning er således udgangspunktet for, at brugerne ved Roskilde Kirkegårde i videst muligt omfang kan få deres ønsker opfyldt. 1.2 Roskilde Kirkegårdes målsætning indadtil: at sikre kirkegårdenes medarbejdere har de nødvendige kvalifikationer til at udføre de faglige funktioner. at medarbejderne er bevidste om, og udvikler sig i relation til sine personlige egenskaber. at udvikle medarbejdernes kompetence og omstillingsevne. at tiltrække og fastholde dygtige og kvalificerede medarbejdere. at give medarbejderne indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdet, selv at tage ansvar og være medbestemmende, så der skabes arbejdsglæde. at udvikle medarbejdernes forståelse for at være hjælpsomme og hensynsfulde. at skabe et godt arbejdsmiljø med en åben dialog mellem ledelse og medarbejdere, så medarbejderne føler tryghed i ansættelsen. at motivere medarbejderne til at sikre den målsætning, der gælder udadtil, bliver efterlevet. Disse målsætninger indarbejdes i en aftale om Ny Løn. Det nye lønsystem skal således understøtte og fremme kirkegårdenes mål for løsning af opgaver og i samspil med kirkegårdenes vision og den værdibaserede personalepolitik skal Ny Løn være med til at sikre, at det fortsat er muligt at tiltrække, udvikle og fastholde medarbejdere med de nødvendige kvalifikationer ved vore kirkegårde. Ny Løn sammenkobler således lønnen direkte med den enkelte medarbejders ansvar, egenskaber og kvalifikationer. Lønaftalen ved Roskilde Kirkegårde er derfor et billede af, hvilke funktioner og kvalifikationer der er enighed om i lønudvalget at vægte til gavn for medarbejdere og vore kirkegårde. Ny Løn skal således være med til at udvikle både medarbejdere og kirkegårde med baggrund i menighedsrådets ønsker og brugernes behov.

13 2.0 GENERELLE BETRAGTNINGER Opbygningen af Ny Løn for gartnere og gartneriarbejdere består af 4 hovedelementer: Basisløn, funktionstillæg, tillæg for personlige egenskaber og selvstændige ansvarsområder. 2.1 Basisløn Basislønnen er aftalt centralt og på nuværende tidspunkt er der til både gartnere og gartneriarbejdere knyttet 2 løntrin. Efter ét år på løntrin 1 rykkes op på trin 2. Basisløn får medarbejderen for de arbejdsfunktioner som vedkommende er i stand til at udføre som nyuddannet, nyansat eller uerfaren. 2.2 Funktionstillæg (jf. bilag 1) Funktionstillæg gives for arbejdsopgaver, der ligger ud over de opgaver, der forudsættes honoreret via basislønnen. Hvilke funktioner der giver tillæg aftales i lønudvalget. Funktionstillæg er knyttet til funktionen og ikke medarbejderen, hvorfor tillægget bortfalder, når personen ikke længere varetager funktionen eller funktionen bortfalder. Når funktionen ophører, skal der tages stilling til, om de ved funktionen opnåede kvalifikationer kan videreføres som et tillæg for personlige egenskaber. En gartneriarbejder der opnår 7 point eller derover ved faglige funktioner under punkterne 1.0 til og med 4.0 overgår til gartnerløn på løntrin 1. Faglærte gartnere og gartneriarbejdere der overgår til gartnerløn, optjener ikke point i faglige funktioner fra 1.0 til og med 4.0 (Jf. Bilag 1). For en gartneriarbejder der inden for 3 års ansættelse ikke er overgået til gartnerløn, skal der udarbejdes en udviklingsplan med det formål, at overgang til gartnerløn kan ske inden for en kortere periode. Indplacering vedr. Funktionstillæg sker 1 gang årligt i april mdr. ved alm. Indplacering 2.3 Tillæg for personlige egenskaber (jf. bilag 2) Ved Roskilde Kirkegårde knytter personligt egenskabstillæg sig til den enkelte medarbejder og afspejler dennes personlige egenskaber samt den kvalitet og effektivitet, som medarbejderen lægger i udførelsen af en arbejdsopgave. De personlige egenskaber, de ikke konkret målbare kvalifikationer, er knyttet til relationen imellem kollegerne og arbejdsprocessen, kontakten til eksterne/interne samarbejdspartnere. De værdier der indgår i disse egenskaber er bl.a. samarbejdsevne, fleksibilitet, initiativ, selvstændighed og effektivitet. Disse tillæg er til genforhandling i de tilfælde, hvor forudsætningerne for tillægget bliver ændret eller bortfalder. Det kunne eksempelvis være i en ny jobfunktion eller ved et skifte i attitude, indstilling, samarbejdsvilje etc. Indplacering vedr. personlige egenskaber sker 1 gang årligt i april mdr. ved alm. Indplacering. Reduktion i tillæg for personlige egenskaber sker skriftligt og med medarbejdernes individuelle opsigelsesvarsel i henhold til funktionærloven. Det tilstræbes, at den ansattes samlede lønforhold ikke forringes.

14 2.4 Selvstændige ansvarsområder (jf. bilag 3) Tillæg ved selvstændige ansvarsområder knytter sig til den enkelte medarbejder, der varetager særlige driftsområder eller særlige funktioner, hvor medarbejderen påtager sig et ansvar for arbejdsopgaven. Reduktion i tillæg for selvstændige ansvarsområder sker skriftligt og med medarbejdernes individuelle opsigelsesvarsel i henhold til funktionærloven. Det tilstræbes, at den ansattes samlede lønforhold ikke forringes. 3.0 GÆLDENDE FORHOLD VED ROSKILDE KIRKEGÅRDE Ved Nyløns-forhandlinger i 2014, vil ingen medarbejder ved Roskilde Kirkegårde blive sat ned i løn, der er knyttet til funktionstillæg. De medarbejdere, som får funktionstillæg for arbejdsopgaver de ikke længere udføre, vil forsat opnå de samme tillæg indtil evt. nye funktionstillæg erstatter de gamle. De i denne aftale gældende bestemmelser for funktionstillæg træder først i kraft, når medarbejderen har opnået nye funktionstillæg til erstatning for de gamle. Der nedsættes et lønudvalg bestående af den daglige leder (overgartneren) og tillidsmanden. Lønudvalget kan udvides til 4 repræsentanter, dog altid paritetisk sammensat. Lønudvalget skal foretage indplacering af medarbejdere og revidere samtlige indplaceringer én gang årligt. Sker der skift i udførelsen af arbejdsfunktioner og ansvarsområder vil der skulle foretages en ny indplacering senest 3 måneder efter ændringen. Når de nye ansvarsopgaver og løn indplaceringer er trådt i kraft, er der aftalt en 3 måneders prøveperiode, hvor ledelsen uden varsel kan fritage medarbejderen for de nye ansvarsopgaver, hvis de ikke bliver udført tilfredsstillende. Ligeledes kan en medarbejder sige fra overfor en ansvarsopgave i denne periode, hvis medarbejderen ikke skønner at kunne magte opgaven. En medarbejder der således fritages fra ansvarsopgaver, vil oppebære den aftalte Ny Løn s indplacering i prøveperioden. Nye medarbejdere indplaceres senest 6 mdr. efter ansættelsen. 3.1 Uddannelses forløb. Der aftales et uddannelses/udviklings forløb for hver enkelt medarbejder 1-2 år frem ved MUSsamtalerne. Uddannelsen kan være eksternt eller internt. Aftalen tager udgangspunkt i den enkelte medarbejders ønske og behov og kirkegårdens målsætning og behov. Efter en konkret vurdering i lønudvalget vil overgang fra gartneriarbejder til aflønning som gartner være mulig. Overgang kan finde sted når den ansatte har været beskæftiget med relevant gartnerarbejde i 2 år og har gennemført en relevant efteruddannelse inden for jordbrugets efteruddannelse, svarende til 10 ugers teoretisk uddannelse (Jf. Organisationsaftalen). Aftalen er gældende fra 01. maj 2014 og kan opsiges skriftligt af begge parter med 3 mdr. varsel.... Dato Inger Kvistgaard Hansen Henning Lektonen Tillidsmand Kirkegårdsleder

15 Bilag Funktionstillæg. Der kan gives tillæg for nedenfor nævnte 12 arbejdsfunktioner. De arbejdsopgaver der er tilknyttet den enkelte arbejdsfunktion er listet op efterfølgende. 1. Point 2. Point som 1. samt 3. Point som 2. samt Normalt kendskab til arbejdsfunktionen og udfører mange af arbejdsopgaverne tilfredsstillende. Stort kendskab til arbejdsfunktionen og udfører alle arbejdsopgaverne selvstændigt på alle områder Overordnet kendskab til arbejdsfunktionen og vejleder medarbejdere i udførelsen af opgaverne, samt vejlede publikum Faglærte/tillærte gartnere opnår ikke point i faglige funktioner som forventes at være en del af den grundviden, som en nyudlært/tillært gartner har opnået og efterfølgende kan udføre. Der gives ikke tillæg for deltagelse i kurser, men for det arbejde, som den enkelte medarbejder faktisk kan udføre. Bedømmelse af faglige funktioner. 1.0 Pleje og vedligeholdelse af gravarealer og parkarealer Tildelte point Fra 1 til Plantning af årstidens blomster, løg m.v Græspleje Beskæringsarbejder Anlæg og omlægning af gravarealer og parkarealer Pyntegrønt Kistebegravelse og urnenedsættelse Mindre reparationer af maskiner og værktøj Rengøring og vedligeholdelse af bygninger Administration af gravsteder Faglig rådgivning ved anlæg af gravsted Kendskab til kirkegårdsdrift og definition af ydelser og normer 3 - Point i alt: 19

16 Bedømmelsespunkter til faglige funktioner: 1.0 Pleje og Vedligeholdelse af gravarealer og parkarealer 1.1 Fjerne uønsket vegetation, rive og kultivere. 1.2 Fjerne visne blomster m.v. 1.3 Lettere beskæring af beplantning. 1.4 Vanding af årstidens blomster. 1.5 Pålægning af perlesten/grus og muld. 1.6 Vask af gravminder. 1.7 Gasbrænding/miljørive. 1.8 Maskinfejning. 1.9 Snerydning. 2.0 Saltning og grusning 2.0 Plantning af årstidens blomster, løg m.m. 2.1 Plantning af påskeliljer. 2.2 Plantning af årstidens blomster. 2.3 Lægning af løg. 2.4 Udsætning af juletulipaner. 2.5 Udlægning af moskranse m.v. 3.0 Græspleje 3.1 Græsklipning med små/store maskiner. 3.2 Kantskæring/kantklipning. 3.3 Anlæg; jordarbejde og såning. 3.4 Græspleje; gødning og vanding. 3.5 Vertikalskæring. 3.6 Topdressing. 4.0 Beskæringsarbejder 4.1 Beskæring af beplantning. 4.2 Beskæring af større træer (lift/stige). 4.3 Hækklipning. 4.4 Formklipning. 4.5 Træfældning. 5.0 Anlæg og omlægning af gravarealer og parkarealer 5.1 Stenarbejde med tilhugning. 5.2 Jord og plantearbejde. 5.3 Omlægning/opretning. 5.4 Opsætning/opretning af gravminder. 5.5 Sløjfning af beplantning, stenarbejder og gravminder. 5.6 Tegning og planlægning.

17 6.0 Pyntegrønt. 6.1 Alm. granpålægning på gravarealer 6.2 Granpyntning på gravarealer 6.3 Granudsmykning af parkarealer. 6.4 Oprydning ved pålægning og ved granaftagning. 7.0 Kistebegravelse og urnenedsættelse 7.1 Rydning af gravsted inden jordbegravelse. 7.2 Gravning og pyntning af kistegrav. 7.3 Tildækning af kistegrav. 7.4 Gravning, pyntning og tildækning af urnegrav. 7.5 Deltager i mørkt tøj ved begravelse/urnenedsættelse. 7.6 Midlertidigt anlæg efter begravelse. 8.0 Mindre Reparationer af maskiner og værktøj 8.1 Rengøring af maskiner og værktøj. 8.2 Påpasselighed ved behandling af værktøj og maskiner. 8.3 Oliecheck og benzinpåfyldning. 8.4 Mindre reparation af maskiner. 8.5 Reparation af værktøj. 8.6 Maling af maskiner og værktøj. 9.0 Rengøring og vedligeholdelse af bygninger 9.1 Kapelkrematorium. 9.2 Mandskabsbygning. 9.3 Maskinbygning. 9.4 Rensning af tagrender, rensebrønde og kloaker. 9.5 Små reparationsopgaver. 9.6 Maleropgaver af vægge og træværk Administration af gravsteder 10.1 Betjening og vejledning af publikum ved gravstedssalg Betjening og vejledning af publikum ved anlæg og omlægning af gravsteder Udregning af tilbud ved gravstedsanlæg og omlægninger Opslag i Brandsofts Gravstedssystem Faglig rådgivning ved anlæg af gravsted 11.1 Medarbejderen er i stand til at give en fagligt fornuftig rådgivning over for gravstedsejere, der samtidigt rummer sans for muligheder og begrænsninger Kunsten er i høj grad at favne de ønsker pårørende måtte have og kombinerer dem med den fagligt bedste løsning Kendskab til kirkegårdsdrift og definition af ydelser, normer og prioriteter 12.1 Medarbejderen har styr på de gartneriske ydelser og begreber Medarbejderen formår at forholde sig til plejeplan og faglige retningslinjer Medarbejderen er sikker på retningslinjer og faglige prioriteter.

18 Bilag Tillæg for personlige egenskaber Tillæggene for personlige egenskaber knytter sig til den enkelte medarbejders personlige egenskaber. (Jf. afsnit 2.3 ). Der kan tildeles op til 3 point pr. egenskab. Ydes efter vurdering af i hvor høj grad medarbejderen bringer sine personlige egenskaber i spil i sin ansættelse, samt en vurdering af, i hvor høj grad der er brug for den givne egenskab i den enkeltes jobfunktion. Bedømmelse af personlige egenskaber Tildeles 1-3 point pr. kvalifikation 1.0 Præcis, tydelig og serviceorienteret over kunder og leverandører Stor stabilitet og sikkerhed i varetagelse af arbejdsopgaver Struktureret arbejdsform, hvor tiden/opgaven disponeres fornuftigt Deltager aktivt i efteruddannelse: planlægning, tilmelding, opfølgning og vidensdeling Tager initiativ til at forbedre arbejdsmiljøet / arbejdsgangene Gode kommunikations- og formidlingsevner over for kollegaer, ledelse og kunder. 7.0 Vilje til at samarbejde med kollegaer og ledelse om driften af fremmede kirkegårde. 8.0 God omstillingsevne til at varetage nye opgaver og nødvendige ændringer. 9.0 Kreativ og initiativrig som er med til at udvikle og skabe en attraktiv arbejdsplads Pligtopfyldende og ansvarsbevidst Tilstræber effektivitet Udviser stort engagement og motivation Tilstræber en høj kvalitet ved udførelse af arbejdsopgaver. 3 Point i alt 34

19 3.3.1 Forklaring til tillæg for personlige egenskaber 1. Medarbejderen formår at give præcis og tydelig kommunikation videre til besøgende, leverandører og pårørende. Medarbejderen ved hvor oplysninger skal gives videre og er ikke i tvivl om kommandoveje og ansvarsområder (eksempelvis vedr. vognmænd, leverancer, besøgende til kapel osv.). 2. Medarbejderen udviser stor stabilitet og sikkerhed i varetagelse af arbejdsopgaver, herunder også evnen til at kunne prioritere fornuftigt imellem de enkelte arbejdsopgaver. 3. Medarbejderen formår, både at strukturer sin arbejdstid således at de væsentligste opgaver bliver prioriteret først, samtidigt med at medarbejderen formår at planlægge sig til en effektiv arbejdsdag. Medarbejderen skal bevise, at der undgås spildtid (forlængede pauser, sludren over hækken, glemt værktøj osv.). 4. Medarbejderen deltager aktivt i efteruddannelse: dvs. medarbejderen er selv på banen aktivt, i forhold til: planlægning, afsøgning af muligheder, tilmelding, opfølgning og videns deling og evt. muligheder for refusionsydelser. 5. Medarbejderen kommer med input til kollegaer og ledelse, der kan gøre dagligdagen nemmere og mere effektiv. Medarbejderen er nysgerrig på eksempelvis maskinløsninger og andre hjælpemidler, der kan gøre hverdagen nemmere. Medarbejderen tænker i muligheder frem for begrænsninger. 6. Medarbejderen løser op for konflikter. Medarbejderen kan få en fastlåst proces eller situation tilbage på sporet. Man kan få interesser til at mødes. Medarbejderen kan oversætte fra ledelse til kollegaer eller omvendt, eller blandt medarbejderne internt. 7. Medarbejderen udviser interesse, initiativ og lyst til at varetage driften af fremmede kirkegårde: Dette kan kræve at medarbejderen er fleksibel i forhold til mødested, transport osv. 8. Medarbejderen udviser i alle henseender god omstillingsevne til at varetage nye opgaver og nødvendige ændringer. 9. Medarbejderen er kreativ og initiativrig, er med til at udvikle en attraktiv arbejdsplads, både på et socialt plan i forhold til kollegaer og arrangementer, men eksempelvis også i forhold til arbejdsmiljø, forslag til aftaler og ordninger på et mere professionelt plan. 10. Medarbejderen beviser at vedkommende er pligtopfyldende og ansvarsbevidst, hvilket kommer til udtryk igennem det niveau ens opgaver bliver udført på. Både i forhold til at prioritere og planlægge opgaverne samt i forhold til blikket for, hvornår der skal sættes ind, og hvornår medarbejderen eksempelvis, lempeligst kan afvikle fridage og ferie. 11. Medarbejderen tilstræber effektiv arbejdstid i videst muligt omfang, og formår eksempelvis at lægge pauser og flekstid i overensstemmelse hermed. 12. Medarbejderen udstråler motivation, lyst og engagement over kollegaer, kunder og ledelse. Igennem holdning, udmelding og kropssprog. Samt ikke mindst i udført handling. 13. Medarbejderen tilstræber, som udgangspunkt, altid en høj kvalitet ved udførelse af arbejdsopgaver, hvor det alt andet lige er de faglige normer og tilstandskrav i plejeplanen der sætter niveauet.

20 Bilag Selvstændige ansvarsområder Tillæg for selvstændige ansvarsområder knytter sig til den enkelte medarbejder, der varetager særlige driftsområder eller særlige funktioner, hvor medarbejderen påtager sig et ansvar for arbejdsopgaven. Ved tildeling af point, skeles der til: Antallet af personer man deler ansvaret med. Med hvilken frekvens opgaven / ansvaret optræder, hvilken arbejdsmængde er forbundet med ansvarsområdet. Samt i hvor høj grad medarbejderen er afhængig af støtte fra ledelse eller administrativt personale. Ansvarsområder markeret med * giver en fastlagt ansvars point sum, mens øvrige er variable. Bedømmelse af ansvarsområder Tildelte point Fra 1-10 * Kapeltjeneste 5 * Krematorietjeneste - Maskinansvarlig - * Tillids- eller sikkerhedsrepræsentant 4 * Ansvar for uddannelse af elever / lærlinge - * Ansvar for praktikanter og andre midlertidige ansatte 1 Ansvar for selvstændig administration af kirkegårde - * Ansvar for salg af gravsteder 3 * Ansvar for begravelser - Ansvar for øvrigt administrativt arbejde 1 Ansvar for rengøring af større bygningsområder 1 * Kontakt og samarbejde med menighedsråd - Point i alt 15

D. TAKSTER PR. 1. OKTOBER 2010 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE I GL. ROSKILDE KOMMUNE ERHVERVELSE OG FORNYELSE AF GRAVSTEDER

D. TAKSTER PR. 1. OKTOBER 2010 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE I GL. ROSKILDE KOMMUNE ERHVERVELSE OG FORNYELSE AF GRAVSTEDER D. TAKSTER PR. 1. OKTOBER 21 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE I GL. ROSKILDE KOMMUNE INDLEDNING. Taksterne for Erhvervelse og fornyelse, Begravelse og urnenedsættelse, Benyttelse af kirke og kapel samt Kremation

Læs mere

BRUGERARK FOR ROSKILDE KIRKEGÅRDE I ROSKILDE DOMPROVSTI

BRUGERARK FOR ROSKILDE KIRKEGÅRDE I ROSKILDE DOMPROVSTI BRUGERARK FOR ROSKILDE KIRKEGÅRDE I ROSKILDE DOMPROVSTI Takster gældende fra: 1. januar 213 31. december 213 Kirkegårdenes kontor Kong Magnus Vej 13 4 Roskilde Tlf. 4635 89 www.roskilde-kirkegaarde.dk

Læs mere

BRUGERARK FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD

BRUGERARK FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD BRUGERARK FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD Takster gældende fra: 1. januar 215 31. december 215 TAKSTER PR. 1. JANUAR 215 GÆLDENDE FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD INDLEDNING. Taksterne for Erhvervelse, Begravelse og

Læs mere

ROSKILDE DOMPROVSTI. Kirkegårdenes Brugerark. med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015

ROSKILDE DOMPROVSTI. Kirkegårdenes Brugerark. med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015 ROSKILDE DOMPROVSTI Kirkegårdenes Brugerark med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015 Brugerarket er fælles for alle kirkegårde i provstiet med justering for Himmelev Sogns Kirkegård Kirkegårdstakster

Læs mere

KIRKEGÅRDSTAKSTER FOR VORDINGBORG KIRKEGÅRDE

KIRKEGÅRDSTAKSTER FOR VORDINGBORG KIRKEGÅRDE KIRKEGÅRDSTAKSTER FOR VORDINGBORG KIRKEGÅRDE Takster gældende fra 1. januar 2015 31. december 2015 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE VED VORDINGBORG KIRKE Taksterne for Erhvervelse og fornyelse, Begravelse og

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Takster for. Aabenraa Kirkegård. pr. 1. januar 2014. Aabenraa Sogn. Afregning

Takster for. Aabenraa Kirkegård. pr. 1. januar 2014. Aabenraa Sogn. Afregning Afregning Afregning for kirkegårdens ydelser sker forud for 1/2 år ad gangen, således at fakturaer vedr. vedligeholdelse og blomster udsendes primo året, mens fakturaer vedr. grandækning mv. udsendes medio

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Takster 2015 1/12 2014-1/12 2015. Brande - Uhre - Skærlund kirkegårde

Takster 2015 1/12 2014-1/12 2015. Brande - Uhre - Skærlund kirkegårde Takster 2015 1/12 2014-1/12 2015 Brande - Uhre - Skærlund kirkegårde Erhvervelse af gravsted Gravsteder kan erhverves på Gamle, Vestre, Østre, Uhre og Skærlund kirkegårde. Erhvervelsen er gratis for folkekirkemedlemmer.

Læs mere

Kirkegårdstakster & Ordensregler. for. Magleby & Borre Kirkegårde

Kirkegårdstakster & Ordensregler. for. Magleby & Borre Kirkegårde Kirkegårdstakster & Ordensregler for Magleby & Borre Kirkegårde Takster gældende for 1. jan. 2015 31. dec. 2015 I. Medlem af folkekirken Inden for komm. Ved Medlem af folkekirken Indenfor komm. forstås

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

MERN MENIGHEDSRÅD. Kirkegå rdståkster. for Mern kirkegård

MERN MENIGHEDSRÅD. Kirkegå rdståkster. for Mern kirkegård MERN MENIGHEDSRÅD Kirkegå rdståkster for Mern kirkegård Takster gældende for 1. april 2011 31. marts 2012 Taksterne for Erhvervelse og fornyelse samt Begravelse og urnenedsættelse er opdelt i 3 takstgrupper:

Læs mere

Struer Kommune Lønpolitik

Struer Kommune Lønpolitik Struer Kommune Lønpolitik side1 af 6 Lønpolitik Struer kommunes lønpolitik gælder for alle driftsområder og alle kommunalt ansatte. Lønpolitikken skal understøtte opfyldelsen af vedtagne politikker og

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Anlæg og pasning af gravsteder

Anlæg og pasning af gravsteder Anlæg og pasning af gravsteder Gravstedstyper På de tre kommunale kirkegårde Almen-, Søndre- og Østre Kirkegård findes følgende gravstedstyper: Traditionelle kistegrave Denne type gravsteder giver mulighed

Læs mere

Omregningsfaktoren ganges med tallet i rubrikken for at få prisen i kr. D. Takster

Omregningsfaktoren ganges med tallet i rubrikken for at få prisen i kr. D. Takster Omregningsfaktoren ganges med tallet i rubrikken for at få prisen i kr. Omregningsfaktoren for 2012 er 39,5. D. Takster A. en reguleres hvert år med omregningsfaktoren, som udsendes fra Ribe Stift til

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

ROSKILDE DOMPROVSTI. Kirkegårdenes Brugerark. med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2013

ROSKILDE DOMPROVSTI. Kirkegårdenes Brugerark. med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2013 ROSKILDE DOMPROVSTI Kirkegårdenes Brugerark med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2013 Brugerarket er fælles for alle kirkegårde i provstiet med justering for Himmelev Sogns Kirkegård Kirkegårdstakster

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Seniorpolitik Kriminalforsorgen i Grønland oktober 2013

Seniorpolitik Kriminalforsorgen i Grønland oktober 2013 Seniorpolitik Kriminalforsorgen i Grønland oktober 2013 Indhold 1. Indledning...3 2. Mål...3 3. Hvornår er man senior?...3 4. Seniorplan som et element i MUS...3 5. SeniorMUS...4 6. Indholdet af seniorpolitikken...4

Læs mere

Værdigrundlag. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Værdigrundlag. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Værdigrundlag Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Professionalisme I betjeningen af borgerne samt i interne og eksterne samarbejdsrelationer optræder vi professionelt og serviceorienteret. Vi er opmærksomme

Læs mere

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling 2 Alsidig og vedvarende kompetenceudvikling er vigtig for alle og kræver opmærksomhed hele tiden fordi arbejdsopgaverne i kommunen kræver dygtige medarbejdere

Læs mere

ROSKILDE DOMPROVSTI. Kirkegårdenes Brugerark. med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015

ROSKILDE DOMPROVSTI. Kirkegårdenes Brugerark. med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015 ROSKILDE DOMPROVSTI Kirkegårdenes Brugerark med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015 Brugerarket er fælles for alle kirkegårde i provstiet med justering for Jyllinge Kirkegård TAKSTER

Læs mere

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik 2013 Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik for Region Hovedstadens Psykiatri Arbejdsmiljøpolitikken blev godkendt i Psyk-MED d. 24. august

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling Holmstrupgård Retningslinje for kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Formål...3 Holmstrupgårds definition af kvalifikationer og kompetencer...3 Hvad er kompetenceudvikling?...3 Hvorledes foregår kompetenceudvikling

Læs mere

KUNSTSTYRELSENS PERSONALEPOLITIK 2005

KUNSTSTYRELSENS PERSONALEPOLITIK 2005 Godkendt af SU januar 2005 KUNSTSTYRELSENS PERSONALEPOLITIK 2005 INDLEDNING...2 GRUNDLAG FOR KUNSTSTYRELSENS ARBEJDE MED PERSONALEPOLITIK...2 KUNSTSTYRELSENS PERSONALEPOLITIK 2004...3 1. MEDARBEJDERNE

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Fødevareministeriets personalepolitiske paraply

Fødevareministeriets personalepolitiske paraply Fødevareministeriets personalepolitiske paraply Fælles rammer - Overordnede målsætninger Fødevareministeriets mission er at skabe rammer for bæredygtig og sikker fødevareproduktion og et udviklingsorienteret

Læs mere

Skatteministeriets lønpolitik

Skatteministeriets lønpolitik Skatteministeriets lønpolitik Lønpolitikken beskriver de principper, kriterier og processer, der er gældende ved tildeling af tillæg og udnævnelser i Skatteministeriet. Lønpolitikken skal understøtte,

Læs mere

Værdi grundlag. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Værdi grundlag. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Værdi grundlag Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Professionalisme I betjeningen af borgerne samt i interne og eksterne samarbejdsrelationer optræder vi professionelt og serviceorienteret. Vi er opmærksomme

Læs mere

Sæby Kirkegård. Nyttige oplysninger ved valg af gravsted

Sæby Kirkegård. Nyttige oplysninger ved valg af gravsted Sæby Kirkegård Nyttige oplysninger ved valg af gravsted Sæby Kirkegård Har et areal på 30.000 m2, og rummer 2850 kistegravsteder og 800 urnegravsteder. Den ældste del af den nuværende kirkegård blev indviet

Læs mere

Takster / / Brande - Uhre - Skærlund kirkegårde

Takster / / Brande - Uhre - Skærlund kirkegårde Takster 2016 1/12 2015-1/12 2016 Brande - Uhre - Skærlund kirkegårde Erhvervelse af gravsted Gravsteder kan erhverves på Gamle, Vestre, Østre, Uhre og Skærlund kirkegårde. Erhvervelsen er gratis for folkekirkemedlemmer.

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Senior- og fratrædelsesordninger

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Senior- og fratrædelsesordninger UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Senior- og fratrædelsesordninger HSU 15. juni 2015 Indhold 1. Rammer og retningslinjer... 3 2. Fastholdelse... 3 2.1 Seniorordninger (jf. cirkulære om senior- og fratrædelsesordninger)...

Læs mere

Kompetenceprofil og udviklingsplan

Kompetenceprofil og udviklingsplan profil og udviklingsplan Lægesekretær (navn) Ubevidst inkompetence: En ny begyndelse Jeg har endnu ikke erkendt, at jeg ikke kan, og at der er brug for forandring Bevidst inkompetence: Man skal lære at

Læs mere

Det handler både om hvordan ledelsen skal behandle medarbejderne, og hvordan medarbejderne skal behandle hinanden.

Det handler både om hvordan ledelsen skal behandle medarbejderne, og hvordan medarbejderne skal behandle hinanden. personalepolitik på Fænøsund Friskole Personalepolitik Det er vores mål, at vores personalepolitik skal afspejle den kultur og de værdier, som vores skole og fritidsordning står for. Overordnet er det

Læs mere

Personalepolitik i nærværsorganisationen

Personalepolitik i nærværsorganisationen Personalepolitik i nærværsorganisationen 1 Indhold Vi vil...3 Med nærvær mener vi...4 Med dialog mener vi...4 Med tillid mener vi...5 Fase 1: Når du bliver ansat...6 Fase 2: Når du er ansat...6 Fase 3:

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

BETALINGSREGLEMENT. for ÅRHUS KOMMUNES KIRKEGÅRDE. Gældende fra 1. marts 2010 for Nordre og Vestre kirkegårde

BETALINGSREGLEMENT. for ÅRHUS KOMMUNES KIRKEGÅRDE. Gældende fra 1. marts 2010 for Nordre og Vestre kirkegårde BETALINGSREGLEMENT for ÅRHUS KOMMUNES KIRKEGÅRDE Gældende fra 1. marts 2010 for Nordre og Vestre kirkegårde 2 1.0. Almindelige regler - gældende for såvel de obligatoriske som de "frivillige" takster,

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Svendborg Provsti. Kirkegårdstakster gældende pr. 1. januar 2015

Svendborg Provsti. Kirkegårdstakster gældende pr. 1. januar 2015 Svendborg Provsti Kirkegårdstakster gældende pr. 1. januar 2015 Dette skema er beregnet med en fredningstid på henholdsvis 10 år for urner og 20 år for kister. Har man andre fredningstider betales forholdsmæssigt.

Læs mere

Indhold: Politisk Vision. Virksomhedens Mission. Virksomhedens Vision. Virksomhedens Værdier. Brand & Rednings Mission. Brand & Rednings Vision

Indhold: Politisk Vision. Virksomhedens Mission. Virksomhedens Vision. Virksomhedens Værdier. Brand & Rednings Mission. Brand & Rednings Vision MISSION VISION - VÆRDIER BRAND & REDNING Indhold: Politisk Vision Virksomhedens Mission Virksomhedens Vision Virksomhedens Værdier Brand & Rednings Mission Brand & Rednings Vision Brand & Rednings overordnede

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

GEUS PERSONALEPOLITIK

GEUS PERSONALEPOLITIK OKTOBER 2012 GEUS PERSONALEPOLITIK G E U S FORORD Det er afgørende, at GEUS mission, vision og værdier understøttes af en personalepolitik. GEUS overordnede vision: Geologi for et samfund i forandring

Læs mere

TAKSTER 1.1 31.12 2012

TAKSTER 1.1 31.12 2012 Frederikshavn Provsti AALBORG STIFT TAKSTER 1.1 31.12 2012 for kirkegårdene i Frederikshavn provsti Frederikshavn kommune, Aalborg Stift D. TAKSTER 30 De i 31-40 anførte takster reguleres årligt af provstiudvalget

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Lønpolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2008 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold Formål 3 Lønelementer 3 Basisløn og centralt fastsatte

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Medarbejderhåndbog Maj 2015

Medarbejderhåndbog Maj 2015 Medarbejderhåndbog Maj 2015 Side 1 af 5 Introduktion Medarbejderhåndbogen er udarbejdet af menighedsrådet ved Øster Snede Kirke og har til formål at give klarhed over de ansættelsesmæssige forhold med

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Teknologisk Institut. Personalepolitik

Teknologisk Institut. Personalepolitik Teknologisk Institut Personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning 3 Værdisæt det vi er 4 Brand Promise det vi lover vores kunder 5 Viden- og relationsopbygning 6 Læring og samarbejde 7 Rekruttering

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

Den overordnede uddannelsespolitik for Næstved Kommune. Bilag 3

Den overordnede uddannelsespolitik for Næstved Kommune. Bilag 3 Den overordnede uddannelsespolitik for Næstved Kommune. Bilag 3 I MED-aftalen er der i 8 stk.3, punkt 3, beskrevet de overordnede retningslinjer for efter- og videreuddannelse af medarbejdere, herunder

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Kompetenceprofil. Sekretærer. Navn: www.kurtejvindnielsen.dk

Kompetenceprofil. Sekretærer. Navn: www.kurtejvindnielsen.dk profil Sekretærer www.kurtejvindnielsen.dk Navn: Radiologisk Afdeling, Slagelse 2010-2012 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 1. VEJLEDNING I BRUG AF KOMPETENCEVURDERINGSSKEMAERNE... 3 2. KOMPETENCEVURDERING...

Læs mere

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Indledning...1 Formål...2 Arbejdsmiljø...2 Ledelse...3 Rekruttering...3 Mangfoldighed og ligestilling...3 Introduktion...3 Fastholdelse...4 Kompetenceudvikling

Læs mere

Spørgeskema til medarbejdere 2010

Spørgeskema til medarbejdere 2010 Vi udvikler kvaliteten i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen i Hørsholm Kommune Og vi har brug for din hjælp! Spørgeskema til medarbejdere 2010 I samarbejde med Version 4 22/3 2010 Udfyldelsen af skemaet

Læs mere

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. September 2015 10-09-2015 SIDE 1

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. September 2015 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Arbejdstid Kommunale område September 2015 10-09-2015 SIDE 1 Oplæg Lov 409 (OK13) Det politiske papir om arbejdstid (OK15) Drøftelser om arbejdstid proces og redskaber Gruppearbejde

Læs mere

Tid Tema Formål Indhold/Procesværktøjer/Ansvar/Husk

Tid Tema Formål Indhold/Procesværktøjer/Ansvar/Husk UDVIKLINGSDIALOGER HOLD B FØRSTE MØDE Formål med det samlede forløb Udbytte - Du får indsigt og viden om dig som leder - Du får værktøjer til at forbedre din kommunikation og dine dialoger - Du træner

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen 1. INDLEDNING...1 2. ARBEJDSTID...1 3. PAUSER...1 4. PÅLAGT OVERARBEJDE...1 5. PÅLAGT MERARBEJDE...1 6.

Læs mere

Organisationsaftale. for. faglærte håndværkere. ved DSB Vedligehold A/S

Organisationsaftale. for. faglærte håndværkere. ved DSB Vedligehold A/S Organisationsaftale for faglærte håndværkere ved DSB Vedligehold A/S pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse 1 Organisationsaftalens dækningsområde side 3 2 Ansættelse side 3 4 Løn side 3 10 Arbejdsbestemte

Læs mere

Frivilligpolitik ved Museum Vestsjælland

Frivilligpolitik ved Museum Vestsjælland Frivilligpolitik ved Museum Vestsjælland Bliv en levende del af din lokalhistorie Titel: Frivilligpolitik ved Museum Vestsjælland Udgivet af: Museum Vestsjælland Udgave: 1. udgave, 1. oplag sep. 2014 Copyright:

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

Tønder Kirkegård. Tønder Provsti TAKSTOVERSIGT

Tønder Kirkegård. Tønder Provsti TAKSTOVERSIGT Tønder Kirkegård Tønder Provsti TAKSTOVERSIGT 2015 Tønder Kirkegård. Ribelandevej 47. 6270 Tønder. Tlf. 21 26 08 80. Telefontid: 8.00 til 14.00. Træffes efter aftale E-mail: tonder-kirkegaard@mail.tele.dk

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

VORES VÆRDIER. Plejehjemmet Falkenberg - Et godt sted at være. Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede. Vi forbedrer løbende kvaliteten

VORES VÆRDIER. Plejehjemmet Falkenberg - Et godt sted at være. Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede. Vi forbedrer løbende kvaliteten Center for Sundhed og Omsorg VORES VÆRDIER Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede Vi forbedrer løbende kvaliteten Vi skaber en god arbejdsplads Vi har fokus på borgere og brugere Plejehjemmet

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

Kodeks for god ledelse i folkekirken

Kodeks for god ledelse i folkekirken Kodeks for god ledelse i folkekirken Indledning Menighedsrådene består ud over præsterne af almindelig folkekirkemedlemmer. Som valgt til menighedsrådet er de valgt til at varetage et fælles ansvar for

Læs mere

Personalepolitik for den frivillige sociale organisation

Personalepolitik for den frivillige sociale organisation Personalepolitik for den frivillige sociale organisation Kontakt mellem Mennesker (Projektet Kontakt ml. Mennesker incl. de til enhver tid tilhørende underprojekter) Overordnet formål (formålsparagraf)

Læs mere

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Med personalepolitikken ønsker vi at bidrage til at indfri byrådets vision for Ringsted Kommune. Visionen udpeger en række ambitiøse målsætninger for en

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Revideret personalepolitik

Revideret personalepolitik Revideret personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning Normer for det daglige arbejdsliv Delpolitik for rekruttering og ansættelse Delpolitik for løn Delpolitik for kompetence- og karriereudvikling

Læs mere

Holmegårdsparkens værdier er indlejret i vores målsætning for Det gode plejehjemsophold.

Holmegårdsparkens værdier er indlejret i vores målsætning for Det gode plejehjemsophold. HOLMEGÅRDSPARKEN MÅL & VÆRDIER Holmegårdsparkens værdier er indlejret i vores målsætning for Det gode plejehjemsophold. Forudsætningen for Det gode plejehjemsophold er at alle arbejder for målsætningen

Læs mere

Nedenfor beskrives rammerne for indgåelse af aftaler om særlige vilkår i forbindelse med individuelle aftaler om seniorordninger.

Nedenfor beskrives rammerne for indgåelse af aftaler om særlige vilkår i forbindelse med individuelle aftaler om seniorordninger. SENIOR- OG FRATRÆDELSESORDNINGER. Rammer for indgåelse af senior- og fratrædelsesordninger. En seniorordning kan etableres, når universitetet vurderer, at det vil være muligt og hensigtsmæssigt. Herudover

Læs mere

Ledelsesgrundlaget Maj 2015

Ledelsesgrundlaget Maj 2015 Ledelsesgrundlaget Maj 2015 Ledelsesgrundlaget og visionen Viborg Kommunes vision har overskriften Vilje Vækst Velfærd. Det hedder bl.a. i Visionen: Viborg er en forgangskommune. Gennem nytænkning, dialog

Læs mere

Revideret oplæg om nyt lønsystem Forsikringsløn Version 5 26. november 2012

Revideret oplæg om nyt lønsystem Forsikringsløn Version 5 26. november 2012 Revideret oplæg om nyt lønsystem Forsikringsløn Version 5 26. november 2012 Parterne har i arbejdsgruppen om Forsikringsløn fortsat drøftelserne om afskaffelse af det eksisterende anciennitetssystem og

Læs mere

Personalepolitik / personalehåndbog

Personalepolitik / personalehåndbog Personalepolitik / personalehåndbog Redigeret pr. 1. juli 2016/Ann 2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. FOA NORDSJÆLLANDS MÅL OG VÆRDIER... 3 3. OPGAVER, VISIONER, SAMARBEJDE M.V.... 5 4. MEDARBEJDERNES

Læs mere

Ydelser og takster Vedsted Kirkegård 2012

Ydelser og takster Vedsted Kirkegård 2012 Ydelser og takster Vedsted Kirkegård 2012 Taksterne er fastsat af Jammerbugt Provsti som grundbeløb der reguleres en gang årligt. Faktor 2012 = 36,05 Henvendelse om gravsteder kan ske til kirkegårdskontoret

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR KONSTRUKTØRER I VEJLE AMT.

FORHÅNDSAFTALE FOR KONSTRUKTØRER I VEJLE AMT. VEJLE AMT Løn- og personaleafdelingen. OK 99 FORHÅNDSAFTALE FOR KONSTRUKTØRER I VEJLE AMT. INDLEDNING. Der er afholdt forhandling den 11. november 1999 og den 13. december 1999 mellem Konstruktørforeningen

Læs mere

Nødebo og Gadevang kirkegårde. Vejledning ved dødsfald

Nødebo og Gadevang kirkegårde. Vejledning ved dødsfald Nødebo og Gadevang kirkegårde Vejledning ved dødsfald Nødebo-Gadevang Menighedsråd. Februar 2011 Dødsanmeldelsen Dødsfaldet anmeldes til begravelsesmyndigheden snarest og senest 2 dage efter dødsfaldet.

Læs mere

LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER.

LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER. LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER. Formål Formålet med lønpolitikken er at beskrive, hvilke principper vi i Brabrand og Sdr. Aarslev lægger vægt på i udmøntningen af løn og beskrive processen

Læs mere

Begravelser og gravsteder

Begravelser og gravsteder Begravelser og gravsteder Vejledning Denne folder er ment som en hjælp til orientering om forhold og muligheder på Ølstykke Kirkegårde i forbindelse med begravelser og bisættelser. Indhold Begravelser

Læs mere

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece 1 Arbejdsark og vejledning til en Pernilledebat på jeres arbejdsplads til den ansvarlige Hvis I har lyst til at starte

Læs mere

KUNNE DU TÆNKE DIG AT BLIVE ADMINISTRATIV ELEV I LOLLAND KOMMUNE?

KUNNE DU TÆNKE DIG AT BLIVE ADMINISTRATIV ELEV I LOLLAND KOMMUNE? KUNNE DU TÆNKE DIG AT BLIVE ADMINISTRATIV ELEV I LOLLAND KOMMUNE? ANSØGNINGSFRIST: 22. marts 2015 ANSÆTTELSESSAMTALER: 8. april 2015 KLIK PÅ OVENSTÅENDE LOLLAND KOMMUNE LOGO FOR AT SE JOBOPSLAG VI GLÆDER

Læs mere

Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune

Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune 1. Indledning Lønpolitikken er den overordnede beskrivelse af, hvordan vi ønsker at bruge løn i samspil med de øvrige personalepolitiske værktøjer til at indfri

Læs mere

Forberedelse til MUS. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen. Skab en god arbejdsplads. Navn, dato, år

Forberedelse til MUS. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen. Skab en god arbejdsplads. Navn, dato, år Forberedelse til MUS Skab en god arbejdsplads Navn, dato, år KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen En god arbejdsplads Vi vil alle sammen gerne have en god arbejdsplads. Det er vigtigt, at vi

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen Retningslinjer for Praktik på Datamatikeruddannelsen Baggrund På datamatikeruddannelsens 5. semester skal de studerende gennemføre et praktikophold i en eller flere virksomheder. Praktikken er normeret

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Takstregulativ for Hjallese provsti. gældende fra 1. januar 2012

Takstregulativ for Hjallese provsti. gældende fra 1. januar 2012 Takstregulativ for Hjallese provsti gældende fra 1. januar 2012 Indholdsoversigt: Side Erhvervelse af gravsteder... 2 Reservering af gravsteder... 3 Fornyelse af gravsteder... 3 Forlængelse af brugsret...

Læs mere

Fælles stillingsbeskrivelse for pædagogisk ansat personale ved Den selvejende institution Under Kastanien.

Fælles stillingsbeskrivelse for pædagogisk ansat personale ved Den selvejende institution Under Kastanien. STILLINGSBESKRIVELSE Fælles stillingsbeskrivelse for pædagogisk ansat personale ved Den selvejende institution Under Kastanien. Generelt skal det slås fast at du som pædagog, lærer, mentor og vikar har

Læs mere