Alle udvendige overflader over terræn omkring sokler og lyskasser. langs alle facader mellem terræn og murværk. Samt lyskasser.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alle udvendige overflader over terræn omkring sokler og lyskasser. langs alle facader mellem terræn og murværk. Samt lyskasser."

Transkript

1 Bygningsdelkort (12.)01 Sokler og lyskasser Sagsnr.: 0836 Dato Hovedgruppe (1.) Undergruppe (12.) Omfatter Lokalisering Alle udvendige overflader over terræn omkring sokler og lyskasser langs alle facader mellem terræn og murværk. Samt lyskasser. Opbygning Sokkel mod gade: Pudset sokkel på underlag af tegl, med efterfølgende maling. Alle ydervægge er massive og grundmuret. Sokkel mod gård: Lyskasser mod gade: Lyskasser mod gård: Sokkelen mod gård er opbygget som pudset sokkel på underlag af tegl, med efterfølgende maling. Soklen er på gårdsiden enkelte steder ført op til underkant vindue. Lyskasser mod gade er muret i tegl, disse lyskasser er sandsynligvis fra bygningens opførsel. Lyskasser mod gade er afsluttet med rist. Lyskasserne fremstår ubehandlet. Lyskasser mod gård er renoveret med insitustøbt bund og afløb, med sidder opmuret med letklin kerbetonblokke, ført over terræn, som efterfølgende er pudset og malet. Tilstand Sokkel mod gade Da puds og maling er ført helt ned til terræn er her opsugning, dette bevirker at maling buler ud og enkelte steder ikke har vedhæftning på bagvedliggende puds, dette skyldes at denne ikke er diffusionsåben. Der er flere steder fine revner i pudslaget på sokkelen, det er dog svært at registrerer omfanget, grundet malingen. Over kældervindue ligger en stålbjælke, denne er ilagt ved opførelsen og er ikke korrosionsbehandlet, har været udsat for fugt, derfor har den rustsprængt sokkelpudsen, så stålbjælken er blotlagt. Ved syn fra bagside er det tydeligt at hele bjælkegruppen er voldsomt tæret. Sokkel mod gård Da puds og maling er ført helt ned til terræn er her opsugning, dette bevirker at maling buler meget ud og mange steder ikke har vedhæftning på bagvedliggende puds, dette skyldes at malingen ikke er

2 diffusionsåben. Der er flere steder større revner i pudslaget på sokkelen, det er dog svært at registrerer omfanget af finere revner, grundet malingen. Ved overgang fra ydervæg til sokkel omkring trappetårne, ligger et fremspring. I dette fremspring forekommer store revner, hvilket bevirker at vand ledes ind bag sokkelen og fremkalder yderligere frostspringninger samt opfugtning af kælderydervæg. Lyskasser mod gade Stærkt nedbrudt, betonflager skaller af og flere lyskasser har forskubbet sig i forhold til original position, grundet tung trafik fra gaden. Lyskasserne er ikke oprenset og der er bevoksninger i mange kasser. Stålristene er stærkt nedbrudte og flere riste er kollapset, levetid er udtjent. Lyskasser mod gård Fremstår malet og nyrenoveret, enkelte steder er der skader i pudsen på letklinkerbetonblokkene. Da lyskasserne befinder sig i skyggesiden og i fugtigt miljø findes der stærke algedannelser på lyskassens sider og bund. Vedligehold Sokkel mod gade Ved første vedligeholdsinterval afrenses maling ved sandblæsning så overfladen er fri for malerrester. Behandles efterfølgende i henhold til MBK V8563 D1 I forbindelse med overligger over vindue ligger en blotlagt bjælkegruppe. Ved første vedligeholdesinterval udskiftes denne bjælkegruppe. Ingeniør kontaktes for at udføre særskilt projekt herom. Sokkel mod gård Ved første vedligeholdinterval afrenses maling ved sandblæsning så overfladen er fri for malerrester. Behandles efterfølgende i henhold til MBK V8563 D1 Ved første vedligehold etableres zink- eller aluminiumsinddækninger over alle fremspring i sokkelen ved trappetårne, denne monteres iht. producents anvisninger Lyskasser mod gade Oprenses grundigt for blade og bevoksninger på grund af fare for opstuvning ved stoppet afløb. Det anbefales ved første vedligehold at lyskasserne reetableres efter samme konstruktionsprincip som lyskasser mod gård, dog skal anvendes udstøbningsblokke armeret med 1Y12, udstøbt med beton 25 som lyskassevæg. Efterfølgende vedligehold af lyskassen skal ske i henhold til MBK V8563 C i samme nuance som eksisterende.

3 Lyskasseriste udskiftes da disse er udtjente, leveres korrosionsbehandlet i henhold til korrosionskategori C5-I. Lyskasser mod gård Behandles iht. MBK V8563 C i samme nuance som eksisterende. Renoveringsinterval Pudsreperationer 20 år Maling 10 år Lyskasser 80 år Lyskasserist 60 år Økonomi Alle priser er eksl. Stillads

4 Lyskasseriste er rustet op og enkelte steder er disse kollapset. Sokkel mod gård Lyskasser mod gård opbygget af letklinkerbetonblokke. Med algebevoksninger. Afskallinger ved overligger i sokkel mod gade, muret ind i sokkel, ved første vedligeholdesinterval udskiftes denne bjælkegruppe.

5 Oversigtsfoto af lyskasse, væggene er trykket ind. Lyskasse er ikke oprenset.

6 Bygningsdelkort (13.)01 Terrændæk Sagsnr.: 0836 Dato Hovedgruppe (1.) Undergruppe (13.) Omfatter Lokalisering Alle synlige overflader på terrændæk i kælder Kælder Opbygning Terrændæk Generelt er lagt betonplade på underlag af jord, varmekælder er betonpladen belagt med puds af nyere dato. Generelt er hele betonpladen opfugtet. Tilstand Terrændæk Gulvet er i kælderen generelt meget forvitret grundet opstigende fugt, og på grund af forvitring fremstår gulvet meget ujævnt og pudsrester omkring på gulvet er tydeligt. I varmekælder er pudsen på gulvet sluppet mange steder på grund af den opstigende fugt, derfor virker dette gulv fjedrende og ved banketest lyder dette skruk. Vedligehold Kældergulv rengøres / fejes for løs puds, ved større huller eller ujævnheder repareres dette med puds eller lignende. I varmekælderen bankes pudsen som er skruk op og gulvet pletspartles. Da hele kælderens kældergulv / terrændæk er opfugtet anbefales det at etablerer yderligere ventilation i kælderrummene. Renoveringsinterval Pudsreparationer Efter behov Fejning Efter behov Økonomi Alle priser er eksklusiv byggepladsmæssige foranstaltninger

7 Kældergulv opfugtet og løs puds ligger over alt med forhøjninger og fordybninger. Væg til opbevaringsrum er placeret direkte på betondækket.

8 Bygningsdelkort (21.)01 Kælderydervæg Sagsnr.: 0836 Dato Hovedgruppe (2.) Undergruppe (21.) Omfatter Lokalisering Opbygning Tilstand Alle synlige vægoverflader i kælder Kælder Kælderydervægge er grundmuret med en kalkmørtel, indvendig overflade fremstår som blankt murværk. I varmekælderen fremstår kælderydervæggene som filset. I enkelte kælderrum er kælderydervæggen beklædt med lette trækonstruktioner. Omkring bitrapperne er kælderydervæggen malet. Kælderydervæggene er stærkt opfugtet til omkring underkant etagedæksbjælker, og visse steder til over etagedæksniveau. Dette bevirker at bjælkeender i etagedækskonstruktionen udsættes for fugtigt miljø og råd og svamp kan opstå. Dette skyldes at kælderydervæggen er grundmuret og at dræning omkring bygning højest sandsynligt ikke fungerer korrekt. Især omkring bitrapper er kælderydervæggen opfugtet meget højt, dette kan skyldes at denne er malerbehandlet med en diffusionstæt maling. Grundet fugtigheden i væggene forvitrer fugerne i kælderydervæggene. Lette trækonstruktioner er ophængt på kælderydervæggene i boligforeningens mødelokale samt enkelte kælderrum, disse er meget nedbrudte og da ventilation omk. Kælderydervæggenes inderside er nødvendig for fjernelse af fugt, derfor er fugthøjden i disse områder væsentligt højere end i resten af kælderen. I varmekælderen er efterfølgende foretaget en filsning, ved hærdningen af denne har den trukket saltene i kælderydervæggen ud af murværket, derfor fremstår denne væg med stærke saltudblomstringer. Belægningen omkring kælderydervægge er udført som fliser med ringe fald væk fra bygningen, derved ledes vand ned langs kælderydervæggen. Vedligehold Ved første vedligehold fjernes alle lette beklædninger på kælderydervæggen, så murværk fremstår blankt.

9 Opfugtning af murværk skyldes sandsynligvis manglende ventilation i kælder samt kappilar opsugning i kælderdæk og vægge, det anbefales af hvert andet beklædningsbræt mellem kælderrummene fjernes for at skabe bedre ventilationscirkulation, dette sker ved første vedligehold. Da det er svært at vurderer om den naturlige ventilation i kælderen er tilstrækkelig via vinduesstudse anbefales det at lade kælderen ventilerer via den øgede ventilationscirkulation i en periode på 1 år, hvorefter situationen revurderes og eventuel mekanisk ventilation eller fugtstyret affugter samt fald på omkringliggende belægninger, skal overvejes. Fugerne i kælderydervæggen er mange steder meget forvitret, disse rengøres lokalt og kradses ud, hvorefter de fuges om med en KC50/50/700, bemærk at som følge af salte i kælderydervæggen kan der ske saltudblomstringer på fugerne, og dermed også forringet levetid. Ved bitrapper er kælderydervæggen behandlet med en diffusionstæt maling, denne renses af så der står blankt murværk til overkant udvendig sokkel, denne pudses efterfølgende med saneringspuds og males i samme nuance som eksisterende med silikatmaling. Ved efterfølgende vedligehold afrenses vægoverfladen for malerrester. Der vil komme en synlig overgang mellem silikatmaling og eksisterende plastmaling. Ved saltudblomstringer i varmekælderen kan der foretages efterreparationer af dette murværk, statisk eller byggeteknisk har saltudblomstringerne ikke de store konsekvenser. Hvis reparation af denne besluttes, renses vægoverfladen af, så der står blankt murværk. Der ligges efterfølgende en puds af typen saneringspuds. Renoveringsinterval Fugereparationer 12 år Pudsreparationer 35 år Silikatmaling 15 år Økonomi Alle priser er eksl. byggepladsmæssige foranstaltninger.

10 Ydervæg med let beklædning omk. Mødelokale for boligforening. Beklædning fjernes Kælderydervæg omk. Trappeskakt mod gård, Kælderydervæg tydeligt opfugtet. Kælderydervæg med let beklædning i kælderrum mod gavl. Let beklædning fjernes. Saltudblomstninger på kælderydervæg mod gade i varmekælder.

11 Bygningsdelkort (21.)01 Ydervægge Sagsnr.: 0836 Dato Hovedgruppe (2.) Undergruppe (21.) Omfatter Alle udvendige vægoverflader incl. Murkroner og gesimser over terræn eksl. Sokkel og indvendige overflader. Lokalisering -- Opbygning Facade i stueetage både mod gård og gade, opbygget af massivt murværk opmuret med kalkmørtel. Facaden fremstår pudset med vandrette friser dette er malerbehandlet. Stueetagens pudsede ydervæg er afsluttet med pudset og malet gesims. Overliggere over vinduer og døre fremstår som buede rulleskifte med supplement af ståldragere. Facade fra 1-4 etage opbygget af massivet murværk opmuret med kalkmørtel, facade fremstår som blankt murværk. Mod gade er anvendt røde massiv tegl, der er placeret pudsede gesimser mellem 1. og 2. etage samt mellem 3. og 4. etage, samt murkrone, gesimser fremstår som rå puds. Mod gården er anvendt gule massivtegl med gennemgående vandrette bånd i 2 skifter over og under vindue, der er placeret pudset gesims mellem 3. og 4. etage samt murkrone i blankt murværk. Overliggere over vinduer og døre fremstår som buede rulleskifte med supplement af ståldragere. Ydervæg ved bitrapper opmuret af massivt murværk med kalkmørtel, facade fremstår som blankt murværk. Ydervæggen starter i forbindelse med afslutning af forhøjet sokkel med fremspring. Der er anvendt gule massivtegl med gennemgående vandrette bånd i 2 skifter over og under vindue i forbindelse med båndene i resterende facade. Der er placeret pudset gesims mellem 3. og 4. etage samt murkrone i blankt murværk. Lodposter mellem hjørnevinduer og i karnapper og ved hushjørner, disse er nyligt skiftet, fremstår som beton med rug overflade samt enkelte mindre vandrette friser. Brystninger under vinduer er af 1/1-stens massivt murværk opmuret i kalkmørtel, flere steder er placeret en radiator eller der er efterisoleret på andelshavers eget initiativ. Karnapperne var der ikke adgang til ved eftersynet, ifølge tegningsmateriale. Karnappen er opbygget af 1/1-stens massivt murværk med brystninger som beskrevet tidligere. Hele karnappen

12 fremstår pudset med dekorationer. Bæringer er af stålprofiler rager ind i eksisterende bjælkelag. Øverste etage på karnappen er udnyttet til altan med værn af beton samt nyudført afløb ført eksternt på bygningen til terræn. Tilstand Facade i stueetage På grund af malerbehandling kan bagvedliggende puds eller murværk ikke registreres. Malingen er ikke diffusionsåben og slipper samt buler flere steder ud og har derved ingen vedhæftning på bagvedliggende puds. Samme tilstand er gældende for gesimsen, her er algebevoksninger på grund af de mere vandrette overflader. Facader fra 1-4 etage samt bitrapper Generelt på facaderne kan det konstateres at der flere steder er repareret revner omkring brystninger og over vinduer i rulleskiftet. Fugerne er generelt forvitrede og stenene er misfarvede, grundet vejrlig og forurening. Mod gaden er facader på flere sten skallet af grunde frostsprængninger, dette er især tydelig omkring gesimsen mellem stueetagen og 1. sal, samt ved hushjørnet og gavl mod nr. 14. Gavl mod gård er meget kold, dette konstateres især i nr th. Tapetet indvendig har store dampbuler, og slipper, der lugter fugtigt i lejligheden. Dette tyder på at damp kondenserer på indvendig side at gavlydervæggen, da denne ikke er isoleret. Ydervæggene i og omkring bitrappeskaktene revner, dette er især tydeligt i stikkene i sideliggende ydervægge ved begge trappeskakte. I og omkring stikket i øverste vindue ved bitrapperne er her voldsomme gennemgående revnedannelser. Lodposter Lodposter mellem vinduer omkring bygningshjørne samt ved karnapper er for nylig udskiftet, disse fremstår i fin stand Karnapper Karnapperne er for nylig pudsrepareret og fremstår i fin stand, øverste altan har tidligere været utæt ned til underbo, derfor er der udført et eksternt afvandingssystem som føres til terræn. Vedligehold Facade i stueetage Ved første vedligeholdsinterval afrenses maling ved sandblæsning så overfladen er fri for malerrester. Behandles efterfølgende i henhold til MBK V8563 D1, ved eventuelle revner pudsrepareres disse. Malede gesimser over stueetage males med algemiddel. Facade 1. til 4. Etage Facade vaskes og afrenses ved højtrykspuling med modificeret tryk.

13 Ved første vedligehold kradses alle fuger ud og nye fuger lægges, eksklusiv pudsede overflader. Ved efterfølgende vedligehold repareres krakelerede eller forvitrede fuger. Sten med frostsprængte facader udskiftes, indmures med en KC50/50/700 mørtel. Synlige revner i udvendigt murværk repareres og fuges op, revnerne er især lokaliseret ved stik over vinduer samt brystningspartier. Ved første vedligehold repareres murværk over øverste stik i bitrappeskaktene, disse injiceres med indsprøjtningsmørtel og fuges om, samt males indvendigt med maling svarende til eksisterende. Lodposter Lodposterne vaskes og afrenses ved højtrykspuling med modificeret tryk. Ved eventuelle revner i lodposterne repareres disse. Karnapper Pletvis pudsreparation på karnapperne, ved eventuelle revner åbnes der omkring denne og revne udbedres. Bemærk at der på karnapperne er bevaringsværdige facadedekorationer og disse skal bevares samt vedligeholdes så de fremstår intakte. Renoveringsinterval Maling af facader i stueetage 12år Udskiftning af sten 15år Pudsreparationer 15år Omfugning af murværk 15år Udbedring af revner 15år Økonomi Alle poster er eksklusiv byggepladsmæssige foranstaltninger.

14 Murværk mod gård med forvitrede fuger og misfarvede sten Fugereparation i facade mod gade Murværk i gavl med forvitrede fuger og misfarvede sten.

15 Bitrappetårn med omfattende revnedannelser omkring øverste vindue. Overdigtsfoto set fra gården Indgangsparti fra gården ved bitrappe

16 Afskallede facader på sten, disse udskiftes. Stueetage mod gade Karnap mod gade, fremstår pudset

17 Oversigtsfoto set fra Oversigtsfoto set fra Valby langgade

18 Bygningsdelkort (22.)01 Etagedæk Sagsnr.: 0836 Dato Hovedgruppe (2.) Undergruppe (22.) Omfatter Alle etagedæk og lofter i fællesarealerne eksklusiv trappereposer. Lokalisering -- Opbygning Etagedæk over stueetage til over 4. Etage, er opbygget på bjælkelag som spænder fra ydervæg til bærende hovedskillevæg, etagetækket er sandsynligvis opbygget med indskud på indskudsbrædder. Gulvbrædder af massiv fyr og loftkonstruktioner er af puds på strå og forskallingsbrædder Etagedæk mellem kælder og stue, er opbygget på bjælkelag som spænder fra ydervæg til bærende hovedskillevæg, disse ligger knas med murværk. Der kan ikke nedefra lokaliseres noget indskud og der er flere steder forsøgt isoleret med bats på over fastmonteret masonitplade. Gulvbrædder af massiv fyr. Etagedæk mellem 5. etage til tagetage er opbygget på bjælkelag som spænder fra ydervæg til bærende hovedskillevæg. Gulvbrædder af massiv fyr. Der er tidligere indblæst mineraluldsgranulat og etagedækskonstruktionen via huller foretaget oppefra, der er ydermere lagt ekstra el i etagedækskonstruktionen for lampeudtag, ligeledes oppefra. Tilstand Etagedæk over stueetage til over 4. Etage Svært at registrerer svigt heri uden destruktivt indgreb. Etagedæk mellem kælder og stue Fugt på grund af kappilar opsugning fra teglvægge og den høje luftfugtighed er alle bjælkeender opfugtet til omk %. Der er under hushjørnet mod gaden konstateret enkelte rådne bjælker med skimmel og muligvis svamp, omkring en gennemføring for afløb og vand. Her er en utæthed i en af disse installationer. Etagedæk mellem 5. etage til tagetage Fremstår tør og sund da der for nylig er lagt nyt tag og isoleret. Vedligehold Etagedæk over stueetage til over 4. Etage

19 Andelshaverne er selv ansvarlig for eventuel udbedring af revner i loft eller svigt i gulv i egen lejlighed. Hvis svigt i bærende konstruktion sker, kontaktes ingeniør. Etagedæk mellem kælder og stue Ved eftersyn er projekteret ekstraisolering mellem etagedæksbjælkerne, dette udføres i Der er ved kælderrum ved hushjørnet konstateret en utæthed i en af de gennemførende installationer. Utætheden standses så hurtigt som muligt og bjælkerne omkring injiceres med indsprøjtning af Boracol, samt 2 malerbehandlinger. Da bjælkerne er opfugtet på grund af den høje luftfugtighed og især ved bjælkeender kan vedligehold ikke vurderes før kælderen er ventileret og prøveperioden er udløbet. Bjælkerne i etagedækskonstruktionen gennemgås for svigt. Etagedæk mellem 5. etage til tagetage Gennemgås for våde pletter for utætheder i taget. Renoveringsinterval Gennemgang af etagedæksbjælker 2 år Gennemgang af våde pletter på loft 2 år Økonomi Alle priser er eksklusiv byggepladsmæssige foranstaltninger.

20 Fugtmåling på etagedæksbjælke nær hovedskillevæg, opfugtet på grund af opstigende fugt i tegl. 30% målt Fugtmåling ved udveksling i etagedæk ved gangareal i kælder. 31% målt Utæthed ved kælderrum i kælder, tydelige svampedannelser på underside af loftsbeklædning.

21 Bygningsdelkort (22.)01 Indvendige vægge Sagsnr.: 0836 Dato Hovedgruppe (2.) Undergruppe (22.) Omfatter Alle indvendige vægge i fællesarealerne, dvs. omk. Trappeskakte og i kælderarealerne. Lokalisering -- Opbygning Tilstand Alle indvendige vægge er grundmuret massiv tegl i varierende tykkelser afhængig af niveau. Indvendige vægge fremstår generelt pudset og malet i trappeskaktene, i kælderen fremstår indervæggene malet med silikat eller kalk. Indervægge i trappeskakte Det er tydeligt at disse vægge har været hyppigt vedligeholdt, da de fremstår fine og glatte. Indervægge i kælder Som beskrevet i blad nr. (21.)01 Kælderydervægge er disse meget opfugtet og fuger krakelerer, forvitre og falder ud. Dette skyldes kappilar opsugning, som visse steder når op til underkant bjælkelag. Over murhuller i bærende vægge i kælderen er placeret dragere i træ og enkelte steder er disse dragere af stål uden korrosionsbehandling og er derfor stærkt angrebet af rust. Kælderen er sektioneret med lette skillevægge med beklædning af rugpløjede brædder, disse er placeret direkte på kældergulvet og derfor er flere brædder i bunden opfugtet på grund af kappilar opsugning i kældergulvet. Der er flere steder foretaget gennemføringer for installationer, de fleste er foretaget efter bygningens opførelse. Vedligehold Indervægge i trappeskakte Indvendige vægge i trappeskakte males i henhold til MBK V2582I og eventuelle revner udbedres. Males i samme nuance som eksisterende. Indervægge i kælder Fugerne i kælderindervæggene er mange steder meget forvitret, disse rengøres lokalt og kradses ud, hvorefter de fuges om med en KC50/50/700, bemærk at som følge af salte i kælderydervæggen kan der ske saltudblomstringer på fugerne, og dermed også forringet levetid. På grund af forringet ventilation i kælder fjernes hvert andet bræt i skillerumsvæggene som beskrevet i (21.)01, de resterende brædder står

22 knas med kældergulv og bliver derfor opfugtet og skimmel samt svamp kan dannes herpå, derfor fjernes 2cm af beklædningsbrættets bund så ikke de har direkte kontakt med kældergulvet. Overliggere af stål er rusten i en sådan grad at disse trænger til udskiftning, disse erstattes af tilsvarende bjælke i samme dimensioner, korrosionsbehandlet i henhold til korrosionsklasse C3. Renoveringsinterval Maling 15år afh. slitage Fugereparationer 12år Økonomi Alle priser er eksklusiv byggepladsmæssige foranstaltninger.

23 Kældervæg i kælder fremstår malet med kalk eller silikat Fuger forvitrer i kælderindervæggene Beklædningsbrædder står knas på beton. Hvert andet bræt fjernes op de nederste 2 cm af hvert resterende bræt fjernes. Gennemføringer i kælderindervæg, de fleste gennemføringer er foretaget efter bygningens opførsel.

24 Gennemføring og overligger af træ Forvitrede fuger.

25 Bygningsdelkort (24.)01 Hovedtrappe Sagsnr.: 0836 Dato Hovedgruppe (2.) Undergruppe (24.) Omfatter Lokalisering Opbygning Alle indvendige hovedtrapper og reposer ifbm. disse, samt vægoverflader. Og døre fra lejlighederne Ved alle opgange mod gaden Trapper og reposer er opbygget af bærende bjælker og vanger af træ. Udformet som en toløbs-trappe med midterreposer. Linoliumsbeklædte trin og reposer samt malede stødtrin og sidevanger samt værn. Underside af reposer og trappeløb er pudset og malet. Alle flader er afsluttet med lister eller fodpaneler. Indvendige trappeskaktvægge opbygget af massiv tegl, pudset og malet med plastmaling. Malede trædøre med profilerede malede gerekter af træ. Tilstand Trapper og reposer Hovedkonstruktionerne fremstår intakt. Malede overflader er slidte og trænger til vedligehold, trædefladerne af linoleum på trin og reposer er slidt. Det konstateres at der på undersiden er enkelte skrammer i pudslaget og malingen på undersiden af trappeløbene og reposerne. Maling på håndlisterne på værn er slidt og der er enkelte skrammer på balustre. Trappeskaktvægge Disse vægge er for nylig malerbehandlet og fremstår fine og intakte. Døre og paneler og værn Døre fremstår pæne og velvedligeholdt, højest sandsynligt vedligeholdt i samme ombæring som væggene. Paneler omkring døre og ved reposer fremstår velvedligeholdt, dog med enkelte skrammer. Vedligehold Trapper og reposer Linoleum skal udskiftes med jævne mellemrum, Linoleum fjernes og lim afrenses på trin og reposer. Nyt linoleum som eksisterende eller efter bygherres ønsker, lægges i lim svarende til 1,5kg/m2 eller med speciallim. Alle kanter afsluttes med kantliste.

26 Maling af vanger af træ udføres i henhold til MBK V 4107 C, i samme kulør som eksisterende. Pudsreparationer med cementfiller pletvist samt maling af underside af trappeløb i henhold til MBK V1533 C, i samme kulør som eksisterende, eller efter bygherres ønsker. Trappeskaktvægge Maling af trappeskaktvægge MBK V 2519 B (vask og spartling) samt MBK V 2635 B (maling). Males i nuance efter bygherres ønsker. Døre og paneler og værn Maling af døre og paneler i henhold til MBK V 4107 C. Males i nuancer i henhold til bygherres ønsker. Indvendig malerbehandling er andelshavers eget ansvar. Renoveringsinterval Linoleum 30 år Maling af vanger 15 år Underside af trappeløb 15 år Trappeskaktvægge 15 år Døre og paneler 15 år Økonomi Alle priser er eksklusiv byggepladsmæssige foranstaltninger. (43)10.42 Fjernelse af linoleum 103kr/m2 (43)16.25 Lægning af linoleum 233kr/m2

27 Bygningsdelkort (24.)02 Bitrapper Sagsnr.: 0836 Dato Hovedgruppe (2.) Undergruppe (24.) Omfatter Lokalisering Opbygning Alle indvendige bitrapper og reposer ifbm. disse, samt vægoverflader. Og døre fra lejlighederne Ved alle opgange mod gården Trapper og reposer er opbygget af bærende bjælker og vanger af træ. Udformet som en delvis spindeltrappe med midterreposer tilpassede trin og stød. Trin og reposer samt malede stødtrin og sidevanger samt værn er af træ. Underside af reposer og trappeløb er pudset og malet. Alle flader er afsluttet med lister eller fodpaneler. Indvendige trappeskaktvægge opbygget af massiv tegl, pudset og malet med plastmaling. Malede trædøre med profilerede malede gerekter af træ. Tilstand Trapper og reposer Hovedkonstruktionerne fremstår intakt, dog er nederste del af trappen mod kælder stærkt opfugtet. Malede overflader er slidte og trænger til vedligehold, trædefladerne på trin og reposer er meget slidt. Det konstateres at der på undersiden er enkelte skrammer i pudslaget og malingen på undersiden af trappeløbene og reposerne. Maling på håndlisterne på værn er slidt og der er enkelte skrammer på balustre. Trappeskaktvægge Disse vægge fremstår afskallet og med enkelte revner i ydervæg ved øverste etage. Nederste del af væggen mod kælder er stærkt opfugtet. Døre og paneler og værn Døre fremstår afskallet med enkelte skrammer. Paneler omkring døre og ved reposer fremstår afskallet dog med enkelte skrammer. Vedligehold Trapper og reposer Ved første vedligehold foretaget trinerstatning efter udlusningsmetoden hvor der nedfræses erstatningstræ/slidlag i hver trin, lusen limet til underliggende trin. Udfaldskravet skal være et glat og nævnt trin.

28 Ved første vedligehold fjernes alle stødtrin i kælderetagen for at åbne op for ventilation under nederste trappeløb. Alle trin lakeres i henhold til MBK V6213 C Maling af vanger af træ udføres i henhold til MBK V 4107 C, i samme kulør som eksisterende. Pudsreparationer med cementfiller pletvist samt maling af underside af trappeløb i henhold til MBK V1533 C, i samme kulør som eksisterende, eller efter bygherres ønsker. Trappeskaktvægge Maling af trappeskaktvægge MBK V 2519 B (vask og spartling) samt MBK V 2635 B (maling). Males i nuance efter bygherres ønsker. Behandling af kælderydervæg nederst i trappetårnet er beskrevet under punktet kælderydervægge. Døre og paneler og værn Maling af døre og paneler i henhold til MBK V 4107 C. Males i nuancer i henhold til bygherres ønsker. Indvendig malerbehandling er andelshavers eget ansvar. Renoveringsinterval Trinerstatning 60 år Fjernelse af stødtrin Ved første vedligehold Lakering af trin 15år Maling af vanger 15 år Underside af trappeløb 15 år Trappeskaktvægge 15 år Døre og paneler 15 år Økonomi Alle priser er eksklusiv byggepladsmæssige foranstaltninger. (43)10.42 Fjernelse af linoleum 103kr/m2 (43)16.25 Lægning af linoleum 233kr/m2

29 Fugtmåling i trappevange mod kælder, målt til 25% Nederste trappeløb mod kælder, stødtrin fjernes ved første vedligehold.

30 Bygningsdelkort (24.)03 Udvendige trapper Sagsnr.: 0836 Dato Hovedgruppe (2.) Undergruppe (24.) Omfatter Lokalisering Opbygning Tilstand Alle udvendige trapper Kælder Alle udvendige trapper er udført i beton, mod gården fremstår trapperne ubehandlet, mod gaden er trapperne pudsede med gesimser omkring trappetrin. Trappe mod gade Trapper fremstår intakt som blankt puds med enkelte revner og afskallinger. Vandrette overflader er belagt med alger. Trappe mod gård Trapper fremstår som groft, ru beton med mulighed for at vand han lægge blankt på vandrette overflader. Alle vandrette overflader er stærkt algebelagt. Vedligehold Trappe mod gade Pudsreberationer foretages, ved borthugning og blotlæggelse af revner så revnen står ren. Pudsreparationer foretages herefter afdækket for vejrlig og frost. Behandles efterfølgende med algemiddel. Trappe mod gård og andre vandrette overflader Skadet beton borthugges i max 15mm dybde, så beton fremstår ren og fri for alger og smuds. Hvis armering træffes behandles dette med cementbaseret korrosionsbeskyttelse. Pudslag på min. 20mm lægges og glattes, udføres afdækket for vejrlig og frost. Overfladerne behandles efterfølgende i henhold til ovennævnte vedr. pudsreparationer. Renoveringsinterval Pudsreparationer 20år Algemiddel 5år Betonreperationer Ved første vedligehold Økonomi Alle priser er eksklusiv byggepladsmæssige foranstaltninger

31

32

33 Bygningsdelkort (27.)02 Tag Sagsnr.: 0836 Dato Hovedgruppe (2.) Undergruppe (27.) Omfatter Lokalisering Opbygning Tilstand Alle konstruktioner ifbm. tag. Over 5. sal Tagkonstruktion som københavnertag ved ventileret tagrum med blotlagte hanebånd, indrettet til pulterrum og tørreloft. Spærafstanden er varierende afstanden vurderes til ca. 1,1m. Alle spær er rettet op med 1,5 x 5, lasket på siden af eksisterende spær. I tagkonstruktionen ligger diverse grater og keler, disse kan synes nedefra, da taget for nylig har fået lagt nyt banevareundertag af typen Haloten og sortglaseret teglbelægning på siden af taget hvor hver 3. Tegl er bundet med nakkekramper. Tegl monteret mod gaden, skifer beklædning mod gården, øverst er det skrånende tag belagt med tagpap. Indækninger er foretaget i via dels tegl og dels diverse aluinddækninger. Diverse kviste og skotrender er inddækket med zink, af nyere dato. Øverste skrående flade belagt med tagpap har adgang til taget via tagvindue (boblevindue) fra tagrum. På tagfladen af skifer mod nord er flere steder misfarvninger af malingrester, dette er sandsynligvis sket før oplæggelse af skifferpladerne. På tagflade af skifer mod nord er mange steder algebegroninger på skiferpladerne, dette skyldes af denne tagflade altid står i skygge om at skiferpladerne ikke er behandlet med algemiddel. Ved gennemføring for skorsten ved hushjørne mod vejen, er der i en kantsamling i tagpappen konstateret en utæthed. På opragende brandkam mod naboejendom er lagt tegl i mørtel, en af disse tegl er revnet, højest sandsynlig på grund af persontrafik over denne brandkam. Ved skotrende ved karnap på hushjørne mod Mølle allé og gård, ligger flere teglrester og yderste tegl mod skotrende ligger løst, dette tyder på at yderste tegl mod skotrende ikke er limet. Det konstateres at der i ét (muligvis flere) loftsrum er udført intermistiske loftskonstruktioner efter beboers eget ønske, for at undgå råd og svamp i tagkonstruktionen er det en forudsætning at der er min. 45mm ventileret spalte mellem underside undertag til overside loft/isolering.

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan FALKON A/S A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan Nordre Fasanvej 43 2000 Frederiksberg Medlem af F.R.I. Certificeret Energikonsulentfirma Tlf: 35364500 Fax: 35364570 Mail:

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter E/F Fiskedamsgade 9-11 RIOS RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter Lipkesgade 23 2100 København Ø Tlf.: 3538 7988 Fax: 3538 7938 post@rios.dk www.rios.dk Cvr. nr. 2727 1006 Ejendommen: Fiskedamsgade

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Stevns Tegnestue Rådgivning man kan stole på! Vedligeholdelsesplan. A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009

Stevns Tegnestue Rådgivning man kan stole på! Vedligeholdelsesplan. A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009 Vedligeholdelsesplan A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009 1. Ejendommen: Beliggende Matrikelnummer Bygget Ejer Bebygget areal Etageareal XXX gade København. XX. 1894. A/B XX. 203 m². 1000 m² fordelt på 5 etager.

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx Rekvirent: xxxx. Bygningssynet bliv fortaget d. 15.8.2013 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen, tlf. 30501992, mail ABNI@bygningsbevaring.dk Det blev oplyst at ejendommen

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE Irlandsvej 5 2300 København S Tlf 32 97 01 07 Fax 32 97 01 37 www.eibyeogholmsgaard.dk SAG NR. 99.507 A DECEMBER 1999 E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 1721 København V. T I L S T A N D S V U

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121 Besigtigelsesdato: 13. november 2012 kl. 9,00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 Besigtigelsesdato: Den 05.12.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7217 Oversigt over klagepunkter: 1. Ulovligt gulvafløb. 2. Bagfald på gulv i badeværelset. 3. Utætte fuger i badeværelset. 4. Skade ved loft i badeværelset. 5. Eftergivende gulve

Læs mere

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten.

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten. PROMENADEBYEN Side nr. : 1/34 Bilag: 1 5 ÅRS EFTERSYN Vedr.: Entreprise: Fællesarealer uden foto: Promenadebyen facader og fællesarealer Totalentreprise På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre,

Læs mere

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Dato: 15.01.2015 Udført af: Rune Pedersen & Anders Muff Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES RAPPORT

VEDLIGEHOLDELSES RAPPORT VEDLIGEHOLDELSES RAPPORT Ejerforeningen Brammersgade 2-2A Gennemført og rapporteret af: Christoph Höflich Byggeteknisk konsulent Sanders Forte 1 6400 Sønderborg (+45) 4169 4114 www.hoeflich.dk september

Læs mere

Dansk Bygnings Consult

Dansk Bygnings Consult Tilstandsrapport for ejendommen Edvards Falcks Gade 3-5, København Vurdering af facader, kælder, trapper og tag Rapporten er udført i marts/april 215 Tlf.: 38 86 77 77 eller 2262 89 Firskovvej 6, 1 sal,

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19 ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019 Side 1 af 19 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Generelt.. 4 Bygningsdele.. 6 (12) Fundamenter 6 (21) Teglfacader/ ydervægge...

Læs mere

VINDUER, GÅRD. Tilstandsrapport Teknisk gennemgang af facader, kælder, trapper og tag. Edvard Falcks Gade 3-5, København.

VINDUER, GÅRD. Tilstandsrapport Teknisk gennemgang af facader, kælder, trapper og tag. Edvard Falcks Gade 3-5, København. 68 VINDUER, GÅRD Vinduer imod gård Mange skader er observeret. 69 FACADER, GÅRD Murede og pudsede gårdfacader Mange revner er konstateret! 70 FACADER, GÅRD Murede og pudsede gårdfacader På dette sted udfor

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 8. juni 2012 Udført af: Karina Frid & Dennis Evensen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

5 års gennemgang fællesområder "Nye" fejl/mangler

5 års gennemgang fællesområder Nye fejl/mangler 5 års gennemgang fællesområder "Nye" fejl/mangler lb. nr Område Pkt. Mangelbeskrivelse Udbedres Afvist Besigtiges Kommentar 1 Generelt Kloak/faldstammer: vi skal have slamsuger på, ca. hver 6. mdr. i nogle

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Drift og vedligeholdelse

Drift og vedligeholdelse Bente Naver Ejendomsadministration Gennemgangs rapport 14-10-2014 Vesterbrogade 92, København Drift og vedligeholdelse Kelstrupgaard VVS & Ingeniør ApS Tlf: 28 30 39 17 Kelstrupvej 33. 4560 Vig Mail: vvsing@mail.dk

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8102 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Ulovlige og uautoriserede el-installationer. 2. Ulovlige og uautoriserede vvs-installationer. 3. Defekt faldstamme (revnet og

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Katalog over udvendige bygningsdele omfattet af Lokalplanens og Foreningens bestemmelser. Lokalplan Grøndalsvænge nr. 297 af Maj 1999 Facaderegulativ

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 November 2010 Tag Udskiftning af tagbelægning på tagflader Opretning af underlag på del af tag med svag hældning Opretning af spær, nye lægter

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N38-S1 (851-S297-S) Dato: 13-06-2013 Bygningsejer: Himmerland Boligforening Sankelmarksgade 8-10 9000 Aalborg info@abhim.dk Afdeling: 62, Niels Bohrs Vej Niels

Læs mere

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 23. november 2010 Ejerforeningen Louisegaarden, Ekstraordinær generalforsamling Side 1 Loftprojekt Alternativ

Læs mere

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG DAGSORDEN Velkomst og valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Tilstandsvurdering v/rambøll Renoveringsforslag v/rambøll Økonomi, herunder huslejestigning

Læs mere

Uafsluttede sager for Andelshaverne.

Uafsluttede sager for Andelshaverne. Roskilde d.: 17/2/2013 Uafsluttede sager for Andelshaverne. Hus nr 2 Vinyl i vådrum. Behandling: Svejsninger og rørgennemføring efterses for skader. Vinylen kontrolleres for buler. Få buler i gulvet Hus

Læs mere

29. marts 2010. Vedligeholdelsesplan. Eskildsgade 60 København V

29. marts 2010. Vedligeholdelsesplan. Eskildsgade 60 København V 29. marts 2010 Vedligeholdelsesplan Eskildsgade 60 København V Indholdsfortegnelse: Generelle oplysninger side 3 Vejledning til vedligeholdelsesplanen. side 4 Tilstandsvurdering.. side 6 Bygningsdelskort

Læs mere

0.11.1 Ved fremspring udføres væggen som 108 mm tegl, ca. 20 mm beton, 140 mm Kingspan isolering, 48 mm tegl 352 SF sten Snit B 9262 2280 3294 0.21.1 6182 2158 290 5046 E 0.71.1 Dør flyttes 16 mm!????

Læs mere

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN EF STEFANSGADE 35 /HUSUMGADE 49-51 OPDATERET FEBRUAR 2011 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 1 5.0 VURDERING

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7204 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Punkterede termoruder. 2. Revnede klinker på fortrappe. 3. Gulvafløb i kælder. 4. Revnede fliser i bruseområde. 5. Intet afløb

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering. Drænende fyld. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering. Drænende fyld. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Udvendig efterisolering af kældervæg Opvarmede kældre hvor kælderydervæggen er isoleret med mindre end 100 mm, bør efterisoleres til nedenstående

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 Besigtigelsesdato: Den 27.11.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002

Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002 Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002 Vedr. Ejendommen Matrikel Nr. : Nørrevold, København K : Nørrevold kvt. Bygningskarakteristik: Ejendommen er

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8225 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Fugt i skillevægge samt ydervægge. Vejret på besigtigelsestidspunktet: 10 gr., solskin. Øvrige forhold: Ingen. Eventuelle

Læs mere

Andelsboligforeningen Solparken

Andelsboligforeningen Solparken Andelsboligforeningen Solparken 2011-2025 Julsøvej 102-146 8240 Risskov Indholdsfortegnelse Generelt 2 1.12 Fundament, sokkelpuds 3 2.21 Murværk 4 2.21 Eternit 5 2.21 Eternit, skure 6 3.31 Yderdøre 7 3.31

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING SJÆL, CHARME OG FUGT I ældre boligbebyggelser som Nyboder, hvor der er opstigende fugt, kolde facadevægge og opfugtninger som følge

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009.

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009. V. TILBUDSLISTE Ejendom: AB Gunløg Sag nr.: 06.2527.02 af april 2009. Entreprise 1 - Hovedentreprisen Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789. Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789. Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789 Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Rørrendegård

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

7. Flerårigt opretningsbudget

7. Flerårigt opretningsbudget 1 Betonreparation og mont. af alu-plade 101 Omfugning 350 Rep. mur ved etagedæk 270 Yderligere undersøgelser ved etagedæk 25 (24)2 Trapper, udvendig Ny trapperist 2 Montere gangbro og loftlem 25 Reparation

Læs mere

BYGGETEKNISK GENNEMGANG

BYGGETEKNISK GENNEMGANG YETEKNISK ENNEMN Sælger Carina Obreja Urupvej 1 4140 orup Køber/lejer Ejendom Urupvej 1 4140 orup Ejendom Matr. 1 D Ørninge y, orup Ejend.nr. 155803 Datoer esigtiget 09.04.2015 Ejendom generel beskrivelse

Læs mere

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning.

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning. Beskikket bygningssagkyndig Mogens Christensen, Røjkumvej 6, 6971 Spjald. Tlf.nr. 97 38 14 84. Mobilnr. 20 43 14 79. Mail: mogenschristensen@familie.tele.dk Byggeteknisk gennemgang af Væggerskildevej 16,

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering. Drænende fyld. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering. Drænende fyld. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af kældervæg Opvarmede kældre hvor kælderydervæggen er isoleret med mindre end 100 mm, bør efterisoleres til nedenstående

Læs mere

Besigtigelsesnotat vedr. fugt i gavle på Egegården

Besigtigelsesnotat vedr. fugt i gavle på Egegården 1 Besigtigelsesnotat vedr. fugt i gavle på Egegården Indehold: Indhold Forord... 2 Sammenfattende konklusion... 2 Registrering af eksisterende forhold... 3 Eksisterende tegning og projekt... 7 Beskrivelse

Læs mere

10 krav til kvalitet

10 krav til kvalitet Støttet byfornyelse Denne vejledning skal ses som en hjælp til alle der står overfor en renovering af en ældre byejendom. Heri beskrives, hvilke tekniske krav Århus Kommune stiller i forbindelse med renovering,

Læs mere

Planlæg Vedligehold. det betaler sig

Planlæg Vedligehold. det betaler sig Planlæg Vedligehold det betaler sig 1 Planlæg vedligehold det betaler sig Lav småskavankerne på din ejendom, før de udvikler sig til dyre reparationer det kan betale sig. Måske lyder det indlysende, men

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen.

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. Byggemødereferat eksempel Sag: (adresse), magasinbygningen (dato) Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. 11.1. Mødedeltagere: Murer, tømrer, bygherre, arkitekt (referent) Ikke

Læs mere

Fare for fugtskader når du efterisolerer

Fare for fugtskader når du efterisolerer Page 1 of 5 Pressemeddelelse 05/11 2009 Fare for fugtskader når du efterisolerer Mange bygningsejere overvejer i denne tid med rette at investere i efterisolering og andre energiforbedringer. Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

Vurderingen af vedligeholdelsesudgifterne er foretaget på baggrund af ovennævnte bygningssyn samt erfaringer fra tilsvarende ejendomme.

Vurderingen af vedligeholdelsesudgifterne er foretaget på baggrund af ovennævnte bygningssyn samt erfaringer fra tilsvarende ejendomme. Beslutningsoplæg for AB Damhjørnet Vedligeholdelsesarbejder 2014 Roskildevej 193-201 / Valby Langgade 264-278, 2500 Valby Københavns Kommune Nærværende beslutningsoplæg er udarbejdet som et forslag til

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 TILSTANDSVURDERING

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 TILSTANDSVURDERING Side 1 E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 TILSTANDSVURDERING MARTS 2003 Side 2 Indholdsfortegnelse. 1.0 Rapportens formål... Side 3 2.0 Gennemgangsmetode... Side 4 3.0 Tilstandsvurdering... Side

Læs mere

BESIGTIGELSESRAPPORT ÅHAVEVEJ 2A, SILKEBORG ÅHAVEVEJ 2A, 8600 SILKEBORG. OBH-Rådg. Ingeniører A/S. Sag nr. 20120936 Odense, den 25.10.

BESIGTIGELSESRAPPORT ÅHAVEVEJ 2A, SILKEBORG ÅHAVEVEJ 2A, 8600 SILKEBORG. OBH-Rådg. Ingeniører A/S. Sag nr. 20120936 Odense, den 25.10. ÅHAVEVEJ 2A, SILKEBORG Sag nr. 20120936 Odense, den 25.10.2012 BESIGTIGELSESRAPPORT ÅHAVEVEJ 2A, 8600 SILKEBORG OBH-Rådg. Ingeniører A/S Region Fyn Agerhatten 25 5220 Odense SØ Tlf. 70 21 72 40 www.obh-gruppen.dk

Læs mere

15. DECEMBER 2014 TILSTANDSRAPPORT E/F WESSELS HAVE

15. DECEMBER 2014 TILSTANDSRAPPORT E/F WESSELS HAVE 15. DECEMBER 2014 TILSTANDSRAPPORT E/F WESSELS HAVE Strandvejen 128 2900 Hellerup Tlf. 39 61 01 61 www.ollgaard.dk mail@ollgaard.dk CVR: 19474984 Medlem af FRI Foreningen af Rådgivende Ingeniører Forord

Læs mere

Vedr. Sigerstedgade 3-15, Ingerslevsgade 138-142 og Skjalm Hvides Gade 16-20.

Vedr. Sigerstedgade 3-15, Ingerslevsgade 138-142 og Skjalm Hvides Gade 16-20. København februar 2012 Sag 12004 EB Tilstandsrapport Vedr. Sigerstedgade 3-15, Ingerslevsgade 138-142 og Skjalm Hvides Gade 16-20. Ejer: A/B Sigersted, Sigerstedgade 3-15, Ingerslevsgade 138-142, Skjalm

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J. nr. 10146. Besigtigelse d. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.)

SKØNSERKLÆRING. J. nr. 10146. Besigtigelse d. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.) SKØNSERKLÆRING J. nr. 10146 Besigtigelse d. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som inklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx.

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Side 1 af 18 Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger

Læs mere

Skitse til vedligeholdelsesplan

Skitse til vedligeholdelsesplan Skitse til vedligeholdelsesplan April 2013 PRIMÆRE BYGNINGSDELE Ydervægge af mursten Ydervægge med puds Besigtiges løbende af teknisk administrator. Tagkonstruktion Forventes at holde mindst 50 år fra

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 781,3. Område 1, Bülowsvej 17 (bygn. 37, 38A, 38B, 40)

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 781,3. Område 1, Bülowsvej 17 (bygn. 37, 38A, 38B, 40) Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 781,3 Område 1, Bülowsvej 17 (bygn. 37, 38A, 38B, 40) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn:

Læs mere

Strandvejen 18, 8000 Århus C

Strandvejen 18, 8000 Århus C Tilstandsrapport Strandvejen 18, 8000 Århus C Bygherre: Rådgiver: Andelsforening Strandvejen 18 Augustenborggade 11 8000 Århus C 8000 Århus C Marts 2015 Sags. nr. 315.21 Tilstandsrapport 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

BIRGER LUND A S Rådgivende ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre Tlf. 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

BIRGER LUND A S Rådgivende ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre Tlf. 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk BIRGER LUND A S Rådgivende ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre Tlf. 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk Besigtigelsesnotat Rødovre 2012-09-25 Sag nr. A288 ea Vedr.: Emne: A/B Svanevej 25-27 og

Læs mere

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Mulig køber Tlf.: mail nr. Mail BYGKON Højbjerg, den 1. november 2010 Vedrørende Gxxxxvej, 8660 Skanderborg bygningsrapport Bygningsrapport omfattende

Læs mere