Ny Løn 3F ved Roskilde Kirkegårde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny Løn 3F ved Roskilde Kirkegårde"

Transkript

1 Ny Løn 3F ved Roskilde Kirkegårde

2 VÆRDIBASERET PERSONALEPOLITIK ROSKILDE KIRKEGÅRDE

3 Værdibaseret personalepolitik Roskilde kirkegårde. KIRKEGÅRDSUDVALGET VED ROSKILDE KIRKEGÅRDE VISION FOR ROSKILDE KIRKEGÅRDE Roskilde kirkegårde vil være førende indenfor kirkegårdsdrift i Roskilde Domprovsti. Vi vil være initiativtagende og imødekommende i forhold til samarbejde med andre kirkegårde. Som en respekteret virksomhed indenfor Roskilde Domprovsti vil vi, ud fra kristne værdier, tilbyde de bedste løsninger for borgerne. EKSISTENSGRUNDLAG Roskilde kirkegårde opfylder, så vidt det er muligt, menneskers individuelle behov for gravsteder ved at tilbyde forskellige typer af gravsteder. DE BÆRENDE VÆRDIER FOR ROSKILDE KIRKEGÅRDE Det er værdifuldt at: Roskilde kirkegårde yder en god og respektfuld service for vores brugere. Roskilde Kirkegårde er miljømæssigt og energimæssigt ansvarlige. Kirkegårdene anlægges og udvikles i forhold til tidens krav og at vi er nytænkende vedrørende anlæg med respekt for de eksisterende gravsteder. Roskilde Kirkegårde har en god dialog med vores samarbejdspartnere. Roskilde kirkegårde bevarer dele af vore kirkegårde som kulturhistorisk anlæg. DE BÆRENDE VÆRDIER FOR MEDARBEJDERNE Det er værdifuldt at: De ansatte trives og har mulighed for fleksibilitet i jobindhold. Kirkegårdsudvalget har fokus på at yde støtte til medarbejderne i forbindelse med større ændringer ved Roskilde kirkegårde. De ansatte har mulighed for, og bestræber sig på, at yde en god og respektfuld service til brugerne. De ansatte får mulighed for uddannelse til nye job ved Roskilde Kirkegårde i forbindelse med omlægning af driften. Roskilde kirkegårde, august 2013

4 Værdibaseret personalepolitik Roskilde kirkegårde. Den værdibaserede personalepolitik er udarbejdet med udgangspunkt i de bærende værdier for det interne samarbejde, værdigrundlaget for det arbejde der udføres på kirkegårdene, vision og eksistensgrundlag. Indholdsfortegnelse 1. Rekruttering af nye medarbejdere og ledere.. Side 1 2. Introduktion af nye medarbejdere. Side 3 3. Udvikling og uddannelse af medarbejdere og ledere herunder MUS. Side 4 4. Seniorpolitik Side 5 5. Afskedigelse af personale.. Side 5 6. Intern information og kommunikation. Side 6 7. Øvrige ansættelsesforhold.. Side 7 a. Kortere tids sygdom. Side 7 b. Længere tids sygdom.. Side 8 c. Dødsfald, kroniske lidelser og traumatiske oplevelser Side 8 d. Alkohol og andre rusmidler Side 9 e. Ferie Side 9 8. Orlov. Side Grandækning.. Side 10 Bilag. 1. Ansættelsespolitik. 2. Seniorpolitik. 3. Sygefraværspolitik. 4. Alkoholpolitik. 5. Rygepolitik. 6. IT uddannelses politik. 7. Elevpolitik. 8. Politik vedrørende jobtræning, praktikanter mv. 9. Lokalaftale vedrørende granbonus. 10. Lokalaftale vedrørende særlig omsorgsdag. 11. Lokalaftale vedrørende arbejdstid og flekstid. 12. Lokalaftale vedrørende vinterflekstids-ordning. 13. Lokalaftale vedrørende lån af firmabil, maskiner og værktøj. 14. Lokalaftale vedrørende indkøb af arbejdstøj og særlige værnemidler. 15. Lokalaftale om anden frihed. 16. Lokalaftale vedrørende sundhedsordningen. 17. Lokalaftale vedrørende hjemmearbejde. 18. Lokaleaftale vedrørende begravelser i weekenden 19. Lokalaftale vedrørende weekendvagter i kapellet 20. Lokalaftale vedrørende snevagten 21. Lokalaftale vedrørende Ny løn 22. Kommunikationsregler. 23. Spørge-guide til ansættelsessamtaler. Roskilde kirkegårde, januar 2010

5 Arbejdsopgaver og ansvar for medstyrende grupper

6 ARBEJDSOPGAVER OG ANSVAR FOR MEDSTYRENDE GRUPPER VED ROSKILDE KIRKEGÅRDE Medstyrende grupper Formål med medstyrende grupper Formålet med at organisere arbejdspladsen i medstyrende grupper ved Roskilde Kirkegårde er at give medarbejderne større indflydelse/ansvar for planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsopgaverne ved vore kirkegårde. Ved et større ansvar opnår medarbejderne et mere indholdsrigt job og motiveres derved til at yde en større indsats omkring service og kvalitet til gavn for brugerne af Roskilde Kirkegårde og de kirkegårde vi samarbejder med. Hvad er en medstyrende gruppe En medstyrende gruppe ved Roskilde Kirkegårde er en gruppe af medarbejdere, der i fællesskab har ansvaret for planlægning, tilrettelæggelse, gennemførsel og efterfølgende kontrol af en række arbejdsopgaver ved vore kirkegårde, og de kirkegårde vi samarbejder med. Arbejdsfunktionerne udøves i samspil med eller efter bemyndigelse fra ledelsen. Ansvarsområdet vil typisk være defineret ud fra fysisk afgrænsede områder, en specifik arbejdsopgave på en eller flere kirkegårde. Vinterarbejder udføres dog oftest på tværs af de medstyrende grupper, disses områder og den enkelte kirkegård. Arbejdet tilrettelægges under hensyntagen til de enkelte arbejdsopgaver i samarbejde mellem de medstyrende grupper, øvrige medarbejderne og ledelsen. Det tilstræbes, at en gruppe består af tre fem personer. Arbejdsopgaver og ansvar 1.0 Gartneriske opgaver. 1.1 Grupperne har ansvar for alle gartneriske opgaver tilknyttet driften af vore kirkegårde og tilstødende arealer. De fleste opgaver er defineret ved plejeplaner og omfattet af de årlige rutiner, der i vid udstrækning er beskrevet i plejeplanens årshjul. 1.2 Ændringer af eksisterende områder, væsentlige ændringer i arbejdsgange el. lign, der påvirker driften aftales løbende med ledelsen. 2.0 Begravelsesfunktioner. 2.1 Alle opgaver tilknyttet kistebegravelser, urnenedsættelser og højtideligheder, som er omfattet af den sædvanlige praksis, herunder de lovgivningsmæssige forhold, varetages af gruppen i det område eller på den kirkegård hvor begravelsen finder sted. Opgaverne løses i samarbejde med graverholdet og en ekstern entreprenør.

7 2.2 Den/de ansvarlige fra gruppen skal tegne gravstedet eller tage foto af dette før begravelsen, samt efterfølgende rydde dette så det er klar til begravelsen. Alternativt laves en aftale med graverholdet om rydning. Ved brug af entreprenør aftales formalia, herunder hvem, der kontakter entreprenøren, med overgartneren. 3.0 Administration. 3.1 Salg af gravsteder. Hver kirkegård skal have flere medarbejdere, der kan foretage gravstedssalg på alle afdelinger af kirkegården. På Østre kirkegård foretages gravstedssalg af de på en liste opførte personer/medarbejdere. Listen er ophængt på tavlen i Mandskabsbyningen og revideres løbende af ledelsen. 3.2 Aftale anlæg. Hver gruppe/kirkegård skal have flere medarbejdere, der kan aftale anlæg eller omlægning af et gravsted. Ordreseddel skal udfyldes og afleveres til kontoret. Råd og vejledning kan fås hos overgartner eller Kirkegårdsleder. 3.3 Aftaler og tilbud skal prisfastsættes. Aftaler og anlæg skal prisfastsættes ud fra RK`s brugerark og prisliste, der altid skal forefindes i en opdateret version på medarbejderkontoret. På de kirkegårde vi samarbejder med gælder egne brugerark og prislister. Disse opdateres og fremsendes til gruppen på mail af administrationen el. menighedsrådet ved ændringer. 3.4 Udførelse af aftaler og tilbud. Aftaler og tilbud udføres først, når aftalen er accepteret af kunden og ordreseddel er modtaget fra administration. 4.0 Fysisk Planlægning og udvikling. 4.1 Det tilstræbes, at grupperne og øvrige medarbejdere har indflydelse på planlægning og udvikling i deres område og på deres kirkegård(e). 4.2 Ved den overordnede planlægning (helhedsplaner) for en kirkegård er de medstyrende grupper høringsberettigede inden planens endelige godkendelse. 4.3 Ved detailplaner for en afdeling el. andre afgrænsede arealer deltager gruppen i planlægningsmøder med ledelsen. Kirkegårdsudvalg og landskabsarkitekt kan evt. inddrages. Det er vigtigt at alle parter har mulighed for indflydelse på områdets udseende. 5.0 Indkøb af maskiner og redskaber. 5.1 Maskiner indkøbes af mekaniker /smed samt overgartner i samråd. Koordinering af indkøb foretages i arbejdsmiljøgruppen for kirkegårde, der er identisk med maskinudvalget. Prioritering af indkøb foregår ud fra budget, maskinliste (der holdes ajour af overgartner), kommende opgaver, ergonomi, driftsøkonomi, miljø og arbejdsmiljø m.m. 5.2 Smed / mekaniker kan efter ønske fra grupper, eller ud fra egen vurdering indkøbe eksempelvis hækkeklippere, håndskubbere (græsklippere) og lign. op til ca kr. uden aftale med overgartner eller maskinudvalg.

8 5.3 Håndværktøj og redskaber indkøbes af pladsmanden el. efter aftale med denne. De kirkegårde vi samarbejder med kan med fordel selv bestille og få leveret / afhente redskaber og værktøj, efter aftale med overgartner el. pladsmand hos vores normale leverandører; Stark, Bygma og Dansand for eksempel. 6.0 Indkøb af planter og materialer. 6.1 Planter og materialer, der indgår i planlægning og udførsel af de overordnede afdelingsomlægninger og større projekter, indkøbes af overgartner. 6.2 Planter, der benyttes på de enkelte gravsteder og i mindre omlægninger på afdelinger/kirkegårde, bestilles af gruppen hos piloter/ overgartner eller bestilles direkte hos planteleverandører af gruppen med orientering til piloterne. Indkøb for over kr. aftales med ledelsen. 6.3 Øvrige materialer, græsfrø, gødning osv. bestilles af pladsmand eller overgartner. 7.0 Servicering af brugerne på kirkegården. Det er et fælles mål at: 7.1 Grupperne altid yder den bedst mulige service og kvalitet ved udførelsen af alle gartneriske opgaver. Gravstederne er en stor del af vort eksistensgrundlag og har derfor en særlig fokusering. 7.2 At brugerne trygt kan henvende sig til personalet om hjælp og vejledning. 8.0 Andre opgaver tilknyttet selvstyrende grupper: 8.1 Afvikling af ferie, afspadsering og enkelte fridage. Bemandingsplaner, ferieplaner, afvikling af afspadsering og afholdelse af enkelte fridage, aftales internt i gruppen. (Der afleveres en plan over hovedferie afvikling i gruppen til overgartner senest i uge 18). Det er meget vigtigt at der er åbenhed, ærlighed og realisme til stede når disse aftaler indgås. Det betyder i praksis at gruppen kollektivt er ansvarlig for at tilstandskravene i plejeplanen, der i det store hele forventes overholdt til alle tider i vækstsæsonen. Hvis dette ikke skønnes realistisk, eksempelvis ved ferieafvikling, skal gruppen tage kontakt til overgartner vedr. dette i så god tid som muligt. Specielt omkring helligdagene og påsken april- juni er dette forhold meget vigtigt. Afvikling af ferie og flekstid i perioden uge bør tilstræbes at være så begrænset som overhovedet muligt. 8.2 Ressourceregistrering af arbejdsfunktioner samt flekstid og fravær m.v. Disse funktioner udføres af den enkelte medarbejder og kontrolleres/ godkendes af overgartner med 1-2 ugers mellemrum. Overgartner må ikke ændre i antallet af arbejdstimer (optjent eller afholdt flekstid) uden medarbejder er orienteret, eller alternativt tillidsvalgt medarbejder. 8.3 Implementering af den Værdibaserede Personalepolitik Den forventes at grupperne ifm. nyansættelser, midlertidige ansættelser etc. tager ansvar for indførelse i vores Værdibaserede Personalepolitik.

9 9.0 Rutiner i alle grupper: 9.1 Daglige: Mail tjekkes af minimum 1 person, som sørger for at give relevant information videre. 9.2 Ugentlige: Der kan afholdes et møde af maks. 1 times varighed hvor status på diverse opgaver gennemgås: 1. Ordresedler (herunder vareforbrug: planter, sten, frø eller andet). 2. Øvrige anlægsopgaver, aftalt med ledelsen 3. Status i forholdt til rutinerne i driften, plejen og vedligeholdelsen af området/kirkegården generelt. (vanding, lugning, græsklipning, gødning, hækkeklip osv.) 4. Derudover bør følgende emner berøres hvis det er aktuelt: Vejrudsigten (Er ikke en opgave men en væsentlig faktor i planlægningen ) Bookning og koordinering af større maskiner Evt. arbejde på fremmede kirkegårde Praktikanter eller personer i jobtræning eller andre med en mere uformel tilknytning til arbejdspladsen 5. Følgende er altid aktuelt, men kan springes over: Diskussion af leveregler Snak om hvad vi i gruppen er rigtigt gode til? Hvad vi kan blive bedre til? Hvad vi med fordel kan gøre mere af? Hvad vi med fordel kan gøre mindre af? Overvej om der er samarbejdsrelationer, opgaver eller udfordringer som overgartner eller ledelse kan hjælpe jer i gruppen med at løse. Ledelsen vil meget gerne bruges som Coaches og sparringspartnere til dette. Der er ingen kontrol af udkommet eller afholdelsen af disse møder. Ledelsen kan dog varsle at deltage i disse, hvis ledelsen skønner det nødvendigt eller fordelagtigt for gruppens og derved arbejdspladsens udvikling Uddannelse af medarbejdere til nye arbejdsopgaver og ansvarsområder Dette foregår primært ved aftaler, der laves ved MUS samtaler. Der kan i løbet af året opstå mere eller mindre akutte behov for opdatering af viden, eller opgradering af medarbejdere på enkelte områder. Men ellers aftales al efteruddannelse til MUS samtaler. Nogle uddannelsesbehov kan være generelle for en gruppe, mens andre typisk vil være mere individuelt bestemt. Ledelsen kan til stadighed trænes i deres nye rolle, hvilket primært handler om træning i coaching (lære at lytte/stille spørgsmål), teambuilding (samarbejde), konfliktløsning osv.

10 Efterskrift Tillid er en kerneværdi hos Roskilde Kirkegårde. De fleste af vore lokalaftaler, organiseringsstrukturen og nærværende skrivelse, tager udgangspunkt i at vi på arbejdspladsen, har tillid til hinanden. Ledelsen udviser tillid til, at aftaler og plejerplaner bliver overholdt. Ligesom den har tillid til, at der bliver råbt på hjælp hvis ikke aftaler og plejeplaner kan overholdes. Omvendt skal og bør medarbejderne udvise tillid til, at ledelsen vil medarbejderne og grupperne det bedste. Ledelsens fremtidige rolle Indførelsen af Medstyrende grupper ved Roskilde Kirkegårde har ikke ændret ikke ved ledelsens ansvar. Det er stadig ledelsen, der har ledelsesansvaret, personaleansvaret, ansvaret for den daglige drift samt det økonomiske ansvar.

11 Skema til ny løn for gartnere og gartneriarbejdere 2014

12 Navn:. NY LØN FOR GARTNERE OG GARTNERIARBEJDERE INDLEDNING Skema pr. 1. maj 2014 Roskilde Kirkegårde er en arbejdsplads, der kendetegnes ved at være en servicevirksomhed med fokus på brugernes ønsker og behov for service og kvalitet i forbindelse med bl.a. højtideligheder, gartneriske ydelser og kundebetjening. Det er de folkevalgte, der bevilliger midlerne og udstikker de overordnede rammer for kirkegårdenes serviceniveau. Det er derfor vigtigt for ledelse og medarbejdere med klare mål, der tilkendegiver i hvilken retning Roskilde Kirkegårde skal udvikle sig. 1.1 Roskilde Kirkegårdes målsætning udadtil: * at yde en professionel og værdig bistand ved bisættelser og begravelser med respekt for afdøde og de pårørende. * at hjælpe og vejlede pårørende ved valg af gravsted, så de får den gravstedstype, der er den rigtige for netop den familie/pårørende. * at yde de pårørende den bedst mulige gartneriske service og kvalitet ved anlæg og vedligeholdelse af gravsteder. * at besøgende trygt kan henvende sig til kirkegårdenes personale om råd og vejledning. * at kirkegårdene bliver opfattet som effektive, kvalitetsbevidste og servicebetonede arbejdspladser. * at kirkegårdene udvikler nye gravstedsformer under hensyntagen til kirkegårdskulturen og brugernes ønsker. Det er ledelsen og medarbejderne ved Roskilde Kirkegårde, der skal kunne identificere sig med de overordnede mål. Medarbejdernes indstilling og holdning er således udgangspunktet for, at brugerne ved Roskilde Kirkegårde i videst muligt omfang kan få deres ønsker opfyldt. 1.2 Roskilde Kirkegårdes målsætning indadtil: at sikre kirkegårdenes medarbejdere har de nødvendige kvalifikationer til at udføre de faglige funktioner. at medarbejderne er bevidste om, og udvikler sig i relation til sine personlige egenskaber. at udvikle medarbejdernes kompetence og omstillingsevne. at tiltrække og fastholde dygtige og kvalificerede medarbejdere. at give medarbejderne indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdet, selv at tage ansvar og være medbestemmende, så der skabes arbejdsglæde. at udvikle medarbejdernes forståelse for at være hjælpsomme og hensynsfulde. at skabe et godt arbejdsmiljø med en åben dialog mellem ledelse og medarbejdere, så medarbejderne føler tryghed i ansættelsen. at motivere medarbejderne til at sikre den målsætning, der gælder udadtil, bliver efterlevet. Disse målsætninger indarbejdes i en aftale om Ny Løn. Det nye lønsystem skal således understøtte og fremme kirkegårdenes mål for løsning af opgaver og i samspil med kirkegårdenes vision og den værdibaserede personalepolitik skal Ny Løn være med til at sikre, at det fortsat er muligt at tiltrække, udvikle og fastholde medarbejdere med de nødvendige kvalifikationer ved vore kirkegårde. Ny Løn sammenkobler således lønnen direkte med den enkelte medarbejders ansvar, egenskaber og kvalifikationer. Lønaftalen ved Roskilde Kirkegårde er derfor et billede af, hvilke funktioner og kvalifikationer der er enighed om i lønudvalget at vægte til gavn for medarbejdere og vore kirkegårde. Ny Løn skal således være med til at udvikle både medarbejdere og kirkegårde med baggrund i menighedsrådets ønsker og brugernes behov.

13 2.0 GENERELLE BETRAGTNINGER Opbygningen af Ny Løn for gartnere og gartneriarbejdere består af 4 hovedelementer: Basisløn, funktionstillæg, tillæg for personlige egenskaber og selvstændige ansvarsområder. 2.1 Basisløn Basislønnen er aftalt centralt og på nuværende tidspunkt er der til både gartnere og gartneriarbejdere knyttet 2 løntrin. Efter ét år på løntrin 1 rykkes op på trin 2. Basisløn får medarbejderen for de arbejdsfunktioner som vedkommende er i stand til at udføre som nyuddannet, nyansat eller uerfaren. 2.2 Funktionstillæg (jf. bilag 1) Funktionstillæg gives for arbejdsopgaver, der ligger ud over de opgaver, der forudsættes honoreret via basislønnen. Hvilke funktioner der giver tillæg aftales i lønudvalget. Funktionstillæg er knyttet til funktionen og ikke medarbejderen, hvorfor tillægget bortfalder, når personen ikke længere varetager funktionen eller funktionen bortfalder. Når funktionen ophører, skal der tages stilling til, om de ved funktionen opnåede kvalifikationer kan videreføres som et tillæg for personlige egenskaber. En gartneriarbejder der opnår 7 point eller derover ved faglige funktioner under punkterne 1.0 til og med 4.0 overgår til gartnerløn på løntrin 1. Faglærte gartnere og gartneriarbejdere der overgår til gartnerløn, optjener ikke point i faglige funktioner fra 1.0 til og med 4.0 (Jf. Bilag 1). For en gartneriarbejder der inden for 3 års ansættelse ikke er overgået til gartnerløn, skal der udarbejdes en udviklingsplan med det formål, at overgang til gartnerløn kan ske inden for en kortere periode. Indplacering vedr. Funktionstillæg sker 1 gang årligt i april mdr. ved alm. Indplacering 2.3 Tillæg for personlige egenskaber (jf. bilag 2) Ved Roskilde Kirkegårde knytter personligt egenskabstillæg sig til den enkelte medarbejder og afspejler dennes personlige egenskaber samt den kvalitet og effektivitet, som medarbejderen lægger i udførelsen af en arbejdsopgave. De personlige egenskaber, de ikke konkret målbare kvalifikationer, er knyttet til relationen imellem kollegerne og arbejdsprocessen, kontakten til eksterne/interne samarbejdspartnere. De værdier der indgår i disse egenskaber er bl.a. samarbejdsevne, fleksibilitet, initiativ, selvstændighed og effektivitet. Disse tillæg er til genforhandling i de tilfælde, hvor forudsætningerne for tillægget bliver ændret eller bortfalder. Det kunne eksempelvis være i en ny jobfunktion eller ved et skifte i attitude, indstilling, samarbejdsvilje etc. Indplacering vedr. personlige egenskaber sker 1 gang årligt i april mdr. ved alm. Indplacering. Reduktion i tillæg for personlige egenskaber sker skriftligt og med medarbejdernes individuelle opsigelsesvarsel i henhold til funktionærloven. Det tilstræbes, at den ansattes samlede lønforhold ikke forringes.

14 2.4 Selvstændige ansvarsområder (jf. bilag 3) Tillæg ved selvstændige ansvarsområder knytter sig til den enkelte medarbejder, der varetager særlige driftsområder eller særlige funktioner, hvor medarbejderen påtager sig et ansvar for arbejdsopgaven. Reduktion i tillæg for selvstændige ansvarsområder sker skriftligt og med medarbejdernes individuelle opsigelsesvarsel i henhold til funktionærloven. Det tilstræbes, at den ansattes samlede lønforhold ikke forringes. 3.0 GÆLDENDE FORHOLD VED ROSKILDE KIRKEGÅRDE Ved Nyløns-forhandlinger i 2014, vil ingen medarbejder ved Roskilde Kirkegårde blive sat ned i løn, der er knyttet til funktionstillæg. De medarbejdere, som får funktionstillæg for arbejdsopgaver de ikke længere udføre, vil forsat opnå de samme tillæg indtil evt. nye funktionstillæg erstatter de gamle. De i denne aftale gældende bestemmelser for funktionstillæg træder først i kraft, når medarbejderen har opnået nye funktionstillæg til erstatning for de gamle. Der nedsættes et lønudvalg bestående af den daglige leder (overgartneren) og tillidsmanden. Lønudvalget kan udvides til 4 repræsentanter, dog altid paritetisk sammensat. Lønudvalget skal foretage indplacering af medarbejdere og revidere samtlige indplaceringer én gang årligt. Sker der skift i udførelsen af arbejdsfunktioner og ansvarsområder vil der skulle foretages en ny indplacering senest 3 måneder efter ændringen. Når de nye ansvarsopgaver og løn indplaceringer er trådt i kraft, er der aftalt en 3 måneders prøveperiode, hvor ledelsen uden varsel kan fritage medarbejderen for de nye ansvarsopgaver, hvis de ikke bliver udført tilfredsstillende. Ligeledes kan en medarbejder sige fra overfor en ansvarsopgave i denne periode, hvis medarbejderen ikke skønner at kunne magte opgaven. En medarbejder der således fritages fra ansvarsopgaver, vil oppebære den aftalte Ny Løn s indplacering i prøveperioden. Nye medarbejdere indplaceres senest 6 mdr. efter ansættelsen. 3.1 Uddannelses forløb. Der aftales et uddannelses/udviklings forløb for hver enkelt medarbejder 1-2 år frem ved MUSsamtalerne. Uddannelsen kan være eksternt eller internt. Aftalen tager udgangspunkt i den enkelte medarbejders ønske og behov og kirkegårdens målsætning og behov. Efter en konkret vurdering i lønudvalget vil overgang fra gartneriarbejder til aflønning som gartner være mulig. Overgang kan finde sted når den ansatte har været beskæftiget med relevant gartnerarbejde i 2 år og har gennemført en relevant efteruddannelse inden for jordbrugets efteruddannelse, svarende til 10 ugers teoretisk uddannelse (Jf. Organisationsaftalen). Aftalen er gældende fra 01. maj 2014 og kan opsiges skriftligt af begge parter med 3 mdr. varsel.... Dato Inger Kvistgaard Hansen Henning Lektonen Tillidsmand Kirkegårdsleder

15 Bilag Funktionstillæg. Der kan gives tillæg for nedenfor nævnte 12 arbejdsfunktioner. De arbejdsopgaver der er tilknyttet den enkelte arbejdsfunktion er listet op efterfølgende. 1. Point 2. Point som 1. samt 3. Point som 2. samt Normalt kendskab til arbejdsfunktionen og udfører mange af arbejdsopgaverne tilfredsstillende. Stort kendskab til arbejdsfunktionen og udfører alle arbejdsopgaverne selvstændigt på alle områder Overordnet kendskab til arbejdsfunktionen og vejleder medarbejdere i udførelsen af opgaverne, samt vejlede publikum Faglærte/tillærte gartnere opnår ikke point i faglige funktioner som forventes at være en del af den grundviden, som en nyudlært/tillært gartner har opnået og efterfølgende kan udføre. Der gives ikke tillæg for deltagelse i kurser, men for det arbejde, som den enkelte medarbejder faktisk kan udføre. Bedømmelse af faglige funktioner. 1.0 Pleje og vedligeholdelse af gravarealer og parkarealer Tildelte point Fra 1 til Plantning af årstidens blomster, løg m.v Græspleje Beskæringsarbejder Anlæg og omlægning af gravarealer og parkarealer Pyntegrønt Kistebegravelse og urnenedsættelse Mindre reparationer af maskiner og værktøj Rengøring og vedligeholdelse af bygninger Administration af gravsteder Faglig rådgivning ved anlæg af gravsted Kendskab til kirkegårdsdrift og definition af ydelser og normer 3 - Point i alt: 19

16 Bedømmelsespunkter til faglige funktioner: 1.0 Pleje og Vedligeholdelse af gravarealer og parkarealer 1.1 Fjerne uønsket vegetation, rive og kultivere. 1.2 Fjerne visne blomster m.v. 1.3 Lettere beskæring af beplantning. 1.4 Vanding af årstidens blomster. 1.5 Pålægning af perlesten/grus og muld. 1.6 Vask af gravminder. 1.7 Gasbrænding/miljørive. 1.8 Maskinfejning. 1.9 Snerydning. 2.0 Saltning og grusning 2.0 Plantning af årstidens blomster, løg m.m. 2.1 Plantning af påskeliljer. 2.2 Plantning af årstidens blomster. 2.3 Lægning af løg. 2.4 Udsætning af juletulipaner. 2.5 Udlægning af moskranse m.v. 3.0 Græspleje 3.1 Græsklipning med små/store maskiner. 3.2 Kantskæring/kantklipning. 3.3 Anlæg; jordarbejde og såning. 3.4 Græspleje; gødning og vanding. 3.5 Vertikalskæring. 3.6 Topdressing. 4.0 Beskæringsarbejder 4.1 Beskæring af beplantning. 4.2 Beskæring af større træer (lift/stige). 4.3 Hækklipning. 4.4 Formklipning. 4.5 Træfældning. 5.0 Anlæg og omlægning af gravarealer og parkarealer 5.1 Stenarbejde med tilhugning. 5.2 Jord og plantearbejde. 5.3 Omlægning/opretning. 5.4 Opsætning/opretning af gravminder. 5.5 Sløjfning af beplantning, stenarbejder og gravminder. 5.6 Tegning og planlægning.

17 6.0 Pyntegrønt. 6.1 Alm. granpålægning på gravarealer 6.2 Granpyntning på gravarealer 6.3 Granudsmykning af parkarealer. 6.4 Oprydning ved pålægning og ved granaftagning. 7.0 Kistebegravelse og urnenedsættelse 7.1 Rydning af gravsted inden jordbegravelse. 7.2 Gravning og pyntning af kistegrav. 7.3 Tildækning af kistegrav. 7.4 Gravning, pyntning og tildækning af urnegrav. 7.5 Deltager i mørkt tøj ved begravelse/urnenedsættelse. 7.6 Midlertidigt anlæg efter begravelse. 8.0 Mindre Reparationer af maskiner og værktøj 8.1 Rengøring af maskiner og værktøj. 8.2 Påpasselighed ved behandling af værktøj og maskiner. 8.3 Oliecheck og benzinpåfyldning. 8.4 Mindre reparation af maskiner. 8.5 Reparation af værktøj. 8.6 Maling af maskiner og værktøj. 9.0 Rengøring og vedligeholdelse af bygninger 9.1 Kapelkrematorium. 9.2 Mandskabsbygning. 9.3 Maskinbygning. 9.4 Rensning af tagrender, rensebrønde og kloaker. 9.5 Små reparationsopgaver. 9.6 Maleropgaver af vægge og træværk Administration af gravsteder 10.1 Betjening og vejledning af publikum ved gravstedssalg Betjening og vejledning af publikum ved anlæg og omlægning af gravsteder Udregning af tilbud ved gravstedsanlæg og omlægninger Opslag i Brandsofts Gravstedssystem Faglig rådgivning ved anlæg af gravsted 11.1 Medarbejderen er i stand til at give en fagligt fornuftig rådgivning over for gravstedsejere, der samtidigt rummer sans for muligheder og begrænsninger Kunsten er i høj grad at favne de ønsker pårørende måtte have og kombinerer dem med den fagligt bedste løsning Kendskab til kirkegårdsdrift og definition af ydelser, normer og prioriteter 12.1 Medarbejderen har styr på de gartneriske ydelser og begreber Medarbejderen formår at forholde sig til plejeplan og faglige retningslinjer Medarbejderen er sikker på retningslinjer og faglige prioriteter.

18 Bilag Tillæg for personlige egenskaber Tillæggene for personlige egenskaber knytter sig til den enkelte medarbejders personlige egenskaber. (Jf. afsnit 2.3 ). Der kan tildeles op til 3 point pr. egenskab. Ydes efter vurdering af i hvor høj grad medarbejderen bringer sine personlige egenskaber i spil i sin ansættelse, samt en vurdering af, i hvor høj grad der er brug for den givne egenskab i den enkeltes jobfunktion. Bedømmelse af personlige egenskaber Tildeles 1-3 point pr. kvalifikation 1.0 Præcis, tydelig og serviceorienteret over kunder og leverandører Stor stabilitet og sikkerhed i varetagelse af arbejdsopgaver Struktureret arbejdsform, hvor tiden/opgaven disponeres fornuftigt Deltager aktivt i efteruddannelse: planlægning, tilmelding, opfølgning og vidensdeling Tager initiativ til at forbedre arbejdsmiljøet / arbejdsgangene Gode kommunikations- og formidlingsevner over for kollegaer, ledelse og kunder. 7.0 Vilje til at samarbejde med kollegaer og ledelse om driften af fremmede kirkegårde. 8.0 God omstillingsevne til at varetage nye opgaver og nødvendige ændringer. 9.0 Kreativ og initiativrig som er med til at udvikle og skabe en attraktiv arbejdsplads Pligtopfyldende og ansvarsbevidst Tilstræber effektivitet Udviser stort engagement og motivation Tilstræber en høj kvalitet ved udførelse af arbejdsopgaver. 3 Point i alt 34

19 3.3.1 Forklaring til tillæg for personlige egenskaber 1. Medarbejderen formår at give præcis og tydelig kommunikation videre til besøgende, leverandører og pårørende. Medarbejderen ved hvor oplysninger skal gives videre og er ikke i tvivl om kommandoveje og ansvarsområder (eksempelvis vedr. vognmænd, leverancer, besøgende til kapel osv.). 2. Medarbejderen udviser stor stabilitet og sikkerhed i varetagelse af arbejdsopgaver, herunder også evnen til at kunne prioritere fornuftigt imellem de enkelte arbejdsopgaver. 3. Medarbejderen formår, både at strukturer sin arbejdstid således at de væsentligste opgaver bliver prioriteret først, samtidigt med at medarbejderen formår at planlægge sig til en effektiv arbejdsdag. Medarbejderen skal bevise, at der undgås spildtid (forlængede pauser, sludren over hækken, glemt værktøj osv.). 4. Medarbejderen deltager aktivt i efteruddannelse: dvs. medarbejderen er selv på banen aktivt, i forhold til: planlægning, afsøgning af muligheder, tilmelding, opfølgning og videns deling og evt. muligheder for refusionsydelser. 5. Medarbejderen kommer med input til kollegaer og ledelse, der kan gøre dagligdagen nemmere og mere effektiv. Medarbejderen er nysgerrig på eksempelvis maskinløsninger og andre hjælpemidler, der kan gøre hverdagen nemmere. Medarbejderen tænker i muligheder frem for begrænsninger. 6. Medarbejderen løser op for konflikter. Medarbejderen kan få en fastlåst proces eller situation tilbage på sporet. Man kan få interesser til at mødes. Medarbejderen kan oversætte fra ledelse til kollegaer eller omvendt, eller blandt medarbejderne internt. 7. Medarbejderen udviser interesse, initiativ og lyst til at varetage driften af fremmede kirkegårde: Dette kan kræve at medarbejderen er fleksibel i forhold til mødested, transport osv. 8. Medarbejderen udviser i alle henseender god omstillingsevne til at varetage nye opgaver og nødvendige ændringer. 9. Medarbejderen er kreativ og initiativrig, er med til at udvikle en attraktiv arbejdsplads, både på et socialt plan i forhold til kollegaer og arrangementer, men eksempelvis også i forhold til arbejdsmiljø, forslag til aftaler og ordninger på et mere professionelt plan. 10. Medarbejderen beviser at vedkommende er pligtopfyldende og ansvarsbevidst, hvilket kommer til udtryk igennem det niveau ens opgaver bliver udført på. Både i forhold til at prioritere og planlægge opgaverne samt i forhold til blikket for, hvornår der skal sættes ind, og hvornår medarbejderen eksempelvis, lempeligst kan afvikle fridage og ferie. 11. Medarbejderen tilstræber effektiv arbejdstid i videst muligt omfang, og formår eksempelvis at lægge pauser og flekstid i overensstemmelse hermed. 12. Medarbejderen udstråler motivation, lyst og engagement over kollegaer, kunder og ledelse. Igennem holdning, udmelding og kropssprog. Samt ikke mindst i udført handling. 13. Medarbejderen tilstræber, som udgangspunkt, altid en høj kvalitet ved udførelse af arbejdsopgaver, hvor det alt andet lige er de faglige normer og tilstandskrav i plejeplanen der sætter niveauet.

Østerled. Ny Løn 2006-2008.

Østerled. Ny Løn 2006-2008. Østerled. Ny Løn 2006-2008. Vi opfatter formålet internt med decentral løndannelse (tidligere Ny Løn) at give nye redskaber til at rekruttere og fastholde medarbejdere, samt at fremme omplacering og omstilling

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Juni 2013 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning... 5

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Januar 2014 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning...

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7 Senest redigeret 21. januar 2010 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse FORORD...4 OM PERSONALEPOLITIKKEN...5 Lokal udmøntning...5 Evaluering og revision...5

Læs mere

Personalepolitik for CELF Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland - Falster

Personalepolitik for CELF Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland - Falster Personalepolitik for CELF Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland - Falster CELF er dannet ved en fusion mellem CEUS og EUC Lolland med virkning fra 1. januar 2008. Den foreliggende personalepolitik

Læs mere

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole Oktober 2013 Personalepolitik for Roskilde Handelsskole A. Indledning... 3 B. Ansættelse... 4 C. Kompetenceudvikling og efteruddannelse... 6 D. Medarbejderudviklingssamtaler... 7 E. Opgavefordeling...

Læs mere

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik 1 Indholdsfortegnelse 4 Formålet med den værdibaserede personalepolitik 4 Værdigrundlaget 5 Konkretisering af værdierne 5 Respekt 5 Ansvarlighed 6 Engagement 6 Helhed 6 Resultatorientering og handlekraft

Læs mere

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011)

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011) PERSONALEHÅNDBOGEN MIDTFYNS GYMNASIUM 2011 MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011) Personalepolitikken og den praktiske udmøntning af denne tager udgangspunkt i Midtfyns Gymnasiums værdier, holdninger

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 Senest revideret af Samarbejdsudvalget januar 2014 1 1. Personalepolitikkens formål...3 2. Arbejdsmiljøpolitik...4 2.1. Psykisk arbejdsmiljø...4 2.2.

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013)

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013) MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013) Personalepolitikken og den praktiske udmøntning af denne tager udgangspunkt i Midtfyns Gymnasiums værdier, holdninger og visioner. Værdierne faglighed,

Læs mere

Personalepolitik for Roskilde Kommune

Personalepolitik for Roskilde Kommune Personalepolitik for Roskilde Kommune Godkendt på HMUs møde den 23. juni 2011. Åbningstider Mandag-onsdag 10-16 Torsdag 10-17 Fredag 10-14 Lørdag 00-00 Søndag 00-00 Telefontider Mandag-onsdag 10-16 Torsdag

Læs mere

PERSONALEPOLITIK for BO-VEST

PERSONALEPOLITIK for BO-VEST PERSONALEPOLITIK for BO-VEST Juni 2013 Juni 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse Side Oversigt... 4 Mission, vision og målsætninger... 5 Personalepolitiske målsætninger... 5 1. At tiltrække medarbejdere...

Læs mere

Personalepolitik på Solrød Gymnasium

Personalepolitik på Solrød Gymnasium Personalepolitikken er udarbejdet inden for rammerne af statens regler for samarbejds- og sikkerhedsudvalg og gældende overenskomster. Personalepolitikken respekterer kompetencefordelingen, som den kommer

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012 Personalepolitik Campus Bornholm 2012 Drøftet af HSU den xx.xx 2012 Forord 4 Om Personalepolitikken 5 Indledning 6 Identitet og fællesskab 6 Kommunikation og samarbejde 7 Kompetente og engagerede ledere

Læs mere

KØGE HANDELSSKOLES PERSONALEPOLITIK INDHOLD

KØGE HANDELSSKOLES PERSONALEPOLITIK INDHOLD 1 INDHOLD Afsnit Side 1. Formål 2 2. Tiltrække og ansætte 2 2.1 Rekrutteringsprocedure 3 3. Fastholde 4 3.1 Arbejdsmiljø 4 3.2 Ryge- og misbrugspolitik 4 3.3 Chikane- og elevklagebehandlingspolitik 5 3.4

Læs mere

MIDTJYLLAND. Personalehåndbogen er gældende for følgende foreninger/afdelinger under AOF Center Midtjylland:

MIDTJYLLAND. Personalehåndbogen er gældende for følgende foreninger/afdelinger under AOF Center Midtjylland: PERSONALEHÅNDBOG AOF CENTER MIDTJYLLAND Personalehåndbogen er gældende for følgende foreninger/afdelinger under AOF Center Midtjylland: AOF MIDT AOF TrivselsGruppen A/S AOF Daghøjskolen i Aarhus AOF Silkeborg-Viborg

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Personalepolitik for Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Indholdsfortegnelse Forord... 4 Mission, vision, ide og værdigrundlag... 5 Mission...5 Vision...5 Idegrundlag...5 Værdigrundlag...6 Indledning...7

Læs mere

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK Vordingborg Gymnasium & HF s personalepolitik vil fastholde og udvikle rammerne for en personaleudvikling, der er baseret på det værdigrundlag og de aktuelle

Læs mere

Aalborg Handelsskole. Personalepolitik. Aalborg Handelsskole

Aalborg Handelsskole. Personalepolitik. Aalborg Handelsskole Aalborg Handelsskole Personalepolitik Aalborg Handelsskole Indholdsfortegnelse Aalborg Handelsskoles personalepolitik - forord... 3 Aalborg Handelsskoles overordnede personalepolitik... 4 Værdigrundlag...

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY.

HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY. Januar 2011 HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY. Heldagsskolen Vejlbys personalepolitik. 1 Velkommen til Her hos os Det er besluttet, at alle arbejdspladser i Middelfart Kommune skal udarbejde deres egen personalehåndbog

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM - 1 - PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 28. maj 2009 og rettet 12. juni 2012 Visionen for Tornbjerg Gymnasium er at være et udviklingsorienteret gymnasium og en rummelig

Læs mere

Rusmiddelcenter Viborg. Personalepolitik

Rusmiddelcenter Viborg. Personalepolitik Rusmiddelcenter Viborg Personalepolitik Personalepolitik Indhold 1. Beskrivelse af formålet med personalepolitikken:... 2 2. Rekruttering af personale internt og eksternt:... 2 3. Fastholdelse af personale...

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

Ledelse i fællesskab

Ledelse i fællesskab Ledelse i fællesskab Nye opgaver for ledelse, medarbejdere og tillidsvalgte? Hvordan får vi en god arbejdsplads? Ledelse i fællesskab Hvorfor ledelse i fællesskab? Pjecens titel er valgt for at understrege,

Læs mere