DETAILHANDELSANALYSE 2016 INDHOLD. 1 Sammenfatning 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DETAILHANDELSANALYSE 2016 INDHOLD. 1 Sammenfatning 2"

Transkript

1 FREDERIKSBERG KOMMUNE DETAILHANDELSANALYSE 2016 ADRESSE COWI A/S Visionsvej Aalborg TLF FAX WWW cowi.dk INDHOLD 1 Sammenfatning 2 2 Antal butikker og butiksareal Antallet af butikker er steget Butiksarealet er stort set uforandret 6 3 Omsætningen er tilbage på 2007-niveau Omsætningen er steget for dagligvarer og beklædning, men faldet for udvalgsvarer 8 4 Forbrug 8 5 Dækningsgrader Dækningsgraden for dagligvarer Dækningsgraden for udvalgsvarer 10 6 Vurdering af arealbehov i Scenarie for arealbehov i perioden Anvendt analysemetode Butikker Omsætning Dækningsgrader 15 UDGIVELSESDATO UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT KRLB KRBR KRBR

2 2/15 DETAILHANDELSANALYSE Notatet indeholder detailhandelsanalysen 2016 for Frederiksberg Kommune. Analysen redegør for den aktuelle status for detailhandlen, herunder antallet af butikker, arealet, omsætningen og dækningsgraderne. Analysen indeholder også en vurdering af behovet for arealet til detailhandel i perioden i forbindelse med Kommuneplan Metoderne, som analysen bygger på, er oversigtligt beskrevet i notatets sidste afsnit. 1 Sammenfatning Detailhandlen i Frederiksberg Kommune blev sidst undersøgt i 2011 og 2012 og i 2007 og Perioden fra var kendetegnet af den finansielle krise, hvor særligt mange mindre butikker lukkede også i Frederiksberg Kommune. I perioden har omsætningen i detailhandlen været nogenlunde stabil, og der er tegn på, at det igen går fremad for detailhandlen. Udviklingen i perioden har været forskellig for de enkelte brancher. Dagligvareforbruget er steget, mens forbruget af beklædning og øvrige udvalgsvarer fortsat ligger markant lavere end før krisen, men på et højere niveau end i På landsplan er omsætningen i detailhandlen under ét steget med ca. 1,5 % siden Mange butikker landet over har måttet lukke som følge af faldende omsætning. Generelt er det de mindre specialbutikker uden for kædesamarbejde, som er lukket. Der er registreret ca. 30 butikker mere i Frederiksberg i 2016 sammenlignet med den seneste detailhandelsanalyse i Tallet dækker over en større udvikling i butiksbestanden. Flere butikker er lukket og erstattet af nye butikker eller af serviceerhverv og omvendt. Alt i alt vurderes det, at i omegnen af butikker er lukket siden seneste analyse. Et groft overslag er, at omtrent halvdelen af de lukkede butikker er erstattet af spisesteder og serviceerhverv. En mindre del af butikslokalerne står tomme, og nogle er nedlagt eller slået sammen med en anden butik. Det er uvist, hvor mange butikker, der er lukket, men åbnede igen under ny ejer, med nyt navn mv., og det er uvist, hvor mange butikker, der er på vej til at åbne som nye butikker. Registreringen af butikker viser, at der samlet set er åbnet flere butikker i perioden , end der er lukket. Bruttoetagearealet 1 er opgjort til ca m 2 og er ca m² svarende til ca. 2 % mindre end under seneste analyse og ca m 2 svarende til ca. 6 % mindre end under analysen i Det er især arealerne til dagligvarer og øvrige udvalgsvarer, der er reduceret, mens arealet til beklædning er forøget. Udviklingen skal ses i lyset af, at der på landsplan er færre m² til detailhandel, men at butikkerne er blevet mere effektive. På Frederiksberg skal udviklingen særligt ses i lyset af, at flere mindre butikker er lukket, mens Frederiksberg Centret blev markant udvidet i foråret 2015 med flere store tøjbutikker. Omsætningen i detailhandlen i Frederiksberg Kommune (ekskl. særlig pladskrævende varer) er i 2015 er opgjort til i størrelsesordenen 4,9 mia. kr., hvilket er ca. 200 mio. kr. mere end omsætningen i Udviklingen dækker over store for- 1 Butiksarealet på m² er ekskl. ca m² gangareal mv. i Frederiksberg Centret, som ifølge reglerne skal medregnes som en del af det samlede butiksareal.

3 DETAILHANDELSANALYSE 3/15 skelle mellem brancherne. Dagligvarehandlen i Frederiksberg Kommune har øget omsætningen med ca. 440 mio. kr. svarende til en stigning på ca. 18 %, mens udvalgsvarebutikkernes omsætning er reduceret med ca. 240 mio. kr. svarende til et fald på ca. 11 %. Fordelingen mellem omsætningen inden for dagligvarer og udvalgsvarer er rykket mod en større vægt af dagligvarer fra ca. 50/50 i 2007 til ca. 60/40 i Det er vigtigt at være opmærksom på, at ændringer i omsætningen bl.a. skyldes prisudviklingen og forskelle i prisudviklingen mellem varegrupper, samt at internethandlen fortsat tager markedsandele fra særligt de fysiske udvalgsvarebutikker. Omsætningen er dermed ikke et direkte udtryk for, hvordan handelslivet har udviklet sig. Det er også vigtigt at være opmærksom på, at omsætningsvurderingerne er behæftet med usikkerheder. Metoden har været så vidt muligt at indhente omsætningstallene direkte fra de butiksdrivende. I de tilfælde hvor det ikke har været muligt, har COWI vurderet omsætningerne på baggrund af butikkernes offentliggjorte regnskaber og erfaringstal fra tilsvarende steder. Dækningsgraden, som udtrykker forholdet mellem butikkernes omsætning og borgernes forbrug, er opgjort til 83 for Frederiksberg Kommune som helhed, når internethandlen er trukket ud af forbruget. Dækningsgraden er faldet fra 85 siden Som nævnt er der usikkerheder, så den samlede dækningsgrad vurderes at være på stort set på samme niveau i 2015 som i Dækningsgraden for detailhandlen under ét i Frederiksberg Kommune har stort set været uændret fra den første analyse i 1999 over den efterfølgende i 2007 og frem til seneste analyse i Dækningsgraden er for 2015 opgjort til 83 for dagligvarer svarende til at omsætningen i dagligvarebutikkerne er ca. 17 lavere end Frederiksberg-borgernes forbrug. Dækningsgraden for dagligvarer faldet fra 91 i Udviklingen skal ses i sammenhæng med den betydelige befolkningsudvikling, som Frederiksberg Kommune har haft. Det tyder på, at dagligvarehandlen ikke helt har kunnet følge med befolkningsudviklingen. Dækningsgraden for beklædning er for 2015 opgjort til 92 mod 88 i Stigningen skal ses i sammenhæng med, at Frederiksberg Centret udvidede med en række tøjbutikker i Samtidig er lukket en række mindre tøjbutikker i de øvrige handelsgader i Frederiksberg Kommune, men omsætningstabet fra de lukkede butikker har været mindre end væksten i Frederiksberg Centret. Dækningsgraden for øvrige udvalgsvarer er for 2015 opgjort til 80. Dækningsgraden for øvrige udvalgsvarer blev vurderet groft for 2011 og blev vurderet separat for boligudstyr og øvrige udvalgsvarer for 2007, hvorfor disse dækningsgrader ikke er direkte sammenlignelige. De lavere dækningsgrader for dagligvarer og øvrige udvalgsvarer udtrykker, at handelslivet står svagere på disse områder, og at mere handel går ud af kommunen. Det pointeres, at omsætningen i dagligvarebutikkerne er øget i perioden Når dækningsgraden er faldet for dagligvarer, er det altså et udtryk for, at forbruget er steget endnu mere end omsætningen. Befolkningstallet i Frederiksberg Kommune forventes at vokse med ca personer svarende til ca. 14 % frem mod Befolkningstilvæksten har stor betydning for detailhandlens udvikling. Det er usikkert, hvor meget den enkelte bor-

4 4/15 DETAILHANDELSANALYSE gers forbrug vil stige, hvor meget omsætning internethandlen vil trække ud af de fysiske butikker, og hvordan styrkeforholdet mellem Frederiksberg Kommune og de omkringliggende handelsgader og indkøbscentre vil udvikle sig. Som grundlag for at vurdere behovet for areal til detailhandel i kommuneplanen er der opstillet et scenarie for arealbehovet i Scenariet er opstillet for at give et billede af, hvordan forskellige forudsætninger påvirker arealbehovet. I scenariet er der beregnet et behov ud fra en befolkningsstigning jf. Frederiksberg Kommunes befolkningsprognose, en middelvækst i internethandlen og en middelvækst i privatforbruget. En sidste forudsætning er, at handelslivet i Frederiksberg Kommune vil fastholder sine nuværende markedsandele over for de omkringliggende kommuner. 2 Antal butikker og butiksareal Ved besigtigelse er der i efteråret 2016 registreret 687 butikker i Frederiksberg Kommune. Butikkernes samlede areal er registreret til ca m 2, fordelt på 42 % til dagligvarehandel, 16 % til beklædning, 36% til øvrige udvalgsvarer og 6 % til særligt pladskrævende varer. Butikker Areal Antal Andel m 2 Andel Dagligvarer % % Beklædning % % Øvrige udvalgsvarer Særligt pladskrævende % % 7 1 % % I alt % %

5 DETAILHANDELSANALYSE 5/15 Frederiksbergcentret samt de vigtigste handelsgader i Frederiksberg Kommune. 2.1 Antallet af butikker er steget Sammenlignes med sidste detailhandelsanalyse, er antallet af butikker øget. Butikkerne blev sidst kortlagt i 2012, hvor de økonomiske konjunkturer og privatforbruget nåede et lavpunkt. Siden er omsætningen i detailhandlen under ét steget marginalt. Beklædning og øvrige udvalgsvarer hører til de mest konjunkturfølsomme varegrupper. I perioden faldt antallet af butikker i Frederiksberg Kommune inden for alle hovedbrancher på nær særligt pladskrævende varer. Især antallet af butikker, der forhandlede beklædning og øvrige udvalgsvarer blev reduceret i perioden I perioden er antallet af butikker forøget. Særlig antallet af butikker, der forhandler hhv. beklædning og øvrige udvalgsvarer er forøget i perioden Antallet af dagligvarebutikker er i samme periode faldet en anelse. Dermed har stigningen i antallet af butikker siden sidste analyse været størst inden for de hovedbrancher, hvor faldet i antallet af butikker var størst i årene efter krisen. I 2012 var der 658 butikker i Frederiksberg Kommune. I 2016 er der 687, hvilket er ca. 30 flere end i Det svarer til en samlet forøgelse på ca. 5 %.

6 6/15 DETAILHANDELSANALYSE Butikker Ændring Antal Antal Antal Antal % Dagligvarer Beklædning Øvrige udvalgsvarer Særligt pladskrævende I alt Det vurderes, at i størrelsesordenen butikker er lukket i perioden , og at halvdelen af de lukkede butikker er erstattet af spisesteder og serviceerhverv. Derudover står nogle lokaler tomme, nogle er nedlagt eller slået sammen med en anden butik og nogle er på vej til at åbne. Lukkede butikker Overgået til spisesteder og serviceerhverv Ændring i antal af butikker En gennemgang af butikslokalerne, der er overgået til en anden publikumsorienteret funktion, viser et tydeligt billede af, at caféer, juicebarer og andre mindre restaurationer er åbnet i de tidligere butikslokaler. Også frisører, solcentre, rådgivningsbranchen og fast-food er godt repræsenteret i de tidligere butikker. Den procentvise stigning i antallet af butikker siden 2012 er lidt lavere end den tilsvarende stigning i omsætningen. 2.2 Butiksarealet er stort set uforandret I 2016 er det samlede butiksareal i Frederiksberg Kommune vurderet til ca m². Hertil kommer ca m² gangareal mv. i Frederiksbergcentret 2. Det samlede butiksareal er dermed stort set uforandret i forhold til den seneste opgørelse i 2012 og er faldet sammenlignet med opgørelsen i Gangareal mv. i et butikscenter skal ifølge reglerne medregnes som butiksareal.

7 DETAILHANDELSANALYSE 7/ Forskel m 2 m 2 m² m 2 % Forskel Dagligvarer * * -8* Beklædning * * +15* Øvrige udvalgsvarer Særligt pladskrævende varer * * -4* * * +22* I alt * * -2* *Arealerne for 2016 er ekskl. ca m² gangareal i Frederiksbergcentret. Den største ændring i antal m² er sket inden for dagligvarebutikkerne, som er reduceret med ca m² svarende til ca. 8 %. Beklædningsbutikkernes areal er øget med ca m² svarende til ca. 15 %. De øvrige udvalgsvarebutikkers areal er reduceret med ca m² svarende til ca. 4 %. Under ét er udvalgsvarebutikkernes areal stort set uforandret. Arealet af butikkerne, der forhandler særlig pladskrævende varegrupper er øget med ca m² svarende til ca. 22 %. 3 Omsætningen er tilbage på 2007-niveau Omsætningen i butikkerne i Frederiksberg Kommune blev sidst registreret i Med udgangspunkt i de generelle vækstrater for dagligvarer, beklædning og øvrige udvalgsvarer i perioden blev butikkernes omsætning fremskrevet til 2012-niveau. På baggrund af butiksregistreringen i 2012 blev der foretaget de tilpasninger og justeringer, som var sket i butiksbestanden i perioden Metoden i 2011 var forbundet med usikkerheder. Derfor sammenlignes omsætningen i 2015 med omsætningen i Omsætningen i butikkerne i Frederiksberg Kommune er i 2015 vurderet til i alt ca. 5,0 mia. kr. inkl. særlig pladskrævende varer. Den største omsætning lægges i dagligvarebutikkerne, der omsatte for ca. 2,9 mia. kr. i Det vurderes, at beklædningsbutikkerne omsatte for ca. 0,7 mia. kr. og øvrige udvalgsvarebutikker for ca. 1,3 mia. kr. Omsætningen fordelt på dagligvarer og udvalgsvarer er ca. 60/40. Omsætningen i butikker, der forhandler særligt pladskrævende varer er vurderet til ca. 75 mio. kr. I 2007 blev der for Frederiksberg Kommune registreret en samlet omsætning på ca. 4,7 mia. kr. ekskl. omsætningen fra særlig pladskrævende varer. Omsætningen for 2015 er vurderet til ca. 4,9 mia. kr. ekskl. omsætningen fra særlig pladskrævende varer. Stigningen på ca. 0,2 mia. kr. svarer til 4 %. På landsplan er tendensen, at omsætningen i detailhandlen er faldet med ca. 10 % siden Med den overordnede økonomiske udvikling taget i betragtning har Frederiksberg Kommune klaret sig bedre gennem krisen end landsgennemsnittet. På den anden side har de store byer og de store handelscentre generelt klaret sig bedst gennem krisen, og mange er sluppet igennem uden nævneværdig nedgang i detailhandlen. Derudover skal stigningen i omsætningen ses i sammenhæng med stigningen i indbyggertallet i Frederiksberg Kommune, hvilket har en positivt afsmittende effekt på omsætningen.

8 8/15 DETAILHANDELSANALYSE Forskel Forskel mio. kr. mio. kr. mio. kr. % Dagligvarer Beklædning Øvrige udvalgsvarer Særligt pladskrævende varer I alt * Butikker Areal Omsætning Antal Andel m 2 Andel Mio. kr. Andel Dagligvarer % % % Beklædning % % % Øvrige udvalgsvarer Særligt pladskrævende % % % 7 1 % % 73 1 I alt % % % 3.1 Omsætningen er steget for dagligvarer og beklædning, men faldet for udvalgsvarer Sammenlignes omsætningen i dagligvarebutikkerne i 2015 med omsætningen i dagligvarebutikkerne i 2007, ses at den årlige omsætning er steget med ca. 440 mio. kr. svarende til en stigning på ca. 18 %. Omsætningen inden for beklædning er steget med ca. 50 mio. kr. svarende til en stigning på ca. 8 %, og omsætningen inden for øvrige udvalgsvarer er faldet med ca. 290 mio. kr. svarende til et fald på ca. 18 %. Udvalgsvarer under ét er faldet med ca. 240 mio. kr. svarende til et fald på ca. 11 %. I 2007 var omsætningsforholdet mellem dagligvarer og udvalgsvarer ca. 50/50. I 2015 var forholdet ca. 60/40. 4 Forbrug Det samlede forbrug, som borgerne i Frederiksberg Kommune lægger i detailhandlen, er i 2016 beregnet til ca. 5,9 mia. kr. fordelt på ca. 3,4 mia. kr. til dagligvarer og ca. 2,4 mia. kr. til udvalgsvarer. Til sammenligning blev det samlede forbrug, for 2011 beregnet til ca. 5,6 mia. kr. fordelt på ca. 2,9 mia. kr. til dagligvarer og ca. 2,4 mia. kr. til udvalgsvarer. Det samlede forbrug i 2016 er således ca. 0,3

9 DETAILHANDELSANALYSE 9/15 mia. højere i 2016 end i Overordnet set er dagligvareforbruget vokset og udvalgsvareforbruget uændret. Forbruget er beregnet ud fra Danmarks Statistiks opgørelse over forbruget fordelt på hovedvaregrupper Dagligvarer Udvalgsvarer Det gennemsnitlige forbrug for en borger i Frederiksberg Kommune i kr. pr. person pr. år * 2016* Dagligvarer 2,7 3,0 2,9 3,4 Udvalgsvarer 2,9 2,6 2,4 2,4 I alt 5,6 5,6 5,3 5,9 Forbrug i detailhandlen i mia. kr. i Frederiksberg Kommune. Tallene er afrundede. *Fratrukket internethandel. 5 Dækningsgrader Dækningsgraden 3 er et udtryk for balancen i handlen i forhold til de omkringliggende kommuner. En dækningsgrad over 100 indikerer et handelsoverskud, hvorimod en dækningsgrad under 100 indikerer et underskud på handelsbalancen. Dækningsgraden for Frederiksberg Kommune som helhed er i 2011 vurderet til 84, når dækningsgraden korrigeres for at en større del af forbruget i 2011 sker via internettet. Sammenlignet med analyserne i 1999 og 2007 er dækningsgraderne for dagligvarer og udvalgsvarer hhv. faldet og steget. For udvalgsvarer gælder, at særligt dækningsgraden for beklædning er steget markant. 3 Dækningsgraden regnes som omsætningen i kommunens detailhandel divideret med borgernes forbrug. I detailhandelsanalysen fra 2009 er internethandlen ikke fratrukket forbruget, og dermed ligger dækningsgraderne reelt for højt - især for udvalgsvarer, som oftere købes over internettet.

10 10/15 DETAILHANDELSANALYSE * Dagligvarer Udvalgsvarer (*) Beklædning (*) Øvrige udvalgsvarer (*) (*) 80 I alt * Internethandlen er fratrukket det samlede forbrug. (*) Oplysningerne er ikke umiddelbart tilgængelige. 5.1 Dækningsgraden for dagligvarer Dækningsgraden for dagligvarer har siden analysen fra 1999 ligget på et stort set konstant niveau på omkring 90. I perioden er dækningsgraden for dagligvarer imidlertid faldet til ca. 83 svarende til, at butikkerne på Frederiksberg omsætter for 17 % mindre end borgerne forbruger. 5.2 Dækningsgraden for udvalgsvarer Dækningsgraden for beklædning blev for 2007 vurderet til ca. 88. Dækningsgraden for beklædning i 2016 er vurderet til ca. 92 svarende til at omsætningen i beklædningsbutikkerne på Frederiksberg var ca. 8 % lavere end borgernes beklædningsforbrug. En dækningsgrad for beklædning på ca. 92 er relativt højt og udviklingen i dækningsgraden for beklædning illustrerer, at handelslivet inden for beklædning samlet set er gået frem siden Dækningsgraden for øvrige udvalgsvarer blev for 2007 vurderet til ca. 81. I 2016 er dækningsgraden for øvrige udvalgsvarer vurderet til ca. 80. Udviklingen i dækningsgraden for øvrige udvalgsvarer udtrykker, at de øvrige udvalgsvarebutikker i dag står omtrent lige så stærkt som i 2007 dog ikke helt så stærk som beklædningsbutikkerne, og Frederiksberg Kommune har underskud på balancen inden for øvrige udvalgsvarer. 6 Vurdering af arealbehov i 2028 Det følgende indeholder en vurdering af behovet for udlæg af areal til detailhandel kommuneplanen. Følgende faktorer vil have betydning for udviklingen: Befolkningsudviklingen Udviklingen i privatforbruget Udviklingen i internethandlen Udviklingen i dækningsgraderne Udviklingen i butikkernes arealintensitet (omsætning pr. m²).

11 DETAILHANDELSANALYSE 11/ Befolkningsudviklingen Befolkningstallet i Frederiksberg Kommune er steget fra ca i 2007 til ca i 2012 og til yderligere ca i Befolkningsprognosen for Frederiksberg Kommune for de kommende 12 år peger på en fortsat kraftig stigning i befolkningstallet frem mod 2028, hvor der forventes at være omkring indbyggere i Frederiksberg Kommune. Med en befolkningsvækst på ca. 15 % de næste 12 år vil der tilsvarende være et markant højere forbrug på detailhandel i de fysiske butikker i Befolkningsudviklingen alene svarer til, at borgerne i Frederiksberg Kommune vil bruge i størrelsesordenen 0,9 mia. kr. mere på detailhandel i de fysiske butikker end i dag. Der regnes kun med én mulig befolkningsudvikling svarende til Frederiksberg Kommunes prognose Udvikling i privatforbruget På baggrund af udviklingen i den danske detailhandel de seneste ca. 15 år er det forudsat, at forbruget på detailhandel vil stige moderat de kommende år. Dagligvarer er en af de mindre konjunkturfølsomme brancher og bliver ofte handlet tæt på bopælen. Det forudsættes, at dagligvareforbruget vil stige moderat med 5 procentpoint frem mod Beklædning er en af de mest konjunkturfølsomme brancher, hvilket de store udsving omkring finanskrisen i vidner om. Samtidig handles tøj og sko ofte der, hvor udbuddet er størst. Det forudsættes, at forbruget på beklædning vil stige moderat med ca procentpoint frem mod Øvrige udvalgsvarer som elektronik, sportudstyr, bøger mv. er, på samme måde som beklædning, betinget af de generelle økonomiske konjunkturer. Efter finanskrisen faldt forbruget på øvrige udvalgsvarer, men de seneste 3-4 år er tendensen igen vendt til vækst. Det forudsættes, at forbruget på øvrige udvalgsvarer vil stige med ca. 15 procentpoint frem mod 2028.

12 12/15 DETAILHANDELSANALYSE Det sæsonkorrigerede mængdeindeks er et udtryk for den reelle udvikling i den danske detailhandel (her 2010-priser) Udviklingen i internethandlen Internethandlen vinder frem. Siden 2009 er omsætningen tredoblet. Det forventes, at den samlede e-handel i 2016 vil ende på ca. 100 mia. kr., hvilket er næsten dobbelt så meget som i I Internethandlen indgår både ikke-fysiske varer som rejser, flybilletter og underholdning, men også fysiske varer som tøj, elektronikvarer og bøger. Internethandlen forventes at fortsætte sin vækst, og vil komme til at udgøre en stadig større del af detailhandlen. De seneste tal peger på, at andelen af internethandel er meget brancheafhængig. Eksempelvis bliver en meget stor del af forbrugerelektronik, bøger og børnetøj handlet online, mens det stadig kun er under 5 % af dagligvarerne handles online. Det forudsættes, at internethandlen for dagligvarer vil vokse til ca. 5 % i 2028, at andelen af online-handel med tøj og sko vokser til %, og at andelen af øvrige udvalgsvarer, der handles online, stiger til ca. 35 % af alle varer. Internethandlen i Danmark Baseret på opgørelser fra FDIH, Dansk Erhverv m.fl.

13 DETAILHANDELSANALYSE 13/ Udviklingen i dækningsgrad Dagligvarer købes i højere grad lokalt og tæt på bopælen, hvorimod udvalgsvarer købes i de større byer, i centre eller via internettet. Det vil betyde, at dagligvarehandlen i højere grad holdes hjemme i Frederiksberg Kommune, hvorimod udvalgsvarehandlen fortsat vil opleve konkurrence fra omkringliggende bymidter, centre og fra internethandlen. På den anden side er det sandsynligt, at Frederiksberg Centret fremover vil spille en central rolle som knudepunkt for både infrastruktur og detailhandel. Frederiksberg Kommune har en geografisk placering, der betyder, at en stor del af det lokale forbrugsgrundlag naturlig vil blive lagt andre steder, særligt i Københavns Kommune. Derfor forudsættes det, at dækningsgraderne vil forblive på omtrent samme niveau frem mod Udvikling i omsætning pr. m 2 Arealintensiteten (årlig omsætning pr. m²) er en sidste forudsætning for arealbehovet til detailhandel i Frederiksberg Kommune i perioden Generelt ligger arealintensiteten for butikkerne i Frederiksberg Kommune på et højt niveau særligt for butikkerne i og nær Frederiksberg Centret. På den ene side er det muligt, at butikkerne kan drives endnu mere effektivt, men på den anden side er det sandsynligt, at der vil opstå lidt større butikker på Frederiksberg, der typisk har en lidt mindre arealintensitet. Samlet set vurderes det, at omsætningen pr. m 2 ikke vil ændres markant frem mod år I beregningen af arealbehovet tages der udgangspunkt i følgende arealudnyttelse, som er baseret på den nuværende arealintensitet i Frederiksberg Kommune: Dagligvarebutikker: kr./m 2 Beklædningsbutikker: kr./m 2 Øvrige udvalgsvarer: kr./m 2 Det skal understreges, at vurderingen af arealbehovet er forbundet med usikkerhed om den fremtidige forbrugsudvikling og den fremtidige internethandel. Bl.a. forudsættes det, at den skønnede forbrugstilvækst direkte vil resultere i et øget behov for nyt butiksareal. I realiteten vil en del af omsætningsstigningen ske i eksisterende butikker, hvor kapacitetsgrænsen ikke er nået. 6.2 Scenarie for arealbehov i perioden Med udgangspunkt i de beskrevne forudsætninger er der opstillet et scenarie for det fremtidige arealbehov i Frederiksberg Kommune i perioden Grundlæggende forudsættes det at effekterne af den økonomiske krise fortsat vil aftage, og at borgernes privatforbrug gradvist stiger,

14 14/15 DETAILHANDELSANALYSE at konkurrencen fra detailhandelen i de omkringliggende kommuner fortsat er hård, og derfor vil dækningsgraden være konstante frem mod 2028, at internethandlen fortsat vokser kraftigt og tager endnu større andele fra de fysiske butikker i 2028 og at indbyggertallet vokser med ca personer, som forudsat i prognosen. Dækningsgrad Forbrugsvækst Andel til internethandel Dagligvarer 83 (0) 105 (+5 %) 5 % (+3 %) Beklædning 92 (0) 117,5 (+17,5 %) 22 % (+12 %) Øvrige udvalgsvarer 80 (0) 115 (+15 %) 40 % (+22 %) Arealbehovet til detailhandel i Frederiksberg Kommune i perioden er beregnet til et niveau på ca m². Heraf er der behov for knap m² yderligere areal til dagligvarebutikker og godt m² til udvalgsvarer. Hvis dækningsgraden for dagligvarer stiger fra 83 til 90, medfører dette en stigning i arealbehovet på yderligere ca m². 7 Anvendt analysemetode Butikkerne i Frederiksberg Kommune er blevet besigtiget i perioden november Under besigtigelsen er de butiksdrivende blevet spurgt om bruttoetagearealet af butikken samt om omsætningen for det seneste omsætningsår (2015). På den baggrund har det været muligt at opdatere butikslisten fra 2012 og at udarbejde en tidssvarende liste over eksisterende, lukkede og tomme butikker. Butikkerne er også blevet registreret med branchetilknytning og kædeforhold. Den opdaterede butiksliste danner grundlag for analyser om antal butikker, areal, omsætning og dækningsgrader. Hvad angår antallet af butikker og deres areal, er der sammenlignet med en tilsvarende analyse fra Hvad angår omsætningsdata er der sammenlignet med data fra Omsætningsdata i analysen fra 2012 var baseret på en række fremskrivninger og ikke på de eksakte oplysninger eller konkrete vurderinger som i analyserne af omsætningen fra 2007 og Butikker Butiksbestanden på Frederiksberg er undersøgt med udgangspunkt i registreringen fra Detailhandelsanalyse kaldet "butikslisten". Den udvikling, der er sket siden, er kortlagt ved besigtigelse af butiksområderne i kommunen. Hvert enkelt butikslokale i den oprindelige butiksliste er registreret, og det er blevet klarlagt om lokalet stadigt anvendes til butik, om det er den samme som sidst, om lokalet er tomt eller skiftet til en anden anvendelse og lignende. Derudover er nye butikker registreret. Der er sammenholdt med rapporten fra 2012 for at skitsere udviklingen i perioden.

15 DETAILHANDELSANALYSE 15/ Omsætning Omsætningen i de eksisterende butikker er blevet kortlagt via to metoder. Den første metode tager udgangspunkt i direkte henvendelser til de butiksdrivende. Den anden metode bygger på konkrete vurderinger af omsætningen i de enkelte butikker. Vurderingen tager bl.a. udgangspunkt i butikkernes bruttofortjeneste, lønomkostninger, årsresultater, billede-materiale fra facaderne mv. og er foretaget i samarbejde med en erfaren revisor, som laver regnskab for mange dansker butikker. Dette er sammenholdt med analysen af omsætningen fra 2008, som bygger på de samme metoder. Det er ikke umiddelbart muligt at sammenligne direkte med kortlægningen af omsætningen i 2011, da der her blev anvendt andre metoder, bl.a. fremskrivninger af generelle tendenser. 7.3 Dækningsgrader Dækningsgraden er et udtryk for forholdet mellem borgernes forbrug i de fysiske butikker og de fysiske butikkers omsætning. Der er sammenlignet med dækningsgraderne fra 2008, da dækningsgraderne er dannet på baggrund af de samme metoder som i denne analyse. I 2012 blev omsætningen, og dermed også dækningsgraderne, dannet på baggrund af fremskrivninger af generelle tendenser i den danske detailhandel. Derfor kan dækningsgraderne fra 2012 anvendes som en indikator for udviklingen i Frederiksberg Kommune, men ikke som et direkte sammenligneligt grundlag.

AREALBEHOVET I VINGE INDHOLD. 1 Baggrund og indledning. 1 Baggrund og indledning 1. 2 Metode 2. 3 Vurdering af forudsætninger og faktorer 3

AREALBEHOVET I VINGE INDHOLD. 1 Baggrund og indledning. 1 Baggrund og indledning 1. 2 Metode 2. 3 Vurdering af forudsætninger og faktorer 3 FREDERIKSSUND KOMMUNE AREALBEHOVET I VINGE NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund og indledning 1 2 Metode 2 3 Vurdering

Læs mere

Handelsbarometer for Roskilde 2017

Handelsbarometer for Roskilde 2017 Handelsbarometer for Roskilde 2017 Introduktion Der er udarbejdet et handelsbarometer for Roskilde, Viby og Jyllinge. Handelsbarometeret er en årlig måling og tager udgangspunkt i butikkernes omsætningsudvikling

Læs mere

AREALBEHOV INDHOLD. 1 Resultat og fremtidig planlægning. 1 Resultat og fremtidig planlægning 1. 2 Grundlag og forudsætninger 3.

AREALBEHOV INDHOLD. 1 Resultat og fremtidig planlægning. 1 Resultat og fremtidig planlægning 1. 2 Grundlag og forudsætninger 3. HOLBÆK KOMMUNE AREALBEHOV NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Resultat og fremtidig planlægning 1 2 Grundlag og forudsætninger

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK I HOLSTEBRO

NY DAGLIGVAREBUTIK I HOLSTEBRO NOVEMBER 2015 INNOVATER NY DAGLIGVAREBUTIK I HOLSTEBRO RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOVEMBER 2015 INNOVATER NY DAGLIGVAREBUTIK

Læs mere

DETAILHANDLEN I VINGE - EFFEKTER OG OPLAND INDHOLD. 1 Baggrund og indledning. 1 Baggrund og indledning 1. 2 Metode 2

DETAILHANDLEN I VINGE - EFFEKTER OG OPLAND INDHOLD. 1 Baggrund og indledning. 1 Baggrund og indledning 1. 2 Metode 2 FREDERIKSSUND KOMMUNE DETAILHANDLEN I VINGE - EFFEKTER OG OPLAND NOTAT INDHOLD 1 Baggrund og indledning 1 2 Metode 2 3 Butiksmiks og omsætningen i butikkerne 3 4 Vinge og den regionale konkurrence 5 4.1

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK I FREDERIKSSUND

NY DAGLIGVAREBUTIK I FREDERIKSSUND NOVEMBER 2015 FREDERIKSSUND KOMMUNE NY DAGLIGVAREBUTIK I FREDERIKSSUND RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOVEMBER 2015 FREDERIKSSUND

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK VED KORNMARKSVEJ I BRØNDBY

NY DAGLIGVAREBUTIK VED KORNMARKSVEJ I BRØNDBY MARTS 2016 INNOVATER NY DAGLIGVAREBUTIK VED KORNMARKSVEJ I BRØNDBY RAPPORT MARTS 2016 INNOVATER NY DAGLIGVAREBUTIK VED KORNMARKSVEJ I BRØNDBY RAPPORT PROJEKTNR. A081438 DOKUMENTNR. 1 VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HADSUNDVEJ I AALBORG

NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HADSUNDVEJ I AALBORG JANUAR 2016 DANSK BUTIKSTJENSTE A/S NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HADSUNDVEJ I AALBORG RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JANUAR 2016 DANSK

Læs mere

DETAILHANDELSANALYSE 2011 FOR HILLERØD KOMMUNE. Formålet med undersøgelsen var: 2) at vurdere det fremtidige behov for butiksarealer.

DETAILHANDELSANALYSE 2011 FOR HILLERØD KOMMUNE. Formålet med undersøgelsen var: 2) at vurdere det fremtidige behov for butiksarealer. Notat DETAILHANDELSANALYSE 2011 FOR HILLERØD KOMMUNE 6. juni 2012 Projekt nr. 206436 Version 4 Dokument nr. 123057003 Version 4 Udarbejdet af MST Kontrolleret af PFK Godkendt af RD NIRAS har i vinteren

Læs mere

Detailhandlen i byerne. Tal, Tendenser og Erfaringer. Kristian Løbner Projektleder, detailhandelsudvikling 18 JUNI 2015 DETAILHANDLEN I BYERNE

Detailhandlen i byerne. Tal, Tendenser og Erfaringer. Kristian Løbner Projektleder, detailhandelsudvikling 18 JUNI 2015 DETAILHANDLEN I BYERNE Detailhandlen i byerne Tal, Tendenser og Erfaringer Kristian Løbner Projektleder, detailhandelsudvikling 1 1. Bymidterne er udfordet Detailhandlens udvikling 130 Siden 2007 er omsætningen i detailhandlen

Læs mere

DETAILHANDLEN I PANDRUP INDHOLD. 1 Sammenfatning 2. 2 Baggrund 3

DETAILHANDLEN I PANDRUP INDHOLD. 1 Sammenfatning 2. 2 Baggrund 3 OKTOBER 2015 REMA EJENDOM DANMARK A/S DETAILHANDLEN I PANDRUP NYE BUTIKKER I PANDRUP ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Sammenfatning

Læs mere

NYT LOKALCENTER VED ALMINDINGS RUNDDEL INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Dagligvarehandlen i Rønne 2. 3 Forbrugsforhold i Rønne Øst 2

NYT LOKALCENTER VED ALMINDINGS RUNDDEL INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Dagligvarehandlen i Rønne 2. 3 Forbrugsforhold i Rønne Øst 2 REMA 1000 NYT LOKALCENTER VED ALMINDINGS RUNDDEL ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Dagligvarehandlen i Rønne 2

Læs mere

Solrød Center. Konsekvenser af etablering af discountbutik

Solrød Center. Konsekvenser af etablering af discountbutik Solrød Center Konsekvenser af etablering af discountbutik Juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Detailhandelen i Solrød kommune 10 3. Befolknings- og forbrugsforhold i Solrød

Læs mere

LIDL I RIBE - EFFEKTER FOR DETAILHANDLEN INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2. 2 Detailhandlen i Ribe Antal butikker Areal 6 2.

LIDL I RIBE - EFFEKTER FOR DETAILHANDLEN INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2. 2 Detailhandlen i Ribe Antal butikker Areal 6 2. LIDL DANMARK K/S LIDL I RIBE - EFFEKTER FOR DETAILHANDLEN ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund og formål 2 2 Detailhandlen

Læs mere

Vurdering af konsekvenserne af etablering af en dagligvarebutik på ca m 2 i Fårevejle Kirkeby

Vurdering af konsekvenserne af etablering af en dagligvarebutik på ca m 2 i Fårevejle Kirkeby Rødovre, den 16. januar 2017 Vurdering af konsekvenserne af etablering af en dagligvarebutik på ca. 1.000 m 2 i Fårevejle Kirkeby Odsherred Kommune har bedt ICP gennemføre en vurdering af hvilke konsekvenser

Læs mere

Detailhandel i 10 byer

Detailhandel i 10 byer Detailhandel i 10 byer Detailhandel i 10 byer COWI A/S for Naturstyrelsen Layout og fotos af COWI A/S Februar 2015 Indhold Detailhandlen i 10 byer Aarhus 260.000 indbyggere Kolding 58.000 indbyggere Holbæk

Læs mere

Innovater A/S. Omsætningsvurdering af to dagligvarebutikker i Haderslev

Innovater A/S. Omsætningsvurdering af to dagligvarebutikker i Haderslev Innovater A/S Omsætningsvurdering af to dagligvarebutikker i Haderslev 23. maj 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Omsætningsmuligheder for to dagligvarebutikker i Haderslev 3 2. Dagligvarehandelen i den nordlige

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK I HØRSHOLM BYMIDTE INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Dagligvarehandlens udvikling i oplandet omkring Hørsholm Kommune 2

NY DAGLIGVAREBUTIK I HØRSHOLM BYMIDTE INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Dagligvarehandlens udvikling i oplandet omkring Hørsholm Kommune 2 HØRSHOLM KOMMUNE NY DAGLIGVAREBUTIK I HØRSHOLM BYMIDTE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Dagligvarehandlens udvikling

Læs mere

Detailhandel i 10 byer

Detailhandel i 10 byer Detailhandel i 10 byer Udkast 12. marts 2015 Detailhandel i 10 byer COWI A/S for Naturstyrelsen Layout & fotos af COWI A/S Februar 2015 INDHOLD Detailhandlen i 10 byer Aarhus - 260.000 indbyggere Kolding

Læs mere

OKTOBER 2015 REMA EJENDOM A/S ALMINDINGS RUNDDEL REDEGØRELSE TIL ERHVERVSSTYRELSEN

OKTOBER 2015 REMA EJENDOM A/S ALMINDINGS RUNDDEL REDEGØRELSE TIL ERHVERVSSTYRELSEN OKTOBER 2015 REMA EJENDOM A/S ALMINDINGS RUNDDEL REDEGØRELSE TIL ERHVERVSSTYRELSEN ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OKTOBER 2015 REMA EJENDOM

Læs mere

For at styrke eksisterende og allerede planlagte centerområder udlægges der ingen nye områder i forslag til Kommuneplan 2015.

For at styrke eksisterende og allerede planlagte centerområder udlægges der ingen nye områder i forslag til Kommuneplan 2015. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 9: Detailhandelsudviklingen i København 2008-2014 Udviklingen inden for den fysiske detailhandel har de seneste år været præget

Læs mere

VVM-redegørelse Butikscenter på Herlev Hovedgade 17

VVM-redegørelse Butikscenter på Herlev Hovedgade 17 VVM-redegørelse Butikscenter på Herlev Hovedgade 17 Baggrundsrapporter Teknisk Forvaltning Indhold Baggrundsrapporter til VVM-redegørelse og miljøvurdering for butikscenter på Herlev Hovedgade 17. 1. ICP

Læs mere

REMA 1000 ved Strib Landevej 75. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik

REMA 1000 ved Strib Landevej 75. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik REMA 1000 ved Strib Landevej 75 Konsekvenser ved etablering af en discountbutik September 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen 7 3. Befolknings- og forbrugsforhold

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2014

Status på udvalgte nøgletal marts 2014 Status på udvalgte nøgletal marts 214 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling 213 blev ikke et jubelår for Danmark hvad angår økonomisk vækst. Den første foreløbige opgørelse

Læs mere

Taastrup, Kuldysssen. Konsekvensvurderinger af etablering af Lidl-dagligvarebutik i Taastrup

Taastrup, Kuldysssen. Konsekvensvurderinger af etablering af Lidl-dagligvarebutik i Taastrup Taastrup, Kuldysssen Konsekvensvurderinger af etablering af Lidl-dagligvarebutik i Taastrup November 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konsekvenser ved etablering af en Lidl dagligvarebutik ved Kuldyssen i Taastrup

Læs mere

MAJ 2013 DETAILHANDELSANALYSE VIBORG KOMMUNE RAPPORT

MAJ 2013 DETAILHANDELSANALYSE VIBORG KOMMUNE RAPPORT MAJ 2013 RAPPORT 2 3 INDHOLD 4 SAMMENFATNING 12 BUTIKSANALYSE 18 FORBRUGSUDVIKLING OG AREALBEHOV 30 EFFEKTER VED UDVIDELSE AF AFLASTNINGSCENTRET 34 ORDFORKLARING 40 BRANCHEFORTEGNELSE 4 5 SAMMENFATNING

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Silkeborgs centrale butiksområde Mål Silkeborg Kommune vil: Sikre en positiv udvikling i handelslivet med en varieret og dynamisk butiksstruktur,

Læs mere

Redegørelse. Planlægning for udvidelse af aflastningscenter ved Holstebrovej i Viborg og for udvalgsvarebutikker over m² jf. lov om frikommuner

Redegørelse. Planlægning for udvidelse af aflastningscenter ved Holstebrovej i Viborg og for udvalgsvarebutikker over m² jf. lov om frikommuner Redegørelse Planlægning for udvidelse af aflastningscenter ved Holstebrovej i Viborg og for udvalgsvarebutikker over 2.000 m² jf. lov om frikommuner 1 2 Redegørelse Planlægning af udvidelse af aflastningscenter

Læs mere

MAJ 2012 NYT BUTIKSCENTER I HOLBÆK ROSEN RAPPORT

MAJ 2012 NYT BUTIKSCENTER I HOLBÆK ROSEN RAPPORT MAJ 2012 NYT BUTIKSCENTER I HOLBÆK ROSEN RAPPORT INDHOLD 4 SAMMENFATNING 6 BYEN & PROJEKTET 10 DETAILHANDLEN I HOLBÆK KOMMUNE 12 OMKRINGLIGGENDE HANDELSBYER 15 OPLANDSANALYSE 22 EFFEKTER AF UDBYGNING

Læs mere

Rema 1000, Farum Hovedgade 50. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik

Rema 1000, Farum Hovedgade 50. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik Rema 1000, Farum Hovedgade 50 Konsekvenser ved etablering af en discountbutik August 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen 9 3. Befolknings- og forbrugsforhold

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder. Deloitte, Juni 2014

Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder. Deloitte, Juni 2014 Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder Deloitte, Juni 2014 Beklædningsbranchen Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske situation, trends og udvikling i

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark

Tøjbranchen i Danmark Tøjbranchen i Danmark Vækst i eksporten af modetøj skaber bedre resultater hos producenter og engroshandler. Tøjbutikkerne har det stadig hårdt. Deloitte 2016 Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer

Læs mere

Detailbarometer November 2010

Detailbarometer November 2010 Detailbarometer November 2010 Indhold Detailhandlens omsætning og forbrugertillid... 3 Detailhandlens omsætningsbarometer Dansk Erhvervs indikator... 5 Branchespecifikke omsætningstal... 6 Fødevarer og

Læs mere

Temamøde 19. september 2012

Temamøde 19. september 2012 Brønderslev bymidte Temamøde 19. september 2012 Aktuelle udfordringer 110 105 100 95 90 85 80 2000M01 2000M07 2001M01 2001M07 2002M01 2002M07 2003M01 2003M07 2004M01 2004M07 2005M01 2005M07 2006M01 2006M07

Læs mere

APRIL 2015 FREDERIKSSUND KOMMUNE DETAILHANDELSANALYSE

APRIL 2015 FREDERIKSSUND KOMMUNE DETAILHANDELSANALYSE APRIL 2015 FREDERIKSSUND KOMMUNE DETAILHANDELSANALYSE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2015 FREDERIKSSUND KOMMUNE DETAILHANDELSANALYSE

Læs mere

Bydelscentre og lokalcentre i Viborg by. Tillæg nr. 11 til Kommuneplan for Viborg Kommune Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder

Bydelscentre og lokalcentre i Viborg by. Tillæg nr. 11 til Kommuneplan for Viborg Kommune Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder Bydelscentre og lokalcentre i Viborg by Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder Indhold og offentliggørelse Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 12. september 2013 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Detailhandelsanalyse Skanderborg Kommune

Detailhandelsanalyse Skanderborg Kommune 4 Detailhandelsanalyse Detailhandelsanalyse 5 Sammenfatning Der er gennemført analyser af detailhandlen i Skanderborg Kommune i 1997, 2003, 2008 og i 2014. Skanderborg Kommune har gennem perioden gradvist

Læs mere

Detailhandelsanalyse

Detailhandelsanalyse HVIDBJERG Detailhandelsanalyse Struer Kommune STRUER DETAILHANDEL HJERM Udarbejdet af COWI A/S Detailhandelsanalyse i Struer Kommune, 2011 COWI A/S i samarbejde med Struer Kommune Fotos: COWI A/S Layout:

Læs mere

Rema 1000, Kvistgård. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik

Rema 1000, Kvistgård. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik Rema 1000, Kvistgård Konsekvenser ved etablering af en discountbutik Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen 9 3. Befolknings- og forbrugsforhold 12

Læs mere

E-handel runder 80 mia. kr. i 2014

E-handel runder 80 mia. kr. i 2014 3. KVARTAL NOVEMBER 2014 E-handel runder 80 mia. kr. i 2014 AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, MA, CAND.SCIENT.POL OG POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND. SCIENT. POL. E-handlen tegner i 2014 igen

Læs mere

JANUAR 2015 DETAILHANDELSANALYSE KOLDING KOMMUNE RAPPORT

JANUAR 2015 DETAILHANDELSANALYSE KOLDING KOMMUNE RAPPORT JANUAR 2015 RAPPORT 2 3 INDHOLD 5 SAMMENFATNING 16 RAMMEBETINGELSER OG REGIONALE FORHOLD 20 BUTIKSANALYSE 48 FORBRUGSUDVIKLING OG AREALBEHOV 54 OPLANDSANALYSE 64 UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER 68 ORDFORKLARING

Læs mere

September 2014 Detailhandelsanalyse

September 2014 Detailhandelsanalyse September 2014 Rapport 2 3 Indhold 5 Sammenfatning 12 Butiksanalyse 32 forbrugsudvikling og arealbehov 38 Detailhandel ved Horsens Havn 42 ordforklaring 44 Branchefortegnelse 4 5 Sammenfatning Der er gennemført

Læs mere

DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE NOVEMBER 2009 DETAILHANDELSREDEGØRELSE Detailhandelsredegørelsen er udarbejdet med udgangspunkt i Planlovens bestemmelser om detailhandel. Planloven

Læs mere

Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune

Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune Konklusioner, vurderinger og anbefalinger fra ICP, Institut for Center-Planlægning, februar 2016 Dramatisk fald i antallet af handelsbyer i Danmark I de kommende

Læs mere

Analyse af detailhandlen i Roskilde Kommune

Analyse af detailhandlen i Roskilde Kommune Analyse af detailhandlen i Roskilde Kommune Roskilde Kommune Januar 2009 Udarbejdet af COWI A/S Detailhandelsrapport, Roskilde Kommune 2009 COWI A/S i samarbejde med Roskilde Kommune Layout: COWI A/S Fotos:

Læs mere

Mindre lokal dagligvarebutik med postfunktion. Sådan administrerer vi Ved lokalplanlægning til butiksformål. krav om etablering af parkeringspladser.

Mindre lokal dagligvarebutik med postfunktion. Sådan administrerer vi Ved lokalplanlægning til butiksformål. krav om etablering af parkeringspladser. Mål At skabe levende handelscentre med et varieret udbud af butikker i kommunens bycentre. At alle har en nem, hurtig og kort vej til dagligvarebutikker, så afhængigheden af bil nedbringes. At der er mulighed

Læs mere

MARTS 2014 DETAILHANDELSANALYSE BORNHOLM RAPPORT

MARTS 2014 DETAILHANDELSANALYSE BORNHOLM RAPPORT MARTS 2014 RAPPORT 2 3 INDHOLD 5 SAMMENFATNING 14 BUTIKSANALYSE 30 FORBRUGSUDVIKLING OG AREALBEHOV 36 BEHOV FOR NYE DAGLIGVAREBUTIKKER 38 EFFEKTER VED NYE DAGLIGVAREBUTIKKER 54 ORDFORKLARING 56 BRANCHEFORTEGNELSE

Læs mere

Holbæk Kommune. November 2012 DETAILHANDELSSTATEGI FOR HOLBÆK BY

Holbæk Kommune. November 2012 DETAILHANDELSSTATEGI FOR HOLBÆK BY Holbæk Kommune November 2012 DETAILHANDELSSTATEGI FOR HOLBÆK BY 2 INDHOLD 1 FORORD 3 2 INDLEDNING 5 2.1 HOLBÆKS UDFORDRING 5 3 DETAILHANDELSSTRATEGI 6 3.1 VISIONEN FOR HOLBÆK SOM REGIONALT DETAILHANDELSCENTRUM

Læs mere

FEBRUAR 2012 DETAILHANDELSANALYSE HJØRRING KOMMUNE RAPPORT

FEBRUAR 2012 DETAILHANDELSANALYSE HJØRRING KOMMUNE RAPPORT FEBRUAR 2012 DETAILHANDELSANALYSE HJØRRING KOMMUNE RAPPORT 2 DETAILHANDELSANALYSE HJØRRING Foto: Østergade, Hjørring DETAILHANDELSANALYSE HJØRRING 3 INDHOLD 4 SAMMENFATNING 12 BUTIKSANALYSE 26 OPLANDE

Læs mere

Sagsnr Indtægtsprognose Dokumentnr

Sagsnr Indtægtsprognose Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-09-2015 Indtægtsprognose 2016 Økonomisk udvikling og sammenfatning I slutningen af august fremlagde Finansministeriet en konjunkturvurdering,

Læs mere

BORGERMØDE OM ALLERØD KOMMUNES UDVIKLING DEBAT- OG INFORMATIONSMATERIALE OM: - BOLIG- OG BEFOLKNINGSUDVIKLING

BORGERMØDE OM ALLERØD KOMMUNES UDVIKLING DEBAT- OG INFORMATIONSMATERIALE OM: - BOLIG- OG BEFOLKNINGSUDVIKLING BORGERMØDE OM ALLERØD KOMMUNES UDVIKLING DEBAT- OG INFORMATIONSMATERIALE OM: - BOLIG- OG BEFOLKNINGSUDVIKLING - DEN KOMMUNALE KERNEVELFÆRD BØRN, SKOLE OG ÆLDREOMRÅDET - UDVIKLING AF HANDEL OG KULTUR I

Læs mere

Gladsaxe Kommune 4. september 2014

Gladsaxe Kommune 4. september 2014 Jens Chr. Petersen Gladsaxe Kommune 4. september 2014 Udviklingstendenser Udviklingen i antal butikker i DK 1969 til 2010 Mængdemæssig udvikling i udvalgsvareomsætningen i DK E-handel mangler i denne statistik

Læs mere

Landsplanområdet, Skov- og Naturstyrelsen. Udviklingen i detailhandelen i Fyns Amt

Landsplanområdet, Skov- og Naturstyrelsen. Udviklingen i detailhandelen i Fyns Amt Landsplanområdet, Skov- og Naturstyrelsen Udviklingen i detailhandelen i Fyns Amt 999- Marts Udviklingen i detailhandelen i Fyns Amt I nærværende afsnit vil detailhandelen i Fyns Amt blive beskrevet. Afsnittet

Læs mere

September 2014 Detailhandlen i provinsbyerne Tal, tendenser og erfaringer

September 2014 Detailhandlen i provinsbyerne Tal, tendenser og erfaringer September 2014 Detailhandlen i provinsbyerne Tal, tendenser og erfaringer Notat 2 Detailhandel i Provinsbyerne Detailhandel i Provinsbyerne 3 detailhandlen i provinsbyerne Provinsbyerne i Danmark er under

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal september 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse

Status på udvalgte nøgletal september 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på udvalgte nøgletal september 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Det danske bruttonationalprodukt (BNP) steg med,5 procent i 2. kvartal 213. Sammenligner

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2016

Status på udvalgte nøgletal januar 2016 Status på udvalgte nøgletal januar 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der var fremgang i økonomien i 215, men det blev vækstmæssigt ikke jubelår. Der

Læs mere

KOMMUNEPLAN Tillæg nr F OR S LAG

KOMMUNEPLAN Tillæg nr F OR S LAG KOMMUNEPLAN 20 13 Tillæg nr. 12 - F OR S LAG Centerområde 3.C.1 og butiksrummelighed i Ørbæk bymidte Redegørelse I Kommuneplan 2013 er der i Ørbæk bymidte en restrummelighed på 1000 m2 butiksareal til

Læs mere

MAJ 2012 DETAILHANDELSANALYSE HØRSHOLM KOMMUNE RAPPORT

MAJ 2012 DETAILHANDELSANALYSE HØRSHOLM KOMMUNE RAPPORT MAJ 2012 DETAILHANDELSANALYSE HØRSHOLM KOMMUNE RAPPORT 2 DETAILHANDELSANALYSE HØRSHOLM Foto: Hovedgaden, Hørsholm DETAILHANDELSANALYSE HØRSHOLM 3 INDHOLD 5 INDLEDNING 6 SAMMENFATNING 10 BUTIKSANALYSE 20

Læs mere

FOLKETS HUS - 10. JANUAR 2012 STRUER KOMMUNE DETAILHANDELSANALYSE

FOLKETS HUS - 10. JANUAR 2012 STRUER KOMMUNE DETAILHANDELSANALYSE FOLKETS HUS - 10. JANUAR 2012 STRUER KOMMUNE 3 DETAILHANDLEN I STRUER KOMMUNE ER UNDERSØGT I EFTERÅRET 2011 HVAD ER STATUS OG UDFORDRINGER FOR DETAILHANDLEN? HVORDAN KAN DETAILHANDLEN I STRUER STYRKES?

Læs mere

Detailhandelsredegørelse til forslag til Kommuneplan 2017, Horsens Kommune, juni 2017

Detailhandelsredegørelse til forslag til Kommuneplan 2017, Horsens Kommune, juni 2017 Detailhandelsredegørelse til forslag til Kommuneplan 2017, Horsens Kommune, juni 2017 1 INDLEDNING Detailhandlen står relativt stærkt i Horsens Kommune, med en generel positiv udvikling i omsætning og

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal November 2013

Status på udvalgte nøgletal November 2013 Status på udvalgte nøgletal November 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling De danske nøgletal sender tvetydige signaler for tiden. På den ene side er indikatoren, der

Læs mere

Maj 2014 Detailhandelsanalyse bornholm

Maj 2014 Detailhandelsanalyse bornholm Maj 2014 Rapport 2 3 Indhold 5 Sammenfatning 14 Butiksanalyse 30 forbrugsudvikling og arealbehov 36 Behov for nye dagligvarebutikker 38 Effekter ved nye dagligvarebutikker 54 ordforklaring 56 Branchefortegnelse

Læs mere

Odense 12. juni 2015

Odense 12. juni 2015 Louise Tarp Odense 12. juni 2015 Eksempler kommuner og ministerier Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune Rødovre Kommune Brøndby Kommune Aalborg Kommune Aarhus Kommune Odense

Læs mere

NYT BYDELSCENTER I MEJRUP KIRKEBY, HOLSTEBRO ØST

NYT BYDELSCENTER I MEJRUP KIRKEBY, HOLSTEBRO ØST ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JANUAR 2017 DAGROFA A/S NYT BYDELSCENTER I MEJRUP KIRKEBY, HOLSTEBRO ØST NOTAT PROJEKTNR. A091523 DOKUMENTNR.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal December 2013

Status på udvalgte nøgletal December 2013 Status på udvalgte nøgletal December 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Tallene for den danske økonomiske vækst i 3. kvartal viste, at økonomien voksede,4 procent.

Læs mere

Nye retningslinjer og rammer for aflastningscenter i Viborg. Tillæg nr. 15 til Kommuneplan Forslag

Nye retningslinjer og rammer for aflastningscenter i Viborg. Tillæg nr. 15 til Kommuneplan Forslag Nye retningslinjer og rammer for aflastningscenter i Viborg Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013-2025 Forslag Indhold og offentliggørelse Indholdsfortegnelse Indhold og offentliggørelse 2 Forord 3 Retningslinje

Læs mere

Detailhandelsanalyse Ærø Kommune

Detailhandelsanalyse Ærø Kommune Detailhandelsanalyse Ærø Kommune 2008 Udarbejdet af COWI A/S Detailhandelsanalyse, Fyn 2008 COWI A/S i samarbejde med Ærø Kommune Layout: COWI A/S Fotos: COWI A/S Indhold 04 Indledning 06 Butiksstruktur

Læs mere

Demografi giver medvind til københavnske huspriser

Demografi giver medvind til københavnske huspriser 2. januar 2012 Demografi giver medvind til københavnske huspriser Københavnsområdet har gennem en årrække oplevet, at flere og flere danskere har fundet det attraktivt at bosætte sig her set i forhold

Læs mere

EBELTOFT. Notat - om grundlaget for en ny dagligvarebutik v/vibæk Strandvej

EBELTOFT. Notat - om grundlaget for en ny dagligvarebutik v/vibæk Strandvej EBELTOFT Notat - om grundlaget for en ny dagligvarebutik v/vibæk Strandvej 28. september 2010 Vibæk Strandvej Strandvej Notatet er udarbejdet af COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Tlf: 99 36 77 00 Kontaktinfo:

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2014

Status på udvalgte nøgletal maj 2014 Status på udvalgte nøgletal maj 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der har været stor fokus på produktivitetsudviklingen i dansk erhvervsliv de seneste

Læs mere

November 2013 Effekter af frikommuneforsøg viborg kommune Detailhandel

November 2013 Effekter af frikommuneforsøg viborg kommune Detailhandel November 2013 Detailhandel 2 Effekter ved frikommuneforsøg 3 Indhold 4 Sammenfatning 7 Metode 8 0-alternativet 10 Udvidelse af viborg bymidte 18 store udvalgsvarebutikker i viborg bymidte 22 Ny centerstruktur

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Detailhandelsanalyse Langeland Kommune

Detailhandelsanalyse Langeland Kommune Detailhandelsanalyse Langeland Kommune 2008 Udarbejdet af COWI A/S Udarbejdet af COWI A/S Detailhandelsanalyse, Fyn 2008 COWI A/S i samarbejde med Langeland Kommune Layout: COWI A/S Fotos: COWI A/S Indhold

Læs mere

Louise Tarp Vordingborg den 12. juni 2012

Louise Tarp Vordingborg den 12. juni 2012 Louise Tarp Vordingborg den 12. juni 2012 ICP A/S Eksempler påp investorer og entreprenører rer Aareal Bank Cargill Carlsberg Grontmij Carl Bro Ceraco DADES/DATEA Dan-Ejendomme DSB ECE Projektmanagement

Læs mere

Detailhandelsanalyse Kerteminde

Detailhandelsanalyse Kerteminde Detailhandelsanalyse Kerteminde 2008 Udarbejdet af COWI A/S Langegade i Kerteminde Detailhandelsanalyse, Fyn 2008 COWI A/S i samarbejde med Kerteminde Kommune Layout: COWI A/S Fotos: COWI A/S Indhold 04

Læs mere

SEPTEMBER 2017 HJØRRING KOMMUNE DETAILHANDLEN I HJØRRING KOMMUNE RESULTATER OG ANBEFALINGER

SEPTEMBER 2017 HJØRRING KOMMUNE DETAILHANDLEN I HJØRRING KOMMUNE RESULTATER OG ANBEFALINGER SEPTEMBER 2017 HJØRRING KOMMUNE DETAILHANDLEN I HJØRRING KOMMUNE 2 2 DETAILHANDLEN I HJØRRING KOMMUNE DETAILHANDLEN I HJØRRING KOMMUNE 3 INDHOLD OM DETAILHANDELSANALYSEN 5 RESULTATERNE AF ANALYSEN 6 HVORDAN

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2014

Status på udvalgte nøgletal april 2014 Status på udvalgte nøgletal april 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling I starten af 214 har der været blandede signaler fra de økonomiske nøgletal. Et

Læs mere

Sorgenfri bymidte. Konsekvenser ved etablering af to nye discountbutikker

Sorgenfri bymidte. Konsekvenser ved etablering af to nye discountbutikker Sorgenfri bymidte Konsekvenser ved etablering af to nye discountbutikker Februar 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen 11 3. Befolknings- og forbrugsforhold

Læs mere

Konsekvenser ved etablering af Rema 1000 i Nexø

Konsekvenser ved etablering af Rema 1000 i Nexø Konsekvenser ved etablering af Rema 1000 i Nexø 1 1.0. Indledning ICP er af Reitan Ejendomsudvikling A/S blevet bedt om at udarbejde en redegørelse for de planlægningsmæssige forhold i Lokalcenter Søbækken

Læs mere

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning Notat Budget 2017 - Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Økonomi, IT & Digitalisering Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Indledning Notatet er en uddybning af de forudsætninger, som ligger bag

Læs mere

Detailhandelsanalyse Assens

Detailhandelsanalyse Assens Detailhandelsanalyse Redegørelse om detailhandel Assens Kommuneplan 2009 2008 Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af COWI A/S Udarbejdet af COWI A/S Detailhandelsanalyse, Fyn 2008 COWI A/S i samarbejde

Læs mere

Til TMU Uddybende notat til indstilling om Evaluering af Nørrebrogade

Til TMU Uddybende notat til indstilling om Evaluering af Nørrebrogade KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Københavns Erhvervsservice NOTAT Til TMU Uddybende notat til indstilling om Evaluering af Udviklingen i arbejdssteder, jobs og detail på sammenlignet med

Læs mere

Detailhandelsanalyse Faaborg-Midtfyn. Assens. Udarbejdet af COWI A/S Udarbejdet af COWI A/S

Detailhandelsanalyse Faaborg-Midtfyn. Assens. Udarbejdet af COWI A/S Udarbejdet af COWI A/S Detailhandelsanalyse Faaborg-Midtfyn Assens 28 28 Udarbejdet af COWI A/S Udarbejdet af COWI A/S Detailhandelsanalyse, Fyn 28 COWI A/S i samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune Layout: COWI A/S Fotos: COWI

Læs mere

BRAMMING. Notat - om grundlaget for en ny dagligvarebutik v/vardevej 1-3. Vardevej. 8. september 2010

BRAMMING. Notat - om grundlaget for en ny dagligvarebutik v/vardevej 1-3. Vardevej. 8. september 2010 BRAMMING Notat - om grundlaget for en ny dagligvarebutik v/vardevej 1-3 8. september 2010 Vardevej Notatet er udarbejdet af COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Tlf: 99 36 77 00 Kontaktinfo: Jens Bay Mail:

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal Januar 2014

Status på udvalgte nøgletal Januar 2014 Status på udvalgte nøgletal Januar 214 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Et nyt år er skudt ind, og i statsministerens nytårstale blev der talt om økonomisk stemningsskifte.

Læs mere

Udviklingen i de kommunale investeringer

Udviklingen i de kommunale investeringer Udviklingen i de kommunale investeringer 1. Tilbagegang i kommunernes investeringer Kommunernes skattefinansierede anlægsudgifter var på 19,5 mia. kr. (2018- PL) i 2016, jf. kommunernes regnskaber og figur

Læs mere

Redegørelse og argumentation for flytning og udvidelse af eksisterende varehus fra bydelscenter Østerbyen til bydelscenter Rørkær i Esbjerg Kommune

Redegørelse og argumentation for flytning og udvidelse af eksisterende varehus fra bydelscenter Østerbyen til bydelscenter Rørkær i Esbjerg Kommune BLST Miljøcenter Odense Bilag 1 marts 2011 Redegørelse og argumentation for flytning og udvidelse af eksisterende varehus fra bydelscenter Østerbyen til bydelscenter Rørkær i Esbjerg Kommune I forbindelse

Læs mere

Fordelt på aldersgrupper ventes 2016 især at give flere 25-39årige og årige, mens der ventes færre 3-5årige.

Fordelt på aldersgrupper ventes 2016 især at give flere 25-39årige og årige, mens der ventes færre 3-5årige. GENTOFTE KOMMUNE 7. marts STRATEGI OG ANALYSE LEAD NOTAT Befolkningsprognose Efter et år med en moderat vækst i befolkningstallet, er befolkningstallet nu 75.350. I ventes væksten dog igen at være næsten

Læs mere

Udvidelse af butiksområde i Viborg bymidte. Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder

Udvidelse af butiksområde i Viborg bymidte. Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder Udvidelse af butiksområde i Viborg bymidte Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder Vedtaget af Byrådet d. 23. september 2015 Indhold og offentliggørelse

Læs mere

Det er frit, hvilken metode der vælges det enkelte år, men beslutningen har bindende virkning for budgetåret.

Det er frit, hvilken metode der vælges det enkelte år, men beslutningen har bindende virkning for budgetåret. NOTAT Dato: 14. september 2017 Budget 2018 budgettering af skatter, tilskud og udligning Indledning Byrådet skal i forbindelse med vedtagelsen af budgettet vælge om kommunen selvbudgetterer det skattegrundlag

Læs mere

Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion.

Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion. Hjørring Kommune 16. september 2016 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering for Budget 2017 Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion.

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35 til Holbæk Kommuneplan Udvidelse af Holbæks bymidteafgrænsning og ændring af rammeområde 3.R08.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35 til Holbæk Kommuneplan Udvidelse af Holbæks bymidteafgrænsning og ændring af rammeområde 3.R08. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35 til Holbæk Kommuneplan 2007 2018 Udvidelse af Holbæks bymidteafgrænsning og ændring af rammeområde 3.R08. 1 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplantillæg: Kommuneplanen

Læs mere

Detailhandelsanalyse Assens

Detailhandelsanalyse Assens Detailhandelsanalyse Redegørelse om detailhandel Assens Kommuneplan 2013 2008 Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af COWI A/S Udarbejdet af COWI A/S COWI A/S i samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune Layout:

Læs mere

MARTS 2013 DETAILHANDELSANALYSE AABENRAA KOMMUNE RAPPORT

MARTS 2013 DETAILHANDELSANALYSE AABENRAA KOMMUNE RAPPORT MARTS 2013 DETAILHANDELSANALYSE AABENRAA KOMMUNE RAPPORT 2 DETAILHANDELSANALYSE AABENRAA DETAILHANDELSANALYSE AABENRAA 3 INDHOLD 4 SAMMENFATNING 8 BUTIKSANALYSE 18 BYMIDTEAFGRÆNSNINGER 22 OPLANDSANALYSE

Læs mere

Fredericia Kommune - detailhandelstendenser mv. Opstartsmøde 14/5 2014. Projektleder Torsten Bo Jørgensen, COWI

Fredericia Kommune - detailhandelstendenser mv. Opstartsmøde 14/5 2014. Projektleder Torsten Bo Jørgensen, COWI Fredericia Kommune - detailhandelstendenser mv Opstartsmøde 14/5 2014 Projektleder Torsten Bo Jørgensen, COWI 1 Detailhandelstendenser Nethandel på vej frem Storcentre på vej frem (vinder fortsat markedsandele

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 1. til Hedensted Kommuneplan 2013-2025. Lokalcenter Hedensted Syd. Forslag

Kommuneplantillæg nr. 1. til Hedensted Kommuneplan 2013-2025. Lokalcenter Hedensted Syd. Forslag Kommuneplantillæg nr. 1 til Hedensted Kommuneplan 2013-2025 Lokalcenter Hedensted Syd Forslag December 2013 Redegørelse Baggrund Nærværende kommuneplantillæg er udarbejdet i forlængelse af en tidligere

Læs mere