Adræt virksomhedsudvikling Af Hans Mikkelsen og Jens O. Riis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Adræt virksomhedsudvikling Af Hans Mikkelsen og Jens O. Riis"

Transkript

1 Adræt virksomhedsudvikling Af Hans Mikkelsen og Jens O. Riis Hensigten med denne artikel er at præsentere et koncept for adræthed i virksomheders porteføljer af udviklingstiltag baseret på studie af principperne for Lean Thinking og Agile Thinking, samt på anvendelse af Lean og Agile Thinking i 6 danske virksomheders udviklingsaktiviteter. Baggrund Virksomheder anvender en voksende ressourceindsats, energi og opmærksomhed på virksomhedens udvikling. Mange udviklingsaktiviteter iværksættes, men de ønskede resultater udebliver ofte. En undersøgelse i 30 virksomheder i Danmark af deres interne udviklingsaktiviteter viser, at det er vanskeligt at styre en virksomheds mange udviklingsaktiviteter med hensyn til at koordinere dem internt og til at sikre den nødvendige kapacitet og energi i organisationen (H. Mikkelsen: Ledelse af Projektmylderet, Børsens Forlag, 2005). Grundlæggende hænger det sammen med, at virksomheders omverden ikke blot er blevet mere dynamisk med hurtige ændringer, men at der også er kommet en større grad af uforudsigelighed. Her kommer virksomheders traditionelle planlægningstankesæt ofte til kort. For de er baseret på en opfattelse af, at det er muligt at definere mål og at planlægge detaljeret for en længere periode. Den nye situation fordrer organisatoriske processer, som mere iterativt søger at afklare retning og ide med en udviklingsindsats, og som i et lærende forløb fokuserer på at reducere uklarheder. Den fordrer også hurtig udvikling og hyppige produktlanceringer. Ikke alene er der således krav om evne til at reagere hurtigere på udefra kommende impulser, men kompleksiteten i udviklingsaktiviteter er også steget markant. Arbejdet med komplekse projekter er ofte en erkendelses- og læringsproces for aktørerne. Kombinationen af usikkerhed og kompleksitet kræver et brud på traditionelle ledelsessystemer og organisatoriske strukturer. Muligheder i Agilean Thinking Der har i de sidste år været flere tilløb til at skabe modeller for fremgangsmåder, som svarer til uforudsigelige, komplekse og konkurrenceprægede omgivelser. Især to skoler træder frem. Lean Thinking tager udgangspunkt i Toyota s produktionstænkning og praksis fra 80 erne og kombinerer en bred vifte af metoder til en sammenhængende indsats for forbedring af produktivitet igennem øget værdiskabelse for kunder og mindre internt spild. I de senere år er principperne med succes også anvendt inden for administrative processer og inden for projektledelse, først leveranceprojekter og senere udviklingsprojekter i høj grad baseret på ideer fra Toyota s produktudvikling. Sideløbende har andre arbejdet med udvikling af Lean principper ved udvikling af IT systemer og software. Mens mange i produktionsvirksomheder har opfattet Lean som jagten på spild, gælder det ved udvikling mere om at jagte værdi. Agile Thinking tager udgangspunkt dels i, at virksomheders omgivelser er omskiftelige og uforudsigelige, dels i at udviklingsprojekter ofte er erkendelsesforløb, hvor aktørerne undervejs når til ny opfattelse af projektets mål og midler. Agile er fokus på hurtige og aktuelt nyttige projektresultater og på dialog med bruger/kunde og at opbygge et teknologisk og organisatorisk beredskab til at imødekomme forandringer. Det kan også betyde velkommen til ændringer, som kan skabe værdi forstået således, at man ved at levere det, som er aktuelt nyttigt nu, og vente med øvrige leveringer til de er aktuelle, kan møde behov for senere ændringer. Det forudsætter at man bestræber sig på at 1

2 indbygge rummelighed og tilpasningsmuligheder. Denne tankegang opstod i 90 erne, men har ført en skyggetilværelse i forhold til Lean. En stigende frustration over ikke at kunne fastlægge kravspecifikation ved starten af et IT-projekt, har fået erfarne systemudviklere, primært i USA, til i 90 erne at formulere nye fremgangsmåder, bl.a. MBASE, Spiral Model, Extreme Programming og Rational Unified Process. I en bestræbelse på at finde fællestræk blev der i 2001 nedfældet en række principper i The Agile Manifesto, og en række metodeudviklere tog fat og skabte Scrum, Crystal, Adaptive Software Development m.fl. Der findes nu en bredt funderet bevægelse til fremme af Agile Thinking ved softwareudvikling og også projektledelse i almindelighed. AGILE = hurtig, adræt, smidig AGILEAN LEAN = slank, enkel, værdirettet Vi vil tillade os at behandle Agile og Lean under samme hat og indfører begrebet Agilean. Vi er dog opmærksom på, at der er såvel lighedspunkter som forskelle. I det følgende vil vi fortrinsvis anvende det danske ord adræt for Agilean Thinking. Vores ide har været at projicere begrebet adræthed ind på området virksomhedsudvikling. Det har ført os til at skelne mellem fire elementer som angivet i figuren nedenfor. Den adrætte portefølje De adrætte projekter Den adrætte porteføljeledelse De adrætte ressourcer Adræthed i de enkelte projekter er en nødvendighed i den sammenhæng, men der findes en del litteratur om det emne, så vi indskrænker os her til at præsentere et sæt principper, som vi har valgt på basis af en række andre principmodeller for Lean hhv. Agile projekthåndtering. Vi skelner mellem principper, der vedrører det endelige resultat (produktet), og principper for processen og arbejdsformerne, hvormed resultatet fremkommer. 2

3 7 principper for adrætte projekter Vedrørende produktet: Værdi og kvalitet Aktualitet Vedrørende processen: Retning og sammenhæng Brugerne med Flow og tempo Kompetent og bemyndiget team Forenkling og forbedring Adræthed i porteføljen af udviklingsprojekter De fleste af de virksomheder, der medvirkede i forskningsprojektet Den ProjektEffektive Virksomhed (PEV projektet), har et mylder af udviklingsaktiviteter. De er igangsat forskellige steder i virksomheden og har forskelligt sigte, tidshorisont og deltagere. Udviklingsaktiviteterne er ikke altid indbyrdes koordinerede. Undersøgelsen viste, at virksomhederne oplever de største vanskeligheder ved at lede udviklingsaktiviteter i et mellemområde mellem store strategiske satsninger og lokale forbedringer i de enkelte afdelinger. De første påkalder sig sædvanligvis tilstrækkelig ledelsesmæssig opmærksomhed til, at den nødvendige fokus bliver bragt til veje i hele organisationen. De lokale forbedringer foregår som regel inden for en enkelt afdeling, hvilket bidrager til at skabe ansvarsmæssig klarhed. Nogle af aktiviteterne kaldes projekter, andre kaldes opgaver, og nogle anses som en naturlig del af driftsledelsen. Der var de fleste steder ikke nogen klar sortering på disse begreber. Porteføljeledelse vil sige at sørge for, at der arbejdes med de rigtige udviklingsopgaver og at de har fornuftige vilkår. Porteføljeledelsen har blikket rettet mod porteføljens forretningsmæssige og strategiske virkninger. Porteføljens opgaver/projekter er midlerne dertil. Porteføljeledelse opfattes ind imellem som at holde styr på mængden af udviklingsaktiviteter hvilket nemt udarter i et styringsbureaukrati. Agilean porteføljeledelse er at maksimere porteføljens through-put. Det vil sige den værdimængde, som porteføljen genererer pr. år med vægt på kort tid fra projektstart til profit, værdifulde projekter, synergi i porteføljen og optimal ressourceudnyttelse. Nogle virksomheders måde at lede mængden af udviklingsprojekter på svarer til de gamle vigepligtsregler for en rundkørsel, hvor alle biler inde i rundkørselen skulle lukke nytilkomne biler ind med det resultat at rundkørselen blev fyldt op og trafikken gik i stå. Med de nye regler har biler i en rundkørsel forkørselsret, hvilket sikrer en hurtig afvikling af trafikken. Nogle virksomheder har adopteret dette nye princip i deres ledelse af udviklingsprojekter med den virkning, at der ikke bliver sat nye projekter i gang, før nogle af de igangværende projekter er blevet afsluttet. Det er en udbredt opfattelse, at en portefølje af udviklingsprojekter dannes ved, at projektforslag vurderes mod et sæt kriterier og at de projekter, som passerer kravene, kommer i porteføljen. PEV 3

4 projektet førte til erkendelsen af, at fordi der er flere porteføljer i en virksomhed, er der brug for en overvejet porteføljestruktur. Det førte endvidere til erkendelsen af, at porteføljer må sammensættes og formes således, at deres projekter har nøje samklang med strategiske udviklingsbehov og har indbyrdes synergieffekt. Begrebet program kan være nyttigt at anvende i den sammenhæng. Principper for adræthed i porteføljer Litteraturen om begreberne Lean og Agile i porteføljesammenhæng synes at være sparsom og lidt præget af klassisk porteføljeteori. Vi har derfor ladet os inspirere af PEV projektets resultater og af litteraturen om Lean og Agile og foreslår et sæt principper for adræt porteføljehåndtering, der følger opdelingen i figuren. Den adrætte portefølje Fokus på virksomhedsværdi, dvs. forretningsresultater, kompetenceudvikling og kapitalresultater. Porteføljen afspejler virksomhedens strategiske retning. Balanceret portefølje, dvs. sigte på at skabe aktuelle og relevante resultater og på at udbygge et beredskab til fremtidens resultater. Sammensætningen af porteføljen bør tage hensyn til: Samlet værdi, projekters/opgavers betydning og vigtighed Varighed af projekters virkning Tidshorisont, time-to-market, time-to-benefit/profit Risiko teknisk (og dens styrbarhed) Risiko kommerciel (og dens styrbarhed) Omkostninger, ressourceindsats, investering Styrbarhed (robusthed, fleksibilitet, styrke) En anden måde at inddele en portefølje på er følgende grupper af udviklingsprojekter Innovative fornyelsesprojekter Vækstprojekter, add-on til forretningen Vedligeholdelse, ajourføring til state-of-the-art Produktivitetsforbedring Kvalitetsforbedring, reparation Styrbar portefølje, dvs. at nye udviklingsopgaver iværksættes ud fra en tydelig udviklingsplan og nødvendighed. Projekterne deles op i etapevise resultater. Der lægges vægt på at et projekt kan acceleres, decelereres, sættes på stand-by og ændres med hensyn til at udnytte allerede leverede resultater uden at ressourcer spildes. Den adrætte porteføljeledelse Resolut ledelse, dvs. fokus på at få hyppige og relevante resultater, så porteføljen kan omformes resolut og løbende over for indre og ydre hændelser. Der bør være en hurtig beslutningsproces for igangværende opgaver, og porteføljens projektejere og projektledere er kompetente til at handle ud fra porteføljehensyn, bl.a. igennem indbyrdes koordinering. Lean administration, dvs. porteføljestyring med enkel administrativ indsats og med stor synlighed for aktørerne. 4

5 De adrætte ressourcer Kompetence, dvs. aktørerne har en bred kompetence til at arbejde fleksibelt i projekterne. Aktørerne er vidende, kompetente (empowered) og bemyndigede (trusted) til at kunne beslutte og handle i stor udstrækning. Bevægelighed, dvs. at ressourcer er styrbare og flytbare, så de hurtigt og effektivt kan omstilles til andre opgaver. Ressourcekapaciteten kan tilpasses porteføljens behov. Effektivitet, dvs. at ressourcerne arbejder intensivt og effektivt på porteføljens enkelte opgaver. Den enkelte aktør arbejder kun på 1-2 opgaver samtidig. Der er fokus på værdi i handlingerne, og spild af kræfter minimeres. Forandringsevne, dvs. hurtig og effektiv idriftsættelse af projekternes leverancer. Virksomheden har evne til hurtig forandring og effektiv omsætning af projekters resultater til driftsresultater. De ovenfor nævnte principper angiver retning og bærende ideer, som må konkretiseres og vægtes indbyrdes i den praktiske anvendelse. Til hvert princip knytter der sig en række virkemidler i form af metoder, værktøjer, fremgangsmåder og organiseringsformer. Et sted at starte for en virksomhed kunne være at bruge principperne til at undersøge, hvor adræt en virksomhed er i dag. For eksempel kunne det forholdsvis nemt afdækkes, hvor adræt ledelse af porteføljer er, f.eks. med hensyn til at kunne accelerere eller decelere et projekt uden store omkostninger, eller i hvilket omfang der er mulighed for at træffe hurtige beslutninger. Vi har set, hvordan nogle projektledere har oplevet mange barrierer for tempo i et enkelt projekt på grund af omstændelige beslutningsprocedurer. En analyse af nuværende praksis kunne også afsløre, hvor adrætte medarbejderne er med hensyn til at påtage sig forskellige slags opgaver i et projekt og at kunne rokere fra et projekt til et andet. Afrunding Arbejdet med de 6 virksomheder har vist, at Agilean principperne og deres virkemidler kan føre til markante resultater endda i nogle tilfælde ganske hurtigt. Men erfaringen er også, at Agilean Thinking handler mere om holdninger og ledelsesadfærd end om praktiske metoder. Vi håber, at artiklen inspirerer til brug af Lean og Agile principper og metoder og vi inviterer til en dialog om erfaringer og virkemidler. 5

6 Hvis du vil vide mere: Resultaterne fra forskningsprojektet Den ProjektEffektive Virksomhed findes i bogen Ledelse af projektmylderet, Børsens Forlag 2005, ISBN Resultaterne fra udviklingsprojektet Agile and Lean Project Portfolio Management findes i bogen Adræt virksomhedsudvikling, Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet 2007, ISBN Flere artikler om Agile og Lean projektledelse og porteføljeledelse findes på Manifesto for Agile Software Development (2001)findes på Interesseorganisation omkring Agile Thinking findes på og Dansk IT s interessegruppe hedder Danish Agile User Group Om forfatterne: Hans Mikkelsen er dels konsulent i Prodevo Projektmetodik med fokus på udvikling af virksomheders projektkompetence, dels adjungeret professor ved Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet. Jens O. Riis er professor ved Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet. Begge er forfattere til bl.a. Grundbog i Projektledelse og en række andre bøger og artikler om projektledelse. 6

Komplekse projekter - erkendelses- og læringsproces

Komplekse projekter - erkendelses- og læringsproces Komplekse projekter - erkendelses- og læringsproces Af cand.merc. Ph.d. Pernille Kræmmergård og civilingeniør Hans Mikkelsen I den foregående artikel i denne serie diskuterede vi begrebet kompleksitet

Læs mere

Komplekse projekter er komplekse!

Komplekse projekter er komplekse! Komplekse projekter er komplekse! Af Cand.merc. Ph.d. Pernille Kræmmergård og civilingeniør Hans Mikkelsen Indledning Den generelle opfattelse af større IT projekter synes at være De lykkes aldrig! - og

Læs mere

Komplekse projekter fordrer proaktiv ledelse

Komplekse projekter fordrer proaktiv ledelse Komplekse projekter fordrer proaktiv ledelse Af civilingeniør Hans Mikkelsen og cand.merc. Ph.d. Pernille Kræmmergård Baggrunden for denne artikel er den megen omtale af større IT projekter, som er blevet

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Fasemodeller misleder forandringsprojekter!

Fasemodeller misleder forandringsprojekter! Fasemodeller misleder forandringsprojekter! Af Hans Mikkelsen, Adj. professor ved Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet og konsulent i projektledelse, Prodevo Aps Begrebet en fasemodel

Læs mere

Adræt Projektledelse. Dansk Projektledelse Region Midt Årsmøde 2009. Civilingeniør. Hans Mikkelsen

Adræt Projektledelse. Dansk Projektledelse Region Midt Årsmøde 2009. Civilingeniør. Hans Mikkelsen Adræt Projektledelse Civilingeniør Prodevo Projektmetodik Adj. Professor ved Center for Industriel produktion, Aalborg Universitet 1 Adræt Projektledelse hvorfor og hvad? 7 principper Projekter skaber

Læs mere

Human Resource Management. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub.

Human Resource Management. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub. Uanset hvilket område eller emne du beskæftiger dig med, får du her et komplet opslagsværk på print, cd-rom og internet,

Læs mere

RUC Roskilde Universitet

RUC Roskilde Universitet Hvordan går det, ProjektDanmark? Projektlederundersøgelsen 2014 www.ruc.dk www.mannaz.com RUC Roskilde Universitet Top fem udfordringer for projektlederne 1At få tilstrækkeligt med ressourcer 4til projektet

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Lean Service - nye muligheder Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Marts 2007 Indholdsfortegnelse Executive summary...3 1. Rapportens formål og baggrund...4 2. Undersøgelsens gennemførelse...4

Læs mere

Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean

Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean LEANREJSEN - En guide til leanledelse Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean HÆFTE 1 Leanrejsen En guide til leanledelse, er et udviklingsprojekt, der styrker produktiviteten i Danmark. Projektet er etableret

Læs mere

Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering?

Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering? Hvordan kan Portfolio Management Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering? af seniorkonsulent Henrik Hajslund, hha@metier.dk, Metier A/S, konsulent Jakob Bloch Andersen, Metier A/S

Læs mere

Aalborg Universitet. Analyse og design af produktionssystemer Johansen, John; Riis, Jens Ove; Arlbjørn, Jan Stentoft. Publication date: 2006

Aalborg Universitet. Analyse og design af produktionssystemer Johansen, John; Riis, Jens Ove; Arlbjørn, Jan Stentoft. Publication date: 2006 Aalborg Universitet Analyse og design af produktionssystemer Johansen, John; Riis, Jens Ove; Arlbjørn, Jan Stentoft Publication date: 2006 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf)

Læs mere

Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012. Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen

Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012. Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012 Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen Vi vil i dette kapitel se nærmere på sammenhængen mellem projektet

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Projektledelse i politisk styrede organisationer

Projektledelse i politisk styrede organisationer Projektledelse i politisk styrede organisationer Jørgen Rybirk Projektledelse i politisk styrede organisationer Jørgen Rybirk Projektledelse i politisk styrede organisationer 1. udgave 2015 Samfundslitteratur

Læs mere

Grundbog i projektledelse

Grundbog i projektledelse Side 1 af 23 Grundbog i projektledelse Mikkelsen og Riis Fag: Organisation Kapitel 1: Introduktion Indledningsvis præsenteres de, iflg. forfatterne væsentligste grunde til hvorfor projektarbejdsformen

Læs mere

Forbedring af produkt og proces gennem. kunde-leverandørsamarbejde 7.1. 1. Hvorfor samarbejde om forbedringer? 1

Forbedring af produkt og proces gennem. kunde-leverandørsamarbejde 7.1. 1. Hvorfor samarbejde om forbedringer? 1 Forbedring af produkt og proces gennem Forbedring af produkt og proces gennem kunde-leverandørsamarbejde af ph.d., professor Frank Gertsen, fgertsen@iprod.aau.dk, Aalborg Universitet, ph.d., forsker Jacob

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

10 år i Danmark. PRINCE2 is a registered trade mark of the Cabinet Office.

10 år i Danmark. PRINCE2 is a registered trade mark of the Cabinet Office. 10 år i Danmark PRINCE2 is a registered trade mark of the Cabinet Office. Carsten Bugge: ATPs governance bygger på PRINCE2 Lars Frelle-Petersen: PRINCE2 er blevet standard i den offentlige sektor Lisbeth

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub.

Innovations- og forandringsledelse. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub. Uanset hvilket område eller emne du beskæftiger dig med, får du her et komplet opslagsværk på print, cd-rom og internet,

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. It-håndbogen Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Effektivisering forudsætter forandringer en erfaringsbaseret model for gennemførelse af reelle forandringer

Effektivisering forudsætter forandringer en erfaringsbaseret model for gennemførelse af reelle forandringer Effektivisering forudsætter forandringer en erfaringsbaseret model for gennemførelse af reelle forandringer Niels Holger Poulsen, Hans Nørgaard Hansen, Bo Højer Damsted De øgede krav om effektivisering

Læs mere

Samlet af Systemet. Dennis Nørgaard Jonas Dinesen Lars Byrialsen Nikolaj Dam Østergaard Nina Lilholt. 29. maj 2004

Samlet af Systemet. Dennis Nørgaard Jonas Dinesen Lars Byrialsen Nikolaj Dam Østergaard Nina Lilholt. 29. maj 2004 Dennis Nørgaard Jonas Dinesen Lars Byrialsen Nikolaj Dam Østergaard Nina Lilholt 29. maj 2004 2 Forord Tak til Kresten ThomsenѾi3D for stor samarbejdsvillighed, samt for at skabe bevæggrundene til dette

Læs mere

Artikel udgivet i Økonomistyring Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel udgivet i Økonomistyring Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Økonomistyring Artikel udgivet i Økonomistyring Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog

Læs mere

Agil udvikling - Perspektiver for innovativ softwareudvikling

Agil udvikling - Perspektiver for innovativ softwareudvikling Agil udvikling - Perspektiver for innovativ softwareudvikling 1 Forord Jeg vil i dette kapitel se på agil udvikling fra to vinkler. Den første vinkel er agil udvikling i sig selv. Hvad er agil udvikling?

Læs mere

Appreciative Inquiry og Lean i et sygehuskøkken

Appreciative Inquiry og Lean i et sygehuskøkken Appreciative Inquiry og Lean i et sygehuskøkken Mette Haxholm Daugaard EAL Afsluttende eksamensprojekt 1-06-2012 Appreciative Inquiry og Lean i et sygehuskøkken 1. juni 2012 Indhold 1. Indledning... 1.1.

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Beredskab af viden og teknologi

Beredskab af viden og teknologi DI SÅDAN Også i denne serie: Indsigt i kundens verden Idé og konceptudvikling Lean-tanken når innovationsprojekter gennemføres Markedsintroduktion Ledelse og innovationskultur Innovationsprocessen Beredskab

Læs mere