EU-udbud af Beskæftigelsessystem og ESDH-system Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Københavns Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EU-udbud af Beskæftigelsessystem og ESDH-system Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Københavns Kommune"

Transkript

1 EU-udbud af Beskæftigelsessystem og ESDH-system Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Københavns Kommune Underbilag 3 G del B Snitflader og software grænseflader - LTAS integration fra DFDG mod KMD Opera

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 3 2 BESKRIVELSE AF INTEGRATION FOR AT OPRETTE JOBORDRE I OPERA Modtagelse af jobordre 3 3 SKÆRMBILLEDER FRA LØNTILSKUDSSYSTEM 4 4 WEBSERVICE: JOBORDERSERVICE (VERSION 3) Beskrivelser af job- og aktivitetstyper for virksomhedsrettede tilbud Web service metoder CreateJobOrder og UpdateJobOrder GetJobOrder CloseJobOrder WSRM metoder GetJobOrders GetClosedJobOrders GetTransferredCVCollection 63 Underbilag 3 G Del B 15. april 2015 Version 2.0 Side 2 af 68

3 1 Indledning Dette dokument indeholder en løsningsbeskrivelse omkring hvordan løntilskudsadministrationsprojektet vil integrere mod KMD Opera for at oprette Jobordrer. 2 Beskrivelse af integration for at oprette jobordre i Opera Der oprettes jobordre via Arbejdsmarkedsstyrelsens JobOrderService. Her er det muligt at indsende jobordre via en webservice KMD Opera benytter i dag denne webservice til at sende jobordrer til DFDG, men det er også muligt at sende det den anden vej, hvis Jobordren oprettes på Jobnet Administrationsportalen. JobOrder servicen i DFDG (Brokeren) varetager distributionen af meddelelserne pr. tilknyttede organisation. Hvis brugeren benytter et eksternt system, sendes beskeden via WSRM. De organisationer, der modtager en JobOrder modtager efterfølgende opdateringer og lukningen af joborderen. Bemærk at denne integration kræver at KMD Opera henter jobordrer på køen. Se mere omkring webservicen og indholdet i afsnittet Webservice: JobOrderService Version 3 Oversigt over integrationen: 1. KK LTAS kalder JobOrderService::CreateJobOrder med indhold af job. 2. JobOrderService kalder intern joborder service i DFDG 3. Den interne joborder service ligger jobordrer på en kø ift. KMD Opera 4. KMD Opera henter jobordrer på køen via GetJobOrder KK LTAS KMD Opera JoborderService:: CreateJobOrder DFDG JobOrderService:: GetJobOrder Figur 1: JobOrderService integration med kommunalt system 2.1 Modtagelse af jobordre For at integrationen kan virke hele vejen fra Løntilskud til KMD Opera, er det nødvendigt, at KMD Opera kan hente og indsende jobordrer, der er genereret i DFDG. Det er i dag ikke muligt for KMD Opera at afhente jobordrer, og der skal foretages følgende for at få denne integration op at stå: KMD Opera skal kunne hente beskeder, der er lagt på GetJobOrder og GetClosedJobOrders køen. KMD Opera skal kunne indlæse indholdet i en jobordre, som er hentet på køen. Bemærk, at hvis KMD Opera integrerer mod at afhente Jobordre beskeder fra DFDG, så vil det også være muligt at modtage oprettelser samt opdateringer fra Jobnet Administrationsportalen samt eventuelt jobordrer, der er oprettet i andre kommuner. Underbilag 3 G Del B 15. april 2015 Version 2.0 Side 3 af 68

4 Jobnet Broker Aftagere CreateJobOrder() Loop foreach Subscriber WSRM.EnqueueMessage Return JO WSRM Message End Loop Figur 2: Sekvens over brugen ift. JobOrder oprettelsen Jobnet Broker Aftager UpdateJobOrder() Loop for each subscriber WSRM.EnqueueMessage Return JO WSRM Message Figur 3: Sekvens over brugen ift. Joborder opdateringen 3 Skærmbilleder fra Løntilskudssystem Underbilag 3 G Del B 15. april 2015 Version 2.0 Side 4 af 68

5 4 Webservice: JobOrderService (Version 3) JobOrder servicen, som er en del af HAH projektet, sikrer, at der på tværs af Jobcentrene sker en opsamling af information om arbejdsgiveres konkrete arbejdskraftbehov, uanset, hvilket jobcenter, behovet indmeldes til. Underbilag 3 G Del B 15. april 2015 Version 2.0 Side 5 af 68

6 Løsningen skal gøre det muligt på tværs af jobcentrene at se, hvordan der bliver fulgt op på de indmeldte arbejdskraftbehov (så alle kan se om jobbet er lagt på Jobnet og/eller om der bliver henvist ledige til samtale på jobbet) og status for behovet (så alle kan se, når jobbet er besat). Løsningen er i kernen en del af Jobnet. Løsningen erstatter oprettelse af jobordrer i Amanda og fører procesmæssigt sagsbehandleren videre direkte til oprettelsen af jobannoncer og matchning med CV er i Jobnet og til indkaldelse til jobsamtale i Kontaktmodulet, hvis der skal formidles på jobbet. JobOrder servicen gør det muligt at oprette JobOrder i Jobnet, samt via AMS brokeren i f.eks. Jobnet, A-kasser og Kontaktmodulet at modtage JobOrder fra Jobnet til formidling. 4.1 Beskrivelser af job- og aktivitetstyper for virksomhedsrettede tilbud Typologiseringen af virksomhedsrettede tilbud er foretaget på baggrund af gældende lovgivning og ud fra den begrebsmodel for jobplan området, som er aftalt mellem KL og AMS. Typologiseringen har primært til formål beskæftigelsesfagligt og teknisk at angive de job- og aktivitetstyper, der skal anvendes på tværs af myndigheder (staten i jobcenteret, kommunen i jobcenteret m.fl.) og på tværs af de itsystemer, der anvendes i beskæftigelsesindsatsen. Anvendelse Typologiseringen vil erstatte den nuværende liste over jobtyper på Jobnet nogle typer er gengangere, andre er præciseringer af typer, hvor en ny type erstatter en tilsvarende gammel bl.a. er voksenlærling i de nyere bekendtgørelser omdøbt til voksenelev. Endvidere er der helt nye typer, der er oprette pba. velfærdslovgivningen. I vedhæftede skema findes henvisning til regelgrundlaget for de enkelte typer Målgrupper: For de typer, der vedrører ansættelse med løntilskud, er det angivet i typebetegnelsen hvilke målgrupper, typen kan anvendes i forhold til. For de øvrige typer henvises til love og bekendtgørelser vedr. hvilke persongrupper, der er berettiget til denne type ansættelse/tilbud. Anvendelsesområder: Typologiseringen skal som minimum anvendes i følgende sammenhænge: Ved oprettelse af jobordre for virksomhedsrettede tilbud i Jobnet disse ordrer for virksomhedsrettede tilbud ligger i det s. k. lukkede rum på Jobnet, hvor ledige kan få adgangskode til at søge. Ved oprettelse af aktivitetsregistreringer for dagpengemodtagere i såvel fælles som pilot jobcentre. De job- og aktivitetstyper, der vedrører ikke forsikrede ledige kan også anvendes af kommunen i jobcenteret ved aktivitetsregistreringer for ikke-forsikrede i såvel fælles som pilot jobcentre. Ved flytning af data mellem it-systemer i den aktive beskæftigelsesindsats. Ved konvertering af data i forbindelse med opstart af nye it-systemer i den aktive beskæftigelsesindsats. Ved indberetninger til AMS af resultatdata fra pilot jobcentre for forsikrede ledige. Ved opgørelser af bestands- og produktionsstatistik for forsikrede ledige. Typerne er angivet med både kortnavn og en længere mere præcis betegnelse. Det anbefales at anvende kortnavnet i brugergrænseflader m.v. Det er de angivne kortnavn, der vil blive anvendt i Jobnets brugergrænseflade. Vedr. Seniorjob: Denne type er ikke omfattet af typologiseringen, da det i hht. Til Lov om seniorjob ikke er relevant, at oprette ordrer herom på Jobnet. Der skal ligeledes heller ikke foretages aktivitetsregistrering i de almindelige beskæftigelsespolitiske it systemer. Typeskemaet omfatter også metatyper, der angiver en samling af beslægtede jobtyper. Metatyperne er endnu ikke endeligt standardiserede og forefindes derfor ikke som Codelist. Det er de konkrete typer, der skal anvendes ved oprettelse af ordrer på Jobnet, flytning af data mellem systemer, indberetninger m.v. Når metatyper indføres i Codelist, vil anvendelsen af disse blive præciseret. Forklaring til kolonnerne i skemaet Codelist ID: Den Identificer, som typen har i codelist service, i WSDL er for fx flytte- og opstartsdata etc., på Jobnet m.v. Underbilag 3 G Del B 15. april 2015 Version 2.0 Side 6 af 68

7 Navn: Typens fulde navn, som i videst mulige omfang angiver en præcis betegnelse. Kortnavn: Kortnavnet vil typisk være den betegnelse, der anvendes i brugergrænseflader og som kan anvendes i daglig tale. Gyldig: Angiver hvorvidt der kan oprettes nye jobordre på Jobnet og hvorvidt der i hht. Den fælles begrebsmodel må oprettes tilbud/aktiviteter med typen. G = Gyldig type der kan anvendes H = Typen må ikke anvendes ved nyoprettelser af jobordrer og tilbud. Anvendes udelukkende ved ved flytning/opstart af eksisterende tilbud/aktiviter mellem IT systemer samt ved indberetning af resultatdata på eksisterende tilbud/aktiviteter. Metatyper: Angiver den fremtidige metatype, som typen vil blive tilknyttet. Lov- og regelgrundlag: Angiver hvilke i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og i Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats samt andre relevante bekendtgørelser, som typen knytter sig til. Beskrivelse: Angiver anvendelsesområderne for typen. UNDERBILAG 3 G INTEGRATION FRA Underbilag 3 G Del B 15. april 2015 Version 2.0 Side 7 af 68

8 Oversigt: Job- og aktivitetstyper for virksomhedsrettede tilbud i den aktive beskæftigelsesindsats Code ID Navn Kortnavn Gyldig Metatyper Lov- og regelgrundlag Beskrivelse 7 Voksenelev - staten Voksenelev, stat G Voksenelev LAB 68, stk. 2 BEK nr 250 af 15/04/2008 BEK nr 1704 af 20/12/ Voksenelev - selvejende institution Voksenelev, selvejende G Voksenelev LAB 68, stk. 2 BEK nr 250 af 15/04/ Voksenelev - Privat Voksenelev, privat G Voksenelev LAB 68, stk. 2 BEK nr 250 af 15/04/2008 Typen anvendes: * Ved oprettelse af ordrer om voksenelev på Jobnet, hvor ordren kan besættes af både forsikrede, ikkeforsikrede ledige og ikkeledige. * Ved registrering af tilbud om ansættelse som voksenelev hos statslig virksomhed - ved tilbudsregistreringen skal angives kontaktgruppe for den ledige, der ansættes. Typen anvendes: * Ved oprettelse af ordrer om voksenelev på Jobnet, hvor ordren kan besættes af både forsikrede, ikkeforsikrede ledige og ikkeledige. * Ved registrering af tilbud om ansættelse som voksenelev hos selvejende institution - ved tilbudsregistreringen skal angives kontaktgruppe for den ledige, der ansættes. Typen anvendes: * Ved oprettelse af ordrer om voksenelev på Jobnet, hvor ordren kan besættes af både forsikrede, ikke- Underbilag 3 G Del B 15. april 2015 Version 2.0 Side 8 af 68

9 forsikrede ledige og ikkeledige. * Ved registrering af tilbud om ansættelse som voksenelev hos privat virksomhed - ved tilbudsregistreringen skal angives kontaktgruppe for den ledige, der ansættes. 13 Fleksjob for personer med nedsat erhvervsevne - Privat Fleksjob - nedsat erhvervsevne G Løntilskud - ikkeforsikrede LAB 69-74b Bekendtgørelse om fleksjob Typen anvendes: * Ved oprettelse af ordrer om fleksjob på Jobnet, hvor ordren kan besættes af personer, der i øvrigt opfylder betingelserne. * Ved registrering af tilbud om ansættelse i fleksjob hos privat virksomhed. 14 Job for førtidspensionister på særlige vilkår - Privat Job på særlige vilkår - førtidspensionister G Løntilskud - ikkeforsikrede LAB 52, nr. 2, 57 og 64, stk. 6. Tillige er de omtalt i BAB bl.a. 100, nr. 2, 102, stk. 2, 112, 130, stk. 5. Typen anvendes: * Ved oprettelse af ordrer om Job for førtidspensionister på særlige vilkår på Jobnet. * Ved registrering af tilbud om ansættelse i Job for førtidspensionister på særlige vilkår hos privat virksomhed. 15 Løntilskudsansættelse - langtidsledig kontant- og starthjælpsmodtager Løntilskud - langtidsledig ikke forsikret G Løntilskud - ikkeforsikrede LAB 5 & 8 samt BAB 30 til 38 (undtagen 33, 2. punktum) samt Typen anvendes: * Ved oprettelse af løntilskudsordrer på Jobnet, hvor ordren kan besættes af ikkeforsikrede ledige, der i øvrigt opfylder betingelserne * Ved registrering af tilbud om ansættelse med løntilskud hos privat virksomhed Underbilag 3 G Del B 15. april 2015 Version 2.0 Side 9 af 68

10 18 Ansættelse med løntilskud O Forsikrede og ikke forsikrede ledige Løntilskud, over 55 år - alle 19 Voksenelev - Kommune Voksenelev, kommune 20 Voksenelev - region (sygehusregion) G Løntilskud - forsikrede og ikkeforsikrede LAB 67a - 67c BAB 134a - 134c G Voksenelev LAB 68, stk. 2 BEK nr 250 af 15/04/2008 BEK nr 1704 af 20/12/2006 Voksenelev, region G Voksenelev LAB 68, stk. 2 BEK nr 250 af 15/04/2008 BEK nr 1704 af 20/12/2006 Typen anvendes: * Ved oprettelse af løntilskudsordrer på Jobnet, hvor ordren kan besættes af både forsikrede og ikkeforsikrede ledige, der i øvrigt opfylder betingelserne * Ved registrering af tilbud om ansættelse med løntilskud hos privat virksomhed - ved tilbudsregistreringen skal angives klientkategori for den ledige, der ansættes Typen anvendes: * Ved oprettelse af ordrer om voksenelev på Jobnet, hvor ordren kan besættes af både forsikrede, ikkeforsikrede ledige og ikkeledige. * Ved registrering af tilbud om ansættelse som voksenelev hos kommunal virksomhed - ved tilbudsregistreringen skal angives kontaktgruppe for den ledige, der ansættes. Typen anvendes: * Ved oprettelse af ordrer om voksenelev på Jobnet, hvor ordren kan besættes af både forsikrede, ikkeforsikrede ledige og ikkeledige. * Ved registrering af tilbud om ansættelse som voksenelev hos regions virksom- Underbilag 3 G Del B 15. april 2015 Version 2.0 Side 10 af 68

11 hed - ved tilbudsregistreringen skal angives kontaktgruppe for den ledige, der ansættes. 21 Virksomhedspraktik - Privat Virksomhedspraktik, privat Virksomhedspraktik - kommune Virksomhedspraktik - region (sygehusregion) Virksomhedspraktik, kommune Virksomhedspraktik, region G Virksomhedspraktik LAB 42-50a BAB G Virksomhedspraktik LAB 42-50a BAB G Virksomhedspraktik LAB 42-50a BAB Typen anvendes: * Ved oprettelse af ordrer om virksomhedspraktik på Jobnet, hvor ordren kan besættes af både forsikrede og ikke-forsikrede ledige * Ved registrering af tilbud om ansættelse i virksomhedspraktik hos privat virksomhed - ved tilbudsregistreringen skal angives kontaktgruppe for den ledige, der ansættes. Typen anvendes: * Ved oprettelse af ordrer om virksomhedspraktik på Jobnet, hvor ordren kan besættes af både forsikrede og ikke-forsikrede ledige. * Ved registrering af tilbud om ansættelse i virksomhedspraktik i kommune - ved tilbudsregistreringen skal angives kontaktgruppe for den ledige, der ansættes. Typen anvendes: * Ved oprettelse af ordrer om virksomhedspraktik på Jobnet, hvor ordren kan besættes af både forsikrede og ikke-forsikrede ledige. * Ved registrering af tilbud Underbilag 3 G Del B 15. april 2015 Version 2.0 Side 11 af 68

12 om ansættelse i virksomhedspraktik i region - ved tilbudsregistreringen skal angives kontaktgruppe for den ledige, der ansættes. 24 Virksomhedspraktik - stat Virksomhedspraktik, stat G Virksomhedspraktik LAB 42-50a BAB Typen anvendes: * Ved oprettelse af ordrer om virksomhedspraktik på Jobnet, hvor ordren kan besættes af både forsikrede og ikke-forsikrede ledige. * Ved registrering af tilbud om ansættelse i virksomhedspraktik i staten - ved tilbudsregistreringen skal angives kontaktgruppe for den ledige, der ansættes. 25 Virksomhedspraktik - selvejende institution Virksomhedspraktik, selvejende G Virksomhedspraktik LAB 42-50a BAB Typen anvendes: * Ved oprettelse af ordrer om virksomhedspraktik på Jobnet, hvor ordren kan besættes af både forsikrede og ikke-forsikrede ledige. * Ved registrering af tilbud om ansættelse i virksomhedspraktik hos selvejende institution - ved tilbudsregistreringen skal angives kontaktgruppe for den ledige, der ansættes. 26 Rotationsvikar - Privat Rotationsvikar, privat G Rotationsvikar LAB 97-98b BAB b Typen anvendes: * Ved oprettelse af ordrer om rotationsvikar på Jobnet, hvor ordren kan besættes af både forsikrede og ikkeforsikrede ledige. * Ved registrering af tilbud Underbilag 3 G Del B 15. april 2015 Version 2.0 Side 12 af 68

13 om ansættelse som rotationsvikar hos privat virksomhed - ved tilbudsregistreringen skal angives kontaktgruppe for den ledige, der ansættes. 27 Rotationsvikar - kommune Rotationsvikar, kommune G Rotationsvikar LAB 97-98b BAB b Typen anvendes: * Ved oprettelse af ordrer om rotationsvikar på Jobnet, hvor ordren kan besættes af både forsikrede og ikkeforsikrede ledige. * Ved registrering af tilbud om ansættelse som rotationsvikar i kommunal virksomhed - ved tilbudsregistreringen skal angives kontaktgruppe for den ledige, der ansættes. 28 Rotationsvikar - region (sygehusregion) Rotationsvikar, region G Rotationsvikar LAB 97-98b BAB b Typen anvendes: * Ved oprettelse af ordrer om rotationsvikar på Jobnet, hvor ordren kan besættes af både forsikrede og ikkeforsikrede ledige. * Ved registrering af tilbud om ansættelse som rotationsvikar i regions virksomhed - ved tilbudsregistreringen skal angives kontaktgruppe for den ledige, der ansættes. 29 Rotationsvikar - staten Rotationsvikar, stat G Rotationsvikar LAB 97-98b BAB b Typen anvendes: * Ved oprettelse af ordrer om rotationsvikar på Jobnet, hvor ordren kan besættes af både forsikrede og ikke- Underbilag 3 G Del B 15. april 2015 Version 2.0 Side 13 af 68

14 forsikrede ledige. * Ved registrering af tilbud om ansættelse som rotationsvikar i statslig virksomhed - ved tilbudsregistreringen skal angives kontaktgruppe for den ledige, der ansættes. 30 Rotationsvikar - selvejende institution Rotationsvikar, selvejende G Rotationsvikar LAB 97-98b BAB b Typen anvendes: * Ved oprettelse af ordrer om rotationsvikar på Jobnet, hvor ordren kan besættes af både forsikrede og ikkeforsikrede ledige. * Ved registrering af tilbud om ansættelse som rotationsvikar i selvejende institution - ved tilbudsregistreringen skal angives kontaktgruppe for den ledige, der ansættes. 35 Ansættelse med løntilskud Privat Typen anvendes: * Ved oprettelse af løntilskudsordrer fra privat virksomhed på Jobnet, hvor ordren kan besættes af både forsikrede og ikkeforsikrede ledige. * Ved registrering af tilbud om ansættelse med løntilskud hos privat virksomhed. 36 Ansættelse med løntilskud - Stat Typen anvendes: * Ved oprettelse af løntilskudsordrer fra statslig virksomhed på Jobnet, hvor ordren kan besættes af både forsikrede og ikke- Underbilag 3 G Del B 15. april 2015 Version 2.0 Side 14 af 68

15 37 38 Ansættelse med løntilskud Region (sygehusregion) Ansættelse med løntilskud Kommune forsikrede ledige. * Ved registrering af tilbud om ansættelse med løntilskud hos statslig virksomhed. Denne registrering indgår i opgørelsen af kvoter i henhold til lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats 56. Typen anvendes: * Ved oprettelse af løntilskudsordrer fra regions virksomhed på Jobnet, hvor ordren kan besættes af både forsikrede og ikkeforsikrede ledige. * Ved registrering af tilbud om ansættelse med løntilskud hos regions virksomhed. Typen anvendes: * Ved oprettelse af løntilskudsordrer fra kommunal virksomhed på Jobnet, hvor ordren kan besættes af både forsikrede og ikkeforsikrede ledige. * Ved registrering af tilbud om ansættelse med løntilskud hos kommunal virksomhed. Denne registrering indgår i opgørelsen af kvoter i henhold til lov om ansvaret for Underbilag 3 G Del B 15. april 2015 Version 2.0 Side 15 af 68

16 og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats Ansættelse med løntilskud Selvejende institution Typen anvendes: * Ved oprettelse af løntilskudsordrer fra selvejende institution på Jobnet, hvor ordren kan besættes af både forsikrede og ikkeforsikrede ledige. * Ved registrering af tilbud om ansættelse med løntilskud hos selvejende institution. 40 Job for førtidspensionister på særlige vilkår - Stat Job for førtidspensionister på særlige vilkår - Stat Typen anvendes: * Ved oprettelse af ordrer om Job for førtidspensionister på særlige vilkår på Jobnet,. * Ved registrering af tilbud om ansættelse i Job for førtidspensionister på særlige vilkår hos statslig virksomhed. 41 Job for førtidspensionister på særlige vilkår - Kommune Job for førtidspensionister på særlige vilkår - Kommune Typen anvendes: * Ved oprettelse af ordrer om Job for førtidspensionister på særlige vilkår på Jobnet. * Ved registrering af tilbud om ansættelse i Job for førtidspensionister på særlige vilkår hos kommunal virksomhed. 42 Job for førtidspensionister på særlige vilkår Region (sygehusregion) Job for førtidspensionister på særlige vilkår Region (sy- Typen anvendes: * Ved oprettelse af ordrer om Job for førtidspensioni- Underbilag 3 G Del B 15. april 2015 Version 2.0 Side 16 af 68

17 Job for førtidspensionister på særlige vilkår Selvejende institution Fleksjob for personer med nedsat erhvervsevne - Stat Fleksjob for personer med nedsat erhvervsevne Region (sygehusregion) gehusregion) Job for førtidspensionister på særlige vilkår Selvejende institution Fleksjob for personer med nedsat erhvervsevne - Stat Fleksjob for personer med nedsat erhvervsevne Region (sygehusregion) ster på særlige vilkår på Jobnet. * Ved registrering af tilbud om ansættelse i Job for førtidspensionister på særlige vilkår hos regions virksomhed. Typen anvendes: * Ved oprettelse af ordrer om Job for førtidspensionister på særlige vilkår på Jobnet. * Ved registrering af tilbud om ansættelse i Job for førtidspensionister på særlige vilkår hos selvejende institution. Typen anvendes: * Ved oprettelse af ordrer om fleksjob på Jobnet, hvor ordren kan besættes af personer, der i øvrigt opfylder betingelserne. * Ved registrering af tilbud om ansættelse i fleksjob hos statslig virksomhed. Typen anvendes: * Ved oprettelse af ordrer om fleksjob på Jobnet, hvor ordren kan besættes af personer, der i øvrigt opfylder betingelserne. * Ved registrering af tilbud om ansættelse i fleksjob hos regions virksomhed. 46 Fleksjob for personer med nedsat Fleksjob for personer Typen anvendes: Underbilag 3 G Del B 15. april 2015 Version 2.0 Side 17 af 68

18 erhvervsevne - Kommune med nedsat erhvervsevne - Kommune * Ved oprettelse af ordrer om fleksjob på Jobnet, hvor ordren kan besættes af personer, der i øvrigt opfylder betingelserne. * Ved registrering af tilbud om ansættelse i fleksjob hos kommunal virksomhed. 47 Fleksjob for personer med nedsat erhvervsevne Selvejende institution Fleksjob for personer med nedsat erhvervsevne Selvejende institution Typen anvendes: * Ved oprettelse af ordrer om fleksjob på Jobnet, hvor ordren kan besættes af personer, der i øvrigt opfylder betingelserne. * Ved registrering af tilbud om ansættelse i fleksjob hos selvejende institution. Underbilag 3 G Del B 15. april 2015 Version 2.0 Side 18 af 68

19 4.2 Web service metoder Følgende metoder udstilles som en del af JobOrderService (Version 2) CreateJobOrder Opret en JobOrder som registreres i Jobnet Input: JobOrder Output: JobOrder Soap Fault: 4412 The Jobordertype or CvrNumber has an invalid value 4413 The authoritytype of the requestheader is invalid 4013 Unknown Client Destination 4420 An error occurred while trying to create joborder 4419 An error occurred while trying to update joborder 4422 Failed to distribute joborder to subscribers Kræver WSRM: Nej UpdateJobOrder Opdater en eksisterende JobOrder, opdateres også i Jobnet Input: JobOrder Output: JobOrder Soap Fault: 4412 The Jobordertype or CvrNumber has an invalid value 4413 The authoritytype of the requestheader is invalid 4013 Unknown Client Destination 4420 An error occurred while trying to create joborder 4419 An error occurred while trying to update joborder 4422 Failed to distribute joborder to subscribers Kræver WSRM: Nej CloseJobOrder Luk JobOrder, når den ikke er relevant længere Input: JobOrderID Output: JobOrder Soap Fault: 4413 The authoritytype of the requestheader is invalid 4013 Unknown Client Destination 4425 The JobOrder that is being closed, does not exist 4418 An error occurred while trying to close joborder 4422 Failed to distribute joborder to subscribers Kræver WSRM: Nej GetJobOrder Hent en JobOrder ud fra dens JobOrderID Input: JobOrderID Output: JobOrder Soap Fault: 4413 The authoritytype of the requestheader is invalid 4013 Unknown Client Destination 4421 Retrieving joborder failed Kræver WSRM: Nej TransferCVCollection Hent en JobOrder ud fra dens JobOrderID Input: JobOrderID Output: JobOrder Soap Fault: 4413 The authoritytype of the requestheader is invalid Knowledge Cube A/S Bernstorffsgade 50, 7. sal DK 1577 København V T F CVR

20 4013 Unknown Client Destination 4423 Failed to distribute cvcollection to subscribers 4414 Failed to save the cv collection Kræver WSRM: Nej GetJobOrders Hent en liste af JobOrdre som der abonneres på Input: WSRM SequenceHeader Output: JobOrder * Soap Fault: - Kræver WSRM: Ja GetClosedJobOrders Hent en liste af lukkede jobordre som der abonneres på Input: WSRM SequenceHeader Output: ClosedJobOrder * Soap Fault: - Kræver WSRM: Ja GetTransferredCVCollection Hent en søgeliste fra Jobnet Input: WSRM SequenceHeader Output: TransferdCVCollection* Soap Fault: - Kræver WSRM: Ja

21 4.3 CreateJobOrder og UpdateJobOrder JobOrder servicen i Brokeren varetager distributionen af meddelelserne pr. tilknyttet organisation. Hvis aftageren benytter Kontaktmodulet sendes JobOrderen til hertil, hvis brugeren benytter et eksternt system, sendes beskeden via WSRM. De organisationer, der modtager en JobOrder modtager efterfølgende opdateringer og lukningen af joborderen. Det er muligt at tilmelde en aftager som abonnent på bestemte jobordre ud fra to kriterier: Geografisk placering Jobfagligt indhold En aftager kan på denne måde abonnere på oprettelser, opdateringer og lukninger af jobordre baseret på Kommune og/eller jobbets DiscoWebId (unik identifier svarende til en bestemt jobtitel). Disse abonnementsoplysninger registreres som stamdata i brokeren, og oprettes ved tilslutning af nye webserviceaftagere. Oplysningerne kan ikke opdateres via webservices. En aftager registreres desuden som abonnent på en specifik joborder, hvis aftageren enten har oprettet, opdateret eller hentet joborderen. Joborder flow for eksterne web service aftagere Følgende beskriver meddelelses flowet for JobOrder meddeleser for de eksterne web service aftagere.

22 Joborder fra Jobnet til den eksterne aftager Når en JobOrder oprettes på Jobnet, sendes den automatisk til Brokeren. Brokeren kigger i sine abonnementslister for at udregne en liste af modtagere. Alle aftagere der anvende eksterne systemer vil modtage beskeden via WSRM.

23 Jobnet Broker Aftagere CreateJobOrder() Loop foreach Subscriber WSRM.EnqueueMessage Return JO WSRM Message End Loop

24 Figure 1: Meddelelsesflow for JobOrder fra Jobnet til den eksterne aftager Joborder fra den eksterne aftager til Jobnet Når en ekstern ønsker at oprette eller opdatere en JobOrder kalder denne CreateJobOrder eller UpdateJobOrder. Dette bevirker at JobOrdren opdateres i Jobnet. Brokeren kigger i sine abonnementslister for at udregne en liste af modtagere. Alle aftagere der anvende eksterne systemer vil modtage beskeden via WSRM.

25 Aftager Broker Jobnet CreateJobOrder() CreateJobOrder() Return Joborder(JO) Loop foreach Subscriber WSRM Message WSRM.EnqueueMessage Return JO End Loop

26 Figure 2: Meddelelsesflow for JobOrder fra den eksterne aftager til Jobnet Flowet for UpdateJobOrdrer forløber på samme måde som CreateJobOrder. Webservice specifikation Selve webservicen har følgende Input og Output. Her er Create og UpdateJobOrder skrevet så da input er det sammen. Ved de par felter der behandles forskelligt, er dette angivet. Input (RequestHeaderLight): Element EventDate CaseWorkerStructure Beskrivelse Hændelsesdatoen for meddelelsen Format: XSD DateTime Data struktur bestående af følgende elementer CaseWorkerGivenName af typen PersonGivenName Sagsbehandlerens fornavn. CaseWorkerMiddleName af typen PersonMiddleName Sagsbehandlerens mellemnavn. CaseWorkerSurname af typen PersonSurnameName Sagsbehandlerens efternavn.

27 CaseWorkerRID OCES RID Sagsbehandlerens RID fra medarbejder OCES certifikatet. AuthorityStructure Data struktur bestående af følgende elementer AuthorityCode af typen AuthorityCode Myndigheds kode for den I AuthorityType angivne myndigheds type, f.eks. en JobCenter kode eller en kommune kode. Format: int (-1 og ) AuthorityName af typen AuthorityName Navnet på den myndighed der sender meddelelsen f.eks. JobCenter København. AuthorityType Type angivelse af myndighedstypen, definition til brug med myndigheds generalisering. Enum: Municipality Jobcenter UnemploymentFund ExternalOperator

28 Input (Joborder) Element Active Beskrivelse Angiver om joborderen er aktiv eller ej. Når Joborderen lukkes bliver feltet false. Format: bool True = Active False = Inactive Statusen "active" betyder at, Job/Position Posting inden for den StartDate og EndDate der er specificeret i JobPositionPosting/PostDetail, er tilgængelig for visning, søgning eller andre implementerings specifike anvendelser. Created DiscoWebIdentifier Statusen ændres til false via CloseJoborder Oprettelsestidspunktet for job orderen, overskrives af jobnet når den oprettes der. Skal dog specificeres. Format: xsd:datetime DiscoWebIdentifier fag kode Format: Int Se i afsnittet Kode lister under DiscoWebIdentifier for definition af udfaldsrummet

29 EURES JobCenterID JobOrderId Angivelse af om rekrutering ønskes fra udlandet, sættes til True hvis rekrutering ønskes fra udlandet. Format: Boolean Jobcenter idet for det Jobcenter der har oprettet Joborderen. Format: Int JobOrder Id et I Jobnet, når man kalder Create JobOrder servicen skal der ikke angives et JobOrder id, denne information returneres I responsen på denne service. Jobnet tildeler disse id er, skal derfor ikke specificeres ved Create. Når UpdateJobOrder kaldes skal værdien specificeres. OfficialIdentifier Published Format: Int Occurrence: 0-1 Joborder identifikation, bruges kun internt i Jobnet til at identificere den person der har oprettet jobordren. Skal ikke specificeres ved Create, skal medsendes ved Update. Format: Int Occurrence: 0-1 Værdier: 1-* Dette felt er sat til true hvis jobordren skal publiseres i Jobbanken.

30 Hvis en jobordre oprettes eller opdateres med Published sat til true skal jobordren gennemses af en sagsbehandler for godkendelse inden den bliver tilgængelig i Jobbanken. Referred MunicipalityCode SalarySubsidy JobPositionPosting JobOrderTypeIdentifier JobOrderDuration Format: Boolean Angiver om det er en JobOrder til henvisning. Format: Boolean Kommune kode som sagsbehandleren/jobcentermedarbejderen er tilknyttet. Format: Int Angiver om det er en løntilskudsjob Format: Boolean Se definitionen af JobPostionPosting herunder Angiver joborder type, se JobOrderTypeIdentifier i kodelisten for definition af de tilladte værdier. Format: int Varighed af Joborderen. Antallet af dage. Format: int Værdier: 1-*

DAR OIO vejledning Version 1.2

DAR OIO vejledning Version 1.2 DAR OIO vejledning Version 1.2 Indhold 1 Ændringer i forhold til forrige version... 2 2 Introduktion... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Læsevejledning... 3 3 Beskrivelse... 3 3.1 Fælles elementer og strukturer...

Læs mere

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015 Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 11 1.1 Målgruppe...

Læs mere

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29.08.2015

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29.08.2015 Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29.08.2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 12 1.1 Målgruppe...

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import, redigering og sletning af data samt fremstilling af rapporter.

Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import, redigering og sletning af data samt fremstilling af rapporter. Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import, redigering og sletning af data samt fremstilling af rapporter. Dokument version: 2.13 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen, Affaldsdatasystem

Læs mere

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 DKAL Snitflader 1 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 1.1 ANVENDELSE AF OIOXML 3 2 SNITFLADEOVERSIGT 3 2.1 REST 5 2.1.1 HTTP RETURKODER OG FEJLKODER 6 2.1.2 WEBSERVICE 6 2.2 AFSENDELSE

Læs mere

Nem Ref usion Vir ksom hed sservice Snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.3 gæld end e f r a d. 05-01-2015

Nem Ref usion Vir ksom hed sservice Snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.3 gæld end e f r a d. 05-01-2015 Nem Ref usion Vir ksom hed sservice Snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.3 gæld end e f r a d. 05-01-2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 12 1.1 Målgruppe...

Læs mere

IT i jobcentre Forretningsbegrebsmodel

IT i jobcentre Forretningsbegrebsmodel IT i jobcentre Forretningsbegrebsmodel 1 INDHOLD... 2 FORRETNINGSBEGREBSSKABELON... 4 A-KASSE... 5 ANDEN AKTØR... 6 ANSÆTTELSE I FLEKSJOB... 8 ANSÆTTELSE MED LØNTILSKUD...10 ARBEJDSEVNEMETODE... 11 ARBEJDSEVNEVURDERINGEN...12

Læs mere

NemRefusion. Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice version 1.1, 01.11.2014. 1 NemRefusion virksomhedsservice

NemRefusion. Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice version 1.1, 01.11.2014. 1 NemRefusion virksomhedsservice NemRefusion Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice version 1.1, 01.11.2014 1 Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice - En vejledning Indholdsfortegnelse Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice...

Læs mere

FESD Arkivstruktur. Standard. FESD-standardisering Arkivstruktur. Datamodel Version 1.1. IT- og Telestyrelsen København den 10. december 2008.

FESD Arkivstruktur. Standard. FESD-standardisering Arkivstruktur. Datamodel Version 1.1. IT- og Telestyrelsen København den 10. december 2008. FESD Arkivstruktur Standard IT- og Telestyrelsen København den 10. december 2008. FESD-standardisering Arkivstruktur. Datamodel Version 1.1 Kolofon: FESD-standardisering. Arkivstruktur. Datamodel. Version

Læs mere

BBR-Kommune. Bygninger og boliger

BBR-Kommune. Bygninger og boliger BBR-Kommune Bygninger og boliger Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 6 1.1. Forord... 6 1.2. Formål... 6 1.3. Anvendelse... 6 1.4. Adgang... 7 2. Skærmbilledets

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Praksys.dk. Praksys.dk. Underbilag 3.1.1 - del 3 Lægevalg og kort

Praksys.dk. Praksys.dk. Underbilag 3.1.1 - del 3 Lægevalg og kort Praksys.dk Praksys.dk Underbilag 3.1.1 - del 3 Lægevalg og kort Underbilag 3.1.1. Del 3 Lægevalg og kort Side 2 af 75 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 2 Generelle krav vedr. lægevalg og kort... 7

Læs mere

EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet

EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet Forskrift F1: EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet November 2013 Høringsudgave Version 4.0 Træder i kraft den 1.10.2014 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 DATE CCO HBK LRO LRO NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Navision Stat 7.0. Personale. Overblik. Side 1 af 75. ØSY/STO 30. april 2015

Navision Stat 7.0. Personale. Overblik. Side 1 af 75. ØSY/STO 30. april 2015 Side 1 af 75 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 30. april 2015 Personale Overblik Der er i Navision Stat s Personale skabt integration mellem SLS og Navision Stat. Der kan indlæses personaleoplysninger med konteringer

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN DECEMBER 2011 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 1 2. Metoden bag evalueringen... 6 3. Arbejdsdeling

Læs mere

Vejledning om opfyldelse af minimumskrav til jobsamtaler og aktive tilbud for a-dagpengemodtagere

Vejledning om opfyldelse af minimumskrav til jobsamtaler og aktive tilbud for a-dagpengemodtagere Vejledning om opfyldelse af minimumskrav til jobsamtaler og aktive tilbud for a-dagpengemodtagere Baseret på lovgivningen i 2011. For 2012 udarbejdes en revideret vejledning Holmens Kanal 20 Postboks 2150

Læs mere

NemRefusion. Brugervejledning til Virksomhedsdialog. Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.

NemRefusion. Brugervejledning til Virksomhedsdialog. Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk. Brugervejledning til Virksomhedsdialog Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.dk Version 2.0-09.03.2011 Indhold Dokument og versionsoversigt... 3 1 Introduktion

Læs mere

Udvikling af en integreret indberetningsløsning til intrastat og listesystemet. Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader

Udvikling af en integreret indberetningsløsning til intrastat og listesystemet. Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader 1 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 2 Læsevejledning...6 3 Interessenter...7 4 Begrebsmodel...8 5 Overordnede processer...11 5.1 Rettighedsstyring...11

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Opret postkasser i Digital Post

Opret postkasser i Digital Post Opret postkasser i Digital Post Denne vejledning beskriver trinvis, hvordan du opretter postkasser i Digital Post. Yderligere beskrives, hvordan du opretter dybe links til postkasser i Digital Post fra

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Forord... 5 1.2. Baggrund... 5 1.3. Adgang... 6 1.4. Opbygning af vejledningen... 6 2. Definitioner... 7 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

easyourtime Komme & Gå

easyourtime Komme & Gå easyourtime Komme & Gå adm4you 2009 Revision 1.31 Side 1 INDHOLD Indhold... 2 Teknisk system opsætning... 5 Licens filen... 5 Rettigheder... 6 Oprettelse af forbindelser... 7 Skift sprog... 8 Opstarts

Læs mere

Administrationsklienten til Huslejeregisteret

Administrationsklienten til Huslejeregisteret Brugervejledning for: Administrationsklienten til Huslejeregisteret Version 1.2.1 Brugervejledning for Administrationsklienten til Huslejeregisteret version 1.2.1 Side 1 Versionsoversigt Version Dato Beskrivelse

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

Introduktion til Regin XML og Web services

Introduktion til Regin XML og Web services Introduktion til Regin XML og Web services Center for Bibliotek, Medier og Digitalisering 17. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Dansk Museums Dokumentations Standard... 3 3 Introduktion

Læs mere

Appendiks. Samtaler og kontakt

Appendiks. Samtaler og kontakt Appendiks Samtaler og kontakt 1. Afskaffelse af a-kassens rådighedsvurdering ved sygdom A-kassens rådighedsvurdering af ledige dagpengemodtagere ved sygdom afskaffes, da a-kassen altid skal vurdere, om

Læs mere

Bedre matchning. - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder

Bedre matchning. - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder Bedre matchning - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 2. Matchning: Udfordringer og løsninger 5 1) Anvendelse af Jobnet.dk... 5 2) Kvalificering

Læs mere

Experian for Microsoft Dynamics Brugerguide

Experian for Microsoft Dynamics Brugerguide Experian for Microsoft Dynamics Brugerguide Kære Experian for Microsoft Dynamics bruger, Formålet med denne guide er at hjælpe dig som bruger til at opnå det optimale udbytte af Experian for Microsoft

Læs mere