Ændring af vedtægter for I/S Vestforbrænding

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ændring af vedtægter for I/S Vestforbrænding"

Transkript

1 Møde i mandag den 28. oktober 2002, kl i s mødesal. Eventuelle skriftlige spørgsmål til, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse". DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-26) Meddelelser a) Borgmesteren orienterede om, borgmesteren i Prag 10 den 24. oktober 2002 var afgået ved døden. Ændring af vedtægter for I/S Vestforbrænding I/S Vestforbrændings bestyrelse har den 11. september 2002 godkendt ændringsforslag til vedtægtens 2, 3, 4, 10, 12, 16 og 20, der primært drejer sig om optagelse af 7 nye interessenter. Ligeledes godkendte bestyrelsen, Vestforbrændings formand og direktør bemyndiges til efterfølgende tilrette forslagets 2 i det omfang, resultet af de igangværende forhandlinger med de nuværende 4 kontraktkommuner og de 3 VEGA-kommuner ikke fører til optagelse af alle kommuner. Forvaltningen foreslår, ændringsforslagene godkendes, og bemyndigelse vedrørende 2 gives til I/S Vestforbrændings formand og direktør. Borgmesteren deltog ikke i sagens behandling.

2 Forlængelse af Grethe Larsens sygeorlov Grethe Larsen har meddelt, hun først vil kunne genoptage arbejdet i den 1. januar Forvaltningen foreslår, den nuværende stedfortræder Arne Heilmann-Clausen fortsætter som stedfortræder for Grethe Larsen indtil udgangen af Ny formandssuppleant til Huslejenævnet I forbindelse med Lene Sloths frrædelse skal ny formandssuppleant til Huslejenævnet vælges og indstilles til amtet. Udpegningen gælder for perioden 1. november 2002 til 31. december Forvaltningen foreslår, cand.jur. Vibeke Bjerg Jessen, Pærevangen 20, 2. th., 2765 Smørum, indstilles til personlig suppleant.

3 Ballerup Ejendomsselskaber, afd. Lundegården I, påbudt konvertering af lån i ejendommen mr. nr. 5 vedtog den 30. august 1999 i forbindelse med frasalg af børneinstitutionen Lundegården 1 vedstå garantien for så vidt angår følgende lån: Opr kr., opr kr., og opr kr. I forbindelse med påbudt konvertering har Finansstyrelsen i brev af 17. september 2002 til BRF-kredit meddelt, stsgarantien for omhandlede lån kan vedstås under forudsætning af, Kommunen stadig vedstår sine regarantiforpligtelser. Den påbudte konvertering drejer sig om lånet på kr., som er konverteret til et rentetilpasningslån på kr. Teknisk Forvaltning foreslår, vi meddeler BRF-kredit, Ballerup Kommune stadig vedstår sine regarantiforpligtelser, uanset relaksion fra pantet af børneinstitutionen, mr. nr. 5 ap, Ballerup by, Ballerup, herunder også for så vidt angår det nu konverterede lån. Børnehuset Sømosen - etablering af køkken og tilberedning af mad til institutionens mindste børn Resume I Børnehuset Sømosen tilbydes småbørnskost til de 0 til 1 årige indtil den måned, hvor barnet fylder 1 år. Herefter skal børnene selv have madpakke og bleer med i børnehuset. Taksten for de 1 til 2 årige er i konsekvens heraf reduceret til børnehavetakst. Social- og Sundhedsudvalget vedtog den 13. november 2001, rammerne i Børnehuset Sømosen skal svare til øvrige vuggestuer og børnehuse i Ballerup Kommune mod tilsvarende tilpasning af forældrebetalingen.

4 Redegørelse Der er truffet aftale med Vuggestuen Lilletoften 23 om produktion af maden til op til 18 vuggestuebørn. For efterleve Fødevaredirektorets krav til institutionskøkkener er der behov for følgende investeringer: Produktionskøkken: Komfur med ovn kr. Diverse emballage til transport kr. Tømre- og elarbejde kr. Modtagerkøkken: Løst inventar kr. Opvaskemaskine kr. Fryseskab og køleskab kr. Skabselementer og reparion af bordplade kr. Elarbejde kr. Madvogn kr. Glasafskærmning kr. Uforudsete udgifter kr. I alt kr. Projektet kan finansieres af projekt 1903 (Børnepolitikken/anlæg) Udvidelsen af rammebevillingen forventes finansieret af øget forældrebetaling. Udvidelsen af personalerammen for så vidt angår timer til økonoma forventes dannet inden for daginstitutionernes samlede driftsramme. Forslag vil blive fremsendt senere. Skole- og Socialforvaltningen foreslår, der meddeles en anlægsbevilling på kr. til projekt nr (ny) "Børnehuset Sømosevej 31 - renovering af køkken inkl. inventar", og bevillingen finansieres af projekt nr "Børnepolitikken/anlæg". Social- og Sundhedsudvalgets beslutning

5 Børnehuset Fregten, Østerhøjvej 1 - liggehal Resume Det var foruds, børnehuset i Østerhøj kun skulle have én vuggestuegruppe. Børnehuset har dog 2 vuggestuegrupper, hvilket kræver en tilbygning af en ekstra liggehal. Redegørelse Da beslutningen om børnehuset i Østerhøj blev truffet, var det foruds, der var 3 børnehavegrupper og 1 vuggestuegruppe. Imidlertid har efterspørgslen efter småbørnspladser i Østerhøjområdet været større end foruds. Derfor er børnehuset i dag normeret til 2 børnehavegrupper á 20 børn og 2 vuggestuegrupper á 12 børn. For skabe overensstemmelse mellem normering og de faktiske bygningsmæssige forhold forudsætter det en liggehal, når småbørnene skal have en eftermiddagslur. Liggehallen vil blive etableret sammen med et småbørnslegeskur. Tilbygningen skønnes koste 0,5 mio. kr. Skole- og Socialforvaltningen foreslår, der meddeles en supplerende anlægsbevilling på kr. til udvidelse af liggehallen, projekt nr Social- og Sundhedsudvalgets beslutning Indstilles til godkendelse Udvidelse af Vuggestuen Hestens Kvarter 26 Resume I vedligeholdelsesbudgettet for 2002 er der afs midler til en totalrenovering af vuggestuen.

6 Disse arbejder er planlagt til udførelse i foråret I forbindelse med renoveringsarbejdet, er der frems ønske om udvidelse af vuggestuen med et ekstra grupperum til 11 børn, så institutionen kan rumme 4 x 11 børn = 44 børn. Redegørelse Efter forhandling med vuggestuens personale og de pædagogiske rådgivere har Ejendomsafdelingen udarbejdet et forslag til udvidelsen. Anlægsøkonomien for realisering af projektet er beregnet ud fra tilsvarende renoveringssager. Økonomiske konsekvenser ved totalrenovering og udvidelse: 320 m 2 bygning og 90 m 2 skure kr. Genhusning kr. Udvidelse (70 m 2 á ca kr.) kr. I alt kr. Der er i vedligeholdelsesbudgettet afs kr. til renoveringen. Der skal derfor suppleres med en anlægsbevilling på kr. for kunne realisere det samlede projekt. Udvidelsen forventes klar til ibrugtagning i september måned Inventarbehovet er ikke opgjort på nuværende tidspunkt. Der vil senere blive fremsendt en ansøgning om inventar. Finansiering vil i givet fald kunne ske over Økonomiudvalgets Børnepulje (anlæg), projekt nr Bilag Ejendomsafdelingens not af 24. september 2002 (ligger i sagen) Skole- og Socialforvaltningen foreslår, skitseforslaget godkendes, og projekteringen igangsættes, der meddeles en anlægsbevilling på kr. til projekt nr (ny) Udvidelse af Vuggestuen Hestens Kvarter 26, og driftsudgifterne tilrettes ved første budgetopfølgning for 2003.

7 Social- og Sundhedsudvalgets beslutning Indstilles til godkendelse Finansieringsspørgsmålet afklares endeligt i forbindelse med s behandling af sagen. Tiltrådt, idet finansiering sker over projekt Overordnede rammer for den forebyggende arbejdsmarkedsindss i 2003 Koordinionsudvalget for den forebyggende arbejdsmarkedsindss i Ballerup, Værløse og Ledøje-Smørum har modtaget ca. 2,7 mio. kr. til udvalgets indss i Disse midler skal give kommunerne nye og bedre muligheder for udvikle og udbygge den virksomhedsrelerede indss. Indssen skal især rette sig mod: Aktivering og indslusning af kontanthjælpsmodtagere og integrionsflygtninge på det prive og offentlige arbejdsmarked. Opfølgning i sygedagpengesager. Revalideringsområdet. Etablering af job på særlige vilkår, herunder fleks- og skånejob. Det er Koordinionsudvalget, der beslutter, hvad midlerne skal anvendes til. Inden Koordinionsudvalget træffer denne beslutning, skal fastsætte de overordnede rammer for den forebyggende arbejdsmarkedsindss. Pengene kan kun anvendes, hvis Koordinionsudvalgets beslutninger ligger inden for de overordnede rammer. De overordnede rammer for den forebyggende arbejdsmarkedsindss i Ballerup Kommune forventes fastlagt med udgangspunkt i følgende indssområder: * Forebygge udstødning fra arbejdsmarkedet. * Fastholde udstødningstruede medarbejdere. * Indsluse og integrere personer, som står uden for arbejdsmarkedet.

8 Bilag Not af 26. september 2002 (udsendes) Skole- og Socialforvaltningen foreslår, de overordnede rammer for den forebyggende arbejdsmarkedsindss i 2003 godkendes som foreslået ovenfor. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets beslutning Forslag til ændring af forretningsorden for Koordinionsudvalget i Ballerup har tidligere godkendt, Integrionsrådene i Værløse og Ballerup kan udpege et medlem til det fælles koordinionsudvalg. Værløse Kommunalbestyrelse har imidlertid besluttet, der skal udpeges 1 medlem fra hver af de 2 Integrionsråd. Koordinionsudvalget har drøftet Værløse Kommunes forslag og har besluttet indstille til de 3 Kommunalbestyrelser, der udpeges 1 medlem fra hver af de 3 kommuners Integrionsråd (Ledøje-Smørum har dog ikke Integrionsråd p.t.). Bilag Forslag til ny forretningsorden (udsendes) Skole- og socialforvaltningen foreslår, Koordinionsudvalgets forslag til ny forretningsorden, som giver mulighed for, Integrionsrådene kan udpege hvert deres medlem,

9 godkendes. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets beslutning Forslag til parkhave i Skovlunde Bypark - anlægsbevilling Resume Udvalget vedtog den 8. maj 2001 lokalplan nr. 110 for Skovlunde Bypark. Her er der givet mulighed for opførelse af en ny idrætshal for Københavns Dag- og Aftenseminarium i Skovlunde (KDAS) i det sydlige hjørne af Skovlunde Bypark. I den forbindelse blev parken øget med et areal syd for Rosenlundsskolens hal, som ellers var disponeret til institutionsformål. På dette areal foreslås anlagt en parkhave. Redegørelse Idrætshallen er nu under opførelse, og jorden er i øjeblikket ved blive udlagt og reguleret i arealet, hvor den nye parkhave forslås anlagt. Terrænreguleringen betales af KDAS. Det foreslås, Ballerup Kommune afslutter jordarbejderne ved etablere græs og dækafgrøder (f.eks. honningurt) i parkhavens areal, således arealet fremstår pænt, indtil parkhaven skal anlægges. Idrætshallen forventes være færdig 1. april Der er udarbejdet skitser over parkhaven med henblik på forhandling med Skovlunde Lokalråd. I henhold til den senest administrivt ajourførte investeringsoversigt er der under projekt nr afs kr. i 2002 til formålet. Driftsudgiften vil være uændret efter gennemførelse af dette projekt.

10 Teknisk Forvaltning foreslår, etablering af græs og dækafgrøde igangsættes, der meddeles en anlægsbevilling på kr., projekt nr. 8470, Skovlunde Bypark ny parkhave, og skitseforslag til parkhave udsendes som grundlag for en dialog med Skovlunde Lokalråd. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning Indstilles til godkendelse Forslag til Tillæg til spildevandsplan for ukloakerede ejendomme - 1. behandling Resume Der blev i maj 1997 indført nye bestemmelser vedrørende spildevandsrensning i det åbne land (ukloakerede ejendomme) ved lovændringerne af Miljøbeskyttelsesloven og Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg. Ifølge ændringerne skal kommunen, senest 1½ år efter vedtagelsen af Regionplanen, revidere spildevandsplanen eller udarbejde et tillæg til den eksisterende spildevandsplan i overensstemmelse med Regionplanens rensekrav til ejendomme i det åbne land. Redegørelse Den 26. juni 2001 vedtog HUR Regionplanen og dermed skal tillægget til spildevandsplanen vedrørende de ukloakerede ejendomme være vedtaget inden årets udgang. Regionplanens rensekrav til ejendomme i det åbne land er bestemt ud fra vurderinger af recipienternes tilstand i forhold til målsætningerne, da lovgivningen kun gælder for ejendomme, som har udledning til en recipient. Ejendomme, som ikke overholder kravet til rensning af spildevandet, skal have et påbud om forbedret rensning. Ejendomme, der benyttes til helårsbeboelse for mindre end 30 personækvivalent, skal tilbydes et kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen, hvis kommunen meddeler et påbud om forbedret rensning eller nedsivning. Hvis ejeren vælger medlemskab, skal kloakforsyningen stå for etablering og drift af det forbedrede anlæg.

11 Ved sammenholde rensekrav og eksisterende kloakforhold på ejendommene i det åbne land, kan det konkluderes, 4 ejendomme skal have påbud om forbedret rensning. Dette antal er under forudsætning af, 2 ejendomme på Jonstrupvej bliver kloakeret. Dette kræver dog en accept fra Boligforeningen Lundegården til koble det offentlige anlæg på Lundegårdens interne kloakanlæg. 10 ejendomme på Lindbjergvej vil være oplagte kloakere, selv om de ikke umiddelbart skal have påbud, da der allerede ligger en trykledning i Lindbjergvej. Det kræver dog en udbygning af dette anlæg. I tillægget til spildevandsplanen er tidsplan og økonomi beskrevet. Forslag til Tillæg til spildevandsplan skal i offentlig høring i 8 uger inden det kan vedtages endeligt af. Den endelige vedtagelse kan ikke ankes til nogen anden offentlig instans. Bilag Forslag til Tillæg til spildevandsplan ukloakerede ejendomme (udsendes). Teknisk forvaltning foreslår, forslag til Tillæg til spildevandsplan godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning Forslag til Indssplan ved akutte drikkevandsforureninger 2002 Resume Ved akutte drikkevandsforureninger er det vigtigt, situionen håndteres rigtigt fra start. Informioner til forbrugerne (offentligheden) skal være præcise og entydige samt indeholde oplysninger om omfang, forholdsregler m.v.

12 Redegørelse I de 52 år Ballerup Kommunes Vandforsyning har eksisteret, har der ikke været generelle forsyningssvigt eller forureninger. Drikkevandsforureninger er heldigvis ikke dagligdags hændelser i de danske kommuner, men de forekommer nu og da, ikke mindst her i sommerens løb 2002, hvor drikkevandsforureninger i Århus, Rønne, Haderslev, Silkeborg m.fl. har medført overskrifter som Coli-vand har fået danskerne til købe mere kildevand i de danske aviser. Borgerne skal altid have tillid til kvaliteten af deres drikkevand, og rammes Ballerup Kommunes Vandforsyning af forurening, skal Vandforsyningen fremstå som en professionel, handlekraftig og troværdig organision. Derfor skal der i en forureningssituion handles hurtigt, målrettet og koordineret. Teknisk Forvaltning har udarbejdet en indssplan ved akutte drikkevandsforureninger, som er et supplement til Ballerup Kommunes Beredskabsplan. Indssplanen er ikke en detaljeret teknisk redegørelse for, hvad der skal gøres i alle tænkelige forureningssituioner. Derimod er Indssplanen en beskrivelse af den grundlæggende organision, der skal informere og planlægge afhjælpning ved en akut drikkevandsforurening. Bilag Forslag til Indssplan ved akutte drikkevandsforureninger i Ballerup Kommunes Vandforsyning (udsendes). Teknisk Forvaltning foreslår, Forslag til Indssplan ved akutte drikkevandsforureninger i Ballerup Kommunes Vandforsyning godkendes og iværksættes. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning

13 Spillehal med 48 gevinstgivende spilleautomer Resume Fra Told & Sk, Spillemyndigheden, har vi fået underretning om, der ønskes etableret en spillehal med 48 gevinstgivende spilleautomer i den tidligere bagerforretning i butiksbebyggelsen på Baltorpvej 22. Redegørelse Spillemyndigheden anmoder om Kommunens stillingtagen til ansøgningen senest 17. oktober Partiel Byplanvedtægt nr. 7, der gælder for ejendommen, er ikke tilstrækkelig til hindre den ansøgte anvendelse. I fire tidligere tilfælde har kommunen nedlagt forbud mod spillehaller med henvisning til Planlovens 14. Nurklagenævnet har netop i sagen om Centrumgaden 5 afgjort, kommunen havde hjemmel til nedlægge et 14-forbud. Teknisk Forvaltning foreslår, der nedlægges forbud mod den ansøgte anvendelse med henvsning til Planlovens 14. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning Fælles navngivning af større veje (motorveje) Ved brev af 4. september 2002 anmoder Vejdirektoret Ballerup Kommune, som en af flere kommuner i området om måtte foretage navneændringer på de overordnede veje (her motorveje). For Ballerup Kommune drejer det sig om motorvejen Ring 4 (A) og den eksisterende del af

14 motorvejen til Frederikssund fra Ring 3, inkl. den kommende udbygning af strækningen (B). Ad A foreslås benævnt: Motorring 4 Ad B foreslås benævnt: Frederikssundmotorvejen Begrundelsen for Direktorets forslag er blandt andet det øgede brug af forskellige elektroniske systemer, som henter officielle da til brug for ruteoptimeringsprogrammer, og de forskellige kontrolforanstaltninger, som er indbygget i de forskellige registre. Det den samme motorvej bærer forskellige navne i de enkelte kommuner, som motorvejen gennemløber, gør det eksempelvis administrivt besværligt for politiet i forbindelse med registreringen af uheld. For eksempel har Køge Bugt Motorvejen ikke mindre end 4 forskellige navne i de 6 kommuner, som motorvejen gennemløber. Vejdirektoret anmoder om, navneændringen er på plads inden udgangen af oktober måned Baggrunden for Vejdirektorets henvendelse er, det er den enkelte kommune, jf. lovgivningen, som har myndigheden til navngivning af de overordnede veje, der gennemløber kommunen. For hoved- og landeveje dog efter forhandling med de respektive vejbestyrelser for disse veje. Vi finder ikke, der er noget til hinder for Vejdirektorets forslag til navngivning af de 2 motorvejsstrækninger i Ballerup Kommune. Det skal i den forbindelse bemærkes, navngivningen ikke vil indebære økonomiske forpligtelser for kommunen. Teknisk Forvaltning foreslår, Vejdirektorets forslag til navngivning, henholdsvis Motorring 4 og Frederikssundmotorvejen,godkendes. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning

15 Tiltrådt, idet Vejdirektoret gøres opmærksom på fuge-s i Frederikssundsmotorvejen og der tilføjes eventuelt til formuleringen af den kommende udbygning af strækningen. Merielgården - løbende udskriftning af kørende meriel - anlægsbevilling Løbende anskaffelse af meriel på Merielgården er optaget på investeringsoversigten under projekt nr med kr. i hvert af årene Af hensyn til tilrettelæggelsen af den daglige drift skal forvaltningen foreslå, der allerede nu meddeles en anlægsbevilling i forbindelse med anskaffelserne i Teknisk Forvaltning foreslår, der meddeles en anlægsbevilling på kr., projekt nr. 9452, Merielgården løbende udskiftning af kørende meriel Teknik- og Miljøudvalgets beslutning Udvidel af børnehaven Hestens Kvarter - anlægsregnskab har meddelt følgende anlægsbevillinger: 19. juni kr. 28. august kr. 5. december kr. I alt kr.

16 Bevillingen dækker udvidelse af børnehaven til yderligere 12 børn samt indkøb af inventar i forbindelse med genopbygning efter brand. Indkøbene er nu afsluttet, og regnskabet ser således ud: Anlægsbevilling Regnskab Merforbrug kr kr kr. Merforbruget svarer til en afvigelse på 0,24%. Skole- og Socialforvaltningen foreslår, regnskabet godkendes. Social- og Sundhedsudvalgets beslutning Færdiggørelse af Ballerup Rideskole, indretning af bolig - anlægsregnskab Anlægsbevilling meddelt den 29. marts 1999 Nu opgjort forbrug Der er således et mindreforbrug på Svarende til 1,5 % kr kr kr.

17 Kulturforvaltningen foreslår, regnskabet godkendes Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning Færdiggørelse af Ballerup Superarena - anlægsregnskab Anlægsbevilling meddelt den 29. april 2002 Nu opgjort forbrug kr kr. Kulturforvaltningen foreslår, regnskabet godkendes Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning

18 Ballerup Rideskole, nyt halmlager, - anlægsregnskab Anlægsbevilling meddelt den 28. august 2000 Nu opgjort forbrug Der således et merforbrug på Svarende til 11,2 % Merforbruget skyldes uforudsete funderingsforhold kr kr kr. Kulturforvaltningen foreslår, regnskabet godkendes Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning Etablering af depotrum i Grantoftehallen - anlægsregnskab Anlægsbevilling meddelt den 26. marts 2001 Nu opgjort forbrug Der er således et mindreforbrug på Svarende til 15,3 %. Mindreudgiften skyldes, forvaltningen skønnede, de hjemtagne tilbud var for dyre. Der blev derfor indhentet supplerende tilbud, og samtidig blev projektet ændret, idet en række elementer bl.a. vinduespartier - blev udeladt kr kr kr.

19 Kulturforvaltningen foreslår, regnskabet godkendes Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning Etablering af lys på Skovlunde Petanquebane/Tennisbanerne i Damgårdsparken - anlægsregnskab Anlægsbevilling meddelt den 27. august 2001 Nu opgjort forbrug Der er således et merforbrug på Svarende til 7,2 % kr kr kr. Kulturforvaltningen foreslår, regnskabet godkendes Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning Østerhøj, byggemodning, etape 2 - anlægsregnskab

20 Anlægsbevilling meddelt den 14. september 1987 Anlægsbevilling meddelt 8. maj 1989 Refusion af Ambi-bidrag den 24. juni 1992 I alt Nu opgjort forbrug Der er således et mindreforbrug på svarende til 12,0% kr kr kr kr kr kr. Mindreforbruget skyldes lave afgivne entreprenørtilbud i forhold til de forlods beregnede anlægsudgifter, der ligger til grund for anlægsbevillingerne. De forudste indtægter er indgået i overensstemmelse med bevillingen. Arbejdet er i øvrigt udført i overensstemmelse med det ved bevillingsansøgningerne forelagte projekt. Teknisk Forvaltning foreslår, regnskabet godkendes. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning Gershøj, byggemodning - anlægsregnskab Anlægsbevilling meddelt den 27. november 1995 Anlægsbevilling meddelt den 30. september kr kr.

21 Anlægsbevilling meddelt den 28. august 2000 I alt Nu opgjort forbrug Der er således umiddelbart et mindreforbrug på kr kr kr kr. svarende til 2,4%. I forbindelse med regnskabsaflæggelsen har det vist sig, en udgift på kr. til arkæologiske undersøgelser i 1996 fejlagtigt er afholdt over Økonomiudvalgets konto for arkæologiske undersøgelser. Tages der hensyn hertil, er der reelt tale om et merforbrug på kr. eller ca. 1%. Arbejdet er i øvrigt udført i overensstemmelse med det ved bevillingsansøgningerne forelagte projekt. Teknisk Forvaltning foreslår, regnskabet godkendes. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning Renovering af udlængerne på Nørregården - anlægsregnskab Anlægsbevilling meddelt den 30. april 2001 Nu opgjort forbrug Der er således et merforbrug på kr kr kr.

22 svarende til 1,3%. Arbejdet er i øvrigt udført i overensstemmelse med det ved bevillingsansøgningen forelagte projekt. Teknisk Forvaltning foreslår, regnskabet godkendes. Sager på lukket møde Erhvervelse af ejendom C og V kunne ikke medvirke. Ansøgning om alkoholbevilling til Ballerup Bodega, Sct. Jacobsvej 3, 2750 Ballerup, og om tilladelse til udvidet åbningstid til kl Tiltrådt Ansøgning om bestyrergodkendelse og alkoholbevilling til Center Pub, Hedeparken 9, 2750 Ballerup Tiltrådt Ansøgning om bestyrergodkendelse og alkoholbevilling til Fart & Tempo Go-Cart Aps, Tempovej 35, 2750 Ballerup Tiltrådt

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. oktober 2004, Kl. 18.00 i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsensmødesal REFERAT. 1. Meddelelser.

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsensmødesal REFERAT. 1. Meddelelser. Møde i mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00 i smødesal REFERAT 1. Meddelelser 2003001699 s møde 26. januar 2004 Punkt 1: Der var ingen meddelelser. 2. Autorision af pantefoged 2002000168s møde 26. januar

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 27. februar 2006, Kl. 18.00 i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

8... Bike City - deltagelse i realiseringen af projektet bestående af en række store cykelsportsevents i hovedstadsregionen. 11

8... Bike City - deltagelse i realiseringen af projektet bestående af en række store cykelsportsevents i hovedstadsregionen. 11 Møde i Økonomiudvalget tirsdag den 23. januar 2007, Kl. 08.00 i udvalgsværelse 7 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser3 2... Udviklingen i likviditeten 2006. 4 3... Udviklingen i den langfristede

Læs mere

Miljø & Teknik vil fremlægge en detaljeret præsentation af de nye driftskontrakter for Teknik- og Miljøudvalget, efter kommunalvalget.

Miljø & Teknik vil fremlægge en detaljeret præsentation af de nye driftskontrakter for Teknik- og Miljøudvalget, efter kommunalvalget. Teknik- og Miljøudvalget tirsdag den 8. september 2009, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 7 Åbent møde Tilstede Helle Tiedemann (A) - formand Birte Kramhøft (F) - næstformand Marianna Hesselholt (V) Jørn C. Larsen

Læs mere

Tillæg til Kloakforsyningens betalingsvedtægt

Tillæg til Kloakforsyningens betalingsvedtægt Åbent møde i Teknik- og Miljøudvalget den 12. november 2002 (omfter pkt.erne 1-18) Meddelelser a) 2002000121 (TD) Resulter fra Forsøg med indsamling og bioforgasning af organisk dagrenovion i hovedstadsområdet

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 21. marts 2005, Kl. 18.00 i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Refer Kommunalbestyrelsen mandag den 31. august 2009, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsens mødesal Åbent møde Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

Referat. Byrådet. Mødedato 28. juni 2010 kl. 18.30 Mødelokale Fraværende. Åbne sager 31 Lukkede sager 2 Mødet hævet.

Referat. Byrådet. Mødedato 28. juni 2010 kl. 18.30 Mødelokale Fraværende. Åbne sager 31 Lukkede sager 2 Mødet hævet. Refer Byrådet Mødedo 28. juni 2010 kl. 18.30 Mødelokale Fraværende Slagelse Rådhus Helle Jacobsen, Jacob Borello Carlsen og Henrik Brodersen Åbne sager 31 Lukkede sager 2 Mødet hævet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat. Mødedato: 10. april 2014. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende:

Referat. Mødedato: 10. april 2014. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende: Refer Refer Mødedo: 10. april 2014 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 10. april 2014 Refer Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Refer mandag den 22. juni 2009, kl. 18:00 i s mødesal Åbent møde Eventuelle skriftlige spørgsmål til, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse". Tilstede Ove E.

Læs mere

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007 Åbent referat fra møde i mandag den 25. juni 2007 Mødet startede kl. 18:00 i Rådssalen, Lyndby Henning Nielsen Lars Storgaard Indholdsfortegnelse 1. KM - Spørgetid... 4 2. KM - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat. Socialudvalget tirsdag den 12. maj 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde

Referat. Socialudvalget tirsdag den 12. maj 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde Refer Socialudvalget tirsdag den 12. maj 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1 Åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Lene W. Nielsen (A) - næstformand Birte Passer (C) Doris Børger (A) Jesper

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 27. februar 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:25 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Protokol 02-12-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Mette Schmidt Olsen Bodil Kornbek Henriette Breum Søren P. Rasmussen Simon Pihl Sørensen Henrik Bang Jens Timmermann deltog

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 19. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-9:30 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. november 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 16:10

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. november 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 16:10 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. november 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 16:10 Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen,

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010 Referat mandag den 21. juni 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejre Connie B. Jensen (A) Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...2 3. KB - Orientering...3

Læs mere

Lis Ravn Ebbesen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret ved Poul Andersen.

Lis Ravn Ebbesen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret ved Poul Andersen. Sidenr. 54 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 19:00 Sluttidspunkt: 19:40 Mødelokale: : Byrådssalen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret

Læs mere

REFERAT. Byrådet. Tirsdag den 28. august 2007 kl. 19.00. i byrådssalen

REFERAT. Byrådet. Tirsdag den 28. august 2007 kl. 19.00. i byrådssalen REFERAT Tirsdag den 28. august 2007 kl. 19.00 i byrådssalen Mødedeltagere: Ole Find Jensen, Anne-Mette Worch, Knud B. Christoffersen, Hans Henning Bjørnsen, Kim Rockhill, Morten Skovgaard, Tina Tving Stauning,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. mandag den 3. december 2007 kl. 14:30 - Borgmesterkontorets mødelokale

Økonomiudvalget. Dagsorden. mandag den 3. december 2007 kl. 14:30 - Borgmesterkontorets mødelokale Økonomiudvalget Dagsorden mandag den 3. december 2007 kl. 14:30 - Borgmesterkontorets mødelokale Indholdsfortegnelse 403. Evaluering af budgetlægningen 2008-11 404. Aftaler på Kultur- og fritidsudvalgets

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 18. marts 2013. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 18. marts 2013. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 18. marts 2013 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Låneoptagelse

Læs mere