Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Camilla Elverdal Willis Pkt. 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Camilla Elverdal Willis Pkt. 2"

Transkript

1 Glostrup, den 17. juni 2013 Referat Den 12. juni 2013 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid kl Søborg Deltagere: Erik Andersen formand (EA) Birgith Hansen næstformand (BH) Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Birgit K. Nielsen bestyrelsesmedlem (BN) Henrik Segato bestyrelsesmedlem (HS Gunnar Christensen bestyrelsesmedlem (GC) Afbud Grete Nielsen bestyrelsessuppleant(gn) for GC Kim Jensen bestyrelsesmedlem (KJ) Kom efter mødets start Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Kurt Kristensen bestyrelsesmedlem (KK) John Ejsing bestyrelsesmedlem (JE) Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Kasper Nørballe forvaltningsdirektør Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Camilla Elverdal Willis Pkt. 2 Dagsorden: 1. Godkendelse af protokol fra sidste bestyrelsesmøde 2. Orientering om licitationsresultat for forsikringen v/camilla Elverdal 3. Organisationsbestyrelsens konstituering 4. Organisationsbestyrelsens habilitetsforhold (bilag 1) 5. Revisionsprotokol 6. Afdelingernes driftsbudgetter for 2013/14 (bilag 2) 7. Afd. 5 Kildevænget (bilag 3) 8. Afd. 6 Mørkhøjvænge (bilag 4 og 4a) 9. Afd. 1 Højebo (bilag 5) 10. Afd. 4 Marielyst 11. Udlejning af erhvervslejemål (bilag 6) 12. Udlejningsstatistik (bilag 7) 13. Status på E-flyt 14. Styringsdialog med Gladsaxe kommune 1

2 15. Udlejning af værkstedshusene i Marielyst 16. Orientering fra administrationen 17. Orientering om fugtskader (bilag 8) 18. Kildevængets Børneinstitution 19. Byggeregnskaber - Bakkely og Bondehavevej (bilag 9) 20. Undersøgelse af fastnetudbydere 21. Orientering om GAA-dagen 22. Uerholdelige fordringer (bilag 10) 23. Nyt fra afdelingerne 24. Lukket punkt (bilag 11) 25. Bedre forrentning af GAAs midler 26. Eventuelt 1. Godkendelse af protokol fra sidste bestyrelsesmøde Referatet fra organisationsbestyrelsesmødet den 13. februar 2013 er forinden udsendelse rettet i overensstemmelse med Erik Andersens kommentarer. at referatet godkendes og underskrives af formanden. Organisationsbestyrelsen godkendte referatet med bemærkning om, at John Ejsing havde meldt afbud til mødet. 2. Orientering om licitationsresultat for forsikringen v/camilla Elverdal Camilla Elverdal deltager i mødet, hvor licitationsresultat og forsikringsmæglernes anbefaling vil blive drøftet. at organisationsbestyrelsen tager oplysningerne til efterretning og godkender indstillingen fra Willis. 2

3 Camilla Elverdal gennemgik kort tilbuddene og anbefalede Gjensidige med supplerende glasforsikring fra Dansk glasforsikring samt AIG på ulykkesforsikringen. Organisationsbestyrelsen godkendte oplægget, idet Camilla Elverdal trods Willis pointgivning til Gjensidige kunne anbefale selskabet. Forsikringsselskabet skal orienteres om det kommende LAR projekt i Marielyst. Administrationen vil komme med en tilbagemelding om, hvorvidt ejendomsfunktionærerne laver varmt arbejde. Organisationsbestyrelsen besluttede, at der ikke skal være selvrisiko på forsikringen samt at den skal være inkl. glas og sanitet samt rørskade. Camilla Elverdal vil udarbejde et særligt tilbud til Kildevængets afdelingsbestyrelse. Camilla Elverdal vil sikre, at Willis sammen med administrationen og ejendomsmestrene får a jourført maskinparken. 3. Organisationsbestyrelsens konstituering Organisationsbestyrelsen konstituerer sig selv med en formand og næstformand. Erik Andersen og Birgith Hansen er i perioden frem til mødet den 12. juni 2013 valgt som henholdsvis formand og næstformand. at organisationsbestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand. Bestyrelsen konstituerede sig med Erik Andersen som formand og Birgith Hansen som næstformand. 4. Organisationsbestyrelsens habilitetsforhold Det er fast procedure i GAA, at alle organisationsbestyrelsesmedlemmer underskriver en habilitetserklæring, hvori alle bekræfter, at de opfylder og stedse har opfyldt habilitetsbetingelserne i henhold til Lov om Almene Boliger 17 og 18. På mødet den 12. 3

4 juni 2013 anmodes organisationsbestyrelsens medlemmer om, at forholde sig til habilitetsbetingelserne på ny, og underskrive vedlagte habilitetserklæring (bilag 1) at organisationsbestyrelsen forholder sig til habilitetsbetingelserne og underskriver erklæring herom jfr. Lov om Almene Boliger 17 og 18. Organisationsbestyrelsesmedlemmerne afleverede de underskrevne habilitetserklæringer. 5. Revisionsprotokol Der er ikke kommet yderligere revisionsmateriale siden regnskaberne. at oplysningerne tages til efterretning. Organisationsbestyrelsen tog oplysningerne til efterretning. 6. Afdelingernes driftsbudgetter for 2013/14 Afdelingernes driftsbudgetter for perioden 1. oktober september 2014 er ved udarbejdelse af denne dagsorden under behandling på afdelingsmøderne. Marielyst, Mørkhøjvænget, Ved Stadion og Bondehavevej har afholdt afdelingsmøder og godkendt budgetterne. Bakkely og Kildevænget har afdelingsmøde 28. maj 2013 og Højebo 29. maj 2013, hvor budgetterne behandles. Budgetterne vedlægges som (bilag 2) at organisationsbestyrelsen forholder sig til budgetterne på mødet den 12. juni 2013, og at organisationsbestyrelsen med godkendelsen tager forehold for 4

5 vedtagelser på afdelingsmøderne i de afdelinger, hvor de respektive budgetter endnu ikke har været til behandling. Fremover skal organisationsbestyrelsen have DV-planer ud sammen med budgetterne. DV-planer for 20113/24 blev afleveret. Såfremt organisationsbestyrelsesmedlemmerne ikke inden 8 dage har kommenteret disse, betragtes de som godkendt. Organisationsbestyrelsen godkendte budgetterne for boligafdelingerne. Hvis budgettet for Kildevængets Børneinstitution på baggrund af de udleverede DV-planer ikke kan godkendes, skal der reageres inden 8 dage. 7. Afd. 5 Kildevænget Der er forslag til afdelingsmødet den 28. maj 2013 om brug af kollektiv råderet til køkkenmodernisering. at organisationsbestyrelsen under forudsætning af afdelingsmødets godkendelse, godkender brug af kollektiv råderet til køkkenmodernisering og den deraf følgende låneoptagelse på kr (jfr. bilag 3) Organisationsbestyrelsen godkendte brug af kollektiv råderet til køkkenmodernisering og den deraf følgende låneoptagelse. 8. Afd. 6 Mørkhøjvænge Afdelingsmødet godkendte den 7. maj 2013 det reviderede finansieringsforslag og dermed ændrede økonomi og husleje i forbindelse med gennemførsel af helhedsplanen. Denne finansiering er udarbejdet af formand Erik Andersen og administrationen med mandat fra organisationsbestyrelsens møde den 13. februar 2013, punkt 18. 5

6 Her blev det besluttet at der skulle udarbejdes et alternativt forslag, hvor de ustøttede ca. kr. 8 millioner finansieres af boligorganisationen, gennem brug af egen trækningsret, kapitaltilførsel og investeringstilskud fra LBF, samt afdelingens egne henlæggelser. Det løbende driftstilskud finansieres af LBF(støttede lån), fritagelse for indbetaling af G-indskud og egne uamortiserede ydelser. Finansiering af ustøttede arbejder på kr : Der ydes tilskud fra trækningsretten på kr Kapitaltilførsel (GAAs bidrag kr ) kr Investeringstilskud fra LBF (84 x ) kr Henlæggelser kr I alt til kr Løbende finansiering af ydelsen på støttede lån kr : Fritagelse for G-indskud og udamortiserede ydelse kr årligt Huslejestigning på kr 47 pr. m 2 x 4552 m 2 kr årligt Uamortiserede forbedringslån (2013/14) kr årligt I alt kr årligt Det samlede anlægsbudget er på ca. kr Anlægsbudget og finansiering er vedhæftet som (bilag 4) Boligorganisationen har den 7. januar 2013 modtaget tilsagn om renoveringsstøtte ud fra et forudgående anlægsbudget og her af samlet anskaffelsessum. Ud over denne har der været søgt om huslejestøtte og Kapitaltilførsel. Tilsagn fra Landsbyggefonden er vedlagt som (bilag 4a). Boligorganisationen har den 20. december 2012 fået afslag på ansøgningen om huslejestøtte. 6

7 Kapitaltilførselssagen med den reviderede finansieringsmodel er fremsendt til Landsbyggefonden, den 12. marts 2013 og er endnu ikke færdigbehandlet. at organisationsbestyrelsen godkender forslaget. Her under tilskud fra egen trækningsret, fritagelse for indbetaling af G-indskud og uamortiserede ydelser, kapitaltilførsel, samt optagelse af støttede lån. Dette under forudsætning af, at den fremsendte finansieringsmodel godkendes i Landsbyggefonden og Gladsaxe Kommune. Organisationsbestyrelsen vil først træffe endelig beslutning, når Landsbyggefondens godkendelse foreligger. Organisationsbestyrelsen fastholdt, at byggesagshonoraret fastholdes på kr inkl. moms, som forelagt for og godkendt af organisationsbestyrelsen på mødet den 5. december 2012, og at afdelingen skal bruge kr af deres henlæggelser og ikke som det fremgår af anlægsbudgettet og ansøgning til LBF kr Lone Lund- Rasmussen vil komme med oplæg om momsproblematikken fremadrettet. 9. Afd. 1 Højebo På afdelingsmødet i 2012 godkendte man et renoveringsprojekt, hvor tagene udskiftes, fuger i facaderne omfuges og gavlene bliver isoleret. Arbejderne har nu været udbudt i licitation med et rigtig godt resultat, således at det er lidt billigere at få udført end det var budgetteret oprindeligt. Derfor har afdelingsbestyrelsen ønsket at få udført naturlige følgearbejder, når vi i forvejen har stillads og skifter taget. Disse arbejder er som følger: Ventilation og nye riste i facaderne Gennemgang af vinduer og sålbænke Ny belysning på loftsrummene Håndværkerudgifterne jf. det oprindelige budget kr Håndværkerudgifter jf. licitationsresultat kr I alt en difference på kr

8 Ønskede følgearbejder der ønskes udført kr Der vil ikke være nogen ændring i den huslejestigning der sidst er godkendt af både afdelingsmødet og organisationsbestyrelsen. Revideret anlægsbudget vedlægges som (bilag 5) at organisationsbestyrelsen godkender forslaget under forudsætning af afdelingsmødets godkendelse. Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen. 10. Afd. 4 Marielyst Byggesagerne vedrørende renovering af altaner og butikscenter, der blev godkendt på afdelingsmøderne i 2012 er ved at tage deres endelige form, efter at der er arbejdet med dem i diverse udvalg. I løbet af juni / juli måned vil udbudsmaterialet fra rådgiverne være klar, og der er planlagt licitation den 30. august I LAR projektet er man ligeledes i gang med at lave et udbudsmateriale i samarbejde med Orbicon og Nordvand. Her vil der hen over sommeren ligeledes være udbudsmateriale og endelig licitation, der skal godkendes i organisationsbestyrelsen. De endelige datoer kendes ikke endnu. I forbindelse med dette projekt skal der laves en driftsaftale mellem GAA afdeling 4 og Nordvand, der ligeledes skal godkendes af organisationsbestyrelsen. Denne aftale er endnu ikke helt faldet på plads, men den forventes at blive færdig i løbet af juni måned, når der er helt klarhed over hvilke udgifter den medfører for afdelingen. at organisationsbestyrelsen uddelegerer kompetencen til at godkende udbudsmateriale og licitationsresultat for alle tre projekter, samt godkendelse af 8

9 driftsaftale mellem GAA afdeling 4 og Nordvand, til et udvalg under organisationsbestyrelsen. Organisationsbestyrelsen besluttede at nedsætte et udvalg under organisationsbestyrelsen bestående af Johnny Ryttersson, Henrik Segato og Erik Andersen. Udvalget kan træffe de i indstillingen nævnte beslutninger. 11. Udlejning af erhvervslejemål Notat vedlægges som (bilag 6) For så vidt angår istandsættelse er det administrationens opfattelse, at det som en start investering vil være dyrt for afdelingerne at overgå til ordning med nyistandsættelse. Hvis der bliver vanskeligheder med udlejningen, vil administrationen gerne have bemyndigelse til at tilbyde en ny lejer, at istandsættelse sker for afdelingens regning, hvorefter det indføjes i kontrakten, at lejemålet skal afleveres nyistandsat ved fraflytning. For så vidt angår branche er det administrationens opfattelse, at hvis der er udlejningsvanskeligheder, bør man godkende alle brancher, dog således at afdelingen vil blive spurgt, hvis en ny lejer ønsker at fabrikere mad o.l., som kan være til gene for de øvrige beboere. Ligeledes vil afdelingsbestyrelsen skulle spørges, hvis et lejemål ønskes ændret fra butik til kontor. at organisationsbestyrelsen godkender oplægget. Det fastholdes, at administrationen spørger afdelingsbestyrelsen, såfremt et lejemål skal istandsættes af afdelingens midler. 9

10 Ligeledes vil administrationen fortsat forelægge lejertyperne for afdelingsbestyrelserne. Såfremt afdelingsbestyrelserne siger nej til en ny erhvervslejer, skal sagen forelægges organisationsbestyrelsen på mail med kort svarfrist. 12. Udlejningsstatistik Fraflytningsstatistik for perioden 1. januar 30. maj 2013 vedlægges som (bilag 7). at statistikken tages til efterretning. Organisationsbestyrelsen tog statistikken til efterretning. 13. Status på E-flyt Alle E-flyt computerne er ved at være klar. Der mangler en enkelt maler, som skal afgive sine priser og en enkelt maskine som skal opdateres. Planen er herefter, at alle mestrene bliver samlet til fællesundervisning. Det betyder, at vi for første gang kan se at projektet har taget form. Efter denne undervisning vil de hver i sær starte med at syne på den nye elektroniske måde. Administrationen vil følge alle mestrene i de første E-flyt syn og sammen med både den enkelte og i fællesskab løbende evaluere projektet. Tidshorisonten er nu følgende: 1. Maskinerne klargøres og den sidste pris hentes hjem (uge 23) 2. Fællesundervisning (uge 24) 3. Syn påbegyndes. 4. Samlet evaluering (E-flyt konsulent, mestrene og administration). 5. Syn forsat og enkeltvis evaluering. at organisationsbestyrelsen tager oplysningerne til efterretning. 10

11 Kasper Nørballe orienterede om, at det var umuligt at få en fornuftig fremdrift, på grund af den store modstand der er hos nogle af ejendomsmestrene. Dog havde der fredag den 7. juni 2013 været et rigtig godt og konstruktivt møde Organisationsbestyrelsen tog oplysningen til efterretning og anmodede om, at E-flyt blev sat på dagsordenen på et fællesmøde med organisationsbestyrelsen, ejendomsmestrene og administrationen. 14. Styringsdialog med Gladsaxe kommune Der har været afholdt styringsdialogmøde den 8. maj 2013, hvor følgende punkter blev nævnt: Boligorganisationens og afdelingernes forhold modernisering af udlejningsaftalen ombygning af erhverv til boliger fortætningsbyggeri Marielyst Kildevængets børneinstitution. Referat vil blive fremsendt til organisationsbestyrelsen. at oplysningen tages til efterretning. Organisationsbestyrelse tog oplysningerne til efterretning, Aftale og referat blev underskrevet og omdelt. 15. Udlejning af værkstedshusene i Marielyst Gladsaxe kommune har anmodet om, at organisationsbestyrelsen overvejer om man fortsat ønsker at værkstedshusene skal udlejes som et blandet lejemål med krav om erhverv. 11

12 Da denne type lejemål er atypiske i den almene sektor, er det muligt at kommunen vil forsøge at ændre status på lejemålene. at organisationsbestyrelsen forholder sig til den fremtidige udlejning af værkstedshusene. Organisationsbestyrelsen besluttede at fastholde boligtypen med krav om CVR nr. Det skal undersøges, om man kan sikre CVR nr. allerede ved opnotering, og foretage en opfølgning af de boligsøgende til værkstedshusene, som allerede er opnoteret. 16. Orientering fra administrationen En afdelings udgifter til tab på fraflyttere skal fremover delvis dækkes af dispositionsfonden. Kommunen skal adviseres ved 1. rykker, såfremt en indsat lejer inden for det første år kommer bagud med lejen. Der er kommet regler om midlertidig genhusning. Reglerne ligger tæt op ad den praksis administrationen hidtil har fulgt. Endvidere kan "ikke bærende" skillevægge nu nedtages uden kommunens godkendelse, men administrationen skal dog søges om tilladelse. at organisationsbestyrelsen tager oplysningerne til efterretning. Organisationsbestyrelsen tog oplysningerne til efterretning. 12

13 17. Orientering om fugtskader Sagerne bliver afsluttet løbende (bilag 8). at orienteringen tages til efterretning. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning med bemærkning, at der skal følges op på store sager. 18. Kildevængets Børneinstitution Organisationsbestyrelsen har drøftet en eventuel anden anvendelse af lejemålet. Gladsaxe Kommune har nu meddelt, at de senest med udgangen af oktober måned vil komme med en endelig udmelding om, hvorvidt kommunen vil købe ejendommen. at organisationsbestyrelsen tager oplysningerne til efterretning. Organisationsbestyrelsen tog oplysningerne til efterretning. 19. Byggeregnskab - Bakkely og Bondehavevej (er udsendt til behandling 13. februar 2013, bilag 22 a 22 b) Afd. 3 - Bakkely Byggeregnskab pr. 15. oktober 2012 udviser en samlet anskaffelsessum på kr , hvilket er en besparelse på kr i forhold til det budgetterede. Dette kan primært henføres til at renteudgifterne blev væsentligt lavere end forudsat. Landsbyggefonden har udbetalt kr fra trækningsretten. 13

14 Der har været afholdt møde med teknikere og entreprenører. De supplerende spørgsmål er ved at blive afklaret og enkelte forhold resterer til 1 års gennemgang. Afdelingsbestyrelsen har nu godkendt byggeregnskabet. Afd. 8 - Bondehavevej Afdelingsbestyrelsen har godkendt regnskabet og at det overskydende beløb overføres til afdelingens henlæggelser. Byggeregnskab: Budget Regnskab Entreprisesum kr kr Byggesagshonorar kr kr Diverse udgifter kr. 59,000 kr Byggeregnskab i alt kr kr Der var ved låneoptagelsen afsat kr til efter reparationer, hvor af der kun blev brugt kr , således at overskuddet på byggeregnskabet blev kr , der er overført til afdelingens henlæggelser. Endeligt byggeregnskab vedlægges som (bilag 9) at organisationsbestyrelsen godkender regnskaberne. Organisationsbestyrelsen besluttede, at godkende byggeregnskabet for Bakkely. Med hensyn til det nye byggeregnskabet for Bondehavevej, blev det besluttet at bede revisor gennemgå regnskabet. Sagen skal på næste organisationsbestyrelsesmøde med oplysning om, hvorvidt revisor kan godkende disponeringen af det overskydende beløb på kr samt beløbet på kr som afdelingen har fået for energibesparelser overføres til afdelingens henlæggelser. 14

15 20. Undersøgelse af fastnetudbydere Der har været afholdt fællesmøde med deltagelse fra Bakkely, Mørkhøjvænge og Ved Stadion. Alle de tre inviterede udbydere (YouSee, Stofa, WAO) sagde sammenstemmende, at udviklingen lige nu går rigtig hurtig. Meget tyder på at der inden længe vil komme en alternativ løsning til det vi kender nu. På baggrund af ovenstående mener administrationen ikke for nuværende, at der er tilslutning eller basis for en fælles løsning. Administrationen vil løbende følge udviklingen hos fastnetudbyderne. at organisationsbestyrelsen tager oplysningerne til efterretning. Organisationsbestyrelsen tog oplysningerne til efterretning. 21. Orientering om GAA-dagen Der vil på bestyrelsesmødet blive givet en kort orientering fra GAA dagen, herunder opfølgning på medarbejderundersøgelsen, der blev udsendt i forbindelse med sidste møde. at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Organisationsbestyrelsen besluttede, at administrationen skal finde en mødedato for afholdelse af et fællesmøde mellem administrationen, organisationsbestyrelsen og ejendomsfunktionærerne for drøftelse af E-flyt, ejendomsmestrernes oplevelse af samarbejdet med PAB og Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen samt mødedato for 15

16 møde mellem organisationsbestyrelsen og administrationen om bestyrelsens midtvejsevaluering af administrationen. 22. Uerholdelige fordringer Administrationen har i forbindelse med administration af andre boligorganisationer undersøgt muligheden for at indgå en samarbejdsaftale om overvågning af uerholdelige fordringer. Administrationen har lavet en samlet samarbejdsaftale Intrum Justitia, hvilken administrerede boligorganisationer kan komme med i. Der er ikke nogen udgifter for den enkelte boligorganisation, da det årlige serviceringshonorar på kr bliver betalt af administrationen og derfor ikke skal betales enkeltvis af de boligorganisationer, der bliver tilmeldt under denne aftale. De beløb der bliver inddraget i forbindelse med en overvågningssag, bliver delt med 38% til Intrum og 62% til boligorganisationen. Beløbene vil på dette tidspunkt være afskrevet som tab i tidligere regnskab, og vil derfor blive indtægtsført som en ekstraordinær indtægt. Samarbejdsaftalens øvrige punkter (inkasso, reminder service m.m.) er nogle boligorganisationen kan trække på, hvis man skulle ønske dette. I dag kører alt inkasso gennem advokat. Se vedlagte (bilag 10) at organisationsbestyrelsen godkender oplægget og bemyndiger administrationen til at indgå samarbejdsaftale med Intrum Justicia. Lone Lund-Rasmussen oplyste, at FA09 i den nuværende aftale betaler administrationsgebyret. Organisationsbestyrelsen besluttede, at udskyde emnet til septembermødet. 16

17 23. Nyt fra afdelingerne Afd. 1, Højebo Der er nu indgået kontrakt med SB Entreprise og arbejderne forventes opstartet primo juni. Der er lavet en aftale med kommunen om at de henter affaldet i gården Afd. 2, Ved Stadion Der er ansat en ny ejendomsmester fra den 13. maj El arbejdet er nu meldt færdigt. Nu mangler vi bare følgearbejdet (maling). Afd. 3, Bakkely Dametøj, Bagsværd Hovedgade 133. st. tv. Lejer prøver fortsat at afhænde forretningen til lejer i samme branche Vin tobak, Bagsværd Hovedgade 133. st. th. Lejer har fået afslag på ansøgning om at sælge konfekture Sandra W. Roksi har overtaget Bagsværd Chokolade. Kontrakt på plads. Der er opsat nye tavler i opgangene til information. Der er opsat brandsirener i opgangene. Der er nedsat kantsten langs busketterne. Bestyrelseslokalet er færdigt. Afd. 4, Marielyst Kiosk, Gladsaxevej 130. st. 2 Ny lejer Olena Adnan Lejemålet har været annonceret og er nu udlejet pr til Kavaleriet (arkitekter) Gladsaxevej 130. st. 7 Der har været en del forespørgsler om evt. opdeling af lejemålet i 2 mindre lejemål og/eller nedsættelse af lejen. 17

18 Grundstykke matr. nr. 24 ah, Buddinge Ny aftale om leje samt pristals- regulering, dog min. 3%. Ny aftale på plads. Renovering af butikker, altaner og køkken kører efter planen. Det er aftalt med en beboer i Rundgården, at der kan laves en opsætning af et prøvekøkken. Renoveringen af rækkehuse kældertrapper er fordelt ud over alle de defekte trapper på hele ejendommen. Så der bliver udført reparationer på næsten alle trapper i år. Kun på Søborg Park Alle bibeholdes totaludskiftningen af både vanger, bund mm. Det store skovareal bliver efterset nærmere. Skoven trænger til både lidt rydning samt en hel del vedligeholdelse. Der opsættes et skilt henkastning af affald forbudt, da det har taget voldsomt overhånd, og beboerne har svært ved at skelne mellem haveaffald og storskrald. Asfalten har det generelt godt, dog er der flere steder på ejendommen, hvor der efter vinteren er kommet en del huller. I løbet af sommeren vil der bliver fortaget en del reparationer. Næsten alle opstrengninger på P-pladser m.m. er snart slidt væk. Der er kontakt til Dansk Vejmarkering som giver tilbud på dette arbejde. Plantestensvæggene til Rundgårdens indgangspartier har på grund af økonomi været sat i bero. Dette vil der igen blive kigget på i løbet af sommeren. Afd. 5, Kildevænget Der laves en prøve i Blok 3 (nr ) med kælderbelysning og nye lamper. Igangsætning af altanmaling af 2 blokke vil ske frem mod sommeren. El arbejde er færdig til nr. 29 Der er indhentet attester på garagerne. 18

19 Afd. 6, Mørkhøjvænge Der sættes 2 prøvekøkkener op, som beboerne kan se. Herefter vil beboerne blive tilbudt den kollektive råderet. Det nye vaskeri er færdigt. Det er udstyret med elektroniske låsesystemer på tørrerummene. Beboerne kan nu booke maskinerne hjemmefra. Der er ansat en ny ejendomsmester fra den 13. maj 2013 Der er indført kildesortering (plast, metal og husaffald) Der er opsat nye cykelstativer Der er sat postkasser op udenfor i spidshusene. Afd. 7, Kildevængets Børneinstitution Se under pkt. 14 Afd. 8, Bondehavevej Formanden og administrationen har aftalt, at vi i løbet sommeren vil gennemgå hele afdelingen for større projekter som der skal henlægges til (tage, stigestrenge, facader mv.) Her vil vi vurdere om opgaverne skal/kan indeholdes i DV-planen eller om der eventuelt skal anden finansiering til som en samlet vedligeholdelsesplan. Alle de installerede kedler virker efter hensigten. at oplysningerne om afdelingerne tages til efterretning. 24. Lukket punkt (bilag 11) 25. Bedre forrentning af GAAs midler Formanden har foranlediget af revisors bemærkninger til regnskabsaflæggelsen, bedt administrationen om, at komme med et oplæg på mulighederne for en bedre forrent-. ning af GAAs midler, og at dette oplæg vil blive forelagt bestyrelsen på mødet 4. september

20 at oplysningerne om afdelingerne tages til efterretning. En dom fra EU domstolen har medført en ændring af praksis for moms på kapitalforvaltningsydelser i Danmark som betyder, at GAA fra den 1. juli 2013 skal betale moms af forvaltningsgebyrer og portefølje management gebyrer (PM gebyrer) i forbindelse med kapitalforvaltning. Der er ikke moms på kurtage. GAA s aftale med Nordea Management bygger på PM gebyrer. Gebyret udgør ca. kr årligt. Med moms vil udgiften stige med ca. kr PAB vil undersøge mulighederne forl at få lavet en ny aftale som bygger på kurtage. Når udkast til aftale er forhandlet med Nordea, vil den blive forelagt GAA s bestyrelse. Organisationsbestyrelsen tog oplysningerne til efterretning. Punktet skal på dagsordenen til september mødet. 26. Eventuelt Næste ordinære møde er onsdag den 4. september 2013 kl Der holdes formøde onsdag den 28. august Lone Lund-Rasmussen har efter bestyrelsesmødet måtte konstatere, at hun må melde afbud til mødet den 4. september

Glostrup, den 02.05.2011 LLR/SA Referat Den 17. maj 2011

Glostrup, den 02.05.2011 LLR/SA Referat Den 17. maj 2011 Glostrup, den 02.05.2011 LLR/SA Referat Den 17. maj 2011 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Glostrup, den 15. juni 2012 LLR/LK Referat Den 14. juni 2012

Glostrup, den 15. juni 2012 LLR/LK Referat Den 14. juni 2012 Glostrup, den 15. juni 2012 LLR/LK Referat Den 14. juni 2012 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Gunnar Christensen bestyrelsesmedlem (GC) Afbud

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Gunnar Christensen bestyrelsesmedlem (GC) Afbud Glostrup, den 31. januar 2014 Referat Den 29. januar 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012/2013

Bestyrelsens beretning 2012/2013 Bestyrelsens beretning 2012/2013 Indledning Det har været et travlt år, hvor mange forretningsgange er ført ajour. Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden

Læs mere

Glostrup, den 15.03.2011 LLR/SA Referat Den 14. marts 2011

Glostrup, den 15.03.2011 LLR/SA Referat Den 14. marts 2011 Glostrup, den 15.03.2011 LLR/SA Referat Den 14. marts 2011 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Ekstraordinært Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej

Læs mere

Glostrup, den 7. september 2012 LLR/LK Referat Den 5. september 2012

Glostrup, den 7. september 2012 LLR/LK Referat Den 5. september 2012 Glostrup, den 7. september 2012 LLR/LK Referat Den 5. september 2012 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej

Læs mere

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Fravær. Kim Jensen bestyrelsesmedlem (KJ) Fravær. Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Fravær. Kim Jensen bestyrelsesmedlem (KJ) Fravær. Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Glostrup, den 15. februar 2013 Referat Den 13. februar 2013 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Glostrup, den 6. december 2012 Referat Den 5. december 2012 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Birgith Hansen næstformand (BH) Afbud. Henrik Segato bestyrelsesmedlem (HS Afbud Gunnar Christensen bestyrelsesmedlem (GC) Afbud

Birgith Hansen næstformand (BH) Afbud. Henrik Segato bestyrelsesmedlem (HS Afbud Gunnar Christensen bestyrelsesmedlem (GC) Afbud Glostrup, den 5. september 2013 Referat Den 4. september 2013 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Glostrup, den 31.03.2011 LLR/SA Referat Den 29. marts 2011

Glostrup, den 31.03.2011 LLR/SA Referat Den 29. marts 2011 Glostrup, den 31.03.2011 LLR/SA Referat Den 29. marts 2011 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Afdeling: i selskabslokalerne i Marielyst Nordahl Griegs Vej

Læs mere

Birgit K. Nielsen bestyrelsesmedlem (BN) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ)

Birgit K. Nielsen bestyrelsesmedlem (BN) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Glostrup, den 4. juni 2014 Referat Den 3. juni 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid kl. 16.45

Læs mere

Glostrup, den 24. marts 2015 LLR/LK Referat Den 23. marts 2015

Glostrup, den 24. marts 2015 LLR/LK Referat Den 23. marts 2015 Glostrup, den 24. marts 2015 LLR/LK Referat Den 23. marts 2015 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Selskabslokalerne i Marielyst Nordahl Griegs Vej 100 Mødetid:

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014/2015

Bestyrelsens beretning 2014/2015 Bestyrelsens beretning 2014/2015 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2014 til 30. september 2015 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Glostrup, den 27. marts 2014 LLR/LK Referat Den 25. marts 2014

Glostrup, den 27. marts 2014 LLR/LK Referat Den 25. marts 2014 Glostrup, den 27. marts 2014 LLR/LK Referat Den 25. marts 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Selskabslokalerne i Marielyst Nordahl Griegs Vej 100 Mødetid:

Læs mere

Glostrup, den 28.02.2011 LLR/SA Referat Den 17. februar 2011

Glostrup, den 28.02.2011 LLR/SA Referat Den 17. februar 2011 Glostrup, den 28.02.2011 LLR/SA Referat Den 17. februar 2011 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 12. januar 2016 til ordinært møde tirsdag 19. januar 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 22. oktober 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 6. november 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Referat Den 13. april 2016

Referat Den 13. april 2016 Glostrup, den 14. april 2016 Referat Den 13. april 2016 Mødeart: FA09 Bestyrelsesmøde Mødested: Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup Mødetid: kl. 16.30 Deltagere: Nikolaj Jørgensen formand PAB og FA09

Læs mere

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Glostrup, den 5. december 2013 Referat Den 4. december 2013 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 9. marts 2016 til ordinært møde tirsdag 8. marts 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Glostrup, den 16. marts 2016 KNB/LK Referat Den 15. marts 2016

Glostrup, den 16. marts 2016 KNB/LK Referat Den 15. marts 2016 Glostrup, den 16. marts 2016 KNB/LK Referat Den 15. marts 2016 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Selskabslokalerne i Marielyst Nordahl Griegs Vej 100 Mødetid:

Læs mere

Referat. Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Marianne Olsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2)

Referat. Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Marianne Olsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Referat Den 28. august 2014 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 26. august 2014

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT. til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup.

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT. til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup. Brøndby, den 31. august 2015 ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup. Deltagere: Allan Rasmussen

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 19. august 2015 til ordinært møde tirsdag 18. august 2015 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2011/2012

Bestyrelsens beretning 2011/2012 Bestyrelsens beretning 2011/2012 Indledning Det har været et travlt år, hvor der er blevet truffet mange beslutninger, især vedrørende renoveringer af vore afdelinger. Bestyrelsen årsberetning vil omhandle

Læs mere

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd.

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd. Referat Den 17. juni 2014 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 16. juni 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Glostrup, den 26.04.2010 SA Referat Den 22. april 2010

Glostrup, den 26.04.2010 SA Referat Den 22. april 2010 Glostrup, den 26.04.2010 SA Referat Den 22. april 2010 Boligselskabet Hjem Mødeart: Bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen Mødested: Afdeling: 0. Hammerensgade 6.2. Mødetid kl. 18.00 1267 København

Læs mere

Klaus Jespersen Lisbeth Jallbjørn Lars Bjørnstrup Mitzi Hansen

Klaus Jespersen Lisbeth Jallbjørn Lars Bjørnstrup Mitzi Hansen Glostrup, den 3. februar 2014 Referat Den 30. januar 2014 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 75 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Referat fra dialogmøde 2015 Gladsaxe Kommune og Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Referat fra dialogmøde 2015 Gladsaxe Kommune og Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Referat fra dialogmøde 2015 Gladsaxe Kommune og Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Dato: 18.05.2015, kl. 14.00 15.45 Sted: Gladsaxe Rådhus, lokale 2210 For Boligselskabet: Erik Andersen, formand

Læs mere

Referat Den 9. juni 2015. Glostrup, den 10. juni 2015

Referat Den 9. juni 2015. Glostrup, den 10. juni 2015 Glostrup, den 10. juni 2015 Referat Den 9. juni 2015 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid kl.

Læs mere

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde.

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. februar 2013, kl. 18.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

Referat Den 5. oktober 2015

Referat Den 5. oktober 2015 Hvidovre, den 9. oktober 2015 Referat Den 5. oktober 2015 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 33 Mødested: Afdeling 6, Trivselshuset Mødetid kl. 16.30 Palle sørger for at købe lidt

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr.

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr. Glostrup, 13. juni 2012 LK Referat Den 11. juni 2012 Boligselskabet Hjem Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Afdeling: 0. Restaurant Bastionen og Løven Mødetid Kl. 17.00 Deltagere: Else Vedel Janhøj

Læs mere

REFERAT Den 3. september 2012

REFERAT Den 3. september 2012 København den 4. september 2012 REFERAT Den 3. september 2012 Mødeart: Afdeling: Organisationsbestyrelsesmøde Lægeforeningens Boliger Mødested: Bestyrelseslokalet, Sionsgade 26 Deltagere: Alex F. Rasmussen

Læs mere

Glostrup, den 17.02.2012 /SA Referat Den 16. februar 2012

Glostrup, den 17.02.2012 /SA Referat Den 16. februar 2012 Glostrup, den 17.02.2012 /SA Referat Den 16. februar 2012 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Deltagere. Boligforeningen Fyn-Bo. Bestyrelsen

Deltagere. Boligforeningen Fyn-Bo. Bestyrelsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen tirsdag den 6. september 2016, kl. 16.30, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Glostrup, den 4. september 2014 Referat Den 3. september 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 4. februar 2015 Referat Den 3. februar 2015 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 29 Mødested: FA09 Afdeling: Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid kl. 16.30 Deltagere:

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 08.02.2012 SA Referat Den 7. februar 2012 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 11 Mødested: Afdeling: Afd. 4 Mødetid kl. 15.00 Hvidovrevej 327, kælderen Deltagere: Georg

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup, tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 mail: bab@babnet.dk CVR nr. 36 88 05 11 Varmemester tlf. 36 75 14 84 - mail:

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr.

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr. Glostrup, den 25.04.2012 SA Referat Den 24. april 2012 Boligselskabet Hjem Mødeart: Bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen Mødested: Afdeling: 0. Advokat Mads Thyregod Mødetid kl. 17.00 Hammerensgade

Læs mere

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent.

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent. Hvidovre, den 10. september 2014 Referat Den 2. september 2014 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 27 Mødested: Afdeling: Strandmarksvej 27 A Mødetid kl. 16.00 Deltagere: Georg Jensen

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

Workshop 3 Handler om økonomi

Workshop 3 Handler om økonomi Workshop 3 Handler om økonomi Hvad skal vi igennem Regelsæt og kompetencefordeling for den økonomiske styring af boligorganisationen og dens afdelinger Samspillet for at sikre økonomien til den daglige

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Henriksen, formand Poul Rasmussen, næstformand - afbud Dorte Sejerø - afbud Jens Klokhøj

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Henriksen, formand Poul Rasmussen, næstformand - afbud Dorte Sejerø - afbud Jens Klokhøj Boligselskabet Domea Vordingborg Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. august 2013 kl. 19.00 i Strandgårdens bestyrelseslokale beliggende Strandgade 2, 4760 Vordingborg. Dagsorden: 1

Læs mere

Glostrup, den 02.12.2011 /SA Referat Den 01. december 2011

Glostrup, den 02.12.2011 /SA Referat Den 01. december 2011 Glostrup, den 02.12.2011 /SA Referat Den 01. december 2011 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Birgitte Henriques Bestyrelsen Afbud Jesper Maarbjerg Bestyrelsen Mads Thyregod Bestyrelsen Afbud

Birgitte Henriques Bestyrelsen Afbud Jesper Maarbjerg Bestyrelsen Mads Thyregod Bestyrelsen Afbud Glostrup, 3. juni 2013 LK Referat Den 28. maj 2013 Boligselskabet Hjem Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Afdeling: 0. Restaurant L'Altro Torvegade 62 Mødetid Kl. 17.00 Deltagere: Else Vedel Janhøj

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød

Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl. 12.00 i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 12. september 2012 LLR/SA Referat Den 10. september 2012 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 14 Mødested: Afdeling: Afd. 4 Mødetid kl. 16.00 Hvidovrevej 327, kælderen

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde tirsdag d. 19. juni 2012 på ejendomskontoret kl. 15:00

Referat Bestyrelsesmøde tirsdag d. 19. juni 2012 på ejendomskontoret kl. 15:00 Referat Bestyrelsesmøde tirsdag d. 19. juni 2012 på ejendomskontoret kl. 15:00 Birkerød d. 4. juli 2012 Bestyrelsesmedlem Bjarke Christensen (formand) BC Curt Carlsen (næstformand) CC Anette Fongemie (kasserer)

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27. september 2016 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 11. november 2013 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Tirsdag den 29. oktober 2013

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød.

Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød. Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød. mandag den 27.april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Bent Nielsen Jette Hansen Susanne Karlsson Birgitte Pedersen Morten Wulff-

Læs mere

Medarbejderdag/studietur fredag den 11. september 2015, fra kl til Fra AB`side deltager ledelsen og formanden for boligorganisationen.

Medarbejderdag/studietur fredag den 11. september 2015, fra kl til Fra AB`side deltager ledelsen og formanden for boligorganisationen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 19. august 2015, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

Glostrup, den 30.08.2010 SA Referat Den 19. august 2010

Glostrup, den 30.08.2010 SA Referat Den 19. august 2010 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail pab@pab.dk CVR nr. 31 49 64 11 Glostrup, den 30.08.2010 SA

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup, tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 mail: bab@babnet.dk CVR nr. 36 88 05 11 Varmemester tlf. 36 75 14 84 - mail:

Læs mere

HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 24 Mødested: Hvidovrevej 327, kælderen Mødetid kl. 16.00

HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 24 Mødested: Hvidovrevej 327, kælderen Mødetid kl. 16.00 Hvidovre, den 5. februar 2014 Referat Den 4. februar 2014 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 24 Mødested: Afdeling: Hvidovrevej 327, kælderen Mødetid kl. 16.00 Deltagere: Lars Holm

Læs mere

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser DFB Afd. 93-43 Gadehavegård Energirenovering til Passivhusstandard -Blok 9- REVIDERET Økonomi og huslejekonsekvenser Udarbejdet d. 6. november 2013 Rev. dato: d. 16.06.2014 1 Af Domea og Energi & Miljø

Læs mere

Referat Den 6. november 2012

Referat Den 6. november 2012 Hvidovre, den 9. november 2012 Referat Den 6. november 2012 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 16 Mødested: Afdeling: Afd. 4 Mødetid kl. 15.00 Hvidovrevej 327, kælderen Deltagere:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 2. februar 2015, kl KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V

Organisationsbestyrelsesmøde den 2. februar 2015, kl KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V den 2. februar 2015, kl. 16.00 KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V Til stede: Afbud: Fra KAB: Gerd Karlsen, Anette Ågård Nielsen, Michael Quist, Erik Moesby Nordstrøm, Thomas Jensen,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 8. september 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 28. august 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen mandag den 13. februar 2017, kl. 17.00, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Afbud. Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Afbud

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Afbud. Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Afbud Glostrup, den 2. marts 2015 Referat Den 24. februar 2015 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud Glostrup, den 20. februar 2014 Referat Den 18. februar 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Referat Den 6. oktober 2015. Glostrup, den 8. oktober 2015

Referat Den 6. oktober 2015. Glostrup, den 8. oktober 2015 Glostrup, den 8. oktober 2015 Referat Den 6. oktober 2015 Boligselskabet Hjem Mødeart: Bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen Mødested: Afdeling: Advokat Mads Thyregod Mødetid kl. 17.00 Hammerensgade

Læs mere

HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 19 Mødested: Afdeling: Afd. 4 Mødetid kl. 15.00 Hvidovrevej 327, kælderen

HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 19 Mødested: Afdeling: Afd. 4 Mødetid kl. 15.00 Hvidovrevej 327, kælderen Hvidovre, den 5. april 2013 Referat Den 2. april 2013 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 19 Mødested: Afdeling: 4 Mødetid kl. 15.00 Hvidovrevej 327, kælderen Deltagere: Georg Jensen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde fredag den 17. juni 2016, kl Afbud: Ulla Dinesen. 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt.

Referat af bestyrelsesmøde fredag den 17. juni 2016, kl Afbud: Ulla Dinesen. 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. Referat af bestyrelsesmøde fredag den 17. juni, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 18. maj

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 30. september 2016 ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde tirsdag 11. oktober 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Leif A.B.C. Hansen, formand Jørgen Berg, næstformand Johannes Langhoff Kirsten Winther-Larsen (afbud)

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Leif A.B.C. Hansen, formand Jørgen Berg, næstformand Johannes Langhoff Kirsten Winther-Larsen (afbud) 105-00 Søllerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 31. maj 2012 kl. 13.00 i fælleslokalet beliggende Krogholmgårdsvej 1, 2950 Vedbæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Søllerød

Læs mere

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger...

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger... Jægerspris Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 27. september 2011 kl.17.00 i fælleshuset, Mølleparken 18, 3630 Jægerspris Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 3 2 Jægerspris

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Deltagere: Else Vedel Janhøj Prinsessegade Formand Jette Philipsen Prinsessegade Næstformand Jørgen Havning Bestyrelsen Afbud

Deltagere: Else Vedel Janhøj Prinsessegade Formand Jette Philipsen Prinsessegade Næstformand Jørgen Havning Bestyrelsen Afbud Boligselskabet HJEM Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup E-mail: fa2009@fa2009.dk Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 CVR nr. 10 12 56 18 Glostrup, 05.07.2010 SA Referat Den 28. juni

Læs mere

Protokollen fra mødet den 04. december 2012 blev godkendt. Protokollen fra mødet den 11. december 2012 blev godkendt.

Protokollen fra mødet den 04. december 2012 blev godkendt. Protokollen fra mødet den 11. december 2012 blev godkendt. 13.01.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 22. januar 2013 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Sekretær Dan Christensen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter Kragballe Birthe Dypevåg Direktør

Læs mere

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ)

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Glostrup, den 4. december 2014 Referat Den 3. december 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14.

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14. Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14.00 På Toftehøjen Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård.

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. HVALSØ BOLIGSELSKAB 15. december 2014 Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. Deltagere: Gitte Geertsen, Troels Andersen, Maria Larsen, Charlotte Nielsen, Bettina

Læs mere

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61.

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. august 2012, kl. 18.30 Fraværende: Ulla Dinesen (afbud) 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer.

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer. Albertslund Boligselskab 19. september 2012 Referat fra ekstraordinært selskabsbestyrelsesmøde den 5. september 2012 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Hans Holm, John Christiansen, Dorte Nejrup, Lars

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-boligforening Mødeart: PAB Bestyrelsesmøde Mødested: Stationsparken 24. 2. th. 2600 Glostrup

Postfunktionærernes Andels-boligforening Mødeart: PAB Bestyrelsesmøde Mødested: Stationsparken 24. 2. th. 2600 Glostrup Glostrup, den 12. september 2013 Referat Den 11. september 2013 Postfunktionærernes Andels-boligforening Mødeart: PAB Bestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Stationsparken 24. 2. th. 2600 Glostrup Deltagere:

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Fungerende formand Lars Hansen bød velkommen og konstaterede at vi var 60 husstande til stede. Dette tal steg senere til 62. Dagsordens pkt. 1: Valg

Læs mere

Tønder Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet, Tirsdag den 12. april 2011 kl. 17.00, i fælleshuset, Kastaniealle.

Tønder Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet, Tirsdag den 12. april 2011 kl. 17.00, i fælleshuset, Kastaniealle. Tønder Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet, Tirsdag den 12. april 2011 kl. 17.00, i fælleshuset, Kastaniealle. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Tønder Boligselskab... 2 2.1

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 7 af 16/5-2013 = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Annette Reckendorph - Kurt Peter Jørgensen - Alexander

Læs mere