Monitoreringsrapport TFCO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Monitoreringsrapport TFCO"

Transkript

1 Monitoreringsrapport TFCO Monitorering af Treatment Foster Care Oregon (TFCO) Data indsamlet fra Udarbejdet af Socialstyrelsen 2016

2 Indhold Introduktion til monitoreringsrapport TFCO... 3 Rapportens opbygning... 3 TFCO... 3 Datagrundlag... 3 Benyttelsen af TFCO... 4 TFCO-forløb... 4 Køn og alder... 4 Sammenbrud i anbringelsen under TFCO-forløbet... 5 Karakteristika for de unge, som modtager TFCO... 5 Bolig... 5 Skole... 6 Fritidsaktiviteter... 7 Kriminalitet... 7 De unges mødre... 8 Beskæftigelse hos de unges mødre... 8 Oprindelsesland blandt de unges mødre... 8 Årsagen til TFCO-indsatsen set fra mødrenes perspektiv... 9 Mødrenes oplysninger om de unges modtagelse af indsatser tidligere i livet... 9 Effektmålinger for TFCO CBCL forældrenes vurdering YSR de unges vurdering SCL-90 de unges vurdering Litteratur om TFCO

3 Introduktion til monitoreringsrapport TFCO Treatment Foster Care Oregon (TFCO) er del af Socialstyrelsens Metodeudbredelsesprogram på børne- og ungeområdet. Metodeudbredelsesprogrammet har til formål at udbrede vidensbaserede metoder, der kan understøtte kommunerne i indsatsen over for udsatte børn og unge samt deres familier. Der indberettes løbende data fra en del af de udbredte metoder. Det drejer sig om DUÅ, PMTO, TFCO og MST i forskellige databaser. Denne rapport præsenterer data registreret i forbindelse med Treatment Foster Care Oregon (TFCO) for unge mellem 12 og 18 år i årene 2011 til Formålet med rapporten er at beskrive benyttelsen af TFCO ud fra de eksisterende data, for derigennem at give viden om indsatsen i en dansk kontekst. Rapportens opbygning Rapporten præsenterer baggrundskarakteristika for de unge, der har modtaget indsatsen TFCO, og viser gennem tal, tabeller og figurer, hvilke resultater indsatsen har frembragt. For at give et indblik i hvad TFCO omfatter beskrives kort målgruppen, målet med indsatsen samt hvorledes den bliver bragt i anvendelse. Resultaterne er delt op så demografiske data for den unge præsenteres først og herefter andre resultater. Dernæst præsenteres TFCO-indsatsen vurderet af mødrene. Til sidst i rapporten præsenteres effekten af TFCO-indsatsen først vurderet af de unge og herefter af forældrene. TFCO TFCO står for Treatment Foster Care Oregon og er en intensiv indsats, der indebærer en midlertidig anbringelse. Målgruppen er unge i alderen år med store følelses- og adfærdsmæssige vanskeligheder som f.eks. aggressiv adfærd, indadvendt selvskadende adfærd, misbrug og/eller involvering i kriminalitet. Et forløb i Danmark varer 9-12 måneder, hvor den unge anbringes midlertidigt hos en særligt uddannet plejefamilie, som i TFCO kaldes en træningsfamilie. Herudover yder et professionelt TFCO-behandlingsteam støtte til både træningsfamilien, den unge og den unges biologiske familie. I slutningen af forløbet er det hensigten, at den unge flytter hjem til sin biologiske familie eller i egen bolig med kontakt til sin biologiske familie, hvor behandlingen fortsætter. Datagrundlag TFCO er blevet anvendt i Danmark siden 2007 og blev i 2014 udført af seks TFCObehandlingsteams. TFCO blev anvendt primo januar 2015 af 17 kommuner. De respektive TFCO-behandlingsteams indberetter data i det svenske journalsystem Journal Digital, og samtlige data i denne præsentation bygger på udtræk foretaget af Journal Digital i Sverige. For hvert team er der forskellige procedure for indsamling og brug af data. For nogle teams indtaster terapeuten selv data om den unge eller moderen, i andre tilfælde indtaster en dataansvarlig. Desuden behandles data forskelligt, eksempelvis bruger nogle teams spørgeskemaet som feedbackinstrument i TFCO-forløbet, mens andre kun benytter de behandlede data. Desuden er det forskelligt hvilke variable, de respektive behandlingsteams har valgt at indtaste. Tilsammen gør dette, at datagrundlaget for TFCO-forløbene har en uens kvalitet. Den manglende eller forskellige tæthed i datamaterialet kan potentielt medvirke til en skævhed i forståelse og vurdering af resultaterne, og dette bør tages i betragtning ved gennemlæsning af rapporten. Socialstyrelsen vurderer dog, at det alligevel er vigtigt at fremstille den tilgængelige viden om resultaterne for TFCO, da det kan bidrage til at opnå et billede af de unge og deres familier, som har deltaget i et dansk TFCO-forløb. Der er kun rapporteret data siden 2011, hvor TFCO har indgået i metodeudviklingsprogrammet i Socialstyrelsen. 3

4 Grundlæggende kan datamaterialet i TFCO inddeles i tre dele. Første del belyser benyttelsen af TFCO, her indgår data som køn, alder, antal forløb mv. for perioden 2011 til og med Desuden viser vi gennem hele analysen året 2014 særskilt for at give et indblik i de nyeste data, som Socialstyrelsen har adgang til. Anden del omhandler den unges boform, skoleform, fritidsaktiviteter mv. Tredje og sidste del omhandler effekten af indsatsen, hvor både forældre og unge har deltaget. Benyttelsen af TFCO TFCO-forløb I perioden juni har i alt 109 unge påbegyndt et TFCO-forløb svarende til et gennemsnit på omkring 31 forløb pr. år. I 2014 var der i alt 29 forløb. Tabel 1. Antal TFCO-forløb Forløb Køn og alder Andelen af drenge og piger, der har fået et TFCO-forløb, er stort set ens. Dette gælder både for hele den samlede periode, men også specifikt for Tabel 2. De unge i et TFCO-forløb fordelt på køn Køn* Antal Andel (%) Antal Andel (%) Dreng Pige Total * I alt har 109 af 109 unge besvaret spørgsmålet. TFCO-indsatsen retter sig mod unge i aldersgruppen år. I perioden 2011 til og med 2014 var lidt flere unge under 15 år i TFCO-forløb (59 pct.) sammenlignet med unge over 15 år (41 pct.). Ses der alene på året 2014 var andelen under 15 år vokset yderligere til 76 pct. og tilsvarende færre var over 15 år, nemlig 24 pct. Tabel 3. De unge i et TFCO-forløb fordelt på alder Alder* Antal Andel (%) Antal Andel (%) Under 15 år Over 15 år Total * I alt har 109 af 109 unge besvaret spørgsmålet. 4

5 Sammenbrud i anbringelsen under TFCO-forløbet I nogle af TFCO-forløbene sker der et såkaldt sammenbrud dvs., at den unge ikke har gennemført det fulde planlagte TFCO-forløb. Ud af de i alt 109 sager fra 2011 til 2014 endte 18 sager (17 pct.) i et sammenbrud. Tabel 4. TFCO-forløb, der er endt med et sammenbrud i anbringelsen Antal Andel (%) Antal Andel (%) Sager endt i sammenbrud i anbringelsen* Antal sager i alt * Spørgsmålet er registret af terapeuten for 109 af de i alt 109 unge. Karakteristika for de unge, som modtager TFCO I det følgende præsenteres forskellige karakteristika for de unge, som påbegynder et TFCOforløb. Der ses på de unges boligforhold, skoleforhold, fritidsaktiviteter samt om de har begået kriminelle handlinger og/eller haft et misbrug op til de unges indskrivning i TFCO-forløbet. Det er væsentligt at bemærke, at svarprocenten generelt er lav i disse målinger (42-44 pct.). Bolig Langt de fleste unge bor hos deres mor ved indskrivningstidspunktet af TFCO-forløbet i perioden Den mest hyppige boform, de unge oplyser, er enten hos mor (35 pct.) eller på en døgninstitution (19 pct.). Det er få af de unge, i alt 6 (13 pct.), hvis forældre er samboende. Tabel 5. De unge fordelt på boform ved indskrivningen i TFCO-forløbet Boform Antal Andel (%) Mor Far 6 13 Mor og Far 6 13 Plejefamilie 4 8 Døgninstitution/ 9 19 Andet 5 10 I alt * I alt har 48 ud af 109 unge besvaret spørgsmålet. 3 af de unge (6 pct.) oplyser, at de ved indskrivningen boede det samme sted, som de blev født. Størstedelen (42 pct.) er flyttet 4-6 gange, og (33 pct.) af de unge er flyttet 1-3 gange. 5

6 Tabel 6. De unge fordelt på antal flytninger frem til indskrivningen i TFCO-forløbet Flytninger Antal Andel (%) Aldrig gange gange gange 7 15 Ved ikke 2 4 I alt * I alt har 48 ud af 109 unge besvaret spørgsmålet. Skole I perioden går over halvdelen (65 pct.) af de unge ved indskrivningstidspunktet i TFCO-forløbet i folkeskole/grundskole. 13 unge går i en anden skoleform (f.eks. specialskole eller heldagsskole) (28 pct.), og 3 unge (7 pct.) går ikke i skole på indskrivningstidspunktet. Tabel 7. De unge fordelt på skoleform op til indskrivningen i TFCO-forløbet Skoleform Antal Andel (%) Folkeskole/grundskole (inkl. privatskole) Anden skoleform (fx specialskole, heldagsskole) Ingen skole 3 7 I alt * I alt har 46 ud af 109 unge besvaret spørgsmålet. 19 pct. af de unge har ikke pjækket i løbet af de seneste 6 måneder op til indskrivningen i TFCO-forløbet. Lidt under halvdelen (44 pct.) har pjækket 11 eller flere gange fra deres skole. Tabel 8. De unge i et TFCO-forløb fordelt på antal gange, de har pjækket fra skole de seneste 6 mdr. op til indskrivningen i TFCO-forløbet Pjækket* Antal Andel (%) 0 gange gang gange gange eller flere gange I alt * I alt har 48 ud af 109 unge besvaret spørgsmålet. 6

7 Fritidsaktiviteter Halvdelen af de unge (50 pct.) i et TFCO-forløb i perioden oplyser, at de i løbet af de seneste 6 måneder har dyrket en fritidsaktivitet. De fleste unge (66 pct.) dyrker fritidsaktiviteten 1-2 gange om ugen. Tabel 9. De unge i et TFCO-forløb fordelt på om de har indgået eller ej i en fritidsaktivitet de seneste 6 mdr Fritidsaktivitet* de seneste 6. mdr. Antal Andel (%) Ja Nej I alt * I alt har 48 ud af 109 unge besvaret spørgsmålet. Tabel 10. Antal gange den unge i et TFCO-forløb har deltaget i fritidsaktiviteter de seneste 6 mdr Fritidsaktiviteter* Antal Andel (%) 1-2 gange pr. måned gange pr. uge gange pr. uge 3 12 Mere end 5 gange pr. uge 4 17 I alt *I alt har 24 af i alt 24 unge med en fritidsaktivitet har besvaret spørgsmålet. Kriminalitet Inden for de seneste 12 mdr. op til påbegyndelsen af et TFCO-forløb, har de unge ofte begået flere kriminelle handlinger. De tre mest hyppige former for kriminalitet er butikstyveri (54 pct.), trusler om vold (52 pct.) og tyveri (46 pct.). Bemærk, at den samme unge kan optræde flere gange i tabellen nedenfor. Tabel 11. Unge i et TFCO-forløb fordelt på, om de har begået kriminelle handlinger inden for de sidste 12 mdr. før TFCO-indsatsen Kriminel handling* Aldrig 1-3 gange 4-10 gange 11 gange eller mere Andel Antal Andel (%) Antal Andel (%) Antal Andel (%) Antal (%) Butikstyveri Truet nogen med vold Lavet graffiti Begået indbrud Tyveri Slået nogen med vilje, så vedkommende måtte søge læge Tvunget nogen til sex Begået røveri Båret våben * I alt har 48 ud af 109 unge besvaret spørgsmålene. 7

8 De unges mødre Foruden de unge i et TFCO-forløb, svarer deres mødre også på et længere spørgeskema om baggrundsoplysninger omhandlende dem selv og barnet. I alt 55 mødre til en ung i et TFCOforløb har besvaret spørgeskemaet. Der foreligger således data på omkring halvdelen af de unges mødre. Det er TFCO-terapeuterne, der indtaster mødrenes besvarelser i databasen. Beskæftigelse hos de unges mødre Ud af de 55 mødre, som har besvaret spørgeskemaet, angiver 29 mødre (53 pct.) at være i arbejde. Derudover angiver 9 mødre (16 pct.) at være arbejdssøgende, 5 (9 pct.) at være studerende, og 12 (22 pct.) at have en anden form for forsørgelsesgrundlag f.eks. at være på barselsorlov, langtidssygemeldt m.v. Figur 3. Antal mødre til unge i et TFCO - forløb fordelt på arbejdstilknytning *. * I alt har 55 mødre ud af 109 besvaret spørgsmålet. Oprindelsesland blandt de unges mødre Mødrene til unge i et TFCO-forløb er blevet spurgt om hvilket land, de kommer fra. I alt har 49 (89 pct.) af mødrene har dansk baggrund. Resten er fra hhv. Norden (3,5 pct.), Vesteuropa (2 pct.), Østeuropa (3,5 pct.) og Sydamerika (2 pct.). 8

9 Årsagen til TFCO-indsatsen set fra mødrenes perspektiv Mødrene til de unge er ved den unges opstart i TFCO-forløbet også blevet bedt om at angive de væsentlige årsager til indsatsen. Tabel 11 viser, at mødrene vurderer, at der er mange faktorer på spil for den enkelte unge på samme tid. Der er målt på en række faktorer, der alle er listet op i tabellen. Med undtagelse af kategorien Efterværn eller udskrevet fra institution er det alle de oplistede faktorer, som gør sig gældende i større eller mindre grad. Tabel 11. Årsag til at den unge får en TFCO-indsats i følge mødrene Årsag til indsatsen* Antal Andel (%) Pjæk, fravær fra hjemmet, flyttet rundt uden fast adresse Alkohol- eller narkotikamisbrug Psykiske problemer Kriminalitet (fx røveri, indbrud, tyveri) Fare for den unge selv, eller den unge udsætter andre for fare Udsat for kriminel handling af en anden person end forælder/oplysningsgiver 6 11 Smidt ud af skolen 6 11 Forældres overgreb, mishandling og/eller omsorgssvigt 3 5 Vold i hjemmet, hvor den unge selv er indblandet 5 1 Efterværn eller udskrevet fra institution 0 0 Andet (diverse forstyrrelser, f.eks. tilknytningsforstyrrelse, spiseforstyrrelse) * En mor kan angive flere årsager til indsatsen, hvorfor summen ikke bliver 55. Mødrenes oplysninger om de unges modtagelse af indsatser tidligere i livet Langt de fleste unge i et TFCO-forløb har tidligere modtaget andre indsatser enten alene eller sammen med familien. Fordelingen af disse indsatser, oplyst af mødrene, er beskrevet i tabel 12. I alt har 27 (49 pct.) unge eller hele familien tidligere haft en kontaktperson. Endvidere har 21 (38 pct.) været i familiebehandling, ligesom 16 unge (29 pct.) tidligere har været anbragt uden for hjemmet. Kun 2 unge (4 pct.), har ikke haft en indsats før TFCO-forløbet. 9

10 Tabel 12. Unge i TFCO-forløb fordelt på tidligere indsatser oplyst af mødrene Indsatser* Antal Andel (%) Kontaktperson for barnet/den unge eller hele familien Familiebehandling Anbringelse Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling, praktisk eller pædagogisk støtte Aflastningsordning Konsulentbistand f.eks. kost- og efterskole, dagtilbud m.v Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet 8 15 Personlig rådgivning 6 11 Praktiktilbud 3 5 Ingen 2 4 Døgnophold for forældremyndighedsindehaver og barnet/den unge 0 0 * I alt har 55 ud af 109 mødre besvaret spørgsmålet. Effektmålinger for TFCO I TFCO benyttes tre forskellige effektmålingsværktøjer: Child Behavior Checklist (CBCL), Youth Self Report (YSR) og Checklist-90 (SCL-90). Ved at lade den unge, forældrene og andre relevante personer svare på checklisterne i de respektive effektmålingsværktøjer opnås der i behandlingen et billede af familien og den unges problemstillinger. Effektmålingerne CBLC, YSR, SCL-90 foretages på fire forskellige tidspunkter (T1, T2, T3 og T4). T1 = baseline og foretages ved indskrivning af den unge. T2 = en ekstra måling, som benyttes i forbindelse med forløb af længere varighed. T3 = forløbets afslutning. T4 = 6 eller 12 måneder efter et endt TFCO-forløb. Datagrundlaget for CBCL, YSR og SCL-90 på tidspunkterne T1, T2, T3 og T4 er i TFCO spinkelt, særligt når der ses på de opfølgende målinger (T3, T4). CBCL forældrenes vurdering Child Behavior Checklist (CBCL) består af et spørgeskema med 118 spørgsmål. Det er den unges forældre, forældremyndighedsindehaver, andre nære slægtninge eller behandlingspersonalet, der udfylder testen. Spørgsmålene i CBCL bliver omdannet til et gennemsnitsligt score for eksternaliserede problemer (eks. kriminel og aggressiv adfærd) samt internaliserede problemer (eks. angst, tilbagetrukkethed og visse somatiske problemer). På baggrund af svarene fra alle 118 spørgsmål beregnes ligeledes en samlet problemscore. En høj score er udtryk for en høj belastningsgrad, dvs. en høj grad af problematikker. Resultaterne viser et fald på 47 pct. (fra 19 til 10 point i gennemsnit) for de internaliserede problemer fra indskrivningen af et TFCO-forløb til 6-12 måneder efter endt behandling. De eksternaliserede problemer falder fra 57 pct. svarende til et gennemsnitslig fald fra 30 til 13 10

11 point. Det betyder, at den totale problemscore falder 53 pct., dvs. et gennemsnitslig fald fra 78 til 37 point. Alene 25 unge (22 pct.) af i alt 112 TFCO-forløb har besvaret CBCL ved både behandlingens start og afslutning, 21 (19 pct.) har besvaret ved 6 eller 12 måneder efter. For dem, der har svaret, fremgår der således en reduktion i problemadfærden. Tabel 13. Gennemsnitsscore på Child Behavior Checklist (CBCL) for TFCO fordelt på måletidspunkter** CBCL gennemsnitsscore* T1 T2 T3 T4 Internalisering (gns.) Eksternalisering (gns.) Total score (gns.)*** Antal unge * 21 af i alt 112 forældre til de unge i et TFCO behandlingsforløb har besvaret spørgeskemaet på alle fire tidspunkter (T1, T2, T3 og T4). ** T1= baseline ved indskrivning af et TFCO-forløb, T2= under behandling, T3= Ved afslutning af behandling, T4 = 6-12 mdr. efter endt behandling. *** Den totale gennemsnitscore udregnes fra alle 118 spørgsmål. YSR de unges vurdering Youth Self Report (YSR) afdækker den unges adfærd samt sociale og følelsesmæssige problemer via et spørgeskema på 110 spørgsmål. Svarene udmønter sig også her i de tre følgende kategorier: Eksternaliserede problemer, internaliserede problemer samt en samlet problemscore. I perioden er der 11 unge, der selv har svaret på målingerne ved både indskrivning (T1) og efter endt behandling (T4). For disse unge i et TFCO-forløb falder de internaliserede problemer fra 18 til 16 point i gennemsnit svarende til et fald på 11 pct.. De eksternaliserede problemer falder fra 24 til 15 point, hvilket svarer til et fald på 38 pct.. Den totale problemscore falder fra 68 til 49 point, dvs. et fald på 28 pct.. 19 (17 pct.) af i alt 109 af de unge har besvaret CBCL ved både behandlingens start og afslutning, 11 (10 pct.) har besvaret ved 6 eller 12 måneder efter. For dem, der har svaret, fremgår der en reduktion i problemadfærden. Tabel 14. Gennemsnitsscore på Youth Self Report (YSR) for TFCO- forløb fordelt på måletidspunkter** til YSR- gennemsnitsscore* T1 T2 T3 T4 Internalisering (gns.) Eksternalisering (gns.) Total score (gns.)*** Antal unge * 11 af i alt 109 unge har besvaret spørgeskemaet på alle fire måletidspunkter (T1, T2, T3 og T4). ** T1= baseline ved indskrivning af et TFCO-forløb, T2= under behandling, T3= Ved afslutning af behandling, T4 = 6-12 mdr. efter endt behandling. *** Den totale gennemsnitscore udregnes fra alle 110 spørgsmål. 11

12 SCL-90 de unges vurdering Symptom Checklist-90 (SCL-90) afdækker via 90 spørgsmål den unges følelsesmæssige og mentale belastning fordelt på 9 skalaer: Kropslig stress, tvangstanker, interpersonel sensitivitet, depression, angst, fjendtlighed, fobi, paranoid tankegang og psykotisk tankegang. Det er den unge selv, som besvarer spørgsmålene i denne test. 19 (17 pct.) af i alt 109 unge har besvaret CBCL ved både behandlingens start og afslutning, 25 (23 pct.) har besvaret ved 6 eller 12 måneder efter. For de unge, der har svaret, opleves en reduktion i den følelsesmæssige og mentale belastning. Tabel 15. Gennemsnitsscore på Symptom Checklist-90 (SCL-90) TFCO- forløb fordelt på måletidspunkter** til SCL-90 gennemsnitsscore* T1 T2 T3 T4 Total score (gns.) 0,75 0,58 0,71 0,36 Antal unge * 25 af i alt 109 unge har besvaret spørgeskemaet på alle fire tidspunkter (T1, T2, T3 og T4). ** T1= baseline ved indskrivning af et TFCO-forløb, T2= under behandling, T3= Ved afslutning af behandling, T4 = 6-12 mdr. efter endt behandling. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) forventes at forelægge en resultatdokumentation af TFCO suppleret med kvalitative interviews i primo For yderligere information om TFCO henvises til Socialstyrelsens Vidensportal på det sociale område og nedenstående litteraturliste. 12

13 Litteratur om TFCO Dahl, Karen Magrethe et. Al (2009). 11-årige børns fritid og trivsel. Rapport 08:34. SFI Deding, Mette m.fl. (2014): Multidimension Treatment Foster Care. En oversigt over den nyeste forskning om effekten af TFCO. SFI, København Ottosen, Mai Heide mfl. (2014): Børn og unge i Danmark, velfærd og trivsel SFI. Rambøll Management Consulting (2012): Afrapportering. Analyse af de samfundsøkonomiske konsekvenser på området for udsatte børn og unge. Socialstyrelsens vidensportal på det sociale område: Tine Egelund m.fl. (2010): Sammenbrud I anbringelser af unge. SFI rapport 10:06. Westermark, Hansson og Olsson (2010): MTFC, results from an independent replication. Journal of Family Therapy,

Monitoreringsrapport MST

Monitoreringsrapport MST Monitoreringsrapport MST Monitorering af Multisystemisk Terapi (MST) Data indsamlet fra 2003 til 2015 Udarbejdet af Socialstyrelsen Indhold Introduktion til monitoreringsrapport MST... 3 Rapportens opbygning...

Læs mere

Monitoreringsrapport PMTO

Monitoreringsrapport PMTO Monitoreringsrapport PMTO Monitorering af Parent Management Training, Oregon (PMTO) Data indsamlet fra 29-21 Udarbejdet af Socialstyrelsen Monitoreringsrapport 216 vedr. Parent Management Training, Oregon

Læs mere

Monitoreringsrapport DUÅ

Monitoreringsrapport DUÅ Monitoreringsrapport DUÅ Monitorering af De Utrolige År (DUÅ) Data indsamlet fra 2006 til 2014 Udarbejdet af Socialstyrelsen Indhold Introduktion til monitoreringsrapport DUÅ... 3 Rapportens opbygning...

Læs mere

Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013

Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013 Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013 ARBEJDSPAPIR APRIL 2014 HVORDAN GÅR DET DE UNGE I MST? Resultater 2007-2013 Arbejdspapir april 2014 Specialkonsulent Simon Østergaard Møller simon.moeller@stab.rm.dk

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? - OM FOREBYGGELSE OG ANBRINGELSE AF UDSATTE BØRN OG UNGE? LAJLA KNUDSEN, SFI ODENSE KONGRESCENTER, DEN 30.

HVAD VISER FORSKNINGEN? - OM FOREBYGGELSE OG ANBRINGELSE AF UDSATTE BØRN OG UNGE? LAJLA KNUDSEN, SFI ODENSE KONGRESCENTER, DEN 30. HVAD VISER FORSKNINGEN? - OM FOREBYGGELSE OG ANBRINGELSE AF UDSATTE BØRN OG UNGE? LAJLA KNUDSEN, SFI ODENSE KONGRESCENTER, DEN 30. SEPTEMBER 2010 HVAD VISER FORSKNINGEN? - OM FOREBYGGELSE OG ANBRINGELSE

Læs mere

KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES FORANSTALTNINGER TIL UDSATTE UNGE

KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES FORANSTALTNINGER TIL UDSATTE UNGE KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES FORANSTALTNINGER TIL UDSATTE UNGE TEA TORBENFELDT BENGTSSON LAJLA KNUDSEN VIBEKE LEHMANN NIELSEN HVAD VED VI OM ANBRINGELSER? KONFERENCE OM DEN NYESTE FORSKNING OG KOMMUNALE

Læs mere

Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI

Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI 4. KOPI AF ELEKTRONISK AFRAPPORTERINGSSKEMA TIL SAGSBEHANDLERE OG BEHANDLERE Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI Kære sagsbehandler som deltager i SFI s effektstudie,

Læs mere

Resultatdokumentation for Himmelbjerggården 2014

Resultatdokumentation for Himmelbjerggården 2014 Resultatdokumentation for Himmelbjerggården 2014 Psykiatri og Social, Region Midtjylland CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N 1 Resultatdokumentation for Himmelbjerggården

Læs mere

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012 Nøgletal Som grundlag for samarbejdet mellem kommunen og den centrale Task Force, vil vi bede om opgørelse af centrale nøgletal på børne- og ungeområdet. For at skabe det mest retvisende billede af jeres

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET

Læs mere

LOVENDE INDSATS GIVER NYT HÅB FOR SVÆRT BELASTEDE BØRN

LOVENDE INDSATS GIVER NYT HÅB FOR SVÆRT BELASTEDE BØRN NORDISK CAMPBELL CENTER HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR 1 2009 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: Geraldine Macdonald & William Turner: Treatment Foster Care for improving outcomes

Læs mere

Evidens i familiebehandling er det besværet værd?

Evidens i familiebehandling er det besværet værd? Evidens i familiebehandling er det besværet værd? med udgangspunkt i PMTO Parent Management Training Oregon Socialrådgiverdage 25.-26. nov. 213 Programmer med evidens ( I Socialstyrelsens forståelse af

Læs mere

EVIDENSBASEREDE METODER PÅ BØRN OG UNGEOMRÅDET (DANSK FORSKNING, CAMPBELL FORSKNINGSOVERSIGTER OG LITTERATURSØGNING) METTE DEDING

EVIDENSBASEREDE METODER PÅ BØRN OG UNGEOMRÅDET (DANSK FORSKNING, CAMPBELL FORSKNINGSOVERSIGTER OG LITTERATURSØGNING) METTE DEDING EVIDENSBASEREDE METODER PÅ BØRN OG UNGEOMRÅDET (DANSK FORSKNING, CAMPBELL FORSKNINGSOVERSIGTER OG LITTERATURSØGNING) METTE DEDING EVIDENSBASEREDE METODER PÅ BØRN OG UNGEOMRÅDET 2 SFI RCT S PÅ BØRN OG UNGEOMRÅDET:

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter andet år

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter andet år Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål efter andet år Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET MED EVALUERINGEN

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse - Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi... 8

Læs mere

Til forældre, børn og unge

Til forældre, børn og unge Til forældre, børn og unge Hvad er MTFC? MTFC er et behandlingsprogram rettet mod børn og unge, som oplever store adfærds- og følelsesmæssige problemer. Har dit barn et eller flere af følgende kendetegn,

Læs mere

Tabel 1 Udgifter fordelt på årsager til anbringelse

Tabel 1 Udgifter fordelt på årsager til anbringelse Bilag 1 april 2016 Tabeller til gennemgang af anbringelsessager april 2016 Tabel 1 Udgifter fordelt på årsager til anbringelse Årsager Årsudgifter i mio. Gns.pris. i tusind Ant al Børn og unge med vidtgående

Læs mere

HVORDAN STYRKER VI UNDERVISNINGEN AF DE BØRN, DER IKKE SKAL UNDERVISES I FOLKESKOLEN?

HVORDAN STYRKER VI UNDERVISNINGEN AF DE BØRN, DER IKKE SKAL UNDERVISES I FOLKESKOLEN? HVORDAN STYRKER VI UNDERVISNINGEN AF DE BØRN, DER IKKE SKAL UNDERVISES I FOLKESKOLEN? Konference på Christiansborg Onsdag den 25. september 2013 HVORDAN SER VI BØRNENE, ERFARINGER OG MULIGHEDER Geert Jørgensen,

Læs mere

Resultatdokumentation for Holmstrupgård 2014

Resultatdokumentation for Holmstrupgård 2014 Resultatdokumentation for Holmstrupgård 2014 Psykiatri og Social, Region Midtjylland Folkesundhed & Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N 1 Resultatdokumentation for Holmstrupgård Psykiatri

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd. 8. og 9. klasse 2012 og Indhold NOTAT

Livsstil og risikoadfærd. 8. og 9. klasse 2012 og Indhold NOTAT NOTAT Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse og Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi...

Læs mere

DANSKE PATIENTER. Børn som pårørende. Undersøgelse blandt Danske Patienters medlemsforeninger vedrørende børn som pårørende

DANSKE PATIENTER. Børn som pårørende. Undersøgelse blandt Danske Patienters medlemsforeninger vedrørende børn som pårørende DANSKE PATIENTER Børn som pårørende Undersøgelse blandt Danske Patienters medlemsforeninger vedrørende børn som pårørende Børn som pårørende Baggrund Hvert år oplever 82.000 danske børn, at deres mor eller

Læs mere

NOTAT SAMMENFATNING AF EXIT-PROSTITUTION FORELØBIGE RESULTATER

NOTAT SAMMENFATNING AF EXIT-PROSTITUTION FORELØBIGE RESULTATER NOTAT 9. MARTS 2016 SAMMENFATNING AF EXIT-PROSTITUTION FORELØBIGE RESULTATER Denne sammenfatning belyser foreløbige resultater og tendenser for projekt Exit Prostitution. 1 Projektet bliver afprøvet i

Læs mere

INDHOLD INVESTERING I PROGRAMMER MÅLRETTET UDSATTE KRÆVER LANGSIGTET FOKUS 1. BAGGRUND FOR OG FORMÅL MED ANALYSEN

INDHOLD INVESTERING I PROGRAMMER MÅLRETTET UDSATTE KRÆVER LANGSIGTET FOKUS 1. BAGGRUND FOR OG FORMÅL MED ANALYSEN INDHOLD 1. Baggrund for og formål med analysen Tidlige indsatser målrettet udsatte børn og unge 2. Rambølls tilgang (metode og datagrundlag) TIDLIG INDSATS - BETALER DET SIG? 3. Analysens resultater SAMFUNDSØKONOMISKE

Læs mere

TIDLIG INDSATS BETALER SIG!

TIDLIG INDSATS BETALER SIG! TIDLIG INDSATS BETALER SIG! SAMFUNDSØKONOMISKE KONSEKVENSER AF TIDLIG INDSATS PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE MAJBRITT SKOV OG LOUISE FINDSEN RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING A/S INDHOLD Baggrund for

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

LOS OG FADD S SKOLEUNDERSØGELSE OG ANDRE AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER. Mandag den 27. januar 2014. Geert Jørgensen

LOS OG FADD S SKOLEUNDERSØGELSE OG ANDRE AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER. Mandag den 27. januar 2014. Geert Jørgensen LOS OG FADD S SKOLEUNDERSØGELSE OG ANDRE AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER Mandag den 27. januar 2014 Geert Jørgensen INDHOLD Specialundervisning omfang og former Om anbragte børn og undervisning Om undersøgelsen

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik 1 Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 1 Hovedresultater 4 2 Afgørelser om anbringelse i 2012 8 2.1 Afgørelser og samtykke

Læs mere

Evaluering af sammenlægning af Børne- og Familiecenter og Unge- og Familiecenter

Evaluering af sammenlægning af Børne- og Familiecenter og Unge- og Familiecenter Social og Sundhed Sagsnr. 205111 Brevid. 1417478 Evaluering af sammenlægning af Børne- og Familiecenter og Unge- og Familiecenter 27. marts 2012 Baggrund Byrådet besluttede den 30. marts 2011 at samle

Læs mere

TIDLIG INDSATS - BETALER DET SIG?

TIDLIG INDSATS - BETALER DET SIG? TIDLIG INDSATS - BETALER DET SIG? SAMFUNDSØKONOMISKE KONSEKVENSER AF TIDLIG INDSATS PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE (MST, MTFC, PMTO MV.) MAJBRITT SKOV RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING A/S INDHOLD 1.

Læs mere

Spørgeskema til underretningsstatistik

Spørgeskema til underretningsstatistik Side 1 af 7 Spørgeskema til underretningsstatistik Identifikation af sagen Statistikskema indberettet af: Identifikation:. Kontaktperson: Telefonnummer: E-mail: Side 2 af 7 1. Grundoplysninger om barnet

Læs mere

I dette notat belyser vi 18-årige tidligere anbragte unges udsathed. Den udsathed, som vi ser på i dette notat, er at være udsat for selvskade og selvmordsforsøg, være udsat for voldtægt og voldtægtsforsøg,

Læs mere

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold:

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold: Effektvurdering og afrapportering: Hotspot Indre Nørrebro I det følgende gennemgås status for den overordnede udfordring om utryghed samt de tre specifikke udfordringer, der indgår i effektvurderingen

Læs mere

1. Oprettelse af sag, 0-17årige

1. Oprettelse af sag, 0-17årige Side 1 af 25 1. Oprettelse af sag, 0-17årige Afgørelse om anbringelse Overtagelse af handlekommuneforpligtelse Døgnophold i anbringelsessted fra det 18. år (efterværn) indberettes i Skema 3 Klik på siden

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 1 1 Hovedresultater 2 2 Afgørelser om anbringelse i 2013 6 2.1 Afgørelser om samtykke 7 2.2 Køn, alder og

Læs mere

SLÆGTSANBRINGELSER SAMMENLIGNET MED ANBRINGELSER I ALMINDELIG FAMILIEPLEJE FORMIDLINGSKONFERENCEN, KØBENHAVN, DEN 24. MARTS 2009

SLÆGTSANBRINGELSER SAMMENLIGNET MED ANBRINGELSER I ALMINDELIG FAMILIEPLEJE FORMIDLINGSKONFERENCEN, KØBENHAVN, DEN 24. MARTS 2009 SLÆGTSANBRINGELSER SAMMENLIGNET MED ANBRINGELSER I ALMINDELIG FAMILIEPLEJE FORMIDLINGSKONFERENCEN, KØBENHAVN, DEN 24. MARTS 2009 1 PROGRAM FOR WORKSHOPPEN 1. Undersøgelsen og datagrundlaget 2. Definition

Læs mere

Anbragte børn og unges trivsel 2014 KORT & KLART

Anbragte børn og unges trivsel 2014 KORT & KLART Anbragte børn og unges trivsel 2014 KORT & KLART Om dette hæfte Hvordan trives anbragte børn og unge i Danmark? Hvordan oplever de selv forholdene på deres anbringelsessted, deres muligheder for medinddragelse,

Læs mere

FOREBYGGELSE ELLER ANBRINGELSE HVAD VIRKER? LAJLA KNUDSEN TOBIAS BØRNER STAX

FOREBYGGELSE ELLER ANBRINGELSE HVAD VIRKER? LAJLA KNUDSEN TOBIAS BØRNER STAX FOREBYGGELSE ELLER ANBRINGELSE HVAD VIRKER? LAJLA KNUDSEN TOBIAS BØRNER STAX SFI-KONFERENCE OM UDSATTE BØRN OG UNGE WORKSHOP 7 KØBENHAVN DEN 25. MAJ 2010 1 WORKSHOPPENS FORLØB LAJLAS OPLÆG: 1. PRÆSENTATION

Læs mere

Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune.

Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune. Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune. Indledning Denne undersøgelse har til formål at give en kort sammenfatning af kortlægningen omhandlende unge hjemløse i alderen 17-24 år

Læs mere

UNGE MED ALKOHOLMISBRUG, HVAD SKAL MAN SÆRLIGT VÆRE OPMÆRKSOMME PÅ I TILRETTELÆGGELSEN AF BEHANDLINGEN

UNGE MED ALKOHOLMISBRUG, HVAD SKAL MAN SÆRLIGT VÆRE OPMÆRKSOMME PÅ I TILRETTELÆGGELSEN AF BEHANDLINGEN UNGE MED ALKOHOLMISBRUG, HVAD SKAL MAN SÆRLIGT VÆRE OPMÆRKSOMME PÅ I TILRETTELÆGGELSEN AF BEHANDLINGEN PERSPEKTIVET Nationalt Indkredsning af målgruppe Trivsel Cases Behandling 3 mulige behandlingsstrategier

Læs mere

Evalueringsnotat: Efterladte børn i alderen 2-15 år

Evalueringsnotat: Efterladte børn i alderen 2-15 år : 1 Et kort overblik over efterladte børn i alderen 2-15 år Vi ønsker med dette notat at give et indblik i karakteristika og belastningsgrad hos de børn, som har modtaget et tilbud hos Børn, Unge & Sorg

Læs mere

TIDLIG INDSATS BETALER SIG!

TIDLIG INDSATS BETALER SIG! TIDLIG INDSATS BETALER SIG! SAMFUNDSØKONOMISKE KONSEKVENSER AF TIDLIG INDSATS PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE MAJBRITT SKOV RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING A/S INDHOLD 1. Baggrund for og formål med analysen

Læs mere

Gør det noget det virker?

Gør det noget det virker? Familie & Evidens Center 1 Gør det noget det virker? Familie & Evidens Center Giver udsatte børn og unge et bedre liv 2 Indholdsfortegnelse 3 Allerød indholdsfortegnelse Brøndby Mød FEC Skole Forældre

Læs mere

SFI s forskning om anbragte børn ANNE-DORTHE HESTBÆK AFDELINGSLEDER FOR BØRN & FAMILIE SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD

SFI s forskning om anbragte børn ANNE-DORTHE HESTBÆK AFDELINGSLEDER FOR BØRN & FAMILIE SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD SFI s forskning om anbragte børn ANNE-DORTHE HESTBÆK AFDELINGSLEDER FOR BØRN & FAMILIE SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD Overblik Lidt om SFI Udsatte børn og unge i tal Socialpolitisk trend

Læs mere

ANBRAGTE BØRN OG UNGES TRIVSEL 2014. Mette Lausten SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

ANBRAGTE BØRN OG UNGES TRIVSEL 2014. Mette Lausten SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd ANBRAGTE BØRN OG UNGES TRIVSEL 2014 Mette Lausten SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd FORMÅL OG BAGGRUND - Overvåge anbragte børn og unges trivsel - Gentages hvert andet år - Bestilt af Socialministeriet

Læs mere

Anbragte børn og unge med psykiske sygdomme

Anbragte børn og unge med psykiske sygdomme Anbragte børn og unge med psykiske sygdomme Resultater fra SFI s forløbsundersøgelser af 1995-årgangen Tine Egelund & Mette Lausten SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd København SFI-konference

Læs mere

Overgreb mod børn og unge

Overgreb mod børn og unge Overgreb mod børn og unge En kortlægning af lovende praksis på området www.vive.dk Introduktion og metode VIVE har foretaget en kortlægning af, hvilke praksisser der anvendes i indsatsen til børn og unge,

Læs mere

Indvandrere i teenagealderen anbringes markant oftere end andre grupper

Indvandrere i teenagealderen anbringes markant oftere end andre grupper Indvandrere i teenagealderen anbringes markant oftere end andre grupper Indvandrere med ikke-vestlig baggrund anbringes markant oftere uden for hjemmet end andre, når man ser på aldersgruppen 10-17 år.

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Faxe Kommune, Center for Børn & Familie. Analyse SSP

Faxe Kommune, Center for Børn & Familie. Analyse SSP Faxe Kommune, Center for Børn & Familie Analyse SSP Center for Børn & Familie 19-09-2013 Indhold Indledning:...2 Analysens opbygning:...3 Data:...3 Hvor mange er der tale om?...4 De unges basisoplysninger:...5

Læs mere

Ud af ungdomskriminalitet MÅLRETTET INDSATS OG DOKUMENTATION

Ud af ungdomskriminalitet MÅLRETTET INDSATS OG DOKUMENTATION Ud af ungdomskriminalitet MÅLRETTET INDSATS OG DOKUMENTATION Overtrædelser af loven Holdninger Familie og opdragelse Personlighed og adfærd Uddannelse og beskæftigelse Fritid Relationer og omgangskreds

Læs mere

Evaluering af headspace - BILAG Slutevaluering udarbejdet for headspace Danmark August 2015

Evaluering af headspace - BILAG Slutevaluering udarbejdet for headspace Danmark August 2015 Evaluering af headspace - BILAG Slutevaluering udarbejdet for headspace Danmark August 2015 1/14 Bilag 1 Følgende bilag indeholder den kvantitative databehandling af hhv. registreringsdata, herunder kendskab

Læs mere

Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge

Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge Ledelsesinformation. 1. kvartal 217 Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge Velfærdsforvaltningen, marts 217. Indhold Baggrund og læsevejledning... 2 Baseline... 3 Nettodriftsudgifter...

Læs mere

Orientering om Underretning 1. halvår 2017

Orientering om Underretning 1. halvår 2017 Punkt 3. Orientering om Underretning 1. hvår 7 7-041575 Familie- og Beskæftigelsesforvtningen fremsender til Familie- og sociudvgets orientering underretning 1. hvår 7. Familie- og Sociudvget Møde den

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Evidensbaserede metoder i Herning Kommune. September 2013

Evidensbaserede metoder i Herning Kommune. September 2013 Evidensbaserede metoder i Herning Kommune September 2013 Del af en helhed - Støttekontaktpersoner, ungeteam m.v. - Holmen, Rastepladsen tilbud i ungdomsskolen - Marilyn Anne skibstilbud sammen emd Struer

Læs mere

VÆRKTØJ TIL KOMMUNERNE ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE

VÆRKTØJ TIL KOMMUNERNE ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE Til Social- og Integrationsministeriet Dokumenttype Vejledning til kommuneværktøj Dato Februar 2011 VÆRKTØJ TIL KOMMUNERNE ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE INDLEDNING

Læs mere

Årsrapport for underretninger Faxe Kommune 2015

Årsrapport for underretninger Faxe Kommune 2015 Årsrapport for underretninger Faxe Kommune 2015 BFU 30. marts 2016 1 Indhold Indhold... 1 Indledning... 2 Det samlede antal underretninger... 3 Hvem underretter... 5 Hvad underrettes der om... 6 Lovmedholdelighed...

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2010

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2010 Livsstilsundersøgelse 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2010 Indholdsfortegnelse: side Forord ------------------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens

Læs mere

TFCO Erfaringer fra danske kommuner

TFCO Erfaringer fra danske kommuner TFCO Erfaringer fra danske kommuner Indholdsfortegnelse 1 Veldokumenterede indsatser målrettet unge i adfærdsvanskeligheder 2 Det hele er forandret. I dag er jeg bare glad! En families erfaringer med TFCO

Læs mere

Børne-Ungetelefonen Årsopgørelse 2009

Børne-Ungetelefonen Årsopgørelse 2009 Børne-Ungetelefonen Årsopgørelse 2009 OM ÅRSOPGØRELSEN Nærværende årsopgørelse er lavet på baggrund af de rådgivningssamtaler, der er foretaget på Børne-Ungetelefonen i 2009. Det er kun de samtaler, hvor

Læs mere

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold:

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold: Effektvurdering og afrapportering: Hotspot Ydre Nørrebro I det følgende gennemgås status for den overordnede udfordring om utryghed samt de tre specifikke udfordringer, der indgår i effektvurderingen af

Læs mere

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger August 2017 RAPPORT Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Læs mere

REGISTRERING. Registreringsskema ved opstart af familier i FFT-behandling

REGISTRERING. Registreringsskema ved opstart af familier i FFT-behandling REGISTRERING Registreringsskema ved opstart af familier i FFT-behandling Tak, fordi du vil deltage i undersøgelsen af FFT i Danmark. Skemaet skal udfyldes, hver gang en ny familie begynder i FFT-behandling.

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere

EFTERVÆRN STØTTE TIL TIDLIGERE ANBRAGTE UNGE PÅ VEJ MOD VOKSENLIVET. Ida Hammen, SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, København

EFTERVÆRN STØTTE TIL TIDLIGERE ANBRAGTE UNGE PÅ VEJ MOD VOKSENLIVET. Ida Hammen, SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, København EFTERVÆRN STØTTE TIL TIDLIGERE ANBRAGTE UNGE PÅ VEJ MOD VOKSENLIVET Ida Hammen, SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, København Lige Muligheder Formål: At udsatte børn og unge på lige fod med

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP Borgercenter Børn og Unge har modtaget en henvendelse om bekymring for dit barn. HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP? INFORMATION TIL FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVERE 1 Du er kommet i kontakt med Borgercenter Børn

Læs mere

- en effektundersøgelse

- en effektundersøgelse SKOLESTØTTE til børn i familiepleje - en effektundersøgelse Hvordan kan man bedst støtte op om god skoletrivsel, inklusion og faglig udvikling for børn i familiepleje? Dette forskningsprojekt skal undersøge

Læs mere

ovedstaden Multi Systemisk Terapi

ovedstaden Multi Systemisk Terapi Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Bilag 441 Offentligt ovedstaden Multi Systemisk Terapi Hvad er MST? MST multisystemisk terapi er et behandlingsprogram til familier med unge mellem 12-17 år, der har alvorlige

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7 klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Udviklingen i antal anbringelser Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 23. marts 2015

Notat. Aarhus Kommune. Emne Udviklingen i antal anbringelser Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 23. marts 2015 Notat Emne Udviklingen i antal anbringelser 2007 2014 Til Socialudvalget Aarhus Kommune Den 23. marts 2015 I dette notat gives et overblik over udviklingen i antal anbringelser opdelt på følgende områder.

Læs mere

Dialog-projektet. Forebyggelse som alternativ til anbringelse

Dialog-projektet. Forebyggelse som alternativ til anbringelse Dialog-projektet Forebyggelse som alternativ til anbringelse Disposition OVERSKRIFT I STORE BOGSTAVER MAKSIMUM I TO LINJER 32 PUNKT Hvad er forebyggende foranstaltninger? Nøgletal God praksis fra Dialogprojektet

Læs mere

ANBRAGTE BØRN OG UNGES TRIVSEL 2014

ANBRAGTE BØRN OG UNGES TRIVSEL 2014 ANBRAGTE BØRN OG UNGES TRIVSEL 2014 Mette Lausten SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd DISPOSITION FOR DE NÆSTE PAR TIMER Ganske lidt om mig (og SFI) Lidt om anbringelsesstatistik Trivselsundersøgelsen

Læs mere

UDVIKLING I FAMILIERETLIGE KONFLIKTER. Mai Heide Ottosen, SFI 19. Maj 2016

UDVIKLING I FAMILIERETLIGE KONFLIKTER. Mai Heide Ottosen, SFI 19. Maj 2016 Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 289 Offentligt UDVIKLING I FAMILIERETLIGE KONFLIKTER Mai Heide Ottosen, SFI 19. Maj 2016 MIT OPDRAG: HVAD ER STATE-OF-THE-ART? Hvad kan vi ud fra

Læs mere

KAN DE SPOTTES, INDEN DE SMUTTER? OM UNGE, DER AFBRYDER BEHANDLING.

KAN DE SPOTTES, INDEN DE SMUTTER? OM UNGE, DER AFBRYDER BEHANDLING. KAN DE SPOTTES, INDEN DE SMUTTER? OM UNGE, DER AFBRYDER BEHANDLING. TEORI 4 TYPER LAV = Lav til moderat problemscore: Score lavt til moderat i eksternalisering og internalisering. SEP = Svært eksternaliserende:

Læs mere

Flytning og hjemgivelse af anbragte unge

Flytning og hjemgivelse af anbragte unge Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Flytning og hjemgivelse af anbragte unge November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning og anbefalinger 2 1.1 Ankestyrelsens samlede vurdering af

Læs mere

SAGER I BØRNEHUSENE. I perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014. Et tværfagligt samarbejde med barnet i centrum

SAGER I BØRNEHUSENE. I perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014. Et tværfagligt samarbejde med barnet i centrum SAGER I BØRNEHUSENE I perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 Et tværfagligt samarbejde med barnet i centrum SAGER I BØRNEHUSENE I PERIODEN 1. OKTOBER 2013 TIL 30. SEPTEMBER 2014 2 DATA Statusopgørelsens

Læs mere

et forældreorienteret behandlingsprogram

et forældreorienteret behandlingsprogram Til kommunen et forældreorienteret behandlingsprogram MST - fremadrettet, konkret, multisystemisk Multisystemisk terapi henvender sig til familier med unge i alderen 12-17 år, som er i adfærdsvanskeligheder.

Læs mere

Udsatte børn og unge. (Børns trivsel og sundhed) Den Sorte Diamant, 9 januar 2017 Birgitte Brøndum, Danmarks Statistik

Udsatte børn og unge. (Børns trivsel og sundhed) Den Sorte Diamant, 9 januar 2017 Birgitte Brøndum, Danmarks Statistik Udsatte børn og unge (Børns trivsel og sundhed) Den Sorte Diamant, 9 januar 2017 Birgitte Brøndum, Danmarks Statistik 97.000 underretninger i 2015 66.300 i 2014 (sidste 9 måneder af 2014) 25% En underretning

Læs mere

Kommuners tilsyn med domfældte udviklingshæmmede mfl.

Kommuners tilsyn med domfældte udviklingshæmmede mfl. Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 464 Offentligt Ankestyrelsens undersøgelse af Kommuners tilsyn med domfældte udviklingshæmmede mfl. August 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Kommuners

Læs mere

AFDELINGSRAPPORT. SUF Stranden

AFDELINGSRAPPORT. SUF Stranden AFDELINGSRAPPORT SUF Stranden Introduktion Denne rapport er udarbejdet på baggrund af datamateriale fra Det Sociale Udviklingsindeks (sui.dk), hvor socialkonsulenterne i Den Sociale Udviklingsfond hvert

Læs mere

Forskningsresultater om effekter af anbringelsestyper

Forskningsresultater om effekter af anbringelsestyper Til Familie- og Socialudvalget Kopi til Indtast Kopi til Fra Socialafdelingen/Kvalitetsenheden Sagsnr./Dok.nr. 2014-13095 / 2014-13095-15 Kvalitetsenheden Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Sønderbro

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne

Læs mere

De intensive og tidsbegrænsede forløb. Dialog-respekt og troværdighed er bærende værdier i Hedebocentrets arbejde med kvalitet for fremtiden.

De intensive og tidsbegrænsede forløb. Dialog-respekt og troværdighed er bærende værdier i Hedebocentrets arbejde med kvalitet for fremtiden. De intensive og tidsbegrænsede forløb Afdelingerne Mejeriet, Fasterholt: Døgntilbud til 7 unge Komplekse udviklings, - og psykiatriske forstyrrelser. Bomiljøet, Olufsgade 15, Herning: Differentieret døgn

Læs mere

UNDERSØGELSE BLANDT DØGNINSTITUTIONER OG OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE

UNDERSØGELSE BLANDT DØGNINSTITUTIONER OG OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE UNDERSØGELSE BLANDT DØGNINSTITUTIONER OG OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE Høring & ankesager januar 2012 Et samarbejde mellem 1 Denne rapport er lavet på baggrund af et elektronisk survey, som Socialpædagogerne

Læs mere

Baseline. Sverigesprogrammet

Baseline. Sverigesprogrammet Baseline Sverigesprogrammet Børn og Unge August 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål og mål... 3 2. Evaluering... 4 3. Mål 1-3 anbringelser... 6 4. Mål 4 inklusion... 9 5. Mål 6 indsatstrappen... 10 6.

Læs mere

UNGEPROFILUNDERSØGELSEN. En pilotundersøgelse om unges trivsel, sundhed og risikoadfærd

UNGEPROFILUNDERSØGELSEN. En pilotundersøgelse om unges trivsel, sundhed og risikoadfærd UNGEPROFILUNDERSØGELSEN 2015 En pilotundersøgelse om unges trivsel, sundhed og risikoadfærd Ungeprofilundersøgelsen Hvordan har unge det i dagens samfund? Det er et vigtigt spørgsmål, både lokalt og nationalt.

Læs mere

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED Resultater fra Københavnerbarometeret 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavnske folkeskolelevers sundhed Resultater fra Københavnerbarometeret

Læs mere

Hæmsko: 10 sociale faktorer der øger risikoen for at stå uden uddannelse

Hæmsko: 10 sociale faktorer der øger risikoen for at stå uden uddannelse Hæmsko: 1 sociale faktorer der øger risikoen for at stå uden uddannelse AE har undersøgt en lang række sociale og faglige faktorer for at finde frem til barrierer for at få en ungdomsuddannelse. Resultaterne

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Michelle Christine Nielsen Svarprocent: 53

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Michelle Christine Nielsen Svarprocent: 53 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Michelle Christine Nielsen Svarprocent: 53 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER Forsorgshjemmene i Aarhus Kommune HVEM ER BRUGERNE og hvad får de ud af deres ophold? Pixi-rapport med hovedresultater for perioden 2009-2014 Socialpsykiatri og Udsatte Voksne CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

UNGEPROFILUNDERSØGELSEN 2015

UNGEPROFILUNDERSØGELSEN 2015 Notat UNGEPROFILUNDERSØGELSEN 2015 Dato: 18. februar 2016 Sags nr.: 15/8630 Sagsbehandler: mnn Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund skoleroguddannelse@albertslund.dk Indhold A. Indledning...3 1. Antal svar

Læs mere

Resultatdokumentation Børne- og familieområdet. Baggrundsoplysninger. Indskrivning Afklaring efter tre måneder Opfølgning Udskrivning.

Resultatdokumentation Børne- og familieområdet. Baggrundsoplysninger. Indskrivning Afklaring efter tre måneder Opfølgning Udskrivning. Resultatdokumentation Børne- og familieområdet Århus Kommune Socialforvaltningen Skematype: Indskrivning Afklaring efter tre måneder Opfølgning Udskrivning Baggrundsoplysninger Foranstaltning Afdeling

Læs mere

Etnisk Konsulentteams statistik 2016

Etnisk Konsulentteams statistik 2016 Etnisk konsulentteam er forankret i Socialforvaltningen i Center for Forebyggelse og Rådgivning, og er et tilbud til ansatte i Københavns kommune. Da Etnisk Konsulentteam er VISO leverandør bruges teamet

Læs mere

Ledelsesinformation i Børn- og Ungerådgivningen

Ledelsesinformation i Børn- og Ungerådgivningen Ledelsesinformation i Børn- og Ungerådgivningen 1. Information om antal underretninger, sager og processer 2. Information om udviklingen i typer af foranstaltninger og tilhørende økonomi 3. Information

Læs mere