NR.3. Bonus og lønpolitik. Dagligdagen i FA. Bankansatte har det stadig godt. Sektor på skrump. HR-området i finanssektoren er

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR.3. Bonus og lønpolitik. Dagligdagen i FA. Bankansatte har det stadig godt. Sektor på skrump. HR-området i finanssektoren er"

Transkript

1 Dagligdagen i FA HR-området i finanssektoren er præget af mange forandringer s 2 Bonus og lønpolitik Nye regler, som er svære at forstå og administrere s 3 Bankansatte har det stadig godt Bankfunktionærer oplever høj Sektor på skrump Finanssektoren er blevet slankere siden 2009 s 10 ledelseskvalitet og social støtte s 8 U d g i v els e, T ry k o g eks p ed i d i to n: FA juni 2011 kontak t: ISsN NR.3

2 2 FA MAGASIN juni 2011 Dagligdagen i finanssektoren 2011 Dette nummer af FA Magasinet viser lidt om, hvad der rører sig i finanssektoren - på HR-området og dermed i FA. FA har rådgivning som en væsentlig del af sine opgaver og får ca. 100 nye henvendelser hver uge pr. telefon eller mail fra HR-chefer, HR-konsulenter eller andre, der behandler personalespørgsmål i finanssektoren. Spørgsmålene ændrer sig over tid. For 4-5 år siden var det ofte rekrutteringsspørgsmål om fx ansættelsesbeviser til nye medarbejdere, mens det siden efteråret 2008 har drejet sig om færre ansatte i sektoren. Ansættelsesstop og afskedigelser præger fortsat henvendelserne til FA - ofte på grund af ændringer i virksomhedens struktur eller organisation. Henvendelserne kommer lidt i bølger, og ikke alle områder i FA s medlemskreds er lige berørt. Men desværre tyder meget på, at vi ikke er igennem endnu. En anden genganger er ny regulering. Finanskrisen har givet politikere i ind- og udland incitament til at regulere især pengeinstitutter i endnu højere grad end hidtil. Nu også særlig på HR-området, fx med regler om indrapportering om visse lønforhold til Finanstilsynet og om specifikke kompetencer til investeringsrådgivere. Her kniber det med at få de nødvendige vejledninger m.v. ud i tide. Selv om den nye regulering også er svær for myndighederne, ville dette gavne alle, at der blev mere tid til at rulle alt det nye ud. Steen A. Rasmussen Foto: Lars H. Knudsen Skatteregler, indberetningsregler og sygeerklæringer ændres - og virksomhederne kontakter selvfølgelig FA herom. Administrative regler fylder rigtig meget i finanssektorens HR-afdelinger i Samtidig betyder ny teknologi og ændret kundeadfærd en helt anderledes forretning, som giver virksomhederne grundlag for at se på medarbejdernes kompetencer. Både for dem, som allerede er ansat, og for dem, som skal ansættes lige om lidt. Det stiller krav til virksomhederne - og dermed til FA - at balancere sikkert gennem disse forandringstider. Godt er det så at læse, at bankfunktionærer oplever højere ledelseskvalitet og mere social støtte fra kolleger og overordnede end gennemsnittet i Danmark. Steen A. Rasmussen

3 juni 2011 FA M AG A S I N 3 Bonus og lønpolitik Af Anders Feldt, De nye regler er svære at forstå og er administrativt tunge Finanskrisen medførte øget internationalt fokus på finansielle virksomheders aflønningspolitikker. Blikket faldt også på lønmodeller, der ukritisk kunne opfordre til, at medarbejderne tog store risici på den finansielle virksomheds vegne. I oktober 2010 blev reglerne om aflønningspolitik vedtaget i EU. Der kom for alvor fart på lovgivningsprocessen i Danmark og det øvrige Europa. I starten af december 2010 blev de nye lovregler om aflønningspolitik så vedtaget i Danmark. Reglerne gælder for direktionen, bestyrelsen og medarbejdere, der kan tage væsentlige risici på virksomhedens vegne. Reglerne er svære at fortolke Den hektiske lovgivningsproces har gjort det vanskeligt for virksomhederne at tilpasse sig de nye regler, der trådte i kraft 1. januar Der er fortsat en række udeståender om fortolkningen og rækkevidden af de nye regler. Det er derfor med en vis spænding, at mange virksomheder afventer Finanstilsynets besøg, som forventes gennemført efter sommeren. Reglerne er forskellige i EU-landene De nye aflønningsregler stammer fra EU. Alligevel er der stor forskel på, hvordan de enkelte medlemslande har valgt at implementere reglerne. Det skaber store udfordringer for koncerner, der har selskaber i flere europæiske lande. Medarbejderne kan fx have tilknytning til flere af selskaberne i koncernen, og det kan skabe tvivl om, hvilket lands regler der er gældende for den enkelte. Det er også vanskeligt for koncerner at lave en samlet lønpolitik, når der er forskellige nationale regelsæt. Reglerne medfører meget administration De nye regler har medført betydelige administrative byrder for virksomhederne. Herunder en lang række meget omfattende indrapporteringskrav til Finanstilsynet samt tunge procedurer med administrationen af regelsættet. Finanstilsynet er på vej Snart vil Finanstilsynet komme ud til virksomhederne, og lønpolitik vil indgå. FA forventer, at Finanstilsynet inden da har lavet en vejledning, som kan hjælpe virksomhederne med at håndtere de nye krav. Lovgivningen har givet virksomhederne 3 store udfordringer: Fortolkning af de nye regler Reglerne er implementeret forskelligt i EU-landene Betydelige administrative byrder for virksomhederne

4 4 FA MAGASIN juni 2011 Nye regler øger fokus på kompetencer Af Charlotte Enevoldsen, Nordea - og alle andre pengeinstitutter - forbereder sig på de nye krav til investeringsrådgivere Omverdenens interesse for medarbejdernes kompetencer i finansielle virksomheder er steget i kølvandet på finanskrisen. Særligt pengeinstitutterne har måttet stå for skud, når Forbrugerrådet, Finanstilsynet eller andre har kritiseret kompetenceniveauet. Nu er der kommet særlige regler om kompetencekrav. Øget lederfokus på kompetencekrav FA Magasinet har talt med leder af Nordeas afdeling for HR-udvikling, Lotte Eiersø. Nordea har guidelines og koncepter for kompetenceudvikling og uddannelsesforløb, som skal sikre, at rådgiverne har et højt kompetenceniveau. Lotte Eiersø vurderer, at Nordeas medarbejdere allerede har det fornødne uddannelsesniveau. Men myndighedernes detaljerede kompetencekrav får alligevel Nordea til at gennemgå alle guidelines og koncepter for at se, om der er behov for at justere dem. Lotte Eiersø, Nordea - Vi kan godt mærke, at myndighedernes forventninger har været med til at skabe et øget lederfokus på både kompetencer og kontrol med medarbejdernes uddannelsesforløb, forklarer Lotte Eiersø. De nye regler påvirker pengeinstitutternes arbejde med rådgiveres uddannelse og kompetenceudvikling. Det betyder systematiske uddannelsesforløb for investeringsrådgiverne, og en bestået prøve for at medarbejderne må rådgive om de mere komplekse og risikofyldte investeringsprodukter. Prøven skal prøves Prøven skal kunne tages fra 1. december i år, men hverken virksomheder eller medarbejdere kender niveau eller form på den nye prøve. Virksomhederne venter spændt på at finde ud af, hvordan prøven om de komplekse og risikofyldte produkter ser ud. Hvor lang tid skal rådgiverne bruge på prøven, og hvad kommer den til at koste? Det bekymrer ikke Lotte Eiersø, at der stadig ikke er kommet meget information ud til virksomhederne om prøven. - De rådgivere i Nordea, som skal bestå en prøve, er typisk specialister med et meget højt uddannelsesniveau. Vi kender endnu ikke de præcise krav til prøven, men vi forventer, at vores rådgivere vil kunne klare den. Når vi ved mere, vil vi selvfølgelig tjekke, om der er behov for at målrette eller justere vores udviklingsprogrammer, forklarer Lotte Eiersø.

5 juni 2011 FA M AG A S I N 5 Frem og tilbage er ikke lige langt Af Claus Ryde, Medarbejderne skal selv indberette personalegoder igen Lovændringen betyder: 1. januar 2011 skal medarbejderen selv indberette personalegoder Personalegoder under kr. beskattes ikke Sponsorbilletter til kultur- og sportsarrangementer beskattes ikke Den 1. januar 2010 fik arbejdsgiverne pligt til at indberette alle personalegoder, uanset størrelse. Folketinget har nu vedtaget at føre indberetningspligten tilbage til medarbejderne, som den var før 1. januar Ændringen sker med tilbagevirkende kraft, og det er op til hver enkelt arbejdsgiver at beslutte, om de indberetninger, de har lavet indtil nu i 2011, skal føres tilbage. Medarbejderne har nu selv ansvaret for at indberette personalegoder til skat, når de skal beskattes. Den nye bagatelgrænse på kr. Bagatelgrænsen omfatter mindre personalegoder eller gaver, fx et par flasker vin som påskønnelse for en god indsats. Bagatelgrænsen omfatter også julegaver fra arbejdsgiver. Personalegodernes værdi må højst være kr. pr. år pr. medarbejder. Overskrides bagatelgrænsen, beskattes hele beløbet. Julegaver fra arbejdsgiver til en værdi af højst 700 kr. vil dog ikke blive beskattet. Sponsorbilletter Fribilletter til et sportsligt eller kulturelt arrangement er skattefri, når medarbejderen får fribilletterne af sin arbejdsgiver, som er sponsor for det pågældende arrangement. Sponsoraftalen må ikke alene gå på at modtage billetter. Eksempler: 1: julegave 900 kr. og ingen andre goder = ingen beskatning 2: julegave 800 kr. og 300 kr. i øvrige goder = fuld beskatning af alle kr. 3: julegave 700 kr. og 400 kr. i øvrige goder = beskatning af 400 kr. som medarbejderen skal selvangive

6 6 FA MAGASIN juni 2011 Regulering og rekruttering i 2011 Af Fleming Friis Larsen, Dagligdagen byder på stigende regulering, mere administration, men også på rekruttering af nye kompetencer De daglige udfordringer i HR-afdelingerne stammer i høj grad fra EU. Både som lovgivning og fra afgørelser fra EU-domstolen. Mange af reglerne er detaljerede og administrativt tunge. Det er en udvikling, som betyder, at ikke alene FA s - men også virksomhedernes HR-afdelinger - er nødt til at følge nøje med i, hvad der sker i Bruxelles. FA s medarbejdere deltager derfor på studiebesøg, kurser og konferencer om EU-forhold, fx om ny retspraksis fra EU domstolen. FA vil fra sommeren også have en medarbejder i Bruxelles hver eneste uge for at have nærkontakt med de personer i EU-systemet, som kommer med nye ideer og initiativer. Rekruttering af de ansatte i den finansielle sektor er fyldt 57 år, og en stor del af disse vil forlade sektoren indenfor en overskuelig årrække. Det giver udfordringer for virksomhederne med både at fastholde det grå guld og samtidig hente nye kræfter. Nye testkrav, nye rapporteringskrav, ny teknologi og nye arbejdsprocesser forudsætter højere kompetencer og mere specialisering. Ligesom HR-afdelingernes administrative funktioner skal tænke nyt, bliver HR-afdelingernes rekrutterings- og udviklingsfolk nødt til at tænke fremad. FA får jævnlig henvendelser fra virksomheder om ansættelsesvilkår for medarbejdere, som kommer fra andre områder end finanssektoren. Senest en pensioneret præst, som altid havde ønsket at arbejde i en bank og nu skulle lave forskellige specialopgaver i en kommunikationsafdeling. Han var jo fomidler af guds nåde!

7 juni 2011 FA M AG A S I N 7 En ny verden i morgen, om 1 time, 1 minut Af Fleming Friis Larsen, Ændring af arbejdsopgaver, omplaceringer, afskedigelser, sammenlægning af virksomheder, medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, arbejdsmiljørepræsentanter, stillingsskift og lønreduktion, bonusordninger, fratrædelsesordninger, ansættelseskontrakter, beskyttede ansatte, advarsler Det er blot nogle af de emner, der for øjeblikket er i fokus hos FA s medlemmer og dermed for FA s rådgivning. Fremtidens udfordringer i form af øget konkurrence betyder, at bankens ledelse har besluttet at foretage en tilpasning af organisationen. Det betyder en større omstrukturering af bankens organisation samt en reduktion af ressourcerne indenfor nogle områder. Sådan kan en melding typisk være til HR-afdelingen, som så skal bistå ledelsen hermed. Ofte vil FA blive spurgt til råds undervejs i forløbet. Vejen gennem en foranderlig verden Det første skridt vil være en grundig orientering i virksomhedens samarbejdsudvalg om baggrunden for de påtænkte ændringer. Hvis ændringerne betyder færre ansatte, skal der søges løsninger, så afskedigelser kan undgås, eller konsekvensen for de opsagte kan blive mildere. Det kan fx være uddannelse eller outplacement som hjælp til nyt job. De næste skridt er at gennemføre ledelsens besluttede ændringer. Her skal tillidsmandsorganisationen involveres, så en tillidsmand kan være tilstede ved en opsigelse. En afskedigelse medfører igen rådgivning om fritstilling, ferieafholdelse, loyalitet, kundeklausuler, opsigelse i perioden og praktiske ting om tidspunkt for afsked, orientering til kolleger og kunder. Bump på vejen skal undgås Hvis en beskyttet ansat er i skudlinien, hvad enten det drejer sig om afsked eller væsentlige ændringer, kræver det særlige skridt. Beskyttede er fx tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, SU-medlemmer, bestyrelsesmedlemmer og valgte bestyrelsesmedlemmer i forbundenes valgte organer. Her skal FA holde organisationsmøde med den respektive faglige organisation, før virksomheden må pille ved den beskyttede. Ellers er der brud på overenskomsten, som koster virksomheden en bod. Noget, som kan og bør undgås, og derfor er rådgivningen om beskyttede ansatte helt central i FA s dagligdag.

8 8 FA MAGASIN juni 2011 Bankansatte har det stadig godt Af Hans Jørgen Steffensen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har 9. juni 2011 udsendt en omfattende rapport om udviklingen i arbejdsmiljøet fra 2005 til lønmodtagere og selvstændige fra forskellige brancher har svaret på spørgsmål om deres fysiske og psykiske arbejdsmiljø samt helbredsforhold. En del af spørgsmålene er de samme som i 2005, og det giver mulighed for at vurdere udviklingen i perioden Bankfunktionærer Finanssektoren er repræsenteret ved bankfunktionærer. De fysiske krav til arbejdet er ikke overraskende mindre for bankansatte end for andre jobgrupper. Der er markant flere med stillesiddende eller stående arbejde uden fysisk anstrengelse. Det kan forklare, at færre i banken er trætte i kroppen efter en arbejdsdag. Højere ledelseskvalitet og social kapital i finans Bankfunktionærer adskiller sig efter undersøgelsen ikke signifikant fra andre jobgrupper, når man ser på kvantitative krav, udviklingsmuligheder og psykisk velbefindende. Det samme gælder dimensionen konflikter mellem arbejde og privatliv, som ofte er blevet erklæret for et problem i finanssektoren. Bankfunktionærer oplever højere ledelseskvalitet og mere social støtte fra overordnede og kolleger end gennemsnittet. Det er derfor heller ikke overraskende, at bankansatte rapporterer om mere social kapital på arbejdspladsen - det gælder både mellem ledelse og medarbejdere og mellem medarbejdere indbyrdes. Sundhedsfremme Flere bankmedarbejdere end i andre brancher har indenfor det seneste år fået tilbud om et sundhedstjek på arbejdspladsen. Derimod adskiller bankfunktionærer sig ikke nævneværdigt fra andre, når det gælder om tilbud om sund kost, motion eller motionsfaciliteter.

9 . Vejledning Lægeforeningens Attestudvalg og Arbejdsmarkedsstyrelsen. Attestens hjemmel findes i Sygedagpengelovens 36 a. November Side 1 / 2 juni 2011 FA M AG A S I N 9 Ændrer mulighedserklæring sygefravær? Af Hans Jørgen Steffensen, Sygedagpengeloven blev i 2009 ændret for at få nedbragt sygefraværet. Ideen var lette hurtigere tilbagevenden til arbejdspladsen - og dermed både øge udbuddet af arbejdskraft og reducere risikoen for afskedigelse. Sygefraværssamtale, mulighedserklæring og fastholdelsesplan blev indført. Mulighedserklæringen erstattede den hidtidige kryds og bolle - erklæring om uarbejdsdygtighed. Mulighedserklæring ved tidsbegrænsede helbredsbetingede problemer med at varetage arbejdet Mulighedserklæringen anvendes, hvor medarbejderens helbredsforhold har ført til sygefravær. Attesten giver arbejdsgiver og medarbejder mulighed for at få lægens vurdering af, hvorvidt medarbejderen fremover kan varetage relevante arbejdsfunktioner, uden at helbredet forværres. Formålet er at fastholde medarbejderen i arbejdet. Medarbejderen tager den underskrevne mulighedserklæring med til sin læge. 1. Arbejdsgiver Medarbejder Virksomhedens navn Adresse Postnummer Telefonnummer EAN-nr. 2. Sygefravær By Kontaktperson Personref. Dato for første fraværsdag i aktuelle sygeperiode 3. Medarbejderens funktionsnedsættelser Beskrives kort, gerne i punktform 4. Påvirkede jobfunktioner Anfør jobfunktioner, der påvirkes af funktionsnedsættelseme, geme i punktform 5. Vurdering af de aktuelle forhold Personnummer Navn Adresse Postnummer Telefonnummer By Gentagne fraværsepisoder (Sæt X) Arbejdsgiver og medarbejder ønsker lægens vurdering alene på grundlag af forholdene oplyst i punkteme 3 og 4. Pkt. 6 udfyldes ikke. (Sæt X) 6. Arbejdsgivers og medarbejders forslag til ændringer i arbejdsfunktioner Forslag, der sigter på at imødegå funktionsnedsættelsens betydning for arbejdet, anføres her, geme i punktform. Det kan fx være om transport tii og fra arbejde, omplacering, arbejdets tilrettelæggelse og omfang, hjemmearbejde, arbejdsstedets indretning, kollegahjælp, ledelsesstøtte, fysisk træning. Ændringemes forventede varighed anføres. Det korte svar er, at det ved vi ikke, selv om de nu har været i brug i ca. 1½ år. Meget tyder på, at det er et godt redskab til at fastholde syge medarbejdere Mulighedserklæringen har ikke haft stor betydning i virksomheder, som i forvejen følger systematisk op på medarbejderes sygefravær. En foreløbig undersøgelse peger på, at brugen af lægerklæringer til arbejdsgivere omtrent er halveret efter indførelsen af de nye erklæringer, men at omkring halvdelen af dem nu er mulighedserklæringer. Mulighedserklæringen anvendes primært ved langvarigt sygefravær, mens friattest bruges mere ved kortvarigt sygefravær. Del 1 i sygefraværssamtalen giver dialog Virksomhederne oplever, at del 1 af mulighedserklæringen, som normalt udfyldes under en sygefraværssamtale, giver et godt samspil med den sygemeldte medarbejder. Her ligger måske forklaringen på den faldende efterspørgsel: Efter en god dialog mellem leder og medarbejder og en udfyldt del 1 om gradvis genoptagelse af arbejdet vil det i nogle tilfælde være overflødigt at bede lægen om at udfylde del 2. Del 2 opleves forskelligt Lægerne oplever, at det oftest er uproblematisk at udfylde del 2 på baggrund af det, som virksomhed og patient har skrevet. Omkring en tredjedel af lægerne kommer med forslag om ændrede jobfunktioner, mens andre læger foreslår færre, flere eller andre arbejdsopgaver til medarbejderen. Omkring en fjerdedel af virksomhederne er dog usikre på, hvad lægen mener om det, som de sammen med medarbejderen har skrevet i del 1. Nogle virksomheder oplever groft sagt, at de blot får stempel og underskrift fra lægen og en regning, men mangler noget reel feedback. Med andre ord: Der er plads til forbedring. Omvendt mener læger, at nogle virksomheder er for karrige, når de udfylder del 1 og efterlyser flere informationer fra virksomhederne om arbejdsfunktioner. Dato Arbejdsgiverens underskrift Dato Medarbejderens underskrift Alt i alt er mulighedserklæringen blevet godt modtaget, men der er brug for et løft i kvaliteten hos både læger og virksomheder

10 10 FA MAGASIN juni 2011 Sektor på skrump Af Anne Mette Skousen, Flere og flere medarbejdere blev ansat i finanssektoren i årene op til finanskrisen. Men herefter har sektoren valgt en slankere linje Efter konstant medarbejderfremgang siden 2004 faldt antallet af medarbejdere i finanssektoren i I juni måned 2010 beskæftigede FA s medlemmer knap medarbejdere. Udvikling i finansbeskæftigelsen Realkredit Forsikring Pengeinstitutter Kilde: FA. Antal beskæftigede i FA's medlemsvirksomheder Andre årsager end masseafskedigelser Selvom krisen påvirkede medarbejderantallet, så gav det sig ikke udslag i voldsomme masseafskedigelser. Nogle virksomheder måtte ty til kollektive afskedigelsesrunder, men hovedparten af faldet skyldes en drastisk reduktion i nyansættelser. Frem til udgangen af 2008 tog de finansielle virksomheder imod 4-5% nye medarbejdere hvert kvartal, mens antallet af medarbejdere, der forlod virksomheden, var på mellem 3 og 4%. Ved årsskiftet 2008/09 vendte billedet fuldstændigt. I 2009 forlod mellem 2½ og 3½% af medarbejderne jobbet hvert kvartal, mens antallet af nye medarbejdere kun voksede med 1½ til 2½%. Med andre ord blev stillinger ofte nedlagt, når medarbejdere valgte at forlade virksomheden for at søge nye udfordringer, gå på pension eller blev opsagt. De seneste tal for november 2010 viser, at der stadig bliver nedlagt stillinger, men med en personaleomsætning målt på tilgang på 2,8% og på afgang på 2,9% er forskellen marginal. Medarbejdere på pension Mange medarbejdere vil af naturlige årsager forlade finanssektoren for at gå på efterløn eller pension de næste år. 15% af sektorens medarbejdere er fyldt 57 år, og kan dermed forventes at forlade sektoren i løbet af de næste 5 år. Hvis deres stillinger hypotetisk ikke bliver genopslået, vil sektoren i 2016 have færre medarbejdere.

11 juni 2011 FA M AG A S I N 11 Nyt fra FA Ændringer i medlemskredsen Indmeldt i FA - Industriens Pension IT A/S pr. 1. januar Industriens Pension Service A/S pr. 1. januar Amagerbanken af 2011 A/S pr. 7. februar Bankernes Kontantservice A/S pr. 1. maj EgnsINVEST Management A/S pr. 18. maj HSH Restructuring Advisory ApS pr. 1. juni HSH Debt Advisory ApS pr. 1. juni Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S pr. 1. juni 2011 Udtrådt af FA - Amagerbanken under konkurs pr. 6. februar Morsø Bank, der er fusioneret med Morsø Sparekasse under navnet Fjordbank Mors, pr. 28. februar Midtjysk Forsikring A/S pr. 31. marts EgnsINVEST Capital Fondsmæglerselskab A/S pr. 31. maj Virksomheden er fusioneret med Sparinvest Fondsmæglerselskab A/S. Navneændringer Brørup Sparekasse har ændret navn til Brørup Sparekasse A/S SAXO-ETRADE Bank A/S har ændret navn til SAXO E*BANK A/S Pr. 1. juni 2011 har FA 219 medlemmer fordelt på 163 pengeinstitutter, 10 real- og kreditinstitutter og 46 forsikringsvirksomheder. Medlemsvirksomhederne har med opgørelsesdato pr. 1. juni 2010 eller senere optagelsestidspunkt i alt medarbejdere, idet der på nuværende tidspunkt ikke er modtaget medarbejderantal for Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S. NB! Konference om fremtidens uddannelser i finanssektoren FA holder den 8. september 2011 konferencen "Klar til fremtiden? Uddannelse af ansatte i finanssektoren". Kom og hør oplæg fra bl.a. Finanstilsynet og virksomhedsrepræsentanter fra FA's kompetenceudvalg. Læs mere og tilmeld dig på FA's hjemmeside. HR-up-date kurser i september Der er enkelte ledige pladser på de to holdes den 13. og 20. september hjemmeside, uddannelse. ENKELTE LEDIGE PLADSER HR-up-date-kurser, der Tilmelding kan ske på FA s

12 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE KØBENHAVN K TELEFON FAX

Sager Ligebehandlingsnævnet Arbejdsretten Højesteret

Sager Ligebehandlingsnævnet Arbejdsretten Højesteret Forhandlinger OK 11 Overenskomstforhandlingerne i 2011 blev afsluttet allerede i maj 2010 med en 1 årig forlængelse af den eksisterende overenskomsttekst og en generel lønregulering på 1,07%. Forliget

Læs mere

Formandens beretning. FA's formand, Lars Mørch

Formandens beretning. FA's formand, Lars Mørch Formandens beretning FA's formand, Lars Mørch Det har været et stormfuldt år Ved generalforsamlingen i sommeren 2008 vurderede vi, at der ville komme en afmatning i sektoren, og at behovet for arbejdskraft

Læs mere

FA og arbejdsmiljø. Finansvirksomheders arbejdsmiljøindsats matcher ny 2020-strategi

FA og arbejdsmiljø. Finansvirksomheders arbejdsmiljøindsats matcher ny 2020-strategi FA og arbejdsmiljø Finanssektoren Arbejdsmiljøproffer lnordea vil have mere faglighed s 5 og 2020-strategien s 2 Sydbank og Sparnord lfælles sundhedsprojekt s 6 Sundhedsfremme og arbejdsmiljø Codan arbejder

Læs mere

JUNI 2014. NR. 1. I S S N 2246-7378 TEMANUMMER NÅR FINANSTILSYNET KOMMER FORBI

JUNI 2014. NR. 1. I S S N 2246-7378 TEMANUMMER NÅR FINANSTILSYNET KOMMER FORBI NU JUNI 2014. NR. 1. I S S N 2246-7378 TEMANUMMER NÅR FINANSTILSYNET KOMMER FORBI Mariane Dissing, adm. dir. FA Når Finanstilsynet kommer forbi... Finanstilsynet har siden 1919 ført tilsyn med finansielle

Læs mere

FORSIKRING TEMA ETIK & MORAL. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

FORSIKRING TEMA ETIK & MORAL. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 1 - Februar 2013 FORSIKRING Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring TEMA ETIK & MORAL Etik Moral Tør du sladre? Tør du sige sandheden? Vi ser på etik og moral side 6 til 15 Kan selskabet

Læs mere

De trange tider fortsætter 2 Selvom finanssektoren holder igen med lønnen stiger omkostningerne

De trange tider fortsætter 2 Selvom finanssektoren holder igen med lønnen stiger omkostningerne De trange tider fortsætter 2 Selvom finanssektoren holder igen med lønnen stiger omkostningerne Kun 87 pct. af arbejdsomkostningerne er løn 6 Resten er andre omkostninger Lønudviklingen falder 3+4 Men

Læs mere

Øget jobusikkerhed kræver investering i kompetencer 5 Interview med Rikke Larsen, Tryg. Stadig færre ansatte i finanssektoren

Øget jobusikkerhed kræver investering i kompetencer 5 Interview med Rikke Larsen, Tryg. Stadig færre ansatte i finanssektoren Stadig færre ansatte i finanssektoren 3 Strukturelle ændringer og omkostningstilpasninger Øget jobusikkerhed kræver investering i kompetencer 5 Interview med Rikke Larsen, Tryg Højere og højere uddannelsesniveau

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

Få arbejdsulykker i finanssektoren 8. Flere finansmedarbejdere oplever chikane, vold og trusler 4

Få arbejdsulykker i finanssektoren 8. Flere finansmedarbejdere oplever chikane, vold og trusler 4 Flere finansmedarbejdere oplever chikane, vold og trusler 4 Få arbejdsulykker i finanssektoren 8 Arbejdsglæde betaler sig 5 Arbejdstilsynet får kortere lunte i psykisk arbejdsmiljø 10 Udgivelse, Tryk og

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

FEB 2015. NR. 5. I S S N 2246-7378 TEMANUMMER. Internationalisering

FEB 2015. NR. 5. I S S N 2246-7378 TEMANUMMER. Internationalisering NU FEB 2015. NR. 5. I S S N 2246-7378 TEMANUMMER Internationalisering Mariane Dissing, adm. dir. FA Verden byder sig til Der var engang, hvor møder i FA altid var på dansk, og hvor det var eksotisk, hvis

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

Slut med One size fits all. Arbejdstilsynet har fokus på psykisk arbejdsmiljø. Det kan betale sig at klage. Pas på teambuilding

Slut med One size fits all. Arbejdstilsynet har fokus på psykisk arbejdsmiljø. Det kan betale sig at klage. Pas på teambuilding Slut med One size fits all Arbejdsmiljøarbejdet skal passe til den enkelte virksomheds behov s. 2 Pas på teambuilding Vær opmærksom på risikoen for eventuelle skader s. 8 Arbejdstilsynet har fokus på psykisk

Læs mere

Opmandskendelse i Faglig Voldgift. Socialpædagogernes Landsforbund for A. mod. Kommunernes Landsforening for Køge Kommune

Opmandskendelse i Faglig Voldgift. Socialpædagogernes Landsforbund for A. mod. Kommunernes Landsforening for Køge Kommune Opmandskendelse i Faglig Voldgift (FV2014.0053) Socialpædagogernes Landsforbund for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Kommunernes Landsforening for Køge Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen)

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 13. november 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion,

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 18. juni 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Fælles vejledning Indhold Vejledningen er udgivet i december 2008 af Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening. Finanssektorens

Læs mere

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 18. november 2010

Arbejdsrettens dom af 18. november 2010 Arbejdsrettens dom af 18. november 2010 i sag nr. A2009.0683: FTF for Finansforbundet (advokat Helle Hjorth Bentz) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening for Nordea Bank Danmark A/S (advokat Merete Preisler)

Læs mere

XXXXXXXX XXXXXX MANGLENDE STOLTHED KOSTER PÅ BUNDLINJEN/6 OMKOSTNINGSREDUKTION LYDER SÅ HJERTELØST/12 HJÆLPER UNGE FAMILIER MED GÆLDEN/20

XXXXXXXX XXXXXX MANGLENDE STOLTHED KOSTER PÅ BUNDLINJEN/6 OMKOSTNINGSREDUKTION LYDER SÅ HJERTELØST/12 HJÆLPER UNGE FAMILIER MED GÆLDEN/20 MEDLEMSBLAD FOR DANSKE KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JUNI 2014 STEMNINGEN LETTET VED KASSEN Servicerådgiveren fik et langt bedre arbejdsklima ved genåbning af en kasse og udvidet åbningstid

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012 Nu skal dit potentiale vurderes/2 Opsagte kan få et nyt job i banken/2 Hvad får du i den nye overenskomst?/6 Gør en lille

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / september 2009 Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj som strategisk værktøj Hvordan virksomheder kan anvende den årlige arbejdsmiljødrøftelse til at skabe strategier for arbejdsmiljøarbejdet Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret

Læs mere

ÅRSBERETNING FOR DANSKE KREDS 2010

ÅRSBERETNING FOR DANSKE KREDS 2010 2010 Tekst: Journalist Carsten Rasmussen Foto: Jasper Carlberg Layout: Katrine Kruckow Tryk: Datagraf ÅRSBERETNING FOR DANSKE KREDS 2010 Formandskabet i Danske Kreds Hvis vi igen vil være nummer 1 i Danmark

Læs mere

Forsikring. Tema. Mobning kan føre til alvorlige psykiske problemer Tema side 4-16. Mød Søren Boe Mortensen, topchef for Alm.

Forsikring. Tema. Mobning kan føre til alvorlige psykiske problemer Tema side 4-16. Mød Søren Boe Mortensen, topchef for Alm. Nr. 3 - Maj 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Psykisk arbejdsmiljø Mobning kan føre til alvorlige psykiske problemer Tema side 4-16 Mød Søren Boe Mortensen, topchef

Læs mere