Birgith Hansen næstformand (BH) Afbud. Henrik Segato bestyrelsesmedlem (HS Afbud Gunnar Christensen bestyrelsesmedlem (GC) Afbud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Birgith Hansen næstformand (BH) Afbud. Henrik Segato bestyrelsesmedlem (HS Afbud Gunnar Christensen bestyrelsesmedlem (GC) Afbud"

Transkript

1 Glostrup, den 5. september 2013 Referat Den 4. september 2013 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid kl Søborg Deltagere: Erik Andersen formand (EA) Birgith Hansen næstformand (BH) Afbud Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Birgit K. Nielsen bestyrelsesmedlem (BN) Henrik Segato bestyrelsesmedlem (HS Afbud Gunnar Christensen bestyrelsesmedlem (GC) Afbud Grete Nielsen suppleant for GC Kim Jensen bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Kurt Kristensen bestyrelsesmedlem (KK) John Ejsing bestyrelsesmedlem (JE) Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Kasper Nørballe forvaltningsdirektør Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Afbud Susanne Andersen sekretær Dagsorden: 1. Godkendelse af protokol fra sidste bestyrelsesmøde 2. Revisionsprotokol 3. Gladsaxe Kommunes godkendelse af regnskaberne 2011/12 4. Udlejningsstatistik (bilag 1) 5. Dialogmøde mellem GAA, PAB og ejendomsmestre den E-flyt 7. Medarbejder tilfredsheds undersøgelsen (bilag 2 var eftersendt) 8. Organisationsbestyrelsens midtvejsevaluering af administrationen 9. Retningslinjer for DV-planer 10. Forsikring 11. Fastprisaftale med Dong 12. Orientering om fugtskader (bilag 3a og 3b) 13. Kildevængets Børneinstitution 1

2 14. Uerholdelige fordringer 15. Tilskud/lån fra dispositionsfonden til forprojekt i Kildevænget (bilag 4a, 4b og 4c) 16. Bedre forrentning af GAA s midler 17. Moms på kapitalforvaltning 18. Byggeregnskab Bondehavevej 19. Værkstedshusene Marielyst 20. Status for renovering af Mørkhøjvænge 21. Nyt fra afdelingerne 22. Lukket punkt (bilag 5a og 5b) 23. Eventuelt Da 2 af bestyrelsens medlemmer ikke deltog i den første del af mødet foreslog Erik Andersen, at man ventede med at behandle dagsordenens punkt 5, 6 og 8 til alle var til stede, men i referatet behandles punkterne i rækkefølge i henhold til dagsordenen. 1. Godkendelse af protokol fra sidste bestyrelsesmøde Referatet fra organisationsbestyrelsesmødet den 12. juni 2013 er forinden udsendelse rettet i overensstemmelse med Erik Andersens kommentarer. at referatet godkendes og underskrives af formanden. Organisationsbestyrelsen godkendte referatet. 2. Revisionsprotokol Der er ikke kommet yderligere revisionsmateriale siden regnskaberne. at oplysningerne tages til efterretning. 2

3 Organisationsbestyrelsen godkendte oplysningen om, at der ikke var kommet yderligere materiale. 3. Gladsaxe Kommunes godkendelse af regnskaberne 2011/12 Gladsaxe Kommune har ikke behandlet regnskaberne endnu. at organisationsbestyrelsen tager oplysningerne til efterretning. Organisationsbestyrelsen havde fået eftesendt brev fra Gladsaxe Kommune, hvor af det fremgik, at regnskaberne er taget til efterretning med følgende bemærkninger. Vedrørende Mørkhøjvænge er kommunen opmærksom på. at administrator har bemærket, at den delvise illikviditet er midlertidig for afdelingen. Henlæggelser til tab ved fraflytning samt istandsættelse ved fraflytning i afdeling Højebo, Kildevænget og Mørkhøjvænge er utilstrækkelige. Administrationen har efterfølgende forklaret at afdeling Mørkhøjvænge har fået godkendt kollektiv råderet, så der kan optages lån til dækning af tilgodehavender og at det jf. ny bekendtgørelse er dispositionsfonden der skal dække tab ved fraflytning, når udgifterne overstiger kr. 316 pr lejemål/år. Gladsaxe Kommune har taget dette til efterretning. 4. Udlejningsstatistik Fraflytningsstatistik for perioden 1. januar 1. august 2013 vedlægges som (bilag 1). at statistikken tages til efterretning. Organisationsbestyrelsen tog statistikken til efterretning. 3

4 5. Ejendomsfunktionærernes oplevelse af samarbejdet med PAB På baggrund af tilbagemeldingerne fra ejendomsfunktionærerne på dialog mødet, skal organisationsbestyrelsen drøfte hvilke foranstaltninger, der skal iværksættes. at organisationsbestyrelsen får iværksat de nødvendige foranstaltninger. Det blev besluttet at administrationen følger op på de forhold som ejendomsmestrene bragte op på dialogmødet og kommer med en tilbagemelding til organisationsbesty relsen på hvorledes de konkrete problemer omkring IT og kommunikation er løst. Problemstillingerne tages op på de løbende ejendomsmestermøder. Det blev der ud over besluttet at der skal udarbejdes forretningsgange for: Skimmelsager. Beslutningskompetence og ledelsesmæssige snitflader mellem PAB, ejendomsmestre,afdelingsbestyrelser og organisationsbestyrelsen. 6. E-flyt Organisationsbestyrelsen har siden beslutningen om indkøb af E-flyt blevet orienteret om den manglende fremdrift på projektet. Dette er ikke acceptabelt. Organisationsbe styrelsen skal på baggrund af dialogmødet og administrationens oplysninger beslutte om projektet skal stoppes. at organisationsbestyrelsen træffer beslutning om hvorvidt der skal indføres E- flyt i GAA. 4

5 Organisationsbestyrelsen besluttede at stemme om, hvorvidt den tidligere beslutning om at indføre E-flyt i GAA skal fastholdes: 6 stemte for 3 undlod at stemme På denne baggrund besluttede organisationsbestyrelsen at fastholde beslutningen om E-flyt. Organisationsbestyrelsen henstillede til administrationen, at administrationen sørger for den nødvendige support og administrationen kunne i den for bindelse oplyse, at denne support p.t. ligger hos Dennis Schultz og Henrik Madsen. 7. Medarbejder tilfredsheds undersøgelsen På baggrund af den gennemførte medarbejdertilfredshedsundersøgelse i GAA, har administrationen udarbejdet en handlingsplan (bilag 2). Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen skal forelægges alle ansatte i GAA. Med udgangspunkt i de problemstillinger ejendomsfunktionærerne har tilkendegivet, vil administrationen gennem en dialog med ejendomsmestrene, og udarbejde konkrete tiltag til løsning af disse. at organisationsbestyrelsen godkender handlingsplanen. Organisationsbestyrelsen godkendte den udarbejdede handleplan og henstillede til administrationen om at tage fat i de punkter, hvor besvarelserne lå under 4 i undersøgelsen. Punktet tages op på næste møde i organisationsbestyrelsen med henblik på en kort orientering om forløbet, og om tidsplanen i handlingsplanen holder. 8. Organisationsbestyrelsens midtvejsevaluering af administrationen Organisationsbestyrelsen har på GAA dagen lavet en midtvejsevaluering af administrationen. Som udgangspunkt for en dialog med administrationen fremlægger organisationsbestyrelsen de punkter / problemstillinger der ønskes en drøftelse om. 5

6 at der afholdes et særskilt møde, hvor administrationens ydelse til GAA gennemgås, med henblik på at få en fælles opfattelse af denne til alles tilfredshed. Med udgangspunkt i de forhold der kom op på GAA dagen og notat fra GAA-dagen blev følgende besluttet: at prøve at lade driftschefen deltage i møderne i organisationsbestyrelsen et halvt år. at driftschefen ved næste ejendomsmestermøde præciserer, at ejendomsmestrene fremover skal anfører leverandør og materiale på de rekvisitioner/ fakturaer der skal bogføres samt at ejendomsmesteren konterer korrekt og sikrer, at penge som er øremærket til et bestemt formål også bruges til dette formål samt at driftschefen ved budgetkontrollen sikrer, at man ikke tager pengene fra en forkert konto. Desuden skal der på næste møde drøftes fakturagebyrer. at sikkerhedsudvalget, som hedder arbejdsmiljøudvalget skal fungere med GAA s repræsentant, selv om den sikkerhedsrepræsentant som er valgt holder op. Driftschefen skal fremover sikre, at denne oplysning formidles videre til PAB s sikkerhedsgruppe, som styres af driftschef Mikkel Selander, og som holder 2 møder om året. Der udsendes referat af disse møder. at sikre, at ventelisteproblematikken fungerer og at organisationsbestyrelsen gør administrationen bekendt med konkrete henvendelser fra beboere, som ikke har fået en korrekt behandling i udlejningen, således at der kan blive fulgt op på sagen. Endelig blev det besluttet, at der arbejdes videre med punkterne fra GAAdagen. 6

7 Der følges op på punkterne på næste bestyrelsesmøde. 9. Retningslinjer for DV-planer Organisationsbestyrelsen ønsker tidspunktet for markvandringerne fastlægges. Ligeledes ønskes DV-planerne udsendt til beboerne som bilag til budgetterne. På afdelingsmødet skal de større arbejder der igangsætte fra DV-planen i det kommende budgetår nævnes. Større ændringer i den godkendte DV-plan skal forelægges på et nyt afdelingsmøde. at organisationsbestyrelsen godkender proceduren. Organisationsbestyrelsen besluttede at godkende proceduren, således at tidsplanen for markvandringerne fastlæggelse efter udspil fra den enkelte afdelingsbestyrelse, normalt i november, december og januar. Inden markvandringerne skal driftschefen foretage en bygningsgennemgang sammen med ejendomsmesteren, så driftschefen kan komme med et udkast til DV-plan inden markvandringen med afdelingsbestyrelsen. Ved hvert afdelingsbestyrelsesmøde skal driftschefen udlevere budgetkontrol, så afdelingsbestyrelsen kan se, om man har brugt midlerne som forudsat. Hvis driftschefen ikke deltager i mødet, skal ejendomsmesteren lave budgetkontrol. Fremover udsendes DV-planen til alle beboerne, men større ændringer i DV-planen skal fortsat forelægges beboerne på et afdelingsmøde. (Administrationen og Erik Andersen vil komme med et oplæg til, hvad større ændringer er). 10. Forsikring Det er aftalt med Willis, at der holdes møde med ejendomsmestrene, så snart forsik ringerne er underskrevet. Willis vil på mødet redegøre for de ændringer der er lavet. 7

8 at oplysningen tages til efterretning. Organisationsbestyrelsen tog oplysningerne til efterretning. 11. Fastprisaftale med Dong Administrationen har undersøgt muligheden for at få en fastprisaftale på fællesarealernes elforbrug med Dong for hele GAA. I dag betaler GAA mellem kr. 380 og 400 pr. MWh. En MWh koster med en fastprisaftale der løber 3-5 år d.d. kr. 328, hvilket vil kunne give afdelingerne en besparelse på ca. kr. 60 pr. MWh. at organisationsbestyrelsen godkender, at der bliver lavet en fastprisaftale. Organisationsbestyrelsen anførte, at priserne kan gå op og ned, og besluttede på den baggrund, at bede PAB undersøge prisniveauet i andre el-selskaber til næste organisationsbestyrelsesmøde. 12. Orientering om fugtskader Sagerne bliver afsluttet løbende (bilag 3a og 3 b). at orienteringen tages til efterretning. Erik Andersen gennemgik sine bemærkninger til de fremsendte bilag og kom med præciseringer til de enkelte sager. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 8

9 13. Kildevængets Børneinstitution Organisationsbestyrelsen har drøftet en eventuel anden anvendelse af lejemålet. Gladsaxe Kommune har nu meddelt, at de senest med udgangen af oktober måned vil komme med en endelig udmelding om, hvorvidt kommunen vil købe ejendommen. at organisationsbestyrelsen tager oplysningerne til efterretning. Organisationsbestyrelsen afventer svar fra kommunen om overtagelse af ejendommen. Organisationsbestyrelsen drøftede og vedtog det næste udspil som drøftet på formødet i december 2012, hvis kommunen ikke ønsker at overtage ejendommen. 14. Uerholdelige fordringer Punktet blev ikke drøftet på organisationsbestyrelsesmødet den 12. juni 2013, da organisationsbestyrelsen besluttede, at udskyde emnet til september mødet. Administrationen har i forbindelse med administration af andre boligorganisationer undersøgt muligheden for at indgå en samarbejdsaftale om overvågning af uerholdelige fordringer. Administrationen har lavet en samlet samarbejdsaftale med Intrum Justitia, hvilken administrerede boligorganisationer kan komme med i. Der er ikke nogen udgifter for den enkelte boligorganisation, da det årlige serviceringshonorar på kr bliver betalt af administrationen (FA09/PAB) og derfor ikke skal betales enkeltvis af de boligorganisationer, der bliver tilmeldt under denne aftale. De beløb der bliver inddraget i forbindelse med en overvågningssag, bliver delt med 38 % til Intrum og 62 % til boligorganisationen. Beløbene vil på dette tidspunkt være afskrevet som tab i tidligere regnskab, og vil derfor blive indtægtsført som en ekstraordinær indtægt. 9

10 Samarbejdsaftalens øvrige punkter (inkasso, reminder service m.m.) er nogle boligorganisationen kan trække på, hvis man skulle ønske dette. I dag kører alt inkasso gennem advokat. at organisationsbestyrelsen godkender oplægget og bemyndiger administrationen til at indgå samarbejdsaftale med Intrum Justicia. Organisationsbestyrelsen besluttede at godkende oplægget og bemyndiger administrationen til at indgår en samarbejdsaftale mellem GAA og Intrum Justicia. (ikke PAB) 15. Tilskud/lån fra dispositionsfonden til forprojekt i Kildevænget Baggrund I forbindelse med at GAAs afdelinger er blevet tilmeldt Gladsaxe Kommunes projekt Klima Klar, har Kommunen tilbudt at koble afdeling Kildevænget sammen med en uvildig rådgiver, der kan hjælpe afdelingen med at kortlægge ejendommens muligheder og potentiale ift. energirenovering og LAR. LAR Gladsaxe Kommune har tilbudt at komme ud og kigge på Kildevænget med henblik på at komme med et overordnet ideforslag til, hvor man kan gribe ind og hvilke tiltag man kan lave (materiale til mødet vedhæftet som bilag 4b og 4c). Ideforslaget vil Gladsaxe Kommune betale. Gladsaxe Kommune har allerede fået lavet en georadarundersøgelse i området i forbindelse med, at de (miljøafdelingen) skulle bruge et grundlag til at give nedsivningstilladelse til Kildevængets naboer i Kildeparken. Georadar-undersøgelsen giver en ide om hvor god nedsivningesevnen er i jorden. Kildevænget skal i den forbindelse have foretaget nogle jordbundsprøver og analyser, som kan lægge til grundlag for et LAR projekt, for at kunne vurdere om projektet er muligt. Disse prøver vil koste ca. kr at få foretaget inklusiv rådgivning. 10

11 Hvis resultatet af disse test er positive, skal der kobles en ekstern rådgiver på projektet der kan udarbejde et forslag der kan godkendes på et afdelingsmøde i Kildevænget. Med den erfaring der er fra lignende projekt i Marielyst vurderes det, at dette arbejde vil koste ca. kr Energibesparende tiltag og renovering Gladsaxe Kommune kobler en uvildig rådgiver på Kildevænget, der hjælper afdelingen med at afklare ejendommens potentiale og ser efter muligheder, der kan tilgodese både energibesparelser, løsninger af drifts- og vedligeholdelsesproblemer, forbedre indeklimaet og øge ejendommens værdi. Efter den indledende kortlægning vil afdelingen stå med: En konkret vurdering af ejendommens potentiale for energibesparelser baseret på en helhedsvurdering, der tager højde for både økonomi, energi og sociale forhold. Konkrete løsningsforslag Budgetoverslag, tilbagebetalingstider og forslag til finansiering. Gladsaxe Kommune tilbyder at finansiere den uvildige rådgivning i kortlægningsfasen på højst kr Hvis afdelingen vælger at opsige samarbejdet før overdragelse af løsningsforslag, skal der betales halvdelen (kr ) af de faktiske omkostninger til den gennemførte rådgivning tilbage til Gladsaxe Kommune. Så kan midlerne komme ud at arbejde i andre projekter. Efterfølgende implementering af løsningsforslag fra kortlægningen skal afdelingen selv finansierer. Eksempel på energiaftale mellem Gladsaxe Kommune og AB Gladsaxe, vedlægges som (bilag 4a). Projektet. LAR Projektet er opdelt i tre faser, hvor af første fase er at få lavet de indledende undersøgelser, der skal fortælle om der er mulighed for at gå videre med et egentlig LAR projekt. Projektets anden fase er at få lavet et skitseprojekt der beskriver forslag til LAR løsninger, dimensionering af anlæggene, budgetoverslag, projektering, myndighedsbehandling og beboerinddragelse med henblik på fremlæggelse og godkendelse på et afdelingsmøde. Projektets tredje fase er gennemførsel af projektet. 11

12 Energibesparende tiltag og renovering Når Kommunen er færdig med kortlægningsfasen, vil administrationen i samarbejde med afdelingsbestyrelsen og ejendomskontoret, se på hvilke tiltag der kan/skal igansættes som led i den almindelige vedligeholdelse eller reel energirenovering i Kildevænget. Når eventuelle forslag er gennemarbejdet skal de indstilles til godkendelse på et afdelingsmøde. Økonomi LAR Udgangspunktet for projektet er, at arbejdet kan udføres for de tilbagebetalte tilslutningsafgifter der gives fra Nordvand. For at komme til frem til et egentligt projekt der kan stemmes om, er det nødvendigt at fase et og to sættes i gang. Disse faser er anslået til at koste kr Kildevænget skal altså bruge kr til at kvalificere et projekt der kan komme til afstemning på afdelingsmødet. Energibesparende tiltag og renovering Gladsaxe Kommune tilbyder at finansiere alle omkostninger til kortlægningsfasen kr Det er dog under forudsætning af at kortlægningen bliver bragt til ende, ellers vil Gladsaxe Kommune kræve halvdelen kr tilbagebetalt af afdelingen. Under forudsætning af at Kildevængets afdelingsbestyrelse på deres bestyrelsesmøde den 2. september vælger at gå videre med nedenstående projekter indstilles det at, afdeling Kildevænget får et tilskud fra GAAs dispositionsfond på i alt kr til de indledende undersøgelser af to projekter: 1. Igangsætning af LAR projekt fase et og to. 2. Igangsætning af arbejdet med at kortlægge ejendommen med henblik på at finde energitiltag- og renovering. Hvis projekterne bliver en realitet, vil disse tilskud betragtes som et lån, der tilbagebetales af projektets midler. 12

13 Organisationsbestyrelsen drøftede, hvilke omkostninger det ville have for GAA at få undersøgt gennemførelsen af LAR-projektet, og godkendte indstillingen under forudsætning af, at de kr til forundersøgelsen bliver finansieret af Nordvand eller Gladsaxe Kommune. Afdelingsbestyrelsen i Kildevænget havde på sit bestyrelsesmøde besluttet ikke at gå videre med Gladsaxe Kommunes tilbud om at kortlægge afdelingen med henblik på energirenovering, da de ikke var blevet bekendtgjort med de økonomiske konsekvenser. Organisationsbestyrelsen besluttede at godkende indstillingen, hvis Kildevængets bestyrelse skulle ændre deres beslutning, når de kender vilkårene herfor. 16. Bedre forrentning af GAA s midler GAA har en del frie midler. Hvis disse henstår på den normale driftsbankkonto er ren ten tæt på 0 %. Pt. er renten på 0,2 % p.a. PAB har derfor løbende placeret overskydende likviditet på aftaleindlån, dvs., at likviditeten bindes for op til 3 måneder ad gangen. Herved opnås en rente på omkring 0,4 % p.a. Et større afkast kan opnås ved at placere de frie midler i obligationer. I dag har GAA placeret 16 mio. kr. i Nordea forvaltning. Denne portefølje har givet et gennemsnitligt afkast i de 2 seneste regnskabsår på 3,2 % p.a. Det kan oplyses, at PAB s porteføljer hos Nykredit (almene investeringsbeviser) de seneste regnskabsår har givet et gennemsnitligt afkast på 5,0 % mod Danske Capital, som har givet 4,2 % p.a. Med baggrund i en forsigtig vurdering, kan GAA s frie likviditet opgøres til 12 mio. kr. Ved frie likviditet forstås de midler, som ikke skal anvendes til løbende drift. Det indstilles derfor: at GAA placerer 12 mio. kr. i Nykredits Investeringsforening, Almene boliger, korte eller mellemlange. Herved opnår GAA en spredning af sine midler på to porteføljer, med lidt forskelligt tilgange og strategier. Endvidere er en investeringsforening ikke momspligtig. 13

14 Organisationsbestyrelsen besluttede at lade administrationen undersøge, hvor lang tid midlerne bliver bundet (opsigelsesvarsel). Punktet blev udsat til næste bestyrelsesmøde med henblik på en afklaring af spørgsmålet. 17. Moms på kapitalforvaltning Når kapitalforvaltningsaftaler (porteføljepleje) indgås kan man vælge at aftale fast honorar eller man kan vælge at aftale variabel pris, dvs. porteføljeforvaltningen af lønnes med kurtage efter hver handel (både køb og salg). Det var PAB s opfattelse, at aflønning efter kurtage kunne skabe tvivl om porteføljeforvalteren kun handler for at øge sin egen indtjening. PAB har derfor anbefalet porteføljeaftaler med fast pris, det såkaldte PM-gebyr. Som følge af de nye EU-regler, er der med virkning fra 1. juli 2013 pålagt moms på honorar for kapitalforvaltning, dvs. på PM-gebyret. Momsen er ikke pålagt kurtage (handelsomkostninger). GAA betaler i dag kr i porteføljehonorar, hvilket efter de nye regler inklusiv moms, vil stige til kr PAB har derfor spurgt Nordea om GAA s aftale kan konstrueres således, at der beta les momsfri kurtage, men aldrig mere end det nuværende PM-gebyr på kr Nordea har regnet sig frem til følgende model: Den historiske og forventede omsætning i porteføljerne er ca. 0,7 om året. Dette for deler sig på ca. 0,5 % på køb af obligationer (primært geninvestering) og 0,2 på salg af obligationer. Med den omsætning der forventes i porteføljerne skal kurtagesatsen således være 0,35 bp ved både køb og salg. For at sikre, at GAA ikke kommer til at betale mere end i dag (hvis omsætningen i porteføljerne er højere end forventede) så lægges der et loft (svarende til beløbene ovenfor) på betalingen af kurtage i porteføljen. Det vil sige, at når max kurtagebeløbet rammes, så vil handler i den resterende del af året være fri for kurtage. 14

15 Det er PAB s opfattelse, at denne model imødekommer ønsket om kun at betale momsfri kurtage og ikke PM-gebyr at aftalen med Nordea om porteføljeforvaltning ændres, således at der betales 0,35 % i kurtage af handler, dog maksimalt kr Organisationsbestyrelsen godkendte at følge indstillingen, således at der maksimalt må handles for kr Byggeregnskab Bondehavevej På grund af sommerferien har administrationen ikke modtaget revisors svar på de på sidste organisationsbestyrelsesmøde stillede spørgsmål. at organisationsbestyrelsen afventer revisors tilbagemelding. Organisationsbestyrelsen besluttede at bede administrationen sørge for, at Rene Hattens foretager en revisionsmæssig påtegning på selve byggeregnskab dateret den 5. marts 2013 og forelagt bestyrelsen på mødet den 12. juni Værkstedshusene Marielyst Der blev på bestyrelsesmødet den 12. juni 2013 spurgt ind til, hvordan PAB administrerer ventelisten til værkstedshusene, her under om der kunne stilles særlige krav til at stå på denne. Det blev foreslået at PAB skulle undersøge mulighederne for at man skal være momsregistreret for at kunne stå på denne venteliste. 15

16 PAB har undersøgt ovenstående og i den forbindelse erfaret at der ikke er en særlig venteliste til værkstedshusene, men at alle der står skrevet op til et rækkehus i Marielyst, får dem tilbudt. I tilbuddet bliver ansøgerne oplyst at for at kunne komme i betragtning til dette tilbud, kræves dokumentation for at man er momsregistreret. at organisationsbestyrelsen fastholder at administrationen ved udlejning af værkstedshusene på udlejningstidspunktet skal kræve dokumentation for, at lejer er momsregistreret. Organisationsbestyrelsen besluttede at fastholde, at administrationen ved udlejning af værkstedshusene skal kræve dokumentation for, at lejer er momsregistreret. 20. Status for renovering af Mørkhøjvænge På organisationsbestyrelsens møde den 12. juni 2013 blev det vedtaget en finansieringsplan under punkt 8, men Landsbyggefonden (LBF) har ved mail af 19.august 2013 afvist den fremsendte finansieringsmodel. Dette betyder, at kapitaltilførsel og investeringstilskud på i alt kr bortfalder. Samtidig betyder det, at med den af organisationsbestyrelsen og afdelingsmødet Mørkhøjvænge godkendte huslejeforhøjelse på max 47 kr. pr. m 2, skal finansieres af GAA med kr , hvis sagen skal gennemføres med ovenstående husleje stigning. For at have det komplette beslutningsgrundlag har administrationen efterfølgende bedt LBF om, at udarbejde en beregning på, hvad GAAs andel af den løbende drifts støtte fra dispositionsfonden vil være, i den af LBF udmeldte finansieringsmodel. at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 16

17 Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 21. Nyt fra afdelingerne Afd. 1, Højebo Den kollektive råderet for opsætning af nye køkkener er iværksat. Byggesagen kører planmæssigt. Afd. 2, Ved Stadion Den nye ejendomsmester er ved at rydde op på kontoret og i rutinerne på ejendommen. Afd. 3, Bakkely Dametøj, Bagsværd Hovedgade 133. st. tv. Lejemålet er opsagt til fraflytning Chokoladeæsken, Sandra Roksi, Bagsvære Hovedgade 135. st. th. har opsagt lejemålet til fraflytning Betingelser for genudlejning af ovennævnte lejemål er følgende: Afdelingsbestyrelsen kan ikke acceptere: spillemaskiner/spillehal cykler både salg og reparation kemikalier tilberedning af mad. Afdelingsbestyrelsen kan acceptere liberalt erhverv så som: ejendomsmæglere klinikker fod/negle m.v. kontorer af alle slags Lægekonsultation Lægen har gjort indsigelse over, at det nyrenoverede toilet/badeværelse ikke er handicap egnet. 17

18 Kommunen har indkaldt til besigtigelse af det renoverede toilet/badeværelse den Efter besigtigelsen var kommunens konklusion bl.a., at lejligheden er registreret som en beboelseslejlighed og ikke en erhvervslejlighed. Administrationen vil få en erhvervsadvokat til at se på sagen. 1 års gennemgang på badeværelserne er ved at være afsluttet. Afd. 4, Marielyst Gladsaxevej 130. st. 7 Der har været en del forespørgsler om evt. opdeling af lejemålet i 2 mindre lejemål og/eller nedsættelse af lejen. Nedsættelse af lejen med kr. 500 det første år har ikke givet resultat. Ifølge telefonisk forespørgsel hos EDC er m 2 -lejen for lejemålet højere end markedslejen for tilsvarende erhvervslejemål. Der er modtaget byggetilladelse vedrørende altanerne og taget på butikkerne. LAR projektet er godt i gang, og der skal være informationsmøde for de beboere, der har en have, hvor vi skal etablere afvanding fra tagnedløb. Afd. 5, Kildevænget Der foretages en indregulering af varmesystemet. Det skulle betyde en bedre varmekomfort i den kommende fyringssæson. Gladsaxe kommune deltager i afdelingsmødet den 2. september 2013 for at orientere om et eventuelt LAR-projekt i Kildevænget. Afd. 6, Mørkhøjvænge Den nye ejendomsmester er ved at rydde op på kontoret og i rutinerne på ejendommen. Den kollektive råderet for opsætning af nyt køkkener er i fuld gang. Afd. 7, Kildevængets Børneinstitution DV-planen for børneinstitutionen er gennemgået efter sidste bestyrelsesmøde, hvilket har betydet at der er sat af til nye aktiviteter og at henlæggelserne der efter er sat op. 18

19 Afd. 8, Bondehavevej Der er desværre konstateret væggelus i en bolig. Boligen er nu færdigbehandlet og frikendt for væggelus. at oplysningerne om afdelingerne tages til efterretning. Organisationsbestyrelsen besluttede, at tage oplysningerne til efterretning. 22. Lukket punkt (bilag 5a og 5 b ) 23. Eventuelt Næste ordinære møde er onsdag den 4. december 2013 kl Der holdes formøde onsdag den 27. november På formødet vil organisationsbestyrelsen blive orienteret af en medarbejder fra BL. På næste bestyrelsesmøde vil administrationen forelægge udkast til gaveregulativ for organisationsbestyrelsen og afdelingsbestyrelserne i GAA. 19

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Gunnar Christensen bestyrelsesmedlem (GC) Afbud

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Gunnar Christensen bestyrelsesmedlem (GC) Afbud Glostrup, den 31. januar 2014 Referat Den 29. januar 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012/2013

Bestyrelsens beretning 2012/2013 Bestyrelsens beretning 2012/2013 Indledning Det har været et travlt år, hvor mange forretningsgange er ført ajour. Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden

Læs mere

Glostrup, den 02.05.2011 LLR/SA Referat Den 17. maj 2011

Glostrup, den 02.05.2011 LLR/SA Referat Den 17. maj 2011 Glostrup, den 02.05.2011 LLR/SA Referat Den 17. maj 2011 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Glostrup, den 15.03.2011 LLR/SA Referat Den 14. marts 2011

Glostrup, den 15.03.2011 LLR/SA Referat Den 14. marts 2011 Glostrup, den 15.03.2011 LLR/SA Referat Den 14. marts 2011 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Ekstraordinært Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej

Læs mere

Glostrup, den 15. juni 2012 LLR/LK Referat Den 14. juni 2012

Glostrup, den 15. juni 2012 LLR/LK Referat Den 14. juni 2012 Glostrup, den 15. juni 2012 LLR/LK Referat Den 14. juni 2012 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Glostrup, den 5. december 2013 Referat Den 4. december 2013 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Camilla Elverdal Willis Pkt. 2

Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Camilla Elverdal Willis Pkt. 2 Glostrup, den 17. juni 2013 Referat Den 12. juni 2013 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid kl.

Læs mere

Glostrup, den 24. marts 2015 LLR/LK Referat Den 23. marts 2015

Glostrup, den 24. marts 2015 LLR/LK Referat Den 23. marts 2015 Glostrup, den 24. marts 2015 LLR/LK Referat Den 23. marts 2015 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Selskabslokalerne i Marielyst Nordahl Griegs Vej 100 Mødetid:

Læs mere

Glostrup, den 31.03.2011 LLR/SA Referat Den 29. marts 2011

Glostrup, den 31.03.2011 LLR/SA Referat Den 29. marts 2011 Glostrup, den 31.03.2011 LLR/SA Referat Den 29. marts 2011 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Afdeling: i selskabslokalerne i Marielyst Nordahl Griegs Vej

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 19. august 2015 til ordinært møde tirsdag 18. august 2015 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd.

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd. Referat Den 17. juni 2014 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 16. juni 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Glostrup, den 27. marts 2014 LLR/LK Referat Den 25. marts 2014

Glostrup, den 27. marts 2014 LLR/LK Referat Den 25. marts 2014 Glostrup, den 27. marts 2014 LLR/LK Referat Den 25. marts 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Selskabslokalerne i Marielyst Nordahl Griegs Vej 100 Mødetid:

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 12. januar 2016 til ordinært møde tirsdag 19. januar 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Glostrup, den 7. september 2012 LLR/LK Referat Den 5. september 2012

Glostrup, den 7. september 2012 LLR/LK Referat Den 5. september 2012 Glostrup, den 7. september 2012 LLR/LK Referat Den 5. september 2012 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 22. oktober 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 9. marts 2016 til ordinært møde tirsdag 8. marts 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Glostrup, den 28.02.2011 LLR/SA Referat Den 17. februar 2011

Glostrup, den 28.02.2011 LLR/SA Referat Den 17. februar 2011 Glostrup, den 28.02.2011 LLR/SA Referat Den 17. februar 2011 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Glostrup, den 6. december 2012 Referat Den 5. december 2012 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 6. november 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Birgit K. Nielsen bestyrelsesmedlem (BN) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ)

Birgit K. Nielsen bestyrelsesmedlem (BN) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Glostrup, den 4. juni 2014 Referat Den 3. juni 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid kl. 16.45

Læs mere

Referat fra dialogmøde 2015 Gladsaxe Kommune og Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Referat fra dialogmøde 2015 Gladsaxe Kommune og Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Referat fra dialogmøde 2015 Gladsaxe Kommune og Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Dato: 18.05.2015, kl. 14.00 15.45 Sted: Gladsaxe Rådhus, lokale 2210 For Boligselskabet: Erik Andersen, formand

Læs mere

Referat Den 13. april 2016

Referat Den 13. april 2016 Glostrup, den 14. april 2016 Referat Den 13. april 2016 Mødeart: FA09 Bestyrelsesmøde Mødested: Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup Mødetid: kl. 16.30 Deltagere: Nikolaj Jørgensen formand PAB og FA09

Læs mere

Glostrup, den 02.12.2011 /SA Referat Den 01. december 2011

Glostrup, den 02.12.2011 /SA Referat Den 01. december 2011 Glostrup, den 02.12.2011 /SA Referat Den 01. december 2011 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Glostrup, den 16. marts 2016 KNB/LK Referat Den 15. marts 2016

Glostrup, den 16. marts 2016 KNB/LK Referat Den 15. marts 2016 Glostrup, den 16. marts 2016 KNB/LK Referat Den 15. marts 2016 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Selskabslokalerne i Marielyst Nordahl Griegs Vej 100 Mødetid:

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT. til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup.

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT. til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup. Brøndby, den 31. august 2015 ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup. Deltagere: Allan Rasmussen

Læs mere

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Fravær. Kim Jensen bestyrelsesmedlem (KJ) Fravær. Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Fravær. Kim Jensen bestyrelsesmedlem (KJ) Fravær. Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Glostrup, den 15. februar 2013 Referat Den 13. februar 2013 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 26-02-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014/2015

Bestyrelsens beretning 2014/2015 Bestyrelsens beretning 2014/2015 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2014 til 30. september 2015 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 08.02.2012 SA Referat Den 7. februar 2012 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 11 Mødested: Afdeling: Afd. 4 Mødetid kl. 15.00 Hvidovrevej 327, kælderen Deltagere: Georg

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2011/2012

Bestyrelsens beretning 2011/2012 Bestyrelsens beretning 2011/2012 Indledning Det har været et travlt år, hvor der er blevet truffet mange beslutninger, især vedrørende renoveringer af vore afdelinger. Bestyrelsen årsberetning vil omhandle

Læs mere

Referat Den 5. oktober 2015

Referat Den 5. oktober 2015 Hvidovre, den 9. oktober 2015 Referat Den 5. oktober 2015 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 33 Mødested: Afdeling 6, Trivselshuset Mødetid kl. 16.30 Palle sørger for at købe lidt

Læs mere

Referat. Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Marianne Olsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2)

Referat. Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Marianne Olsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Referat Den 28. august 2014 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 26. august 2014

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr.

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr. Glostrup, 13. juni 2012 LK Referat Den 11. juni 2012 Boligselskabet Hjem Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Afdeling: 0. Restaurant Bastionen og Løven Mødetid Kl. 17.00 Deltagere: Else Vedel Janhøj

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud Glostrup, den 20. februar 2014 Referat Den 18. februar 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ)

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Glostrup, den 4. december 2014 Referat Den 3. december 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Mødeart:: Repræsentantskabsmøde Mødested: BL s lokaler Afdeling: 0. Studiestræde 50, 1554 V. Deltagere:

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

Glostrup, den 17.02.2012 /SA Referat Den 16. februar 2012

Glostrup, den 17.02.2012 /SA Referat Den 16. februar 2012 Glostrup, den 17.02.2012 /SA Referat Den 16. februar 2012 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Fungerende formand Lars Hansen bød velkommen og konstaterede at vi var 60 husstande til stede. Dette tal steg senere til 62. Dagsordens pkt. 1: Valg

Læs mere

Klaus Jespersen Lisbeth Jallbjørn Lars Bjørnstrup Mitzi Hansen

Klaus Jespersen Lisbeth Jallbjørn Lars Bjørnstrup Mitzi Hansen Glostrup, den 3. februar 2014 Referat Den 30. januar 2014 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 75 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup, tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 mail: bab@babnet.dk CVR nr. 36 88 05 11 Varmemester tlf. 36 75 14 84 - mail:

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Glostrup, den 26.04.2010 SA Referat Den 22. april 2010

Glostrup, den 26.04.2010 SA Referat Den 22. april 2010 Glostrup, den 26.04.2010 SA Referat Den 22. april 2010 Boligselskabet Hjem Mødeart: Bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen Mødested: Afdeling: 0. Hammerensgade 6.2. Mødetid kl. 18.00 1267 København

Læs mere

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev Deltagere: Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev 18 lejemål repræsenteret ved 20 beboere Formand Jim Nielsen Næstformand Kurt

Læs mere

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr.

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr. Glostrup, den 25.04.2012 SA Referat Den 24. april 2012 Boligselskabet Hjem Mødeart: Bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen Mødested: Afdeling: 0. Advokat Mads Thyregod Mødetid kl. 17.00 Hammerensgade

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 28. november 2013 Referat Mødeart: Ekstraordinært afdelings- og organisationsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: kl.

Læs mere

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde.

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. februar 2013, kl. 18.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent.

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent. Hvidovre, den 10. september 2014 Referat Den 2. september 2014 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 27 Mødested: Afdeling: Strandmarksvej 27 A Mødetid kl. 16.00 Deltagere: Georg Jensen

Læs mere

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. februar 2012, kl. 18.30 Fraværende: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Godkendelse af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 25. januar

Læs mere

Referat Den 9. juni 2015. Glostrup, den 10. juni 2015

Referat Den 9. juni 2015. Glostrup, den 10. juni 2015 Glostrup, den 10. juni 2015 Referat Den 9. juni 2015 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid kl.

Læs mere

HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 19 Mødested: Afdeling: Afd. 4 Mødetid kl. 15.00 Hvidovrevej 327, kælderen

HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 19 Mødested: Afdeling: Afd. 4 Mødetid kl. 15.00 Hvidovrevej 327, kælderen Hvidovre, den 5. april 2013 Referat Den 2. april 2013 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 19 Mødested: Afdeling: 4 Mødetid kl. 15.00 Hvidovrevej 327, kælderen Deltagere: Georg Jensen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Den 24. august 2014. Mødedato: 22. juli 2014 2100 København Ø Mødetidspunkt: kl. 19.00

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Den 24. august 2014. Mødedato: 22. juli 2014 2100 København Ø Mødetidspunkt: kl. 19.00 Den 24. august 2014 Referat Mødeart: Afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødested: Selskabslokalet Nyborggade 11, 1. sal Mødedato: 22. juli 2014 2100 København Ø Mødetidspunkt:

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup, tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 mail: bab@babnet.dk CVR nr. 36 88 05 11 Varmemester tlf. 36 75 14 84 - mail:

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger...

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger... Jægerspris Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 27. september 2011 kl.17.00 i fælleshuset, Mølleparken 18, 3630 Jægerspris Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 3 2 Jægerspris

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 15. maj 2012, kl. 17.00 Ndr. Strandvej 2E, kælderen, Helsingør

Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 15. maj 2012, kl. 17.00 Ndr. Strandvej 2E, kælderen, Helsingør Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 15. maj 2012, kl. 17.00 Ndr. Strandvej 2E, kælderen, Helsingør Tilstede: Fra administrationen: Afbud: Indholdsfortegnelse 1. Referat af organisationsbestyrelsesmøde

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Referat af bestyrelsesmøde afholdt tirsdag den 9.12.2014 kl. 19.00. Til stede var: Afbud fra: Leif Eide Nielsen, Preben Crillesen, Susan Christiansen, Kurt Simonsen, Dagny

Læs mere

Dagsorden: Observatør Søren Larsen. Observatør Anne Marie Pedersen. Ejendomsmester Egon Sørensen. Fra Domea, driftschef Preben Lundgreen.

Dagsorden: Observatør Søren Larsen. Observatør Anne Marie Pedersen. Ejendomsmester Egon Sørensen. Fra Domea, driftschef Preben Lundgreen. Morsø Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 7. juni 2012 kl. 10.00, i stillestuen, Refshammersvej 1, 7900 Nykøbing Mors. Dagsorden: 1 Godkendelse af referat...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 28-08-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Anders Enevoldsen, Knud Weiss, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin.

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Revisionsinstituttet reviderer årsregnskaber i perioden 20. januar februar 2014.

Revisionsinstituttet reviderer årsregnskaber i perioden 20. januar februar 2014. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. januar 2014, kl. 17.30. Afbud: Karen Rod Ella Pedersen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2.

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Boligforeningen HVIDOVREBO Stationsparken 24, 2. th. - 2600 Glostrup - Åbningstid kl. 10-14 Tlf. 43 42 02 22 - Fax 43 42 02 21 E-mail fa2009@fa2009.dk - CVRnr. 31 35 60 16 Hvidovre, den 04.01.2011 LLR/SA

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard.

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 19. september 2012 kl. 16.00, i afdeling Buen, Buen 11 i Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2

Læs mere

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer.

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer. Albertslund Boligselskab 19. september 2012 Referat fra ekstraordinært selskabsbestyrelsesmøde den 5. september 2012 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Hans Holm, John Christiansen, Dorte Nejrup, Lars

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag, den 17. maj 2017 kl i Grønlykkeparkens beboerlokale, 2670 Greve

Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag, den 17. maj 2017 kl i Grønlykkeparkens beboerlokale, 2670 Greve Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag, den 17. maj 2017 kl. 17.30 i Grønlykkeparkens beboerlokale, 2670 Greve 18. maj 2017 Deltagere: Øvrige: Afbud: Rainer Petersen (RP), Carl Jensen (CJ), Preben

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 12. september 2012 LLR/SA Referat Den 10. september 2012 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 14 Mødested: Afdeling: Afd. 4 Mødetid kl. 16.00 Hvidovrevej 327, kælderen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark.

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Boligorganisationen har hjemsted i Birkerød, Rudersdal Kommune.

Læs mere

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Afbud. Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Afbud

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Afbud. Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Afbud Glostrup, den 2. marts 2015 Referat Den 24. februar 2015 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Karetmagerporten 1 B, 2650 Hvidovre. Tlf./Fax: 36 49 42 97 afd. 3501 Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 17. november 2004 Mødedeltagere: Jan Lemser Jes Rønving

Læs mere

Organisationsbestyrelsen:

Organisationsbestyrelsen: Referat Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 14. december 2011, kl. 19.00 i, Store Hus, selskabslokalerne, Sadelmagerporten 2, kælderen, Hvidovre Organisationsbestyrelsen: Næstformand Jan Lemser, Bitten

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Glostrup, den 4. september 2014 Referat Den 3. september 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

REFERAT Den 3. september 2012

REFERAT Den 3. september 2012 København den 4. september 2012 REFERAT Den 3. september 2012 Mødeart: Afdeling: Organisationsbestyrelsesmøde Lægeforeningens Boliger Mødested: Bestyrelseslokalet, Sionsgade 26 Deltagere: Alex F. Rasmussen

Læs mere

Deltagere. Boligforeningen Fyn-Bo. Bestyrelsen

Deltagere. Boligforeningen Fyn-Bo. Bestyrelsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen tirsdag den 6. september 2016, kl. 16.30, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Glostrup, den 30.08.2010 SA Referat Den 19. august 2010

Glostrup, den 30.08.2010 SA Referat Den 19. august 2010 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail pab@pab.dk CVR nr. 31 49 64 11 Glostrup, den 30.08.2010 SA

Læs mere

Referat Den 15. december 2014

Referat Den 15. december 2014 Glostrup, den 16. december 2014 Referat Den 15. december 2014 Mødeart: FA09 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde Mødested: Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup Mødetid: kl. 17.45 Der vil blive serveret

Læs mere

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Referat fra formøde for generalforsamling Torsdag den 19. februar 2015 kl. 17.00 Mødested: Sjællandsgade 21, 8900 Randers C Referat fra formøde for generalforsamling

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 26.08.2011 LLR/SA Referat Den 25. august 2011 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 59 Mødested: Afd. 3 s lokaler Afdeling: Gillesager 258 Mødetid kl.

Læs mere

Birgitte Henriques Bestyrelsen Afbud Jesper Maarbjerg Bestyrelsen Mads Thyregod Bestyrelsen Afbud

Birgitte Henriques Bestyrelsen Afbud Jesper Maarbjerg Bestyrelsen Mads Thyregod Bestyrelsen Afbud Glostrup, 3. juni 2013 LK Referat Den 28. maj 2013 Boligselskabet Hjem Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Afdeling: 0. Restaurant L'Altro Torvegade 62 Mødetid Kl. 17.00 Deltagere: Else Vedel Janhøj

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris Jægerspris Boligselskab 133 Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris 1. Godkendelse af referat fra mødet den 22. september 2009 2. Godkendelse

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær.

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær. Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca. 19.30 i selskabslokalet beliggende Højkær. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere