Referat af ordinær generalforsamling i A/B Woltershus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinær generalforsamling i A/B Woltershus"

Transkript

1 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Woltershus Tirsdag den 7. marts 2006 kl afholdt A/B Woltershus sin ordinære generalforsamling på adressen Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3. Til stede ved generalforsamlingen var repræsentanter fra 26 andelshavere, herunder 1 fuldmagt, samt Torben Rasmussen og Lisbeth Ketels fra Andel og Bolig Administration A/S. Dagsorden for generalforsamlingen var: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning 4. Godkendelse af årsregnskab og andelsværdi. 5. Ejendommens vedligeholdelsesstand og eventuelle modernisering 6. Indkomne forslag 7. Godkendelse af budget og eventuel ændring af boligafgift. 8. Valg til bestyrelsen. 9. Eventuelt. Ad pkt. 1 valg af dirigent Torben Rasmussen blev valgt til dirigent. Ad pkt. 2 valg af referent Lisbeth Ketels blev valgt til referent. Ad pkt. 2 bestyrelsens beretning. Formand Peter Hornstrup havde følgende beretning: Efter den stiftende generalforsamling i april 2004 har A/B Woltershus nu trådt sine barnesko og er nu ved at være en velfungerende andelsforening. Økonomisk har det jo været en god investering, dette vil vi erfare under punkt 4 på dagsordenen. Der har været en del etablerings arbejde og tiltag som jeg her vil berette lidt om. Bestyrelsens arbejde. Vi har i bestyrelsen haft et større opstarts arbejde, hvor vi har taget tingene i den prioriterede rækkefølge, som opgaverne har krævet, efter hvor vigtige de har været for ejendommens vedligeholdelse. At overgå fra lejeejendom til andelsforening har været noget vi alle har skulle forholde os til, dette vil jeg vende tilbage til senere. -nyhedsbrev, som vi stiler imod at omdele hver 3. måned og disse kan også læses på andelsforeningens hjemmeside.

2 -hjemmeside, som vi gerne vil bruge som kommunikation til foreningen. Adressen er og mail er - her findes nyhedsbrev, seneste tiltag, datoer, billeder fra fx sociale arrangementer m.m. -bestyrelseslokale, som ligger i forbindelse med erhvervs lejemålet; Wolthersgade 1, st. tv. -kloakrenovering. Kloakken er blevet udskiftet, dette var en af de ting som var et must do projekt, da vi overtog ejendommen. Der er kommet helt nyt kloaksystem i gården. En kældernedgang er blevet sløjfet og de andre trappenedgange er nyistandsat. På det braglagte gårdområde, etableres gårdmiljø med grønne områder, cykel/barnevogns parkering, skraldeskuer, plads til havemøbel arrangement, grill og sol nydelse, der til kommer også en lille lege plads til ejendommens mindre beboer. (under punkt 6, indkomne forslag) -salg/køb af lejligheder, har været en stor del af bestyrelsesarbejdet og vi håber da (ikke pga. arbejdet herved) at det er ved at stilne af, da dette jo vel gøre at vi alle kommer til at kende hinanden. -dørtelefoner, er blevet udskiftet. Vi fik et tilbud på reparation af det gamle anlæg, men det ville være dyrere end etablering af nyt. Her har været en del problemer, dette vil jeg også tage til sidst. -radiator, er en ting som vi alle ikke kan undvære, dog har varmecentralerne haft en anden opfattelse. Vores VVS mand har været ude og tjekke, at alle ventiler i ejendommen virker, alle fik brev herom, og det ser ud til at det er ved at virke. Et af problemerne er, at det ene anlæg er et enstrengs anlæg, som ikke er helt up to date. Ligeledes har vi haft indtrængen i varmecentralerne, hvor vedkommende har omdirigeret/tømt anlægget, hvilket var en meget dyr fornøjelse. -vicevært og håndværkere, vil jeg tage under et. Desværre er håndværkersituationen p.t. i København, at håndværkerne har alt for meget at lave, hvilket får indflydelse på, hvorledes mindre opgaver, så som andelsforeningens dagligdags opgaver, prioriteres. Det er dog som får nævnt i nyhedsbreve ok selv at kontakte håndværkere. De finder selv ud af, hvor regningen skal hen. Ligeledes er der rundsendt oversigt fra Andel og Bolig med hvem betaler hvad. -Vi er ved at være på plads med en samlet pakke med et vicevært selskab, indeholdende rengøring, dagligdrift, daglig kontor tid for beboerne m.m. Dette skulle gerne gøre hverdagen lettere for os alle. -vasketavlen, er blevet opdateret, hvilket vil sige at der har været udsendt varsling med tilbagemelding af vaskenummer, hvorefter nummer uden ejer/tilbagemelding er blevet fjernet. Vasketiderne er overvejet udvidet til Ukurante sedler og andre kreative forslag godtages ikke. Mangler man vaskelås henvender I jer blot til den ansvarlige for vaskeri. -arbejdsdag, som gik rigtig godt her fik vi nedrevet den mur som opdelte de daværende to gårde, hvorefter vi fik lidt grill og hygge. -juletræ, blev opsat i slutningen af november. Dette gav os lidt julestemning og vil være en ting, som kunne blive en tradition for A/B Woltershus. -sommerfest, er et ting vi vil holde for bl.a. at indvie den nye gård og som et årligt tilbagevendende arrangement, for at understøtte det sociale sammenhold og respekt, som gør det at være en andelsforening meget nemmere.

3 -kommemde tiltag, er nye hoveddøre, nye vaskemaskiner, bredbånd/telefon/tv og tagbygning. (er punkt på dagsordnen) -erhverv_ret & Vrang,_Iskiosken/fru funck, Delfin Senge. Efter lidt problemer med iskiosken besluttede bestyrelsen at undersøge og stille visse krav til evt. nye erhvervslejere.amager er attraktiv men stadig et svært område at have erhvervsudlejning. Det er dog lykkedes og vi er glade for vores nuværende erhvervsleje situation. -at overgå fra lejeejendom til andelsforening. De resterende penge fra den tidligere lejerforening, vil gå til fx havemøbler til gården, til fælles glæde for alle. -Bestyrelsen har diskuteret hvorvidt følgende skulle med, men vi føler at det vigtig at vi er ærlige omkring bestyrelses arbejdet og lysten hertil. I forbindelse med bl.a. nye dørtelefoner, vaskerioprydning og radiator tjek, har desværre flere af bestyrelsens medlemmer været udsat for verbale overfald. Dette er en kedelig situation at være udsat for. Hvilket vi selvfølgelig taget dybt afstand for. Det er et frivilligt arbejde og opgaverne er mange, især når vi er nye som andel og bestyrelse. Det er vigtigt at vi alle betragter ejendommen og det at bo i denne som et fælles ansvar. Det er i dagligdagen de små problemer opstår, og det er også her, vi alle kan hjælpe ved fx at overholde vaske tider, samle overskydende reklamer op og komme i skraldespanden, lige sige til sig selv hov her er lige noget jeg kan gøre m.m. Ligeledes er det vores, som beboere, eget ansvar at sørge for adgang til vores lejligheder, når der kommer håndværker og andre der skal have adgang ved reparationer, vedligeholdelse m.m. som vedkommer hele ejendommen. Dette har været et større problem ved bl.a. dørtelefoner og radiator. Når vi ikke respekterer en skrivelse går det også ud over de andre beboere og bliver en merudgift for andelsforeningen. Supplerende blev det oplyst, at der nu er opsat røgalarmer i opgangene, og at der endvidere vil blive opsat ildslukkere. Der blev opfordret til at alle sørger for at hoveddøre og kælderdøre samt vinduer i kælderen holdes lukket. Herefter blev beretningen godkendt. Ad pkt. 4 godkendelse af årsregnskab og andelsværdi. Torben Rasmussen gennemgik det fremsendte regnskab. Bestyrelsen foreslog andelskronen godkendt til kr. 20,8047, svarende til kr ,43 pr. m 2. Regnskab og andelskrone blev godkendt. Ad pkt. 5 ejendommens vedligeholdelsesstand og eventuelle modernisering. Punktet behandles under forslag. Ad pkt. 6 indkomne forslag. Der stilles forslag om eventuelt omlægning af foreningens realkreditlån: Nuværende lån udgør: kr F5 uden afdrag årlig ydelse kr (Rente og afdrag fastlagt i ca. 2½ år endnu)

4 Der ønskes en beslutning om foreningen skal omlægge førnævnte realkreditlån til en af følgende muligheder. De forskellige lånetyper vil blive gennemgået på generalforsamlingen: kr F10 uden afdrag årlig ydelse p.t. kr (Fastlagt i 10 år og afdragsfrit i 10 år.) eller kr Garantilån uden afdrag årlig ydelse kr (Variabel rente med renteloft på 4%). Torben Rasmussen redegjorde for forslaget. Der er ingen der på sigt ved, hvorledes renteniveauet vil udvikle sig i fremtiden. Det er dog Torben Rasmussen anbefaling, at der omprioriteres til et F10 uden afdrag. Forslaget gav anledning til en længere drøftelse af de 2 lånemuligheder der var lagt op til. Efter afstemning blev det vedtaget at bemyndige bestyrelsen til at foretage omprioritering af de eksisterende lån til F10 uden afdrag. Der kan ske ændringer i renteniveau og kurser, som kan medføre ændret ydelse og ændret rentesats ligesom der vil opstå kurstab, som kan påvirke foreningens andelsværdi. b) Der stilles forslag om installering af bredbånd. Bredbåndet installeres af Dansk Bredbånd. Danske Bredbånd vil på generalforsamlingen redegøre for de mange forskellige muligheder. Installeringsomkostningerne beløber sig til kr ,00 pr. lejlighed svarende til en samlet investering på ca. kr ,00. Bredbåndet vedrører Internet, kabel-tv og telefon. Det forventes, at beboerne vil kunne opnå besparelser i forbrugsudgifter på disse installationer. Det er foreløbigt oplyst, at Internet (512/512) pr. måned vil koste kr. 95,00. Kabel-tv lille pakke kr. 129,00 pr. måned. Telefon kr. 85,00 pr. måned. Johan Tilly fra Dansk Bredbånd A/S præsenterede sig selv og kunne meddele, at flere store danske erhvervsvirksomheder står bag Dansk Bredbånd, bl.a. ATP og Dansk kapitalanlæg m.fl. Derefter blev der orienteret om de mange nye muligheder, som foreningens beboere kan opnå ved installering af bredbånd, herunder indenfor digital TV, internet samt telefoni. Dansk Bredbånd gennemfører følgende installation i og omkring ejendommen: Fremfører lyslederkabler (områdenet) til ejendommen. Installerer aktivt netværksudstyr i ejendommen. Installerer internt netværk (ejendomsnet) i ejendommen. Tilslutter alle beboelseslejligheder til ejendomsnettet. Tilslutter ejendomsnettet til netværksudstyr og områdenet. Det forventes, at installationen vil være færdiggjort ca. 4 måneder efter indgåelse af aftale med Dansk Bredbånd. Efter mange spørgsmål blev forslaget vedtaget Bestyrelsen fik dermed beføjelse til at igangsætte installering af bredbånd samt eventuelt at optage nødvendig finansiering.

5 c) Der ønskes stillingtagen til igangsætning af undersøgelser med henblik på at de øverste lejligheder kan udvide deres lejligheder op i loftarealet over egen lejlighed. Det forventes, at der for udvidelsen skal betales et mindre andelsindskud samt en mindre boligafgift. Til gengæld skal beboerne selv forestå den økonomiske omkostning ved udvidelsen af lejligheden. Undersøgelserne skal endvidere fremkomme med et forslag til ny placering af eksisterende loftrum. Der ydes tilladelse til at bestyrelsen kan anvende kr ,00 til at foretage disse undersøgelser. Resultatet af undersøgelserne vil senere blive fremlagt til behandling på en generalforsamling. Bestyrelsen redegjorde for det arbejde, der skal udføres forinden man vil kunne tage stilling til om en anvendelse af tagarealet vil kunne anvendes til beboelse. Det vil alene være de lejligheder der ligger øverst der vil kunne tage arealet i brug, idet der ikke fra kommunens side vil blive givet tilladelse til indretning af selvstændige lejligheder. Forslaget blev vedtaget. d) Fremlæggelse af forslag til nyt gårdanlæg, jf. beslutninger foretaget på tidligere generalforsamling. Materialet omkring gårdanlægget vil først være færdig medio april Materialet vil umiddelbart herefter blive omdelt til beboerne, der herefter skal meddele bestyrelsen eventuelle bemærkninger senest 14 dage efter materialet er omdelt. Det er intensionen at gårdanlægget skal være færdigt i forsommeren. Ad 7 godkendelse af budget og eventuel ændring af boligafgift. Torben Rasmussen gennemgik budgettet. Efter enkelte spørgsmål blev budgettet godkendt. Ad 8 valg til bestyrelsen. Følgende medlemmer blev valgt: Bestyrelsesmedlem Karsten Koudahl, genvalgt for 2 år Bestyrelsesmedlem Diana Bundtzen, valgt for 1 år 1. suppleant Winnie Kjærsgaard 2. suppleant Rasmus Vestergaard Bestyrelsen består herefter af: Formand Peter Hornstrup Bestyrelsesmedlem Malene Bech Bestyrelsesmedlem Henriette G. Sørensen Bestyrelsesmedlem Karsten Koudahl Bestyrelsesmedlem Diana Bundtzen Suppleant Winnie Kjærsgaard Suppleant Rasmus Vestergaard Ad punkt 9 eventuelt. En beboer ønskede ventelisterne lagt på hjemmesiden. Bestyrelsen meddelte, at dette er i strid med lovgivningen, men at man altid ved henvendelse til bestyrelsen vil kunne få oplyst, hvor man står på ventelisten.

6 Såfremt der måtte være nogen der fortsat har problemer med dørtelefonerne må de rekvirere elektriker, idet alt arbejde nu skulle være færdigt. Der er generelt problemer med det elektriske system på trapperne, idet dette er forældet. Endvidere må de konstateres, at der endvidere er et generelt problem med ventilationsanlægget. Herefter sluttede generalforsamlingen. Formand for bestyrelsen: Dirigent: Peter Hornstrup Torben Rasmussen

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III År 2013, tirsdag d. 23. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I og III i Nannasgade 27, kld.,

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center År 2009 den 28. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Kingosparken.

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ordinær generalforsamling d. 20. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab samt budget 4. Indkomne forslag 5. Valg af kasserer

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Generalforsamlingsreferat af ordinær generalforsamling A/B Middelfartsgården.

Generalforsamlingsreferat af ordinær generalforsamling A/B Middelfartsgården. Generalforsamlingsreferat af ordinær generalforsamling A/B Middelfartsgården. Tirsdag den 22. april 2014 afholdt andelsboligforeningen ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt i Østerbrohuset,

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk/formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st.tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 År 2011, den 24. marts kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården.

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. År 2011 tirsdag den 28. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling for A/B Garvergården i ejendommens gård. Mødt var 19 andelshavere heraf

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 15

Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 15 Sted: Festsalen, Treschowsgade 2 Dato: Den 27. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 47 beboere samt bestyrelsen

Læs mere

ADVOKATER A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011

ADVOKATER A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 NIELSEN 4.THOMSEN A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 Onsdag den 27. april 2011 kl. 18.30, afholdtes ordinær generalforsamling Norske Kirke, Kong Håkons Kirke, Ved Mønten 9, 2300 København

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

Åbning af generalforsamling

Åbning af generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling A/B Sct. Kjelds Hus Tirsdag den 17. marts 2015, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø Generalforsamling blev afholdt med 51 stemmeberettigede,

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 Dato og tid: Onsdag den 14. april 2004 kl. 18 30-21 00 Sted: Navernes lokale Ingerslevsgade 108, kld. tv 1705 København

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A .\DVO fjrmaft T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2014, mandag den 10. november, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

A/B Bergthora. Rasmus Strange Petersen aflagde bestyrelsens beretning. Denne vedlægges nærværende referat som bilag 5.

A/B Bergthora. Rasmus Strange Petersen aflagde bestyrelsens beretning. Denne vedlægges nærværende referat som bilag 5. A/B Bergthora År 2015, mandag den 27. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bergthora i Islands Brygges Kulturhus, Islands Brygge 18, 2300 København S. Tilstede på

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 1. Velkomst og valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER Møderet for landsret ADVOKAT HENRIK RAVNILD Møderet for højesteret DANSKE BANK 4180 3125079016 NORDEA 2191 6877891370 - i kontorfællesskab - F R EDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ,

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T

M Ø D E R E F E R A T Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 Valbyparken M Ø D E R E F E R A T År 2013, den 17. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen VALBYPARKEN

Læs mere

AB Nymindegaard 2013. Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

AB Nymindegaard 2013. Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling AB Nymindegaard 2013 Tirsdag d. 19. marts 2013 kl. 19.00 Sted: Krypten, Ved Kildevældskirken 2, 2100 København Ø Nymindegaard den 4. marts 2013 Indkaldelse til

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 ANDELSBOLIGFORENINGEN GILDHØJPARKEN

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 ANDELSBOLIGFORENINGEN GILDHØJPARKEN J. nr. 1003107 UT/bj REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 ANDELSBOLIGFORENINGEN GILDHØJPARKEN År 2011, den 11. april kl. 18.30 afholdtes på Tjørnehøj skolen, Brøndby, ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Westend 24-26 Ejd.nr.: 1-600 Dato: 9. juni 2009 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 År 2009, den

Læs mere