Låneoptagelse og langfristet gæld Nedenstående tabel 1 viser Helsingør Kommunes langfristede gæld, samt udgifter til renter og afdrag i 2013.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Låneoptagelse og langfristet gæld Nedenstående tabel 1 viser Helsingør Kommunes langfristede gæld, samt udgifter til renter og afdrag i 2013."

Transkript

1 Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi og Planlægning Stengade Helsingør Tlf Mob Dato Sagsbeh. pwb11/bra13 for lån, renter og balanceforskydninger i budget Indledning Dette notat viser budget vedr. låneoptagelse og afdrag på langfristet gæld. Endvidere fremgår budget for renter og balanceforskydninger og herunder udvikling i lån til betaling af ejendomsskat. Låneoptagelse og langfristet gæld Nedenstående tabel 1 viser Helsingør Kommunes langfristede gæld, samt udgifter til renter og afdrag i Tabel 1: Samlet langfristet gæld 1 pr. 31. december kr. Restgæld Afdrag Renter Låneoptagelse Restgæld Selvejende institutioner med overenskomst 2) Stat og hypotekbank Andre Kommuner og Regioner 0 0 Kommune Pensionsforsikring Realkredit Kommunekreditforeningen Langfristet gæld vedrørende ældreboliger 3) Langfristet gæld i alt 4) ) Heri indgår ikke gæld til finansielt leasede aktiver. 2) Indeksregulering kr , reguleret på konto 9. 3) Indeksregulering kr , reguleret på konto 9. 4) Inklusive note 1-2. I forbindelse med budget 2013 blev der vedtaget en omlægning af ca. halvdelen af Helsingør Kommunes låneportefølje, til et lån med 25 års løbetid i stedet for de normale 10 år. Dette blev gjort for at mindske den samlede afdragsbyrde de kommende år. Låneomlæggelsen blev foretaget i slutningen af 2012 og alle lån var på det tidspunkt variabelt forrentet, for at udnytte den lave markedsrente.

2 For at imødekomme principperne i Økonomiske Politik for Helsingør Kommune om rentesikkerhed, blev der i maj 2013 foretaget en konvertering af det resterende store lån med kort løbetid til et lån med et renteloft på 2,0 pct. Den effektive rente på denne type lån er en anelse højere end de variabelt forrentede, men har til gengæld den sikkerhed, at renten ikke kan overstige det valgte renteloft. Økonomisk politik tilsiger, at halvdelen af låneporteføljen skal være fastforrentet, hvilket blev imødekommet med konverteringen til renteloftslånet. Da dette lån afdrages markant hurtigere end lånet med den lange løbetid, vil Helsingør Kommunes låneportefølje løbende blive justeret, således at vi bedst muligt imødekommer vores økonomiske politik. Center for Økonomi og Styring følger desuden løbende renteudviklingen. I den forventede lånoptagelse er der kun indlagt lån til de projekter, der kendes på nuværende tidspunkt. Alt efter svar på kommunens ansøgninger om lånedispensation i 2015 (se notatet Diverse ansøgninger om tilskud og låneadgang i mappe I) vil den forventede låneoptagelse i 2015 blive justeret, ligesom nye låneberettigede anlægsprojekter vil medføre en øget låneoptagelse. Der optages kun nødvendige nye lån, som altid optages med en løbetid på 10 år jf. Økonomisk Politik for Helsingør Kommune. Tabel 2: Forventet låneoptagelse i Skattefinansieret område: Lånedispensation særlig lånepulje Lån til likviditetstab Lån til betaling af ejendomsskat Sanering/Byfornyelse Energirenovering i kommunale bygninger (ESCO) Lystbådehavne Renoveringsplan Nordhavnen fase 2 og Lånepulje-kvalitetsfondsområde I alt, skattefinansieret område: ) anden og sidste budgetrevision foretages pr. 30/9. Afdrag på lån Af tabel 3 fremgår Helsingør Kommunes forventede afdrag på lån i Afdragene er ca. 73,6 mio. kr. i 2015, ca. 76,3 mio. kr. i 2016, ca. 80,6 mio. kr. i 2017 og på ca. 84,1 mio. kr. i Afdragene er beregnet på baggrund af den nuværende gæld og den forventede låneoptagelse og princippet for Økonomisk Politik om at alle lån optages med 10 års afdragsperiode. Der er i Økonomisk Politik for Helsingør Kommune en målsætning om årligt at afdrage mere end der optages. Således vil målsætningen i Økonomisk Politik for Helsingør Kommune om en nedbringelse af den gennemsnitlige 2

3 gæld pr. indbygger i 2012 på kr. til kr. i 2018, kunne opfyldes ved den nuværende udvikling i den langfristede gæld, se tabel 4. Tabel 3: Kommunens afdrag på langfristet gæld (udgift) Selvejende institutioner Stat og hypotekbank Andre Kommuner og Regioner Kommunernes Pensionsforsikring Almindelig realkredit Kommunekreditforeningen Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Afdrag på låneoptagelse til og med Afdrag af forventet låneoptagelse: Låneoptagelse 2013 ( 74,1 mio. kr.) Låneoptagelse ( 42,6, mio. kr.) Låneoptagelse 2015 ( 35,7 mio. kr.) Låneoptagelse 2016 ( 38,6 mio. kr.) Låneoptagelse 2017 ( 35,7 mio. kr.) Låneoptagelse 2018 ( 20,0 mio. kr.) 0 Afdrag på låneoptagelse fra 2013 til Afdrag på låneoptagelse - i alt: ) Langfristet gæld vedrørende finansielt leasede aktiver er ikke medtaget. Tabel 4 viser sammen med figur 1 en summarisk oversigt over udviklingen i den langfristede gæld frem til Udviklingen i og frem er beregnet på baggrund af de forventede afdrag og forventede låneoptagelse. Tabel 4: Forventet udvikling i den langfristede gæld 1,2 Mio. kr Primosaldo 791,7 719,0 663,7 654,7 654,7 628,9 608,3 583,8 538,9 Afdrag -110,0-88,9-64,2-71,4-71,4-73,6-76,3-80,6-84,1 Låneoptagelse 37,2 33,6 55,2 45,6 45,6 53,0 51,8 35,7 20,0 Ultimosaldo 718,9 663,7 654,7 628,9 628,9 608,3 583,8 538,9 474,8 1) Langfristet gæld vedrørende finansielt leasede aktiver er ikke medtaget. 2) Inklusive selvejende institutioner. Fra og frem er der tale om prognosetal. 3

4 Mio. kr. Figur 1 Forventet udvikling i langfristet gæld Ultimosaldo 0 '94 '96 '98 '00 '02 '04 '06 '08 '10 '12 '14 '16 '18 Renter Af følgende tabeller fremgår henholdsvis Helsingør Kommunes renteindtægter, renteudgifter samt netto-renteudgifter. Renteindtægterne forventes at blive på ca. 15 mio. kr. i 2015 og svagt stigende til 15, For så vidt angår renter af likvide aktiver forventes de at blive på 1,7 mio. kr. i år Et igangværende udbud af vores daglige bankforretninger forventes at resultere i en ny bankaftale pr. 1. jan Indtægter fra likvide aktiver er endnu svære at spå om på grund af mange faktorer, så som renteniveau, eventuelt valg af kapital forvaltning samt den eksakte størrelse på kassebeholdningen. tet er baseret på en antagelse om kapitalforvaltning af dele af Helsingør Kommunes likvide aktiver. Antagelsen beror på et forventet ønske om optimal porteføljeforvaltning, der dels sikrer bedst mulige afkast, betinget af meget lav risiko, sammen med kreditsikring af indeståede. Renter af langfristede tilgodehavender vedrører især ordningen lån til betaling af ejendomsskatter som forventes at blive på ca. 7,1 mio.kr. i 2015 og renter vedrørende fjernvarmens gæld til Helsingør Kommune som forventes at blive på ca. 1,2 mio.kr. Tabel 5: Helsingør Kommunes renteindtægter Renter af likvide aktiver Kortfristede tilgodehavender i øvrigt Langfristede tilgodehavender Deponering Kurstab og Kursgevinster I alt Der blev i 1999 deponeret 330 mio. kr. ved salg af 3 skoler. Der frigives 16,5 mio. kr. om året indtil Der henstår primo 99,0 mio. kr. Der er beregnet en 4

5 renteindtægt på ca. 2,9 mio. kr. i 2015 med en rente på 4,0 pct. p.a. (se tabel 5a). Renteindtægterne kommer primært som afkast af investeringer foretaget af de to kapitalforvaltere, som kommunen har til at investere de deponerede midler. Indtil april 2013 har det været aftalt, at der kun måtte investeres i danske obligationer. Afkastet for danske statsobligationer er for tiden ekstremt lavt, hvorfor porteføljestrukturen siden er blevet vægtet med en marginal højere andel af danske virksomhedsobligationer og aktier. Den samlede portefølje vurderes dog stadig at have en yderst lav risikoprofil. Kapitalforvalterne orienterer løbende Center for Økonomi og Styring om udviklingen i investeringsporteføljen og afkast. Tabel 5a: Renter af deponering Investeringsforeningsandele m.m Salg af 3 skoler I alt Renteudgifterne, der fremgår af tabel 6, forventes at blive ca. 10,3 mio. kr. i 2015, ca. 10,0 mio. kr. i 2016 og ca. 11,3 mio. kr. i 2017 og Hvad angår renter af langfristet gæld er beløbene baseret på den forventede lånoptagelse og forrentningen af de eksisterende lån. Renten af den forventede låneoptagelse indgår på nuværende tidspunkt med 3/4 vægt det første år og fuld vægt de efterfølgende år af den forventede låneperiode. Der er, hvad angår forventet lånoptagelse og eksisterende lån med variabel rente, regnet med en rente på 1,50 pct. p.a. i 2015 og 2016 og 2,0 pct. p.a. i 2017 og Den stigende rente prognose skal ses som udtryk for stigende usikkerhed i prognosen. Det skal dog nævnes, at renteloftslånene skaber en højere grad af sikkerhed i budgettet de kommende år. 5

6 Tabel 6: Helsingør Kommunes renteudgifter Renter af kortfristet gæld i øvrigt I alt kortfristet gæld Renter af langfristet gæld Renter af langfristet gæld løbetidsforlængelse Renter af forventet låneoptagelse: Låneoptagelse 2013 (74,1 mio. kr.) Låneoptagelse ( 42,6 mio. kr.)* Låneoptagelse 2015 ( 35,7 mio. kr.) Låneoptagelse 2016 ( 38,6 mio. kr.) Låneoptagelse 2017 ( 35,7 mio. kr.) Låneoptagelse 2018 ( 20,0 mio. kr.) 300 I alt langfristet gæld Renteudgifter i alt *) Renteudgifter er beregnet ud fra korrigeret budget på 42,6 mio. kr. Tabel 7 viser den samlede nettorente i årene 2012 til På grund af den lave udlånsrente er nettoudgiften relativ lav, og således forventes det, at renteindtægterne overstiger renteudgifterne. Tabel 7: Samlertabel - nettorente kr Renteindtægter Renteudgifter Nettorente

7 Balanceforskydninger Balanceforskydninger vedrører bevægelser i kommunens finansielle tilgodehavender og gæld. Tabel 8: Forøgelse af udlån - langfristede tilgodehavender (udgift) Udlån, beboerindskud Indskud i landsbyggefonden, ældreboliger Indskud i landsbyggefonden, rammebeløb Lån til betaling af ejendomsskatter Lån til betaling af ejd.-skatter rentenedslag I alt: Som det fremgår af tabel 8 øges kommunens tilgodehavender med ca. 27,6 mio. kr. i 2015, ca. 37,5 mio. kr. i 2016 ca. 28,6 mio. kr. i 2017 og ca. 29,2 mio. kr. i 2018, hvilket bl.a. skyldes øget udlån til lån til betaling af ejendomsskatter. Indskud i Landsbyggefonden (kommunal grundkapital): Der afsættes 9,4 mio. kr. i 2016 til plejeboliger i Hornbæk. Grundkapitalen er beregnet med 10 pct. Lån til betaling af ejendomsskatter er de lån, som kommunen yder til pensionister til at dække deres betaling af grundskyld. Disse lån forventes at udvikle sig som følger i tabel 9. Tabel 9: Skadesløsbreve vedrørende lån til betaling af ejendomsskatter kr Tilgodehavende primo Tilgange Indfrielser Rentetilskrivning 1) Tilgodehavende ultimo ) Der er anvendt en rentesats for perioden på 1,84 pct. p.a. Denne rentesats er fastsat af IM for. IM fastsætter renten hvert år efter den 1/10 året før. Antallet af sager er faldet siden 2010, da flere har valgt at indfri deres lån til betaling af ejendomsskat. Udlånet i alt er fortsat stigende på grund af at de resterende udlån fortsat vil vokse mere end de indfriede lån, illustreret i nedenstående figur. 7

8 Figur 2 Indefrosne ejendomsskatter Fra 2011 er forrentningen på lån til betaling af ejendomsskatter opgjort som et gennemsnit af den effektive rente på alle udestående realkreditobligationer de 12 foregående måneder pr. 1. oktober det foregående år. Lånebeløbene forrentes med en årlig rente på 1,84 pct. p.a. i. I 2011, 2012 og 2013 var renten henholdsvis 3,06 pct. p.a., 2,93 pct. p.a. og 2,23 pct. p.a. I forbindelse med indfrielse af lånet ydes et nedslag i de renter, der er påløbet efter den 1. januar Nedslaget udgjorde i pct. Nedslaget reduceres årligt med et procentpoint, indtil nedslaget i 2019 udgør 25 pct. Tabel 10 viser den indtægt Helsingør Kommune forventer fra modtagne afdrag fra deponeringer og udlån til eksempelvis foreninger. Indtægterne forventes at blive ca. 33,6 mio. kr. i 2015, ca. 17,2 mio.kr. i 2016 til 2017 og 17,7 i

9 Tabel 10: Afdrag på udlån - langfristede tilgodehavender (indtægt) Fonden Hornbæk Havn Forsyning A/S afdrag på gæld Deponering I alt: I 1999 valgte Helsingør Kommune at sælge 3 af kommunens skoler og lease dem igen (sale and lease back). Salget indbragte 330 mio. kr., der skulle deponeres. De deponerede midler frigives over 20 år med 16,5 mio. kr. om året indtil Fra 2016 til 2019 opspares deponeringen til tilbagekøb af skolerne i 2019 i alt 66 mio. kr. Opsparingen fra 2016 til 2019 er forklaringen på faldet i indtægter fra deponering fra 2015 til Tabel 11 viser en oversigt over indgåede deponeringsaftaler i Helsingør Kommune siden Det årlige udbytte/renter udbetales primo april og oktober og frigivelser som nævnt i tabel 11. Tabel 11: Indgåede deponeringsaftaler. Dato kr. Frigivelse 1) Leje af hjælpebrandstation i Hornbæk 1/ /20 del hvert år fra 1/ ) Leje af 3 skoler 1/ /80 del hvert kvartal fra 1/1 00 3) Leje af tumlesal til Løvdalsskolen 4/ Frigives 1/15 del pr. år 4) Leje af Hellebæk avlsgård til Helsingør Bymuseum 03/ Frigives 1/15 del pr. år 5) Leje af areal til Brandstation i Espergærde 19/ Frigives ikke de første 10 år 6) Leje af Bjergegade 10, 1., til Helsingør Lokalcenter 25/ Frigives ikke de første 10 år 7) Etablering af nyt ventilationsanlæg i Skovparkens Børnehus 18/ Frigives ikke de første 10 år 8) Renovering af vejbelysning 18/ /10 del hvert år fra 1/ ) Leje af pavillionbygninger i forb. m. renovering af BHU Sø 18/ Frigives ikke de første 10 år 10)Etablering af ny liggehal til Børnehuset Stjernedrys 3/ Frigives ikke de første 10 år 11)Leje af en kollegieboligafdeling på Kronborg Kollegiet 21/ Frigives ikke de første 10 år 12)Leje af Bjergegade 10 B, 2.tv., Helsingør til familiehuset 28/ Frigives ikke de første 10 år 13)Leje af Strandgade 48 og Klyveren / Frigives ikke de første 10 år Vedr. 1) og 3-14): Der er tegnet investeringsforeningsandele i BG Invest Erhverv. Kommunens nettoudvikling i langfristede tilgodehavender (balanceforskydninger) er vist 9

10 i tabel 12. Nettoudgiften stiger markant fra 2015 til 2016 pga. opsparing til tilbagekøb af de tre skoler. Tabel 12: Samlertabel - balanceforskydninger Langfristede tilgodehavender (udgift) Langfristede tilgodehavender (indtægt) Nettoudvikling

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel strategi Godkendt af Byrådet den 15. december 2014, pkt. 191 1 Indholdsfortegnelse Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk Økonomisk politik 2009-2012 www.skive.dk Indhold Introduktion...3 Skive Kommunes økonomiske politik, 2009-2012...4 1. Den økonomiske handlefrihed...4 2. Skatterne...4 3. Driftsudgifter og økonomisk styring...4

Læs mere

Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017

Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017 Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med den Økonomisk politik for Rebild Kommune... 3 3. Mål for den Økonomiske politik... 4 4. Finansiel

Læs mere

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Rentesikringsordninger afdragsfrie lån lån i udenlandsk valuta Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen December

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012.

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Indhold 1. Indledning... 1 1.1. Formålet med lånevejledningen...

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4. Finansiel politik. for. Trafikselskabet Movia

Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4. Finansiel politik. for. Trafikselskabet Movia Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4 Finansiel politik for Trafikselskabet Movia Sagsnummer Sagsbehandler BL Direkte 36 13 15 30 Fax 36 13 16 97 BL@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Nærværende

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner. Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit

Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner. Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit Formål Formålet med denne oversigt, som jeg har udarbejdet efter anmodning fra Undervisningsministeriet, er

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Statens lån tag ning og gæld

Danmarks Nationalbank. Statens lån tag ning og gæld Danmarks Nationalbank Statens lån tag ning og gæld 2006 STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD 2006 Tryk: Datagraf ISSN: 0902-6681 1398-3873 (online) Danmarks Nationalbank Havnegade 5 1093 København K Telefon: 33

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 67 / 2011 Hellerup, 25. februar 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Emne: Regnskab 2006 for de nedlagte myndigheder og forberedelsesudvalget, samt efterregulering af delingsaftaler

Emne: Regnskab 2006 for de nedlagte myndigheder og forberedelsesudvalget, samt efterregulering af delingsaftaler REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007 Sag nr. 1 Emne: Regnskab 2006 for de nedlagte myndigheder og forberedelsesudvalget, samt efterregulering af delingsaftaler 9 bilag REGNSKAB

Læs mere

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed 1 Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed Asger Lau Andersen og Anders Møller Christensen, Økonomisk Afdeling, Charlotte Duus og Ri Kaarup, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Budget 2014. Budgetoverslag 2015 2016 2017. - i detaljer. Donation Jorn, Silkeborg

Budget 2014. Budgetoverslag 2015 2016 2017. - i detaljer. Donation Jorn, Silkeborg overslag - i detaljer Donation Jorn, Silkeborg Indledning Hermed foreligger og budgetoverslag - for Silkeborg Kommune. tet består af to dele: En kort udgave med titlen i overblik, som primært retter sig

Læs mere

Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014

Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014 Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014 Forord Bestyrelsen har den 17. december 2013 behandlet og godkendt budgettet for 2014. Udgangspunktet for budgetlægningen for 2014

Læs mere

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån Institut for finansiering HD-afhandling Forfatter: Henrik Kjellerup Vejleder: Frank Pedersen Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb Handelshøjskolen i Århus Foråret 2005 1 Problemformulering...

Læs mere

Statens låntagning og gæld 1997

Statens låntagning og gæld 1997 Statens låntagning og gæld 1997 DANMARKS NATIONALBANK STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD 1997 Tryk: Schultz Grafisk Papir: Scandia 2000, 115 g Oplag: 2.400 ISSN: 0902-6681 Omslag: Palle Lorentzen Danmarks Nationalbank

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

Årsrapport 2012 - bilagssamling. (ikke layoutet)

Årsrapport 2012 - bilagssamling. (ikke layoutet) Årsrapport 2012 - bilagssamling (ikke layoutet) Indholdsfortegnelse Side 5 Indledning 6 Generelle bemærkninger 7 Anvendt regnskabspraksis 18 Resultatopgørelse 27 Noter til resultatopgørelse 28 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

Finansiering af køb af SG&HF

Finansiering af køb af SG&HF 1 Finansiering af køb af SG&HF Svendborg Gymnasium & HF januar 2010 Finansiering af køb af SG&HF Gymnasiet har nu indhentet tilbud fra 4 realkreditinstitutter. De 4 institutter er Realkredit Danmark (Danske

Læs mere

Redegørelse fra arbejdsgruppen vedr. indeksering af pengefordringer december 1974

Redegørelse fra arbejdsgruppen vedr. indeksering af pengefordringer december 1974 Redegørelse fra arbejdsgruppen vedr. indeksering af pengefordringer december 1974 Betænkning nr. 732 København 1975 ISBN 87 503 1699 0 Fi 00,1-82-bet. 3 Indholdsfortegnelse Indledning. 11 Side Kapitel

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-19:15 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere