Ændring af vedtægter for I/S Vestforbrænding

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ændring af vedtægter for I/S Vestforbrænding"

Transkript

1 Møde i mandag den 28. oktober 2002, kl i s mødesal. Eventuelle skriftlige spørgsmål til, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse". DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-26) Meddelelser a) Borgmesteren orienterede om, borgmesteren i Prag 10 den 24. oktober 2002 var afgået ved døden. Ændring af vedtægter for I/S Vestforbrænding I/S Vestforbrændings bestyrelse har den 11. september 2002 godkendt ændringsforslag til vedtægtens 2, 3, 4, 10, 12, 16 og 20, der primært drejer sig om optagelse af 7 nye interessenter. Ligeledes godkendte bestyrelsen, Vestforbrændings formand og direktør bemyndiges til efterfølgende tilrette forslagets 2 i det omfang, resultet af de igangværende forhandlinger med de nuværende 4 kontraktkommuner og de 3 VEGA-kommuner ikke fører til optagelse af alle kommuner. Forvaltningen foreslår, ændringsforslagene godkendes, og bemyndigelse vedrørende 2 gives til I/S Vestforbrændings formand og direktør. Borgmesteren deltog ikke i sagens behandling.

2 Forlængelse af Grethe Larsens sygeorlov Grethe Larsen har meddelt, hun først vil kunne genoptage arbejdet i den 1. januar Forvaltningen foreslår, den nuværende stedfortræder Arne Heilmann-Clausen fortsætter som stedfortræder for Grethe Larsen indtil udgangen af Ny formandssuppleant til Huslejenævnet I forbindelse med Lene Sloths frrædelse skal ny formandssuppleant til Huslejenævnet vælges og indstilles til amtet. Udpegningen gælder for perioden 1. november 2002 til 31. december Forvaltningen foreslår, cand.jur. Vibeke Bjerg Jessen, Pærevangen 20, 2. th., 2765 Smørum, indstilles til personlig suppleant.

3 Ballerup Ejendomsselskaber, afd. Lundegården I, påbudt konvertering af lån i ejendommen mr. nr. 5 vedtog den 30. august 1999 i forbindelse med frasalg af børneinstitutionen Lundegården 1 vedstå garantien for så vidt angår følgende lån: Opr kr., opr kr., og opr kr. I forbindelse med påbudt konvertering har Finansstyrelsen i brev af 17. september 2002 til BRF-kredit meddelt, stsgarantien for omhandlede lån kan vedstås under forudsætning af, Kommunen stadig vedstår sine regarantiforpligtelser. Den påbudte konvertering drejer sig om lånet på kr., som er konverteret til et rentetilpasningslån på kr. Teknisk Forvaltning foreslår, vi meddeler BRF-kredit, Ballerup Kommune stadig vedstår sine regarantiforpligtelser, uanset relaksion fra pantet af børneinstitutionen, mr. nr. 5 ap, Ballerup by, Ballerup, herunder også for så vidt angår det nu konverterede lån. Børnehuset Sømosen - etablering af køkken og tilberedning af mad til institutionens mindste børn Resume I Børnehuset Sømosen tilbydes småbørnskost til de 0 til 1 årige indtil den måned, hvor barnet fylder 1 år. Herefter skal børnene selv have madpakke og bleer med i børnehuset. Taksten for de 1 til 2 årige er i konsekvens heraf reduceret til børnehavetakst. Social- og Sundhedsudvalget vedtog den 13. november 2001, rammerne i Børnehuset Sømosen skal svare til øvrige vuggestuer og børnehuse i Ballerup Kommune mod tilsvarende tilpasning af forældrebetalingen.

4 Redegørelse Der er truffet aftale med Vuggestuen Lilletoften 23 om produktion af maden til op til 18 vuggestuebørn. For efterleve Fødevaredirektorets krav til institutionskøkkener er der behov for følgende investeringer: Produktionskøkken: Komfur med ovn kr. Diverse emballage til transport kr. Tømre- og elarbejde kr. Modtagerkøkken: Løst inventar kr. Opvaskemaskine kr. Fryseskab og køleskab kr. Skabselementer og reparion af bordplade kr. Elarbejde kr. Madvogn kr. Glasafskærmning kr. Uforudsete udgifter kr. I alt kr. Projektet kan finansieres af projekt 1903 (Børnepolitikken/anlæg) Udvidelsen af rammebevillingen forventes finansieret af øget forældrebetaling. Udvidelsen af personalerammen for så vidt angår timer til økonoma forventes dannet inden for daginstitutionernes samlede driftsramme. Forslag vil blive fremsendt senere. Skole- og Socialforvaltningen foreslår, der meddeles en anlægsbevilling på kr. til projekt nr (ny) "Børnehuset Sømosevej 31 - renovering af køkken inkl. inventar", og bevillingen finansieres af projekt nr "Børnepolitikken/anlæg". Social- og Sundhedsudvalgets beslutning

5 Børnehuset Fregten, Østerhøjvej 1 - liggehal Resume Det var foruds, børnehuset i Østerhøj kun skulle have én vuggestuegruppe. Børnehuset har dog 2 vuggestuegrupper, hvilket kræver en tilbygning af en ekstra liggehal. Redegørelse Da beslutningen om børnehuset i Østerhøj blev truffet, var det foruds, der var 3 børnehavegrupper og 1 vuggestuegruppe. Imidlertid har efterspørgslen efter småbørnspladser i Østerhøjområdet været større end foruds. Derfor er børnehuset i dag normeret til 2 børnehavegrupper á 20 børn og 2 vuggestuegrupper á 12 børn. For skabe overensstemmelse mellem normering og de faktiske bygningsmæssige forhold forudsætter det en liggehal, når småbørnene skal have en eftermiddagslur. Liggehallen vil blive etableret sammen med et småbørnslegeskur. Tilbygningen skønnes koste 0,5 mio. kr. Skole- og Socialforvaltningen foreslår, der meddeles en supplerende anlægsbevilling på kr. til udvidelse af liggehallen, projekt nr Social- og Sundhedsudvalgets beslutning Indstilles til godkendelse Udvidelse af Vuggestuen Hestens Kvarter 26 Resume I vedligeholdelsesbudgettet for 2002 er der afs midler til en totalrenovering af vuggestuen.

6 Disse arbejder er planlagt til udførelse i foråret I forbindelse med renoveringsarbejdet, er der frems ønske om udvidelse af vuggestuen med et ekstra grupperum til 11 børn, så institutionen kan rumme 4 x 11 børn = 44 børn. Redegørelse Efter forhandling med vuggestuens personale og de pædagogiske rådgivere har Ejendomsafdelingen udarbejdet et forslag til udvidelsen. Anlægsøkonomien for realisering af projektet er beregnet ud fra tilsvarende renoveringssager. Økonomiske konsekvenser ved totalrenovering og udvidelse: 320 m 2 bygning og 90 m 2 skure kr. Genhusning kr. Udvidelse (70 m 2 á ca kr.) kr. I alt kr. Der er i vedligeholdelsesbudgettet afs kr. til renoveringen. Der skal derfor suppleres med en anlægsbevilling på kr. for kunne realisere det samlede projekt. Udvidelsen forventes klar til ibrugtagning i september måned Inventarbehovet er ikke opgjort på nuværende tidspunkt. Der vil senere blive fremsendt en ansøgning om inventar. Finansiering vil i givet fald kunne ske over Økonomiudvalgets Børnepulje (anlæg), projekt nr Bilag Ejendomsafdelingens not af 24. september 2002 (ligger i sagen) Skole- og Socialforvaltningen foreslår, skitseforslaget godkendes, og projekteringen igangsættes, der meddeles en anlægsbevilling på kr. til projekt nr (ny) Udvidelse af Vuggestuen Hestens Kvarter 26, og driftsudgifterne tilrettes ved første budgetopfølgning for 2003.

7 Social- og Sundhedsudvalgets beslutning Indstilles til godkendelse Finansieringsspørgsmålet afklares endeligt i forbindelse med s behandling af sagen. Tiltrådt, idet finansiering sker over projekt Overordnede rammer for den forebyggende arbejdsmarkedsindss i 2003 Koordinionsudvalget for den forebyggende arbejdsmarkedsindss i Ballerup, Værløse og Ledøje-Smørum har modtaget ca. 2,7 mio. kr. til udvalgets indss i Disse midler skal give kommunerne nye og bedre muligheder for udvikle og udbygge den virksomhedsrelerede indss. Indssen skal især rette sig mod: Aktivering og indslusning af kontanthjælpsmodtagere og integrionsflygtninge på det prive og offentlige arbejdsmarked. Opfølgning i sygedagpengesager. Revalideringsområdet. Etablering af job på særlige vilkår, herunder fleks- og skånejob. Det er Koordinionsudvalget, der beslutter, hvad midlerne skal anvendes til. Inden Koordinionsudvalget træffer denne beslutning, skal fastsætte de overordnede rammer for den forebyggende arbejdsmarkedsindss. Pengene kan kun anvendes, hvis Koordinionsudvalgets beslutninger ligger inden for de overordnede rammer. De overordnede rammer for den forebyggende arbejdsmarkedsindss i Ballerup Kommune forventes fastlagt med udgangspunkt i følgende indssområder: * Forebygge udstødning fra arbejdsmarkedet. * Fastholde udstødningstruede medarbejdere. * Indsluse og integrere personer, som står uden for arbejdsmarkedet.

8 Bilag Not af 26. september 2002 (udsendes) Skole- og Socialforvaltningen foreslår, de overordnede rammer for den forebyggende arbejdsmarkedsindss i 2003 godkendes som foreslået ovenfor. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets beslutning Forslag til ændring af forretningsorden for Koordinionsudvalget i Ballerup har tidligere godkendt, Integrionsrådene i Værløse og Ballerup kan udpege et medlem til det fælles koordinionsudvalg. Værløse Kommunalbestyrelse har imidlertid besluttet, der skal udpeges 1 medlem fra hver af de 2 Integrionsråd. Koordinionsudvalget har drøftet Værløse Kommunes forslag og har besluttet indstille til de 3 Kommunalbestyrelser, der udpeges 1 medlem fra hver af de 3 kommuners Integrionsråd (Ledøje-Smørum har dog ikke Integrionsråd p.t.). Bilag Forslag til ny forretningsorden (udsendes) Skole- og socialforvaltningen foreslår, Koordinionsudvalgets forslag til ny forretningsorden, som giver mulighed for, Integrionsrådene kan udpege hvert deres medlem,

9 godkendes. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets beslutning Forslag til parkhave i Skovlunde Bypark - anlægsbevilling Resume Udvalget vedtog den 8. maj 2001 lokalplan nr. 110 for Skovlunde Bypark. Her er der givet mulighed for opførelse af en ny idrætshal for Københavns Dag- og Aftenseminarium i Skovlunde (KDAS) i det sydlige hjørne af Skovlunde Bypark. I den forbindelse blev parken øget med et areal syd for Rosenlundsskolens hal, som ellers var disponeret til institutionsformål. På dette areal foreslås anlagt en parkhave. Redegørelse Idrætshallen er nu under opførelse, og jorden er i øjeblikket ved blive udlagt og reguleret i arealet, hvor den nye parkhave forslås anlagt. Terrænreguleringen betales af KDAS. Det foreslås, Ballerup Kommune afslutter jordarbejderne ved etablere græs og dækafgrøder (f.eks. honningurt) i parkhavens areal, således arealet fremstår pænt, indtil parkhaven skal anlægges. Idrætshallen forventes være færdig 1. april Der er udarbejdet skitser over parkhaven med henblik på forhandling med Skovlunde Lokalråd. I henhold til den senest administrivt ajourførte investeringsoversigt er der under projekt nr afs kr. i 2002 til formålet. Driftsudgiften vil være uændret efter gennemførelse af dette projekt.

10 Teknisk Forvaltning foreslår, etablering af græs og dækafgrøde igangsættes, der meddeles en anlægsbevilling på kr., projekt nr. 8470, Skovlunde Bypark ny parkhave, og skitseforslag til parkhave udsendes som grundlag for en dialog med Skovlunde Lokalråd. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning Indstilles til godkendelse Forslag til Tillæg til spildevandsplan for ukloakerede ejendomme - 1. behandling Resume Der blev i maj 1997 indført nye bestemmelser vedrørende spildevandsrensning i det åbne land (ukloakerede ejendomme) ved lovændringerne af Miljøbeskyttelsesloven og Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg. Ifølge ændringerne skal kommunen, senest 1½ år efter vedtagelsen af Regionplanen, revidere spildevandsplanen eller udarbejde et tillæg til den eksisterende spildevandsplan i overensstemmelse med Regionplanens rensekrav til ejendomme i det åbne land. Redegørelse Den 26. juni 2001 vedtog HUR Regionplanen og dermed skal tillægget til spildevandsplanen vedrørende de ukloakerede ejendomme være vedtaget inden årets udgang. Regionplanens rensekrav til ejendomme i det åbne land er bestemt ud fra vurderinger af recipienternes tilstand i forhold til målsætningerne, da lovgivningen kun gælder for ejendomme, som har udledning til en recipient. Ejendomme, som ikke overholder kravet til rensning af spildevandet, skal have et påbud om forbedret rensning. Ejendomme, der benyttes til helårsbeboelse for mindre end 30 personækvivalent, skal tilbydes et kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen, hvis kommunen meddeler et påbud om forbedret rensning eller nedsivning. Hvis ejeren vælger medlemskab, skal kloakforsyningen stå for etablering og drift af det forbedrede anlæg.

11 Ved sammenholde rensekrav og eksisterende kloakforhold på ejendommene i det åbne land, kan det konkluderes, 4 ejendomme skal have påbud om forbedret rensning. Dette antal er under forudsætning af, 2 ejendomme på Jonstrupvej bliver kloakeret. Dette kræver dog en accept fra Boligforeningen Lundegården til koble det offentlige anlæg på Lundegårdens interne kloakanlæg. 10 ejendomme på Lindbjergvej vil være oplagte kloakere, selv om de ikke umiddelbart skal have påbud, da der allerede ligger en trykledning i Lindbjergvej. Det kræver dog en udbygning af dette anlæg. I tillægget til spildevandsplanen er tidsplan og økonomi beskrevet. Forslag til Tillæg til spildevandsplan skal i offentlig høring i 8 uger inden det kan vedtages endeligt af. Den endelige vedtagelse kan ikke ankes til nogen anden offentlig instans. Bilag Forslag til Tillæg til spildevandsplan ukloakerede ejendomme (udsendes). Teknisk forvaltning foreslår, forslag til Tillæg til spildevandsplan godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning Forslag til Indssplan ved akutte drikkevandsforureninger 2002 Resume Ved akutte drikkevandsforureninger er det vigtigt, situionen håndteres rigtigt fra start. Informioner til forbrugerne (offentligheden) skal være præcise og entydige samt indeholde oplysninger om omfang, forholdsregler m.v.

12 Redegørelse I de 52 år Ballerup Kommunes Vandforsyning har eksisteret, har der ikke været generelle forsyningssvigt eller forureninger. Drikkevandsforureninger er heldigvis ikke dagligdags hændelser i de danske kommuner, men de forekommer nu og da, ikke mindst her i sommerens løb 2002, hvor drikkevandsforureninger i Århus, Rønne, Haderslev, Silkeborg m.fl. har medført overskrifter som Coli-vand har fået danskerne til købe mere kildevand i de danske aviser. Borgerne skal altid have tillid til kvaliteten af deres drikkevand, og rammes Ballerup Kommunes Vandforsyning af forurening, skal Vandforsyningen fremstå som en professionel, handlekraftig og troværdig organision. Derfor skal der i en forureningssituion handles hurtigt, målrettet og koordineret. Teknisk Forvaltning har udarbejdet en indssplan ved akutte drikkevandsforureninger, som er et supplement til Ballerup Kommunes Beredskabsplan. Indssplanen er ikke en detaljeret teknisk redegørelse for, hvad der skal gøres i alle tænkelige forureningssituioner. Derimod er Indssplanen en beskrivelse af den grundlæggende organision, der skal informere og planlægge afhjælpning ved en akut drikkevandsforurening. Bilag Forslag til Indssplan ved akutte drikkevandsforureninger i Ballerup Kommunes Vandforsyning (udsendes). Teknisk Forvaltning foreslår, Forslag til Indssplan ved akutte drikkevandsforureninger i Ballerup Kommunes Vandforsyning godkendes og iværksættes. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning

13 Spillehal med 48 gevinstgivende spilleautomer Resume Fra Told & Sk, Spillemyndigheden, har vi fået underretning om, der ønskes etableret en spillehal med 48 gevinstgivende spilleautomer i den tidligere bagerforretning i butiksbebyggelsen på Baltorpvej 22. Redegørelse Spillemyndigheden anmoder om Kommunens stillingtagen til ansøgningen senest 17. oktober Partiel Byplanvedtægt nr. 7, der gælder for ejendommen, er ikke tilstrækkelig til hindre den ansøgte anvendelse. I fire tidligere tilfælde har kommunen nedlagt forbud mod spillehaller med henvisning til Planlovens 14. Nurklagenævnet har netop i sagen om Centrumgaden 5 afgjort, kommunen havde hjemmel til nedlægge et 14-forbud. Teknisk Forvaltning foreslår, der nedlægges forbud mod den ansøgte anvendelse med henvsning til Planlovens 14. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning Fælles navngivning af større veje (motorveje) Ved brev af 4. september 2002 anmoder Vejdirektoret Ballerup Kommune, som en af flere kommuner i området om måtte foretage navneændringer på de overordnede veje (her motorveje). For Ballerup Kommune drejer det sig om motorvejen Ring 4 (A) og den eksisterende del af

14 motorvejen til Frederikssund fra Ring 3, inkl. den kommende udbygning af strækningen (B). Ad A foreslås benævnt: Motorring 4 Ad B foreslås benævnt: Frederikssundmotorvejen Begrundelsen for Direktorets forslag er blandt andet det øgede brug af forskellige elektroniske systemer, som henter officielle da til brug for ruteoptimeringsprogrammer, og de forskellige kontrolforanstaltninger, som er indbygget i de forskellige registre. Det den samme motorvej bærer forskellige navne i de enkelte kommuner, som motorvejen gennemløber, gør det eksempelvis administrivt besværligt for politiet i forbindelse med registreringen af uheld. For eksempel har Køge Bugt Motorvejen ikke mindre end 4 forskellige navne i de 6 kommuner, som motorvejen gennemløber. Vejdirektoret anmoder om, navneændringen er på plads inden udgangen af oktober måned Baggrunden for Vejdirektorets henvendelse er, det er den enkelte kommune, jf. lovgivningen, som har myndigheden til navngivning af de overordnede veje, der gennemløber kommunen. For hoved- og landeveje dog efter forhandling med de respektive vejbestyrelser for disse veje. Vi finder ikke, der er noget til hinder for Vejdirektorets forslag til navngivning af de 2 motorvejsstrækninger i Ballerup Kommune. Det skal i den forbindelse bemærkes, navngivningen ikke vil indebære økonomiske forpligtelser for kommunen. Teknisk Forvaltning foreslår, Vejdirektorets forslag til navngivning, henholdsvis Motorring 4 og Frederikssundmotorvejen,godkendes. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning

15 Tiltrådt, idet Vejdirektoret gøres opmærksom på fuge-s i Frederikssundsmotorvejen og der tilføjes eventuelt til formuleringen af den kommende udbygning af strækningen. Merielgården - løbende udskriftning af kørende meriel - anlægsbevilling Løbende anskaffelse af meriel på Merielgården er optaget på investeringsoversigten under projekt nr med kr. i hvert af årene Af hensyn til tilrettelæggelsen af den daglige drift skal forvaltningen foreslå, der allerede nu meddeles en anlægsbevilling i forbindelse med anskaffelserne i Teknisk Forvaltning foreslår, der meddeles en anlægsbevilling på kr., projekt nr. 9452, Merielgården løbende udskiftning af kørende meriel Teknik- og Miljøudvalgets beslutning Udvidel af børnehaven Hestens Kvarter - anlægsregnskab har meddelt følgende anlægsbevillinger: 19. juni kr. 28. august kr. 5. december kr. I alt kr.

16 Bevillingen dækker udvidelse af børnehaven til yderligere 12 børn samt indkøb af inventar i forbindelse med genopbygning efter brand. Indkøbene er nu afsluttet, og regnskabet ser således ud: Anlægsbevilling Regnskab Merforbrug kr kr kr. Merforbruget svarer til en afvigelse på 0,24%. Skole- og Socialforvaltningen foreslår, regnskabet godkendes. Social- og Sundhedsudvalgets beslutning Færdiggørelse af Ballerup Rideskole, indretning af bolig - anlægsregnskab Anlægsbevilling meddelt den 29. marts 1999 Nu opgjort forbrug Der er således et mindreforbrug på Svarende til 1,5 % kr kr kr.

17 Kulturforvaltningen foreslår, regnskabet godkendes Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning Færdiggørelse af Ballerup Superarena - anlægsregnskab Anlægsbevilling meddelt den 29. april 2002 Nu opgjort forbrug kr kr. Kulturforvaltningen foreslår, regnskabet godkendes Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning

18 Ballerup Rideskole, nyt halmlager, - anlægsregnskab Anlægsbevilling meddelt den 28. august 2000 Nu opgjort forbrug Der således et merforbrug på Svarende til 11,2 % Merforbruget skyldes uforudsete funderingsforhold kr kr kr. Kulturforvaltningen foreslår, regnskabet godkendes Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning Etablering af depotrum i Grantoftehallen - anlægsregnskab Anlægsbevilling meddelt den 26. marts 2001 Nu opgjort forbrug Der er således et mindreforbrug på Svarende til 15,3 %. Mindreudgiften skyldes, forvaltningen skønnede, de hjemtagne tilbud var for dyre. Der blev derfor indhentet supplerende tilbud, og samtidig blev projektet ændret, idet en række elementer bl.a. vinduespartier - blev udeladt kr kr kr.

19 Kulturforvaltningen foreslår, regnskabet godkendes Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning Etablering af lys på Skovlunde Petanquebane/Tennisbanerne i Damgårdsparken - anlægsregnskab Anlægsbevilling meddelt den 27. august 2001 Nu opgjort forbrug Der er således et merforbrug på Svarende til 7,2 % kr kr kr. Kulturforvaltningen foreslår, regnskabet godkendes Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning Østerhøj, byggemodning, etape 2 - anlægsregnskab

20 Anlægsbevilling meddelt den 14. september 1987 Anlægsbevilling meddelt 8. maj 1989 Refusion af Ambi-bidrag den 24. juni 1992 I alt Nu opgjort forbrug Der er således et mindreforbrug på svarende til 12,0% kr kr kr kr kr kr. Mindreforbruget skyldes lave afgivne entreprenørtilbud i forhold til de forlods beregnede anlægsudgifter, der ligger til grund for anlægsbevillingerne. De forudste indtægter er indgået i overensstemmelse med bevillingen. Arbejdet er i øvrigt udført i overensstemmelse med det ved bevillingsansøgningerne forelagte projekt. Teknisk Forvaltning foreslår, regnskabet godkendes. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning Gershøj, byggemodning - anlægsregnskab Anlægsbevilling meddelt den 27. november 1995 Anlægsbevilling meddelt den 30. september kr kr.

21 Anlægsbevilling meddelt den 28. august 2000 I alt Nu opgjort forbrug Der er således umiddelbart et mindreforbrug på kr kr kr kr. svarende til 2,4%. I forbindelse med regnskabsaflæggelsen har det vist sig, en udgift på kr. til arkæologiske undersøgelser i 1996 fejlagtigt er afholdt over Økonomiudvalgets konto for arkæologiske undersøgelser. Tages der hensyn hertil, er der reelt tale om et merforbrug på kr. eller ca. 1%. Arbejdet er i øvrigt udført i overensstemmelse med det ved bevillingsansøgningerne forelagte projekt. Teknisk Forvaltning foreslår, regnskabet godkendes. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning Renovering af udlængerne på Nørregården - anlægsregnskab Anlægsbevilling meddelt den 30. april 2001 Nu opgjort forbrug Der er således et merforbrug på kr kr kr.

22 svarende til 1,3%. Arbejdet er i øvrigt udført i overensstemmelse med det ved bevillingsansøgningen forelagte projekt. Teknisk Forvaltning foreslår, regnskabet godkendes. Sager på lukket møde Erhvervelse af ejendom C og V kunne ikke medvirke. Ansøgning om alkoholbevilling til Ballerup Bodega, Sct. Jacobsvej 3, 2750 Ballerup, og om tilladelse til udvidet åbningstid til kl Tiltrådt Ansøgning om bestyrergodkendelse og alkoholbevilling til Center Pub, Hedeparken 9, 2750 Ballerup Tiltrådt Ansøgning om bestyrergodkendelse og alkoholbevilling til Fart & Tempo Go-Cart Aps, Tempovej 35, 2750 Ballerup Tiltrådt

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. maj 2003, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT. 1. Meddelelser. Beslutning

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. maj 2003, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT. 1. Meddelelser. Beslutning Møde i mandag den 26. maj 2003, Kl. 18.00 i s mødesal REFERAT 1. Meddelelser 2003001699 Beslutning s møde 26. maj 2003 Punkt 1: Der var ingen meddelelser. 2. Ændring af "Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune"

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

! " #!# !## $% ,%21% #%.%!%$

!  #!# !## $% ,%21% #%.%!%$ ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+),#) -(%.#%/( *01%!%,%21% $+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333 -(%.#%/( #%.%!%$ 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333,# 56#$%% $%00$,7

Læs mere

1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 2 for marts 2003 *

1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 2 for marts 2003 * Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tirsdag den 6. maj 2003, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn,

Læs mere

budgetopfølgningen fremsendes til Økonomiudvalgets godkendelse.

budgetopfølgningen fremsendes til Økonomiudvalgets godkendelse. Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 8) Virksomhedsbesøg hos Falck i Ballerup Udvalget har besluttet besøge lokale virksomheder, og Falck er en virksomhed

Læs mere

!"! # # ## $% #$/$ $4

!! # # ## $% #$/$ $4 !"! # # ## $% &#$ '()*$$')$+),-#).($/#$0( *12$ $,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$ $4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 78#4$$ 4$114,9!"

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. oktober 2010.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. oktober 2010. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 6. oktober 2010 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus Byråd tiltrådte den 16. december 2009 indstilling om overtagelsesbalance

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal ØKONOMIUDVALGET DAGSORDEN for mødet den 28.02.2012, kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal 3. Anlægsbevilling til køb og udvidelse af Schous Børnehus på Dortheavej, NV (2011-180581) 1 ØKONOMIUDVALGET

Læs mere

Virksomhedsbesøg hos AMBU, Pederstrup Erhvervspark

Virksomhedsbesøg hos AMBU, Pederstrup Erhvervspark Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget DAGSORDEN med beslutninger (1-9) Virksomhedsbesøg hos AMBU, Pederstrup Erhvervspark 2002000902 Udvalget har besluttet besøge lokale virksomheder, og AMBU besøges

Læs mere

Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2

Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2 Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2 Deltagere: Mogens Johansen, Birger Jensen, Arne Ebsen, Finn Olsen, Christian Ulrich Finn Olsen forlod mødet kl. 15.30. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsberetning for perioden 1.1.-31.12. 2001 vedr. selskabsligning

Årsberetning for perioden 1.1.-31.12. 2001 vedr. selskabsligning Møde i mandag den 25. februar 2002, kl. 18.00 i s mødesal. Eventuelle skriftlige spørgsmål til, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. DAGSORDEN med beslutninger

Læs mere

Punkt 2 Ansøgning om 100 pct. kommunal garanti på lån til renovering af Grantoftens institutioner fra Ballerup almennyttige Boligselskab

Punkt 2 Ansøgning om 100 pct. kommunal garanti på lån til renovering af Grantoftens institutioner fra Ballerup almennyttige Boligselskab Published on www.ballerup.dk (https://www.ballerup.dk) Hjem > Økonomiudvalget - 20-06-2016 Økonomiudvalget - 20-06-2016 20.06.2016 kl. 17:45 Mødecenter C - Lokale 32 på Ballerup Rådhus Deltagere Jesper

Læs mere

Den 21. marts 2006 Århus Kommune

Den 21. marts 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten gistratens 2. Afdeling Den 21. marts 2006 Århus Kommune Århus Kommunale Værker Teknik og Miljø Nedlæggelse af Sabro Rodzoneanlæg og tilslutning af spildevand

Læs mere

Bygningsvedligeholdelse og energibesparende foranstaltninger 2002 - anlægsbevilling og finansiering

Bygningsvedligeholdelse og energibesparende foranstaltninger 2002 - anlægsbevilling og finansiering Møde i mandag den 25. marts 2002, kl. 18.00 i s mødesal. Eventuelle skriftlige spørgsmål til, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse". DAGSORDEN med beslutninger

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Nordfyns Kommune Økonomiudvalget 16. september 2009 Side: 1

Nordfyns Kommune Økonomiudvalget 16. september 2009 Side: 1 Økonomiudvalget 16. september 2009 Side: 1 TIL KOMMUNALBESTYRELSENS AFGØRELSE 857. Ansøgning fra Skamby Friskole om fritagelse for den klausul, der indebærer, at kommunen skal godkende skolens låntagning

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 27. April 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 2246 Jour. nr.: Ref.: BGS/MAAK

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19

Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19 Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19 0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Planlægningsgrundlag 3 3. Kloakering af 3 ejendomme på Gammelgårdsvej og Valnæsvej 4 4. Tidsplan 5 5. Økonomi

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Resumé Ballerup Kommune har i samarbejde med Edge City Netværk udarbejdet et projektforslag til et internationalt internetbaseret multimedieprojekt.

Resumé Ballerup Kommune har i samarbejde med Edge City Netværk udarbejdet et projektforslag til et internationalt internetbaseret multimedieprojekt. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 10) Meddelser a) Stistik over samtlige børn i aldersgruppen 10-17 år i Ballerup Kommune opdelt på skoledistrikter Børnestistik opdelt i skoledistrikter

Læs mere

Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land

Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 64 Offentligt Notat Vand J.nr. 439-00006 Ref. KDL Den 3. november 2006 Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land Baggrund

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 22. oktober 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Redegørelse I forhold til formålet med Børnerådsdagen og processen frem til dagen fastholdes det oprindelige forslag.

Redegørelse I forhold til formålet med Børnerådsdagen og processen frem til dagen fastholdes det oprindelige forslag. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 8) Fraværende med afbud: Tine Landin Meddelelser a. Udvikling i børnetallet set i forhold til prognosen (distriktopdelt). 2002000505 Faktisk befolkning

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 9 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 13. oktober 2004 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Renovering af

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Indstilling. Mårslet, lp 761, byggemodning og salg af villa-, stor- og institutionsparceller. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Mårslet, lp 761, byggemodning og salg af villa-, stor- og institutionsparceller. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 14. maj 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Mårslet, lp 761, byggemodning og salg af villa-, stor- og institutionsparceller.

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområde 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud

Læs mere

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Bevillingsbegrebet 1. En bevilling er en tilladelse fra Byrådet til Økonomiudvalget, et af de stående udvalg eller et af de i henhold til styrelseslovens

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

1... Meddelelse: Edge City Network -Sundhedskonference i Ballerup Kommune d.16. maj 2006.2

1... Meddelelse: Edge City Network -Sundhedskonference i Ballerup Kommune d.16. maj 2006.2 Møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget tirsdag den 14. marts 2006, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelse: Edge City Network -Sundhedskonference i Ballerup Kommune

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940

Læs mere

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Økonomiudvalget - 27-02-2017 Økonomiudvalget - 27-02-2017 27.02.2017 kl. 16:00 Mødecenter C - Lokale 29 på Ballerup Rådhus Deltagere Jesper Würtzen

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Børne- og Skoleudvalget

Mødesagsfremstilling. Børne- og Skoleudvalget Mødesagsfremstilling Børne- og Kulturforvaltningen Børne- og Skoleudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 13-01-2009 Dato: 05-01-2009 Sag nr.: BSU 4 Sagsbehandler: Frida Jans Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Resumé Kultur- og Fritidsudvalget har ønsket forslag til én rundtur i efteråret 2002 og én rundtur i foråret 2003.

Resumé Kultur- og Fritidsudvalget har ønsket forslag til én rundtur i efteråret 2002 og én rundtur i foråret 2003. Møde i Kultur- og Fritidsudvalget DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 11) Meddelelser a) Orientering om problemer med unge i bebyggelsen Lundegården, herunder ungdomsklubbens initiiver i den

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer *

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer * Møde i Social- og Sundhedsudvalget tirsdag den 3. juni 2003, Kl. 13.00 i udv.vær. 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer * 2. Meddelelse:

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. februar 2009. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. februar 2009. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. februar 2009 Forhøjelse af anlægsbevilling samt ændret finansiering vedr. renovering m.v. af tagene på Brobjergskolen, Århus

Læs mere

Billund Kommunes Spildevandsplan

Billund Kommunes Spildevandsplan Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018 Tillæg nr. 4 Tillægget omfatter: Ny trykledning mellem Donslund og Stenderup-Krogager Nedlæggelse af Donslund Renseanlæg 5. marts 2015 Endelig 14/31068 1. Indledning

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Økonomiudvalget holdt møde onsdag den 26. april Mødet begyndte kl og sluttede kl Ingen fraværende.

ALLERØD KOMMUNE. Økonomiudvalget holdt møde onsdag den 26. april Mødet begyndte kl og sluttede kl Ingen fraværende. ALLERØD KOMMUNE Økonomiudvalget holdt møde. Mødet begyndte kl. 8.30 og sluttede kl. 09.35. Ingen fraværende. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2 2. Meddelelser...2 3. Udvidelse af pladskapaciteten på dagtilbudsområdet

Læs mere

Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat

Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: 14. marts 2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 10.03.05 Afbud fra:

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 27. maj 2008. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 27. maj 2008. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 27. maj 2008 Overdragelse af den kommunale ejendom Grundtvigsvej 10-16, 8260 Viby J. og herunder aflæggelse af anlægsregnskabet

Læs mere

Salg af små grunde til parcelhusbyggeri i Trekroner (tæt lavt byggeri)

Salg af små grunde til parcelhusbyggeri i Trekroner (tæt lavt byggeri) Pkt. 173 Salg af små grunde til parcelhusbyggeri i Trekroner (tæt lavt byggeri) Sagsnr. 213486 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om en storparcel på Ageren i Trekroner må udstykkes

Læs mere

REFERAT FOR TEKNISK UDVALGS MÅNEDSMØDE MARTS MANDAG DEN 05. MARTS 2007 15:00

REFERAT FOR TEKNISK UDVALGS MÅNEDSMØDE MARTS MANDAG DEN 05. MARTS 2007 15:00 REFERAT FOR TEKNISK UDVALGS MÅNEDSMØDE MARTS MANDAG DEN 05. MARTS 2007 15:00 1 Indholdsfortegnelse 48 Åben - Anlægsprojektet: Handicapboliger Frederik den 7.`s Alle - Projektstyring 49 Åben - Tillæg til

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol Bestyrelsesmøde den 19. juni 20 Udskrift af beslutningsprotokol Dagsorden: 11- Til orientering/efterretning 12- Regnskab for 1. kvartal 20 - Reno Djurs likviditet 20-2016 14- Anlægsbudget for deponeringsanlæggets

Læs mere

Ejendoms- og Arealudvalget

Ejendoms- og Arealudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Kystagerparken, By- og Teknikforvaltningen Anders Wolf Andresen, Steen Ørskov, Arne Bech, Ømer Kuscu Bemærkninger:

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

For etablering af dette vejstykke er det nødvendigt, at kommunen erhverver et mindre areal af ejendommen Køgevej 172C, der ejes af Telia Net.

For etablering af dette vejstykke er det nødvendigt, at kommunen erhverver et mindre areal af ejendommen Køgevej 172C, der ejes af Telia Net. Pkt. 52 Køb af areal til vej Sagsnr. 205222 Byrådet Lukket punkt Resume Forvaltningen har forhandlet med Telia Net om at købe et mindre areal af ejendommen Køgevej 172C med henblik på etablering af vej,

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29.

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29. Sag Lokalplanpligtigt projekt ved opførelsen af ældreboliger på grønt areal, Lokalplan 19 Rødvig Sagsnr. 13/111 Initialer EriKnu Åben sag Resumé Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende

Læs mere

3a: Valhalla i Skoven bygges ud til 30/48 pladser foruden skovbørnehavegruppen. De øvrige afdelinger har samme normering.

3a: Valhalla i Skoven bygges ud til 30/48 pladser foruden skovbørnehavegruppen. De øvrige afdelinger har samme normering. BALLERUP KOMMUNE Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 18. april 2016 Sagsid: 28.06.00-G01-1-15 NOTAT forslag 3 Valhalla i Byen lukkes Sydpolen flyttes/sammenlægges

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

- Salg af ubebyggede ejendomme: fastsættelse af mindstepriser ved byggemodning

- Salg af ubebyggede ejendomme: fastsættelse af mindstepriser ved byggemodning Grundsalg administrationsgrundlag Nuværende administrationsgrundlag Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø skal forelægge følgende sager for byrådet til godkendelse: - Godkendelse af salg af arealer

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget mandag den 28. september 2009, kl. 16:00 i Udvalgsværelse 2

Teknik- og Miljøudvalget mandag den 28. september 2009, kl. 16:00 i Udvalgsværelse 2 Teknik- og Miljøudvalget mandag den 28. september 2009, kl. 16:00 i Udvalgsværelse 2 Åbent møde Tilstede Helle Tiedemann (A) - formand Birte Kramhøft (F) - næstformand Inger Christensen (A) Marianna Hesselholt

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-04-2008 Dato: 31-03-2008 Sag nr.: KB 103 (TMU 50) Sagsbehandler: Jane Britta Madsen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Udstykning og byggemodning af tre parcelhusgrunde ved Asmusgårdsvej i Elsted i overensstemmelse med lokalplan 771.

Udstykning og byggemodning af tre parcelhusgrunde ved Asmusgårdsvej i Elsted i overensstemmelse med lokalplan 771. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 24. februar 2016 Byggemodning af tre grunde ved Asmusgårdsvej i Elsted Udstykning og byggemodning af tre parcelhusgrunde ved Asmusgårdsvej

Læs mere

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998,

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr. 31.07.98 på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, 204152 Indstilling: at Socialudvalget oversender resultatet af økonomirapporteringen

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015 Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Frigivelse af anlægsmidler til

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010 2019. Indhold 1. INDLEDNING 3 2. PLANLÆGNINGSGRUNDLAG 4 3. REGNVANDSAFLEDNING FRA GAMMEL KLAUSDALSBROVEJ 4 4. FREMRYKNING AF KLOAKERING AF TIBBEVANGEN

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. torsdag den 08. oktober 2009, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsens mødesal. Åbent møde. Tilstede

Kommunalbestyrelsen. torsdag den 08. oktober 2009, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsens mødesal. Åbent møde. Tilstede Kommunalbestyrelsen torsdag den 08. oktober 2009, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsens mødesal Åbent møde Tilstede Ove E. Dalsgaard (A) - borgmester Tom Nielsen (A) - 1. viceborgmester Grethe Larsen (A) 2.

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Der er behov for at opføre aktivitetslokaler i tilknytning til boligbebyggelsen

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 27. Økonomiudvalget holdt ekstraordinært møde på rådhuset onsdag den 20. juni 2007.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 27. Økonomiudvalget holdt ekstraordinært møde på rådhuset onsdag den 20. juni 2007. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 27 Økonomiudvalget holdt ekstraordinært møde på rådhuset onsdag den 20. juni 2007. Mødet begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 15.55. John Køhler mødte kl. 15.35 efter behandlingen

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Kronologisk overblik Situationen 1.6. 2014 11. august 2009 Plan og Teknikudvalget meddeler dispensation til byggeri på Kystvejen 112.

Læs mere

Udlejning af erhvervsejendom

Udlejning af erhvervsejendom Pkt. 49 Udlejning af erhvervsejendom Sagsnr. 79083 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til vilkår for en ny udlejningsperiode for ejendommen Baunehøjvej 5, der huser Restaurant Vigen, herunder

Læs mere

Byggeprogram og anlægsbevilling. (vejledning)

Byggeprogram og anlægsbevilling. (vejledning) Byggeprogram og anlægsbevilling (vejledning) Senest ajourført den 4. november 2008 BYGGEPROGRAM OG ANLÆGSBEVILLING 1. KOMPETENCE- OG OPGAVEFORDELING I HENHOLD TIL BYGGEREGULATIVET Byggeprogram Byggeregulativets

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHS KOMMNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. marts 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89402385

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. februar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Tillæg nr. 2013/5 til spildevandsplanen. Forbedret spildevandsrensning og ændring af kloakoplande

Tillæg nr. 2013/5 til spildevandsplanen. Forbedret spildevandsrensning og ændring af kloakoplande Tillæg nr. 2013/5 til spildevandsplanen Forbedret spildevandsrensning og ændring af kloakoplande Februar 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 1 2. BESKRIVELSE... 1 2.1 FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING...

Læs mere

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 23 Mødedato: Mødevarighed: 16.45-17.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK KL's Kommunalpolitiske

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 7 Det åbne land Vedtaget 15 maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 SPILDEVANDSHÅNDTERING I DET ÅBNE LAND 4 1.1 Udpegning af vandområder 4 1.2 Ejendomme 4 1.3

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 27. februar 2006, Kl. 18.00 i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune Driftsoverenskomst mellem Rudersdal Kommune og bestyrelsen for Børnehuset Honningkrukken beliggende

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011 Referat onsdag den 21. december 2011 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Grethe N. Saabye (C) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Budgettildelingsmodeller til skoleområdet...2

Læs mere

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet.

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet. NOTAT Fakta om køkkenombygninger og frokostordninger Siden Folketingets første beslutning i november 2008 om, at alle børn skulle have et sundt frokostmåltid, har udviklingen omkring børnemaden ikke stået

Læs mere