DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14"

Transkript

1 DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 September 2015

2 Bestyrelsen: Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: E-post: Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th. Tlf: E-post: Medlem: Hans Hansen 8B 1.th. Tlf: E-post: Medlem: Gitte Dueholm 10C st.th. Tlf: E-post: Medlem: Hans Jørgen Rasmussen 4B 2.tv. Tlf: E-post: Suppleant: Dorte Graholy 4C 2.tv. Tlf: E-post: Uden for Bestyrelsen: Per Felt 4E 1-1 Tlf.: / E-post: Poul Ingerslev 8B 2.th. Tlf.: E-post: Ansvarsområde -Realadministration -Myndigheder -Anders Andersen -Betaling af regninger -Beboerbladet -Saltning og snerydning -Annoncer i beboerbladet -Svømmehallen -Grønt Udvalg -Havelejekontrakter -Dagsorden/referater -Vaskerikort/vaskerier -Vedligeholdsudvalg -ComX -Beboerhenvendelser -Festudvalg -Grønt Udvalg -Asfalt og kloakker -Reparation af asfalt -Hjemmesiden -Beboerbladet -Styring af vand og varme Foreningens hjemmeside: 2

3 VELKOMMEN! Følgende er blevet medlemmer af ejerlejlighedsforeningen: 8A, 1.th.: Dorte Graholy ( ) 6C, st.th.: Maiken Halben-Feld & Lasse V. Lucich ( ) 10C, 1.tv.: Natascha M. Jønsson & Christian N. Mogensen ( ) 4C, 2.tv.: Gitte & Michael Kristiansen ( ) Vi ønsker jer velkommen og håber, at I vil finde jer godt tilrette i vores bebyggelse! Bestyrelsen. DEN ÅRLIGE GENERALFORSAMLING Den ordinære generalforsamling vil i år blive afholdt torsdag d. 22. oktober 2015 kl på Restaurant Toppen, hvor der bliver budt på kaffe og kage, øl og sodavand. Det er en god anledning til at komme med ideer og holdninger og få dem diskuteret i plenum. Alle medlemmer af foreningen vil selvfølgelig modtage en formel indkaldelse senere, men vi vil gerne benytte lejligheden til at minde om, at forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,.. skal afgives skriftligt og være formanden i hænde senest 15. september.. jfr. foreningens vedtægter, 13, stk. 1. Forslag modtages i Bestyrelsens postkasse i kælderen ved 4E, i formandens postkasse, eller pr. e- post til formanden. Bestyrelsen. 3

4 UDVIDELSEN AF ROSKILDE BADET Bestyrelsen har fremsendt følgende til Roskilde Kommune, By, Kultur og Miljø: I forbindelse med den forestående udvidelse af Roskilde Badet, herunder vores forenings deltagelse i et informationsmøde herom, har en del af vores beboere stillet følgende spørgsmål: Er der i det kommende byggeri indarbejdet belysning af de stier der løber rundt om svømmehallen, herunder specielt belysning ved de to indfaldsstier fra Dommervænget? Roskilde Kommune har svaret, at dette spørgsmål vil blive drøftet på et statusmøde den 31. august Svar fra Roskilde Kommune vil kunne læses i næste beboerblad samt i næste referat fra vores bestyrelsesmøde på vores hjemmeside: På Bestyrelsens vegne, Jørn Boss. TØRRESNORENE Tørresnorene i tørreskurene er kun beregnet til almindeligt vasketøj ikke til gulvtæpper og andre tunge ting. Det kan snorene ikke holde til. Lars gårdmand. 4

5 NYT GRØNT UDVALG Per Felt og Else Jensen er beklageligvis udtrådt af Grønt Udvalg. I stedet træder Jørn Boss og Gitte Dueholm fra Bestyrelsen ind. Alt vil fortsætte som før, nogle opgaver vil dog overgå til Anders Andersen. På vegne af bestyrelsen, Jacob Gjedde. 5

6 GASFLASKER MÅ IKKE VÆRE I KÆLDEREN! Det er ulovligt, uforsvarligt og farligt at opbevare gasflasker i kælderen. Det kan medføre politianmeldelse, bøde og i værste fald fængselsstraf. Det er meget brandfarligt og eksplosivt. Hvis man er tvivl om opbevaring og bortskaffelse, kan man læse om det på beredskabets hjemmeside brs.dk eller på retsinformation.dk: Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser. Med venlig hilsen Bestyrelsen. 6

7 HUNDESKOV I DOMMERVÆNGET Bestyrelsen har modtaget nogle klager over løse hunde i vores fælles områder. Bestyrelsen arbejder derfor med et forslag om at omdanne Basketbanen bag ved Blok 4 til en Hundeskov. Dette vil indebære opsætning af en låge ved indgangen til det næsten lukkede område samt opsætning af trådhegn på de steder hvor eventuelt løse hunde kan slippe ud. Det er meningen at dette foreløbig skal være en forsøgsordning under forudsætning af at brugerne selvfølgelig samler efterladenskaber op efter deres hunde. Samtidig er det meningen at området stadig kan bruges til basket og anden leg, når der ikke er løse hunde i området. På Bestyrelsens vegne, Jørn Boss. SOMMERFESTEN Vi havde en meget hyggelig sommerfest med fælles grill. Der kom ikke så mange, så vi forsøger at placere festen i august til næste år så håber vi, at flere kan deltage. Måske har vi også derved en chance for at møde nogle af vores nye naboer. Med sensommerhilsen fra Festudvalget. VEDLIGEHOLDSPLAN FOR 2015/16 Den 1. juni overgik vi til et nyt regnskabsår for foreningen. Det betyder, at vi tog hul på et nyt år for vores vedligeholdsplan den som blev vedtaget på generalforsamlingen i oktober I det følgende fortæller vi om dette års vedligeholdsopgaver, og hvor langt vi er med at gennemføre dem. 7

8 Tagprojektet budget: kr. Som mange vil have bemærket, er vi i fuld gang med at få lagt nyt tagpap på Blok 4 og 14, og på de tilhørende garager. Arbejdet er færdigt i slutningen af september, og det holder sig inden for budgettet, så vi regner med at kunne afslutte hele tagprojektet i regnskabsåret 2017/18 som planlagt. 8 Det nye tag på Blok 14 er næsten færdigt Renovering af kloakker budget: kr. Vi ved af bitter erfaring, at vores kloakker ikke længere er i den stand, som da de blev etableret for næsten 50 år siden. Renovering er hundedyrt, så derfor har vi valgt at løse problemerne efterhånden som de dukker op, samtidig med, at vi får undersøgt nogle af strækningerne f.eks. med TV-inspektion og dermed får oplysninger om knækkede rør, indgroede trærødder og den slags. I første omgang har vi valgt at sikre

9 området fra vejen og mod Syd ind mod blokkene, inkl. P- pladserne. I indeværende regnskabsår har vi planlagt at få renoveret alle de ledninger, som der er konstateret problemer med, sådan at vi forhindrer, at der kommer vandpytter på P- pladserne. I skrivende stund er dette arbejde allerede sat i gang, og det skulle gerne være færdigt nu, hvor du læser dette. Vi har ikke turdet sætte arbejder i gang for hele budgettet, da året jo ikke er slut endnu, og vi kan risikere, at der senere i året opstår kedelige overraskelser. Destruktiv undersøgelse af vandrør m.v. budget: kr. Undersøgelsen af vandrørenes (inkl. faldstammerne) tilstand er ikke nået så langt, som vi havde ønsket. Men vi håber at kunne sige noget mere fast på generalforsamlingen. 1-års eftersyn af facaderenovering budget: 0 kr. Sidste år fik vi afsluttet renoveringen af bygningernes facader nye fuger mellem betonblokkene og omkring vinduerne, rensning og maling af betonvingerne mellem opgangene, samt renovering og maling af betonsoklen mod Vest. Som en fast del af kontrakten, er der blevet gennemført et 1-års gennemsyn for at se, om alt er som det skal være. Eftersynet viste, at alt ser OK ud dog var der nogle afskalninger på betonsoklen på en af blokkene, og entreprenøren vil i den nærmeste fremtid rette op på dette. Når fejlen er rettet, er kontrakten afsluttet. Vedligeholdsudvalget har besluttet, at vi også vil have gennemført et 5-års eftersyn. Det skal vi ganske vist betale for, men vi mener det er nødvendigt for at vi kan vurdere hvornår vi skal afsætte penge til en ny facaderenovering vi aner ikke, om det er om 5, 10 eller 20 år! Rensning af ventilationskanaler budget: kr. Som mange beboere har bemærket, så kunne det efterhånden godt være på tide at få renset ventilationskanalerne vi ved ikke, hvornår det sidst er blevet gjort. I årets vedligeholdsbudget er der derfor afsat penge til dette. 9

10 Indtil videre er der blevet gjort et forsøg med ventilationskanalerne for 6 lejligheder i en blok. Resultaterne tyder på, at vi måske kan få gennemført rensning af alle ventilationskanaler i alle blokkene i indeværende regnskabsår. Se herom andetsteds i bladet. Rensnings-specialisterne har gjort opmærksom på et problem, som vi egentlig godt vidste, at vi havde nemlig at der er en del beboere, som har tilsluttet mekanisk udluftning (emhætte i køkkenet og/eller elektrisk udluftning i badeværelset). Dette forstyrrer den fælles udluftning, men vi ved endnu ikke, om dette er direkte ulovligt, og om foreningen derfor kan forlange, at de pågældende beboere fjerner deres forstyrrende installationer. Nye tagventilatorer budget: kr. Vi har måttet udskifte en ventilatormotor på Blok 4, og det har brugt omkring halvdelen af budgettet. Vi regner med at udskifte motorerne efterhånden som de går i stykker og ikke kan repareres mere, og vores rådgivende ingeniør er i gang med at udarbejde anbefaling om, hvilken type vi bør bruge for eftertiden. Renovering af kældertrapper budget: kr. Forventes påbegyndt i løbet af efteråret. Mørtelfuger på garager budget: kr. Forventes påbegyndt i løbet af efteråret. Nye tørreskure budget: kr. Tørreskurene har fået nye tag, og tilbage står selve trækonstruktionen. Vores rådgivende ingeniør har anbefalet, at træet udskiftes, eftersom det efterhånden er temmelig medtaget. Men da dette vil koste skønsmæssigt kr., har vi ment, at vi godt kan leve med de nuværende tørreskure lidt endnu, forudsat at vi laver småreparationer, sådan at dørene fungerer. For tiden undersøger vi muligheden af at rense træværket for alger og give det en gang træbeskyttelse. 10

11 Energimærkning budget: kr. I vedligeholdsplanen for 2015/16 er der afsat penge til ny energimærkning, fordi vores nuværende energimærke er udstedt i december 2010 med en gyldighed på 5 år. Imidlertid er reglerne ændret, sådan at det nu har en gyldighed på 7 år. Det fremgår af Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger fra 2012 (BEK nr 673 af 25/06/2012). Vi udskyder derfor udgiften til I mellemtiden kan eventuelle sælgere af lejligheder henvise til bekendtgørelsen, hvis der bliver rejst tvivl om energimærkningens gyldighed. Vedligeholdsudvalget. RENSNING AF VENTILATIONS-SKAKTER Der vil blive foretaget rensning af alle ventilationskanalerne i hele bebyggelsen i løbet af efteråret. Der bliver hængt en seddel op i opgangene om, hvornår det bliver i den enkelte opgang. Håndværkerne skal have adgang til alle lejlighederne, og hvis man ikke er hjemme på dagen, kan man aflevere sin nøgle til mig. Lars gårdmand. 11

12 INDIVIDUELLE VANDMÅLERE Som vi tidligere har fortalt i beboerbladet, er der kommet lovkrav om, at der skal være individuelle målere på det varme vand sådan at hver lejlighed betaler for dens nøjagtige forbrug, i modsætning til nu, hvor udgiften til varmt vand fordeles skønsmæssigt på de enkelte lejligheder. Tankegangen bag loven er, at når hver enkelt lejlighed betaler direkte for forbruget, så vil der være en tilskyndelse til at spare på det varme vand. Loven siger dog også, at bebyggelser, hvor udgiften til at installere individuelle målere er for stor i forhold til den forventede besparelse, kan få dispensation af kommunen. Vi er derfor ved at få undersøgt hvor og hvordan målere kunne sættes op i vores bebyggelse, og hvad det ville koste. På baggrund af dette kan der tages en beslutning om, om vi skal søge dispensation, eller gå i gang med at få installeret målere. Forhåbentlig kan vi fremlægge et beslutningsforslag på den kommende generalforsamling. Vedligeholdsudvalget. LØSE HUNDE Bestyrelsen opfordrer beboerne til at holde deres hund i snor. Grunden er, at vi i bestyrelsen har modtaget klager over løsgående hunde. Beboere fortæller, at de er bange for hunde og ikke vil lade deres børn lege på legepladserne, hvis der er løse hunde. Derfor skal hundeejere holde deres hund i snor. Bestyrelsen er i øvrigt i gang med at få etableret en hundegård. På vegne af bestyrelsen, Jacob Gjedde. 12

13 MALING AF LEGEPLADSERNE En beboer har meldt sig til at male legepladserne. Men hun kunne godt bruge noget hjælp til projektet. Så hvis du har lyst til at hjælpe, og evt. gerne vil have lidt indflydelse på udseendet af legepladserne, så kontakt bestyrelsesformanden, så finder vi ud af noget. Det drejer sig om slibning, behandling af alger, maling og etablering af noget skridsikkert tape. På vegne af bestyrelsen, Jacob Gjedde. AFFALDSSKAKTERNE Vi er oppe på, at ca. 97% af alle beboerne lukker deres affaldsposer. Det er rigtig flot og tak for det! Lars gårdmand. TØRREGÅRDE Det var begyndt at regne ind i tørregårdene pga. utæt tag. Derfor var vi nødt til at skifte taget. Bestyrelsen har valgt 2 sorte plader, samt en gennemsigtig. Grunden er simpelthen, at det var billigere og holder længere. Så nu kan beboerne igen tørre deres tøj, selvom det regner. Døren til tørreskuret ved blok 6 er samtidig blevet lavet. på vegne af bestyrelsen, Jacob Gjedde. 13

14 PARKERING Bestyrelsen har fået nogle henvendelser fra beboere om, at det er ulovligt at vi uddeler bøder. Her er det vigtigt at understrege at det IKKE er bestyrelsen, der uddeler bøderne - det er kommunen. Så al henvendelse om bøder og parkering bør stiles til kommunen. Vi er i gang med at indhente tilbud på at få stribet parkeringsbåsene ordenligt op, og få dem ordenligt opdelt, samt at få etableret en handicapparkering ved blok 4. På vegne af bestyrelsen, Jacob Gjedde. MARKISER Nogle beboere har spurgt, om man må opsætte en markise ud fra sin altan. Det må man ikke jf. vedtægternes 9 stk. 3: Ejerlejlighedsejeren må ikke lade foretage ændringer, reparationer eller maling af ejerlejlighedens ydre eller ydersiden af vinduernes træværk eller lade opsætte skilte, reklamer, udvendige antenner, paraboler m.v. uden bestyrelsens samtykke. Det er blevet drøftet i bestyrelsen, og vi har besluttet, at markiser går under denne paragraf, og vi mener samtidigt at det ikke er hensigtsmæssigt at opsætte markiser. På vegne af bestyrelsen, Jacob Gjedde. 14

15 INFORMATION TIL NYE INDFLYTTERE Der flytter regelmæssigt beboere til E/F Dommervænget, og mange af disse kan være i tvivl om, hvor man får forskellige ting, hvad procedurer er i forskellige situationer, og hvad man må. Bestyrelsen er i gang med at udarbejde et velkomstbrev til nye indflyttere, hvor de får svar på mange af disse spørgsmål. På vegne af bestyrelsen, Jacob Gjedde. 15

16 ADMINISTRATORS HJØRNE Prisstigninger på ejerlejligheder giver dig måske mulighed for at spare på huslejen! 16 Boligpriserne er steget markant i København og Frederiksberg de seneste år, og når priserne stiger i hovedstaden, så kommer der, med lidt forsinkelse, også prisstigninger i Roskilde. Når priserne stiger i Roskilde, så stiger de også i Dommervænget. Det er næsten en naturlov, og vores søsterfirma RealMæglerne Lejkon oplever stor efterspørgsel på lejligheder i Dommervænget. Stor efterspørgsel giver også prisstigninger. Hvordan kan prisstigninger give besparelser på huslejen? Når man køber en ejerlejlighed må kreditforeningen maksimalt udlåne et beløb der svarer til 80% af boligens værdi, og resten af finansieringen er typisk en blanding af en kontant udbetaling og et boliglån i banken. Et boliglån i en bank har altid en meget højere rente end et kreditforeningslån, så det vil altid være attraktivt at erstatte et boliglån med et kreditforeningslån. Et boliglån i en bank er altid med variabel rente, og stiger renten på boliglånet stiger din husleje også. Omkostningerne (Årlige Omkostninger i Procent kaldet ÅOP) på et fastforrentet kreditforeningslån er ca. 3,00%.

17 Omkostningerne (ÅOP) på et boliglån varierer meget fra bank til bank, men vil typisk ligge fra 6,00% og opefter. Den dyreste ÅOP vi har set på mybanker.dk er 12,2%, altså et lån er der 4 gange dyrere end et kreditforeningslån! Der er altså rigtig god grund til at skifte boliglånet ud med et kreditforeningslån. Det er billigere, og vælger du et fastforrentet lån er det sikrere og du har mulighed for at konvertere lånet og dermed skære af restgælden, men det emne må vi tage op en anden gang. Et eksempel: Du købte for 4 5 år siden en 4-værelses lejlighed i Dommervænget for kr Den finansieres typisk på følgende måde: Kreditforeningslån (80% max) Boliglån i bank (15%) Udbetaling (5%) Købesum ialt kr kr kr kr I dag har ejerlejligheden måske en værdi på kr , og det medfører at du nu kan lave et kreditforeningslån på kr , og dermed indfri dit dyre boliglån. Det kan let give dig en månedlig besparelse på mindst kr. 500,00! Vi formidler gerne kontakt til en kreditforening, hvis du vil have undersøgt mulighederne for at indfri dit dyre boliglån. Kontakt Tonni Sørensen på eller Med venlig hilsen Tonni Sørensen, Direktør. 17

18 HAVER Der er en del af de lejede haver, som ikke lever op til de standardmål, eller de dispensationsregler, som er anført i lejekontrakterne. Ejerne af de haver, det drejer sig om, vil modtage et brev om tilbagelægning til de rigtige mål. Bestyrelsen er desuden i gang med at udfærdige en standardkontrakt til alle haverne. Grunden til, at vi håndhæver reglerne, er at vi får mange henvendelser fra beboere, som synes det ser rodet ud. Personligt mener jeg det er ærgerligt, at folk burer sig inde bag store hegn. Grunden til, at standardmålene på indhegningen er så lave (1,60 meter), er for at have et let, luftigt og indbydende miljø, der gør det attraktivt at bo i, hvilket dertil imødekommer et godt naboskab. På vegne af bestyrelsen, Jacob Gjedde. STJÅLET BIL? Der er flere, som har undret sig over en bil uden nummerplader på en af P-pladserne. Jeg har kontaktet Politiet, som har fundet ud af, at bilen ikke er stjålet, men har en ejer. Og inden længe får den nummerplader på. Lars gårdmand. 18

19 LEGEPLADSER Der blev fortaget en inspektion af legepladserne i foråret, som resulterede i en rapport. Der har nu været håndværkere og ordne de mangler, der stod beskrevet i rapporten. Nu skulle vores legepladser næsten leve op til de byggetekniske standarder. Så mangler de bare at blive forskønnet med noget maling. På vegne af bestyrelsen, Jacob Gjedde. MOTIONERING AF VENTILER I hver blok er der et sindrigt system af rør, som sørger for, at vi får varmt vand i radiatorerne og koldt og varmt vand i hanerne. Systemet indeholder mange vandhaner (af VVSerne kaldet ventiler). Nogle af dem er indstillet på helt åben. Andre er indstillet på delvist åben, fordi de skal regulere fordelingen af f.eks. det varme vand mellem de forskellige opgange. Ventiler har det med at kalke til, og de skal derfor motioneres en gang imellem for at sikre, at de kan lukkes, når der er behov for det f.eks. ved reparationer i en lejlighed. Hidtil har det været en af Anders Andersens opgaver at motionere ventiler, så de ikke gror fast. Bestyrelsen har imidlertid besluttet, at John Jensen VVS for fremtiden skal stå for denne opgave. På den måde sikrer vi os, at vi får en faglig forsvarlig gennemgang af blokkenes ventiler og herunder rådgivning om, hvad vi skal stille op med ventiler, som ikke længere virker godt nok. I tillæg hertil tjekker John Jensen VVS f.eks. også de snavs-samlere, som er i fjernvarmesystemet, sådan at vi sikrer os, at vi får den mest økonomiske udnyttelse af fjernvarmen. 19

20 John Jensen VVS gennemførte deres første gennemgang af vores systemer i juli. Det viste sig f.eks., at snavs-samleren i nogle af blokkene var helt fyldt. Ingen ved, hvornår de sidst er blevet tjekket måske aldrig siden 1968/69! Desuden var en del af ventilerne groet til med kalk og snavs, som billedet viser et eksempel på. Det ser ikke godt ud! Det er aftalt med John Jensen VVS, at de gennemfører et årligt tjek af ventilerne m.v., og dette er indarbejdet i vedligeholdsbudgettet. Vedligeholdsudvalget. 20

21 HØJVANDSLUKKERE For 5-6 år siden fik vi installeret højvandslukkere i kældrene i A- opgangene. Højvandslukkere skal sikre, at vores spildevand kun kan løbe ud af bygningen og i kloakken men ikke løbe tilbage i kælderen i tilfælde af forstoppelse længere fremme i kloakledningerne. Hvis vandet løber tilbage i kælderen, får vi kælderoversvømmelse, og det er rigtig skidt og dyrt! I juni fik vi et firma til at servicere alle højvandslukkerne, og de er nu blevet tjekket, renset og justeret. Højvandslukkere er ikke nogen 100% garanti, men de sørger i hvert fald for at forsinke en eventuel opstemning af vand. Vi vil sørge for at indføre et fremtidigt passende tjek af højvandslukkerne i vedligeholdsplanen, så vi sikrer os mod ubehagelige overraskelser. Vedligeholdsudvalget. 21

22 KOMPOST Der er på opfordring af Trine Borg fra blok 8 sat en kompostbeholder op ved blok 8. Bestyrelsen synes det er et rigtig godt tiltag, og kan sagtens se, at der skulle sættes kompostbeholdere op ved alle blokke. Mit generelle indtryk er, at beboerne er gode til at bruge komposten. Nogen har en lille spand stående i deres køkken, som de fylder kompost i, hvorefter de kommer den i kompostbeholderen. Jeg har været nede og kigge i beholderen og kan konstatere, at den bliver brugt efter hensigten og ikke som almindelig skraldespand, som man kunne frygte. Så en succeshistorie. Jubii:). Hvis beboere i andre blokke har lyst til at der skal opsættes en kompostbeholder, så skriv da gerne til Bestyrelsen. Så ser vi om det kan lade sig gøre. På vegne af Bestyrelsen, Jacob Gjedde. HÅNDVÆRKERFRADRAG/BOLIGJOBORDNINGEN Sådan fungerer fradragsordningen: Med BoligJobordningen kan du få fradrag for håndværkerudgifter til nyt køkken, bad m.m. Ordningen gælder montering af elementer, installation og fornyelse af el, vand, afløb, ventilation, istandsættelse af gulv samt maler- og tapetseropgaver. Og du kan få glæde af fradraget, uanset om du bor til leje eller i egen bolig. BoligJobordningen er et ligningsmæssigt fradrag på maks kr. årligt pr. person over 18 år i din husstand. Vær opmærksom på, at fradraget også gælder for hjemmeboende børn over 18 år. I en dansk gennemsnitskommune svarer skatteværdien af 22

23 fradraget til, at du får et tilskud på godt en tredjedel af lønudgifterne. I praksis betyder det flere håndværkertimer for pengene. Du skal blot sørge for at vælge en leverandør, som har et CVR-nummer og er momsregistreret. Det er betalingstidspunktet, der bestemmer, hvilket år fradraget gælder. Har du haft håndværkere i december, og du først betaler i januar, gælder fradraget for det nye år. Med BoligJobordningen skal du selv betale alle udgifter til materialer, men du har fradrag på arbejdslønnen. Du indberetter dine i Tast Selv under Indberet service fradrag (Håndværkerfradrag). Her skal du huske at indberette hver indbetaling for sig frem for dine samlede udgifter. Når du indberetter dine udgifter, skal du samtidig oplyse, hvilken håndværker der har udført arbejdet, hvornår arbejdet blev udført, og hvad du betalte i arbejdsløn. Derefter overfører SKAT de indtastede oplysninger som et fradrag på din årsopgørelse. Du får altså ikke et kontant tilskud her og nu. Er din forskudsopgørelse i øvrigt præcis, vil fradragsordningen indebære, at du til gengæld vil få overskydende skat tilbage, når din årsopgørelse er klar. På Bestyrelsens vegne, Jørn Boss. 23

24 24

25 LEDIGE GARAGER Der er for tiden 3 ledige garager: Blok 4 (port 13), Blok 10 (port 9) og Blok 12 (port 8). Ring til Anja Pettersson på tlf , eller send en til hvis du ønsker at leje en garage. Prisen er kun ca. 200 kr. pr. måned. Garagerne må kun benyttes til personbiler man kan altså ikke benytte dem til opbevaring af ting og sager. Hvis du er interesseret i at leje en garage, og der for tiden ikke er nogen ledig i den blok du er interesseret i, så kan du blive skrevet på ventelisten hos Anja Pettersson. HAR I EN PIGECYKEL TIL OVERS? Hvis der er nogen, der har en pigecykel str år, som ikke længere bruges, vil jeg gerne overtage den til Dansk Flygtningehjælps cykelkurser for flygtninge (det er rigtig godt at kunne cykle, når man bor i Roskilde!). Vi lærer kvinder at cykle, og mange af dem har så korte ben, at de bedst lærer cyklingens ædle kunst ved at øve sig på pigecykler. På forhånd tak for håndsrækningen! Poul Ingerslev, 8B 2.th., tlf

26 TAGENE FÅR UDSPYERE I forbindelse med den ny tagbelægning på Blok 4 og 14 bliver der også installeret såkaldte udspyere i gavlene. En udspyer er et rør, som kan lede vand væk for det tilfælde, at der kommer kraftig regn på et tidspunkt, hvor det normale afløb fra taget er delvist eller helt stoppet. Meget kraftige byger er i de senere år blevet mere almindelige, og hvis uheldet virkelig er ude, så får vi rigtig store problemer: Der vil komme vand ned i lejlighederne via ventilationsskakterne, og de elektriske installationer på taget vil blive sat ud af drift foruden at taget jo ikke er konstrueret med henblik på at kunne bære en stor mængde vand. Så udspyerne er altså en slags forsikring, som vi mente vi ikke kunne undlade, da vi blev præsenteret for ideen. For enden af blokkene vil der stikke et stålrør ud, og herfra vil vandet i en krisesituation plaske ned på jorden. Her er hullet boret i gavlmuren nogle centimeter over tagbelægningen. Herefter vil der blive indsat et stålrør, som stikker ca. 20 cm ud fra gavlen. 26

27 KALK I DRIKKEVANDET (stjålet fra Tilstoppede brusehoveder og kaffemaskiner er et kendt fænomen de steder i landet, hvor drikkevandet indeholder mest kalk som f.eks. i Roskilde. Drikkevandet i Danmark er normalt kendt for sin gode kvalitet. Nogle steder i landet er indholdet af kalk i vandet dog så højt, at det kan skade rørene. Hvilke gener giver kalk i vandet? Kalk kan sætte sig på varmelegemet og andre steder i opvaskemaskinen og dermed forkorte dens levetid. Ud over at kalkaflejringer udgør et kosmetisk problem, kan det også skabe andre gener. Kalk forkorter fx levetiden på varmtvandsbeholdere, vaske- og opvaskemaskiner, rør og fittings. Når kalken sætter sig fast på varmelegemerne og i rørene, bruger maskinerne mere energi og skal "arbejde hårdere". Hårdt vand kræver, at du skal bruge mere sæbe for at få dit tøj rent og derfor er det generelt slidsomt for tøjet at have meget kalk i vandet. Hvordan beskytter jeg mine ting imod kalk? Løbende aftørring af vand er den bedste kur mod kalk. Hvis du vil undgå kalk, skal badet altid tørres af efter brug og elkogeren skal konsekvent tømmes. I badet skal du svabre overfladerne og tørre dem efter med et håndklæde eller en klud hver gang du har været i bad - så behøver du kun sjældent at afkalke badet. I toilettet skal børsten bruges jævnligt (gerne dagligt), og du skal børste helt i bund og langs skyllekanten der skal dog bruges toiletrens i ny og næ af hygiejnehensyn. Når skaden er sket og kalken har sat sig fast, skal du have det fjernet. Fjern kalk på badeværelset Selv et spritnyt badeværelse kan på kort tid komme til at se kedeligt ud, hvis du ikke tager kampen op mod kalken. Læg nogle lag toiletpapir på det tilkalkede sted, hæld eddike på, og lade syren virke et stykke tid, fx natten over. Så er det let at fjerne kalken dagen efter. Du behøver ikke at ty til stærke rengøringsmidler for at komme kalken til livs, da kalk på håndvask, toilet og brusekabine nemt kan fjernes med helt almindelig husholdningseddike eller citronsyre. Eddike er fint til den daglige rengøring af toilettet, men hvis du kun gør rent én gang om ugen, så er det lettere at bruge eddikesyre. Eddikesyre fås som 32 procent og er en stærkt ætsende syre, der både kræver gummihandsker og masser af udluftning, når du arbejder med den. Eddikesyre skal fortyndes med 27

28 vand, hvor forholdet 1:4 er egnet til de fleste formål. Jo mere kalk der er, jo kraftigere koncentration kan det dog være nødvendigt at bruge. Det kan være nødvendigt at fortage behandlingen flere gange. Fjern kalk fra fliserne Fugerne mellem fliserne kan ikke tåle eddike og andre former for syre. Du kan klare problemet ved at skylle fugerne, så de bliver mættet med vand, inden du begynder din behandling med en syre. Fjern kalk i køkkenet Elkoger Hvis du skal undgå, at elkogeren er helt hvid af kalk, når du kigger ned i den, er det bedste råd at tømme den konsekvent efter brug, så vandet ikke for lov at lave sine aflejringer. Du kan dog ikke undgå, at der sætter sig kalkflager på indersiden. Fjern kalken ved at hælde fortyndet husholdningseddike eller citronsyre i elkedlen, kog blandingen op, og lad det stå et stykke tid, til kalken har løsnet sig. Skyld til slut elkedlen grundigt igennem, så du fjerner kalkrester og eddike. Gryder Hvis du koger din mad uden låg når du koger ris, pasta eller æg - vil du se, at kalk kan sætte sig som hvide ringe rundt i kanten. Anvend fortyndet husholdningseddike eller citronsyre på samme måde som i elkogeren, eller gnid blot en halv citron på det tørre kalkbelastede område. Kaffemaskine Er din kaffemaskine begyndt at sige nye lyde eller er den bare blevet langsommere om at gøre sit arbejde, så trænger den til afkalkning. Kør maskinen med fortyndet husholdningseddike eller citronsyre, og kør efterfølgende en omgang rent vand igennem, så den bliver klar til at brygge igen. Armatur Dyp et par vatrondeller i husholdningseddike og læg dem rundt om blandingsbatteriet. Det fjerner kalk og snavs. Vatrondeller er særligt gode, da de former sig og ligger fast. Lad vatrondellerne sidde 15 minutter og tør efter med et viskestykke. Perlatoren (filteret) i tuden af hanen skrues af og lægges i eddike i en halv times tid. 28

29 NØDTELEFONER Bestyrelsen har indgået aftale med de virksomheder inden for håndværk/service, som er nævnt nedenfor. Aftalen indebærer, at vi kan ringe til dem døgnet rundt i tilfælde af opstået skade. Hvis en beboer ringer efter hjælp i forbindelse med noget, der vedrører foreningen (fælles installationer), skal de angivne firmaer benyttes. Hvis man ringer efter hjælp i forbindelse med ens egen lejlighed (f.eks. et sprængt vandrør inde i lejligheden), bestemmer man selvfølgelig selv hvilken håndværker man vil benytte. Håndværk/Service: VVS: John Jensen VVS A/S (døgnvagt) VVS: Finn Jepsen vvs a/s (døgnvagt) EL: Fjordens El (døgnvagt) Roskilde Kloakservice (døgnvagt) f.eks. tilstoppet faldstamme Roskilde Låseservice (døgnvagt) Roskilde Forsyningsvirksomhed: El, vand og fjernvarme døgnvagt El en eller flere blokke mangler strøm Vand vandledningsbrud eller flere blokke mangler vand Fjernvarme flere blokke mangler varme / udvendigt brud Roskilde Brandvæsen

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 Sommervænget Juni 2015 Bestyrelsen Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th.

Læs mere

Andelsboligforeningen Studsgaarden

Andelsboligforeningen Studsgaarden Andelsboligforeningen Studsgaarden Bestyrelsens beretning 2009/2010 Som vi plejer sender vi bestyrelsens beretning ud før generalforsamlingen i stedet for at læse den højt ved generalforsamlingen så alle

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

EJENDOMSPARTNER. Lejeforhold. ved fraflytning

EJENDOMSPARTNER. Lejeforhold. ved fraflytning EJENDOMSPARTNER Lejeforhold ved fraflytning Indholdsfortegnelse Istandsættelse... Side F lyttesyn og frafly tningsrapport... Side 4 3 D et koster penge at flytte... -også som lejer! U dgifterne i forbindelse

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN VELKOMMEN TIL MIDTBYEN Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Hæftet er opdelt i tre afsnit: - DINE MULIGHEDER I MIDTBYEN - AFDELINGSBESTYRELSEN

Læs mere

Ejerforeningen Birkeparken

Ejerforeningen Birkeparken Ejerforeningen Birkeparken 4. marts 2015 Pejling 2015 Status Vi har udleveret 78 spørgeskemaer. Og modtaget 45 spørgeskemaer modtaget retur. Enkelte spørgsmål er ikke besvaret af alle derfor summere antallet

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning LEJERS GUIDE Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning INDEN/VED INDFLYTNING Praktiske forberedelser inden indflytning Det anbefales at lejer inden indflytning sørger for at flytte adresse

Læs mere

Husorden. En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9.

Husorden. En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9. Husorden En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9. Ordensreglementet medvirker til at skabe et godt boligmiljø. Derfor er det vigtigt, at du sætter dig ind i det og efterlever det. Emnerne står i

Læs mere

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26 Husorden Afdeling 21 Fjordparken 4-26 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING AFFALD BAD OG TOILET DØRE/VINDUER EL EMHÆTTER HAVER 5 HUSDYR (HUND/KAT) 6 MUSIK -

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

Husorden og henvisninger For Ejerforeningen Enghavehus Matr. 267 & 268 af Kongens Enghave. Marts 2013

Husorden og henvisninger For Ejerforeningen Enghavehus Matr. 267 & 268 af Kongens Enghave. Marts 2013 Husorden og henvisninger For Ejerforeningen Enghavehus Matr. 267 & 268 af Kongens Enghave Marts 2013 Indhold 1. Gyldighed og henvisninger 2. Brandsikring 2.1 Bekendtgørelse om brandsikring 2.2 Andre ting

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

o.rr*de Referat af generalforsamling i E/F Dommervænget 4-14 4-14. 4000 Roskilde Eierleiliahedsforeni nqen Dommerv

o.rr*de Referat af generalforsamling i E/F Dommervænget 4-14 4-14. 4000 Roskilde Eierleiliahedsforeni nqen Dommerv Eierleiliahedsforeni nqen Dommerv 4-14. 4000 Roskilde Referat af generalforsamling i E/F Dommervænget 4-14 Den 261102011 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerlejlighedsforeningen Dommervænget

Læs mere

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00.

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden byder velkommen 3. Gennemgang af tilstandsrapport/vedligeholdelsesplan v/ firmaet A4 4. Økonomi

Læs mere

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B.

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 10.03.2015. Referat af: Referat nr. 6.1 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.03.15 kl. 18.30 21.45 Marts DIRIGENT: MAIBRITT GÛNTHER AD. 1 Fremmødte

Læs mere

Husorden Afdeling 8. Clematisvej 1, 3, 4 og 6, Bregnevej 1 11, Forbindelsesvejen 121, 123, 125, 131 og 133.

Husorden Afdeling 8. Clematisvej 1, 3, 4 og 6, Bregnevej 1 11, Forbindelsesvejen 121, 123, 125, 131 og 133. Husorden Afdeling 8 Clematisvej 1, 3, 4 og 6, Bregnevej 1 11, Forbindelsesvejen 121, 123, 125, 131 og 133. INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD SIDE INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 ANTENNER, PARABOLER

Læs mere

ASK NYT nr. 144 19. februar 2013 Redaktion Palle Kam Djursgård

ASK NYT nr. 144 19. februar 2013 Redaktion Palle Kam Djursgård Generalforsamling Den ordinære generalforsamling bliver afholdt mandag den 8. april 2013 kl. 19.00 og er blevet varslet inden udgangen af december i sidste ASK NYT ( 24, stk. 1). Generalforsamlingen afholdes

Læs mere

Ejerforeningen Dommervænget 4-14

Ejerforeningen Dommervænget 4-14 Ejerforeningen Dommervænget 4-14 År 2008, torsdag den 23. oktober, kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Dommervænget 4-14 hos Strandberg, Skomagergade 11, 4000 Roskilde. Tilstede

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. februar 2010 kl. 19.00 Den 10 feb. 2010

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. februar 2010 kl. 19.00 Den 10 feb. 2010 Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. februar 2010 kl. 19.00 Den 10 feb. 2010 Tilstede: Tanja, Ditte, Camilla, René, Mikkel, Thomas og Finn Referent: Finn 1) Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev

Læs mere

Sådan benytter du dig af håndværkerfradraget

Sådan benytter du dig af håndværkerfradraget Sådan benytter du dig af håndværkerfradraget Trænger dit køkken til en ny bordplade, dine træer til en kærlig beskæring eller mangler du en babysitter - så er håndværkerfradraget lige noget for dig. Håndværkerfradraget

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 1/6 2014

Referat af bestyrelsesmøde d. 1/6 2014 Referat af bestyrelsesmøde d. 1/6 2014 Afholdes: Dato: 1. juni Tid: kl. 10:00 Sted: Fælleshuset (O) = Orientering (D) = Diskussion (B) = Beslutning Fremmødte: Martin Jakobsen (lejl. 104); Lis Jespersen

Læs mere

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Juni 2011 Indledning Meningen med denne folder er først og fremmest at byde VELKOMMEN i afdelingen. REGINEHØJ bebyggelsen består af 5 stk. 7 etages blokke, som indeholder

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 Hvad består projektet af? Hvad skal der skiftes/renoveres i de enkelte opgange? Udskiftning af vandforsyningsrør (stigstrenge) og afløbsrør (faldstammer) i ejendommen.

Læs mere

Sjællandsgade 22. sg22.fsb.dk. Sjællandsgade 22. Sådan vedligeholder du dit nye badeværelse

Sjællandsgade 22. sg22.fsb.dk. Sjællandsgade 22. Sådan vedligeholder du dit nye badeværelse Sjællandsgade 22 sg22.fsb.dk Sjællandsgade 22 Sådan vedligeholder du dit nye badeværelse rev. juni 2015 1 lndhold Må jeg hænge ting op på væggene? Side 4 Fugt Side 5 Vægfliser Side 6 Gulvklinker Side 6

Læs mere

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen:

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen: Referat fra ejerforeningen matr.nr. 27 C Nørre Tranders Sofievej 40-246, 9000 Aalborg - generalforsamling onsdag den 13. januar 2010 kl. 19.00, afholdt i gildesalen i kælderen. Repræsenterede var følgende

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

September 2012. Vedligeholdelse og reparation. Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6. (Hvad gør man når noget går i stykker?

September 2012. Vedligeholdelse og reparation. Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6. (Hvad gør man når noget går i stykker? Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6 Vedligeholdelse og reparation (Hvad gør man når noget går i stykker?) September 2012 Baxi gasfyr og det øvrige varmesystem Nilan VGU (varmt brugsvand) Kloakker

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Husorden afdeling 88 - Skæphøj

Husorden afdeling 88 - Skæphøj Nærværende husorden er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen og vedtaget på det årlige afdelingsmøde. Denne reviderede udgave er vedtaget på afdelingsmødet den 27. september 2011. Vi lægger i husorden op

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Beboermøde for lejerne i Mikkelborg Park. Tirsdag d. 25. marts 2014 Beboerrepræsentationens årsberetning

Beboermøde for lejerne i Mikkelborg Park. Tirsdag d. 25. marts 2014 Beboerrepræsentationens årsberetning 1. Beboerrepræsentationen (BR) 2. Ejerforeningen og samarbejdet 3. Blue Vision Beboermøde for lejerne i Mikkelborg Park Tirsdag d. 25. marts 2014 Beboerrepræsentationens årsberetning 4. Vedligeholdelse

Læs mere

Til stede: Michael (MMN), Anders (AMS), Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) og Martin (ML) Fraværende: Maria og Julie(suppleanter)

Til stede: Michael (MMN), Anders (AMS), Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) og Martin (ML) Fraværende: Maria og Julie(suppleanter) 1 Referat til bestyrelsesmøde den 29. oktober 2012 kl. 18.00 Indhold 1. Formalia:... 1 2. Næste bestyrelsesmøde:... 1 3. Vagtperioder:... 1 4. Nye sager:... 2 5. Vicevært (ML):... 2 6. Økonomi:... 2 7.

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag. d. 12.09.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.09.04 kl. 18.30 23.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag. d. 12.09.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.09.04 kl. 18.30 23. DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, Freddy, David, Pia H.,Torben, Klaus, Pia K., René, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 8. Godkendt,

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen Beboermappe Side 1 VELKOMMEN I MØLLEPARKEN 1 Denne mappe er ment som en information om de forhold, der er gældende her i MØLLEPARKEN 1. MØLLEPARKEN 1 består af 9 rækkehuse med 98 ens lejemål, hvor hverandet

Læs mere

Referat af generalforsamling den 18. maj 2015

Referat af generalforsamling den 18. maj 2015 Andelsboligforeningen KIRSTEN KIMERS GÅRD Højdevej 31, st. th. 2300 København S Referat af generalforsamling den 18. maj 2015 Til generalforsamlingen var der fremmødt 36 andelshavere samt indleveret 5

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet Så skåner du også miljøet Vi har tidligere været vant til, at der var vand nok, og at vand er næsten gratis. Sådan er det ikke mere. I denne folder får du en række gode råd, som kan hjælpe dig til at bruge

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Bent Kohls og Jacob Carstensen Nytorv 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

Vejledning til lejerne

Vejledning til lejerne Vejledning til lejerne Postadresse: TDC Pensionskasse, Aarhus afd. Ejendomsservice Sletvej 30, 6-044 8310 Tranbjerg J e-mail: pensionejendom@tdc.dk telefon: 66 66 44 44 CVR-nr. 71967611 www.tdcpensionskasse.dk

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Stærevej 66, København NV UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. Når man får ny

Læs mere

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013.

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013. Sag nr. 52036 E/F Ibstrupparken III NOTAT vedr. Udskiftning af vandinstallationer Dato: 20.11.2012 Rev. 24.01.2013 Generalforsamling d. 21.03.2013 Indledning Efter besigtigelse af tilfældigt udvalgte boliger,

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5.

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5. Referat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Åparken 6 torsdag den 2. april 2009 kl. 18.30 i Lokalcenter Møllestien, Grønnegade 10, 8000 Århus C. Tilstede var repræsentanter fra følgende

Læs mere

TIL VORES NYE NABO ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND

TIL VORES NYE NABO ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND A/B Rungstedlund Lundtoftegade 24, gården 2200 København N www.ab-rungstedlund.dk TIL VORES NYE NABO I ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND Version 1.1 oktober 2014 VELKOMMEN! Vi håber du bliver glad for

Læs mere

1.12. Udskiftning af lyskilder og vedligeholdelse af øvrige tekniske installationer

1.12. Udskiftning af lyskilder og vedligeholdelse af øvrige tekniske installationer Bestyrelsen byder nye medlemmer af Ejerforeningen BSV 77-79 velkommen. I dette notat har bestyrelsen samlet relevante praktiske oplysninger. Såfremt du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen,

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00 Afholdelse hos Agnethe, Violvej 140B. Dagsorden: i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Horsens d. 7. april 2015 OBS vi mødes

Læs mere

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com 1 BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN www.bygmesterhaven.com På følgende sider findes lidt praktisk info INDHOLDSFORTEGNELSE 2 NYTTIGE TELEFONNUMRE side 3 Datea A/S Akutte

Læs mere

Godkendt af en enig bestyrelse, ingen bemærkninger. AD. 3 Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott og fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen.

Godkendt af en enig bestyrelse, ingen bemærkninger. AD. 3 Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott og fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen. DIRIGENT: MADS GREVE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) David Oszlak (DO) Knud Petersen (KP) Naseer Shah (NS) Aase B. Stisen (AAS)

Læs mere

Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION. Udskiftning af brugsvandsrør

Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION. Udskiftning af brugsvandsrør Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION Udskiftning af brugsvandsrør Juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel information... 3 Hvad skal der laves, når arbejdet går i gang?.... 3 Hvornår

Læs mere

Når du flytter fra din bolig

Når du flytter fra din bolig April 2013 Når du flytter fra din bolig Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig Opsigelse 3 måneders varsel Den nemmeste måde at opsige

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012.

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012. HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012 2 HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads 1. ANTENNE m.v. Beboerne

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Velkommen til Tranemosegård afd. 12

Velkommen til Tranemosegård afd. 12 Velkommen til Tranemosegård afd. 12 Generel information Vores afdeling består af mange forskellige mennesker. Det er vigtigt, at der er plads til alle, og vi må alle tage hensyn til hinanden. Afdelingen

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 7. maj 2012 kl. 17.00 22.00 Til stede: Afbud: Else Marie Petersen, Willy Døj, Connie Andersen, varmemester John Th. Jørgensen

Læs mere

Lidt om Nybrohave. Side 1

Lidt om Nybrohave. Side 1 Lidt om Nybrohave Ejendommen Nybrohave, Buddingevej 72, blev opført i 1939 som almennyttigt boligbyggeri. I 1967 blev ejendommen som så mange andre attraktive bebyggelser udstykket i ejerlejligheder. Efterhånden

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

Lejerforhold ved fraflytning

Lejerforhold ved fraflytning Lejerforhold ved fraflytning Indholdsfortegnelse Lejerforhold ved fraflytning Istandsættelse...side 3 Flyttesyn og fraflytningsrapport...side 4 Ombygning eller ændringer...side 4 Det koster penge at flytte

Læs mere

Generalforsamling i. Ejerforeningen Ringparken

Generalforsamling i. Ejerforeningen Ringparken Generalforsamling i Ejerforeningen Ringparken Dato: 24 marts 1999 Sted: Sønderborghus, Rød sal Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af tagprojekt 4. Forelæggelse og godkendelse

Læs mere

Indhold. Kontaktoplysninger... 2. Praktisk info... 3. Indflytning, liste over fejl og mangler... 10

Indhold. Kontaktoplysninger... 2. Praktisk info... 3. Indflytning, liste over fejl og mangler... 10 Indhold Kontaktoplysninger... 2 Praktisk info... 3 Indflytning, liste over fejl og mangler... 10 Lejekontrakt og tilføjelser til lejekontrakten... 11 Elregnskab... 12 Nøgler og nøglebeviser... 13 Opsigelse

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 17. marts 2006 Ref.: 8061/AH/mt År 2006, den 16. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Vi håber, du fik svar på dine spørgsmål, ellers kontakt bestyrelsen eller varmemesteren. Med venlig hilsen Bestyrelsen vinteren 2011

Vi håber, du fik svar på dine spørgsmål, ellers kontakt bestyrelsen eller varmemesteren. Med venlig hilsen Bestyrelsen vinteren 2011 Velkommen til Ejerforeningen Holmbladsgade 22 og Ålandsgade 1-17, og tillykke med din nye lejlighed! Denne pjece er tænkt som et supplement til vedtægterne, og den bør kunne hjælpe dig med diverse småproblemer,

Læs mere

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål Om at bo til leje Velkommen Velkommen til, du er nu lejer hos JMI Ejendomme A/S. Det er vores ønske, at du vil føle dig hjemme og godt tilpas i din nye bolig. Der kan dog være flere spørgsmål som trænger

Læs mere

Bestyrelsesformand (JØP/Provstebo) Bestyrelsesmedlem (beboer)

Bestyrelsesformand (JØP/Provstebo) Bestyrelsesmedlem (beboer) Referat fra bestyrelsesmøde den 30. juli 2014 Til stede var følgende: Aksel Bjørnsen Sanne Lensbæk Pia Bentzen Jørgen Christiansen Susanne Bøggild Bo Blaabjerg Kenn Jeppesen Bestyrelsesformand (JØP/Provstebo)

Læs mere

Ejerforeningen Vesterbrohus

Ejerforeningen Vesterbrohus Ejerforeningen Vesterbrohus Vesterbro 39 og Kirkegårdsgade 2, 9000 Aalborg Referat fra generalforsamling den 8. maj 2014 1. Optælling af stemmer, inkl. skriftlige 2. Valg af dirigent og referent 3. Bestyrelsens

Læs mere

Velkommen til Ejerlejlighedsforeningen. Dalum Centrum

Velkommen til Ejerlejlighedsforeningen. Dalum Centrum Velkommen til Ejerlejlighedsforeningen Dalum Centrum 1 December 2012 Med denne folder vil vi gerne byde dig velkommen til Dalum Centrum. Som ny beboer kan der være nogle praktiske spørgsmål eller problemer,

Læs mere

gælder radio og tv. Husorden for Beboere og deres gæster må ikke udvise støjende adfærd i opgange og kældergange. givet af Ejerlejlighedsforeningens

gælder radio og tv. Husorden for Beboere og deres gæster må ikke udvise støjende adfærd i opgange og kældergange. givet af Ejerlejlighedsforeningens 1 December 2012 gælder radio og tv. Husorden for Ejerlejlighedsforeningen Dalum Centrum. Der henvises endvidere til foreningens vedtægter. Orden Enhver beboer må iagttage, hvad der hører til god husorden

Læs mere

Ordensreglement. samt regler for husdyrhold, regler for benyttelse af forsamlingshus og regler for benyttelse af fællesvaskerier

Ordensreglement. samt regler for husdyrhold, regler for benyttelse af forsamlingshus og regler for benyttelse af fællesvaskerier Sorgenfrivang II Side 4 af 32 Ordensreglement samt regler for husdyrhold, regler for benyttelse af forsamlingshus og regler for benyttelse af fællesvaskerier Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor

Læs mere

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode.

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. Hvis du har spørgsmål til brochuren eller din fjernvarme, er du velkommen til at kontakte dit boligselskab eller dit varmeværk. Fjernvarmeguide til dig, der bor i lejlighed Gl. Kærvej 15. 6800 Varde Tlf.:

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Dagsorden og referat af bestyrelsesmøder Dato: Dagsorden Bestyrelsesmøde d. 25.03.2015 Deltagere ved mødet: Jakob Modigh, Jørn Christensen, Einar Estrup, Helle

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Referat af generalforsamling i GGG, Nyhavn 31, 22.maj 2012

Referat af generalforsamling i GGG, Nyhavn 31, 22.maj 2012 Referat af generalforsamling i GGG, Nyhavn 31, 22.maj 2012 Generalforsamlingen var indkaldt lovligt. Der valgtes dirigent, Lars Holtung, og formanden, Lisbeth Andersen, aflagde årsberetning: Vi har i det

Læs mere

Referat: Bestyrelsesmøde d. 3/5 2015

Referat: Bestyrelsesmøde d. 3/5 2015 Afholdt: Referat: Bestyrelsesmøde d. 3/5 2015 Dato: 3. maj 2015 Tid: kl. 10:00 Sted: Fælleshuset Fremmødte: Mathias (lejl. 13), Lis (lejl. 24), Martin (lejl. 104), Karina (lejl. 218). Dagsorden: 1. Posten

Læs mere

Velkommen til E/F Grøndalsbo

Velkommen til E/F Grøndalsbo Grønd Velkommen til bo Velkommen til Grøndalsbo Bestyrelsen for ejerforeningen Grøndalsbo vil gerne byde velkommen til vores ejendom. Ejendommen er opført i 1938, og har gennemgået en stor renovering i

Læs mere

INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN

INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN TIL EJERNE I RINGPARKEN 17/12-1998 VEDR: NYT TAG PÅ BLOKKENE I RINGPARKEN Der indkaldes hermed til EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING,

Læs mere

AAB afdeling 20 Nyt fra bestyrelsen - Juni 2012

AAB afdeling 20 Nyt fra bestyrelsen - Juni 2012 AAB afdeling 20 Nyt fra bestyrelsen - Juni 2012 Indholdsfortegnelse Vi skal have ny gårdmand... 1 Afdelingsmøde 18. September 2012... 2 Der renoveres fortove i Bavnevangen... 2 Storskrald, pap og haveaffald...

Læs mere

Husorden. Andelsbol igforeni ngen Terslev Skovpark. for. Matr. nr.: la Storgård, Terslev. Beliggende: Terslev Møllevej 10A - 32B, 4690 Haslev

Husorden. Andelsbol igforeni ngen Terslev Skovpark. for. Matr. nr.: la Storgård, Terslev. Beliggende: Terslev Møllevej 10A - 32B, 4690 Haslev Husorden for Andelsbol igforeni ngen Matr. nr.: la Storgård, Terslev Beliggende: Terslev Møllevej 10A - 32B, 4690 Haslev Revideret af bestyrelsen april. 2013 Denne husorden er udarbejdet af bestyrelsen

Læs mere

Punkt Vedrørende Bilag

Punkt Vedrørende Bilag Generalforsamlingsreferat Side 1 af 5 16. april 2010 Referat fra Ordinær generalforsamling Forening E/F Matrikel 1386, Ingerslevsgade 108 / Krusågade 35 Sted Navernes lokale, Ingerslevsgade 108, kld. tv.

Læs mere

Herunder de bemærkninger og kommentarere vi har modtaget sammen med skemaet.

Herunder de bemærkninger og kommentarere vi har modtaget sammen med skemaet. Herunder de bemærkninger og kommentarere vi har modtaget sammen med skemaet. 1. En klar forbedring, vi håber det fortsætter. 2. Vi syntes det virker fint. 3. Kan især mærke forskellen ved bad/hårvask.

Læs mere

Afdeling Adresse Antal lejemål Opførelsesår 6601 Sofievej 4 8 24 1949 6602 Dronninggårds Allé 6-10C 40 1952 6603 Sofievej 5 12 1982

Afdeling Adresse Antal lejemål Opførelsesår 6601 Sofievej 4 8 24 1949 6602 Dronninggårds Allé 6-10C 40 1952 6603 Sofievej 5 12 1982 1. Organisation Boligselskabet BSB Søllerød ejer tre ejendomme: Afdeling Adresse Antal lejemål Opførelsesår 6601 Sofievej 4 8 24 1949 6602 Dronninggårds Allé 6-10C 40 1952 6603 Sofievej 5 12 1982 Administrationen

Læs mere