Ændring af vedtægter for I/S Vestforbrænding

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ændring af vedtægter for I/S Vestforbrænding"

Transkript

1 Møde i mandag den 28. oktober 2002, kl i s mødesal. Eventuelle skriftlige spørgsmål til, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse". DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-26) Meddelelser a) Borgmesteren orienterede om, borgmesteren i Prag 10 den 24. oktober 2002 var afgået ved døden. Ændring af vedtægter for I/S Vestforbrænding I/S Vestforbrændings bestyrelse har den 11. september 2002 godkendt ændringsforslag til vedtægtens 2, 3, 4, 10, 12, 16 og 20, der primært drejer sig om optagelse af 7 nye interessenter. Ligeledes godkendte bestyrelsen, Vestforbrændings formand og direktør bemyndiges til efterfølgende tilrette forslagets 2 i det omfang, resultet af de igangværende forhandlinger med de nuværende 4 kontraktkommuner og de 3 VEGA-kommuner ikke fører til optagelse af alle kommuner. Forvaltningen foreslår, ændringsforslagene godkendes, og bemyndigelse vedrørende 2 gives til I/S Vestforbrændings formand og direktør. Borgmesteren deltog ikke i sagens behandling.

2 Forlængelse af Grethe Larsens sygeorlov Grethe Larsen har meddelt, hun først vil kunne genoptage arbejdet i den 1. januar Forvaltningen foreslår, den nuværende stedfortræder Arne Heilmann-Clausen fortsætter som stedfortræder for Grethe Larsen indtil udgangen af Ny formandssuppleant til Huslejenævnet I forbindelse med Lene Sloths frrædelse skal ny formandssuppleant til Huslejenævnet vælges og indstilles til amtet. Udpegningen gælder for perioden 1. november 2002 til 31. december Forvaltningen foreslår, cand.jur. Vibeke Bjerg Jessen, Pærevangen 20, 2. th., 2765 Smørum, indstilles til personlig suppleant.

3 Ballerup Ejendomsselskaber, afd. Lundegården I, påbudt konvertering af lån i ejendommen mr. nr. 5 vedtog den 30. august 1999 i forbindelse med frasalg af børneinstitutionen Lundegården 1 vedstå garantien for så vidt angår følgende lån: Opr kr., opr kr., og opr kr. I forbindelse med påbudt konvertering har Finansstyrelsen i brev af 17. september 2002 til BRF-kredit meddelt, stsgarantien for omhandlede lån kan vedstås under forudsætning af, Kommunen stadig vedstår sine regarantiforpligtelser. Den påbudte konvertering drejer sig om lånet på kr., som er konverteret til et rentetilpasningslån på kr. Teknisk Forvaltning foreslår, vi meddeler BRF-kredit, Ballerup Kommune stadig vedstår sine regarantiforpligtelser, uanset relaksion fra pantet af børneinstitutionen, mr. nr. 5 ap, Ballerup by, Ballerup, herunder også for så vidt angår det nu konverterede lån. Børnehuset Sømosen - etablering af køkken og tilberedning af mad til institutionens mindste børn Resume I Børnehuset Sømosen tilbydes småbørnskost til de 0 til 1 årige indtil den måned, hvor barnet fylder 1 år. Herefter skal børnene selv have madpakke og bleer med i børnehuset. Taksten for de 1 til 2 årige er i konsekvens heraf reduceret til børnehavetakst. Social- og Sundhedsudvalget vedtog den 13. november 2001, rammerne i Børnehuset Sømosen skal svare til øvrige vuggestuer og børnehuse i Ballerup Kommune mod tilsvarende tilpasning af forældrebetalingen.

4 Redegørelse Der er truffet aftale med Vuggestuen Lilletoften 23 om produktion af maden til op til 18 vuggestuebørn. For efterleve Fødevaredirektorets krav til institutionskøkkener er der behov for følgende investeringer: Produktionskøkken: Komfur med ovn kr. Diverse emballage til transport kr. Tømre- og elarbejde kr. Modtagerkøkken: Løst inventar kr. Opvaskemaskine kr. Fryseskab og køleskab kr. Skabselementer og reparion af bordplade kr. Elarbejde kr. Madvogn kr. Glasafskærmning kr. Uforudsete udgifter kr. I alt kr. Projektet kan finansieres af projekt 1903 (Børnepolitikken/anlæg) Udvidelsen af rammebevillingen forventes finansieret af øget forældrebetaling. Udvidelsen af personalerammen for så vidt angår timer til økonoma forventes dannet inden for daginstitutionernes samlede driftsramme. Forslag vil blive fremsendt senere. Skole- og Socialforvaltningen foreslår, der meddeles en anlægsbevilling på kr. til projekt nr (ny) "Børnehuset Sømosevej 31 - renovering af køkken inkl. inventar", og bevillingen finansieres af projekt nr "Børnepolitikken/anlæg". Social- og Sundhedsudvalgets beslutning

5 Børnehuset Fregten, Østerhøjvej 1 - liggehal Resume Det var foruds, børnehuset i Østerhøj kun skulle have én vuggestuegruppe. Børnehuset har dog 2 vuggestuegrupper, hvilket kræver en tilbygning af en ekstra liggehal. Redegørelse Da beslutningen om børnehuset i Østerhøj blev truffet, var det foruds, der var 3 børnehavegrupper og 1 vuggestuegruppe. Imidlertid har efterspørgslen efter småbørnspladser i Østerhøjområdet været større end foruds. Derfor er børnehuset i dag normeret til 2 børnehavegrupper á 20 børn og 2 vuggestuegrupper á 12 børn. For skabe overensstemmelse mellem normering og de faktiske bygningsmæssige forhold forudsætter det en liggehal, når småbørnene skal have en eftermiddagslur. Liggehallen vil blive etableret sammen med et småbørnslegeskur. Tilbygningen skønnes koste 0,5 mio. kr. Skole- og Socialforvaltningen foreslår, der meddeles en supplerende anlægsbevilling på kr. til udvidelse af liggehallen, projekt nr Social- og Sundhedsudvalgets beslutning Indstilles til godkendelse Udvidelse af Vuggestuen Hestens Kvarter 26 Resume I vedligeholdelsesbudgettet for 2002 er der afs midler til en totalrenovering af vuggestuen.

6 Disse arbejder er planlagt til udførelse i foråret I forbindelse med renoveringsarbejdet, er der frems ønske om udvidelse af vuggestuen med et ekstra grupperum til 11 børn, så institutionen kan rumme 4 x 11 børn = 44 børn. Redegørelse Efter forhandling med vuggestuens personale og de pædagogiske rådgivere har Ejendomsafdelingen udarbejdet et forslag til udvidelsen. Anlægsøkonomien for realisering af projektet er beregnet ud fra tilsvarende renoveringssager. Økonomiske konsekvenser ved totalrenovering og udvidelse: 320 m 2 bygning og 90 m 2 skure kr. Genhusning kr. Udvidelse (70 m 2 á ca kr.) kr. I alt kr. Der er i vedligeholdelsesbudgettet afs kr. til renoveringen. Der skal derfor suppleres med en anlægsbevilling på kr. for kunne realisere det samlede projekt. Udvidelsen forventes klar til ibrugtagning i september måned Inventarbehovet er ikke opgjort på nuværende tidspunkt. Der vil senere blive fremsendt en ansøgning om inventar. Finansiering vil i givet fald kunne ske over Økonomiudvalgets Børnepulje (anlæg), projekt nr Bilag Ejendomsafdelingens not af 24. september 2002 (ligger i sagen) Skole- og Socialforvaltningen foreslår, skitseforslaget godkendes, og projekteringen igangsættes, der meddeles en anlægsbevilling på kr. til projekt nr (ny) Udvidelse af Vuggestuen Hestens Kvarter 26, og driftsudgifterne tilrettes ved første budgetopfølgning for 2003.

7 Social- og Sundhedsudvalgets beslutning Indstilles til godkendelse Finansieringsspørgsmålet afklares endeligt i forbindelse med s behandling af sagen. Tiltrådt, idet finansiering sker over projekt Overordnede rammer for den forebyggende arbejdsmarkedsindss i 2003 Koordinionsudvalget for den forebyggende arbejdsmarkedsindss i Ballerup, Værløse og Ledøje-Smørum har modtaget ca. 2,7 mio. kr. til udvalgets indss i Disse midler skal give kommunerne nye og bedre muligheder for udvikle og udbygge den virksomhedsrelerede indss. Indssen skal især rette sig mod: Aktivering og indslusning af kontanthjælpsmodtagere og integrionsflygtninge på det prive og offentlige arbejdsmarked. Opfølgning i sygedagpengesager. Revalideringsområdet. Etablering af job på særlige vilkår, herunder fleks- og skånejob. Det er Koordinionsudvalget, der beslutter, hvad midlerne skal anvendes til. Inden Koordinionsudvalget træffer denne beslutning, skal fastsætte de overordnede rammer for den forebyggende arbejdsmarkedsindss. Pengene kan kun anvendes, hvis Koordinionsudvalgets beslutninger ligger inden for de overordnede rammer. De overordnede rammer for den forebyggende arbejdsmarkedsindss i Ballerup Kommune forventes fastlagt med udgangspunkt i følgende indssområder: * Forebygge udstødning fra arbejdsmarkedet. * Fastholde udstødningstruede medarbejdere. * Indsluse og integrere personer, som står uden for arbejdsmarkedet.

8 Bilag Not af 26. september 2002 (udsendes) Skole- og Socialforvaltningen foreslår, de overordnede rammer for den forebyggende arbejdsmarkedsindss i 2003 godkendes som foreslået ovenfor. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets beslutning Forslag til ændring af forretningsorden for Koordinionsudvalget i Ballerup har tidligere godkendt, Integrionsrådene i Værløse og Ballerup kan udpege et medlem til det fælles koordinionsudvalg. Værløse Kommunalbestyrelse har imidlertid besluttet, der skal udpeges 1 medlem fra hver af de 2 Integrionsråd. Koordinionsudvalget har drøftet Værløse Kommunes forslag og har besluttet indstille til de 3 Kommunalbestyrelser, der udpeges 1 medlem fra hver af de 3 kommuners Integrionsråd (Ledøje-Smørum har dog ikke Integrionsråd p.t.). Bilag Forslag til ny forretningsorden (udsendes) Skole- og socialforvaltningen foreslår, Koordinionsudvalgets forslag til ny forretningsorden, som giver mulighed for, Integrionsrådene kan udpege hvert deres medlem,

9 godkendes. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets beslutning Forslag til parkhave i Skovlunde Bypark - anlægsbevilling Resume Udvalget vedtog den 8. maj 2001 lokalplan nr. 110 for Skovlunde Bypark. Her er der givet mulighed for opførelse af en ny idrætshal for Københavns Dag- og Aftenseminarium i Skovlunde (KDAS) i det sydlige hjørne af Skovlunde Bypark. I den forbindelse blev parken øget med et areal syd for Rosenlundsskolens hal, som ellers var disponeret til institutionsformål. På dette areal foreslås anlagt en parkhave. Redegørelse Idrætshallen er nu under opførelse, og jorden er i øjeblikket ved blive udlagt og reguleret i arealet, hvor den nye parkhave forslås anlagt. Terrænreguleringen betales af KDAS. Det foreslås, Ballerup Kommune afslutter jordarbejderne ved etablere græs og dækafgrøder (f.eks. honningurt) i parkhavens areal, således arealet fremstår pænt, indtil parkhaven skal anlægges. Idrætshallen forventes være færdig 1. april Der er udarbejdet skitser over parkhaven med henblik på forhandling med Skovlunde Lokalråd. I henhold til den senest administrivt ajourførte investeringsoversigt er der under projekt nr afs kr. i 2002 til formålet. Driftsudgiften vil være uændret efter gennemførelse af dette projekt.

10 Teknisk Forvaltning foreslår, etablering af græs og dækafgrøde igangsættes, der meddeles en anlægsbevilling på kr., projekt nr. 8470, Skovlunde Bypark ny parkhave, og skitseforslag til parkhave udsendes som grundlag for en dialog med Skovlunde Lokalråd. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning Indstilles til godkendelse Forslag til Tillæg til spildevandsplan for ukloakerede ejendomme - 1. behandling Resume Der blev i maj 1997 indført nye bestemmelser vedrørende spildevandsrensning i det åbne land (ukloakerede ejendomme) ved lovændringerne af Miljøbeskyttelsesloven og Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg. Ifølge ændringerne skal kommunen, senest 1½ år efter vedtagelsen af Regionplanen, revidere spildevandsplanen eller udarbejde et tillæg til den eksisterende spildevandsplan i overensstemmelse med Regionplanens rensekrav til ejendomme i det åbne land. Redegørelse Den 26. juni 2001 vedtog HUR Regionplanen og dermed skal tillægget til spildevandsplanen vedrørende de ukloakerede ejendomme være vedtaget inden årets udgang. Regionplanens rensekrav til ejendomme i det åbne land er bestemt ud fra vurderinger af recipienternes tilstand i forhold til målsætningerne, da lovgivningen kun gælder for ejendomme, som har udledning til en recipient. Ejendomme, som ikke overholder kravet til rensning af spildevandet, skal have et påbud om forbedret rensning. Ejendomme, der benyttes til helårsbeboelse for mindre end 30 personækvivalent, skal tilbydes et kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen, hvis kommunen meddeler et påbud om forbedret rensning eller nedsivning. Hvis ejeren vælger medlemskab, skal kloakforsyningen stå for etablering og drift af det forbedrede anlæg.

11 Ved sammenholde rensekrav og eksisterende kloakforhold på ejendommene i det åbne land, kan det konkluderes, 4 ejendomme skal have påbud om forbedret rensning. Dette antal er under forudsætning af, 2 ejendomme på Jonstrupvej bliver kloakeret. Dette kræver dog en accept fra Boligforeningen Lundegården til koble det offentlige anlæg på Lundegårdens interne kloakanlæg. 10 ejendomme på Lindbjergvej vil være oplagte kloakere, selv om de ikke umiddelbart skal have påbud, da der allerede ligger en trykledning i Lindbjergvej. Det kræver dog en udbygning af dette anlæg. I tillægget til spildevandsplanen er tidsplan og økonomi beskrevet. Forslag til Tillæg til spildevandsplan skal i offentlig høring i 8 uger inden det kan vedtages endeligt af. Den endelige vedtagelse kan ikke ankes til nogen anden offentlig instans. Bilag Forslag til Tillæg til spildevandsplan ukloakerede ejendomme (udsendes). Teknisk forvaltning foreslår, forslag til Tillæg til spildevandsplan godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning Forslag til Indssplan ved akutte drikkevandsforureninger 2002 Resume Ved akutte drikkevandsforureninger er det vigtigt, situionen håndteres rigtigt fra start. Informioner til forbrugerne (offentligheden) skal være præcise og entydige samt indeholde oplysninger om omfang, forholdsregler m.v.

12 Redegørelse I de 52 år Ballerup Kommunes Vandforsyning har eksisteret, har der ikke været generelle forsyningssvigt eller forureninger. Drikkevandsforureninger er heldigvis ikke dagligdags hændelser i de danske kommuner, men de forekommer nu og da, ikke mindst her i sommerens løb 2002, hvor drikkevandsforureninger i Århus, Rønne, Haderslev, Silkeborg m.fl. har medført overskrifter som Coli-vand har fået danskerne til købe mere kildevand i de danske aviser. Borgerne skal altid have tillid til kvaliteten af deres drikkevand, og rammes Ballerup Kommunes Vandforsyning af forurening, skal Vandforsyningen fremstå som en professionel, handlekraftig og troværdig organision. Derfor skal der i en forureningssituion handles hurtigt, målrettet og koordineret. Teknisk Forvaltning har udarbejdet en indssplan ved akutte drikkevandsforureninger, som er et supplement til Ballerup Kommunes Beredskabsplan. Indssplanen er ikke en detaljeret teknisk redegørelse for, hvad der skal gøres i alle tænkelige forureningssituioner. Derimod er Indssplanen en beskrivelse af den grundlæggende organision, der skal informere og planlægge afhjælpning ved en akut drikkevandsforurening. Bilag Forslag til Indssplan ved akutte drikkevandsforureninger i Ballerup Kommunes Vandforsyning (udsendes). Teknisk Forvaltning foreslår, Forslag til Indssplan ved akutte drikkevandsforureninger i Ballerup Kommunes Vandforsyning godkendes og iværksættes. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning

13 Spillehal med 48 gevinstgivende spilleautomer Resume Fra Told & Sk, Spillemyndigheden, har vi fået underretning om, der ønskes etableret en spillehal med 48 gevinstgivende spilleautomer i den tidligere bagerforretning i butiksbebyggelsen på Baltorpvej 22. Redegørelse Spillemyndigheden anmoder om Kommunens stillingtagen til ansøgningen senest 17. oktober Partiel Byplanvedtægt nr. 7, der gælder for ejendommen, er ikke tilstrækkelig til hindre den ansøgte anvendelse. I fire tidligere tilfælde har kommunen nedlagt forbud mod spillehaller med henvisning til Planlovens 14. Nurklagenævnet har netop i sagen om Centrumgaden 5 afgjort, kommunen havde hjemmel til nedlægge et 14-forbud. Teknisk Forvaltning foreslår, der nedlægges forbud mod den ansøgte anvendelse med henvsning til Planlovens 14. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning Fælles navngivning af større veje (motorveje) Ved brev af 4. september 2002 anmoder Vejdirektoret Ballerup Kommune, som en af flere kommuner i området om måtte foretage navneændringer på de overordnede veje (her motorveje). For Ballerup Kommune drejer det sig om motorvejen Ring 4 (A) og den eksisterende del af

14 motorvejen til Frederikssund fra Ring 3, inkl. den kommende udbygning af strækningen (B). Ad A foreslås benævnt: Motorring 4 Ad B foreslås benævnt: Frederikssundmotorvejen Begrundelsen for Direktorets forslag er blandt andet det øgede brug af forskellige elektroniske systemer, som henter officielle da til brug for ruteoptimeringsprogrammer, og de forskellige kontrolforanstaltninger, som er indbygget i de forskellige registre. Det den samme motorvej bærer forskellige navne i de enkelte kommuner, som motorvejen gennemløber, gør det eksempelvis administrivt besværligt for politiet i forbindelse med registreringen af uheld. For eksempel har Køge Bugt Motorvejen ikke mindre end 4 forskellige navne i de 6 kommuner, som motorvejen gennemløber. Vejdirektoret anmoder om, navneændringen er på plads inden udgangen af oktober måned Baggrunden for Vejdirektorets henvendelse er, det er den enkelte kommune, jf. lovgivningen, som har myndigheden til navngivning af de overordnede veje, der gennemløber kommunen. For hoved- og landeveje dog efter forhandling med de respektive vejbestyrelser for disse veje. Vi finder ikke, der er noget til hinder for Vejdirektorets forslag til navngivning af de 2 motorvejsstrækninger i Ballerup Kommune. Det skal i den forbindelse bemærkes, navngivningen ikke vil indebære økonomiske forpligtelser for kommunen. Teknisk Forvaltning foreslår, Vejdirektorets forslag til navngivning, henholdsvis Motorring 4 og Frederikssundmotorvejen,godkendes. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning

15 Tiltrådt, idet Vejdirektoret gøres opmærksom på fuge-s i Frederikssundsmotorvejen og der tilføjes eventuelt til formuleringen af den kommende udbygning af strækningen. Merielgården - løbende udskriftning af kørende meriel - anlægsbevilling Løbende anskaffelse af meriel på Merielgården er optaget på investeringsoversigten under projekt nr med kr. i hvert af årene Af hensyn til tilrettelæggelsen af den daglige drift skal forvaltningen foreslå, der allerede nu meddeles en anlægsbevilling i forbindelse med anskaffelserne i Teknisk Forvaltning foreslår, der meddeles en anlægsbevilling på kr., projekt nr. 9452, Merielgården løbende udskiftning af kørende meriel Teknik- og Miljøudvalgets beslutning Udvidel af børnehaven Hestens Kvarter - anlægsregnskab har meddelt følgende anlægsbevillinger: 19. juni kr. 28. august kr. 5. december kr. I alt kr.

16 Bevillingen dækker udvidelse af børnehaven til yderligere 12 børn samt indkøb af inventar i forbindelse med genopbygning efter brand. Indkøbene er nu afsluttet, og regnskabet ser således ud: Anlægsbevilling Regnskab Merforbrug kr kr kr. Merforbruget svarer til en afvigelse på 0,24%. Skole- og Socialforvaltningen foreslår, regnskabet godkendes. Social- og Sundhedsudvalgets beslutning Færdiggørelse af Ballerup Rideskole, indretning af bolig - anlægsregnskab Anlægsbevilling meddelt den 29. marts 1999 Nu opgjort forbrug Der er således et mindreforbrug på Svarende til 1,5 % kr kr kr.

17 Kulturforvaltningen foreslår, regnskabet godkendes Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning Færdiggørelse af Ballerup Superarena - anlægsregnskab Anlægsbevilling meddelt den 29. april 2002 Nu opgjort forbrug kr kr. Kulturforvaltningen foreslår, regnskabet godkendes Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning

18 Ballerup Rideskole, nyt halmlager, - anlægsregnskab Anlægsbevilling meddelt den 28. august 2000 Nu opgjort forbrug Der således et merforbrug på Svarende til 11,2 % Merforbruget skyldes uforudsete funderingsforhold kr kr kr. Kulturforvaltningen foreslår, regnskabet godkendes Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning Etablering af depotrum i Grantoftehallen - anlægsregnskab Anlægsbevilling meddelt den 26. marts 2001 Nu opgjort forbrug Der er således et mindreforbrug på Svarende til 15,3 %. Mindreudgiften skyldes, forvaltningen skønnede, de hjemtagne tilbud var for dyre. Der blev derfor indhentet supplerende tilbud, og samtidig blev projektet ændret, idet en række elementer bl.a. vinduespartier - blev udeladt kr kr kr.

19 Kulturforvaltningen foreslår, regnskabet godkendes Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning Etablering af lys på Skovlunde Petanquebane/Tennisbanerne i Damgårdsparken - anlægsregnskab Anlægsbevilling meddelt den 27. august 2001 Nu opgjort forbrug Der er således et merforbrug på Svarende til 7,2 % kr kr kr. Kulturforvaltningen foreslår, regnskabet godkendes Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning Østerhøj, byggemodning, etape 2 - anlægsregnskab

20 Anlægsbevilling meddelt den 14. september 1987 Anlægsbevilling meddelt 8. maj 1989 Refusion af Ambi-bidrag den 24. juni 1992 I alt Nu opgjort forbrug Der er således et mindreforbrug på svarende til 12,0% kr kr kr kr kr kr. Mindreforbruget skyldes lave afgivne entreprenørtilbud i forhold til de forlods beregnede anlægsudgifter, der ligger til grund for anlægsbevillingerne. De forudste indtægter er indgået i overensstemmelse med bevillingen. Arbejdet er i øvrigt udført i overensstemmelse med det ved bevillingsansøgningerne forelagte projekt. Teknisk Forvaltning foreslår, regnskabet godkendes. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning Gershøj, byggemodning - anlægsregnskab Anlægsbevilling meddelt den 27. november 1995 Anlægsbevilling meddelt den 30. september kr kr.

21 Anlægsbevilling meddelt den 28. august 2000 I alt Nu opgjort forbrug Der er således umiddelbart et mindreforbrug på kr kr kr kr. svarende til 2,4%. I forbindelse med regnskabsaflæggelsen har det vist sig, en udgift på kr. til arkæologiske undersøgelser i 1996 fejlagtigt er afholdt over Økonomiudvalgets konto for arkæologiske undersøgelser. Tages der hensyn hertil, er der reelt tale om et merforbrug på kr. eller ca. 1%. Arbejdet er i øvrigt udført i overensstemmelse med det ved bevillingsansøgningerne forelagte projekt. Teknisk Forvaltning foreslår, regnskabet godkendes. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning Renovering af udlængerne på Nørregården - anlægsregnskab Anlægsbevilling meddelt den 30. april 2001 Nu opgjort forbrug Der er således et merforbrug på kr kr kr.

22 svarende til 1,3%. Arbejdet er i øvrigt udført i overensstemmelse med det ved bevillingsansøgningen forelagte projekt. Teknisk Forvaltning foreslår, regnskabet godkendes. Sager på lukket møde Erhvervelse af ejendom C og V kunne ikke medvirke. Ansøgning om alkoholbevilling til Ballerup Bodega, Sct. Jacobsvej 3, 2750 Ballerup, og om tilladelse til udvidet åbningstid til kl Tiltrådt Ansøgning om bestyrergodkendelse og alkoholbevilling til Center Pub, Hedeparken 9, 2750 Ballerup Tiltrådt Ansøgning om bestyrergodkendelse og alkoholbevilling til Fart & Tempo Go-Cart Aps, Tempovej 35, 2750 Ballerup Tiltrådt

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 27. April 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 2246 Jour. nr.: Ref.: BGS/MAAK

Læs mere

Årsberetning for perioden 1.1.-31.12. 2001 vedr. selskabsligning

Årsberetning for perioden 1.1.-31.12. 2001 vedr. selskabsligning Møde i mandag den 25. februar 2002, kl. 18.00 i s mødesal. Eventuelle skriftlige spørgsmål til, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. DAGSORDEN med beslutninger

Læs mere

1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 2 for marts 2003 *

1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 2 for marts 2003 * Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tirsdag den 6. maj 2003, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn,

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015 Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Frigivelse af anlægsmidler til

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 27. februar 2006, Kl. 18.00 i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Spildevand på landet. Forslag til strategisk spildevandsplan

Spildevand på landet. Forslag til strategisk spildevandsplan Spildevand på landet Forslag til strategisk spildevandsplan Baggrund for planen Amtet har målsat alle vandløb og søer, og der er i løbet af en årrække gjort en stor indsats overfor spildevandet fra byerne.

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 9 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 13. oktober 2004 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Renovering af

Læs mere

Ejendoms- og Arealudvalget

Ejendoms- og Arealudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Kystagerparken, By- og Teknikforvaltningen Anders Wolf Andresen, Steen Ørskov, Arne Bech, Ømer Kuscu Bemærkninger:

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet.

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet. NOTAT Fakta om køkkenombygninger og frokostordninger Siden Folketingets første beslutning i november 2008 om, at alle børn skulle have et sundt frokostmåltid, har udviklingen omkring børnemaden ikke stået

Læs mere

Udlejning af erhvervsejendom

Udlejning af erhvervsejendom Pkt. 49 Udlejning af erhvervsejendom Sagsnr. 79083 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til vilkår for en ny udlejningsperiode for ejendommen Baunehøjvej 5, der huser Restaurant Vigen, herunder

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

6...Sager på lukket møde. 1. Meddelelser 2003007573. Kultur- og Fritidsudvalgets møde 5. oktober 2004 Punkt 2:

6...Sager på lukket møde. 1. Meddelelser 2003007573. Kultur- og Fritidsudvalgets møde 5. oktober 2004 Punkt 2: Møde i Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 5. oktober 2004, Kl. 08.00 OBS! Mødet afholdes i Store Peters Hus, Pederstrup. REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Årsregnskab 2003 - gennemgang

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Egebjerg Kommune. Referat

Egebjerg Kommune. Referat Kommunalbestyrelsen Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Indkaldelsesdato: Onsdag den 22-06-2005 Deltagere: Bemærkninger: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Sorø Kommune. Høring om tilbygning til Sorø Husholdningskoles ejendom Ingemannsvej 9. Afs. Sorø kommune, Rådhusvej 8, 4180 Sorø

Sorø Kommune. Høring om tilbygning til Sorø Husholdningskoles ejendom Ingemannsvej 9. Afs. Sorø kommune, Rådhusvej 8, 4180 Sorø Afs. Sorø kommune, Rådhusvej 8, 4180 Sorø Sorø Kommune Fagcenter Teknik og Miljø Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk J.nr. 340-2013-44540 Sag vedr. 4884 Høring

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Teknisk udvalg Formand: Uffe Bro Erik Nielsen, Mads Krarup, Kaj Wisti Lassen, Birgitte Tetzlaff, Niels Krebs Hansen, Ib Johansen. tirsdag den 7. november 2006 kl. 12:00 i Farsø

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION.

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. Opgavefordelingen mellem de politiske bestyrelser og udvalg fremgår af Styrelsesloven og Brøndby Kommunes Styrelsesvedtægt. Forvaltningen

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Økonomiudvalget Dagsorden åben Mødedato 17. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Økonomiudvalget den 17.

Læs mere

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Slettebjerggård Overordnet planlægning Den udbudte storparcel indgår i et nyt planlagt boligområde med både

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Aftale Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution og Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag fremsendt til BFU den 25. august Side 2 Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende institution

Læs mere

2... Ny "Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune" - 2. behandling/endelig vedtagelse 3

2... Ny Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune - 2. behandling/endelig vedtagelse 3 Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 28. november 2005, Kl. 18.00 i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. oktober 2004, Kl. 18.00 i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

2. Godkendelse af skabelon for udviklingsplaner samt årsberetninger for klubber og byggelegepladser *

2. Godkendelse af skabelon for udviklingsplaner samt årsberetninger for klubber og byggelegepladser * Møde i Kultur- og Fritidsudvalget onsdag den 2. juni 2004, Kl. 08.00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Godkendelse af skabelon for udviklingsplaner samt årsberetninger

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Udskrift af protokol

Udskrift af protokol Udskrift af protokol Udvalg Børneudvalget Møde 07-04-2014 14:30 Status Behandling Type Færdigbehandlet Beslutning Åben Nummer 36 Foreslået behandlingsforløb Sagsnummer 2014/07127 KL-journalnummer 28.00G00

Læs mere

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum 26/6/2015 2/8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Vinge Centrum 4 3. Etaper 4 4. Udbudsproces 5 4.1 Investorudbudsprocessen

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 20 TORSDAG DEN 22. MAJ 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 22. maj 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

ETABLERING AF NYT CENTRALRENSEANLÆG

ETABLERING AF NYT CENTRALRENSEANLÆG Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 147408 ETABLERING AF NYT CENTRALRENSEANLÆG 1. BAGGRUND Gribskov Kommune har på en generalforsamling

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning.

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BR 203/04 Tilskud Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at Borgerrepræsentationen yder Badmintonklubben BC 37 et

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Skive Kommune Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 INDLEDNING Skive Kommune har i forbindelse med en økonomisk

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1-4, og byrådet for så vidt angår punkterne

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1-4, og byrådet for så vidt angår punkterne Pkt. 103 Salg af ejendomme Sagsnr. 91529 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal gives anlægsbevilling til salgsindtægter og udgifter i forbindelse med salg af ejendommen Sct. Ols Gade 15-17 og tages stilling

Læs mere

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Dagsorden åben Mødedato 24. november 2014 Mødetidspunkt 18.00 Mødelokale Rådssalen Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelsen den 24.

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden Kultur- og Fritidsudvalget Ekstraordinært møde Dato 30. april 2014 Tid 16:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Frode Thule Jensen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne

Læs mere

Standard for Programoplæg

Standard for Programoplæg Standard for Programoplæg Etablering af (institution, sted) Firmanavn. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme PROGRAMOPLÆG Etablering af (institution, sted) ORIENTERING Al kursiv-tekst

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 10. december 2014

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 10. december 2014 INDKALDELSE Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den.

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. april 2004 via Magistraten J.nr. Ref.: Claus Michael

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Sag Brug af selvhjælpshandling og politianmeldelse ved manglende kloakering eller spildevandsrensning Sagsnr. 13/1539 Initialer Heidkjae.

Sag Brug af selvhjælpshandling og politianmeldelse ved manglende kloakering eller spildevandsrensning Sagsnr. 13/1539 Initialer Heidkjae. Sag Brug af selvhjælpshandling og politianmeldelse ved manglende kloakering eller spildevandsrensning Sagsnr. 13/1539 Initialer Heidkjae Åben sag Resumé En del af kommunes borgere skal i disse år enten

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 2. september 2014 Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Vejlby Risskov Hallerne ønsker at omlægge lån for at lave fire

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling i Klyngehusenes Grundejerforening tirsdag den 11. oktober 2011 19.30-21.30 på Frederiksberg skole, Hus 7, blå sal. Til stede: Th-32, Th-35, Th-26, O-11 (2 personer gik kl.

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse.

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/15740-7 Side 1/5 Godkendelse af udlæg af privat fællesvej, matr. nr. 1 c Snejbjerg By, Snejbjerg

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Anlægsrapport 3 August 2009

Anlægsrapport 3 August 2009 GREVE KOMMUNE DIREKTIONEN Anlægsrapport 3 August 1/16 Resume af anlægsrapport 3 August Anlægsrapport 3 August opgjort pr. 30.06. udarbejdes som led i den af Byrådet vedtagne styring for, hvor bl.a. anlægsrapporten

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. juni 2014 Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Bevilling af kommunal kapitaltilførsel til Østjysk

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 81 Århus C Tlf. 894 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. april via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.:

Læs mere

Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus

Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus Struer Byråd Referat Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus Afbud fra/fraværende: Jesper Nielsen, Inger Lundsberg indkaldes som suppleant. Susanne Olufsen. Martin Hulgaard indkaldt som suppleant.

Læs mere

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg. PU møde 3. december 2014. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg. PU møde 3. december 2014. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor Referat for: Frederikssund Provstiudvalg PU møde 3. december 2014. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor Mødedeltagere: Inge Bastkær Rasmussen, Frode Skjold, Jens Larsen, Paw Jønsson, Edith Harriet

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 19. marts 2014 Tid 14:30 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne

Læs mere

D E K L A R A T I O N om privat kloakanlæg. Underskrevne ejere af den på vedhæftede kortbilag af 31 august 2014 angivne ejendomme

D E K L A R A T I O N om privat kloakanlæg. Underskrevne ejere af den på vedhæftede kortbilag af 31 august 2014 angivne ejendomme Matr.nr. : 63-e,63-f,63-g,63-h,63-i,63-k,63-l 63-m,63-n,63-o,63-p og 63-q Anmelder Ejerlav : Nr. Uttrup By, Hvorup Kommune : Aalborg Region : Nordjylland Tlf. 98 24 75 11 Sagnr. 32418 BO603-12 D E K L

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - Århus C Tlf. 3 - Epost mag@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den. august via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: Henrik Traberg

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

1. Meddelelse: Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 3 for maj 2003 *

1. Meddelelse: Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 3 for maj 2003 * Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tirsdag den 27. maj 2003, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 1 DAGSORDEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse: Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn,

Læs mere