DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14"

Transkript

1 DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 September 2015

2 Bestyrelsen: Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: E-post: Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th. Tlf: E-post: Medlem: Hans Hansen 8B 1.th. Tlf: E-post: Medlem: Gitte Dueholm 10C st.th. Tlf: E-post: Medlem: Hans Jørgen Rasmussen 4B 2.tv. Tlf: E-post: Suppleant: Dorte Graholy 4C 2.tv. Tlf: E-post: Uden for Bestyrelsen: Per Felt 4E 1-1 Tlf.: / E-post: Poul Ingerslev 8B 2.th. Tlf.: E-post: Ansvarsområde -Realadministration -Myndigheder -Anders Andersen -Betaling af regninger -Beboerbladet -Saltning og snerydning -Annoncer i beboerbladet -Svømmehallen -Grønt Udvalg -Havelejekontrakter -Dagsorden/referater -Vaskerikort/vaskerier -Vedligeholdsudvalg -ComX -Beboerhenvendelser -Festudvalg -Grønt Udvalg -Asfalt og kloakker -Reparation af asfalt -Hjemmesiden -Beboerbladet -Styring af vand og varme Foreningens hjemmeside: 2

3 VELKOMMEN! Følgende er blevet medlemmer af ejerlejlighedsforeningen: 8A, 1.th.: Dorte Graholy ( ) 6C, st.th.: Maiken Halben-Feld & Lasse V. Lucich ( ) 10C, 1.tv.: Natascha M. Jønsson & Christian N. Mogensen ( ) 4C, 2.tv.: Gitte & Michael Kristiansen ( ) Vi ønsker jer velkommen og håber, at I vil finde jer godt tilrette i vores bebyggelse! Bestyrelsen. DEN ÅRLIGE GENERALFORSAMLING Den ordinære generalforsamling vil i år blive afholdt torsdag d. 22. oktober 2015 kl på Restaurant Toppen, hvor der bliver budt på kaffe og kage, øl og sodavand. Det er en god anledning til at komme med ideer og holdninger og få dem diskuteret i plenum. Alle medlemmer af foreningen vil selvfølgelig modtage en formel indkaldelse senere, men vi vil gerne benytte lejligheden til at minde om, at forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,.. skal afgives skriftligt og være formanden i hænde senest 15. september.. jfr. foreningens vedtægter, 13, stk. 1. Forslag modtages i Bestyrelsens postkasse i kælderen ved 4E, i formandens postkasse, eller pr. e- post til formanden. Bestyrelsen. 3

4 UDVIDELSEN AF ROSKILDE BADET Bestyrelsen har fremsendt følgende til Roskilde Kommune, By, Kultur og Miljø: I forbindelse med den forestående udvidelse af Roskilde Badet, herunder vores forenings deltagelse i et informationsmøde herom, har en del af vores beboere stillet følgende spørgsmål: Er der i det kommende byggeri indarbejdet belysning af de stier der løber rundt om svømmehallen, herunder specielt belysning ved de to indfaldsstier fra Dommervænget? Roskilde Kommune har svaret, at dette spørgsmål vil blive drøftet på et statusmøde den 31. august Svar fra Roskilde Kommune vil kunne læses i næste beboerblad samt i næste referat fra vores bestyrelsesmøde på vores hjemmeside: På Bestyrelsens vegne, Jørn Boss. TØRRESNORENE Tørresnorene i tørreskurene er kun beregnet til almindeligt vasketøj ikke til gulvtæpper og andre tunge ting. Det kan snorene ikke holde til. Lars gårdmand. 4

5 NYT GRØNT UDVALG Per Felt og Else Jensen er beklageligvis udtrådt af Grønt Udvalg. I stedet træder Jørn Boss og Gitte Dueholm fra Bestyrelsen ind. Alt vil fortsætte som før, nogle opgaver vil dog overgå til Anders Andersen. På vegne af bestyrelsen, Jacob Gjedde. 5

6 GASFLASKER MÅ IKKE VÆRE I KÆLDEREN! Det er ulovligt, uforsvarligt og farligt at opbevare gasflasker i kælderen. Det kan medføre politianmeldelse, bøde og i værste fald fængselsstraf. Det er meget brandfarligt og eksplosivt. Hvis man er tvivl om opbevaring og bortskaffelse, kan man læse om det på beredskabets hjemmeside brs.dk eller på retsinformation.dk: Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser. Med venlig hilsen Bestyrelsen. 6

7 HUNDESKOV I DOMMERVÆNGET Bestyrelsen har modtaget nogle klager over løse hunde i vores fælles områder. Bestyrelsen arbejder derfor med et forslag om at omdanne Basketbanen bag ved Blok 4 til en Hundeskov. Dette vil indebære opsætning af en låge ved indgangen til det næsten lukkede område samt opsætning af trådhegn på de steder hvor eventuelt løse hunde kan slippe ud. Det er meningen at dette foreløbig skal være en forsøgsordning under forudsætning af at brugerne selvfølgelig samler efterladenskaber op efter deres hunde. Samtidig er det meningen at området stadig kan bruges til basket og anden leg, når der ikke er løse hunde i området. På Bestyrelsens vegne, Jørn Boss. SOMMERFESTEN Vi havde en meget hyggelig sommerfest med fælles grill. Der kom ikke så mange, så vi forsøger at placere festen i august til næste år så håber vi, at flere kan deltage. Måske har vi også derved en chance for at møde nogle af vores nye naboer. Med sensommerhilsen fra Festudvalget. VEDLIGEHOLDSPLAN FOR 2015/16 Den 1. juni overgik vi til et nyt regnskabsår for foreningen. Det betyder, at vi tog hul på et nyt år for vores vedligeholdsplan den som blev vedtaget på generalforsamlingen i oktober I det følgende fortæller vi om dette års vedligeholdsopgaver, og hvor langt vi er med at gennemføre dem. 7

8 Tagprojektet budget: kr. Som mange vil have bemærket, er vi i fuld gang med at få lagt nyt tagpap på Blok 4 og 14, og på de tilhørende garager. Arbejdet er færdigt i slutningen af september, og det holder sig inden for budgettet, så vi regner med at kunne afslutte hele tagprojektet i regnskabsåret 2017/18 som planlagt. 8 Det nye tag på Blok 14 er næsten færdigt Renovering af kloakker budget: kr. Vi ved af bitter erfaring, at vores kloakker ikke længere er i den stand, som da de blev etableret for næsten 50 år siden. Renovering er hundedyrt, så derfor har vi valgt at løse problemerne efterhånden som de dukker op, samtidig med, at vi får undersøgt nogle af strækningerne f.eks. med TV-inspektion og dermed får oplysninger om knækkede rør, indgroede trærødder og den slags. I første omgang har vi valgt at sikre

9 området fra vejen og mod Syd ind mod blokkene, inkl. P- pladserne. I indeværende regnskabsår har vi planlagt at få renoveret alle de ledninger, som der er konstateret problemer med, sådan at vi forhindrer, at der kommer vandpytter på P- pladserne. I skrivende stund er dette arbejde allerede sat i gang, og det skulle gerne være færdigt nu, hvor du læser dette. Vi har ikke turdet sætte arbejder i gang for hele budgettet, da året jo ikke er slut endnu, og vi kan risikere, at der senere i året opstår kedelige overraskelser. Destruktiv undersøgelse af vandrør m.v. budget: kr. Undersøgelsen af vandrørenes (inkl. faldstammerne) tilstand er ikke nået så langt, som vi havde ønsket. Men vi håber at kunne sige noget mere fast på generalforsamlingen. 1-års eftersyn af facaderenovering budget: 0 kr. Sidste år fik vi afsluttet renoveringen af bygningernes facader nye fuger mellem betonblokkene og omkring vinduerne, rensning og maling af betonvingerne mellem opgangene, samt renovering og maling af betonsoklen mod Vest. Som en fast del af kontrakten, er der blevet gennemført et 1-års gennemsyn for at se, om alt er som det skal være. Eftersynet viste, at alt ser OK ud dog var der nogle afskalninger på betonsoklen på en af blokkene, og entreprenøren vil i den nærmeste fremtid rette op på dette. Når fejlen er rettet, er kontrakten afsluttet. Vedligeholdsudvalget har besluttet, at vi også vil have gennemført et 5-års eftersyn. Det skal vi ganske vist betale for, men vi mener det er nødvendigt for at vi kan vurdere hvornår vi skal afsætte penge til en ny facaderenovering vi aner ikke, om det er om 5, 10 eller 20 år! Rensning af ventilationskanaler budget: kr. Som mange beboere har bemærket, så kunne det efterhånden godt være på tide at få renset ventilationskanalerne vi ved ikke, hvornår det sidst er blevet gjort. I årets vedligeholdsbudget er der derfor afsat penge til dette. 9

10 Indtil videre er der blevet gjort et forsøg med ventilationskanalerne for 6 lejligheder i en blok. Resultaterne tyder på, at vi måske kan få gennemført rensning af alle ventilationskanaler i alle blokkene i indeværende regnskabsår. Se herom andetsteds i bladet. Rensnings-specialisterne har gjort opmærksom på et problem, som vi egentlig godt vidste, at vi havde nemlig at der er en del beboere, som har tilsluttet mekanisk udluftning (emhætte i køkkenet og/eller elektrisk udluftning i badeværelset). Dette forstyrrer den fælles udluftning, men vi ved endnu ikke, om dette er direkte ulovligt, og om foreningen derfor kan forlange, at de pågældende beboere fjerner deres forstyrrende installationer. Nye tagventilatorer budget: kr. Vi har måttet udskifte en ventilatormotor på Blok 4, og det har brugt omkring halvdelen af budgettet. Vi regner med at udskifte motorerne efterhånden som de går i stykker og ikke kan repareres mere, og vores rådgivende ingeniør er i gang med at udarbejde anbefaling om, hvilken type vi bør bruge for eftertiden. Renovering af kældertrapper budget: kr. Forventes påbegyndt i løbet af efteråret. Mørtelfuger på garager budget: kr. Forventes påbegyndt i løbet af efteråret. Nye tørreskure budget: kr. Tørreskurene har fået nye tag, og tilbage står selve trækonstruktionen. Vores rådgivende ingeniør har anbefalet, at træet udskiftes, eftersom det efterhånden er temmelig medtaget. Men da dette vil koste skønsmæssigt kr., har vi ment, at vi godt kan leve med de nuværende tørreskure lidt endnu, forudsat at vi laver småreparationer, sådan at dørene fungerer. For tiden undersøger vi muligheden af at rense træværket for alger og give det en gang træbeskyttelse. 10

11 Energimærkning budget: kr. I vedligeholdsplanen for 2015/16 er der afsat penge til ny energimærkning, fordi vores nuværende energimærke er udstedt i december 2010 med en gyldighed på 5 år. Imidlertid er reglerne ændret, sådan at det nu har en gyldighed på 7 år. Det fremgår af Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger fra 2012 (BEK nr 673 af 25/06/2012). Vi udskyder derfor udgiften til I mellemtiden kan eventuelle sælgere af lejligheder henvise til bekendtgørelsen, hvis der bliver rejst tvivl om energimærkningens gyldighed. Vedligeholdsudvalget. RENSNING AF VENTILATIONS-SKAKTER Der vil blive foretaget rensning af alle ventilationskanalerne i hele bebyggelsen i løbet af efteråret. Der bliver hængt en seddel op i opgangene om, hvornår det bliver i den enkelte opgang. Håndværkerne skal have adgang til alle lejlighederne, og hvis man ikke er hjemme på dagen, kan man aflevere sin nøgle til mig. Lars gårdmand. 11

12 INDIVIDUELLE VANDMÅLERE Som vi tidligere har fortalt i beboerbladet, er der kommet lovkrav om, at der skal være individuelle målere på det varme vand sådan at hver lejlighed betaler for dens nøjagtige forbrug, i modsætning til nu, hvor udgiften til varmt vand fordeles skønsmæssigt på de enkelte lejligheder. Tankegangen bag loven er, at når hver enkelt lejlighed betaler direkte for forbruget, så vil der være en tilskyndelse til at spare på det varme vand. Loven siger dog også, at bebyggelser, hvor udgiften til at installere individuelle målere er for stor i forhold til den forventede besparelse, kan få dispensation af kommunen. Vi er derfor ved at få undersøgt hvor og hvordan målere kunne sættes op i vores bebyggelse, og hvad det ville koste. På baggrund af dette kan der tages en beslutning om, om vi skal søge dispensation, eller gå i gang med at få installeret målere. Forhåbentlig kan vi fremlægge et beslutningsforslag på den kommende generalforsamling. Vedligeholdsudvalget. LØSE HUNDE Bestyrelsen opfordrer beboerne til at holde deres hund i snor. Grunden er, at vi i bestyrelsen har modtaget klager over løsgående hunde. Beboere fortæller, at de er bange for hunde og ikke vil lade deres børn lege på legepladserne, hvis der er løse hunde. Derfor skal hundeejere holde deres hund i snor. Bestyrelsen er i øvrigt i gang med at få etableret en hundegård. På vegne af bestyrelsen, Jacob Gjedde. 12

13 MALING AF LEGEPLADSERNE En beboer har meldt sig til at male legepladserne. Men hun kunne godt bruge noget hjælp til projektet. Så hvis du har lyst til at hjælpe, og evt. gerne vil have lidt indflydelse på udseendet af legepladserne, så kontakt bestyrelsesformanden, så finder vi ud af noget. Det drejer sig om slibning, behandling af alger, maling og etablering af noget skridsikkert tape. På vegne af bestyrelsen, Jacob Gjedde. AFFALDSSKAKTERNE Vi er oppe på, at ca. 97% af alle beboerne lukker deres affaldsposer. Det er rigtig flot og tak for det! Lars gårdmand. TØRREGÅRDE Det var begyndt at regne ind i tørregårdene pga. utæt tag. Derfor var vi nødt til at skifte taget. Bestyrelsen har valgt 2 sorte plader, samt en gennemsigtig. Grunden er simpelthen, at det var billigere og holder længere. Så nu kan beboerne igen tørre deres tøj, selvom det regner. Døren til tørreskuret ved blok 6 er samtidig blevet lavet. på vegne af bestyrelsen, Jacob Gjedde. 13

14 PARKERING Bestyrelsen har fået nogle henvendelser fra beboere om, at det er ulovligt at vi uddeler bøder. Her er det vigtigt at understrege at det IKKE er bestyrelsen, der uddeler bøderne - det er kommunen. Så al henvendelse om bøder og parkering bør stiles til kommunen. Vi er i gang med at indhente tilbud på at få stribet parkeringsbåsene ordenligt op, og få dem ordenligt opdelt, samt at få etableret en handicapparkering ved blok 4. På vegne af bestyrelsen, Jacob Gjedde. MARKISER Nogle beboere har spurgt, om man må opsætte en markise ud fra sin altan. Det må man ikke jf. vedtægternes 9 stk. 3: Ejerlejlighedsejeren må ikke lade foretage ændringer, reparationer eller maling af ejerlejlighedens ydre eller ydersiden af vinduernes træværk eller lade opsætte skilte, reklamer, udvendige antenner, paraboler m.v. uden bestyrelsens samtykke. Det er blevet drøftet i bestyrelsen, og vi har besluttet, at markiser går under denne paragraf, og vi mener samtidigt at det ikke er hensigtsmæssigt at opsætte markiser. På vegne af bestyrelsen, Jacob Gjedde. 14

15 INFORMATION TIL NYE INDFLYTTERE Der flytter regelmæssigt beboere til E/F Dommervænget, og mange af disse kan være i tvivl om, hvor man får forskellige ting, hvad procedurer er i forskellige situationer, og hvad man må. Bestyrelsen er i gang med at udarbejde et velkomstbrev til nye indflyttere, hvor de får svar på mange af disse spørgsmål. På vegne af bestyrelsen, Jacob Gjedde. 15

16 ADMINISTRATORS HJØRNE Prisstigninger på ejerlejligheder giver dig måske mulighed for at spare på huslejen! 16 Boligpriserne er steget markant i København og Frederiksberg de seneste år, og når priserne stiger i hovedstaden, så kommer der, med lidt forsinkelse, også prisstigninger i Roskilde. Når priserne stiger i Roskilde, så stiger de også i Dommervænget. Det er næsten en naturlov, og vores søsterfirma RealMæglerne Lejkon oplever stor efterspørgsel på lejligheder i Dommervænget. Stor efterspørgsel giver også prisstigninger. Hvordan kan prisstigninger give besparelser på huslejen? Når man køber en ejerlejlighed må kreditforeningen maksimalt udlåne et beløb der svarer til 80% af boligens værdi, og resten af finansieringen er typisk en blanding af en kontant udbetaling og et boliglån i banken. Et boliglån i en bank har altid en meget højere rente end et kreditforeningslån, så det vil altid være attraktivt at erstatte et boliglån med et kreditforeningslån. Et boliglån i en bank er altid med variabel rente, og stiger renten på boliglånet stiger din husleje også. Omkostningerne (Årlige Omkostninger i Procent kaldet ÅOP) på et fastforrentet kreditforeningslån er ca. 3,00%.

17 Omkostningerne (ÅOP) på et boliglån varierer meget fra bank til bank, men vil typisk ligge fra 6,00% og opefter. Den dyreste ÅOP vi har set på mybanker.dk er 12,2%, altså et lån er der 4 gange dyrere end et kreditforeningslån! Der er altså rigtig god grund til at skifte boliglånet ud med et kreditforeningslån. Det er billigere, og vælger du et fastforrentet lån er det sikrere og du har mulighed for at konvertere lånet og dermed skære af restgælden, men det emne må vi tage op en anden gang. Et eksempel: Du købte for 4 5 år siden en 4-værelses lejlighed i Dommervænget for kr Den finansieres typisk på følgende måde: Kreditforeningslån (80% max) Boliglån i bank (15%) Udbetaling (5%) Købesum ialt kr kr kr kr I dag har ejerlejligheden måske en værdi på kr , og det medfører at du nu kan lave et kreditforeningslån på kr , og dermed indfri dit dyre boliglån. Det kan let give dig en månedlig besparelse på mindst kr. 500,00! Vi formidler gerne kontakt til en kreditforening, hvis du vil have undersøgt mulighederne for at indfri dit dyre boliglån. Kontakt Tonni Sørensen på eller Med venlig hilsen Tonni Sørensen, Direktør. 17

18 HAVER Der er en del af de lejede haver, som ikke lever op til de standardmål, eller de dispensationsregler, som er anført i lejekontrakterne. Ejerne af de haver, det drejer sig om, vil modtage et brev om tilbagelægning til de rigtige mål. Bestyrelsen er desuden i gang med at udfærdige en standardkontrakt til alle haverne. Grunden til, at vi håndhæver reglerne, er at vi får mange henvendelser fra beboere, som synes det ser rodet ud. Personligt mener jeg det er ærgerligt, at folk burer sig inde bag store hegn. Grunden til, at standardmålene på indhegningen er så lave (1,60 meter), er for at have et let, luftigt og indbydende miljø, der gør det attraktivt at bo i, hvilket dertil imødekommer et godt naboskab. På vegne af bestyrelsen, Jacob Gjedde. STJÅLET BIL? Der er flere, som har undret sig over en bil uden nummerplader på en af P-pladserne. Jeg har kontaktet Politiet, som har fundet ud af, at bilen ikke er stjålet, men har en ejer. Og inden længe får den nummerplader på. Lars gårdmand. 18

19 LEGEPLADSER Der blev fortaget en inspektion af legepladserne i foråret, som resulterede i en rapport. Der har nu været håndværkere og ordne de mangler, der stod beskrevet i rapporten. Nu skulle vores legepladser næsten leve op til de byggetekniske standarder. Så mangler de bare at blive forskønnet med noget maling. På vegne af bestyrelsen, Jacob Gjedde. MOTIONERING AF VENTILER I hver blok er der et sindrigt system af rør, som sørger for, at vi får varmt vand i radiatorerne og koldt og varmt vand i hanerne. Systemet indeholder mange vandhaner (af VVSerne kaldet ventiler). Nogle af dem er indstillet på helt åben. Andre er indstillet på delvist åben, fordi de skal regulere fordelingen af f.eks. det varme vand mellem de forskellige opgange. Ventiler har det med at kalke til, og de skal derfor motioneres en gang imellem for at sikre, at de kan lukkes, når der er behov for det f.eks. ved reparationer i en lejlighed. Hidtil har det været en af Anders Andersens opgaver at motionere ventiler, så de ikke gror fast. Bestyrelsen har imidlertid besluttet, at John Jensen VVS for fremtiden skal stå for denne opgave. På den måde sikrer vi os, at vi får en faglig forsvarlig gennemgang af blokkenes ventiler og herunder rådgivning om, hvad vi skal stille op med ventiler, som ikke længere virker godt nok. I tillæg hertil tjekker John Jensen VVS f.eks. også de snavs-samlere, som er i fjernvarmesystemet, sådan at vi sikrer os, at vi får den mest økonomiske udnyttelse af fjernvarmen. 19

20 John Jensen VVS gennemførte deres første gennemgang af vores systemer i juli. Det viste sig f.eks., at snavs-samleren i nogle af blokkene var helt fyldt. Ingen ved, hvornår de sidst er blevet tjekket måske aldrig siden 1968/69! Desuden var en del af ventilerne groet til med kalk og snavs, som billedet viser et eksempel på. Det ser ikke godt ud! Det er aftalt med John Jensen VVS, at de gennemfører et årligt tjek af ventilerne m.v., og dette er indarbejdet i vedligeholdsbudgettet. Vedligeholdsudvalget. 20

21 HØJVANDSLUKKERE For 5-6 år siden fik vi installeret højvandslukkere i kældrene i A- opgangene. Højvandslukkere skal sikre, at vores spildevand kun kan løbe ud af bygningen og i kloakken men ikke løbe tilbage i kælderen i tilfælde af forstoppelse længere fremme i kloakledningerne. Hvis vandet løber tilbage i kælderen, får vi kælderoversvømmelse, og det er rigtig skidt og dyrt! I juni fik vi et firma til at servicere alle højvandslukkerne, og de er nu blevet tjekket, renset og justeret. Højvandslukkere er ikke nogen 100% garanti, men de sørger i hvert fald for at forsinke en eventuel opstemning af vand. Vi vil sørge for at indføre et fremtidigt passende tjek af højvandslukkerne i vedligeholdsplanen, så vi sikrer os mod ubehagelige overraskelser. Vedligeholdsudvalget. 21

22 KOMPOST Der er på opfordring af Trine Borg fra blok 8 sat en kompostbeholder op ved blok 8. Bestyrelsen synes det er et rigtig godt tiltag, og kan sagtens se, at der skulle sættes kompostbeholdere op ved alle blokke. Mit generelle indtryk er, at beboerne er gode til at bruge komposten. Nogen har en lille spand stående i deres køkken, som de fylder kompost i, hvorefter de kommer den i kompostbeholderen. Jeg har været nede og kigge i beholderen og kan konstatere, at den bliver brugt efter hensigten og ikke som almindelig skraldespand, som man kunne frygte. Så en succeshistorie. Jubii:). Hvis beboere i andre blokke har lyst til at der skal opsættes en kompostbeholder, så skriv da gerne til Bestyrelsen. Så ser vi om det kan lade sig gøre. På vegne af Bestyrelsen, Jacob Gjedde. HÅNDVÆRKERFRADRAG/BOLIGJOBORDNINGEN Sådan fungerer fradragsordningen: Med BoligJobordningen kan du få fradrag for håndværkerudgifter til nyt køkken, bad m.m. Ordningen gælder montering af elementer, installation og fornyelse af el, vand, afløb, ventilation, istandsættelse af gulv samt maler- og tapetseropgaver. Og du kan få glæde af fradraget, uanset om du bor til leje eller i egen bolig. BoligJobordningen er et ligningsmæssigt fradrag på maks kr. årligt pr. person over 18 år i din husstand. Vær opmærksom på, at fradraget også gælder for hjemmeboende børn over 18 år. I en dansk gennemsnitskommune svarer skatteværdien af 22

23 fradraget til, at du får et tilskud på godt en tredjedel af lønudgifterne. I praksis betyder det flere håndværkertimer for pengene. Du skal blot sørge for at vælge en leverandør, som har et CVR-nummer og er momsregistreret. Det er betalingstidspunktet, der bestemmer, hvilket år fradraget gælder. Har du haft håndværkere i december, og du først betaler i januar, gælder fradraget for det nye år. Med BoligJobordningen skal du selv betale alle udgifter til materialer, men du har fradrag på arbejdslønnen. Du indberetter dine i Tast Selv under Indberet service fradrag (Håndværkerfradrag). Her skal du huske at indberette hver indbetaling for sig frem for dine samlede udgifter. Når du indberetter dine udgifter, skal du samtidig oplyse, hvilken håndværker der har udført arbejdet, hvornår arbejdet blev udført, og hvad du betalte i arbejdsløn. Derefter overfører SKAT de indtastede oplysninger som et fradrag på din årsopgørelse. Du får altså ikke et kontant tilskud her og nu. Er din forskudsopgørelse i øvrigt præcis, vil fradragsordningen indebære, at du til gengæld vil få overskydende skat tilbage, når din årsopgørelse er klar. På Bestyrelsens vegne, Jørn Boss. 23

24 24

25 LEDIGE GARAGER Der er for tiden 3 ledige garager: Blok 4 (port 13), Blok 10 (port 9) og Blok 12 (port 8). Ring til Anja Pettersson på tlf , eller send en til hvis du ønsker at leje en garage. Prisen er kun ca. 200 kr. pr. måned. Garagerne må kun benyttes til personbiler man kan altså ikke benytte dem til opbevaring af ting og sager. Hvis du er interesseret i at leje en garage, og der for tiden ikke er nogen ledig i den blok du er interesseret i, så kan du blive skrevet på ventelisten hos Anja Pettersson. HAR I EN PIGECYKEL TIL OVERS? Hvis der er nogen, der har en pigecykel str år, som ikke længere bruges, vil jeg gerne overtage den til Dansk Flygtningehjælps cykelkurser for flygtninge (det er rigtig godt at kunne cykle, når man bor i Roskilde!). Vi lærer kvinder at cykle, og mange af dem har så korte ben, at de bedst lærer cyklingens ædle kunst ved at øve sig på pigecykler. På forhånd tak for håndsrækningen! Poul Ingerslev, 8B 2.th., tlf

26 TAGENE FÅR UDSPYERE I forbindelse med den ny tagbelægning på Blok 4 og 14 bliver der også installeret såkaldte udspyere i gavlene. En udspyer er et rør, som kan lede vand væk for det tilfælde, at der kommer kraftig regn på et tidspunkt, hvor det normale afløb fra taget er delvist eller helt stoppet. Meget kraftige byger er i de senere år blevet mere almindelige, og hvis uheldet virkelig er ude, så får vi rigtig store problemer: Der vil komme vand ned i lejlighederne via ventilationsskakterne, og de elektriske installationer på taget vil blive sat ud af drift foruden at taget jo ikke er konstrueret med henblik på at kunne bære en stor mængde vand. Så udspyerne er altså en slags forsikring, som vi mente vi ikke kunne undlade, da vi blev præsenteret for ideen. For enden af blokkene vil der stikke et stålrør ud, og herfra vil vandet i en krisesituation plaske ned på jorden. Her er hullet boret i gavlmuren nogle centimeter over tagbelægningen. Herefter vil der blive indsat et stålrør, som stikker ca. 20 cm ud fra gavlen. 26

27 KALK I DRIKKEVANDET (stjålet fra Tilstoppede brusehoveder og kaffemaskiner er et kendt fænomen de steder i landet, hvor drikkevandet indeholder mest kalk som f.eks. i Roskilde. Drikkevandet i Danmark er normalt kendt for sin gode kvalitet. Nogle steder i landet er indholdet af kalk i vandet dog så højt, at det kan skade rørene. Hvilke gener giver kalk i vandet? Kalk kan sætte sig på varmelegemet og andre steder i opvaskemaskinen og dermed forkorte dens levetid. Ud over at kalkaflejringer udgør et kosmetisk problem, kan det også skabe andre gener. Kalk forkorter fx levetiden på varmtvandsbeholdere, vaske- og opvaskemaskiner, rør og fittings. Når kalken sætter sig fast på varmelegemerne og i rørene, bruger maskinerne mere energi og skal "arbejde hårdere". Hårdt vand kræver, at du skal bruge mere sæbe for at få dit tøj rent og derfor er det generelt slidsomt for tøjet at have meget kalk i vandet. Hvordan beskytter jeg mine ting imod kalk? Løbende aftørring af vand er den bedste kur mod kalk. Hvis du vil undgå kalk, skal badet altid tørres af efter brug og elkogeren skal konsekvent tømmes. I badet skal du svabre overfladerne og tørre dem efter med et håndklæde eller en klud hver gang du har været i bad - så behøver du kun sjældent at afkalke badet. I toilettet skal børsten bruges jævnligt (gerne dagligt), og du skal børste helt i bund og langs skyllekanten der skal dog bruges toiletrens i ny og næ af hygiejnehensyn. Når skaden er sket og kalken har sat sig fast, skal du have det fjernet. Fjern kalk på badeværelset Selv et spritnyt badeværelse kan på kort tid komme til at se kedeligt ud, hvis du ikke tager kampen op mod kalken. Læg nogle lag toiletpapir på det tilkalkede sted, hæld eddike på, og lade syren virke et stykke tid, fx natten over. Så er det let at fjerne kalken dagen efter. Du behøver ikke at ty til stærke rengøringsmidler for at komme kalken til livs, da kalk på håndvask, toilet og brusekabine nemt kan fjernes med helt almindelig husholdningseddike eller citronsyre. Eddike er fint til den daglige rengøring af toilettet, men hvis du kun gør rent én gang om ugen, så er det lettere at bruge eddikesyre. Eddikesyre fås som 32 procent og er en stærkt ætsende syre, der både kræver gummihandsker og masser af udluftning, når du arbejder med den. Eddikesyre skal fortyndes med 27

28 vand, hvor forholdet 1:4 er egnet til de fleste formål. Jo mere kalk der er, jo kraftigere koncentration kan det dog være nødvendigt at bruge. Det kan være nødvendigt at fortage behandlingen flere gange. Fjern kalk fra fliserne Fugerne mellem fliserne kan ikke tåle eddike og andre former for syre. Du kan klare problemet ved at skylle fugerne, så de bliver mættet med vand, inden du begynder din behandling med en syre. Fjern kalk i køkkenet Elkoger Hvis du skal undgå, at elkogeren er helt hvid af kalk, når du kigger ned i den, er det bedste råd at tømme den konsekvent efter brug, så vandet ikke for lov at lave sine aflejringer. Du kan dog ikke undgå, at der sætter sig kalkflager på indersiden. Fjern kalken ved at hælde fortyndet husholdningseddike eller citronsyre i elkedlen, kog blandingen op, og lad det stå et stykke tid, til kalken har løsnet sig. Skyld til slut elkedlen grundigt igennem, så du fjerner kalkrester og eddike. Gryder Hvis du koger din mad uden låg når du koger ris, pasta eller æg - vil du se, at kalk kan sætte sig som hvide ringe rundt i kanten. Anvend fortyndet husholdningseddike eller citronsyre på samme måde som i elkogeren, eller gnid blot en halv citron på det tørre kalkbelastede område. Kaffemaskine Er din kaffemaskine begyndt at sige nye lyde eller er den bare blevet langsommere om at gøre sit arbejde, så trænger den til afkalkning. Kør maskinen med fortyndet husholdningseddike eller citronsyre, og kør efterfølgende en omgang rent vand igennem, så den bliver klar til at brygge igen. Armatur Dyp et par vatrondeller i husholdningseddike og læg dem rundt om blandingsbatteriet. Det fjerner kalk og snavs. Vatrondeller er særligt gode, da de former sig og ligger fast. Lad vatrondellerne sidde 15 minutter og tør efter med et viskestykke. Perlatoren (filteret) i tuden af hanen skrues af og lægges i eddike i en halv times tid. 28

29 NØDTELEFONER Bestyrelsen har indgået aftale med de virksomheder inden for håndværk/service, som er nævnt nedenfor. Aftalen indebærer, at vi kan ringe til dem døgnet rundt i tilfælde af opstået skade. Hvis en beboer ringer efter hjælp i forbindelse med noget, der vedrører foreningen (fælles installationer), skal de angivne firmaer benyttes. Hvis man ringer efter hjælp i forbindelse med ens egen lejlighed (f.eks. et sprængt vandrør inde i lejligheden), bestemmer man selvfølgelig selv hvilken håndværker man vil benytte. Håndværk/Service: VVS: John Jensen VVS A/S (døgnvagt) VVS: Finn Jepsen vvs a/s (døgnvagt) EL: Fjordens El (døgnvagt) Roskilde Kloakservice (døgnvagt) f.eks. tilstoppet faldstamme Roskilde Låseservice (døgnvagt) Roskilde Forsyningsvirksomhed: El, vand og fjernvarme døgnvagt El en eller flere blokke mangler strøm Vand vandledningsbrud eller flere blokke mangler vand Fjernvarme flere blokke mangler varme / udvendigt brud Roskilde Brandvæsen

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 Sommervænget Juni 2015 Bestyrelsen Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th.

Læs mere

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD Ejendomskontor Damgården 10 2620 Albertslund Administration Kanalens Kvarter 66 2620 Albertslund Telefon: 43 64 56 86 nord@alb-bolig.dk www.alb-bolig.dk

Læs mere

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL VELKOMMEN TIL KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG Gældende fra juni 2014 INDHOLD Kantorparken... 3 Ejerforeningen... 3 Generalforsamlingen (gf)... 3 Bestyrelsen... 3 Fællesudvalget (FU)... 4 Affald

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Almene boliger kan være etplans-huse, rækkehuse, lejligheder, ungdomsboliger, ældreboliger. Nogle er nye og andre er gamle.

Almene boliger kan være etplans-huse, rækkehuse, lejligheder, ungdomsboliger, ældreboliger. Nogle er nye og andre er gamle. At bo i en almen bolig Velkommen Til lykke med jeres nye bolig. Vi håber I bliver glade for den og for at bo i vores boligorganisation. Denne pjece indeholder oplysninger om jeres bolig og om boligorganisationen,

Læs mere

andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser

andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser juni 2011 Leder Vi lytter til dig Velkommen til endnu en udgave af beboermagasinet

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Håndbogen erstatter ikke de originale skrivelser, du har modtaget, og som fortsat bliver udleveret, men er et supplement til dem.

Håndbogen erstatter ikke de originale skrivelser, du har modtaget, og som fortsat bliver udleveret, men er et supplement til dem. Håndbogen afsnit 1 / side 1 Tranevængets beboerhåndbog Denne håndbog er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen i Tranevænget. Den er ment som en introduktion til nyindflyttere, men kan også bruges som opslagsbog

Læs mere

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Version 6 2014 014 F Ejerforeningen kelund styrelsen E/F Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Gældende regler og betingelser for ejere i Topperne RDEN OG PRAKTISKE SNINGER

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2010

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2010 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2010 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING

BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING NR. 1 JUNI 2009 1 INDHOLD HABbladet på gaden 3 Afdelingsmøderne 2009 4 Min lejlighed skal synes 5-7 Læserbreve 8-9 Svar om skimmelsvamp 10 Rundt i afdelingerne

Læs mere

Tema: Lejertilfredshed side 6-16

Tema: Lejertilfredshed side 6-16 LEJEPLADSEN Tema: Lejertilfredshed side 6-16 nr. 14 juni/juli 2006 2 LEJEPLADSEN Ejendommens og boligens vedligeholdelse Et af de områder, der betyder en del for lejerens oplevelse og tilfredshed, er vedligeholdelsen

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

HESTIA HÅNDBOG FOR ANDELSHAVERE

HESTIA HÅNDBOG FOR ANDELSHAVERE HESTIA HÅNDBOG FOR ANDELSHAVERE Denne håndbog er ment som en hjælp til at finde de mest nødvendige informationer vedrørende andelsboligforeningen Hestia. Den rummer samtidig de fælles vilkår og regler,

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Punkt 1.) Valg af dirigent og referent samt valg af stemmeudvalg Dirigent: Nils Tornbo fra Kreds 1 i kolonihaveforbundet Referent: Benjamin Greenwood (319)og

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Velkommen til. Nordhavnsgården. -en introduktion til nye beboere og andre som gerne vil vide mere om at bo i ejendommen

Velkommen til. Nordhavnsgården. -en introduktion til nye beboere og andre som gerne vil vide mere om at bo i ejendommen Velkommen til Nordhavnsgården -en introduktion til nye beboere og andre som gerne vil vide mere om at bo i ejendommen Indholdsfortegnelse 1. Velkommen Velkommen til Nordhavnsgården! I denne mappe har vi

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2009

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2009 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2009 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til: Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg

Læs mere

Politiet er igen synligt

Politiet er igen synligt Kaj Kruse på patrulje i Skovparken SAB-nyt ÅRGANG 2 - NR 4 - DECEMBER 2008 Politiet er igen synligt Af Thomas Jeppesen Kaj Kruse er igen en del af gadebilledet i SAB s boligområder. På et møde mellem SAB

Læs mere

Til medlemmerne af Den 9. februar 2015 INDKALDELSE. Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have til afholdelse

Til medlemmerne af Den 9. februar 2015 INDKALDELSE. Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have til afholdelse Til medlemmerne af Den 9. februar 2015 E/F Godthåbs Have 5902/JAH/hb INDKALDELSE Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have til afholdelse Tirsdag den 24. februar 2015, kl.

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG. CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg. Haveforeningen

HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG. CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg. Haveforeningen INDKALDELSE TIL ordinær generalforsamling HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG Haveforeningen CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg 2 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling Tirsdag

Læs mere

LEJERE PÅ AMAGER NR. 69 Vinter 2013

LEJERE PÅ AMAGER NR. 69 Vinter 2013 LEJERE PÅ AMAGER NR. 69 Vinter 2013 Privat udlejning MEDLEMSBLAD FOR AMAGER LEJERFORENING Højesteret: Udlejer har pligt til at vedligeholde varmeanlægget En gang imellem kan en tabt sag for lejerne medføre

Læs mere