Bestyrelsesprotokol for:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesprotokol for:"

Transkript

1 Bestyrelsesprotokol for: Mødegruppe: Bestyrelsen for Århus Social- og Sundhedsskole Mødetidspunkt: 20. december møde i bestyrelsen Mødested: Århus Social- og Sundhedsskole Dokument: Foreløbigt referat Til stede: Bestyrelsen: Formand: Leif Støy Thomas Medom Niels Flade Nielsen Leif Lund Vibeke Sjøgreen Marianne Z. Svenningsen Medarbejdervalgt: Lene Beirholm Eriksen Medarbejdervalgt: Palle Herskind Jørgensen Elevvalgt: Henrik Bøge Pedersen Fraværende: Kirsten Normann Andersen Irene Therese Knudsøø Jensen Ledelsen: Direktør: Vicedirektør: Økonomi- og Administrationschef: Referent: Leo Fodgaard Hansen Anders Halling Morten Guldmann Olsen Elsebeth Nielsen 1

2 13. december 2012 en Referat fra 31. møde i bestyrelsen torsdag den 20. december 2012 GODKENDELSER: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt 2. Godkendelse af referat fra møde den 30. august 2012 Referatet fra bestyrelsesmødet den 30.august 2012 blev godkendt. Der blev efterspurgt et referat af seminaret den 30.oktober Det blev aftalt, at der udformes et referat fra seminaret, specielt med hensyn til evaluering af bestyrelsesarbejdet. ORIENTERING: 3. Nyt om skolebyggeri Orientering om byggeprocessen, præsentation af foreløbigt lokaleprogram og økonomi Bygherrerådgivere Jens Christian Bach Jensen og Michael Hylleborg deltog under punktet. Leo Hansen redegjorde for undervisningsministeriets tanker om særlige unge- og voksenspor, og øget brug af realkompetencevurdering for de voksne (indtil videre for de over 25 årige) En del af eleverne på såvel social- og sundhedshjælperuddannelsen som pædagogisk assistentuddannelse vil være at regne som voksne. Han mente, at det vil kræve en skole med mangfoldighed af tilbud, hvis det skal lykkes og at det vil få afsmittende virkning i forhold til nybyggeri, herunder øge kravet til m 2. Skolen forventer 850 årselever i Han mente, at skolen skal være forsigtig med at bygge for småt. Anders Halling redegjorde kort for det pædagogiske grundlag for drøftelserne i byggeprogramudvalget - læring i netværk, faglighed-relation, værdi for praksis, udfordrende læringsmiljø, brugen af skolen en større del af dagen. Han redegjorde herunder for tanker om at inddele dagen i blokke formiddag og eftermiddag, som vil mindske behovet for egentlige klasselokaler. Der blev fra bygherrerådgiverne udleveret et overslag over byggeomkostninger som viste en total på kr. 139,5 mio., hvortil kommer købe af grund på kr. 40 mio. Fratrækkes de kr. 47,8 mio. som ministeriet bidrager med, medfører det et finansieringsbehov på ca. kr. 132 mio. kr. Forudgående overslag har været ca. kr. 112 mio. De større omkostninger skyldes standarder for nyt byggeri, som påvirker omkostningerne pr. m 2 i opadgående retning (Kr pr. m 2 mod tidligere overslag på kr ), ligesom nye krav til, at ventilation skal ind i bygningen og øget murbredde påvirker arealbehovet. I de 139,5 er yderligere indarbejdet indretning af udvendige arealer, tilslutningsafgifter og andre omkostninger. Et byggeri på kr. 139,5 mio. vil som nævnt samlet medføre et finansieringsbehov på kr. 132 mio. (Byggeri + grund fratrukket tilskuddet fra ministeriet). 2

3 Morten Guldmann Olsen fremviste udgifterne i forbindelse med et finansieringsbehov på kr. 132 mio. Med udgangspunkt i det nuværende renteniveau vil et 100 % fastforrentet lån medføre en årlig ydelse på kr. 8 mio., hvoraf renteudgifterne udgør kr. 5,3 mio. år 1. Tillagt ejendomsskat vil de årlige huslejeudgifter andrage kr. 8,2 mio. I 2016 forventes der et aktivitetsniveau, der udløser bygningstaxameterindtægter for kr. 9,5 mio. (Til sammenligning udløser det budgetterede aktivitetsniveau i 2013 bygningstaxameter for kr. 10 mio.). Huslejeudgifterne er således fuldt finansierede af de forventede bygningstakster, og med udgangspunkt i det nuværende renteniveau og den forventede nedgang i aktivitetsniveauet er der således økonomisk luft til denne merinvestering. Marianne Svenningsen efterlyste imidlertid, at denne beregning blev suppleret af en rentefølsomhedsberegning. Bygherrerådgiver udleverede ligeledes arealoverslag over ny skole på m 2. Michael Hylleborg oplyste, at der har været møde med forskellige arbejdsgrupper om ønsker til ny skole. Indtil videre er der planlagt med rumstørrelse, som bygherrerådgiverne mener nødvendige, for at det kan fungere. Det indebærer 30 store klasselokaler og nogle mindre. Der er indregnet ½ sportshal og kælderarealer m.v. Udbudsannonce skal i EU-tidende i uge 5. Beslutning skal træffes på bestyrelsesmødet i marts. Leif Støy oplyste, at der skal afstås et areal til letbanen kravet er m 2. Erstatningskravet fra skolen vil ligge på ca. kr. 4 mio. Der er ekspropriationsforretning i januar; skolen tager sagkyndig bistand med til dette. Overvejelser over at bygge også til Købmandsskolen har ikke kunnet realiseres, hvilket også betyder, at der bliver mindre plads end først forventet. Kommentarer fra bestyrelsen: Leif Støy udtalte, at bygherrerådgiver i betragtning af de ny krav har været påpasselige med hensyn til arealkrav. Han gjorde opmærksom på, at der ikke er taget hensyn til evt. samarbejde/samkørsel med VIA i forhold til eksempelvis storkøkken etc. Han mente, at bestyrelsen skal presse på for et så nært samarbejde som muligt med VIA om fælles faciliteter. Marianne Z. Svenningsen udtalte, at de lavere forventninger til antal årselever for hende betyder, at bestyrelsen ikke på nuværende tidspunkt skal operere med de ekstra 20 mio. Hun mente, at udgangspunktet bør være det tidligere beløb. Leif Lund var enig i argumentet om at være forsigtig. Thomas Medom var enig i ønsket om synergieffekt med VIA. Thomas Medom bad om, at man forholder sig til sociale klausuler. Niels Flade Nielsen var ikke så bekymret for elevgrundlaget og advarede mod at bygge så snævert, at man måske fra starten af skal se sig om efter nye lokaler. Vibeke Sjøgreen udtalte, at en stor ny skole også kan være en branding af uddannelserne og pegede på, at der skal være plads til praksisværksteder. Palle Herskind Jørgensen pegede på, at skolens udkast til strategi taler om flere elever. Leo Hansen udtalte, at det umiddelbart ser ud til et lille fald i årselever. Anders Halling udtalte, at skolens ledelse har behov for bestyrelsens opbakning i forhold til synergien med VIA. Leo Hansen udtalte, at han er tryg ved overslaget over byggeomkostninger og mente, at udgifterne ligger inden for rammen samt at driftsbesparelser ikke er indregnet, ligesom heller ikke synergieffekten i forhold til VIA er indregnet. 3

4 Leif Støy roste den hidtidige proces og takkede for overslag over størrelse og økonomi, men havde forventning om at overslaget formindskes til næste møde. Derudover mente han, at skolen skal være proaktiv i forhold til samarbejdet med VIA. Morten Guldmann Olsen fremlægger rentefølsomhedsberegning til næste bestyrelsesmøde. DRØFTELSE: 4. Godkendelse af skolens strategi Til mødet var fremsendt udkast til Strategi for skolen. Leo Hansen afsluttede strategi med kort at orientere om hovedresultater af seneste sammenlignende elevtrivselsundersøgelse på landsplan, hvoraf det fremgår, at skolen generelt har opnået fine resultater og at elevtrivselen er steget siden sidste måling. Han mente, at resultatet kan ses som en slutbemærkning til den strategiperiode, skolen er på vej ud af../. Vedlagt hovedresultater fra elevtrivselsmålingen. Anders Halling fortalte om justeringer af teksten siden bestyrelsesseminaret i oktober, herunder, at skolen har bestræbt sig på at være mere proaktiv og præcis i målformuleringerne. Han oplyste, at han i processen har været i kontakt med Marianne Z. Svenningen og har haft kontakt med Nikolaj Henningsen fra magistratens Afdeling for Sundhed og Omsorg i forhold til præsentation/udbredelse af strategien. Han takkede bestyrelsen for engagementet. Efter seminaret i oktober har strategien været diskuteret i direktionen, ledergruppen og på personalemøde. Han pegede på, at levendegørelsen af strategien nu er det vigtige og spurgte, hvordan den bliver vigtig i bestyrelsens arbejde. Generelt var der stor tilslutning til og tilfredshed med udkastet til strategi. Vibeke Sjøgreen udtalte, at strategien har taget god form, Thomas Medom var glad for de klare visioner, mål og dedikation til at følge op. Leif Støy så gerne, at det af visionen fremgår, at skolen har som mål at være førende og blandt de bedste på området og gerne så, at visionen siger, hvor skolen vil være. Anders Halling udtalte, at skolen i visionen har været optaget af, at institutionens er en mellemstation i og støtte til udviklingen af velfærdssektoren. Leif Støy mente ikke, at udvikling og innovation er værdi, mens innovativt læringsmiljø er. Anders Halling udtalte, at tanken er, at udvikling og innovation skal ske i hele skolens læringsmiljø Vibeke Sjøgreen mente, at opfølgning på strategien i bestyrelsen kan ske via drøftelser langs ad vejen af de områder, skolen går i gang med, så det fremgår, at den bruges som et redskab på skolen. Leo Hansen mente, at bestyrelsen har en rolle at spille i udmøntningen af den nye strategi og nævnte udformningen af nye uddannelser som eksempel på, hvor bestyrelsen kan skubbe på i sit bagland i region og kommuner. Leif Støy udtalte, at skolens tilbud skal være så gode, at det kan sælges, Vibeke Sjøgreen udtalte, at bestyrelsen kan bidrage til at udvikle ideer, men at der er tale om skolens strategi. Palle Herskind Jørgensen stillede spørgsmålstegn ved, om målet om at udnytte skolens lokaler i længere tidsrum understøtter visionerne under læringsmiljø. Han mente, at der mere er tale om logistisk udfordring. 4

5 Strategien blev godkendt med få bemærkninger. Direktion og bestyrelsesformand drøfter ønskerne til ændringer omkring vision samt udvikling og innovation som værdi. Der var tilfredshed med angivelse af målepunkter i strategien og enighed om, at strategiens gennem fokus på forskellige områder kan blive næsten fast dagsordenspunkt på bestyrelsens møder. ORIENTERING: 5. Status for skolens økonomi for 3. kvartal og forventninger til resultat for 2012 Der var til mødet fremsendt resultatopgørelse pr. 30. september Overskuddet i 3. kvartal har været mindre end forventet, men forventninger til resultatet for hele 2012 på kr. 4,6 mio. ligger ca. 1 mio. over det budgetterede. Bestyrelsen gav udtryk for, at der er tale om et godt resultat. Man efterlyste kvartalsvise likviditetsregnskaber - det kommer med næste gang. DRØFTELSER: 6. Godkendelse af budget 2013 Til mødet var fremsendt skolens oplæg til budget Morten Guldmann Olsen pegede på det forventede overskud på kr. 2,8 mio. inden ekstraudgifter i forbindelse med byggeriet. Der vil senere komme tal på dette. Leif Støy fandt det forventede resultat på ca. 3 % tilfredsstillende. Marianne Z. Svenningsen ønskede et status- og likviditetsbudget fremlagt inden endelig godkendelse og ønskede kvartalsvis opfølgning med likviditetsbudgetter. Budget 2013 blev godkendt for så vidt angår driftssiden. Likviditetsbudget fremlægges på næste møde i bestyrelsen. 7. Godkendelse af Udbudspolitik 2013 for skolens AMU-uddannelser Til mødet var fremsendt forslag til Udbudspolitik 2013 for AMU-uddannelsesområdet. Leif Støy oplyste, at Kirsten Normann Andersen inden mødet over for ham havde givet udtryk for, at hun fandt udbudspolitikken lidt for uambitiøs og gerne står til rådighed for drøftelse. Leo Hansen så frem til bemærkningerne fra Kirsten Normann Andersen. Leo Hansen henledte opmærksomheden på passagerne i udbudspolitikken, som angår, at skolen opkræver afgift for udeblivelse ud fra gældende regler og videre på, at udlicitering kun sker såfremt opgaverne herigennem kan løses enten bedre, til samme pris eller billigere med samme kvalitet. Udbudspolitikken blev godkendt med den bemærkning, at direktionen drøfter med Kirsten Normann Andersen, hvad der nærmere ligger i hendes bemærkninger. 8. Formandens beretning a) Orientering om ansættelsesudvalgets arbejde. 5

6 Leif Støy orienterede om det hidtidige arbejde i ansættelsesudvalget, antal ansøgninger og henvendelser. Udvalget anvender konsulent erhvervspsykolog - i arbejdet og der anvendes test i forbindelse med udvælgelsen. 9. Skolelederens beretning a) Status vedr. til- og afgang af personale i perioden 31. august 2012 til 20. december Der var til mødet fremsendt status på til- og afgang af personale. b) Orientering om optagne elever siden bestyrelsesmødet den 30. august 2012 Der var til mødet fremsendt orientering om optagne elever siden bestyrelsesmødet 30. august Leo Hansen oplyste, at der pr. d.d. var optaget 174 elever til social- og sundhedshjælperuddannelsen med start 1. januar 2013 maksimalt kan optages 187 elever. Skolen forventer 3 hold på grundforløbet til januar, inklusive et hold for elever med dansk som andetsprog. c) Orientering om bestyrelsesforsikring Ledelsesansvarsforsikring Skolen oplyste, at der er tegnet ledelsesansvarsforsikring for bestyrelsen. d) COWI-rapport om behov for velfærdsuddannede i Region Midtjylland Skolen havde til mødet oplyst, at COWI er i færd med at færdiggøre analyse af behovet for velfærdsuddannede i region Midtjylland frem til 2020, ud fra forskellige scenarier. Leo Hansen oplyste på mødet, at de foreløbige resultater peger på, at der ud fra de opstillede scenarier vil være lidt for mange social- og sundhedshjælpere, muligvis lidt for mange pædagogiske assistenter og social- og sundhedsassistenter samt lidt for få sygeplejersker. Leif Lund oplyste, at afsættet for ønsket om analysen var frygt for overproduktion på pædagogområdet, mens der ikke er set en markant overproduktion inden for social- og sundhedsområdet. Rapporten tages op i bestyrelsen, når den er udkommet. 10. Eventuelt Palle Herskind Jørgensen ønskede formålet med resultatlønskontrakt drøftet, herunder hvordan den fungerer som styringsredskab, når forudsætningerne hurtigt kan blive overhalet af uforudsete begivenheder. Lene Beirholm Eriksen spurgte til halvårsevaluering af kontrakten. 6

7 Det blev aftalt, at drøftelse af resultatlønskontrakt tages på dagsordenen inden indgåelse af kontrakt for

D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30 1. februar 2013 D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat af fra møder i bestyrelsen den 30. oktober

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013 Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, KVN, PE, BB, KRH, TEF, NSK, PB, ES og Torben Eskildsen og Lars N. Kristensen fra Nykredit og Klaus Grønbæk Jacobsen

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00

38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00 38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 10. december 2013 Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 Tidspunkt: kl. 13-16 Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive, Arvikavej 7 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller Thomsen,

Læs mere

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 DK-8930 NØ Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 Dagsorden: Ansvarlig Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (2 min.) Punkter til Evt. 2. Mødets værdi (valgt

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 20-08-2015 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten

Læs mere

Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania

Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania Mødereferat 17.9.2014 Mødeforum: Erhvervsakademi Danias bestyrelse Dato: 9.9.2014 Tid: 15-17 Sted: Deltagere: Dania Randers, Minervavej 63 Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012 Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012 TH. LANGS HF & VUC Tilstede: PLO, CRH, PL, HF, KVN, BB, TKS, TEF, EF, NSK, PB, ES, BKG og Klaus fra BDO Fraværende: PBB Referent: SUH 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 14. december 2011 kl. 16-19

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 14. december 2011 kl. 16-19 Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 14. december 2011 kl. 16-19 Adresse: Hotel Scandic, Nørretorv 57, 4100 Ringsted Indkaldt til mødet 1. Formand Per B. Christensen, direktør i børne- og kulturforvaltningen

Læs mere

SOSU Nord, udviklingschef SOSU Nord, økonomichef SOSU Nord, ledelsessekretær (referent) SOSU Nord, medarbejderrepræsentant

SOSU Nord, udviklingschef SOSU Nord, økonomichef SOSU Nord, ledelsessekretær (referent) SOSU Nord, medarbejderrepræsentant Referat fra møde i bestyrelsen for SOSU Nord torsdag den 27. juni 2013, kl. 15.30-18.00 i Bondestuen, Aalborg Kongres & Kultur Center, Europa Plads 4, Aalborg Bestyrelsen for SOSU Nord: Poul Hedemann Jørgen

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen (pkt.1-4), Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils,

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 11. august 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby Møde med skolebestyrelsen i tidsrummet

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Den 21. april 2015 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

Dagsorden. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00

Dagsorden. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00 Dagsorden Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00 Mødet afholdes på Social- og Sundhedsskolen Syd, Joan Jessens kontor På mødet vil skolens nye

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, 27-11-2013 Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 27. november 2013 Mødested: KompetenceCenter

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde (hjemmeside)

Mødereferat af bestyrelsesmøde (hjemmeside) Mødereferat af bestyrelsesmøde (hjemmeside) Mødedato: Torsdag den 19. december 2013 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 11. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: BCV - mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl, Mads Sørensen,

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. 26. januar 2010 Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen, Marie Røn Ansbjerg, Anders Bauman, Børge Rasmussen, Sidsel Homann og Erik

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 20.januar 2010 Tid: kl. 17 Sted: rektors kontor Til stede: Peter Speldt Flemming Krogh Preben Busch Michael Krautwald-Rasmussen Charlotte

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011...

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011... Mødereferat Mødedato: Mandag den 20. september 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Hans Stige, Ulla Koch, Knud Henning

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere