NR.3. Bonus og lønpolitik. Dagligdagen i FA. Bankansatte har det stadig godt. Sektor på skrump. HR-området i finanssektoren er

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR.3. Bonus og lønpolitik. Dagligdagen i FA. Bankansatte har det stadig godt. Sektor på skrump. HR-området i finanssektoren er"

Transkript

1 Dagligdagen i FA HR-området i finanssektoren er præget af mange forandringer s 2 Bonus og lønpolitik Nye regler, som er svære at forstå og administrere s 3 Bankansatte har det stadig godt Bankfunktionærer oplever høj Sektor på skrump Finanssektoren er blevet slankere siden 2009 s 10 ledelseskvalitet og social støtte s 8 U d g i v els e, T ry k o g eks p ed i d i to n: FA juni 2011 kontak t: ISsN NR.3

2 2 FA MAGASIN juni 2011 Dagligdagen i finanssektoren 2011 Dette nummer af FA Magasinet viser lidt om, hvad der rører sig i finanssektoren - på HR-området og dermed i FA. FA har rådgivning som en væsentlig del af sine opgaver og får ca. 100 nye henvendelser hver uge pr. telefon eller mail fra HR-chefer, HR-konsulenter eller andre, der behandler personalespørgsmål i finanssektoren. Spørgsmålene ændrer sig over tid. For 4-5 år siden var det ofte rekrutteringsspørgsmål om fx ansættelsesbeviser til nye medarbejdere, mens det siden efteråret 2008 har drejet sig om færre ansatte i sektoren. Ansættelsesstop og afskedigelser præger fortsat henvendelserne til FA - ofte på grund af ændringer i virksomhedens struktur eller organisation. Henvendelserne kommer lidt i bølger, og ikke alle områder i FA s medlemskreds er lige berørt. Men desværre tyder meget på, at vi ikke er igennem endnu. En anden genganger er ny regulering. Finanskrisen har givet politikere i ind- og udland incitament til at regulere især pengeinstitutter i endnu højere grad end hidtil. Nu også særlig på HR-området, fx med regler om indrapportering om visse lønforhold til Finanstilsynet og om specifikke kompetencer til investeringsrådgivere. Her kniber det med at få de nødvendige vejledninger m.v. ud i tide. Selv om den nye regulering også er svær for myndighederne, ville dette gavne alle, at der blev mere tid til at rulle alt det nye ud. Steen A. Rasmussen Foto: Lars H. Knudsen Skatteregler, indberetningsregler og sygeerklæringer ændres - og virksomhederne kontakter selvfølgelig FA herom. Administrative regler fylder rigtig meget i finanssektorens HR-afdelinger i Samtidig betyder ny teknologi og ændret kundeadfærd en helt anderledes forretning, som giver virksomhederne grundlag for at se på medarbejdernes kompetencer. Både for dem, som allerede er ansat, og for dem, som skal ansættes lige om lidt. Det stiller krav til virksomhederne - og dermed til FA - at balancere sikkert gennem disse forandringstider. Godt er det så at læse, at bankfunktionærer oplever højere ledelseskvalitet og mere social støtte fra kolleger og overordnede end gennemsnittet i Danmark. Steen A. Rasmussen

3 juni 2011 FA M AG A S I N 3 Bonus og lønpolitik Af Anders Feldt, De nye regler er svære at forstå og er administrativt tunge Finanskrisen medførte øget internationalt fokus på finansielle virksomheders aflønningspolitikker. Blikket faldt også på lønmodeller, der ukritisk kunne opfordre til, at medarbejderne tog store risici på den finansielle virksomheds vegne. I oktober 2010 blev reglerne om aflønningspolitik vedtaget i EU. Der kom for alvor fart på lovgivningsprocessen i Danmark og det øvrige Europa. I starten af december 2010 blev de nye lovregler om aflønningspolitik så vedtaget i Danmark. Reglerne gælder for direktionen, bestyrelsen og medarbejdere, der kan tage væsentlige risici på virksomhedens vegne. Reglerne er svære at fortolke Den hektiske lovgivningsproces har gjort det vanskeligt for virksomhederne at tilpasse sig de nye regler, der trådte i kraft 1. januar Der er fortsat en række udeståender om fortolkningen og rækkevidden af de nye regler. Det er derfor med en vis spænding, at mange virksomheder afventer Finanstilsynets besøg, som forventes gennemført efter sommeren. Reglerne er forskellige i EU-landene De nye aflønningsregler stammer fra EU. Alligevel er der stor forskel på, hvordan de enkelte medlemslande har valgt at implementere reglerne. Det skaber store udfordringer for koncerner, der har selskaber i flere europæiske lande. Medarbejderne kan fx have tilknytning til flere af selskaberne i koncernen, og det kan skabe tvivl om, hvilket lands regler der er gældende for den enkelte. Det er også vanskeligt for koncerner at lave en samlet lønpolitik, når der er forskellige nationale regelsæt. Reglerne medfører meget administration De nye regler har medført betydelige administrative byrder for virksomhederne. Herunder en lang række meget omfattende indrapporteringskrav til Finanstilsynet samt tunge procedurer med administrationen af regelsættet. Finanstilsynet er på vej Snart vil Finanstilsynet komme ud til virksomhederne, og lønpolitik vil indgå. FA forventer, at Finanstilsynet inden da har lavet en vejledning, som kan hjælpe virksomhederne med at håndtere de nye krav. Lovgivningen har givet virksomhederne 3 store udfordringer: Fortolkning af de nye regler Reglerne er implementeret forskelligt i EU-landene Betydelige administrative byrder for virksomhederne

4 4 FA MAGASIN juni 2011 Nye regler øger fokus på kompetencer Af Charlotte Enevoldsen, Nordea - og alle andre pengeinstitutter - forbereder sig på de nye krav til investeringsrådgivere Omverdenens interesse for medarbejdernes kompetencer i finansielle virksomheder er steget i kølvandet på finanskrisen. Særligt pengeinstitutterne har måttet stå for skud, når Forbrugerrådet, Finanstilsynet eller andre har kritiseret kompetenceniveauet. Nu er der kommet særlige regler om kompetencekrav. Øget lederfokus på kompetencekrav FA Magasinet har talt med leder af Nordeas afdeling for HR-udvikling, Lotte Eiersø. Nordea har guidelines og koncepter for kompetenceudvikling og uddannelsesforløb, som skal sikre, at rådgiverne har et højt kompetenceniveau. Lotte Eiersø vurderer, at Nordeas medarbejdere allerede har det fornødne uddannelsesniveau. Men myndighedernes detaljerede kompetencekrav får alligevel Nordea til at gennemgå alle guidelines og koncepter for at se, om der er behov for at justere dem. Lotte Eiersø, Nordea - Vi kan godt mærke, at myndighedernes forventninger har været med til at skabe et øget lederfokus på både kompetencer og kontrol med medarbejdernes uddannelsesforløb, forklarer Lotte Eiersø. De nye regler påvirker pengeinstitutternes arbejde med rådgiveres uddannelse og kompetenceudvikling. Det betyder systematiske uddannelsesforløb for investeringsrådgiverne, og en bestået prøve for at medarbejderne må rådgive om de mere komplekse og risikofyldte investeringsprodukter. Prøven skal prøves Prøven skal kunne tages fra 1. december i år, men hverken virksomheder eller medarbejdere kender niveau eller form på den nye prøve. Virksomhederne venter spændt på at finde ud af, hvordan prøven om de komplekse og risikofyldte produkter ser ud. Hvor lang tid skal rådgiverne bruge på prøven, og hvad kommer den til at koste? Det bekymrer ikke Lotte Eiersø, at der stadig ikke er kommet meget information ud til virksomhederne om prøven. - De rådgivere i Nordea, som skal bestå en prøve, er typisk specialister med et meget højt uddannelsesniveau. Vi kender endnu ikke de præcise krav til prøven, men vi forventer, at vores rådgivere vil kunne klare den. Når vi ved mere, vil vi selvfølgelig tjekke, om der er behov for at målrette eller justere vores udviklingsprogrammer, forklarer Lotte Eiersø.

5 juni 2011 FA M AG A S I N 5 Frem og tilbage er ikke lige langt Af Claus Ryde, Medarbejderne skal selv indberette personalegoder igen Lovændringen betyder: 1. januar 2011 skal medarbejderen selv indberette personalegoder Personalegoder under kr. beskattes ikke Sponsorbilletter til kultur- og sportsarrangementer beskattes ikke Den 1. januar 2010 fik arbejdsgiverne pligt til at indberette alle personalegoder, uanset størrelse. Folketinget har nu vedtaget at føre indberetningspligten tilbage til medarbejderne, som den var før 1. januar Ændringen sker med tilbagevirkende kraft, og det er op til hver enkelt arbejdsgiver at beslutte, om de indberetninger, de har lavet indtil nu i 2011, skal føres tilbage. Medarbejderne har nu selv ansvaret for at indberette personalegoder til skat, når de skal beskattes. Den nye bagatelgrænse på kr. Bagatelgrænsen omfatter mindre personalegoder eller gaver, fx et par flasker vin som påskønnelse for en god indsats. Bagatelgrænsen omfatter også julegaver fra arbejdsgiver. Personalegodernes værdi må højst være kr. pr. år pr. medarbejder. Overskrides bagatelgrænsen, beskattes hele beløbet. Julegaver fra arbejdsgiver til en værdi af højst 700 kr. vil dog ikke blive beskattet. Sponsorbilletter Fribilletter til et sportsligt eller kulturelt arrangement er skattefri, når medarbejderen får fribilletterne af sin arbejdsgiver, som er sponsor for det pågældende arrangement. Sponsoraftalen må ikke alene gå på at modtage billetter. Eksempler: 1: julegave 900 kr. og ingen andre goder = ingen beskatning 2: julegave 800 kr. og 300 kr. i øvrige goder = fuld beskatning af alle kr. 3: julegave 700 kr. og 400 kr. i øvrige goder = beskatning af 400 kr. som medarbejderen skal selvangive

6 6 FA MAGASIN juni 2011 Regulering og rekruttering i 2011 Af Fleming Friis Larsen, Dagligdagen byder på stigende regulering, mere administration, men også på rekruttering af nye kompetencer De daglige udfordringer i HR-afdelingerne stammer i høj grad fra EU. Både som lovgivning og fra afgørelser fra EU-domstolen. Mange af reglerne er detaljerede og administrativt tunge. Det er en udvikling, som betyder, at ikke alene FA s - men også virksomhedernes HR-afdelinger - er nødt til at følge nøje med i, hvad der sker i Bruxelles. FA s medarbejdere deltager derfor på studiebesøg, kurser og konferencer om EU-forhold, fx om ny retspraksis fra EU domstolen. FA vil fra sommeren også have en medarbejder i Bruxelles hver eneste uge for at have nærkontakt med de personer i EU-systemet, som kommer med nye ideer og initiativer. Rekruttering af de ansatte i den finansielle sektor er fyldt 57 år, og en stor del af disse vil forlade sektoren indenfor en overskuelig årrække. Det giver udfordringer for virksomhederne med både at fastholde det grå guld og samtidig hente nye kræfter. Nye testkrav, nye rapporteringskrav, ny teknologi og nye arbejdsprocesser forudsætter højere kompetencer og mere specialisering. Ligesom HR-afdelingernes administrative funktioner skal tænke nyt, bliver HR-afdelingernes rekrutterings- og udviklingsfolk nødt til at tænke fremad. FA får jævnlig henvendelser fra virksomheder om ansættelsesvilkår for medarbejdere, som kommer fra andre områder end finanssektoren. Senest en pensioneret præst, som altid havde ønsket at arbejde i en bank og nu skulle lave forskellige specialopgaver i en kommunikationsafdeling. Han var jo fomidler af guds nåde!

7 juni 2011 FA M AG A S I N 7 En ny verden i morgen, om 1 time, 1 minut Af Fleming Friis Larsen, Ændring af arbejdsopgaver, omplaceringer, afskedigelser, sammenlægning af virksomheder, medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, arbejdsmiljørepræsentanter, stillingsskift og lønreduktion, bonusordninger, fratrædelsesordninger, ansættelseskontrakter, beskyttede ansatte, advarsler Det er blot nogle af de emner, der for øjeblikket er i fokus hos FA s medlemmer og dermed for FA s rådgivning. Fremtidens udfordringer i form af øget konkurrence betyder, at bankens ledelse har besluttet at foretage en tilpasning af organisationen. Det betyder en større omstrukturering af bankens organisation samt en reduktion af ressourcerne indenfor nogle områder. Sådan kan en melding typisk være til HR-afdelingen, som så skal bistå ledelsen hermed. Ofte vil FA blive spurgt til råds undervejs i forløbet. Vejen gennem en foranderlig verden Det første skridt vil være en grundig orientering i virksomhedens samarbejdsudvalg om baggrunden for de påtænkte ændringer. Hvis ændringerne betyder færre ansatte, skal der søges løsninger, så afskedigelser kan undgås, eller konsekvensen for de opsagte kan blive mildere. Det kan fx være uddannelse eller outplacement som hjælp til nyt job. De næste skridt er at gennemføre ledelsens besluttede ændringer. Her skal tillidsmandsorganisationen involveres, så en tillidsmand kan være tilstede ved en opsigelse. En afskedigelse medfører igen rådgivning om fritstilling, ferieafholdelse, loyalitet, kundeklausuler, opsigelse i perioden og praktiske ting om tidspunkt for afsked, orientering til kolleger og kunder. Bump på vejen skal undgås Hvis en beskyttet ansat er i skudlinien, hvad enten det drejer sig om afsked eller væsentlige ændringer, kræver det særlige skridt. Beskyttede er fx tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, SU-medlemmer, bestyrelsesmedlemmer og valgte bestyrelsesmedlemmer i forbundenes valgte organer. Her skal FA holde organisationsmøde med den respektive faglige organisation, før virksomheden må pille ved den beskyttede. Ellers er der brud på overenskomsten, som koster virksomheden en bod. Noget, som kan og bør undgås, og derfor er rådgivningen om beskyttede ansatte helt central i FA s dagligdag.

8 8 FA MAGASIN juni 2011 Bankansatte har det stadig godt Af Hans Jørgen Steffensen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har 9. juni 2011 udsendt en omfattende rapport om udviklingen i arbejdsmiljøet fra 2005 til lønmodtagere og selvstændige fra forskellige brancher har svaret på spørgsmål om deres fysiske og psykiske arbejdsmiljø samt helbredsforhold. En del af spørgsmålene er de samme som i 2005, og det giver mulighed for at vurdere udviklingen i perioden Bankfunktionærer Finanssektoren er repræsenteret ved bankfunktionærer. De fysiske krav til arbejdet er ikke overraskende mindre for bankansatte end for andre jobgrupper. Der er markant flere med stillesiddende eller stående arbejde uden fysisk anstrengelse. Det kan forklare, at færre i banken er trætte i kroppen efter en arbejdsdag. Højere ledelseskvalitet og social kapital i finans Bankfunktionærer adskiller sig efter undersøgelsen ikke signifikant fra andre jobgrupper, når man ser på kvantitative krav, udviklingsmuligheder og psykisk velbefindende. Det samme gælder dimensionen konflikter mellem arbejde og privatliv, som ofte er blevet erklæret for et problem i finanssektoren. Bankfunktionærer oplever højere ledelseskvalitet og mere social støtte fra overordnede og kolleger end gennemsnittet. Det er derfor heller ikke overraskende, at bankansatte rapporterer om mere social kapital på arbejdspladsen - det gælder både mellem ledelse og medarbejdere og mellem medarbejdere indbyrdes. Sundhedsfremme Flere bankmedarbejdere end i andre brancher har indenfor det seneste år fået tilbud om et sundhedstjek på arbejdspladsen. Derimod adskiller bankfunktionærer sig ikke nævneværdigt fra andre, når det gælder om tilbud om sund kost, motion eller motionsfaciliteter.

9 . Vejledning Lægeforeningens Attestudvalg og Arbejdsmarkedsstyrelsen. Attestens hjemmel findes i Sygedagpengelovens 36 a. November Side 1 / 2 juni 2011 FA M AG A S I N 9 Ændrer mulighedserklæring sygefravær? Af Hans Jørgen Steffensen, Sygedagpengeloven blev i 2009 ændret for at få nedbragt sygefraværet. Ideen var lette hurtigere tilbagevenden til arbejdspladsen - og dermed både øge udbuddet af arbejdskraft og reducere risikoen for afskedigelse. Sygefraværssamtale, mulighedserklæring og fastholdelsesplan blev indført. Mulighedserklæringen erstattede den hidtidige kryds og bolle - erklæring om uarbejdsdygtighed. Mulighedserklæring ved tidsbegrænsede helbredsbetingede problemer med at varetage arbejdet Mulighedserklæringen anvendes, hvor medarbejderens helbredsforhold har ført til sygefravær. Attesten giver arbejdsgiver og medarbejder mulighed for at få lægens vurdering af, hvorvidt medarbejderen fremover kan varetage relevante arbejdsfunktioner, uden at helbredet forværres. Formålet er at fastholde medarbejderen i arbejdet. Medarbejderen tager den underskrevne mulighedserklæring med til sin læge. 1. Arbejdsgiver Medarbejder Virksomhedens navn Adresse Postnummer Telefonnummer EAN-nr. 2. Sygefravær By Kontaktperson Personref. Dato for første fraværsdag i aktuelle sygeperiode 3. Medarbejderens funktionsnedsættelser Beskrives kort, gerne i punktform 4. Påvirkede jobfunktioner Anfør jobfunktioner, der påvirkes af funktionsnedsættelseme, geme i punktform 5. Vurdering af de aktuelle forhold Personnummer Navn Adresse Postnummer Telefonnummer By Gentagne fraværsepisoder (Sæt X) Arbejdsgiver og medarbejder ønsker lægens vurdering alene på grundlag af forholdene oplyst i punkteme 3 og 4. Pkt. 6 udfyldes ikke. (Sæt X) 6. Arbejdsgivers og medarbejders forslag til ændringer i arbejdsfunktioner Forslag, der sigter på at imødegå funktionsnedsættelsens betydning for arbejdet, anføres her, geme i punktform. Det kan fx være om transport tii og fra arbejde, omplacering, arbejdets tilrettelæggelse og omfang, hjemmearbejde, arbejdsstedets indretning, kollegahjælp, ledelsesstøtte, fysisk træning. Ændringemes forventede varighed anføres. Det korte svar er, at det ved vi ikke, selv om de nu har været i brug i ca. 1½ år. Meget tyder på, at det er et godt redskab til at fastholde syge medarbejdere Mulighedserklæringen har ikke haft stor betydning i virksomheder, som i forvejen følger systematisk op på medarbejderes sygefravær. En foreløbig undersøgelse peger på, at brugen af lægerklæringer til arbejdsgivere omtrent er halveret efter indførelsen af de nye erklæringer, men at omkring halvdelen af dem nu er mulighedserklæringer. Mulighedserklæringen anvendes primært ved langvarigt sygefravær, mens friattest bruges mere ved kortvarigt sygefravær. Del 1 i sygefraværssamtalen giver dialog Virksomhederne oplever, at del 1 af mulighedserklæringen, som normalt udfyldes under en sygefraværssamtale, giver et godt samspil med den sygemeldte medarbejder. Her ligger måske forklaringen på den faldende efterspørgsel: Efter en god dialog mellem leder og medarbejder og en udfyldt del 1 om gradvis genoptagelse af arbejdet vil det i nogle tilfælde være overflødigt at bede lægen om at udfylde del 2. Del 2 opleves forskelligt Lægerne oplever, at det oftest er uproblematisk at udfylde del 2 på baggrund af det, som virksomhed og patient har skrevet. Omkring en tredjedel af lægerne kommer med forslag om ændrede jobfunktioner, mens andre læger foreslår færre, flere eller andre arbejdsopgaver til medarbejderen. Omkring en fjerdedel af virksomhederne er dog usikre på, hvad lægen mener om det, som de sammen med medarbejderen har skrevet i del 1. Nogle virksomheder oplever groft sagt, at de blot får stempel og underskrift fra lægen og en regning, men mangler noget reel feedback. Med andre ord: Der er plads til forbedring. Omvendt mener læger, at nogle virksomheder er for karrige, når de udfylder del 1 og efterlyser flere informationer fra virksomhederne om arbejdsfunktioner. Dato Arbejdsgiverens underskrift Dato Medarbejderens underskrift Alt i alt er mulighedserklæringen blevet godt modtaget, men der er brug for et løft i kvaliteten hos både læger og virksomheder

10 10 FA MAGASIN juni 2011 Sektor på skrump Af Anne Mette Skousen, Flere og flere medarbejdere blev ansat i finanssektoren i årene op til finanskrisen. Men herefter har sektoren valgt en slankere linje Efter konstant medarbejderfremgang siden 2004 faldt antallet af medarbejdere i finanssektoren i I juni måned 2010 beskæftigede FA s medlemmer knap medarbejdere. Udvikling i finansbeskæftigelsen Realkredit Forsikring Pengeinstitutter Kilde: FA. Antal beskæftigede i FA's medlemsvirksomheder Andre årsager end masseafskedigelser Selvom krisen påvirkede medarbejderantallet, så gav det sig ikke udslag i voldsomme masseafskedigelser. Nogle virksomheder måtte ty til kollektive afskedigelsesrunder, men hovedparten af faldet skyldes en drastisk reduktion i nyansættelser. Frem til udgangen af 2008 tog de finansielle virksomheder imod 4-5% nye medarbejdere hvert kvartal, mens antallet af medarbejdere, der forlod virksomheden, var på mellem 3 og 4%. Ved årsskiftet 2008/09 vendte billedet fuldstændigt. I 2009 forlod mellem 2½ og 3½% af medarbejderne jobbet hvert kvartal, mens antallet af nye medarbejdere kun voksede med 1½ til 2½%. Med andre ord blev stillinger ofte nedlagt, når medarbejdere valgte at forlade virksomheden for at søge nye udfordringer, gå på pension eller blev opsagt. De seneste tal for november 2010 viser, at der stadig bliver nedlagt stillinger, men med en personaleomsætning målt på tilgang på 2,8% og på afgang på 2,9% er forskellen marginal. Medarbejdere på pension Mange medarbejdere vil af naturlige årsager forlade finanssektoren for at gå på efterløn eller pension de næste år. 15% af sektorens medarbejdere er fyldt 57 år, og kan dermed forventes at forlade sektoren i løbet af de næste 5 år. Hvis deres stillinger hypotetisk ikke bliver genopslået, vil sektoren i 2016 have færre medarbejdere.

11 juni 2011 FA M AG A S I N 11 Nyt fra FA Ændringer i medlemskredsen Indmeldt i FA - Industriens Pension IT A/S pr. 1. januar Industriens Pension Service A/S pr. 1. januar Amagerbanken af 2011 A/S pr. 7. februar Bankernes Kontantservice A/S pr. 1. maj EgnsINVEST Management A/S pr. 18. maj HSH Restructuring Advisory ApS pr. 1. juni HSH Debt Advisory ApS pr. 1. juni Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S pr. 1. juni 2011 Udtrådt af FA - Amagerbanken under konkurs pr. 6. februar Morsø Bank, der er fusioneret med Morsø Sparekasse under navnet Fjordbank Mors, pr. 28. februar Midtjysk Forsikring A/S pr. 31. marts EgnsINVEST Capital Fondsmæglerselskab A/S pr. 31. maj Virksomheden er fusioneret med Sparinvest Fondsmæglerselskab A/S. Navneændringer Brørup Sparekasse har ændret navn til Brørup Sparekasse A/S SAXO-ETRADE Bank A/S har ændret navn til SAXO E*BANK A/S Pr. 1. juni 2011 har FA 219 medlemmer fordelt på 163 pengeinstitutter, 10 real- og kreditinstitutter og 46 forsikringsvirksomheder. Medlemsvirksomhederne har med opgørelsesdato pr. 1. juni 2010 eller senere optagelsestidspunkt i alt medarbejdere, idet der på nuværende tidspunkt ikke er modtaget medarbejderantal for Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S. NB! Konference om fremtidens uddannelser i finanssektoren FA holder den 8. september 2011 konferencen "Klar til fremtiden? Uddannelse af ansatte i finanssektoren". Kom og hør oplæg fra bl.a. Finanstilsynet og virksomhedsrepræsentanter fra FA's kompetenceudvalg. Læs mere og tilmeld dig på FA's hjemmeside. HR-up-date kurser i september Der er enkelte ledige pladser på de to holdes den 13. og 20. september hjemmeside, uddannelse. ENKELTE LEDIGE PLADSER HR-up-date-kurser, der Tilmelding kan ske på FA s

12 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE KØBENHAVN K TELEFON FAX

Velkommen til medlemsmøde om skattereform og nye sygedagpengeregler

Velkommen til medlemsmøde om skattereform og nye sygedagpengeregler Medlemsmøde 15 09 09 Velkommen til medlemsmøde om skattereform og nye sygedagpengeregler DI Vestsjælland DI Roskilde/Køge Bugt Medlemsmøde 15 09 09 Kl. 16.00 Velkomst. V/Hans Henningsen, formand for DI

Læs mere

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri Fakta om fravær 2 Fakta om fravær FORORD Som et led i at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked har Folketinget vedtaget nogle ændringer af sygedagpengeloven, som pålægger arbejdsgivere og

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 Indhold Det skal samtalen handle om 3 Indkaldelsen til samtalen 3 Opsagte medarbejdere 3 Afholdelse af samtalen 3 Forberedelse til sygefraværssamtalen 4 Indledning

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

De nye sygefraværsregler hvordan håndteres de i praksis?

De nye sygefraværsregler hvordan håndteres de i praksis? De nye sygefraværsregler hvordan håndteres de i praksis? Workshop nr. 120 AM 2010 Mandag den 8. november kl. 11.00 12.30 Dagens temaer Lovgivning Krav om sygesamtalen indenfor 4 uger Fastholdelsesplan

Læs mere

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 212 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Pengeinstitutter på skrump 4 Mindre bevægelser i pensions- og forsikringsselskaber 4 IT eneste område i vækst

Læs mere

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9 Lønstigningerne i den finansielle sektor er fortsat i den høje ende 3 Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6 Selvom fraværet falder, er der fortsat plads til forbedring 5 Danmark:

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 FOKUS DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Seniorkonsulent Kirsten Lemming-Christensen Layout og opsætning: Grafisk designer Maja Pode

Læs mere

Procedure ved sygefravær

Procedure ved sygefravær Procedure ved sygefravær Al sygefravær skal registreres. Sygemelding: Sygemelding skal ske ved arbejdstids begyndelse eller et aftalt tidspunkt til nærmeste leder med personaleansvar eller den medarbejder,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

FA og arbejdsmiljø. Finansvirksomheders arbejdsmiljøindsats matcher ny 2020-strategi

FA og arbejdsmiljø. Finansvirksomheders arbejdsmiljøindsats matcher ny 2020-strategi FA og arbejdsmiljø Finanssektoren Arbejdsmiljøproffer lnordea vil have mere faglighed s 5 og 2020-strategien s 2 Sydbank og Sparnord lfælles sundhedsprojekt s 6 Sundhedsfremme og arbejdsmiljø Codan arbejder

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

OK08-forlig på forsikringsområdet. Klarhed over kompetencer. En mere enkel overenskomst. FA og DFL er blevet enige om en treårig. overenskomst s.

OK08-forlig på forsikringsområdet. Klarhed over kompetencer. En mere enkel overenskomst. FA og DFL er blevet enige om en treårig. overenskomst s. OK08-forlig på forsikringsområdet FA og DFL er blevet enige om en treårig overenskomst s. 3 Klarhed over kompetencer Medarbejderen kan få sine aktuelle kompetencer afklaret s. 5 Gennembrud for VOK FA og

Læs mere

på ret kurs FINANsFOrBuNDets FOrslAg til regulering AF DeN FINANsIelle sektor I DANmArk

på ret kurs FINANsFOrBuNDets FOrslAg til regulering AF DeN FINANsIelle sektor I DANmArk på ret kurs FINANSFORBUNDETS forslag til regulering af den finansielle sektor i Danmark på ret kurs Finanskrisen har været øverst på dagsordenen det sidste års tid. Både i medier, på den politiske scene,

Læs mere

Sygefraværssamtalen: Hvad må du spørge om?

Sygefraværssamtalen: Hvad må du spørge om? S I D E 1 SOCIALT ENGAGEMENT: Sygefraværssamtalen Fastholdelsesplan Mulighedserklæring Sygefraværssamtalen: Hvad må du spørge om? I sommeren 2009 og i begyndelsen af 2010 træder ny lovgivning i kraft om

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 29 Forsikrings- og pensionsområdet FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FORSIKRING & PENSION AMALIEGADE 7 AMALIEGADE 1 1256 KØBENHAVN K. 1256 KØBENHAVN K. Beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

De trange tider fortsætter 2 Selvom finanssektoren holder igen med lønnen stiger omkostningerne

De trange tider fortsætter 2 Selvom finanssektoren holder igen med lønnen stiger omkostningerne De trange tider fortsætter 2 Selvom finanssektoren holder igen med lønnen stiger omkostningerne Kun 87 pct. af arbejdsomkostningerne er løn 6 Resten er andre omkostninger Lønudviklingen falder 3+4 Men

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten.

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten. April 2012 Trivsels- og arbejdsfastholdelsespolitikken: Sydvestjysk Sygehus skal være en rummelig arbejdsplads, hvor der også er plads til ansatte med nedsat arbejdsevne. Fastholdelsesindsatsen skal iværksættes

Læs mere

Vigtigt at vide om sygdom

Vigtigt at vide om sygdom Vigtigt at vide om sygdom Vigtigt at vide om sygdom indeholder en gennemgang af nogle problemstillinger, som du skal være opmærksom, hvis du har sygemeldte medarbejdere. Syge medarbejdere vil ofte kunne

Læs mere

Personnummer. 1. og 2. del

Personnummer. 1. og 2. del LÆ 251 Sendes til Oplyses ved henvendelser Personnummer Anmodning om attest om mulighed for at varetage et arbejde (Kan ikke anvendes af kommunen som arbejdsgiver) Du bedes venligst med det samme henvende

Læs mere

afsagt den 5. september 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0072 Gymnasieskolernes Lærerforening for A (advokat Karen Margrethe Schebye)

afsagt den 5. september 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0072 Gymnasieskolernes Lærerforening for A (advokat Karen Margrethe Schebye) Kendelse på aftalte vilkår afsagt den 5. september 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0072 Gymnasieskolernes Lærerforening for A (advokat Karen Margrethe Schebye) mod Finansministeriet, Personalestyrelsen

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud FOA er til for dig Forbundet af Offentligt Ansatte FOA er et fagligt fællesskab, hvor

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland Regionshuset Viborg HR Skottenborg 26 Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5500

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere 43 beskyttede medarbejdere opsagt Oprettet: 02-09-2010 Opdateret: 03-09-2010 Det var sagligt, da en virksomhed opsagde 43 tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1

Indholdsfortegnelse. Side 1 Æ K S BE E G I FT U S E LS S R E ND 21 S L E ØG E Indholdsfortegnelse 1. Resumé...2 2. Beskæftigelsen i den samlede finansielle sektor...3 Færre medarbejdere i sektoren...3 Lav personaleomsætning i finanssektoren...4

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger:

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger: Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk Deres j.nr. 12-0181424 og 12-0173537 Høringssvar Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven

Læs mere

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor Finansforbundet Det naturlige valg i den finansielle sektor finansforbundet 2012 / Tekst: kommunikation / layout: katrine kruckow / foto: jasper carlberg Velkommen! Finansforbundet er en naturlig del af

Læs mere

1. Regelgrundlaget Hovedbestemmelsen om tjenestemænds rettigheder og pligter findes i tjenestemandsregulativets

1. Regelgrundlaget Hovedbestemmelsen om tjenestemænds rettigheder og pligter findes i tjenestemandsregulativets N O TAT Udlån af tjenestemænd Dette notat omhandler udlån af tjenestemænd i forbindelse med udliciteringer. Notatet beskæftiger sig primært med frivillige udlånsaftaler, men i notatet berøres også situationer,

Læs mere

Drejebog for håndtering af sygefravær

Drejebog for håndtering af sygefravær Drejebog for håndtering af sygefravær I Gribskov kommune er arbejdsmiljø herunder trivsel, sundhed og arbejdsglæde et fælles anliggende, som ledere og medarbejdere i det daglige arbejder sammen om. Denne

Læs mere

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson.

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson. F O A s A K A S S E Vil du med i kassen? Vil du med i kassen? Er udgivet af Fag og Arbejde FOAs a-kasse Pjecen henvender sig til ansatte, som arbejder inden for kassens faglige områder, og som kan optages

Læs mere

CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg

CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg 1 November 2005 Notat om SU-aftalens bestemmelser om ledelsens pligt til information og drøftelse i samarbejdsudvalget Baggrund EU-direktiv af 11. marts 2002 om

Læs mere

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed 9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed Ny undersøgelse fra Dansk Erhverv og Dansk Byggeri viser, at danske virksomheder fortsat rammes af administrativt bøvl. På baggrund af undersøgelsen har

Læs mere

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret.

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Nyhedsbrev Ansættelsesret, maj 2013 Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Begrebet handicap er udvidet, idet det nu er slået fast,

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET

NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Skoleleder og. overenskomstansat. er du. overenskomstansat. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN

Skoleleder og. overenskomstansat. er du. overenskomstansat. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN Skoleleder og overenskomstansat er du overenskomstansat og bekymret for at blive afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN 1 når dit Der kan af mange årsager opstå en risiko for, at din arbejdsgiver

Læs mere

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Som et led i at arbejde med trivsel og sikre kvaliteten i opgaveløsningen skal der lokalt arbejdes med at forebygge og håndtere sygefravær. Retningslinjen

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER 1 06 DM Fagforening for højtuddannede INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER Ny lov om information og høring øger DM eres og akademikeres muligheder for formel indflydelse på deres private arbejdspladser.

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

Sygefravær. Sygefraværssamtaler og statistik

Sygefravær. Sygefraværssamtaler og statistik Sygefravær Sygefraværssamtaler og statistik 21 redaktionsgruppe Malene Vestergaard Sørensen, RLTN Nicolaj Krogh Jensen, RLTN Niels Jacobsen, HK/Kommunal Birthe Jeppesen, FOA Susanne Gerner Nielsen, BUPL

Læs mere

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel Vejledning til TR på privat apotek Apotekerskift - muligheder og udfordringer Undertitel Maj 2014 Apotekerskift Privat Apotek 2 Apotekerskift Indhold Forord...4 Ny apoteker...6 En apoteksbevilling slås

Læs mere

AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk

AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk Gør det ondt? -- kan vi undgå muskel- og skeletbesvær? -v. Pia Jakobsen Program Forebyggelse af MSB i tre led Den bio-psyko-sociale model Egenindsats Virksomhedens indsats Drøftelser undervejs Ondt i kroppen

Læs mere

Rønde Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Januar 2015

Rønde Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Januar 2015 Rønde Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Januar 2015 1 Indledning: Denne redegørelse for Finansrådets ledelseskodeks vedrører regnskabsperioden 1. januar 2014-31. december 2014.

Læs mere

Godt klædt på. til at fastholde syge medarbejdere

Godt klædt på. til at fastholde syge medarbejdere Godt klædt på til at fastholde syge medarbejdere 1 Hvad kan vi hjælpe med i Danica Pension? På danicapension.dk er der masser af gode råd om sygefravær til både virksomheder og medarbejdere. Gå ind under

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 3 9. oktober 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse mere om de nye regler om kønsopdelt lønstatistik,

Læs mere

Bankens efterlevelse af Finansrådets ledelseskodeks. November 2013

Bankens efterlevelse af Finansrådets ledelseskodeks. November 2013 Bankens efterlevelse af Finansrådets ledelseskodeks November 2013 Indledning: Fynske Bank har en positiv indstilling til Finansrådets ledelseskodeks, som følges på så godt som alle områder, hvor dette

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Dronninglund Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks

Dronninglund Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Dronninglund Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Indledning Vores garanter, kunder og andre interesserede kan i det følgende læse mere om, hvorledes Dronninglund Sparekasse forholder

Læs mere

Indhold. 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension. 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor

Indhold. 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension. 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor Indhold 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor 3 Forskelsbehandling på grund af handicap og alder 4 Forskelsbehandling

Læs mere

VEJLEDNING OM LOKALAFTALER

VEJLEDNING OM LOKALAFTALER VEJLEDNING OM LOKALAFTALER INDHOLD FORORD... 3 HVAD ER EN LOKALAFTALE?... 4 HVORDAN INDGÅS EN LOKALAFTALE?... 5 LOKALAFTALERS INDHOLD... 6 OPSIGELSE AF LOKALAFTALER... 7 LOKALAFTALENS RELATION TIL STANDARDOVERENSKOMSTEN...

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 1 26. marts 2014 (1. kvartal) Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening Du har nu modtaget den første udgave af Nyt fra Auto- Branchens ArbejdsgiverForening

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

FA STATISTI K. Om statistikken 2. Arbejdsomkostninger 2009. Figur 2 Øvrige arbejdsomkostninger 2009 3

FA STATISTI K. Om statistikken 2. Arbejdsomkostninger 2009. Figur 2 Øvrige arbejdsomkostninger 2009 3 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK FA STATISTI K issn 1903-4776 november 2010 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt:

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

SKAT OG SOCIAL SIKRING I ANSÆTTELSESFORHOLD...

SKAT OG SOCIAL SIKRING I ANSÆTTELSESFORHOLD... INVITATION TIL MORGENMØDE SKAT OG SOCIAL SIKRING I ANSÆTTELSESFORHOLD - 10 TING, SOM HR BØR VIDE OM SKAT OG SOCIAL SIKRING NORRBOM VINDING INVITERER TIL MORGENMØDE TORSDAG DEN 26. MARTS 2015 KL. 9.00 11.30,

Læs mere

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 Geografisk lønspredningsanalyse 2015 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Mette Lange Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke Opsætning: Grafisk designer Maja

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSAFTALEN SKAL UDFY LDES KONKRET FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM 2. UDGAVE 2011 FOLDEREN ER

Læs mere

Sygefravær - hvem, hvad og hvordan og den svære samtale. Birgitte Poulsen, seniorkonsulent Skriv sted, dato

Sygefravær - hvem, hvad og hvordan og den svære samtale. Birgitte Poulsen, seniorkonsulent Skriv sted, dato Sygefravær - hvem, hvad og hvordan og den svære samtale Birgitte Poulsen, seniorkonsulent Skriv sted, dato HD i Organisation & Ledelse Proceskonsulent ISS Facility Services Handelshøjskolen i Århus Birgitte

Læs mere

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er helt specielle mennesker.

Læs mere

Lønpolitik for PenSam Forsikring A/S

Lønpolitik for PenSam Forsikring A/S Målsætninger og Strategi Formålet med en lønpolitik for PenSam Forsikring A/S der modsvarer reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed samt Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelse

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Human ressource en disciplin i konstant bevægelse

Human ressource en disciplin i konstant bevægelse Rekruttering og rådgivning NB! Se fakta-ark om ansættelsesbeviser Human ressource en disciplin i konstant bevægelse Ansættelsessamtalen Når en virksomhed holder ansættelsessamtaler, hersker der af og til

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Nu bliver der sat pris på virksomhedens seniorindsats! WWW.SENIORPRAKSIS.DK

Nu bliver der sat pris på virksomhedens seniorindsats! WWW.SENIORPRAKSIS.DK Nu bliver der sat pris på virksomhedens seniorindsats! WWW.SENIORPRAKSIS.DK Seniorpraksis Prisen 2006 Tilmeld jeres virksomhed på www.seniorpraksis.dk Foto: Sisse Jarner Initiativer for seniorerne fortjener

Læs mere

Dansk realkredit er billig

Dansk realkredit er billig København, 7. april 2015 Dansk realkredit er billig Dansk realkredit har klaret sig flot gennem krisen. Men i efterdønningerne af den finansielle krise er alle europæiske kreditinstitutter blevet stillet

Læs mere

Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen

Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen Ufaglærte har oftest det hårdeste fysiske arbejdsmiljø. Det er således den gruppe, der oftest er udsat for belastende arbejdsstillinger, tunge løft og hudpåvirkninger.

Læs mere

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1.

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. Vejledning BKD Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. marts 2012 Vejledningen kan alene benyttes til virksomheder,

Læs mere

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern AR4_da_250115 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forhåndsgodkendelse af en dansk virksomhed som enten er

Læs mere

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn: 1903-5608 januar 2011 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk

Læs mere

Skoleleder og. tjenestemand. er du. tjenestemand. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN

Skoleleder og. tjenestemand. er du. tjenestemand. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN Skoleleder og tjenestemand er du tjenestemand og bekymret for at blive afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN 1 når dit Der kan af mange årsager opstå en risiko for, at din arbejdsgiver må overveje

Læs mere

Politikker og indsatsområder 2012-2014

Politikker og indsatsområder 2012-2014 Politikker og indsatsområder 2012-2014 DFL s vision og de fem missioner: DFL placerer sig allerforrest med at udvikle og virkeliggøre den fremtidsorienterede fagforening til gavn for hvert enkelt medlem.

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere