Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2016 2019"

Transkript

1 Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3 Helsingør Tlf Mob Dato Sagsbeh. pwb11 for lån, renter og balanceforskydninger i budget Indledning Dette notat viser budget vedr. låneoptagelse og afdrag på langfristet gæld. Endvidere fremgår budget for renter og balanceforskydninger og herunder udvikling i lån til betaling af ejendomsskat. Låneoptagelse og langfristet gæld I forbindelse med budget 215 blev der vedtaget en omlægning af to eksisterende lån til lån med afdragsfrihed i hele daværende budgetperiode ( ). Yderligere blev det vedtaget, at de forventede låneoptagelser i perioden skulle være afdragsfrie, det vil sige alle disse lån vil således være afdragsfri til og med 218. Dette blev gjort for at udskyde noget den samlede afdragsbyrde de kommende år og for at udjævne den overordnede afdragsprofil på lang sigt. Omlægningen af de eksisterende lån til afdragsfrie lån blev foretaget i starten af 215 i forbindelse med årets låneoptagelse, ligesom de fremtidige lån med afdragsfrihed vil blive optaget løbende ved årets låneoptagelse. Låneoptagelsen for 214 blev sammen med omlæggelsen af de to eksisterende lån fastlagt som KKBasis lån i marts 215. Disse lån har som beskrevet alle en afdragsfri periode til og med 218. På grund af ekstremt lave renter i de finansielle markeder kan der for tiden opnås yderst fordelagtige lånebetingelser for lån med fast rente, hvorfor de tre lån optages som et fastrentelignende lån kaldet KKBasis lån. Ved dette lån opnås en lavere rente end ved et traditionelt fastforrentet lån mod, at der risikeres et kurstab ved førtidig indfrielse af lånet, hvis renteniveauet skulle være lavere end det nuværende på indfrielsestidspunktet. Det vil sige, at der ingen risiko er forbundet med KKBasis lånet i forhold til et almindeligt fastforrentet lån, hvis lånet ikke skal konverteres eller indfries før tid. Center for Økonomi og Ejendomme følger desuden løbende renteudviklingen, ligesom det sikres, at fastrentekravet i Økonomisk politik på min. 25 pct. til en hver tid overholdes. 1

2 I den forventede lånoptagelse er der kun indlagt lån til de projekter, der kendes på nuværende tidspunkt. Alt efter svar på kommunens ansøgninger om lånedispensation i 216 (se notatet Diverse ansøgninger om tilskud og låneadgang i mappe I) vil den forventede låneoptagelse i 216 blive justeret, ligesom nye låneberettigede anlægsprojekter kan medføre en ændret låneoptagelse. Bemærk at forventede lån til betaling af ejendomsskatter er nedskrevet med 5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, idet tendensen går mod øget andel af indfrielser. Dette har ingen effekt på det samlede budget, da den tilknyttede udgift nedskrives tilsvarende Samtidig er lånedispensationen til skolen i bymidten rykket frem til 215 og 216, som følge af forbrugets udvikling. Tabel 1: Forventet låneoptagelse i kr. 214 Lånefinansieret område: 215 Korr Lån til betaling af ejendomsskat Energirenovering i kommunale bygninger (ESCO) Sanering/byfornyelse 158 Skolen i Bymidten Lystbådehavne Renoveringsplan Nordhavnen fase 2 og I alt, lånefinansieret område: Afdrag på lån Af tabel 2 fremgår Helsingør Kommunes forventede afdrag på lån i Afdragene er ca. 6, mio. kr. i 216, ca. 6,1 mio. kr. i 217, ca. 6,1 mio. kr. i 218 og på ca. 82,9 mio. kr. i 219. Afdragene er beregnet på baggrund af den nuværende gæld og den forventede låneoptagelse. I forbindelse med budget 215 blev det besluttet at omlægge 3 eksisterende lån til ca. 111 mio. kr. til afdragsfrihed. Samtidig blev det besluttet, at den forventede låneoptagelse indtil 217 skulle være afdragsfri. Løbetiden på den afdragsfri låneportefølje forventes afsluttet i 218 og således ses en markant stigning af afdrag i 219. Der er i Økonomisk politik for Helsingør Kommune en målsætning om årligt at afdrage mere end der optages. Målet overholdes, hvilket kan ses af tabel 3. 2

3 Tabel 2 Kommunens afdrag på langfristet gæld (udgift) kr. Restgæld pr. 1/ Selvejende institutioner Kommunernes Pensionsforsikring Almindelig realkredit Kommunekreditforeningen Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Nordhavnen Afdrag på låneoptagelse til og med Afdrag af forventet låneoptagelse: Låneoptagelse 215 ( 5,3. mio kr.) Låneoptagelse 216 ( 55,1 mio. kr.) Låneoptagelse 217 ( 17. mio. kr.) 1.7 Låneoptagelse 218 ( 17, mio. kr.) 1.7 Låneoptagelse 219 ( 17, mio. kr.) Afdrag på låneoptagelse fra 215 til Afdrag på låneoptagelse - i alt: ) Langfristet gæld vedrørende finansielt leasede aktiver er ikke medtaget. 2) Lån til Renoveringen af Nordhavn er ikke afdragsfri. Tabel 3 viser sammen med figur 1 en summarisk oversigt over udviklingen i den langfristede gæld frem til 219. Udviklingen i 215 og frem er beregnet på baggrund af de forventede afdrag og forventede låneoptagelse. Tabel 3: Forventet udvikling i den langfristede gæld* Mio. kr Primosaldo 719, 663,7 654,7 629,6 619,1 614,1 57,9 527,8 Afdrag -88,9-64,2-66,6-6,8-6,1-6,2-6,1-82,9 Låneoptagelse 33,6 55,2 41,5 5,3 55,1 17, 17, 17, Ultimosaldo 663,7 654,7 629,6 619,1 614,1 57,9 527,8 461,9 *) Inklusive selvejende institutioner. Fra 215 og frem er der tale om prognosetal 3

4 Figur 1: Forventet udvikling i langfristet gæld mio. kr. 4 2 '94 '96 '98 ' '2 '4 '6 '8 '1 '12 '14 '16 '18 Ultimosaldo Renter Af følgende tabeller fremgår henholdsvis Helsingør Kommunes renteindtægter, renteudgifter samt netto-renteudgifter. Renteindtægterne forventes at blive på ca. 11,9 mio. kr. i 216 og svagt stigende til 12,7 219, jf. tabel 4. Renter af langfristede tilgodehavender vedrører især ordningen lån til betaling af ejendomsskatter, som forventes at blive på ca. 6,7 mio.kr. i 216 og renter vedrørende fjernvarmens gæld til Helsingør Kommune, som forventes at blive på ca.,6 mio. kr. Tabel 4: Helsingør Kommunes renteindtægter kr Korr Renter af likvide aktiver Kortfristede tilgodehavender i øvrigt Langfristede tilgodehavender Deponering Kurstab og Kursgevinster I alt Der blev i 1999 deponeret 33 mio. kr. ved salg af 3 skoler. Der frigives 16,5 mio. kr. om året indtil 216. Der henstår primo ,5 mio. kr. Der er beregnet en renteindtægt på ca. 2, mio. kr. i 216 med en rente på 3, pct. p.a. (se tabel 4a). Renteindtægterne kommer primært som afkast af investeringer foretaget af de to kapitalforvaltere, som kommunen har til at investere de deponerede midler. Kapitalforvalterne orienterer løbende Center for Økonomi og Ejendomme om udviklingen i investeringsporteføljen og afkast. Tabel 4a Renter af deponering 1. kr

5 215 Investeringsforeningsandele m.m Salg af 3 skoler I alt De totale renteudgifter, som fremgår i tabel 5, forventes at blive ca. 6,8 mio. kr. i 216, ca. 11,2 mio. kr. i 217, ca. 1,3 mio. kr. i 218 og 9,4 mio. kr Hvad angår renter af langfristet gæld er beløbene baseret på den forventede lånoptagelse og forrentningen af de eksisterende lån. Renten af den forventede låneoptagelse indgår på nuværende tidspunkt med 3/4 vægt det første år og fuld vægt de efterfølgende år af den forventede låneperiode. Der er, hvad angår forventet lånoptagelse og eksisterende lån med variabel rente, regnet med en rente på 1, pct. i 216 og 2, i Ved KKbasis lånene er budgetrenten på ca.,8 pct., da lånene betragtes som fastforrentet. Tabel 5 Helsingør Kommunes renteudgifter kr Renter af kortfristet gæld i øvrigt Låneoptagelse 215 (52,3) 1 41 I alt kortfristet gæld Renter af langfristet gæld Renter af forventet låneoptagelse: Låneoptagelse 214 (41,5 mio. kr. 2 ) 85 Låneoptagelse 215 (5,3 mio. kr. 2,3 ) Låneoptagelse 216 (55,1 mio. kr. 2 ) Låneoptagelse 217 (17, mio. kr.) Låneoptagelse 218 (17, mio. kr.) Låneoptagelse 219 (17, mio. kr.) 255 I alt langfristet gæld Renteudgifter i alt Renterne er beregnet på oprindeligt budget, (lån optaget som KUR-kreditten) fastlægges når beløbet er endeligtopgjort marts Renteudgifter til Nordhavnsprojektet har separat rentestruktur 3 Renterne er beregnet på korrigeret budget 5

6 Tabel 6 viser den samlede nettorente i årene 214 til 219. På grund af den lave udlånsrente er nettoudgiften relativ lav, og således forventes det, at renteindtægterne overstiger renteudgifterne. Tabel 6 Samlertabel - nettorente kr Korr Renteindtægter Renteudgifter Nettorente

7 Balanceforskydninger Balanceforskydninger vedrører bevægelser i kommunens finansielle tilgodehavender og gæld. Tabel 7 Forøgelse af udlån - langfristede tilgodehavender (udgift). 1. kr Udlån, beboerindskud Køb af grund, ældreboliger 7.6 Indskud i landsbyggefonden, ældreboliger 9.6 Indskud i landsbyggefonden, rammebeløb 3.9 Lån til betaling af ejendomsskatter Lån til betaling af ejd.-skatter rentenedslag I alt: Som det fremgår af tabel 7 øges kommunens tilgodehavender med ca. 31,8 mio. kr. i 216, ca. 34,2 mio. kr. i 217 ca. 24,9 mio. kr. i 218 og ca. 25,4 mio. kr. i 219, hvilket bl.a. skyldes øget udlån til lån til betaling af ejendomsskatter. Der afsættes 7,6 mio. kr. til køb af grund og 9,6 mio. kr. til indskud i Landsbyggefonden (kommunal grundkapital) i forbindelse med anlægsprojektet nyt plejehjem i Hornbæk. Lån til betaling af ejendomsskatter er de lån, som kommunen yder til pensionister til at dække deres betaling af grundskyld. Disse lån forventes at udvikle sig som følger i tabel 8. Tabel 8 Skadesløsbreve vedrørende lån til betaling af ejendomsskatter 1. kr Korr Tilgodehavende primo Tilgange Indfrielser Rentetilskrivning 1) Tilgodehavende ultimo ) Der er anvendt en rentesats for perioden på 1,64 pct. p.a. Denne rentesats er fastsat af Social og Indenrigsministeriet for 215. Social og Indenrigsministeriet fastsætter renten hvert år efter den 1/1 året før. Antallet af sager er faldet siden 21, da flere har valgt at indfri deres lån til betaling af ejendomsskat. Udlånet i alt er fortsat stigende på grund af at de resterende udlån fortsat vil vokse mere end de indfriede lån, illustreret i nedenstående figur. 7

8 Antal Indefrosne ejendomsskatter -omfang og udlån i alt Millioner Antal sager Udlån i alt Frem til 211 var forrentningen på lån til betaling af ejendomsskatter på det halve af diskontoen pr. 1. oktober det foregående år. Fra 211 er forrentningen på lån til betaling af ejendomsskatter opgjort som et gennemsnit af den effektive rente på alle udestående realkreditobligationer de 12 foregående måneder pr. 1. oktober det foregående år. Lånebeløbene forrentes med en årlig rente på 1,64 pct. p.a. i 215. I, 212, 213 og 214 var renten henholdsvis, 2,93 pct. p.a., 2,23 pct. p.a. og 1,84 pct. p.a. I forbindelse med indfrielse af lånet ydes et nedslag i de renter, der er påløbet efter den 1. januar 211. Nedslaget udgjorde i pct. Nedslaget reduceres herefter årligt med et procentpoint, indtil nedslaget i 219 udgør 25 pct. Tabel 9 viser den indtægt Helsingør Kommune forventer fra frigivet deponeringer og udlån til eksempelvis foreninger. Indtægterne forventes at blive ca. 17 mio. kr. i 216 til

9 Tabel 9 Langfristede tilgodehavender (indtægt). 1. kr Fonden Hornbæk Havn Forsyning A/S afdrag på gæld Deponering I alt: I 1999 valgte Helsingør Kommune at sælge 3 af kommunens skoler og lease dem igen (sale and lease back). Salget indbragte 33 mio. kr., der skulle deponeres. De deponerede midler frigives over 2 år med 16,5 mio. kr. om året indtil 215. Fra 216 til 219 opspares deponeringen til tilbagekøb af skolerne i 219 i alt 66 mio. kr. Opsparingen fra 216 til 219 er forklaringen på faldet i indtægter fra deponering fra 215 til 216. Tabel 1 viser en oversigt over indgåede deponeringsaftaler i Helsingør Kommune siden Det årlige udbytte/renter udbetales primo april og oktober og frigivelser som nævnt i tabel 1. Tabel 1: Indgåede deponeringsaftaler. Dato 1. kr. Frigivelse 1) Leje af hjælpebrandstation i Hornbæk 1/ /2 del hvert år fra 1/1 99 2) Leje af 3 skoler 1/ /8 del hvert kvartal fra 1/1 3) Leje af tumlesal til Løvdalsskolen 4/ Frigives 1/15 del pr. år 4) Leje af Hellebæk avlsgård til Helsingør Bymuseum 3/ Frigives ikke de første 1 år 5) Leje af areal til Brandstation i Espergærde 19/ Frigives ikke de første 1 år 6) Leje af Bjergegade 1, 1., til Helsingør Lokalcenter 25/ Frigives ikke de første 1 år 7) Etablering af nyt ventilationsanlæg i Skovparkens Børnehus 8) Leje af pavillionbygninger i forb. m. renovering af Børnehuset Søbæk 18/1 5 18/ Frigives ikke de første 1 år Frigives ikke de første 1 år 9) Etablering af ny liggehal til Børnehuset Stjernedrys 3/6 9 9 Frigives ikke de første 1 år 1) Leje af en kollegieboligafdeling på Kronborg Kollegiet 21/ Frigives ikke de første 1 år 11) Leje af Bjergegade 1 B, 2.tv., Helsingør til familiehuset 28/ Frigives ikke de første 1 år 12) Leje af Strandgade 48 og Klyveren / Frigives ikke de første 1 år Vedr. 1) og 3-11): Der er tegnet investeringsforeningsandele i Danske Bank. Kommunens nettoudvikling i langfristede tilgodehavender (balanceforskydninger) er vist i tabel 11. Nettoudgiften stiger markant fra 215 til 216 pga. opsparing til tilbagekøb af de tre skoler. 9

10 Tabel 11: Samlertabel - balanceforskydninger 1. kr Langfristede tilgodehavender (udgift) Langfristede tilgodehavender (indtægt) Nettoudvikling

Låneoptagelse og langfristet gæld Nedenstående tabel 1 viser Helsingør Kommunes langfristede gæld, samt udgifter til renter og afdrag i 2013.

Låneoptagelse og langfristet gæld Nedenstående tabel 1 viser Helsingør Kommunes langfristede gæld, samt udgifter til renter og afdrag i 2013. Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi og Planlægning Stengade 56 3000 Helsingør Tlf. 49282927 Mob. 25312927 pwb11@helsingor.dk Dato 01.07. Sagsbeh. pwb11/bra13 for lån, renter og balanceforskydninger

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2014-18. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 9,0 mio. kr. over hele budgetperioden.

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Forventet låneoptagelse i 2012-2016 Pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere kan indefryse deres ejendomsskatter. Dette indebærer, at de kan

Læs mere

Finansiel Strategi. Afrapportering for 1. halvår 2014

Finansiel Strategi. Afrapportering for 1. halvår 2014 Finansiel Strategi Afrapportering for 1. halvår 2014 Økonomiafdelingen 22 08 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Gennemsnitlig kassebeholdning... 3 3. Placering af likviditet (Aftaleindskud

Læs mere

Værdien af de materielle og immaterielle anlægsaktiver er i 2012 efter fradrag af afskrivninger steget med 16,3 mio. kr.

Værdien af de materielle og immaterielle anlægsaktiver er i 2012 efter fradrag af afskrivninger steget med 16,3 mio. kr. Note 15 - Materielle og immaterielle anlægsaktiver Værdierne optaget under balanceposterne materielle og immaterielle anlægsaktiver er udtryk for den bogførte værdi af kommunens grunde, bygninger, tekniske

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Værdien af de materielle og immaterielle anlægsaktiver er i 2013 efter fradrag af afskrivninger steget med 67,6 mio. kr.

Værdien af de materielle og immaterielle anlægsaktiver er i 2013 efter fradrag af afskrivninger steget med 67,6 mio. kr. Note 15 - Materielle og immaterielle anlægsaktiver Værdierne optaget under balanceposterne materielle og immaterielle anlægsaktiver er udtryk for den bogførte værdi af kommunens grunde, bygninger, tekniske

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Konto 8 Balanceforskydninger

Konto 8 Balanceforskydninger Budgetnotat 2016-19 Konto 8 Konto 8 1 Formål Formål: Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal kommunen have en række konti på funktion 08. Kontiene omfatter bl.a. lån og balanceforskydninger.

Læs mere

Evalueringsnotat finansiel styring 2013

Evalueringsnotat finansiel styring 2013 Dato 30. april 2014 Dok.nr. 58.643/14 Sagsnr. 13/6645 Ref. jobr Evalueringsnotat finansiel styring 2013 I henhold til rammerne i Finansieringspolitikken for Varde Kommune er der udarbejdet denne rapport

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune 2010-2013

Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune 2010-2013 Indholdsfortegnelse Forord 1. Generelle bemærkninger...5 2. Miljøcenteret...30 3. Bygge- og Plancenteret...39 4. Center for Borgerservice...48 5. Ældrecenteret...55 6. Sundhedscenteret...65 7. Jobcenteret...78

Læs mere

Budget 2015. Specielle bemærkninger

Budget 2015. Specielle bemærkninger 2014 Specielle bemærkninger Renter, finansiering og finansforskydninger Indholdsfortegnelse Oversigt over politikområder... 320 Generelt... 320 Renter... 321 Tilskud, udligning og skatter m.v.... 324 Forskydninger

Læs mere

Finansiel politik for Herning Kommune. Marts 2012

Finansiel politik for Herning Kommune. Marts 2012 Finansiel politik for Herning Kommune Marts 2012 Finansiel politik Herning Kommune 1. INDLEDNING... 2 1.1 FORMÅL... 2 1.2 MÅL... 2 1.3 AFGRÆNSNING... 2 1.4 LOVE OG REGLER FOR DET FINANSIELLE OMRÅDE...

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Regnskab 2014... 10. Regnskabsopgørelse 2014... 11. Balance... 13. Noter... 14. Skolereformen... 31. Velfærdsinnovation... 34. Digitalisering...

Regnskab 2014... 10. Regnskabsopgørelse 2014... 11. Balance... 13. Noter... 14. Skolereformen... 31. Velfærdsinnovation... 34. Digitalisering... Årsberetning 2014 Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2014... 4 Regnskab 2014... 10 Regnskabsopgørelse 2014... 11 Finansieringsoversigt / Finansiel status... 12 Balance... 13 Noter...

Læs mere

Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik

Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Bilag 1. Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik 1. Indledning Dette notat beskriver Københavns Kommunes finansielle

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

01-06-2012. Sagsnr. 2012-20050. Bilag 1. Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik. Dokumentnr. 2012-382756

01-06-2012. Sagsnr. 2012-20050. Bilag 1. Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik. Dokumentnr. 2012-382756 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT 01-06-2012 Bilag 1. Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik 1. Indledning Økonomiforvaltningen revurderer årligt

Læs mere

Strategi for lån A/B Lindstrand. Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013

Strategi for lån A/B Lindstrand. Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013 Strategi for lån A/B Lindstrand Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Foreningens lån i hovedtræk... 3

Læs mere

Renter, finansiering og balanceforskydninger

Renter, finansiering og balanceforskydninger Renter og finansiering mv. Området renter, tilskud, udligning og skatter mv. er opdelt på følgende områder: (netto) Andel i pct. Renter af likvide aktiver -5.169 0,2 Renter af kortfristede tilgodehavender

Læs mere

Finansrapport. pr. 1. april 2015

Finansrapport. pr. 1. april 2015 Finansrapport pr. 1. april 215 1 Indledning Finansrapporten giver en status på renteudviklingen samt bevægelserne indenfor aktivsiden med fokus på kassebeholdningen samt afkastet på de likvide midler.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design:

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design: Årsberetning 2013 Side 2 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2013... 4 Regnskab 2013... 10 Regnskabsopgørelse... 11 Finansieringsoversigt... 12 Balance...

Læs mere

Økonomiudvalget. 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab 60.62 Den centrale administrative funktion 60.64 Politiske organer, valg

Økonomiudvalget. 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab 60.62 Den centrale administrative funktion 60.64 Politiske organer, valg Økonomiudvalget 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab 60.62 Den centrale administrative funktion 60.64 Politiske organer, valg BEVILLINGSOMRÅDE 60.60 Bevillingsområde 60.60 Jordforsyning,

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 219 - udigning, skatter m.v. Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Baggrund Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Strategi for lån A/B Lindstrand. Senest opdateret efter rentetilpasning oktober 2013 og generalforsamling marts 2014

Strategi for lån A/B Lindstrand. Senest opdateret efter rentetilpasning oktober 2013 og generalforsamling marts 2014 Strategi for lån A/B Lindstrand Senest opdateret efter rentetilpasning oktober 2013 og generalforsamling marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Foreningens lån i hovedtræk... 3 Grundprincipperne

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2015 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne 3.

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Finansiel politik for Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Finansiel politik for Region Midtjylland Region Midtjylland Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Finansiel politik for Region Midtjylland Bilag til Forretningsudvalgets møde 4. december 2007 Punkt nr. 38 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi

Læs mere