Faxe Kommune, Center for Børn & Familie. Analyse SSP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faxe Kommune, Center for Børn & Familie. Analyse SSP"

Transkript

1 Faxe Kommune, Center for Børn & Familie Analyse SSP Center for Børn & Familie

2 Indhold Indledning:...2 Analysens opbygning:...3 Data:...3 Hvor mange er der tale om?...4 De unges basisoplysninger:...5 Hvor gamle er de?...5 Hvor i kommunen bor de?...5 De unges skoleforhold:...6 Ungdomsklubber:...7 Indsatser:...8 De unges forseelser: Indbrud: Kendetegn ved de unge, der har været i kontakt med politiet i forbindelse med indbrud: Tyveri: Kendetegn ved de unge, der har været i kontakt med politiet i forbindelse med tyveri: Røveri: Kendetegn ved de unge, der har været i kontakt med politiet i forbindelse med røveri: Lov om euforiserende stoffer.: Kendetegn ved de unge, der har været i kontakt med politiet i forbindelse med lov om euforiserende stoffer: Våbenlov: Kendetegn ved de unge, der har været i kontakt med politiet i forbindelse med våbenloven: Opsummering: Side 1 af 18

3 Indledning: SSP styregruppen i Faxe kommune besluttede på sit møde den 4. juni 2013, at der udarbejdes en analyse omhandlende de omstændigheder, der gør, at særligt Haslev er plaget af indbrud i private hjem. Analysen skal omhandle gruppen af unge med eventuelle kriminalitets- og misbrugsproblemer primært i Haslev, som lokalpolitiet og SSP har kendskab til. Den skal give et overblik over de unge med henblik på udarbejdelse af en handleplan omkring optimering af indsatser overfor de unge og eventuelt deres forældre. Analysen er henvendt til SSP samarbejdet i forbindelse med forebyggelse af kriminalitet blandt unge. For at SSP og politiet kan arbejde optimalt med det forebyggende arbejde overfor den gruppe af unge, der indgår i analysen, er det nødvendigt at identificere sammenhænge og mønstre, der kan tydeliggøre eksempelvis hvordan og hvor, der kan ydes en indsats overfor de unge. Desuden er denne viden om de unge nødvendig i forhold til at optimere indsatserne overfor dem, således at de unge støttes og hjælpes på den bedst mulige måde til at komme ud af kriminalitet og eventuelt stofmisbrug. Baggrunden for analysen er et ønske om at kortlægge gruppen af unge med eventuelle kriminalitets- og misbrugsproblemer, nedbringelse af den høje indbrudsrate samt forebyggelse af flere indbrud primært i Haslev by. Indbruddene bærer præg af i nogen udstrækning at være lavet impulsivt sandsynligvis med fokus på berigelse, idet der som oftest stjæles effekter, som hurtigt og nemt kan omsættes til kontanter hovedsageligt smykker og elektronik jf. lokalpolitiet. I analysen skal der identificeres mønstre, kategorier og specifikke kendetegn for de unge, herunder: Hvor mange er der tale om? Hvordan er kønsfordelingen? Hvor gamle er de? Hvor i kommunen bor de? Hvordan er deres familieære forhold? Herunder om de er hjemmeboende eller anbragte og har søskende, der er kendte af politi og SSP. Hvor går de unge i skole? Har nogle af dem skiftet skole? Kommer de unge i kommunens ungdomsklubber? Er de unge kendte af kommunen i forbindelse med indsatser? Hvilke unge begår hvilke forseelser? Er der sammenhænge mellem de unges forseelser? Er der nogle unge, der er mere aktive end andre? På baggrund af analysen af ovenstående skal der i det videre arbejde udarbejdes en decideret handleplan omkring den kommunale indsats overfor gruppen af unge i forhold til såvel her og nu samt på længere sigt. En sådan handleplan vil også kunne inspireres af forsknings- og evidensbaseret viden om unge med kriminalitets- og misbrugsproblemer samt gode eksempler fra andre kommuner. Side 2 af 18

4 Analysen udarbejdes af Center for Børn & Familie. I det videre arbejde på baggrund af analysen og i udarbejdelsen af handleplanen inddrages Banderådet, Center for Undervisning, Center for Børn og Familie samt andre relevante samarbejdspartnere. Analysen er udarbejdet under hensyntagen til gældende lovgivning, Retsplejeloven 115 og Persondataloven. Resumé: De sammenhænge og mønstre, der identificeres gennem analysen og som tegner et generaliseret billede af den unge i fokus for analysen, viser at der er tale om en ung mand, der er 17 år, som bor hjemme hos enten begge forældre eller en enlig forælder med postnummer i 4690 Haslev. Denne unge mand har skiftet skole ca. 3 gange og er for nuværende i et særligt skoletilbud. Han har med stor sandsynlighed været i kontakt med politiet angående forseelser, der omhandler berigelse og lov om euforiserende stoffer. Der er samtidig stor mulighed for, at den unge mand har været i kontakt med kommunen indenfor Servicelovens bestemmelser. Øvrige mulige valide mønstre og sammenhænge kan ikke identificeres. Analysens opbygning: Analysen er grundlæggende kvantitativ, hvilket vil sige, at den kortlægger en gruppe af personer på en række variabler, hvor resultaterne kan generaliseres. En kvantitativ analyse besvarer spørgsmål som hvor mange og hvor meget og kan teste hypoteser. Der ligger dermed en række begrænsninger i selve analysen i og med den er af kvantitativ og dermed generaliserende karakter. At analysen er kvantitativ harmonerer med formålet for analysen; at give et overblik over gruppen af unge i fokus. Først behandles de unges basisoplysninger (alder, køn, postnummer, hjemmeboende/anbragt, skoleforhold samt hvorvidt de unge er eller har været i kontakt med kommunen i forbindelse med lov om Social Service). Herefter behandles oplysningerne fra politiet angående de unges forseelser (indbrud, tyveri, røveri, besiddelse af stoffer og lignende). Denne del af analysen bygger på håndgribelige data. Nogle oplysninger i analysen bygger på vurderinger og skøn foretaget af SSP samarbejdet og politiet. Data: De unge identificeres ved hjælp af lokalpolitiet og SSP samarbejdet. Analysen bygger derfor udelukkende på unge, der har været i kontakt med politiet på grund af en forseelse eller hændelse, som de er blevet registreret af politiet i forbindelse med. Der er tale om unge, der har bopæl i Faxe Kommune eller på tidspunktet for registreringen har haft ophold i Faxe Kommune. Da SSP samarbejdet i Faxe Kommune ikke retter sig mod unge, der er +18 år, bliver dette også aldersgrænsen i analysen. Det skal dog pointeres, at nogle af de unge, der indgår i denne analyse er 18 år. Dette skyldes, at de Side 3 af 18

5 på tidspunktet for registreringen var under 18 år. Den nedre aldersgrænse er 14 år, da dette er den kriminelle lavalder. Dataindsamlingen stoppede 15. august Der vil derfor, ganske givet allerede inden analysens endelige udfærdigelse, være nye unge, som kunne være en del af analysen, men af hensyn til deadline for analysen, måtte indsamlingen nødvendigvis stoppe. Man kan derfor sige, at analysen giver et øjebliksbillede af situationen i Faxe Kommune. Første gennemgang af lokalpolitiets lister over unge, som har haft en eller anden form for kontakt til politiet gennem efteråret 2012 og til august 2013 (eksempelvis brandstiftelse, trafik forseelser, euforiserende stoffer, hærværk, indbrud, tyveri), gav en liste på over 80 unge. Af disse blev der udvalgt 50 unge på baggrund af de forseelser og hændelser, de var registreret for. Disse forseelser og hændelser blev gennemgået i samarbejde med politiet og SSP. Efter yderligere en sortering af de unge med hensyn til relevans i forhold til denne analyse, er der 38 unge på listen. De er udvalgt, da de har været involveret i forseelser og hændelser, der omhandler: *indbrud *røveri *tyveri *lov om euforiserende stoffer *våbenloven. Disse ovenstående fem punkter benævnes kategorier, hvori de unge inddeles gennem analysen. Disse kategorier er udvalgt, da der er tale om forskellige former for berigelseskriminalitet, som kan ses som relaterede. Lov om euforiserende stoffer er inkluderet, da politiets erfaring og mistanke angående de mange indbrud i Haslev er, at de til dels begås for at skaffe penge. Overtrædelse af våbenloven er inkluderet, da unge, der er i denne kategori, eksempelvis er sigtet for tyveri af våben samt besiddelse af våben. På baggrund af forskellige grader af involvering i ovenstående sager registreres de unge i politiets lister som: *sigtede *mistænkte *PER (sagens person) *antrufne (truffet i forbindelse med eksempelvis en hændelse eller mistænkt) Denne opdeling anvendes også i analysen. Det betyder, at for de 38 unge varierer graden samt typen af forseelser. Hvor mange er der tale om? Disse 38 unge er taget med i analysen, for at give et retvisende billede af situationen i Faxe Kommune og fordi de 38 unges kontakt med politiet omhandler former for berigelseskriminalitet og/eller lov om euforiserende stoffer. Ud over de 38 unge på listen, er der 5-10 unge over 18 år, som er kendte af politiet og SSP i forhold til indbrud, tyveri, røveri, hælervarer og tyvekoster. Side 4 af 18

6 Da disse er over 18 år, vil de ikke indgå i denne analyse, eftersom de ikke er i målgruppen for SSP arbejdet i Faxe Kommune, men det er alligevel nødvendigt at nævne dem, da de ifølge politi og SSP kan betegnes som bagmænd og videreformidlere af tyvekoster bl.a. Det er ikke muligt, at sige noget om de unges eventuelle banderelationer på baggrund af datamaterialet samt oplysningernes fortrolighed. Der henvises i stedet til SSP samarbejdet og politiets kendskab til de unge og deres relationer. De unges basisoplysninger: Hvor gamle er de? Pr. 1. september 2013 er de unges aldersfordeling: Alder: Antal: 14 år 5 % 15 år 18 % 16 år 9 % 17 år 52 % 18 år 16 % Af de 38 unge er der 13 % piger. Hvor i kommunen bor de? De unge har næsten alle folkeregisteradresse i Faxe Kommune på nuværende tidspunkt. På baggrund af deres postnummer kan man se, at de fleste primært er bosat i Haslev. Til opland hører øvrige postnumre i kommunen. Denne inddeling er valgt for at anonymisere datamaterialet. Til øvrige hører unge med postnummer andetsteds end Faxe Kommune Faxe 4690 Haslev Postnummer/antal unge Opland Øvrige Postnummer/antal unge Disse tal indeholder også unge, der er anbragt i Faxe kommune, og som derfor har folkeregisteradresse her. Det skal ligeså bemærkes, at de unges Side 5 af 18

7 folkeregisteradresse ikke nødvendigvis er retvisende for, hvor de opholder sig. Kigges der nærmere på adresserne på de unge, der har postnummer i 4690 Haslev, ses det, at de er fordelt jævnt ud over hele byen og at flere bor i det nærmere opland til Haslev. Der således ikke en koncentration af unge, der er bosat et bestemt sted i byen. De unge med postnummer i Faxe, som er den næsthøjeste søjle, er bosat i såvel Faxe by som i oplandet hertil. De unges familieære forhold: Hvorvidt de unge er anbragte eller hjemmeboende kan ses i dette skema: Anbragte 7 Hjemmeboende 29 Ukendt 2 Ukendt dækker over unge, hvor vi ikke kan se, hvem de bor sammen med. Dette skyldes, at de ikke har postnummer i Faxe Kommune. Hjemmeboende unge bor hos enten både mor og far eller hos en enlig forælder for de flestes tilfælde hos en enlig mor. Fordelingen er ca Af de 38 unge mennesker, er der syv, som ikke har nogle søskende og 26 som har enten ældre eller yngre søskende. Der er flere såvel ældre som yngre søskende, der er mere eller mindre kendte af SSP. Der er seks af de unge, der har ældre søskende, der er kendte af SSP og ligeledes seks, der har yngre søskende, hvor der af SSP skønnes at være en bekymring herfor. De unges skoleforhold: 38 unge fordeler sig således på skolerne: Skole Skole Side 6 af 18

8 Særlige undervisningstilbud retter sig mod unge, som ikke får tilstrækkeligt ud af den almene folkeskoles tilbud og derfor har brug for et særligt skoletilbud. I denne gruppe hører blandt andet dagskoler, heldagsskoler, produktionshøjskoler, særlige efterskoler samt ungdomsskoler. På Øst- og Midtskolen findes ligeledes særlige undervisningstilbud, men data tillader ikke at skelne herimellem. Unge uden for skolesystemet kan være unge, der er mellem skoletilbud lige i øjeblikket. Det skal bemærkes, at de unges reelle fremmøde på skolerne, ikke er en del af denne analyse. Forskning 1 og andre undersøgelser 2 viser, at problemer i skoletiden og skoleskift er en risikofaktor for unge, der er i fare for at havne i kriminalitet og/eller misbrug. Derfor medtages de unges skoleskift i denne analyse: 30,00% Antal skoleskift 25,00% 20,00% 15,00% Antal skoleskift 10,00% 5,00% 0,00% Som det fremgår af ovenstående, er der således mange af de unge, der har skiftet skole flere gange. Over hver fjerde har skiftet skole tre gange. Ungdomsklubber: Der er forsøgt at skabe overblik over, hvorvidt de unge kommer i de kommunale klubber, men da der ikke anvendes registrering af de unge alle steder, kan der ikke gives et retvisende billede heraf. Det ville have været interessant at se, om de unge havde netværk via klubberne og det ville have været interessant at se, hvilke unge, der kom i klubberne i forhold til at kunne komme i kontakt med dem angående eventuelle pædagogiske indsatser. 1 Bl.a. Christoffersen, M.N. m.fl.: Tidlig identifikation af kriminalitetstruede børn og unge. Risikoog beskyttelsesfaktorer. SFI rapport 11:34. København, Bl.a. Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes indsats på området for unge kriminelle Side 7 af 18

9 Indsatser: Hvorvidt de unge i analysen er kendt af Faxe Kommune i forbindelse med bestemmelser indenfor serviceloven er relevant at vide i forhold til at klarlægge, hvilke indsatser der har været iværksat over den unge. Det er også relevant viden i forhold til eventuel udvikling af indsatser overfor disse unge samt eventuel implementering af ny indsats. Det kan dog ikke oplyses, præcis hvilke indsatser de unge har fået tildelt, da de dermed bliver for letgenkendelige (pga. såvel det relativt lave antal unge i analysen samt kommunens størrelse) og materialet i analysen risikerer at blive personfølsomt. Dertil kommer at datamaterialet bliver for usikkert pga. mulige manglende oplysninger. Der kan derimod sige noget om hvor mange af de unge, der er eller har været kendte af kommunen i forhold til Lov om Social Service, indenfor hvilke paragraffer og hvor mange, der har haft en indsats indenfor dataindsamlingens periode. En søgning på hvorvidt de 38 unge er kendte af kommunen, viser at 65,7 % har haft kontakt til kommunen inden for Serviceloven på et eller andet tidspunkt op til analysens udarbejdelse. Der er udelukkende søgt på de unge. Det er derfor muligt, at der findes flere unge, der er kendte af kommunen samt at de unge, der optræder i systemerne har flere indsatser. Ligeledes må der tages forbehold for, at der i dataindsamlingsperioden kan være sket ændringer. Desuden har det heller ikke været muligt at tage højde for hvorvidt sagerne på de unge er opdaterede eller ej i systemerne f.eks. med hensyn til slutdato for en indsats. Der er givet indsatser indenfor disse paragraffer: Paragraf: Antal unge: % % % 52, stk.3 (3,5,6,7,8) 56 % 52a, stk.1 (2,3) 36 % Nogle unge har flere eller fortløbende foranstaltninger efter samme paragraf samt foranstaltninger efter flere forskellige paragraffer, men nogle har også kun en enkelt indsats som eksempelvis rådgivning og nogle har fået lavet en 50 undersøgelse, uden der har været behov for at igangsætte en foranstaltning. Paragraf: Foranstaltning: (servicelovens ordbrug) 10 Kommunens rådgivning 11 Familieorienteret rådgivning/konsulentbistand 41 Merudgiftsydelse 52, stk. 3 Familiebehandling/behandling af den unges problemer Aflastningsordning Fast kontaktperson Anbringelse uden for hjemmet Formidling af praktiktilbud 52a, stk.1 Støtte til udgifter i forbindelse med foranstaltninger Side 8 af 18

10 Støtte til udgifter for at undgå anbringelse Af de 25 er der 22, svarende til 88 % - eller 57 % af den totale mængde unge - der haft denne kontakt indenfor dataindsamlingens forløb. Det betyder samtidigt, at 13 ud af de 38, svarende til 34 %, ikke har foranstaltninger efter servicelovens bestemmelser. Side 9 af 18

11 De unges forseelser: Indbrud: I indbrudskategorien indgår også indbrud i for eksempel lager. Om der er blevet begået indbrud i et privat hjem, i lejlighed eller andet sted skelnes der imidlertid ikke imellem. 16 af de 38 unge er kommet i kontakt med politiet pga. indbrudsrelaterede hændelser. Der er ingen piger iblandt. Flere af de unge har haft kontakt til politiet indenfor flere kategorier, hvilket nedenstående illustrerer Indbrud 6 Indbrud Sigtet Mistænkt PER Antruffen De unges fordeling mht. antal gange, de er indblandet i en sag eller hændelse dvs. antal forhold - der omhandler indbrud, ser således ud 3 : Ung nr.: Sigtet Mistænkt PER Antruffen Ung nr.1 er antruffen i 2 sager og ung nr.2 er sigtet i 2 sager om indbrud og så fremdeles. Ung nr.1 og så videre er ikke identisk med ung nr.1 m.v. i næste skema. Side 10 af 18

12 Som det ses, er nogle unge mere aktive end andre mht. indbrud. I denne kategori er det 4-7 unge, der kan betegnes som særligt aktive med gentagne forseelser. Kendetegn ved de unge, der har været i kontakt med politiet i forbindelse med indbrud: Af de ovenstående 16 unge er der langt flest med postnummer i 4690 Haslev, langt størstedelen der er 17 år, et stort antal der er hjemmeboende hos såvel begge forældre som en enlig forælder samt flest der har skiftet skole 3 gange. Mht. fordelingen på skolerne, er der flest, der er tilknyttet et særligt undervisningstilbud for nuværende. Af de unge, der har været i kontakt med politiet angående indbrud har 56,2 % også været i kontakt med politiet angående euforiserende stoffer og 43,7 % har været i kontakt med politiet angående tyveri. Det er kendetegnende, at de unge i ovenstående skema, der fremstår som værende mest aktive, også har været aktive indenfor minimum én af de øvrige kategorier. Side 11 af 18

13 Tyveri: I denne kategori indgår også eksempelvis tyveri fra garage og lager. Det skal bemærkes, at der i politiets lister optrådte piger, der havde begået enkelte, deciderede butikstyverier, men at denne slags tyveri ikke indgår i analysen. I denne kategori findes i alt 14 unge af begge køn, men langt de fleste er drenge. Nogle unge er i flere i kategorier. 12 Tyveri Tyveri Sigtede Mistænkte PER Antrufne De unges fordeling mht. antal gange, de er indblandet i en sag eller hændelse dvs. antal forhold - der omhandler tyveri, ser således ud Ung nr.: Sigtet Mistænkt PER Antruffen Der er ingen af de 14, der kan siges at være mere aktive mht. tyveri frem for andre bortset fra nr.14. Side 12 af 18

14 Kendetegn ved de unge, der har været i kontakt med politiet i forbindelse med tyveri: Af de ovenstående 14 unge er der en ligelig fordeling mellem unge bosat i postnummer 4640 som De unge er hovedsagligt 17 år, hjemmeboende (ligelig fordeling mellem begge forældre som enlig forælder), har skiftet skole 3 gange og er tilknyttet et særligt undervisningstilbud. Af de 14 unge har halvdelen også har været i kontakt med politiet angående euforiserende stoffer og en halvdel har været i kontakt med politiet angående indbrud. Røveri: I denne kategori indgår trusler eller vold i forbindelse med berigelsen og dermed adskiller den sig fra indbrud og tyveri. I denne kategori findes i alt kun 10,5 % af de 38 unge af begge køn. De unge er såvel sigtede som antrufne. Kendetegn ved de unge, der har været i kontakt med politiet i forbindelse med røveri: De unge i denne kategori bor spredt i kommunen, er mellem 15 og 17 år og hjemmeboende. De har ligeledes skiftet skole flere gange og er tilknyttet et særligt undervisningstilbud. De unge har også været i kontakt med politiet angående andre forseelser, der behandles i denne analyse. Side 13 af 18

15 Lov om euforiserende stoffer: I denne kategori indgår overtrædelser med hensyn til blandt andet at være i besiddelse af større eller mindre mængde hash primært. Der indgår i alt 20 unge i denne kategori af begge køn, dog langt flest drenge. Nogle er både sigtede og antrufne. Det er ikke muligt at sige noget om størrelsen eller graden af de unges besiddelse og/eller forbrug af euforiserende stoffer. 16 Lov om euforiserende stoffer Lov om euforiserende stoffer Sigtede Mistænkte PER Antrufne De unges fordeling mht. antal gange, de er indblandet i en sag eller hændelse dvs. antal forhold - der omhandler euforiserende stoffer, ser således ud: Ung nr.: Sigtet Mistænkt PER Antruffen Fortsættes Side 14 af 18

16 Der er ingen unge, der er meget mere aktive end andre inden for denne kategori. Kendetegn ved de unge, der har været i kontakt med politiet i forbindelse med lov om euforiserende stoffer: Af de ovenstående 20 unge bor langt de fleste i postnummer De unge er 17 år og har skiftet skole 2-6 gange for de flestes vedkommende. 25 % af de unge er anbragte, 30 % bor hos en enlig forælder og 35 % bor hjemme hos begge forældre. Mht. fordelingen på skolerne, er der enkelte sammenfald mellem Midtskolen og uden for skolesystemet. Der er dog flest, der har et særligt undervisningstilbud. Af de 20 unge har næsten halvdelen også været i kontakt med politiet angående indbrud og en fjerdedel har også haft kontakt til politiet angående tyveri. Flere af de 20 unge har dog kun haft kontakt til politiet angående lov om euforiserende stoffer. Våbenlov: I denne kategori indgår besiddelse af våben - såvel pistoler som knive og lignende. Der indgår 18,4 % af de 38 unge i denne kategori. Samtlige er sigtet. Kendetegn ved de unge, der har været i kontakt med politiet i forbindelse med våbenloven: De fleste af disse unge bor såvel i postnummer 4640 som i 4690, er 17 år gamle og hjemmeboende hos begge forældre. De har skiftet skole 2-3 gange og er tilknyttet et særligt undervisningstilbud. De unge har alle haft kontakt til politiet indenfor minimum endnu en af de øvrige kategorier. De fleste indenfor en berigelsesforseelse. Side 15 af 18

17 Opsummering: Formålet med analysen har været at give et grundigt indblik i de unges basisoplysninger, for at se hvad der kendetegner disse unge, sat i forhold til de forseelser og hændelser, de unge er registreret for af politiet. I næsten alle kategorier går det gennemsnitlige billede igen: at der er tale om en ung mand på 17 år, der bor i postnummer 4690, hos enten en enlig forælder eller begge sine forældre samt at han går i særligt undervisningstilbud og har ca. 3 skoleskift bag sig. Med hensyn til forseelser er der tegn på, at hvis man begår indbrud, er der meget stor sandsynlighed for, at man også begår tyveri. Hele 43,7 % af de unge, der er registreret angående indbrud, er også registreret i forbindelse med tyveri. Derudover er der sammenfald mellem indbrud og lov om euforiserende stoffer, da 52,2 % af de unge, der er registreret angående indbrud også er registreret angående lov om euforiserende stoffer. Dette stemmer overens med politiets og SSP s oplysninger og erfaringer med de unge. Ud fra politiets lister kan man desuden se at unge, der har været i kontakt med politiet angående indbrud, i langt de fleste af gangene er registreret med postnummer samme sted som de begår forseelsen/hændelsen indtræffer. Det samme gør sig gældende for tyveri, dog med et par afvigelser. Dette betyder, at de unge begår indbrud og tyveri i nærmiljøet. Hvis man afsluttende ser på de unge, der er mest aktive med hensyn til både antallet af forseelser og kategorier indenfor hvilke, de begår lovovertrædelser, er der 5-10 unge, der træder frem. Nogle har begået mange lovovertrædelser indenfor få kategorier og nogle har begået få overtrædelser indenfor flere kategorier. Kendetegnende for denne gruppe af unge er, at de er 17 år, bor hjemme, mestendels i postnummer De har alle været gennem minimum to skoleskift, men de fleste har haft fire skoleskift. Hvorvidt de er kendte af kommunen eller ej er Ca. halvdelen af dem er tilknyttet et særligt undervisningstilbud. Handleplan: De mønstre og sammenhænge, der blevet identificeret med størst tydelighed er: De unges alder De unges postnummer At de unge er hjemmeboende De unges skoleskift De unges nuværendes skoletilbud (et særligt skoletilbud) Dette betyder samtidig at: Der er ikke nogen større boligmæssig koncentration af de unge Det er et fåtal der er anbragt Det kan være vanskeligt at anbefale områder for øgede indsatser eller nye indsatser, da det ikke er muligt at ændre på de unges alder, postnummer eller om de bor hjemme. Derfor er det, der kan være i fokus for at støtte og hjælpe disse unge samt forebygge kriminalitet og stofmisbrug, de unges skolegang og deres forholdsvis mange skoleskift. Side 16 af 18

18 Da viden fra forskning og andre undersøgelser viser, at problemer i skoletiden og flere skoleskift er en risikofaktor for unge, der er i fare for at havne i kriminalitet og/eller misbrug, vil dette være et oplagt område at have sit fokus på i forhold til det videre arbejde med disse unge, men også i forhold til at forebygge risiko for kriminalitet og misbrug for de kommende generationer. I samarbejde med Center for Undervisning afdækkes hvorvidt, der er behov for yderligere undersøgelse af skolefravær og mulighederne for eventuelt i højere grad at fastholde de unge i skoletilbud i den hensigt at reducere antallet af skoleskift. Dertil kommer at mange af de unge i analysen bliver 18 år inden for meget kort tid og dermed er de ikke længere i målgruppen for SSP samarbejdet i dets nuværende form i Faxe Kommune. Det vil være muligt, at fastholde hjælpen til og opmærksomheden på de unge også efter de 18 år med indførelsen af et SSP+ arbejde i kommunen. Langt størstedelen af de unge er hjemmeboende. Derfor kan det overvejes, om der skal ydes en særlig indsats, der retter sig mod forældrene. Det er på nuværende tidspunkt muligt at få bl.a. rådgivning og familiebehandling via Familiecenteret, men eventuelt skal det være muligt at disse tilbud målrettes forældrene til de unge i denne analyse. Det kan også overvejes, om der skal arbejdes på informationsmateriale til forældrene omkring risikotegn på kriminalitets- og misbrugsproblemer. Disse forslag til det fremtidige arbejde med de unge bygger videre på de nuværende tiltag, der omhandler: Skærpet indsats mod indbrud fra politiets side i samarbejde med Faxe Kommunes SSP indsats samt Det Opsøgende Team på klubområdet. SSP samarbejdet der bl.a. arbejder med kriminalitetsforebyggelse. Projekt Nye Veje der er henvendt til unge, der udviser begyndende tegn på mistrivsel i skolen. De opsøgende medarbejdere i Klub Tingvej forestår primært projektet. Labyrint der har til formål at yde hurtig hjælp og støtte til unge og deres familier. Familiecenterets tilbud som bl.a. rådgivning og familiebehandling. Hertil skal nævnes, at Byrådet har besluttet at omlægge den specialiserede ungeindsats, således at der nu fokuseres på en individuel og fleksibel indsats, der har til formål at øge de unges chancer for at opnå selvforsørgelse og adgang til en normaliseret voksentilværelse. Side 17 af 18

Faxe Kommune, Center for Børn & Undervisning. Analyse SSP

Faxe Kommune, Center for Børn & Undervisning. Analyse SSP Faxe Kommune, Center for Børn & Undervisning Analyse SSP Center for Børn og Undervisning 03-12-2014 Indhold Indhold... 1 Indledning... 2 Resumé:... 3 Analysens opbygning:... 3 Data:... 3 Hvor mange er

Læs mere

SSP-handleplan 12. december 2013.

SSP-handleplan 12. december 2013. SSP-handleplan 12. december 2013. Indholdsfortegnelse Baggrund Formål Perspektiver og indsatsområder Fremadrettede tiltag Opfølgning Bilag Baggrund SSP-handleplanen er udarbejdet dels på baggrund af SSP-analysen,

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. SSP Skole Socialforvaltning - Politi. Indsatsen mod ungdomskriminalitet

GLOSTRUP KOMMUNE. SSP Skole Socialforvaltning - Politi. Indsatsen mod ungdomskriminalitet GLOSTRUP KOMMUNE SSP Skole Socialforvaltning - Politi Indsatsen mod ungdomskriminalitet et tillæg til Børnepolitikken herunder den sammenhængende børnepolitik Vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 12. september

Læs mere

Analysen er udarbejdet på grundlag af indberetninger i POL-SAS (Politiets Sagsstyrings System) indtil 31. december 2009.

Analysen er udarbejdet på grundlag af indberetninger i POL-SAS (Politiets Sagsstyrings System) indtil 31. december 2009. Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2 Forord: Denne analyse er udarbejdet af kriminalpræventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede af den kendte og registrerede

Læs mere

Bornholms Politi Analyse ungdomskriminaliteten Bornholms Politikreds 2007

Bornholms Politi Analyse ungdomskriminaliteten Bornholms Politikreds 2007 Bornholms Politi Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 27 Forord: Denne analyse er udarbejdet af præventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede af den kendte

Læs mere

HANDLEPLAN ANG. SAGSBEHANDLING MELLEM NORDFYNS KOMMUNE OG FYNS POLITI I SAGER MED KRIMINALITETSTRUEDE BØRN OG UNGE.

HANDLEPLAN ANG. SAGSBEHANDLING MELLEM NORDFYNS KOMMUNE OG FYNS POLITI I SAGER MED KRIMINALITETSTRUEDE BØRN OG UNGE. HANDLEPLAN ANG. SAGSBEHANDLING MELLEM NORDFYNS KOMMUNE OG FYNS POLITI I SAGER MED KRIMINALITETSTRUEDE BØRN OG UNGE. Samarbejdet mellem Nordfyns kommune og Fyns Politi, bør indebære et standardiseret, skriftligt

Læs mere

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Bornholms Politi Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Forord: Denne analyse er udarbejdet af kriminalpræventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede

Læs mere

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Indledning Lov 166 om ændring af lov om social service og lov om rettens pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge)

Læs mere

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet et tillæg til den sammenhængende børnepolitik

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet et tillæg til den sammenhængende børnepolitik Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet et tillæg til den sammenhængende børnepolitik Indledning Kommunerne skal i henhold til lov 166 om ændring af lov om social service og lov om rettens pleje

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Informationsmøde om Netværkssamråd. Oktober 2014

Informationsmøde om Netværkssamråd. Oktober 2014 Informationsmøde om Netværkssamråd Oktober 2014 Program Kl. 10.00 Velkomst Kl. 10.10 Den nye lovgivning om netværkssamråd baggrund og intentioner. Kl. 10.40 Socialstyrelsens rådgivning i forbindelse med

Læs mere

KRIM-plan: Plan over indsatsen til forebyggelse af ungdomskriminalitet i Frederiksberg Kommune

KRIM-plan: Plan over indsatsen til forebyggelse af ungdomskriminalitet i Frederiksberg Kommune KRIM-plan: Plan over indsatsen til forebyggelse af ungdomskriminalitet i Frederiksberg Kommune December 2016 Indledning Kommunerne skal i henhold til lov 166 om ændring af Lov om Social Service (Serviceloven)

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Kommunernes indsats på området for unge kriminelle

Kommunernes indsats på området for unge kriminelle Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes indsats på området for unge kriminelle Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning og konklusion 2 2 Oplysninger om den unge 6 2.1 Køn og alder

Læs mere

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Revideret november 2015 1. GENERELT 2 2. HVORNÅR GÆLDER RETNINGSLINJERNE 3 3. HVORNÅR SKAL

Læs mere

Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes indsats på området for unge kriminelle

Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes indsats på området for unge kriminelle Punkt 7. Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes indsats på området for unge kriminelle maj 2012. 2012-24166. Familie og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering

Læs mere

Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013

Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013 Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013 ARBEJDSPAPIR APRIL 2014 HVORDAN GÅR DET DE UNGE I MST? Resultater 2007-2013 Arbejdspapir april 2014 Specialkonsulent Simon Østergaard Møller simon.moeller@stab.rm.dk

Læs mere

Børne-Ungetelefonen Årsopgørelse 2009

Børne-Ungetelefonen Årsopgørelse 2009 Børne-Ungetelefonen Årsopgørelse 2009 OM ÅRSOPGØRELSEN Nærværende årsopgørelse er lavet på baggrund af de rådgivningssamtaler, der er foretaget på Børne-Ungetelefonen i 2009. Det er kun de samtaler, hvor

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse - Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi... 8

Læs mere

Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI

Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI 4. KOPI AF ELEKTRONISK AFRAPPORTERINGSSKEMA TIL SAGSBEHANDLERE OG BEHANDLERE Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI Kære sagsbehandler som deltager i SFI s effektstudie,

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2010

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2010 Livsstilsundersøgelse 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2010 Indholdsfortegnelse: side Forord ------------------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens

Læs mere

KOMMISSORIUM. 3. Tirsdagsmødets formand (SSPK lederen) har ansvaret for at følge op på respektive analyser, navnelister mv.

KOMMISSORIUM. 3. Tirsdagsmødets formand (SSPK lederen) har ansvaret for at følge op på respektive analyser, navnelister mv. KOMMISSORIUM Tirsdagsmøder i det kriminalitetsforebyggende samarbejde U18 Formål: 1. Tirsdagsmøderne har til formål at opkvalificere kommunens indsats over for unge, som har begået kriminalitet eller er

Læs mere

Unges lovovertrædelser

Unges lovovertrædelser http://vidensportal.servicestyrelsen.dk/temaer/kriminalitet/statistik/ungeslovovertrae Unges lovovertrædelser Kriminelle unge straffes oftest for tyveri og hærværk, derefter kommer voldsforbrydelser og

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: afdækning af de særlige forhold og indsatser i forhold til unge, der er fyldt 15 år. Politisk målsætning for: afdækning

Læs mere

Københavns Politi UNGERAPPORTEN Udarbejdet af Den Kriminalpræventive Sektion,

Københavns Politi UNGERAPPORTEN Udarbejdet af Den Kriminalpræventive Sektion, Københavns Politi UNGERAPPORTEN 2014-2015 - 2016 Udarbejdet af Den Kriminalpræventive Sektion, Københavns Politi Januar 2017 Indhold Forord... 3 Samlet antal sigtelser i Københavns politikreds: 2014-2016...

Læs mere

KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser af lovforslaget i henhold til DUT-princippet.

KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser af lovforslaget i henhold til DUT-princippet. Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København Att: Ellinor Colmorten Vedrørende forslag til Lov om ændring af lov om social service lov ( styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2011

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2011 Livsstilsundersøgelse 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2011 Indholdsfortegnelse: side Forord ------------------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens

Læs mere

UNGERAPPORTEN Udarbejdet af Den Kriminalpræventive Sektion, Københavns Politi

UNGERAPPORTEN Udarbejdet af Den Kriminalpræventive Sektion, Københavns Politi Københavns Politi UNGERAPPORTEN 2013-2014 Udarbejdet af Den Kriminalpræventive Sektion, Københavns Politi Februar 2014 Indhold Forord... 3 Samlet antal sigtelser i Københavns Politikreds: 2013-2014...

Læs mere

Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning

Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning København Uddybende læsevejledning

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Fra fravær til fremmøde. Procedure ved bekymrende fravær

Fra fravær til fremmøde. Procedure ved bekymrende fravær 2017 Fra fravær til fremmøde Procedure ved bekymrende fravær Indhold 1. Indledning... 2 2. Formål... 2 3. Lovkrav om skolefravær... 2 4. Hvordan registreres fravær?... 3 5. Hvad er bekymrende fravær?...

Læs mere

Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge

Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Politisk målsætning I Esbjerg Kommune ydes der en konsekvent, hurtig og målrettet indsats overfor Kriminalitetstruede unge og unge lovovertrædere.

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2013

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2013 Livsstilsundersøgelse 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2013 Indholdsfortegnelse: side Forord ------------------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

115 møderne, YOT og Ungesamråd v/ Gitte Krogh Centerchef for Familiecentret

115 møderne, YOT og Ungesamråd v/ Gitte Krogh Centerchef for Familiecentret 115 møderne, YOT og Ungesamråd v/ Gitte Krogh Centerchef for Familiecentret 115 møderne Socialdistriktsbaserede møder, hvor der udveksles oplysninger om kriminalitetstruede unge mellem politi og kommune

Læs mere

LOS OG FADD S SKOLEUNDERSØGELSE OG ANDRE AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER. Mandag den 27. januar 2014. Geert Jørgensen

LOS OG FADD S SKOLEUNDERSØGELSE OG ANDRE AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER. Mandag den 27. januar 2014. Geert Jørgensen LOS OG FADD S SKOLEUNDERSØGELSE OG ANDRE AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER Mandag den 27. januar 2014 Geert Jørgensen INDHOLD Specialundervisning omfang og former Om anbragte børn og undervisning Om undersøgelsen

Læs mere

Kommunernes indsats på området for unge kriminelle

Kommunernes indsats på området for unge kriminelle Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes indsats på området for unge kriminelle Maj 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Forord 1 2 Sammenfatning og konklusion 2 2.1 Karakteristisk af barnet eller den unge

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? - OM FOREBYGGELSE OG ANBRINGELSE AF UDSATTE BØRN OG UNGE? LAJLA KNUDSEN, SFI ODENSE KONGRESCENTER, DEN 30.

HVAD VISER FORSKNINGEN? - OM FOREBYGGELSE OG ANBRINGELSE AF UDSATTE BØRN OG UNGE? LAJLA KNUDSEN, SFI ODENSE KONGRESCENTER, DEN 30. HVAD VISER FORSKNINGEN? - OM FOREBYGGELSE OG ANBRINGELSE AF UDSATTE BØRN OG UNGE? LAJLA KNUDSEN, SFI ODENSE KONGRESCENTER, DEN 30. SEPTEMBER 2010 HVAD VISER FORSKNINGEN? - OM FOREBYGGELSE OG ANBRINGELSE

Læs mere

Orientering om Underretning 1. halvår 2017

Orientering om Underretning 1. halvår 2017 Punkt 3. Orientering om Underretning 1. hvår 7 7-041575 Familie- og Beskæftigelsesforvtningen fremsender til Familie- og sociudvgets orientering underretning 1. hvår 7. Familie- og Sociudvget Møde den

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Udarbejdet af: Fagchef Jørgen Kyed Dato: 1. januar 2010 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen

Læs mere

OM ATTAVIK 146 OM ÅRSOPGØRELSEN KARAKTERISTIK AF OPKALDENE

OM ATTAVIK 146 OM ÅRSOPGØRELSEN KARAKTERISTIK AF OPKALDENE Årsopgørelse 2009 OM ATTAVIK 146 Med oprettelsen af Attavik 146, gennemførte PAARISA en af anbefalingerne fra Forslag til en national strategi for selvmordsforebyggelse, som blev forelagt Landstinget i

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde og handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kommune maj 2015 Indholdsfortegnelse Formål med SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars-

Læs mere

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet Mariagerfjord Kommune skal i henhold til lov 166 om ændring af Lov om Social Service og Lov om Rettens Pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Kvantitativ status på milierådgivningerne

Kvantitativ status på milierådgivningerne Københavns kommunes Socialforvaltning Kvantitativ status på milierådgivningerne Børnefamiliecenter København 2012 Indhold Børnefamiliecenter Københavns Familierådgivninger... 2 Kendetegn ved Familierådgivningernes

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

Ringsted kommune. SSP årsrapport 2009. Indholdsfortegnelse

Ringsted kommune. SSP årsrapport 2009. Indholdsfortegnelse Ringsted kommune SSP årsrapport 009 Indholdsfortegnelse Side Indledning med hovedtendenser Side Ungdomskriminaliteten i tal Side Sigtede 10 17 årige i Ringsted kommune Side 5 Sigtede 1517 årige i Ringsted

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

UDKAST TIL TALE til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AT-AW (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg Torsdag den 24. maj 2012 kl. 14.

UDKAST TIL TALE til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AT-AW (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg Torsdag den 24. maj 2012 kl. 14. Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 804 Offentligt Dato: 21. maj 2012 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Esben Haugland Sagsnr.: 2012-0035-0073 Dok.: 371880 UDKAST TIL TALE

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2009

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2009 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2009 Indholdsfortegnelse: side Forord ------------------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens

Læs mere

Kommunernes indsats på området for unge kriminelle

Kommunernes indsats på området for unge kriminelle Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes indsats på området for unge kriminelle Januar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning og konklusion 2 1.1 Karakteristisk af barnet eller den unge

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Godkendt af Børne- og skoleudvalg og Lokalråd 2011 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Som en del af den sammenhængende

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter andet år

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter andet år Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål efter andet år Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET

Læs mere

HVORDAN STYRKER VI UNDERVISNINGEN AF DE BØRN, DER IKKE SKAL UNDERVISES I FOLKESKOLEN?

HVORDAN STYRKER VI UNDERVISNINGEN AF DE BØRN, DER IKKE SKAL UNDERVISES I FOLKESKOLEN? HVORDAN STYRKER VI UNDERVISNINGEN AF DE BØRN, DER IKKE SKAL UNDERVISES I FOLKESKOLEN? Konference på Christiansborg Onsdag den 25. september 2013 HVORDAN SER VI BØRNENE, ERFARINGER OG MULIGHEDER Geert Jørgensen,

Læs mere

Kriminalitetstruede børn og unge i Region Syddanmark

Kriminalitetstruede børn og unge i Region Syddanmark Ankestyrelsens rapport om Kriminalitetstruede børn og unge i Region Syddanmark - Tendenser og udvikling i kommunernes indsats Januar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning 1 2 Metode 3 3 Tidlig indsats

Læs mere

Delpolitik for børn og unge med særlige behov. Nuværende og forslag til fremtidige foranstaltninger Ultimo 2007

Delpolitik for børn og unge med særlige behov. Nuværende og forslag til fremtidige foranstaltninger Ultimo 2007 Delpolitik for børn og unge med særlige behov Nuværende og forslag til fremtidige foranstaltninger Ultimo 2007 Lov om social service 52 Foranstaltningerne 52 stk. 3 nr. 1-10 1) Konsulentbistand med hensyn

Læs mere

Baggrundsviden for SSP handleplanen bydelen Vollsmose

Baggrundsviden for SSP handleplanen bydelen Vollsmose Baggrundsviden for SSP handleplanen bydelen Vollsmose Geografi Befolkning Vollsmose er en bydel i den nordøstlige del af Odense, som udelukkende udgøres af almene boliger. Bygningsmassen er både høje etagebyggerier

Læs mere

Charlotte Møller Nikolajsen

Charlotte Møller Nikolajsen Charlotte Møller Nikolajsen Indhold INDLEDNING 2 KORT RIDS AF UNDERSØGELSENS RESULTATER 3 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING MED BOGEN DEN NYE ULIGHED VED LARS OLSEN 4 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING

Læs mere

Notat vedrørende fraværsindsatser oplæg til Børne- og Skoleudvalget, juni 2017

Notat vedrørende fraværsindsatser oplæg til Børne- og Skoleudvalget, juni 2017 Notat vedrørende fraværsindsatser oplæg til Børne- og Skoleudvalget, juni 2017 Baggrund Kommunalbestyrelsen besluttede med vedtagelsen af budget 2017: Forligsparterne ønsker at følge udviklingen omkring

Læs mere

2014 Årsrapport Forældrerådgivningen

2014 Årsrapport Forældrerådgivningen 2014 Årsrapport Forældrerådgivningen Indhold Kort resume af Årsrapport 2014... 2 Om Forældrerådgivningen... 2 Forældrerådgivningens rådgivere... 3 Antal henvendelser... 4 Hvilke problemstillinger henvender

Læs mere

Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015

Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015 Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015 Indhold Forord ved overborgmester Frank Jensen... 2 Indledning... 4 Hele København/hovedresultater... 5 Bydele i København... 12 Amager Vest... 12 Amager Øst...

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Ringsted kommune. SSP årsrapport 2010. Indholdsfortegnelse

Ringsted kommune. SSP årsrapport 2010. Indholdsfortegnelse Ringsted kommune SSP årsrapport 200 Indholdsfortegnelse Side Indledning med hovedtendenser Side 4 Ungdomskriminaliteten i tal Side 4 Sigtede 0-7 årige i Ringsted kommune Side 5 Sigtede 5-7 årige i Ringsted

Læs mere

Kriminalitetstruede børn og unge i Region Sjælland

Kriminalitetstruede børn og unge i Region Sjælland Ankestyrelsens rapport om Kriminalitetstruede børn og unge i Region Sjælland - Tendenser og udvikling i kommunernes indsats Januar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning 1 2 Metode 3 3 Tidlig indsats

Læs mere

Handle- og Forebyggelsesplan for Ishøj og Vallensbæk kommuners Rusmiddelpolitik

Handle- og Forebyggelsesplan for Ishøj og Vallensbæk kommuners Rusmiddelpolitik Handle- og Forebyggelsesplan for Ishøj og Vallensbæk kommuners Rusmiddelpolitik 2012-2013 Indhold Handleplanens overordnede indsatser... 3 Tværfagligt samarbejde i det kriminalitets- og rusmiddelforebyggende

Læs mere

Skovvangskolens. Specialcenter

Skovvangskolens. Specialcenter Skovvangskolens Specialcenter 1 Om Skovvangskolens Støttecenter. Fra politisk side vil man i de kommende år udlægge specialundervisningsmidlerne til den enkelte skole. Målet er, at indsatsen overfor de

Læs mere

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten.

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten. I forbindelse med budget 2015 blev SSP og Ungdomsklubberne lagt ind under Ungdomsskolen. Flytningen af SSP sker fra d. 1.1.2015 og ungdomsklubberne overgår til Ungdomsskolen fra d. 1.8.2015 Fritidsklub

Læs mere

vordingborg.dk RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF SKOLEFRAVÆR

vordingborg.dk RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF SKOLEFRAVÆR vordingborg.dk RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF SKOLEFRAVÆR Vordingborg Kommune Østerbro 2 4720 Præstø Udgivet af Vordingborg Kommune Udarbejdet af: Afdeling for Skoler FORORD I Vordingborg Kommune tager

Læs mere

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Tingvej 7 4690 Haslev Børn, Familie og Uddannelse Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Dato j.nr. Direkte telefon 5620 3959 Mail

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET MED EVALUERINGEN

Læs mere

Bilag A. Analyse af underretninger.

Bilag A. Analyse af underretninger. Bilag A. Analyse af underretninger. Analysens sigte er at afdække, hvilke udslagsgivende forhold der underrettes om. De udslagsgivende forhold følger samme systematik som anvendes af Ankestyrelsen. De

Læs mere

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Af Det pædagogiske personale i folkeskoler 1 og frie grundskoler talte godt 69.000 medarbejdere 2 i skoleåret 2009/10. Lærerne udgør langt den største

Læs mere

Dialog-projektet. Forebyggelse som alternativ til anbringelse

Dialog-projektet. Forebyggelse som alternativ til anbringelse Dialog-projektet Forebyggelse som alternativ til anbringelse Disposition OVERSKRIFT I STORE BOGSTAVER MAKSIMUM I TO LINJER 32 PUNKT Hvad er forebyggende foranstaltninger? Nøgletal God praksis fra Dialogprojektet

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013

Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013 Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013 Indledning Dette er en tillægsrapport til Ishøj Kommunes fælles mål og grundlæggende principper for den sammenhængende kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Bilag til Børne- og Ungepolitikken Indhold 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indledning

Læs mere

Lokalråd for SSP-indsatsen i Århus Årsrapport Afrapportering af kriminalitetstal

Lokalråd for SSP-indsatsen i Århus Årsrapport Afrapportering af kriminalitetstal ÅRHUS KOMMUNE Lokalråd for SSP-indsatsen i Århus Årsrapport 2009 Afrapportering af kriminalitetstal 1600 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 10-17 årige i Århus Kommune

Læs mere

Orientering om Rusmiddelundersøgelse 2015

Orientering om Rusmiddelundersøgelse 2015 Punkt 11. Orientering om Rusmiddelundersøgelse 2015 2016-004962 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, Rusmiddelundersøgelsen 2015. Familie- og Socialudvalget orienteres ligeledes

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012 Nøgletal Som grundlag for samarbejdet mellem kommunen og den centrale Task Force, vil vi bede om opgørelse af centrale nøgletal på børne- og ungeområdet. For at skabe det mest retvisende billede af jeres

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Etnisk Konsulentteams statistik 2014

Etnisk Konsulentteams statistik 2014 Etnisk Konsulentteams statistik 214 Etnisk konsulentteam er forankret i Socialforvaltningen i Center for Forebyggelse og Rådgivning, og er et tilbud til ansatte i Københavns kommunes Social-, Beskæftigelses-

Læs mere

U-turns skoletilbud. Statusredegørelse for perioden maj 2004 maj 2009. U-turns skoletilbud. Statusredegørelse for perioden maj 2004 til maj 2009

U-turns skoletilbud. Statusredegørelse for perioden maj 2004 maj 2009. U-turns skoletilbud. Statusredegørelse for perioden maj 2004 til maj 2009 U-turns skoletilbud Statusredegørelse for perioden maj 2004 til maj 2009 Det tætte individuelle tilbud Skoletilbudet i U-turn varetages af to lærere i samarbejde med daggruppens medarbejdere. Den største

Læs mere

Kriminalitetstruede børn og unge i Region Hovedstaden

Kriminalitetstruede børn og unge i Region Hovedstaden Ankestyrelsens rapport om Kriminalitetstruede børn og unge i Region Hovedstaden - Tendenser og udvikling i kommunernes indsats Januar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning 1 2 Metode 3 3 Tidlig indsats

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010 Udviklingen i omfang og art af ungdomskriminalitet 1999-2008 Dette notat angår udviklingen i den registrerede ungdomskriminalitet i de seneste ti år, fra

Læs mere

Urolige områder i København

Urolige områder i København Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København - sammenfatning for 2011 Indholdsfortegnelse Side Indledning...

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge)

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge) Til samtlige kommuner og regioner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Styrkelse

Læs mere

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken 2016-2020 Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Indsatser i daginstitutionerne

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 6. marts 2012 Kriminalitetsudviklingen i Danmark 2010 (Kriminalitet

Læs mere

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold:

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold: Effektvurdering og afrapportering: Hotspot Indre Nørrebro I det følgende gennemgås status for den overordnede udfordring om utryghed samt de tre specifikke udfordringer, der indgår i effektvurderingen

Læs mere

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007 Rapport vedrørende etniske minoriteter i Vestre Fængsel Januar 2007 Ved Sigrid Ingeborg Knap og Hans Monrad Graunbøl 1 1. Introduktion Denne rapport om etniske minoriteter på KF, Vestre Fængsel er en del

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Ud af ungdomskriminalitet MÅLRETTET INDSATS OG DOKUMENTATION

Ud af ungdomskriminalitet MÅLRETTET INDSATS OG DOKUMENTATION Ud af ungdomskriminalitet MÅLRETTET INDSATS OG DOKUMENTATION Overtrædelser af loven Holdninger Familie og opdragelse Personlighed og adfærd Uddannelse og beskæftigelse Fritid Relationer og omgangskreds

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere

Temadag på Kulturværftet i Helsingør d. 17.9 2013. Sara Lindhardt, Voksenenheden, Socialstyrelsen

Temadag på Kulturværftet i Helsingør d. 17.9 2013. Sara Lindhardt, Voksenenheden, Socialstyrelsen Temadag på Kulturværftet i Helsingør d. 17.9 2013 Sara Lindhardt, Voksenenheden, Socialstyrelsen Kort om Projekt Misbrugsbehandling til unge under 18 år Formålet med projektet er at afprøve og dokumentere

Læs mere