EU-udbud af Beskæftigelsessystem og ESDH-system Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Københavns Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EU-udbud af Beskæftigelsessystem og ESDH-system Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Københavns Kommune"

Transkript

1 EU-udbud af Beskæftigelsessystem og ESDH-system Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Københavns Kommune Underbilag 3 G del B Snitflader og software grænseflader - LTAS integration fra DFDG mod KMD Opera

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 3 2 BESKRIVELSE AF INTEGRATION FOR AT OPRETTE JOBORDRE I OPERA Modtagelse af jobordre 3 3 SKÆRMBILLEDER FRA LØNTILSKUDSSYSTEM 4 4 WEBSERVICE: JOBORDERSERVICE (VERSION 3) Beskrivelser af job- og aktivitetstyper for virksomhedsrettede tilbud Web service metoder CreateJobOrder og UpdateJobOrder GetJobOrder CloseJobOrder WSRM metoder GetJobOrders GetClosedJobOrders GetTransferredCVCollection 63 Underbilag 3 G Del B 15. april 2015 Version 2.0 Side 2 af 68

3 1 Indledning Dette dokument indeholder en løsningsbeskrivelse omkring hvordan løntilskudsadministrationsprojektet vil integrere mod KMD Opera for at oprette Jobordrer. 2 Beskrivelse af integration for at oprette jobordre i Opera Der oprettes jobordre via Arbejdsmarkedsstyrelsens JobOrderService. Her er det muligt at indsende jobordre via en webservice KMD Opera benytter i dag denne webservice til at sende jobordrer til DFDG, men det er også muligt at sende det den anden vej, hvis Jobordren oprettes på Jobnet Administrationsportalen. JobOrder servicen i DFDG (Brokeren) varetager distributionen af meddelelserne pr. tilknyttede organisation. Hvis brugeren benytter et eksternt system, sendes beskeden via WSRM. De organisationer, der modtager en JobOrder modtager efterfølgende opdateringer og lukningen af joborderen. Bemærk at denne integration kræver at KMD Opera henter jobordrer på køen. Se mere omkring webservicen og indholdet i afsnittet Webservice: JobOrderService Version 3 Oversigt over integrationen: 1. KK LTAS kalder JobOrderService::CreateJobOrder med indhold af job. 2. JobOrderService kalder intern joborder service i DFDG 3. Den interne joborder service ligger jobordrer på en kø ift. KMD Opera 4. KMD Opera henter jobordrer på køen via GetJobOrder KK LTAS KMD Opera JoborderService:: CreateJobOrder DFDG JobOrderService:: GetJobOrder Figur 1: JobOrderService integration med kommunalt system 2.1 Modtagelse af jobordre For at integrationen kan virke hele vejen fra Løntilskud til KMD Opera, er det nødvendigt, at KMD Opera kan hente og indsende jobordrer, der er genereret i DFDG. Det er i dag ikke muligt for KMD Opera at afhente jobordrer, og der skal foretages følgende for at få denne integration op at stå: KMD Opera skal kunne hente beskeder, der er lagt på GetJobOrder og GetClosedJobOrders køen. KMD Opera skal kunne indlæse indholdet i en jobordre, som er hentet på køen. Bemærk, at hvis KMD Opera integrerer mod at afhente Jobordre beskeder fra DFDG, så vil det også være muligt at modtage oprettelser samt opdateringer fra Jobnet Administrationsportalen samt eventuelt jobordrer, der er oprettet i andre kommuner. Underbilag 3 G Del B 15. april 2015 Version 2.0 Side 3 af 68

4 Jobnet Broker Aftagere CreateJobOrder() Loop foreach Subscriber WSRM.EnqueueMessage Return JO WSRM Message End Loop Figur 2: Sekvens over brugen ift. JobOrder oprettelsen Jobnet Broker Aftager UpdateJobOrder() Loop for each subscriber WSRM.EnqueueMessage Return JO WSRM Message Figur 3: Sekvens over brugen ift. Joborder opdateringen 3 Skærmbilleder fra Løntilskudssystem Underbilag 3 G Del B 15. april 2015 Version 2.0 Side 4 af 68

5 4 Webservice: JobOrderService (Version 3) JobOrder servicen, som er en del af HAH projektet, sikrer, at der på tværs af Jobcentrene sker en opsamling af information om arbejdsgiveres konkrete arbejdskraftbehov, uanset, hvilket jobcenter, behovet indmeldes til. Underbilag 3 G Del B 15. april 2015 Version 2.0 Side 5 af 68

6 Løsningen skal gøre det muligt på tværs af jobcentrene at se, hvordan der bliver fulgt op på de indmeldte arbejdskraftbehov (så alle kan se om jobbet er lagt på Jobnet og/eller om der bliver henvist ledige til samtale på jobbet) og status for behovet (så alle kan se, når jobbet er besat). Løsningen er i kernen en del af Jobnet. Løsningen erstatter oprettelse af jobordrer i Amanda og fører procesmæssigt sagsbehandleren videre direkte til oprettelsen af jobannoncer og matchning med CV er i Jobnet og til indkaldelse til jobsamtale i Kontaktmodulet, hvis der skal formidles på jobbet. JobOrder servicen gør det muligt at oprette JobOrder i Jobnet, samt via AMS brokeren i f.eks. Jobnet, A-kasser og Kontaktmodulet at modtage JobOrder fra Jobnet til formidling. 4.1 Beskrivelser af job- og aktivitetstyper for virksomhedsrettede tilbud Typologiseringen af virksomhedsrettede tilbud er foretaget på baggrund af gældende lovgivning og ud fra den begrebsmodel for jobplan området, som er aftalt mellem KL og AMS. Typologiseringen har primært til formål beskæftigelsesfagligt og teknisk at angive de job- og aktivitetstyper, der skal anvendes på tværs af myndigheder (staten i jobcenteret, kommunen i jobcenteret m.fl.) og på tværs af de itsystemer, der anvendes i beskæftigelsesindsatsen. Anvendelse Typologiseringen vil erstatte den nuværende liste over jobtyper på Jobnet nogle typer er gengangere, andre er præciseringer af typer, hvor en ny type erstatter en tilsvarende gammel bl.a. er voksenlærling i de nyere bekendtgørelser omdøbt til voksenelev. Endvidere er der helt nye typer, der er oprette pba. velfærdslovgivningen. I vedhæftede skema findes henvisning til regelgrundlaget for de enkelte typer Målgrupper: For de typer, der vedrører ansættelse med løntilskud, er det angivet i typebetegnelsen hvilke målgrupper, typen kan anvendes i forhold til. For de øvrige typer henvises til love og bekendtgørelser vedr. hvilke persongrupper, der er berettiget til denne type ansættelse/tilbud. Anvendelsesområder: Typologiseringen skal som minimum anvendes i følgende sammenhænge: Ved oprettelse af jobordre for virksomhedsrettede tilbud i Jobnet disse ordrer for virksomhedsrettede tilbud ligger i det s. k. lukkede rum på Jobnet, hvor ledige kan få adgangskode til at søge. Ved oprettelse af aktivitetsregistreringer for dagpengemodtagere i såvel fælles som pilot jobcentre. De job- og aktivitetstyper, der vedrører ikke forsikrede ledige kan også anvendes af kommunen i jobcenteret ved aktivitetsregistreringer for ikke-forsikrede i såvel fælles som pilot jobcentre. Ved flytning af data mellem it-systemer i den aktive beskæftigelsesindsats. Ved konvertering af data i forbindelse med opstart af nye it-systemer i den aktive beskæftigelsesindsats. Ved indberetninger til AMS af resultatdata fra pilot jobcentre for forsikrede ledige. Ved opgørelser af bestands- og produktionsstatistik for forsikrede ledige. Typerne er angivet med både kortnavn og en længere mere præcis betegnelse. Det anbefales at anvende kortnavnet i brugergrænseflader m.v. Det er de angivne kortnavn, der vil blive anvendt i Jobnets brugergrænseflade. Vedr. Seniorjob: Denne type er ikke omfattet af typologiseringen, da det i hht. Til Lov om seniorjob ikke er relevant, at oprette ordrer herom på Jobnet. Der skal ligeledes heller ikke foretages aktivitetsregistrering i de almindelige beskæftigelsespolitiske it systemer. Typeskemaet omfatter også metatyper, der angiver en samling af beslægtede jobtyper. Metatyperne er endnu ikke endeligt standardiserede og forefindes derfor ikke som Codelist. Det er de konkrete typer, der skal anvendes ved oprettelse af ordrer på Jobnet, flytning af data mellem systemer, indberetninger m.v. Når metatyper indføres i Codelist, vil anvendelsen af disse blive præciseret. Forklaring til kolonnerne i skemaet Codelist ID: Den Identificer, som typen har i codelist service, i WSDL er for fx flytte- og opstartsdata etc., på Jobnet m.v. Underbilag 3 G Del B 15. april 2015 Version 2.0 Side 6 af 68

7 Navn: Typens fulde navn, som i videst mulige omfang angiver en præcis betegnelse. Kortnavn: Kortnavnet vil typisk være den betegnelse, der anvendes i brugergrænseflader og som kan anvendes i daglig tale. Gyldig: Angiver hvorvidt der kan oprettes nye jobordre på Jobnet og hvorvidt der i hht. Den fælles begrebsmodel må oprettes tilbud/aktiviteter med typen. G = Gyldig type der kan anvendes H = Typen må ikke anvendes ved nyoprettelser af jobordrer og tilbud. Anvendes udelukkende ved ved flytning/opstart af eksisterende tilbud/aktiviter mellem IT systemer samt ved indberetning af resultatdata på eksisterende tilbud/aktiviteter. Metatyper: Angiver den fremtidige metatype, som typen vil blive tilknyttet. Lov- og regelgrundlag: Angiver hvilke i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og i Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats samt andre relevante bekendtgørelser, som typen knytter sig til. Beskrivelse: Angiver anvendelsesområderne for typen. UNDERBILAG 3 G INTEGRATION FRA Underbilag 3 G Del B 15. april 2015 Version 2.0 Side 7 af 68

8 Oversigt: Job- og aktivitetstyper for virksomhedsrettede tilbud i den aktive beskæftigelsesindsats Code ID Navn Kortnavn Gyldig Metatyper Lov- og regelgrundlag Beskrivelse 7 Voksenelev - staten Voksenelev, stat G Voksenelev LAB 68, stk. 2 BEK nr 250 af 15/04/2008 BEK nr 1704 af 20/12/ Voksenelev - selvejende institution Voksenelev, selvejende G Voksenelev LAB 68, stk. 2 BEK nr 250 af 15/04/ Voksenelev - Privat Voksenelev, privat G Voksenelev LAB 68, stk. 2 BEK nr 250 af 15/04/2008 Typen anvendes: * Ved oprettelse af ordrer om voksenelev på Jobnet, hvor ordren kan besættes af både forsikrede, ikkeforsikrede ledige og ikkeledige. * Ved registrering af tilbud om ansættelse som voksenelev hos statslig virksomhed - ved tilbudsregistreringen skal angives kontaktgruppe for den ledige, der ansættes. Typen anvendes: * Ved oprettelse af ordrer om voksenelev på Jobnet, hvor ordren kan besættes af både forsikrede, ikkeforsikrede ledige og ikkeledige. * Ved registrering af tilbud om ansættelse som voksenelev hos selvejende institution - ved tilbudsregistreringen skal angives kontaktgruppe for den ledige, der ansættes. Typen anvendes: * Ved oprettelse af ordrer om voksenelev på Jobnet, hvor ordren kan besættes af både forsikrede, ikke- Underbilag 3 G Del B 15. april 2015 Version 2.0 Side 8 af 68

9 forsikrede ledige og ikkeledige. * Ved registrering af tilbud om ansættelse som voksenelev hos privat virksomhed - ved tilbudsregistreringen skal angives kontaktgruppe for den ledige, der ansættes. 13 Fleksjob for personer med nedsat erhvervsevne - Privat Fleksjob - nedsat erhvervsevne G Løntilskud - ikkeforsikrede LAB 69-74b Bekendtgørelse om fleksjob Typen anvendes: * Ved oprettelse af ordrer om fleksjob på Jobnet, hvor ordren kan besættes af personer, der i øvrigt opfylder betingelserne. * Ved registrering af tilbud om ansættelse i fleksjob hos privat virksomhed. 14 Job for førtidspensionister på særlige vilkår - Privat Job på særlige vilkår - førtidspensionister G Løntilskud - ikkeforsikrede LAB 52, nr. 2, 57 og 64, stk. 6. Tillige er de omtalt i BAB bl.a. 100, nr. 2, 102, stk. 2, 112, 130, stk. 5. Typen anvendes: * Ved oprettelse af ordrer om Job for førtidspensionister på særlige vilkår på Jobnet. * Ved registrering af tilbud om ansættelse i Job for førtidspensionister på særlige vilkår hos privat virksomhed. 15 Løntilskudsansættelse - langtidsledig kontant- og starthjælpsmodtager Løntilskud - langtidsledig ikke forsikret G Løntilskud - ikkeforsikrede LAB 5 & 8 samt BAB 30 til 38 (undtagen 33, 2. punktum) samt Typen anvendes: * Ved oprettelse af løntilskudsordrer på Jobnet, hvor ordren kan besættes af ikkeforsikrede ledige, der i øvrigt opfylder betingelserne * Ved registrering af tilbud om ansættelse med løntilskud hos privat virksomhed Underbilag 3 G Del B 15. april 2015 Version 2.0 Side 9 af 68

10 18 Ansættelse med løntilskud O Forsikrede og ikke forsikrede ledige Løntilskud, over 55 år - alle 19 Voksenelev - Kommune Voksenelev, kommune 20 Voksenelev - region (sygehusregion) G Løntilskud - forsikrede og ikkeforsikrede LAB 67a - 67c BAB 134a - 134c G Voksenelev LAB 68, stk. 2 BEK nr 250 af 15/04/2008 BEK nr 1704 af 20/12/2006 Voksenelev, region G Voksenelev LAB 68, stk. 2 BEK nr 250 af 15/04/2008 BEK nr 1704 af 20/12/2006 Typen anvendes: * Ved oprettelse af løntilskudsordrer på Jobnet, hvor ordren kan besættes af både forsikrede og ikkeforsikrede ledige, der i øvrigt opfylder betingelserne * Ved registrering af tilbud om ansættelse med løntilskud hos privat virksomhed - ved tilbudsregistreringen skal angives klientkategori for den ledige, der ansættes Typen anvendes: * Ved oprettelse af ordrer om voksenelev på Jobnet, hvor ordren kan besættes af både forsikrede, ikkeforsikrede ledige og ikkeledige. * Ved registrering af tilbud om ansættelse som voksenelev hos kommunal virksomhed - ved tilbudsregistreringen skal angives kontaktgruppe for den ledige, der ansættes. Typen anvendes: * Ved oprettelse af ordrer om voksenelev på Jobnet, hvor ordren kan besættes af både forsikrede, ikkeforsikrede ledige og ikkeledige. * Ved registrering af tilbud om ansættelse som voksenelev hos regions virksom- Underbilag 3 G Del B 15. april 2015 Version 2.0 Side 10 af 68

11 hed - ved tilbudsregistreringen skal angives kontaktgruppe for den ledige, der ansættes. 21 Virksomhedspraktik - Privat Virksomhedspraktik, privat Virksomhedspraktik - kommune Virksomhedspraktik - region (sygehusregion) Virksomhedspraktik, kommune Virksomhedspraktik, region G Virksomhedspraktik LAB 42-50a BAB G Virksomhedspraktik LAB 42-50a BAB G Virksomhedspraktik LAB 42-50a BAB Typen anvendes: * Ved oprettelse af ordrer om virksomhedspraktik på Jobnet, hvor ordren kan besættes af både forsikrede og ikke-forsikrede ledige * Ved registrering af tilbud om ansættelse i virksomhedspraktik hos privat virksomhed - ved tilbudsregistreringen skal angives kontaktgruppe for den ledige, der ansættes. Typen anvendes: * Ved oprettelse af ordrer om virksomhedspraktik på Jobnet, hvor ordren kan besættes af både forsikrede og ikke-forsikrede ledige. * Ved registrering af tilbud om ansættelse i virksomhedspraktik i kommune - ved tilbudsregistreringen skal angives kontaktgruppe for den ledige, der ansættes. Typen anvendes: * Ved oprettelse af ordrer om virksomhedspraktik på Jobnet, hvor ordren kan besættes af både forsikrede og ikke-forsikrede ledige. * Ved registrering af tilbud Underbilag 3 G Del B 15. april 2015 Version 2.0 Side 11 af 68

12 om ansættelse i virksomhedspraktik i region - ved tilbudsregistreringen skal angives kontaktgruppe for den ledige, der ansættes. 24 Virksomhedspraktik - stat Virksomhedspraktik, stat G Virksomhedspraktik LAB 42-50a BAB Typen anvendes: * Ved oprettelse af ordrer om virksomhedspraktik på Jobnet, hvor ordren kan besættes af både forsikrede og ikke-forsikrede ledige. * Ved registrering af tilbud om ansættelse i virksomhedspraktik i staten - ved tilbudsregistreringen skal angives kontaktgruppe for den ledige, der ansættes. 25 Virksomhedspraktik - selvejende institution Virksomhedspraktik, selvejende G Virksomhedspraktik LAB 42-50a BAB Typen anvendes: * Ved oprettelse af ordrer om virksomhedspraktik på Jobnet, hvor ordren kan besættes af både forsikrede og ikke-forsikrede ledige. * Ved registrering af tilbud om ansættelse i virksomhedspraktik hos selvejende institution - ved tilbudsregistreringen skal angives kontaktgruppe for den ledige, der ansættes. 26 Rotationsvikar - Privat Rotationsvikar, privat G Rotationsvikar LAB 97-98b BAB b Typen anvendes: * Ved oprettelse af ordrer om rotationsvikar på Jobnet, hvor ordren kan besættes af både forsikrede og ikkeforsikrede ledige. * Ved registrering af tilbud Underbilag 3 G Del B 15. april 2015 Version 2.0 Side 12 af 68

13 om ansættelse som rotationsvikar hos privat virksomhed - ved tilbudsregistreringen skal angives kontaktgruppe for den ledige, der ansættes. 27 Rotationsvikar - kommune Rotationsvikar, kommune G Rotationsvikar LAB 97-98b BAB b Typen anvendes: * Ved oprettelse af ordrer om rotationsvikar på Jobnet, hvor ordren kan besættes af både forsikrede og ikkeforsikrede ledige. * Ved registrering af tilbud om ansættelse som rotationsvikar i kommunal virksomhed - ved tilbudsregistreringen skal angives kontaktgruppe for den ledige, der ansættes. 28 Rotationsvikar - region (sygehusregion) Rotationsvikar, region G Rotationsvikar LAB 97-98b BAB b Typen anvendes: * Ved oprettelse af ordrer om rotationsvikar på Jobnet, hvor ordren kan besættes af både forsikrede og ikkeforsikrede ledige. * Ved registrering af tilbud om ansættelse som rotationsvikar i regions virksomhed - ved tilbudsregistreringen skal angives kontaktgruppe for den ledige, der ansættes. 29 Rotationsvikar - staten Rotationsvikar, stat G Rotationsvikar LAB 97-98b BAB b Typen anvendes: * Ved oprettelse af ordrer om rotationsvikar på Jobnet, hvor ordren kan besættes af både forsikrede og ikke- Underbilag 3 G Del B 15. april 2015 Version 2.0 Side 13 af 68

14 forsikrede ledige. * Ved registrering af tilbud om ansættelse som rotationsvikar i statslig virksomhed - ved tilbudsregistreringen skal angives kontaktgruppe for den ledige, der ansættes. 30 Rotationsvikar - selvejende institution Rotationsvikar, selvejende G Rotationsvikar LAB 97-98b BAB b Typen anvendes: * Ved oprettelse af ordrer om rotationsvikar på Jobnet, hvor ordren kan besættes af både forsikrede og ikkeforsikrede ledige. * Ved registrering af tilbud om ansættelse som rotationsvikar i selvejende institution - ved tilbudsregistreringen skal angives kontaktgruppe for den ledige, der ansættes. 35 Ansættelse med løntilskud Privat Typen anvendes: * Ved oprettelse af løntilskudsordrer fra privat virksomhed på Jobnet, hvor ordren kan besættes af både forsikrede og ikkeforsikrede ledige. * Ved registrering af tilbud om ansættelse med løntilskud hos privat virksomhed. 36 Ansættelse med løntilskud - Stat Typen anvendes: * Ved oprettelse af løntilskudsordrer fra statslig virksomhed på Jobnet, hvor ordren kan besættes af både forsikrede og ikke- Underbilag 3 G Del B 15. april 2015 Version 2.0 Side 14 af 68

15 37 38 Ansættelse med løntilskud Region (sygehusregion) Ansættelse med løntilskud Kommune forsikrede ledige. * Ved registrering af tilbud om ansættelse med løntilskud hos statslig virksomhed. Denne registrering indgår i opgørelsen af kvoter i henhold til lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats 56. Typen anvendes: * Ved oprettelse af løntilskudsordrer fra regions virksomhed på Jobnet, hvor ordren kan besættes af både forsikrede og ikkeforsikrede ledige. * Ved registrering af tilbud om ansættelse med løntilskud hos regions virksomhed. Typen anvendes: * Ved oprettelse af løntilskudsordrer fra kommunal virksomhed på Jobnet, hvor ordren kan besættes af både forsikrede og ikkeforsikrede ledige. * Ved registrering af tilbud om ansættelse med løntilskud hos kommunal virksomhed. Denne registrering indgår i opgørelsen af kvoter i henhold til lov om ansvaret for Underbilag 3 G Del B 15. april 2015 Version 2.0 Side 15 af 68

16 og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats Ansættelse med løntilskud Selvejende institution Typen anvendes: * Ved oprettelse af løntilskudsordrer fra selvejende institution på Jobnet, hvor ordren kan besættes af både forsikrede og ikkeforsikrede ledige. * Ved registrering af tilbud om ansættelse med løntilskud hos selvejende institution. 40 Job for førtidspensionister på særlige vilkår - Stat Job for førtidspensionister på særlige vilkår - Stat Typen anvendes: * Ved oprettelse af ordrer om Job for førtidspensionister på særlige vilkår på Jobnet,. * Ved registrering af tilbud om ansættelse i Job for førtidspensionister på særlige vilkår hos statslig virksomhed. 41 Job for førtidspensionister på særlige vilkår - Kommune Job for førtidspensionister på særlige vilkår - Kommune Typen anvendes: * Ved oprettelse af ordrer om Job for førtidspensionister på særlige vilkår på Jobnet. * Ved registrering af tilbud om ansættelse i Job for førtidspensionister på særlige vilkår hos kommunal virksomhed. 42 Job for førtidspensionister på særlige vilkår Region (sygehusregion) Job for førtidspensionister på særlige vilkår Region (sy- Typen anvendes: * Ved oprettelse af ordrer om Job for førtidspensioni- Underbilag 3 G Del B 15. april 2015 Version 2.0 Side 16 af 68

17 Job for førtidspensionister på særlige vilkår Selvejende institution Fleksjob for personer med nedsat erhvervsevne - Stat Fleksjob for personer med nedsat erhvervsevne Region (sygehusregion) gehusregion) Job for førtidspensionister på særlige vilkår Selvejende institution Fleksjob for personer med nedsat erhvervsevne - Stat Fleksjob for personer med nedsat erhvervsevne Region (sygehusregion) ster på særlige vilkår på Jobnet. * Ved registrering af tilbud om ansættelse i Job for førtidspensionister på særlige vilkår hos regions virksomhed. Typen anvendes: * Ved oprettelse af ordrer om Job for førtidspensionister på særlige vilkår på Jobnet. * Ved registrering af tilbud om ansættelse i Job for førtidspensionister på særlige vilkår hos selvejende institution. Typen anvendes: * Ved oprettelse af ordrer om fleksjob på Jobnet, hvor ordren kan besættes af personer, der i øvrigt opfylder betingelserne. * Ved registrering af tilbud om ansættelse i fleksjob hos statslig virksomhed. Typen anvendes: * Ved oprettelse af ordrer om fleksjob på Jobnet, hvor ordren kan besættes af personer, der i øvrigt opfylder betingelserne. * Ved registrering af tilbud om ansættelse i fleksjob hos regions virksomhed. 46 Fleksjob for personer med nedsat Fleksjob for personer Typen anvendes: Underbilag 3 G Del B 15. april 2015 Version 2.0 Side 17 af 68

18 erhvervsevne - Kommune med nedsat erhvervsevne - Kommune * Ved oprettelse af ordrer om fleksjob på Jobnet, hvor ordren kan besættes af personer, der i øvrigt opfylder betingelserne. * Ved registrering af tilbud om ansættelse i fleksjob hos kommunal virksomhed. 47 Fleksjob for personer med nedsat erhvervsevne Selvejende institution Fleksjob for personer med nedsat erhvervsevne Selvejende institution Typen anvendes: * Ved oprettelse af ordrer om fleksjob på Jobnet, hvor ordren kan besættes af personer, der i øvrigt opfylder betingelserne. * Ved registrering af tilbud om ansættelse i fleksjob hos selvejende institution. Underbilag 3 G Del B 15. april 2015 Version 2.0 Side 18 af 68

19 4.2 Web service metoder Følgende metoder udstilles som en del af JobOrderService (Version 2) CreateJobOrder Opret en JobOrder som registreres i Jobnet Input: JobOrder Output: JobOrder Soap Fault: 4412 The Jobordertype or CvrNumber has an invalid value 4413 The authoritytype of the requestheader is invalid 4013 Unknown Client Destination 4420 An error occurred while trying to create joborder 4419 An error occurred while trying to update joborder 4422 Failed to distribute joborder to subscribers Kræver WSRM: Nej UpdateJobOrder Opdater en eksisterende JobOrder, opdateres også i Jobnet Input: JobOrder Output: JobOrder Soap Fault: 4412 The Jobordertype or CvrNumber has an invalid value 4413 The authoritytype of the requestheader is invalid 4013 Unknown Client Destination 4420 An error occurred while trying to create joborder 4419 An error occurred while trying to update joborder 4422 Failed to distribute joborder to subscribers Kræver WSRM: Nej CloseJobOrder Luk JobOrder, når den ikke er relevant længere Input: JobOrderID Output: JobOrder Soap Fault: 4413 The authoritytype of the requestheader is invalid 4013 Unknown Client Destination 4425 The JobOrder that is being closed, does not exist 4418 An error occurred while trying to close joborder 4422 Failed to distribute joborder to subscribers Kræver WSRM: Nej GetJobOrder Hent en JobOrder ud fra dens JobOrderID Input: JobOrderID Output: JobOrder Soap Fault: 4413 The authoritytype of the requestheader is invalid 4013 Unknown Client Destination 4421 Retrieving joborder failed Kræver WSRM: Nej TransferCVCollection Hent en JobOrder ud fra dens JobOrderID Input: JobOrderID Output: JobOrder Soap Fault: 4413 The authoritytype of the requestheader is invalid Knowledge Cube A/S Bernstorffsgade 50, 7. sal DK 1577 København V T F CVR

20 4013 Unknown Client Destination 4423 Failed to distribute cvcollection to subscribers 4414 Failed to save the cv collection Kræver WSRM: Nej GetJobOrders Hent en liste af JobOrdre som der abonneres på Input: WSRM SequenceHeader Output: JobOrder * Soap Fault: - Kræver WSRM: Ja GetClosedJobOrders Hent en liste af lukkede jobordre som der abonneres på Input: WSRM SequenceHeader Output: ClosedJobOrder * Soap Fault: - Kræver WSRM: Ja GetTransferredCVCollection Hent en søgeliste fra Jobnet Input: WSRM SequenceHeader Output: TransferdCVCollection* Soap Fault: - Kræver WSRM: Ja

21 4.3 CreateJobOrder og UpdateJobOrder JobOrder servicen i Brokeren varetager distributionen af meddelelserne pr. tilknyttet organisation. Hvis aftageren benytter Kontaktmodulet sendes JobOrderen til hertil, hvis brugeren benytter et eksternt system, sendes beskeden via WSRM. De organisationer, der modtager en JobOrder modtager efterfølgende opdateringer og lukningen af joborderen. Det er muligt at tilmelde en aftager som abonnent på bestemte jobordre ud fra to kriterier: Geografisk placering Jobfagligt indhold En aftager kan på denne måde abonnere på oprettelser, opdateringer og lukninger af jobordre baseret på Kommune og/eller jobbets DiscoWebId (unik identifier svarende til en bestemt jobtitel). Disse abonnementsoplysninger registreres som stamdata i brokeren, og oprettes ved tilslutning af nye webserviceaftagere. Oplysningerne kan ikke opdateres via webservices. En aftager registreres desuden som abonnent på en specifik joborder, hvis aftageren enten har oprettet, opdateret eller hentet joborderen. Joborder flow for eksterne web service aftagere Følgende beskriver meddelelses flowet for JobOrder meddeleser for de eksterne web service aftagere.

22 Joborder fra Jobnet til den eksterne aftager Når en JobOrder oprettes på Jobnet, sendes den automatisk til Brokeren. Brokeren kigger i sine abonnementslister for at udregne en liste af modtagere. Alle aftagere der anvende eksterne systemer vil modtage beskeden via WSRM.

23 Jobnet Broker Aftagere CreateJobOrder() Loop foreach Subscriber WSRM.EnqueueMessage Return JO WSRM Message End Loop

24 Figure 1: Meddelelsesflow for JobOrder fra Jobnet til den eksterne aftager Joborder fra den eksterne aftager til Jobnet Når en ekstern ønsker at oprette eller opdatere en JobOrder kalder denne CreateJobOrder eller UpdateJobOrder. Dette bevirker at JobOrdren opdateres i Jobnet. Brokeren kigger i sine abonnementslister for at udregne en liste af modtagere. Alle aftagere der anvende eksterne systemer vil modtage beskeden via WSRM.

25 Aftager Broker Jobnet CreateJobOrder() CreateJobOrder() Return Joborder(JO) Loop foreach Subscriber WSRM Message WSRM.EnqueueMessage Return JO End Loop

26 Figure 2: Meddelelsesflow for JobOrder fra den eksterne aftager til Jobnet Flowet for UpdateJobOrdrer forløber på samme måde som CreateJobOrder. Webservice specifikation Selve webservicen har følgende Input og Output. Her er Create og UpdateJobOrder skrevet så da input er det sammen. Ved de par felter der behandles forskelligt, er dette angivet. Input (RequestHeaderLight): Element EventDate CaseWorkerStructure Beskrivelse Hændelsesdatoen for meddelelsen Format: XSD DateTime Data struktur bestående af følgende elementer CaseWorkerGivenName af typen PersonGivenName Sagsbehandlerens fornavn. CaseWorkerMiddleName af typen PersonMiddleName Sagsbehandlerens mellemnavn. CaseWorkerSurname af typen PersonSurnameName Sagsbehandlerens efternavn.

27 CaseWorkerRID OCES RID Sagsbehandlerens RID fra medarbejder OCES certifikatet. AuthorityStructure Data struktur bestående af følgende elementer AuthorityCode af typen AuthorityCode Myndigheds kode for den I AuthorityType angivne myndigheds type, f.eks. en JobCenter kode eller en kommune kode. Format: int (-1 og ) AuthorityName af typen AuthorityName Navnet på den myndighed der sender meddelelsen f.eks. JobCenter København. AuthorityType Type angivelse af myndighedstypen, definition til brug med myndigheds generalisering. Enum: Municipality Jobcenter UnemploymentFund ExternalOperator

28 Input (Joborder) Element Active Beskrivelse Angiver om joborderen er aktiv eller ej. Når Joborderen lukkes bliver feltet false. Format: bool True = Active False = Inactive Statusen "active" betyder at, Job/Position Posting inden for den StartDate og EndDate der er specificeret i JobPositionPosting/PostDetail, er tilgængelig for visning, søgning eller andre implementerings specifike anvendelser. Created DiscoWebIdentifier Statusen ændres til false via CloseJoborder Oprettelsestidspunktet for job orderen, overskrives af jobnet når den oprettes der. Skal dog specificeres. Format: xsd:datetime DiscoWebIdentifier fag kode Format: Int Se i afsnittet Kode lister under DiscoWebIdentifier for definition af udfaldsrummet

29 EURES JobCenterID JobOrderId Angivelse af om rekrutering ønskes fra udlandet, sættes til True hvis rekrutering ønskes fra udlandet. Format: Boolean Jobcenter idet for det Jobcenter der har oprettet Joborderen. Format: Int JobOrder Id et I Jobnet, når man kalder Create JobOrder servicen skal der ikke angives et JobOrder id, denne information returneres I responsen på denne service. Jobnet tildeler disse id er, skal derfor ikke specificeres ved Create. Når UpdateJobOrder kaldes skal værdien specificeres. OfficialIdentifier Published Format: Int Occurrence: 0-1 Joborder identifikation, bruges kun internt i Jobnet til at identificere den person der har oprettet jobordren. Skal ikke specificeres ved Create, skal medsendes ved Update. Format: Int Occurrence: 0-1 Værdier: 1-* Dette felt er sat til true hvis jobordren skal publiseres i Jobbanken.

30 Hvis en jobordre oprettes eller opdateres med Published sat til true skal jobordren gennemses af en sagsbehandler for godkendelse inden den bliver tilgængelig i Jobbanken. Referred MunicipalityCode SalarySubsidy JobPositionPosting JobOrderTypeIdentifier JobOrderDuration Format: Boolean Angiver om det er en JobOrder til henvisning. Format: Boolean Kommune kode som sagsbehandleren/jobcentermedarbejderen er tilknyttet. Format: Int Angiver om det er en løntilskudsjob Format: Boolean Se definitionen af JobPostionPosting herunder Angiver joborder type, se JobOrderTypeIdentifier i kodelisten for definition af de tilladte værdier. Format: int Varighed af Joborderen. Antallet af dage. Format: int Værdier: 1-*

EU-udbud af Beskæftigelsessystem og ESDH-system Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Københavns Kommune

EU-udbud af Beskæftigelsessystem og ESDH-system Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Københavns Kommune EU-udbud af Beskæftigelsessystem og ESDH-system Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Københavns Kommune Underbilag 3 G del B Snitflader og software grænseflader - LTAS integration fra DFDG mod

Læs mere

Vejledning om Jobordretyper i forbindelse med virksomhedsrettede tilbud

Vejledning om Jobordretyper i forbindelse med virksomhedsrettede tilbud Vejledning om Jobordretyper i forbindelse med srettede tilbud Version: 1.0 Oprettet den 10. januar 2012 Spørgsmål eller ændringsforslag til Jobnet / Det fælles Datagundlag kan rettes til Landssupporten

Læs mere

LØSNINGSBESKRIVELSE FOR FASE 1

LØSNINGSBESKRIVELSE FOR FASE 1 AMS - A-KASSEKOMMUNIKATION VIA WEBSERVICES LØSNINGSBESKRIVELSE FOR FASE 1 VERSION 3.24.0 DATO 15. februar13. april 2012 REFERENCE Anders Ellegaard Dahl FORFATTER Tøger Nørgaard, Ulrik Bærholm og Bo Nuka

Læs mere

Det Gode CPR-opslag MedCom, version 1.0.2

Det Gode CPR-opslag MedCom, version 1.0.2 Det Gode CPR-opslag MedCom, version 1.0.2 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formål... 3 Introduktion... 3 Adgangskrav... 3 Sikkerhedslog... 3 Løsningsmodel... 4 Funktionalitet... 5 getpersoninformation...

Læs mere

DKAL Snitflader REST Register

DKAL Snitflader REST Register DKAL Snitflader REST Register 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 3 A2.1.1 HENVISNINGER 3 A2.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A2.1.2.1 SÅDAN LÆSES EN REST GRAF 4 A2.1.2.2 SÅDAN LÆSES EN RESSOURCE OG EN TYPE 4

Læs mere

DAR OIO vejledning Version 1.2

DAR OIO vejledning Version 1.2 DAR OIO vejledning Version 1.2 Indhold 1 Ændringer i forhold til forrige version... 2 2 Introduktion... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Læsevejledning... 3 3 Beskrivelse... 3 3.1 Fælles elementer og strukturer...

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

FASIT Jobcenter Release Note 17. september 2013

FASIT Jobcenter Release Note 17. september 2013 RELEASE NOTE FASIT Jobcenter Release Note 17. september 2013 1. Releasens formål Det primære formål med denne release af FASIT Jobcenter er at sætte nyudviklet funktionalitet i drift. Derudover er der

Læs mere

FUNKTIONSSPECIFIKATIO

FUNKTIONSSPECIFIKATIO FUNKTIONSSPECIFIKATIO Internal NN Udarbejdet af: Tobias Fjälling 29. oktober 2002 Rev. 1.5 1(36) C004245 HR-XML AMS DK Ændringshistorik Rev. Dato Af Kommentar 0.1 2002-09- 18 0.2 2002-09- 23 1.0 2002-10-

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 17-06-2014 MST Oprettelse af krav 0.2 18-05-2014 MST Tilretning af tabeller 0.3 18.06.2014 PKR

Læs mere

1.1 Formål Webservicen gør det muligt for eksterne parter, at fremsøge informationer om elevers fravær.

1.1 Formål Webservicen gør det muligt for eksterne parter, at fremsøge informationer om elevers fravær. EfterUddannelse.dk FraværService - systemdokumentation BRUGERDOKUMENTATION: WEB-SERVICE Af: Logica Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Formål... 1 1.2 Webservice version... 1 1.3 Historik... 1 2. Absence Webservice...

Læs mere

Vejledning om anvendelse af. bevillingsrammer og aktiveringspuljer

Vejledning om anvendelse af. bevillingsrammer og aktiveringspuljer Vejledning om anvendelse af bevillingsrammer og aktiveringspuljer Version: 1.0 Den 8. januar 2016 Baggrund Når sagsbehandleren skal oprette en aktivitet for en borger i Min Plan, skal sagsbehandleren angive

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: Address.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: Address.wsdl OIOXML Vejledning til snitfladen: En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0 Første version, 15.01.2010 Version 1.1.0 5.2.2010: Opdateret med de tilbagemeldinger

Læs mere

Tredjepart webservices

Tredjepart webservices Tredjepart webservices 4. juni 2015 USS Dok. Klik her for at angive tekst. 1/12 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Miljøer... 3 Adgang... 3 API kald... 4 GET: /authorizations... 4 Input 4 Output 4 Output

Læs mere

Releasenote til Jobnet pr. 12. juli 2010

Releasenote til Jobnet pr. 12. juli 2010 Releasenote til Jobnet pr. 12. juli 2010 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 25. juni 2010 Godkendt af Kirsten Vestergaard Godkendt den 8.juli 2010

Læs mere

Underbilag 1B Integrationer og bekendtgørelser

Underbilag 1B Integrationer og bekendtgørelser Underbilag 1B Integrationer og bekendtgørelser Vejledning Tilbudsgiver skal give sin besvarelse af behovet og mulighederne med snitflader/integrationer i løsningsbeskrivelsen (bilag 2). Indholdsfortegnelse

Læs mere

Releasenote til Jobnet il Superbrugere. 4. februar 2013

Releasenote til Jobnet il Superbrugere. 4. februar 2013 Releasenote til Jobnet Vejledning t pr. il Superbrugere 4. februar 2013 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 1. februar 2013 Godkendt af Kirsten Vestergaard Godkendt 1. februar

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Værgeoplysninger CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk Håndbog

Læs mere

AFMELDING VED SYGEMELDING

AFMELDING VED SYGEMELDING FORRETNINGSSBESKRIVELSE FOR ÆNDRING TIL DFDG AFMELDING VED SYGEMELDING VERSION 1.1 DATO 1. juli 2012 RELEASE Release 2012-3 FORFATTER Rasmus Sørensen, Alex Larsen, Erik Hove INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORRETNINGSBEGRUNDELSE

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Stamoplysninger for en person CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk

Læs mere

Version: 1.0 Oprettet den 7. januar 2016. Releasenote til Jobnet pr. 11. januar 2016

Version: 1.0 Oprettet den 7. januar 2016. Releasenote til Jobnet pr. 11. januar 2016 Version: 1.0 Oprettet den 7. januar 2016 Releasenote til Jobnet pr. 11. januar 2016 Den 11. januar 2016 vil der være foretaget følgende ændringer i Jobnet: 1. JOBNETS FORSIDE... 4 1.1: LINK TIL SUPPORTSIDE...

Læs mere

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 23. marts 2015

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 23. marts 2015 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 23. marts 2015 Version: 1.0 Oprettet den 17. marts 2015 Den 23. marts 2015 vil der være foretaget følgende ændringer

Læs mere

Boligportal.dk s kravspecifikation til XML-feed

Boligportal.dk s kravspecifikation til XML-feed Boligportal.dk s kravspecifikation til XML-feed Introduktion I forbindelse med automatisk import af lejeboliger til Boligportal.dk skal der udarbejdes en XML-feed, som Boligportal.dk kan hente på en URL.

Læs mere

Notat. Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere 27.06.2012 JL

Notat. Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere 27.06.2012 JL Notat Vedrørende: Skrevet af: Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere Jesper Lund Version: 1.4: rev. af Ankestyrelsen, januar 2014 27.06.2012 JL I

Læs mere

Releasenote til JobKon 29. juni 2015

Releasenote til JobKon 29. juni 2015 Releasenote til JobKon Vejledning til pr. Superbrugere 29. juni 2015 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet den 25. juni 2015 Den 29. juni 2015 vil der være foretaget følgende ændringer i JobKon: 1. GENERELT...

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] på dagpenge Meld dig ledig på Jobnet - Dagpenge Når du skal melde dig ledig, går du ind på forsiden af Jobnet.dk. Her er der to muligheder 1. Er du allerede

Læs mere

Version: 1.0 Oprettet den 30. marts Releasenote til JobKon pr. 4. april 2016

Version: 1.0 Oprettet den 30. marts Releasenote til JobKon pr. 4. april 2016 Version: 1.0 Oprettet den 30. marts 2016 Releasenote til JobKon pr. 4. april 2016 Den 4. april 2016 vil der være foretaget følgende ændringer i JobKon: 1. VIS BORGER... 3 1.1: UDVIDET VISNING AF FRAVÆRSFORHOLD...

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML-snitflade. InputBox.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML-snitflade. InputBox.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML-snitflade En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Første version, 19.11.2010 Snitfladebeskrivelser Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...

Læs mere

Vejledning til Retsinformation web services test stubs

Vejledning til Retsinformation web services test stubs Civilstyrelsen Vejledning til Retsinformation Version:2 2010.02.08 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Installation... 3 3. Web Service beskrivelse og testdata... 3 2010.02.08 2 Side 2 af 5 1.

Læs mere

Releasenote til Jobnet 12. august 2013

Releasenote til Jobnet 12. august 2013 Releasenote til Jobnet Vejledning til pr. Superbrugere 12. august 2013 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Ghita Jensen, Lisbeth Dam og Kirsten Vestergaard Oprettet den 8. august 2013 Godkendt af Pia

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 23-06-2014 MST Oprettelse af integrationskrav 0.2 25-06-2014 HAH Review for forståelighed og stringens.

Læs mere

Vejledning om anvendelse af. bevillingsrammer og aktiveringspuljer

Vejledning om anvendelse af. bevillingsrammer og aktiveringspuljer Vejledning om anvendelse af bevillingsrammer og aktiveringspuljer Version: 3.0 Den 5. december 2016 Ændringer i december 2016 i forhold til sidste version af vejledningen Nye afholdelseskategorier Socialt

Læs mere

Beskrivelse af ændringer i 2014-4 databekendtgørelsen i forhold til den gældende bekendtgørelse

Beskrivelse af ændringer i 2014-4 databekendtgørelsen i forhold til den gældende bekendtgørelse B i l a g 2 Beskrivelse af ændringer i 2014-4 databekendtgørelsen i forhold til den gældende bekendtgørelse 11. december 2014 J.nr. 2014-0035952 DOS/kpp Udkast til ny bekendtgørelse Det er hensigten, at

Læs mere

AuthorizationCodeService

AuthorizationCodeService AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark, version 1.1 W 1 AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark version 1.1 Kåre Kjelstrøm Formål... 3 Introduktion...

Læs mere

De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige.

De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige. Anden Aktør Anden Aktør (AA) De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige. I denne pjece fortæller vi om nogle af de vigtigste

Læs mere

Typografidefinition: Typografi1: Skrifttype: 10 pkt, (intet) DKAL Snitflader REST Afhentningssystem

Typografidefinition: Typografi1: Skrifttype: 10 pkt, (intet) DKAL Snitflader REST Afhentningssystem Typografidefinition: Typografi1: Skrifttype: 10 pkt, (intet) DKAL Snitflader REST Afhentningssystem 1 Indholdsfortegnelse A3.1 INTRODUKTION 3 A3.1.1 HENVISNINGER 3 A3.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A3.1.2.1 SÅDAN

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 07/05/14 med data til og med april måned Generelt DATAKILDER: Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 1.3 Mål 1 Mål 2 Mål 3 Mål

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel. KMD Indkomst, P13-5. Version 13.0, 24.09.2015

Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel. KMD Indkomst, P13-5. Version 13.0, 24.09.2015 Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel KD Indkomst, P13-5 Version 13.0, 24.09.2015 Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere

OIOXML Adresseguide. 1. Baggrund. 2. Formål

OIOXML Adresseguide. 1. Baggrund. 2. Formål OIOXML Adresseguide Denne guide er udarbejdet af en arbejdsgruppe under den såkaldte Nøgledatagruppe under XML-projektet i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Arbejdsgruppen består af: Morten

Læs mere

DATA VEDR. NY A-KASSEKOMMUNIKATION

DATA VEDR. NY A-KASSEKOMMUNIKATION DATA VEDR. NY A-KASSEKOMMUNIKATION Koordinationsgruppen vedr. a-kassekommunikation er enige om de fremtidige visioner for datakommunikation mellem a-kasserne og jobcentrene. Nedenfor beskrives de grundlæggende

Læs mere

FIE brugervejledning

FIE brugervejledning FIE brugervejledning Hvad er FIE?... 2 Hvordan bruger jeg FIE?... 2 Hvor finder jeg FIE?... 2 Hvordan logger jeg ind?... 3 Hvordan uploader jeg data?... 4 Hvad sker, når mine data er behandlet?... 4 Efter

Læs mere

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 4. februar 2013

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 4. februar 2013 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 4. februar 2013 Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 1. februar 2013 Godkendt af Kirsten Vestergaard

Læs mere

Underbilag 2O Beskedkuvert Version 2.0

Underbilag 2O Beskedkuvert Version 2.0 Underbilag 2O Beskedkuvert Version 2.0 Indhold Indledning... 34 2 Beskedkuvertens struktur... 34 3 Indhold af Beskedkuverten... 34 3. Overordnet indhold... 45 3.2 Detaljeret indhold af Beskedkuverten...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Version 1.4. 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2

Indholdsfortegnelse. Version 1.4. 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2 Indholdsfortegnelse 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2 1.2 Forberedelse til anvendelse Serviceplatformen... 2 1.2.1 Medarbejdercertifikat (MOCES)... 2 1.2.2

Læs mere

Ve aktiviteter for borgere og a-kasser

Ve aktiviteter for borgere og a-kasser Ve Vejledning jledning til om Superbrugere visning af jobplaner i HP Helpdes og aktiviteter for borgere og a-kasser k Version: 2.1 Oprettet den 10. april 2013 INDHOLD JOBPLANER OG AKTIVITETER UDEN FOR

Læs mere

Orientering om ændringer i Det fælles Datagrundlag DFDG pr. 12. august 2015

Orientering om ændringer i Det fælles Datagrundlag DFDG pr. 12. august 2015 Orientering om ændringer i Det fælles Datagrundlag DFDG pr. 12. august 2015 Der er foretaget følgende ændringer: 1. It-understøttelse af integrationsydelse I lovforslag L 2 af 3. juli 2015 er der indført

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK. Beskæftigelsesregionerne i Danmark. Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder. - Case fra Jobcenter Slagelse

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK. Beskæftigelsesregionerne i Danmark. Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder. - Case fra Jobcenter Slagelse BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder Beskæftigelsesregionerne i Danmark - Case fra Jobcenter Slagelse AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA JOBCENTER

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] på kontanthjælp og med uddannelseshjælp Meld dig ledig på Jobnet Kontanthjælp/Uddannelseshjælp Når du skal melde dig ledig, går du ind på forsiden af Jobnet.dk.

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] uden ydelse Meld dig ledig på Jobnet Uden ydelse Når du skal melde dig ledig, går du ind på forsiden af Jobnet.dk. Her er der to muligheder. 1. Er du allerede

Læs mere

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 10. juni 2013

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 10. juni 2013 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 10. juni 2013 Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 4. juni 2013 Godkendt af Kirsten Vestergaard

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 15 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG CVR Integration Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale

Læs mere

UDBUDSPORTALEN: EKSEMPLER PÅ KOMMUNIKATION MED KMD OPERA

UDBUDSPORTALEN: EKSEMPLER PÅ KOMMUNIKATION MED KMD OPERA EU-udbud af Beskæftigelsessystem og ESDH-system Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Københavns Kommune Underbilag 3 G del C Snitflader og software grænseflader - Udbudsportalen Side 1 af 22 OPRETTELSE

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: AddressGeometryService

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: AddressGeometryService BBR OIOXML Vejledning til snitfladen: En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0 Første version, 17.2.2009 Version 1.1 Opdateret i forhold til _- 20090930.

Læs mere

Releasenote til Jobnet

Releasenote til Jobnet Releasenote til Jobnet Vejledning pr. til 12. Superbrugere november 2012 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 9. november 2012 Godkendt af Kirsten Vestergaard Godkendt den 9.

Læs mere

PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL

PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL Uge 1 & 2 Det basale: Det primære mål efter uge 1 og 2, er at få forståelse for hvordan AMP miljøet fungerer i praksis, og hvordan man bruger PHP kodesproget til at

Læs mere

Releasenote til JobKon 5. januar 2015

Releasenote til JobKon 5. januar 2015 Releasenote til JobKon Vejledning til pr. Superbrugere 5. januar 2015 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet den 19. december 2014 Den 5. januar 2015 implementeres det nye modul JobKon: 1. GENERELT OM JOBKON...

Læs mere

Releasenote til Jobnet

Releasenote til Jobnet Releasenote til Jobnet Vejledning pr. til 23. Superbrugere december 2013 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Tina Stausholm Oprettet den 19. december 2013 Godkendt af Kirsten Vestergaard Godkendt den

Læs mere

Appendix C - Databeskrivelse

Appendix C - Databeskrivelse Appendix C - Databeskrivelse D1: Entitet: Person En Person repræsenterer en borger, som anvender systemet. En Person har ved oprettelsen ingen Barselsforløb og orlovsperioder, men kan generelt have flere

Læs mere

Ungebasen. Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX

Ungebasen. Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX Ungebasen Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem 16.06.2014 A414.97.6 [Status] Side 1 af 15 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og statistiske datavarehus for beskæftigelsesindsatsen

Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og statistiske datavarehus for beskæftigelsesindsatsen Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og statistiske datavarehus for beskæftigelsesindsatsen I medfør af 61, 65 og 66 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

N O T A T. Registrering af nytteindsats i kommunerne - Vejledning til medarbejdere

N O T A T. Registrering af nytteindsats i kommunerne - Vejledning til medarbejdere N O T A T Registrering af nytteindsats i kommunerne - Vejledning til medarbejdere Dato: J.nr. APOL/DOS Problemstilling Nytteindsats Den 1. januar 2014 trådte kontanthjælpsreformen i kraft. Et nyt redskab

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 17.06.2014 PKR Første udkast 0.2 18.06.2014 MBS Tilføjet afsnit om Søgeresultater 0.3 26.06.2014

Læs mere

DPR Viderestilling. Grænseflade for klient applikation

DPR Viderestilling. Grænseflade for klient applikation DPR Viderestilling CSC Danmark Copyright All Rights Reserved. Side 2 af 15 1. Generel beskrivelse Program-til-program kommunikationen foregår mellem to applikationer: DPR Viderestilling og en klient applikation.

Læs mere

Vejledning om anvendelse af. bevillingsrammer og aktiveringspuljer

Vejledning om anvendelse af. bevillingsrammer og aktiveringspuljer Vejledning om anvendelse af bevillingsrammer og aktiveringspuljer Version: 2.0 Oprettet den 10. oktober 2016 Ændringer i oktober 2016 i forhold til sidste version af vejledningen Ny afholdelseskategori

Læs mere

Dit CV på jobnet.dk Side 1. Indhold

Dit CV på jobnet.dk Side 1. Indhold DIT CV PÅ JOBNET.DK Dit CV på jobnet.dk Side 1 Indhold 1. CV et din nøgle til dagpenge og job.... 2 2. Derfor skal dit CV på jobnet.dk... 2 3. CV-samtalen... 2 4. Generelle krav... 2 5. Undgå problemer

Læs mere

Introduktion til Digital Post. Februar 2016

Introduktion til Digital Post. Februar 2016 Introduktion til Digital Post Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du har brug for en introduktion til Administrationsportalen i Digital Post og hvad der skal

Læs mere

BBR-Kommune Inddataboks

BBR-Kommune Inddataboks BBR-Kommune Inddataboks Brugervejledning Version 1.0 Indholdsfortegnelse 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Adgang... 3 1.4. Opbygning af vejledningen... 4 2. Inddataboksen set i sammenhæng... 5 2.1.

Læs mere

CAMPridge Medlemssystemet kan udbygges med en række ekstra funktioner og faciliteter, kaldet tilvalg.

CAMPridge Medlemssystemet kan udbygges med en række ekstra funktioner og faciliteter, kaldet tilvalg. CAMPridge for Dynamics AX - Tilvalg Landeuafhængige tilvalg til CAMPridge Medlems-system CAMPridge Medlemssystemet kan udbygges med en række ekstra funktioner og faciliteter, kaldet tilvalg. Persondata,

Læs mere

ANNONCER. Proces Beskrivelse Handling. Der åbnes et nyt skærmbillede med en oversigt over oprettede annonceringskanaler.

ANNONCER. Proces Beskrivelse Handling. Der åbnes et nyt skærmbillede med en oversigt over oprettede annonceringskanaler. ANNONCER Proces Beskrivelse Handling Fremfind job Fremfind jobbet via boksen Jobs Klik på jobtitlen Start annonceringsproces Slå jobbet op Annoncer på Ekstern side (egen hjemmeside) Klik på fanen Annoncering

Læs mere

Experian for Microsoft Dynamics Opsætningsvejledning

Experian for Microsoft Dynamics Opsætningsvejledning Experian for Microsoft Dynamics Opsætningsvejledning Indhold 1. Opsætningsvejledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Forudsætninger... 3 1.3 Vigtigt... 3 2. Brugeropsætning... 4 2.1 Definering af brugeropsætning...

Læs mere

Vejledning til jobloggen

Vejledning til jobloggen Vejledning til jobloggen Vejledning til lovpligtig registrering i jobloggen på FOAs A-kasses hjemmeside Indhold Sådan finder du jobloggen på FOAs A-kasses hjemmeside... 2 Sådan opretter du en log... 3

Læs mere

Udkast til REST-ressourcer for Dokumentboks (DKAL) (uddrag fra kravspecifikation og E-boks løsningsbeskrivelse)

Udkast til REST-ressourcer for Dokumentboks (DKAL) (uddrag fra kravspecifikation og E-boks løsningsbeskrivelse) Udkast til REST-ressourcer for Dokumentboks (DKAL) (uddrag fra kravspecifikation og E-boks løsningsbeskrivelse) IT- og Telestyrelsen anbefaler at anvende webservice-standarderne til udarbejdelse af services,

Læs mere

- ret og pligt. At skabe sammenhæng mellem mennesker og job

- ret og pligt. At skabe sammenhæng mellem mennesker og job Fleksjob - ret og pligt At skabe sammenhæng mellem mennesker og job I Fleksjobteamet samarbejder vi målrettet med dig om at komme ud på arbejdsmarkedet igen Vi forventer af dig, og det er lovpligtig, at:

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted Koncept for PARTNERSKABSAFTALE Mellem en virksomhed og Jobcenter Ringsted Udarbejdet i juni 2007 1 Redskaber der kan indgå i samarbejdet I herværende aftale om socialt partnerskab mellem x virksomhed og

Læs mere

Version: 1.0 Oprettet den 8. juni Releasenote til JobKon pr. 13. juni 2016

Version: 1.0 Oprettet den 8. juni Releasenote til JobKon pr. 13. juni 2016 Version: 1.0 Oprettet den 8. juni 2016 Releasenote til JobKon pr. 13. juni 2016 Den 13. juni 2016 vil der være foretaget følgende ændringer i JobKon: 1. VIS BORGER... 3 1.1: MARKERING AF FRAVÆR, DER FRITAGER

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Karens lille vejledning til Access

Karens lille vejledning til Access Karens lille vejledning til Access Indhold Hvad er Access? 1 Lave en database 2 Design af tabellen 2 Felttyper 2 Indtastning af data 3 Udtræk fra tabellen 3 Forespørgsel 3 Muligheder med forespørgsel 3

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING BØRNEDATABASEN VIA DGWS 13/1 2010 VERSION 1.02

ELEKTRONISK INDBERETNING BØRNEDATABASEN VIA DGWS 13/1 2010 VERSION 1.02 ELEKTRONISK INDBERETNING BØRNEDATABASEN VIA DGWS 13/1 2010 VERSION 1.02 Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Den Gode Webservice... 4 ID Kortet... 4 Signering... 4 BDBChildMeasurementReport webservicen...

Læs mere

Releasenote til Jobnet pr. 24. maj 2010

Releasenote til Jobnet pr. 24. maj 2010 Releasenote til Jobnet pr. 24. maj 2010 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 15. maj 2010 Godkendt af Kirsten Vestergaard Godkendt den 20. maj 2010

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning supplement i system-til-system integration for.net brugere

Affaldsdatasystem Vejledning supplement i system-til-system integration for.net brugere Affaldsdatasystem Vejledning supplement i system-til-system integration for.net brugere Dokument version: 2.0 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen Roskilde, Affaldssekretariatet

Læs mere

Informationsmøde. jobsøgende dagpengeforsikrede. Dagens program: Arbejdet som ledig. JobNet. Dagens program

Informationsmøde. jobsøgende dagpengeforsikrede. Dagens program: Arbejdet som ledig. JobNet. Dagens program Dagens program Informationsmøde jobsøgende dagpengeforsikrede Dagens program: Jobcenter /A-kasse Forløbet hos Jobcentret Virksomhedsrettet tilbud Arbejdet som ledig Jobmarkedet 6-ugers selvvalgt uddannelse

Læs mere

DOKUMENTATION AF PERSONDATASERVICE

DOKUMENTATION AF PERSONDATASERVICE KnowledgeCube ApS Kronprinsessegade 42, 1 DK 1306 København K T +45 33 98 46 00 F +45 33 14 46 00 CVR-nr.: 28 51 04 89 www.knowledgecube.net ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN WEB SERVICE SUPPORT DOKUMENTATION AF

Læs mere

Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016

Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016 Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 8. december 2016. Oversigt over vedledningstekstsituationerne findes til sidst i dokumentet.

Læs mere

Personnummerregister / CPR Importer

Personnummerregister / CPR Importer Personnummerregister / CPR Importer 1 Indbakke Forventer biblioteker i sin indbakke indeholdende filer kodet i tegnsættet ISO-8859-1 der overholder følgende navngivningsmønster: D.{6}\.L4311.* Filerne

Læs mere

Nyt om IT fra STAR. - til jobcenterchefer

Nyt om IT fra STAR. - til jobcenterchefer Nyt om IT fra STAR - til jobcenterchefer Med dette nyhedsbrev håber vi, at kunne give jer et godt overblik over, hvilke digitale ændringer, der indgår i den kommende release, som finder sted d. 11. januar

Læs mere

OIOXML dokumentationsguide Person

OIOXML dokumentationsguide Person OIOXML dokumentationsguide Person OIOXML dokumentationsguide Person . Ejerskab Indenrigs og Sundhedsministeriets CPR-kontor i medfør af Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister, jf. lov nr.

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011

Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011 Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011 Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 3 2 Formål

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 30/09/15 med data til og med august måned Generelt DATAKILDER: Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 1.3 Tabel 2.1 Figur 2.2

Læs mere

LØSNINGSBESKRIVELSE FOR FASE 1

LØSNINGSBESKRIVELSE FOR FASE 1 AMS - A-KASSEKOMMUNIKATION VIA WEBSERVICES LØSNINGSBESKRIVELSE FOR FASE 1 VERSION 4.0 Slettet: 3.2 DATO 13. april 2012 Slettet: 15. februar REFERENCE Anders Ellegaard Dahl FORFATTER Tøger Nørgaard, Ulrik

Læs mere

Meld dig ledig på Jobnet Dagpenge

Meld dig ledig på Jobnet Dagpenge Meld dig ledig på Jobnet Dagpenge Denne vejledning er for dig, som er medlem af en a-kasse og vil søge om dagpenge. Vær opmærksom på, at du tidligst kan få dagpenge fra den dag, hvor du er meldt ledig.

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Releasenote til Jobnet 23. marts 2015

Releasenote til Jobnet 23. marts 2015 Releasenote til Jobnet Vejledning til pr. Superbrugere 23. marts 2015 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet den 17. marts 2015 Den 23. marts 2015 vil der være foretaget følgende ændringer i Jobnet: 1. JOBSØGER

Læs mere

DKAL Snitflader Masseforsendelse

DKAL Snitflader Masseforsendelse DKAL Snitflader Masseforsendelse 1 C.1 Indholdsfortegnelse C.1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 C.2 LÆSEVEJLEDNING... 3 C.3 TILMELDINGSLISTE... 4 C.3.1 RECORD-STRUKTUR... 4 C.3.2 OIOXML-STRUKTUR... 5 C.4 MATERIALE-INDLÆSNING...6

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Emne Sidst opdateret 23-08-2010/version 1. 1/Steen Eske Christensen

Emne Sidst opdateret 23-08-2010/version 1. 1/Steen Eske Christensen Emne Sidst opdateret 23-08-2010/version 1. 1/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Behandlede emner Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Vejledning til Jobcenter Planner

Vejledning til Jobcenter Planner Vejledning til Jobcenter Planner Online tilbud og selvbooking Version 2.0 Oprettet den 23. marts 2015 Vejledningen tager udgangspunkt i Jobcenter Planner 2015-1 Indholdsfortegnelse Indhold Indledning...

Læs mere