Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK"

Transkript

1 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Regnbuehuset Anmeldt tilsyn Marts

2 Indholdsfortegnelse bemærkninger og anbefalinger grundlag Oplysninger Opfølgning på foregående tilsyn Opfølgning fra sidste tilsyn Opfølgning fra andre tilsyn Fysiske rammer Pædagogik Pædagogisk metode og referenceramme Pædagogiske planer Hverdagsliv Hverdag og aktiviteter Sundhed, kost og motion Sprogbrug og omgangsformer Tryghed og trivsel Medicinhåndtering Magtanvendelse Organisatoriske og personalemæssige forhold Rammer for arbejdet Belægning Personalesituation, kontinuitet og stabilitet Internt samarbejde og kommunikation Samarbejde med pårørende/værge Øvrige udfordringer eller aktuelle opmærksomhedsområder Formål og metode Formål med tilsynet Metode varsling og tilrettelæggelse BDO s definitioner på bemærkninger, anbefalinger og påbud Kontaktoplysninger BDO Kommunernes Revision

3 1 BDO har på vegne af Høje-Taastrup Kommune foretaget et anmeldt tilsyn på Regnbuehuset. BDO er kommet frem til følgende på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet gennem interviews og observationer. Det overordnede indtryk af Regnbuehuset er, at medlemmerne er meget tilfredse med stedet, og at de oplever stor ligeværdighed, respekt og trivsel ved at arbejde på Regnbuehuset. Dog bemærker tilsynet, at dårlig økonomi grundet manglende medlemmer fylder meget hos såvel leder, medarbejderne og medlemmerne. Leder påpeger, at hun ønsker et tættere samarbejde med kommunerne, herunder med Høje-Taastrup Kommune, bl.a. med henblik på øget medlemstal. Det er tilsynets, at der er god sammenhæng mellem det beskrevne grundlag og personalets redegørelse for det pædagogiske arbejde. Der er fokus på en rehabiliterende indsats med fokus på, at en vigtig del af det at drive Regnbuehuset er, at det er en fælles opgave, som kun kan løses grundet medlemmernes ressourcer og praktiske indsats. Målet er, at medlemmerne opnår styrke til kunne bevæge sig ud på arbejdsmarkedet. Tilsynet vurderer, at der arbejdes med udarbejdelse af MUS-skemaer som afsæt for MUSsamtaler med medlemmerne. Det er endvidere tilsynets, at medlemmernes udtalelser vidner om, at de oplever en god effekt af at komme i Regnbuehuset. Idet der ikke i tilstrækkelig grad er fulgt op på anbefalingen fra sidste tilsyn, gentager tilsynet anbefalingen fra sidste tilsyn omkring dokumentation og løbende evaluering af MUS-skemaer og MUSsamtalerne. Det er tilsynets, at medlemmerne tilbydes en god hverdag, hvor de er sikret indflydelse på egne opgaver og roller. Tilsynet oplever, at medlemmerne er tilfredse med deres hverdag og opgaver, og at der er fokus på at de udvikler deres kompetencer. Der eksisterer generelt en god omgangsform og sprogbrug, kendetegnet ved ligeværdighed. Eventuelle konflikter løses gennem dialog. Derudover arbejdes der med et løbende fokus på emnet via samtaler i de enkelte enheder og ved MUS-samtalerne. Det er tilsynets indtryk, at medlemmerne oplever sig trygge og trives ved at være og arbejde i Regnbuehuset. I relation til sundhed, kost og motion, er det tilsynets, at der er et godt fokus på området, og at interessen for sundhed også findes hos medlemmerne. På baggrund af medarbejderens, anbefaler tilsynet, at der udarbejdes en kostpolitik eller standard, hvori der bl.a. kan indgå det gode arbejde, der allerede foregår på området samt eventuelle nye tiltag. Det er endvidere tilsynets, at der er behov for snarest at sikre, at både leder og medarbejdere får kendskab til reglerne og bekendtgørelsen om magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsesretten, og at det indgår i introduktion til nye medarbejdere. Anbefalingen blev fremsat ved sidste tilsyn, men der er ikke handlet på anbefalingen, hvorfor den gentages men henblik hurtig opfølgning. Tilsynet vurderer, at personalesituationen er præget af et højt sygefravær og af en afskedigelse af en medarbejder grundet dårlig økonomi. Det er tilsynets, at der er behov for øget fokus på personalegruppens sygefravær, og på initiativer til sikring af dette. Tilsynet vurderer, at det interne samarbejde er velfungerende, og at interne uenigheder håndteres relevant. Siden den nye leder er ansat, er der kommet øget fokus på medarbejdernes identitet, hvilket tilsynet vurder er positivt i relation til at få opbygget en højere grad af professionalisme i arbejdet, til glæde for medlemmerne. Endelig er det tilsynets, at de fysiske rammer er i overensstemmelse med medlemmernes behov, og at det fælles ansvar for rengøringen fungerer tilfredsstillende. Overalt ses et pænt rengøringsniveau. 2

4 1.1 bemærkninger og anbefalinger Tilsynet giver anledning til følgende bemærkningen, anbefalinger og påbud: Bemærkninger 1. Tilsynet bemærker, at en dårlig økonomi grundet manglende medlemmer fylder meget hos såvel leder, medarbejderne og medlemmerne. Anbefalinger 1. Tilsynet anbefaler, at det snarest sikres, at både ledere og medarbejdere får kendskab til reglerne og bekendtgørelsen om magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsesretten, og at det indgår i introduktion til nye medarbejdere. 2. Tilsynet anbefaler, at der sættes fokus på tilrettelæggelse og dokumentation i forbindelse med de medlemsorienterede MUS samtaler, samt jævnlig evaluering af skemaerne. 3. Tilsynet anbefaler, at der udarbejdes en kostpolitik eller standard, hvori der bl.a. kan indgå det gode arbejde, der allerede foregår på området samt eventuelle nye tiltag. 4. Tilsynet anbefaler, at der kommer øget fokus på personalegruppens sygefravær, og på initiativer til sikring af dette. Påbud Ingen påbud 2 grundlag 2.1 Oplysninger Adresse Østerparken 13, 2630 Taastrup Leder Helle Nygaard Mottelson Tilbudstype og juridisk grundlag Tilbuddet er et beskyttet beskæftigelsestilbud samt samværs- og aktivitetstilbud med selvejende fond Tilbuddets juridiske grundlag er SEL 32, SEL 103 og 104 Antal pladser og belægningsgrad 40 pladser 3

5 Takst pr. døgn Ifølge tilbudsportalens oplysninger er prisen pr. døgn kr ,50 (arbejdsprøvning), kr. 463,95 (service og oplevelsesaktivitet). Leder oplyser, at taksten er steget til 485,60 kr. Målgruppebeskrivelse Målgruppen er voksne mellem med angst, depression, forandret virkelighedsopfattelse, personlighedsforstyrrelse. (kilde: Tilbudsportalen) Antal ansatte og personalesammensætning Personalegruppen består ifølge leder af: Flexjob timer Ledelse af hovedaktiviteten inden for det sociale område: 32 timer ugentligt Enhedsmedarbejder kontor/reception/it 37 timer ugentlig Køkkenenhedsmedarbejder 37 timer ugentlig Hus/have enhedsmedarbejder 21,5 time ugentlig Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg Den 15. marts 2012 kl Deltagere i interviews Ledelse: Medarbejdere: Medlemmer: Helle Nygaard, uddannet scient. adm., ansat i 1½ år som leder, har tidligere bl.a. været konsulent i Københavns Amt og KMD. Snedker/Tømrer, ansat i 2 år. Lærer, ansat i 2 år i fleksjob Medlem, tilknyttet kontoret, i alt tilknyttet stedet i 2 3 år Medlem, tilknyttet Hus og Have, i alt tilknyttet stedet i 14 år Medlem, tilknyttet Hus og have, i alt tilknyttet stedet i 3 år Medlem, tilknyttet køkkenet, i alt tilknyttet stedet i 10 år Medlem, tilknyttet Hus og have, i alt tilknyttet stedet i 20 år BDO blev vist rundt på stedet af: leder. Tilsynsførende Lene Thorius (Manager, cand.pæd., PD og socialpædagog) Karin Hjortkjær (Chefkonsulent, AAE forvaltning) 4

6 2.2 Opfølgning på foregående tilsyn Opfølgning fra sidste tilsyn Ved sidste tilsyn den 9. november 2010 (gennemført af BDO), blev der givet følgende anbefalinger: 1. Tilsynet anbefaler, at der i årsplanen er foretaget en overordnet prioritering af hvilke kurser/uddannelse/temadage, der ønskes gennemført, og at der afsættes tid af hertil. Leder oplyser, at der ikke er udarbejdet en årshandleplan, men at det fortsat er et fokusområde. Der har gennem et par år ikke været midler til kurser, uddannelse m.v.. Der bliver årligt holdt "stop-op dag" for medarbejdere, hvor huset er lukket og opgaver drøftes og prioriteres i medarbejdergruppen. 2. Tilsynet anbefaler, at der udarbejdes oversigtskort over flugtmuligheder, som ophænges i alle rum (evakueringsplan). Leder oplyser, at er der kommet oversigtkort over flugtmuligheder. 3. Tilsynet anbefaler, at både ledere og medarbejdere får kendskab til reglerne og bekendtgørelsen om magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsesretten, og at det indgår i introduktion til nye medarbejdere. Leder oplyser, at der ikke er blevet handlet på denne anbefaling, men vurderer, at det fortsat vil være en god ide. 4. Tilsyn anbefaler, at Regnbuehuset får nedskrevet procedurerne for medicinhåndtering. Leder oplyser, at der ikke håndteres medicin på stedet, og at anbefalingen derfor ikke er relevant. 5. Tilsynet anbefaler, at der udpeges en medicinansvarlig. Af samme årsag som ovenfor, er denne anbefaling ikke relevant, oplyser leder. 6. Tilsynet anbefaler, at der sættes fokus på tilrettelæggelse og dokumentation i forbindelse med de medlemsorienterede MUS samtaler, samt jævnlig evaluering af skemaerne. Leder oplyser, at der arbejdes med dokumentation, hvori skemaerne vedrørende MUS samtaler indgår. Der er ikke sket jævnlig evaluering af skemaerne. 7. Tilsynet anbefaler, at der udvikles en model for evaluering af målene for arbejdet i løbet af året. Fx bør der sættes mål for Projekt Bambi og for kostprojektet, så der kan følges op og justeres løbende. På længere sigt kan man indarbejde mål og evaluering i handleplanen til bestyrelsen. Leder oplyser, at Projekt Bambi kørte i tre måneder, men at der p.t. ikke er interesserede brugere til projektet. Derfor arbejdes der ikke med projektet. Pr. 1. april kommer der en ny medarbejder, der skal/vil have fokus på sund kost. 8. Såfremt Regnbuehuset fortsætter deres tilbud om at hjælpe medlemmerne med at sparre op og at holde pengene for dem, anbefales det at procedure herfor nedskrives. Tilsynet understøtter i øvrigt de initiativer som Regnbuehuset efterhånden tager i stedet, nemlig at 5

7 hjælpe medlemmerne med deres opsparing gennem banken. Leder oplyser, at der ikke længere er tilbud om, at medlemmerne får tilbud om hjælp til at spare op. I stedet støtter medarbejderne op omkring, at medlemmerne sparer penge op gennem deres bank. Medarbejderne følger gerne med i banken, hvis de oplever, at et medlem bliver angst eller urolig over at skulle gå i banken. Leder oplyser, at der ikke har været nogen klager siden sidste tilsyn. Tilsynet vurderer, at der kun i et vist omfang er fulgt op på sidste tilsyns anbefalinger. På baggrund af dialog med leder, genfremsætter tilsynet følgende anbefalinger, idet leder selv vurderer, at der er behov for at arbejde videre med disse anbefalinger: Tilsynet anbefaler, at både ledere og medarbejdere får kendskab til reglerne og bekendtgørelsen om magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsesretten, og at det indgår i introduktion til nye medarbejdere. Tilsynet anbefaler, at der sættes fokus på tilrettelæggelse og dokumentation i forbindelse med de medlemsorienterede MUS samtaler, samt jævnlig evaluering af skemaerne Opfølgning fra andre tilsyn Leder oplyser, at der har været Brandtilsyn siden sidste tilsyn. Fødevaretilsyn har desuden været på tilsyn og tildelt en elite smiley. Tilsynet har ingen bemærkning. 2.3 Fysiske rammer Regnbuehuset er placeret i en stor villa med have i centrum af Taastrup. Huset er indrettet med mange rum, som har forskellige funktioner. F. eks findes et motionsrum, computerrum, musikrum mv. Disse benyttes af medlemmerne, når der er behov og lyst. Huset er endvidere indrettet med et stort køkken og i forlængelse af dette, er der en stor spisestue, som benyttes til alle måltider. Leder oplyser, at huset siden sidste tilsyn er blevet isoleret for kr. Der er således foretaget isolering af loftet, hulmursisolering samt sat opsat nye termovinduer. Tilsynet observerer overalt et pænt rengøringsniveau. Personalet og medlemmerne står for rengøringen, som er opdelt i faste opgaver til alle. Det er leders, at udførelsen af rengøringen foregår meget tilfredsstillende, og helt uproblematisk. Tilsynet vurderer, at de fysiske rammer er i overensstemmelse med medlemmernes behov, og at det fælles ansvar for rengøringen fungerer tilfredsstillende. Overalt ses et pænt rengøringsniveau. 6

8 2.4 Pædagogik Pædagogisk metode og referenceramme Ifølge Tilbudsportalen tager Regnbuehusets værdigrundlag udgangspunkt i de 36 internationale retningslinjer for drift af klubhuse efter fountain housemodellen. Retningslinjerne definerer klubhusenes rehabiliteringsmodel, hvor målet er at hjælpe mennesker med sindslidelser til at undgå hospitalsindlæggelser og til at klare sig selv socialt, økonomisk og beskæftigelsesmæssigt. Retningslinjerne indeholder en beskrivelse af medlemmernes rettigheder samt etiske regler for medarbejderne, bestyrelser og administratorer, og fungerer som garanti for, at Regnbuehuset (klubhuset) er et sted, hvor medlemmerne blive respekteret og tilbydes nye muligheder. Retningslinjerne er desuden grundlaget for dokumentationen af klubhusets kvalitet, som foregår gennem Det Internationale Center for Klubhusudvikling (ICCD)'s certificeringsproces. Ansvaret for husets drift ligger hos medarbejdere og medlemmer og i sidste instans hos daglig leder. Det centrale i dette ansvar er at inddrage medarbejdere og medlemmer i alle aspekter af Klubhusets drift. Medarbejderne henviser til værdigrundlaget, som de tager afsæt i, når de er sammen med medlemmerne. Der peges især på vigtigheden af at møde medlemmerne med respekt og ligeværdighed, som afsæt for at støtte medlemmerne i at komme ud på arbejdsmarkedet. Medarbejderne beskriver, at de har fokus på at finde frem til medlemmernes ressourcer og potentialer, hvilket også betyder, at man aldrig taler om sygdom og handicaps med medlemmerne. I stedet er der fælles fokus på, hvordan medlemmerne kan komme ud på arbejdsmarkedet. Som led i denne indsats forsøger medarbejderne at give medlemmerne passende udfordringer og roller fx at undervise. Som led i en forståelse af, at forudsætningen for at drive huset ligger i medlemmernes ressourcer, og at medlemmerne og medarbejderne skal varetage de opgaver, der er i huset på lige fod, er det kun ansat en lille medarbejderstab. Tilsynet vurderer, at der er god sammenhæng mellem det beskrevne grundlag og personalets redegørelse for det pædagogiske arbejde på stedet. Der er fokus på en rehabiliterende indsats med fokus på, at en vigtig del af det at drive klubhuset er en fælles opgave, som kun kan løses grundet medlemmernes ressourcer. Målet er, at medlemmerne opnår styrke til at kunne bevæge sig ud på arbejdsmarkedet Pædagogiske planer Leder oplyser, at der er udarbejdet visitationsgrundlag for medlemmernes tilknytning til stedet. Regnbuehuset arbejder med MUS skemaer, som medlemmerne selv påbegynder udfyldning af, forud for samtalerne. Medlemmerne tilbydes MUS samtaler, der fungerer som opfølgning på medlemmets arbejde og trivsel på stedet. Leder påpeger, at der er fokus på at der skal skrives referater fra MUSsamtaler, og dermed sikre dokumentation af de afholdte MUS-samtaler. Det er leders, at medarbejderne er opmærksomme på dette, men at der 7

9 fortsat bør være fokus på dette område. Ved MUS-samtalerne taler medarbejderne med det enkelte medlem om, hvordan hverdagen fungerer, om medlemmet møder om morgenen og om, hvordan vedkommende kan udfylde en rolle en huset. Mellem foutain husene i Danmark foregår der et nationalt samarbejde omkring dokumentationsarbejde med henblik på kvalitetsudvikling af dette. Både medarbejdere og medlemmer deltager i dette arbejde. tilsynet taler med 5 medlemmer, der fortæller, at der ca. en gang om måneden afholdes MUS samtale med hvert medlem. På mødet taler medlemmet med sin kontakt person om, hvordan det går, og hvordan man trives. Der er ikke nogle faste punkter på dagsordenen, men der bliver lavet et referat, der sættes ind i medlemmets mappe. Et af medlemmerne fortæller, hvordan der arbejdes med de små skridts politik, hvilket betyder, at der er fokus på de små positive skridt i hverdagen. Dette medlem fortæller om sin situation, hvor vedkommende selv oplevede, at hun intet kunne da hun kom i huset, men at hun nu er blevet mere bevidst om at hun rent faktisk har nogen ressourcer. Et andet medlem fortæller om sin angst og nødvendigheden af at tage taxa ud til Regnbuehuset, fordi det er for svært at tage med offentlige transportmidler. Når medlemmet prioritere at komme selvom vedkommende har det rigtig svært, så er det fordi det giver en rigtig god fornemmelse, når vedkommende formår at møde op. Et andet medlem fortæller, hvordan vedkommende oplever, at man får sin frihed på Regnbuehuset, fordi angsten bliver sluppet løs. Tilsynet vurderer, at der arbejdes med udarbejdelse af MUS-skemaer som afsæt for MUS-samtaler med medlemmerne. Herved er medlemmerne sikret god indflydelse på egne rolle og indsats. Det er endvidere tilsynets, at medlemmernes udtalelser vidner om, at de oplever en god effekt af at komme i Regnbuehuset. Jævnfør opfølgning på sidste tilsyn, gentager tilsynet anbefalingen fra sidste tilsyn omkring dokumentation og løbende evaluering af MUS-skemaer og MUSsamtalerne. 2.5 Hverdagsliv Hverdag og aktiviteter I Regnbuehuset er der 3 faste aktivitetsgrupper; Køkkengruppen, Hus og Have samt Kontor. I køkkenenheden er der 5 6 medlemmer, i Kontorenheden er der 5 6 medlemmer og i Hus og Have er der 6-8 medlemmer. I gruppen Hus og have deltager medlemmerne i alle former for haveopgaver i haven, fx beskæres træerne, der fejes sne, ligesom der varetages praktiske opgaver inde i huset. P.t. laves der spirearbejde med henblik på at kunne plante disse ud, når vejret er til det. I Køkkengruppen tilberedes der hver dag mad til alle medlemmer og medarbejdere, og i Kontorgruppen varetages alle administrative opgaver. Et af medlemmerne fortæller under rundvisningen, at hun er ved at arbejde med en pjece om stedet, ligesom hun udarbejder et månedligt nyhedsbrev. Såvel medarbejderne som medlemmerne fortæller, at der er en fast stuktur 8

10 for hverdagen, som opleves som god og givende. Der er møde i hver enhed hver dag, og der afholdes husmøde en gang om ugen. Medlemmerne giver flere eksempler på, at de får god støtte i hverdagen til at kunne håndtere udfordringer, samtidig med at de oplever, at de reelt får flere kompetencer og lærer af at komme i Regnbuehuset, fx fortæller et medlem, at hun har lært en masse om IT mens hun har været tilknyttet Kontorenheden. Medlemmerne fortæller, at de selv er med til at bestemme, hvilken enhed de vil være tilknyttet, og at de er med til løbende at evaluere på, hvordan det går. Tilsynet taler med to andre medlemmer, der fortæller, at de kommer henholdsvis 3 og 4 dage om ugen. Også disse medlemmer er glade for deres hverdag. Tilsynet vurderer, at medlemmerne tilbydes en god hverdag, hvor de er sikret indflydelse på egne opgaver og roller. Det er endvidere tilsynets indtryk, at medlemmerne er meget tilfredse med deres hverdag og opgaver, og at der er fokus på at få udviklet deres kompetencer Sundhed, kost og motion Medarbejderne er meget opmærksomme på kosten. Der har bl.a. været en kostvejleder ude i forbindelse med madprojektet, og medarbejderne forsøger løbende at understøtte medlemmerne i at kunne tabe sig. Der er blevet ansat en ny medarbejder pr. 1. april, og vedkommende er valgt grundet vedkommendes viden og interessefor kost og madlavning. Medarbejderne fortæller, at der ikke er lavet nogen kostpolitik, og vurderer, at det kunne være en god ide med en sådan eller med en standard for området. Medlemmerne fortæller, at det er meget vigtigt med sund kost, men det har været svært helt at få til at køre, fordi en medarbejder holdt op i februar. Medlemmerne ser frem til at der kommer en ny medarbejder til køkkenenheden pr. 1. april. Når der tilberedes mad midt på dagen er der altid råkost til, ligesom der ligger frugt fremme. Derudover serveres der ofte kylling og fisk. Hus og have bidrager med grøntsager fra haven, hvor der dyrkes majs, tomater og agurker. Der bliver lavet madplan for en uge af gangen, hvor medlemmerne og medarbejderne sammen får lavet en plan. Medlemmerne fortæller desuden, at der er kommet kr. fra Nordea til arbejdet med sund kost samt kr. til indkøb af træningsmaskiner. Tilsynet vurderer, at der er et godt fokus på sundhed, kost og motion, og at interessen for sundhed også findes hos medlemmerne. På baggrund af medarbejderens, anbefaler tilsynet, at der udarbejdes en kostpolitik eller standard, hvori der bl.a. kan indgå det gode arbejde, der allerede foregår på området samt eventuelle nye tiltag. 9

11 2.5.3 Sprogbrug og omgangsformer Medarbejderne vurderer, at der generelt er en god sprogbrug og omgangsform. Det hænder, at der opstår konflikter, og emnet drøftes jævnligt i de enkelte enheder. Når der opstår konflikter tager medarbejderne hånd om dem, og støtter medlemmerne i at få løst dem på en konstruktiv måde. Medlemmerne fortæller, at der er plads til humor, hvilket de værdsætter. Derudover tager man hånd om hinanden, og der er der er plads til kærlige drillerier, dog uden at det tager overhånd. Medarbejderne oplyser, at emnet endvidere indgår i de løbende MUS samtaler. Forespurgt om, hvorvidt medlemmerne oplever, at de i virkeligheden er ligeværdige med medarbejderne, svarer medlemmerne, at de deltager i alt og er helt ligeværdige med medarbejderne. Eneste undtagelse er, at medlemmerne ikke deltager i den kollegiale supervision. Tilsynet vurderer, at der generelt eksisterer en god omgangsform og sprogbrug, kendetegnet ved ligeværdighed. Eventuelle konflikter løses gennem dialog. Derudover arbejdes der med et løbende fokus på emnet via samtaler i de enkelte enheder og ved MUS-samtalerne Tryghed og trivsel Medlemmerne fortæller, at de oplever sig trygge og trives ved at komme i Regnbuehuset. Som de selv beskriver det, hvis det ikke forholdt sig sådan, så ville de ikke komme/møde frem. Medlemmerne oplever, at Regnbuehuset er en almindelig arbejdsplads, dvs. et sted, hvor man kan være sig selv og er glad for at komme. Forudsætningen for at man kan holde det ud er, at man hjælper hinanden at være her. Tilsynet vurderer, at medlemmerne oplever sig trygge og trives ved at være og arbejde i Regnbuehuset Medicinhåndtering De fleste medlemmer får medicin og tager den selv. Der håndteres således ikke medicin på stedet. Ingen kommentarer Magtanvendelse Medarbejderne oplyser overfor tilsynet, at de ikke har kendskab til reglerne omkring magtanvendelse. Se i øvrigt under Opfølgning fra sidste tilsyn, hvor leder tilkendegiver, at der ikke er fulgt op på anbefalingen omkring at sikre medarbejdernes kendskab til reglerne omkring magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Tilsynet vurder, at der er behov for snarest at sikre, at både leder og medarbejdere får kendskab til reglerne og bekendtgørelsen om 10

12 magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsesretten, og at det indgår i introduktion til nye medarbejdere. 2.6 Organisatoriske og personalemæssige forhold Rammer for arbejdet Regnbuehuset er en selvstændig organisation under Fountain house, og uden driftsoverenskomst. Regnbuehuset drives som en selvejende fond med en bestyrelse. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for husets drift og er bredt sammensat af diverse interesse grupper, formanden for støtteforeningen, to medlemmer fra huset og en medarbejderrepræsentant. Der er udarbejdet 36 retningslinjer for arbejdet under Fountain Housemodellen. Tilsynet vurderer, at de overordnede rammer for arbejdet er velbeskrevet Belægning Leder oplyser, at der er 40 pladser. P.t. er der 27 medlemmer, dvs. en belægning på ca. 75 %. Medlemmerne er visiteret til x antal dage om ugen. De fleste kommer to eller tre dage om ugen. Ingen kommentarer Personalesituation, kontinuitet og stabilitet Leder beskriver, at en medarbejder er blevet opsagt grundet dårlig økonomi. Derudover har der været en langtidssygemelding, som ikke er arbejdsrelateret. Denne sygemelding har skabt efterslæb hos leder. Ifølge leder er sygefraværet forholdsvist højt, også korrigeret for langtidssygdom. Det er leders, at det er en udfordring, at medarbejderne er på hele tiden fra huset åbner til det lukker. Det er ikke muligt for medarbejderne at trække sig, eller tale sammen uforstyrret. Leder afholder ikke sygefraværssamtaler, men ringer til medarbejderne i tilfælde af sygdom. Leder begrunder dette med, at der er et lille hus med få medarbejdere. Medarbejderne oplyser, at der ikke er et egentlig introprogram til nye medarbejdere. Men det er aftalt, hvordan den kommende nye medarbejder skal være føl til en erfaren medarbejder i en måned. Medarbejderne vurderer, at det ville være en god ide med et nedskrevet introprogram. Tilsynet vurderer, at personalesituationen er præget af et højt sygefravær og 11

13 af en afskedigelse af en medarbejder, grundet dårlig økonomi. Det er tilsynets, at der er behov for øget fokus på personalegruppens sygefravær, og på initiativer til sikring af dette Internt samarbejde og kommunikation Ifølge retningslinjerne for foutain houses, kan der ikke afholdes formelle møder for medlemmer alene eller medarbejdere alene, hvor der tages beslutninger vedrørende huset, og hvor der drøftes medlemsforhold. Derudover skal medarbejderstaben være tilstrækkelig til at engagere medlemmerne i klubhusarbejdet, men ikke større end at ansvarsområderne kun kan varetages med medlemsdeltagelse. Leder oplyser, at der inden hun blev ansat for lidt over 1 år siden, havde været interne uenigheder i personalegruppen. Det er leders, at medarbejderne indbyrdes er gode til at drøfte uenigheder og konflikter på en konstruktiv måde. Ved ansættelsen af den nye medarbejder har leder vægtet, at der skulle mere faglighed ind i medarbejdergruppen, og har derfor ansat en socialpædagog. Det er lederes ønske, at medarbejderne skal have en mere professionel holdning til arbejdet, fx om medlemmer skal kan sms er til medarbejderne i weekenden. Ifølge leder er det vigtigt, at medarbejderne får oparbejdet en højere grad af medarbejder identitet. Medarbejderne oplever, at der er et godt og konstruktivt samarbejde. Der afholdes kollegial supervision hver 14. dag. Der er i ikke afsat penge på budgettet til ekstern supervision. Ifølge leder har bestyrelsen dog tilkendegivet, at der kan bevilges penge til supervision såfremt der kommer et konkret ønske herom. I relation til dette påpeges det, at der ikke afholdes møder uden medlemmerne. Tilsynet vurderer, at det interne samarbejde er velfungerende, og at interne uenigheder håndteres relevant. Det endvidere tilsynets, at der er kommet øget fokus på medarbejdernes identitet, hvilket tilsynet vurder er positivt i relation til at opbygge en højere grad af professionalisme i arbejdet, til glæde for medlemmerne Samarbejde med pårørende/værge Der er ikke meget samarbejde med de pårørende. Dog deltager de pårørende gerne i sociale arrangementer fx Sankt Hans og i arbejdsweekender. Ingen kommentarer. 2.7 Øvrige udfordringer eller aktuelle opmærksomhedsområder Såvel leder, medarbejderne samt medlemmer omtaler den dårlige økonomi som en stor udfordring. For medlemmerne betyder det fx, at de er optaget af, at der mangler penge til de mindste ting fx planter til haven. Leder oplyser, at det kunne være ønskeligt, hvis der kom flere medlemmer fordi det ville udløse økonomi til endnu en medarbejder. 12

14 Ifølge leder er kommunerne tilbageholdende med at visitere borgere til Regnbuehuset. Leder vurderer, at årsagen til de manglende medlemmer bl.a. skyldes kommunernes dårlige økonomi og ønsker om, at borgerne skal gå i lokale aktivitetstilbud. Leder peger på, at det manglende samarbejde med Høje Tåstrup kommune er en del af udfordringen og forklaring på den dårlige økonomi. Ifølge leder ville et samarbejde - også om puljemidler m.v. - kunne være en stor gevinst for begge parter. Tilsynet bemærker, at en dårlig økonomi grundet manglende medlemmer fylder meget hos såvel leder, medarbejderne og medlemmerne. 13

15 3 Formål og metode 3.1 Formål med tilsynet I henhold til Retssikkerhedslovens 16 og Servicelovens 148a er kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, herunder at sikre kommunalbestyrelse, brugere og pårørende indsigt i den pædagogik, omsorg og trivsel, der leveres på det enkelte tilbud. Jf. lovgivningen er formålet med tilsynet: At påse at borgerne får den hjælp, de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet. At hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde. At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. Tilsynene skal dermed bidrage til at sikre kvaliteten i tilbuddene, herunder at der er overensstemmelse mellem gældende lovgivning, tilbuddets beskrevne pædagogik og praksis. BDO s tilsyn er tilrettelagt med udgangspunkt i ovenstående lovgivning og retningslinjer på området, og omfatter tilsynet med de pædagogiske, organisatoriske og personalemæssige forhold på de enkelte tilbud. Tilsynet sætter fokus på hverdagslivet for beboere/brugere/borgere og således også på, hvordan hjælpen efter deres og de pårørendes opfattelse fungerer. De fysiske rammers egnethed i forhold til beboernes behov indgår ligeledes i tilsynet. Med udgangspunkt i omfattende erfaringer med at føre tilsyn på hhv. ældre- og det socialfaglige område har BDO udviklet koncepter for tilsynsområderne, som gør det muligt at lade kontrol og læring gå op i en højere enhed. BDO lægger vægt på, at den dokumentation, der indhentes i forbindelse med tilsynene, er anvendelig i det fremadrettede arbejde med kvalitets- og kompetenceudviklingen indenfor både ældreområdet og det socialfaglige område. Det økonomiske tilsyn dvs. tilsynet med forbrug, budget, kapacitetstilpasninger etc. indgår efter aftale med Høje-Taastrup Kommune ikke i BDO s tilsyn. 3.2 Metode BDO s tilsynskoncept kombinerer en række forskellige metoder til indsamling af viden, som alle tager afsæt i den anerkendende metode og en konstruktiv tilgang. Den anerkendende og værdsættende tilgang handler om at fokusere på og lade sig inspirere af dét, der virker på det enkelte tilbud. Dette indebærer, at man i fællesskab søger at identificere tilbuddets ressourcer, styrker og gode erfaringer. Metoden er særlig velegnet til det fremadrettede arbejde med henblik på at få overensstemmelse mellem borgernes og pårørendes ønsker og forventninger og medarbejdernes og ledelsens muligheder og rammer. Den anerkendende tilgang kan ses som det ene ben i tilsynskoncepterne, mens det andet ben er struktureret og stringent metodeanvendelse. Alle former for dataindsamling, som benyttes i tilsynet, har udgangspunkt i gennemarbejdede og afprøvede skabeloner. De anvendte metoder er henholdsvis kvalitative interviews, fokusgruppeinterviews, observation og gennemgang af dokumentation. Tilsynet giver et øjebliksbillede baseret på dialog, udsagn, observationer samt det foreliggende baggrundsmateriale. Tilsynet er derfor ikke nogen garanti for, at alle forhold på tilbuddet til enhver tid lever op til de lovgivningsmæssige krav og kommunalbestyrelsens forventninger. 14

16 3.3 varsling og tilrettelæggelse Leder af tilbuddet er orienteret om tilsynsbesøget ca. fire uger før gennemførelse. I den forbindelse orienteres leder af tilbuddet endvidere om BDO s metoder og hvordan tilsynsbesøget kan tilrettelægges. Overordnet har organiseringen af tilsynsbesøget set ud som følger: Rundvisning, hvor tilsynet ofte har haft mulighed for at tale med beboere/medarbejdere undervejs og/eller at observere det sociale liv Dialog med Ledelsen /ledelse Dialog med medarbejdere Dialog med beboere Evt. dialog med pårørende, hvor dette er planlagt af tilbuddet Til brug for forberedelsen af tilsynet har BDO indhentet materiale fra kommunen, herunder eventuelle kvalitetsstandarder, oplysninger fra kommunens hjemmeside, ligesom oplysninger fra Tilbudsportalen og tilbuddets egen hjemmeside har indgået i det konkrete tilsyn. 3.4 BDO s definitioner på bemærkninger, anbefalinger og påbud Bemærkninger Bemærkninger gives, hvor tilsynet finder anledning til at fremhæve bestemte forhold. Det kan være forhold, som er i udvikling eller som tilbuddet og kommunen skal være opmærksomme på i tiden frem til det næste tilsyn. Bemærkninger kan have vejledende og/eller informerende karakter. Anbefalinger Anbefalinger gives, hvor der er tale om forhold, der kan forbedres og som tilbuddet derfor bør arbejde med. Tilbuddet forventes at forholde sig til anbefalingen, fx ved at tage stilling til hvornår og hvordan de vil tage hånd om den givne anbefaling. Såfremt der ikke handles på anbefalingen forventes det, at tilbuddet har taget stilling til, hvorfor anbefalingen ikke er fulgt op. Påbud Påbud gives, hvor der er alvorlige forhold, som af en given grund fordrer hurtig/øjeblikkelig handling. Her forventes det, at det pågældende tilbud indenfor fire uger fremsender en redegørelse til kommunen om, hvordan de har taget hånd om problemet. 15

17 4 Kontaktoplysninger Ved behov for yderligere oplysninger kan henvendelse ske til HELEN HILARIO JØNSSON Senior Manager og forretningsansvarlig BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Havneholmen København V 4.1 BDO Kommunernes Revision BDO er en uafhængig privat leverandør af rådgivning til de danske kommuner, herunder tilsyn med plejehjem og på socialområdet. BDO gennemfører i dag tilsyn på såvel ældreområdet som på det sociale område i en lang række kommuner over hele landet). På ældreområdet omfatter tilsynene plejehjem, hjemmepleje samt trænings- og rehabiliteringscentre. På det sociale område omfatter tilsynene både børne- og ungeområdet, handicap- og psykiatriområdet samt udsatteområdet, herunder herberger, misbrugs- og krisecentre. BDO s rådgivningsafdeling løser ud over tilsynsopgaver en lang række forskelligartede rådgivningsopgaver indenfor alle sektorer i den kommunale virksomhed. BDO s rådgivningsafdeling beskæftiger i dag godt 35 konsulenter med kompetencer, der dækker bredt både i forhold til de kommunale sektorområder og tværgående kompetencer, som fx økonomi, ledelse, evaluering mm. 16

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Slotsgade 5 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Nørresøgård. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Nørresøgård. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Bofællesskabet Nørresøgård Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Café Paraplyen. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Café Paraplyen. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune kopp Tilsynsrapport Varde Kommune Café Paraplyen Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Birthe Marie. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Birthe Marie. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Bofællesskabet Birthe Marie Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Botilbuddet Lille Veum. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Botilbuddet Lille Veum. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vejen Kommune Uanmeldt tilsyn, Botilbuddet Lille Veum August 2013 Tilsynsrapport Vejen Kommune Botilbuddet Lille Veum Anmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten

Læs mere

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Opholdsstedet Vesterbo APS. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Opholdsstedet Vesterbo APS. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vejen Kommune Tilsynsrapport Vejen Kommune Opholdsstedet Vesterbo APS Anmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Firmaet. Anmeldt tilsyn November 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Firmaet. Anmeldt tilsyn November 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Firmaet Anmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 grundlag... 3

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Hjørnestenen. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Randers Kommune. Hjørnestenen. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Hjørnestenen Uanmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Kastaniebo. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Kastaniebo. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune Tilsynsrapport Tønder Kommune Kastaniebo Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Bøgevej Hus E. Uanmeldt tilsyn Juni 2013. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Bøgevej Hus E. Uanmeldt tilsyn Juni 2013. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Bøgevej Hus E Uanmeldt tilsyn Juni 2013. WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune. Østerled. Anmeldt tilsyn September 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Gentofte Kommune. Østerled. Anmeldt tilsyn September 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Østerled Anmeldt tilsyn September 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 grundlag...

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Crimestop. Anmeldt tilsyn Februar 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Crimestop. Anmeldt tilsyn Februar 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Crimestop Anmeldt tilsyn Februar 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Crimestop.dk. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Crimestop.dk. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Crimestop.dk Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Vestervænget. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Vestervænget. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Vestervænget Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Bjælken. Uanmeldt tilsyn November 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Bjælken. Uanmeldt tilsyn November 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Bjælken Uanmeldt tilsyn November 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 3 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 5

Læs mere

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Vedelsbo. Uanmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Vedelsbo. Uanmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ballerup Kommune Tilsynsrapport Ballerup Kommune Vedelsbo Uanmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop Ud Voksentilbud. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop Ud Voksentilbud. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop Ud Voksentilbud Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Blå Kors Behandlingscenter Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Måløvgård. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Måløvgård. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ballerup Kommune Tilsynsrapport Ballerup Kommune Måløvgård Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Høje-Taastrup Kommune 85 tilsyn. Porsehaven 11 og 33 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.

Tilsynsrapport Høje-Taastrup Kommune 85 tilsyn. Porsehaven 11 og 33 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje-Taastrup Kommune 85 tilsyn Porsehaven 11 og 33 Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Løkkekrogen. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Løkkekrogen. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Løkkekrogen Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 grundlag...

Læs mere

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Vedelsbo. Uanmeldt tilsyn November 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Vedelsbo. Uanmeldt tilsyn November 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ballerup Kommune Tilsynsrapport Ballerup Kommune Vedelsbo Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 grundlag...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Hvidborg. Uanmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Hvidborg. Uanmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre Kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Hvidborg Uanmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 grundlag...

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie Anmeldt tilsyn Maj 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport. Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap. Elleslettegård. Uanmeldt tilsyn April 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport. Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap. Elleslettegård. Uanmeldt tilsyn April 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Rudersdal Kommune Tilsynsrapport Rudersdal Kommune Psykiatri og Handicap Elleslettegård Uanmeldt tilsyn April 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted Anmeldt tilsyn Juni 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Bofællesskabet Sønderhaven INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Bofællesskabet Sønderhaven INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ballerup Kommune Tilsynsrapport Ballerup Kommune Bofællesskabet Sønderhaven Uanmeldt tilsyn November2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Lunden Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Taxhuset. Anmeldt tilsyn Januar 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Taxhuset. Anmeldt tilsyn Januar 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Taxhuset Anmeldt tilsyn Januar 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3

Læs mere

Halsnæs Alkoholambulatorium

Halsnæs Alkoholambulatorium INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Halsnæs Alkoholambulatorium Uanmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Krisecenter Frederiksværk Uanmeldt tilsyn August 2012 WWW.BDO.DK 0 0BForord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Måløvgård. Uanmeldt tilsyn September 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Måløvgård. Uanmeldt tilsyn September 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ballerup Kommune Tilsynsrapport Ballerup Kommune Måløvgård Uanmeldt tilsyn September 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Tilsynsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen

Tilsynsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lyngby-Taarbæk Kommune Tilsynsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen DSI NETTET I Anmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede...

Læs mere

Gentofte Håndarbejderværksted

Gentofte Håndarbejderværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejderværksted Anmeldt tilsyn Juni 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score...

Læs mere

Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Børne- og ungeforvaltningen. Farvergården. Anmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Børne- og ungeforvaltningen. Farvergården. Anmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Fredensborg Kommune Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Børne- og ungeforvaltningen Farvergården Anmeldt tilsyn August 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør af praktisk hjælp Sanitern Rengøring ApS Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap. Elleslettegård. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport. Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap. Elleslettegård. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Rudersdal Kommune Tilsynsrapport Rudersdal Kommune Psykiatri og Handicap Elleslettegård Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 Oplysninger...

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Læs mere

BDO tilbyder metodisk stærke og systematisk tilrettelagte tilsyn, der uanset område lever op til den gældende lovgivning.

BDO tilbyder metodisk stærke og systematisk tilrettelagte tilsyn, der uanset område lever op til den gældende lovgivning. Tilsyn fra BDO BDO tilbyder metodisk stærke og systematisk tilrettelagte tilsyn, der uanset område lever op til den gældende lovgivning. Et tilsyn fra BDO gennemføres ud fra en anerkendende og værdsættende

Læs mere

Tilsynsrapport. Ishøj Kommune Spindehuset

Tilsynsrapport. Ishøj Kommune Spindehuset Tilsynsrapport Ishøj Kommune Spindehuset Anmeldt tilsyn Juni 2010 Indhold 1 FORMÅL MED TILSYNET... 2 2 TILSYNETS VURDERING... 3 2.1 TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER... 4 3 DATAGRUNDLAG... 5 3.1 OPLYSNINGER

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Neuroteam & Dagtilbud Hillerslev

Neuroteam & Dagtilbud Hillerslev INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap Neuroteam & Dagtilbud Hillerslev Anmeldt tilsyn April 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Stolpen, Delfinen og Broholms Allé Anmeldt tilsyn September 2014 0 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 15. maj 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Soloprojekt.dk Tilbudstype og form Opholdsted henhold

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Lunden Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

BDO tilbyder metodisk stærke og systematisk tilrettelagte tilsyn, der uanset område lever op til den gældende lovgivning.

BDO tilbyder metodisk stærke og systematisk tilrettelagte tilsyn, der uanset område lever op til den gældende lovgivning. Tilsyn fra BDO BDO tilbyder metodisk stærke og systematisk tilrettelagte tilsyn, der uanset område lever op til den gældende lovgivning. Et tilsyn fra BDO gennemføres ud fra en anerkendende og værdsættende

Læs mere

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret Bo & Støtte Rapport over tilsyn 2012 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Helle Plejecentret. Uanmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Helle Plejecentret. Uanmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Helle Plejecentret Uanmeldt tilsyn Januar 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Misbrugsbehandling. - Rådgivningscentret - Ungeliv. Uanmeldt tilsyn December 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Misbrugsbehandling. - Rådgivningscentret - Ungeliv. Uanmeldt tilsyn December 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Misbrugsbehandling - Rådgivningscentret - Ungeliv Uanmeldt tilsyn December 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede...

Læs mere

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103.

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Udarbejdet af: Konsulent i Myndighedsafdelingen Judith Poulsen og konsulent Handicap

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Ringsted krisecenter. Anmeldt tilsyn December 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Ringsted krisecenter. Anmeldt tilsyn December 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Ringsted krisecenter Anmeldt tilsyn December 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe Tilsyn Anmeldt tilsyn 6-2-2013 SNild Midgaardsvej 20 Skibild 7400 Herning Leder: Kurt Østergaard Hansen Tilsynsførende: Else Hansen Dorthe Noesgaard Tilsyn 2013 gennemføres som anmeldte besøg der har til

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap. Støttecenter Ringe. Anmeldt tilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap. Støttecenter Ringe. Anmeldt tilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap Støttecenter Ringe Anmeldt tilsyn April 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg Fredensborg den 16. januar 2012 ÅRSRAPPORT 2011. Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2011 gennemført 4 tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune. Nettet. Anmeldt tilsyn April 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune. Nettet. Anmeldt tilsyn April 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lyngby-Taarbæk kommune Tilsynsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Nettet Anmeldt tilsyn April 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1.1 Overordnet... 2 1.1.2 Fysiske rammer...

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap. Bofællesskabet Rose Marie. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap. Bofællesskabet Rose Marie. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Bofællesskabet Rose Marie Anmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Anmeldte tilsyn... 3 Uanmeldte tilsyn... 4 Generelt... 4 Overordnet skabelon til tilsynsrapport...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus.

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Dato November 2013 Dok.nr. 167853-13 Sagsnr. 13-3437 Ref. Kirstin Gaasedal Tilsynsrapport 2013 for Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Faktuelle forhold: Det blå Hus Tørvevej 13 6852 Billum

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Bofællesskaberne Grennessminde

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Bofællesskaberne Grennessminde INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Bofællesskaberne Grennessminde Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Den blå ambassade. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Den blå ambassade. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Den blå ambassade Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator Juni 2012 Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Organisation Tilbud 1 Tilsynet påser at politikker, medarbejderdemokrati,

Læs mere

Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn. Sydhjørnet. Uanmeldt tilsyn September 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn. Sydhjørnet. Uanmeldt tilsyn September 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Kolding Kommune Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn Sydhjørnet Uanmeldt tilsyn September 2014 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Tilsyn med kvalitetsmåling, læring og udvikling Startdato 01.01.2012 Slutdato 01.01.2015

Tilsyn med kvalitetsmåling, læring og udvikling Startdato 01.01.2012 Slutdato 01.01.2015 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Dato for ansøgning 29. juni 2011 Vejle Tilsyn med kvalitetsmåling, læring og udvikling Startdato 01.01.2012 Slutdato 01.01.2015

Læs mere

Uanmeldt tilsyn den 26. juni 2013

Uanmeldt tilsyn den 26. juni 2013 Område: Det sociale område Afdeling: Driftsafdelingen Journal nr.: Dato: 26. juni 2013 Udarbejdet af: Else Pedersen E-mail: else.pedersen @regionsyddanmark.dk Telefon: 7663 1072/2920 1072 Uanmeldt tilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn Storskoven Dato 27.11.2012 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Mødested Storskoven, Storskovvej

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen skal

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere