Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK"

Transkript

1 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Lunden Anmeldt tilsyn Oktober

2 Indholdsfortegnelse 1 samlede bemærkninger og anbefalinger Oplysninger grundlag Opfølgning på foregående tilsyn Opfølgning fra sidste tilsyn Opfølgning fra andre tilsyn Fysiske rammer Pædagogik Pædagogisk referenceramme og metode Pædagogiske planer Hverdagsliv Hverdag og aktiviteter Medindflydelse og kommunikation Sprogbrug og omgangsformer Borgernes fysiske og mentale sundhed Medicinhåndtering og indberetning af utilsigtede hændelser Magtanvendelse og konflikthåndtering Organisatoriske og personalemæssige forhold Overordnede rammer for arbejdet Personalesituation, kontinuitet og stabilitet Kompetenceudvikling Arbejdsmiljø og sikkerhedsforhold Øvrige udfordringer Formål og metode Formål med tilsynet Metode varsling og tilrettelæggelse BDO s definition på bemærkninger og anbefalinger Kontaktoplysninger Præsentation af BDO

3 1 samlede BDO har på vegne af Faaborg-Midtfyn Kommune foretaget et anmeldt tilsyn på Lunden. BDO er kommet frem til følgende på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet gennem interviews og observationer. Det overordnede indtryk af Lunden er, at målgrupperne tilbydes en struktureret hverdag med individuel støtte. Medarbejderne og ledelsen fremstår fagligt dygtige og engagerede. Tilsynet vurderer, at Lunden anvender relevante pædagogiske tilgange og metoder, hvor der er fokus på anerkendelse og en individuel tilgang. Medarbejderne i aflastningen understøtter de pårørendes arbejde med mål, og holder sig orienteret gennem bl.a. Bostedsystemet. I bofællesskabet arbejdes ud fra 141-handleplanen samt borgernes mål. Formålet er at give borgerne mest mulig selvstændighed. Der arbejdes relevant med pædagogiske planer i bofællesskabet. Der opstilles mål og delmål i samarbejde med borgeren. Der foregår løbende evaluering af målene på personalemøderne. I aflastningen udarbejdes statusbeskrivelse, såfremt myndigheden efterspørger en sådan. Medarbejderne samarbejder med forældre og skole om opstillede mål, og der kommunikeres gennem Bosted. Det er tilsynets, at børn/unge og borgere tilbydes en hverdag tilpasset deres individuelle behov. I aflastningen arbejdes med faste rutiner, som sikrer børn/unge forudsigelighed og genkendelighed samtidig med, at der tages højde for deres individuelle behov. I bofællesskabet understøttes borgerne dagligt i at være selvstændige gennem botræning. Tilbuddet arbejder aktivt på at sikre børn/de unge og borgerne medindflydelse i fællesskabet og selvbestemmelse i eget liv. I bofællesskabet afholdes beboermøder en gang om ugen, mens der i aflastningen arbejdes med totalkommunikation og aktiv lytning for at sikre barnets/de unges indflydelse. Der praktiseres en respektfuld omgangsform og sprogbrug, hvor målgruppens kompetencer bringes i spil i forhold til hinanden. Borgerne kan som regel selv løse problematikker, men henter hjælp hos medarbejderne, hvis de ikke kan. Medarbejderne søger at praktisere return-to-sender, hvor de drøfter problematikken med hinanden, om end det kan være svært. Tilsynet bemærker at en borger ønsker, at det faste personale sørger for at informere vikarene i huset omkring de aftalte regler fra møderne. Lunden har fokus på sund kost og motion. Der er udarbejdet kostpolitik, som foreskriver, at der ikke serveres slik og kage i hverdagen. Der prioriteres sunde, varierede måltider, men medarbejderne oplever et dilemma mellem borgernes ret til selv at vælge og omsorgen for deres sundhed. Tilsynet vurderer, at medarbejderne er bekendte med procedurer, retningslinjer og indberetning af utilsigtede hændelser samt ansvarsfordeling omkring medicinhåndteringen. Tilsynet vurderer endvidere, at der er udarbejdet grundige skabeloner til medicinhåndteringen. Derudover er procedurer og retningslinjer i forbindelse med magtanvendelser medarbejderne bekendt, og der arbejdes relevant med kollektiv opfølgning på magtanvendelserne, så der kan drages fælles læring for alle medarbejdere. Tilsynet vurderer, at Lunden har relevante overordnede rammer at styre efter i arbejdet. Dertil bemærker tilsynet, at tilbuddet ønsker at markedsføre sig på sine styrker. Målgruppens behov varetages af relevant fagpersonale. Og der er fokus på at sikre medarbejdernes kompetenceudvikling, hvor der både er fokus på individuel efteruddannelse og fælles temadage. Medarbejdergruppen har samlet set relevant viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder. 2

4 Tilsynet vurderer, at medarbejderne samlet set er tilfredse med arbejdsmiljøet, og tilsynet bemærker, at der udføres et stort arbejde af AMR med at sikre et positivt arbejdsmiljø. Endelig vurderes det, at de fysiske rammer matcher målgruppens behov. Den enkeltes ophold i aflastningen understøttes ved at tilstræbe, at vedkommende bor i samme bolig, ligesom boligen pyntes med personlige ting og sager. I bofællesskabet har den enkelte borger selv indrettet boligen. Der er gode muligheder for stimulering i form af stor udendørs legeplads, rekvisitter og mobile sansemiljøer. Tilsynet bemærker, at fælleskøkkenet i bofællesskabet ikke er kørestolsvenligt, og anbefaler at Lunden overvejer om dette kunne løses. 3

5 1.1 bemærkninger og anbefalinger Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger, anbefalinger og påbud: Bemærkninger 1. Tilsynet bemærker at tilbuddet ønsker at markedsføre sig på sine styrker. 2. Tilsynet bemærker, at der udføres et stort arbejde af Arbejdsmiljørepræsentanten (AMR) med at sikre et positivt arbejdsmiljø. 3. Tilsynet bemærker, at en borger ønsker, at det faste personale sørger for at informere vikarene i huset omkring de aftalte regler fra møderne. Anbefalinger 1. Tilsynet bemærker, at fælleskøkkenet i bofællesskabet ikke er kørestolsvenligt og anbefaler, at Lunden overvejer om dette kunne løses. Anbefaling om påbud Ingen anbefaling om påbud. 2 Oplysninger Adresse Lundegårdsvej 1, 5792 Årslev Leder Birgit Søgren Nielsen Tilbudstype og juridisk grundlag Tilbuddet er et aflastning- og botræningssted Tilbuddets juridiske grundlag er SEL 66, 84 og 107 Antal pladser og belægningsgrad Der er 18,5 aflastningspladser, som aktuelt benyttes af 94 borgere svarende til en belægning på 110, 6 %. Endvidere er der 8 boliger i bofællesskabet, som aktuelt huser 7 borgere svarende til en belægning på 87,5 % Takst pr. døgn Ifølge tilbudsportalens oplysninger er prisen pr. døgn: 66 kr , kr ,00 Målgruppebeskrivelse Pt. er yngste borger (i aflastningen) 2,5 år mens den ældste borger er 56 år. I Bofællesskabet spænder målgruppen år. Borgere med funktionsnedsættelser indenfor følgende områder: Synsnedsættelse, hørenedsættelse, kommunikationsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse, angst, spiseforstyrrelser, udviklingshæmning, ADHD og medfødt hjerneskade. Støttebehovet er 4

6 meget individuelt. Antal ansatte og personalesammensætning Antal ansatte 49 i alt, fordelt på følgende områder: 3 ledelse, 1 sekretær, 31 specialpædagogiske medarbejdere, 3 medhjælpere, 8 assistenter og 3 rengøring/køkken Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg Den 29. oktober 2013, kl Deltagere i interviews Ledelse: Leder Birgit Søgren Nielsen er uddannet socialpædagog, har en PD i både specialpædagogik og ledelse, og har ledelseserfaring fra daghjem (7 år) og i daginstitution (2 år). Leder var med til at starte Lunden op i juni Som leder er hun bevidst om, at hun er rollemodel og ønsker derfor at virke troværdig overfor medarbejderne. Afdelingsleder i Unge/Voksenhuset og Bofællesskabet Helle Johansen er uddannet socialpædagog, har en mellemlederuddannelse, BA i Organisationsteori, coachuddannelse, projektlederuddannelse, har været ansat siden 2003, og har ledelseserfaring siden Medarbejdere: Pædagog, tilknyttet Unge-voksenhuset (primært i Hillerslev sattelitafdeling), er med i MED-udvalget, ansat i ca. 8 år. Social- og sundhedsassistent, tilknyttet Børnehuset, ansat i 10 år. Pædagog, tilknyttet bofællesskabet, tillidsrepræsentant for pædagogerne, ansat i 5½ år. Sekretær, kontoruddannet, arbejdsmiljørepræsentant, ansat siden Beboere/gæster: Borger, som har boet på Lunden i ca. 2 år Borger, som har boet på Lunden i ca. 1½ år Pårørende: Pårørende til borger i bofællesskabet BDO blev vist rundt på stedet af: Leder Tilsynsførende Rikke Due (Chefkonsulent, cand.pæd.soc., PD og socialpædagog) Laura Nørskov Juul (Konsulent, cand. scient. pol.) 5

7 3 grundlag 3.1 Opfølgning på foregående tilsyn Opfølgning fra sidste tilsyn Ved sidste tilsyn (uanmeldt tilsyn, 9. januar 2012), foretaget af Bunk og Elkjær, blev der ikke givet anbefalinger. Leder fortæller, at der siden sidste tilsyn har været arbejdet med profilering af tilbuddet på baggrund af et tidligere opmærksomhedspunkt fra et endnu tidligere tilsyn. Adspurgt, om der siden sidste tilsyn er sket store ændringer eller opstået nye store udfordringer, oplyses det, at Bofællesskabet er permanent og i øvrigt udvidet fra fire til otte pladser. Der er sket forbedringer i inddragelsen af eksterne samarbejdsparter såsom pårørende. Tilsynet spørger desuden ind til, om der har været nogen formelle klager siden sidste tilsyn, og hertil oplyser leder, at det har der ikke. Tilsynet har noteret sig oplysningerne og har ikke yderligere kommentarer Opfølgning fra andre tilsyn Adspurgt om der siden sidste tilsyn har været tilsyn fra andre myndigheder, herunder Embedslægen, Arbejdstilsynet, Fødevarestyrelsen eller Brandtilsyn, oplyses det, at der jævnlig er brandtilsyn og tilsyn med legepladsen. Der har ikke været tilsyn fra embedslæge eller fødevarestyrelsen. Der har været tilsyn fra Arbejdstilsynet, som gav tilbuddet en grøn smiley for andet år i træk. Tilsynet har noteret sig ovenstående oplysninger, og har ikke yderligere bemærkninger. 3.2 Fysiske rammer Lunden rummer tre afdelinger fordelt med to aflastningsenheder kaldet Børne/ungehuset og voksenhuset samt et bofællesskab. Der er store fællesarealer med plads til spisning, leg og hygge. Hver afdeling er indrettet efter målgruppens behov, dvs. for børne/ungehuset er der fortrinsvis udstyr til små og ældre børn, mens der i voksenhuset er udstyr til voksne samt mere sofagruppe mv. Bofællesskabet er desuden indrettet til den beboende målgruppe. Der er desuden mobile sansemaskiner, som enten kan køres ind i boligen eller fungere på fællesarealet indenfor et afgrænset område. Boligerne er af passende størrelse til formålet, og indrettes med barnet/den unges/borgerens personlige rekvisitter forud for opholdet. Dette for at gøre det trygt og rart at være på Lunden. Der er tilhørende badeværelse med god 6

8 plads til at arbejde. I stueetagen forefindes desuden baderum med spabad, som benyttes af tilbuddets borgere, og der er en akutbolig. På 1. salen findes kontorer og mødefaciliteter. Udendørs forefindes en stor legeplads med sansehave, som benyttes meget om sommeren og når vejret ellers er til det. Der er desuden bålplads og boldbane. Til Lunden hører en sattelitafdeling i Hillerslev, hvor der er seks boliger. Her findes ligeledes fællesarealer i form af opholdsrum og personalefaciliteter. Ledelsen oplever, at de fysiske rammer understøtter målgruppernes behov. Det tilstræbes, at de børn/unge/borgere der har brug for genkendelighed for at finde tryghed, får samme bolig ved hvert ophold. Den pårørende oplyser, at hendes voksne søn er glad for egen bolig og for fællesarealet. Den pårørende har dog noteret sig, at fælleskøkkenet ikke er kørestolsvenligt, da de ikke kan sænkes. Den voksne søn, som er kørestolsbruger kan derfor ikke se ned i gryderne når det laves mad, men sidder med ved siden af. Tilsynet vurderer, at de fysiske rammer matcher målgruppens behov. Den enkeltes ophold i aflastningen understøttes ved at tilstræbe, at vedkommende bor i samme bolig, ligesom boligen pyntes med personlige rekvisitter. I bofællesskabet har den enkelte borger selv indrettet boligen. Der er gode muligheder for stimulering i form af stor udendørs legeplads, rekvisitter og mobile sansemiljøer. Tilsynet bemærker, at fælleskøkkenet i bofællesskabet ikke er kørestolsvenligt og anbefaler at Lunden overvejer om dette kunne løses. 3.3 Pædagogik Pædagogisk referenceramme og metode Fællesnævneren for den pædagogiske referenceramme på Lunden er en anerkendende tilgang, som suppleres af en individuel tilgang. Dette skyldes, at ledelse og medarbejdere anerkender, at der ikke er én pædagogik, der virker på alle. Der trækkes derfor også en del på pårørendes viden og erfaring. I aflastningen er det vigtigt, at det enkelte barn føler sig set, når det ankommer. Der praktiseres genkendelighed og struktur, hvorfor medarbejderne arbejder struktureret i måden at byde velkommen til barnet, samt ved at sikre, at barnet ved, hvem der er og kommer på arbejde. Det er ligeledes vigtigt for genkendeligheden og indsatsen, at medarbejderne har kendskab til børnene. Meget af indsatsen finder nemlig sted i relationen mellem barn/den unge og medarbejderen. Endvidere har man for at sikre barnet/den unge genkendelighed under opholdet en oversigt, hvor de vigtigste behov for hver enkelt fremgår af dagsrytmen. Der redegøres dertil for, at der arbejdes med Daniel Sterns teori om det enkelte barn og Vygotskys nærmeste udviklingszone. Den faglige tilgang drøftes på personalemøderne, hvormed der sikres en ensartet tilgang til arbejdet. Medarbejderne i bofællesskabet forklarer, at det pædagogiske udgangspunkt er den enkelte. Hver borger har en 141-handleplan, som er styrende for indsatsen. I bofællesskabet arbejdes der med mål for den enkelte borger. Der oplyses om et konkret praksis eksempel, hvor der har været arbejdet med 7

9 transport for borgeren, hvor borgeren nu gennem en målrettet, pædagogisk indsats selv kan fragte sig til og fra arbejde. Dette giver borgeren en frihed og selvstændighed. Medarbejderne uddyber, at forberedelsen til barnets/den unges ophold starter ved morgenmødet, hvor medarbejderne opdaterer sig på Bostedssystemet, hvor forældrene skriver dagbog mv. Når barnet/den unge kommer, så har vedkommende ofte været i gang siden tidlig morgen. Mange har derfor brug for at trække sig tilbage på værelset og være sig selv lidt. Der er tilbud om aktiviteter, men det er ikke et krav, at barnet/den unge deltager. Det tilstræbes at samles som i en familie til f.eks. spisningen. Der kan være ønsker fra forældrene, f.eks. at barnet får et bad efter ankomst, eller at man arbejder med mål, som forældrene arbejder med. Der sker generelt meget forskellige ting, da det afhænger af sammensætningen af børn/unge samt medarbejderne. Medarbejderne fra aflastningen fortæller at de læner sig rigtig meget op af forældrene og søger samarbejdet med forældrene. De ser forældrene som en væsentlig ressource. Tilsynet vurderer, at Lunden anvender relevante pædagogiske tilgange og metoder, hvor der er fokus på anerkendelse og en individuel tilgang. Medarbejderne i aflastningen understøtter de pårørendes arbejde med mål, og holder sig orienteret gennem bl.a. Bostedssystemet. I bofællesskabet arbejdes ud fra 141-handleplanen samt borgernes mål. Formålet er at give borgerne mest mulig selvstændighed Pædagogiske planer Indledningsvist oplyses det, at der ikke udarbejdes pædagogiske handleplaner i aflastningen men en status på et givent tidspunkt og kun på efterspørgsel. En status er helt bogstaveligt en status, og derfor er der heller ikke evalueringsdatoer angivet heri. I bofællesskabet udarbejdes pædagogiske handleplaner. På baggrund af 141-handleplanen opstilles mål og delmål i en pædagogisk handleplan. Borgerne i bofællesskabet inddrages i det omfang, de har lyst. Ledelsen deltager i samarbejdet om udarbejdelsen af de pædagogiske planer. De fungerer således både som kvalitetssikring og sparringspartner. Alle borgere har en pædagogisk handleplan. Borgerens kontaktpædagog skriver status og laver den pædagogiske handleplan sammen med borgeren. Derudover bidrager de øvrige medarbejdere med input fra dagligdagen og deres erfaringer. Planerne evalueres på personalemøder, som afholdes hver 14. dag. Alle borgere er med på dagsordenen. Derudover skrives der en del i Bostedssystemet, da medarbejderne ikke ses så tit og de finder, at det er en god måde at dele viden på. Endvidere påpeger medarbejderne, at målene popper op på forsiden af den enkelte borger, så medarbejderne kan få behandlet/evalueret målet, når de åbner for Bostedssystemet. I aflastningen udarbejdes der sommetider status, hvis myndigheden ønsker det. I aflastningen arbejdes der altid med de mål, som forældre, skole mv. arbejder med, ligesom der arbejdes med mål, som medarbejderne selv identificerer. Ifølge medarbejderne ligger der en skabelon til status i Bostedssystemet. Denne skrives enten af kontaktpersonen eller afdelingsleder. 8

10 Statusbeskrivelsen drøftes på personalemødet, hvor alle medarbejdere bidrager med input. Efterfølgende kigger afdelingsleder på skrivelsen. Sekretæren supplerer, at de aldrig sender status til sagsbehandlere uden, at forældrene er orienteret. Borgerne i bofællesskabet kan huske den pædagogiske plan. En borger fortæller dog, at der står noget med rengøring og økonomi. Borgeren snakker med kontaktpædagogen om målene osv. Borgeren har en plan over, hvad han skal huske den ene uge med rengøringen. Borgeren forklarer, at han synes, der er nogen ting, han er blevet bedre til, men at medarbejdernes råd og vejledning kan blive bedre. Han kunne f.eks. godt tænke sig at få vist, hvordan rengøringen skal gøres. Den anden borger kan ikke huske, hvad hun har af mål. Tilsynet får fremvist to forskellige pædagogiske planer. En plan for en borger i aflastning og en plan for en borger i bofællesskabet. Planen for borgeren i bofællesskabet redegør grundigt for borgerens forhold og udfordringer. Der opstilles relevante mål og det synliggøres, hvornår disse skal evalueres. Yderligere er sproget alle steder værdigt og etisk skrevet. Planen for barnet i aflastning redegør på samme vis for vedkommendes forhold og udfordringer. Der opstilles relevante mål, men der fremkommer ikke på samme vis opstillede evalueringsdatoer. Sproget i planen er alle steder formuleret værdigt og etisk. Endeligt for tilsynet også udleveret to oversigtssedler for børn i aflastning og disse er koncise og grundige i deres formuleringer og giver et fint overblik over indsatsen. Tilsynet vurderer, at der arbejdes relevant med pædagogiske planer i bofællesskabet. Der opstilles mål og delmål i samarbejde med borgeren. Der foregår løbende evaluering af målene på personalemøderne. I aflastningen udarbejdes statusbeskrivelse, såfremt myndigheden efterspørger en sådan. Medarbejderne samarbejder med forældre og skole om opstillede mål, og der kommunikeres gennem Bosted. 3.4 Hverdagsliv Hverdag og aktiviteter Om hverdagen i aflastningen oplyses der, at alle børn/unge kommer op mellem kl. 6 og 7, så de kan være klar til at komme i børnehave, skole mv. Der spises morgenmad i fællesrummet. Aftenen før er der gjort klart med tøj, bad mv. Derefter reder medarbejderne senge, og der gøres klar til næste hold. Det betyder, at sengetøj, rekvisitter mv. stilles frem. Eftermiddagsvagterne møder ind og læser i Bostedssystemet. Børn/unge deles ud mellem medarbejderne. Medarbejderen har dermed ansvaret for medicin mv., så der ikke er nogen børn/unge, der drukner i flokken. Der skrives i Bostedssystemet og der foregår overlevering medarbejderne imellem. Nogle forældre skriver på Bostedssystemet, som medarbejderne siden læser. Når borgerne kommer hjem, tages der hensyn til, at nogle borgere er trætte og har behov for at slappe af. Der spises aftensmad, som kommer udefra. Der bades, hvor spabadet gerne benyttes af nogle børn/unge, og endelig puttes de. I Hillerslev kommer de unge hver 4. uge. Når de kommer fredag, så hjælper de med at lægge håndklæder frem, lægger sengetøj på, hjælper med madlavningen og der lægges planer for weekenden. Nogle aktiviteter kan være planlagt fire uger inden, men der er også plads til at være spontane. Det er de 9

11 unges ønsker, der er styrende for aktiviteterne. I bofællesskabets hverdag hjælpes nogle af borgerne op om morgenen, mens andre selv kan komme op. Borgerne er så selvhjulpne, så de selv sørger for morgenrutinerne, om end nogle dog skal guides lidt. Alle borgere har dagtilbud med en hjemmedag. Derudover hjælper borgerne med praktiske opgaver som f.eks. rengøring og vask af tøj. Hjemmedagene bruges til tandlæge- og lægebesøg. Borgerne kommer hjem midt på eftermiddagen. Der handles ind hver mandag og fredag, hvor borgerne køber ind til ugens menuer. En borger laver mad sammen med en medarbejder, hvilket borgerne selv har bestemt. Borgerne har en maddag om ugen. Borgerne har forskellige aktiviteter. En borger har meldt sig ind i den lokale petanqueklub. En borger går til ridning. En borger har søgt ind til hjemmeværnet. Nogle borgere har meldt sig i en skydeklub i Odense. Der er desuden mange gåture i lokalmiljøet. Nogle borgere er gode til at bruge netværk fra opvæksten, hvorfor medarbejderne understøtter kontakten til disse netværk. I bofællesskabet er der fokus på botræning, hvor der arbejdes på, at borgerne kan tilegne sig kompetencer til at komme i egen bolig. Der arbejdes på inddragelse af ledsager. Det har været drøftet, hvordan det kan anvendes, og hvordan bofællesskabet dækker ind, hvor kvalitetsstandarden ikke dækker. Der er et godt samarbejde med pårørende. Nogle borgere har mere aktive og opsøgende familier, mens andre har mindre behov for tæt og hyppig kontakt. Det afhænger af, hvad de pårørende har behov for, men samtidig også efter hvad borgeren vil være med til. I den forbindelse kommer en medarbejder med et eksempel på, hvordan de relevant håndterer dilemmaet med borgerens selvstændighed på den ene side og pårørendes indflydelse over borgeren. Borgerne oplever begge at have en god hverdag. Det er en rar hverdag, hvilket f.eks. skyldes, at borgerne har et godt samvær. Der er sjov og grin, og medarbejderne kan også være med til det sjove. Borgerne kan godt blive uvenner, men det snakker de om, og hvis det ikke kan lade sig gøre, så kan de få hjælp til dette fra medarbejderne. Borgerne oplever, at der er gode aktiviteter. De har f.eks. lige været på Valdemar Slot til Halloween. Den pårørende oplyser, at vedkommendes voksne søn har aktiviteter i lokalsamfundet, hvilket er iværksat af tilbuddet idet den voksne søn ytrede ønske om en særlig form for aktivitet. Lunder undersøgte mulighederne for dette og fik det siden til at ske. Den pårørende oplyser dertil, at hun ved at der aktuelt er en undersøgelse i gang omkring et feriekatalog for borgerne i bofællesskabet hvor man er i gang med at afdække mulighederne i egen kommune eller om man kunne samarbejde med andre kommuner omkring dette. Endeligt oplyser den pårørende ligeledes, at der er fint og godt samarbejde mellem Lunden og hende som pårørende. Sker det, at der forekommer uenigheder, så tager de en god dialog omkring dette. Den pårørende kan altid kontakte den voksne søns kontaktpædagog eller den daglige leder. Det er tilsynets, at børn/unge og borgere tilbydes en hverdag tilpasset deres individuelle behov. I aflastningen arbejdes med faste rutiner, som sikrer børn/unge forudsigelighed og genkendelighed samtidig med, at der tages højde for deres individuelle behov. I bofællesskabet understøttes borgerne dagligt i at være selvstændige gennem botræning. 10

12 3.4.2 Medindflydelse og kommunikation I bofællesskabet er borgerne en del af en gruppe, hvorfor der er behov for at drøfte samværet og spillereglerne på beboermødet, som afholdes en gang om ugen. Derudover drøftes også madplan og indkøb på mødet. Der er dagsorden, som borgerne selv kan skrive punkter på. Der skrives desuden referat, som læses op for borgerne. I aflastningen er det ikke relevant at holde beboermøde, så derfor gør medarbejderne meget ud af løbende at lytte til børnenes/de unges ønsker. Der anvendes tegn-til-tale og piktogrammer for at sikre en god kommunikation. Medarbejderne i Børnehuset har lige haft kursus i tegn-tiltale, og det er deres erfaring, at det handler om at bruge det. Børnene/de unge lærer medarbejderne meget kommunikation i form af tegn-til-tale, mimik og kropssprog. Derudover arbejdes med konkreter, boardmaker, som målrettes for nogen, men ikke alle. Der tages altid udgangspunkt i det individuelle behov for barnet/den unge. Borgerne i bofællesskabet oplever, at medarbejderne er gode til at lytte. En borger fortæller om en diskussion, han har haft med en medarbejder om rengøringen af egen bolig, hvor medarbejderen ikke fandt, at det var rent nok. Borgeren synes, at han selv må bestemme. De har nu indgået et kompromis. Den pårørende oplyser, at vedkommende finder, at personalet er gode til at være lydhøre og lytte til borgerne i løbet af hverdagen. Tilsynet vurderer, at tilbuddet arbejder aktivt på at sikre børn/de unge og borgerne medindflydelse i fællesskabet og selvbestemmelse i eget liv. I bofællesskabet afholdes beboermøder en gang om ugen, mens der i aflastningen arbejdes med totalkommunikation og aktiv lytning for at sikre barnets/de unges indflydelse Sprogbrug og omgangsformer Der skeles meget til, hvordan gruppen har det sammen, og hvordan børnene/de unge og borgerne har noget ud af hinanden. Gennem aktiviteter opdager borgerne hinanden, som f.eks. på sejlture. Ligeledes nævnes landslejren som en rigtig god oplevelse, hvor børnene blev inkluderet blandt normale børn. Der var plads til, at børnene kunne lege og have det sjovt. Det prioriteres, at borgerne ikke udstilles som udviklingshæmmede. En medarbejder fortæller, at hun har skullet omstille sig meget fra at komme fra et ungehus med multihandikappede, som havde brug for et tydeligt sprog mv., til bofællesskabet, hvor det er myndige borgere, som er meget selvstændige. Medarbejderen skal f.eks. sidde mere afventende og lade borgeren løse opgaven. I Hillerslev er der en del årige. Det er meget de unges behov, der dikterer, hvad der snakkes om. Lige nu snakkes der f.eks. meget om seksualitet. Der har været afholdt temadage om det for medarbejderne. I relation til kommunikationen mellem medarbejderne praktiseres return to sender, hvilket betyder, at medarbejderne drøfter evt. problematikker med pågældende. Dog erkender medarbejderne, at det kan være svært at tage denne samtale. De kan hente hjælp hos afdelingsleder, hvis det er for svært. En borger fortæller, at medarbejderne generelt er rare at være sammen med, men de kan selvfølgelig også have en dårlig dag. Det rører nu ikke borgeren, og 11

13 han kan godt finde på at sige noget til medarbejderne. Der er gode muligheder for at trække sig tilbage ind i sin lejlighed og slappe af. En borger fremkommer med et ønske om, at det faste personale er bedre til at informere vikarerne om regler, som er lavet på beboermøderne. Den pårørende oplyser, at hun kun oplever at personalet taler værdigt til borgerne og har en omsorgsfuld tilgang. Hun har i særlig grad noteret sig, at borgerne tiltales som voksne, når de er kommet til den alder og at dialogen generelt er ligeværdig. Når det gælder borgerne imellem finder den pårørende, at de har en naturlig omgangsform, hvor der er plads til sjov og lidt kærligt drilleri. Tilsynet vurderer, at der praktiseres en respektfuld omgangsform og sprogbrug, hvor målgruppens kompetencer bringes i spil i forhold til hinanden. Borgerne kan som regel selv løse problematikker, men henter hjælp hos medarbejderne, hvis de ikke kan. Medarbejderne søger at praktisere return-tosender, hvor de drøfter problematikken med hinanden, om end det kan være svært. Tilsynet bemærker at en borger ønsker, at det faste personale sørger for at informere vikarene i huset omkring de aftalte regler fra møderne Borgernes fysiske og mentale sundhed Medarbejderne forklarer, at der ikke er helt så meget indflydelse på kosten, som tidligere. Der er dog muligheder for at efterspørge mere grønt og særlig kost mv. Der er kostpolitik, og tilbuddet tilstræber at give børn/de unge et godt morgenmåltid. Der tilbydes ikke slik i hverdagen, men der er slik en gang om ugen (lørdag). Der er også kun kage ved særlige lejligheder. I bofællesskabet tilbydes sunde, varierede morgen-, middags- og aftensmåltider. Medarbejderne vejleder borgerne i valg af mad, men bevarer respekten for, at det er selvstændige borgere. Dette repræsenterer et dilemma, hvor medarbejderne på den ene side motiverer til sund kost, mens borgerne på den anden side er frie til at købe chips og cola. Medarbejderne snakker med borgerne om, at disse vaner ikke er sunde. I Hillerslev laves der mad, og borgerne har indflydelse på maden. Der motioneres desuden i gymnastiksalen, som bruges til spil og lege. Hvis borgere mistrives, så inddrages pårørende, som i øvrigt også er gode til at dele deres erfaringer/hvad sker der hjemme. Strukturen i bofællesskabet er vigtig for borgernes tryghed. Hvis et barn/en ung eller borgerne er utrygge om natten, så kan nattevagten kigge ind. Den pårørende fortæller, at hun oplever at den voksne søn bestemt trives. Aktuelt er den voksne søn i en proces, hvor vedkommende bliver mere og mere voksen (selvstændig) og derfor ikke mere skal benytte sig så meget af sine pårørende. Denne proces sker i et fint samarbejde mellem borger, pårørende og Lunden. Aktuelt oplever den pårørende derfor også, at telefonopkaldene er aftagende og den voksne søn klarer mere og mere selv, Tilsynet vurderer, at tilbuddet har fokus på sund kost og motion. Der er udarbejdet kostpolitik, som foreskriver, at der ikke serveres slik og kage i hverdagen. Der prioriteres sunde, varierede måltider, men medarbejderne oplever et dilemma mellem borgernes ret til selv at vælge og omsorgen for deres sundhed. 12

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Lunden Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Regnbuehuset Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Slotsgade 5 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2

Læs mere

Tilsynsrapport. Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap. Elleslettegård. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport. Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap. Elleslettegård. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Rudersdal Kommune Tilsynsrapport Rudersdal Kommune Psykiatri og Handicap Elleslettegård Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Blå Kors Behandlingscenter Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap. Støttecenter Ringe. Anmeldt tilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap. Støttecenter Ringe. Anmeldt tilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap Støttecenter Ringe Anmeldt tilsyn April 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop Ud Voksentilbud. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop Ud Voksentilbud. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop Ud Voksentilbud Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Café Paraplyen. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Café Paraplyen. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune kopp Tilsynsrapport Varde Kommune Café Paraplyen Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted Anmeldt tilsyn Juni 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Gentofte Håndarbejderværksted

Gentofte Håndarbejderværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejderværksted Anmeldt tilsyn Juni 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score...

Læs mere

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Stolpen, Delfinen og Broholms Allé Anmeldt tilsyn September 2014 0 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop ud Behandling - Unge Anmeldt tilsyn Juli 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Krisecenter Frederiksværk Uanmeldt tilsyn August 2012 WWW.BDO.DK 0 0BForord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Misbrugsbehandling. - Rådgivningscentret - Ungeliv. Uanmeldt tilsyn December 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Misbrugsbehandling. - Rådgivningscentret - Ungeliv. Uanmeldt tilsyn December 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Misbrugsbehandling - Rådgivningscentret - Ungeliv Uanmeldt tilsyn December 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede...

Læs mere

Bofællesskaberne Grennessminde

Bofællesskaberne Grennessminde INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Bofællesskaberne Grennessminde Anmeldt tilsyn Februar 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Halsnæs Alkoholambulatorium

Halsnæs Alkoholambulatorium INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Halsnæs Alkoholambulatorium Uanmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn. Stentoft. Skærpet anmeldt tilsyn Januar 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn. Stentoft. Skærpet anmeldt tilsyn Januar 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Kolding Kommune Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn Stentoft Skærpet anmeldt tilsyn Januar 2015 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Skibet Anmeldt tilsyn 17.06.2013

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Skibet Anmeldt tilsyn 17.06.2013 Tilsynsrapport Bofællesskabet Skibet Anmeldt tilsyn 17.06.2013 Organisation, ledelse og personale Tilsynet vurderer, at Bofællesskabet Skibet er et velfungerende tilbud. Det vurderes desuden, at personalet

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Tilsynsrapport Brøndby Kommune. JAC Vestegnen. Anmeldt tilsyn September 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Brøndby Kommune. JAC Vestegnen. Anmeldt tilsyn September 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Brøndby Kommune Tilsynsrapport Brøndby Kommune JAC Vestegnen Anmeldt tilsyn September 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013 Botilbud: Krummebækgaard Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Bent Legaard og Line Rhode Tilsyn foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 1. november, 2011 Acadre: 11/27834 Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Tilbuddets navn Opholdsstedet Nygård Esrumvej 269 3000

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere