NR. 5 MAJ ÅRGANG. PO-bladet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR. 5 MAJ 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet"

Transkript

1 NR. 5 MAJ ÅRGANG PO-bladet

2 PRÆLUDIUM HVOR MEGET SKAL VI SAMARBEJDE? Af Anders Thorup, formand for FPO Ved sidste års generalforsamling i Silkeborg og for den sags skyld ved hele stævnet var begrebet samarbejde et gennemgående tema i mange medlemmers indlæg og kommentarer. Ved festmiddagen holdt DOKS s formand Charlotte Muus Mogensen også en tale, der af alle blev opfattet som meget imødekommende. Også når jeg i egenskab af formand for FPO er gæst ved de andre kirkefunktionærers landsmøder, oplever jeg i stigende grad, at emnet bliver bragt op. Uden at der således ligger en formel generalforsamlingsbeslutning bag, har vi dog i bestyrelsen følt os forpligtede til at tage emnet op både ved drøftelser internt, men også ved at bringe det på banen f.eks. ved de såkaldte formandsmøder. Og således også ved den kommende generalforsamling. Nu er ordet samarbejde jo i sig selv et positivt ladet begreb, som man ligesom fred, frihed, og demokrati dårligt kan tillade sig at være imod, men begrebet har så bred en betydning, at skal noget konkret føres ud i livet, er man nødt til at specificere et indhold. Jeg mener, man må se på i hvert fald tre aspekter: Hvem skal der samarbejdes med? Der er jo 9-10 relevante fagforeninger med utallige muligheder for grupperinger. Udgangspunktet kan jo være fælles fag, overenskomst, centralorganisation eller noget helt andet. Hvad skal/kan der samarbejdes om? Her er listen lang, men det mest nærliggende er vel sekretariaterne herunder lokaler, faglige konsulenter og sekretærer fagblade, tillidsmandsundervisning og anden kursusvirksomhed. Hvor dybt skal samarbejdet gå? På en skala, der går fra høflig sameksistens til egentlig fusion, er vi allerede i dag et pænt stykke oppe. Tonen, foreningerne imellem, er i hvert fald den bedste i mange år. Men hvor på skalaen er vort mål, og ligger det forskelligt for de forskellige mulige samarbejdspartnere? Du har sikkert en mening op disse emner, og den vil bestyrelsen gerne høre! Så mød op på generalforsamlingen og bland dig i debatten. 166 PO-bladet

3 INDHOLD OG KOLOFON INDHOLD SIDE SIDE SIDE 208 BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING kan læses i dette nummer. Den mundtlige får deltagerne ved generalforsamlingen i Randers den 24. maj. FPO S ÅRSREGNSKAB FOR 2010 giver alle medlemmer et overblik over foreningens økonomi. BAGSIDEN står også i PO-stævnets tegn, hvor tidligere deltagere måske kan mindes stævnet sidste år. PO-BLADET REDAKTION DEADLINE LAYOUT & TRYK FORSIDEN Udkommer 12 gange årligt og udgives af Foreningen af Præliminære Organister, FPO Oplag: stk. ISSN: Ansvarshavende redaktør, Dorte Skovgaard Wihre, journalist (DJ), Faksegade 7, 3.th København Ø., tlf.: , Redaktionelt stof og annoncer sendes til redaktøren senest den 5. i måneden før. Stillingsannoncer sendes til sekretariatet på senest den 5. klokken 13 måneden før. WERKs Grafiske Hus a s, Århus, Aubertin-orglet i Mariager Kirke og dets organist, Mikael Ustrup, er mål for ekskursionen for deltagerne ved årets PO-stævne den maj. Foto: Troels Langvad. PO-bladet 167

4 BERETNING BESTYRELSENS BERETNING 2010 FORENINGSSTATUS Foreningen har pr. 1. marts medlemmer fordelt på: 408 overenskomstansatte 132 tjenestemandsansatte 5 honorarlønsansatte 109 ekstraordinære 41 pensionister 21 studerende 1 æresmedlem 168 PO-bladet

5 BERETNING Bestyrelsens sammensætning er siden sidste generalforsamling: Susanne Mørk-Jensen, Thilde Madsen, Henriette Hoppe, Poul Mørk- Hansen (sekretær), Kenn Therkelsen (kasserer), Helle Zederkof (næstformand) og Anders Thorup (formand). FPO s sekretariat i Billund er fortsat bemandet med John Poulsen som sekretariatsleder og Inge Bech Hansen som sekretariatsmedarbejder. Siden 1. februar har Carsten Bech Madsen været ansat som sagsbehandler i en mindre deltidsstilling. FPO har siden sidste generalforsamling afholdt 7 bestyrelsesmøder. Formanden har i valgperioden haft 62 mødedage. OVERENSKOMST MED KIRKEMINISTERIET Det er nu snart halvandet år siden, at FPO og DOKS indgik overenskomst med Kirkeministeriet. Som det ses af ovenstående statistik, er det næsten præcis tre fjerdedele af ansættelserne, der er på overenskomstvilkår, så man kunne fristes til at tro, at det nu var ved at være hverdag for overenskomsten. Det er det heldigvis også et stort og stigende antal steder, men der er altså stadig alt for mange menighedsråd, der ikke mener, det kan være rigtigt, at sådan noget nymodens, centraldekreteret, overkompliceret, regeltyranni skal gælde hos os. Men det skal det altså!! Menighedsrådene dækker sig ind med alskens bortforklaringer fra det vidste vi ikke, til det kan vi ikke finde ud af (altså: vi er for dumme!). I erkendelse af, at alt nyt selvfølgelig skal have en indkøringsperiode, har FPO i samspil med CO10 hidtil været meget, meget, meget langmodige med modparten, men nu er vi ved at miste tålmodigheden, og inden næste generalforsamling vil der være rejst og formentlig afgjort adskillige fagretslige sager. Men vi må dog også gribe i egen barm. FPO har adskillige medlemmer, der ikke står fast på deres rettigheder, eller som endnu værre i åben overensstemmelse med deres menighedsråd er blevet enige om, at her gør vi det, som vi selv synes bedst. En sådan holdning er usolidarisk både over for omegnens kollegaer og over for den efterfølger, vi jo alle får før eller senere! Din kollega/forgænger var da ikke så besværlig. Nu må alle parter vågne op. Vi lever i 2011, og kan ikke blive hængende i forrige århundrede. OK-11 Forårets overenskomstforhandlinger for statsansatte herunder også kirkefunktionærer var jo ikke ligefrem nogen gavebod. Den internationale finanskrise dikterede det ringeste resultat i mands minde. På det generelle område kunne ikke en gang reallønnen holdes. Så vi må glædes over, at aftalen kun er to-årig. På det specielle område dvs. FPO s (og DOKS s) forhandlinger med Kirkeministeriet var der ingen penge til fordeling, og begge parter var mere eller mindre enige om, at det på et tidspunkt, hvor organistoverenskomsten ikke endnu var prøvet af i et fuldt forløb, var for tidligt at forhandle ændringer af aftaleteksten. FORHANDLING AF LOKALLØN FOR TJENESTEMÆND Lokallønspuljen for 2008 blev her i begyndelsen af 2011(!) uddelt som en forsinket julegave til 65 PO ere. 22 organister fik tildelt trekirketillæg (som engangsvederlag), 42 fik et engangsvederlag på kr, og en enkelt PO-bladet 169

6 BERETNING organist fik tildelt kr efter ansøgning fra sit menighedsråd. Lokallønspuljen for 2009 indgik i det store regnskab i forbindelse med indgåelsen af overenskomsten med Kirkeministeriet, hvor vi bl.a. fik omklassificeringerne af lønramme til 19 og til 20. Lokallønspuljen for 2010 vil blive fordelt ved forhandlinger, der forventes igangsat inden sommer. Så længe forhandlingerne med Kirkeministeriet om en organistoverenskomst stod på, var ministeriet kun til sinds at forhandle udmøntning af lokallønnen som engangsvederlag, men nu vil der atter være mulighed for varige tillæg og omklassificeringer til tjenestemændene. Resultatet vil som sædvanligt blive bragt i PO-bladet. FORHANDLING AF LOKALE TILLÆG FOR OVERENSKOMSTANSATTE Når denne beretning læses, er FPO næsten igennem det første år med lokale løntillægsforhandlinger. Det har været nyt for alle både arbejdstagere og arbejdsgivere, og begge parter har givet vis gjort sig en del erfaringer, som tages med til næste års forhandlinger. For FPO s vedkommende kan der foreløbig gøres følgende status: 22 procent af de medlemmer, der kunne søge tillæg, har søgt. Af dem har ca. en tredjedel fået et positivt svar, og i de fleste tilfælde lykkedes det at lave en aftale mellem de pågældende menighedsråd og FPO. I ni tilfælde ankede FPO sagerne til niveau 2, hvilket betyder, at der skal forhandles med de pågældende stifter. Her er det desværre kun lykkedes at lave aftaler i to tilfælde. Hovedparten af de resterende sager forhandles videre på niveau 3, dvs. med Kirkeministeriet. En rettesnor, for hvad der udløser tillæg, er, at menighedsråd og stifter ser på den pågældende organists kvalifikationer uddannelser, kurser og lign. som vedkommende besidder udover den almindelige PO-uddannelse OG som bliver brugt på det pågældende sted. KURSUSDAGE FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER Det har været et meget travlt år for både sekretariatet og tillidsrepræsentanterne med implementeringen af den nye overenskomst. Ikke mindst de første lokale løntillægsforhandlinger med alt det arbejde, det har ført med sig. For at ruste TR-gruppen til disse nye udfordringer på bedste måde, har der i årets løb været afholdt to kursusdage. I januar 2010 mødtes bestyrelse og tillidsfolk i Vissenbjerg på Fyn til en dag, hvor hele den nye overenskomst, ansættelsesbeviser, kvartalsplaner og stillingsoptælling blev gennemgået af Ulrik Søborg fra CO10, John Poulsen og Anders Thorup. Den anden kursusdag var i november, hvor proceduren ved nyansættelser samt status på de lokale tillægsforhandlinger og det videre forløb i forhandlinger blev gennemgået og diskuteret. Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at rette en meget stor tak til alle tillidsrepræsentanter for det enorme stykke arbejde, de har ydet i årets løb og stadig yder. Uden jeres indsats var det aldrig gået. SEKRETARIATSBEMANDINGEN Som det fremgår af foregående afsnit, har FPO en kompetent og entusiastisk TR-flok, som dog lider af én afgørende mangel: De er for få! 170 PO-bladet

7 BERETNING Bestyrelsen har i årevis arbejdet for at få flere til at engagere sig i det fælles faglige arbejde, men har til sidst måttet indse, at skal alle opgaver løses, må det betyde en udvidelse af sekretariatet. Vi har derfor ansat Carsten Bech Madsen i en deltidsstilling, hvor han skal bistå med serviceringen af medlemmerne. Ansættelsen er en foreløbig prøveordning, der har kunnet finansieres inden for det eksisterende budget, men skal ordningen videreføres og eventuelt udbygges hvilket bestyrelsen anbefaler vil det kræve en kontingentstigning, som generalforsamlingen vil blive bedt om at tage stilling til. VEJLEDNING OM STILLINGSBEREGNING Siden overenskomstens indførelse har stillingsnormeringen været et anliggende for det enkelte menighedsråd efter forhandling med den ansatte organist. Som en støtte til begge parter i sådanne vurderinger havde FPO, DOKS og Landsforeningen af Menighedsråd derfor brugt mange møder på at udarbejde en grundig fælles vejledning om opgørelse og beskrivelse af organiststillingernes indhold og omfang. Denne vejledning har LM desværre siden undsagt, men på trods af denne illoyale handling vil FPO fortsætte med at benytte vejledningen som vort udgangspunkt i forhandlingerne med menighedsrådene. REVISION AF FORENINGENS VEDTÆGTER Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling haft foreningens vedtægter til eftersyn, og har foreslået en ajourføring af både form og indhold. Forslaget, som blev offentliggjort i PO-bladets aprilnummer, skal drøftes på generalforsamlingen og derefter til skriftlig urafstemning i efteråret. VIKARSATSER FPO har udmeldt ikke en række satser for specifikke tjenester men en dagsats, som den enkelte vikar kan tage udgangspunkt i, når han/hun skal forhandle sig frem til et for vedkommende acceptabelt honorar for en given vikariering. Satsen er rent vejledende, og vil ikke af foreningen blive håndhævet over for medlemmerne som obligatorisk. ARBEJDSMILJØ 1. januar 2010 trådte Folkekirkens Arbejdsmiljøråd officielt i funktion. Alle myndigheder og organisationer inden for folkekirkens område er repræsenteret i rådet. Arbejdsmiljørådet startede sit virke med et inspirationsseminar. To kommende indsatsområder blev hurtigt identificeret: Skimmelsvampeproblemer, samt et ønske om at få lavet en opfølgning på forskningsprojektet om Psykosocialt arbejdsmiljø i folkekirken fra Det blev endvidere besluttet, at Arbejdsmiljørådet skal have fokus på formidlingen af ændringerne af Arbejdsmiljøloven, både i form af uddannelse og med vejledninger om hvorledes det fremtidige arbejdsmiljøarbejde i folkekirken kan og skal organiseres. Siden er der desværre gået organisationspolitik i sagen. Og ikke på den gode måde. Bl.a. derfor er det seneste år gået med at diskutere struktur frem for indhold. Om arbejdsmiljørådet afgår ved en stille død inden man nogensinde kommer til at drøfte det, det handler om, nemlig arbejdsmiljøet, må tiden vise. Noget tyder dog desværre på, at organisationernes input til håndteringen af arbejdsmiljøet på de PO-bladet 171

8 BERETNING folkekirkelige arbejdspladser en rum tid endnu skal finde sted fra sag til sag og med hjælp fra de tilsynsførende fra Arbejdstilsynet. FORMANDSMØDER De ni fagforeninger, der organiserer medlemmer ansat inden for Folkekirkens ansættelsesområde med menighedsrådene som arbejdsgiver, har under ovenstående navn etableret et forum, hvor foreningernes formænd mødes ca. fire gange årligt til gensidig orientering. Det gælder kirkemusikerorganisationerne FPO, DOKS og DKF samt kordegnene, sognemedhjælperne, kirkegårdslederne, kirketjenerne, graverne og 3F. Møderne har i stigende grad vist sig nyttige under tidens stadigt accelererende forandringstempo ikke mindst i lyset af de nye overenskomster, de fleste af foreningerne har indgået med Kirkeministeriet. Den gode stemning omkring bordet ved formandsmøderne er i øvrigt med til at understrege det gode samarbejdsklima, der hersker generelt blandt kirkefunktionærorganisationerne. Der er både en god kommunikation og en god forståelse foreningerne imellem, og der har også i kredsen været indledende sonderinger af, om der er stemning/behov for yderligere at intensivere et formelt samarbejde mellem større eller mindre grupper af foreningerne. I januar blev der afholdt et todages seminar i Middelfart finansieret af CLOPU, et udvalg under SCKK, og bevilget via Kirkeministeriets Uddannelsesudvalg. Det havde oprindelig kun organisationer under CO10 som målgruppe, men blev i sidste ende udbudt til alle kirkefunktionærgrupper. Temaerne var centreret omkring fremtidens udfordringer, men også her blev debatten hurtigt sporet ind på begrebet samarbejde formelt og uformelt organisationer imellem. NORDISK KIRKEMUSIKRÅD (NKR) NKR er den organisation, der er ansvarlig for afholdelsen af de nordiske kirkemusiksymposier, hvoraf det seneste blev afholdt i Stavanger, Norge, i Det næste og 20. i rækken finder sted i Reykjavík i september Hvert af de nordiske lande har to medlemmer i rådet, og Danmark er repræsenteret ved formændene for FPO og DOKS. Det er klart, at den verdensomspændende finanskrise, der jo har ramt Island særlig hårdt, kan få en indflydelse på arrangementet, men alle i NKR ikke mindst islændingene selv er foreløbig optimister, så nu håber vi bare, at vulkanerne kan holde sig i ro! På de hidtidige planlægningsmøder har der været fremlagt flere nye spændende programideer, og næste rådsmøde finder sted i Reykjavík til juni. Sørg allerede i år for, at der på menighedsrådets budget for 2012 er afsat penge til din deltagelse. EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE Under SCKK (Statens Center for Kompetenceog Kvalitetsudvikling) er der oprettet et brancheudvalg for Folkekirken. Udvalgets overordnede opgave er at bidrage til at føre aftaler om kompetenceudvikling i den statslige overenskomst ud i praksis, således at der udvikles og afprøves relevante efteruddannelsestilbud for de folkekirkelige arbejdsområder. Et resultat af dette udvalgsarbejde er, at der nu er givet mulighed for at benytte kompetencemidler til efteruddannelse på kirkemusikskolerne. FPO s repræsentant i udvalget er Knud Damgaard Andersen. 172 PO-bladet

9 BERETNING Et særligt underudvalg til brancheudvalget er en arbejdsgruppe, hvis formål er at få etableret et formaliseret efteruddannelsessystem for organister og kirkesangere til og med POniveau. I udvalget sidder foruden Anders Thorup og John Poulsen fra FPO repræsentanter fra Kirkeministeriet, Landsforeningen af Menighedsråd, Kirkemusikskolerne og Dansk Kirkemusikerforening altså repræsentanter for alle interessenter i efteruddannelse arbejdstager, arbejdsgiver og uddannelsesudbydere. Gruppens arbejde har foreløbig udmøntet sig i to ansøgninger til udviklingsarbejder vedrørende efteruddannelse i almene kirkemusiker-kompetencer samt efteruddannelse i IT med tilknytning til kirkemusikerarbejdet. Ansøgningerne er blevet tilgodeset med et samlet beløb på godt kr. Pengene går til udvikling af dette formaliserede efteruddannelsessystem samt udvikling og afprøvning af en række konkrete uddannelsestilbud. Kursusudbyderne vil blive de tre kirkemusikskoler. Udviklingsarbejdet ledes fra Vestervig Kirkemusikskole med Knud Damgaard Andersen som projektleder rektorerne for de tre kirkemusikskoler udgør styringsgruppen. Arbejdet med udredning, indsamling af emner til uddannelsesindhold og modelskitser skrider frem, og efter planen skal de første pilotprojekter afprøves allerede i studieåret Kompetencefonden under SCKK har igen i år uddelt penge efter ansøgning til individuelle efteruddannelsesprojekter. Øremærket til FPO s område drejede det sig om kr, og pengene blev som tidligere fordelt af Kirkeministeriets Uddannelsesudvalg, hvor FPO er repræsenteret ved Anders Thorup. Kompetencefonden er videreført i OK-11, så der vil også være mulighed for at søge de kommende to år. FPO S INTERNE UDVALG PR-UDVALGET PO-bladet I det forløbne år har vi måttet sige farvel til vores redaktør, Bo Nygaard Larsen, der valgte at lægge sine kræfter andre steder. Vi siger tak for samarbejdet og for nogle år med gedigne blade præget af en sjælden journalistisk personlighed. I hans sted blev Dorte Skovgaard Wihre ansat, og hun har allerede leveret nogle helstøbte blade med yderst velskrevne artikler. Vi havde håbet på et langt og frugtbart samarbejde, men desværre har bestyrelsen, når dette skrives (ultimo marts), netop modtaget Dorte Wihres opsigelse, hvilket betyder, at PO-bladet fra september-nummeret igen skal have ny redaktør. På grund af den forestående bladdeadline kan vi ikke meddele nærmere detaljer, men vi håber at have en afklaring til årsmødet i Randers. I forbindelse med redaktørskiftet har bestyrelsen overvejet bladets økonomi. Det er jo ingen hemmelighed, at alle omkostningerne stiger. I første omgang har vi skiftet trykkeri og af hensyn til portogrænserne har vi forsøgt os med et lettere blad. Samtidig vil vi gerne have en passende vægtning af redaktionelt stof i forhold til annoncer. Hjemmesiden Sidste år blev den nye hjemmeside lanceret. Den fungerer som et fagligt arbejdsredskab, hvor man kan finde nyttige oplysninger. Den PO-bladet 173

10 BERETNING bliver tydeligvis brugt, da den har mere end 1000 individuelle besøgende hver måned, så det er ikke kun PO ere, der går ind på siden. Til den bredere musikfaglige side efterlyste bestyrelsen indlæg eller fotos fra kollegerne ude i det virkelige liv, men har intet modtaget, så det må konstateres, at det ikke er der, PO ernes interesse ligger. På sidste års stævne blev der fra flere sider udtrykt ønske om et debatforum på hjemmesiden, og efter længere tids forberedelse gik det i luften med Knud Jansfort og Henriette Hoppe som tovholdere. Ideen var, at man kunne komme i kontakt med kolleger, og at spørgsmål af almen interesse hurtigt kunne blive belyst. Aktiviteten har imidlertid været til at overse, og forummet kan derfor forventes deaktiveret efter stævnet. STÆVNEUDVALGET Når denne beretning læses i PO-bladet, er nedtællingen til årets stævne i fuld gang. Sidste år var vi i Silkeborg, og dette år foregår det også i det østjyske nærmere bestemt i Randers, fordi vi meget gerne vil se og høre det nye spændende orgel i Mariager Kirke. Forud for afviklingen af stævnet er gået mange møder, telefonopringninger og s for stævneudvalget for at få et program tilrettelagt, så der både bliver mulighed for faglig inspiration og kollegialt samvær. Stævneudvalget håber på et vellykket stævne, og vi opfordrer deltagerne til at komme med ideer og inspiration til emner, der er behov for at tage op på næste stævne, eller ideer til steder, der er værd at besøge set med organisters briller. Kom bare frit frem med alle jeres ideer. Stævneudvalget, der består af Preben Berg, Susanne Mørk-Jensen, Poul Mørk- Hansen og Helle Zederkof vil gerne inspireres, da arbejdet med det næste stævne går i gang lige efter sommerferien. KIRKEMUSIKSKOLERNE LØGUMKLOSTER KIRKEMUSIKSKOLE På Løgumkloster Kirkemusikskole er elevtallet stabilt på eksamenslinjerne endda svagt stigende. 72 organister, 62 kirkesangere og 3 klokkenister undervises af 30 lærere. Klokkenistuddannelsen er efter et år i bund på vej op. Sidste år fik 11 PO-eksamen og 1 klokkenisteksamen. Der er afdelinger i Tarm, Horsens, Odense og Flensborg. Regnskabet viser et mindre underskud, men der har også været flere ekstraordinære udgifter i forbindelse med vedligeholdelse af de gamle bygninger, varmeanlæg og til IT. Der er dog fundet midler til anskaffelse af to flygler og et klaver. Fremtiden ser lovende ud med rektor Hans Chr. Hein ved roret. Han er i god dialog med sine ansatte og sprængfuld af spændende visioner, så vi har meget at glæde os til fra Løgumkloster de kommende år. VESTERVIG KIRKEMUSIKSKOLE På Vestervig Kirkemusikskole er der uddannet 20 PO-organister, hvilket er lidt færre end de foregående år, men elevtilgangen er stabil. Indvielsen af de nye lokaler sidste år vil præge økonomien en tid fremover, og skolen har derfor disponeret stramt, hvilket også har givet positivt udslag. Man har søgt om økonomisk støtte de relevante steder, men pengekasserne er hermetisk lukkede. Afdelingen for hymnologi og liturgik er kommet godt i gang under Jørgen Kjærgaards 174 PO-bladet

11 BERETNING ledelse. Det vil give mulighed for tværfaglige kurser inden for områder, hvor vi præliminære organister normalt ikke har hovedkompetencen. Kirkemusikskolen er blevet udpeget til at vurdere behovet og mulighederne for at udbygge efteruddannelsesområdet for organister, især inden for de områder, der rækker lidt videre end de traditionelle PO-fag. Skolen har holdt et seminar om rytmisk musik i kirken med henblik på at indarbejde den rytmiske musik mere i kirkemusikeruddannelserne. Samtidig arbejdes der i kirkemusikskolerne med forslag til nye studie- og eksamensplaner. SJÆLLANDS KIRKEMUSIKSKOLE Penge får verdens hjul til at dreje rundt et tema, der i høj grad har været styrende for årets gang på skolen. De dystre strenge var på forhånd stemt da skolen kom ud af 2009 med underskud. Resultatet for 2010 endte også negativt, men ikke så dårligt som forventet, da man allerede fra studieårets begyndelse havde nedjusteret indtaget af studerende til 136. Efter ansøgning har Kirkeministeriet dog forhøjet skolens bevilling for Med den forbedrede økonomi er der basis for en opjustering igen til ca. 150 studerende en glædelig udvikling, da undervisning og uddannelse af kirkemusikere er skolens kerneydelse! Bornholms-afdelingen er kommet godt i gang igen, og Toreby-afdelingen kører stadig fint. I november havde skolen en visionsdag, hvor bestyrelsen, ledelsen, lærere og De studerendes Råd havde en frugtbar udveksling af idéer om bl.a. rekruttering af unge til kirkemusikeruddannelserne og skolens synlighed i lokalsamfundet. Endvidere har skolen afholdt elleve velbe- søgte efteruddannelseskurser i bl.a. liturgisk orgelspil, rytmisk salmespil samt babysalmesang, som flere PO er også har haft glæde af. Ved sommereksamen 2010 dimitterede 13 nye PO er. Vi ønsker alle de nye PO er hjerteligt med deres eksamen, og glæde os til at se dem som nye kolleger rundt omkring i landet. TAK TIL SAMARBEJDSPARTNERE Tak for godt samarbejde til både medog modparter i årets løb. Det gælder selvfølgelig først og fremmest DOKS, med hvem vi i de seneste måneder har gennemført adskillige overenskomstforhandlinger i Kirkeministeriet, og som vi i dagligdagen fortsat har et velfungerende samarbejde med både på sekretariats- og formandsniveau. De øvrige faglige organisationer nævnt under punktet Formandsmøder. Kirkeministeriet, Landsforeningen af Menighedsråd og Præsteforeningen. De tre kirkemusikskoler. CO10 (det tidligere COII). På generalforsamlingen vil ovenstående blive suppleret af en mundtlig beretning aflagt af formanden. PO-bladet 175

12 BERETNING BESTYRELSENS FORSLAG TIL KONTINGENTFORHØJELSE Som det fremgår af den skriftlige beretning, ønsker bestyrelsen at styrke sekretariatsbemandingen for at kunne servicere medlemmerne bedst muligt. Det stiller krav om en stigning i kontingentet, som bestyrelsen stiller forslag om på generalforsamlingen den 24. maj på PO-stævnet. Nedenfor ses, hvordan bestyrelsen forestiller sig kontingentforhøjelsen gennemført. KONTINGENTFORSLAG PR PR. MD. kvote < kvote kvote kvote studerende 100 pensionister 80 ekstraordinære 130 KONTINGENTFORSLAG PR. MD kvote < kvote kvote kvote studerende 100 pensionister 80 ekstraordinære PO-bladet

13 ÅRSREGNSKAB PO-bladet 177

14 ÅRSREGNSKAB 178 PO-bladet

15 ÅRSREGNSKAB PO-bladet 179

16 ÅRSREGNSKAB / NOTER 180 PO-bladet

17 ÅRSREGNSKAB / NOTER PO-bladet 181

18 ÅRSREGNSKAB / NOTER 182 PO-bladet

19 ÅRSREGNSKAB / NOTER PO-bladet 183

20

21 Orglet i Thorsager Kirke 17 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal Facade: Birch og Svenning A/S BRUNO CHRISTENSEN & SØNNER ORGELBYGGERI ApS Terkelsbøl Bygade 59 DK Tinglev Tlf: Fax:

22 VIOLIN og ORGEL Jochen Brusch Tlf Sven-Ingvart Mikkelsen Tlf Duoen tilbyder berigende og intense musikoplevelser med for eksempel: - Antonio Vivaldi: De fire Årstider - i et festligt arrangement for violin og orgel - Johann Sebastian Bach - Sonater og andre mesterværker - Joseph Haydn: De syv ord på korset - Smuk og meditativ musik til passionstiden, gerne i samarbejde med kirkens præst - Musik i Sommernatten - Den lyse nordiske tone, fanget i poetisk musik af bl.a. Grieg, Olsson, Sinding og Langgaard - Retro Rock - Procol Harum, Led Zeppelin og Pink Floyd m.fl. i spektakulære arrangementer af Sven-Ingvart Mikkelsen ANNONCER 186 PO-bladet

23

24

25 ANNONCER PO-bladet 189

26 SKANDINAVISK ORGELCENTRUM Ribevej 38, Ødsted Telf.: Vejle BYG PÅ ET SOLIDT, KLANGLIGT FUNDAMENT -den gode støtte for salmesangen ET ORGEL MED KLANGLIGE DYDER, som er solidt forankret i danske, traditionelle værdier. FLERE REGISTRE GØR BEDRE FYLDEST. -større mulighed for variation i klangen. DANHILD 25 GODE REGISTRE -giver SMUKKERE klangvariationer DANHILD 25, A9 i mørk eg med registertavler i lys eg. Vi bygger også individuelle orgler med mekaniske klaviaturer og hybrakustiske lydgivere. Registre udvælges i samarbejde med kirkens organist.

27 Super - tilbud! Fra Europas største orgelbygger: JOHANNUS Rembrandt 395 3x60 Stemmer, Valgfri romantisk / symfonisk / barok intonation. 3 manualer, 30 toners pedalspil, MIDI tilslutning. 3 swellepedaler. Div. kobler, tremulanter. 12 fabriksindstillede intonationer. 9 - kanal audio system. Priser fra Kr: inklusive moms. Omfatter instrumentet med standard bænk og standard pedalspil, men iøvrigt uden tilretninger. Uddybende brochuremateriale og CD tilsendes gerne. Alle kirker har råd til et godt orgel. SKANDINAVISK ORGELCENTRUM Ribevej 38, Ødsted Telf.: Vejle

28 LÆSERBREV BRUG EFTERLØNNENS MULIGHEDER Politikerne diskuterer i øjeblikket, hvor hurtigt efterlønnen skal afskaffes. Men foreløbig eksisterer ordningen, og med den fleksible efterløn kan du bevare kontakt til arbejdsmarkedet og samtidig optjene en skattefri præmie. Af Casper Koch Villumsen, FTF-A Den fleksible efterløn giver mulighed for at trappe gradvist ned fra et aktivt arbejdsliv. Det kan du gøre ved at kombinere et deltidsjob med efterløn en god forretning både for dig og for samfundet. Det er en gammel sandhed, at et farvel til arbejdslivet ikke bare er et farvel til nådesløse vækkeure, opgaver og en meget struktureret hverdag, men i lige så høj grad et farvel til en social sammenhæng. Måske har du som 60-årig ikke lyst til helt at opgive din kollegiale sammenhæng eller den strukturerede hverdag for den sags skyld. Men alligevel har du heller ikke lyst til at arbejde på fuld tid. Måske er en ugentlig fridag lige det, du har brug for. Efterlønsordningen giver mulighed for at fortsætte med at arbejde på nedsat tid, hvis man har lyst. Arbejder du 29,6 timer eller mindre om ugen, kan du få udbetalt efterløn for resten af tiden. Ordningen kaldes fleksibel efterløn. Mange er ikke klar over de muligheder, efterlønnen giver for at få mere tid, men alligevel ikke helt sige farvel til arbejdslivet, siger konsulent Tina Aistrup, FTF-A. Hvis du bliver på arbejdsmarkedet, til du er 62 år og har arbejdet 3120 timer, siden du fik dit efterlønsbevis, kan du få den højeste efterlønssats samtidig med, du kan begynde at optjene til den skattefri præmie. FAKTA: Fleksibel efterløn kan udbetales, når du som 60-årig har modtaget dit efterlønsbevis Går du på fleksibel efterløn som 60-årig, modregnes alle dine pensioner i efterlønnen. Venter du to år og arbejder du i den periode timer, kan du opnå den højeste efterlønssats, optjene den skattefrie præmie og kun løbende arbejdsgiverpensioner også tjenestemandspensioner vil blive modregnet din efterløn Den skattefrie præmie er opdelt i 12 portioner af ca kr. Hver portion udbetales, hver gang du har arbejdet 481 timer. Mange overenskomster har seniorordninger, hvor du ofte med fordel kan lave en senioraftale. Kontakt FTF-A hvis du overvejer at gå ned i tid. De kender reglerne, og der kan være mange penge tjent ved at træffe beslutninger på baggrund af rigtig information. 192 PO-bladet

29 Melodien der blev ved Steen Lindholms erindringsbog En historie om musiklivet i Danmark, som ikke er fortalt før. Steen Lindholm fortæller i bogen om sine mange år med bred berøringsflade indenfor både amatørområdet og det professionelle liv på såvel kor som orkesterområdet. Bogen koster kr. 225,00 Læs forord og "smagsprøver" på Og bestil bogen på tlf eller via e-post til Forlaget DanMus Bent Påske Tlf

NR. 8 AUGUST 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet

NR. 8 AUGUST 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet NR. 8 AUGUST 2011 10. ÅRGANG PO-bladet PRÆLUDIUM VIL DU HA MERE I LØN? Af Helle Zederkof, næstformand for FPO Når disse linjer læses, er en del i gang efter en god brugt ferie, andre er midt i deres ferie

Læs mere

SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN

SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN Henriette Hoppe har ikke været omkring en anden uddannelse, før hun blev PO. Jobbet som organist lå i naturlig forlængelse af glæden ved at spille orgel, og medlemskabet af

Læs mere

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist REGULATIV for organiststillinger aflønnet efter lønrammesystemet Dette regulativ er gældende for stillingen som organist ved Udfyld feltet og hop fra felt til felt med tabulatortasten. kirke(r) og indeholder

Læs mere

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Indledning: Arbejdsgiveren (menighedsråd, provster og biskopper) og medarbejderen (kirkefunktionærer m.fl. og præster)

Læs mere

Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale

Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale Indledning Menighedsrådene ved kirkerne i Ribe Stift løser en stor og vigtig opgave, når de administrerer kirkens personale. Denne

Læs mere

Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering

Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering Kirkemusiker og kirkesanger PO DOKS Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering Ministeriet for Ligestilling og Kirke udgiver ikke længere vikarsatser,

Læs mere

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Vetterslev-Høm menighedsråd. valgte. kontaktperson

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Vetterslev-Høm menighedsråd. valgte. kontaktperson STANDARDVEDTÆGT for den af Vetterslev-Høm menighedsråd valgte kontaktperson Side 1 af 6 I henhold til 10, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 om menighedsråd vælger menighedsrådet af

Læs mere

Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet.

Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Arbejdsbeskrivelse for organist indtast navn ved Jyderup og Holmstrup kirke(r) Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Organistens ugentlige fridag er:

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 2. Marts 2005 Afstemning OK 05 Referat generalforsamling d. 7/3 05 Beretning Kommentarer til beretningen. Ansvarshavende: Jørgen Troelsen

Læs mere

NR. 4 APRIL 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SANGEN HAR BØRNESTEMMER SIDE 128

NR. 4 APRIL 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SANGEN HAR BØRNESTEMMER SIDE 128 NR. 4 APRIL 2011 10. ÅRGANG PO-bladet SANGEN HAR BØRNESTEMMER SIDE 128 PRÆLUDIUM VEDTÆGTER SKAL VÆRE TIDSSVARENDE Af Anders Thorup, formand for FPO FPO s vedtægter har med små ændringer næsten 40 år på

Læs mere

Herning Nordre og Søndre Provstier. Kontaktperson

Herning Nordre og Søndre Provstier. Kontaktperson Kontaktperson Dagsorden for holdundervisning Præsentation - kontaktperson Kontaktpersonens ansvarsområder og opgaver Lovgivning Overenskomster og organisationsaftaler Hvor er der hjælp at hente? Gruppeopgave

Læs mere

LØNPOLITIK. Århus Vestre Provsti. Tema-aften i Herning 12. marts 2015. esan@km.dk

LØNPOLITIK. Århus Vestre Provsti. Tema-aften i Herning 12. marts 2015. esan@km.dk LØNPOLITIK Tema-aften i Herning 12. marts 2015 Hvorfor? Det akutte: Krav om lokalløn fra faglig org. inden 15/9 - hvad skal man svare? (AAVP: Fællesmøde for kontaktpersoner efter 15/9, hvor alle fremlægges

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse for organist NN ved Vejle Sct. Nicolai Sogns kirker

Arbejdsbeskrivelse for organist NN ved Vejle Sct. Nicolai Sogns kirker Arbejdsbeskrivelse for organist NN ved Vejle Sct. Nicolai Sogns kirker Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Organistens ugentlige fridag er: fredag.

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

NR. 2 FEBRUAR 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet UNGDOMSDRØMMEN BLEV VIRKELIG SIDE 56

NR. 2 FEBRUAR 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet UNGDOMSDRØMMEN BLEV VIRKELIG SIDE 56 NR. 2 FEBRUAR 2011 10. ÅRGANG PO-bladet UNGDOMSDRØMMEN BLEV VIRKELIG SIDE 56 PRÆLUDIUM GODDAG Af Ansvarshavende redaktør, Dorte Skovgaard Wihre, journalist (DJ) Da jeg fortalte min datter på 12 år, at

Læs mere

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Dokument nr. 379573 Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Indledning: Arbejdsgiveren (menighedsråd, provster og biskopper) og medarbejderen (kirkefunktionærer

Læs mere

Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. oktober 2009

Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. oktober 2009 Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. oktober 2009 Kirkeministeriet har fastsat vejledende regler om beregning af vederlag til vikarer for kirketjenere, kordegne, organister og gravere gældende

Læs mere

NR. 3 MARTS 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet MUSIKKEN NED I FØDDERNE SIDE 90

NR. 3 MARTS 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet MUSIKKEN NED I FØDDERNE SIDE 90 NR. 3 MARTS 2011 10. ÅRGANG PO-bladet MUSIKKEN NED I FØDDERNE SIDE 90 PRÆLUDIUM HJÆLP KOSTER PENGE Af Anders Thorup, formand for FPO Til efteråret er det igen tid for TR-valg. Intet tyder på, at det denne

Læs mere

VEDTÆGT. for. den af Stilling menighedsråd. valgte. kontaktperson

VEDTÆGT. for. den af Stilling menighedsråd. valgte. kontaktperson VEDTÆGT for den af Stilling menighedsråd valgte kontaktperson I henhold til 10, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 om menighedsråd vælger menighedsrådet af sin midte en person, der

Læs mere

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 1 Forlig i en svær tid En to-årig overenskomst Svær situation med stram økonomi og en privat sektor med lav lønudvikling Politisk ønske om senere tilbagetrækningsalder

Læs mere

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2002 Forbundet af Offentligt Ansatte Finansministeriet Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår systematik og sprogbrug.

Læs mere

Cirkulære om. Aftale om videreførelse af Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK)

Cirkulære om. Aftale om videreførelse af Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK) Cirkulære om Aftale om videreførelse af Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK) 2002 2 Cirkulære om aftale om videreførelse af Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK)

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse for organist ved Asmild og Tapdrup kirker. Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet.

Arbejdsbeskrivelse for organist ved Asmild og Tapdrup kirker. Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Arbejdsbeskrivelse for organist ved Asmild og Tapdrup kirker Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Ved organist forstås den organist, for hvem nærværende

Læs mere

Notat. Indstilling til kirkeministeren fra styregruppen for Analyse af kirkemusikskolerne

Notat. Indstilling til kirkeministeren fra styregruppen for Analyse af kirkemusikskolerne Indstilling til kirkeministeren fra styregruppen for Analyse af kirkemusikskolerne 2014/15 I Danmark findes der tre kirkemusikskoler beliggende i Roskilde (Sjælland), Vestervig og Løgumkloster. Skolerne

Læs mere

Officiel del af referatet som lægges på hjemmesiden www. folkekirkenspersonale.dk:

Officiel del af referatet som lægges på hjemmesiden www. folkekirkenspersonale.dk: Referat af 4. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken. Dato: 4. 20. juni maj 2009 2009 Kirkeministeriet KM-3 Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødet fandt sted fredag den

Læs mere

falder i ny overenskomst

falder i ny overenskomst Å R S S T Æ V N E Kravet om salmenumre 48 timer før en tjeneste falder i ny overenskomst FPO forventes i nær fremtid at underskrive den nye overenskomst med Kirkeministeriet. Det vil medføre en række ændringer

Læs mere

Traditionen tro, vil jeg gerne bede Jer om at rejse jer. og hver især lade tankerne gå til dem, som er døde siden sidste generalforsamling

Traditionen tro, vil jeg gerne bede Jer om at rejse jer. og hver især lade tankerne gå til dem, som er døde siden sidste generalforsamling Generalforsamling 2012 mundtlig beretning Traditionen tro, vil jeg gerne bede Jer om at rejse jer og hver især lade tankerne gå til dem, som er døde siden sidste generalforsamling og for dem alle udtale

Læs mere

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Rindum menighedsråd. valgte. kontaktperson. Side 1 af 6

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Rindum menighedsråd. valgte. kontaktperson. Side 1 af 6 STANDARDVEDTÆGT for den af Rindum menighedsråd valgte kontaktperson Side 1 af 6 I henhold til 10, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 om menighedsråd vælger menighedsrådet af sin midte

Læs mere

Menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. juni 2016, kl. 19,15 i Vedsted Sognegård

Menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. juni 2016, kl. 19,15 i Vedsted Sognegård Vedsted sogns menighedsråd Møde 14. juni 2016 136 Menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. juni 2016, kl. 19,15 i Vedsted Sognegård Dagsordenstekst: Protokollat: Fraværende: Godkendelse af dagsorden. Der indsættes

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2015

BESTYRELSENS BERETNING 2015 BESTYRELSENS BERETNING 2015 FORENINGSSTATUS Pr. 1. marts 2015 (2014) har Organistforeningen π 654 (662) medlemmer i alt π 549 (551) medlemmer i stilling, heraf π 432 (424) overenskomstansatte π 110 (119)

Læs mere

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning.

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning. Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pædagogiske ledere - vejledning I forbindelse med OK 08 blev

Læs mere

Gennemførelse af oplæg om distriktsforeninger

Gennemførelse af oplæg om distriktsforeninger Gennemførelse af oplæg om distriktsforeninger Midtvejsmøde 15. november 2014 Hovedpunkter Baggrund Proces Den vejledende formålsbestemmelse for distriktsforeninger Fordeling af antal delegerede Valg af

Læs mere

Generelle bemærkninger Undervisningsministeriet og FOA - Fag og Arbejde har indgået vedlagte organisationsaftale

Generelle bemærkninger Undervisningsministeriet og FOA - Fag og Arbejde har indgået vedlagte organisationsaftale Cirkulære om organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2005 Cirkulære af 20. september 2006 PKAT nr. 0297 Cirkulære om organisationsaftale for undervisningsassistenter

Læs mere

Delegeretmøde maj 2017

Delegeretmøde maj 2017 Referat Delegeretmøde 19.-21. maj 2017 Deltagere: 390 delegerede, 166 ikke-delegerede årsmødedeltagere og Landsforeningens bestyrelse. 1. Mødets åbning Søren Abildgaard åbnede mødet. 2. Valg af dirigenter

Læs mere

Menighedsrådets opgaver og hvem gør hvad?

Menighedsrådets opgaver og hvem gør hvad? Menighedsrådets opgaver og hvem gør hvad? Information til nuværende og kommende medlemmer af menighedsrådene i Favrskov Provsti. Menighedsrådets opgaver overordnet, jf. lov om menighedsråd 1. Sognets kirkelige

Læs mere

Gældende fra 1. april 2016 til næste lønregulering (formentlig 1. april 2017)

Gældende fra 1. april 2016 til næste lønregulering (formentlig 1. april 2017) Vejledende lønblad Gældende fra 1. april 2016 til næste lønregulering (formentlig 1. april 2017) Kirkeministeriet har indtil 2011 udgivet vejledende lønoversigter for vikarsatser. Nærværende lønblad er

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer. Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer. Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke Indledning: I forbindelse med indgåelsen af overenskomster og

Læs mere

Introkursus for menighedsråd. 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier

Introkursus for menighedsråd. 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier Introkursus for menighedsråd 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier Menighedsrådets kommunikation, rollefordeling og kompetencer Rollefordeling i menighedsrådet Formandens overordnede

Læs mere

Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK)

Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK) Cirkulære om aftale om Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK) 2005 Cirkulære af 3. maj 2005 Perst. nr. 018-05 PKAT nr. J.nr. 05-610-18 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING 2013

SKRIFTLIG BERETNING 2013 SKRIFTLIG BERETNING 2013 Til Det Offentlige Beredskabs Landsforbunds 44. ordinære generalforsamling, onsdag den 21. august 2013 på Hotel Hvide Hus, skal jeg på bestyrelsens vegne, i henhold til DOBL s

Læs mere

Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb

Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb 12. oktober 2015 Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb Lederen Ansættelsesudvalg Formalier Før ansættelsessamtalen Overvejelser inden stillingsopslaget Lederen tager initiativ til nedsættelse

Læs mere

Bilag 1 Svarfordeling på spørgsmål stillet til ansatte i Folkekirken

Bilag 1 Svarfordeling på spørgsmål stillet til ansatte i Folkekirken Bilag 1 Svarfordeling på spørgsmål stillet til ansatte i Folkekirken Bilag til Undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken 2012 af Oxford Research A/S, Great Place to Work og Luama, september

Læs mere

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden mv.... 3 Aftale 1. Formål... 5 2. Anvendelsesområde... 5 3. Strategisk og systematisk

Læs mere

Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013.

Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013. Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013. Menighedsrådet Bellahøj - Utterslev Sogn Frederikssundsvej 125A 2700 Brønshøj 27.05.2013 Bellahøj-Utterslev Sogns menighedsråds lovbestemte

Læs mere

Kursus for nye menighedsråd. 19. januar 2017 KONTAKTPERSONER

Kursus for nye menighedsråd. 19. januar 2017 KONTAKTPERSONER Kursus for nye menighedsråd 19. januar 2017 KONTAKTPERSONER Dagsorden for holdundervisning - kontaktpersoner Menighedsrådet og kirkens ansatte Kontaktpersonens overordnede ansvar Psykisk godt arbejdsmiljø

Læs mere

Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK)

Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK) Cirkulære om aftale om Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK) 2008 Cirkulære af 27. juni 2008 Perst. nr. 020-08 J.nr. 07-610-8 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet.

Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Arbejdsbeskrivelse for organist ved Vedbæk kirke Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Organistens ugentlige fridag er: Mandag. Fredag er løs fridag på

Læs mere

Referat af Organistforeningens ordinære generalforsamling mandag den 30. maj 2016 i koncertsalen på Herning kunstmuseum HEART

Referat af Organistforeningens ordinære generalforsamling mandag den 30. maj 2016 i koncertsalen på Herning kunstmuseum HEART Referat af Organistforeningens ordinære generalforsamling mandag den 30. maj 2016 i koncertsalen på Herning kunstmuseum HEART Formand Anders Thorup (AT) startede med at byde velkommen til de fremmødte.

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet.

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Kontaktpersonen Formål På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Som kontaktperson sikre, at medarbejdernes ressourcer anvendes bedst muligt, til glæde

Læs mere

1 Præsentation af medarbejderne ved kirken samt præsentation af kirkeværgen

1 Præsentation af medarbejderne ved kirken samt præsentation af kirkeværgen Indkaldelse/ referat Mødeart Mødedato/ tidspkt. Deltagere Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Dagsorden Tirsdag d. 8.01.13 Kl. 19.30-22.00 Sven Madsen John Berwick Martin Ringsmose Claus Weber Birgitte Skovgaard

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2013

BESTYRELSENS BERETNING 2013 BESTYRELSENS BERETNING 2013 FORENINGSSTATUS Pr. 1. marts 2013 (2012) har Organistforeningen π 688 (702) medlemmer i alt π 557 (554) medlemmer i stilling, heraf 428 (419) overenskomstansatte 125 (129) tjenestemandsansatte

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Rind-Kollund kirkekasse. Rind-Kollund Menighedsråd. Herning Søndre Provsti. Herning Kommune

ÅRSBUDGET 2013. Rind-Kollund kirkekasse. Rind-Kollund Menighedsråd. Herning Søndre Provsti. Herning Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Rind-Kollund Menighedsråd i Herning Søndre Provsti i Herning Kommune Myndighedskode: 883 CVR nummer: 158515 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Lind Sognehus den 9 / 1 212 Søren

Læs mere

LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER.

LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER. LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER. Formål Formålet med lønpolitikken er at beskrive, hvilke principper vi i Brabrand og Sdr. Aarslev lægger vægt på i udmøntningen af løn og beskrive processen

Læs mere

Menighedsrådsmøde torsdag d. 16. maj 2013 kl. 19.30 i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård

Menighedsrådsmøde torsdag d. 16. maj 2013 kl. 19.30 i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård 230 Menighedsrådsmøde torsdag d. 16. maj 2013 kl. 19.30 i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård Fraværende med afbud: Dorthe Røhmann-Tofting og Ole Winkel Godkendelse af dagsordenen Dagsordenen blev godkendt.

Læs mere

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann.

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Velkomst ved Lis Jensen. Karen kommer kl. 10 og fortæller om trepartsforhandlingerne. PKT: godkendelse af referat fra sidste møde. TR-tillæg

Læs mere

Den 05. Feb.. 2009 Blad nr. 1. tilføjelse blev referatet godkendt. /02 09.02/02 Godkendelse af dagsordenen /05

Den 05. Feb.. 2009 Blad nr. 1. tilføjelse blev referatet godkendt. /02 09.02/02 Godkendelse af dagsordenen /05 Referat af møde i Solrød Menighedsråd - ordinært menighedsrådsmøde torsdag den 05. Feb. kl.18.00 i Solrød Strandkirke Dagsorden : Den 05. Feb.. 2009 Blad nr. 1 Fraværende med afbud:michael Rønne Rasmussen,

Læs mere

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 9. juni 2016 referat. Mødedato: Torsdag, den 9. juni 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 9. juni 2016 referat. Mødedato: Torsdag, den 9. juni 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 9. juni 2016 referat Protokol Mødedato: Torsdag, den 9. juni 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00 Mødelokale: Sognehuset Medlemmer: Erik Steen Nielsen, Finn Illum, Frode Elkjær

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke Embedsbeskrivelse Sognepræst i Søndbjerg-Odby og Struer 1 / 5 Modtaget: TS: Udsendt: 2015-08-14 Embedsbeskrivelse Embedsbeskrivelse for sognepræst i Søndbjerg-Odby Pastorat (60%) samt Struer Pastorat (40%),

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Langenæs sogns kirkekasse. Langenæs Sogns Menighedsråd. Århus Domprovsti. Århus Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Langenæs sogns kirkekasse. Langenæs Sogns Menighedsråd. Århus Domprovsti. Århus Kommune ÅRSBUDGET 15 for Langenæs sogns kirkekasse under Langenæs Sogns Menighedsråd i Århus Domprovsti i Århus Kommune Myndighedskode: 8119 CVR nummer: 69461 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den 1 / 5 14

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET DAGSORDEN til Menighedsrådsmødet Mandag den 19. januar 2015 kl. 19.00 i Sognehuset Indledning ved Erik Dybdal Møller 1. Godkendelse af dagsorden og gennemgang af punkter (19.10). 2. Økonomi ved kassereren

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

PO-bladet N R. 8 A U G U S T 2 0 1 0 9. Å R G A N G

PO-bladet N R. 8 A U G U S T 2 0 1 0 9. Å R G A N G PO-bladet N R. 8 A U G U S T 2 0 1 0 9. Å R G A N G P R Æ L U D I U M Kvalifikationstillæg - er det noget for mig? Nogle af de mange, der har fået ny ansættelse som organist, har allerede stiftet bekendtskab

Læs mere

MØDE FOR FORMÆND Torsdag den 13. oktober 2016.

MØDE FOR FORMÆND Torsdag den 13. oktober 2016. MØDE FOR FORMÆND Torsdag den 13. oktober 2016. Til stede: Hanne Larsen, Asaa, Karen-Marie Kristensen, Melholt, Uffe Skøttrup, Jerslev-Hellum- Mylund, Rune Thomassen, Dronninglund-Dorf og PU, Torben Sanden,

Læs mere

Folkekirkens uddannelsesambassadører. Vi er et frivilligt ambassadørkorps, hvis formål er at fremme AMU-uddannelse og anden uddannelse i folkekirken.

Folkekirkens uddannelsesambassadører. Vi er et frivilligt ambassadørkorps, hvis formål er at fremme AMU-uddannelse og anden uddannelse i folkekirken. Folkekirkens uddannelsesambassadører Vi er et frivilligt ambassadørkorps, hvis formål er at fremme AMU-uddannelse og anden uddannelse i folkekirken. Projektets styregruppe: Uddannelsesambassadørernes placering

Læs mere

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget Åby Sogns Menighedsråd Åbyhøj, 15. april 2015 Protokol af offentligt menighedsrådsmøde Tirsdag d. 28. april 2015 kl. 17.15. Indledning: Karsten Oprydning: Jesper, Thorkild Afbud: Thorkild Det officielle

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Uddannelseskonsulenter

Cirkulære om organisationsaftale for. Uddannelseskonsulenter Cirkulære om organisationsaftale for Uddannelseskonsulenter 2002 3.3.51 Indholdsfortegnelse Side CIRKULÆRE...3 1. Generelle bemærkninger...3 2. Bemærkninger til organisationsaftalens enkelte bestemmelser...3

Læs mere

KIRKEADMINISTRATION.DK

KIRKEADMINISTRATION.DK KIRKEADMINISTRATION.DK EN DEL AF FOLKEKIRKEN KirkeAdministration.dk gør regnskab og administration nemmere Hvem er vi? KirkeAdministration.dk er stiftet i 2009. Vi er etableret i henhold til menighedsrådslovens

Læs mere

VEDTÆGT. kontaktperson

VEDTÆGT. kontaktperson VEDTÆGT for den af Vetterslev-Høm menighedsråd valgte kontaktperson I henhold til 9 stk. 5, i bekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 af lov om menighedsråd vælger menighedsrådet af sin midte en person,

Læs mere

Notat. Referat af 5. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken.

Notat. Referat af 5. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken. Dato: 1. oktober 2009 Referat af 5. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken. Kirkeministeriet KM-3 Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødet fandt sted tirsdag den 25. august

Læs mere

Vejledning til vurdering af stillinger i Horsens Provsti

Vejledning til vurdering af stillinger i Horsens Provsti Vejledning til vurdering af stillinger i Horsens Provsti Generelt Denne vejledning er udarbejdet af en gruppe kontaktpersoner i Horsens Provsti efter opfordring fra menighedsrådene. Formålet med vejledningen

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! 2 DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

Ordinært møde i Tapdrup menighedsråd. 2011. Blad nr. 1. Kl.18.30 21.30. Formandens initialer: Aa L. 1. Velkomst.

Ordinært møde i Tapdrup menighedsråd. 2011. Blad nr. 1. Kl.18.30 21.30. Formandens initialer: Aa L. 1. Velkomst. 1. Velkomst. Godkendelse af dagsorden. Rækkefølgen: Pkt. 5 & 6 tages først Anne Kirstine Laugesen deltog kun i mødet til kl. 19.30. Oplæg og debat Folkekirken i fremtiden med eller uden kirkeforfatning

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Hyltebjerg. Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. Valby-Vanløse Provsti. Københavns Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Hyltebjerg. Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. Valby-Vanløse Provsti. Københavns Kommune ÅRSBUDGET 21 for Hyltebjerg under Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode: 77 CVR nummer: 88217 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / Torben Larsen

Læs mere

Menighedsrådsarbejde Kontaktperson

Menighedsrådsarbejde Kontaktperson Menighedsrådsarbejde Kontaktperson En spændende udfordring. 21JAN2017 Provstikonsulent, Steen Otterstrøm, Kalundborg og Næstved Provstier Det basale Lov om Menighedsråd 1, Stk. 2. Det påhviler menighedsrådet

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

Dagsorden og beslutningsreferat

Dagsorden og beslutningsreferat Bestyrelsesmøde i 3F Bornholm 14-08-2012 Møde indkaldt af: Jens Skovgaard Deltagere: Jens Skovgaard, Merete Koch, Steffen Finne, Ole Kure, Klaus Garberg, Jann Poulsen, Henning B. Pedersen, Søren Kjøller,

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 21 januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Helene

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Dagsorden og referat vedr. menighedsrådsmøde Onsdag d. 24. april 2013 kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30

Dagsorden og referat vedr. menighedsrådsmøde Onsdag d. 24. april 2013 kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Dagsorden og referat vedr. menighedsrådsmøde Onsdag d. 24. april 2013 kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Tilstede: Martin Bonde Eriksen, Marianne Rossen-Jørgensen, Richter Hansen, Esther

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Pedersen. Beslutning og ansvarlig for opfølgning. med henvisning til bilag.

Pedersen. Beslutning og ansvarlig for opfølgning. med henvisning til bilag. Menighedsrådsmøde nr. 330, 09.09.2015 kl. 19.00 Pedersen Indleder: Jesper Henning Deltagere: Sigfred, Jette, Christoffer, Kirsten, Bent, Henrik, Carl, Knud, Poul, Lise, Ingerlise, Christian, Jesper, Henning,

Læs mere

Beslutningsprotokol fra menighedsrådsmøde torsdag d. 6. november 2014 kl. 19.00 i Faxe Sognehus. Dagsorden:

Beslutningsprotokol fra menighedsrådsmøde torsdag d. 6. november 2014 kl. 19.00 i Faxe Sognehus. Dagsorden: Beslutningsprotokol fra menighedsrådsmøde torsdag d. 6. november 2014 kl. 19.00 i Faxe Sognehus Dagsorden: 0. Orientering fra formanden 1. Meddelelser fra formanden 2. Meddelelser fra kirkeværgen 3. Meddelelser

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen

FOA din partner på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2007 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 205.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kordegn.

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kordegn. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kordegn. Den 1. september 2009 trådte ny organisationsaftale i kraft for de nyansatte kordegne. Samme organisationsaftale

Læs mere

Dansk Kirkemusiker Forening Roskilde Stiftskreds Referat af bestyrelsesmødet d. 6/12 2011 hos Mona. Referent: JF. Til stede: ENK, MB, FM, JF, EH

Dansk Kirkemusiker Forening Roskilde Stiftskreds Referat af bestyrelsesmødet d. 6/12 2011 hos Mona. Referent: JF. Til stede: ENK, MB, FM, JF, EH Dansk Kirkemusiker Forening Roskilde Stiftskreds Referat af bestyrelsesmødet d. 6/12 2011 hos Mona. Referent: JF Til stede: ENK, MB, FM, JF, EH Pkt. 1: Godkendelse af dagsordenen Pkt. 2: Udpegning af repræsentant

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte

Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte Kompetencefonden 2017 Vejledning til arbejdsgivere og ansatte Kompetencefonden HVAD Hvert år stilles der midler til rådighed som supplement til arbejdsgivernes eksisterende uddannelsesbudgetter. HVEM Alle

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

Løn og lønforhandling for kirkefunktionærer Københavns Stift. Program

Løn og lønforhandling for kirkefunktionærer Københavns Stift. Program 16-09- Københavns Stift 1 Program Velkomst og indledning Overenskomstsystemet Lønsystemerne og hvad der kan forhandles Hvem skal der forhandles med og hvornår Proceduren for lønforhandlingen Niveau 1 Videreførelse

Læs mere

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Materiale til vejledende urafstemning Bibliotekarforbundet, marts 2011 Indledning Til brug for den

Læs mere