EU-udbud af Beskæftigelsessystem og ESDH-system Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Københavns Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EU-udbud af Beskæftigelsessystem og ESDH-system Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Københavns Kommune"

Transkript

1 EU-udbud af Beskæftigelsessystem og ESDH-system Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Københavns Kommune Underbilag 3 G del B Snitflader og software grænseflader - LTAS integration fra DFDG mod KMD Opera

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 3 2 BESKRIVELSE AF INTEGRATION FOR AT OPRETTE JOBORDRE I OPERA Modtagelse af jobordre 3 3 SKÆRMBILLEDER FRA LØNTILSKUDSSYSTEM 4 4 WEBSERVICE: JOBORDERSERVICE (VERSION 3) Beskrivelser af job- og aktivitetstyper for virksomhedsrettede tilbud Web service metoder CreateJobOrder og UpdateJobOrder GetJobOrder CloseJobOrder WSRM metoder GetJobOrders GetClosedJobOrders GetTransferredCVCollection 63 Underbilag 3 G Del B 15. april 2015 Version 2.0 Side 2 af 68

3 1 Indledning Dette dokument indeholder en løsningsbeskrivelse omkring hvordan løntilskudsadministrationsprojektet vil integrere mod KMD Opera for at oprette Jobordrer. 2 Beskrivelse af integration for at oprette jobordre i Opera Der oprettes jobordre via Arbejdsmarkedsstyrelsens JobOrderService. Her er det muligt at indsende jobordre via en webservice KMD Opera benytter i dag denne webservice til at sende jobordrer til DFDG, men det er også muligt at sende det den anden vej, hvis Jobordren oprettes på Jobnet Administrationsportalen. JobOrder servicen i DFDG (Brokeren) varetager distributionen af meddelelserne pr. tilknyttede organisation. Hvis brugeren benytter et eksternt system, sendes beskeden via WSRM. De organisationer, der modtager en JobOrder modtager efterfølgende opdateringer og lukningen af joborderen. Bemærk at denne integration kræver at KMD Opera henter jobordrer på køen. Se mere omkring webservicen og indholdet i afsnittet Webservice: JobOrderService Version 3 Oversigt over integrationen: 1. KK LTAS kalder JobOrderService::CreateJobOrder med indhold af job. 2. JobOrderService kalder intern joborder service i DFDG 3. Den interne joborder service ligger jobordrer på en kø ift. KMD Opera 4. KMD Opera henter jobordrer på køen via GetJobOrder KK LTAS KMD Opera JoborderService:: CreateJobOrder DFDG JobOrderService:: GetJobOrder Figur 1: JobOrderService integration med kommunalt system 2.1 Modtagelse af jobordre For at integrationen kan virke hele vejen fra Løntilskud til KMD Opera, er det nødvendigt, at KMD Opera kan hente og indsende jobordrer, der er genereret i DFDG. Det er i dag ikke muligt for KMD Opera at afhente jobordrer, og der skal foretages følgende for at få denne integration op at stå: KMD Opera skal kunne hente beskeder, der er lagt på GetJobOrder og GetClosedJobOrders køen. KMD Opera skal kunne indlæse indholdet i en jobordre, som er hentet på køen. Bemærk, at hvis KMD Opera integrerer mod at afhente Jobordre beskeder fra DFDG, så vil det også være muligt at modtage oprettelser samt opdateringer fra Jobnet Administrationsportalen samt eventuelt jobordrer, der er oprettet i andre kommuner. Underbilag 3 G Del B 15. april 2015 Version 2.0 Side 3 af 68

4 Jobnet Broker Aftagere CreateJobOrder() Loop foreach Subscriber WSRM.EnqueueMessage Return JO WSRM Message End Loop Figur 2: Sekvens over brugen ift. JobOrder oprettelsen Jobnet Broker Aftager UpdateJobOrder() Loop for each subscriber WSRM.EnqueueMessage Return JO WSRM Message Figur 3: Sekvens over brugen ift. Joborder opdateringen 3 Skærmbilleder fra Løntilskudssystem Underbilag 3 G Del B 15. april 2015 Version 2.0 Side 4 af 68

5 4 Webservice: JobOrderService (Version 3) JobOrder servicen, som er en del af HAH projektet, sikrer, at der på tværs af Jobcentrene sker en opsamling af information om arbejdsgiveres konkrete arbejdskraftbehov, uanset, hvilket jobcenter, behovet indmeldes til. Underbilag 3 G Del B 15. april 2015 Version 2.0 Side 5 af 68

6 Løsningen skal gøre det muligt på tværs af jobcentrene at se, hvordan der bliver fulgt op på de indmeldte arbejdskraftbehov (så alle kan se om jobbet er lagt på Jobnet og/eller om der bliver henvist ledige til samtale på jobbet) og status for behovet (så alle kan se, når jobbet er besat). Løsningen er i kernen en del af Jobnet. Løsningen erstatter oprettelse af jobordrer i Amanda og fører procesmæssigt sagsbehandleren videre direkte til oprettelsen af jobannoncer og matchning med CV er i Jobnet og til indkaldelse til jobsamtale i Kontaktmodulet, hvis der skal formidles på jobbet. JobOrder servicen gør det muligt at oprette JobOrder i Jobnet, samt via AMS brokeren i f.eks. Jobnet, A-kasser og Kontaktmodulet at modtage JobOrder fra Jobnet til formidling. 4.1 Beskrivelser af job- og aktivitetstyper for virksomhedsrettede tilbud Typologiseringen af virksomhedsrettede tilbud er foretaget på baggrund af gældende lovgivning og ud fra den begrebsmodel for jobplan området, som er aftalt mellem KL og AMS. Typologiseringen har primært til formål beskæftigelsesfagligt og teknisk at angive de job- og aktivitetstyper, der skal anvendes på tværs af myndigheder (staten i jobcenteret, kommunen i jobcenteret m.fl.) og på tværs af de itsystemer, der anvendes i beskæftigelsesindsatsen. Anvendelse Typologiseringen vil erstatte den nuværende liste over jobtyper på Jobnet nogle typer er gengangere, andre er præciseringer af typer, hvor en ny type erstatter en tilsvarende gammel bl.a. er voksenlærling i de nyere bekendtgørelser omdøbt til voksenelev. Endvidere er der helt nye typer, der er oprette pba. velfærdslovgivningen. I vedhæftede skema findes henvisning til regelgrundlaget for de enkelte typer Målgrupper: For de typer, der vedrører ansættelse med løntilskud, er det angivet i typebetegnelsen hvilke målgrupper, typen kan anvendes i forhold til. For de øvrige typer henvises til love og bekendtgørelser vedr. hvilke persongrupper, der er berettiget til denne type ansættelse/tilbud. Anvendelsesområder: Typologiseringen skal som minimum anvendes i følgende sammenhænge: Ved oprettelse af jobordre for virksomhedsrettede tilbud i Jobnet disse ordrer for virksomhedsrettede tilbud ligger i det s. k. lukkede rum på Jobnet, hvor ledige kan få adgangskode til at søge. Ved oprettelse af aktivitetsregistreringer for dagpengemodtagere i såvel fælles som pilot jobcentre. De job- og aktivitetstyper, der vedrører ikke forsikrede ledige kan også anvendes af kommunen i jobcenteret ved aktivitetsregistreringer for ikke-forsikrede i såvel fælles som pilot jobcentre. Ved flytning af data mellem it-systemer i den aktive beskæftigelsesindsats. Ved konvertering af data i forbindelse med opstart af nye it-systemer i den aktive beskæftigelsesindsats. Ved indberetninger til AMS af resultatdata fra pilot jobcentre for forsikrede ledige. Ved opgørelser af bestands- og produktionsstatistik for forsikrede ledige. Typerne er angivet med både kortnavn og en længere mere præcis betegnelse. Det anbefales at anvende kortnavnet i brugergrænseflader m.v. Det er de angivne kortnavn, der vil blive anvendt i Jobnets brugergrænseflade. Vedr. Seniorjob: Denne type er ikke omfattet af typologiseringen, da det i hht. Til Lov om seniorjob ikke er relevant, at oprette ordrer herom på Jobnet. Der skal ligeledes heller ikke foretages aktivitetsregistrering i de almindelige beskæftigelsespolitiske it systemer. Typeskemaet omfatter også metatyper, der angiver en samling af beslægtede jobtyper. Metatyperne er endnu ikke endeligt standardiserede og forefindes derfor ikke som Codelist. Det er de konkrete typer, der skal anvendes ved oprettelse af ordrer på Jobnet, flytning af data mellem systemer, indberetninger m.v. Når metatyper indføres i Codelist, vil anvendelsen af disse blive præciseret. Forklaring til kolonnerne i skemaet Codelist ID: Den Identificer, som typen har i codelist service, i WSDL er for fx flytte- og opstartsdata etc., på Jobnet m.v. Underbilag 3 G Del B 15. april 2015 Version 2.0 Side 6 af 68

7 Navn: Typens fulde navn, som i videst mulige omfang angiver en præcis betegnelse. Kortnavn: Kortnavnet vil typisk være den betegnelse, der anvendes i brugergrænseflader og som kan anvendes i daglig tale. Gyldig: Angiver hvorvidt der kan oprettes nye jobordre på Jobnet og hvorvidt der i hht. Den fælles begrebsmodel må oprettes tilbud/aktiviteter med typen. G = Gyldig type der kan anvendes H = Typen må ikke anvendes ved nyoprettelser af jobordrer og tilbud. Anvendes udelukkende ved ved flytning/opstart af eksisterende tilbud/aktiviter mellem IT systemer samt ved indberetning af resultatdata på eksisterende tilbud/aktiviteter. Metatyper: Angiver den fremtidige metatype, som typen vil blive tilknyttet. Lov- og regelgrundlag: Angiver hvilke i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og i Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats samt andre relevante bekendtgørelser, som typen knytter sig til. Beskrivelse: Angiver anvendelsesområderne for typen. UNDERBILAG 3 G INTEGRATION FRA Underbilag 3 G Del B 15. april 2015 Version 2.0 Side 7 af 68

8 Oversigt: Job- og aktivitetstyper for virksomhedsrettede tilbud i den aktive beskæftigelsesindsats Code ID Navn Kortnavn Gyldig Metatyper Lov- og regelgrundlag Beskrivelse 7 Voksenelev - staten Voksenelev, stat G Voksenelev LAB 68, stk. 2 BEK nr 250 af 15/04/2008 BEK nr 1704 af 20/12/ Voksenelev - selvejende institution Voksenelev, selvejende G Voksenelev LAB 68, stk. 2 BEK nr 250 af 15/04/ Voksenelev - Privat Voksenelev, privat G Voksenelev LAB 68, stk. 2 BEK nr 250 af 15/04/2008 Typen anvendes: * Ved oprettelse af ordrer om voksenelev på Jobnet, hvor ordren kan besættes af både forsikrede, ikkeforsikrede ledige og ikkeledige. * Ved registrering af tilbud om ansættelse som voksenelev hos statslig virksomhed - ved tilbudsregistreringen skal angives kontaktgruppe for den ledige, der ansættes. Typen anvendes: * Ved oprettelse af ordrer om voksenelev på Jobnet, hvor ordren kan besættes af både forsikrede, ikkeforsikrede ledige og ikkeledige. * Ved registrering af tilbud om ansættelse som voksenelev hos selvejende institution - ved tilbudsregistreringen skal angives kontaktgruppe for den ledige, der ansættes. Typen anvendes: * Ved oprettelse af ordrer om voksenelev på Jobnet, hvor ordren kan besættes af både forsikrede, ikke- Underbilag 3 G Del B 15. april 2015 Version 2.0 Side 8 af 68

9 forsikrede ledige og ikkeledige. * Ved registrering af tilbud om ansættelse som voksenelev hos privat virksomhed - ved tilbudsregistreringen skal angives kontaktgruppe for den ledige, der ansættes. 13 Fleksjob for personer med nedsat erhvervsevne - Privat Fleksjob - nedsat erhvervsevne G Løntilskud - ikkeforsikrede LAB 69-74b Bekendtgørelse om fleksjob Typen anvendes: * Ved oprettelse af ordrer om fleksjob på Jobnet, hvor ordren kan besættes af personer, der i øvrigt opfylder betingelserne. * Ved registrering af tilbud om ansættelse i fleksjob hos privat virksomhed. 14 Job for førtidspensionister på særlige vilkår - Privat Job på særlige vilkår - førtidspensionister G Løntilskud - ikkeforsikrede LAB 52, nr. 2, 57 og 64, stk. 6. Tillige er de omtalt i BAB bl.a. 100, nr. 2, 102, stk. 2, 112, 130, stk. 5. Typen anvendes: * Ved oprettelse af ordrer om Job for førtidspensionister på særlige vilkår på Jobnet. * Ved registrering af tilbud om ansættelse i Job for førtidspensionister på særlige vilkår hos privat virksomhed. 15 Løntilskudsansættelse - langtidsledig kontant- og starthjælpsmodtager Løntilskud - langtidsledig ikke forsikret G Løntilskud - ikkeforsikrede LAB 5 & 8 samt BAB 30 til 38 (undtagen 33, 2. punktum) samt Typen anvendes: * Ved oprettelse af løntilskudsordrer på Jobnet, hvor ordren kan besættes af ikkeforsikrede ledige, der i øvrigt opfylder betingelserne * Ved registrering af tilbud om ansættelse med løntilskud hos privat virksomhed Underbilag 3 G Del B 15. april 2015 Version 2.0 Side 9 af 68

10 18 Ansættelse med løntilskud O Forsikrede og ikke forsikrede ledige Løntilskud, over 55 år - alle 19 Voksenelev - Kommune Voksenelev, kommune 20 Voksenelev - region (sygehusregion) G Løntilskud - forsikrede og ikkeforsikrede LAB 67a - 67c BAB 134a - 134c G Voksenelev LAB 68, stk. 2 BEK nr 250 af 15/04/2008 BEK nr 1704 af 20/12/2006 Voksenelev, region G Voksenelev LAB 68, stk. 2 BEK nr 250 af 15/04/2008 BEK nr 1704 af 20/12/2006 Typen anvendes: * Ved oprettelse af løntilskudsordrer på Jobnet, hvor ordren kan besættes af både forsikrede og ikkeforsikrede ledige, der i øvrigt opfylder betingelserne * Ved registrering af tilbud om ansættelse med løntilskud hos privat virksomhed - ved tilbudsregistreringen skal angives klientkategori for den ledige, der ansættes Typen anvendes: * Ved oprettelse af ordrer om voksenelev på Jobnet, hvor ordren kan besættes af både forsikrede, ikkeforsikrede ledige og ikkeledige. * Ved registrering af tilbud om ansættelse som voksenelev hos kommunal virksomhed - ved tilbudsregistreringen skal angives kontaktgruppe for den ledige, der ansættes. Typen anvendes: * Ved oprettelse af ordrer om voksenelev på Jobnet, hvor ordren kan besættes af både forsikrede, ikkeforsikrede ledige og ikkeledige. * Ved registrering af tilbud om ansættelse som voksenelev hos regions virksom- Underbilag 3 G Del B 15. april 2015 Version 2.0 Side 10 af 68

11 hed - ved tilbudsregistreringen skal angives kontaktgruppe for den ledige, der ansættes. 21 Virksomhedspraktik - Privat Virksomhedspraktik, privat Virksomhedspraktik - kommune Virksomhedspraktik - region (sygehusregion) Virksomhedspraktik, kommune Virksomhedspraktik, region G Virksomhedspraktik LAB 42-50a BAB G Virksomhedspraktik LAB 42-50a BAB G Virksomhedspraktik LAB 42-50a BAB Typen anvendes: * Ved oprettelse af ordrer om virksomhedspraktik på Jobnet, hvor ordren kan besættes af både forsikrede og ikke-forsikrede ledige * Ved registrering af tilbud om ansættelse i virksomhedspraktik hos privat virksomhed - ved tilbudsregistreringen skal angives kontaktgruppe for den ledige, der ansættes. Typen anvendes: * Ved oprettelse af ordrer om virksomhedspraktik på Jobnet, hvor ordren kan besættes af både forsikrede og ikke-forsikrede ledige. * Ved registrering af tilbud om ansættelse i virksomhedspraktik i kommune - ved tilbudsregistreringen skal angives kontaktgruppe for den ledige, der ansættes. Typen anvendes: * Ved oprettelse af ordrer om virksomhedspraktik på Jobnet, hvor ordren kan besættes af både forsikrede og ikke-forsikrede ledige. * Ved registrering af tilbud Underbilag 3 G Del B 15. april 2015 Version 2.0 Side 11 af 68

12 om ansættelse i virksomhedspraktik i region - ved tilbudsregistreringen skal angives kontaktgruppe for den ledige, der ansættes. 24 Virksomhedspraktik - stat Virksomhedspraktik, stat G Virksomhedspraktik LAB 42-50a BAB Typen anvendes: * Ved oprettelse af ordrer om virksomhedspraktik på Jobnet, hvor ordren kan besættes af både forsikrede og ikke-forsikrede ledige. * Ved registrering af tilbud om ansættelse i virksomhedspraktik i staten - ved tilbudsregistreringen skal angives kontaktgruppe for den ledige, der ansættes. 25 Virksomhedspraktik - selvejende institution Virksomhedspraktik, selvejende G Virksomhedspraktik LAB 42-50a BAB Typen anvendes: * Ved oprettelse af ordrer om virksomhedspraktik på Jobnet, hvor ordren kan besættes af både forsikrede og ikke-forsikrede ledige. * Ved registrering af tilbud om ansættelse i virksomhedspraktik hos selvejende institution - ved tilbudsregistreringen skal angives kontaktgruppe for den ledige, der ansættes. 26 Rotationsvikar - Privat Rotationsvikar, privat G Rotationsvikar LAB 97-98b BAB b Typen anvendes: * Ved oprettelse af ordrer om rotationsvikar på Jobnet, hvor ordren kan besættes af både forsikrede og ikkeforsikrede ledige. * Ved registrering af tilbud Underbilag 3 G Del B 15. april 2015 Version 2.0 Side 12 af 68

13 om ansættelse som rotationsvikar hos privat virksomhed - ved tilbudsregistreringen skal angives kontaktgruppe for den ledige, der ansættes. 27 Rotationsvikar - kommune Rotationsvikar, kommune G Rotationsvikar LAB 97-98b BAB b Typen anvendes: * Ved oprettelse af ordrer om rotationsvikar på Jobnet, hvor ordren kan besættes af både forsikrede og ikkeforsikrede ledige. * Ved registrering af tilbud om ansættelse som rotationsvikar i kommunal virksomhed - ved tilbudsregistreringen skal angives kontaktgruppe for den ledige, der ansættes. 28 Rotationsvikar - region (sygehusregion) Rotationsvikar, region G Rotationsvikar LAB 97-98b BAB b Typen anvendes: * Ved oprettelse af ordrer om rotationsvikar på Jobnet, hvor ordren kan besættes af både forsikrede og ikkeforsikrede ledige. * Ved registrering af tilbud om ansættelse som rotationsvikar i regions virksomhed - ved tilbudsregistreringen skal angives kontaktgruppe for den ledige, der ansættes. 29 Rotationsvikar - staten Rotationsvikar, stat G Rotationsvikar LAB 97-98b BAB b Typen anvendes: * Ved oprettelse af ordrer om rotationsvikar på Jobnet, hvor ordren kan besættes af både forsikrede og ikke- Underbilag 3 G Del B 15. april 2015 Version 2.0 Side 13 af 68

14 forsikrede ledige. * Ved registrering af tilbud om ansættelse som rotationsvikar i statslig virksomhed - ved tilbudsregistreringen skal angives kontaktgruppe for den ledige, der ansættes. 30 Rotationsvikar - selvejende institution Rotationsvikar, selvejende G Rotationsvikar LAB 97-98b BAB b Typen anvendes: * Ved oprettelse af ordrer om rotationsvikar på Jobnet, hvor ordren kan besættes af både forsikrede og ikkeforsikrede ledige. * Ved registrering af tilbud om ansættelse som rotationsvikar i selvejende institution - ved tilbudsregistreringen skal angives kontaktgruppe for den ledige, der ansættes. 35 Ansættelse med løntilskud Privat Typen anvendes: * Ved oprettelse af løntilskudsordrer fra privat virksomhed på Jobnet, hvor ordren kan besættes af både forsikrede og ikkeforsikrede ledige. * Ved registrering af tilbud om ansættelse med løntilskud hos privat virksomhed. 36 Ansættelse med løntilskud - Stat Typen anvendes: * Ved oprettelse af løntilskudsordrer fra statslig virksomhed på Jobnet, hvor ordren kan besættes af både forsikrede og ikke- Underbilag 3 G Del B 15. april 2015 Version 2.0 Side 14 af 68

15 37 38 Ansættelse med løntilskud Region (sygehusregion) Ansættelse med løntilskud Kommune forsikrede ledige. * Ved registrering af tilbud om ansættelse med løntilskud hos statslig virksomhed. Denne registrering indgår i opgørelsen af kvoter i henhold til lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats 56. Typen anvendes: * Ved oprettelse af løntilskudsordrer fra regions virksomhed på Jobnet, hvor ordren kan besættes af både forsikrede og ikkeforsikrede ledige. * Ved registrering af tilbud om ansættelse med løntilskud hos regions virksomhed. Typen anvendes: * Ved oprettelse af løntilskudsordrer fra kommunal virksomhed på Jobnet, hvor ordren kan besættes af både forsikrede og ikkeforsikrede ledige. * Ved registrering af tilbud om ansættelse med løntilskud hos kommunal virksomhed. Denne registrering indgår i opgørelsen af kvoter i henhold til lov om ansvaret for Underbilag 3 G Del B 15. april 2015 Version 2.0 Side 15 af 68

16 og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats Ansættelse med løntilskud Selvejende institution Typen anvendes: * Ved oprettelse af løntilskudsordrer fra selvejende institution på Jobnet, hvor ordren kan besættes af både forsikrede og ikkeforsikrede ledige. * Ved registrering af tilbud om ansættelse med løntilskud hos selvejende institution. 40 Job for førtidspensionister på særlige vilkår - Stat Job for førtidspensionister på særlige vilkår - Stat Typen anvendes: * Ved oprettelse af ordrer om Job for førtidspensionister på særlige vilkår på Jobnet,. * Ved registrering af tilbud om ansættelse i Job for førtidspensionister på særlige vilkår hos statslig virksomhed. 41 Job for førtidspensionister på særlige vilkår - Kommune Job for førtidspensionister på særlige vilkår - Kommune Typen anvendes: * Ved oprettelse af ordrer om Job for førtidspensionister på særlige vilkår på Jobnet. * Ved registrering af tilbud om ansættelse i Job for førtidspensionister på særlige vilkår hos kommunal virksomhed. 42 Job for førtidspensionister på særlige vilkår Region (sygehusregion) Job for førtidspensionister på særlige vilkår Region (sy- Typen anvendes: * Ved oprettelse af ordrer om Job for førtidspensioni- Underbilag 3 G Del B 15. april 2015 Version 2.0 Side 16 af 68

17 Job for førtidspensionister på særlige vilkår Selvejende institution Fleksjob for personer med nedsat erhvervsevne - Stat Fleksjob for personer med nedsat erhvervsevne Region (sygehusregion) gehusregion) Job for førtidspensionister på særlige vilkår Selvejende institution Fleksjob for personer med nedsat erhvervsevne - Stat Fleksjob for personer med nedsat erhvervsevne Region (sygehusregion) ster på særlige vilkår på Jobnet. * Ved registrering af tilbud om ansættelse i Job for førtidspensionister på særlige vilkår hos regions virksomhed. Typen anvendes: * Ved oprettelse af ordrer om Job for førtidspensionister på særlige vilkår på Jobnet. * Ved registrering af tilbud om ansættelse i Job for førtidspensionister på særlige vilkår hos selvejende institution. Typen anvendes: * Ved oprettelse af ordrer om fleksjob på Jobnet, hvor ordren kan besættes af personer, der i øvrigt opfylder betingelserne. * Ved registrering af tilbud om ansættelse i fleksjob hos statslig virksomhed. Typen anvendes: * Ved oprettelse af ordrer om fleksjob på Jobnet, hvor ordren kan besættes af personer, der i øvrigt opfylder betingelserne. * Ved registrering af tilbud om ansættelse i fleksjob hos regions virksomhed. 46 Fleksjob for personer med nedsat Fleksjob for personer Typen anvendes: Underbilag 3 G Del B 15. april 2015 Version 2.0 Side 17 af 68

18 erhvervsevne - Kommune med nedsat erhvervsevne - Kommune * Ved oprettelse af ordrer om fleksjob på Jobnet, hvor ordren kan besættes af personer, der i øvrigt opfylder betingelserne. * Ved registrering af tilbud om ansættelse i fleksjob hos kommunal virksomhed. 47 Fleksjob for personer med nedsat erhvervsevne Selvejende institution Fleksjob for personer med nedsat erhvervsevne Selvejende institution Typen anvendes: * Ved oprettelse af ordrer om fleksjob på Jobnet, hvor ordren kan besættes af personer, der i øvrigt opfylder betingelserne. * Ved registrering af tilbud om ansættelse i fleksjob hos selvejende institution. Underbilag 3 G Del B 15. april 2015 Version 2.0 Side 18 af 68

19 4.2 Web service metoder Følgende metoder udstilles som en del af JobOrderService (Version 2) CreateJobOrder Opret en JobOrder som registreres i Jobnet Input: JobOrder Output: JobOrder Soap Fault: 4412 The Jobordertype or CvrNumber has an invalid value 4413 The authoritytype of the requestheader is invalid 4013 Unknown Client Destination 4420 An error occurred while trying to create joborder 4419 An error occurred while trying to update joborder 4422 Failed to distribute joborder to subscribers Kræver WSRM: Nej UpdateJobOrder Opdater en eksisterende JobOrder, opdateres også i Jobnet Input: JobOrder Output: JobOrder Soap Fault: 4412 The Jobordertype or CvrNumber has an invalid value 4413 The authoritytype of the requestheader is invalid 4013 Unknown Client Destination 4420 An error occurred while trying to create joborder 4419 An error occurred while trying to update joborder 4422 Failed to distribute joborder to subscribers Kræver WSRM: Nej CloseJobOrder Luk JobOrder, når den ikke er relevant længere Input: JobOrderID Output: JobOrder Soap Fault: 4413 The authoritytype of the requestheader is invalid 4013 Unknown Client Destination 4425 The JobOrder that is being closed, does not exist 4418 An error occurred while trying to close joborder 4422 Failed to distribute joborder to subscribers Kræver WSRM: Nej GetJobOrder Hent en JobOrder ud fra dens JobOrderID Input: JobOrderID Output: JobOrder Soap Fault: 4413 The authoritytype of the requestheader is invalid 4013 Unknown Client Destination 4421 Retrieving joborder failed Kræver WSRM: Nej TransferCVCollection Hent en JobOrder ud fra dens JobOrderID Input: JobOrderID Output: JobOrder Soap Fault: 4413 The authoritytype of the requestheader is invalid Knowledge Cube A/S Bernstorffsgade 50, 7. sal DK 1577 København V T F CVR

20 4013 Unknown Client Destination 4423 Failed to distribute cvcollection to subscribers 4414 Failed to save the cv collection Kræver WSRM: Nej GetJobOrders Hent en liste af JobOrdre som der abonneres på Input: WSRM SequenceHeader Output: JobOrder * Soap Fault: - Kræver WSRM: Ja GetClosedJobOrders Hent en liste af lukkede jobordre som der abonneres på Input: WSRM SequenceHeader Output: ClosedJobOrder * Soap Fault: - Kræver WSRM: Ja GetTransferredCVCollection Hent en søgeliste fra Jobnet Input: WSRM SequenceHeader Output: TransferdCVCollection* Soap Fault: - Kræver WSRM: Ja

21 4.3 CreateJobOrder og UpdateJobOrder JobOrder servicen i Brokeren varetager distributionen af meddelelserne pr. tilknyttet organisation. Hvis aftageren benytter Kontaktmodulet sendes JobOrderen til hertil, hvis brugeren benytter et eksternt system, sendes beskeden via WSRM. De organisationer, der modtager en JobOrder modtager efterfølgende opdateringer og lukningen af joborderen. Det er muligt at tilmelde en aftager som abonnent på bestemte jobordre ud fra to kriterier: Geografisk placering Jobfagligt indhold En aftager kan på denne måde abonnere på oprettelser, opdateringer og lukninger af jobordre baseret på Kommune og/eller jobbets DiscoWebId (unik identifier svarende til en bestemt jobtitel). Disse abonnementsoplysninger registreres som stamdata i brokeren, og oprettes ved tilslutning af nye webserviceaftagere. Oplysningerne kan ikke opdateres via webservices. En aftager registreres desuden som abonnent på en specifik joborder, hvis aftageren enten har oprettet, opdateret eller hentet joborderen. Joborder flow for eksterne web service aftagere Følgende beskriver meddelelses flowet for JobOrder meddeleser for de eksterne web service aftagere.

22 Joborder fra Jobnet til den eksterne aftager Når en JobOrder oprettes på Jobnet, sendes den automatisk til Brokeren. Brokeren kigger i sine abonnementslister for at udregne en liste af modtagere. Alle aftagere der anvende eksterne systemer vil modtage beskeden via WSRM.

23 Jobnet Broker Aftagere CreateJobOrder() Loop foreach Subscriber WSRM.EnqueueMessage Return JO WSRM Message End Loop

24 Figure 1: Meddelelsesflow for JobOrder fra Jobnet til den eksterne aftager Joborder fra den eksterne aftager til Jobnet Når en ekstern ønsker at oprette eller opdatere en JobOrder kalder denne CreateJobOrder eller UpdateJobOrder. Dette bevirker at JobOrdren opdateres i Jobnet. Brokeren kigger i sine abonnementslister for at udregne en liste af modtagere. Alle aftagere der anvende eksterne systemer vil modtage beskeden via WSRM.

25 Aftager Broker Jobnet CreateJobOrder() CreateJobOrder() Return Joborder(JO) Loop foreach Subscriber WSRM Message WSRM.EnqueueMessage Return JO End Loop

26 Figure 2: Meddelelsesflow for JobOrder fra den eksterne aftager til Jobnet Flowet for UpdateJobOrdrer forløber på samme måde som CreateJobOrder. Webservice specifikation Selve webservicen har følgende Input og Output. Her er Create og UpdateJobOrder skrevet så da input er det sammen. Ved de par felter der behandles forskelligt, er dette angivet. Input (RequestHeaderLight): Element EventDate CaseWorkerStructure Beskrivelse Hændelsesdatoen for meddelelsen Format: XSD DateTime Data struktur bestående af følgende elementer CaseWorkerGivenName af typen PersonGivenName Sagsbehandlerens fornavn. CaseWorkerMiddleName af typen PersonMiddleName Sagsbehandlerens mellemnavn. CaseWorkerSurname af typen PersonSurnameName Sagsbehandlerens efternavn.

27 CaseWorkerRID OCES RID Sagsbehandlerens RID fra medarbejder OCES certifikatet. AuthorityStructure Data struktur bestående af følgende elementer AuthorityCode af typen AuthorityCode Myndigheds kode for den I AuthorityType angivne myndigheds type, f.eks. en JobCenter kode eller en kommune kode. Format: int (-1 og ) AuthorityName af typen AuthorityName Navnet på den myndighed der sender meddelelsen f.eks. JobCenter København. AuthorityType Type angivelse af myndighedstypen, definition til brug med myndigheds generalisering. Enum: Municipality Jobcenter UnemploymentFund ExternalOperator

28 Input (Joborder) Element Active Beskrivelse Angiver om joborderen er aktiv eller ej. Når Joborderen lukkes bliver feltet false. Format: bool True = Active False = Inactive Statusen "active" betyder at, Job/Position Posting inden for den StartDate og EndDate der er specificeret i JobPositionPosting/PostDetail, er tilgængelig for visning, søgning eller andre implementerings specifike anvendelser. Created DiscoWebIdentifier Statusen ændres til false via CloseJoborder Oprettelsestidspunktet for job orderen, overskrives af jobnet når den oprettes der. Skal dog specificeres. Format: xsd:datetime DiscoWebIdentifier fag kode Format: Int Se i afsnittet Kode lister under DiscoWebIdentifier for definition af udfaldsrummet

29 EURES JobCenterID JobOrderId Angivelse af om rekrutering ønskes fra udlandet, sættes til True hvis rekrutering ønskes fra udlandet. Format: Boolean Jobcenter idet for det Jobcenter der har oprettet Joborderen. Format: Int JobOrder Id et I Jobnet, når man kalder Create JobOrder servicen skal der ikke angives et JobOrder id, denne information returneres I responsen på denne service. Jobnet tildeler disse id er, skal derfor ikke specificeres ved Create. Når UpdateJobOrder kaldes skal værdien specificeres. OfficialIdentifier Published Format: Int Occurrence: 0-1 Joborder identifikation, bruges kun internt i Jobnet til at identificere den person der har oprettet jobordren. Skal ikke specificeres ved Create, skal medsendes ved Update. Format: Int Occurrence: 0-1 Værdier: 1-* Dette felt er sat til true hvis jobordren skal publiseres i Jobbanken.

30 Hvis en jobordre oprettes eller opdateres med Published sat til true skal jobordren gennemses af en sagsbehandler for godkendelse inden den bliver tilgængelig i Jobbanken. Referred MunicipalityCode SalarySubsidy JobPositionPosting JobOrderTypeIdentifier JobOrderDuration Format: Boolean Angiver om det er en JobOrder til henvisning. Format: Boolean Kommune kode som sagsbehandleren/jobcentermedarbejderen er tilknyttet. Format: Int Angiver om det er en løntilskudsjob Format: Boolean Se definitionen af JobPostionPosting herunder Angiver joborder type, se JobOrderTypeIdentifier i kodelisten for definition af de tilladte værdier. Format: int Varighed af Joborderen. Antallet af dage. Format: int Værdier: 1-*

DAR OIO vejledning Version 1.2

DAR OIO vejledning Version 1.2 DAR OIO vejledning Version 1.2 Indhold 1 Ændringer i forhold til forrige version... 2 2 Introduktion... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Læsevejledning... 3 3 Beskrivelse... 3 3.1 Fælles elementer og strukturer...

Læs mere

FUNKTIONSSPECIFIKATIO

FUNKTIONSSPECIFIKATIO FUNKTIONSSPECIFIKATIO Internal NN Udarbejdet af: Tobias Fjälling 29. oktober 2002 Rev. 1.5 1(36) C004245 HR-XML AMS DK Ændringshistorik Rev. Dato Af Kommentar 0.1 2002-09- 18 0.2 2002-09- 23 1.0 2002-10-

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

Underbilag 1B Integrationer og bekendtgørelser

Underbilag 1B Integrationer og bekendtgørelser Underbilag 1B Integrationer og bekendtgørelser Vejledning Tilbudsgiver skal give sin besvarelse af behovet og mulighederne med snitflader/integrationer i løsningsbeskrivelsen (bilag 2). Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og statistiske datavarehus for beskæftigelsesindsatsen

Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og statistiske datavarehus for beskæftigelsesindsatsen Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og statistiske datavarehus for beskæftigelsesindsatsen I medfør af 61, 65 og 66 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

FIE brugervejledning

FIE brugervejledning FIE brugervejledning Hvad er FIE?... 2 Hvordan bruger jeg FIE?... 2 Hvor finder jeg FIE?... 2 Hvordan logger jeg ind?... 3 Hvordan uploader jeg data?... 4 Hvad sker, når mine data er behandlet?... 4 Efter

Læs mere

OIOXML dokumentationsguide Person

OIOXML dokumentationsguide Person OIOXML dokumentationsguide Person OIOXML dokumentationsguide Person . Ejerskab Indenrigs og Sundhedsministeriets CPR-kontor i medfør af Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister, jf. lov nr.

Læs mere

De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige.

De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige. Anden Aktør Anden Aktør (AA) De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige. I denne pjece fortæller vi om nogle af de vigtigste

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] på dagpenge Meld dig ledig på Jobnet - Dagpenge Når du skal melde dig ledig, går du ind på forsiden af Jobnet.dk. Her er der to muligheder 1. Er du allerede

Læs mere

PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL

PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL Uge 1 & 2 Det basale: Det primære mål efter uge 1 og 2, er at få forståelse for hvordan AMP miljøet fungerer i praksis, og hvordan man bruger PHP kodesproget til at

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Ungebasen. Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX

Ungebasen. Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX Ungebasen Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem 16.06.2014 A414.97.6 [Status] Side 1 af 15 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Ungebasen. Løsningsbeskrivelse. Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer

Ungebasen. Løsningsbeskrivelse. Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer PUBLICPUBLICX Ungebasen Løsningsbeskrivelse Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer 14.09.2012 A414.44.4 [Status] Side 1 af 9 Indhold 1. Formål... 3 2.

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

Experian for Microsoft Dynamics Opsætningsvejledning

Experian for Microsoft Dynamics Opsætningsvejledning Experian for Microsoft Dynamics Opsætningsvejledning Indhold 1. Opsætningsvejledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Forudsætninger... 3 1.3 Vigtigt... 3 2. Brugeropsætning... 4 2.1 Definering af brugeropsætning...

Læs mere

UDBUDSPORTALEN: EKSEMPLER PÅ KOMMUNIKATION MED KMD OPERA

UDBUDSPORTALEN: EKSEMPLER PÅ KOMMUNIKATION MED KMD OPERA EU-udbud af Beskæftigelsessystem og ESDH-system Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Københavns Kommune Underbilag 3 G del C Snitflader og software grænseflader - Udbudsportalen Side 1 af 22 OPRETTELSE

Læs mere

Informationsmøde. jobsøgende dagpengeforsikrede. Dagens program: Arbejdet som ledig. JobNet. Dagens program

Informationsmøde. jobsøgende dagpengeforsikrede. Dagens program: Arbejdet som ledig. JobNet. Dagens program Dagens program Informationsmøde jobsøgende dagpengeforsikrede Dagens program: Jobcenter /A-kasse Forløbet hos Jobcentret Virksomhedsrettet tilbud Arbejdet som ledig Jobmarkedet 6-ugers selvvalgt uddannelse

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] uden ydelse Meld dig ledig på Jobnet Uden ydelse Når du skal melde dig ledig, går du ind på forsiden af Jobnet.dk. Her er der to muligheder. 1. Er du allerede

Læs mere

Rapport om snitflader til publiceringsagent i Gentofte Kommune

Rapport om snitflader til publiceringsagent i Gentofte Kommune Rapport om snitflader til publiceringsagent i Gentofte Kommune Connecting Business & Technology Devoteam Fischer & Lorenz A/S 2004 Dette dokument er udarbejdet for af Devoteam Fischer & Lorenz A/S. har

Læs mere

Særlig service vejvisning

Særlig service vejvisning Særlig service vejvisning Denne dokumentation er udarbejdet af Arbejdsgruppen for standardisering af vejdata (Vejportal) under en domæne-komité for vejsektoren i regi af XML-projektet i Ministeriet for

Læs mere

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 15 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG CVR Integration Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale

Læs mere

De nye opgaver i jobcenteret hvor ligger udfordringerne

De nye opgaver i jobcenteret hvor ligger udfordringerne NOTAT De nye opgaver i jobcenteret hvor ligger udfordringerne 1. august 2009 overtager kommunerne de opgaver, der nu ligger i den statslige del af jobcenteret. De fleste af de opgaver, staten i jobcenteret

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene.

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Borgeren indkaldes rettidigt til jobsamtale/kontaktsamtale. Borgeren

Læs mere

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet.

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet. Gode råd om CV Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside www.jobnet.dk Alle ledige medlemmer skal oprette et CV, som A-kassen efterfølgende

Læs mere

CAMPridge Medlemssystemet kan udbygges med en række ekstra funktioner og faciliteter, kaldet tilvalg.

CAMPridge Medlemssystemet kan udbygges med en række ekstra funktioner og faciliteter, kaldet tilvalg. CAMPridge for Dynamics AX - Tilvalg Landeuafhængige tilvalg til CAMPridge Medlems-system CAMPridge Medlemssystemet kan udbygges med en række ekstra funktioner og faciliteter, kaldet tilvalg. Persondata,

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

ANNONCER. Proces Beskrivelse Handling. Der åbnes et nyt skærmbillede med en oversigt over oprettede annonceringskanaler.

ANNONCER. Proces Beskrivelse Handling. Der åbnes et nyt skærmbillede med en oversigt over oprettede annonceringskanaler. ANNONCER Proces Beskrivelse Handling Fremfind job Fremfind jobbet via boksen Jobs Klik på jobtitlen Start annonceringsproces Slå jobbet op Annoncer på Ekstern side (egen hjemmeside) Klik på fanen Annoncering

Læs mere

Meld dig ledig på Jobnet Dagpenge

Meld dig ledig på Jobnet Dagpenge Meld dig ledig på Jobnet Dagpenge Denne vejledning er for dig, som er medlem af en a-kasse og vil søge om dagpenge. Vær opmærksom på, at du tidligst kan få dagpenge fra den dag, hvor du er meldt ledig.

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 4 A5.2 HTTP RETURKODER 4 A5.3 DIGITAL POST FEJLKODER 7 A5.3.1 DIGITAL POST

Læs mere

Merudgifter til finansiering af A-dagpenge som følge af opgørelsesmetoden

Merudgifter til finansiering af A-dagpenge som følge af opgørelsesmetoden KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Kontor for Resultatopfølgning NOTAT Merudgifter til finansiering af A-dagpenge som følge af opgørelsesmetoden i KMD A-refusion Afregning

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Region Midtjylland Proces for Change Management

Region Midtjylland Proces for Change Management Region Midtjylland Proces for Change Management Version 1.1 Forord Dette dokument beskriver RMIT s Change Management proces. Processen beskriver minimumskravene (need to have) for at få processen til at

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger. KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013

Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger. KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013 6 Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013 Snitfladebeskrivelse KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger Indholdsfortegnelse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008

Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008 Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008 Indledning Multi District Denmark har udviklet en database til brug ved administration af udvekslingsstudenter. Databasen kan åbnes fra alle pc

Læs mere

De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler.

De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler. Anden Aktør 1 Anden Aktør (AA) De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler. Alle som har en videregående uddannelse

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Datatyper UBL 2.0 Datatypes G29 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail:

Læs mere

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV Oplæg til lokal dialog Formål med oplægget Oplægget udspringer af den gennemførte proces om det gode CV, der har involveret et stort antal a-kasser og jobcentre

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Meld dig ledig søg om kontanthjælp for borgere over 30 år

Meld dig ledig søg om kontanthjælp for borgere over 30 år Meld dig ledig søg om kontanthjælp for borgere over 30 år Denne vejledning er primært for dig, som er fyldt 30 år, ikke medlem af en a-kasse og som ønsker at søge om kontanthjælp. Vejledningen gælder dog

Læs mere

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedr. FESD GIS-integrationsmodel version 2.0 Geodata Danmark har

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Kontakt UBL 2.0 Contact G34 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OUOUBL Kontakt Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i

Læs mere

Indhold. Senest opdateret:03. september 2013. Side 1 af 8

Indhold. Senest opdateret:03. september 2013. Side 1 af 8 Indhold Introduktion... 2 Scenarier hvor API et kan benyttes... 2 Scenarie 1 Integration til lagerhotel... 2 Scenarie 2 Integration til økonomi system... 2 API Modeller... 2 Webshop2 API Model v1... 3

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller

Læs mere

GODE RÅD INDEN DU STARTER Inden du går i gang med at udfylde blanketten, kan du med fordel have følgende oplysninger klar:

GODE RÅD INDEN DU STARTER Inden du går i gang med at udfylde blanketten, kan du med fordel have følgende oplysninger klar: 1 Vejledning - Smartblanket løsningen på Virk.dk GODE RÅD INDEN DU STARTER Inden du går i gang med at udfylde blanketten, kan du med fordel have følgende oplysninger klar: Alle virksomhedens kontaktoplysninger

Læs mere

EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER

EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014 Indholdsfortegnelse 1 Portal Integration Manager... 2 1.1 PIM profiler... 2 1.1.1 PIM-profil: Afdelinger... 2 1.1.2 PIM-profil: Grupper...

Læs mere

CPR Centrale Personregister Side 1 af 20

CPR Centrale Personregister Side 1 af 20 CPR Centrale Personregister Side 1 af 20 UDTRÆKSBESKRIVELSE ----- Kunde INDENRIGSMINISTERIET Opgavenr. Journal nr. 370715 EJ-HJEMMESID Udtrækstype Oprettet Ændret STATUS UDTRÆK (UDEN NØGLE) 19.07.2007

Læs mere

KMA-oplysninger. 1 Introduktion

KMA-oplysninger. 1 Introduktion KMA-oplysninger MADS MENU: KODER SYSTEMET KMA-OPLYSNINGER (E.1.1.) Revideret 07-02-2011 1 Introduktion I programmet KMA-oplysninger sættes en række grundlæggende indstillinger for MADS i afdelingen, fx

Læs mere

Er du træt af dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte? Find dit nye job på FOA Job.

Er du træt af dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte? Find dit nye job på FOA Job. F O A F A G O G A R B E J D E Er du træt af dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte? Find dit nye job på FOA Job Brugervejledning Indholdsfortegnelse: Hvad kan du bruge

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har brug for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

UNI Login. Licens webservice. ws-03

UNI Login. Licens webservice. ws-03 UNI Login Licens webservice ws-03 UNI Login Licens webservice 5.0 Licens webservice 1 Indhold 1 Licens webservice... 2 1.1 Informationsmodel... 2 1.2 Entiteter og attributter... 2 Projekt... 2 Gruppe...

Læs mere

Rapport dannet den: 5. oktober 2010 1 Spil kontrol

Rapport dannet den: 5. oktober 2010 1 Spil kontrol 1 Spil kontrol kan vindes af 1 Jackpot - Identifikation - Gevinst - TotalGevinst - DatoTid - KommissionRake Spil - Identifikation - KøbDatoTid - Salgskanal - ForventetSlutDatoTid - FaktiskSlutDatoTid -

Læs mere

Indhold. Senest opdateret : 30. juli 2010. Side 1 af 5

Indhold. Senest opdateret : 30. juli 2010. Side 1 af 5 Indhold Introduktion... 2 Scenarier hvor API et kan benyttes... 2 Scenarie 1 Integration til lagerhotel... 2 Scenarie 2 Integration til økonomi system... 2 Webshop2 API Model... 3 Brugen af API et... 4

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge Borgerinformation ydelser Dagpenge Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du modtage dagpenge, når du bliver ledig. Du kan være enten fuldtids- eller deltidsmedlem i en a-kasse, og du har forskellige muligheder

Læs mere

Hvordan opretter jeg eller retter min profil i FreelanceNøglen

Hvordan opretter jeg eller retter min profil i FreelanceNøglen Hvordan opretter jeg eller retter min profil i FreelanceNøglen - sidst redigeret d. 13. november 2009 af Rikke Møller-Poulsen For at blive optaget i FreelanceNøglen eller ændre din profil skal du gøre

Læs mere

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A XML webservice for pensionsordninger Version 1.0 Draft A Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Webservice for pensionsordninger EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til

Læs mere

KVIKGUIDE TIL OPRETTELSE AF SALGSFAKTURA NAVISION 5.3

KVIKGUIDE TIL OPRETTELSE AF SALGSFAKTURA NAVISION 5.3 KVIKGUIDE TIL OPRETTELSE AF SALGSFAKTURA NAVISION 5.3 1 Dannelse af Salgsfaktura... 3 2 Berigelse og klarmelding af Salgsfaktura... 4 2.1 Suspender E-bilag... 5 2.2 Påføring af yderligere tekst på en elektronisk...

Læs mere

[arbejdsgiver] sådan gør du... [opret en annonce]

[arbejdsgiver] sådan gør du... [opret en annonce] [arbejdsgiver] sådan gør du... [opret en annonce] Opret en annonce på jobnet.dk Gå på Jobnet.dk og log ind. I den sorte topmenuen vælger du Annoncer. Du kommer nu til siden Mine annoncer. På siden Mine

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Kort og godt om test af arkiveringsversioner

Kort og godt om test af arkiveringsversioner Kort og godt om test af arkiveringsversioner Data og dokumenter fra den offentlige forvaltnings it-systemer, som skal bevares for eftertiden, skal afleveres til arkiv i form af arkiveringsversioner. Arkiveringsversioner

Læs mere

Nyheder i GeoEnviron Version 7.3.3

Nyheder i GeoEnviron Version 7.3.3 Nyheder i GeoEnviron Version 7.3.3 GeoEnviron 7.3.3 Ændringer i ver. 7.3.3 Ændringer i GeoEnviron ver. 7.3.3 Indhold Denne manual er en beskrivelse af programændringerne i GeoEnviron version 7.3.3 - set

Læs mere

Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet

Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet I medfør af 32, stk. 1 og 6, 39, 45, stk. 3, 49, stk. 2, 50, stk. 1 og 2, 52 i lov nr. 1482 af 23. december

Læs mere

Post Danmark forsendelsesmodul til Magento (Pacsoft)

Post Danmark forsendelsesmodul til Magento (Pacsoft) Opsætningsguide til Post Danmark forsendelsesmodul til Magento (Pacsoft) Version 1.0.0 Myggenæsgade 3, 4. Lejl. 4 København kontakt@magentomoduler.dk Opsætning Modulets konfigurationsmuligheder findes

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Integrationer. Praktikportal projektet Oktober 2014 Version 1.1

Integrationer. Praktikportal projektet Oktober 2014 Version 1.1 Integrationer Praktikportal projektet Oktober 2014 Version 1.1 Revisionshistorie Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 1.0 23-10-2014 Lars Christensen Dokument oprettet 1.1 24-3-2015 Kasper Hansen Yderligere

Læs mere

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation Bilag til IKT Ydelsesspecifikation Dato 2012-10-01, Revisionsdato: 2013-04-15 Samarbejdsdokument for byggesagens parter Projekt: Byggesag: Projektledelse: IKT Koordinator: Dato: Revision: Revision dato:

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Vejledning - Stamdata i ENAO

Vejledning - Stamdata i ENAO Vejledning - Stamdata i ENAO Formål Formålet med denne vejledning er at vise hvilke stamdata der kan/skal redigeres i ENAO-systemet, hvordan stamdata redigeres og hvilke funktioner stamdata har. Før du

Læs mere

Meld dig ledig via Jobnet Dimittend

Meld dig ledig via Jobnet Dimittend Meld dig ledig via Jobnet Dimittend Denne vejledning er for dig, som er nyuddannet og på vej til optagelse i en Arbejdsløshedskasse på baggrund af din uddannelse og endnu ikke dagpengeberettiget, dvs.

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Integration mellem Acadre og GeoEnviron

Integration mellem Acadre og GeoEnviron 1. MÅLSÆTNING... 1 2. OPSÆTNING AF STAMDATA... 2 2.1 KL journalplan... 2 2.2 Parametre til GeoEnvirons mappe-struktur... 3 3. FUNKTIONALITET I GE BYGGESAG... 4 3.1 Oprettelse af ejendomme... 4 3.2 Søgning

Læs mere

Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion

Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion Vejledning til kommuner Indhold Arbejdsgiverens indberetning i NemRefusion... 2 Anmodningen sådan sendes den til kommunen... 3 Ændring af den

Læs mere

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder VEU-godtgørelse og befordringstilskud Virksomheder Side 2 af 31 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til ansøgningsskema... 3 Ansøgningen... 4 Trin 1 Hvad søges?... 5 Trin 2 Personlige oplysninger...

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 4 B.1.1. HENVISNINGER... 4 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE

Læs mere

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Generelle informationer Tilmelding på Jobnet.dk Som ledig skal du være tilmeldt Jobnet.dk med et godkendt CV. Indenfor de første fi re uger af din ledighedsperiode

Læs mere

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura)

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) 1. november 2009, Version 1.1 1. POST DANMARKS ECOMONE BASIS (OIO FAKTURA)... 3 1.1 BEGREBER... 3 2 KANALER... 3 3 MODEL FOR DATAUDVEKSLING... 4 4 KOMMUNIKATION...

Læs mere

Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION. Brugermanual august-2013 vers. 1.2

Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION. Brugermanual august-2013 vers. 1.2 Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION 2 34 Brugermanual august-2013 vers. 1.2 1 intro! På de følgende sider vil du finde en lille og hurtig gennemgang af Midttrafik Trafikadministration. Med Midttrafik Trafikadministration

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

OIOXML dokumentationsguide. OIOXML dokumentationsguide Person 1

OIOXML dokumentationsguide. OIOXML dokumentationsguide Person 1 OIOXML dokumentationsguide Person OIOXML dokumentationsguide Person 1 Dato Forfatter 24-2-05 Bent Bilstrup Dokument oprettet Teknologisk Institut 25-2-05 Bent Bilstrup Konceptuel model indføjet 28-2-05

Læs mere

Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort

Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort 1. december 2006 Sag D-4236-6 /mli Version 1.0a 1. Indledning I forbindelse med forberedelsen af kommunalreformen vedtog folketinget i juni 2005

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 3 B.1.1. HENVISNINGER... 3 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE SIKKER E-POSTLØSNING... 3 B.1.3.

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere