Faxe Kommune, Center for Børn & Familie. Analyse SSP

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faxe Kommune, Center for Børn & Familie. Analyse SSP"

Transkript

1 Faxe Kommune, Center for Børn & Familie Analyse SSP Center for Børn & Familie

2 Indhold Indledning:...2 Analysens opbygning:...3 Data:...3 Hvor mange er der tale om?...4 De unges basisoplysninger:...5 Hvor gamle er de?...5 Hvor i kommunen bor de?...5 De unges skoleforhold:...6 Ungdomsklubber:...7 Indsatser:...8 De unges forseelser: Indbrud: Kendetegn ved de unge, der har været i kontakt med politiet i forbindelse med indbrud: Tyveri: Kendetegn ved de unge, der har været i kontakt med politiet i forbindelse med tyveri: Røveri: Kendetegn ved de unge, der har været i kontakt med politiet i forbindelse med røveri: Lov om euforiserende stoffer.: Kendetegn ved de unge, der har været i kontakt med politiet i forbindelse med lov om euforiserende stoffer: Våbenlov: Kendetegn ved de unge, der har været i kontakt med politiet i forbindelse med våbenloven: Opsummering: Side 1 af 18

3 Indledning: SSP styregruppen i Faxe kommune besluttede på sit møde den 4. juni 2013, at der udarbejdes en analyse omhandlende de omstændigheder, der gør, at særligt Haslev er plaget af indbrud i private hjem. Analysen skal omhandle gruppen af unge med eventuelle kriminalitets- og misbrugsproblemer primært i Haslev, som lokalpolitiet og SSP har kendskab til. Den skal give et overblik over de unge med henblik på udarbejdelse af en handleplan omkring optimering af indsatser overfor de unge og eventuelt deres forældre. Analysen er henvendt til SSP samarbejdet i forbindelse med forebyggelse af kriminalitet blandt unge. For at SSP og politiet kan arbejde optimalt med det forebyggende arbejde overfor den gruppe af unge, der indgår i analysen, er det nødvendigt at identificere sammenhænge og mønstre, der kan tydeliggøre eksempelvis hvordan og hvor, der kan ydes en indsats overfor de unge. Desuden er denne viden om de unge nødvendig i forhold til at optimere indsatserne overfor dem, således at de unge støttes og hjælpes på den bedst mulige måde til at komme ud af kriminalitet og eventuelt stofmisbrug. Baggrunden for analysen er et ønske om at kortlægge gruppen af unge med eventuelle kriminalitets- og misbrugsproblemer, nedbringelse af den høje indbrudsrate samt forebyggelse af flere indbrud primært i Haslev by. Indbruddene bærer præg af i nogen udstrækning at være lavet impulsivt sandsynligvis med fokus på berigelse, idet der som oftest stjæles effekter, som hurtigt og nemt kan omsættes til kontanter hovedsageligt smykker og elektronik jf. lokalpolitiet. I analysen skal der identificeres mønstre, kategorier og specifikke kendetegn for de unge, herunder: Hvor mange er der tale om? Hvordan er kønsfordelingen? Hvor gamle er de? Hvor i kommunen bor de? Hvordan er deres familieære forhold? Herunder om de er hjemmeboende eller anbragte og har søskende, der er kendte af politi og SSP. Hvor går de unge i skole? Har nogle af dem skiftet skole? Kommer de unge i kommunens ungdomsklubber? Er de unge kendte af kommunen i forbindelse med indsatser? Hvilke unge begår hvilke forseelser? Er der sammenhænge mellem de unges forseelser? Er der nogle unge, der er mere aktive end andre? På baggrund af analysen af ovenstående skal der i det videre arbejde udarbejdes en decideret handleplan omkring den kommunale indsats overfor gruppen af unge i forhold til såvel her og nu samt på længere sigt. En sådan handleplan vil også kunne inspireres af forsknings- og evidensbaseret viden om unge med kriminalitets- og misbrugsproblemer samt gode eksempler fra andre kommuner. Side 2 af 18

4 Analysen udarbejdes af Center for Børn & Familie. I det videre arbejde på baggrund af analysen og i udarbejdelsen af handleplanen inddrages Banderådet, Center for Undervisning, Center for Børn og Familie samt andre relevante samarbejdspartnere. Analysen er udarbejdet under hensyntagen til gældende lovgivning, Retsplejeloven 115 og Persondataloven. Resumé: De sammenhænge og mønstre, der identificeres gennem analysen og som tegner et generaliseret billede af den unge i fokus for analysen, viser at der er tale om en ung mand, der er 17 år, som bor hjemme hos enten begge forældre eller en enlig forælder med postnummer i 4690 Haslev. Denne unge mand har skiftet skole ca. 3 gange og er for nuværende i et særligt skoletilbud. Han har med stor sandsynlighed været i kontakt med politiet angående forseelser, der omhandler berigelse og lov om euforiserende stoffer. Der er samtidig stor mulighed for, at den unge mand har været i kontakt med kommunen indenfor Servicelovens bestemmelser. Øvrige mulige valide mønstre og sammenhænge kan ikke identificeres. Analysens opbygning: Analysen er grundlæggende kvantitativ, hvilket vil sige, at den kortlægger en gruppe af personer på en række variabler, hvor resultaterne kan generaliseres. En kvantitativ analyse besvarer spørgsmål som hvor mange og hvor meget og kan teste hypoteser. Der ligger dermed en række begrænsninger i selve analysen i og med den er af kvantitativ og dermed generaliserende karakter. At analysen er kvantitativ harmonerer med formålet for analysen; at give et overblik over gruppen af unge i fokus. Først behandles de unges basisoplysninger (alder, køn, postnummer, hjemmeboende/anbragt, skoleforhold samt hvorvidt de unge er eller har været i kontakt med kommunen i forbindelse med lov om Social Service). Herefter behandles oplysningerne fra politiet angående de unges forseelser (indbrud, tyveri, røveri, besiddelse af stoffer og lignende). Denne del af analysen bygger på håndgribelige data. Nogle oplysninger i analysen bygger på vurderinger og skøn foretaget af SSP samarbejdet og politiet. Data: De unge identificeres ved hjælp af lokalpolitiet og SSP samarbejdet. Analysen bygger derfor udelukkende på unge, der har været i kontakt med politiet på grund af en forseelse eller hændelse, som de er blevet registreret af politiet i forbindelse med. Der er tale om unge, der har bopæl i Faxe Kommune eller på tidspunktet for registreringen har haft ophold i Faxe Kommune. Da SSP samarbejdet i Faxe Kommune ikke retter sig mod unge, der er +18 år, bliver dette også aldersgrænsen i analysen. Det skal dog pointeres, at nogle af de unge, der indgår i denne analyse er 18 år. Dette skyldes, at de Side 3 af 18

5 på tidspunktet for registreringen var under 18 år. Den nedre aldersgrænse er 14 år, da dette er den kriminelle lavalder. Dataindsamlingen stoppede 15. august Der vil derfor, ganske givet allerede inden analysens endelige udfærdigelse, være nye unge, som kunne være en del af analysen, men af hensyn til deadline for analysen, måtte indsamlingen nødvendigvis stoppe. Man kan derfor sige, at analysen giver et øjebliksbillede af situationen i Faxe Kommune. Første gennemgang af lokalpolitiets lister over unge, som har haft en eller anden form for kontakt til politiet gennem efteråret 2012 og til august 2013 (eksempelvis brandstiftelse, trafik forseelser, euforiserende stoffer, hærværk, indbrud, tyveri), gav en liste på over 80 unge. Af disse blev der udvalgt 50 unge på baggrund af de forseelser og hændelser, de var registreret for. Disse forseelser og hændelser blev gennemgået i samarbejde med politiet og SSP. Efter yderligere en sortering af de unge med hensyn til relevans i forhold til denne analyse, er der 38 unge på listen. De er udvalgt, da de har været involveret i forseelser og hændelser, der omhandler: *indbrud *røveri *tyveri *lov om euforiserende stoffer *våbenloven. Disse ovenstående fem punkter benævnes kategorier, hvori de unge inddeles gennem analysen. Disse kategorier er udvalgt, da der er tale om forskellige former for berigelseskriminalitet, som kan ses som relaterede. Lov om euforiserende stoffer er inkluderet, da politiets erfaring og mistanke angående de mange indbrud i Haslev er, at de til dels begås for at skaffe penge. Overtrædelse af våbenloven er inkluderet, da unge, der er i denne kategori, eksempelvis er sigtet for tyveri af våben samt besiddelse af våben. På baggrund af forskellige grader af involvering i ovenstående sager registreres de unge i politiets lister som: *sigtede *mistænkte *PER (sagens person) *antrufne (truffet i forbindelse med eksempelvis en hændelse eller mistænkt) Denne opdeling anvendes også i analysen. Det betyder, at for de 38 unge varierer graden samt typen af forseelser. Hvor mange er der tale om? Disse 38 unge er taget med i analysen, for at give et retvisende billede af situationen i Faxe Kommune og fordi de 38 unges kontakt med politiet omhandler former for berigelseskriminalitet og/eller lov om euforiserende stoffer. Ud over de 38 unge på listen, er der 5-10 unge over 18 år, som er kendte af politiet og SSP i forhold til indbrud, tyveri, røveri, hælervarer og tyvekoster. Side 4 af 18

6 Da disse er over 18 år, vil de ikke indgå i denne analyse, eftersom de ikke er i målgruppen for SSP arbejdet i Faxe Kommune, men det er alligevel nødvendigt at nævne dem, da de ifølge politi og SSP kan betegnes som bagmænd og videreformidlere af tyvekoster bl.a. Det er ikke muligt, at sige noget om de unges eventuelle banderelationer på baggrund af datamaterialet samt oplysningernes fortrolighed. Der henvises i stedet til SSP samarbejdet og politiets kendskab til de unge og deres relationer. De unges basisoplysninger: Hvor gamle er de? Pr. 1. september 2013 er de unges aldersfordeling: Alder: Antal: 14 år 5 % 15 år 18 % 16 år 9 % 17 år 52 % 18 år 16 % Af de 38 unge er der 13 % piger. Hvor i kommunen bor de? De unge har næsten alle folkeregisteradresse i Faxe Kommune på nuværende tidspunkt. På baggrund af deres postnummer kan man se, at de fleste primært er bosat i Haslev. Til opland hører øvrige postnumre i kommunen. Denne inddeling er valgt for at anonymisere datamaterialet. Til øvrige hører unge med postnummer andetsteds end Faxe Kommune Faxe 4690 Haslev Postnummer/antal unge Opland Øvrige Postnummer/antal unge Disse tal indeholder også unge, der er anbragt i Faxe kommune, og som derfor har folkeregisteradresse her. Det skal ligeså bemærkes, at de unges Side 5 af 18

7 folkeregisteradresse ikke nødvendigvis er retvisende for, hvor de opholder sig. Kigges der nærmere på adresserne på de unge, der har postnummer i 4690 Haslev, ses det, at de er fordelt jævnt ud over hele byen og at flere bor i det nærmere opland til Haslev. Der således ikke en koncentration af unge, der er bosat et bestemt sted i byen. De unge med postnummer i Faxe, som er den næsthøjeste søjle, er bosat i såvel Faxe by som i oplandet hertil. De unges familieære forhold: Hvorvidt de unge er anbragte eller hjemmeboende kan ses i dette skema: Anbragte 7 Hjemmeboende 29 Ukendt 2 Ukendt dækker over unge, hvor vi ikke kan se, hvem de bor sammen med. Dette skyldes, at de ikke har postnummer i Faxe Kommune. Hjemmeboende unge bor hos enten både mor og far eller hos en enlig forælder for de flestes tilfælde hos en enlig mor. Fordelingen er ca Af de 38 unge mennesker, er der syv, som ikke har nogle søskende og 26 som har enten ældre eller yngre søskende. Der er flere såvel ældre som yngre søskende, der er mere eller mindre kendte af SSP. Der er seks af de unge, der har ældre søskende, der er kendte af SSP og ligeledes seks, der har yngre søskende, hvor der af SSP skønnes at være en bekymring herfor. De unges skoleforhold: 38 unge fordeler sig således på skolerne: Skole Skole Side 6 af 18

8 Særlige undervisningstilbud retter sig mod unge, som ikke får tilstrækkeligt ud af den almene folkeskoles tilbud og derfor har brug for et særligt skoletilbud. I denne gruppe hører blandt andet dagskoler, heldagsskoler, produktionshøjskoler, særlige efterskoler samt ungdomsskoler. På Øst- og Midtskolen findes ligeledes særlige undervisningstilbud, men data tillader ikke at skelne herimellem. Unge uden for skolesystemet kan være unge, der er mellem skoletilbud lige i øjeblikket. Det skal bemærkes, at de unges reelle fremmøde på skolerne, ikke er en del af denne analyse. Forskning 1 og andre undersøgelser 2 viser, at problemer i skoletiden og skoleskift er en risikofaktor for unge, der er i fare for at havne i kriminalitet og/eller misbrug. Derfor medtages de unges skoleskift i denne analyse: 30,00% Antal skoleskift 25,00% 20,00% 15,00% Antal skoleskift 10,00% 5,00% 0,00% Som det fremgår af ovenstående, er der således mange af de unge, der har skiftet skole flere gange. Over hver fjerde har skiftet skole tre gange. Ungdomsklubber: Der er forsøgt at skabe overblik over, hvorvidt de unge kommer i de kommunale klubber, men da der ikke anvendes registrering af de unge alle steder, kan der ikke gives et retvisende billede heraf. Det ville have været interessant at se, om de unge havde netværk via klubberne og det ville have været interessant at se, hvilke unge, der kom i klubberne i forhold til at kunne komme i kontakt med dem angående eventuelle pædagogiske indsatser. 1 Bl.a. Christoffersen, M.N. m.fl.: Tidlig identifikation af kriminalitetstruede børn og unge. Risikoog beskyttelsesfaktorer. SFI rapport 11:34. København, Bl.a. Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes indsats på området for unge kriminelle Side 7 af 18

9 Indsatser: Hvorvidt de unge i analysen er kendt af Faxe Kommune i forbindelse med bestemmelser indenfor serviceloven er relevant at vide i forhold til at klarlægge, hvilke indsatser der har været iværksat over den unge. Det er også relevant viden i forhold til eventuel udvikling af indsatser overfor disse unge samt eventuel implementering af ny indsats. Det kan dog ikke oplyses, præcis hvilke indsatser de unge har fået tildelt, da de dermed bliver for letgenkendelige (pga. såvel det relativt lave antal unge i analysen samt kommunens størrelse) og materialet i analysen risikerer at blive personfølsomt. Dertil kommer at datamaterialet bliver for usikkert pga. mulige manglende oplysninger. Der kan derimod sige noget om hvor mange af de unge, der er eller har været kendte af kommunen i forhold til Lov om Social Service, indenfor hvilke paragraffer og hvor mange, der har haft en indsats indenfor dataindsamlingens periode. En søgning på hvorvidt de 38 unge er kendte af kommunen, viser at 65,7 % har haft kontakt til kommunen inden for Serviceloven på et eller andet tidspunkt op til analysens udarbejdelse. Der er udelukkende søgt på de unge. Det er derfor muligt, at der findes flere unge, der er kendte af kommunen samt at de unge, der optræder i systemerne har flere indsatser. Ligeledes må der tages forbehold for, at der i dataindsamlingsperioden kan være sket ændringer. Desuden har det heller ikke været muligt at tage højde for hvorvidt sagerne på de unge er opdaterede eller ej i systemerne f.eks. med hensyn til slutdato for en indsats. Der er givet indsatser indenfor disse paragraffer: Paragraf: Antal unge: % % % 52, stk.3 (3,5,6,7,8) 56 % 52a, stk.1 (2,3) 36 % Nogle unge har flere eller fortløbende foranstaltninger efter samme paragraf samt foranstaltninger efter flere forskellige paragraffer, men nogle har også kun en enkelt indsats som eksempelvis rådgivning og nogle har fået lavet en 50 undersøgelse, uden der har været behov for at igangsætte en foranstaltning. Paragraf: Foranstaltning: (servicelovens ordbrug) 10 Kommunens rådgivning 11 Familieorienteret rådgivning/konsulentbistand 41 Merudgiftsydelse 52, stk. 3 Familiebehandling/behandling af den unges problemer Aflastningsordning Fast kontaktperson Anbringelse uden for hjemmet Formidling af praktiktilbud 52a, stk.1 Støtte til udgifter i forbindelse med foranstaltninger Side 8 af 18

10 Støtte til udgifter for at undgå anbringelse Af de 25 er der 22, svarende til 88 % - eller 57 % af den totale mængde unge - der haft denne kontakt indenfor dataindsamlingens forløb. Det betyder samtidigt, at 13 ud af de 38, svarende til 34 %, ikke har foranstaltninger efter servicelovens bestemmelser. Side 9 af 18

11 De unges forseelser: Indbrud: I indbrudskategorien indgår også indbrud i for eksempel lager. Om der er blevet begået indbrud i et privat hjem, i lejlighed eller andet sted skelnes der imidlertid ikke imellem. 16 af de 38 unge er kommet i kontakt med politiet pga. indbrudsrelaterede hændelser. Der er ingen piger iblandt. Flere af de unge har haft kontakt til politiet indenfor flere kategorier, hvilket nedenstående illustrerer Indbrud 6 Indbrud Sigtet Mistænkt PER Antruffen De unges fordeling mht. antal gange, de er indblandet i en sag eller hændelse dvs. antal forhold - der omhandler indbrud, ser således ud 3 : Ung nr.: Sigtet Mistænkt PER Antruffen Ung nr.1 er antruffen i 2 sager og ung nr.2 er sigtet i 2 sager om indbrud og så fremdeles. Ung nr.1 og så videre er ikke identisk med ung nr.1 m.v. i næste skema. Side 10 af 18

12 Som det ses, er nogle unge mere aktive end andre mht. indbrud. I denne kategori er det 4-7 unge, der kan betegnes som særligt aktive med gentagne forseelser. Kendetegn ved de unge, der har været i kontakt med politiet i forbindelse med indbrud: Af de ovenstående 16 unge er der langt flest med postnummer i 4690 Haslev, langt størstedelen der er 17 år, et stort antal der er hjemmeboende hos såvel begge forældre som en enlig forælder samt flest der har skiftet skole 3 gange. Mht. fordelingen på skolerne, er der flest, der er tilknyttet et særligt undervisningstilbud for nuværende. Af de unge, der har været i kontakt med politiet angående indbrud har 56,2 % også været i kontakt med politiet angående euforiserende stoffer og 43,7 % har været i kontakt med politiet angående tyveri. Det er kendetegnende, at de unge i ovenstående skema, der fremstår som værende mest aktive, også har været aktive indenfor minimum én af de øvrige kategorier. Side 11 af 18

13 Tyveri: I denne kategori indgår også eksempelvis tyveri fra garage og lager. Det skal bemærkes, at der i politiets lister optrådte piger, der havde begået enkelte, deciderede butikstyverier, men at denne slags tyveri ikke indgår i analysen. I denne kategori findes i alt 14 unge af begge køn, men langt de fleste er drenge. Nogle unge er i flere i kategorier. 12 Tyveri Tyveri Sigtede Mistænkte PER Antrufne De unges fordeling mht. antal gange, de er indblandet i en sag eller hændelse dvs. antal forhold - der omhandler tyveri, ser således ud Ung nr.: Sigtet Mistænkt PER Antruffen Der er ingen af de 14, der kan siges at være mere aktive mht. tyveri frem for andre bortset fra nr.14. Side 12 af 18

14 Kendetegn ved de unge, der har været i kontakt med politiet i forbindelse med tyveri: Af de ovenstående 14 unge er der en ligelig fordeling mellem unge bosat i postnummer 4640 som De unge er hovedsagligt 17 år, hjemmeboende (ligelig fordeling mellem begge forældre som enlig forælder), har skiftet skole 3 gange og er tilknyttet et særligt undervisningstilbud. Af de 14 unge har halvdelen også har været i kontakt med politiet angående euforiserende stoffer og en halvdel har været i kontakt med politiet angående indbrud. Røveri: I denne kategori indgår trusler eller vold i forbindelse med berigelsen og dermed adskiller den sig fra indbrud og tyveri. I denne kategori findes i alt kun 10,5 % af de 38 unge af begge køn. De unge er såvel sigtede som antrufne. Kendetegn ved de unge, der har været i kontakt med politiet i forbindelse med røveri: De unge i denne kategori bor spredt i kommunen, er mellem 15 og 17 år og hjemmeboende. De har ligeledes skiftet skole flere gange og er tilknyttet et særligt undervisningstilbud. De unge har også været i kontakt med politiet angående andre forseelser, der behandles i denne analyse. Side 13 af 18

15 Lov om euforiserende stoffer: I denne kategori indgår overtrædelser med hensyn til blandt andet at være i besiddelse af større eller mindre mængde hash primært. Der indgår i alt 20 unge i denne kategori af begge køn, dog langt flest drenge. Nogle er både sigtede og antrufne. Det er ikke muligt at sige noget om størrelsen eller graden af de unges besiddelse og/eller forbrug af euforiserende stoffer. 16 Lov om euforiserende stoffer Lov om euforiserende stoffer Sigtede Mistænkte PER Antrufne De unges fordeling mht. antal gange, de er indblandet i en sag eller hændelse dvs. antal forhold - der omhandler euforiserende stoffer, ser således ud: Ung nr.: Sigtet Mistænkt PER Antruffen Fortsættes Side 14 af 18

16 Der er ingen unge, der er meget mere aktive end andre inden for denne kategori. Kendetegn ved de unge, der har været i kontakt med politiet i forbindelse med lov om euforiserende stoffer: Af de ovenstående 20 unge bor langt de fleste i postnummer De unge er 17 år og har skiftet skole 2-6 gange for de flestes vedkommende. 25 % af de unge er anbragte, 30 % bor hos en enlig forælder og 35 % bor hjemme hos begge forældre. Mht. fordelingen på skolerne, er der enkelte sammenfald mellem Midtskolen og uden for skolesystemet. Der er dog flest, der har et særligt undervisningstilbud. Af de 20 unge har næsten halvdelen også været i kontakt med politiet angående indbrud og en fjerdedel har også haft kontakt til politiet angående tyveri. Flere af de 20 unge har dog kun haft kontakt til politiet angående lov om euforiserende stoffer. Våbenlov: I denne kategori indgår besiddelse af våben - såvel pistoler som knive og lignende. Der indgår 18,4 % af de 38 unge i denne kategori. Samtlige er sigtet. Kendetegn ved de unge, der har været i kontakt med politiet i forbindelse med våbenloven: De fleste af disse unge bor såvel i postnummer 4640 som i 4690, er 17 år gamle og hjemmeboende hos begge forældre. De har skiftet skole 2-3 gange og er tilknyttet et særligt undervisningstilbud. De unge har alle haft kontakt til politiet indenfor minimum endnu en af de øvrige kategorier. De fleste indenfor en berigelsesforseelse. Side 15 af 18

17 Opsummering: Formålet med analysen har været at give et grundigt indblik i de unges basisoplysninger, for at se hvad der kendetegner disse unge, sat i forhold til de forseelser og hændelser, de unge er registreret for af politiet. I næsten alle kategorier går det gennemsnitlige billede igen: at der er tale om en ung mand på 17 år, der bor i postnummer 4690, hos enten en enlig forælder eller begge sine forældre samt at han går i særligt undervisningstilbud og har ca. 3 skoleskift bag sig. Med hensyn til forseelser er der tegn på, at hvis man begår indbrud, er der meget stor sandsynlighed for, at man også begår tyveri. Hele 43,7 % af de unge, der er registreret angående indbrud, er også registreret i forbindelse med tyveri. Derudover er der sammenfald mellem indbrud og lov om euforiserende stoffer, da 52,2 % af de unge, der er registreret angående indbrud også er registreret angående lov om euforiserende stoffer. Dette stemmer overens med politiets og SSP s oplysninger og erfaringer med de unge. Ud fra politiets lister kan man desuden se at unge, der har været i kontakt med politiet angående indbrud, i langt de fleste af gangene er registreret med postnummer samme sted som de begår forseelsen/hændelsen indtræffer. Det samme gør sig gældende for tyveri, dog med et par afvigelser. Dette betyder, at de unge begår indbrud og tyveri i nærmiljøet. Hvis man afsluttende ser på de unge, der er mest aktive med hensyn til både antallet af forseelser og kategorier indenfor hvilke, de begår lovovertrædelser, er der 5-10 unge, der træder frem. Nogle har begået mange lovovertrædelser indenfor få kategorier og nogle har begået få overtrædelser indenfor flere kategorier. Kendetegnende for denne gruppe af unge er, at de er 17 år, bor hjemme, mestendels i postnummer De har alle været gennem minimum to skoleskift, men de fleste har haft fire skoleskift. Hvorvidt de er kendte af kommunen eller ej er Ca. halvdelen af dem er tilknyttet et særligt undervisningstilbud. Handleplan: De mønstre og sammenhænge, der blevet identificeret med størst tydelighed er: De unges alder De unges postnummer At de unge er hjemmeboende De unges skoleskift De unges nuværendes skoletilbud (et særligt skoletilbud) Dette betyder samtidig at: Der er ikke nogen større boligmæssig koncentration af de unge Det er et fåtal der er anbragt Det kan være vanskeligt at anbefale områder for øgede indsatser eller nye indsatser, da det ikke er muligt at ændre på de unges alder, postnummer eller om de bor hjemme. Derfor er det, der kan være i fokus for at støtte og hjælpe disse unge samt forebygge kriminalitet og stofmisbrug, de unges skolegang og deres forholdsvis mange skoleskift. Side 16 af 18

18 Da viden fra forskning og andre undersøgelser viser, at problemer i skoletiden og flere skoleskift er en risikofaktor for unge, der er i fare for at havne i kriminalitet og/eller misbrug, vil dette være et oplagt område at have sit fokus på i forhold til det videre arbejde med disse unge, men også i forhold til at forebygge risiko for kriminalitet og misbrug for de kommende generationer. I samarbejde med Center for Undervisning afdækkes hvorvidt, der er behov for yderligere undersøgelse af skolefravær og mulighederne for eventuelt i højere grad at fastholde de unge i skoletilbud i den hensigt at reducere antallet af skoleskift. Dertil kommer at mange af de unge i analysen bliver 18 år inden for meget kort tid og dermed er de ikke længere i målgruppen for SSP samarbejdet i dets nuværende form i Faxe Kommune. Det vil være muligt, at fastholde hjælpen til og opmærksomheden på de unge også efter de 18 år med indførelsen af et SSP+ arbejde i kommunen. Langt størstedelen af de unge er hjemmeboende. Derfor kan det overvejes, om der skal ydes en særlig indsats, der retter sig mod forældrene. Det er på nuværende tidspunkt muligt at få bl.a. rådgivning og familiebehandling via Familiecenteret, men eventuelt skal det være muligt at disse tilbud målrettes forældrene til de unge i denne analyse. Det kan også overvejes, om der skal arbejdes på informationsmateriale til forældrene omkring risikotegn på kriminalitets- og misbrugsproblemer. Disse forslag til det fremtidige arbejde med de unge bygger videre på de nuværende tiltag, der omhandler: Skærpet indsats mod indbrud fra politiets side i samarbejde med Faxe Kommunes SSP indsats samt Det Opsøgende Team på klubområdet. SSP samarbejdet der bl.a. arbejder med kriminalitetsforebyggelse. Projekt Nye Veje der er henvendt til unge, der udviser begyndende tegn på mistrivsel i skolen. De opsøgende medarbejdere i Klub Tingvej forestår primært projektet. Labyrint der har til formål at yde hurtig hjælp og støtte til unge og deres familier. Familiecenterets tilbud som bl.a. rådgivning og familiebehandling. Hertil skal nævnes, at Byrådet har besluttet at omlægge den specialiserede ungeindsats, således at der nu fokuseres på en individuel og fleksibel indsats, der har til formål at øge de unges chancer for at opnå selvforsørgelse og adgang til en normaliseret voksentilværelse. Side 17 af 18

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Bornholms Politi Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Forord: Denne analyse er udarbejdet af kriminalpræventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2013

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2013 Livsstilsundersøgelse 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2013 Indholdsfortegnelse: side Forord ------------------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens

Læs mere

Kommunernes indsats på området for unge kriminelle

Kommunernes indsats på området for unge kriminelle Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes indsats på området for unge kriminelle Januar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning og konklusion 2 1.1 Karakteristisk af barnet eller den unge

Læs mere

Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013

Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013 Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013 ARBEJDSPAPIR APRIL 2014 HVORDAN GÅR DET DE UNGE I MST? Resultater 2007-2013 Arbejdspapir april 2014 Specialkonsulent Simon Østergaard Møller simon.moeller@stab.rm.dk

Læs mere

Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI

Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI 4. KOPI AF ELEKTRONISK AFRAPPORTERINGSSKEMA TIL SAGSBEHANDLERE OG BEHANDLERE Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI Kære sagsbehandler som deltager i SFI s effektstudie,

Læs mere

Unges lovovertrædelser

Unges lovovertrædelser http://vidensportal.servicestyrelsen.dk/temaer/kriminalitet/statistik/ungeslovovertrae Unges lovovertrædelser Kriminelle unge straffes oftest for tyveri og hærværk, derefter kommer voldsforbrydelser og

Læs mere

Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013

Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013 Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013 Indledning Dette er en tillægsrapport til Ishøj Kommunes fælles mål og grundlæggende principper for den sammenhængende kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Handlingsplan 2013 for en sammenhængende indsats i forhold til ungdomskriminaliteten i Aarhus Kommune

Handlingsplan 2013 for en sammenhængende indsats i forhold til ungdomskriminaliteten i Aarhus Kommune 1 Handlingsplan 213 for en sammenhængende indsats i forhold til ungdomskriminaliteten i Aarhus Kommune Ydre vilkår, grundlag og strategi Aarhus Kommune har i samarbejde med Østjyllands Politi årligt udarbejdet

Læs mere

LOS OG FADD S SKOLEUNDERSØGELSE OG ANDRE AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER. Mandag den 27. januar 2014. Geert Jørgensen

LOS OG FADD S SKOLEUNDERSØGELSE OG ANDRE AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER. Mandag den 27. januar 2014. Geert Jørgensen LOS OG FADD S SKOLEUNDERSØGELSE OG ANDRE AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER Mandag den 27. januar 2014 Geert Jørgensen INDHOLD Specialundervisning omfang og former Om anbragte børn og undervisning Om undersøgelsen

Læs mere

Kriminalpræventiv handleplan 2011-2014

Kriminalpræventiv handleplan 2011-2014 Kriminalpræventiv handleplan 2011-2014 Bornholms regionskommune 2011 1 Forord...3 Indledning...3 Visionen for arbejdet...3 Bornholm i tal...4 Lovgivning...5 Aktører i det kriminalpræventive arbejde...9

Læs mere

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012 Nøgletal Som grundlag for samarbejdet mellem kommunen og den centrale Task Force, vil vi bede om opgørelse af centrale nøgletal på børne- og ungeområdet. For at skabe det mest retvisende billede af jeres

Læs mere

Dialog-projektet. Forebyggelse som alternativ til anbringelse

Dialog-projektet. Forebyggelse som alternativ til anbringelse Dialog-projektet Forebyggelse som alternativ til anbringelse Disposition OVERSKRIFT I STORE BOGSTAVER MAKSIMUM I TO LINJER 32 PUNKT Hvad er forebyggende foranstaltninger? Nøgletal God praksis fra Dialogprojektet

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

OM ATTAVIK 146 OM ÅRSOPGØRELSEN KARAKTERISTIK AF OPKALDENE

OM ATTAVIK 146 OM ÅRSOPGØRELSEN KARAKTERISTIK AF OPKALDENE Årsopgørelse 2009 OM ATTAVIK 146 Med oprettelsen af Attavik 146, gennemførte PAARISA en af anbefalingerne fra Forslag til en national strategi for selvmordsforebyggelse, som blev forelagt Landstinget i

Læs mere

Samfundsøkonomisk cost-benefit-beregning

Samfundsøkonomisk cost-benefit-beregning Samfundsøkonomisk cost-benefit-beregning Rasmus Højbjerg Jacobsen CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Program Hvem er jeg? Hvad er rationalet bag analyserne?

Læs mere

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Trivselsforum og SSP-samarbejdet ses i Aalborg Kommune som en samlet størrelse. Dette skyldes,

Læs mere

Skovvangskolens. Specialcenter

Skovvangskolens. Specialcenter Skovvangskolens Specialcenter 1 Om Skovvangskolens Støttecenter. Fra politisk side vil man i de kommende år udlægge specialundervisningsmidlerne til den enkelte skole. Målet er, at indsatsen overfor de

Læs mere

Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet

Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet Denne undersøgelse er udarbejdet på baggrund af i alt 1581 gennemførte interview med repræsentativt udvalgte danskere på 18 år og derover,

Læs mere

Kriminalitetsforebyggende Plan 2013-2016

Kriminalitetsforebyggende Plan 2013-2016 Kriminalitetsforebyggende Plan 2013-2016 Baggrund og ramme... 2 Antal sigtede børn og unge i Frederikssund Kommune... 2 Livsstilsundersøgelse i 8. og 9. klasse... 4 Udsatte børn i fritidsklubberne... 5

Læs mere

NYHEDSBREV SSP samarbejdet Nr. 11 juni 2011. ---------------------------------------------- Skoleåret 2010/2011. Social pejling som forebyggelse

NYHEDSBREV SSP samarbejdet Nr. 11 juni 2011. ---------------------------------------------- Skoleåret 2010/2011. Social pejling som forebyggelse Skoleåret 2010/2011 Så nærmer vi os sommerferien, og dermed er endnu et skoleår ved at nå til vejs ende. Det har igen været et år, som har været berørt af omlægninger på skoleområdet, men det er stadig

Læs mere

Kriminalitetsforebyggende Plan 2013-2016

Kriminalitetsforebyggende Plan 2013-2016 Kriminalitetsforebyggende Plan 2013-2016 Baggrund og ramme... 2 Antal sigtede børn og unge i Frederikssund Kommune... 2 Livsstilsundersøgelse i 8. og 9. klasse... 4 Udsatte børn i fritidsklubberne... 4

Læs mere

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Tingvej 7 4690 Haslev Børn, Familie og Uddannelse Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Dato j.nr. Direkte telefon 5620 3959 Mail

Læs mere

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske?

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? 1. Hvad er menneskehandel? Der findes en række forskellige, men relativt ensartede forskellige definitioner af begrebet menneskehandel. Grundlæggende

Læs mere

HVORDAN STYRKER VI UNDERVISNINGEN AF DE BØRN, DER IKKE SKAL UNDERVISES I FOLKESKOLEN?

HVORDAN STYRKER VI UNDERVISNINGEN AF DE BØRN, DER IKKE SKAL UNDERVISES I FOLKESKOLEN? HVORDAN STYRKER VI UNDERVISNINGEN AF DE BØRN, DER IKKE SKAL UNDERVISES I FOLKESKOLEN? Konference på Christiansborg Onsdag den 25. september 2013 HVORDAN SER VI BØRNENE, ERFARINGER OG MULIGHEDER Geert Jørgensen,

Læs mere

Samfundstjeneste. Bliv vært for en samfundstjenestedømt. Om de samfundstjenestedømte

Samfundstjeneste. Bliv vært for en samfundstjenestedømt. Om de samfundstjenestedømte Samfundstjeneste Samfundstjeneste er alternativ til en fængselsstraf. Cirka 4000 mennesker idømmes hvert år en betinget dom med vilkår om samfundstjeneste, og nogle bliver løsladt tidligere fra en fængselsstraf,

Læs mere

Forord UNGEUNDERSØGELSEN KØBENHAVNS VESTEGN 2012 1

Forord UNGEUNDERSØGELSEN KØBENHAVNS VESTEGN 2012 1 Forord Denne rapport Ungeundersøgelsen - Københavns Vestegn 2012 har til formål at udforme en ungeprofil i Københavns Vestegn, hvor der fokuseres på de unges egne udsagn om generel livsstil, trivsel og

Læs mere

Flytning og hjemgivelse af anbragte unge

Flytning og hjemgivelse af anbragte unge Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Flytning og hjemgivelse af anbragte unge November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning og anbefalinger 2 1.1 Ankestyrelsens samlede vurdering af

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Lovgivning: Forpligtigelsen til at etablerer kriminalpræventivt samarbejde mellem Skole, Sociale myndigheder og Politi,

Læs mere

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526 Juni 2011 Ungdomsproblemer.dk tilbyder et kollegielignende opholdssted efter servicelovens 142,6 tilbud. Der er plads til fire unge. Tilbuddet kan både benyttes af kommuner såvel som private. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

SSP-katalog 2013-2014

SSP-katalog 2013-2014 SSP-katalog 2013-2014 1 Indhold Kære klasselærer... 3 SSP-samarbejdet... 4 TEMA OG DIALOG I KLASSEN... 5 Ad hoc puljen... 6 7. klasser... 7 7.- 9. klasser... 9 Sparring og Samarbejde... 10 Konsulentbistand

Læs mere

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI Projektbeskrivelse 26. oktober 2011 Forebyggelse af ungdomskriminalitet Baggrund for projektet Udviklingen i ungdomskriminaliteten har gennemløbet en forandring gennem de seneste 20 år. De lovlydige er

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Plan for indsats imod ungdomskriminalitet

Plan for indsats imod ungdomskriminalitet Plan for indsats imod ungdomskriminalitet lndledning Mariagerfjord Kommune skal i henhold til lov 166 om ændring af Lov om Social Service og Lov om Rettens Pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede

Læs mere

Kriminalitet og psykosociale faktorer

Kriminalitet og psykosociale faktorer Kriminalitet og psykosociale faktorer - EN KORTLÆGNING AF PSYKOLOGUNDERSØGELSER BLANDT VARETÆGTSFÆNGSLEDE KØBENHAVNERUNGE MELLEM 14 OG 17 ÅR Udarbejdet af Dommervagtsprojektet marts 2012 INDHOLD INDLEDNING...

Læs mere

KRIMINALITET OG SOCIAL BAGGRUND

KRIMINALITET OG SOCIAL BAGGRUND 22. oktober 2007 KRIMINALITET OG SOCIAL BAGGRUND Af Niels Glavind Skal man tegne en social profil af et samfund, kan man ikke nøjes med samfundets solside. Man må også se på dets skyggesider. Kriminalitet

Læs mere

Børn og unge. i politiets døgnrapporter. Hvem og hvorfor? Grønlands Arbejdsgiverforening 2004 Kirsten Ørgaard Jette Jensen.

Børn og unge. i politiets døgnrapporter. Hvem og hvorfor? Grønlands Arbejdsgiverforening 2004 Kirsten Ørgaard Jette Jensen. Børn og unge i politiets døgnrapporter Hvem og hvorfor? Grønlands Arbejdsgiverforening 2004 Kirsten Ørgaard Jette Jensen Sponsoreret af: nunatta naqiterivia Børn og unge i politiets døgnrapporter Hvem

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Brogården 27. september 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Afgørelser En afgørelse kan gives både mundtligt og skriftligt, den skal

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

Charlotte Møller Nikolajsen

Charlotte Møller Nikolajsen Charlotte Møller Nikolajsen Indhold INDLEDNING 2 KORT RIDS AF UNDERSØGELSENS RESULTATER 3 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING MED BOGEN DEN NYE ULIGHED VED LARS OLSEN 4 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING

Læs mere

I gennem 2012 har der været en positiv udvikling i arbejdet i SSP lokalgrupperne og SSP-lærersamarbejdet. 3/19

I gennem 2012 har der været en positiv udvikling i arbejdet i SSP lokalgrupperne og SSP-lærersamarbejdet. 3/19 SSP årsrapport 2012 Indhold 1. Indledning... 3 2. Samarbejder... 4 2.1 Forebyggelseskonsulenter... 4 2.2 Det Kriminalpræventive Råd (DKR)... 4 2.3 Videns- og Specialrådgivningsorganisation (VISO)... 4

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET. sammen møder vi udfordringerne. YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere

HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET. sammen møder vi udfordringerne. YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET sammen møder vi udfordringerne YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere INDHOLDSFORTEGNELSE: Introduktion... 3 Ungeteamets kerneydelse... 3

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Gør det noget det virker?

Gør det noget det virker? Familie & Evidens Center 1 Gør det noget det virker? Familie & Evidens Center Giver udsatte børn og unge et bedre liv 2 Indholdsfortegnelse 3 Allerød indholdsfortegnelse Brøndby Mød FEC Skole Forældre

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2011 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik 2014-2018 Indhold Handleplanens overordnede indsatser... 3 Aktivitetsoversigt... 5 Forebyggende arbejde... 5 Tværfagligt samarbejde... 8 Kompetenceudvikling

Læs mere

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung.

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. LOVREGLER MED MENING Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

Handlingsplan 2014-2018

Handlingsplan 2014-2018 Handlingsplan 2014-2018 SSP Fredensborg INDHOLD Indledning.......1 Ansvarsfordeling i forhold til handlingsplanen.......2 Generel forebyggelse..........4 Specifik forebyggelse...... 5 Fokuspunkter...7

Læs mere

1. SAMMENDRAG... 5 2. UNDERSØGELSENS BAGGRUND OG FORMÅL...11

1. SAMMENDRAG... 5 2. UNDERSØGELSENS BAGGRUND OG FORMÅL...11 1 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG... 5 2. UNDERSØGELSENS BAGGRUND OG FORMÅL...11 2.1 BAGGRUND... 11 2.2 FORMÅL... 11 3. MÅLGRUPPE...13 4. TRIVSEL...16 4.1 GENEREL TRIVSEL... 16 4.1.1 Ensomhed... 16 4.1.2

Læs mere

YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder. Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen

YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder. Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen Ungeindsatsen Socialcenter Vest YOT Team YOT Inddragelse af de unge og

Læs mere

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Ambitioner for det sociale arbejde på ungeområdet Tæt på Familien - en omstilling af ungeområdet Børn og unge, der vokser op i en familie

Læs mere

Et tilbud til 10 kriminalitetstruede familier i Bispehaven & Gellerup

Et tilbud til 10 kriminalitetstruede familier i Bispehaven & Gellerup By- og Boligudvalget 2013-14 BYB Alm.del endeligt svar på spørgsmål 84 Offentligt EN NY START EN NY START Januar 2014-december 2015 Et tilbud til 10 kriminalitetstruede familier i Bispehaven & Gellerup

Læs mere

Anbringelsesstatistik 2007 Døgninstitutionen Birkely

Anbringelsesstatistik 2007 Døgninstitutionen Birkely Anbringelsesstatistik 007 Døgninstitutionen Birkely År 007 har på mange måder været et skælsættende år. Året har også budt på mange opgavemæssige udfordringer og åbnet mulighed for at afprøve nye løsninger

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot Hotspot -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010 www.kk.dk/hotspot Hotspotprogrammet Det kortsigtede formål med Hotspot er At genskabe oplevelsen af tryghed

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2012 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge. - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg

Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge. - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg

Læs mere

TIDLIG INDSATS BETALER SIG!

TIDLIG INDSATS BETALER SIG! TIDLIG INDSATS BETALER SIG! SAMFUNDSØKONOMISKE KONSEKVENSER AF TIDLIG INDSATS PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE MAJBRITT SKOV OG LOUISE FINDSEN RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING A/S INDHOLD Baggrund for

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene

Læs mere

UNGEPROFILUNDERSØGELSE TØNDER KOMMUNE 2010

UNGEPROFILUNDERSØGELSE TØNDER KOMMUNE 2010 Forside UNGEPROFILUNDERSØGELSE TØNDER KOMMUNE 2010 TRIVSEL, SUNDHED, RUSMIDLER MV. Ungeprofilundersøgelse 2010 af Jesper Lilhauge Læborg Konsulentfirmaet Lilhauge Svarrer i samarbejde med 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ishøj Kommunes Exit-program En vej ind En reaktiv kriminalitetsforebyggende indsats

Ishøj Kommunes Exit-program En vej ind En reaktiv kriminalitetsforebyggende indsats Ishøj Kommunes Exit-program En vej ind En reaktiv kriminalitetsforebyggende indsats Formålet med Ishøj Kommunes reaktive kriminalitetsforebyggelsesindsats er, at skabe muligheder og betingelser for, at

Læs mere

- 147 - Bilag 2. Ialt Kriminal- Ordens- Uoplyst. Hillerød 61 38 23 Hjørring 36 22 5 9 Århus 106 103 3

- 147 - Bilag 2. Ialt Kriminal- Ordens- Uoplyst. Hillerød 61 38 23 Hjørring 36 22 5 9 Århus 106 103 3 - 147 - Bilag 2. statistiske undersøgelse af anvendelsen af ransagning. Til brug for udvalgets vurdering af anvendelsen af ransagninger og fremgangsmåden ved disse har politikredsene Hillerød, Hjørring

Læs mere

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen Leder konkret viden Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden Henvend dig til ledelsen Skole-og dagtilbudschef Merethe Madsen tlf. 64 82 81 71 Aftal med ledelsen

Læs mere

Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016

Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016 Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Visioner...

Læs mere

Notat. Underretninger i perioden 1. januar 2013 31. december 2013

Notat. Underretninger i perioden 1. januar 2013 31. december 2013 Notat Dato Skrevet af Journal nr. 3. januar 214 Kåre Strøm 11/1472 Underretninger i perioden 1. januar 213 31. december 213 Børneudvalget (BU) besluttede på sit møde den 27. februar 213 sag nr. 544, at

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

Analyse 8. september 2014

Analyse 8. september 2014 8. september 2014 Børn med ikke-vestlig baggrund har klaret sig markant dårligere i den danske grundskole gennem de seneste ti år Af Kristian Thor Jakobsen og Katrine Marie Tofthøj Personer med ikke-vestlig

Læs mere

UngeSamtalen Udarbejdet af UngeBasen Randers Kommune 2014

UngeSamtalen Udarbejdet af UngeBasen Randers Kommune 2014 1 Kontaktpersonens navn: Den unges navn: Dato: 2 Boligforhold Profil 1: Jeg er meget tilfreds med at bo på Rismøllegården og har det godt med de andre beboere og personalet. Profil 2: Jeg er hovedsagligt

Læs mere

Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier

Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier Kompetenceoversigt Sagsbehandler/rådgiver Formand Børne- og FU Ungeudvalget Andre AND Børne- og U Uddannelsesudvalget Områdeleder Visitationsudvalg VIS

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

Projektgruppen består af:

Projektgruppen består af: Forord Der er et helt grundlæggende behov for dialog, der bygger på tillid og tryghed, såfremt man skal have mulighed for at få taleret i andre menneskers liv. En bekymringssamtale kan gennemført under

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM RINGPARKEN. Initiativaftale mellem Slagelse Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM RINGPARKEN. Initiativaftale mellem Slagelse Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM RINGPARKEN Initiativaftale mellem Slagelse Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Vi forebygger kriminalitet

Vi forebygger kriminalitet et i Haderslev Kommune Vi forebygger kriminalitet Hvad er et? et i Haderslev Kommune er et netværk for de personer og grupper, som arbejder med kriminalitetsforebyggelse blandt kommunens unge. et er både

Læs mere

Kan man forudsige børns senere kriminalitet?

Kan man forudsige børns senere kriminalitet? Kan man forudsige børns senere kriminalitet? Mogens Nygaard Christoffersen SFI THE DANISH NATIONAL CENTRE FOR WELFARE RESEARCH Firkantens byggelegeplads 1973-80 Problemstillinger: Kan man forudsige kriminalitet

Læs mere

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune Retningslinier for Video-overvågning i Faxe Kommune Formål Formålet med i Faxe Kommune er at beskytte kommunens ejendomme og værdier mod kriminelle handlinger samt tilføre tryghed for ansatte i kommunen

Læs mere

Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro

Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0.-9. klasser på Ydre Nørrebro De fire skoler på Ydre Nørrebro;

Læs mere

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2013 Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Plejefamilier Institutioner Opholdssteder Efterskoler og Kostskoler Godkendt i Kommunalbestyrelses

Læs mere

Social Pædagogisk Indsats Team. "Hvordan håndterer vi de unge, der ikke vil i skole?"

Social Pædagogisk Indsats Team. Hvordan håndterer vi de unge, der ikke vil i skole? Social Pædagogisk Indsats Team "Hvordan håndterer vi de unge, der ikke vil i skole?" 1. Indledning SPIT har som en del af vores kontinuerlige udvikling besluttet at afholde jævnlige læringsmøder, som primært

Læs mere

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING Risikostyring - tag vare på dit, mit og vores - og på dig selv og os PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING 1 Definition Ved videoovervågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning

Læs mere

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund www.albertslund.dk 1 STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS INDHOLDSFORTEGNELSE Den kriminalpræventive indsats

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2013 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Aabenraa Esbjerg Fanø Haderslev Sønderborg Tønder Varde Vejen Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed,

Læs mere

2013 Orion - Region Hovedstadens Psykiatri Bo- og rehabiliteringstilbudet Orion. Pårørende til beboere i Orion

2013 Orion - Region Hovedstadens Psykiatri Bo- og rehabiliteringstilbudet Orion. Pårørende til beboere i Orion 2013 Orion - Region Hovedstadens Psykiatri Bo- og rehabiliteringstilbudet Orion Pårørende til beboere i Orion Pårørende til beboere i Orion Pårørende og netværk er en vigtig del af menneskers liv og vi

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget)

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Oluf Engell Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Partner Tlf 33 34 50 00 oe@bruunhjejle.dk

Læs mere

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD HVAD SIGER LOVEN? HVAD SIGER LOVEN? Som fagperson i Børne- Familieforvaltningen er der forskellige lovgivninger og bekendtgørelser, som danner rammen for indsatsen og vores samarbejde omkring børn og unge.

Læs mere