NR. 5 MAJ ÅRGANG. PO-bladet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR. 5 MAJ 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet"

Transkript

1 NR. 5 MAJ ÅRGANG PO-bladet

2 PRÆLUDIUM HVOR MEGET SKAL VI SAMARBEJDE? Af Anders Thorup, formand for FPO Ved sidste års generalforsamling i Silkeborg og for den sags skyld ved hele stævnet var begrebet samarbejde et gennemgående tema i mange medlemmers indlæg og kommentarer. Ved festmiddagen holdt DOKS s formand Charlotte Muus Mogensen også en tale, der af alle blev opfattet som meget imødekommende. Også når jeg i egenskab af formand for FPO er gæst ved de andre kirkefunktionærers landsmøder, oplever jeg i stigende grad, at emnet bliver bragt op. Uden at der således ligger en formel generalforsamlingsbeslutning bag, har vi dog i bestyrelsen følt os forpligtede til at tage emnet op både ved drøftelser internt, men også ved at bringe det på banen f.eks. ved de såkaldte formandsmøder. Og således også ved den kommende generalforsamling. Nu er ordet samarbejde jo i sig selv et positivt ladet begreb, som man ligesom fred, frihed, og demokrati dårligt kan tillade sig at være imod, men begrebet har så bred en betydning, at skal noget konkret føres ud i livet, er man nødt til at specificere et indhold. Jeg mener, man må se på i hvert fald tre aspekter: Hvem skal der samarbejdes med? Der er jo 9-10 relevante fagforeninger med utallige muligheder for grupperinger. Udgangspunktet kan jo være fælles fag, overenskomst, centralorganisation eller noget helt andet. Hvad skal/kan der samarbejdes om? Her er listen lang, men det mest nærliggende er vel sekretariaterne herunder lokaler, faglige konsulenter og sekretærer fagblade, tillidsmandsundervisning og anden kursusvirksomhed. Hvor dybt skal samarbejdet gå? På en skala, der går fra høflig sameksistens til egentlig fusion, er vi allerede i dag et pænt stykke oppe. Tonen, foreningerne imellem, er i hvert fald den bedste i mange år. Men hvor på skalaen er vort mål, og ligger det forskelligt for de forskellige mulige samarbejdspartnere? Du har sikkert en mening op disse emner, og den vil bestyrelsen gerne høre! Så mød op på generalforsamlingen og bland dig i debatten. 166 PO-bladet

3 INDHOLD OG KOLOFON INDHOLD SIDE SIDE SIDE 208 BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING kan læses i dette nummer. Den mundtlige får deltagerne ved generalforsamlingen i Randers den 24. maj. FPO S ÅRSREGNSKAB FOR 2010 giver alle medlemmer et overblik over foreningens økonomi. BAGSIDEN står også i PO-stævnets tegn, hvor tidligere deltagere måske kan mindes stævnet sidste år. PO-BLADET REDAKTION DEADLINE LAYOUT & TRYK FORSIDEN Udkommer 12 gange årligt og udgives af Foreningen af Præliminære Organister, FPO Oplag: stk. ISSN: Ansvarshavende redaktør, Dorte Skovgaard Wihre, journalist (DJ), Faksegade 7, 3.th København Ø., tlf.: , Redaktionelt stof og annoncer sendes til redaktøren senest den 5. i måneden før. Stillingsannoncer sendes til sekretariatet på senest den 5. klokken 13 måneden før. WERKs Grafiske Hus a s, Århus, Aubertin-orglet i Mariager Kirke og dets organist, Mikael Ustrup, er mål for ekskursionen for deltagerne ved årets PO-stævne den maj. Foto: Troels Langvad. PO-bladet 167

4 BERETNING BESTYRELSENS BERETNING 2010 FORENINGSSTATUS Foreningen har pr. 1. marts medlemmer fordelt på: 408 overenskomstansatte 132 tjenestemandsansatte 5 honorarlønsansatte 109 ekstraordinære 41 pensionister 21 studerende 1 æresmedlem 168 PO-bladet

5 BERETNING Bestyrelsens sammensætning er siden sidste generalforsamling: Susanne Mørk-Jensen, Thilde Madsen, Henriette Hoppe, Poul Mørk- Hansen (sekretær), Kenn Therkelsen (kasserer), Helle Zederkof (næstformand) og Anders Thorup (formand). FPO s sekretariat i Billund er fortsat bemandet med John Poulsen som sekretariatsleder og Inge Bech Hansen som sekretariatsmedarbejder. Siden 1. februar har Carsten Bech Madsen været ansat som sagsbehandler i en mindre deltidsstilling. FPO har siden sidste generalforsamling afholdt 7 bestyrelsesmøder. Formanden har i valgperioden haft 62 mødedage. OVERENSKOMST MED KIRKEMINISTERIET Det er nu snart halvandet år siden, at FPO og DOKS indgik overenskomst med Kirkeministeriet. Som det ses af ovenstående statistik, er det næsten præcis tre fjerdedele af ansættelserne, der er på overenskomstvilkår, så man kunne fristes til at tro, at det nu var ved at være hverdag for overenskomsten. Det er det heldigvis også et stort og stigende antal steder, men der er altså stadig alt for mange menighedsråd, der ikke mener, det kan være rigtigt, at sådan noget nymodens, centraldekreteret, overkompliceret, regeltyranni skal gælde hos os. Men det skal det altså!! Menighedsrådene dækker sig ind med alskens bortforklaringer fra det vidste vi ikke, til det kan vi ikke finde ud af (altså: vi er for dumme!). I erkendelse af, at alt nyt selvfølgelig skal have en indkøringsperiode, har FPO i samspil med CO10 hidtil været meget, meget, meget langmodige med modparten, men nu er vi ved at miste tålmodigheden, og inden næste generalforsamling vil der være rejst og formentlig afgjort adskillige fagretslige sager. Men vi må dog også gribe i egen barm. FPO har adskillige medlemmer, der ikke står fast på deres rettigheder, eller som endnu værre i åben overensstemmelse med deres menighedsråd er blevet enige om, at her gør vi det, som vi selv synes bedst. En sådan holdning er usolidarisk både over for omegnens kollegaer og over for den efterfølger, vi jo alle får før eller senere! Din kollega/forgænger var da ikke så besværlig. Nu må alle parter vågne op. Vi lever i 2011, og kan ikke blive hængende i forrige århundrede. OK-11 Forårets overenskomstforhandlinger for statsansatte herunder også kirkefunktionærer var jo ikke ligefrem nogen gavebod. Den internationale finanskrise dikterede det ringeste resultat i mands minde. På det generelle område kunne ikke en gang reallønnen holdes. Så vi må glædes over, at aftalen kun er to-årig. På det specielle område dvs. FPO s (og DOKS s) forhandlinger med Kirkeministeriet var der ingen penge til fordeling, og begge parter var mere eller mindre enige om, at det på et tidspunkt, hvor organistoverenskomsten ikke endnu var prøvet af i et fuldt forløb, var for tidligt at forhandle ændringer af aftaleteksten. FORHANDLING AF LOKALLØN FOR TJENESTEMÆND Lokallønspuljen for 2008 blev her i begyndelsen af 2011(!) uddelt som en forsinket julegave til 65 PO ere. 22 organister fik tildelt trekirketillæg (som engangsvederlag), 42 fik et engangsvederlag på kr, og en enkelt PO-bladet 169

6 BERETNING organist fik tildelt kr efter ansøgning fra sit menighedsråd. Lokallønspuljen for 2009 indgik i det store regnskab i forbindelse med indgåelsen af overenskomsten med Kirkeministeriet, hvor vi bl.a. fik omklassificeringerne af lønramme til 19 og til 20. Lokallønspuljen for 2010 vil blive fordelt ved forhandlinger, der forventes igangsat inden sommer. Så længe forhandlingerne med Kirkeministeriet om en organistoverenskomst stod på, var ministeriet kun til sinds at forhandle udmøntning af lokallønnen som engangsvederlag, men nu vil der atter være mulighed for varige tillæg og omklassificeringer til tjenestemændene. Resultatet vil som sædvanligt blive bragt i PO-bladet. FORHANDLING AF LOKALE TILLÆG FOR OVERENSKOMSTANSATTE Når denne beretning læses, er FPO næsten igennem det første år med lokale løntillægsforhandlinger. Det har været nyt for alle både arbejdstagere og arbejdsgivere, og begge parter har givet vis gjort sig en del erfaringer, som tages med til næste års forhandlinger. For FPO s vedkommende kan der foreløbig gøres følgende status: 22 procent af de medlemmer, der kunne søge tillæg, har søgt. Af dem har ca. en tredjedel fået et positivt svar, og i de fleste tilfælde lykkedes det at lave en aftale mellem de pågældende menighedsråd og FPO. I ni tilfælde ankede FPO sagerne til niveau 2, hvilket betyder, at der skal forhandles med de pågældende stifter. Her er det desværre kun lykkedes at lave aftaler i to tilfælde. Hovedparten af de resterende sager forhandles videre på niveau 3, dvs. med Kirkeministeriet. En rettesnor, for hvad der udløser tillæg, er, at menighedsråd og stifter ser på den pågældende organists kvalifikationer uddannelser, kurser og lign. som vedkommende besidder udover den almindelige PO-uddannelse OG som bliver brugt på det pågældende sted. KURSUSDAGE FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER Det har været et meget travlt år for både sekretariatet og tillidsrepræsentanterne med implementeringen af den nye overenskomst. Ikke mindst de første lokale løntillægsforhandlinger med alt det arbejde, det har ført med sig. For at ruste TR-gruppen til disse nye udfordringer på bedste måde, har der i årets løb været afholdt to kursusdage. I januar 2010 mødtes bestyrelse og tillidsfolk i Vissenbjerg på Fyn til en dag, hvor hele den nye overenskomst, ansættelsesbeviser, kvartalsplaner og stillingsoptælling blev gennemgået af Ulrik Søborg fra CO10, John Poulsen og Anders Thorup. Den anden kursusdag var i november, hvor proceduren ved nyansættelser samt status på de lokale tillægsforhandlinger og det videre forløb i forhandlinger blev gennemgået og diskuteret. Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at rette en meget stor tak til alle tillidsrepræsentanter for det enorme stykke arbejde, de har ydet i årets løb og stadig yder. Uden jeres indsats var det aldrig gået. SEKRETARIATSBEMANDINGEN Som det fremgår af foregående afsnit, har FPO en kompetent og entusiastisk TR-flok, som dog lider af én afgørende mangel: De er for få! 170 PO-bladet

7 BERETNING Bestyrelsen har i årevis arbejdet for at få flere til at engagere sig i det fælles faglige arbejde, men har til sidst måttet indse, at skal alle opgaver løses, må det betyde en udvidelse af sekretariatet. Vi har derfor ansat Carsten Bech Madsen i en deltidsstilling, hvor han skal bistå med serviceringen af medlemmerne. Ansættelsen er en foreløbig prøveordning, der har kunnet finansieres inden for det eksisterende budget, men skal ordningen videreføres og eventuelt udbygges hvilket bestyrelsen anbefaler vil det kræve en kontingentstigning, som generalforsamlingen vil blive bedt om at tage stilling til. VEJLEDNING OM STILLINGSBEREGNING Siden overenskomstens indførelse har stillingsnormeringen været et anliggende for det enkelte menighedsråd efter forhandling med den ansatte organist. Som en støtte til begge parter i sådanne vurderinger havde FPO, DOKS og Landsforeningen af Menighedsråd derfor brugt mange møder på at udarbejde en grundig fælles vejledning om opgørelse og beskrivelse af organiststillingernes indhold og omfang. Denne vejledning har LM desværre siden undsagt, men på trods af denne illoyale handling vil FPO fortsætte med at benytte vejledningen som vort udgangspunkt i forhandlingerne med menighedsrådene. REVISION AF FORENINGENS VEDTÆGTER Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling haft foreningens vedtægter til eftersyn, og har foreslået en ajourføring af både form og indhold. Forslaget, som blev offentliggjort i PO-bladets aprilnummer, skal drøftes på generalforsamlingen og derefter til skriftlig urafstemning i efteråret. VIKARSATSER FPO har udmeldt ikke en række satser for specifikke tjenester men en dagsats, som den enkelte vikar kan tage udgangspunkt i, når han/hun skal forhandle sig frem til et for vedkommende acceptabelt honorar for en given vikariering. Satsen er rent vejledende, og vil ikke af foreningen blive håndhævet over for medlemmerne som obligatorisk. ARBEJDSMILJØ 1. januar 2010 trådte Folkekirkens Arbejdsmiljøråd officielt i funktion. Alle myndigheder og organisationer inden for folkekirkens område er repræsenteret i rådet. Arbejdsmiljørådet startede sit virke med et inspirationsseminar. To kommende indsatsområder blev hurtigt identificeret: Skimmelsvampeproblemer, samt et ønske om at få lavet en opfølgning på forskningsprojektet om Psykosocialt arbejdsmiljø i folkekirken fra Det blev endvidere besluttet, at Arbejdsmiljørådet skal have fokus på formidlingen af ændringerne af Arbejdsmiljøloven, både i form af uddannelse og med vejledninger om hvorledes det fremtidige arbejdsmiljøarbejde i folkekirken kan og skal organiseres. Siden er der desværre gået organisationspolitik i sagen. Og ikke på den gode måde. Bl.a. derfor er det seneste år gået med at diskutere struktur frem for indhold. Om arbejdsmiljørådet afgår ved en stille død inden man nogensinde kommer til at drøfte det, det handler om, nemlig arbejdsmiljøet, må tiden vise. Noget tyder dog desværre på, at organisationernes input til håndteringen af arbejdsmiljøet på de PO-bladet 171

8 BERETNING folkekirkelige arbejdspladser en rum tid endnu skal finde sted fra sag til sag og med hjælp fra de tilsynsførende fra Arbejdstilsynet. FORMANDSMØDER De ni fagforeninger, der organiserer medlemmer ansat inden for Folkekirkens ansættelsesområde med menighedsrådene som arbejdsgiver, har under ovenstående navn etableret et forum, hvor foreningernes formænd mødes ca. fire gange årligt til gensidig orientering. Det gælder kirkemusikerorganisationerne FPO, DOKS og DKF samt kordegnene, sognemedhjælperne, kirkegårdslederne, kirketjenerne, graverne og 3F. Møderne har i stigende grad vist sig nyttige under tidens stadigt accelererende forandringstempo ikke mindst i lyset af de nye overenskomster, de fleste af foreningerne har indgået med Kirkeministeriet. Den gode stemning omkring bordet ved formandsmøderne er i øvrigt med til at understrege det gode samarbejdsklima, der hersker generelt blandt kirkefunktionærorganisationerne. Der er både en god kommunikation og en god forståelse foreningerne imellem, og der har også i kredsen været indledende sonderinger af, om der er stemning/behov for yderligere at intensivere et formelt samarbejde mellem større eller mindre grupper af foreningerne. I januar blev der afholdt et todages seminar i Middelfart finansieret af CLOPU, et udvalg under SCKK, og bevilget via Kirkeministeriets Uddannelsesudvalg. Det havde oprindelig kun organisationer under CO10 som målgruppe, men blev i sidste ende udbudt til alle kirkefunktionærgrupper. Temaerne var centreret omkring fremtidens udfordringer, men også her blev debatten hurtigt sporet ind på begrebet samarbejde formelt og uformelt organisationer imellem. NORDISK KIRKEMUSIKRÅD (NKR) NKR er den organisation, der er ansvarlig for afholdelsen af de nordiske kirkemusiksymposier, hvoraf det seneste blev afholdt i Stavanger, Norge, i Det næste og 20. i rækken finder sted i Reykjavík i september Hvert af de nordiske lande har to medlemmer i rådet, og Danmark er repræsenteret ved formændene for FPO og DOKS. Det er klart, at den verdensomspændende finanskrise, der jo har ramt Island særlig hårdt, kan få en indflydelse på arrangementet, men alle i NKR ikke mindst islændingene selv er foreløbig optimister, så nu håber vi bare, at vulkanerne kan holde sig i ro! På de hidtidige planlægningsmøder har der været fremlagt flere nye spændende programideer, og næste rådsmøde finder sted i Reykjavík til juni. Sørg allerede i år for, at der på menighedsrådets budget for 2012 er afsat penge til din deltagelse. EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE Under SCKK (Statens Center for Kompetenceog Kvalitetsudvikling) er der oprettet et brancheudvalg for Folkekirken. Udvalgets overordnede opgave er at bidrage til at føre aftaler om kompetenceudvikling i den statslige overenskomst ud i praksis, således at der udvikles og afprøves relevante efteruddannelsestilbud for de folkekirkelige arbejdsområder. Et resultat af dette udvalgsarbejde er, at der nu er givet mulighed for at benytte kompetencemidler til efteruddannelse på kirkemusikskolerne. FPO s repræsentant i udvalget er Knud Damgaard Andersen. 172 PO-bladet

9 BERETNING Et særligt underudvalg til brancheudvalget er en arbejdsgruppe, hvis formål er at få etableret et formaliseret efteruddannelsessystem for organister og kirkesangere til og med POniveau. I udvalget sidder foruden Anders Thorup og John Poulsen fra FPO repræsentanter fra Kirkeministeriet, Landsforeningen af Menighedsråd, Kirkemusikskolerne og Dansk Kirkemusikerforening altså repræsentanter for alle interessenter i efteruddannelse arbejdstager, arbejdsgiver og uddannelsesudbydere. Gruppens arbejde har foreløbig udmøntet sig i to ansøgninger til udviklingsarbejder vedrørende efteruddannelse i almene kirkemusiker-kompetencer samt efteruddannelse i IT med tilknytning til kirkemusikerarbejdet. Ansøgningerne er blevet tilgodeset med et samlet beløb på godt kr. Pengene går til udvikling af dette formaliserede efteruddannelsessystem samt udvikling og afprøvning af en række konkrete uddannelsestilbud. Kursusudbyderne vil blive de tre kirkemusikskoler. Udviklingsarbejdet ledes fra Vestervig Kirkemusikskole med Knud Damgaard Andersen som projektleder rektorerne for de tre kirkemusikskoler udgør styringsgruppen. Arbejdet med udredning, indsamling af emner til uddannelsesindhold og modelskitser skrider frem, og efter planen skal de første pilotprojekter afprøves allerede i studieåret Kompetencefonden under SCKK har igen i år uddelt penge efter ansøgning til individuelle efteruddannelsesprojekter. Øremærket til FPO s område drejede det sig om kr, og pengene blev som tidligere fordelt af Kirkeministeriets Uddannelsesudvalg, hvor FPO er repræsenteret ved Anders Thorup. Kompetencefonden er videreført i OK-11, så der vil også være mulighed for at søge de kommende to år. FPO S INTERNE UDVALG PR-UDVALGET PO-bladet I det forløbne år har vi måttet sige farvel til vores redaktør, Bo Nygaard Larsen, der valgte at lægge sine kræfter andre steder. Vi siger tak for samarbejdet og for nogle år med gedigne blade præget af en sjælden journalistisk personlighed. I hans sted blev Dorte Skovgaard Wihre ansat, og hun har allerede leveret nogle helstøbte blade med yderst velskrevne artikler. Vi havde håbet på et langt og frugtbart samarbejde, men desværre har bestyrelsen, når dette skrives (ultimo marts), netop modtaget Dorte Wihres opsigelse, hvilket betyder, at PO-bladet fra september-nummeret igen skal have ny redaktør. På grund af den forestående bladdeadline kan vi ikke meddele nærmere detaljer, men vi håber at have en afklaring til årsmødet i Randers. I forbindelse med redaktørskiftet har bestyrelsen overvejet bladets økonomi. Det er jo ingen hemmelighed, at alle omkostningerne stiger. I første omgang har vi skiftet trykkeri og af hensyn til portogrænserne har vi forsøgt os med et lettere blad. Samtidig vil vi gerne have en passende vægtning af redaktionelt stof i forhold til annoncer. Hjemmesiden Sidste år blev den nye hjemmeside lanceret. Den fungerer som et fagligt arbejdsredskab, hvor man kan finde nyttige oplysninger. Den PO-bladet 173

10 BERETNING bliver tydeligvis brugt, da den har mere end 1000 individuelle besøgende hver måned, så det er ikke kun PO ere, der går ind på siden. Til den bredere musikfaglige side efterlyste bestyrelsen indlæg eller fotos fra kollegerne ude i det virkelige liv, men har intet modtaget, så det må konstateres, at det ikke er der, PO ernes interesse ligger. På sidste års stævne blev der fra flere sider udtrykt ønske om et debatforum på hjemmesiden, og efter længere tids forberedelse gik det i luften med Knud Jansfort og Henriette Hoppe som tovholdere. Ideen var, at man kunne komme i kontakt med kolleger, og at spørgsmål af almen interesse hurtigt kunne blive belyst. Aktiviteten har imidlertid været til at overse, og forummet kan derfor forventes deaktiveret efter stævnet. STÆVNEUDVALGET Når denne beretning læses i PO-bladet, er nedtællingen til årets stævne i fuld gang. Sidste år var vi i Silkeborg, og dette år foregår det også i det østjyske nærmere bestemt i Randers, fordi vi meget gerne vil se og høre det nye spændende orgel i Mariager Kirke. Forud for afviklingen af stævnet er gået mange møder, telefonopringninger og s for stævneudvalget for at få et program tilrettelagt, så der både bliver mulighed for faglig inspiration og kollegialt samvær. Stævneudvalget håber på et vellykket stævne, og vi opfordrer deltagerne til at komme med ideer og inspiration til emner, der er behov for at tage op på næste stævne, eller ideer til steder, der er værd at besøge set med organisters briller. Kom bare frit frem med alle jeres ideer. Stævneudvalget, der består af Preben Berg, Susanne Mørk-Jensen, Poul Mørk- Hansen og Helle Zederkof vil gerne inspireres, da arbejdet med det næste stævne går i gang lige efter sommerferien. KIRKEMUSIKSKOLERNE LØGUMKLOSTER KIRKEMUSIKSKOLE På Løgumkloster Kirkemusikskole er elevtallet stabilt på eksamenslinjerne endda svagt stigende. 72 organister, 62 kirkesangere og 3 klokkenister undervises af 30 lærere. Klokkenistuddannelsen er efter et år i bund på vej op. Sidste år fik 11 PO-eksamen og 1 klokkenisteksamen. Der er afdelinger i Tarm, Horsens, Odense og Flensborg. Regnskabet viser et mindre underskud, men der har også været flere ekstraordinære udgifter i forbindelse med vedligeholdelse af de gamle bygninger, varmeanlæg og til IT. Der er dog fundet midler til anskaffelse af to flygler og et klaver. Fremtiden ser lovende ud med rektor Hans Chr. Hein ved roret. Han er i god dialog med sine ansatte og sprængfuld af spændende visioner, så vi har meget at glæde os til fra Løgumkloster de kommende år. VESTERVIG KIRKEMUSIKSKOLE På Vestervig Kirkemusikskole er der uddannet 20 PO-organister, hvilket er lidt færre end de foregående år, men elevtilgangen er stabil. Indvielsen af de nye lokaler sidste år vil præge økonomien en tid fremover, og skolen har derfor disponeret stramt, hvilket også har givet positivt udslag. Man har søgt om økonomisk støtte de relevante steder, men pengekasserne er hermetisk lukkede. Afdelingen for hymnologi og liturgik er kommet godt i gang under Jørgen Kjærgaards 174 PO-bladet

11 BERETNING ledelse. Det vil give mulighed for tværfaglige kurser inden for områder, hvor vi præliminære organister normalt ikke har hovedkompetencen. Kirkemusikskolen er blevet udpeget til at vurdere behovet og mulighederne for at udbygge efteruddannelsesområdet for organister, især inden for de områder, der rækker lidt videre end de traditionelle PO-fag. Skolen har holdt et seminar om rytmisk musik i kirken med henblik på at indarbejde den rytmiske musik mere i kirkemusikeruddannelserne. Samtidig arbejdes der i kirkemusikskolerne med forslag til nye studie- og eksamensplaner. SJÆLLANDS KIRKEMUSIKSKOLE Penge får verdens hjul til at dreje rundt et tema, der i høj grad har været styrende for årets gang på skolen. De dystre strenge var på forhånd stemt da skolen kom ud af 2009 med underskud. Resultatet for 2010 endte også negativt, men ikke så dårligt som forventet, da man allerede fra studieårets begyndelse havde nedjusteret indtaget af studerende til 136. Efter ansøgning har Kirkeministeriet dog forhøjet skolens bevilling for Med den forbedrede økonomi er der basis for en opjustering igen til ca. 150 studerende en glædelig udvikling, da undervisning og uddannelse af kirkemusikere er skolens kerneydelse! Bornholms-afdelingen er kommet godt i gang igen, og Toreby-afdelingen kører stadig fint. I november havde skolen en visionsdag, hvor bestyrelsen, ledelsen, lærere og De studerendes Råd havde en frugtbar udveksling af idéer om bl.a. rekruttering af unge til kirkemusikeruddannelserne og skolens synlighed i lokalsamfundet. Endvidere har skolen afholdt elleve velbe- søgte efteruddannelseskurser i bl.a. liturgisk orgelspil, rytmisk salmespil samt babysalmesang, som flere PO er også har haft glæde af. Ved sommereksamen 2010 dimitterede 13 nye PO er. Vi ønsker alle de nye PO er hjerteligt med deres eksamen, og glæde os til at se dem som nye kolleger rundt omkring i landet. TAK TIL SAMARBEJDSPARTNERE Tak for godt samarbejde til både medog modparter i årets løb. Det gælder selvfølgelig først og fremmest DOKS, med hvem vi i de seneste måneder har gennemført adskillige overenskomstforhandlinger i Kirkeministeriet, og som vi i dagligdagen fortsat har et velfungerende samarbejde med både på sekretariats- og formandsniveau. De øvrige faglige organisationer nævnt under punktet Formandsmøder. Kirkeministeriet, Landsforeningen af Menighedsråd og Præsteforeningen. De tre kirkemusikskoler. CO10 (det tidligere COII). På generalforsamlingen vil ovenstående blive suppleret af en mundtlig beretning aflagt af formanden. PO-bladet 175

12 BERETNING BESTYRELSENS FORSLAG TIL KONTINGENTFORHØJELSE Som det fremgår af den skriftlige beretning, ønsker bestyrelsen at styrke sekretariatsbemandingen for at kunne servicere medlemmerne bedst muligt. Det stiller krav om en stigning i kontingentet, som bestyrelsen stiller forslag om på generalforsamlingen den 24. maj på PO-stævnet. Nedenfor ses, hvordan bestyrelsen forestiller sig kontingentforhøjelsen gennemført. KONTINGENTFORSLAG PR PR. MD. kvote < kvote kvote kvote studerende 100 pensionister 80 ekstraordinære 130 KONTINGENTFORSLAG PR. MD kvote < kvote kvote kvote studerende 100 pensionister 80 ekstraordinære PO-bladet

13 ÅRSREGNSKAB PO-bladet 177

14 ÅRSREGNSKAB 178 PO-bladet

15 ÅRSREGNSKAB PO-bladet 179

16 ÅRSREGNSKAB / NOTER 180 PO-bladet

17 ÅRSREGNSKAB / NOTER PO-bladet 181

18 ÅRSREGNSKAB / NOTER 182 PO-bladet

19 ÅRSREGNSKAB / NOTER PO-bladet 183

20

21 Orglet i Thorsager Kirke 17 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal Facade: Birch og Svenning A/S BRUNO CHRISTENSEN & SØNNER ORGELBYGGERI ApS Terkelsbøl Bygade 59 DK Tinglev Tlf: Fax:

22 VIOLIN og ORGEL Jochen Brusch Tlf Sven-Ingvart Mikkelsen Tlf Duoen tilbyder berigende og intense musikoplevelser med for eksempel: - Antonio Vivaldi: De fire Årstider - i et festligt arrangement for violin og orgel - Johann Sebastian Bach - Sonater og andre mesterværker - Joseph Haydn: De syv ord på korset - Smuk og meditativ musik til passionstiden, gerne i samarbejde med kirkens præst - Musik i Sommernatten - Den lyse nordiske tone, fanget i poetisk musik af bl.a. Grieg, Olsson, Sinding og Langgaard - Retro Rock - Procol Harum, Led Zeppelin og Pink Floyd m.fl. i spektakulære arrangementer af Sven-Ingvart Mikkelsen ANNONCER 186 PO-bladet

23

24

25 ANNONCER PO-bladet 189

26 SKANDINAVISK ORGELCENTRUM Ribevej 38, Ødsted Telf.: Vejle BYG PÅ ET SOLIDT, KLANGLIGT FUNDAMENT -den gode støtte for salmesangen ET ORGEL MED KLANGLIGE DYDER, som er solidt forankret i danske, traditionelle værdier. FLERE REGISTRE GØR BEDRE FYLDEST. -større mulighed for variation i klangen. DANHILD 25 GODE REGISTRE -giver SMUKKERE klangvariationer DANHILD 25, A9 i mørk eg med registertavler i lys eg. Vi bygger også individuelle orgler med mekaniske klaviaturer og hybrakustiske lydgivere. Registre udvælges i samarbejde med kirkens organist.

27 Super - tilbud! Fra Europas største orgelbygger: JOHANNUS Rembrandt 395 3x60 Stemmer, Valgfri romantisk / symfonisk / barok intonation. 3 manualer, 30 toners pedalspil, MIDI tilslutning. 3 swellepedaler. Div. kobler, tremulanter. 12 fabriksindstillede intonationer. 9 - kanal audio system. Priser fra Kr: inklusive moms. Omfatter instrumentet med standard bænk og standard pedalspil, men iøvrigt uden tilretninger. Uddybende brochuremateriale og CD tilsendes gerne. Alle kirker har råd til et godt orgel. SKANDINAVISK ORGELCENTRUM Ribevej 38, Ødsted Telf.: Vejle

28 LÆSERBREV BRUG EFTERLØNNENS MULIGHEDER Politikerne diskuterer i øjeblikket, hvor hurtigt efterlønnen skal afskaffes. Men foreløbig eksisterer ordningen, og med den fleksible efterløn kan du bevare kontakt til arbejdsmarkedet og samtidig optjene en skattefri præmie. Af Casper Koch Villumsen, FTF-A Den fleksible efterløn giver mulighed for at trappe gradvist ned fra et aktivt arbejdsliv. Det kan du gøre ved at kombinere et deltidsjob med efterløn en god forretning både for dig og for samfundet. Det er en gammel sandhed, at et farvel til arbejdslivet ikke bare er et farvel til nådesløse vækkeure, opgaver og en meget struktureret hverdag, men i lige så høj grad et farvel til en social sammenhæng. Måske har du som 60-årig ikke lyst til helt at opgive din kollegiale sammenhæng eller den strukturerede hverdag for den sags skyld. Men alligevel har du heller ikke lyst til at arbejde på fuld tid. Måske er en ugentlig fridag lige det, du har brug for. Efterlønsordningen giver mulighed for at fortsætte med at arbejde på nedsat tid, hvis man har lyst. Arbejder du 29,6 timer eller mindre om ugen, kan du få udbetalt efterløn for resten af tiden. Ordningen kaldes fleksibel efterløn. Mange er ikke klar over de muligheder, efterlønnen giver for at få mere tid, men alligevel ikke helt sige farvel til arbejdslivet, siger konsulent Tina Aistrup, FTF-A. Hvis du bliver på arbejdsmarkedet, til du er 62 år og har arbejdet 3120 timer, siden du fik dit efterlønsbevis, kan du få den højeste efterlønssats samtidig med, du kan begynde at optjene til den skattefri præmie. FAKTA: Fleksibel efterløn kan udbetales, når du som 60-årig har modtaget dit efterlønsbevis Går du på fleksibel efterløn som 60-årig, modregnes alle dine pensioner i efterlønnen. Venter du to år og arbejder du i den periode timer, kan du opnå den højeste efterlønssats, optjene den skattefrie præmie og kun løbende arbejdsgiverpensioner også tjenestemandspensioner vil blive modregnet din efterløn Den skattefrie præmie er opdelt i 12 portioner af ca kr. Hver portion udbetales, hver gang du har arbejdet 481 timer. Mange overenskomster har seniorordninger, hvor du ofte med fordel kan lave en senioraftale. Kontakt FTF-A hvis du overvejer at gå ned i tid. De kender reglerne, og der kan være mange penge tjent ved at træffe beslutninger på baggrund af rigtig information. 192 PO-bladet

29 Melodien der blev ved Steen Lindholms erindringsbog En historie om musiklivet i Danmark, som ikke er fortalt før. Steen Lindholm fortæller i bogen om sine mange år med bred berøringsflade indenfor både amatørområdet og det professionelle liv på såvel kor som orkesterområdet. Bogen koster kr. 225,00 Læs forord og "smagsprøver" på Og bestil bogen på tlf eller via e-post til Forlaget DanMus Bent Påske Tlf

NR. 2 FEBRUAR 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet UNGDOMSDRØMMEN BLEV VIRKELIG SIDE 56

NR. 2 FEBRUAR 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet UNGDOMSDRØMMEN BLEV VIRKELIG SIDE 56 NR. 2 FEBRUAR 2011 10. ÅRGANG PO-bladet UNGDOMSDRØMMEN BLEV VIRKELIG SIDE 56 PRÆLUDIUM GODDAG Af Ansvarshavende redaktør, Dorte Skovgaard Wihre, journalist (DJ) Da jeg fortalte min datter på 12 år, at

Læs mere

NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212

NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212 NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212 PRÆLUDIUM DEN NORDISKE ERFARINGSUDVEKSLING Af Anders Thorup, formand for FPO Når disse linjer skrives, er der netop én måned

Læs mere

PO-bladet N R. 8 A U G U S T 2 0 1 0 9. Å R G A N G

PO-bladet N R. 8 A U G U S T 2 0 1 0 9. Å R G A N G PO-bladet N R. 8 A U G U S T 2 0 1 0 9. Å R G A N G P R Æ L U D I U M Kvalifikationstillæg - er det noget for mig? Nogle af de mange, der har fået ny ansættelse som organist, har allerede stiftet bekendtskab

Læs mere

NR. 5 MAJ 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet MAGAARD VIL ÅBNE ELFENBENSTÅRNET SIDE 22 LÆS ÅRSBERETNINGEN OG SE REGNSKABET SIDE 4

NR. 5 MAJ 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet MAGAARD VIL ÅBNE ELFENBENSTÅRNET SIDE 22 LÆS ÅRSBERETNINGEN OG SE REGNSKABET SIDE 4 NR. 5 MAJ 2012 11. ÅRGANG PO-bladet MAGAARD VIL ÅBNE ELFENBENSTÅRNET SIDE 22 LÆS ÅRSBERETNINGEN OG SE REGNSKABET SIDE 4 PRÆLUDIUM GEMMELEG Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen I starten af

Læs mere

PO-bladet N R. 1 0 O K T O B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G

PO-bladet N R. 1 0 O K T O B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G PO-bladet N R. 1 0 O K T O B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G P R Æ L U D I U M Hvad siger overenskomsten? Når dette blad når medlemmerne, er det over et år siden, at overenskomsten trådte i kraft for nyansættelsers

Læs mere

PO-bladet N R. 1 J A N U A R 2 0 1 1 10. Å R G A N G

PO-bladet N R. 1 J A N U A R 2 0 1 1 10. Å R G A N G PO-bladet N R. 1 J A N U A R 2 0 1 1 10. Å R G A N G P R Æ L U D I U M TAK OG AU REVOIR FRA MIG TIL ALLE JER LÆSERE Jeg har stået der så ofte. På Place Vendôme i Paris. Taget frokosten på mondæne Ritz

Læs mere

NR. 7 JULI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet ORGANISTER PÅ TUR

NR. 7 JULI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet ORGANISTER PÅ TUR NR. 7 JULI 2011 10. ÅRGANG PO-bladet ORGANISTER PÅ TUR PRÆLUDIUM SIKKEN ENERGI Af Dorte Skovgaard Wihre, redaktør af PO-bladet Dette nummer af PO-bladet er stærkt præget af stævnet i Randers, og sådan

Læs mere

PO-bladet N R. 1 1 N O V E M B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G

PO-bladet N R. 1 1 N O V E M B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G PO-bladet N R. 1 1 N O V E M B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G P R Æ L U D I U M DEN NØDVENDIGE EFTERUDDANNELSE Det er altid godt at komme hjemmefra. Væk fra den daglige trummerum med bleskift, den samme orgelbænk

Læs mere

PO-bladet ET FRISK PUST TIL BESTYRELSEN BAGGRUND: KONFLIKTHÅNDTERING SIDE 10 SIDE 7

PO-bladet ET FRISK PUST TIL BESTYRELSEN BAGGRUND: KONFLIKTHÅNDTERING SIDE 10 SIDE 7 NR. 6 JUNI 2012 11. ÅRGANG PO-bladet BAGGRUND: KONFLIKTHÅNDTERING SIDE 10 ET FRISK PUST TIL BESTYRELSEN SIDE 7 PRÆLUDIUM KRÆV MERE I LØN! Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen De lokale lønforhandlinger

Læs mere

NR. 4 APRIL 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet FORSØG MED ORGELKLUBBER FOR UNGE SIDE 6 VEJLEDNING OM RÅDIGHEDSTID SIDE 32

NR. 4 APRIL 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet FORSØG MED ORGELKLUBBER FOR UNGE SIDE 6 VEJLEDNING OM RÅDIGHEDSTID SIDE 32 NR. 4 APRIL 2012 11. ÅRGANG PO-bladet FORSØG MED ORGELKLUBBER FOR UNGE SIDE 6 VEJLEDNING OM RÅDIGHEDSTID SIDE 32 PRÆLUDIUM OK13 ALLEREDE?! Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen Til foråret 2013

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2013

BESTYRELSENS BERETNING 2013 BESTYRELSENS BERETNING 2013 FORENINGSSTATUS Pr. 1. marts 2013 (2012) har Organistforeningen π 688 (702) medlemmer i alt π 557 (554) medlemmer i stilling, heraf 428 (419) overenskomstansatte 125 (129) tjenestemandsansatte

Læs mere

PO-bladet N R. 7 J U L I 2 0 0 9 8. Å R G A N G

PO-bladet N R. 7 J U L I 2 0 0 9 8. Å R G A N G PO-bladet N R. 7 J U L I 2 0 0 9 8. Å R G A N G P R Æ L U D I U M De stille eksistenser I skrivende stund har FPO ikke underskrevet den nye overenskosmt med Kirkeministeriet. Men som det blev skitseret

Læs mere

PO-bladet N R. 1 J A N U A R 2 0 0 9 8. Å R G A N G

PO-bladet N R. 1 J A N U A R 2 0 0 9 8. Å R G A N G PO-bladet N R. 1 J A N U A R 2 0 0 9 8. Å R G A N G P R Æ L U D I U M PO-organisten anno 2009 Med juletravlheden forhåbentlig vel overstået og juleglæden forhåbentlig ikke helt opbrugt kan vi nu tage hul

Læs mere

PO-bladet N R. 6 J U N I 2 0 0 9 8. Å R G A N G

PO-bladet N R. 6 J U N I 2 0 0 9 8. Å R G A N G PO-bladet N R. 6 J U N I 2 0 0 9 8. Å R G A N G P R Æ L U D I U M Den sande kunst Den danske kultur bløder. Den ligger afsvækket på sit leje, gispende efter de få vejtrækninger, den er forundt at have

Læs mere

NR. 2. PO-bladet ER DE SMÅ ORGLER FOR SMÅ? SIDE 16

NR. 2. PO-bladet ER DE SMÅ ORGLER FOR SMÅ? SIDE 16 NR. 2 F E B R U A R 2014 1 3. ÅRGANG PO-bladet ER DE SMÅ ORGLER FOR SMÅ? SIDE 16 PRÆLUDIUM LØN SOM FORTJENT? Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen I slutningen af sidste år modtog jeg som formand

Læs mere

KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015

KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015 KORDEGNENES BLAD 1 FEBRUAR 2015 2 KORDEGNENES BLAD NR. 1 FEBRUAR 2015 Kordegnenes blad Nr. 1 2015, 89. årgang Kordegneforeningens kontor Sekretær Krista Grane Larsen Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid:

Læs mere

KORDEGNENES BLAD MAJ 2015

KORDEGNENES BLAD MAJ 2015 KORDEGNENES BLAD 4 MAJ 2015 2 KORDEGNENES BLAD NR. 4 MAJ 2015 Kordegnenes blad Nr. 4 2015, 89. årgang Kordegneforeningens kontor Sekretær Krista Grane Larsen Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid:

Læs mere

NR. 8 AUGUST 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet TIL TJENESTE MED ØRER, HÆNDER OG HUMOR SIDE 10

NR. 8 AUGUST 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet TIL TJENESTE MED ØRER, HÆNDER OG HUMOR SIDE 10 NR. 8 AUGUST 2012 11. ÅRGANG PO-bladet TIL TJENESTE MED ØRER, HÆNDER OG HUMOR SIDE 10 PRÆLUDIUM Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen DAGLIG LEDELSE? Folkekirken har i den seneste tid været

Læs mere

NR. 7 JULI 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet STÆVNE 2012

NR. 7 JULI 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet STÆVNE 2012 NR. 7 JULI 2012 11. ÅRGANG PO-bladet STÆVNE 2012 PRÆLUDIUM - OG SÅ VAR DER DEN OM NONNEN OG SØMANDEN! Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen Det er næppe undgået trofaste læseres opmærksomhed,

Læs mere

NR. 3. PO-bladet ET KOR SKAL OPLEVE AT LYKKES SIDE 12 KOM TIL PO-STÆVNE I ODENSE! SIDE 19

NR. 3. PO-bladet ET KOR SKAL OPLEVE AT LYKKES SIDE 12 KOM TIL PO-STÆVNE I ODENSE! SIDE 19 NR. 3 M A R T S 2014 1 3. ÅRGANG PO-bladet ET KOR SKAL OPLEVE AT LYKKES SIDE 12 KOM TIL PO-STÆVNE I ODENSE! SIDE 19 PRÆLUDIUM DEMOKRATISK UNDERSKUD Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen I begyndelsen

Læs mere

ANUAR 2015. N r. 1. 4. årgang. Organist.org. Medlemsblad for Organistforeningen TEMA: KONTAKTPERSONER SIDE 8

ANUAR 2015. N r. 1. 4. årgang. Organist.org. Medlemsblad for Organistforeningen TEMA: KONTAKTPERSONER SIDE 8 N r. 1 J ANUAR 2015 1 4. årgang Organist.org Medlemsblad for Organistforeningen TEMA: KONTAKTPERSONER SIDE 8 PRÆLUDIUM MED NYT TIL ALLE FJERN OG NÆR Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen Med

Læs mere

NR. 11 NOVEMBER 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet ISLANDSKE INDTRYK: NKS 2012 SIDE 9 DEBAT: VIKARLØN SIDE 18

NR. 11 NOVEMBER 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet ISLANDSKE INDTRYK: NKS 2012 SIDE 9 DEBAT: VIKARLØN SIDE 18 NR. 11 NOVEMBER 2012 11. ÅRGANG PO-bladet ISLANDSKE INDTRYK: NKS 2012 SIDE 9 DEBAT: VIKARLØN SIDE 18 PRÆLUDIUM VEL ER JEG IKKE CÆSAR... Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen På Tryggevælde Provstis

Læs mere

Efteruddannelse for kirkesangere og organister

Efteruddannelse for kirkesangere og organister 2014 Efteruddannelse for kirkesangere og organister Knud Damgaard Andersen Vestervig Kirkemusikskole 1 Forord... 2 2 Baggrund for projektet... 3 2.1 Udviklingsarbejde... 3 2.2 Annonceundersøgelse (Empiri)...

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

KORDEGNENES BLAD 2 MARTS 2015

KORDEGNENES BLAD 2 MARTS 2015 KORDEGNENES BLAD 2 MARTS 2015 2 KORDEGNENES BLAD NR. 2 MARTS 2015 Kordegnenes blad Nr. 2 2015, 89. årgang Kordegneforeningens kontor Sekretær Krista Grane Larsen Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid:

Læs mere

Organist.org TEMA: DAGLIG LEDELSE 3 CHRISTA BRIX HAUSER: JEG GÅR IKKE PÅ KOMPROMIS MED KLANGEN. Nr. 2 FEBRUAR 2015 14. årgang

Organist.org TEMA: DAGLIG LEDELSE 3 CHRISTA BRIX HAUSER: JEG GÅR IKKE PÅ KOMPROMIS MED KLANGEN. Nr. 2 FEBRUAR 2015 14. årgang Nr. 2 FEBRUAR 2015 14. årgang Organist.org Medlemsblad for Organistforeningen TEMA: DAGLIG LEDELSE 3 SIDE 6 CHRISTA BRIX HAUSER: JEG GÅR IKKE PÅ KOMPROMIS MED KLANGEN SIDE 16 PRÆLUDIUM D..LIG LEDELSE Ledelse

Læs mere

NR. 6 JUNI 2013 12. ÅRGANG. PO-bladet SE HVAD DER SKETE PÅ STÆVNET SIDE 6 MASSER AF NYE UDGIVELSER SIDE 16 & 22

NR. 6 JUNI 2013 12. ÅRGANG. PO-bladet SE HVAD DER SKETE PÅ STÆVNET SIDE 6 MASSER AF NYE UDGIVELSER SIDE 16 & 22 NR. 6 JUNI 2013 12. ÅRGANG PO-bladet SE HVAD DER SKETE PÅ STÆVNET SIDE 6 MASSER AF NYE UDGIVELSER SIDE 16 & 22 PRÆLUDIUM FOLKEKIRKENS MILLIARDER Kristeligt Dagblad skrev den 13. april: Mens medlemmerne

Læs mere

Nr. 9. PO-bladet. TEMA: KoRlIv 1

Nr. 9. PO-bladet. TEMA: KoRlIv 1 Nr. 9 september 01 11. ÅrGaNG PO-bladet TEMA: KoRlIv 1 Præludium NOGET NYT? Har du inden for det sidste år tilegnet dig nye kompetencer? Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen Kan du noget, du

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere