Kapitel 10. Om begrundelsen af subjektivismen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitel 10. Om begrundelsen af subjektivismen"

Transkript

1 Kapitel 10. Om begrundelsen af subjektivismen "The nation as such is not a large subject that has needs, that works, practices economy and consumes;.. It is not a large singular economy; the phenomena of 'national economy'... are, rather, the results of all the innumerable individual economic efforts in the nation... The phenomena of 'national economy', just as they present themselves to us in reality as results of individual economic efforts, must also be theoretically interpreted in this light... Whoever wants to understand theoretically the phenomena of 'national economy'... must for this reason attempt to go back to their true, to the singular economics in the nation, and to investigate the laws by which the former are built up from the latter" (Menger: 1883: 93). De forrige kapitler har søgt at analysere subjektivismen, men denne har selv været forudsat. Kan der anføres argumenter for at bygge økonomiteorien op på vor stræben efter nytte? Robinson Hos Jevons (1871) handler de første 50 sider, hos Menger (1871) de første 130 sider om Robinson Crusoe's økonomi. Dette er bemærkelsesværdigt, men det er ikke ejendommeligt. Den subjektivistiske værditeori handler i sit fundament om menneskets stræben efter den forestillede nytte, og for at analysere denne stræben i renkultur må vi abstrahere fra det sociale, fra menneskets forhold til andre mennesker. Med Fisher's ord: "Society is like Robinson Crusoe picking and eating his berries, however complicated may be the apparatus which intervenes between the labor of picking and the enjoyment of eating" (Fisher, 1930: 500f). Anderledes udtrykt er den subjektivistiske teoris umiddelbare domæne det isolerede menneske. Det er altså indenfor rammerne af denne miniøkonomi, at den ældre generation anstrengte sig for at begrunde teorien. Lykkedes det? Jevons udledte som bekendt teorien om nytte (og arbejdsbesvær) fra utilitarismens idé om at mennesket stræber efter at opnå 'lyst' og undgå 'pine', og den idé er jo blevet meget kritiseret. Men utilitarisme eller ej, så fore- 145

2 kommer det troværdigt at Robinson stræber efter goder, som han selv oplever som nyttige, samtidig med at han søger at reducere det hermed forbundne arbejdsbesvær. Dog kan det indvendes at Robinson's fysiologi sætter nogle objektive grænser for de frie valg. Er han ikke tvunget til at stræbe efter subsistensmidlerne, specielt den livsnødvendige mængde kalorier og væske? Den indvending kan moderne østrigere imidlertid imødegå ved simpelthen at svare 'nej' til spørgsmålet: Robinson er fri til at sulte sig selv ihjel, fx i håb om gennem dette offer at komme i paradis. Da Robinson iflg. sagens natur er suveræn, er ingen målsætning på forhånd udelukket, dvs. den subjektivistiske teori møder ingen substantielle eller objektive grænser for sin gyldighed. Subjektivismen forekommer altså troværdig indenfor det domæne, som den selv definerer som det fundamentale Markedsøkonomi Så vidt, så godt. Imidlertid hævdes subjektivismen jo at have gyldighed for et noget større domæne, nemlig markedsøkonomien. Alment hævder østrigerne at menneskets stræben efter de af det selv definerede målsætninger udgør grundprincippet i dette økonomiske system (ja, i ethvert økonomisk system); det hævdes at hvad der gælder for den enkelte, også gælder for den social-økonomiske relation mellem de enkelte. Mere specielt mener den subjektivistiske teori, at den kan give en gyldig bestemmelse af priserne ud fra menneskenes nytteoplevelser eller præferencer. Den ældre generation havde stor tillid til at dette var lykkedes. Teorien løste 'Smith's værdiparadox' ved at bestemme priserne ud fra marginalnytten: 'Unyttige' diamanter er dyre, mens livsnødvendigt vand er gratis eller billigt, hvilket udelukker at prisforholdet kan knyttes til den absolutte nytte; men der er så få diamanter at den sidste diamant stadig giver en meget høj nytte og derfor får en høj værdi (pris), vice versa med vand. Marginalbetragtningen fjernede dermed en kampesten fra nytteteoriens vej, men dette kan ikke i sig selv overbevise os om at vejen er rigtig. 1 Hvorfor ikke? Antag at marginalnytteteorien giver en modsigelsesfri bestemmelse af priserne, således at teorien er rigtig i betydningen 'konsistent'. Dette er en nødvendig betingelse for at acceptere teorien, men det 146

3 er ikke en tilstrækkelig betingelse. Det kan nemlig tænkes at en anden og lige så konsistent teori giver en mere gyldig forklaring; det kan tænkes at der bag ved - eller ved siden af - de subjektivt bestemte priser er mere fundamentale determinatorer. Én ting er om de subjektive principper kan appliceres på markedsøkonomien, noget andet om de skal appliceres. 2 En parallel kan illustrere denne pointe. Antag at problemet er at bestemme det politiske forhold mellem Socialdemokratiet og Det radikale Venstre. Jeg kan forestille mig en 'idealistisk' forklaring, der focuserer på forskelle og ligheder i idégrundlag, men også en 'materialistisk' forklaring, der ser på de interesser de to partier repræsenterer. Det er meget muligt at de to teorier hver for sig er konsistente. Men de kan ikke begge være gyldige, thi de modsiger hinanden; de to grundpræmisser er uforenelige, for enten kommer idéen før interessen, eller også er det den anden vej rundt; materialisten vil hævde at idealisten sidder i en platonisk hule, mens idealisten vil pointere at interesser altid er menneskelige og derfor fortolkes og omformuleres af bevidstheden. En analyse af forholdet mellem de to partier kan ikke afgøre striden; den må afgøres på et dybere nivo. Økonomer, der videnskabsteoretisk er empirisk orienteret, fx neoklassikere af den Blaug'ske observans, vil naturligvis mene, at kun konfrontationen med empirien kan udsige en dom over en teori; i stedet for at gå tilbage til teoriens grund, skal vi bevæge os frem til dens konkrete resultater. Men man kan udmærket forestille sig at flere teorier, der internt er konsistente men externt i modstrid med hinanden, alle kan modstå falsifikation; ingen af dem er urigtige, nu i betydningen: i strid med empirien, men fremgangsmåden kan ikke udpege én af dem som den mest relevante. Et sådant skel mellem relevante og ligegyldige teorier må i denne videnskabstradition betragtes som meningsløs eller extra-videnskabeligt. Subjektivisterne oplevede heller ikke et behov for en dybere begrundelse. Jevons beskæftiger sig ikke med individualisme, og Menger nøjes med at postulere denne (jvf. det indledende citat). Efter at subjektivismen er vist for Robinson er resten 'clear sailing'; de forklarer ikke, hvorfor dennes principper også er relevante for markedsøkonomien Individualismen som subjektivismens begrundelse Det der skulle begrundes, men ikke bliver begrundet, er en tese om at principper, der er gyldige for Robinson, også er gyldige for markeds- 147

4 økonomien. Det antages ubevidst at vi kan slutte umiddelbart fra mennesket til forholdet mellem mennesker, altså at simpel applikation er problemfri, selv om subjektivismen derved forlader sin hjemmebane, sit umiddelbare domæne. Det forudsættes at markedets logik ikke indebærer noget principielt nyt i forhold til det isolerede menneskes logik. Det forudsættes at det enkelte menneske har magt til at påtrykke de økonomisk-sociale relationer sine principper og målsætninger. Dette er hvad individualismen hævder, så for at begrunde subjektivismen må individualismen begrundes. Hvis individualismen er uholdbar, bliver den subjektive nytteteori tankespind, der måske nok er bundet logisk sammen, men som dog er irrelevant; menneske og samfund existerer i forskellige dimensioner, hvorfor det er en kategorifejltagelse at antage menneskets grundlov for samfundets grundlov, på samme måde som mange vil hævde at det er forfejlet at tænke psykiske fænomener i biologiske termer eller biologiske fænomener i fysiske termer. Men hvis individualismen er holdbar, så udtrykker Robinson's logik kernen i markedsøkonomiens, så styres det økonomiske samfund af menneskets stræben og menneskets målsætninger; det bliver af højeste relevans at betjene sig af subjektivistisk teori, eller stærkere: en sådan teori er nu dikteret, mens en genuint social teori er udelukket Sammenfatning af Sektion C Metoden i sektionens kritiske analyse af subjektiv værditeori har været immanent, dvs. jeg har antaget teoriens præmisser. Jeg har expliciteret disse og undersøgt deres forudsætninger og implikationer, med henblik på at bestemme hvor langt de kan bære. Det overordnede sigte har været at afklare i hvilken udstrækning teorien er gyldigt grundlag for teorien om markedsøkonomi. Den oprindelige teori er teleologisk og dermed dynamisk (Kapitel 7). Vi stræber efter nytte, dvs. nytte er vort mål eller værdi. Men skal denne grundlov, denne fundamentale drivkræft, differentieres i en positiv stræben efter nytte og en negativ undgåelse af smerte - i stil med Freud's modsætning mellem libido og dødsdrift - således som Jevons og Marshall mente? Eller skal vi følge østrigerne, når de afviser en sådan ligestilling? Den første opfattelse leder til en dualistisk teori, hvor positiv nytte står overfor realomkostninger, efterspørgsel overfor udbud. Den anden indebærer en monistisk teori, hvor kun færdigvarenytten tæller fordi kun den er mål; her er arbejdet og andre faktorer i sig selv ikke omkostninger, 148

5 noget negativt, men midler med positiv - tilskrevet - værdi, og hvis der er omkostninger (tab) kan det kun være i form af tabt færdigvarenytte (offeromkostninger). Jeg nåede her frem til at østrigerne stort set formår at levere en konsistent pristeori, men at neoklassikernes synspunkt alligevel må foretrækkes, fordi den monistiske opfattelse leder til det urimelige resultat at agenten kan arbejde sig selv til døde. I den nyere teori (Kapitel 9) opgives enhver indholdsbestemmelse af nytten, målet, værdien, således at den gamle strid bliver irrelevant. Det subjektive mål kan ikke observeres objektivt, hvilket får neoklassikerne til at afvise denne tilgang; deres grundteori tenderer mod at erstatte forsøg på forklaring med beskrivelsen, især i den behavioristiske teori om 'afslørede præferencer'. Østrigerne fastholder den teleologiske tilgang, men erkender at agentens suverænitet udelukker at vi kan generalisere om målet for hendes stræben; at vi stræber er det centrale. Kapitel 10 konkluderede at en sådan subjektiv stræben er et gyldigt eller relevant grundlag for økonomiteorien, såfremt det økonomiske system faktisk giver magten til individerne. Neoklassikere og østrigere antager ubevidst at dette er tilfældet, men det er langt fra en given sag at man kan slutte fra individ til samfund, fra Robinson til markedsøkonomien. I næste sektion undersøges i hvilken udstrækning individualismen er den relevante metode ved analysen af markedsøkonomi. NOTER 1. Schumpeter antyder, modsætningsvist, at selv Ricardo ville have fulgt nytteteoriens vej, hvis blot han havde kendt marginalnyttebegrebet, jvf. Schumpeter, 1954: 911f. 2. Et andet argument var (Jevons, 1871: 184ff), at den subjektive nytteteori udmærkede sig i forhold til arbejdsværdilæren ved at være mere almen, altså have et bredere domæne. Den kan nemlig forklare prisen på 'sjældne billeder', hvorimod arbejdsværdilæren iflg. sagens natur kun kan anvendes på reproducérbare goder. Dette er i sig selv et ubetvivleligt fortrin, men det kan ikke være et endegyldigt argument. For det første kan man tænke sig en tredje eller fjerde teori, der er lige så almen; for det andet sikrer almenhed ikke gyldighed, thi en fællesnævner er ikke en grund: fordi alle mennesker har det til fælles at de har en lillefinger ('alle goder vurderes subjektivt'), behøver vi ikke at forklare noget som helst ud fra lillefingeren ('den subjektive nytte'). 149

Sektion E. Marked og penge. Kapitel 14. Kritik af pengeteorier

Sektion E. Marked og penge. Kapitel 14. Kritik af pengeteorier Sektion E. Marked og penge Kapitel 14. Kritik af pengeteorier 14.1. Indledning I dette kapitel diskuteres udvalgte pengeteorier, eller snarere de centrale synspunkter indenfor de forskellige teoriretninger.

Læs mere

Kapitel 30. Virksomhedskapital

Kapitel 30. Virksomhedskapital Kapitel 30. Virksomhedskapital 30.1. Indledning Udgangspunktet for analysen i dette kapitel er identisk med slutresultatet af analysen af den simple vareproduktion. Dette slutresultat var polariseringen

Læs mere

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Vitus Boe Jarvad 50422 Thomas Andreassen Sort 49881 Karoline Gry Dall 50545 Vejleder Elisabeth Hoff- Clausen Kommunikation, 4. semester

Læs mere

Håbet om forandring. Indledning og problemformulering

Håbet om forandring. Indledning og problemformulering Håbet om forandring Indledning og problemformulering I Vesten lever vi i et individualiseret samfund, hvilket har betydning for vores forståelser for psykiske forstyrrelser. Traditionelt (psykoanalytisk

Læs mere

0 Dansk landbrug i det politisk styrede marked

0 Dansk landbrug i det politisk styrede marked 0 Dansk landbrug i det politisk styrede marked af Ebbe Munk Figur 1: En skitse af Hernes' model for styring af markedet i en organiseret kapitalistisk økonomi. Dansk landbrug er ikke mere noget liberalt

Læs mere

Virkeligheden under overfladen? Sociologiens videnskabsteori Eks.nr.: 2563 & 2558

Virkeligheden under overfladen? Sociologiens videnskabsteori Eks.nr.: 2563 & 2558 Indholdsfortegnelse INDLEDNING (2563 & 2558)...2 PROBLEMFORMULERING (2563 & 2558)...3 VALG AF TEORETIKERE (2563 & 2558)...3 LÆSEVEJLEDNING (2563 & 2558)...4 VIRKELIGHEDSOPFATTELSEN HOS KRITISK REALISME

Læs mere

Fra velfærdsstat til konkurrencestat

Fra velfærdsstat til konkurrencestat Fra velfærdsstat til konkurrencestat - Konsekvenser for den danske borger Gruppe 17: Camilla Natasja Brink Henriksen Jeanette Jonasson Matilde Zachariassen Niklas Joensen Roskilde Universitet Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark

Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark Forfatter: Mia Dam Samuelsen Vejleder: Per Svejvig Afleveringsdato: 2. Marts 2015 Cand.Merc.IT - Aarhus Universitet, Business and Social

Læs mere

En klassiker død eller levende?

En klassiker død eller levende? Hans Henrik Bruun En klassiker død eller levende? Hvad skal vi med Max Weber i dag? Denne artikel af Hans Henrik Bruun er baseret på hans tiltrædelsesforelæsning i november 2003 som adjungeret professor

Læs mere

F.A.Hayek som velfærdsliberalist Om forholdet mellem frihed og statsmagt i Hayeks tænkning. af Mogens Lilleør

F.A.Hayek som velfærdsliberalist Om forholdet mellem frihed og statsmagt i Hayeks tænkning. af Mogens Lilleør F.A.Hayek som velfærdsliberalist Om forholdet mellem frihed og statsmagt i Hayeks tænkning. af Mogens Lilleør Friedrich August von Hayek (1899-1992) efterlod sig ved sin død et omfangsrigt samfundsfilosofisk

Læs mere

Kapitel 2. Hvad vil vi med IT?

Kapitel 2. Hvad vil vi med IT? Kapitel 2 Hvad vil vi med IT? Hvad vil vi med IT? 2 I kapitel 1 er det blevet belyst, hvorledes menneskers brug af data udgør et væsentligt grundlag for udbredelsen af IT og idéen om at sætte verden på

Læs mere

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet Erkendelsens betydning for skolen og samfundet - brudstykker til en forståelse Speciale ved kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Af Niels Jakob Pasgaard Vejleder: Thomas Aastrup Rømer Skriftligt speciale,

Læs mere

Motivation. - i teori og praksis. Caroline Emilie Carøe 39816 og Maja Dalgård Hansen 39875. Vejleder: Magnus Dahl. Psykologi K1 efterår 2013

Motivation. - i teori og praksis. Caroline Emilie Carøe 39816 og Maja Dalgård Hansen 39875. Vejleder: Magnus Dahl. Psykologi K1 efterår 2013 Motivation - i teori og praksis Caroline Emilie Carøe 39816 og Maja Dalgård Hansen 39875 Vejleder: Magnus Dahl Psykologi K1 efterår 2013 Antal tegn: 131484 og sider: 54,7 RESUME Vores fokus i projektet

Læs mere

Eudaimonia som moderne lykkebegreb

Eudaimonia som moderne lykkebegreb Asger Abel Sørensen Susanne Nørregård Christensen Eudaimonia som moderne lykkebegreb Filosofi & Vidensekabsteori Eudaimonia som Moderne Lykkebegreb Asger Abel Sørensen Susanne Nørregård Christensen Vejleder:

Læs mere

Hvordan motiveres, ledes og fastholdes videnmedarbejdere med fokus på kreative resultater?

Hvordan motiveres, ledes og fastholdes videnmedarbejdere med fokus på kreative resultater? Hvordan motiveres, ledes og fastholdes videnmedarbejdere med fokus på kreative resultater? How to motivate, manage and retain knowledgeworkers while focusing on creative outputs? Cand.merc.(psyk.) Copenhagen

Læs mere

- Blandt unge i Region Hovedstaden

- Blandt unge i Region Hovedstaden Forbrugslån - Blandt unge i Region Hovedstaden Gruppe 12 Kasper Kjærgaard Liv Lyø Facius Mia Tjellesen Nick Peronard Steffen Schreyer Sussie Bjerg Andersen Vejleder: Anders Peter Hansen Roskilde Universitet

Læs mere

Artikler om mariologi

Artikler om mariologi Artikler om mariologi Jakob Munck - 2 - ARTIKLER OM MARIOLOGI *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 4 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 13 - *** MARIOLOGI OG ROBOTPSYKOLOGI... - 22 - *** KATOLICISME, PROTESTANTISME

Læs mere

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Anna Ingemann Jensen Bjarke Skjødt Frederik Teige Jakob Sejrup Villadsen Vejleder: Thomas Bisballe 2. semester, foråret 2007 Roskilde Universitetscenter,

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

Overforbruget og dets motiver Hvorfor vi Overforbruger

Overforbruget og dets motiver Hvorfor vi Overforbruger Overforbruget og dets motiver Hvorfor vi Overforbruger Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium 2. Semester Sociologi & Økonomi Gruppe 24 a: Damir Pasic - studienummer 47131 Mads Lieberkind - studienummer

Læs mere

Émile Durkheim - og samfundet

Émile Durkheim - og samfundet Émile Durkheim - og samfundet Kazimir Malevich - Vinterlandskab (1930) Gruppe 1: Hus 5.1, HumBach, 3. semester, 2013 Gruppemedlemmer: Nadia Yasmin Brakti, Eirikur Gilstón Corfitz Andersen, Mark Blondin,

Læs mere

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af:

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af: CSR I SAMFUNDET - Carlsberg og Grundfos Projektrapporten er udarbejdet af: Martin Emil Hadberg Ulrik Gade Husted Michael Bo Mortensen Christoffer Quedens Schaarup-Jensen Emilie Levin Træsborg Vejleder:

Læs mere

Ungdomsarbejdsløshed anno 2012 taber vi en ny generation på gulvet?

Ungdomsarbejdsløshed anno 2012 taber vi en ny generation på gulvet? Ungdomsarbejdsløshed anno 2012 taber vi en ny generation på gulvet? Anders Asbjørn Høst, Emil Christian Eller, Emil Søbjerg Falster, Issa P. Mahmoud Jeppesen, Rasmus Holse-Pedersen og Søren Toft Hansen

Læs mere

Forord...1 1. Indledning...4 2. Metode: Samfundsvidenskab samfund eller videnskab?...6 2.1 Kapitel opbygning...6 2.2 Den økonomiske fejlslutning...

Forord...1 1. Indledning...4 2. Metode: Samfundsvidenskab samfund eller videnskab?...6 2.1 Kapitel opbygning...6 2.2 Den økonomiske fejlslutning... Forord Specialet er udarbejdet i forbindelse med 10. semester på Cand.merc. studiet i Økonomistyring og Informatik ved Aalborg Universitet. Tak til vores vejleder Bent Møller Madsen for et godt samarbejde.

Læs mere

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL CENTER FOR LEDELSE I BYGGERIET FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI Et empirisk studium af praksis omkring projektkonkurrencer MAJ 2005 UDARBEJDET AF MARIANNE MUFF FØRRISDAHL I

Læs mere

Balance mellem arbejdsliv og familieliv belyst gennem en semantisk analysestrategi

Balance mellem arbejdsliv og familieliv belyst gennem en semantisk analysestrategi Balance mellem arbejdsliv og familieliv belyst gennem en semantisk analysestrategi Balance between work and family illustrated through a semantic analysis Tanja Vilhof Kandidatafhandling Aflevering d.

Læs mere

Æstetik for terapiens skyld - en undersøgelse af de psykiske mekanismer bag kunstterapi

Æstetik for terapiens skyld - en undersøgelse af de psykiske mekanismer bag kunstterapi Æstetik for terapiens skyld - en undersøgelse af de psykiske mekanismer bag kunstterapi Udarbejdet af: K1 - E2013 Rasmus Stobberup, stud.nr. 45699 & Vejl.: Erik Simonsen Martin Søndergaard Carlsson, stud.nr.

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

Fagforeningen i det senmoderne

Fagforeningen i det senmoderne Fagforeningen i det senmoderne - en analyse af 3F s og HK s selvfremstilling Kandidatafhandling i Politisk Kommunikation og Ledelse (Cand.soc.) Copenhagen Business School, Institut for Ledelse, Filosofi

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere