DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14"

Transkript

1 DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 September 2015

2 Bestyrelsen: Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: E-post: Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th. Tlf: E-post: Medlem: Hans Hansen 8B 1.th. Tlf: E-post: Medlem: Gitte Dueholm 10C st.th. Tlf: E-post: Medlem: Hans Jørgen Rasmussen 4B 2.tv. Tlf: E-post: Suppleant: Dorte Graholy 4C 2.tv. Tlf: E-post: Uden for Bestyrelsen: Per Felt 4E 1-1 Tlf.: / E-post: Poul Ingerslev 8B 2.th. Tlf.: E-post: Ansvarsområde -Realadministration -Myndigheder -Anders Andersen -Betaling af regninger -Beboerbladet -Saltning og snerydning -Annoncer i beboerbladet -Svømmehallen -Grønt Udvalg -Havelejekontrakter -Dagsorden/referater -Vaskerikort/vaskerier -Vedligeholdsudvalg -ComX -Beboerhenvendelser -Festudvalg -Grønt Udvalg -Asfalt og kloakker -Reparation af asfalt -Hjemmesiden -Beboerbladet -Styring af vand og varme Foreningens hjemmeside: 2

3 VELKOMMEN! Følgende er blevet medlemmer af ejerlejlighedsforeningen: 8A, 1.th.: Dorte Graholy ( ) 6C, st.th.: Maiken Halben-Feld & Lasse V. Lucich ( ) 10C, 1.tv.: Natascha M. Jønsson & Christian N. Mogensen ( ) 4C, 2.tv.: Gitte & Michael Kristiansen ( ) Vi ønsker jer velkommen og håber, at I vil finde jer godt tilrette i vores bebyggelse! Bestyrelsen. DEN ÅRLIGE GENERALFORSAMLING Den ordinære generalforsamling vil i år blive afholdt torsdag d. 22. oktober 2015 kl på Restaurant Toppen, hvor der bliver budt på kaffe og kage, øl og sodavand. Det er en god anledning til at komme med ideer og holdninger og få dem diskuteret i plenum. Alle medlemmer af foreningen vil selvfølgelig modtage en formel indkaldelse senere, men vi vil gerne benytte lejligheden til at minde om, at forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,.. skal afgives skriftligt og være formanden i hænde senest 15. september.. jfr. foreningens vedtægter, 13, stk. 1. Forslag modtages i Bestyrelsens postkasse i kælderen ved 4E, i formandens postkasse, eller pr. e- post til formanden. Bestyrelsen. 3

4 UDVIDELSEN AF ROSKILDE BADET Bestyrelsen har fremsendt følgende til Roskilde Kommune, By, Kultur og Miljø: I forbindelse med den forestående udvidelse af Roskilde Badet, herunder vores forenings deltagelse i et informationsmøde herom, har en del af vores beboere stillet følgende spørgsmål: Er der i det kommende byggeri indarbejdet belysning af de stier der løber rundt om svømmehallen, herunder specielt belysning ved de to indfaldsstier fra Dommervænget? Roskilde Kommune har svaret, at dette spørgsmål vil blive drøftet på et statusmøde den 31. august Svar fra Roskilde Kommune vil kunne læses i næste beboerblad samt i næste referat fra vores bestyrelsesmøde på vores hjemmeside: På Bestyrelsens vegne, Jørn Boss. TØRRESNORENE Tørresnorene i tørreskurene er kun beregnet til almindeligt vasketøj ikke til gulvtæpper og andre tunge ting. Det kan snorene ikke holde til. Lars gårdmand. 4

5 NYT GRØNT UDVALG Per Felt og Else Jensen er beklageligvis udtrådt af Grønt Udvalg. I stedet træder Jørn Boss og Gitte Dueholm fra Bestyrelsen ind. Alt vil fortsætte som før, nogle opgaver vil dog overgå til Anders Andersen. På vegne af bestyrelsen, Jacob Gjedde. 5

6 GASFLASKER MÅ IKKE VÆRE I KÆLDEREN! Det er ulovligt, uforsvarligt og farligt at opbevare gasflasker i kælderen. Det kan medføre politianmeldelse, bøde og i værste fald fængselsstraf. Det er meget brandfarligt og eksplosivt. Hvis man er tvivl om opbevaring og bortskaffelse, kan man læse om det på beredskabets hjemmeside brs.dk eller på retsinformation.dk: Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser. Med venlig hilsen Bestyrelsen. 6

7 HUNDESKOV I DOMMERVÆNGET Bestyrelsen har modtaget nogle klager over løse hunde i vores fælles områder. Bestyrelsen arbejder derfor med et forslag om at omdanne Basketbanen bag ved Blok 4 til en Hundeskov. Dette vil indebære opsætning af en låge ved indgangen til det næsten lukkede område samt opsætning af trådhegn på de steder hvor eventuelt løse hunde kan slippe ud. Det er meningen at dette foreløbig skal være en forsøgsordning under forudsætning af at brugerne selvfølgelig samler efterladenskaber op efter deres hunde. Samtidig er det meningen at området stadig kan bruges til basket og anden leg, når der ikke er løse hunde i området. På Bestyrelsens vegne, Jørn Boss. SOMMERFESTEN Vi havde en meget hyggelig sommerfest med fælles grill. Der kom ikke så mange, så vi forsøger at placere festen i august til næste år så håber vi, at flere kan deltage. Måske har vi også derved en chance for at møde nogle af vores nye naboer. Med sensommerhilsen fra Festudvalget. VEDLIGEHOLDSPLAN FOR 2015/16 Den 1. juni overgik vi til et nyt regnskabsår for foreningen. Det betyder, at vi tog hul på et nyt år for vores vedligeholdsplan den som blev vedtaget på generalforsamlingen i oktober I det følgende fortæller vi om dette års vedligeholdsopgaver, og hvor langt vi er med at gennemføre dem. 7

8 Tagprojektet budget: kr. Som mange vil have bemærket, er vi i fuld gang med at få lagt nyt tagpap på Blok 4 og 14, og på de tilhørende garager. Arbejdet er færdigt i slutningen af september, og det holder sig inden for budgettet, så vi regner med at kunne afslutte hele tagprojektet i regnskabsåret 2017/18 som planlagt. 8 Det nye tag på Blok 14 er næsten færdigt Renovering af kloakker budget: kr. Vi ved af bitter erfaring, at vores kloakker ikke længere er i den stand, som da de blev etableret for næsten 50 år siden. Renovering er hundedyrt, så derfor har vi valgt at løse problemerne efterhånden som de dukker op, samtidig med, at vi får undersøgt nogle af strækningerne f.eks. med TV-inspektion og dermed får oplysninger om knækkede rør, indgroede trærødder og den slags. I første omgang har vi valgt at sikre

9 området fra vejen og mod Syd ind mod blokkene, inkl. P- pladserne. I indeværende regnskabsår har vi planlagt at få renoveret alle de ledninger, som der er konstateret problemer med, sådan at vi forhindrer, at der kommer vandpytter på P- pladserne. I skrivende stund er dette arbejde allerede sat i gang, og det skulle gerne være færdigt nu, hvor du læser dette. Vi har ikke turdet sætte arbejder i gang for hele budgettet, da året jo ikke er slut endnu, og vi kan risikere, at der senere i året opstår kedelige overraskelser. Destruktiv undersøgelse af vandrør m.v. budget: kr. Undersøgelsen af vandrørenes (inkl. faldstammerne) tilstand er ikke nået så langt, som vi havde ønsket. Men vi håber at kunne sige noget mere fast på generalforsamlingen. 1-års eftersyn af facaderenovering budget: 0 kr. Sidste år fik vi afsluttet renoveringen af bygningernes facader nye fuger mellem betonblokkene og omkring vinduerne, rensning og maling af betonvingerne mellem opgangene, samt renovering og maling af betonsoklen mod Vest. Som en fast del af kontrakten, er der blevet gennemført et 1-års gennemsyn for at se, om alt er som det skal være. Eftersynet viste, at alt ser OK ud dog var der nogle afskalninger på betonsoklen på en af blokkene, og entreprenøren vil i den nærmeste fremtid rette op på dette. Når fejlen er rettet, er kontrakten afsluttet. Vedligeholdsudvalget har besluttet, at vi også vil have gennemført et 5-års eftersyn. Det skal vi ganske vist betale for, men vi mener det er nødvendigt for at vi kan vurdere hvornår vi skal afsætte penge til en ny facaderenovering vi aner ikke, om det er om 5, 10 eller 20 år! Rensning af ventilationskanaler budget: kr. Som mange beboere har bemærket, så kunne det efterhånden godt være på tide at få renset ventilationskanalerne vi ved ikke, hvornår det sidst er blevet gjort. I årets vedligeholdsbudget er der derfor afsat penge til dette. 9

10 Indtil videre er der blevet gjort et forsøg med ventilationskanalerne for 6 lejligheder i en blok. Resultaterne tyder på, at vi måske kan få gennemført rensning af alle ventilationskanaler i alle blokkene i indeværende regnskabsår. Se herom andetsteds i bladet. Rensnings-specialisterne har gjort opmærksom på et problem, som vi egentlig godt vidste, at vi havde nemlig at der er en del beboere, som har tilsluttet mekanisk udluftning (emhætte i køkkenet og/eller elektrisk udluftning i badeværelset). Dette forstyrrer den fælles udluftning, men vi ved endnu ikke, om dette er direkte ulovligt, og om foreningen derfor kan forlange, at de pågældende beboere fjerner deres forstyrrende installationer. Nye tagventilatorer budget: kr. Vi har måttet udskifte en ventilatormotor på Blok 4, og det har brugt omkring halvdelen af budgettet. Vi regner med at udskifte motorerne efterhånden som de går i stykker og ikke kan repareres mere, og vores rådgivende ingeniør er i gang med at udarbejde anbefaling om, hvilken type vi bør bruge for eftertiden. Renovering af kældertrapper budget: kr. Forventes påbegyndt i løbet af efteråret. Mørtelfuger på garager budget: kr. Forventes påbegyndt i løbet af efteråret. Nye tørreskure budget: kr. Tørreskurene har fået nye tag, og tilbage står selve trækonstruktionen. Vores rådgivende ingeniør har anbefalet, at træet udskiftes, eftersom det efterhånden er temmelig medtaget. Men da dette vil koste skønsmæssigt kr., har vi ment, at vi godt kan leve med de nuværende tørreskure lidt endnu, forudsat at vi laver småreparationer, sådan at dørene fungerer. For tiden undersøger vi muligheden af at rense træværket for alger og give det en gang træbeskyttelse. 10

11 Energimærkning budget: kr. I vedligeholdsplanen for 2015/16 er der afsat penge til ny energimærkning, fordi vores nuværende energimærke er udstedt i december 2010 med en gyldighed på 5 år. Imidlertid er reglerne ændret, sådan at det nu har en gyldighed på 7 år. Det fremgår af Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger fra 2012 (BEK nr 673 af 25/06/2012). Vi udskyder derfor udgiften til I mellemtiden kan eventuelle sælgere af lejligheder henvise til bekendtgørelsen, hvis der bliver rejst tvivl om energimærkningens gyldighed. Vedligeholdsudvalget. RENSNING AF VENTILATIONS-SKAKTER Der vil blive foretaget rensning af alle ventilationskanalerne i hele bebyggelsen i løbet af efteråret. Der bliver hængt en seddel op i opgangene om, hvornår det bliver i den enkelte opgang. Håndværkerne skal have adgang til alle lejlighederne, og hvis man ikke er hjemme på dagen, kan man aflevere sin nøgle til mig. Lars gårdmand. 11

12 INDIVIDUELLE VANDMÅLERE Som vi tidligere har fortalt i beboerbladet, er der kommet lovkrav om, at der skal være individuelle målere på det varme vand sådan at hver lejlighed betaler for dens nøjagtige forbrug, i modsætning til nu, hvor udgiften til varmt vand fordeles skønsmæssigt på de enkelte lejligheder. Tankegangen bag loven er, at når hver enkelt lejlighed betaler direkte for forbruget, så vil der være en tilskyndelse til at spare på det varme vand. Loven siger dog også, at bebyggelser, hvor udgiften til at installere individuelle målere er for stor i forhold til den forventede besparelse, kan få dispensation af kommunen. Vi er derfor ved at få undersøgt hvor og hvordan målere kunne sættes op i vores bebyggelse, og hvad det ville koste. På baggrund af dette kan der tages en beslutning om, om vi skal søge dispensation, eller gå i gang med at få installeret målere. Forhåbentlig kan vi fremlægge et beslutningsforslag på den kommende generalforsamling. Vedligeholdsudvalget. LØSE HUNDE Bestyrelsen opfordrer beboerne til at holde deres hund i snor. Grunden er, at vi i bestyrelsen har modtaget klager over løsgående hunde. Beboere fortæller, at de er bange for hunde og ikke vil lade deres børn lege på legepladserne, hvis der er løse hunde. Derfor skal hundeejere holde deres hund i snor. Bestyrelsen er i øvrigt i gang med at få etableret en hundegård. På vegne af bestyrelsen, Jacob Gjedde. 12

13 MALING AF LEGEPLADSERNE En beboer har meldt sig til at male legepladserne. Men hun kunne godt bruge noget hjælp til projektet. Så hvis du har lyst til at hjælpe, og evt. gerne vil have lidt indflydelse på udseendet af legepladserne, så kontakt bestyrelsesformanden, så finder vi ud af noget. Det drejer sig om slibning, behandling af alger, maling og etablering af noget skridsikkert tape. På vegne af bestyrelsen, Jacob Gjedde. AFFALDSSKAKTERNE Vi er oppe på, at ca. 97% af alle beboerne lukker deres affaldsposer. Det er rigtig flot og tak for det! Lars gårdmand. TØRREGÅRDE Det var begyndt at regne ind i tørregårdene pga. utæt tag. Derfor var vi nødt til at skifte taget. Bestyrelsen har valgt 2 sorte plader, samt en gennemsigtig. Grunden er simpelthen, at det var billigere og holder længere. Så nu kan beboerne igen tørre deres tøj, selvom det regner. Døren til tørreskuret ved blok 6 er samtidig blevet lavet. på vegne af bestyrelsen, Jacob Gjedde. 13

14 PARKERING Bestyrelsen har fået nogle henvendelser fra beboere om, at det er ulovligt at vi uddeler bøder. Her er det vigtigt at understrege at det IKKE er bestyrelsen, der uddeler bøderne - det er kommunen. Så al henvendelse om bøder og parkering bør stiles til kommunen. Vi er i gang med at indhente tilbud på at få stribet parkeringsbåsene ordenligt op, og få dem ordenligt opdelt, samt at få etableret en handicapparkering ved blok 4. På vegne af bestyrelsen, Jacob Gjedde. MARKISER Nogle beboere har spurgt, om man må opsætte en markise ud fra sin altan. Det må man ikke jf. vedtægternes 9 stk. 3: Ejerlejlighedsejeren må ikke lade foretage ændringer, reparationer eller maling af ejerlejlighedens ydre eller ydersiden af vinduernes træværk eller lade opsætte skilte, reklamer, udvendige antenner, paraboler m.v. uden bestyrelsens samtykke. Det er blevet drøftet i bestyrelsen, og vi har besluttet, at markiser går under denne paragraf, og vi mener samtidigt at det ikke er hensigtsmæssigt at opsætte markiser. På vegne af bestyrelsen, Jacob Gjedde. 14

15 INFORMATION TIL NYE INDFLYTTERE Der flytter regelmæssigt beboere til E/F Dommervænget, og mange af disse kan være i tvivl om, hvor man får forskellige ting, hvad procedurer er i forskellige situationer, og hvad man må. Bestyrelsen er i gang med at udarbejde et velkomstbrev til nye indflyttere, hvor de får svar på mange af disse spørgsmål. På vegne af bestyrelsen, Jacob Gjedde. 15

16 ADMINISTRATORS HJØRNE Prisstigninger på ejerlejligheder giver dig måske mulighed for at spare på huslejen! 16 Boligpriserne er steget markant i København og Frederiksberg de seneste år, og når priserne stiger i hovedstaden, så kommer der, med lidt forsinkelse, også prisstigninger i Roskilde. Når priserne stiger i Roskilde, så stiger de også i Dommervænget. Det er næsten en naturlov, og vores søsterfirma RealMæglerne Lejkon oplever stor efterspørgsel på lejligheder i Dommervænget. Stor efterspørgsel giver også prisstigninger. Hvordan kan prisstigninger give besparelser på huslejen? Når man køber en ejerlejlighed må kreditforeningen maksimalt udlåne et beløb der svarer til 80% af boligens værdi, og resten af finansieringen er typisk en blanding af en kontant udbetaling og et boliglån i banken. Et boliglån i en bank har altid en meget højere rente end et kreditforeningslån, så det vil altid være attraktivt at erstatte et boliglån med et kreditforeningslån. Et boliglån i en bank er altid med variabel rente, og stiger renten på boliglånet stiger din husleje også. Omkostningerne (Årlige Omkostninger i Procent kaldet ÅOP) på et fastforrentet kreditforeningslån er ca. 3,00%.

17 Omkostningerne (ÅOP) på et boliglån varierer meget fra bank til bank, men vil typisk ligge fra 6,00% og opefter. Den dyreste ÅOP vi har set på mybanker.dk er 12,2%, altså et lån er der 4 gange dyrere end et kreditforeningslån! Der er altså rigtig god grund til at skifte boliglånet ud med et kreditforeningslån. Det er billigere, og vælger du et fastforrentet lån er det sikrere og du har mulighed for at konvertere lånet og dermed skære af restgælden, men det emne må vi tage op en anden gang. Et eksempel: Du købte for 4 5 år siden en 4-værelses lejlighed i Dommervænget for kr Den finansieres typisk på følgende måde: Kreditforeningslån (80% max) Boliglån i bank (15%) Udbetaling (5%) Købesum ialt kr kr kr kr I dag har ejerlejligheden måske en værdi på kr , og det medfører at du nu kan lave et kreditforeningslån på kr , og dermed indfri dit dyre boliglån. Det kan let give dig en månedlig besparelse på mindst kr. 500,00! Vi formidler gerne kontakt til en kreditforening, hvis du vil have undersøgt mulighederne for at indfri dit dyre boliglån. Kontakt Tonni Sørensen på eller Med venlig hilsen Tonni Sørensen, Direktør. 17

18 HAVER Der er en del af de lejede haver, som ikke lever op til de standardmål, eller de dispensationsregler, som er anført i lejekontrakterne. Ejerne af de haver, det drejer sig om, vil modtage et brev om tilbagelægning til de rigtige mål. Bestyrelsen er desuden i gang med at udfærdige en standardkontrakt til alle haverne. Grunden til, at vi håndhæver reglerne, er at vi får mange henvendelser fra beboere, som synes det ser rodet ud. Personligt mener jeg det er ærgerligt, at folk burer sig inde bag store hegn. Grunden til, at standardmålene på indhegningen er så lave (1,60 meter), er for at have et let, luftigt og indbydende miljø, der gør det attraktivt at bo i, hvilket dertil imødekommer et godt naboskab. På vegne af bestyrelsen, Jacob Gjedde. STJÅLET BIL? Der er flere, som har undret sig over en bil uden nummerplader på en af P-pladserne. Jeg har kontaktet Politiet, som har fundet ud af, at bilen ikke er stjålet, men har en ejer. Og inden længe får den nummerplader på. Lars gårdmand. 18

19 LEGEPLADSER Der blev fortaget en inspektion af legepladserne i foråret, som resulterede i en rapport. Der har nu været håndværkere og ordne de mangler, der stod beskrevet i rapporten. Nu skulle vores legepladser næsten leve op til de byggetekniske standarder. Så mangler de bare at blive forskønnet med noget maling. På vegne af bestyrelsen, Jacob Gjedde. MOTIONERING AF VENTILER I hver blok er der et sindrigt system af rør, som sørger for, at vi får varmt vand i radiatorerne og koldt og varmt vand i hanerne. Systemet indeholder mange vandhaner (af VVSerne kaldet ventiler). Nogle af dem er indstillet på helt åben. Andre er indstillet på delvist åben, fordi de skal regulere fordelingen af f.eks. det varme vand mellem de forskellige opgange. Ventiler har det med at kalke til, og de skal derfor motioneres en gang imellem for at sikre, at de kan lukkes, når der er behov for det f.eks. ved reparationer i en lejlighed. Hidtil har det været en af Anders Andersens opgaver at motionere ventiler, så de ikke gror fast. Bestyrelsen har imidlertid besluttet, at John Jensen VVS for fremtiden skal stå for denne opgave. På den måde sikrer vi os, at vi får en faglig forsvarlig gennemgang af blokkenes ventiler og herunder rådgivning om, hvad vi skal stille op med ventiler, som ikke længere virker godt nok. I tillæg hertil tjekker John Jensen VVS f.eks. også de snavs-samlere, som er i fjernvarmesystemet, sådan at vi sikrer os, at vi får den mest økonomiske udnyttelse af fjernvarmen. 19

20 John Jensen VVS gennemførte deres første gennemgang af vores systemer i juli. Det viste sig f.eks., at snavs-samleren i nogle af blokkene var helt fyldt. Ingen ved, hvornår de sidst er blevet tjekket måske aldrig siden 1968/69! Desuden var en del af ventilerne groet til med kalk og snavs, som billedet viser et eksempel på. Det ser ikke godt ud! Det er aftalt med John Jensen VVS, at de gennemfører et årligt tjek af ventilerne m.v., og dette er indarbejdet i vedligeholdsbudgettet. Vedligeholdsudvalget. 20

21 HØJVANDSLUKKERE For 5-6 år siden fik vi installeret højvandslukkere i kældrene i A- opgangene. Højvandslukkere skal sikre, at vores spildevand kun kan løbe ud af bygningen og i kloakken men ikke løbe tilbage i kælderen i tilfælde af forstoppelse længere fremme i kloakledningerne. Hvis vandet løber tilbage i kælderen, får vi kælderoversvømmelse, og det er rigtig skidt og dyrt! I juni fik vi et firma til at servicere alle højvandslukkerne, og de er nu blevet tjekket, renset og justeret. Højvandslukkere er ikke nogen 100% garanti, men de sørger i hvert fald for at forsinke en eventuel opstemning af vand. Vi vil sørge for at indføre et fremtidigt passende tjek af højvandslukkerne i vedligeholdsplanen, så vi sikrer os mod ubehagelige overraskelser. Vedligeholdsudvalget. 21

22 KOMPOST Der er på opfordring af Trine Borg fra blok 8 sat en kompostbeholder op ved blok 8. Bestyrelsen synes det er et rigtig godt tiltag, og kan sagtens se, at der skulle sættes kompostbeholdere op ved alle blokke. Mit generelle indtryk er, at beboerne er gode til at bruge komposten. Nogen har en lille spand stående i deres køkken, som de fylder kompost i, hvorefter de kommer den i kompostbeholderen. Jeg har været nede og kigge i beholderen og kan konstatere, at den bliver brugt efter hensigten og ikke som almindelig skraldespand, som man kunne frygte. Så en succeshistorie. Jubii:). Hvis beboere i andre blokke har lyst til at der skal opsættes en kompostbeholder, så skriv da gerne til Bestyrelsen. Så ser vi om det kan lade sig gøre. På vegne af Bestyrelsen, Jacob Gjedde. HÅNDVÆRKERFRADRAG/BOLIGJOBORDNINGEN Sådan fungerer fradragsordningen: Med BoligJobordningen kan du få fradrag for håndværkerudgifter til nyt køkken, bad m.m. Ordningen gælder montering af elementer, installation og fornyelse af el, vand, afløb, ventilation, istandsættelse af gulv samt maler- og tapetseropgaver. Og du kan få glæde af fradraget, uanset om du bor til leje eller i egen bolig. BoligJobordningen er et ligningsmæssigt fradrag på maks kr. årligt pr. person over 18 år i din husstand. Vær opmærksom på, at fradraget også gælder for hjemmeboende børn over 18 år. I en dansk gennemsnitskommune svarer skatteværdien af 22

23 fradraget til, at du får et tilskud på godt en tredjedel af lønudgifterne. I praksis betyder det flere håndværkertimer for pengene. Du skal blot sørge for at vælge en leverandør, som har et CVR-nummer og er momsregistreret. Det er betalingstidspunktet, der bestemmer, hvilket år fradraget gælder. Har du haft håndværkere i december, og du først betaler i januar, gælder fradraget for det nye år. Med BoligJobordningen skal du selv betale alle udgifter til materialer, men du har fradrag på arbejdslønnen. Du indberetter dine i Tast Selv under Indberet service fradrag (Håndværkerfradrag). Her skal du huske at indberette hver indbetaling for sig frem for dine samlede udgifter. Når du indberetter dine udgifter, skal du samtidig oplyse, hvilken håndværker der har udført arbejdet, hvornår arbejdet blev udført, og hvad du betalte i arbejdsløn. Derefter overfører SKAT de indtastede oplysninger som et fradrag på din årsopgørelse. Du får altså ikke et kontant tilskud her og nu. Er din forskudsopgørelse i øvrigt præcis, vil fradragsordningen indebære, at du til gengæld vil få overskydende skat tilbage, når din årsopgørelse er klar. På Bestyrelsens vegne, Jørn Boss. 23

24 24

25 LEDIGE GARAGER Der er for tiden 3 ledige garager: Blok 4 (port 13), Blok 10 (port 9) og Blok 12 (port 8). Ring til Anja Pettersson på tlf , eller send en til hvis du ønsker at leje en garage. Prisen er kun ca. 200 kr. pr. måned. Garagerne må kun benyttes til personbiler man kan altså ikke benytte dem til opbevaring af ting og sager. Hvis du er interesseret i at leje en garage, og der for tiden ikke er nogen ledig i den blok du er interesseret i, så kan du blive skrevet på ventelisten hos Anja Pettersson. HAR I EN PIGECYKEL TIL OVERS? Hvis der er nogen, der har en pigecykel str år, som ikke længere bruges, vil jeg gerne overtage den til Dansk Flygtningehjælps cykelkurser for flygtninge (det er rigtig godt at kunne cykle, når man bor i Roskilde!). Vi lærer kvinder at cykle, og mange af dem har så korte ben, at de bedst lærer cyklingens ædle kunst ved at øve sig på pigecykler. På forhånd tak for håndsrækningen! Poul Ingerslev, 8B 2.th., tlf

26 TAGENE FÅR UDSPYERE I forbindelse med den ny tagbelægning på Blok 4 og 14 bliver der også installeret såkaldte udspyere i gavlene. En udspyer er et rør, som kan lede vand væk for det tilfælde, at der kommer kraftig regn på et tidspunkt, hvor det normale afløb fra taget er delvist eller helt stoppet. Meget kraftige byger er i de senere år blevet mere almindelige, og hvis uheldet virkelig er ude, så får vi rigtig store problemer: Der vil komme vand ned i lejlighederne via ventilationsskakterne, og de elektriske installationer på taget vil blive sat ud af drift foruden at taget jo ikke er konstrueret med henblik på at kunne bære en stor mængde vand. Så udspyerne er altså en slags forsikring, som vi mente vi ikke kunne undlade, da vi blev præsenteret for ideen. For enden af blokkene vil der stikke et stålrør ud, og herfra vil vandet i en krisesituation plaske ned på jorden. Her er hullet boret i gavlmuren nogle centimeter over tagbelægningen. Herefter vil der blive indsat et stålrør, som stikker ca. 20 cm ud fra gavlen. 26

27 KALK I DRIKKEVANDET (stjålet fra Tilstoppede brusehoveder og kaffemaskiner er et kendt fænomen de steder i landet, hvor drikkevandet indeholder mest kalk som f.eks. i Roskilde. Drikkevandet i Danmark er normalt kendt for sin gode kvalitet. Nogle steder i landet er indholdet af kalk i vandet dog så højt, at det kan skade rørene. Hvilke gener giver kalk i vandet? Kalk kan sætte sig på varmelegemet og andre steder i opvaskemaskinen og dermed forkorte dens levetid. Ud over at kalkaflejringer udgør et kosmetisk problem, kan det også skabe andre gener. Kalk forkorter fx levetiden på varmtvandsbeholdere, vaske- og opvaskemaskiner, rør og fittings. Når kalken sætter sig fast på varmelegemerne og i rørene, bruger maskinerne mere energi og skal "arbejde hårdere". Hårdt vand kræver, at du skal bruge mere sæbe for at få dit tøj rent og derfor er det generelt slidsomt for tøjet at have meget kalk i vandet. Hvordan beskytter jeg mine ting imod kalk? Løbende aftørring af vand er den bedste kur mod kalk. Hvis du vil undgå kalk, skal badet altid tørres af efter brug og elkogeren skal konsekvent tømmes. I badet skal du svabre overfladerne og tørre dem efter med et håndklæde eller en klud hver gang du har været i bad - så behøver du kun sjældent at afkalke badet. I toilettet skal børsten bruges jævnligt (gerne dagligt), og du skal børste helt i bund og langs skyllekanten der skal dog bruges toiletrens i ny og næ af hygiejnehensyn. Når skaden er sket og kalken har sat sig fast, skal du have det fjernet. Fjern kalk på badeværelset Selv et spritnyt badeværelse kan på kort tid komme til at se kedeligt ud, hvis du ikke tager kampen op mod kalken. Læg nogle lag toiletpapir på det tilkalkede sted, hæld eddike på, og lade syren virke et stykke tid, fx natten over. Så er det let at fjerne kalken dagen efter. Du behøver ikke at ty til stærke rengøringsmidler for at komme kalken til livs, da kalk på håndvask, toilet og brusekabine nemt kan fjernes med helt almindelig husholdningseddike eller citronsyre. Eddike er fint til den daglige rengøring af toilettet, men hvis du kun gør rent én gang om ugen, så er det lettere at bruge eddikesyre. Eddikesyre fås som 32 procent og er en stærkt ætsende syre, der både kræver gummihandsker og masser af udluftning, når du arbejder med den. Eddikesyre skal fortyndes med 27

28 vand, hvor forholdet 1:4 er egnet til de fleste formål. Jo mere kalk der er, jo kraftigere koncentration kan det dog være nødvendigt at bruge. Det kan være nødvendigt at fortage behandlingen flere gange. Fjern kalk fra fliserne Fugerne mellem fliserne kan ikke tåle eddike og andre former for syre. Du kan klare problemet ved at skylle fugerne, så de bliver mættet med vand, inden du begynder din behandling med en syre. Fjern kalk i køkkenet Elkoger Hvis du skal undgå, at elkogeren er helt hvid af kalk, når du kigger ned i den, er det bedste råd at tømme den konsekvent efter brug, så vandet ikke for lov at lave sine aflejringer. Du kan dog ikke undgå, at der sætter sig kalkflager på indersiden. Fjern kalken ved at hælde fortyndet husholdningseddike eller citronsyre i elkedlen, kog blandingen op, og lad det stå et stykke tid, til kalken har løsnet sig. Skyld til slut elkedlen grundigt igennem, så du fjerner kalkrester og eddike. Gryder Hvis du koger din mad uden låg når du koger ris, pasta eller æg - vil du se, at kalk kan sætte sig som hvide ringe rundt i kanten. Anvend fortyndet husholdningseddike eller citronsyre på samme måde som i elkogeren, eller gnid blot en halv citron på det tørre kalkbelastede område. Kaffemaskine Er din kaffemaskine begyndt at sige nye lyde eller er den bare blevet langsommere om at gøre sit arbejde, så trænger den til afkalkning. Kør maskinen med fortyndet husholdningseddike eller citronsyre, og kør efterfølgende en omgang rent vand igennem, så den bliver klar til at brygge igen. Armatur Dyp et par vatrondeller i husholdningseddike og læg dem rundt om blandingsbatteriet. Det fjerner kalk og snavs. Vatrondeller er særligt gode, da de former sig og ligger fast. Lad vatrondellerne sidde 15 minutter og tør efter med et viskestykke. Perlatoren (filteret) i tuden af hanen skrues af og lægges i eddike i en halv times tid. 28

29 NØDTELEFONER Bestyrelsen har indgået aftale med de virksomheder inden for håndværk/service, som er nævnt nedenfor. Aftalen indebærer, at vi kan ringe til dem døgnet rundt i tilfælde af opstået skade. Hvis en beboer ringer efter hjælp i forbindelse med noget, der vedrører foreningen (fælles installationer), skal de angivne firmaer benyttes. Hvis man ringer efter hjælp i forbindelse med ens egen lejlighed (f.eks. et sprængt vandrør inde i lejligheden), bestemmer man selvfølgelig selv hvilken håndværker man vil benytte. Håndværk/Service: VVS: John Jensen VVS A/S (døgnvagt) VVS: Finn Jepsen vvs a/s (døgnvagt) EL: Fjordens El (døgnvagt) Roskilde Kloakservice (døgnvagt) f.eks. tilstoppet faldstamme Roskilde Låseservice (døgnvagt) Roskilde Forsyningsvirksomhed: El, vand og fjernvarme døgnvagt El en eller flere blokke mangler strøm Vand vandledningsbrud eller flere blokke mangler vand Fjernvarme flere blokke mangler varme / udvendigt brud Roskilde Brandvæsen

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14 DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 December 2015 Bestyrelsen: Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th. Tlf: 40

Læs mere

Andelsboligforeningen Studsgaarden

Andelsboligforeningen Studsgaarden Andelsboligforeningen Studsgaarden Bestyrelsens beretning 2009/2010 Som vi plejer sender vi bestyrelsens beretning ud før generalforsamlingen i stedet for at læse den højt ved generalforsamlingen så alle

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00.

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden byder velkommen 3. Gennemgang af tilstandsrapport/vedligeholdelsesplan v/ firmaet A4 4. Økonomi

Læs mere

Bestyrelsen for Ejerforeningen Farumhus byder velkommen til nye beboere i ejendommene på Ryttergårdsvej 16, 18 og 20 i Farum.

Bestyrelsen for Ejerforeningen Farumhus byder velkommen til nye beboere i ejendommene på Ryttergårdsvej 16, 18 og 20 i Farum. VELKOMMEN Bestyrelsen for Ejerforeningen Farumhus byder velkommen til nye beboere i ejendommene på Ryttergårdsvej 16, 18 og 20 i Farum. Husordenen for ejerforeningen er vedhæftet. Reglerne i husordenen

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 Sommervænget Juni 2015 Bestyrelsen Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th.

Læs mere

Ejerforeningen Birkeparken

Ejerforeningen Birkeparken Ejerforeningen Birkeparken 4. marts 2015 Pejling 2015 Status Vi har udleveret 78 spørgeskemaer. Og modtaget 45 spørgeskemaer modtaget retur. Enkelte spørgsmål er ikke besvaret af alle derfor summere antallet

Læs mere

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN VELKOMMEN TIL MIDTBYEN Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Hæftet er opdelt i tre afsnit: - DINE MULIGHEDER I MIDTBYEN - AFDELINGSBESTYRELSEN

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14 DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 Juni 2016 Bestyrelsen: Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th. Tlf: 40 35 55

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Vibo afdeling 118 Rengørings- og vedligeholdelsesvejledning til badeværelset

Vibo afdeling 118 Rengørings- og vedligeholdelsesvejledning til badeværelset Indholdsfortegnelse Afløb i baderum... 2 Rist.... 2 Vandlås... 2 Bordplade og vask... 4 Almindelig rengøring af bordplade og vask:... 4 Fjernelse af kalk... 4 Vedligeholdelse af Bordplade og vask:... 4

Læs mere

Når du flytter fra din bolig

Når du flytter fra din bolig April 2013 Når du flytter fra din bolig Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig Opsigelse 3 måneders varsel Den nemmeste måde at opsige

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26 Husorden Afdeling 21 Fjordparken 4-26 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING AFFALD BAD OG TOILET DØRE/VINDUER EL EMHÆTTER HAVER 5 HUSDYR (HUND/KAT) 6 MUSIK -

Læs mere

ASK NYT nr. 144 19. februar 2013 Redaktion Palle Kam Djursgård

ASK NYT nr. 144 19. februar 2013 Redaktion Palle Kam Djursgård Generalforsamling Den ordinære generalforsamling bliver afholdt mandag den 8. april 2013 kl. 19.00 og er blevet varslet inden udgangen af december i sidste ASK NYT ( 24, stk. 1). Generalforsamlingen afholdes

Læs mere

o.rr*de Referat af generalforsamling i E/F Dommervænget 4-14 4-14. 4000 Roskilde Eierleiliahedsforeni nqen Dommerv

o.rr*de Referat af generalforsamling i E/F Dommervænget 4-14 4-14. 4000 Roskilde Eierleiliahedsforeni nqen Dommerv Eierleiliahedsforeni nqen Dommerv 4-14. 4000 Roskilde Referat af generalforsamling i E/F Dommervænget 4-14 Den 261102011 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerlejlighedsforeningen Dommervænget

Læs mere

Husorden Afdeling 8. Clematisvej 1, 3, 4 og 6, Bregnevej 1 11, Forbindelsesvejen 121, 123, 125, 131 og 133.

Husorden Afdeling 8. Clematisvej 1, 3, 4 og 6, Bregnevej 1 11, Forbindelsesvejen 121, 123, 125, 131 og 133. Husorden Afdeling 8 Clematisvej 1, 3, 4 og 6, Bregnevej 1 11, Forbindelsesvejen 121, 123, 125, 131 og 133. INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD SIDE INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 ANTENNER, PARABOLER

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009.

Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

EJENDOMSPARTNER. Lejeforhold. ved fraflytning

EJENDOMSPARTNER. Lejeforhold. ved fraflytning EJENDOMSPARTNER Lejeforhold ved fraflytning Indholdsfortegnelse Istandsættelse... Side F lyttesyn og frafly tningsrapport... Side 4 3 D et koster penge at flytte... -også som lejer! U dgifterne i forbindelse

Læs mere

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 Hvad består projektet af? Hvad skal der skiftes/renoveres i de enkelte opgange? Udskiftning af vandforsyningsrør (stigstrenge) og afløbsrør (faldstammer) i ejendommen.

Læs mere

HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN

HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN Varmemesterkontor : Valhøjs Alle 121 i gavlen, telefon 3670 0317 Kontortid : Mandag og torsdag personlig henvendelse mellem kl.

Læs mere

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø År 2004, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø. Til stede var 21 ud af 28 ejerlejlighedsejere,

Læs mere

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål Om at bo til leje Velkommen Velkommen til, du er nu lejer hos JMI Ejendomme A/S. Det er vores ønske, at du vil føle dig hjemme og godt tilpas i din nye bolig. Der kan dog være flere spørgsmål som trænger

Læs mere

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning LEJERS GUIDE Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning INDEN/VED INDFLYTNING Praktiske forberedelser inden indflytning Det anbefales at lejer inden indflytning sørger for at flytte adresse

Læs mere

INFORMATIONSMØDE TIRSDAG 8. APRIL, KL. 19 I BEBOERLOKALET BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFDELING 4

INFORMATIONSMØDE TIRSDAG 8. APRIL, KL. 19 I BEBOERLOKALET BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFDELING 4 INFORMATIONSMØDE TIRSDAG 8. APRIL, KL. 19 I BEBOERLOKALET BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFDELING 4 Marts 2014 Afdelingen har besluttet, at der skal foretages en udskiftning af varmerør og

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Bent Kohls og Jacob Carstensen Nytorv 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION. Udskiftning af brugsvandsrør

Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION. Udskiftning af brugsvandsrør Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION Udskiftning af brugsvandsrør Juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel information... 3 Hvad skal der laves, når arbejdet går i gang?.... 3 Hvornår

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B.

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 10.03.2015. Referat af: Referat nr. 6.1 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.03.15 kl. 18.30 21.45 Marts DIRIGENT: MAIBRITT GÛNTHER AD. 1 Fremmødte

Læs mere

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com 1 BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN www.bygmesterhaven.com På følgende sider findes lidt praktisk info INDHOLDSFORTEGNELSE 2 NYTTIGE TELEFONNUMRE side 3 Datea A/S Akutte

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 5. maj 2010 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 5. maj 2010 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 5. maj 2010 kl. 18.30 Til stede: Lina, Tom, Bo, Kristian, Thor og Jørgen. Afbud: Ida Marie Dagsorden 1. Informationer til bestyrelsen og indkomne mails 2. Status på

Læs mere

Sådan benytter du dig af håndværkerfradraget

Sådan benytter du dig af håndværkerfradraget Sådan benytter du dig af håndværkerfradraget Trænger dit køkken til en ny bordplade, dine træer til en kærlig beskæring eller mangler du en babysitter - så er håndværkerfradraget lige noget for dig. Håndværkerfradraget

Læs mere

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget I forbindelse med informationsmødet den 29. september 2015 og genhusningsmødet den 7. oktober 2015, er der blevet stillet en række spørgsmål som er blevet

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

Overtrædelser af ovenstående vil medføre, at den enkelte holdes ansvarlig for de af ejerforeningen afholdte omkostninger til oprydning heraf.

Overtrædelser af ovenstående vil medføre, at den enkelte holdes ansvarlig for de af ejerforeningen afholdte omkostninger til oprydning heraf. Husorden Affald: I affaldsskakten må der alene smides lukkede affaldsposer, der er egnede til at komme ned i skakten. Der må således ikke smides hele pizzabakker eller andre større genstande ned i skakten.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. februar 2010 kl. 19.00 Den 10 feb. 2010

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. februar 2010 kl. 19.00 Den 10 feb. 2010 Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. februar 2010 kl. 19.00 Den 10 feb. 2010 Tilstede: Tanja, Ditte, Camilla, René, Mikkel, Thomas og Finn Referent: Finn 1) Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Referat fra informationsmøde om renovering i afd. 3 Ryhaven 8. oktober 2013 kl. 19.00

Referat fra informationsmøde om renovering i afd. 3 Ryhaven 8. oktober 2013 kl. 19.00 Referat fra informationsmøde om renovering i afd. 3 Ryhaven 8. oktober 2013 kl. 19.00 Læses sammen med PowerPoint-showet fra mødet. Fremmødt: ca. 90 beboere, to Bascon-medarbejdere og medarbejdere fra

Læs mere

Husorden afdeling 14 - Tuestensvej

Husorden afdeling 14 - Tuestensvej Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder også, at der er en række love, vedtægter og regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. I din afdeling er der desuden af beboerne

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004

Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004 Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004 Deltagere: Lejlighed 1, 2 (m. fuldmagt), 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 og 22

Læs mere

Ejerforeningen Vesterbrohus

Ejerforeningen Vesterbrohus Ejerforeningen Vesterbrohus Vesterbro 39 og Kirkegårdsgade 2, 9000 Aalborg Referat fra generalforsamling den 8. maj 2014 1. Optælling af stemmer, inkl. skriftlige 2. Valg af dirigent og referent 3. Bestyrelsens

Læs mere

Lejerforhold ved fraflytning

Lejerforhold ved fraflytning Lejerforhold ved fraflytning Indholdsfortegnelse Lejerforhold ved fraflytning Istandsættelse...side 3 Flyttesyn og fraflytningsrapport...side 4 Ombygning eller ændringer...side 4 Det koster penge at flytte

Læs mere

HUSORDEN REGLER OG RETNINGSLINIER FOR AFDELING 007 MERN GAMLE SKOLE

HUSORDEN REGLER OG RETNINGSLINIER FOR AFDELING 007 MERN GAMLE SKOLE HUSORDEN REGLER OG RETNINGSLINIER FOR AFDELING 007 MERN GAMLE SKOLE INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 GENERELT HUSDYRHOLD... 3 FORSIKRINGER... 3 ANTENNER... 4 SKILTNING... 4 I LEJLIGHEDEN KØLESKABE,

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden og henvisninger For Ejerforeningen Enghavehus Matr. 267 & 268 af Kongens Enghave. Marts 2013

Husorden og henvisninger For Ejerforeningen Enghavehus Matr. 267 & 268 af Kongens Enghave. Marts 2013 Husorden og henvisninger For Ejerforeningen Enghavehus Matr. 267 & 268 af Kongens Enghave Marts 2013 Indhold 1. Gyldighed og henvisninger 2. Brandsikring 2.1 Bekendtgørelse om brandsikring 2.2 Andre ting

Læs mere

Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne Aftaler med 3. part - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører Denne retningslinje beskriver, hvordan det foregår, når afdelingen indgår en

Læs mere

Husorden. En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9.

Husorden. En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9. Husorden En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9. Ordensreglementet medvirker til at skabe et godt boligmiljø. Derfor er det vigtigt, at du sætter dig ind i det og efterlever det. Emnerne står i

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 21. april 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 Sted: Hos Nina og Rune, 4. th. Dato: Den 18. april 2013 fra kl. 19:30 Deltagere: Christoffer st.tv. Søren st.th. - Henriette 1. tv. - Mie og Charlotte

Læs mere

Beretning for året 2013 i E/F Garnisonsparken

Beretning for året 2013 i E/F Garnisonsparken Beretning for året 2013 i E/F Garnisonsparken En bestyrelsesberetning handler om det år, der er gået siden sidste generalforsamling. Lad os tænker et år tilbage til sidste generalforsamling. På det tidspunkt

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Bilag 1. Generalforsamling A/B Lykkehøj 28. april 2015 Velkommen til A/B Lykkehøjs generalforsamling 2015. Særlig velkomst til de nye andelshavere som er kommet til i det forgangne år. Vi har inviteret

Læs mere

Referat: Bestyrelsesmøde d. 3/5 2015

Referat: Bestyrelsesmøde d. 3/5 2015 Afholdt: Referat: Bestyrelsesmøde d. 3/5 2015 Dato: 3. maj 2015 Tid: kl. 10:00 Sted: Fælleshuset Fremmødte: Mathias (lejl. 13), Lis (lejl. 24), Martin (lejl. 104), Karina (lejl. 218). Dagsorden: 1. Posten

Læs mere

Rådsmøde den 9/3 2008 kl. 19.00 i Centerbygningen

Rådsmøde den 9/3 2008 kl. 19.00 i Centerbygningen Rådsmøde den 9/3 2008 kl. 19.00 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede: Louise Grann Anderson (LGA) 19D Bettina Jørgensen () 20F Kasper Østergaard Linde (KØL) 8A Solvej Hansen (SH) 15F Cecilie Vej-Hansen

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat. 05-07-2015 13:30 Søborg Hovedgade 143, st. th 2860 Søborg. Højebo. Møde indkaldt af: Rikke Mønster

Bestyrelsesmøde. Referat. 05-07-2015 13:30 Søborg Hovedgade 143, st. th 2860 Søborg. Højebo. Møde indkaldt af: Rikke Mønster Bestyrelsesmøde Højebo 05-07-2015 13:30 Søborg Hovedgade 143, st. th 2860 Søborg Møde indkaldt af: Mødetype: Bestyrelsesmøde Referent: Deltagere: Ditte Hansen, Laila Lystoft Referat 1. Punkt på Underskrivning

Læs mere

Dan har indhentet en række tilbud på renoveringsarbejder omfattende følgende:

Dan har indhentet en række tilbud på renoveringsarbejder omfattende følgende: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i ejerforeningen Odinsvej 1,1A og 1B. Generalforsamlingen afholdes enten søndag den 7. december

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Regninger vil fremover sendes pr. mail til godkendelse, og det er muligt via brugernavn og password at få adgang til gårdens økonomi online.

Regninger vil fremover sendes pr. mail til godkendelse, og det er muligt via brugernavn og password at få adgang til gårdens økonomi online. Referater 2008-2009. Referat bestyrelsesmøde d. 10. februar 2009 Til stede: Frank, Karina, Grete, Jakob og Pia Information til Gården: Vi har skiftet administrator, det er fremover DATEA der er ansvarlig

Læs mere

Klargøring af lejemål ved fraflytning

Klargøring af lejemål ved fraflytning Klargøring af lejemål ved fraflytning 1 Huskeliste Det kan være stressende at flytte, og det er nemt at miste overblikket over, hvad der er rengjort og ordnet og hvad der mangler i forbindelse med en flytning.

Læs mere

virker kloakken ikke?

virker kloakken ikke? virker kloakken ikke? KLOAKFORSYNINGEN Reparation Rensning Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet

Læs mere

Bestyrelsen for Ejerforeningen Farumhus byder velkommen til nye beboere i ejendommene på Ryttergårdsvej 16, 18 og 20 i Farum.

Bestyrelsen for Ejerforeningen Farumhus byder velkommen til nye beboere i ejendommene på Ryttergårdsvej 16, 18 og 20 i Farum. VELKOMMEN Bestyrelsen for Ejerforeningen Farumhus byder velkommen til nye beboere i ejendommene på Ryttergårdsvej 16, 18 og 20 i Farum. Husordenen for ejerforeningen er vedhæftet. Reglerne i husordenen

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

TORVEPARKEN Åstedvej 2, 2730 Herlev tlf. 44 94 52 37 - fax 44 94 52 47 Afdelingskontor tlf. 44 94 45 36 HUSORDEN FOR TORVEPARKEN

TORVEPARKEN Åstedvej 2, 2730 Herlev tlf. 44 94 52 37 - fax 44 94 52 47 Afdelingskontor tlf. 44 94 45 36 HUSORDEN FOR TORVEPARKEN TORVEPARKEN Åstedvej 2, 2730 Herlev tlf. 44 94 52 37 - fax 44 94 52 47 Afdelingskontor tlf. 44 94 45 36 HUSORDEN FOR TORVEPARKEN Beboere er pligtige at efterkomme de af selskabet, afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Vordingborg Boligselskab Rådhustorvet 15 4760 Vordingborg 15. marts 2011 HUS- OG HAVEORDEN

Vordingborg Boligselskab Rådhustorvet 15 4760 Vordingborg 15. marts 2011 HUS- OG HAVEORDEN Vordingborg Boligselskab Rådhustorvet 15 4760 Vordingborg 15. marts 2011 HUS- OG HAVEORDEN For beboere i Vordingborg Boligselskab, Afdeling 424, Egelyparken, Præstø Under henvisning til husleje kontraktens

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Saltværkshuse 23.2.2016 1 2 Der var 64 boliger repræsenteret på mødet, hvilket svarer til 37,9 % Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse

Læs mere

Husorden. Sidst, men ikke mindst påtal selv eventuelle overtrædelser af husordenen over for dine medbeboere, det kommer man som regel længst med.

Husorden. Sidst, men ikke mindst påtal selv eventuelle overtrædelser af husordenen over for dine medbeboere, det kommer man som regel længst med. Husorden Det er vigtigt, at du læser denne husorden omhyggeligt igennem, da gentagne overtrædelser vil kunne medføre en opsigelse eller ophævelse af dit lejemål. Er du/i forældre, vil det være af stor

Læs mere

Vedligeholds vejledning for Carl Nielsens Plads

Vedligeholds vejledning for Carl Nielsens Plads Vedligeholds vejledning for Carl Nielsens Plads Indhold: Vedligeholdsopgaver og interval 2013 2017... 2 Vejledning 1 - Rens og smør beslag... 3 Vejledning 2 - Kontrol af vindues træ rammer... 4 Vejledning

Læs mere

Denne husorden erstatter tidligere husorden. Denne husorden er aktiv ved flertalsafstemning.

Denne husorden erstatter tidligere husorden. Denne husorden er aktiv ved flertalsafstemning. Denne husorden erstatter tidligere husorden. Denne husorden er aktiv ved flertalsafstemning. Beboere og gæster opfordres til at vise hensynsfuldhed overfor hinanden og ejendommen. Alle skal aktivt bidrage

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Referat fra Generalforsamling Poul Buåsvej 30-36 den 8. april 2013

Referat fra Generalforsamling Poul Buåsvej 30-36 den 8. april 2013 Referat fra Generalforsamling Poul Buåsvej 30-36 den 8. april 2013 Der var fremmødt mødt 10 ejere inklusive bestyrelsen til generalforsamlingen. Pkt. 1 Valg af Dirigent og referent: Jens Andersen valgt

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

afd. 6 Juni 2015 HVEM HVAD HVOR AFDELING 6 SIRIUSPARKEN

afd. 6 Juni 2015 HVEM HVAD HVOR AFDELING 6 SIRIUSPARKEN HVEM HVAD HVOR I AFDELING 6 SIRIUSPARKEN VELKOMMEN: Når man som nyindflytter står med et spørgsmål af praktisk karakter vedrørende afdelingen, eller man som gammel beboer har glemt hvordan var det nu det

Læs mere

Ekstra Ordinær Generalforsamling Torsdag d. 24. September 2009

Ekstra Ordinær Generalforsamling Torsdag d. 24. September 2009 Ekstra Ordinær Generalforsamling Torsdag d. 24. September 2009 Dagsorden er følgende: 1) Valg af dirigent og referent 2) Gennemgang af hovedpunkter og konklusioner i den af foreningens tekniske rådgiver

Læs mere

Tillægshusorden Boligforeningen Neptun

Tillægshusorden Boligforeningen Neptun Tillægshusorden Boligforeningen Neptun Indholdsfortegnelse Afd. 3 Ryttervej. Afd. 4 Nedre Mosevej. Afd. 6 Hede-, Lyng- og Porsevej. Afd. 7 Skarpæs- og Parkvej. Afd. 9 Mosegårds og Skarpæsvej. Afd. 10/12

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Torsdag d. 10/9 2015 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster Næstformand og kasserer Karina Jensen - sekretær (mødesekretær)

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Din bolig dit hjem Brug råderetten

Din bolig dit hjem Brug råderetten Din bolig dit hjem Brug råderetten Januar 2016 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Du må lave forandringsarbejde og forbedringsarbejde. nogle af dem

Læs mere

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 17 Marts 2013 Lathyrushaven FORÅR I LATHYRUSHAVEN 2013. Indhold: Velkommen til nye beboere - Ejendomskontoret

Læs mere

KOLLEGIERNE I UNIVERSITETSPARKEN KOLLEGIANERRÅDET

KOLLEGIERNE I UNIVERSITETSPARKEN KOLLEGIANERRÅDET Valgmandsforsamling, 15. september 2015 1) Valg af dirigent Kollegianerrådet indstiller Christian Vrist Holm, 7, st. Vrist er valgt. Valgmandsforsamlingen er rettidigt indkaldt og budgettet i rette tid.

Læs mere

Bestyrelsesformand (JØP/Provstebo) Bestyrelsesmedlem (beboer)

Bestyrelsesformand (JØP/Provstebo) Bestyrelsesmedlem (beboer) Referat fra bestyrelsesmøde den 30. juli 2014 Til stede var følgende: Aksel Bjørnsen Sanne Lensbæk Pia Bentzen Jørgen Christiansen Susanne Bøggild Bo Blaabjerg Kenn Jeppesen Bestyrelsesformand (JØP/Provstebo)

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

DVB København afd. 4, Valby og Amager

DVB København afd. 4, Valby og Amager Husorden for afd. 4, Valby og Amager. I en almen boligafdeling vedtager beboerne på afdelingsmødet bestemmelserne i en husorden. Et regelsæt i en husorden skal medvirke til, at der i boligafdelingen hersker

Læs mere

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen Beboermappe Side 1 VELKOMMEN I MØLLEPARKEN 1 Denne mappe er ment som en information om de forhold, der er gældende her i MØLLEPARKEN 1. MØLLEPARKEN 1 består af 9 rækkehuse med 98 ens lejemål, hvor hverandet

Læs mere

Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012.

Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012. d. 12. september 2012 Kære Beboer. Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012. Mødet foregår i beboerlokalet og starter kl. 19.00, men dørene åbner allerede kl. 18.30,

Læs mere

Husorden afdeling 76 - Skansehøj

Husorden afdeling 76 - Skansehøj Vedtaget på beboermøde d. marts 2004 Vedtægterne for Østjysk Bolig foreskriver, at der for hver afdeling skal udarbejdes et husordensreglement, i erkendelse af, at det skaber tryghed og tilfredshed, når

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00.

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00. Generalforsamlingen blev afholdt på Johannesskolen, Troels Lundsvej 15, 2000 Frederiksberg. Der var fremmødt repræsentanter fra 13 af 28 enheder, hvoraf disse repræsenterede 1.286 af ejendommens 2.627

Læs mere

2) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde Rene havde rettelser, som Finn tilføjer til sit referat og medbringer på næste møde.

2) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde Rene havde rettelser, som Finn tilføjer til sit referat og medbringer på næste møde. Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. marts 2010 kl. 20.00 Afbud: Camilla 1) Godkendelse af dagsorden Godkendt med tilføjelser. Fælles Forum Konklusion Loftsrum Kælderrumsopgørelse 2) Godkendelse

Læs mere

SPAR VAND - SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET

SPAR VAND - SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET SPAR VAND - SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET BADEVÆRELSET Badeværelset er det sted, hvor næsten to tredjedele af hjemmets vandforbrug foregår. Vi skyller ud i toilettet, tager varme bade om vinteren

Læs mere

Vand i kælderen. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd

Vand i kælderen. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Vand i kælderen Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Forsyning Helsingør Spildevand A/S Februar 2011 Hvorfor denne information? Du er måske en af de 6500 grundejere i Helsingør Kommune, som har en kælder

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11 HUSORDEN FOR FARUMGADE 7-9 - 11 Indledning!... 1 IKRAFTTRÆDEN AF HUSORDEN!... 2 Affald!... 2 Altaner og altankasser!... 2 Ansvar og forsikring!... 2 Antenner og paraboler!... 2 Bad og toilet!... 3 Døre

Læs mere

April 2013. Bedre trivsel Bedre fællesskab Bedre bolig Hvordan får du det godt med dine naboer og din boligafdeling. BRØNDBYPARKEN Afdeling.

April 2013. Bedre trivsel Bedre fællesskab Bedre bolig Hvordan får du det godt med dine naboer og din boligafdeling. BRØNDBYPARKEN Afdeling. April 2013 Bedre trivsel Bedre fællesskab Bedre bolig Hvordan får du det godt med dine naboer og din boligafdeling BRØNDBYPARKEN Afdeling. 3 I Danmark bor hver 5. familie i en almen bolig, hus, lejlighed

Læs mere