Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde 26. november 2013, kl Mødet blev afholdt hos Domea på Oldenburg Alle 3, Høje Tåstrup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde 26. november 2013, kl. 17.00 Mødet blev afholdt hos Domea på Oldenburg Alle 3, Høje Tåstrup"

Transkript

1 Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde 26. november 2013, kl Mødet blev afholdt hos Domea på Oldenburg Alle 3, Høje Tåstrup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat Orientering fra formandsskabet Orientering fra administrationen Boligselskabet DFB Pressedækning DFB Nedsættelse af Domeas priser per 1. januar Tilslutning til Servicecenter København Status for øvrige lokale servicecentre Betinget købsaftale Tikøbgade Konsekvenser af ny lovgivning om tab ved fraflytning for Domeas deltagelse i byggemøder Status på mål og værdiarbejdet Kundechefers deltagelse på organisationsbestyrelsesmøder Styringsdialog Byggesagshonorar og bestyrelseshonorar Afdelinger i drift Charlottegården Kommunens tilbagemelding på klage over afdelingsmøde Charlottegården Skattebesparelse Gadehavegård Ny Boligsocial helhedsplan Sølvkær advokatsag Købmandsgården - Undertag Markedspladsen ansøgning om dækning af udgifter ved museangreb Mødeplanlægning Eventuelt Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Peter Hansen, næstformand Bente Nees (afbud) Poul Erik Jensen (afbud) Ercan Ceylan (afbud) Kirsten Malinovsky Susanne Pia Hansen Tanja Hornehøj Petina Larsen Øvrige deltagere: Pia Christiansen, Domea Michael Jørgensen, Domea Carsten Pedersen, Domea (referent) Kristine Jacobsen; Domea (under punkt 5.3) Domea Boligcenter København, den 3. december 2013

2 1 Godkendelse af dagsorden Det indstilles, at bestyrelsen godkender den udsendte dagsorden. Kirsten Malinovsky (KM) og Susanne Pia Hansen (SPH) bad om at få et punkt tilføjet om byggesags- og bestyrelseshonorar. Tilføjet som punkt 5.11 og med denne blev dagsorden godkendt. 2 Godkendelse af referat Referaterne fra bestyrelsesmødet d. 24. september 2013 er tidligere udsendt. Det indstilles, at bestyrelsen godkender referatet. Referat fra d. 24. september 2013 blev godkendt og underskrevet. Referat fra 28. maj blev underskrevet. 3 Orientering fra formandsskabet Nærmere orientering gives på mødet. Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning. John Adelsteen Andersen (JAA) Siden sidst er Peter Krogh flyttet fra DFB og som følger heraf trådt ud af bestyrelsen både for DFB og Domea. Petina Larsen (PL) er indtrådt i DFBs bestyrelse og Kirsten Malinovsky er indtrådt i Domeas bestyrelse. For et par år siden blev vi enige om, at der skulle gives information til alle beboere om, at referater kan hentes på hjemmesiden eller på ejendomskontoret. Kontaktperson Knud Sørensen fra Nybrovænge er gået bort og blev bisat for et par dage siden. Afdelingen står nu uden kontaktperson. John Adelsteen foreslog, at bestyrelsen forestår et informationsmøde for beboerne i de 2 afdelinger i Nybrovænge og i øvrigt arbejder for sammenlægning af disse afdelinger på sigt. DFB har anmodet Domea om en liste med afdelinger, der kan lægges sammen. Vi forventer snarest at modtage denne. Herudover vil vi gerne spørge Domea om hvordan det går med udlejningsaftalen i Kongensgade? Carsten Pedersen (CPE) overordnede set går det fint. Der er udfordringer, men vi ser dem som indkøringsvanskeligheder. 4 Orientering fra administrationen Orientering gives på mødet.

3 Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning. Pia Christiansen (PIC) orienterede om den nye situation i ledelsen i Region Øst. Bent Gordon ønsker af helbredsmæssige årsager at fratræde sin stilling som markedschef. Bent ønsker at fortsætte i Domea, og der foregår pt. sonderinger om hans fremtidige placering. Bent Gordon er en stor kapacitet for Domea, og det bliver selvfølgelig en udfordring i overgangsfasen i regionsledelsen at undvære ham. Vi forventer tidligst at have ansat en ny markedschef pr. 1. februar PIC orienterede videre om, at det går meget bedre med kundeservice. Den gennemsnitlige ventetid, når kunder, beboere mv. ringer ind er nu på omkring 1-2 minutter. 5 Boligselskabet DFB 5.1 Pressedækning DFB Domea har ikke registreret sager i pressen siden sidste bestyrelsesmøde. Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. CPE orienterede om, at der har været en artikel siden udsendelse af dagsorden omkring en sag om støvlus i en lejlighed i Gadehavegård. 5.2 Nedsættelse af Domeas priser per 1. januar 2016 Domeas bestyrelse har nu truffet endelig beslutning om fordelingen af den lovede gennemsnitlige besparelse på 20% fra 1. januar Fordelingen sker bl.a. med udgangspunkt i det bærende princip, at priserne i højere grad skal afspejle omkostningerne ved boligadministration. Konsekvensen heraf er, at priserne kommer til at afhænge af afdelingernes størrelse i de enkelte boligselskaber. Desto større boligafdelinger desto lavere pris. For DFB er konsekvensen en nedsættelse af prisen med 22% svarende til en årlig besparelse på kr Det skal i forlængelse heraf nævnes, at DFB allerede har forhandlet sig til en besparelse i den gældende forretningsføreraftale i forhold til Domeas standardpriser. I forhold til Domeas gældende standardpriser nedsættes administrationsbidraget for DFB med 27% svarende til kr. Det er bestyrelsen for DFB, der bestemmer, hvorledes denne besparelse skal fordeles mellem afdelingerne. Der er mulighed for at få nedsat prisen yderligere, hvis mindre afdelinger lægges sammen til større afdelinger under hensyntagen til prisstrukturen. Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning og indlede drøftelserne omkring fordelingen af besparelsen. Ovenstående blev uddybet ved fremvisning af film og tabel, der underbygger, hvorfor Domea arbejder for sammenlægning af afdelinger. Af tabellen fremgår det, at Domea på landsbasis samlet taber 28. mio. kr. om året på 337 afdelinger med mindre end 30 boliger. Årsagen hertil er, at mange af Domeas leverancer er de samme for små som for store afdelinger (regn-

4 skaber, budget, afdelingsmøder mv.). Det samlede dækningsbidrag fra kernedriften er negativt, men Domea sikre balance i økonomien via indtægter fra byggesager mv. Dækningsbidrag Afdelingsstørrelse Afdelinger Boliger Dækningsbidrag Gns. dækningsbidrag pr. bolig eller flere Hovedtotal Peter Hansen (PH) og JAA fremlagde et forslag til fordelingen af besparelse mellem DFBs afdelinger. De motiverede forslaget med, at de har prøvet at balancere mellem, at alle skal have noget ud af det, mens der også skal være incitament for de små afdelinger til sammenlægninger. Det blev aftalt, at organisationsbestyrelsen drøfter det fremlagte forslag videre på næste møde. PH og JAA udtrykte, at formandsskabet generelt støtter op om afdelingssammenlægninger. PIC supplerede, at den lokale identitet kan bevares ved at man laver en forretningsbestyrelse, der tager sig af budget, regnskab og lign., mens man kan have lokale beboerråd, som står for beboeraktiviteter og lign. 5.3 Tilslutning til Servicecenter København Ifølge procesplanen for servicecenter København skal DFB-afdelingerne 9309 Prags Boulevard, 9315 Ordrup Jagtvej, 9316 Hellerupvej, 9317 Harsdorffsvej og 9377 Ørnegårdsvej tilsluttes Servicecenter København pr. 1. januar Servicecenteret er under etablering og vil blive fysisk placeret på Følager 2, 2500 Valby. I henhold til planerne for servicecenteret skal følgende afdelinger deltage, når det er fuldt implementeret. Boligafdelinger Domea København boliger lejemåls enheder Kærbo incl. serv Byggesager

5 35-05 Verdishave incl. serv Teglholmen Gertsvej Tingvej Kurlandsgade Gudenåvej Baldersgade Frederikssundsvej/ Peder Lykkes Vej Gadekærvej Emblasgade Emblasgade Plejecenter incl. serv Følager Ved Kanalen 50 DFB 93-9 Prags Boulevard Ordrup Jagtvej Hellerupvej Harsdorffsvej Ørnegårdsvej Skelgården, Tårnby Dragør ÆB, Strandgården Frederiksberg ÆB, Fasangården I alt Domea 2015 er en stor omstillingsproces for Domea. Efter at Domea 2015 har været i implementeringsfase i godt 3/4 år, har Domea fundet det nødvendigt at tilpasse tidsplanen for DFBs afdelingers tilslutning til Servicecenter København. Dette fordi det ikke har været tidsmæssigt muligt for administrationen at køre en fyldestgørende inddragelsesproces for de relevante afdelinger. Domea foreslår derfor at udskyde tilslutningen til servicecenteret, og Domea ønsker at drøfte tidsplan og inddragelsesproces med DFBs bestyrelse. Det indstilles, at bestyrelsen drøfter ovenstående og i samarbejde med Domea træffer beslutning om den videre proces

6 PIC Domea vil gerne indstille til bestyrelsen, at Prags Boulevard og Harsdorffsvej tiltræder Servicecenter København pr. 1. januar Mens at planen for Ordrup Jagtvej, Hellerupvej og Ørnegårdsvej er, at der skal indledes en proces med bestyrelserne omkring tilslutningen, således at disse kan tilslutte sig d. 1. april Kristine Jacobsen (KJ) fra Domea 2015 præsenterede økonomien i Servicecenter København. Etableringsomkostningerne er Kr , og de fordeles efter lejemålsenheder. Ved Prags Boulevard og Harsdorffsvejs tilslutning er DFBs andel Kr og ved tilslutning af alle 5 relevante afdelinger, er den Kr De årlige driftsomkostninger er budgetteret til Kr , og det første år fordeles de hovedsageligt efter lejemålsenheder, mens det er meningen, at de fra år 2 skal fordeles efter forbrug. Hertil anvender Domea et tids- og opgavestyringssystem. Den årlige nettobesparelse for Prags Boulevard og Harsdorffsvej ved tilslutning til servicecenteret estimeres til kr (den ovenstående driftsomkostninger er indregnet). Her er tale om et konservativt estimat, idet det er beregnet ud fra en årlig besparelse på 5% på konto 114. Erfaringer fra steder, hvor man har kørt med driftsfællesskaber i længere tid er, at man kan opnå en besparelse på 15%-20%. Der var generel tilslutning fra bestyrelsen til det fremlagte, dog blev der udtrykt skepsis ved fordeling af snerydningsudgifterne pr. lejemålsenhed (det første år). Det blev aftalt, at Domea genovervejer fordelingen af snerydningsudgifterne. Bestyrelsen besluttede, at Prags Boulevard og Harsdorffsvej skal tilsluttes Servicecenter København pr. 1. januar Det blev tillige besluttet, at arbejdskapitalen skal dække DFBs andel af etableringsomkostningerne. Det blev aftalt, at Domea fremsender tillæg til forretningsføreraftale samt servicecenteraftalen til underskrift hos formandsskabet og til orientering til den øvrige bestyrelse. Det blev tillige aftalt, at Domea indleder en dialog med bestyrelserne for Ordrup Jagtvej, Hellerupvej og Ørnegårdsvej med henblik på en tilslutning pr. 1. april Bestyrelsen tilbød sin bistand i forbindelse med denne dialog. 5.4 Status for øvrige lokale servicecentre Servicecenter Frederikssund Mandag og onsdag d. 23. og 25. september 2013 blev der afholdt møder mellem kundechefen og afdelingerne i Slangerup og Skibby.

7 Der er ansat ny driftsleder i stedet for Nicki Laursen som har fået job i servicecenter København. Nicki bor på Amager. Den nye driftsleder hedder Kim Raagaard og vil blive præsenteret for bestyrelserne i Slangerup og Skibby i løbet af november. Samtidig laves der markvandring. Det forventes, der laves budgetmøder i løbet af januar 2014 og afdelingsmøder til februar/marts Servicecenter Kalundborg Kundechef Anders Hornehøj har fået nyt job og stopper således i Domea ved udgangen af november. Der pågår pt. overvejelser om stillingens genbesættelse. Dette har selvfølgelig betydning for servicecenterprocessen, som således endnu befinder sig på det indledende stadie. Servicecenter Høje Tåstrup Kundechef Carsten Pedersen Dette servicecenter befinder sig endnu i den indledende fase. Det skal efter planen servicere Gadehavegård, Charlottegården, Spotorno, Bryggergården og Hanebred. Siden sidste har der været holdt et samlet møde med alle relevante medarbejdere omkring indholdet af et servicecenter, og hvilken indflydelse det har på deres arbejdsliv. Mødet foregik i en god ånd. Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning KM Som afdelingsbestyrelsesformand har jeg kunnet ønske mig at være blevet mere inddraget i hvad der foregår og få bedre information i forbindelse med vores overgang til en ny kundechef og Servicecenter Frederikssund. PIC Det er en erfaring for Domea her 10 måneder inde i Domea implimenteringen, at der er behov for øget fokus på inddragelse og information til afdelingsbestyrelserne. 5.5 Betinget købsaftale Tikøbgade På organisationsbestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 blev det besluttet, at DFB skulle byde ind på at blive bygherre for Den Tredje Revle. DFB har efterfølgende vundet udbuddet. I den forbindelse har formandskabet underskrevet en købsaftale for byggegrunden på Tikøbsgade. Den underskrevne købsaftale er vedlagt som bilag. Det indstilles, at bestyrelsen godkender den underskrevne købsaftale. Bestyrelsen godkendte den underskrevne købsaftale. 5.6 Konsekvenser af ny lovgivning om tab ved fraflytning for dispositionsfonden I tabellen nedenfor fremgår det, at DFBs afdelinger samlet tabte kr på fraflytninger i regnskabsåret 10/ /2012, og at det tilsvarende tal for regnskabsåret 10/ /2013 var kr en måned inden skæring. Med den nye lovgivning, der blev orienteret om på sidste organisationsbestyrelsesmøde, vil konsekvensen heraf have været en ekstraudgift for dispositionsfonden på hhv. kr og kr.

8 Som modvægt til denne nye forpligtelse er indbetalingerne til dispositionsfonden fra afdelingerne blevet forhøjet til kr pr. lejemålsenhed indtil dispositionsfonden udgør kr pr. lejemålsenhed. Forhøjelsen betyder maksimalt kr ekstra årlige indtægter til dispositionsfonden i DFB. Det må således antages, at lovgivningen fremadrettet har en samlet negativ indvirkning på dispositionsfonden på over 3 mio. kr. pr. år. Dette er selvfølgeligt svært at fastsætte, idet det ikke er klart, hvor mange penge afdelingerne fremadrettet vil tabe ved fraflytninger. Men der har generelt været en stigende tendens i tabet ved fraflytninger i den almene sektor i de seneste år. Tab ved fraflytning Dækkes af dispositionsfonden Dækkes af dispositionsfonden Charlottegården Prags Boulevard Morelhaven Markedspladsen Hellerupvej Rosenhaven Sølvkær Gadehavegård Bryggergården Blommestien, Kirsebærstien og Navrvej Kongensgade Spotorno Hanebred Købmandsgården Klostergården Ørnegårdsvej Klostergården, etape I alt Vedlagt er det seneste udarbejdede langtidsbudget for Dispositionsfonden. Af dette fremgår det, at en årlig ekstra udgift på 3 mio. kr. vil have alvorlige konsekvenser for selskabets muligheder for at støtte op om den række af renoveringer mv. som selskabets afdelinger står overfor. Domea anbefaler derfor bestyrelsen at søge dispensation hos kommunen for loven.

9 Det indstilles til bestyrelsen at træffe beslutning om der skal søges dispensation for lovændringen. KM hvad er den bagvedliggende intention med loven? Michael Jørgensen (MHJ) intentionen er en mere solidarisk fordeling af de voksende udgifter til tab ved fraflytninger. Problemet ved lovgivningen især i DFBs tilfældet er, at den gør det sværere for organisationsbestyrelserne at anlægge en samlet betragtning på udfordringerne i de enkelte afdelinger ved anvendelsen af dispositionsfondsmidlerne. PIC lige meget hvordan man vender og drejer det, er det et problem, at enten selskabet eller afdelingerne taber så mange penge ved fraflytninger, og vi har behov for at have fokus på at bringe disse udgifter ned. Her har vi brug for organisationsbestyrelsens hjælp til at iværksætte initiativer og måske udfordre rammerne. JAA Bestyrelsen medvirker gerne til at få disse udgifter ned. Domea må komme med de nødvendige forslag til at nedbringe disse udgifter, og så må vi forholde os til dem i bestyrelsen. Det blev besluttet at søge om dispensation for, at dispositionsfonden skal dække tab ved fraflytninger. 5.7 Domeas deltagelse i byggemøder I forlængelse af drøftelserne på sidste bestyrelsesmøde omkring Domeas deltagelse på byggemøder har Peter Hansen udarbejdet et diagram over byggeriets organisering og flow. Diagrammet er vedlagt som bilag. Det indstilles, at bestyrelsen fortsætter drøftelser fra sidste møde med udgangspunkt i ovenstående diagram. PH uddybede pointerne i diagrammet og konkluderede, at bygherren, afdelingsbestyrelsen, kun deltager på bygherremøder i udførelsesfasen og ellers fokuserer sin indflydelse på projekteringsfasen. Det blev besluttet, at diagrammet skal danne udgangspunkt for bestyrelsernes virke i de kommende mange byggesager. 5.8 Status på mål og værdiarbejdet Visionsgruppen bestående af John Adelsteen, Kirsten Malinovsky, Susanne Pia Hansen og Peter Hansen fremlægger status på mål og værdiarbejdet med udgangspunkt i vedlagte oplæg og referat fra møde i visionsgruppen d. 11. november Det indstilles, at bestyrelsen drøfter visionsgruppens oplæg. Det indstilles, at bestyrelsen træffer beslutning om der skal afholdes en studietur i januar eller februar med besøg af afdelinger man ikke nåede på seneste studietur.

10 JAA orienterede om status - Det korte af det lange er, at vi lige trækker vejret til efter repræsentantskabet. Vi drøfter med repræsentantskabet, hvorledes vi inddrager dem og afdelingerne. KM uddybede, at vi har valgt 3 hovedoverskrifter, og at vi så gerne vil inddrage repræsentantskabet i at fylde indhold på. Det blev besluttet at tage på en 1-dags studietur inden repræsentantskabsmødet for at besøge afdelinger, vi ikke nåede på den 1. tur. Der blev nedsat et planlægningsudvalg bestående af SPH, KM og MHJ. MHJ indkalder til møde i dette udvalg. 5.9 Kundechefers deltagelse på organisationsbestyrelsesmøder Grundet den geografiske spredning og flere servicecentre vil der på sigt være flere kundechefer, der varetager administrationen og driften af DFBs afdelinger. Det er Domeas vurdering, at det af ressourcemæssige og mødeafviklingsmæssige grunde er hensigtsmæssigt, at Carsten Pedersen som hovedregel deltager i møderne, mens de øvrige kun deltager hvis det er væsentligt i forhold til behandlingen af specifikke sager i relevante afdelinger. Det indstilles, at bestyrelsen beslutter, om den kan tilslutte sig Domeas vurdering. PIC Domea holder løbende taskforce-møder om DFB med kundecheferne, og ellers mener vi, at det primært er CPE, der bør deltage på møderne. Er der nogle ekstraordinære sager i afdelinger under en anden kundechef tager vi selvfølgelig denne med. Bestyrelsen tilsluttede sig Domeas vurdering Styringsdialog 2013 Domea er på vegne af DFB blevet indkaldt til styringsdialog møde med Københavns Kommune Torsdag d. 6. marts Processen for styringsdialogen er som følger: Domea afleverer styringsdialog senest mandag den 2. december 2013, og er der emner som DFB ønsker, der skal behandles, skal de indmeldes senest fredag den 3. januar 2014 Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning Det blev aftalt, at Domea fremsender styringsrapporten til bestyrelsen Byggesagshonorar og bestyrelseshonorar KM og SPH spurgte om muligheden for at overføre honoraret til den afdeling man kommer fra.

11 Domea orienterede om, at dette er muligt, men at der kan være skattemæssige konsekvenser heraf. Domea undersøger dette nærmere. 6 Afdelinger i drift Charlottegården Kommunens tilbagemelding på klage over afdelingsmøde I skrivelse af 7. oktober meddeler Høje Tåstrup kommune svar på klagen over afholdelse af afdelingsmøde d. 15. maj i Charlottegården. Kommunen har givet Domea medhold i, at mødet er afholdt efter gældende regler. Kommunens skrivelse vedlægges som bilag Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning Charlottegården Skattebesparelse I efteråret 2012 indgik Domea et samarbejde med et advokatkontor, der har specialiseret sig i SKATs ansættelse af grundværdier. Samarbejdet blev indgået som led i vores løbende bestræbelser på at administrere jeres boligorganisation og afdelinger så økonomisk og effektiv som muligt. Kontoret blev konkret antaget til, i løbende samarbejde med Domea, at undersøge mulighederne for, om I kunne få reduceret/nedsat ejendomsskatten både bagudrettet og fremover. Aftalen blev indgået på baggrund af, at vi desværre har oplevet, at der sker fejl ved SKATs ansættelse af grundværdierne. Det skyldes kort sagt, at SKAT ikke tager hensyn til bl.a. lokalplaner, kommuneplaner, byplansvedtægter, bygningsreglementer m.m. Når SKAT skal beregne grundværdierne for almene ejendomme, skal de i henhold til gældende regler ansætte grundens værdi som ubebygget under hensyn til de offentlige byrder, som er gældende for den ubebyggede grund. Plangrundlaget spiller i den forbindelse en afgørende rolle. Det har vist sig, at samarbejdet med advokatkontoret har været særligt udbytterigt for netop Charlottegården. SKAT har medio september 2013 foreslået at ændre værdien af grunden fra kr ,- til kr ,-. En ændring på ca. 14. mio. kr. Det betyder for jer en ændret fremtidig besparelse på kr ,- i både 2014 og 2015, dvs. i alt kr ,-. Dette er pt. blot for årene 2014 og Der er nu anmodet om ordinær genoptagelse af ejendomsvurderingerne for 2009 og 2010, samt ekstraordinær genoptagelse. SKAT har ikke taget stilling til disse anmodninger endnu. Det afventer vi. Ejendomsvurderingerne for 2009 og 2010 (som pt. afventer behandling hos SKAT) styrer ejendomsskatten i 2011, 2012 og Genoptagelsen af disse vurderinger er således afgørende for tilbagebetalingen i perioden fra Derfor kender vi ikke tallene for disse år endnu. Aftalen med advokatkontoret er blevet indgået på no cure no pay vilkår. Det vil sige, hvis en afdeling ikke opnår en besparelse, så er advokatkontorets arbejde gratis. Opnås en besparelse, så skal afdelingen betale kontoret for arbejdet. Honoraret må ikke overstige et beløb svarende til 10 måneders besparelse i ejendomsskatten. Hvis der opnås besparelse for 2010, 2011, 2012 og 2013 da må honoraret ikke overstige et beløb svarende til 25% ekskl. afsavnsrenter. Da vi ikke endnu ved om der sker ændringer i de foregående år, da kender vi ikke honoraret endeligt endnu.

12 Det er dog aftalt, at honoraret først skal betales, når besparelsen er realiseret, således at jeres budgetter ikke belastes pludseligt. Da nedsættelsen af ejendomsvurderingen for 2012 medfører en besparelse i ejendomsskatten i 2014 og 2015, da vil afregning af honorar først ske i januar 2014, hvor I skulle være pålignet den højere ejendomsskat. Domea opkræver i øvrigt ikke noget honorar for arbejdet. Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning Gadehavegård Ny Boligsocial helhedsplan Som følge af de løbende forhandlinger med Høje Tåstrup Kommune, Landsbyggefonden og afdelingsbestyrelsen er den boligsociale helhedsplan gældende fra 1. januar 2014 til 31. december 2017 nu færdig. Forhandlingerne har medført, at tilskuddet fra Landbyggefonden er blevet forhøjet med kr. uden at afdelingen eller selskabet har skullet stille med yderligere penge. I alt lyder tilskuddet fra Landsbyggefonden på kr og det samlede budget på kr Gadehavegård og Høje Tåstrup Kommune stiller hver med kr , mens de resterende midler udgøres af lokaler og medarbejdertimer. Herudover indgår Domea pt. i forhandlinger om generelt at styrke den boligsociale indsats med et tilskud til central boligsocial koordination i Domea. Dette vil i fald det kommer igennem også have positive konsekvenser for Gadehavegård og kan betyde en efterfølgende forhøjelse af tilskuddet til Gadehavegård til indirekte finansiering heraf. Helhedsplan skal nu endelig godkendes i Høje Tåstrup Kommune og Landsbyggefonden. Helhedsplanens bemanding kommer til at bestå af en projektleder, en ungemedarbejder og 4 projektmedarbejdere (ikke fuldtid). Helhedsplanen arbejder inden for 3 indsatsområder, og der er planlagt 14 projekter, som det fremgår af nedenstående tabel. Der vil løbende i udførelse af arbejdet opstå nye ideer og muligheder, og det er projektlederens opgave hele tiden at tilpasse helhedsplanen de givne muligheder og udfordringer i området. Indsatsområde Børn, unge og familien Uddannelse, beskæftigelse og erhverv Beboernetværk, inddragelse og demokrati Projekt Forældrecafé på Gadehaveskolen Familienetværk Bydelsmødre Streetmasters - Kulturagenter i GHG Værested for udsatte unge Lommepengeprojekt for de årige Fritidsjobindsats for årige Vejledning og jobskabelse for voksne Frivlligformidling og netværk Gadehavegård på plakaten Konfliktløsning - Tal med din nabo Beboercafeen Nethood - IT for alle Samarbejde med socialpsykiatrien

13 Helhedsplanen er vedlagt som bilag. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 6.4 Sølvkær advokatsag Der er afsagt dom i sagen i retten i Glostrup d. 10. oktober. DFB er blevet frifundet. Yderligere orientering gives på mødet. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning PIC orienterede om, at sagen er blevet anket af modparten Købmandsgården - Undertag Teytaud Rådgivende Ingeniører har den 5. november sammen med ejendomsmester Tanja Hornehøj foretaget en gennemgang af tagbelægningen på ejendommen Kirketorvet 5. Det skete i forlængelse af, at en tømrer har vurderet, at der var problemer med tagkonstruktionen. Blandt andet trænger der vand ind i bygningen under snevejr. Rådgiveren konkluderede, at taget ikke er konstrueret korrekt. Rådgiveren anbefaler at taget, på trods af at det har en restlevetid på 5-10 år, udskiftes helt. Denne udskiftning vurderes på nuværende tidspunkt at kunne koste op til kr. 1,5 mill. Vi vurderer, at det vil være muligt at søge Byggeskadefonden om støtte til renoveringen da taget stadigvæk er under 20 år gammelt. Desuden kan det dokumenteres, at undertaget er konstrueret forkert. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. JAA er der noget man kan gøre midlertidigt? Tanja Hornehøj Rådgiveren orienterede om, at tagkit er en mulighed, men det er også meget dyrt. Problemet opstår, når der er tøsne, så kommer der vand ind. CPE - Vi ved ikke hvor lang sagsbehandlingstiden er i Byggeskadefonden, men det er klart, at vi løbende har fokus på problemet og klar til at tage handling herpå, hvis det bliver nødvendigt Markedspladsen ansøgning om dækning af udgifter ved museangreb Afdelingsbestyrelsen i Markedspladsen fremsendte til sidste bestyrelsesmøde en ansøgning om støtte på i alt kr til dækning af renoveringsudgifter i forbindelse med udbedring af skader efter museangreb i 3 lejligheder. Bestyrelsen besluttede følgende: Det blev besluttet, at bede Domea om at kvalificere ansøgningen med oplysninger om afdelingens økonomiske situation og så udskydes beslutningen til næste bestyrelsesmøde Om afdelingens situation kan Domea bl.a. oplyse, at afdelingen er økonomisk presset bl.a. pga. udlejningsvanskeligheder, og at afdelingen står overfor en større renovering,

14 hvor Landsbyggefonden foreløbigt har nikket ja til støttede lån for 20 mio. kr. Men herudover kan der blive behov for yderligere ustøttede arbejder. For at sikre en samlet langtidsholdbar økonomi i afdelingen vil det blive nødvendigt at søge kapitaltilførsel i Landsbyggefonden via 1/5-delsordning. I det tilfælde vil DFBs dispositionsfond skulle bidrage med 1/5. Bestyrelsen har tidligere godkendt at bidrage med kr , men samlet set bliver der givetvis brug for et større tilskud. Det endelige beløb kan dog først opgøres, når det samlede omfang af renoveringen er på plads. I de seneste år har afdelingen oparbejdet et underskud, da det har været nødvendigt at holde huslejestigninger på et konkurrencedygtigt niveau. Det oparbejdede underskud er på i alt kr Herudover kommer udgifterne til museangrebet. Underskuddet forventes at vokse med yderligere kr i det netop påbegyndte regnskabsår. På kort sigt er afdelingens likvider presset, og Domea anbefaler derfor bestyrelsen at yde et lån svarende til udgifterne til museangrebet. Lånet anbefales at være rente og afdragsfrit i 2 år, hvorefter det skal tilbagebetales over 3 år. Lånet løser ikke afdelingens langsigtede problemer, og Domea vil vende tilbage med sagen, når dialogen med Landsbyggefonden er kommet videre. Hvad angår Landsbyggefonden, så har afdelingen i skrivelse af 11. november 2013 fået henstand med tilbagebetalingen af tidligere bevilligede særstøttelån. Dette under henvisning til at Landsbyggefonden forventer en ansøgning om kapitaltilførsel og afdelingens økonomiske situation. Det indstilles, at bestyrelsen bevilger et likviditetslån på kr til Markedspladsen. Det indstilles, at lånet skal være rente- og afdragsfrit de første 2 år, hvorefter det skal tilbagebetales over 3 år. Bestyrelsen bevilgede ovennævnte lån. KM påpegede, at det er vigtigt at kommunikere baggrunden for at det i første omgang bliver et lån og ikke et tilskud til afdelingsbestyrelsen. Domea sikrer dette. 7 Mødeplanlægning Følgende møder og arrangementer er berammet frem til næste repræsentantskabsmøde. Bestyrelsesmøder: mandag d. 20. januar 2014 Kl mandag d. 10. marts 2014 Kl hos Domea på Oldenburg Alle Repræsentantskabsmøde: torsdag d. 20. marts 2014 kl Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Næste møde planlægges afholdt ude i byen. Domea finder et sted. 8 Eventuelt Der var intet under eventuelt.

Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 74 Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 17.00 Hos Bistro Boheme, Esplanaden 8 København K

Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 74 Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 17.00 Hos Bistro Boheme, Esplanaden 8 København K Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 74 Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 17.00 Hos Bistro Boheme, Esplanaden 8 København K Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 75 Tirsdag d. 3. februar 2015 kl. 17.00 Hos Domea, Oldenburg Alle 3, Høje Tåstrup

Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 75 Tirsdag d. 3. februar 2015 kl. 17.00 Hos Domea, Oldenburg Alle 3, Høje Tåstrup Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 75 Tirsdag d. 3. februar 2015 kl. 17.00 Hos Domea, Oldenburg Alle 3, Høje Tåstrup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

En repræsentant fra en afdeling kan udover sin egen stemme kun afgive én stemme iht. fuldmagt fra en anden stemmeberettiget (jf. vedtægternes 9).

En repræsentant fra en afdeling kan udover sin egen stemme kun afgive én stemme iht. fuldmagt fra en anden stemmeberettiget (jf. vedtægternes 9). Danske Funktionærers Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag d 20. marts 2014 kl. 18.00 Mødet afholdes hos Domea, Oldenburg Alle 3, 2630 Taastrup Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 63 26. februar 2013 kl. 17.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup

Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 63 26. februar 2013 kl. 17.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 63 26. februar 2013 kl. 17.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

En repræsentant kan udover sin egen stemme kun afgive én stemme iht. fuldmagt fra en anden stemmeberettiget (jf. vedtægternes 9).

En repræsentant kan udover sin egen stemme kun afgive én stemme iht. fuldmagt fra en anden stemmeberettiget (jf. vedtægternes 9). Danske Funktionærers Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag d 21. maj 2015 kl. 18.00 hos Domea, Oldenburg Alle 3, 2630 Taastrup Referat Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse

Læs mere

Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 69 10. marts 2014 kl. 17.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup

Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 69 10. marts 2014 kl. 17.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 69 10. marts 2014 kl. 17.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2.

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts 2014 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg... 2 1.1

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen Sabine Dedlow Ursula Sandberg - afbud Arne Blom

Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen Sabine Dedlow Ursula Sandberg - afbud Arne Blom Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 12. februar 2015 kl. 18.00 på Nordtoften Farum Hovedgade 54, Farum Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen Boligselskabet Domea København Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag d. 13. december 2011 kl. 18.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen Ballerup Boligselskab Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2011, kl. 18.00 i bestyrelseslokalet i Bispevangen 12, st.th. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Boligselskabet BSB Assens

Boligselskabet BSB Assens Boligselskabet BSB Assens af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. september 2014 kl. 14.00 i Fælleshuset, Skjoldvænget 100, 5610 Assens. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Assens... 2 1.1 Orientering

Læs mere

Boligselskabet Vissenbjerg

Boligselskabet Vissenbjerg Boligselskabet Vissenbjerg Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i Fælleshuset på Hesbjerglund, 5492 Vissenbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet Vissenbjerg...

Læs mere

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Dagsorden: Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Skive Boligselskab...

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Boligselskabet Farumsødal

Boligselskabet Farumsødal Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag d. 4. december 2013 kl. 17.00 i Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520 Farum. DAGSORDEN TIL INTERN BRUG I BESTYRELSEN Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat af

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Dagsorden: Efter mødet vil der være forplejning, så det er ekstra vigtigt at vide om I deltager i mødet på grund. Deltagere fra bestyrelsen

Dagsorden: Efter mødet vil der være forplejning, så det er ekstra vigtigt at vide om I deltager i mødet på grund. Deltagere fra bestyrelsen Boligselskabet Domea København Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 17.00 i selskabslokalet beliggende Gadekærvej 16 st., Valby Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 62 13. december 2012 kl. 17.00 På 71 Nyhavn Hotel, Nyhavn 71, 1050 København K

Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 62 13. december 2012 kl. 17.00 På 71 Nyhavn Hotel, Nyhavn 71, 1050 København K Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 62 13. december 2012 kl. 17.00 På 71 Nyhavn Hotel, Nyhavn 71, 1050 København K Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen:

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Boligselskabet Domea København Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 26. marts 2013 kl. 17.00 i bestyrelseslokalet Gadekærvej 32, 2500 Valby Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

I mødet deltog fra organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet:

I mødet deltog fra organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet: Boligselskabet Nykøbing Mors Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 25. marts 2014 kl. 15.00, i gildesalen Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors side 1 Godkendelse af referat... 2

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74

Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74 Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74 Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

Søndersø Ældreboliger

Søndersø Ældreboliger Søndersø Ældreboliger Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. juni 2012 kl. 13.30 på Mørkenborg Kro, Rugårdsvej 831, 5474 Veflinge Dagsorden: 1 Søndersø Ældreboliger... 2 1.1 Orientering

Læs mere

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård.

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. HVALSØ BOLIGSELSKAB 15. december 2014 Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. Deltagere: Gitte Geertsen, Troels Andersen, Maria Larsen, Charlotte Nielsen, Bettina

Læs mere

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde som afholdtes Torsdag den 7. maj 2015 kl. 11.

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde som afholdtes Torsdag den 7. maj 2015 kl. 11. Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde som afholdtes Torsdag den 7. maj 2015 kl. 11.00 På Toftehøjen Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

Domea, Boligcenter Haderslev, den 17. juni 2013. Side 1 af 7

Domea, Boligcenter Haderslev, den 17. juni 2013. Side 1 af 7 Boligselskabet Futura Fredericia Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 29. maj 2013 kl. 18.30 Mødet blev holdt i fælleshuset Thygesmindevej 81, Fredericia. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 54 Torsdag d. 23. februar 2012 kl. 17.30 i Domeas lokaler, Oldenburg Allé 3, 2630

Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 54 Torsdag d. 23. februar 2012 kl. 17.30 i Domeas lokaler, Oldenburg Allé 3, 2630 Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 54 Torsdag d. 23. februar 2012 kl. 17.30 i Domeas lokaler, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen. Jens Thestrup, næstformand (afbud) Uffe Frejdal Nielsen (afbud)

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen. Jens Thestrup, næstformand (afbud) Uffe Frejdal Nielsen (afbud) Boligselskabet Domea København Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 kl. 17.00 på Gadekærvej nr. 16, 2500 Valby Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61.

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. august 2012, kl. 18.30 Fraværende: Ulla Dinesen (afbud) 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Kim Randrup, næstformand Gert E. Olsen Jørgen J. Adsersen Jørn Nielsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Kim Randrup, næstformand Gert E. Olsen Jørgen J. Adsersen Jørn Nielsen Boligselskabet Rosenvænget Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. august 2012 kl. 17.00 i beboerhuset, Gefionvej 50, 3600 Frederikssund Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 2 2 Boligselskabet

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Boligselskabet BSB Ørbæk

Boligselskabet BSB Ørbæk Boligselskabet BSB Ørbæk Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 22. januar 2014 kl. 10.00, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden 1. Orientering fra formanden 2. Status på

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 24. maj 2011 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Kim Randrup, næstformand (afbud) Jørn Nielsen Jens Hoffmann Lone Krogsgaard

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Kim Randrup, næstformand (afbud) Jørn Nielsen Jens Hoffmann Lone Krogsgaard Boligselskabet Rosenvænget Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 2. oktober 2014 kl. 17.00 i mødelokalet Rosenvænget beliggende Heimdalsvej 7 C, 3600 Frederikssund Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard.

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 19. september 2012 kl. 16.00, i afdeling Buen, Buen 11 i Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT. til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup.

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT. til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup. Brøndby, den 31. august 2015 ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup. Deltagere: Allan Rasmussen

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 28. november 2013 Referat Mødeart: Ekstraordinært afdelings- og organisationsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: kl.

Læs mere

Ballerup Boligselskab

Ballerup Boligselskab Ballerup Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Afholdt tirsdag den 13. maj 2014 Bispevangen 12, st. th., 2750 Ballerup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 2. november 2011 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Side. Øvrige deltagere: Fra Domea, Kundechef Frank Hansen. Der var afbud fra Anni Thomsen Nanna Møller Kristensen

Side. Øvrige deltagere: Fra Domea, Kundechef Frank Hansen. Der var afbud fra Anni Thomsen Nanna Møller Kristensen Boligselskabet Nykøbing Mors Referat af organisationsbestyrelsesmøde, Tirsdag den 16. december 2014 kl. 13.00, i gildesalen Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Boligselskabet

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Ulla Torp, formand Povl Povlsen Trine Feldstedt Ole Stolberg Inge-Lise R. Rasmussen Kirsten Madsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Ulla Torp, formand Povl Povlsen Trine Feldstedt Ole Stolberg Inge-Lise R. Rasmussen Kirsten Madsen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 8. september 2014 kl. 18.00 i fælleshuset beliggende Melby Stationsvej 12 B, 3370 Melby Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer.

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer. Albertslund Boligselskab 19. september 2012 Referat fra ekstraordinært selskabsbestyrelsesmøde den 5. september 2012 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Hans Holm, John Christiansen, Dorte Nejrup, Lars

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ. Domea Randers Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ. Dagsorden var : Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Domea Vejle-Børkop Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 4. september 2014 kl. 19.00 På Damhaven 1, 7100 Vejle

Domea Vejle-Børkop Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 4. september 2014 kl. 19.00 På Damhaven 1, 7100 Vejle Domea Vejle-Børkop Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 4. september 2014 kl. 19.00 På Damhaven 1, 7100 Vejle Dagsorden: 1 Valg af dirigent... 2 2 Orientering fra formanden...

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 30. oktober 2014 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling s bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Onsdag den 8. oktober 2014 kl. 17.00 Deltagere

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg...

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt Jørgensen, Grete

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: LH Referat udsendt den: 19. november 2014

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: LH Referat udsendt den: 19. november 2014 REFERAT Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Mødetid: Onsdag den. 19.11.2014

Læs mere

Haderslev Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde onsdag, den 17. september 2014 kl. 9.00.

Haderslev Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde onsdag, den 17. september 2014 kl. 9.00. Haderslev Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde onsdag, den 17. september 2014 kl. 9.00. Mødet blev afholdt i Fælleshuset, Bakkebo, 6100 Haderslev med efterfølgende repræsentantskabsmøde,

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 12. november 2012 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. oktober 2012 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 10. december 2014

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 10. december 2014 INDKALDELSE Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den.

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Peter Hansen, næstformand Bente Nees Susanne Pia Hansen Petina Larsen, fraværende

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Peter Hansen, næstformand Bente Nees Susanne Pia Hansen Petina Larsen, fraværende Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 61 30. oktober 2012 kl. 19.30 (Umiddelbart efter repræsentantskabsmødet) Hos Domea, Oldenburg Alle 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 15. april 2014 Referat af Sted og tidspunkt kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B.

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B. Referat Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hanne Olesen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 26-03-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul

Læs mere

Domea Aabybro Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 15.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro

Domea Aabybro Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 15.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro Domea Aabybro Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 15.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Domea Aabybro...

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 17. juni 2014 kl. 13.00 i fælleshuset, Tømmergaarden 36, 1. 5600 Faaborg.

Referat af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 17. juni 2014 kl. 13.00 i fælleshuset, Tømmergaarden 36, 1. 5600 Faaborg. Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 17. juni 2014 kl. 13.00 i fælleshuset, Tømmergaarden 36, 1. 5600 Faaborg. Dagsorden: 1 Domea Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr.

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr. Glostrup, den 25.04.2012 SA Referat Den 24. april 2012 Boligselskabet Hjem Mødeart: Bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen Mødested: Afdeling: 0. Advokat Mads Thyregod Mødetid kl. 17.00 Hammerensgade

Læs mere

Boligselskabet BSB Egebjerg

Boligselskabet BSB Egebjerg Boligselskabet BSB Egebjerg Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 4. juni 2012 kl. 16.00 i Domea Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Egebjerg...

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen

Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen Boligselskabet Domea Køge Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Der afholdtes mandag den 29. juni 2015 kl. 18.00 i Servicecenter Solrød beliggende Lindeholmen 6, st. th Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Boligselskabet BSB Årslev

Boligselskabet BSB Årslev Boligselskabet BSB Årslev af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 17. december 2013 kl. 17.00 i Nøddevængets fælleshus, 5792 Årslev. Dagsorden: Boligselskabet BSB Årslev... 2 1.1 Orientering fra formanden...

Læs mere

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby.

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

Udsendt den 28. november 2013

Udsendt den 28. november 2013 Haderslev Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 27. november kl. 19.00 Mødet blev holdt på Hotel Harmonien, Gåskærgade, Haderslev, og startede med spisning. Dagsorden Side

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen Boligselskabet DFB Dagsorden til organisationsbestyrelsesmøde nr. 52 Onsdag d. 30. november 2011 kl. 17.30 i Domeas lokaler, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2

Læs mere

REFERAT af møde i organisationsbestyrelsen i Holbæk Boligselskab. Mandag d. 3. marts 2014 kl. 17.00. Mødet fandt sted på Kløverstien 205, 4300 Holbæk

REFERAT af møde i organisationsbestyrelsen i Holbæk Boligselskab. Mandag d. 3. marts 2014 kl. 17.00. Mødet fandt sted på Kløverstien 205, 4300 Holbæk REFERAT af møde i organisationsbestyrelsen i Holbæk Boligselskab Mandag d. 3. marts 2014 kl. 17.00. Mødet fandt sted på Kløverstien 205, 4300 Holbæk Mødedeltagere: Bestyrelsen: Michael Rasmussen, fmd.

Læs mere

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab.

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab. Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsårene 2011 og 2012 Dato: Den 14. november 2013 Kl.: 09.00-13.00 Sted: Sorø Stuen i Tinghuset på Torvet i Sorø Deltagere: Sorø

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. MARTS 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. MARTS 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. februar 2012, kl. 18.30 Fraværende: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Godkendelse af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 25. januar

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

Notat. 2. maj 2013. Referat

Notat. 2. maj 2013. Referat Notat Kultur, Erhverv og Udvikling Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 2. maj 2013 Referat Forum: Styringsdialogmøde med BSB Svendborg Dato: 1. marts 2013 Sted: Svendborg Rådhus Deltagere: Svend Erik

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start Møde -referat Sted Start 20. november 2014 Deltagere Mariebo-Møllen Kl. 14:00, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant Teddy

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 30. oktober 2012 Referat af: Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato og -tid: onsdag

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. januar 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 32 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Karetmagerporten 1 B, 2650 Hvidovre. Tlf./Fax: 36 49 42 97 afd. 3501 Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 2. december 2004 Mødedeltagere: Jan Lemser Jes Rønving

Læs mere