Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde 26. november 2013, kl Mødet blev afholdt hos Domea på Oldenburg Alle 3, Høje Tåstrup

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde 26. november 2013, kl. 17.00 Mødet blev afholdt hos Domea på Oldenburg Alle 3, Høje Tåstrup"

Transkript

1 Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde 26. november 2013, kl Mødet blev afholdt hos Domea på Oldenburg Alle 3, Høje Tåstrup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat Orientering fra formandsskabet Orientering fra administrationen Boligselskabet DFB Pressedækning DFB Nedsættelse af Domeas priser per 1. januar Tilslutning til Servicecenter København Status for øvrige lokale servicecentre Betinget købsaftale Tikøbgade Konsekvenser af ny lovgivning om tab ved fraflytning for Domeas deltagelse i byggemøder Status på mål og værdiarbejdet Kundechefers deltagelse på organisationsbestyrelsesmøder Styringsdialog Byggesagshonorar og bestyrelseshonorar Afdelinger i drift Charlottegården Kommunens tilbagemelding på klage over afdelingsmøde Charlottegården Skattebesparelse Gadehavegård Ny Boligsocial helhedsplan Sølvkær advokatsag Købmandsgården - Undertag Markedspladsen ansøgning om dækning af udgifter ved museangreb Mødeplanlægning Eventuelt Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Peter Hansen, næstformand Bente Nees (afbud) Poul Erik Jensen (afbud) Ercan Ceylan (afbud) Kirsten Malinovsky Susanne Pia Hansen Tanja Hornehøj Petina Larsen Øvrige deltagere: Pia Christiansen, Domea Michael Jørgensen, Domea Carsten Pedersen, Domea (referent) Kristine Jacobsen; Domea (under punkt 5.3) Domea Boligcenter København, den 3. december 2013

2 1 Godkendelse af dagsorden Det indstilles, at bestyrelsen godkender den udsendte dagsorden. Kirsten Malinovsky (KM) og Susanne Pia Hansen (SPH) bad om at få et punkt tilføjet om byggesags- og bestyrelseshonorar. Tilføjet som punkt 5.11 og med denne blev dagsorden godkendt. 2 Godkendelse af referat Referaterne fra bestyrelsesmødet d. 24. september 2013 er tidligere udsendt. Det indstilles, at bestyrelsen godkender referatet. Referat fra d. 24. september 2013 blev godkendt og underskrevet. Referat fra 28. maj blev underskrevet. 3 Orientering fra formandsskabet Nærmere orientering gives på mødet. Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning. John Adelsteen Andersen (JAA) Siden sidst er Peter Krogh flyttet fra DFB og som følger heraf trådt ud af bestyrelsen både for DFB og Domea. Petina Larsen (PL) er indtrådt i DFBs bestyrelse og Kirsten Malinovsky er indtrådt i Domeas bestyrelse. For et par år siden blev vi enige om, at der skulle gives information til alle beboere om, at referater kan hentes på hjemmesiden eller på ejendomskontoret. Kontaktperson Knud Sørensen fra Nybrovænge er gået bort og blev bisat for et par dage siden. Afdelingen står nu uden kontaktperson. John Adelsteen foreslog, at bestyrelsen forestår et informationsmøde for beboerne i de 2 afdelinger i Nybrovænge og i øvrigt arbejder for sammenlægning af disse afdelinger på sigt. DFB har anmodet Domea om en liste med afdelinger, der kan lægges sammen. Vi forventer snarest at modtage denne. Herudover vil vi gerne spørge Domea om hvordan det går med udlejningsaftalen i Kongensgade? Carsten Pedersen (CPE) overordnede set går det fint. Der er udfordringer, men vi ser dem som indkøringsvanskeligheder. 4 Orientering fra administrationen Orientering gives på mødet.

3 Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning. Pia Christiansen (PIC) orienterede om den nye situation i ledelsen i Region Øst. Bent Gordon ønsker af helbredsmæssige årsager at fratræde sin stilling som markedschef. Bent ønsker at fortsætte i Domea, og der foregår pt. sonderinger om hans fremtidige placering. Bent Gordon er en stor kapacitet for Domea, og det bliver selvfølgelig en udfordring i overgangsfasen i regionsledelsen at undvære ham. Vi forventer tidligst at have ansat en ny markedschef pr. 1. februar PIC orienterede videre om, at det går meget bedre med kundeservice. Den gennemsnitlige ventetid, når kunder, beboere mv. ringer ind er nu på omkring 1-2 minutter. 5 Boligselskabet DFB 5.1 Pressedækning DFB Domea har ikke registreret sager i pressen siden sidste bestyrelsesmøde. Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. CPE orienterede om, at der har været en artikel siden udsendelse af dagsorden omkring en sag om støvlus i en lejlighed i Gadehavegård. 5.2 Nedsættelse af Domeas priser per 1. januar 2016 Domeas bestyrelse har nu truffet endelig beslutning om fordelingen af den lovede gennemsnitlige besparelse på 20% fra 1. januar Fordelingen sker bl.a. med udgangspunkt i det bærende princip, at priserne i højere grad skal afspejle omkostningerne ved boligadministration. Konsekvensen heraf er, at priserne kommer til at afhænge af afdelingernes størrelse i de enkelte boligselskaber. Desto større boligafdelinger desto lavere pris. For DFB er konsekvensen en nedsættelse af prisen med 22% svarende til en årlig besparelse på kr Det skal i forlængelse heraf nævnes, at DFB allerede har forhandlet sig til en besparelse i den gældende forretningsføreraftale i forhold til Domeas standardpriser. I forhold til Domeas gældende standardpriser nedsættes administrationsbidraget for DFB med 27% svarende til kr. Det er bestyrelsen for DFB, der bestemmer, hvorledes denne besparelse skal fordeles mellem afdelingerne. Der er mulighed for at få nedsat prisen yderligere, hvis mindre afdelinger lægges sammen til større afdelinger under hensyntagen til prisstrukturen. Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning og indlede drøftelserne omkring fordelingen af besparelsen. Ovenstående blev uddybet ved fremvisning af film og tabel, der underbygger, hvorfor Domea arbejder for sammenlægning af afdelinger. Af tabellen fremgår det, at Domea på landsbasis samlet taber 28. mio. kr. om året på 337 afdelinger med mindre end 30 boliger. Årsagen hertil er, at mange af Domeas leverancer er de samme for små som for store afdelinger (regn-

4 skaber, budget, afdelingsmøder mv.). Det samlede dækningsbidrag fra kernedriften er negativt, men Domea sikre balance i økonomien via indtægter fra byggesager mv. Dækningsbidrag Afdelingsstørrelse Afdelinger Boliger Dækningsbidrag Gns. dækningsbidrag pr. bolig eller flere Hovedtotal Peter Hansen (PH) og JAA fremlagde et forslag til fordelingen af besparelse mellem DFBs afdelinger. De motiverede forslaget med, at de har prøvet at balancere mellem, at alle skal have noget ud af det, mens der også skal være incitament for de små afdelinger til sammenlægninger. Det blev aftalt, at organisationsbestyrelsen drøfter det fremlagte forslag videre på næste møde. PH og JAA udtrykte, at formandsskabet generelt støtter op om afdelingssammenlægninger. PIC supplerede, at den lokale identitet kan bevares ved at man laver en forretningsbestyrelse, der tager sig af budget, regnskab og lign., mens man kan have lokale beboerråd, som står for beboeraktiviteter og lign. 5.3 Tilslutning til Servicecenter København Ifølge procesplanen for servicecenter København skal DFB-afdelingerne 9309 Prags Boulevard, 9315 Ordrup Jagtvej, 9316 Hellerupvej, 9317 Harsdorffsvej og 9377 Ørnegårdsvej tilsluttes Servicecenter København pr. 1. januar Servicecenteret er under etablering og vil blive fysisk placeret på Følager 2, 2500 Valby. I henhold til planerne for servicecenteret skal følgende afdelinger deltage, når det er fuldt implementeret. Boligafdelinger Domea København boliger lejemåls enheder Kærbo incl. serv Byggesager

5 35-05 Verdishave incl. serv Teglholmen Gertsvej Tingvej Kurlandsgade Gudenåvej Baldersgade Frederikssundsvej/ Peder Lykkes Vej Gadekærvej Emblasgade Emblasgade Plejecenter incl. serv Følager Ved Kanalen 50 DFB 93-9 Prags Boulevard Ordrup Jagtvej Hellerupvej Harsdorffsvej Ørnegårdsvej Skelgården, Tårnby Dragør ÆB, Strandgården Frederiksberg ÆB, Fasangården I alt Domea 2015 er en stor omstillingsproces for Domea. Efter at Domea 2015 har været i implementeringsfase i godt 3/4 år, har Domea fundet det nødvendigt at tilpasse tidsplanen for DFBs afdelingers tilslutning til Servicecenter København. Dette fordi det ikke har været tidsmæssigt muligt for administrationen at køre en fyldestgørende inddragelsesproces for de relevante afdelinger. Domea foreslår derfor at udskyde tilslutningen til servicecenteret, og Domea ønsker at drøfte tidsplan og inddragelsesproces med DFBs bestyrelse. Det indstilles, at bestyrelsen drøfter ovenstående og i samarbejde med Domea træffer beslutning om den videre proces

6 PIC Domea vil gerne indstille til bestyrelsen, at Prags Boulevard og Harsdorffsvej tiltræder Servicecenter København pr. 1. januar Mens at planen for Ordrup Jagtvej, Hellerupvej og Ørnegårdsvej er, at der skal indledes en proces med bestyrelserne omkring tilslutningen, således at disse kan tilslutte sig d. 1. april Kristine Jacobsen (KJ) fra Domea 2015 præsenterede økonomien i Servicecenter København. Etableringsomkostningerne er Kr , og de fordeles efter lejemålsenheder. Ved Prags Boulevard og Harsdorffsvejs tilslutning er DFBs andel Kr og ved tilslutning af alle 5 relevante afdelinger, er den Kr De årlige driftsomkostninger er budgetteret til Kr , og det første år fordeles de hovedsageligt efter lejemålsenheder, mens det er meningen, at de fra år 2 skal fordeles efter forbrug. Hertil anvender Domea et tids- og opgavestyringssystem. Den årlige nettobesparelse for Prags Boulevard og Harsdorffsvej ved tilslutning til servicecenteret estimeres til kr (den ovenstående driftsomkostninger er indregnet). Her er tale om et konservativt estimat, idet det er beregnet ud fra en årlig besparelse på 5% på konto 114. Erfaringer fra steder, hvor man har kørt med driftsfællesskaber i længere tid er, at man kan opnå en besparelse på 15%-20%. Der var generel tilslutning fra bestyrelsen til det fremlagte, dog blev der udtrykt skepsis ved fordeling af snerydningsudgifterne pr. lejemålsenhed (det første år). Det blev aftalt, at Domea genovervejer fordelingen af snerydningsudgifterne. Bestyrelsen besluttede, at Prags Boulevard og Harsdorffsvej skal tilsluttes Servicecenter København pr. 1. januar Det blev tillige besluttet, at arbejdskapitalen skal dække DFBs andel af etableringsomkostningerne. Det blev aftalt, at Domea fremsender tillæg til forretningsføreraftale samt servicecenteraftalen til underskrift hos formandsskabet og til orientering til den øvrige bestyrelse. Det blev tillige aftalt, at Domea indleder en dialog med bestyrelserne for Ordrup Jagtvej, Hellerupvej og Ørnegårdsvej med henblik på en tilslutning pr. 1. april Bestyrelsen tilbød sin bistand i forbindelse med denne dialog. 5.4 Status for øvrige lokale servicecentre Servicecenter Frederikssund Mandag og onsdag d. 23. og 25. september 2013 blev der afholdt møder mellem kundechefen og afdelingerne i Slangerup og Skibby.

7 Der er ansat ny driftsleder i stedet for Nicki Laursen som har fået job i servicecenter København. Nicki bor på Amager. Den nye driftsleder hedder Kim Raagaard og vil blive præsenteret for bestyrelserne i Slangerup og Skibby i løbet af november. Samtidig laves der markvandring. Det forventes, der laves budgetmøder i løbet af januar 2014 og afdelingsmøder til februar/marts Servicecenter Kalundborg Kundechef Anders Hornehøj har fået nyt job og stopper således i Domea ved udgangen af november. Der pågår pt. overvejelser om stillingens genbesættelse. Dette har selvfølgelig betydning for servicecenterprocessen, som således endnu befinder sig på det indledende stadie. Servicecenter Høje Tåstrup Kundechef Carsten Pedersen Dette servicecenter befinder sig endnu i den indledende fase. Det skal efter planen servicere Gadehavegård, Charlottegården, Spotorno, Bryggergården og Hanebred. Siden sidste har der været holdt et samlet møde med alle relevante medarbejdere omkring indholdet af et servicecenter, og hvilken indflydelse det har på deres arbejdsliv. Mødet foregik i en god ånd. Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning KM Som afdelingsbestyrelsesformand har jeg kunnet ønske mig at være blevet mere inddraget i hvad der foregår og få bedre information i forbindelse med vores overgang til en ny kundechef og Servicecenter Frederikssund. PIC Det er en erfaring for Domea her 10 måneder inde i Domea implimenteringen, at der er behov for øget fokus på inddragelse og information til afdelingsbestyrelserne. 5.5 Betinget købsaftale Tikøbgade På organisationsbestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 blev det besluttet, at DFB skulle byde ind på at blive bygherre for Den Tredje Revle. DFB har efterfølgende vundet udbuddet. I den forbindelse har formandskabet underskrevet en købsaftale for byggegrunden på Tikøbsgade. Den underskrevne købsaftale er vedlagt som bilag. Det indstilles, at bestyrelsen godkender den underskrevne købsaftale. Bestyrelsen godkendte den underskrevne købsaftale. 5.6 Konsekvenser af ny lovgivning om tab ved fraflytning for dispositionsfonden I tabellen nedenfor fremgår det, at DFBs afdelinger samlet tabte kr på fraflytninger i regnskabsåret 10/ /2012, og at det tilsvarende tal for regnskabsåret 10/ /2013 var kr en måned inden skæring. Med den nye lovgivning, der blev orienteret om på sidste organisationsbestyrelsesmøde, vil konsekvensen heraf have været en ekstraudgift for dispositionsfonden på hhv. kr og kr.

8 Som modvægt til denne nye forpligtelse er indbetalingerne til dispositionsfonden fra afdelingerne blevet forhøjet til kr pr. lejemålsenhed indtil dispositionsfonden udgør kr pr. lejemålsenhed. Forhøjelsen betyder maksimalt kr ekstra årlige indtægter til dispositionsfonden i DFB. Det må således antages, at lovgivningen fremadrettet har en samlet negativ indvirkning på dispositionsfonden på over 3 mio. kr. pr. år. Dette er selvfølgeligt svært at fastsætte, idet det ikke er klart, hvor mange penge afdelingerne fremadrettet vil tabe ved fraflytninger. Men der har generelt været en stigende tendens i tabet ved fraflytninger i den almene sektor i de seneste år. Tab ved fraflytning Dækkes af dispositionsfonden Dækkes af dispositionsfonden Charlottegården Prags Boulevard Morelhaven Markedspladsen Hellerupvej Rosenhaven Sølvkær Gadehavegård Bryggergården Blommestien, Kirsebærstien og Navrvej Kongensgade Spotorno Hanebred Købmandsgården Klostergården Ørnegårdsvej Klostergården, etape I alt Vedlagt er det seneste udarbejdede langtidsbudget for Dispositionsfonden. Af dette fremgår det, at en årlig ekstra udgift på 3 mio. kr. vil have alvorlige konsekvenser for selskabets muligheder for at støtte op om den række af renoveringer mv. som selskabets afdelinger står overfor. Domea anbefaler derfor bestyrelsen at søge dispensation hos kommunen for loven.

9 Det indstilles til bestyrelsen at træffe beslutning om der skal søges dispensation for lovændringen. KM hvad er den bagvedliggende intention med loven? Michael Jørgensen (MHJ) intentionen er en mere solidarisk fordeling af de voksende udgifter til tab ved fraflytninger. Problemet ved lovgivningen især i DFBs tilfældet er, at den gør det sværere for organisationsbestyrelserne at anlægge en samlet betragtning på udfordringerne i de enkelte afdelinger ved anvendelsen af dispositionsfondsmidlerne. PIC lige meget hvordan man vender og drejer det, er det et problem, at enten selskabet eller afdelingerne taber så mange penge ved fraflytninger, og vi har behov for at have fokus på at bringe disse udgifter ned. Her har vi brug for organisationsbestyrelsens hjælp til at iværksætte initiativer og måske udfordre rammerne. JAA Bestyrelsen medvirker gerne til at få disse udgifter ned. Domea må komme med de nødvendige forslag til at nedbringe disse udgifter, og så må vi forholde os til dem i bestyrelsen. Det blev besluttet at søge om dispensation for, at dispositionsfonden skal dække tab ved fraflytninger. 5.7 Domeas deltagelse i byggemøder I forlængelse af drøftelserne på sidste bestyrelsesmøde omkring Domeas deltagelse på byggemøder har Peter Hansen udarbejdet et diagram over byggeriets organisering og flow. Diagrammet er vedlagt som bilag. Det indstilles, at bestyrelsen fortsætter drøftelser fra sidste møde med udgangspunkt i ovenstående diagram. PH uddybede pointerne i diagrammet og konkluderede, at bygherren, afdelingsbestyrelsen, kun deltager på bygherremøder i udførelsesfasen og ellers fokuserer sin indflydelse på projekteringsfasen. Det blev besluttet, at diagrammet skal danne udgangspunkt for bestyrelsernes virke i de kommende mange byggesager. 5.8 Status på mål og værdiarbejdet Visionsgruppen bestående af John Adelsteen, Kirsten Malinovsky, Susanne Pia Hansen og Peter Hansen fremlægger status på mål og værdiarbejdet med udgangspunkt i vedlagte oplæg og referat fra møde i visionsgruppen d. 11. november Det indstilles, at bestyrelsen drøfter visionsgruppens oplæg. Det indstilles, at bestyrelsen træffer beslutning om der skal afholdes en studietur i januar eller februar med besøg af afdelinger man ikke nåede på seneste studietur.

10 JAA orienterede om status - Det korte af det lange er, at vi lige trækker vejret til efter repræsentantskabet. Vi drøfter med repræsentantskabet, hvorledes vi inddrager dem og afdelingerne. KM uddybede, at vi har valgt 3 hovedoverskrifter, og at vi så gerne vil inddrage repræsentantskabet i at fylde indhold på. Det blev besluttet at tage på en 1-dags studietur inden repræsentantskabsmødet for at besøge afdelinger, vi ikke nåede på den 1. tur. Der blev nedsat et planlægningsudvalg bestående af SPH, KM og MHJ. MHJ indkalder til møde i dette udvalg. 5.9 Kundechefers deltagelse på organisationsbestyrelsesmøder Grundet den geografiske spredning og flere servicecentre vil der på sigt være flere kundechefer, der varetager administrationen og driften af DFBs afdelinger. Det er Domeas vurdering, at det af ressourcemæssige og mødeafviklingsmæssige grunde er hensigtsmæssigt, at Carsten Pedersen som hovedregel deltager i møderne, mens de øvrige kun deltager hvis det er væsentligt i forhold til behandlingen af specifikke sager i relevante afdelinger. Det indstilles, at bestyrelsen beslutter, om den kan tilslutte sig Domeas vurdering. PIC Domea holder løbende taskforce-møder om DFB med kundecheferne, og ellers mener vi, at det primært er CPE, der bør deltage på møderne. Er der nogle ekstraordinære sager i afdelinger under en anden kundechef tager vi selvfølgelig denne med. Bestyrelsen tilsluttede sig Domeas vurdering Styringsdialog 2013 Domea er på vegne af DFB blevet indkaldt til styringsdialog møde med Københavns Kommune Torsdag d. 6. marts Processen for styringsdialogen er som følger: Domea afleverer styringsdialog senest mandag den 2. december 2013, og er der emner som DFB ønsker, der skal behandles, skal de indmeldes senest fredag den 3. januar 2014 Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning Det blev aftalt, at Domea fremsender styringsrapporten til bestyrelsen Byggesagshonorar og bestyrelseshonorar KM og SPH spurgte om muligheden for at overføre honoraret til den afdeling man kommer fra.

11 Domea orienterede om, at dette er muligt, men at der kan være skattemæssige konsekvenser heraf. Domea undersøger dette nærmere. 6 Afdelinger i drift Charlottegården Kommunens tilbagemelding på klage over afdelingsmøde I skrivelse af 7. oktober meddeler Høje Tåstrup kommune svar på klagen over afholdelse af afdelingsmøde d. 15. maj i Charlottegården. Kommunen har givet Domea medhold i, at mødet er afholdt efter gældende regler. Kommunens skrivelse vedlægges som bilag Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning Charlottegården Skattebesparelse I efteråret 2012 indgik Domea et samarbejde med et advokatkontor, der har specialiseret sig i SKATs ansættelse af grundværdier. Samarbejdet blev indgået som led i vores løbende bestræbelser på at administrere jeres boligorganisation og afdelinger så økonomisk og effektiv som muligt. Kontoret blev konkret antaget til, i løbende samarbejde med Domea, at undersøge mulighederne for, om I kunne få reduceret/nedsat ejendomsskatten både bagudrettet og fremover. Aftalen blev indgået på baggrund af, at vi desværre har oplevet, at der sker fejl ved SKATs ansættelse af grundværdierne. Det skyldes kort sagt, at SKAT ikke tager hensyn til bl.a. lokalplaner, kommuneplaner, byplansvedtægter, bygningsreglementer m.m. Når SKAT skal beregne grundværdierne for almene ejendomme, skal de i henhold til gældende regler ansætte grundens værdi som ubebygget under hensyn til de offentlige byrder, som er gældende for den ubebyggede grund. Plangrundlaget spiller i den forbindelse en afgørende rolle. Det har vist sig, at samarbejdet med advokatkontoret har været særligt udbytterigt for netop Charlottegården. SKAT har medio september 2013 foreslået at ændre værdien af grunden fra kr ,- til kr ,-. En ændring på ca. 14. mio. kr. Det betyder for jer en ændret fremtidig besparelse på kr ,- i både 2014 og 2015, dvs. i alt kr ,-. Dette er pt. blot for årene 2014 og Der er nu anmodet om ordinær genoptagelse af ejendomsvurderingerne for 2009 og 2010, samt ekstraordinær genoptagelse. SKAT har ikke taget stilling til disse anmodninger endnu. Det afventer vi. Ejendomsvurderingerne for 2009 og 2010 (som pt. afventer behandling hos SKAT) styrer ejendomsskatten i 2011, 2012 og Genoptagelsen af disse vurderinger er således afgørende for tilbagebetalingen i perioden fra Derfor kender vi ikke tallene for disse år endnu. Aftalen med advokatkontoret er blevet indgået på no cure no pay vilkår. Det vil sige, hvis en afdeling ikke opnår en besparelse, så er advokatkontorets arbejde gratis. Opnås en besparelse, så skal afdelingen betale kontoret for arbejdet. Honoraret må ikke overstige et beløb svarende til 10 måneders besparelse i ejendomsskatten. Hvis der opnås besparelse for 2010, 2011, 2012 og 2013 da må honoraret ikke overstige et beløb svarende til 25% ekskl. afsavnsrenter. Da vi ikke endnu ved om der sker ændringer i de foregående år, da kender vi ikke honoraret endeligt endnu.

12 Det er dog aftalt, at honoraret først skal betales, når besparelsen er realiseret, således at jeres budgetter ikke belastes pludseligt. Da nedsættelsen af ejendomsvurderingen for 2012 medfører en besparelse i ejendomsskatten i 2014 og 2015, da vil afregning af honorar først ske i januar 2014, hvor I skulle være pålignet den højere ejendomsskat. Domea opkræver i øvrigt ikke noget honorar for arbejdet. Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning Gadehavegård Ny Boligsocial helhedsplan Som følge af de løbende forhandlinger med Høje Tåstrup Kommune, Landsbyggefonden og afdelingsbestyrelsen er den boligsociale helhedsplan gældende fra 1. januar 2014 til 31. december 2017 nu færdig. Forhandlingerne har medført, at tilskuddet fra Landbyggefonden er blevet forhøjet med kr. uden at afdelingen eller selskabet har skullet stille med yderligere penge. I alt lyder tilskuddet fra Landsbyggefonden på kr og det samlede budget på kr Gadehavegård og Høje Tåstrup Kommune stiller hver med kr , mens de resterende midler udgøres af lokaler og medarbejdertimer. Herudover indgår Domea pt. i forhandlinger om generelt at styrke den boligsociale indsats med et tilskud til central boligsocial koordination i Domea. Dette vil i fald det kommer igennem også have positive konsekvenser for Gadehavegård og kan betyde en efterfølgende forhøjelse af tilskuddet til Gadehavegård til indirekte finansiering heraf. Helhedsplan skal nu endelig godkendes i Høje Tåstrup Kommune og Landsbyggefonden. Helhedsplanens bemanding kommer til at bestå af en projektleder, en ungemedarbejder og 4 projektmedarbejdere (ikke fuldtid). Helhedsplanen arbejder inden for 3 indsatsområder, og der er planlagt 14 projekter, som det fremgår af nedenstående tabel. Der vil løbende i udførelse af arbejdet opstå nye ideer og muligheder, og det er projektlederens opgave hele tiden at tilpasse helhedsplanen de givne muligheder og udfordringer i området. Indsatsområde Børn, unge og familien Uddannelse, beskæftigelse og erhverv Beboernetværk, inddragelse og demokrati Projekt Forældrecafé på Gadehaveskolen Familienetværk Bydelsmødre Streetmasters - Kulturagenter i GHG Værested for udsatte unge Lommepengeprojekt for de årige Fritidsjobindsats for årige Vejledning og jobskabelse for voksne Frivlligformidling og netværk Gadehavegård på plakaten Konfliktløsning - Tal med din nabo Beboercafeen Nethood - IT for alle Samarbejde med socialpsykiatrien

13 Helhedsplanen er vedlagt som bilag. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 6.4 Sølvkær advokatsag Der er afsagt dom i sagen i retten i Glostrup d. 10. oktober. DFB er blevet frifundet. Yderligere orientering gives på mødet. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning PIC orienterede om, at sagen er blevet anket af modparten Købmandsgården - Undertag Teytaud Rådgivende Ingeniører har den 5. november sammen med ejendomsmester Tanja Hornehøj foretaget en gennemgang af tagbelægningen på ejendommen Kirketorvet 5. Det skete i forlængelse af, at en tømrer har vurderet, at der var problemer med tagkonstruktionen. Blandt andet trænger der vand ind i bygningen under snevejr. Rådgiveren konkluderede, at taget ikke er konstrueret korrekt. Rådgiveren anbefaler at taget, på trods af at det har en restlevetid på 5-10 år, udskiftes helt. Denne udskiftning vurderes på nuværende tidspunkt at kunne koste op til kr. 1,5 mill. Vi vurderer, at det vil være muligt at søge Byggeskadefonden om støtte til renoveringen da taget stadigvæk er under 20 år gammelt. Desuden kan det dokumenteres, at undertaget er konstrueret forkert. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. JAA er der noget man kan gøre midlertidigt? Tanja Hornehøj Rådgiveren orienterede om, at tagkit er en mulighed, men det er også meget dyrt. Problemet opstår, når der er tøsne, så kommer der vand ind. CPE - Vi ved ikke hvor lang sagsbehandlingstiden er i Byggeskadefonden, men det er klart, at vi løbende har fokus på problemet og klar til at tage handling herpå, hvis det bliver nødvendigt Markedspladsen ansøgning om dækning af udgifter ved museangreb Afdelingsbestyrelsen i Markedspladsen fremsendte til sidste bestyrelsesmøde en ansøgning om støtte på i alt kr til dækning af renoveringsudgifter i forbindelse med udbedring af skader efter museangreb i 3 lejligheder. Bestyrelsen besluttede følgende: Det blev besluttet, at bede Domea om at kvalificere ansøgningen med oplysninger om afdelingens økonomiske situation og så udskydes beslutningen til næste bestyrelsesmøde Om afdelingens situation kan Domea bl.a. oplyse, at afdelingen er økonomisk presset bl.a. pga. udlejningsvanskeligheder, og at afdelingen står overfor en større renovering,

14 hvor Landsbyggefonden foreløbigt har nikket ja til støttede lån for 20 mio. kr. Men herudover kan der blive behov for yderligere ustøttede arbejder. For at sikre en samlet langtidsholdbar økonomi i afdelingen vil det blive nødvendigt at søge kapitaltilførsel i Landsbyggefonden via 1/5-delsordning. I det tilfælde vil DFBs dispositionsfond skulle bidrage med 1/5. Bestyrelsen har tidligere godkendt at bidrage med kr , men samlet set bliver der givetvis brug for et større tilskud. Det endelige beløb kan dog først opgøres, når det samlede omfang af renoveringen er på plads. I de seneste år har afdelingen oparbejdet et underskud, da det har været nødvendigt at holde huslejestigninger på et konkurrencedygtigt niveau. Det oparbejdede underskud er på i alt kr Herudover kommer udgifterne til museangrebet. Underskuddet forventes at vokse med yderligere kr i det netop påbegyndte regnskabsår. På kort sigt er afdelingens likvider presset, og Domea anbefaler derfor bestyrelsen at yde et lån svarende til udgifterne til museangrebet. Lånet anbefales at være rente og afdragsfrit i 2 år, hvorefter det skal tilbagebetales over 3 år. Lånet løser ikke afdelingens langsigtede problemer, og Domea vil vende tilbage med sagen, når dialogen med Landsbyggefonden er kommet videre. Hvad angår Landsbyggefonden, så har afdelingen i skrivelse af 11. november 2013 fået henstand med tilbagebetalingen af tidligere bevilligede særstøttelån. Dette under henvisning til at Landsbyggefonden forventer en ansøgning om kapitaltilførsel og afdelingens økonomiske situation. Det indstilles, at bestyrelsen bevilger et likviditetslån på kr til Markedspladsen. Det indstilles, at lånet skal være rente- og afdragsfrit de første 2 år, hvorefter det skal tilbagebetales over 3 år. Bestyrelsen bevilgede ovennævnte lån. KM påpegede, at det er vigtigt at kommunikere baggrunden for at det i første omgang bliver et lån og ikke et tilskud til afdelingsbestyrelsen. Domea sikrer dette. 7 Mødeplanlægning Følgende møder og arrangementer er berammet frem til næste repræsentantskabsmøde. Bestyrelsesmøder: mandag d. 20. januar 2014 Kl mandag d. 10. marts 2014 Kl hos Domea på Oldenburg Alle Repræsentantskabsmøde: torsdag d. 20. marts 2014 kl Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Næste møde planlægges afholdt ude i byen. Domea finder et sted. 8 Eventuelt Der var intet under eventuelt.

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen Boligselskabet DFB Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde nr. 51 Tirsdag d. 30. august 2011 kl. 17.00 i Nimb, Tivoli, Bernstorffsgade 5, 1577 København V med efterfølgende spisning Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Bente Nees Susanne Pia Hansen Peter Hansen Tanja Hornehøj (afbud)

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Bente Nees Susanne Pia Hansen Peter Hansen Tanja Hornehøj (afbud) Danske Funktionærers Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 76 Tirsdag den 10. marts 2015 kl. 17.00 Hos Domea, Oldenburg Alle 3, Høje Tåstrup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 74 Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 17.00 Hos Bistro Boheme, Esplanaden 8 København K

Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 74 Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 17.00 Hos Bistro Boheme, Esplanaden 8 København K Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 74 Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 17.00 Hos Bistro Boheme, Esplanaden 8 København K Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 75 Tirsdag d. 3. februar 2015 kl. 17.00 Hos Domea, Oldenburg Alle 3, Høje Tåstrup

Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 75 Tirsdag d. 3. februar 2015 kl. 17.00 Hos Domea, Oldenburg Alle 3, Høje Tåstrup Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 75 Tirsdag d. 3. februar 2015 kl. 17.00 Hos Domea, Oldenburg Alle 3, Høje Tåstrup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Peter Hansen, næstformand Bente Nees Poul Erik Jensen Ercan Ceylan

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Peter Hansen, næstformand Bente Nees Poul Erik Jensen Ercan Ceylan Boligselskabet DFB Dagsorden til organisationsbestyrelsesmøde nr. 68 20. januar 2014, kl. 17.00 Mødet afholdes hos Domea på Oldenburg Alle 3, Høje Tåstrup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Peter Hansen, næstformand Bente Nees Anne Grethe Christensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Peter Hansen, næstformand Bente Nees Anne Grethe Christensen Danske Funktionærers Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 84 Mandag den 1. februar 2016 kl. 17.00 Hos Domea.dk, Oldenburg Alle 3, 2630 Høje Tåstrup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Dagsorden: Domea Boligcenter Høje Taastrup, den 1. juli Deltagere. Fra Domea Fredensborg. Kirsten Malinovsky. Fra Domea

Dagsorden: Domea Boligcenter Høje Taastrup, den 1. juli Deltagere. Fra Domea Fredensborg. Kirsten Malinovsky. Fra Domea Boligselskabet Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 12 i fælleshuset på Baunebjergvej 11, 3050 Humlebæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød

Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl. 12.00 i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 85 Tirsdag den 15. marts 2016 kl Hos Domea.dk, Oldenburg Alle 3, 2630 Høje Tåstrup

DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 85 Tirsdag den 15. marts 2016 kl Hos Domea.dk, Oldenburg Alle 3, 2630 Høje Tåstrup DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 85 Tirsdag den 15. marts 2016 kl. 17.00 Hos Domea.dk, Oldenburg Alle 3, 2630 Høje Tåstrup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 63 26. februar 2013 kl. 17.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup

Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 63 26. februar 2013 kl. 17.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 63 26. februar 2013 kl. 17.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Dagsorden: Side 1 af 7

Dagsorden: Side 1 af 7 Danske Funktionærers Boligselskab Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde Onsdag d. 29. august 2011 kl. 17.30 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup. Dagsorden: 1 Valg af dirigent... 3 2 Forslag

Læs mere

En repræsentant fra en afdeling kan udover sin egen stemme kun afgive én stemme iht. fuldmagt fra en anden stemmeberettiget (jf. vedtægternes 9).

En repræsentant fra en afdeling kan udover sin egen stemme kun afgive én stemme iht. fuldmagt fra en anden stemmeberettiget (jf. vedtægternes 9). Danske Funktionærers Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag d 20. marts 2014 kl. 18.00 Mødet afholdes hos Domea, Oldenburg Alle 3, 2630 Taastrup Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Peter Hansen, næstformand Bente Nees Anne Grethe Christensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Peter Hansen, næstformand Bente Nees Anne Grethe Christensen Danske Funktionærers Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 80 Onsdag den 17. juni 2015 kl. 17.00 i Restaurant Mums, Karen Oldsdattersstræde 9, Roskilde Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Bente Nees Susanne Pia Hansen

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Bente Nees Susanne Pia Hansen Boligselskabet DFB Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde nr. 55 Tirsdag d. 13. marts 2012 kl. 17.00 Hos IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2.

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14.

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14. Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14.00 På Toftehøjen Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Leif A.B.C. Hansen, formand Jørgen Berg, næstformand Johannes Langhoff Kirsten Winther-Larsen (afbud)

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Leif A.B.C. Hansen, formand Jørgen Berg, næstformand Johannes Langhoff Kirsten Winther-Larsen (afbud) 105-00 Søllerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 31. maj 2012 kl. 13.00 i fælleslokalet beliggende Krogholmgårdsvej 1, 2950 Vedbæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Søllerød

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

En repræsentant kan udover sin egen stemme afgive én og kun én stemme iht. skriftelig fuldmagt fra en anden stemmeberettiget (jf. vedtægternes 9).

En repræsentant kan udover sin egen stemme afgive én og kun én stemme iht. skriftelig fuldmagt fra en anden stemmeberettiget (jf. vedtægternes 9). Danske Funktionærers Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 31. marts 2016 kl. 18.00 På Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Bente Christoffersen, formand Jørgen Cramer, næstformand Anne-Lise Hansen Bent Puggaard

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Bente Christoffersen, formand Jørgen Cramer, næstformand Anne-Lise Hansen Bent Puggaard Jægerspris Boligselskab Referat til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16.30 i Servicecentret beliggende Egeparken 4, 3630 Jægerspris. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 51 Tirsdag d. 30. august 2011 kl. 17.00 i Nimb, Tivoli, Bernstorffsgade 5, 1577 København V med efterfølgende spisning Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Skagen Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 5. marts 2014, kl i Hvide Hus, Skovbrynet 34, Skagen

Skagen Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 5. marts 2014, kl i Hvide Hus, Skovbrynet 34, Skagen Skagen Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 5. marts 2014, kl. 16.30 i Hvide Hus, Skovbrynet 34, Skagen 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen Boligselskabet DFB Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde nr. 50 Tirsdag d.17. maj 2011 kl. 17.30 i Domeas lokaler, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Peter Hansen, næstformand Poul Erik Jensen

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Peter Hansen, næstformand Poul Erik Jensen Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 68 20. januar 2014, kl. 17.00 Mødet afholdes hos Domea på Oldenburg Alle 3, Høje Tåstrup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

I mødet deltog fra bestyrelsen: Ejler Sønderriis, formand Yvonne Pedersen, næstformand Inga Bruun Madsen Diana B. Sørensen Bente Østergaard

I mødet deltog fra bestyrelsen: Ejler Sønderriis, formand Yvonne Pedersen, næstformand Inga Bruun Madsen Diana B. Sørensen Bente Østergaard Skive Boligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 13. december 2011 kl. 16.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Maja Hansen, formand Kylle Gulmark næstformand Conni Jensen Erling Winther Gert Markussen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Maja Hansen, formand Kylle Gulmark næstformand Conni Jensen Erling Winther Gert Markussen Boligselskabet Alliken Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. november 2012 kl. 17.00 På Kalundborg Vandrehjem, Stadion Allé 5, 4400 Kalundborg Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger...

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger... Jægerspris Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 27. september 2011 kl.17.00 i fælleshuset, Mølleparken 18, 3630 Jægerspris Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 3 2 Jægerspris

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 72 Torsdag d. 21. august 2014 kl. 17.00 Hos Domea, Oldenburg Alle 3, Høje Tåstrup

Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 72 Torsdag d. 21. august 2014 kl. 17.00 Hos Domea, Oldenburg Alle 3, Høje Tåstrup Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 72 Torsdag d. 21. august 2014 kl. 17.00 Hos Domea, Oldenburg Alle 3, Høje Tåstrup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 69 10. marts 2014 kl. 17.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup

Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 69 10. marts 2014 kl. 17.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 69 10. marts 2014 kl. 17.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Henriksen, formand Poul Rasmussen, næstformand - afbud Dorte Sejerø - afbud Jens Klokhøj

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Henriksen, formand Poul Rasmussen, næstformand - afbud Dorte Sejerø - afbud Jens Klokhøj Boligselskabet Domea Vordingborg Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. august 2013 kl. 19.00 i Strandgårdens bestyrelseslokale beliggende Strandgade 2, 4760 Vordingborg. Dagsorden: 1

Læs mere

Ballerup Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 10. februar 2011 kl. 17.00 i Mødelokalet Agernskrænten, 2750 Ballerup.

Ballerup Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 10. februar 2011 kl. 17.00 i Mødelokalet Agernskrænten, 2750 Ballerup. Ballerup Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 10. februar 2011 kl. 17.00 i Mødelokalet Agernskrænten, 2750 Ballerup. Mødet afholdes med følgende dagsordenen: 1 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Michael Busted, formand, Flemming Kryger, Hanne Juhler, Jørgen Madsen, 15-02

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Michael Busted, formand, Flemming Kryger, Hanne Juhler, Jørgen Madsen, 15-02 Boligselskabet af 1961 i Tikøb Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Tirsdag den 25. september 2012 kl. 18.00 i det lille fælleslokale beliggende Hovgårdsparken, Espergærde. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Boligselskabet Vissenbjerg

Boligselskabet Vissenbjerg Boligselskabet Vissenbjerg Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i Fælleshuset på Hesbjerglund, 5492 Vissenbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet Vissenbjerg...

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Hanne Wurr, formand Arne Jacobsen, næstformand Pernille Worm Jørgen Stennicke

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Hanne Wurr, formand Arne Jacobsen, næstformand Pernille Worm Jørgen Stennicke Boligorganisationen Domea Stevns Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag den 16. november 2015 kl. 18.00 i Strøby Egede Selskabslokaler, Stevnsvej 82 Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Peter Hansen, næstformand Bente Nees Anne Grethe Christensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Peter Hansen, næstformand Bente Nees Anne Grethe Christensen Danske Funktionærers Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 82 Torsdag den 1. oktober 2015 kl. 17.00 Hos Domea.dk, Oldenburg Alle 3, 2630 Høje Tåstrup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Godkendelse af dagsorden... 2 Godkendelse af referat... 2 Boligselskabet Søllerød Ældrebolig Selskab... 2 Afdeling 1 Nærum Hovedgade...

Godkendelse af dagsorden... 2 Godkendelse af referat... 2 Boligselskabet Søllerød Ældrebolig Selskab... 2 Afdeling 1 Nærum Hovedgade... Boligselskabet Søllerød Ældreboligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 8. april 2014 kl. 12.00 Fælleslokalet, Gl. Nærum skole Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen

Dagsorden: Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen Boligorganisationen Domea Køge Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes mandag den 29. juni 2015 kl. 19.00 i Servicecenter Solrød beliggende Lindeholmen 6, st. th Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen Boligselskabet Domea København Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag d. 13. december 2011 kl. 18.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

En repræsentant kan udover sin egen stemme kun afgive én stemme iht. fuldmagt fra en anden stemmeberettiget (jf. vedtægternes 9).

En repræsentant kan udover sin egen stemme kun afgive én stemme iht. fuldmagt fra en anden stemmeberettiget (jf. vedtægternes 9). Danske Funktionærers Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag d 21. maj 2015 kl. 18.00 hos Domea, Oldenburg Alle 3, 2630 Taastrup Referat Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat af

Læs mere

En repræsentant fra en afdeling kan udover sin egen stemme kun afgive én stemme iht. fuldmagt fra en anden stemmeberettiget (jf. vedtægternes 9).

En repræsentant fra en afdeling kan udover sin egen stemme kun afgive én stemme iht. fuldmagt fra en anden stemmeberettiget (jf. vedtægternes 9). Danske Funktionærers Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag d. 22. marts 2012 kl. 18.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup. Endelig dagsorden: 1 Valg af dirigent... 3 2

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Bente Christoffersen, formand Jørgen Cramer, næstformand - afbud Anne-Lise Hansen Bent Puggaard

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Bente Christoffersen, formand Jørgen Cramer, næstformand - afbud Anne-Lise Hansen Bent Puggaard Jægerspris Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 15. marts 2016 kl. 16.30 i Servicecentret beliggende Egeparken 4, Jægerspris Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Hanne Wurr, formand Arne Jacobsen, næstformand. Jørgen Stennicke Pernille Worm

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Hanne Wurr, formand Arne Jacobsen, næstformand. Jørgen Stennicke Pernille Worm Boligorganisationen Domea Stevns Referat fra organisationsbestyrelsesmøde mandag den 31. august 2015 kl. 18.00 i Servicecenter Solrød, Lindholmen 6, 2680 Solrød Strand Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Boligselskabet BSB Egebjerg

Boligselskabet BSB Egebjerg Boligselskabet BSB Egebjerg Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 3. juni 2013 kl. 16.00 i Domea, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Egebjerg... 2 1.1 Orientering

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts 2014 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg... 2 1.1

Læs mere

Boligselskabet BSB Ringe

Boligselskabet BSB Ringe Boligselskabet BSB Ringe Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 20. marts 2014 kl. 15.00 i Vesterparkens fælleshus, Vesterparken, 5750 Ringe. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Ringe... 2 1.1

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Ulla Torp, formand Inge-Lise Rasmussen Troels Bech-Petersson Povl Povlsen Ole Stolberg Kirsten Madsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Ulla Torp, formand Inge-Lise Rasmussen Troels Bech-Petersson Povl Povlsen Ole Stolberg Kirsten Madsen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 17. februar 2014 kl. 18.00 i Fælleshuset Elmegården beliggende Melby Stationsvej 12 B, 3370 Melby. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris Jægerspris Boligselskab 133 Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris 1. Godkendelse af referat fra mødet den 22. september 2009 2. Godkendelse

Læs mere

Skagen Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 5. marts 2013, kl. 14.00 i Hvide Hus, Skovbrynet 34, Skagen

Skagen Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 5. marts 2013, kl. 14.00 i Hvide Hus, Skovbrynet 34, Skagen Skagen Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 5. marts 2013, kl. 14.00 i Hvide Hus, Skovbrynet 34, Skagen Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74

Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74 Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74 Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

Torsdag den 15. juni 2017 kl

Torsdag den 15. juni 2017 kl 22. juni 2017 Referat fra bestyrelsesmøde nr. 17.08: Torsdag den 15. juni 2017 kl. 14.30 Tilstede: June Larsen, Lindy Nymark Christensen, Martin E.H. Jacobsen, Jytte G. Hansen, Inez Bach, Annica Dahlgren,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Svend Aage Jacobsen, formand Mathias Knudsen, næstformand Linda Lassen, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Svend Aage Jacobsen, formand Mathias Knudsen, næstformand Linda Lassen, medlem Solgårdens Ældreboliger S/I Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 28. maj 2015 kl. 15.00 samtidig med dette møde er der møde vedr. Ejerforeningen, på Solgården, Lundbyesvej 36, Bedsted,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen Ballerup Boligselskab Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2011, kl. 18.00 i bestyrelseslokalet i Bispevangen 12, st.th. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen Sabine Dedlow Ursula Sandberg - afbud Arne Blom

Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen Sabine Dedlow Ursula Sandberg - afbud Arne Blom Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 12. februar 2015 kl. 18.00 på Nordtoften Farum Hovedgade 54, Farum Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 29. april 2015 kl i fælleshuset Baunebjergvej 3050 Humlebæk

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 29. april 2015 kl i fælleshuset Baunebjergvej 3050 Humlebæk Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 29. april 2015 kl. 12.00 i fælleshuset Baunebjergvej 3050 Humlebæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Boligselskabet BSB Gudme

Boligselskabet BSB Gudme Boligselskabet BSB Gudme 20. oktober 2015 af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. september 2015 kl. 09.30. Mødet finder sted i Servicecenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg.

Læs mere

Organisationsbestyrelsen:

Organisationsbestyrelsen: Referat Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 14. december 2011, kl. 19.00 i, Store Hus, selskabslokalerne, Sadelmagerporten 2, kælderen, Hvidovre Organisationsbestyrelsen: Næstformand Jan Lemser, Bitten

Læs mere

Boligselskabet DFB Dagsorden til organisationsbestyrelsesmøde nr marts 2014 kl Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup

Boligselskabet DFB Dagsorden til organisationsbestyrelsesmøde nr marts 2014 kl Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Boligselskabet DFB Dagsorden til organisationsbestyrelsesmøde nr. 69 10. marts 2014 kl. 17.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Boligselskabet BSB Ørbæk

Boligselskabet BSB Ørbæk Boligselskabet BSB Ørbæk Referat af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 16.30 i Ørbæk Midtpunkt (hallerne), Langemosevej 5, 5853 Ørbæk Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Ørbæk... 2

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 87 Mandag den 29. august 2016 kl Hos Domea.dk, Oldenburg Alle 3, 2630 Høje Tåstrup

DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 87 Mandag den 29. august 2016 kl Hos Domea.dk, Oldenburg Alle 3, 2630 Høje Tåstrup DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 87 Mandag den 29. august 2016 kl. 17.00 Hos Domea.dk, Oldenburg Alle 3, 2630 Høje Tåstrup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Der vil blive serveret 2 stk. smørrebrød i forbindelse med mødet.

Der vil blive serveret 2 stk. smørrebrød i forbindelse med mødet. Haderslev Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde mandag den 11. april 2016, kl. 17.00 på SC Haderslev, Naffet 2, kld., 6100 Haderslev. Der vil blive serveret 2 stk. smørrebrød i forbindelse

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Villy Brejning, formand Holger Juel Hansen Jens Thestrup, næstformand Joan Thygesen

Deltagere fra bestyrelsen: Villy Brejning, formand Holger Juel Hansen Jens Thestrup, næstformand Joan Thygesen Boligselskabet Domea København Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag d. 13. december 2011 kl. 17.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Humlebæk Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Afholdt torsdag d. 13. februar 2014.

Humlebæk Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Afholdt torsdag d. 13. februar 2014. Humlebæk Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Afholdt torsdag d. 13. februar 2014. Dagsorden 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat... 2 3 Humlebæk Boligselskab genstart

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Peter Langkjær, suppleant Jane Pedersen, suppleant

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Peter Langkjær, suppleant Jane Pedersen, suppleant Villabyernes boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag den 5. maj 2015 kl. 17.30, på Servicecenter Solrød, Lindeholmen 6 st. th., 2680 Solrød Strand. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Boligselskabet Rosenvænget 168

Boligselskabet Rosenvænget 168 Boligselskabet Rosenvænget 168 Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 2. marts 2010 kl.17.00 i regionskontorets mødelokale, Torvet 6, kælderen, 3600 Frederikssund 1. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsens

Læs mere

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 16. september 2015 kl. 14.00 i fælleshuset Baunebjergvej Humlebæk

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 16. september 2015 kl. 14.00 i fælleshuset Baunebjergvej Humlebæk Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 16. september 2015 kl. 14.00 i fælleshuset Baunebjergvej Humlebæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61.

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. august 2012, kl. 18.30 Fraværende: Ulla Dinesen (afbud) 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

på Plejecenter Alparken 34, kld., Ramme Dagsorden:

på Plejecenter Alparken 34, kld., Ramme Dagsorden: Boligselskabet Domea, Lemvig Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mødet er flyttet til tirsdag den 22. september og afholdes efter afdelingsmødet som begynder kl. 10.00 på Plejecenter Alparken

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 19. august 2015 til ordinært møde tirsdag 18. august 2015 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde.

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. februar 2013, kl. 18.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Dagsorden. #JobInfo Criteria=KABside1# Avedøre Boligselskab Møde den 14. december 2011 Udsendt den 1. december Indholdsfortegnelse

Dagsorden. #JobInfo Criteria=KABside1# Avedøre Boligselskab Møde den 14. december 2011 Udsendt den 1. december Indholdsfortegnelse Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 14. december 2011, kl. 19.00 i, Store Hus, selskabslokalerne, Sadelmagerporten 2, kælderen, Hvidovre Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen...

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Mødereferat Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Fra boligforeningen:

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen Erik Kjærsgaard Gert Olsen Gitte Seier Kristian Leonhart

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen Erik Kjærsgaard Gert Olsen Gitte Seier Kristian Leonhart Boligselskabet Rosenvænget Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 2. oktober 2014 kl. 17.00 i mødelokalet Rosenvænget beliggende Heimdalsvej 7 C, 3600 Frederikssund Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 15. juni 2016 kl Gildesalen, Lokesvej 68, 7800 Skive Dagsorden:

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 15. juni 2016 kl Gildesalen, Lokesvej 68, 7800 Skive Dagsorden: Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 15. juni 2016 kl. 16.00 Gildesalen, Lokesvej 68, 7800 Skive Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 2 2 Skive Boligselskab... 2 2.1

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen:

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 11. december 2013 kl. 19.00 i fælleslokalet i Nøddehegnet 14, 4700 Næstved. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Øvrige deltagere: Kundechef Mikki Frandsen, administrationen Referent Domea Byg, Bygherrerådgiver Louise Prahm

Øvrige deltagere: Kundechef Mikki Frandsen, administrationen Referent Domea Byg, Bygherrerådgiver Louise Prahm Nibe Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, Onsdag den 18. november 2015 kl. 10.00, Mødet blev afholdt i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Dagsorden var : side 1 Godkendelse af referat...

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 22. oktober 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Dagsorden: Observatør Søren Larsen. Observatør Anne Marie Pedersen. Ejendomsmester Egon Sørensen. Fra Domea, driftschef Preben Lundgreen.

Dagsorden: Observatør Søren Larsen. Observatør Anne Marie Pedersen. Ejendomsmester Egon Sørensen. Fra Domea, driftschef Preben Lundgreen. Morsø Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 7. juni 2012 kl. 10.00, i stillestuen, Refshammersvej 1, 7900 Nykøbing Mors. Dagsorden: 1 Godkendelse af referat...

Læs mere

Holbæk Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 5. december 2012 kl I Jyderup

Holbæk Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 5. december 2012 kl I Jyderup Holbæk Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 5. december 2012 kl. 10.00 I Jyderup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat... 2 3 Holbæk Ældreboligselskab...

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. 25. juni 2015 Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Lau Ostenfeldt, Frank Polauke (først fra punkt. 9), Olaf Wacherhausen, Brian Willandsen, Anni Rasmussen

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen:

Deltagere fra bestyrelsen: Humlebæk Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde onsdag d. 20. maj 2015 kl. 18.00 Mødet afholdes i Enebærhavens Fælleshus, Kirkeskov Allé 80, 3050 Humlebæk Dagsorden 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Boligselskabet BSB Ørbæk

Boligselskabet BSB Ørbæk Boligselskabet BSB Ørbæk Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 22. januar 2014 kl. 10.00, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden 1. Orientering fra formanden 2. Status på

Læs mere

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd.

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd. Referat Den 17. juni 2014 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 16. juni 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær.

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær. Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca. 19.30 i selskabslokalet beliggende Højkær. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere