F O A - F A G O G A R B E J D E. Arbejdsmiljø. også en opgave for tillidsrepræsentanten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "F O A - F A G O G A R B E J D E. Arbejdsmiljø. også en opgave for tillidsrepræsentanten"

Transkript

1 F O A - F A G O G A R B E J D E Arbejdsmiljø også en opgave for tillidsrepræsentanten

2 2 FOA - arbejdsmiljø Politisk ansvarlig: Inger Bolwinkel Redaktion: Charlotte Bredal og Laura Kvorning Veng Følgegruppe: Günter Clausen, Kurt Skovgaard Nielsen, Leif Vestbjerg-Nielsen, Lene Lindberg, Martin Hansen, Jim Therche Hallberg, Rudy Larsen og Erik Nygaard Layout: YellowMellow/ Rikke Skovgaard Tryk: Pjec1heden/FOAs trykkeri Oplag: September 2008

3 FOA - arbejdsmiljø 3 Indhold Forord...2 Det daglige samarbejde om arbejdsmiljø...4 MED-aftale eller to strenget struktur?...3 Rammerne for sikkerhedsrepræsentantog tillidsrepræsentantarbejdet...5 Opgaver og samarbejde...9 Eksempler på fælles opgaver for tillidsrepræsentant/ sikkerhedsrepræsentant i samarbejde med ledelsen...9 Samarbejdet om det psykiske arbejdsmiljø...12 Strategisk handling i MED/SU på arbejdspladsen...14 Hvordan bliver du klædt på til opgaven...15 Formøder, netværk og samarbejde...16 Læs mere links og materialer...18

4 4 FOA - arbejdsmiljø Forord For de fleste af os er det vigtigt, at være på en arbejdsplads hvor vi trives og hvor der er gode rammer for, at vi kan udføre de opgaver vi er ansat til at varetage. Det gælder uanset om vi passer børn, plejer ældre og syge eller vi gør rent, laver mad eller arbejder i en svømmehal, kører bus eller arbejder på en skole. Et godt arbejdsmiljø er noget vi alle er med til at skabe.vil vi gøre noget ved arbejdsmiljøet er det derfor ikke kun en sag for sikkerhedsrepræsentanten (SR) og de lokale sikkerhedsgrupper, men også for tillidsrepræsentanten. Det er i forbindelse med det daglige arbejde, at de betydningsfulde forandringer og beslutninger finder sted. Det handler eksempelvis om ledelsens måde at gennemføre nye tiltag og om ændrede arbejdsopgaver. Tillidsrepræsentanten og sikkerhedsrepræsentanten udgør en dynamisk duo. I samarbejde med lederen skal de sikre at forandringer og beslutninger gennemføres på en måde, så alle kollegers interesser varetages så godt som muligt. Dette gælder bl.a. specielt det psykiske arbejdsmiljø, det daglige samarbejde og den gode trivsel på arbejdspladsen. Målgruppen for denne pjece er primært fællestillidsrepræsentanter og tillidsrepræsentanter i samarbejdsudvalg (SU) og medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg (MED-udvalg). Formålet med pjecen er at skabe et tydeligere overblik over de opgaver der befinder sig i en gråzone mellem tillidsrepræsentanten og sikkerhedsrepræsentanten. Vi håber således også at sikkerhedsrepræsentanter og andre der indgår i det lokale arbejdsmiljøsamarbejde kan få udbytte af pjecen. De fleste kommuner og regioner har indgået en aftale om medindflydelse og medbestemmelse og har organiseret arbejdsmiljøarbejdet i overensstemmelse hermed. Der er dog også kommuner, der har valgt en traditionel samarbejds- og sikkerhedsstruktur. Det er vores håb, at pjecen kan anvendes af alle uanset hvordan I har valgt at organisere arbejdsmiljøarbejdet. Hensigten er at få sat arbejdsmiljø på dagsordenen på det centrale niveau, såvel som decentralt i hverdagen på arbejdspladserne. God arbejdslyst!

5 FOA - arbejdsmiljø 5

6 6 FOA - arbejdsmiljø Det daglige samarbejde om arbejdsmiljø MED-aftale eller to-strenget struktur? I langt de fleste af kommunerne og i alle regionerne er der aftalt en særlig organisering af sikkerheds- og samarbejdet i forbindelse med, at der er indgået en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse. Formålet er at skabe et bedre arbejdsmiljø gennem en samlet samarbejdsstruktur mellem ledelse og medarbejdere. Det sker på baggrund af den overordnede MED-rammeaftale som er indgået mellem arbejdsgiverne og arbejdstagerne i kommuner og regioner. Herudover er der nogle kommuner der stadig har en to strenget struktur med et samarbejdsudvalg og et sikkerhedsudvalg (SU + SIU). Her vil man med stor fordel kunne nedsætte fælles udvalg der arbejder med bestemte arbejdsmiljøtemaer; eksempelvis psykisk arbejdsmiljø, omstruktureringer og ændringer, arbejdstidsvagtplaner, mv. Arbejdsmiljølovgivningen bestemmer, hvor mange ansatte der skal være, før der skal etableres en sikkerhedsorganisation (SIO). En tommelfingerregel er, at der skal vælges en sikkerhedsrepræsentant for hver leder (med budget- og personaleansvar) på en arbejdsplads. Lederen indgår som arbejdsleder i sikkerhedsgruppen sammen med sikkerhedsrepræsentanten. Hvis der er flere ledere i organisationen udpeger lederne en repræsentant til sikkerhedsgruppen. Man kan lokalt aftale en ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet, men man kan ikke fravige de bestemmelser om sikkerhedsorganisationens arbejde, der er fastlagt i arbejdsmiljølovgivningen. Så selv om MED-udvalget arbejder med arbejdsmiljøet, fungerer sikkerhedsgruppen stadig som krumtappen i det daglige arbejde med sikkerhed og sundhed. I de øverste organer er SR valgt af og blandt SR fra de underliggende udvalg, og TR er udpeget af den faglige organisation.

7 Rammerne for sikkerhedsrepræsentant- og tillidsrepræsentantarbejdet Af tabellen på de næste sider fremgår, hvilke rammer der er fastsat for tillidsrepræsentantens og sikkerhedsrepræsentantens opgaver. For tillidsrepræsentantens vedkommende er rammerne overenskomstbestemt og for sikkerhedsrepræsentantens vedkommende, er rammerne primært bestemt udfra arbejdsmiljølovgivningen. FOA - arbejdsmiljø 7

8 8 FOA - arbejdsmiljø Tillidsrepræsentanten (TR): (Overenskomstbestemt) Tilhørsforhold Arbejdsområde Valg Varighed Genvalg Uddannelse Formål med arbejdet Opsigelse og beskyttelse Skal være medlem af det respektive forbund fx FOA. (Der kan forekomme samarbejdsaftaler mellem et eller flere forbund på samme arbejdsplads omkring TR). Skal primært arbejde for sine medlemmer på arbejdspladsen. TR kan vælges for flere arbejdspladser, fx i en kommune. TR skal i nogle tilfælde servicere ikke organiserede, fx i forhold vedr. lokalløn. Kan først vælges efter 6 mdr.s ansættelse. Valget skal anmeldes til den faglige organisation, som melder det videre til kommunen. Vælges for 2 år (en anbefaling fra KTO, men perioden kan godt være kortere) Perioden kan også være længere hvis det aftales i organisationen. Kan genvælges. Uddannelsen er aftalebestemt og TR skal frikøbes til uddannelse, af den faglige organisation. TR skal medvirke til at fremme og vedligeholde gode og rolige arbejdsforhold Fra og med den kan TR afskediges ved tvingende årsager og den pågældende skal have sit individuelle varsel + 3 mdr.. Dvs. opsigelsesvarsel bliver max. 9 mdr.. Ophør af tillidshverv Arbejdstid og aflønning Kan frasige sig gerning som TR, dog ikke under konflikt. Kan endvidere afsættes af kollegerne. Bliver TR tilkaldt efter arbejdstiden, gives der kompensation time for time med mindre der i MED-aftalen er anført andet. Sygdom Hvis TR er sygemeldt varetager dennes suppleant opgaverne.

9 FOA - arbejdsmiljø 9 Sikkerhedsrepræsentanten (SR): (Lovbestemt) Kan være medlem af et andet forbund end FOA. Det er FOAs holdning, at man kun vælger organiserede kolleger. Skal arbejde tværfagligt og for alle på arbejdspladsen, dvs. også for de ikke organiserede. Kan først vælges efter 6 mdr.s ansættelse. Valget skal anmeldes til den faglige organisation, som melder det videre til kommunen. SR er som hovedregel valgt for en periode på 2 år eller til arbejdsfunktionen ophører. Valgperioden kan dog forlænges til højst 4 år. Der kan også aftales valg uden en på forhånd fastlagt valgperiode. Kan genvælges. Arbejdsmiljøuddannelsen er lovbestemt og betales af arbejdsgiveren. SR kan derudover deltage på uddannelse som er arrangeret af de faglige organisationer. SR skal medvirke til en sikker og sund arbejdsplads Fra og med den kan SR afskediges ved tvingende årsager og den pågældende skal have sit individuelle varsel + 3 mdr. Dvs. opsigelsesvarsel bliver max. 9 mdr. Beskyttelsen indeholder at man ikke kan afskediges pga. forhold, der har med funktionen som SR at gøre. Tvingende årsager er hvis man er den sidste ansatte, eller man i forbindelse med sin faglige arbejdsfunktion, begår handlinger der kan medføre en afskedigelse. SR er som tidligere nævnt valgt for en periode og kan ikke afsættes af kollegerne. Ifølge arbejdsmiljølovens 10 skal arbejdsgiveren godtgøre SR s eventuelle indtægtstab. SR arbejde skal betragtes som almindeligt arbejde. Det betyder fx, at der skal ydes kompensation iht. pågældende overenskomst såfremt SR bliver tilkaldt efter den normale fastsatte arbejdstid. Hvis SR er fraværende på grund af orlov, sygdom, eller lign. i en sammenhængende periode på mindst fire mdr. kan der vælges en ny SR. I så fald kan den nye SR vælges for den resterende del af valgperioden eller for en ny valgperiode.

10 10 FOA - arbejdsmiljø Uanset om I har en MED-aftale eller en SU/SIU-struktur har du som tillidsrepræsentant og forbundets repræsentant på arbejdspladsen både ret og pligt til at varetage dine kollegers interesser overfor ledelsen og du skal medvirke til at fremme og vedligeholde gode og rolige arbejdsforhold. Som sikkerhedsrepræsentant skal du medvirke til et sikkert og sundt arbejdsmiljø og være kontaktleddet mellem alle de ansatte du er valgt iblandt, og den lokale FOA-afdeling omkring arbejdsmiljøindsatsen. Sikkerhedsrepræsentanten er valgt af alle ansatte i en afdeling/arbejdsområde, mens tillidsrepræsentanten kun er valgt af de ansatte på et fagligt afgrænset område. På små arbejdspladser, hvor der kun er én sikkerhedsrepræsentant, er denne således valgt af alle ansatte uanset om de arbejder på kontor, i plejen eller gør rent og uanset deres faglige tilhørsforhold. Som nævnt i tabellen ovenfor sidder sikkerhedsrepræsentanten valgperioden ud, og det er kun hvis hun/han forlader virksomheden eller er fraværende i en længere periode, at der kan vælges en ny sikkerhedsrepræsentant enten for den resterende periode eller for en ny periode. Der kan dog altid vælges en ny sikkerhedsrepræsentant, hvis den valgte sikkerhedsrepræsentant er fratrådt. Se også FOAs SR-pjece Sikkerhedsrepræsentant hvad så? udgivet 2008, som kan bestilles eller downloades på under Publikationer.

11 FOA - arbejdsmiljø 11 Opgaver og samarbejde Tillidsrepræsentanten og sikkerhedsrepræsentanten kan have arbejdsopgaver, som lapper ind over hinanden. Nogle gange kan man komme i en situation, hvor man kan diskutere, hvem der egentlig er ansvarlig for opgaven tillidsrepræsentant eller sikkerhedsrepræsentant. Derfor er det relevant at kende arbejdsområderne og de områder, hvor det er hensigtsmæssigt at samarbejde. Selvom roller og opgaver kan være forskellige, vil det kun være til stor fordel for kolleger og arbejdsplads, at I arbejder meget tæt sammen. Af arbejdsmiljølovgivningen fremgår det, at sikkerhedsrepræsentanten skal inddrages i arbejdet med bl.a. arbejdets udførelse, arbejdsstedets indretning og tekniske hjælpemidler, stoffer og materialer, mv. En anden af sikkerhedsrepræsentantens vigtige opgaver knytter sig til gennemførelse af APV samt registrering, anmeldelse og analyse af arbejdsskader/erhvervssygdomme/ulykker. Sikkerhedsrepræsentanten skal også medvirke til at sikre at hviletid og fridøgnsbestemmelser overholdes, og indgå i planlægningen af arbejdstiden. Som tillidsrepræsentant skal du bl.a. inddrages i arbejdet med overenskomster og personalepolitiske aftaler, herunder ansættelser, afskedigelser, ferieplanlægning, medarbejdersamtaler, kompetenceudvikling, løntjek og lokallønsaftaler, mv. Tillidsrepræsentanten kan også indgå i planlægning af arbejdstid/aftalen om fleksibel arbejdstid, vagtplaner, mv. Eksempler på fælles opgaver for tillidsrepræsentant/sikkerhedsrepræsentant i samarbejde med ledelsen På side er oversigten over nogle oplagte samarbejdsopgaver for tillidsre præ sentanten og sikkerhedsrepræsentanten i det daglige samarbejde. Listen er IKKE fyldestgørende, men er primært tænkt som inspiration. Sikkerhedsrepræsentanten og tillidsrepræsentanten kan med fordel samarbejde, da de har forskellige tilgange til emnerne og problemerne.

12 12 FOA - arbejdsmiljø Fælles opgaver Fysisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø (stress, vold, mobning og chikane) Omstruktureringer/ændringer på arbejdspladsen Arbejds- og vagtplaner Velfærdsforanstaltninger (omklædnings- og badeforhold, spiseog pauselokaler m.v.) Sygefravær ArbejdsPladsVurdering (APV) Attraktive arbejdspladser, fastholdelse og rekruttering Den rummelige arbejdsplads arbejdsprøvning, tilskudsjobber, fleksjob Tillidsrepræsentantens vinkel på opgaven Sikre at der er en kultur og organisering af arbejdet, så der er et godt arbejdsmiljø, hvor arbejdsskader forebygges. Udarbejdelse af retningslinjer og politikker samt evaluering af disse. Derudover varetagelse af konkrete personalesager. Overholdelse af overenskomster og aftaler Daglige arbejdstidsnorm, overenskomstaftalte arbejdstidsregler, regler for varsling og aflønning samt omlagte timer Lokale retningslinjer jvf. MED/SU-aftale Tjenstlige samtaler, fraværspolitikker Aftale retningslinjer for arbejdspladsens udarbejdelse af handlingsplaner i tilknytning til APV og drøfte disse Lokale medarbejdervilkårsaftaler, fx personalegoder, løn, mv. Forhandle og aftale jobindhold/lokale medarbejdervilkårsaftaler samt sikre medarbejderinddragelse ved ansættelse af løntilskudspersoner og drøftelser med kolleger ift. aftalen om socialt kapitel.

13 FOA - arbejdsmiljø 13 Sikkerhedsrepræsentantens vinkel på opgaven Sikre at arbejdet er sundhedsmæssigt forsvarligt og have viden om at de fysiske forhold er i orden og i overensstemmelse med gældende regler Udarbejdelse af retningslinjer og politikker samt evaluering af disse, men også sørge for at formidle kontakt ved nødvendig behandling af problemer med det psykiske arbejdsmiljø. Tilpasse APV og sikre at sikkerhedsgruppen inddrages i planlægningen Bekendtgørelse om hviletid og fridøgn Reglerne om helbredskontrol ved natarbejde Sikre at disse er tilstede iht. arbejdsmiljøreglerne. Forholde sig til det arbejdsmiljørelaterede sygefravær Skal deltage og medinddrages i arbejdspladsens planlægning af arbejdsmiljøforhold, herunder deltage i APV og opfølgning på samme Sundt og sikkert arbejdsmiljø, trivselsfremmende tiltag Sikre arbejdsmiljøhensyn til alle kolleger på arbejdspladsen

14 14 FOA - arbejdsmiljø Samarbejdet om det psykiske arbejdsmiljø Tillidsrepræsentanten og sikkerhedsrepræsentanten har en vigtig fælles opgave i at sikre, at det psykiske arbejdsmiljø ikke bliver et isoleret projekt. Dette gælder også selv om sikkerhedsrepræsentanten måske kommer fra et andet forbund. Ofte er det nemlig sådan, at den indsats der gøres for at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø er fordelt på mange aktører og på forskellige indgangsvinkler: = Sikkerhedsrepræsentanten arbejder med psykisk arbejdsmiljø i forbindelse med APV og sikkerhedsorganisationen. = Tillidsrepræsentanten arbejder med psykisk arbejdsmiljø i forbindelse med udarbejdelse af overordnede retningslinjer i forbindelse med diverse aftaler og konkrete personsager. = Ledelse, Human Ressource afdeling (HR) og personale konsulenter arbejder med psykisk arbejdsmiljø i udviklingsprojekter, personalepolitiske værdier, sygefraværsprojekter mv. Udfordringen bliver at skabe dialog på tværs i organisationen. I skal sikre, at retningslinjer, politikker, mv., omsættes til konkrete initiativer og forbedringer i det daglige arbejde. Når I arbejder med at forbedre det psykiske arbejdsmiljø, er der ingen nemme løsninger. Det er heller ikke noget som I nogensinde bliver færdige med. For at sikre et psykisk godt arbejdsmiljø, skal I være opmærksomme på at krav og ressourcer skal hænge sammen. Kollegerne skal introduceres til arbejdet, og I skal vide hvilke krav og serviceniveau, arbejdsgiveren (politikkerne) har udstukket for udførelsen af jeres arbejde. For at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø, er det vigtigt hvordan I samarbejder og taler med hinanden. Du og dine kollegers indflydelse på egen arbejds situation er en forudsætning for et sundt og godt arbejdsmiljø. Herudover er der andre vigtige forhold som vold, arbejdspres, normeringer og den konkrete arbejdstilrettelæggelse. Et godt psykisk arbejdsmiljø hænger nemlig tæt sammen med de daglige arbejdsopgaver, og de rammer der er på arbejdspladser for at løse disse. Det er derfor vigtigt, at opgaven med at forbedre det psykiske arbejds-

15 FOA - arbejdsmiljø 15 miljø ikke alene foregår i sikkerhedsorganisationen løsrevet fra det daglige arbejde, men derimod integreres i dette. Arbejdsmiljøloven og bekendtgørelsen om arbejdets udførelse forpligter arbejdspladserne på en lang række områder. Fx er arbejdsgiveren forpligtet til: = At sørge for at arbejdet i alle led udføres fuldt forsvarligt i forhold til såvel det fysiske som det psykiske helbred. = At udarbejde en APV mindst hvert tredje år og ajourføre denne, når der sker væsentlige ændringer i arbejdsopgaverne. = At begrænse ensidigt belastende arbejde, højt arbejdstempo og isoleret arbejde der påvirker det psykiske helbred negativt. ARBEJDSMILJØLOVEN I kan finde arbejdsmiljøreglerne (Arbejdsmiljøloven, bekendtgørelser og ATvejledninger) under Regler på Arbejdstilsynets hjemmeside: eller på Tillidszonen Men lovgivning gør det ikke alene. En god forebyggende indsats kan derfor med fordel også tage udgangspunkt i de aftaler FOA har indgået med arbejdsgiverne i forbindelse med bl.a. overenskomsten i 2005 og Aftalerne indebærer at MED/SU bl.a. skal: = Udarbejde retningslinjer for identificering, forebyggelse og håndtering af stress, vold, mobning og chikane. = Udarbejde trivselsmålinger på arbejdspladsen i tilknytning til APV. = Diskutere hvorvidt der er et forsvarligt forhold mellem ressourcer og opgaver. (Dette skal ske mindst en gang om året i MED-udvalget). FIND DE ARBEJDSMILJØAFTALER SOM FOA HAR INDGÅET MED KTO Trivselsaftalen (OK 2008) findes på (www.kto.dk/aftaler/ Generelle_aftaler/Aftaler/5_Personalepolitik_aftaler/5_7_1.pdf) eller på Tillidszonen Stressaftalen (OK 2005) findes på

16 16 FOA - arbejdsmiljø Strategisk handling i MED/SU på arbejdspladsen Det bedste fundament for at kunne forbedre det psykiske arbejdsmiljø er, at I styrker samarbejdet i arbejdspladsens MED/SU-udvalg. Det er ligeledes vigtigt at I er engagerede og formår at smitte kolleger, topledelse og politikere med jeres engagement. Målet er at fastholde fokus på et godt psykisk arbejdsmiljø i hele organisationen fra borgmester og administration til de enkelte afdelinger og institutioner. Tillidsrepræsentanten skal sammen med sikkerhedsrepræsentanten og lederen skabe en fælles alliance, der sikrer, at presserende enkeltsager ikke altid optager dagsordenen på MED/SU-møder. Det er afgørende, at I ser det som jeres opgave at knytte disse enkeltsager sammen med det psykiske arbejds miljø og det daglige arbejde. Et eksempel, er de mange kortlægninger der gennemføres i forbindelse med APV. Alt for ofte stopper APV-processen efter kortlægningen er gennemført. Der følges ikke op, og der udarbejdes ikke handlingsplaner. En APV er ikke lovlig, hvis den konstaterer, at der er problemer men ikke indeholder en handlingsplan. Et andet eksempel er påbud fra Arbejdstilsynet om konkrete forhold, der kan give anledning til overordnede principielle drøftelser på MED/SUmøder. Fastholder I den rigtige proces, vil I opdage, at en god handlingsplan og diskussion af denne i MED-udvalget, SU eller SIU ofte er afgørende for at problemer og løsningsforslag bearbejdes i praksis, og omsættes til konkrete forbedringer i det daglige arbejde på arbejdspladsen. Det er vigtigt at topledelsen herunder også HR/personaleafdelingen, bliver inddraget og forholder sig til den forebyggende indsats om arbejdsmiljøet.

17 FOA - arbejdsmiljø 17 Hvordan bliver du klædt på til opgaven Som tillidsrepræsentant og sikkerhedsrepræsentant i et MED-udvalg skal du have den fornødne viden om arbejdsmiljø. I skal derfor aktivt bruge 9, stk. 3 i arbejdsmiljøloven og 20, stk. 2 i Bekendtgørelsen om Virksomhedernes Sikkerheds og Sundhedsarbejde, hvor der er beskrevet, at arbejdsgiveren skal give medlemmerne af sikkerhedsgrupperne, alle Hovedudvalgets medlemmer og den daglige leder af sikkerheds- og sundhedsarbejdet lejlighed til at erhverve sig den fornødne viden om og uddannelse i sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål. Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse bør i den forbindelse betragtes som det absolutte minimum. Arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationerne har i Protokollat om fremtidig uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet aftalt, at ledere og medarbejdere i MED skal tilbydes en uddannelse der består af: = et 1-dags grundmodul, der kan erstattes af og svarer til 1 dag af den lov pligtige 9-uddannelse; = en samarbejdsuddannelse af to dages varighed; = et medindflydelses- og medbestemmelses (MIB) modul (bl.a. med det formål at give indsigt i løsning af tværgående problemstillinger, som fx kortlægning af psykisk arbejdsmiljø); = et antal opfølgningsuddannelser (klippekort kan eksempelvis være om psykisk arbejdsmiljø, APV, tunge løft, samarbejdstræning, møde- og forhandlingsteknik osv.). FIND MERE INFORMATION OM MED-UDVALGSARBEJDET PÅ samt i MED-håndbogen, der også kan findes på

18 18 FOA - arbejdsmiljø Formøder, netværk og samarbejde Uddannelse, vidensdeling og sparring er afgørende for, at opgaven med at skabe et godt arbejdsmiljø kan lykkes. Samarbejdet mellem fællestillidsrepræsentant, tillidsrepræsentant og sikkerhedsrepræsentant kan bl.a. styrkes lokalt, ved at I sammen afholder formøder til MED-møder, eller deltager i møder og netværk lokalt. Kontakt eventuelt den lokale FOA-afdeling og hør om hvilke muligheder der er. Se også mulighederne på Tillidszonen

19 FOA - arbejdsmiljø 19 Læs mere links og materialer Materiale FOAs materiale kan downloades på under Publikationer. = Pjece for sikkerhedsrepræsentanter Sikkerhedsrepræsentant hvad så? = 4 pjecer om Vold på arbejdspladsen. = FOAs pjecer om psykisk arbejdsmiljø og Stress kan forebygges hvad venter vi på? BAR-materiale som bl.a. kan findes på = Om arbejdsmiljøarbejdet og sikkerhedsorganisationen herunder arbejdsmiljøregnskab, ulykkesanalyse mv. = TIDskrift (3 pjecer om balancen mellem arbejdstid og privatliv). = Vi finder os ikke i stress (en introduktion til værktøjer til hjælp imod stress og dårligt psykisk arbejdsmiljø). = Diverse branchevejledninger til hvordan man sikrer et godt arbejdsmiljø. Nyttige links = Arbejdstilsynet (informationer om bl.a. APV, love og bekendtgørelser, m.m.). = Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) k (informationer om aftaler og information til medlemsorganisationer). = Personaleweb en samlet portal for de centrale parter, hvor der bl.a. er informationer om projekter, aktiviteter og nyhe der samt adgang til publikationer. = FOAs hjemmeside bl.a. FOA Førstehjælp om arbejds miljø, herunder psykisk arbejdsmiljø samt specielt tema om vold. = Tillidszonen - FOAs portal for tillidsvalgte og sikkerhedsrepræsentanter. = Branchearbejdsmiljørådene (BAR ene) = BAR Social og Sundhed = BAR Service og Tjenesteydelser = Videnscenter for arbejdsmiljø

20 Et godt arbejdsmiljø er noget vi alle er med til at skabe, men tillidsrepræsentanten og sikkerhedsrepræsentanten skal i samarbejde med lederen sikre, at forandringer og beslutninger gennemføres på en måde, så alle kollegers interesser varetages så godt som muligt. Dette gælder specielt det psykiske arbejdsmiljø, det daglige samarbejde og den gode trivsel på arbejdspladsen. Formålet med denne pjece er, at skabe et tydeligere overblik over de opgaver der befinder sig i en gråzone mellem tillidsrepræsentanten og sikkerhedsrepræsentanten. Målgruppen for pjecen er primært fællestillidsrepræsentanter og tillidsrepræsentanter i samarbejds-udvalg (SU) og Medbestemmelse og Medindflydelses-udvalg (MED-udvalg). Vi håber også at sikkerhedsrepræsentanter og andre, der lokalt indgår i det lokale arbejdsmiljøsamarbejde kan få udbytte af pjecen. Pjecen kan tydeliggøre arbejdsfordelingen mellem sikkerhedsrepræsentanten og tillidsrepræsentanten og fordelene ved at samarbejde om de dele af arbejdsmiljøarbejdet, hvor det er relevant. Derudover skal pjecen medvirke til at få sat arbejdsmiljø på dagsordenen centralt i kommuner og regioner, såvel som i hverdagen på arbejdspladserne. Staunings Plads København V Tlf

Sikkerhedsrepræsentant

Sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø F O A F A G O G A R B E J D E Sikkerhedsrepræsentant hvad så? Valgt som sikkerhedsrepræsentant hvad så? Dine kolleger har valgt dig til sikkerhedsrepræsentant for en 2-årig periode. FOA ønsker

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Personalepolitik Tag det bedste med

Personalepolitik Tag det bedste med Personalepolitik F O A F A G O G A R B E J D E Tag det bedste med personalepolitik efter kommunalreformen Pjecen Tag det bedste med er udgivet af FOA Fag og Arbejde i august 2006. Den sætter fokus på nogle

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 MED-AFTALE 2014 Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 Udarbejdet af: Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune FTR Nina Andersen AMR Kim Leider

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider:

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider: 1 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med RLTN s og KTO s fælles vejledning Rammer for medindflydelse og medbestemmelse. Hvorfor, hvordan og hvornår? Det er I selv med til at bestemm

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Fælles vejledning Indhold Vejledningen er udgivet i december 2008 af Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening. Finanssektorens

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 7 gode grunde 5 1 Der er faktisk mange, der ikke trives på deres arbejdsplads 6

Læs mere

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave Norddjurs Kommunes MED-aftale 1. udgave indhold Indledning Kapitel 1 3 Åbenhed Ligeværdighed Dialog 1 Aftalens område 4 2 Aftalens formål 4 3 Form og struktur 4 4 Kompetencer 5 5 Hovedudvalg 5 6 Områdeudvalg

Læs mere

MED-AFTALE gældende pr. 26. november 2009

MED-AFTALE gældende pr. 26. november 2009 gældende pr. 26. november 2009 Indholdsfortegnelse 1 Aftalens område side 3 2 Formål... side 4 3 Lokale aftalemuligheder. side 7 4 Form og struktur.. side 9 5 Kompetence. side 17 6 Medindflydelse og medbestemmelse..

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

AFTALE OM MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESSYSTEMET I ODENSE KOMMUNE. gældende pr. 1. november 2005. Tiltrådt af Odense Byråd den 26.

AFTALE OM MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESSYSTEMET I ODENSE KOMMUNE. gældende pr. 1. november 2005. Tiltrådt af Odense Byråd den 26. AFTALE OM MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESSYSTEMET I ODENSE KOMMUNE gældende pr. 1. november 2005 Tiltrådt af Odense Byråd den 26. oktober 2005 Indholdsfortegnelse: Indledning... Side 1 1. Aftalens

Læs mere

Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen

Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen F O A F A G O G A R B E J D E Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Hvorfor

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Personalepolitik for Roskilde Kommune

Personalepolitik for Roskilde Kommune Personalepolitik for Roskilde Kommune Godkendt på HMUs møde den 23. juni 2011. Åbningstider Mandag-onsdag 10-16 Torsdag 10-17 Fredag 10-14 Lørdag 00-00 Søndag 00-00 Telefontider Mandag-onsdag 10-16 Torsdag

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Juni 2013 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning... 5

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Januar 2014 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning...

Læs mere

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO.

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. MED-aftale 2014 Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. Forord MED-aftale 2014 er opdateret som følge af ændringer i den centrale

Læs mere

undgå Vold, mobning og chikane

undgå Vold, mobning og chikane undgå Vold, mobning og chikane 1 redaktionsgruppe Fra KTO: Charlotte Bredal, FOA Fag og Arbejde Niels Jakobsen, HK/Kommunal Jan Kahr Frederiksen, FTF-K Eva Marianne Rosenbæk, AC Henrik Carlsen, KTO Fra

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7 Senest redigeret 21. januar 2010 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse FORORD...4 OM PERSONALEPOLITIKKEN...5 Lokal udmøntning...5 Evaluering og revision...5

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

NNF s håndbog for sikkerhedsrepræsentanter. For en sikkerheds skyld - om dit sikkerhedsarbejde

NNF s håndbog for sikkerhedsrepræsentanter. For en sikkerheds skyld - om dit sikkerhedsarbejde NNF s håndbog for sikkerhedsrepræsentanter For en sikkerheds skyld - om dit sikkerhedsarbejde Indhold 2 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 18 20 21 22 23 23 24 25 28 29 30 32 32 33 34 34 34 34 35 35

Læs mere

Særlige ansættelser. Med på vognen

Særlige ansættelser. Med på vognen Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Med på vognen Med på vognen er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er et værktøj til valgte og ansatte i afdelingerne og til de tillidsvalgte, som arbejder

Læs mere

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær 1 redaktionsgruppe Malene Vestergaard Sørensen, RLTN Jane Marianne Ravn, RLTN Sanne Nikolajsen, OAO Niels Jacobsen, HK/Kommunal Birthe

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere