Motivation med aktieløn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Motivation med aktieløn"

Transkript

1 Motivation med aktieløn En undersøgelse af medarbejderaktier i Amagerbanken This is their new big carrot and stick method. Udarbejdet af: Thomas Crone Thomas Kilde Krath Johan Kristensen Marie Louise Møller Vejleder: Marianne Antonsen Bachelorprojekt Maj 2007 HA Almen erhvervsøkonomi Roskilde Universitetscenter

2 Side 2 af 102

3 Titelside Titel på projekt: Project title: Motivation med aktieløn en undersøgelse af medarbejderaktier i Amagerbanken Motivation with Share-Based Pay a Study of the Employee Share Scheme in Amagerbanken Udarbejdet af: Thomas Crone Thomas Kilde Krath Johan Kristensen Marie Louise Møller Vejleder: Marianne Antonsen Afleveringsdato: 21. maj 2007 Eksamen: Bacheloreksamen Uddannelse: HA almen erhvervsøkonomi Uddannelsessted: Roskilde Universitetscenter Rapportomfang: 72 ns. (2.275 anslag pr. ns.) Copyright på forsidetegningen haves af David Farley (http://ibiblio.org/dave/drfun.html) Side 3 af 102

4 Side 4 af 102

5 Resumé I dette projekt undersøges, om aktiebaseret aflønning kan motivere medarbejderne uden for ledelsen. Der ses på Amagerbankens tildeling af medarbejderaktier til alle sine medarbejdere, og på baggrund af en analyse af kontraktforholdet og en websurvey konkluderer vi, at medarbejderaktier ikke motiverer medarbejderne. Vi sporer en generel uvidenhed om programmet og i øvrigt konstaterer vi, at belønningen for en merindsats er for lav. Medarbejderaktierne medvirker alene til at undgå en utilfredshed med lønniveauet. De begrænser freeriderproblemet, men da det ikke er klart, hvad medarbejderne skal gøre for at få en belønning, virker medarbejderaktierne isoleret set ikke motiverende. Vi anbefaler Amagerbanken at lade aktieløn indgå i en tredelt lønkontrakt bestående af en grundløn, en individuel performancebaseret løn og en løn baseret på hele virksomhedens performance i form af aktieoptioner. Herved modvirkes incitamentet til at freeride, mens medarbejderen samtidig kan se, hvad vedkommende skal gøre for at få sin belønning. Det er dog vigtigt at vurdere aktieløn i forhold til den helhed, som et ansættelsesforhold udgør. Abstract In this project, we look at whether share-based pay is capable of motivating employees outside top management. Our research is focused on the employee shares scheme in the Danish regional bank Amagerbanken, and based on an analysis of the terms of the contract and a web-based survey, we conclude that employee shares do not motivate employees. We find a general lack of knowledge of the scheme and note that the financial reward of an extra effort is too small. The employee shares only contribute to avoiding a discontent with the pay level. They limit the free-rider problem but it is unclear for the individual employee what he is supposed to do in order to obtain the reward and thus, the employee shares do not motivate. We recommend Amagerbanken to let share-based pay be part of the pay contract consisting of a basic pay, an individual performancebased pay and a pay based on the general performance consisting of stock options. By doing this, the incentive to free-ride is reduced while the employee will be able to comprehend what he has to do in order to receive a payoff. It is, however, important to see share-based pay in the entirety that is the employment relationship. Side 5 af 102

6 Side 6 af 102

7 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 INDLEDNING PROBLEMFELT PROBLEMFORMULERING OPERATIONALISERING BEGREBSAFKLARING Aktiebaseret aflønning Medarbejdere uden for ledelsen Interessesammenfald mellem medarbejdere og aktionærer Motivation Incitament AFGRÆNSNING Topledelsen Andre former for incitamentsaflønning Lovgivning PROJEKTETS OPBYGNING KAPITEL 2 METODE METODISK FREMGANGSMÅDE VALG AF TEORI Teoretiske afgrænsninger PROCESMETODISKE OVERVEJELSER SAMT VALG AF EMPIRI WEBSURVEY AF AMAGERBANKENS MEDARBEJDERE Gennemgang af websurvey Gennemførsel og resultater Bortfald og repræsentativitet INTERVIEW MED PRAKTIKER Bias og validitet SAMMENFATNING AF DE METODISKE VALG KAPITEL 3 INTRODUKTION TIL AKTIELØN OG AMAGERBANKEN AKTIEBASEREDE AFLØNNINGSFORMER Almindelige aktier generelle og individuelle ordninger Generelle aktieordninger Individuelle aktieordninger Risiko og incitament Optioner og warrants Optioners værdi Problemer ved aktieløn AKTIELØNS UDBREDELSE I DANMARK Valg af aktielønsform Aktieløns effekter AMAGERBANKEN A/S Medarbejderaktier i Amagerbanken KAPITEL 4 TEORETISKE TILGANGE TIL MOTIVATION OVERORDNET INTRODUKTION TIL MOTIVATION Overblik over motivationsteori FORHOLDET MELLEM PRINCIPAL OG AGENT Teorigennemgang Minimering af moral hazard Redskaber til at sammensætte en incitamentskontrakt Informationsprincippet Princippet om incitamentsintensitet Side 7 af 102

8 Overvågningsprincippet Skævvridningsprincippet Sammenfatning af incitamentsprincipperne Kritik af principal-agent-teorien HERZBERGS TOFAKTORTEORI Kritik af Herzberg LAWLERS TEORI OM FORVENTNING Lawler om motivation med løn Kritik af Lawler ANALYSEAPPARAT (OPSUMMERING) KAPITEL 5 ANALYSE ANALYSESTRATEGI DEL 1: ANALYSE AF AKTIEPROGRAM I AMAGERBANKEN Analyse af aktieprogrammet i Amagerbanken DEL 2: ANALYSE AF WEBSURVEY I AMAGERBANKEN Uklarhed om Amagerbankens aktieaflønning Belønningen er ikke stor nok Aktieløn som en hygiejnefaktor Tiltrækning og fastholdelse af medarbejdere Udbetaling kontant eller i aktier? OPSUMMERING KAPITEL 6 ANBEFALING TIL AMAGERBANKEN MOTIVATION MED AKTIELØN AKTIEOPTIONER GIVER STØRRE BELØNNING OG GYLDNE HÅNDJERN AKTIEOPTIONER SKAL KUN VÆRE DEL AF AFLØNNINGEN AKTIEOPTIONERS ANVENDELIGHED VED FORSKELLIGE ORGANISATIONSSTØRRELSER AT KOMME UKLARHEDEN OM AKTIELØN TIL LIVS OPSUMMERING KAPITEL 7 KONKLUSION PERSPEKTIVERING I dybden med Amagerbanken som case Flere cases med udgangspunkt i Flyvbjerg Nye vinkler på motivation med aktieløn KAPITEL 8 LITTERATURLISTE ARTIKLER OG RAPPORTER INTERNETKILDER LOVHENVISNINGER ØVRIGE Side 8 af 102

9 Figurer Figur 4-1: Oversigt over motivationsteorier Figur 4-2: Herzberg i forhold til Maslows behovspyramide Figur 5-1: Spørgsmål 19 faktorer til tiltrækning af medarbejdere Figur 5-2: Spørgsmål 20 faktorer til fastholdelse i jobbet Figur 5-3: Spørgsmål 21 hvor stor andel aktiebaseret løn må udgøre af samlet løn Figur 5-4: Spørgsmål 22 Foretrukken udbetaling af bonus Figur 7-1: Styrker og svagheder ved medarbejderaktier Figur 7-2: Anbefalinger til Amagerbanken Tabeller Tabel 3-1: Aktieløns effekter Tabel 4-1: Herzbergs opdeling i hygiejnefaktorer og motivationsfaktorer, og hvad disse to kategorier rummer Side 9 af 102

10 Side 10 af 102

11 Kapitel 1 Indledning Konkurrencen om at tiltrække, motivere, og fastholde de bedste medarbejdere er meget stor blandt danske børsnoterede virksomheder. Det er efterhånden en generel opfattelse på det private arbejdsmarked, at hvis børsnoterede virksomheder skal kunne konkurrere effektivt på markedet, gælder det om at have de bedste hjerner i virksomheden. Dette hænger godt sammen med, at der indenfor de sidste 10 år er blevet observeret en markant stigning i antallet af virksomheder, der arbejder strategisk med at indføre incitamentsordninger, som har til formål både at tiltrække nye medarbejdere til virksomheden samt at motivere og dermed også fastholde de nuværende medarbejdere i virksomheden (Kilde: Deloitte-seminar om aktieaflønning). Virksomhederne er således blevet mere opmærksomme på de omkostninger, der er forbundet med det at skulle ansætte nye medarbejdere. Før man har fundet den rigtige medarbejder og vedkommende er faldet til i sit job og begyndt at yde på et tilfredsstillende niveau, har det nemt kostet virksomheden en årsløn (ibid.). Når en medarbejder forlader sit job og vedkommende skal erstattes, er det altså en dyr fornøjelse. Disse eftertragtede arbejdstagere stiller høje krav. Det er derfor vigtigt for en virksomhed at have en klar HR-strategi, som både sikrer en god løn og et godt arbejdsmiljø, der blandt andet giver mulighed for ansvar, anerkendelse og karriereudvikling. Flere og flere virksomheder er på denne baggrund begyndt at udforme ansættelseskontrakter til deres medarbejdere, hvor der i lønpakken er inkluderet aktier eller aktieoptioner i virksomheden. Ifølge den økonomisk funderede principal-agent-teori vil en kontrakt, der giver medarbejderne aktier i virksomheden, have den effekt, at alle i virksomheden fokuserer målrettet på det samme mål som aktionærernes: At skabe størst markedsværdi af selskabets aktiviteter med det deraf følgende formål at få aktiekursen til at stige. Især administrerende direktører har høstet store gevinster, når de er blevet omfattet af aktieløn. For den nu afgåede administrerende direktør i Roskilde Bank blev det til en belønning på 115 mio. kr., da hans aktieoptioner blev indfriet i 2007 (Børsen ). Side 11 af 102

12 Også direktørerne i Ringkjøbing Landbobank kan glæde sig: I december 2007 står de til at kunne indfri deres aktieoptioner og tjene 104 mio. kr. (Berlingske Tidende ). De store belønninger oven i den almindelige løn har vakt en ivrig debat om, hvorvidt det virkelig er direktørens fortjeneste, at det er gået så godt for aktiekursen. Tiden er inde til en generel politisk drøftelse af et forbud mod optioner til direktører i børsnoterede selskaber... Der er tale om uigennemskuelige aflønninger præget af tilfældigheder. Anders Dam, adm. dir. Jyske Bank (Jyllands-Posten ) Aktieløn er dog ikke kun noget, virksomheders administrerende direktører tildeles. En undersøgelse om aktieløns udbredelse fra 2002 har påvist, at hver 14. dansker på det private arbejdsmarked har fået tildelt en eller anden form for aktieløn (PLS Rambøll 2002). Undersøgelsen bekræfter også, at det særligt er de store virksomheder, som tilbyder deres medarbejdere aktieløn 14 % af arbejdstagerne ansat i en virksomhed med mere end 100 ansatte var aktielønnet i Aktieløn er altså blevet en central faktor i forholdet mellem arbejdsgivere og arbejdstagere på det private danske arbejdsmarked. Der er blevet lavet talrige undersøgelser af diverse danske børsnoterede virksomheder, for at finde ud af om aktieløn motiverer ledelsen i til at få overensstemmende interesser med aktionærerne i virksomhederne 2. Der er dog på nuværende tidspunkt efter vores erfaring mangelfuld viden om, hvorvidt det samme gør sig gældende for de resterende ansatte i virksomheden. Motivationen for nærværende opgave bunder således i at ville undersøge en dansk børsnoteret virksomhed for at finde ud af, hvorvidt aktieløn motiverer medarbejderne uden for ledelsen til at yde en ekstra indsats. 1.1 Problemfelt Alt efter hvilken faglig indgangsvinkel man benytter til at anskue aktieløn med, vil anskuelsen, af hvad der motiverer medarbejdere, være forskellig. 2 Kort fortalt går denne problemstilling ud på, at virksomhedens ansatte, som ud fra principal-agentteorien anses for at bestå af rationelt tænkende individer, vil forsøge at maksimere deres egennytte, hvilket kan resultere i modstridende interesser mellem virksomhedens ansatte og aktionærerne. Denne problematik uddybes i Kapitel 4 omhandlende principal-agent-teorien. Side 12 af 102

13 Set ud fra et økonomisk synspunkt er baggrunden for at indføre aktieaflønning i virksomheden at sammenstille medarbejdernes interesser med aktionærernes interesser. Når ejerskab og ledelse er adskilt, vurderer principal-agent-teorien, at det er nødvendigt at skabe interessesammenfald mellem medarbejdere og aktionærer for at sikre, at medarbejderens mål stemmer overens med aktionærernes mål. Økonomer antager, at arbejdstagere som udgangspunkt vil træffe beslutninger ud fra deres egeninteresse, der ikke nødvendigvis tilgodeser aktionærernes interesser. I et principal-agent-teoretisk perspektiv er det altså agentens ønske om egennyttemaksimering, der motiverer. Argumentet for at indføre aktieløn er, at agenten ved at søge egennytte samtidig handler i tråd med principalens mål. Hvis man derimod anskuer aktieløn ud fra et mere organisationspsykologisk perspektiv, bliver der her argumenteret for, at det er individuelt, hvad der motiverer medarbejderen. Der ligger langt mere komplekse forhold til grund for motivation end blot økonomi, fordi mennesker indgår i grupper og sammenhænge, som påvirker dem til at handle på bestemte måder. Organisationspsykologen Herzberg har på baggrund af en undersøgelse af motivation fra 1950 erne fremført, at vedvarende motivation kun kan skabes ved at påvirke arbejdsindholdet, hvilket ifølge ham består af motivationsfaktorerne: Plads til at præstere, anerkendelse, selve arbejdet, ansvar og forfremmelsesmuligheder 3. Dette er således en væsentligt mere nuanceret tilgang til motivation, end at man blot skal give medarbejderen et stort nok økonomisk incitament for at få vedkommende til at yde sit bedste. Herzberg mener desuden, at løn bør anses som værende en hygiejnefaktor, der ikke kan motivere medarbejderne, men udelukkende kan benyttes som et redskab til at minimere graden af utilfredshed blandt medarbejderne. Ud fra Herzberg kan man udlede, at aktiebaseret aflønning ikke motiverer medarbejderne, men kun kan minimere graden af utilfredshed blandt disse. Heroverfor stiller organisationspsykologen Lawler sig med sin expectancy theory 4. Han mener, at løn godt kan motivere, men kun under de rette forudsætninger 5. Samtidig mener Lawler, at Herzberg faktisk selv finder frem til, at løn kan motivere; det lader Herzberg bare ikke være centralt. For at løn kan motivere, skal medarbejderen tro på, at ved- 3 Herzbergs teori præsenteres i kapitel 4.3 på side Herefter bruger vi det danske ord forventningsteori, når vi henviser til expectancy theory. 5 Lawlers teori præsenteres i kapitel 4.4 på side 58. Side 13 af 102

14 kommende kan levere den ønskede præstation, at præstationen fører til en belønning, og så skal belønningen være af betydning. Ikke desto mindre er der et paradoks mellem den økonomiske og organisationspsykologiske teori, som har vakt vores nysgerrighed for at ville belyse dette område mere dybdegående med en fokusering på aktiebaseret aflønning. Denne aflønning er dermed omdrejningspunktet for vores motivationsanalyse, som vil munde ud i en større forståelse af, om aktiebaseret aflønning virker motiverende for medarbejderne. I forlængelse af ovenstående problemstilling har vi valgt at belyse denne problematik ved at foretage en empirisk undersøgelse af Amagerbankens aktieprogram 6. Her har direktionen valgt at tildele medarbejderne aktier i banken af to omgange første gang i 2006 og anden gang i april Alle fastansatte medarbejdere har fået tilbud om at få tildelt gratis medarbejderaktier i selskabet for et vist beløb. Begrundelsen for indførslen i 2007 var fra ledelsens side at belønne medarbejderne for, hvad ledelsen selv i årsrapporten for 2006 benævnte som en ekstraordinær god indsats. Når formålet er at skabe et interessesammenfald mellem medarbejdere og aktionærer, er medarbejderaktier umiddelbart en fin idé set ud fra et principal-agent-teoretisk perspektiv, idet medarbejderne bliver aktionærer. Men er det heraf følgende interessesammenfald stærkt nok til at eliminere den skjulte handling, som eksisterer i forholdet mellem principal og agent, når agentens handlinger ikke kan monitoreres fuldt ud? Et andet forhold, som kan få indflydelse på vurderingen af, om aktieløn vil fremme medarbejdernes motivation, er, at brugen af aktieløn ofte har et langsigtet perspektiv og dermed ikke kan tilfredsstille medarbejdernes umiddelbare behov for belønning. De ansatte kan tidligst sælge deres aktier syv år efter tildelingstidspunktet. Belønningen ligger altså et væsentligt stykke ude i fremtiden. På den anden side har medarbejderne mulighed for at freeride og dermed få del i belønningen uden at have bidraget til kursstigningen. I Amagerbankens tilfælde behøver medarbejderen sågar ikke at være ansat i Amagerbanken, efter tildelingen af aktierne har fundet sted, for at kunne hente et afkast hjem på aktierne. Vi mener derfor på baggrund af ovenstående problemstillinger, at der eksisterer flere interessante forhold at undersøge for at få en mere nuanceret forståelse af, om aktiebaseret aflønning motiverer 6 Vi giver en dybere præsentation af Amagerbanken A/S i kapitel 3.3 på side 41. Side 14 af 102

15 medarbejderne i Amagerbankens investerings- og udlandsområde 7, og hvordan brugen af aktieløn kan motivere den enkelte medarbejder. Dette leder os til følgende problemformulering: 1.2 Problemformulering Hvilke styrker og svagheder ud fra principal-agent-teorien, Herzbergs tofaktorteori, og Lawlers forventningsteori eksisterer ved brug af aktieløn, og hvordan kan disse bidrage til at forstå og forbedre den motiverende effekt for aktiebaseret aflønning i Amagerbanken? 1.3 Operationalisering Vores problemformulering er bygget op af tre dele: 1. Styrker og svagheder ved aktieløn ud fra principal-agent-teori, Herzberg og Lawler 2. Forståelse af motivation med aktiebaseret aflønning i Amagerbanken 3. Forslag til forbedret motivation med aktiebaseret aflønning i Amagerbanken Den første del er teoretisk, og besvarelsen af denne del vil blive gjort gennem vores teorikapitel for til sidst at blive opsummeret i en forståelsesramme for aktieløn i vores analyseapparat til i kapitel 4.5 på side 61. I den næste del af problemformuleringen omkring motivation i Amagerbanken vil vi analysere på, om Amagerbankens aktiebaserede aflønning motiverer ud fra vores analyseapparat. Vi vil tage udgangspunkt i den udarbejdede kontrakt for aktieløn og analysere på denne først ud fra et principal-agent-teoretisk perspektiv, og dernæst vil vi inkludere Herzberg og Lawler i besvarelsen for derved at give en mere nuanceret analyse. Den sidste del af problemformuleringen er en mulighed for på baggrund af den viden, vi har fået fra de første to dele af problemformuleringen, at perspektivere videre på, hvad 7 Når vi således herefter henviser til Amagerbanken uden specifikt at nævne, at der er tale om hele banken, mener vi kun investerings- og udlandsområdet. Side 15 af 102

16 der i Amagerbankens tilfælde kunne være en bedre måde at motivere med den forsatte præmis, at det skal bestå af en eller anden form for aktiebaseret aflønning. I vores metodekapitel vil vi gå mere i dybden med de overvejelser, der ligger bag denne fremgangsmåde for projektet. 1.4 Begrebsafklaring Dette afsnit er lavet med henblik på at skabe en klar forståelse af de centrale begreber i projektet mellem læseren og forfatterne. Da projektet er bygget op omkring nedenstående begreber, og der konkluderes på baggrund af disses interaktion, er det nødvendigt med den klare forståelse af begreberne. Dertil kan nogle af begreberne være tvetydige, og den klare forståelse kan dermed afklare betydningen af begrebet, sådan som vi mener, det skal forstås i projektet Aktiebaseret aflønning Med aktieløn henviser vi til enhver form for aktiebaseret aflønning fra arbejdsgiver til arbejdstager. Aktieløn kan både bestå af egentlige aktier, der gives til arbejdstager, samt af købsrettigheder, optioner med videre, som præsenteret i kapitel 3.1 på side Medarbejdere uden for ledelsen Med medarbejdere uden for ledelsen menes alle medarbejdere, som ikke udgør det øverste niveau i virksomheden, hvilket vil sige direktionen med direktøren og afdelingslederne under denne. Medarbejderne udenfor ledelsen skal derfor forstås som alle de resterende medarbejdere i virksomheden Interessesammenfald mellem medarbejdere og aktionærer Vi antager, at aktionærerne vil profitmaksimere, hvilket i dette tilfælde betyder, at de er interesserede i at få det størst mulige afkast på deres investering. Vi fraskriver os herved tanken om etiske investeringer, som gerne må være tabsgivende. Ligeledes antager vi, at bestyrelsen som aktionærernes repræsentanter arbejder for at hente det størst mulige afkast hjem til aktionærerne. Side 16 af 102

17 På den anden side har vi medarbejderne, som vi ligesom med aktionærerne antager, handler i deres egen interesse. Men da medarbejderne har investeret en anden form for kapital i virksomheden, nemlig deres arbejdskraft i modsætning til aktionærernes penge, har de har nogle andre interesser. Således antager vi i tråd med principal-agent-teorien, at medarbejderen søger at få størst mulig egennytte af mindst mulig indsats. Et interessesammenfald er dermed en situation, hvor aktionærernes interesser er overensstemmende med medarbejdernes interesser Motivation Teorier om motivation forsøger at besvare spørgsmålet om, hvorfor mennesker gør noget snarere end intet og gør dette snarere end noget andet, samt hvilke mentale og fysiologiske processer, der finder sted herunder (Den Store Danske Encyklopædi, cd-rom, 2004). Motivation er dermed bevæggrunden for, hvorfor vi handler, som vi gør. I denne rapport handler motivation om at motivere medarbejderne til at yde en ekstra indsats på deres arbejdsplads. Vi har valgt at benytte nedenstående citat til definition af begrebet motivation i projektets genstandsfelt 8 : By motivation, we mean the degree to which a person is moved or aroused to expand effort to achieve some purpose. Work motivation refers to how much a person tries to work hard and well to the arousal, direction, and persistence of effort in work settings (Rainey, 1993: 20 som citeret i Højland, 2007: 5) Incitament I relation til motivation findes incitamentsteori, som kan bruges til at overkomme motivationsproblemet, dvs. til at motivere agenterne til at opføre sig på bestemte måder (Den Store Danske Encyklopædi, cd-rom, 2004). Et incitament er dermed tilskyndelsen til at handle på en bestemt måde. I vores tilfælde udmønter incitamenterne sig i, at en virksomhed anvender nogle særlige tiltag for at motivere medarbejderne til at yde en ekstra arbejdsindsats. En løsning kun- 8 Som præsenteret og diskuteret i indledningen af vores teorikapitel, Kapitel 4, side 43. Side 17 af 102

18 ne være at gøre medarbejderne til medejere af virksomheden. Disse incitamenter kan også samles i et decideret incitamentsprogram i virksomheden, hvor opfyldelsen af fastsatte mål medfører en belønning til medarbejderne enten i form af en kontant bonus eller ved tildeling af aktiebaserede instrumenter, såsom dem der bliver nævnt i kapitel 3.1 om Aktiebaserede aflønningsformer. 1.5 Afgrænsning Dette afsnits formål er at tydeliggøre, hvilke fravalg vi har gjort os i forbindelse med vores besvarelse af projektets problemformulering. For at lette overskueligheden over hvilke fravalg og indenfor hvilke områder disse er foretaget har vi valgt at opdele dette afsnit i følgende underafsnit: Topledelsen, Andre former for incitamentsaflønning og Lovgivning Topledelsen For det første har vi valgt at afgrænse os fra at belyse topledelsens aspekt, og dermed har vi valgt ikke at kigge på de meget omdiskuterede aktieaflønninger, som diverse topledere har fået igennem de seneste år. Vi har valgt at foretage denne afgrænsning, da en belysning af denne problematik kan skabe et fortrolighedsproblem, fordi vores interviewpersoner ville have en ledelsesmæssig forpligtelse til at være loyale over for deres virksomhed. Der ville således være tale om en bias i de oplysninger, vi måtte få, som ville gøre dem mindre anvendelige eller direkte uanvendelige. Derudover ville det være svært at få oplysninger om emnet, da løn og bonusordninger er et meget delikat emne at udtale sig om for direktører set i lyset af den kritiske dækning af samme i medierne. Vi afgrænser os således fra at belyse principal-agent-relationen mellem direktionen og aktionærerne i dette projekt Andre former for incitamentsaflønning Hensigten med denne undersøgelse er at behandle det teoretiske felt mellem motivation og aktieaflønning, og det er derfor vigtigt at pointere, at andre former for løn eller incitamentsformer ikke vil blive belyst i denne rapport, selvom disse naturligvis findes, anvendes og må ventes at øve indflydelse på medarbejderens handling. Side 18 af 102

19 1.5.3 Lovgivning Af omfangsmæssige årsager har vi valgt at afgrænse os fra at belyse de juridiske aspekter, dvs. de regnskabsmæssige, skatte- og selskabsretlige områder, og derfor vil disse betragtninger ikke blive behandlet. For en virksomhed, der skal udforme og implementere et incitamentsprogram, er disse problemstillinger selvfølgelig påtvunget relevante. I vores analyse af medarbejdermotivation, som i højere grad ser på aktieaflønning fra medarbejdernes side, begrænser vi os dog i videst muligt omfang væk fra disse spørgsmål. Dette udelukker os dog ikke fra at berøre skatteforholdet i forhold til medarbejderaktier, hvor dette har relevans i forhold til tildeling og udnyttelse Projektets opbygning I nærværende kapitel 1 har vi præsenteret vores motivation for at skrive dette projekt, projektets problemfelt, samt problemstillingen med problemformuleringen og de dertil hørende arbejdsspørgsmål. Vi har således forklaret, hvilken undren der ligger til grund for projektets problemstilling og hvorfor lige netop dette emne har fanget vores interesse. Yderligere har vi forklaret de forskellige begreber, vi bruger i projektet samt hvilke fravalg, vi har foretaget i forhold til vores problemformulering. Kapitel 1 afsluttes med denne redegørelse for projektets opbygning og en kapiteloversigt. Kapitel 2 omhandler den metodiske tilgang til projektets problemstilling. I kapitlet redegøres for valg af teori og dette valgs betydning for projektet. Herefter beskriver vi vores proces og den empiri, processen har givet os mulighed for at indsamle. Vores websurvey gennemgås derefter med hensyn til gennemførsel og resultater samt bortfald og dettes betydning for repræsentativiteten. Dernæst følger en redegørelse for vores kvalitative praktikerinterview, hvor vi gennemgår validitet og bias. Kapitel 3 har til formål at præsentere vores empiriske felt. Der gives først en beskrivelse af de aktiebaserede aflønningsformer, som er relevante for vores problemstilling. Der vil således blive redegjort for medarbejderaktier samt optioner og warrants. Derudover vil der blive redegjort for diverse problemer ved aktieløn, samt i hvor høj grad aktieløn 9 Som omtalt i afsnit 3.1 om Aktiebaserede aflønningsformer på side 35. Side 19 af 102

20 er udbredt i Danmark. Dernæst præsenteres Amagerbanken som virksomhed, hvorefter det forklares, hvordan aktieprogrammet i Amagerbanken er sammensat. I kapitel 4 indføres læseren i det rent teoretiske materiale. Der redegøres først for principal-agent-teorien, samt hvilken kritik man kan rette mod denne. Dernæst redegøres der for de anvendte organisationspsykologiske teorier i form af Herzbergs tofaktorteori og Lawlers forventningsteori. Afsluttende i dette kapitel opstilles vores analyseapparat, som er en opsummering af de for problemstillingen relevante aspekter ved teorien. Kapitel 5 udgør projektets analyse. Her benyttes vores indsamlede empiri til at forstå, hvordan medarbejderaktier motiverer medarbejderne i Amagerbanken. I den første del benyttes vores analyseapparat til at analysere på kontrakten. Derefter gås i dybden med resultaterne fra websurveyen i den anden del af analysen. I kapitel 6 diskuteres anbefalinger til forbedringer af Amagerbankens aktieprogram ud fra de to foregående analysedele. Her vil vi endvidere inddrage nogle af de generelle erfaringer, vi har fået fra vores praktikerinterview. Kapitel 7 udgør projektets konklusion. Her drages de konklusioner, som arbejdet med projektets problemstilling har gjort mulige. Konklusionen bliver derved en besvarelse af vores problemformulering. Kapitlet rummer også vores perspektivering, hvori vi ser på, hvad vi ville have gjort, hvis vi kunne have fremskaffet et bedre empirisk grundlag. I figuren på næste side er projektrapportens struktur illustreret med vægt på de sammenhænge, der er mellem de enkelte kapitler. Denne projektoversigt vil gå igen ved hvert kapitel for på den måde at tydeliggøre kapitlets plads i det samlede projekt. Side 20 af 102

21 Kapitel 1 Indledning Introduktion til problemstilling Begrebsafklaring Problemfelt og problemformulering Kapitel 5 Analyse Afgrænsning Kapitel 2 Metode Kapitel 4 Teoretiske tilgange til motivation Principal-agentteori Valg af teori Valg af empiri Herzbergs tofaktorteori Procesmetodiske overvejelser Del 1 Analyse af aktieprogrammet i Amagerbanken Lawlers forventningsteori Del 2 Analyse af websurvey i Amagerbanken Websurvey Kapitel 3 Introduktion til aktieløn og Amagerbanken Fordele og ulemper ved kontraktforholdet i Amagerbankens aktieprogram Analyse af styrker og svagheder ved Amagerbankens aktieprogram baseret på medarbejdernes besvarelser Selskabsbeskrivelse Kvalitativt interview Kapitel 6 Diskussion og anbefaling Aktieløns udbredelse Aktiebaserede aflønningsformer Problemer ved aktieløn Aktieoptioner Diskussion af hvorvidt Amagerbanken kan øge motivationen med aktiebaseret aflønning samt en deraf afledt anbefaling til Amagerbanken Medarbejderaktier Kapitel 7 Konklusion Perspektivering

22

23 Kapitel 2 Metode I dette kapitel redegøres der for, hvordan vi griber vores problemstilling an og hvilke elementer, vi vil benytte os af med det formål at kunne besvare problemformuleringen. Som det første redegør vi for vores valg af teori, og dette valgs betydning for projektet. Derefter gennemgår vi de procesmetodiske overvejelser, vi har haft i projektforløbet, og fører disse over i vores valg af empiri. Vi gennemgår herefter vores websurvey og redegør for gennemførslen og resultaternes anvendelighed. Til sidst præsenterer vi vores semistrukturerede kvalitative interview og diskuterer i den forbindelse validiteten og bias. 2.1 Metodisk fremgangsmåde Den valgte metodiske tilgang igennem opgaven var abduktiv, hvor de successive skift mellem et teoretisk og et empirisk felt indebar dels deduktive og dels induktive processer. Skiftet fra litteraturlæsningen til den indledende empiriindsamling var af deduktiv karakter. Således læste vi først en række teorier om motivation, hvorefter vi med vores indledende Deloitte-spørgeskema fik nye perspektiver på emnet. Den efterfølgende revurdering af vores daværende teoretiske referenceramme var induktivt udført på baggrund af denne inspiration. Denne nye teoretiske viden brugte vi til det næste skridt i vores empiriindsamling i form af vores websurvey og det kvalitative interview, som muliggør en konklusion på både det teoretiske og det empiriske niveau. Derved bidrager den abduktive tilgang til, at vi løbende har fået tilpasset vores fokus til teori og empiri Vi går mere i dybden med vores proces i afsnit 2.3. Side 21 af 102

Trivselsmåling GS1 Denmark

Trivselsmåling GS1 Denmark Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Trivselsmåling GS1 Denmark November 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat vedr. resultaterne af specialet:

Notat vedr. resultaterne af specialet: Notat vedr. resultaterne af specialet: Forholdet mellem fagprofessionelle og frivillige Et kvalitativt studie af, hvilken betydning inddragelsen af frivillige i den offentlige sektor har for fagprofessionelles

Læs mere

Retningslinjer for incitamentsaflønning. Oktober 2016

Retningslinjer for incitamentsaflønning. Oktober 2016 Retningslinjer for incitamentsaflønning Oktober 2016 Indhold 1. Indledning... 2 Redegørelse for væsentligste overvejelser for retningslinjerne... 2 Formål, værdiskabelse... 2 Tiltrækning og fastholdelse

Læs mere

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Retningslinjerne gælder for incitamentsaflønning for bestyrelsen og direktionen i Bang & Olufsen a/s. Incitamentsaflønningen vil afhænge af individuelle

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF GENMAB A/S' BE- STYRELSE OG DIREKTION I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 1. INDLEDNING Inden et børsnoteret selskab indgår

Læs mere

Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S

Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S Nordic Tankers A/S generalforsamling 22. april 2010 Bilag 2. Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S I overensstemmelse

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning Matas A/S, CVR. nr

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning Matas A/S, CVR. nr Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning Matas A/S, CVR. nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Indledning 1.1 Bestyrelsen i Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 ( Matas eller Selskabet ) har vedtaget disse overordnede

Læs mere

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALK DEN 12. MARTS 2015 Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S Bestyrelsen i ALK-Abelló A/S ( Selskabet ) skal inden der indgås konkrete

Læs mere

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje......... O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013 Administrationsøkonomuddannelsen. En kvalitativ undersøgelse

Dimittendundersøgelse 2013 Administrationsøkonomuddannelsen. En kvalitativ undersøgelse Dimittendundersøgelse 2013 Administrationsøkonomuddannelsen En kvalitativ undersøgelse Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendens jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelsen 4 4.0 Arbejdsbelastning

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Vejledning til at afholde et panelmøde. Oktober Viden til gavn

Vejledning til at afholde et panelmøde. Oktober Viden til gavn Vejledning til at afholde et panelmøde Oktober 2017 Viden til gavn Hvorfor afholde et panelmøde? Hvordan gør I? Et panelmøde giver jer viden om, på hvilke områder en afgrænset del af jeres faglige praksis

Læs mere

Dette notat gengiver analysens hovedresultater (for yderligere information henvises til Foss og Lyngsies arbejdspapir).

Dette notat gengiver analysens hovedresultater (for yderligere information henvises til Foss og Lyngsies arbejdspapir). Aflønningen af topchefer har været omdiskuteret både i offentligheden og politisk, bl.a. i lyset af en række enkeltsager. Fokus har i høj grad været på moralske spørgsmål, mens det har været næsten fraværende,

Læs mere

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING ARTS AARHUS UNIVERSITET Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Arts Aarhus Universitet Notat om forskningskvalitet,

Læs mere

Hvor bevæger HR sig hen?

Hvor bevæger HR sig hen? Rapport Hvor bevæger HR sig hen? HR træfpunkt 2005 Oktober 2005 Undersøgelsen er gennemført af Butterflies PR and more På vegne af PID Personalechefer i Danmark HR bevæger sig fra bløde værdier mod mere

Læs mere

Vejledning til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139

Vejledning til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139 KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE Vejledning til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139 (Vejledningen er alene konsekvensrettet som følge af den seneste

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 PANDORA A/S, CVR-nr. 28505116 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 1. INTRODUKTION I henhold til selskabslovens 139 skal det øverste

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDERLAGSPOLITIK

IC COMPANYS A/S VEDERLAGSPOLITIK IC COMPANYS A/S VEDERLAGSPOLITIK I overensstemmelse med Anbefalingerne for god selskabsledelse har IC Companys A/S's bestyrelse vedtaget en vederlagspolitik for selskabets bestyrelse og direktion, som

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

Overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S

Overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S Overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S De eksisterende overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S, som vedtaget på den ordinære generalforsamling den

Læs mere

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt.

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Kort gennemgang omkring opgaver: Som udgangspunkt skal du når du skriver opgaver i idræt bygge den op med udgangspunkt i de taksonomiske niveauer. Dvs.

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Opgavekriterier Bilag 4

Opgavekriterier Bilag 4 Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier Bilag 4 - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Salgsuddannelse. Om eksamen i salg og projektrapport

Salgsuddannelse. Om eksamen i salg og projektrapport Salgsuddannelse Om eksamen i salg og projektrapport Formål med projektopgaven: Beskrive og bruge teorien fra pensum Anvende det i dit arbejde beskriver hvordan I opgaven skal du vise at du kan: Anvende

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF LEDELSEN I CHR. HANSEN HOLDING A/S

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF LEDELSEN I CHR. HANSEN HOLDING A/S November 2015 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF LEDELSEN I CHR. HANSEN HOLDING A/S November 2015 1. Indledning I overensstemmelse med selskabslovens 139 har bestyrelsen for ("Chr.

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Det betyder at du skal formidle den viden som du er kommet i besiddelse

Læs mere

Eksamensprojekt

Eksamensprojekt Eksamensprojekt 2017 1 Eksamensprojekt 2016-2017 Om eksamensprojektet Som en del af en fuld HF-eksamen skal du udarbejde et eksamensprojekt. Eksamensprojektet er en del af den samlede eksamen, og karakteren

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Indhold Indledning... 2 Skolens pædagogiske strategi... 3 Første del af selvevalueringen... 4 Kendskab til den pædagogiske strategi... 4 Sammenhæng mellem

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Opholdsstedet Kollektivet UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Oktober 2007 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 2. METODEVALG... 2 3. ANALYSE... 4 3.1 ANALYSE AF PÅRØRENDE/NETVÆRKSPERSONER

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Aktieløn - den nye trend

Aktieløn - den nye trend Aktieløn - den nye trend Lagernummer: 4412050020 Udgivet af Politisk-Økonomisk Sekretariat Januar 2005 Oplag: 5.000 stk. Weidekampsgade 8 P.O.Box 470 0900 København C Telefon: 33 30 43 43 E-mail: hk@hk.dk

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning i Vestas Wind Systems A/S

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning i Vestas Wind Systems A/S Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning i Vestas Wind Systems A/S vestas.com Indholdsfortegnelse 1. Generelle principper... 3 2. Omfattede personer... 4 3. Vederlagselementer... 4 4. Bonus...

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER Til Ingeniørforeningen, IDA Dokumenttype Rapport Dato 14. Juni 2012 LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

Læs mere

Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1

Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1 Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Nærværende rapport giver et overblik over, hvorledes eleverne fra 4. til 10. klasse i Rebild Kommune trives i forhold til deres individuelle

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012

CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 2 AFLØNNINGSRAPPORT 2012 Regler for aflønning Med virkning fra 1. januar 2011 trådte der nye regler i kraft vedrørende finansielle virksomheders forpligtelse til at fastlægge

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 1 2. Problemformulering 2 3. Projektdesign 2 3.1 Visualisering 4 4. Metode 5 4.1 Fremgangsmåde 5 4.1.1 Redegørelse 5 4.1.2 Behandling af anvendt statistisk materiale

Læs mere

skoleårene 2004/05 og 2005/06

skoleårene 2004/05 og 2005/06 Rapport Forsøg i den kommunale sundhedstjeneste i Høje-Taastrup Kommune skoleårene 2004/05 og 2005/06 19 i lov om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge Høje-Taastrup Kommune Januar 2007 Børne-

Læs mere

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring Vejledning til Projektopgave Akademiuddannelsen i projektstyring Indholdsfortegnelse: Layout af projektopgave!... 3 Opbygning af projektopgave!... 3 Ad 1: Forside!... 4 Ad 2: Indholdsfortegnelse inkl.

Læs mere

Velkommen til WEBINAR PÅ ORGANISATIONSUDVIKLING I ET HR PERSPEKTIV EKSAMEN & SYNOPSIS

Velkommen til WEBINAR PÅ ORGANISATIONSUDVIKLING I ET HR PERSPEKTIV EKSAMEN & SYNOPSIS Velkommen til WEBINAR PÅ ORGANISATIONSUDVIKLING I ET HR PERSPEKTIV EKSAMEN & SYNOPSIS Hvad ligger der i kortene. Selvvalgt tema En praktisk organisationsanalyse i selvvalgt virksomhed. Herefter individuel

Læs mere

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion HEJ I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion M Hvem er vi og hvad er vores erfaring? Majken Mac Christiane Spangsberg Spørgsmål KRITISK? METODE? REFLEKSION? M KRITISK METODISK REFLEKSION

Læs mere

Notat vedr. brugerundersøgelse 2011 i Familieafdelingen.

Notat vedr. brugerundersøgelse 2011 i Familieafdelingen. Notat vedr. brugerundersøgelse 2011 i Familieafdelingen. 1. Indledning. 1.1. Familieafdelingen. Familieafdelingen i Svendborg Kommune tager sig af sager om børn og unge, der kræver særlig støtte. Familieafdelingen

Læs mere

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013 Dato 2013-06-10 1. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) har bedt Rambøll gennemføre en tillægssurvey til styrelsens ordinære

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige)

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 Svarprocent: 88% (35 besvarelser ud af 4058 mulige) ESB Benchmarking rapport Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

Digitalisering af danske virksomheder

Digitalisering af danske virksomheder Digitalisering af danske virksomheder Indholdsfortegnelse Digitalisering af danske virksomheder. 3 Digitalisering en vej til øget vækst og produktivitet 4 Større virksomheder ser mere potentiale i digitalisering

Læs mere

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda Skriftlige eksamener: I teori og praksis Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi Agenda 1. Hvad fortæller kursusbeskrivelsen os? Øvelse i at læse kursusbeskrivelse 2. Hvordan

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF LEDELSEN I CHR. HANSEN HOLDING A/S

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF LEDELSEN I CHR. HANSEN HOLDING A/S November 2014 Bilag 1 til indkaldelse til generalforsamling 27. november 2014 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF LEDELSEN I CHR. HANSEN HOLDING A/S November 2014 1. Indledning I overensstemmelse

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Aflønningsrapport 2014 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Realkredit Danmark koncernens aflønningspolitik og praksis afspejler koncernens målsætning om en ordentlig governanceproces

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse

Studieforløbsbeskrivelse 1 Projekt: Josef Fritzl manden bag forbrydelserne Projektet på bachelormodulet opfylder de givne krav til studieordningen på Psykologi, da det udarbejdede projekts problemstilling beskæftiger sig med seksualforbryderen

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats

Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats Udarbejdet for Skanderborg Kommune December David Mortensen Karsten Drejer Indhold Resume... 3 Sammenfatning/anbefaling...

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand Survey om Business Case og Gevinstrealisering Mads Lomholt Reference Peak 2013 Brug af undersøgelsen er tilladt

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0 DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0 Aflønningsrapport for Danske Bank 2014 Danske Banks aflønningspolitik og praksis afspejler Danske Bank-koncernens målsætning om en ordentlig governance proces samt en vedvarende

Læs mere

CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012

CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 2 http://www.trygghansa.se/privat/varaapparhttp://www.trygghansa.se/privat/anmal-en-skada/typ-avskada/pages/default.aspxhttp://www.trygghansa.se/privat/forsakringar/pages/default.aspxaflønningsrapp

Læs mere

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Udarbejdet af: EPO Dato: --9 Sagsid.:..-A-- Version nr.:. Indholdsfortegnelse Indledning Brugerundersøgelsens resultater Resultater af de indledende

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Akademisk tænkning en introduktion

Akademisk tænkning en introduktion Akademisk tænkning en introduktion v. Pia Borlund Agenda: Hvad er akademisk tænkning? Skriftlig formidling og formelle krav (jf. Studieordningen) De kritiske spørgsmål Gode råd m.m. 1 Hvad er akademisk

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

Indledning og problemstilling

Indledning og problemstilling Indledning og problemstilling Det er svært at blive ældre, når ens identitet har været tæt forbundet med dét at være fysisk aktiv. Men det går jo ikke kun på undervisningen, det har noget med hele tilværelsen

Læs mere

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015 Almen studieforberedelse - Synopsiseksamen 2015 - En vejledning Thisted Gymnasium - stx og hf Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488 - fax 97911352 REGLERNE

Læs mere

Vederlagsretningslinjer for bestyrelsen og direktionen i H. Lundbeck A/S

Vederlagsretningslinjer for bestyrelsen og direktionen i H. Lundbeck A/S Vederlagsretningslinjer for bestyrelsen og direktionen i H. Lundbeck A/S Godkendt på generalforsamlingen den 25. marts 2015 1. Indledning I henhold til selskabslovens 139 Lov nr. 322 af 11. april 2011

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

Skab motiverede medarbejdere

Skab motiverede medarbejdere Køb bøgerne i dag 240 kr. / 180 kr. Mobil: Swipp Skab motiverede medarbejdere V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

Principper for vederlag til bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere i Affitech A/S

Principper for vederlag til bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere i Affitech A/S Principper for vederlag til bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere i Affitech A/S Indledning I henhold til 139 i selskabsloven samt regler og bestemmelser for aktier noteret på Nasdaq OMX skal bestyrelsen

Læs mere

VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK

VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK Vejledning om vederlagspolitik, version 2.0, - 1. september 2015 Anbefalinger for god Selskabsledelse, maj 2013, opdateret november 2014 INDHOLD 1. FORM OG INDHOLD... 3 2.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af

Læs mere

1 Metode. Valg af respondenter. Dataindsamling. Den 19. august Jnr F10 Sagsid Ref KAR

1 Metode. Valg af respondenter. Dataindsamling. Den 19. august Jnr F10 Sagsid Ref KAR R E SULTATER AF K O MMUNEUNDERSØGELSE 1 Metode Valg af respondenter I kommuneundersøgelsen har sigtet været at afdække erfaringer samt holdninger til løndannelsen blandt ledere på det strategiske niveau

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen

Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen AL: Det opgaven handler om er hvad man kan ligge til grund for sammenbruddet i Roskilde Bank. Sådan som jeg har det er aktieoptionsordningen fra 2002 en stor del af

Læs mere

RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne. Relevans, faglig kontekst og målgruppe

RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne. Relevans, faglig kontekst og målgruppe RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne Denne rapport afdækker, hvordan korte uddannelsesaftaler påvirker kvaliteten af praktikoplæringen på erhvervsuddannelserne. Danmarks

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1.1 Formål og anvendelse Formålet med denne lønpolitik er at gennemføre de regler, der er fastsat i 20-22 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde ("FAIF-loven")

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, april 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Tekniske Skoler Østjylland Side [0] Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Intern Benchmarkingrapport Rapporten er baseret 1.389 medarbejdere, hvilket giver en svarprocent på 67%. Tekniske

Læs mere

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende bekendtgørelser,

Læs mere

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen.

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. 1 Aflønningsrapport for Danica koncernen 2014 Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. Danica koncernens aflønningspolitik

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 Bilag 49 Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Virksomhedsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden og kundskaber om virksomhedens økonomiske forhold

Læs mere