Motivation med aktieløn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Motivation med aktieløn"

Transkript

1 Motivation med aktieløn En undersøgelse af medarbejderaktier i Amagerbanken This is their new big carrot and stick method. Udarbejdet af: Thomas Crone Thomas Kilde Krath Johan Kristensen Marie Louise Møller Vejleder: Marianne Antonsen Bachelorprojekt Maj 2007 HA Almen erhvervsøkonomi Roskilde Universitetscenter

2 Side 2 af 102

3 Titelside Titel på projekt: Project title: Motivation med aktieløn en undersøgelse af medarbejderaktier i Amagerbanken Motivation with Share-Based Pay a Study of the Employee Share Scheme in Amagerbanken Udarbejdet af: Thomas Crone Thomas Kilde Krath Johan Kristensen Marie Louise Møller Vejleder: Marianne Antonsen Afleveringsdato: 21. maj 2007 Eksamen: Bacheloreksamen Uddannelse: HA almen erhvervsøkonomi Uddannelsessted: Roskilde Universitetscenter Rapportomfang: 72 ns. (2.275 anslag pr. ns.) Copyright på forsidetegningen haves af David Farley (http://ibiblio.org/dave/drfun.html) Side 3 af 102

4 Side 4 af 102

5 Resumé I dette projekt undersøges, om aktiebaseret aflønning kan motivere medarbejderne uden for ledelsen. Der ses på Amagerbankens tildeling af medarbejderaktier til alle sine medarbejdere, og på baggrund af en analyse af kontraktforholdet og en websurvey konkluderer vi, at medarbejderaktier ikke motiverer medarbejderne. Vi sporer en generel uvidenhed om programmet og i øvrigt konstaterer vi, at belønningen for en merindsats er for lav. Medarbejderaktierne medvirker alene til at undgå en utilfredshed med lønniveauet. De begrænser freeriderproblemet, men da det ikke er klart, hvad medarbejderne skal gøre for at få en belønning, virker medarbejderaktierne isoleret set ikke motiverende. Vi anbefaler Amagerbanken at lade aktieløn indgå i en tredelt lønkontrakt bestående af en grundløn, en individuel performancebaseret løn og en løn baseret på hele virksomhedens performance i form af aktieoptioner. Herved modvirkes incitamentet til at freeride, mens medarbejderen samtidig kan se, hvad vedkommende skal gøre for at få sin belønning. Det er dog vigtigt at vurdere aktieløn i forhold til den helhed, som et ansættelsesforhold udgør. Abstract In this project, we look at whether share-based pay is capable of motivating employees outside top management. Our research is focused on the employee shares scheme in the Danish regional bank Amagerbanken, and based on an analysis of the terms of the contract and a web-based survey, we conclude that employee shares do not motivate employees. We find a general lack of knowledge of the scheme and note that the financial reward of an extra effort is too small. The employee shares only contribute to avoiding a discontent with the pay level. They limit the free-rider problem but it is unclear for the individual employee what he is supposed to do in order to obtain the reward and thus, the employee shares do not motivate. We recommend Amagerbanken to let share-based pay be part of the pay contract consisting of a basic pay, an individual performancebased pay and a pay based on the general performance consisting of stock options. By doing this, the incentive to free-ride is reduced while the employee will be able to comprehend what he has to do in order to receive a payoff. It is, however, important to see share-based pay in the entirety that is the employment relationship. Side 5 af 102

6 Side 6 af 102

7 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 INDLEDNING PROBLEMFELT PROBLEMFORMULERING OPERATIONALISERING BEGREBSAFKLARING Aktiebaseret aflønning Medarbejdere uden for ledelsen Interessesammenfald mellem medarbejdere og aktionærer Motivation Incitament AFGRÆNSNING Topledelsen Andre former for incitamentsaflønning Lovgivning PROJEKTETS OPBYGNING KAPITEL 2 METODE METODISK FREMGANGSMÅDE VALG AF TEORI Teoretiske afgrænsninger PROCESMETODISKE OVERVEJELSER SAMT VALG AF EMPIRI WEBSURVEY AF AMAGERBANKENS MEDARBEJDERE Gennemgang af websurvey Gennemførsel og resultater Bortfald og repræsentativitet INTERVIEW MED PRAKTIKER Bias og validitet SAMMENFATNING AF DE METODISKE VALG KAPITEL 3 INTRODUKTION TIL AKTIELØN OG AMAGERBANKEN AKTIEBASEREDE AFLØNNINGSFORMER Almindelige aktier generelle og individuelle ordninger Generelle aktieordninger Individuelle aktieordninger Risiko og incitament Optioner og warrants Optioners værdi Problemer ved aktieløn AKTIELØNS UDBREDELSE I DANMARK Valg af aktielønsform Aktieløns effekter AMAGERBANKEN A/S Medarbejderaktier i Amagerbanken KAPITEL 4 TEORETISKE TILGANGE TIL MOTIVATION OVERORDNET INTRODUKTION TIL MOTIVATION Overblik over motivationsteori FORHOLDET MELLEM PRINCIPAL OG AGENT Teorigennemgang Minimering af moral hazard Redskaber til at sammensætte en incitamentskontrakt Informationsprincippet Princippet om incitamentsintensitet Side 7 af 102

8 Overvågningsprincippet Skævvridningsprincippet Sammenfatning af incitamentsprincipperne Kritik af principal-agent-teorien HERZBERGS TOFAKTORTEORI Kritik af Herzberg LAWLERS TEORI OM FORVENTNING Lawler om motivation med løn Kritik af Lawler ANALYSEAPPARAT (OPSUMMERING) KAPITEL 5 ANALYSE ANALYSESTRATEGI DEL 1: ANALYSE AF AKTIEPROGRAM I AMAGERBANKEN Analyse af aktieprogrammet i Amagerbanken DEL 2: ANALYSE AF WEBSURVEY I AMAGERBANKEN Uklarhed om Amagerbankens aktieaflønning Belønningen er ikke stor nok Aktieløn som en hygiejnefaktor Tiltrækning og fastholdelse af medarbejdere Udbetaling kontant eller i aktier? OPSUMMERING KAPITEL 6 ANBEFALING TIL AMAGERBANKEN MOTIVATION MED AKTIELØN AKTIEOPTIONER GIVER STØRRE BELØNNING OG GYLDNE HÅNDJERN AKTIEOPTIONER SKAL KUN VÆRE DEL AF AFLØNNINGEN AKTIEOPTIONERS ANVENDELIGHED VED FORSKELLIGE ORGANISATIONSSTØRRELSER AT KOMME UKLARHEDEN OM AKTIELØN TIL LIVS OPSUMMERING KAPITEL 7 KONKLUSION PERSPEKTIVERING I dybden med Amagerbanken som case Flere cases med udgangspunkt i Flyvbjerg Nye vinkler på motivation med aktieløn KAPITEL 8 LITTERATURLISTE ARTIKLER OG RAPPORTER INTERNETKILDER LOVHENVISNINGER ØVRIGE Side 8 af 102

9 Figurer Figur 4-1: Oversigt over motivationsteorier Figur 4-2: Herzberg i forhold til Maslows behovspyramide Figur 5-1: Spørgsmål 19 faktorer til tiltrækning af medarbejdere Figur 5-2: Spørgsmål 20 faktorer til fastholdelse i jobbet Figur 5-3: Spørgsmål 21 hvor stor andel aktiebaseret løn må udgøre af samlet løn Figur 5-4: Spørgsmål 22 Foretrukken udbetaling af bonus Figur 7-1: Styrker og svagheder ved medarbejderaktier Figur 7-2: Anbefalinger til Amagerbanken Tabeller Tabel 3-1: Aktieløns effekter Tabel 4-1: Herzbergs opdeling i hygiejnefaktorer og motivationsfaktorer, og hvad disse to kategorier rummer Side 9 af 102

10 Side 10 af 102

11 Kapitel 1 Indledning Konkurrencen om at tiltrække, motivere, og fastholde de bedste medarbejdere er meget stor blandt danske børsnoterede virksomheder. Det er efterhånden en generel opfattelse på det private arbejdsmarked, at hvis børsnoterede virksomheder skal kunne konkurrere effektivt på markedet, gælder det om at have de bedste hjerner i virksomheden. Dette hænger godt sammen med, at der indenfor de sidste 10 år er blevet observeret en markant stigning i antallet af virksomheder, der arbejder strategisk med at indføre incitamentsordninger, som har til formål både at tiltrække nye medarbejdere til virksomheden samt at motivere og dermed også fastholde de nuværende medarbejdere i virksomheden (Kilde: Deloitte-seminar om aktieaflønning). Virksomhederne er således blevet mere opmærksomme på de omkostninger, der er forbundet med det at skulle ansætte nye medarbejdere. Før man har fundet den rigtige medarbejder og vedkommende er faldet til i sit job og begyndt at yde på et tilfredsstillende niveau, har det nemt kostet virksomheden en årsløn (ibid.). Når en medarbejder forlader sit job og vedkommende skal erstattes, er det altså en dyr fornøjelse. Disse eftertragtede arbejdstagere stiller høje krav. Det er derfor vigtigt for en virksomhed at have en klar HR-strategi, som både sikrer en god løn og et godt arbejdsmiljø, der blandt andet giver mulighed for ansvar, anerkendelse og karriereudvikling. Flere og flere virksomheder er på denne baggrund begyndt at udforme ansættelseskontrakter til deres medarbejdere, hvor der i lønpakken er inkluderet aktier eller aktieoptioner i virksomheden. Ifølge den økonomisk funderede principal-agent-teori vil en kontrakt, der giver medarbejderne aktier i virksomheden, have den effekt, at alle i virksomheden fokuserer målrettet på det samme mål som aktionærernes: At skabe størst markedsværdi af selskabets aktiviteter med det deraf følgende formål at få aktiekursen til at stige. Især administrerende direktører har høstet store gevinster, når de er blevet omfattet af aktieløn. For den nu afgåede administrerende direktør i Roskilde Bank blev det til en belønning på 115 mio. kr., da hans aktieoptioner blev indfriet i 2007 (Børsen ). Side 11 af 102

12 Også direktørerne i Ringkjøbing Landbobank kan glæde sig: I december 2007 står de til at kunne indfri deres aktieoptioner og tjene 104 mio. kr. (Berlingske Tidende ). De store belønninger oven i den almindelige løn har vakt en ivrig debat om, hvorvidt det virkelig er direktørens fortjeneste, at det er gået så godt for aktiekursen. Tiden er inde til en generel politisk drøftelse af et forbud mod optioner til direktører i børsnoterede selskaber... Der er tale om uigennemskuelige aflønninger præget af tilfældigheder. Anders Dam, adm. dir. Jyske Bank (Jyllands-Posten ) Aktieløn er dog ikke kun noget, virksomheders administrerende direktører tildeles. En undersøgelse om aktieløns udbredelse fra 2002 har påvist, at hver 14. dansker på det private arbejdsmarked har fået tildelt en eller anden form for aktieløn (PLS Rambøll 2002). Undersøgelsen bekræfter også, at det særligt er de store virksomheder, som tilbyder deres medarbejdere aktieløn 14 % af arbejdstagerne ansat i en virksomhed med mere end 100 ansatte var aktielønnet i Aktieløn er altså blevet en central faktor i forholdet mellem arbejdsgivere og arbejdstagere på det private danske arbejdsmarked. Der er blevet lavet talrige undersøgelser af diverse danske børsnoterede virksomheder, for at finde ud af om aktieløn motiverer ledelsen i til at få overensstemmende interesser med aktionærerne i virksomhederne 2. Der er dog på nuværende tidspunkt efter vores erfaring mangelfuld viden om, hvorvidt det samme gør sig gældende for de resterende ansatte i virksomheden. Motivationen for nærværende opgave bunder således i at ville undersøge en dansk børsnoteret virksomhed for at finde ud af, hvorvidt aktieløn motiverer medarbejderne uden for ledelsen til at yde en ekstra indsats. 1.1 Problemfelt Alt efter hvilken faglig indgangsvinkel man benytter til at anskue aktieløn med, vil anskuelsen, af hvad der motiverer medarbejdere, være forskellig. 2 Kort fortalt går denne problemstilling ud på, at virksomhedens ansatte, som ud fra principal-agentteorien anses for at bestå af rationelt tænkende individer, vil forsøge at maksimere deres egennytte, hvilket kan resultere i modstridende interesser mellem virksomhedens ansatte og aktionærerne. Denne problematik uddybes i Kapitel 4 omhandlende principal-agent-teorien. Side 12 af 102

13 Set ud fra et økonomisk synspunkt er baggrunden for at indføre aktieaflønning i virksomheden at sammenstille medarbejdernes interesser med aktionærernes interesser. Når ejerskab og ledelse er adskilt, vurderer principal-agent-teorien, at det er nødvendigt at skabe interessesammenfald mellem medarbejdere og aktionærer for at sikre, at medarbejderens mål stemmer overens med aktionærernes mål. Økonomer antager, at arbejdstagere som udgangspunkt vil træffe beslutninger ud fra deres egeninteresse, der ikke nødvendigvis tilgodeser aktionærernes interesser. I et principal-agent-teoretisk perspektiv er det altså agentens ønske om egennyttemaksimering, der motiverer. Argumentet for at indføre aktieløn er, at agenten ved at søge egennytte samtidig handler i tråd med principalens mål. Hvis man derimod anskuer aktieløn ud fra et mere organisationspsykologisk perspektiv, bliver der her argumenteret for, at det er individuelt, hvad der motiverer medarbejderen. Der ligger langt mere komplekse forhold til grund for motivation end blot økonomi, fordi mennesker indgår i grupper og sammenhænge, som påvirker dem til at handle på bestemte måder. Organisationspsykologen Herzberg har på baggrund af en undersøgelse af motivation fra 1950 erne fremført, at vedvarende motivation kun kan skabes ved at påvirke arbejdsindholdet, hvilket ifølge ham består af motivationsfaktorerne: Plads til at præstere, anerkendelse, selve arbejdet, ansvar og forfremmelsesmuligheder 3. Dette er således en væsentligt mere nuanceret tilgang til motivation, end at man blot skal give medarbejderen et stort nok økonomisk incitament for at få vedkommende til at yde sit bedste. Herzberg mener desuden, at løn bør anses som værende en hygiejnefaktor, der ikke kan motivere medarbejderne, men udelukkende kan benyttes som et redskab til at minimere graden af utilfredshed blandt medarbejderne. Ud fra Herzberg kan man udlede, at aktiebaseret aflønning ikke motiverer medarbejderne, men kun kan minimere graden af utilfredshed blandt disse. Heroverfor stiller organisationspsykologen Lawler sig med sin expectancy theory 4. Han mener, at løn godt kan motivere, men kun under de rette forudsætninger 5. Samtidig mener Lawler, at Herzberg faktisk selv finder frem til, at løn kan motivere; det lader Herzberg bare ikke være centralt. For at løn kan motivere, skal medarbejderen tro på, at ved- 3 Herzbergs teori præsenteres i kapitel 4.3 på side Herefter bruger vi det danske ord forventningsteori, når vi henviser til expectancy theory. 5 Lawlers teori præsenteres i kapitel 4.4 på side 58. Side 13 af 102

14 kommende kan levere den ønskede præstation, at præstationen fører til en belønning, og så skal belønningen være af betydning. Ikke desto mindre er der et paradoks mellem den økonomiske og organisationspsykologiske teori, som har vakt vores nysgerrighed for at ville belyse dette område mere dybdegående med en fokusering på aktiebaseret aflønning. Denne aflønning er dermed omdrejningspunktet for vores motivationsanalyse, som vil munde ud i en større forståelse af, om aktiebaseret aflønning virker motiverende for medarbejderne. I forlængelse af ovenstående problemstilling har vi valgt at belyse denne problematik ved at foretage en empirisk undersøgelse af Amagerbankens aktieprogram 6. Her har direktionen valgt at tildele medarbejderne aktier i banken af to omgange første gang i 2006 og anden gang i april Alle fastansatte medarbejdere har fået tilbud om at få tildelt gratis medarbejderaktier i selskabet for et vist beløb. Begrundelsen for indførslen i 2007 var fra ledelsens side at belønne medarbejderne for, hvad ledelsen selv i årsrapporten for 2006 benævnte som en ekstraordinær god indsats. Når formålet er at skabe et interessesammenfald mellem medarbejdere og aktionærer, er medarbejderaktier umiddelbart en fin idé set ud fra et principal-agent-teoretisk perspektiv, idet medarbejderne bliver aktionærer. Men er det heraf følgende interessesammenfald stærkt nok til at eliminere den skjulte handling, som eksisterer i forholdet mellem principal og agent, når agentens handlinger ikke kan monitoreres fuldt ud? Et andet forhold, som kan få indflydelse på vurderingen af, om aktieløn vil fremme medarbejdernes motivation, er, at brugen af aktieløn ofte har et langsigtet perspektiv og dermed ikke kan tilfredsstille medarbejdernes umiddelbare behov for belønning. De ansatte kan tidligst sælge deres aktier syv år efter tildelingstidspunktet. Belønningen ligger altså et væsentligt stykke ude i fremtiden. På den anden side har medarbejderne mulighed for at freeride og dermed få del i belønningen uden at have bidraget til kursstigningen. I Amagerbankens tilfælde behøver medarbejderen sågar ikke at være ansat i Amagerbanken, efter tildelingen af aktierne har fundet sted, for at kunne hente et afkast hjem på aktierne. Vi mener derfor på baggrund af ovenstående problemstillinger, at der eksisterer flere interessante forhold at undersøge for at få en mere nuanceret forståelse af, om aktiebaseret aflønning motiverer 6 Vi giver en dybere præsentation af Amagerbanken A/S i kapitel 3.3 på side 41. Side 14 af 102

15 medarbejderne i Amagerbankens investerings- og udlandsområde 7, og hvordan brugen af aktieløn kan motivere den enkelte medarbejder. Dette leder os til følgende problemformulering: 1.2 Problemformulering Hvilke styrker og svagheder ud fra principal-agent-teorien, Herzbergs tofaktorteori, og Lawlers forventningsteori eksisterer ved brug af aktieløn, og hvordan kan disse bidrage til at forstå og forbedre den motiverende effekt for aktiebaseret aflønning i Amagerbanken? 1.3 Operationalisering Vores problemformulering er bygget op af tre dele: 1. Styrker og svagheder ved aktieløn ud fra principal-agent-teori, Herzberg og Lawler 2. Forståelse af motivation med aktiebaseret aflønning i Amagerbanken 3. Forslag til forbedret motivation med aktiebaseret aflønning i Amagerbanken Den første del er teoretisk, og besvarelsen af denne del vil blive gjort gennem vores teorikapitel for til sidst at blive opsummeret i en forståelsesramme for aktieløn i vores analyseapparat til i kapitel 4.5 på side 61. I den næste del af problemformuleringen omkring motivation i Amagerbanken vil vi analysere på, om Amagerbankens aktiebaserede aflønning motiverer ud fra vores analyseapparat. Vi vil tage udgangspunkt i den udarbejdede kontrakt for aktieløn og analysere på denne først ud fra et principal-agent-teoretisk perspektiv, og dernæst vil vi inkludere Herzberg og Lawler i besvarelsen for derved at give en mere nuanceret analyse. Den sidste del af problemformuleringen er en mulighed for på baggrund af den viden, vi har fået fra de første to dele af problemformuleringen, at perspektivere videre på, hvad 7 Når vi således herefter henviser til Amagerbanken uden specifikt at nævne, at der er tale om hele banken, mener vi kun investerings- og udlandsområdet. Side 15 af 102

16 der i Amagerbankens tilfælde kunne være en bedre måde at motivere med den forsatte præmis, at det skal bestå af en eller anden form for aktiebaseret aflønning. I vores metodekapitel vil vi gå mere i dybden med de overvejelser, der ligger bag denne fremgangsmåde for projektet. 1.4 Begrebsafklaring Dette afsnit er lavet med henblik på at skabe en klar forståelse af de centrale begreber i projektet mellem læseren og forfatterne. Da projektet er bygget op omkring nedenstående begreber, og der konkluderes på baggrund af disses interaktion, er det nødvendigt med den klare forståelse af begreberne. Dertil kan nogle af begreberne være tvetydige, og den klare forståelse kan dermed afklare betydningen af begrebet, sådan som vi mener, det skal forstås i projektet Aktiebaseret aflønning Med aktieløn henviser vi til enhver form for aktiebaseret aflønning fra arbejdsgiver til arbejdstager. Aktieløn kan både bestå af egentlige aktier, der gives til arbejdstager, samt af købsrettigheder, optioner med videre, som præsenteret i kapitel 3.1 på side Medarbejdere uden for ledelsen Med medarbejdere uden for ledelsen menes alle medarbejdere, som ikke udgør det øverste niveau i virksomheden, hvilket vil sige direktionen med direktøren og afdelingslederne under denne. Medarbejderne udenfor ledelsen skal derfor forstås som alle de resterende medarbejdere i virksomheden Interessesammenfald mellem medarbejdere og aktionærer Vi antager, at aktionærerne vil profitmaksimere, hvilket i dette tilfælde betyder, at de er interesserede i at få det størst mulige afkast på deres investering. Vi fraskriver os herved tanken om etiske investeringer, som gerne må være tabsgivende. Ligeledes antager vi, at bestyrelsen som aktionærernes repræsentanter arbejder for at hente det størst mulige afkast hjem til aktionærerne. Side 16 af 102

17 På den anden side har vi medarbejderne, som vi ligesom med aktionærerne antager, handler i deres egen interesse. Men da medarbejderne har investeret en anden form for kapital i virksomheden, nemlig deres arbejdskraft i modsætning til aktionærernes penge, har de har nogle andre interesser. Således antager vi i tråd med principal-agent-teorien, at medarbejderen søger at få størst mulig egennytte af mindst mulig indsats. Et interessesammenfald er dermed en situation, hvor aktionærernes interesser er overensstemmende med medarbejdernes interesser Motivation Teorier om motivation forsøger at besvare spørgsmålet om, hvorfor mennesker gør noget snarere end intet og gør dette snarere end noget andet, samt hvilke mentale og fysiologiske processer, der finder sted herunder (Den Store Danske Encyklopædi, cd-rom, 2004). Motivation er dermed bevæggrunden for, hvorfor vi handler, som vi gør. I denne rapport handler motivation om at motivere medarbejderne til at yde en ekstra indsats på deres arbejdsplads. Vi har valgt at benytte nedenstående citat til definition af begrebet motivation i projektets genstandsfelt 8 : By motivation, we mean the degree to which a person is moved or aroused to expand effort to achieve some purpose. Work motivation refers to how much a person tries to work hard and well to the arousal, direction, and persistence of effort in work settings (Rainey, 1993: 20 som citeret i Højland, 2007: 5) Incitament I relation til motivation findes incitamentsteori, som kan bruges til at overkomme motivationsproblemet, dvs. til at motivere agenterne til at opføre sig på bestemte måder (Den Store Danske Encyklopædi, cd-rom, 2004). Et incitament er dermed tilskyndelsen til at handle på en bestemt måde. I vores tilfælde udmønter incitamenterne sig i, at en virksomhed anvender nogle særlige tiltag for at motivere medarbejderne til at yde en ekstra arbejdsindsats. En løsning kun- 8 Som præsenteret og diskuteret i indledningen af vores teorikapitel, Kapitel 4, side 43. Side 17 af 102

18 ne være at gøre medarbejderne til medejere af virksomheden. Disse incitamenter kan også samles i et decideret incitamentsprogram i virksomheden, hvor opfyldelsen af fastsatte mål medfører en belønning til medarbejderne enten i form af en kontant bonus eller ved tildeling af aktiebaserede instrumenter, såsom dem der bliver nævnt i kapitel 3.1 om Aktiebaserede aflønningsformer. 1.5 Afgrænsning Dette afsnits formål er at tydeliggøre, hvilke fravalg vi har gjort os i forbindelse med vores besvarelse af projektets problemformulering. For at lette overskueligheden over hvilke fravalg og indenfor hvilke områder disse er foretaget har vi valgt at opdele dette afsnit i følgende underafsnit: Topledelsen, Andre former for incitamentsaflønning og Lovgivning Topledelsen For det første har vi valgt at afgrænse os fra at belyse topledelsens aspekt, og dermed har vi valgt ikke at kigge på de meget omdiskuterede aktieaflønninger, som diverse topledere har fået igennem de seneste år. Vi har valgt at foretage denne afgrænsning, da en belysning af denne problematik kan skabe et fortrolighedsproblem, fordi vores interviewpersoner ville have en ledelsesmæssig forpligtelse til at være loyale over for deres virksomhed. Der ville således være tale om en bias i de oplysninger, vi måtte få, som ville gøre dem mindre anvendelige eller direkte uanvendelige. Derudover ville det være svært at få oplysninger om emnet, da løn og bonusordninger er et meget delikat emne at udtale sig om for direktører set i lyset af den kritiske dækning af samme i medierne. Vi afgrænser os således fra at belyse principal-agent-relationen mellem direktionen og aktionærerne i dette projekt Andre former for incitamentsaflønning Hensigten med denne undersøgelse er at behandle det teoretiske felt mellem motivation og aktieaflønning, og det er derfor vigtigt at pointere, at andre former for løn eller incitamentsformer ikke vil blive belyst i denne rapport, selvom disse naturligvis findes, anvendes og må ventes at øve indflydelse på medarbejderens handling. Side 18 af 102

19 1.5.3 Lovgivning Af omfangsmæssige årsager har vi valgt at afgrænse os fra at belyse de juridiske aspekter, dvs. de regnskabsmæssige, skatte- og selskabsretlige områder, og derfor vil disse betragtninger ikke blive behandlet. For en virksomhed, der skal udforme og implementere et incitamentsprogram, er disse problemstillinger selvfølgelig påtvunget relevante. I vores analyse af medarbejdermotivation, som i højere grad ser på aktieaflønning fra medarbejdernes side, begrænser vi os dog i videst muligt omfang væk fra disse spørgsmål. Dette udelukker os dog ikke fra at berøre skatteforholdet i forhold til medarbejderaktier, hvor dette har relevans i forhold til tildeling og udnyttelse Projektets opbygning I nærværende kapitel 1 har vi præsenteret vores motivation for at skrive dette projekt, projektets problemfelt, samt problemstillingen med problemformuleringen og de dertil hørende arbejdsspørgsmål. Vi har således forklaret, hvilken undren der ligger til grund for projektets problemstilling og hvorfor lige netop dette emne har fanget vores interesse. Yderligere har vi forklaret de forskellige begreber, vi bruger i projektet samt hvilke fravalg, vi har foretaget i forhold til vores problemformulering. Kapitel 1 afsluttes med denne redegørelse for projektets opbygning og en kapiteloversigt. Kapitel 2 omhandler den metodiske tilgang til projektets problemstilling. I kapitlet redegøres for valg af teori og dette valgs betydning for projektet. Herefter beskriver vi vores proces og den empiri, processen har givet os mulighed for at indsamle. Vores websurvey gennemgås derefter med hensyn til gennemførsel og resultater samt bortfald og dettes betydning for repræsentativiteten. Dernæst følger en redegørelse for vores kvalitative praktikerinterview, hvor vi gennemgår validitet og bias. Kapitel 3 har til formål at præsentere vores empiriske felt. Der gives først en beskrivelse af de aktiebaserede aflønningsformer, som er relevante for vores problemstilling. Der vil således blive redegjort for medarbejderaktier samt optioner og warrants. Derudover vil der blive redegjort for diverse problemer ved aktieløn, samt i hvor høj grad aktieløn 9 Som omtalt i afsnit 3.1 om Aktiebaserede aflønningsformer på side 35. Side 19 af 102

20 er udbredt i Danmark. Dernæst præsenteres Amagerbanken som virksomhed, hvorefter det forklares, hvordan aktieprogrammet i Amagerbanken er sammensat. I kapitel 4 indføres læseren i det rent teoretiske materiale. Der redegøres først for principal-agent-teorien, samt hvilken kritik man kan rette mod denne. Dernæst redegøres der for de anvendte organisationspsykologiske teorier i form af Herzbergs tofaktorteori og Lawlers forventningsteori. Afsluttende i dette kapitel opstilles vores analyseapparat, som er en opsummering af de for problemstillingen relevante aspekter ved teorien. Kapitel 5 udgør projektets analyse. Her benyttes vores indsamlede empiri til at forstå, hvordan medarbejderaktier motiverer medarbejderne i Amagerbanken. I den første del benyttes vores analyseapparat til at analysere på kontrakten. Derefter gås i dybden med resultaterne fra websurveyen i den anden del af analysen. I kapitel 6 diskuteres anbefalinger til forbedringer af Amagerbankens aktieprogram ud fra de to foregående analysedele. Her vil vi endvidere inddrage nogle af de generelle erfaringer, vi har fået fra vores praktikerinterview. Kapitel 7 udgør projektets konklusion. Her drages de konklusioner, som arbejdet med projektets problemstilling har gjort mulige. Konklusionen bliver derved en besvarelse af vores problemformulering. Kapitlet rummer også vores perspektivering, hvori vi ser på, hvad vi ville have gjort, hvis vi kunne have fremskaffet et bedre empirisk grundlag. I figuren på næste side er projektrapportens struktur illustreret med vægt på de sammenhænge, der er mellem de enkelte kapitler. Denne projektoversigt vil gå igen ved hvert kapitel for på den måde at tydeliggøre kapitlets plads i det samlede projekt. Side 20 af 102

21 Kapitel 1 Indledning Introduktion til problemstilling Begrebsafklaring Problemfelt og problemformulering Kapitel 5 Analyse Afgrænsning Kapitel 2 Metode Kapitel 4 Teoretiske tilgange til motivation Principal-agentteori Valg af teori Valg af empiri Herzbergs tofaktorteori Procesmetodiske overvejelser Del 1 Analyse af aktieprogrammet i Amagerbanken Lawlers forventningsteori Del 2 Analyse af websurvey i Amagerbanken Websurvey Kapitel 3 Introduktion til aktieløn og Amagerbanken Fordele og ulemper ved kontraktforholdet i Amagerbankens aktieprogram Analyse af styrker og svagheder ved Amagerbankens aktieprogram baseret på medarbejdernes besvarelser Selskabsbeskrivelse Kvalitativt interview Kapitel 6 Diskussion og anbefaling Aktieløns udbredelse Aktiebaserede aflønningsformer Problemer ved aktieløn Aktieoptioner Diskussion af hvorvidt Amagerbanken kan øge motivationen med aktiebaseret aflønning samt en deraf afledt anbefaling til Amagerbanken Medarbejderaktier Kapitel 7 Konklusion Perspektivering

22

23 Kapitel 2 Metode I dette kapitel redegøres der for, hvordan vi griber vores problemstilling an og hvilke elementer, vi vil benytte os af med det formål at kunne besvare problemformuleringen. Som det første redegør vi for vores valg af teori, og dette valgs betydning for projektet. Derefter gennemgår vi de procesmetodiske overvejelser, vi har haft i projektforløbet, og fører disse over i vores valg af empiri. Vi gennemgår herefter vores websurvey og redegør for gennemførslen og resultaternes anvendelighed. Til sidst præsenterer vi vores semistrukturerede kvalitative interview og diskuterer i den forbindelse validiteten og bias. 2.1 Metodisk fremgangsmåde Den valgte metodiske tilgang igennem opgaven var abduktiv, hvor de successive skift mellem et teoretisk og et empirisk felt indebar dels deduktive og dels induktive processer. Skiftet fra litteraturlæsningen til den indledende empiriindsamling var af deduktiv karakter. Således læste vi først en række teorier om motivation, hvorefter vi med vores indledende Deloitte-spørgeskema fik nye perspektiver på emnet. Den efterfølgende revurdering af vores daværende teoretiske referenceramme var induktivt udført på baggrund af denne inspiration. Denne nye teoretiske viden brugte vi til det næste skridt i vores empiriindsamling i form af vores websurvey og det kvalitative interview, som muliggør en konklusion på både det teoretiske og det empiriske niveau. Derved bidrager den abduktive tilgang til, at vi løbende har fået tilpasset vores fokus til teori og empiri Vi går mere i dybden med vores proces i afsnit 2.3. Side 21 af 102

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Retningslinjerne gælder for incitamentsaflønning for bestyrelsen og direktionen i Bang & Olufsen a/s. Incitamentsaflønningen vil afhænge af individuelle

Læs mere

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALK DEN 12. MARTS 2015 Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S Bestyrelsen i ALK-Abelló A/S ( Selskabet ) skal inden der indgås konkrete

Læs mere

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF GENMAB A/S' BE- STYRELSE OG DIREKTION I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 1. INDLEDNING Inden et børsnoteret selskab indgår

Læs mere

Vejledning til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139

Vejledning til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139 KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE Vejledning til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139 (Vejledningen er alene konsekvensrettet som følge af den seneste

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 PANDORA A/S, CVR-nr. 28505116 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 1. INTRODUKTION I henhold til selskabslovens 139 skal det øverste

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1.1 Formål og anvendelse Formålet med denne lønpolitik er at gennemføre de regler, der er fastsat i 20-22 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde ("FAIF-loven")

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Aflønningsrapport 2014 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Realkredit Danmark koncernens aflønningspolitik og praksis afspejler koncernens målsætning om en ordentlig governanceproces

Læs mere

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0 DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0 Aflønningsrapport for Danske Bank 2014 Danske Banks aflønningspolitik og praksis afspejler Danske Bank-koncernens målsætning om en ordentlig governance proces samt en vedvarende

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen.

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. 1 Aflønningsrapport for Danica koncernen 2014 Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. Danica koncernens aflønningspolitik

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

Indledning. 1 Bestyrelsen. a) Fremgangsmåde

Indledning. 1 Bestyrelsen. a) Fremgangsmåde Principper for vederlag til Bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere i Affitech A/S (principperne kan ses og downloades fra Affitechs hjemmeside www.affitech.com) Indledning I henhold til 139 i selskabsloven

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Incitamentsaflønning af direktionen i danske banker

Incitamentsaflønning af direktionen i danske banker Incitamentsaflønning af direktionen i danske banker Udarbejdet af: Charlotte Vig Rasmussen Jacob Degn Andersen Jakob Hein Mikkelsen Mick Jelsdal Jørgensen Vejleder: Poul Wolfsen Bachelorprojekt Maj 2009

Læs mere

Endelig IAS/IFRS om aktieløn udsendt Februar 2004

Endelig IAS/IFRS om aktieløn udsendt Februar 2004 Indhold: Standarden i hovedtræk Omfang Indregning Måling Ændring eller erstatning af ordninger Afregning eller annullering af ordninger Afdækningsstrategier Oplysningskrav Overgangsbestemmelser Ikrafttrædelsestidspunkt

Læs mere

Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret

Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret Ved udviklingen af Innovationsbarometeret har COI lagt vægt på en række væsentlige hensyn, som hver især har nogle konsekvenser for, hvordan dataindsamlingen

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK

VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK Vejledning om vederlagspolitik, version 2.0, - 1. september 2015 Anbefalinger for god Selskabsledelse, maj 2013, opdateret november 2014 INDHOLD 1. FORM OG INDHOLD... 3 2.

Læs mere

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning.

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning. Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S Lønpolitikken for Tryg Forsikring A/S (herefter Tryg ) er udarbejdet på grundlag af reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed ( FIL ) 71, stk. 1, nr. 9 og 77a-d

Læs mere

Honorar- og lønpolitik. for Bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S

Honorar- og lønpolitik. for Bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S Honorar- og lønpolitik for Bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S Lønpolitik for bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S, inkl. retningslinjer for incitamentsaflønning

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 91% ( besvarelser ud af 22 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

Fagprøve På vej mod fagprøven

Fagprøve På vej mod fagprøven Fagprøve - På vej mod fagprøven Her får du svarene på de oftest stillede faglige spørgsmål, du har, når du skal skrive din fagprøve på hovedforløbet. Hovedforløb CPH WEST Taastrup Oktober 2014 version

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken Rapport over afsluttende evaluering 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 3 3. Opmærksomhedspunkter og eventuelle fejlkilder... 3 4. Præsentation

Læs mere

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard Bachelorprojektisocialrådgivningogsocialtarbejde VIAUniversityCollege,SocialrådgiveruddannelseniÅrhus Opkvalificeringafdettværfagligesamarbejdemellemsocialrådgiverne

Læs mere

Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF

Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF Vi ønskede at planlægge og afprøve et undervisningsforløb, hvor anvendelse af

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013 Realkredit Danmarks aflønningsprincipper afspejler god selskabsledelse og målsætningen om at skabe vedvarende og langsigtet værdi for aktionæren. Aflønningsprincipperne

Læs mere

Vejledning i opgaveskrivning

Vejledning i opgaveskrivning 1. Introduktion: Dette dokument er en vejledning til udarbejdelse af skriftlige opgaver ved IVA, og kan basalt set betragtes som en slags huskeliste vedr. forhold man som studerende skal være opmærksom

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Aflønningspolitik i Danica Pension

Aflønningspolitik i Danica Pension Aflønningspolitik i Danica Pension 1. Formål Formålet med denne politik er at fastlægge rammerne for aflønning i Danica Pension. Politikken tager udgangspunkt i aflønningspolitikken for Danske Bank-koncernen,

Læs mere

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve IBC International Business College Kolding Aabenraa Som afslutning på din elevuddannelse skal du op til en fagprøve. Fagprøven skal løses som en opgave, beskrives i et projekt/rapport og færdiggøres inden

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2015 Svarprocent: 88% (1006/1140) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

Kvantitative metoder, teori og praksis

Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder Målet med de kvantitative metoder Forskellige typer kvantitative metoder Styrker og svagheder Repræsentativitet og udtræksperioder Det gode spørgeskema

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde

Læs mere

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion HEJ I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion M Hvem er vi og hvad er vores erfaring? Majken Mac Christiane Spangsberg Spørgsmål KRITISK? METODE? REFLEKSION? M KRITISK METODISK REFLEKSION

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Varighed: 8 uger (13,5 ECTS) (I efteråret 2011 inkluderet i fælles forløb med forløbet ProblemUdredende Journalistik (PUJ))

Varighed: 8 uger (13,5 ECTS) (I efteråret 2011 inkluderet i fælles forløb med forløbet ProblemUdredende Journalistik (PUJ)) Journalisthøjskolen Undervisningsplan Efterår 2011 2. semester Indsamling og Analyse Varighed: 8 uger (13,5 ECTS) (I efteråret 2011 inkluderet i fælles forløb med forløbet ProblemUdredende Journalistik

Læs mere

CODAN FORSIKING A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012

CODAN FORSIKING A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 CODAN FORSIKING A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 2 http://www.trygghansa.se/privat/varaapparhttp://www.trygghansa.se/privat/anmal-en-skada/typ-avskada/pages/default.aspxhttp://www.trygghansa.se/privat/forsakringar/pages/default.aspxaflønningsrapp

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 1% ( besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 9% (74 besvarelser ud af 82 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

LEDERSKAB (OG MOTIVATION) I DANSKE GYMNASIER

LEDERSKAB (OG MOTIVATION) I DANSKE GYMNASIER LEDERSKAB (OG MOTIVATION) I DANSKE GYMNASIER Christian Bøtcher Jacobsen Adjunkt SLIDE 2 INDLEDNING Ledelse fremhæves i disse år ofte som afgørende for offentlige organisationers performance og effektivitet.

Læs mere

Nye skatteregler for medarbejderaktier

Nye skatteregler for medarbejderaktier - 1 - Nye skatteregler for medarbejderaktier Som et led i Finanslovsaftalen for 2012 er der fastsat skærpede regler om beskatningen af medarbejderaktier. Stramningen omfatter både de generelle ordninger

Læs mere

Aktieløn blandt topledere i Danmark

Aktieløn blandt topledere i Danmark Aktieløn blandt topledere i Danmark Ledernes Hovedorganisation Marts 2001 (opdateret november 2002) 1 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Udbredelse i Danmark og på internationalt

Læs mere

Bilag 2 Foreslået ny vederlagspolitik, herunder nye overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, for bestyrelsen og direktionen

Bilag 2 Foreslået ny vederlagspolitik, herunder nye overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, for bestyrelsen og direktionen Bilag 2 Foreslået ny vederlagspolitik, herunder nye overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, for bestyrelsen og direktionen TORM A/S, CVR-nr. 22 46 02 18 Vederlagspolitik, herunder Overordnede

Læs mere

Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen

Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen AL: Det opgaven handler om er hvad man kan ligge til grund for sammenbruddet i Roskilde Bank. Sådan som jeg har det er aktieoptionsordningen fra 2002 en stor del af

Læs mere

Evaluering af barseludligningsloven

Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven er udarbejdet af Vibeke Stockholm Weigelt (ed.) og Marie Jakobsen COWI A/S for Beskæftigelsesministeriet ISBN: 978-87-91044-10-6

Læs mere

Skab motiverede medarbejdere

Skab motiverede medarbejdere Køb bøgerne i dag 240 kr. / 180 kr. Mobil: Swipp Skab motiverede medarbejdere V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 1 2. Problemformulering 2 3. Projektdesign 2 3.1 Visualisering 4 4. Metode 5 4.1 Fremgangsmåde 5 4.1.1 Redegørelse 5 4.1.2 Behandling af anvendt statistisk materiale

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn.

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn. Projektbeskrivelse: Projekt IT og læsning Indledning: Fokus på læsning og undervisning i læsning og skrivning samtidig med et stærkt øget fokus på IT som hjælpemiddel i undervisningen og integrationen

Læs mere

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen Trivselsrådgivning Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske Af Janne Flintholm Jensen Roskilde Universitet Arbejdslivsstudier K1 August 2011 Det følgende indeholder et kort referat

Læs mere

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere

Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer

Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Side Side Kolofon Formålet med pjecen Titel: Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Udgiver: Rambøll Management A/S Nørregade 7A 1165 København

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Kvalitative og kvantitative

Kvalitative og kvantitative Kvalitative og kvantitative - undersøgelsesmetoder Fællesmodul i business DEF Klynge, KEA 2012 Har I brugt dem? Og til hvad? Hvad er værdien ved dem? Business aspektet Før nogen finansierer noget som helst,

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11.

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11. Resultatrapport evaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus Foråret 2014 Ref.: TRHJ Dato: 04.11.14 1 1. Indledning Hvert modul skal evalueres minimum 1 gang årligt. I foråret 2014 er der foretaget

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5 NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 25. marts 2015 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

Hvor langt kan du komme med din opsparing?

Hvor langt kan du komme med din opsparing? Hvor langt kan du komme med din opsparing? Sharesave Med Sharesave får du mulighed for at lave månedlige opsparinger gennem tre år og at bruge denne opsparing til at købe aktier i Thomas Cook Group plc

Læs mere

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet Bilag 2 Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet I de følgende spørgsmål skal I som gruppe reflektere over, hvad I har gjort for at indfri de faglige krav til projektet. Hvordan har husets

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015

HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015 HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING OVERORDNEDE RESULTATER PRIORITERING AF INDSATSOMRÅDERNE INTERNT BENCHMARK EKSTERNT BENCHMARK: OFFENTLIGT ANSATTE

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Artiklen kan findes online på http://www.kommunikationsforum.dk/default.asp?articleid=13025

Artiklen kan findes online på http://www.kommunikationsforum.dk/default.asp?articleid=13025 Denne artikel er gemt fra Kommunikationsforum.dk den 25-02-2008 Kommunikationsforum er et branchesite, der henvender sig målrettet til alle, som arbejder professionelt med kommunikation. Kommunikationsforum

Læs mere

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION 2 Eksklusiv repræsentation Jeg synes bare at alle skal være med. Alle dem, som gerne vil være med, skal være med. Anas Attaheri elev på Kongsholm Gymnasium Tak til Emilie Hededal,

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Udover den klassiske opgave kan der til eksamen i AT indgå en opgave med innovation. Dette dokument beskriver arbejdet med innovation i AT og indeholder:

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer Signe H. Lund, Stud. Psych, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Indledning Formålet med projektet har været, via semi-strukturerede

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 9 Svarprocent: 96% (19/114) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 88% (198 besvarelser ud af 224 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (59 besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN 29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 14. december 2004 om fremme af en passende ordning for aflønning af medlemmer af ledelsen i børsnoterede selskaber

Læs mere