F O A - F A G O G A R B E J D E. Arbejdsmiljø. også en opgave for tillidsrepræsentanten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "F O A - F A G O G A R B E J D E. Arbejdsmiljø. også en opgave for tillidsrepræsentanten"

Transkript

1 F O A - F A G O G A R B E J D E Arbejdsmiljø også en opgave for tillidsrepræsentanten

2 2 FOA - arbejdsmiljø Politisk ansvarlig: Inger Bolwinkel Redaktion: Charlotte Bredal og Laura Kvorning Veng Følgegruppe: Günter Clausen, Kurt Skovgaard Nielsen, Leif Vestbjerg-Nielsen, Lene Lindberg, Martin Hansen, Jim Therche Hallberg, Rudy Larsen og Erik Nygaard Layout: YellowMellow/ Rikke Skovgaard Tryk: Pjec1heden/FOAs trykkeri Oplag: September 2008

3 FOA - arbejdsmiljø 3 Indhold Forord...2 Det daglige samarbejde om arbejdsmiljø...4 MED-aftale eller to strenget struktur?...3 Rammerne for sikkerhedsrepræsentantog tillidsrepræsentantarbejdet...5 Opgaver og samarbejde...9 Eksempler på fælles opgaver for tillidsrepræsentant/ sikkerhedsrepræsentant i samarbejde med ledelsen...9 Samarbejdet om det psykiske arbejdsmiljø...12 Strategisk handling i MED/SU på arbejdspladsen...14 Hvordan bliver du klædt på til opgaven...15 Formøder, netværk og samarbejde...16 Læs mere links og materialer...18

4 4 FOA - arbejdsmiljø Forord For de fleste af os er det vigtigt, at være på en arbejdsplads hvor vi trives og hvor der er gode rammer for, at vi kan udføre de opgaver vi er ansat til at varetage. Det gælder uanset om vi passer børn, plejer ældre og syge eller vi gør rent, laver mad eller arbejder i en svømmehal, kører bus eller arbejder på en skole. Et godt arbejdsmiljø er noget vi alle er med til at skabe.vil vi gøre noget ved arbejdsmiljøet er det derfor ikke kun en sag for sikkerhedsrepræsentanten (SR) og de lokale sikkerhedsgrupper, men også for tillidsrepræsentanten. Det er i forbindelse med det daglige arbejde, at de betydningsfulde forandringer og beslutninger finder sted. Det handler eksempelvis om ledelsens måde at gennemføre nye tiltag og om ændrede arbejdsopgaver. Tillidsrepræsentanten og sikkerhedsrepræsentanten udgør en dynamisk duo. I samarbejde med lederen skal de sikre at forandringer og beslutninger gennemføres på en måde, så alle kollegers interesser varetages så godt som muligt. Dette gælder bl.a. specielt det psykiske arbejdsmiljø, det daglige samarbejde og den gode trivsel på arbejdspladsen. Målgruppen for denne pjece er primært fællestillidsrepræsentanter og tillidsrepræsentanter i samarbejdsudvalg (SU) og medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg (MED-udvalg). Formålet med pjecen er at skabe et tydeligere overblik over de opgaver der befinder sig i en gråzone mellem tillidsrepræsentanten og sikkerhedsrepræsentanten. Vi håber således også at sikkerhedsrepræsentanter og andre der indgår i det lokale arbejdsmiljøsamarbejde kan få udbytte af pjecen. De fleste kommuner og regioner har indgået en aftale om medindflydelse og medbestemmelse og har organiseret arbejdsmiljøarbejdet i overensstemmelse hermed. Der er dog også kommuner, der har valgt en traditionel samarbejds- og sikkerhedsstruktur. Det er vores håb, at pjecen kan anvendes af alle uanset hvordan I har valgt at organisere arbejdsmiljøarbejdet. Hensigten er at få sat arbejdsmiljø på dagsordenen på det centrale niveau, såvel som decentralt i hverdagen på arbejdspladserne. God arbejdslyst!

5 FOA - arbejdsmiljø 5

6 6 FOA - arbejdsmiljø Det daglige samarbejde om arbejdsmiljø MED-aftale eller to-strenget struktur? I langt de fleste af kommunerne og i alle regionerne er der aftalt en særlig organisering af sikkerheds- og samarbejdet i forbindelse med, at der er indgået en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse. Formålet er at skabe et bedre arbejdsmiljø gennem en samlet samarbejdsstruktur mellem ledelse og medarbejdere. Det sker på baggrund af den overordnede MED-rammeaftale som er indgået mellem arbejdsgiverne og arbejdstagerne i kommuner og regioner. Herudover er der nogle kommuner der stadig har en to strenget struktur med et samarbejdsudvalg og et sikkerhedsudvalg (SU + SIU). Her vil man med stor fordel kunne nedsætte fælles udvalg der arbejder med bestemte arbejdsmiljøtemaer; eksempelvis psykisk arbejdsmiljø, omstruktureringer og ændringer, arbejdstidsvagtplaner, mv. Arbejdsmiljølovgivningen bestemmer, hvor mange ansatte der skal være, før der skal etableres en sikkerhedsorganisation (SIO). En tommelfingerregel er, at der skal vælges en sikkerhedsrepræsentant for hver leder (med budget- og personaleansvar) på en arbejdsplads. Lederen indgår som arbejdsleder i sikkerhedsgruppen sammen med sikkerhedsrepræsentanten. Hvis der er flere ledere i organisationen udpeger lederne en repræsentant til sikkerhedsgruppen. Man kan lokalt aftale en ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet, men man kan ikke fravige de bestemmelser om sikkerhedsorganisationens arbejde, der er fastlagt i arbejdsmiljølovgivningen. Så selv om MED-udvalget arbejder med arbejdsmiljøet, fungerer sikkerhedsgruppen stadig som krumtappen i det daglige arbejde med sikkerhed og sundhed. I de øverste organer er SR valgt af og blandt SR fra de underliggende udvalg, og TR er udpeget af den faglige organisation.

7 Rammerne for sikkerhedsrepræsentant- og tillidsrepræsentantarbejdet Af tabellen på de næste sider fremgår, hvilke rammer der er fastsat for tillidsrepræsentantens og sikkerhedsrepræsentantens opgaver. For tillidsrepræsentantens vedkommende er rammerne overenskomstbestemt og for sikkerhedsrepræsentantens vedkommende, er rammerne primært bestemt udfra arbejdsmiljølovgivningen. FOA - arbejdsmiljø 7

8 8 FOA - arbejdsmiljø Tillidsrepræsentanten (TR): (Overenskomstbestemt) Tilhørsforhold Arbejdsområde Valg Varighed Genvalg Uddannelse Formål med arbejdet Opsigelse og beskyttelse Skal være medlem af det respektive forbund fx FOA. (Der kan forekomme samarbejdsaftaler mellem et eller flere forbund på samme arbejdsplads omkring TR). Skal primært arbejde for sine medlemmer på arbejdspladsen. TR kan vælges for flere arbejdspladser, fx i en kommune. TR skal i nogle tilfælde servicere ikke organiserede, fx i forhold vedr. lokalløn. Kan først vælges efter 6 mdr.s ansættelse. Valget skal anmeldes til den faglige organisation, som melder det videre til kommunen. Vælges for 2 år (en anbefaling fra KTO, men perioden kan godt være kortere) Perioden kan også være længere hvis det aftales i organisationen. Kan genvælges. Uddannelsen er aftalebestemt og TR skal frikøbes til uddannelse, af den faglige organisation. TR skal medvirke til at fremme og vedligeholde gode og rolige arbejdsforhold Fra og med den kan TR afskediges ved tvingende årsager og den pågældende skal have sit individuelle varsel + 3 mdr.. Dvs. opsigelsesvarsel bliver max. 9 mdr.. Ophør af tillidshverv Arbejdstid og aflønning Kan frasige sig gerning som TR, dog ikke under konflikt. Kan endvidere afsættes af kollegerne. Bliver TR tilkaldt efter arbejdstiden, gives der kompensation time for time med mindre der i MED-aftalen er anført andet. Sygdom Hvis TR er sygemeldt varetager dennes suppleant opgaverne.

9 FOA - arbejdsmiljø 9 Sikkerhedsrepræsentanten (SR): (Lovbestemt) Kan være medlem af et andet forbund end FOA. Det er FOAs holdning, at man kun vælger organiserede kolleger. Skal arbejde tværfagligt og for alle på arbejdspladsen, dvs. også for de ikke organiserede. Kan først vælges efter 6 mdr.s ansættelse. Valget skal anmeldes til den faglige organisation, som melder det videre til kommunen. SR er som hovedregel valgt for en periode på 2 år eller til arbejdsfunktionen ophører. Valgperioden kan dog forlænges til højst 4 år. Der kan også aftales valg uden en på forhånd fastlagt valgperiode. Kan genvælges. Arbejdsmiljøuddannelsen er lovbestemt og betales af arbejdsgiveren. SR kan derudover deltage på uddannelse som er arrangeret af de faglige organisationer. SR skal medvirke til en sikker og sund arbejdsplads Fra og med den kan SR afskediges ved tvingende årsager og den pågældende skal have sit individuelle varsel + 3 mdr. Dvs. opsigelsesvarsel bliver max. 9 mdr. Beskyttelsen indeholder at man ikke kan afskediges pga. forhold, der har med funktionen som SR at gøre. Tvingende årsager er hvis man er den sidste ansatte, eller man i forbindelse med sin faglige arbejdsfunktion, begår handlinger der kan medføre en afskedigelse. SR er som tidligere nævnt valgt for en periode og kan ikke afsættes af kollegerne. Ifølge arbejdsmiljølovens 10 skal arbejdsgiveren godtgøre SR s eventuelle indtægtstab. SR arbejde skal betragtes som almindeligt arbejde. Det betyder fx, at der skal ydes kompensation iht. pågældende overenskomst såfremt SR bliver tilkaldt efter den normale fastsatte arbejdstid. Hvis SR er fraværende på grund af orlov, sygdom, eller lign. i en sammenhængende periode på mindst fire mdr. kan der vælges en ny SR. I så fald kan den nye SR vælges for den resterende del af valgperioden eller for en ny valgperiode.

10 10 FOA - arbejdsmiljø Uanset om I har en MED-aftale eller en SU/SIU-struktur har du som tillidsrepræsentant og forbundets repræsentant på arbejdspladsen både ret og pligt til at varetage dine kollegers interesser overfor ledelsen og du skal medvirke til at fremme og vedligeholde gode og rolige arbejdsforhold. Som sikkerhedsrepræsentant skal du medvirke til et sikkert og sundt arbejdsmiljø og være kontaktleddet mellem alle de ansatte du er valgt iblandt, og den lokale FOA-afdeling omkring arbejdsmiljøindsatsen. Sikkerhedsrepræsentanten er valgt af alle ansatte i en afdeling/arbejdsområde, mens tillidsrepræsentanten kun er valgt af de ansatte på et fagligt afgrænset område. På små arbejdspladser, hvor der kun er én sikkerhedsrepræsentant, er denne således valgt af alle ansatte uanset om de arbejder på kontor, i plejen eller gør rent og uanset deres faglige tilhørsforhold. Som nævnt i tabellen ovenfor sidder sikkerhedsrepræsentanten valgperioden ud, og det er kun hvis hun/han forlader virksomheden eller er fraværende i en længere periode, at der kan vælges en ny sikkerhedsrepræsentant enten for den resterende periode eller for en ny periode. Der kan dog altid vælges en ny sikkerhedsrepræsentant, hvis den valgte sikkerhedsrepræsentant er fratrådt. Se også FOAs SR-pjece Sikkerhedsrepræsentant hvad så? udgivet 2008, som kan bestilles eller downloades på under Publikationer.

11 FOA - arbejdsmiljø 11 Opgaver og samarbejde Tillidsrepræsentanten og sikkerhedsrepræsentanten kan have arbejdsopgaver, som lapper ind over hinanden. Nogle gange kan man komme i en situation, hvor man kan diskutere, hvem der egentlig er ansvarlig for opgaven tillidsrepræsentant eller sikkerhedsrepræsentant. Derfor er det relevant at kende arbejdsområderne og de områder, hvor det er hensigtsmæssigt at samarbejde. Selvom roller og opgaver kan være forskellige, vil det kun være til stor fordel for kolleger og arbejdsplads, at I arbejder meget tæt sammen. Af arbejdsmiljølovgivningen fremgår det, at sikkerhedsrepræsentanten skal inddrages i arbejdet med bl.a. arbejdets udførelse, arbejdsstedets indretning og tekniske hjælpemidler, stoffer og materialer, mv. En anden af sikkerhedsrepræsentantens vigtige opgaver knytter sig til gennemførelse af APV samt registrering, anmeldelse og analyse af arbejdsskader/erhvervssygdomme/ulykker. Sikkerhedsrepræsentanten skal også medvirke til at sikre at hviletid og fridøgnsbestemmelser overholdes, og indgå i planlægningen af arbejdstiden. Som tillidsrepræsentant skal du bl.a. inddrages i arbejdet med overenskomster og personalepolitiske aftaler, herunder ansættelser, afskedigelser, ferieplanlægning, medarbejdersamtaler, kompetenceudvikling, løntjek og lokallønsaftaler, mv. Tillidsrepræsentanten kan også indgå i planlægning af arbejdstid/aftalen om fleksibel arbejdstid, vagtplaner, mv. Eksempler på fælles opgaver for tillidsrepræsentant/sikkerhedsrepræsentant i samarbejde med ledelsen På side er oversigten over nogle oplagte samarbejdsopgaver for tillidsre præ sentanten og sikkerhedsrepræsentanten i det daglige samarbejde. Listen er IKKE fyldestgørende, men er primært tænkt som inspiration. Sikkerhedsrepræsentanten og tillidsrepræsentanten kan med fordel samarbejde, da de har forskellige tilgange til emnerne og problemerne.

12 12 FOA - arbejdsmiljø Fælles opgaver Fysisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø (stress, vold, mobning og chikane) Omstruktureringer/ændringer på arbejdspladsen Arbejds- og vagtplaner Velfærdsforanstaltninger (omklædnings- og badeforhold, spiseog pauselokaler m.v.) Sygefravær ArbejdsPladsVurdering (APV) Attraktive arbejdspladser, fastholdelse og rekruttering Den rummelige arbejdsplads arbejdsprøvning, tilskudsjobber, fleksjob Tillidsrepræsentantens vinkel på opgaven Sikre at der er en kultur og organisering af arbejdet, så der er et godt arbejdsmiljø, hvor arbejdsskader forebygges. Udarbejdelse af retningslinjer og politikker samt evaluering af disse. Derudover varetagelse af konkrete personalesager. Overholdelse af overenskomster og aftaler Daglige arbejdstidsnorm, overenskomstaftalte arbejdstidsregler, regler for varsling og aflønning samt omlagte timer Lokale retningslinjer jvf. MED/SU-aftale Tjenstlige samtaler, fraværspolitikker Aftale retningslinjer for arbejdspladsens udarbejdelse af handlingsplaner i tilknytning til APV og drøfte disse Lokale medarbejdervilkårsaftaler, fx personalegoder, løn, mv. Forhandle og aftale jobindhold/lokale medarbejdervilkårsaftaler samt sikre medarbejderinddragelse ved ansættelse af løntilskudspersoner og drøftelser med kolleger ift. aftalen om socialt kapitel.

13 FOA - arbejdsmiljø 13 Sikkerhedsrepræsentantens vinkel på opgaven Sikre at arbejdet er sundhedsmæssigt forsvarligt og have viden om at de fysiske forhold er i orden og i overensstemmelse med gældende regler Udarbejdelse af retningslinjer og politikker samt evaluering af disse, men også sørge for at formidle kontakt ved nødvendig behandling af problemer med det psykiske arbejdsmiljø. Tilpasse APV og sikre at sikkerhedsgruppen inddrages i planlægningen Bekendtgørelse om hviletid og fridøgn Reglerne om helbredskontrol ved natarbejde Sikre at disse er tilstede iht. arbejdsmiljøreglerne. Forholde sig til det arbejdsmiljørelaterede sygefravær Skal deltage og medinddrages i arbejdspladsens planlægning af arbejdsmiljøforhold, herunder deltage i APV og opfølgning på samme Sundt og sikkert arbejdsmiljø, trivselsfremmende tiltag Sikre arbejdsmiljøhensyn til alle kolleger på arbejdspladsen

14 14 FOA - arbejdsmiljø Samarbejdet om det psykiske arbejdsmiljø Tillidsrepræsentanten og sikkerhedsrepræsentanten har en vigtig fælles opgave i at sikre, at det psykiske arbejdsmiljø ikke bliver et isoleret projekt. Dette gælder også selv om sikkerhedsrepræsentanten måske kommer fra et andet forbund. Ofte er det nemlig sådan, at den indsats der gøres for at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø er fordelt på mange aktører og på forskellige indgangsvinkler: = Sikkerhedsrepræsentanten arbejder med psykisk arbejdsmiljø i forbindelse med APV og sikkerhedsorganisationen. = Tillidsrepræsentanten arbejder med psykisk arbejdsmiljø i forbindelse med udarbejdelse af overordnede retningslinjer i forbindelse med diverse aftaler og konkrete personsager. = Ledelse, Human Ressource afdeling (HR) og personale konsulenter arbejder med psykisk arbejdsmiljø i udviklingsprojekter, personalepolitiske værdier, sygefraværsprojekter mv. Udfordringen bliver at skabe dialog på tværs i organisationen. I skal sikre, at retningslinjer, politikker, mv., omsættes til konkrete initiativer og forbedringer i det daglige arbejde. Når I arbejder med at forbedre det psykiske arbejdsmiljø, er der ingen nemme løsninger. Det er heller ikke noget som I nogensinde bliver færdige med. For at sikre et psykisk godt arbejdsmiljø, skal I være opmærksomme på at krav og ressourcer skal hænge sammen. Kollegerne skal introduceres til arbejdet, og I skal vide hvilke krav og serviceniveau, arbejdsgiveren (politikkerne) har udstukket for udførelsen af jeres arbejde. For at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø, er det vigtigt hvordan I samarbejder og taler med hinanden. Du og dine kollegers indflydelse på egen arbejds situation er en forudsætning for et sundt og godt arbejdsmiljø. Herudover er der andre vigtige forhold som vold, arbejdspres, normeringer og den konkrete arbejdstilrettelæggelse. Et godt psykisk arbejdsmiljø hænger nemlig tæt sammen med de daglige arbejdsopgaver, og de rammer der er på arbejdspladser for at løse disse. Det er derfor vigtigt, at opgaven med at forbedre det psykiske arbejds-

15 FOA - arbejdsmiljø 15 miljø ikke alene foregår i sikkerhedsorganisationen løsrevet fra det daglige arbejde, men derimod integreres i dette. Arbejdsmiljøloven og bekendtgørelsen om arbejdets udførelse forpligter arbejdspladserne på en lang række områder. Fx er arbejdsgiveren forpligtet til: = At sørge for at arbejdet i alle led udføres fuldt forsvarligt i forhold til såvel det fysiske som det psykiske helbred. = At udarbejde en APV mindst hvert tredje år og ajourføre denne, når der sker væsentlige ændringer i arbejdsopgaverne. = At begrænse ensidigt belastende arbejde, højt arbejdstempo og isoleret arbejde der påvirker det psykiske helbred negativt. ARBEJDSMILJØLOVEN I kan finde arbejdsmiljøreglerne (Arbejdsmiljøloven, bekendtgørelser og ATvejledninger) under Regler på Arbejdstilsynets hjemmeside: eller på Tillidszonen Men lovgivning gør det ikke alene. En god forebyggende indsats kan derfor med fordel også tage udgangspunkt i de aftaler FOA har indgået med arbejdsgiverne i forbindelse med bl.a. overenskomsten i 2005 og Aftalerne indebærer at MED/SU bl.a. skal: = Udarbejde retningslinjer for identificering, forebyggelse og håndtering af stress, vold, mobning og chikane. = Udarbejde trivselsmålinger på arbejdspladsen i tilknytning til APV. = Diskutere hvorvidt der er et forsvarligt forhold mellem ressourcer og opgaver. (Dette skal ske mindst en gang om året i MED-udvalget). FIND DE ARBEJDSMILJØAFTALER SOM FOA HAR INDGÅET MED KTO Trivselsaftalen (OK 2008) findes på (www.kto.dk/aftaler/ Generelle_aftaler/Aftaler/5_Personalepolitik_aftaler/5_7_1.pdf) eller på Tillidszonen Stressaftalen (OK 2005) findes på

16 16 FOA - arbejdsmiljø Strategisk handling i MED/SU på arbejdspladsen Det bedste fundament for at kunne forbedre det psykiske arbejdsmiljø er, at I styrker samarbejdet i arbejdspladsens MED/SU-udvalg. Det er ligeledes vigtigt at I er engagerede og formår at smitte kolleger, topledelse og politikere med jeres engagement. Målet er at fastholde fokus på et godt psykisk arbejdsmiljø i hele organisationen fra borgmester og administration til de enkelte afdelinger og institutioner. Tillidsrepræsentanten skal sammen med sikkerhedsrepræsentanten og lederen skabe en fælles alliance, der sikrer, at presserende enkeltsager ikke altid optager dagsordenen på MED/SU-møder. Det er afgørende, at I ser det som jeres opgave at knytte disse enkeltsager sammen med det psykiske arbejds miljø og det daglige arbejde. Et eksempel, er de mange kortlægninger der gennemføres i forbindelse med APV. Alt for ofte stopper APV-processen efter kortlægningen er gennemført. Der følges ikke op, og der udarbejdes ikke handlingsplaner. En APV er ikke lovlig, hvis den konstaterer, at der er problemer men ikke indeholder en handlingsplan. Et andet eksempel er påbud fra Arbejdstilsynet om konkrete forhold, der kan give anledning til overordnede principielle drøftelser på MED/SUmøder. Fastholder I den rigtige proces, vil I opdage, at en god handlingsplan og diskussion af denne i MED-udvalget, SU eller SIU ofte er afgørende for at problemer og løsningsforslag bearbejdes i praksis, og omsættes til konkrete forbedringer i det daglige arbejde på arbejdspladsen. Det er vigtigt at topledelsen herunder også HR/personaleafdelingen, bliver inddraget og forholder sig til den forebyggende indsats om arbejdsmiljøet.

17 FOA - arbejdsmiljø 17 Hvordan bliver du klædt på til opgaven Som tillidsrepræsentant og sikkerhedsrepræsentant i et MED-udvalg skal du have den fornødne viden om arbejdsmiljø. I skal derfor aktivt bruge 9, stk. 3 i arbejdsmiljøloven og 20, stk. 2 i Bekendtgørelsen om Virksomhedernes Sikkerheds og Sundhedsarbejde, hvor der er beskrevet, at arbejdsgiveren skal give medlemmerne af sikkerhedsgrupperne, alle Hovedudvalgets medlemmer og den daglige leder af sikkerheds- og sundhedsarbejdet lejlighed til at erhverve sig den fornødne viden om og uddannelse i sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål. Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse bør i den forbindelse betragtes som det absolutte minimum. Arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationerne har i Protokollat om fremtidig uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet aftalt, at ledere og medarbejdere i MED skal tilbydes en uddannelse der består af: = et 1-dags grundmodul, der kan erstattes af og svarer til 1 dag af den lov pligtige 9-uddannelse; = en samarbejdsuddannelse af to dages varighed; = et medindflydelses- og medbestemmelses (MIB) modul (bl.a. med det formål at give indsigt i løsning af tværgående problemstillinger, som fx kortlægning af psykisk arbejdsmiljø); = et antal opfølgningsuddannelser (klippekort kan eksempelvis være om psykisk arbejdsmiljø, APV, tunge løft, samarbejdstræning, møde- og forhandlingsteknik osv.). FIND MERE INFORMATION OM MED-UDVALGSARBEJDET PÅ samt i MED-håndbogen, der også kan findes på

18 18 FOA - arbejdsmiljø Formøder, netværk og samarbejde Uddannelse, vidensdeling og sparring er afgørende for, at opgaven med at skabe et godt arbejdsmiljø kan lykkes. Samarbejdet mellem fællestillidsrepræsentant, tillidsrepræsentant og sikkerhedsrepræsentant kan bl.a. styrkes lokalt, ved at I sammen afholder formøder til MED-møder, eller deltager i møder og netværk lokalt. Kontakt eventuelt den lokale FOA-afdeling og hør om hvilke muligheder der er. Se også mulighederne på Tillidszonen

19 FOA - arbejdsmiljø 19 Læs mere links og materialer Materiale FOAs materiale kan downloades på under Publikationer. = Pjece for sikkerhedsrepræsentanter Sikkerhedsrepræsentant hvad så? = 4 pjecer om Vold på arbejdspladsen. = FOAs pjecer om psykisk arbejdsmiljø og Stress kan forebygges hvad venter vi på? BAR-materiale som bl.a. kan findes på = Om arbejdsmiljøarbejdet og sikkerhedsorganisationen herunder arbejdsmiljøregnskab, ulykkesanalyse mv. = TIDskrift (3 pjecer om balancen mellem arbejdstid og privatliv). = Vi finder os ikke i stress (en introduktion til værktøjer til hjælp imod stress og dårligt psykisk arbejdsmiljø). = Diverse branchevejledninger til hvordan man sikrer et godt arbejdsmiljø. Nyttige links = Arbejdstilsynet (informationer om bl.a. APV, love og bekendtgørelser, m.m.). = Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) k (informationer om aftaler og information til medlemsorganisationer). = Personaleweb en samlet portal for de centrale parter, hvor der bl.a. er informationer om projekter, aktiviteter og nyhe der samt adgang til publikationer. = FOAs hjemmeside bl.a. FOA Førstehjælp om arbejds miljø, herunder psykisk arbejdsmiljø samt specielt tema om vold. = Tillidszonen - FOAs portal for tillidsvalgte og sikkerhedsrepræsentanter. = Branchearbejdsmiljørådene (BAR ene) = BAR Social og Sundhed = BAR Service og Tjenesteydelser = Videnscenter for arbejdsmiljø

20 Et godt arbejdsmiljø er noget vi alle er med til at skabe, men tillidsrepræsentanten og sikkerhedsrepræsentanten skal i samarbejde med lederen sikre, at forandringer og beslutninger gennemføres på en måde, så alle kollegers interesser varetages så godt som muligt. Dette gælder specielt det psykiske arbejdsmiljø, det daglige samarbejde og den gode trivsel på arbejdspladsen. Formålet med denne pjece er, at skabe et tydeligere overblik over de opgaver der befinder sig i en gråzone mellem tillidsrepræsentanten og sikkerhedsrepræsentanten. Målgruppen for pjecen er primært fællestillidsrepræsentanter og tillidsrepræsentanter i samarbejds-udvalg (SU) og Medbestemmelse og Medindflydelses-udvalg (MED-udvalg). Vi håber også at sikkerhedsrepræsentanter og andre, der lokalt indgår i det lokale arbejdsmiljøsamarbejde kan få udbytte af pjecen. Pjecen kan tydeliggøre arbejdsfordelingen mellem sikkerhedsrepræsentanten og tillidsrepræsentanten og fordelene ved at samarbejde om de dele af arbejdsmiljøarbejdet, hvor det er relevant. Derudover skal pjecen medvirke til at få sat arbejdsmiljø på dagsordenen centralt i kommuner og regioner, såvel som i hverdagen på arbejdspladserne. Staunings Plads København V Tlf

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentant

Sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø F O A F A G O G A R B E J D E Sikkerhedsrepræsentant hvad så? Valgt som sikkerhedsrepræsentant hvad så? Dine kolleger har valgt dig til sikkerhedsrepræsentant for en 2-årig periode. FOA ønsker

Læs mere

Arbejdsmiljø. På arbejdsmiljøets vegne. om arbejdet som sikkerhedsrepræsentant

Arbejdsmiljø. På arbejdsmiljøets vegne. om arbejdet som sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø På arbejdsmiljøets vegne om arbejdet som sikkerhedsrepræsentant På arbejdsmiljøets vegne er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen henvender sig især til nyvalgte sikkerhedsrepræsentanter

Læs mere

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010 Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet træder i kraft pr. 1. oktober 2010 F O A f a g o g a r b e j d e 1 Arbejdsmiljøarbejdet skal styrkes De nye regler er blevet til efter, at arbejdsmarkedets parter

Læs mere

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse gælder for ansatte i selvejende dag- og/eller

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Arbejdstilsynets screening

Arbejdstilsynets screening Gode råd om Arbejdstilsynets screening Har I styr på arbejdsmiljøet i jeres virksomhed? Udgivet af Dansk Handel & Service Arbejdstilsynets screening 2005 Ny arbejdsmiljøreform den 1. januar 2005 Den 1.

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

Arbejdsmiljø i folkeskolen

Arbejdsmiljø i folkeskolen Arbejdsmiljø i folkeskolen fakta og opmærksomhedsfelter Til HR/personaleafdelingen, Skoleforvaltningen og Skoleledelsen 1 Indhold De fysiske rammer og arbejdsmiljø... 2 Hjemmearbejdspladser?... 3 Kontorarbejdspladser?...

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fraværs- politik Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG APRIL 2012 VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS 8 Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2012 Layout: Operate A/S Tryk:

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejde i staten. - organisering og samarbejde

Arbejdsmiljøarbejde i staten. - organisering og samarbejde Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde September 2010 Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde September 2010 Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde

Læs mere

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 1 I Odsherred Kommune arbejder vi ud fra visionen: Lys, liv og landskab. I arbejdsmiljøpolitiske vendinger har vi valgt at omsætte visionen til

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets HAMU Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets øverste arbejdsmiljøorgan. Hovedarbejdsmiljøudvalget er en vigtig aktør, da det

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Nye arbejdsmiljøregler

Nye arbejdsmiljøregler Nye arbejdsmiljøregler Præsentation Definitioner Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Krav til en årlig arbejdsmiljødrøftelse Uddannelse Gerne med spørgsmål undervejs Præsentation CRECEA landsdækkende,

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 2. dag - Modul 1A Samarbejdssystem Ansættelse Frokost (kl. 12.30-14) Løn Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Samarbejdssystem September 2015 10-09-2015 SIDE

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

TR aftale Region Syddanmark

TR aftale Region Syddanmark TR aftale Region Syddanmark Forord I forbindelse med at der blev indgået en MED-aftale i Forhandlingsorganet, bestående af repræsentanter fra Hovedorganisationerne og ledelsen I Region Syddanmark, blev

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Et oplæg til diskussion med kolleger, TR-suppleant og AMiR etf.dk/tr Afklarede forventninger det bedste afsæt for dig som TR 2 Dine kolleger har valgt

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost & Ernæringsforbundets medlemmer sætter den faglige stolthed højt

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3.

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3. UDKAST Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland [laves i I-paper] Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet om Region Sjællands MED-struktur 2 3. Organisering

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård September 2014 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Forord...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...4

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre!

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre! Arbejdsmiljøpolitik Vision Gennem høj prioritering af arbejdsmiljøet i dagligdagen, systematisk forebyggelse og sundhedsfremmende indsats ønsker Norddjurs Kommune at skabe arbejdsglæde og trivsel på arbejdspladsen.

Læs mere

Sygefravær. Sygefraværssamtaler og statistik

Sygefravær. Sygefraværssamtaler og statistik Sygefravær Sygefraværssamtaler og statistik 21 redaktionsgruppe Malene Vestergaard Sørensen, RLTN Nicolaj Krogh Jensen, RLTN Niels Jacobsen, HK/Kommunal Birthe Jeppesen, FOA Susanne Gerner Nielsen, BUPL

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Side 1 af 12 Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1181 af 15. oktober 2010 I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 3, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2,

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Fra APV til handling

Fra APV til handling Fra APV til handling Ny arbejdsopgave Problemformulering Sikkerhedsgruppen i nøgleposition Det gode arbejde: vurdering af gode og dårlige sider i arbejdet. Fysisk og psykisk arbejdsmiljø Sygefravær 1 APV

Læs mere

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002 Virksomhedens og sikkerhedsorganisationens arbejdsmiljøopgaver Denne branchevejledning henvender sig til kontor- og administrative virksomheder, der har oprettet en sikkerhedsorganisation, og ønsker uddybende

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren Vejledning om Arbejdspladsvurdering i finanssektoren FA, Finansforbundet og DFL er gået sammen om at lave denne vejledning om arbejdspladsvurdering (APV) i den finansielle sektor. Det overordnede formål

Læs mere

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær Arbejdsmiljømål for Odder kommune 2015-2017 Hovedudvalgets medlemmer er enige om, at målene for vores arbejdsmiljø skal fastlægges på det niveau, hvor det giver bedst mening. Mangfoldigheden af arbejdspladser

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Horsens Kommunes MED-aftale 2012

Horsens Kommunes MED-aftale 2012 Horsens Kommunes MED-aftale 2012 1 Indholdsfortegnelse Forord...5 Aftalens område...6 Formål...6 Mål...6 Holdninger til arbejdet i MED-udvalg...6 MED-indflydelse og MED-bestemmelse...6 Form og struktur...7

Læs mere

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Læsevejledning Denne pixi vejledning er lavet for at give et overblik over Aalborg Universitets arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet 1. Indledning Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet I henhold til Finansministeriets cirkulære af 1. juni 2011 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Som et led i at arbejde med trivsel og sikre kvaliteten i opgaveløsningen skal der lokalt arbejdes med at forebygge og håndtere sygefravær. Retningslinjen

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen?

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen? Vil du gerne lave en god arbejdsplads for dine hjælpere? Vil du gerne nedsætte sygefraværet? Vil du gerne undgå arbejdsskader (med sygefravær, vikarer mm) Vil du gerne fastholde gode hjælpere? Vil du gerne

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

AMiR og arbejdsmiljøet. December 2013. Velkommen Arbejdsmiljørepræsentant

AMiR og arbejdsmiljøet. December 2013. Velkommen Arbejdsmiljørepræsentant AMiR og arbejdsmiljøet December 2013 Velkommen Arbejdsmiljørepræsentant Indhold Velkommen AMiRs rettigheder 3 AMiRs opgaver, ansvar og pligter 4 DS støtter AMiR 5 Samarbejde med TR 7 Arbejdsmiljøarbejdets

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT Bilag 4.19 ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT ved UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern EN KORT INTRODUKTION Til Arbejdsmiljørepræsentanten Denne pjece vedrører arbejdet som Arbejdsmiljørepræsentant. Tillykke med

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar.

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. DIT HVERV SOM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANT Arbejdsmiljøarbejdet giver resultater, når både ledelsen og dine kolleger

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø i Borgmesterens Afdeling

Et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø i Borgmesterens Afdeling Et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø i Borgmesterens Afdeling 2 Et godt arbejdsmiljø er et fælles ansvar - derfor er det vigtigt: At du har kendskab til vores arbejdsmiljøpolitik og handleplaner på området

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Opdateret 5. februar 2014. MED-aftale. Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune. GENTOFTE KOMMUNE Personale

Opdateret 5. februar 2014. MED-aftale. Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune. GENTOFTE KOMMUNE Personale Opdateret 5. februar 2014 MED-aftale Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE Personale Godkendt af Forhandlingsorganet den 15. februar 2010 LOKALAFTALE

Læs mere

Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar

Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar Tag vare på... Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar Branchevejledning Forord Indhold På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) - herunder

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik 16. marts 2015 Formål: I Øhavets Lærerkreds arbejder vi for et sundt og sikkert arbejdsmiljø med fokus på at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med

Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med De centrale parters fælles vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010.

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. FTF gennemførte i starten af 2009 en undersøgelse blandt sikkerhedsrepræsentanter

Læs mere

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015 TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC September 2015 VUC er den ansættende myndighed, der ansætter og afskediger medarbejderne. Begrænsninger i afskedigelsesretten: Krav om saglighed/rimelighed Særlig beskyttelse

Læs mere

HVAD GÆLDER FOR TILLIDSVALGTE?

HVAD GÆLDER FOR TILLIDSVALGTE? HVAD GÆLDER FOR TILLIDSVALGTE? EN BESKRIVELSE AF REGLERNE FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER, KLUBBER, SAMARBEJDSUDVALG, ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER OG MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER TILLIDSREPRÆSENTANT

Læs mere

Medarbejderrepræsentantvilkår.

Medarbejderrepræsentantvilkår. BILAG 4 Medarbejderrepræsentantvilkår. Når medbestemmelse og medindflydelse skal være reel, vedkommende og i praksis bidrage konstruktivt til velfungerende arbejdspladser, er det en forudsætning, at medarbejdernes

Læs mere

TEMA Unges arbejde. Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen

TEMA Unges arbejde. Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen TEMA Unges arbejde 1 Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen 2 Vi har skrevet denne vejledning til dig for at gøre opmærksom på, hvor

Læs mere

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT - DERFOR ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT At være arbejdsmiljørepræsentant forpligter. Som tillidsvalgt er man valgt til at være kollegernes talsmand.

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Glostrup Kommune. Retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress

Glostrup Kommune. Retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress Glostrup Kommune Retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress Glostrup Kommunes retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress er godkendt i MED-Hovedudvalg den 16. april 2008 hvorefter de er gældende

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING SÅDAN KAN SYGEFRAVÆR INDDRAGES I DENNE FOLDER FÅR I AT VIDE, HVAD DER SKAL GØRES, OG I FÅR INSPIRATION TIL, HVAD DER KAN GØRES SYGEFRAVÆR ET EKSTRA ELEMENT I ARBEJDSPLADSVURDERINGEN

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I. Psykisk APV. Fysisk. arbejdsmiljø

F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I. Psykisk APV. Fysisk. arbejdsmiljø F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I Psykisk APV Fysisk 1 Indholdsfortegnelse: Indhold 1. Formål... 3 2. Arbejdsmiljøstrategiens treårige cyklus frem til 2020...

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik

Slagelse Kommunes Personalepolitik Slagelse Kommunes Personalepolitik Side 2 Slagelse Kommunes Personalepolitik Forord Slagelse Kommune er en organisation, der med afsæt i værdigrundlaget, har fokus på at skabe attraktive arbejdspladser

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Håndbog for arbejdsmiljøgrupper. Hoved-MEDudvalget for Administrationen

Håndbog for arbejdsmiljøgrupper. Hoved-MEDudvalget for Administrationen Håndbog for arbejdsmiljøgrupper Hoved-MEDudvalget for Administrationen Indhold fordelt på afsnit 1. Indledning 2. Overblik og informationer om MED-strukturen etc. 3. Arbejdsmiljøgruppens opgaver, herunder

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere