Retten i Kolding. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 29. juni 2012 i sag nr. BS /2011:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retten i Kolding. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 29. juni 2012 i sag nr. BS 17-137/2011:"

Transkript

1 Retten i Kolding Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 29. juni 2012 i sag nr. BS /2011: Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for Anne Marie Pedersen Højbovej 2, Bramdrupdam 6000 Kolding mod KLC A/S Platinvej Kolding Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag vedrører spørgsmålet om, hvorvidt den afskedigelse af en gravide medarbejder, som KLC A/S foretog den 23. juni 2009, var i strid med Ligebehandlingslovens 9, eller om KLC A/S har løftet bevisbyrden i samme lovs 16, stk. 4 for, at opsigelsen var begrundet i omstruktureringer, sammenlægning af afdelinger og selskabets økonomiske forhold. Sagen vedrører også spørgsmålet om størrelsen af en evt. godtgørelse. Anne Marie Pedersen har nedlagt påstand om, at KLC A/S skal dømmes til at betale kr med procesrente heraf fra den 15. oktober 2009 til betaling sker. Sagsøgte KLC A/S har nedlagt påstand om principalt frifindelse og subsidiært frifindelse mod betaling af kr. med tillæg af procesrente fra den 15. oktober Oplysningerne i sagen Anne Marie Pedersen er sproglig student fra 1999 og tog efterfølgende en etårig HH, før hun i 2004 afsluttede en kontoruddannelse med speciale i indkøb og salg fra Aabenraa Business College. I årene fra var hun ansat som kontorassistent hos Meldgaard Transport A/S, og i årene fra som intern salgsassistent hos Transport Teknik A/S, trailerline afdelingen. Den 2. januar 2008 blev Anne Marie Pedersen hun ansat som funktionær hos KLC Montage ApS i Kolding, og af hendes ansættelsesbevis fremgik, at hun blev ansat som lagermedarbejder, og at månedslønnen var kr., med tillæg af et månedligt pensionsbidrag på kr. Parterne er enige om, at det kan lægges til grund, at den stilling, Anne Marie Pedersen fik hos KLC Montage ApS, var nyoprettet, og at hun var gravid på

2 Side 2/25 ansættelsestidspunktet og i tidsrummet fra 1. juni 2008 indtil den 12. januar 2009 var på barselsorlov med sit første barn. Efter at Anne Marie Pedersen var kommet tilbage fra barsel den 12. januar 2009 arbejdede hun som salgsassistent. Udover arbejdet som salgsassistent overtog hun i begyndelsen af februar 2009 visse nærmere specificerede marketingsopgaver fra markedschefen, der fratrådte den 31. januar Den 29. januar 2009 blev driftschef Jørgen Nielsen og kundemodtager Claus Hansen opsagt fra deres stillinger hos Kolding Lastvognscenter A/S (KLC) med henvisning til nedgang i virksomhedens omsætning og svigtende indtjening. Den 23. april 2009 meddelte Anne Marie Pedersen den administrerende direktør Jeppe Christensen Schultz, at hun var gravid. Den 29. maj 2009 blev Thomas Grønfeldt opsagt fra stillingen som værkfører hos KLC A/S med henvisning til omstrukturering i virksomheden og sammenlægning af afdelinger. Af en allonge til Anne Marie Pedersens ansættelsesaftale dateret 11. maj 2009 fremgår, at KLC A/S havde fået overdraget medarbejderne fra Kolding Lastvognscenter herunder KLC Montage ApS, og at hun derfor var ansat i KLC A/S, hvilket ikke ændrede på hendes ansættelsesforhold, idet anciennitet og øvrige aftaler blev overført. Den 19. maj 2009 blev Peer Jørgensen med tiltrædelse 1. juli 2009 ansat hos KLC A/S som indkøbs/eftermarkschef. Lønnen var aftalt til kr. pr. måned med tillæg af 8 % i pensionsbidrag. Per Jørgensen fik fri bil, computer, mobiltelefon og internet stillet til rådighed som led i ansættelsen. Den 26. maj 2009 blev Jesper Henrik Thastrup Hansen med tiltrædelse 1. august 2009 ansat som teknisk chef hos KLC A/S. Lønnen var aftalt til kr. pr. måned med tillæg af 8 % i pensionsbidrag. Jesper Henrik Thastrup Hansen fik computer, mobiltelefon og internet stillet til rådighed som led i ansættelsen. Den 8. juni 2009 blev Finn Kissow med tiltrædelse 1. august 2009 ansat hos KLC A/S som teknisk sælger. Lønnen var aftalt til kr. pr. måned med tillæg af 8 % i pensionsbidrag. Finn Kissow fik computer, mobiltelefon og internet stillet til rådighed som led i ansættelsen. Den 23. juni 2009 blev Anne Marie Pedersen opsagt af KLC A/S. Af opsigelsen fremgår, at begrundelsen var omstrukturering i virksomheden og sammenlægning af afdelinger. Det fremgik videre: Omstruktureringen og nedskæringen kommer som følge af konkurser i to søsterselskaber, som gør besparelser livsnødvendige for selskabet.

3 Side 3/25 Anne Marie Pedersen blev opsagt med varsel i henhold til Funktionærloven til den 30. september 2009 men fritstillet fra den 23. juni Det er om virksomheden KLC Montage ApS oplyst, at den var ejet af Jeppe Schultz Holding ApS og havde følgende søsterselskaber: - Kolding lastvognscenter A/S - KLC Horsens ApS - Padborg Truck Center ApS - KR Auto Vamdrup ApS - Nordisk Trailer Import ApS - KLC Anlæg ApS KLC Montage ApS ophørte ved en fusion gennemført med virkning pr. 1. maj 2008, idet det fortsættende selskab var Kolding Lastvognscenter A/S. De andre ophørende selskaber, der var del af fusionen, var: - KLC Horsens ApS - KR Auto Vamdrup ApS - Nordisk Trailer Import ApS - Padborg Truck Center ApS Alle selskaberne var ejet af Jeppe Schultz Holding ApS. Pr. 30. april 2009 blev medarbejderne i Kolding Lastvognscenter A/S overdraget til det nystiftede KLC A/S, der også er ejet af Jeppe Schultz Holding ApS, og den 17. juni 2009 blev der afsagt konkursdekret kret over Kolding Lastvognscenter A/S (Vognselskabet af 1982 A/S). Den 12. november 2010 traf Ligebehandlingsnævnets følgende afgørelse i sagen: Det var strid med ligebehandlingsloven, at klageren blev opsagt den 23. juni Indklagede skal inden 14 dage betale godtgørelse til klageren på kr. med procesrenter fra den 15. oktober 2009, hvor klagen er modtaget i Ligebehandlingsnævnet. Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn på arbejdsmarkedet. Det fremgår af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. (ligebehandlingsloven), at en arbejdsgiver ikke må afskedige en lønmodtager på grund af graviditet eller

4 Side 4/25 barsel. Det påhviler den indklagede arbejdsgiver at godtgøre, at opsigelsen af klageren den 23. juni 2009 ikke var begrundet i klagerens graviditet. Ligebehandlingsnævnet finder, at indklagede ikke har løftet bevisbyrden for, at klagerens graviditet ikke var medvirkende årsag til, at klageren blev opsagt fra sin stilling hos indklagede. Nævnet har lagt vægt på, at klageren har arbejdet i virksomheden som blandt andet lagerassistent, salgsassistent og driftsassistent, og at hun i den forbindelse også har varetaget sekretærfunktioner og forefaldende ufaglært kontorarbejde. Arbejdsfunktioner af den karakter må efter nævnets vurdering antages fortsat at have været til stede i virksomheden i et vist omfang, da klageren blev opsagt den 23. juni Bortset fra tre specifikke stillinger har indklagede alene generelt bestridt, at indklagede havde jobfunktioner, som klager kunne varetage. Selvom det måtte antages, at klager ikke kunne bestride de tre stillinger, finder nævnet ikke, at indklagede har løftet bevisbyrden for, at graviditeten ikke har været medvirkende årsag til opsigelsen af klageren. Afskedigelsen af klageren var derfor i strid med ligebehandlingsloven. Godtgørelse Klager tilkendes en godtgørelse, der passende skønsmæssigt fastsættes til kr. svarende til cirka 9 måneders løn. Ligebehandlingsnævnet har ved godtgørelsens størrelse taget udgangspunkt i ansættelsesperiodens længde, lønnens størrelse og sagens omstændigheder i øvrigt. Indklagede skal herefter betale kr. til klager med procesrenter fra den 15. oktober 2009, hvor sagen blev indbragt for Ligebehandlingsnævnet. Beløbet skal betales inden 14 dage. Af årsrapporterne for 2006/07 og 2007/08 fremgår om resultaterne før skat følgende oplysninger om selskaberne KLC Montage ApS og de øvrige selskaber i koncernen: Resultat før skat for 07/08 06/07 Kolding Lastvognscenter A/S KLC Horsens ApS

5 Side 5/25 Padborg Truck Center ApS KLC Montage ApS KR Auto Vamdrup ApS Nordisk Trailer Import ApS Af den fusionsbalance, der blev udarbejdet forud for fusionen i 2008, fremgår, at der i de fusionerende selskaber var en samlet egenkapital på kr. Af råbalancen for Kolding Lastvognscenter A/S (Vognselskabet af 1982 ApS) fremgår, at selskabet i februar 2009 havde et samlet underskud på ,85 kr. Af ikke reviderede råbalancer for Kolding Lastvognscenter A/S (Vogn- selskabet af 1982 ApS) og KLC A/S fremgår følgende om månedsresultaterne af den ordinære drift (før ekstraordinære poster og før skat): Vognselskabet af 1982 A/S (Det gamle selskab) maj 2008 kr juni 2008 kr juli 2008 kr august 2008 kr september 2008 kr oktober 2008 kr november 2008 kr december 2008 kr (samt ekstraordinære udgifter på kr ,23) januar 2009 kr februar 2009 kr (samt ekstraordinære udgifter på kr ,62) marts 2009 kr april 2009 kr (samt ekstraordinære udgift på kr ,17) KLC A/S (Det nye selskab) maj 2009 kr (samt ekstraordinære indtægter på kr ) juni 2009 kr (samt ekstraordinære indtægter på kr )

6 Side 6/25 Forud for virksomhedsoverdragelsen mellem Kolding Lastvognscenter A/S og KLC A/S 30. april 2009 havde autoriseret fagkyndig tillidsmand Leif Bertelsen pr. 8. april 2009 foretaget registrering og vurdering af aktiverne i Kolding Lastvognscenter, hvoraf fremgik: Fortsat drift skønnet værdi tvangssalg målrettet salg Varelager Igangværende arbejder Aktiver excl. moms i alt Af årsrapport for 2009/2010 afgivet af KLC A/S i oktober 2010 fremgik af den uafhængige revisors påtegning: Forbehold Årsregnskabet er aflagt under forudsætning af fortsat drift. Som det fremgår af ledelsesberetningen er det ubetinget en forudsætning, at der tilføres likviditet til dækning af den løbende drift og til dækning af betalingskrav fra konkursboet efter det tidligere driftsselskab. Vi kan ikke bedømme, hvorvidt det er muligt at tilføre yderligere likviditet og tager derfor forbehold for, at årsrapporten aflægges under forudsætning af fortsat drift.... Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet, som følge af det i forbeholdene anførte, ikke giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. april 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 21. april april 2010 i overensstemmelse med årsregnskabsloven, samt at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Af ledelsesberetningen i samme årsrapport fremgik: Udvikling i regnskabsåret Det er selskabets første regnskabsår og aktiviteterne har været drevet i en 12 måneders periode. Set i lyset af de betydelige udfordringer, der har været i forbindelse med overtagelsen fra det tidligere selskab, afholdelse af ikke tilbagevendende omkostninger, tilpasning af

7 Side 7/25 organisationen og medarbejdere i øvrigt, vurderes årets resultat at være tilfredsstillende. Af årsrapportens balance fremgik, at selskabets resultat før skat var kr., og af balancen fremgik: Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Varebeholdinger Tilgodehavender Aktiver Endeligt fremgik af en note til regnskabet, at selskabet var mødt med et betalingskrav i niveauet ca. 2. millioner kroner fra det tidligere driftsselskab, og at kravet var bestridt. Der fremgår af oplysningerne i sagen om en del af de øvrige ansatte hos KLC A/S følgende: at at at at at at Kim Urup var lageransvarlig og specialist i DAF-reservedele og havde ca. 20 års erfaring med DAF. Han blev ansat 1. december Jan Christensen var ansat som sælger af trailere og havde over 10 års erfaring fra branchen. Han blev ansat den 20. november Jytte Veng-Nissen var ansat som bogholder og havde ca. 30 års erfaring som bogholder. Hun blev ansat den 1. juni Jørgen Andreas Schultz var ansat som salgskoordinator og var udlært mekaniker og havde mere end 30 års erfaring fra branchen. Han blev ansat den 11. marts 1998 og er bror til Jeppe Christensen Schultz. Morten Munk Thomsen var ansat som salgskonsulent og var uddannet smed, og havde været 15 år i branchen. Han blev ansat den 4. september Carina Hviid Schultz var ansat som kontormedhjælp og blev ansat den 15. december Carina Hviid Schultz er datter af Jeppe Christensen Schultz og Gurli Hviid Schultz og fratrådte den 31. juli Det er videre oplyst, at følgende personer ligeledes var ansat på funktionærlignende vilkår hos KLC A/S den 23. juni 2009: Gurli Hviid Schultz var beskæftiget som kontorassistent. Hun blev ansat fra 1. januar Gurli Hviid Schultz er ægtefælle til Jeppe Christensen Schultz.

8 Side 8/25 Jørgen Johansen var beskæftiget som lagerchef/værkfører. Han blev ansat den 18. august Allan Betzer var ansat som økonomichef. Han blev ansat den 1. februar Holger Holm var ansat som medarbejdende værkfører. Han blev ansat den 2. januar Niels Jensen var ansat som mekaniker. Han blev ansat den 6. november 1984 (og overgik til funktionærlignende vilkår den 1. juni 1999). Ole Hansen var ansat som fabrikschef i montageafdelingen. Han blev ansat den 1. august Bent Christensen var ansat som vicevært. Han blev ansat den 5. februar 2007, Bent Lange var ansat som produktionskoordinator. Han var uddannet maskintekniker. Han blev ansat den 15. oktober Bent Lange stoppede i virksomheden med udgangen af august måned 2009, Carsten Pedersen var ansat som medarbejdende værkfører. Han blev ansat den 3. januar Carsten Pedersen stoppede udgangen af juli Herudover var der 26 timelønnede medarbejdere. Forklaringer Anne Marie Pedersen har forklaret blandt andet, at hun kan vedstå de oplysninger om hendes uddannelses- og erhvervsmæssige baggrund, der fremgår af det fremlagte cv. Da hun blev ansat hos KLC Montage ApS, skete på den måde, at hun blev anbefalet til stillingen af en tidligere kollega. Hun blev ansat som lagermedarbejder 2. januar 2008, og hendes arbejde bestod i at bestille og registrere varer og at udpakke og lagerføre dem samt sørge for, at reservedelene blev udleveret til folkene på værkstedet. Ved siden af varetog hun opgaver med at besvare telefoniske forespørgsler fra leverandører og kunder. Alle hendes opgaver var tilknyttet lastvognscentret, og hun havde ikke noget med montageafdelingen at gøre. Disse opgaver varetog hun frem til marts 2008, hvor Christian Fink blev ansat. I marts 2008 overgik hun til at varetage opgaver omkring marketings- koordination og logistik efter, at Trine Jørgensen, der tidligere havde været beskæftiget hermed, havde sagt sin stilling op, uden at der blev ansat en anden. Hun overtog Trine Jørgensens opgaver sammen med Christian Fink, der var blevet ansat kort forinden. Inden havde hun talt med Jeppe Christensen Schultz, der havde tilkendegivet, at ændringen i hendes stillingsindhold var begrundet i, at der lå en opgave, som skulle løses for virksomheden, og i at hun samtidig ville få en række nye udfordringer. Opgaverne med marketing og logistik lå ud over, hvad hun var uddannet til,

9 Side 9/25 og derfor var det nødvendigt med et oplæringsforløb. Ved siden af over- tagelsen af Trine Jørgensens opgaver, varetog hun stadig opgaver med styring af reservedele m.v. i forhold til hydraulikafdelingen, der var en nydannet afdeling hos KLC. Hun varetog opgaverne med salgsfremmende foranstaltninger, kampagner m.v., frem til hun gik på barsel første gang i juni Mens hun havde barselsorlov, var hun flere gange indkaldt til møder hos KLC, og i den forbindelse fik hun oplysning om, hvad der skete i virksomheden, og hun blev også spurgt til, hvornår hun ville komme tilbage. Driftschef Jørgen Nielsen, der var nyansat, bad hende om at starte på arbejde igen, før orloven udløb, hvilket hun gjorde i januar Da hun kom tilbage, var hendes arbejdsopgaver relateret til salg, idet hun blandt andet oprettede salgsdatabaser, vedligeholdt stamdata og sørgede for at indkalde kunder til lovpligtige værkstedstjek. Det var i denne periode primært Kolding Lastvognscenter, hun arbejdede for, og de opgaver, hun varetog, lå indenfor, hvad hun var uddannet til. Baggrunden ændringen af hendes stillingsindhold i maj 2009 var, at værk- føreren Jørgen Johansen var overgået til at være ansat som lagerchef i montagen/lageret i forbindelse med at en anden medarbejder, Johnny, var blevet sagt op. Værkfører, Thomas Grønfeldt, der blev ansat i stedet for Jørgen Johansen, blev opsagt indenfor prøvetiden, og derfor blev Jørgen Johansen sendt retur til stillingen som værkfører. Det var herefter meningen, at hun sammen med Per Jørgensen skulle "udfylde hullet". Per Jørgensen skulle stå for opsøgende salg og varetage de udadvendte aktiviteter, mens hun skulle stå for det daglige arbejde og referere til ham. Hendes opgave var blandt andet at sørge for, at der var reservedele og bestille disse, at godkende fakturaer og leverancer, udpakke og at sørge for, at folkene på gulvet havde, hvad de skulle bruge i deres arbejde. Hun nåede at starte i denne stilling men var der kun ganske kort-varigt - nok ca. 1 uge -, før hun fik at vide at hun skulle tilbage til sin gamle stilling som salgsassistent. stent. Det var Per Jørgensen åbenbart ikke blevet orienteret om, for da han startede, troede han, at de skulle arbejde sammen. Hun ved ikke, hvem hun refererede til som salgsassistent. I den ene uge, hun nåede at være på lageret, havde hun ansvaret alene. Hun fik at vide, at hun blev flyttet så meget rundt, fordi det var nødvendigt, at de stod sammen og hjalp hinanden med at løfte i flok, og det var hun positiv overfor. Virksomheden var karakteriseret ved, at der var en række kernemedarbejdere, der også er ansat i dag, og der ud over en gruppe medarbejdere, hvor der var stor løbende udskiftning i løbet af de 1½ år, hun nåede at være ansat. De andre, der var ansat på funktionærlignende vilkår, havde arbejdsopgaver, som hun også kunne have varetaget. Kim Urup beskæftigede sig med indkøb af reservedele, lagerhåndtering, salg m.v. Carina Hviid Schultz stod blandt andet for fakturabogføring og en række andre opgaver, som hun også uden

10 Side 10/25 Hun er oprindeligt udlært hos Meldgaard Hydraulik, hvor hun i de 4 år, hun var ansat, blandt andet arbejdede med tilbudsgivning til lastvognsfirmaer som Volvo og Man, der ønskede at købe hejs, kraner og hydraulik- videre kunne have overtaget. Hun kunne også have overtaget Morten Thomsens og Per Jørgensens opgaver, og en del af de opgaver som Jørgen Andreas Schultz havde. Kim og Per var vist begge udlært mekanikere og Morten var smed, men deres arbejde hos KLC lå ikke indenfor deres oprindelige uddannelsesfelt. Hun er udlært indenfor indkøb og tilbuds- givning af den type opbygninger, som KLC beskæftigede sig med. Der var derfor stadig opgaver tilbage, som hun kunne have udfyldt, da hun blev opsagt. Der ud over har hun også kvalifikationer, som hverken Kim, Morten eller Per havde. Den 23. april 2009 meddelte hun Jeppe Christensen Schultz, at hun var gravid igen. Hun havde indtil da haft et godt forhold til ham og følte sig medindraget i, hvad der skete, og hvad der skulle ske i virksomheden. Umiddelbart reagerede han ikke på hendes meddelelse, men efterfølgende følte hun, at hun blev behandlet med samme ligegyldighed, som de andre ansatte der var blevet opsagt. Hun fik groft sagt den kolde skulder, og hun mener ikke, at det kan skyldes andre forhold end beskeden om, at hun var gravid. Afskedigelsen den 23. juni 2009 betød økonomisk usikkerhed for hende samt usikkerhed i forhold til, hvornår hun kunne regne med at få et andet job. Hun fik først nyt job i 2010, da hendes barselsorlov sluttede. Inden hun gik på barsel, var hun til 2 jobsamtaler men uden at få stillingerne. Hun kan ikke huske, hvor det var, hun var til samtale, men det ene sted var et renovationsfirma i Kolding. Det var i høj grad en stressfaktor ikke at vide, hvad hun skulle lave, når hun kom tilbage fra barsel, eller hvornår hun kunne komme tilbage til arbejdsmarkedet. Hun nedkom den 16. december 2009 og begyndte at søge job igen allerede 3 måneder efter, at hun havde født. Hun bad Ligebehandlingsnævnet behandle sagen, fordi der var så mange andre funktioner, hun kunne have varetaget hos KLC. Mens hun var ansat, fik hun flere gange at vide, at hun var alsidig og fleksibel, og at hun blev betragtet som "den skakbrik man kunne flytte rundt med". Hun mærkede ikke til firmaets økonomiske problemer. Der var et kort møde i maj 2009 i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen, hvor de skiftede ansættelsessted, men der var ikke i dagligdagen forskel i ansættelsesvilkårene før og efter. I starten af hendes ansættelse refererede hun til Per Jørgensen, der havde været væk fra virksomheden i periode, men var kommet tilbage igen. Hun husker ikke, om der blev ansat en vikar for hende, da hun gik på barsel første gang i juni Det var på tale, men hun tror ikke, at det blev til noget. I stedet var det til dels Christian Fink, der overtog hendes opgaver.

11 Side 11/25 komponenter. Hun arbejdede med både komponenter og opbygninger herunder beregninger men havde en chef, hun kunne læne sig op af. Arbejdet med opbygninger var sæsonbetonet, men bortset herfra beskæftigede hun sig med det i godt 2 år. Da Jørgen Nielsen og Claus Hansen blev opsagt i januar 2009, var hun selvfølgelig ked af det. Hun blev ikke orienteret om baggrunden for fyringerne men havde det indtryk, at Claus Hansen ikke havde været den rigtige til jobbet. Med hensyn til Jørgen Nielsen var det hendes indtryk, at han var en dygtig mand. De fik ikke at vide, at opsigelserne begrundet i økonomiske forhold eller i, at det gik dårligt for virksomheden. Carsten Pedersen har forklaret blandt andet, at han lærte virksomheden KLC A/S at kende medio april 2010, hvor han udførte de første arbejder som revisor for selskabet. Hans første konkrete arbejdsopgave var at deltage i varelager-optællingen den 3. maj Optællingen skete på baggrund af regnskabs-afslutningen 30. april 2010, og som led heri skulle han stikprøvevis sikre, at varelageret var til stede. Han forholdt sig til regnskabet for den afsluttede periode, herunder også bogføringen ud fra nogle betragtninger om væsentlighed og risiko. Arbejdet startede med varelageroptællingen og strakte sig et stykke tid hen over sommeren/efteråret. Konkret gjorde han i forhold til varelageret det, at han konstaterede, at det var der. Eftersom det var en førstegangs-revision, var han selvfølgelig mere om sig end ellers. Senere forholdt han sig til værdierne af varelageret ud fra de principper, som selskabet udarbejdede regnskaber efter. Det samme gjorde han for en lang række af de øvrige poster. Råbalancen for maj 2009 i bilag V på side 10 viser, at resultatet af den ordinære drift viste et underskud på ,60 kr. Posten på , der er angivet som en ekstraordinær indtægt, er et udtryk for en ikke realiseret indtjening, og et udtryk for et håb/ønske man havde om, at effekter senere kunne realiseres med en god fortjeneste. Der er tale om en fejlpostering, der fremkom maskinelt ved, at det varelager, der blev overtaget i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen, blev opskrevet til værdier, som ikke svarede til, hvad man havde købt dem til. Det er en bogføringsfejl, som han sørgede for at rette op. Det er ikke lovligt at opskrive værdier, når ikke de er realiseret. Det ville have været både ulovligt og misvisende, hvis man havde aflagt et årsregnskab, hvori posten på de kr. indgik. Gør man en god handel, kan man opskrive værdien af aktivet, men det er ikke en realiseret indtjening, der udgør en del af resultatet i virksomheden. Omsætning af igangværende arbejder i virksomheden var på forskellige niveauer, som det fremgår af årsrapporten i bilag Z på side 9. Igangværende arbejder er et udtryk for projekter, hvoraf nogle tager lang og andre kort tid, og disse igangværende projekter interesserede ham som revisor meget. Projekterne kunne handle om opgaver med f.eks. chassis-opbygning på en lastvogn tilhørende tredjemand, hvor der var lavet en aftale i anden ende om, hvem der skulle købe projektet.

12 Side 12/25 Foreholdt årsregnskabet side 8, og at selskabet det første leveår realiserede et resultat før skat på kr., har Carsten Pedersen forklaret, at han i april 2009 konstaterede, at man ikke i det første regnskabsår havde fået tilpasset virksomheden, hvorfor der var et betydeligt underskud de første perioder. Man fik sparet omkostninger i bred forstand i løbet af regnskabsåret, og processen fortsatte også efter regnskabsårets udgang. Som han erindrer det, var der en skæv fordeling, så pengene blev tjent i sidste del af regnskabsåret og tabt for størstedelens vedkommende i den første del. Med formuleringen på side 5, 2. afsnit, som han drøftede med ledelsen, hvoraf fremgår: "... Udvikling i regnskabsåret Det er selskabets første regnskabsår og aktiviteterne har været drevet i en 12 måneders periode. Det i lyset af de betydelige udfordringer, der har været i forbindelse med overtagelsen af det tidligere selskab, afholdelse af ikke tilbagevendende omkostninger, tilpasning af organisationen og medarbejdere i øvrigt, vurderes årets resultat at være tilfredsstillende...." ønskede han at fremhæve, at tilpasningen i bred forstand havde kostet rigtig mange penge og var en proces, der fortsatte også efter regnskabsårets udgang. Om forbeholdet i regnskabet på side 2 om, at regnskabet var aflagt under forudsætning af fortsat drift, har Carsten Pedersen forklaret, at formuleringen indikerer, at der er tale om en påtegning "i det røde felt", idet han var usikker på, om selskabet var i stand til at overleve. Påtegningen var ikke behagelig men nødvendig at give. En sådan påtegning letter ikke på nogen mulig måde selskabets muligheder for fortsat drift. Hvis ikke der var penge til løbende at betale regningerne, ville værdierne af aktiverne skulle nedskrives til langt lavere priser end dem, der er anført i årsregnskabet. I den forbindelse ville der også komme en række andre krav ind i årsregnskabet til blandt andet afvikling. Han mener ikke, at den eventualforpligtelse, der fremgår på side 11 i note 4 indgår i opgørelsen af passiver på side 10, men han er ikke sikker herpå. Han kender ikke til den forretningsmæssige baggrund for opgørelsen af de ekstraordinære indtægter i råbalancen i bilag V på side 10 på kr., men han kunne konstatere, at den skyldtes en bogføringsfejl. Varelagrene blev vurderet i forbindelse med overtagelsen, og han har ikke forholdt sig til værdierne. Værdierne af varelager, maskiner og inventar er selvsagt meget højere, hvis virksomheden er i drift, end hvis ikke den er det. Foreholdt værdiansættelserne på side 3 i vurderingsrapporten i bilag AB, og at varelageret skulle være overført til det nye selskab til et beløb svarende til

13 Side 13/25 6,7 mio. kr., har Carsten Pedersen forklaret, at han ikke kan bestride Leif Bertelsens værdiansættelser. Han forholdt sig til de principper, som selskabet havde overtaget varelageret efter, og at de blev videreført indenfor reglerne/rammerne af årsregnskabsloven. Han skulle ikke som revisor forholde sig til, om det var for høje eller lave priser. Den tidligere revisor havde udfærdiget og revideret en åbningsbalance, og derfor forholdt han sig ikke til den. Den tidligere revisor havde vurderet, at priserne var både rimelige og fair i forhold til selskabet men ikke taget stilling til, om de også var det i forhold til tredjemand, og det er derfor han i påtegningen på side 2 har skrevet, at han ikke har revideret åbningsbalancen. Oplysningen om varebeholdningen på kr. i bilag Z på side 9 er afgivet med udgangspunkt i oplysningerne fra åbningsbalancen. En antagelse om, at varerne var mere værd, kan man som revisor ikke rigtig bruge til noget, og det ville antageligt ikke betyde noget for resultatet, fordi varerne skal sælges, før der kommer avance. Hvis værdien var større end, hvad aktivet var købt for, ville tallene blive større, men så ville man have en voldsom finansieringsmæssig udfordring. Hvis man antager, at aktivmassen reelt var meget mere værd, end det de blev overdraget til, er der potentiale for større avance og indtjening. Bogføringsposten på kr. indgår ikke i årsregnskabet, idet fejlen blev rettet op i bogholderiet, før regnskabet blev afgivet. Hvis selskabet i stedet for kr. havde betalt den i bilag AB anførte værdi for fortsat drift på kr. på igangværende arbejder, og arbejderne var solgt i løbet af regnskabsåret, ville det have betydet, at man skulle have omkostninger på færdiggørelse af projekter, som man ikke havde haft indtjening på, og det ville selvfølgelig have påvirket resultatet negativt. Ud fra denne hypotetiske antagelse ville det have påvirket i størrelsesordenen 3,4 mio. kr. Det samme gør sig gældende med hensyn til varelageret. Jeppe Christensen Schultz har forklaret blandt andet, at han startede virksomheden KLC i Han er uddannet lastvognsmekaniker og arbejdede som sådan i 10 år før han blev lastvognssælger blandt andet hos Volvo i Kolding, og herfra startede han selvstændig virksomhed. Han har gennem årene haft en del ansatte der har været på barsel, uden at det har givet problemer. Virksomheden havde gennem 22 år været Renault-forhandler, hvilket imidlertid ophørte omkring For at kompensere herfor, startede de omkring samme tidspunkt en ny montageafdeling samtidig med, at de købte en ny afdeling i Vamdrup, der var koncentreret omkring servicering af DAF-maskiner. Disse nye tiltag forløb rigtig godt i starten. Anne Marie Pedersen blev ansat som lagerarbejder i montageafdelingen i januar 2008, efter at hun var blevet anbefalet af en tidligere ansat. I forbindelse med ansættelsessamtalen fortalte hun, at hun var gravid.

14 Side 14/25 Graviditet og barselsorlov har ikke den helt store økonomiske betydning for virksomheden, idet de betaler ind til en barselsfond. Den stilling Anne Marie Pedersen skulle bestride var ikke et nøglejob, idet andre kunne overtage hendes arbejdsopgaver, mens hun var på barsel, og derfor blev hun ansat, selv om hun var gravid. Da hun i juni 2008 gik på barselsorlov, blev der ikke ansat en vikar for hende. I stedet dækkede hendes kolleger hendes arbejdsopgaver ind i hendes fravær. Omkring sommeren/efteråret 2008 oplevede virksomheden en pludselig standsning i al ordretilgang på grund af finanskrisen. De fik stort set ikke nye ordrer ind, og havde kun arbejde med at afvikle allerede afgivne ordrer. Eftersom ordrebeholdningen snart var i bund, begyndte de at afskedige nogle af deres sælgere, idet de pågældende udelukkende udgjorde en udgift for virksomheden, idet der ikke var købere til virksomhedens produkter. Han modtog løbende oversigter med råbalancer, udvisende månedsresultaterne for virksomheden, og kunne konstatere, at det til stadighed gik den forkerte vej. Anne Marie Pedersen kom tilbage fra barselsorlov i januar 2009, og kort efter blev driftschef Jørgen Nielsen, der var hendes umiddelbare overordnede, afskediget. Baggrunden for afskedigelsen var, at virksomheden ikke tjente penge, og at Jørgen Nielsen kunne undværes. Stillingen blev ikke genbesat. I stedet udvidede han selv sin egen arbejdstid. Også kunde- modtager Claus Hansen blev afskediget ved samme lejlighed, uden at stillingen blev genbesat. Der var samtidig overvejelser om at foretage yderligere afskedigelser, og i den forbindelse var Anne Marie Pedersens navn også oppe at vende. Han valgte ikke at afskedige hende på dette tidspunkt. I stedet prøvede de sig frem bid for bid med afskedigelser i håb om, at skuden ville vende. Det spillede ind på hans vurdering, at Anne Marie Pedersen i den tid, hun havde været ansat, havde udvist meget stor fleksibilitet og en høj grad af parathed til omstillinger. Hun var en sød og rar pige, og lige meget hvad man spurgte hende om, sagde hun aldrig nej. Det var ikke i forbindelse med overvejelserne i starten af 2009 med i billedet, hvordan Anne Marie Pedersens private situation var. De vurderede ud fra ren økonomi. Det er ham, der har den endelige kompetence til at træffe afgørelse om afskedigelser i firmaet. Han har dog drøftet afskedigelserne med bestyrelsesmedlem Per Hansen, der også har fungeret som ekstern konsulent for firmaet. Med virkning fra 30. april 2009 blev virksomheden overdraget til det nystiftede KLC A/S. Forud herfor var aktiverne blevet vurderet. Over en længere periode forud for virksomhedsoverdragelsen, havde han haft myrekryb, hver gang han så en ny råbalance med røde tal. Derfor indkaldte han i foråret bestyrelsen, idet det var hans holdning, at de ikke blot kunne fortsætte uændret med den hidtidige drift. Det var såvel revisor som advokat samt bestyrelse enige med ham i. Firmaets advokat foreslog, at man med henblik på at bringe virksomheden videre, foretog en virksomhedsoverdragelse, idet der ikke var tegn på, at krisen ville ophøre, og selskabet derved kunne komme videre. Forberedelsen af virksomhedsoverdragelsen startede allerede i januar/februar 2009, og det nye selskab købte aktiverne i

15 Side 15/25 de gamle selskaber til de værdier, der var angivet for målrettet salg i skønsmand Leif Bertelsens vurderingsrapport i sagens bilag AB fra 8. april Det kan godt passe, at det var i april 2009, at Anne Marie Pedersen fortalte ham, at hun igen var gravid. Han kan imidlertid ikke genkende hendes udlægning af, at deres forhold blev ændret efter, at han havde fået denne meddelelse. Han synes, at graviditet er en ganske naturlig ting, og havde ikke indvendinger i forhold hertil. Havde han haft det, ville han nok ikke have ansat hende i første omgang, hvor hun også var gravid. Hvis Anne Marie Pedersen fik opfattelsen af, at han ikke var så hyggelig at være sammen med i april/maj 2009, skyldes det formentligt, at det var den værste periode i hans liv, hvor han kæmpede en indædt kamp for at redde sin virksomhed. I månederne op til opsigelsen af Anne Marie Pedersen blev der rokeret rundt med flere af de ansatte. Værkfører, Jørgen Johansen, der havde været ansat gennem mange år, var oprindeligt uddannet på lageret og blev derefter værkførerassistent og siden hen værkfører. Som følge af krisen, valgte de at lukke deres DAF-aktiviteter i Vamdrup, og værkføreren i den afdeling blev herefter i værkfører i Kolding. Ved samme lejlighed blev Jørgen Johansen i stedet lagerchef, og den gamle lagerchef, der havde alkoholproblemer, blev fyret. Det viste sig hurtigt, at Ib Rasmussen ikke magtede at være værkfører for både lastvognssiden og DAF-afdelingen, og derfor blev der ansat en ny værkfører ude fra. Den pågældende var Thomas Grønfeldt, der imidlertid heller ikke kunne varetage opgaven, og derfor blev afskediget igen den 29. maj På den baggrund blev Jørgen Johansen anmodet om at gå tilbage til stillingen som værkfører i lastvognsafdelingen, og i stedet blev Per Jørgensen i sommeren 2009 ansat som indkøbs/eftermarkedschef. Det var hans tanke, at Per Jørgensen og Anne Marie Pedersen sammen skulle dele den stilling, Jørgen Johansen tidligere havde bestridt. Der ud over havde Per Jørgensen også en række andre opgaver. Da Per Jørgensen tiltrådte, havde han imidlertid andre tanker og ønskede at klare sig selv uden Anne Marie Pedersen, og det førte til, at det igen var nødvendigt at flytte Anne Marie Pedersen og give hende nye arbejdsopgaver. Det var efterhånden et mareridt at få kabalen til at gå op, og det var ikke sjovt at blive ved med at flytte rundt på medarbejderne. Som følge af omlægningen, blev Anne Marie Pedersen igen sat til at beskæftige sig med salg. Det kan godt passe, at Per Jørgensen tiltrådte den 16. juni 2009, og dermed lidt før det tidspunkt, der var fastsat i ansættelseskontrakten. Anne Marie Pedersen blev sagt op 23. juni 2009, og forud herfor havde han fået råbalancen for maj måned, hvoraf fremgik, at der var underskud på kr. på selve driften. Han drøftede det med Per Hansen fra bestyrelsen, idet han var klar over, at det var nødvendigt at tilpasse medarbejderstaben noget mere, også selv om det umiddelbart var hans

16 Side 16/25 holdning, at man ikke kunne blive ved med at fyre sig ud af problemerne. De vurderede, at Anne Marie Pedersen kunne undværes, idet arbejdsmængden var gået ned, hvorfor de øvrige ansatte kunne dække hendes arbejdsopgaver ind. Der blev ikke ansat nogen til at varetage Anne Maries opgaver efter afskedigelsen. De øvrige medarbejdere ønskede ikke at give arbejdsopgaver fra sig, idet de havde set skriften på væggen og godt kunne se, at de var mere sikre, jo mere de havde at lave. Forud for afskedigelsen havde de overvejelser om, hvorvidt der var andre muligheder. De var ikke i den forbindelse inde i overvejelser af, om Anne Marie Pedersen kunne overtage hans bror Jørgen Andreas Schultz s stilling. Jørgen havde været med fra virksomhedens start, og var oprindeligt uddannet lastvognsmekaniker, og han havde mange års erfaring med salg. Morten Munk Thomsens stilling kunne Anne Marie Pedersen heller ikke overtage, idet hun ikke havde de fornødne kompetencer. er. Morten Munk Thomsen var oprindeligt uddannet maskinarbejder og kom til dem fra en virksomhed, der solgte kraner. Han havde stor specialviden om kraner, og den viden udnyttede han i salgsarbejdet for KLC. Kim Orup blev ansat som lageransvarlig den 1. december Han var oprindeligt uddannet lagerekspedient, og havde været ansat 20 år i Dansk Transportøkonomi, hvor han havde arbejdet med DAF reservedele. Derfor havde han en specialviden om dette område, som der var stor brug for i virksomheden. Anne Marie Pedersen havde hverken viden eller kompe- tencer, der kunne matche Kim Orups. Per Jørgensen, der tiltrådte omtrent samtidig med afskedigelsen af Anne Marie Pedersen, var ansvarlig for salg og lager, og havde desuden som ledelsesrepræsentant arbejdet med sikkerhedsforholdene på virksomheden. Per Jørgensen er oprindeligt uddannet hos KLC og havde været ansat i godt 20 år, før han for en kort periode havde haft et andet job. Det var slet ikke inde i deres overvejelser, om Anne Marie Pedersen kunne varetage hans arbejdsopgaver, idet hun ikke havde de fornødne kompetencer hertil. Carina Hvid Schultz er hans datter, og hun tiltrådte jobbet i virksomheden den 15. december Hun var på det tidspunkt lige blevet færdig med handelsskolen, og vidste ikke, hvad hun ville beskæftige sig med fremover. Eftersom bogholderiet var bagud med stort set alt, fordi de havde været gennem den omfattende fusionsproces i efteråret 2008, skulle Carina Hvid Schultz hjælpe med at rydde op og få styr på for eksempel arkivering. Det var på forhånd aftalt, at ansættelsen skulle være for en kortere periode. Hun var ansat 5-6 måneder og sagde selv op, fordi hun fik et andet job. Hun vidste, at hun ville ophøre med ansættelsen i sommeren 2009, fordi det fra starten af var aftalt, at hun maksimalt skulle være ansat i ½ år. Da Carina holdt med udgangen af 2009, havde hun 14 dage forinden fået et andet job. Da Anne Marie Pedersen blev ansat i virksomheden i 2008, var der i alt ca. 50 medarbejdere og heraf var de fleste timelønnede. Da hun blev afskediget

17 Side 17/25 i sommeren 2009, var de nede på 26 timelønnede og 15 funktionærer. I 2011 var medarbejderstaben yderligere reduceret til 26, hvoraf de 11 var funktionærer. I dag er der 30 ansatte i virksomheden, og de nyansættelser, der har været inden for den seneste tid, er udelukkende timelønnede smede. Han kan ikke umiddelbart svare på, om der var tilfredshed med Anne Marie Pedersens arbejdsindsats. Han har ikke hørt, at afdelingslederne skulle være utilfredse med hende. De oplyste bare, at de ikke havde behov for hendes arbejdskraft i de forskellige afdelinger, og det var derfor, hun blev flyttet så meget rundt. Foreholdt den skriftlige opsigelse af 23. juni 2009 i sagens bilag 3, hvoraf fremgår: "Grundet omstrukturering i virksomheden og sammenlægning af afdelinger, er vi nødsaget til at opsige dig i din stilling hos KLC", og forespurgt, hvilke sammenlægninger, der var tale om, har Jeppe Christensen Schultz oplyst, at der ikke blev sammenlagt afdelinger i sommeren I forbindelse med virksomhedsoverdragelsen blev de forskellige afdelinger lagt sammen, så virksomheden var én stor afdeling med ens vilkår i relation til bl.a. arbejdstid m.v. Der skete ikke decideret sammenlægninger i virksomheden i juni 2009, ud over, at alle de ansatte måtte påtage sig bredere arbejdsopgaver, og at ingen af afdelingerne havde brug for assistance. Forespurgt, om det var i forbindelse med fusionen i 2009 eller virksomhedsoverdragelsen i 2009, at der skete sammenlægninger, ger, har Jeppe Christensen Schultz forklaret, at det er han ikke i stand til at svare på. De afdelinger, der fremgår af råbalancerne, består som sådan ikke længere. Når de er opretholdt i råbalancen, skyldes det alene hensynet til at kunne se, hvad er var solgt inden for de forskellige produktgrupper. I realiteten var de fra fusionen i 2008 én stor virksomhed. I 2009 skete der ikke noget ud over virksomhedsoverdragelsen, og den fik ikke betydning for medarbejderne, da alle kom med over i det nye selskab. Virksomhedsoverdragelsen var således alene en ren selskabsretlig disposition. Han kan ikke svare på, hvilke sammenlægninger, det er, der henvises til i den skriftlige opsigelse af Anne Marie Pedersen. Foreholdt råbalancen i sagens bilag H fra maj 2008 på side 21, og udgifterne til løn, har Jeppe Christensen Schultz forklaret, at han ikke er i stand til at svare på, hvilke medarbejdere, de angivne lønudgifter dækker over. Han kan ikke huske, hvem der i 2008 var ansat i administrationen. Han kan dog sige, at bogholderen, økonomichefen og hans egen løn er indeholdt i de lønudgifter, der optræder her. Hans ægtefælle Gurli Hvid Schultz blev ansat i januar 2002, og han er ikke klar over, hvor meget hun fik i løn i juni Hun er sikkert ikke steget ret meget i løn i forhold til de kr. pr. måned, der er angivet i hendes ansættelsesbevis. Lønnen til Gurli Hvid Schultz blev udbetalt af KLC A/S, også selv om hun ikke arbejdede for dette selskab. Det er korrekt, at han også har familiemæssige sige relationer til Jørgen Johansen, der er hans søsters søn.

18 Side 18/25 Det er korrekt, at stort set alle medarbejdere havde en pensionsordning, sådan som det også fremgår af de fremlagte ansættelsesaftaler. Foreholdt, at der i september 2008 til april 2009 er sket en forhøjelse af virksomhedens pensionsindbetalinger med ca. 1 mio. kr., har Jeppe Christensen Schultz bekræftet, at det er korrekt. Baggrunden er, at hans bank, kort før han fyldte 60 år, sagde, at han skulle sætte 1 mio. kr. ind på en kapitalpension, eftersom det var sidste chance for ham. Han havde indtil da aldrig sat noget til side til pensionen. Pengene hertil lånte selskabet af banken, der udvidede selskabets kassekredit. Foreholdt råbalancerne for april og maj 2009, og at det heraf fremgår, at forbruget for virksomheden for denne periode steg, har Jeppe Christensen Schultz forklaret, at den eneste begrundelse herfor, han kan komme i tanke om, er, at det må have noget med virksomhedsoverdragelsen at gøre. Forhøjelsen har i hvert fald ikke noget med anskaffelser at gøre. Der vil i øvrigt altid være overlapninger, og oplysningerne i råbalancen kan derfor ikke vurderes måned for måned, idet posterne kan dække over en længere periode. Foreholdt, at det af afskedigelsen af Thomas Grønfeldt i sagens bilag 6 under bilag G fremgår, at han blev afskediget på grund af omstruktureringer i virksomheden og sammenlægningen af afdelinger, og at afhørte i dag har forklaret, at baggrunden for opsigelsen var, at Grønfeldt ikke duede til sit job, har Jeppe Christensen Schultz oplyst, at det anførte om omstruktureringer og sammenlægninger også var en del begrundelsen, idet det var meningen, at Jørgen Johansen skulle overtage Grønfeldts arbejdsområder. I den periode, hvor Per Jørgensen ikke var ansat i virksomheden, var det Allan Betzer, der varetog funktionerne omkring sikkerhedsforhold i virksomheden. Allan Betzer rejste senere, fordi han fik et andet job. Det er korrekt, at Allan endnu ikke have sagt sin stilling op, da Per Jørgensen blev genansat. Det er korrekt, at der efter, at efter Anne Marie Pedersen var blevet sagt op, blev ansat 3 nye medarbejdere. Hensigten var at forsøge at finde nye aktiviteter, idet de måtte sande, at det ikke var nok blot at spare og reducere personalet. I forbindelse med lukningen af en konkurrerende virksomhed i Sønderjylland, satsede virksomheden på at få gang i produktionen i monteringsafdelingen igen ved at forsøge at blive landsdelenes eneste/ førende inden for området af påhængsvogne, kærrer og anden form for transporttilbehør. I den forbindelse ansatte de Jesper Henrik Thastrup Hansen, der kom fra den lukkede virksomhed. De håbede, at de med ansættelsen af ham kunne overtage markedsandele og skaffe arbejde til virksomhedens smede. Samtidig med ansættelsen af Thastrup Hansen havde de indgået en aftale med Palfinger om, at de fik eksklusiv ret til at lave beregninger for dem, forudsat, at de ansatte en ingeniør. Alene indtjeningen

19 Side 19/25 herved kunne dække Thastrup Hansens løn. Som følge af krisen havde han på trailerværkstedet 1 mand til at passe 5 vognbaner, hvilket ikke var holdbart. Han løb på et tidspunkt ind i Finn Kissow, som han havde kendt i mange år og fortalte, at der ikke var noget at lave på trailerværkstedet. Kissow havde tidligere startet en tilsvarende virksomhed op i Christiansfeld, og det var netop hans gebet at skaffe kunder, hvilket han havde mange års erfaring med. På den baggrund ansatte han Kissow. Ansættelsesforholdet blev dog kort, idet det ikke gik, som de havde håbet med at skaffe nye kunder. Anne Marie Pedersen kunne ikke skaffe kunder til hverken trailervirksomheden eller andre afdelinger, idet det ikke er nok at være uddannet inden for salg. I deres branche skal man også have den nødvendige specialviden om produktet. Der var 4 mennesker, der kunne afskediges i sommeren Det var Per Jørgensen, Jørgen Andreas Schultz, Morten Munk Thomsen og Anne Marie Pedersen. Han havde kendt Anne Marie Pedersen et stykke tid og vidste, hvad hun kunne, og det var hans skøn, at hun var den, han bedst kunne undvære. Forinden havde han rådført sig med afdelingslederne med hensyn til Anne Marie Pedersens formåen. Peer Jørgensen har forklaret, at han i 1992 blev udlært lastvognsmekaniker hos KLC A/S. Han arbejdede herefter nogle år som mekaniker, før han i blev ansat på reservedelslageret, hvor han i først blev lokalchef og siden distriktschef med bl.a. ansvar for personale og drift. Han var ansat som reservedelschef frem til 2008, hvor han sagde sin stilling op for at prøve noget andet. Efter kort tids ansættelse uden for virksomheden valgte han at søge tilbage og blev i 2009 ansat som indkøbs- og eftermarkedschef. Det er formentlig korrekt, at han tiltrådte lidt før det tidspunkt, der var fastsat i ansættelseskontrakten. Det var meningen, han skulle sælge reservedele i marken samt pleje eksisterende kunder og få nye kunder til. Han nåede kun at bestride posten ganske kort tid, før han igen kom over på lageret, hvor han fortsat er ansat. Ved siden af jobbet som lagerchef, har han en række opgaver omkring virksomhedens sikkerhedsmæssige forhold, som f.eks. APV og kontakt til offentlige myndigheder omkring sikkerhedsforhold. Han deltager i sikkerhedsmøderne som ledelsesrepræsentant og foretager også stadig indkøb til værkstederne. I den periode, hvor han var ansat i en anden virksomhed, kom han jævnligt hos KLC for at besøge sine gamle kolleger. Også via hans nye arbejde, var der kontakt til KLC, idet hans arbejdsgiver solgte til KLC. Han blev hurtigt træt af sit nye arbejde men kan ikke huske, hvordan det kom i stand, at han igen blev ansat hos KLC. Da han kom tilbage en del tidligere ansatte blevet skiftet ud. De timelønnede var for de fleste ansattes vedkommende stadig de samme. Da han blev ansat igen, havde han opfattelsen af, at han og Anne Marie Pedersen skulle være fælles om de opgaver, han skulle have, idet han først og fremmest skulle stå for at skaffe nye kunder. Det var efter nogle måneders ansættelse, han kom tilbage til lageret. Han startede op på lageret i

20 Side 20/25 montagen, og ved siden af skulle han lave salgsarbejde. Han husker ikke, om han skulle have udtalt sig over for Jeppe Christensen Schultz i relation til, om han fortsat havde brug for Anne Marie Pedersens arbejdskraft. Gurli Hvid Schultz forestod regnskaber og bogholderi, mens han ikke er klar over, hvad Carina Hvid Schultz lavede. Jørgen Andreas Schultz har forklaret, at han blev uddannet mekaniker i 1975 og ansat i virksomheden i Han var først ansat som lastvognsmekaniker og siden hen som opbygger frem til 1997, hvor han havde en kortvarig ansættelse på 7 måneder i en anden virksomhed, der arbejdede med teknik til hydraulikløsninger. Da han kom tilbage, blev han salgskoordinator og foretog prisberegninger, salg, og matchede kundeønsker med gældende lovgivning. I dag er han salgschef med ansvar for virksomhedens 2 sælgere. Han har alene praktisk erfaring inden for salg og ikke en særlig salgsuddannelse. Han har deltaget i en del kurser inden for salg af de forskellige mærker, som virksomheden forhandler. Forud for fusionen var det mærkbart for alle, at der ikke var noget at lave. Det var klart, at de tilbageværende opgaver måtte udføres af færre mennesker, og det var heller ikke noget problem, eftersom de havde bedre tid. Forud for virksomhedsoverdragelsen var det klart, hvilken vej det hele gik, men overdragelsen var ikke noget, medarbejderne som sådan var inde over. Morten Munk Thomsen har forklaret, at han i blev uddannet klejnsmed på en maskinfabrik. I 2003 blev han ansat hos en virksomhed i Esbjerg, hvor han primært arbejdede med kran, hejs- og ladopbygninger, samt reparation og vedligeholdelse i godt 3½ år frem til, han blev ansat hos KLC med henblik på at sælge kraner og opbygninger. Hans arbejde er at rådgive og sælge kraner og lignende produkter og opbygninger og finde den rigtige løsning til kunderne. Han vejleder også personale på værkstedet i forbindelse med udførelsen af opbygningerne. Jobbet hos KLC fik han via sin far, der kender Jeppe Christensen Schultz. KLC manglede en person til det job, han har i dag. I forbindelse med fusionen i 2008 blev der rykket lidt rundt på personalet, men hans arbejdsopgaver forblev de samme. Der forsvandt flere ansatte i perioden , og der blev også fyret én i salgsafdelingen. På den måde blev de færre om at varetage de opgaver, der var. Han mærkede ikke noget til virksomhedsoverdragelsen i 2009 i sit daglige arbejde. Han har ikke en salgsuddannelse. Parternes synspunkter Parterne har i det væsentlige procederet i overensstemmelse med deres påstandsdokumenter. Anne Marie Pedersen har i påstandsdokument af 16. maj 2012 anført følgende:

Kapitel III. 8. Virksomhedens forhold

Kapitel III. 8. Virksomhedens forhold Kapitel III 8. Virksomhedens forhold I dette afsnit behandles afskedigelser, der begrundes i virksomhedens forhold. Disse forhold vil stort set altid dække over en eller anden form for arbejdsmangelsituation

Læs mere

Ansættelsesret Forskelsbehandlingsloven Afskedigelse p.g.a. alder Godtgørelse

Ansættelsesret Forskelsbehandlingsloven Afskedigelse p.g.a. alder Godtgørelse UDEN STATUS Ansættelsesret Forskelsbehandlingsloven Afskedigelse p.g.a. alder Godtgørelse København Byrets dom af 17. december 2012 Sag BS 26B 5312/2011 Ligebehandlingsnævnets Sekretariat som mandatar

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 i sag nr. A2009.0136: Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Landbrugsrådgivning Syd I/S (advokat Jens Lund Mosbæk) Dommere:

Læs mere

Erstatningssag mod tidligere bestyrelsesmedlemmer i konkursramt selskab

Erstatningssag mod tidligere bestyrelsesmedlemmer i konkursramt selskab Frederiksberg Rets dom af 25 april 2013 j.nr. BS-D-2565/2011: SKAT mod Advokat S1 og S2 Erstatningssag mod tidligere bestyrelsesmedlemmer i konkursramt selskab S1 og S2 var bestyrelsesmedlemmer i Finansieringsselskabet

Læs mere

Den 2. maj 2014 kl. 10 blev en faglig voldgiftsret sat i HK Huset til behandling af sagen

Den 2. maj 2014 kl. 10 blev en faglig voldgiftsret sat i HK Huset til behandling af sagen FV2013.0194 Den 2. maj 2014 kl. 10 blev en faglig voldgiftsret sat i HK Huset til behandling af sagen HK Privat mod Business Danmark. Voldgiftsretten bestod af de faglige sekretærer Birgitte Schneider

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. marts 2011

Arbejdsrettens dom af 16. marts 2011 Arbejdsrettens dom af 16. marts 2011 i sag nr. A2010.0525: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger

Læs mere

Tiltaltes valgte forsvarere har under sagen afgivet følgende proceserklæring:

Tiltaltes valgte forsvarere har under sagen afgivet følgende proceserklæring: Retten i Århus DOM afsagt den 10. februar 2006 af Retten i Århus, 8. afdeling, i sag SS 8.1420/2005 Anklagemyndigheden mod Arla Foods Amba CVR-nr. 2531 3763 ved viceadministrerende direktør Povl Krogsgaard

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG H0066001 - ASN UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 28. juli 2006 blev af retten i sagen H-66-05 WM-data Danmark A/S (Advokat Jacob Tøjner v/ advokat Claes Christensen) mod Neoprocess A/S (Advokat

Læs mere

Beskæftigelsesministerens gennemgang af omfanget af afskedigelser af personer i forbindelse med graviditet og barselorlov Januar 2013

Beskæftigelsesministerens gennemgang af omfanget af afskedigelser af personer i forbindelse med graviditet og barselorlov Januar 2013 Beskæftigelsesministerens gennemgang af omfanget af afskedigelser af personer i forbindelse med graviditet og barselorlov Januar 2013 1. Indledning...3 2. Gennemgangen...3 3. Sammenfatning...4 3.1 Antallet

Læs mere

K e n d e l s e: Revisornævnet lægger i sin sagsbehandling til grund, at det er disse selskaber, der er klager i denne sag.

K e n d e l s e: Revisornævnet lægger i sin sagsbehandling til grund, at det er disse selskaber, der er klager i denne sag. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 81/2012 A-koncernen mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. september 2012 har A-koncernen i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - PBA UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 31. januar 2014 F-13-06 HK Danmark som mandatar for A (Advokat Mette Skou Østergård) mod Dansk Arbejdsgiverforening som mandatar for Pro Display

Læs mere

K e n d e l s e: Den 14. december 2012 blev der i. sag nr. 16/2011. Klager. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende

K e n d e l s e: Den 14. december 2012 blev der i. sag nr. 16/2011. Klager. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 16/2011 Klager mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 28. januar 2011 har Klager klaget over registreret revisor A. Erhvervsstyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014 Sag 87/2011 (2. afdeling) Jyske Bank A/S (advokat Søren Juul) mod Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Arne Bierfreund og advokat Henriette

Læs mere

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven med kommentarer Teknisk Landsforbund Senest redigeret 30. november 2010 Forfatter/redigeret af: Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne

Læs mere

Pengeinstitutankenævnets traf d.11. februar 2011 følgende afgørelse i sagen, der blandt andet er sålydende:

Pengeinstitutankenævnets traf d.11. februar 2011 følgende afgørelse i sagen, der blandt andet er sålydende: RETTEN I AALBORG Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 21. november 2012 i sag nr. BS 4-37/2012: Anne-Marie Nielsen Andersen Stolpedalsvej 42 9000 Aalborg mod Finansiel Stabilitet A/S Kalvebod Brygge 43

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 286/2009 (2. afdeling) Helsingør Kommune og Hillerød Kommune Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) mod FTF Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd

Læs mere

Den 20. februar 2014 blev der i. sag nr. 97/2011. B ApS under konkurs. mod. statsautoriseret revisor Kim Hersland. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 20. februar 2014 blev der i. sag nr. 97/2011. B ApS under konkurs. mod. statsautoriseret revisor Kim Hersland. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 97/2011 B ApS under konkurs og C og D mod statsautoriseret revisor Kim Hersland afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 29. september 2011 indbragte B

Læs mere

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011:

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Retten i Glostrup ' Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Europolitan Finance NS(tidl. ASH Ejendomme NS) v/ kurator, advokat Boris Frederiksen Vester Farimagsgade

Læs mere

Rekonstruktion i den nye konkurslov

Rekonstruktion i den nye konkurslov AARHUS UNIVERSITY BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Rekonstruktion i den nye konkurslov med fokus på rekonstruktørens og den regnskabskyndige tillidsmands opgaver BILAG Kandidatafhandling Erhvervsøkonomisk

Læs mere

Godtgørelse tilkendt efter forskelsbehandlingsloven for at undlade at fastansætte muslimsk kvinde.

Godtgørelse tilkendt efter forskelsbehandlingsloven for at undlade at fastansætte muslimsk kvinde. Godtgørelse tilkendt efter forskelsbehandlingsloven for at undlade at fastansætte muslimsk kvinde. Almindelige emner 1.2 - Ansættelses- og arbejdsret 271.9 - Erstatning uden for kontraktforhold 3211.7

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 7. marts 2013 V-105-11 Experian A/S (Advokat Thomas Munk Rasmussen) mod Debitor Registret A/S (Advokat Kresten M. Valdal) Indledning Sagen handler

Læs mere

RETTEN I AALBORG. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 15. juli 2013 i. sag nr. BS 7-50/2007 og sag nr. BS 7-235/2007:

RETTEN I AALBORG. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 15. juli 2013 i. sag nr. BS 7-50/2007 og sag nr. BS 7-235/2007: RETTEN I AALBORG Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 15. juli 2013 i sag nr. BS 7-50/2007 og sag nr. BS 7-235/2007: Foreningen af Danske Videogramdistributører Halmtorvet 29, 2. 1700 København V Som mandatar

Læs mere

Der er spørgsmål, om en ellers ikke momsregistreret bank i forbindelse med leasingaktiviteter har fradragsret for moms.

Der er spørgsmål, om en ellers ikke momsregistreret bank i forbindelse med leasingaktiviteter har fradragsret for moms. DOM Afsagt den 12. april 2012 i sag nr. BS 150-1724/2010: Sparbank A/S mod Lastas Truck Center ApS Sagens baggrund Sagen vedrører drejer sig om, hvorvidt en køber af leasede genstande vidste eller burde

Læs mere

D O M. Afsagt den 16. marts 2012 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Jens Kruse Mikkelsen, Niels Boesen og Gunst Andersen).

D O M. Afsagt den 16. marts 2012 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Jens Kruse Mikkelsen, Niels Boesen og Gunst Andersen). D O M Afsagt den 16. marts 2012 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Jens Kruse Mikkelsen, Niels Boesen og Gunst Andersen). 22. afd. nr. B-1494-10: A (advokat Nicolai B. Sørensen) mod Skatteministeriet

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 12. november 2009 i faglig voldgiftssag FV 2009.39: Finansforbundet for A (advokat Jakob Juul) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening for Danske Bank A/S (advokat Merete

Læs mere

1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7

1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7 Årsberetning 2009 ÅRSBERETNING 2009 For Ligebehandlingsnævnet 1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7 4. KENDER DU LIGEBEHANDLINGSNÆVNET?

Læs mere

DOM. Træ Design A/S. (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod. 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen

DOM. Træ Design A/S. (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod. 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen DOM Afsagt den 22. marts 2013 V-43-11 Træ Design A/S (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen (Advokat Jens J. Kold Antonsen) 2) Hans-Christian

Læs mere

KLAGERÅDSRAPPORT 2006

KLAGERÅDSRAPPORT 2006 KLAGERÅDSRAPPORT 2006 Indholdsfortegnelse Forord fra Klagerådets formand... 2 Forord fra Klagerådets mæglingsmand... 4 Afskedigelse... 6 Ansættelsesvilkår... 11 Arbejdsskade... 15 Løn... 18 Rådgivning...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. september 2014 Sag 340/2012 (2. afdeling) JP Farver ApS (advokat Tommy Olesen) mod Ninnas Farvehandel ApS (tidligere J. Beckmanns Farve og Tapet ApS) (advokat Jørn

Læs mere