F O A - F A G O G A R B E J D E. Arbejdsmiljø. også en opgave for tillidsrepræsentanten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "F O A - F A G O G A R B E J D E. Arbejdsmiljø. også en opgave for tillidsrepræsentanten"

Transkript

1 F O A - F A G O G A R B E J D E Arbejdsmiljø også en opgave for tillidsrepræsentanten

2 2 FOA - arbejdsmiljø Politisk ansvarlig: Inger Bolwinkel Redaktion: Charlotte Bredal og Laura Kvorning Veng Følgegruppe: Günter Clausen, Kurt Skovgaard Nielsen, Leif Vestbjerg-Nielsen, Lene Lindberg, Martin Hansen, Jim Therche Hallberg, Rudy Larsen og Erik Nygaard Layout: YellowMellow/ Rikke Skovgaard Tryk: Pjec1heden/FOAs trykkeri Oplag: September 2008

3 FOA - arbejdsmiljø 3 Indhold Forord...2 Det daglige samarbejde om arbejdsmiljø...4 MED-aftale eller to strenget struktur?...3 Rammerne for sikkerhedsrepræsentantog tillidsrepræsentantarbejdet...5 Opgaver og samarbejde...9 Eksempler på fælles opgaver for tillidsrepræsentant/ sikkerhedsrepræsentant i samarbejde med ledelsen...9 Samarbejdet om det psykiske arbejdsmiljø...12 Strategisk handling i MED/SU på arbejdspladsen...14 Hvordan bliver du klædt på til opgaven...15 Formøder, netværk og samarbejde...16 Læs mere links og materialer...18

4 4 FOA - arbejdsmiljø Forord For de fleste af os er det vigtigt, at være på en arbejdsplads hvor vi trives og hvor der er gode rammer for, at vi kan udføre de opgaver vi er ansat til at varetage. Det gælder uanset om vi passer børn, plejer ældre og syge eller vi gør rent, laver mad eller arbejder i en svømmehal, kører bus eller arbejder på en skole. Et godt arbejdsmiljø er noget vi alle er med til at skabe.vil vi gøre noget ved arbejdsmiljøet er det derfor ikke kun en sag for sikkerhedsrepræsentanten (SR) og de lokale sikkerhedsgrupper, men også for tillidsrepræsentanten. Det er i forbindelse med det daglige arbejde, at de betydningsfulde forandringer og beslutninger finder sted. Det handler eksempelvis om ledelsens måde at gennemføre nye tiltag og om ændrede arbejdsopgaver. Tillidsrepræsentanten og sikkerhedsrepræsentanten udgør en dynamisk duo. I samarbejde med lederen skal de sikre at forandringer og beslutninger gennemføres på en måde, så alle kollegers interesser varetages så godt som muligt. Dette gælder bl.a. specielt det psykiske arbejdsmiljø, det daglige samarbejde og den gode trivsel på arbejdspladsen. Målgruppen for denne pjece er primært fællestillidsrepræsentanter og tillidsrepræsentanter i samarbejdsudvalg (SU) og medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg (MED-udvalg). Formålet med pjecen er at skabe et tydeligere overblik over de opgaver der befinder sig i en gråzone mellem tillidsrepræsentanten og sikkerhedsrepræsentanten. Vi håber således også at sikkerhedsrepræsentanter og andre der indgår i det lokale arbejdsmiljøsamarbejde kan få udbytte af pjecen. De fleste kommuner og regioner har indgået en aftale om medindflydelse og medbestemmelse og har organiseret arbejdsmiljøarbejdet i overensstemmelse hermed. Der er dog også kommuner, der har valgt en traditionel samarbejds- og sikkerhedsstruktur. Det er vores håb, at pjecen kan anvendes af alle uanset hvordan I har valgt at organisere arbejdsmiljøarbejdet. Hensigten er at få sat arbejdsmiljø på dagsordenen på det centrale niveau, såvel som decentralt i hverdagen på arbejdspladserne. God arbejdslyst!

5 FOA - arbejdsmiljø 5

6 6 FOA - arbejdsmiljø Det daglige samarbejde om arbejdsmiljø MED-aftale eller to-strenget struktur? I langt de fleste af kommunerne og i alle regionerne er der aftalt en særlig organisering af sikkerheds- og samarbejdet i forbindelse med, at der er indgået en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse. Formålet er at skabe et bedre arbejdsmiljø gennem en samlet samarbejdsstruktur mellem ledelse og medarbejdere. Det sker på baggrund af den overordnede MED-rammeaftale som er indgået mellem arbejdsgiverne og arbejdstagerne i kommuner og regioner. Herudover er der nogle kommuner der stadig har en to strenget struktur med et samarbejdsudvalg og et sikkerhedsudvalg (SU + SIU). Her vil man med stor fordel kunne nedsætte fælles udvalg der arbejder med bestemte arbejdsmiljøtemaer; eksempelvis psykisk arbejdsmiljø, omstruktureringer og ændringer, arbejdstidsvagtplaner, mv. Arbejdsmiljølovgivningen bestemmer, hvor mange ansatte der skal være, før der skal etableres en sikkerhedsorganisation (SIO). En tommelfingerregel er, at der skal vælges en sikkerhedsrepræsentant for hver leder (med budget- og personaleansvar) på en arbejdsplads. Lederen indgår som arbejdsleder i sikkerhedsgruppen sammen med sikkerhedsrepræsentanten. Hvis der er flere ledere i organisationen udpeger lederne en repræsentant til sikkerhedsgruppen. Man kan lokalt aftale en ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet, men man kan ikke fravige de bestemmelser om sikkerhedsorganisationens arbejde, der er fastlagt i arbejdsmiljølovgivningen. Så selv om MED-udvalget arbejder med arbejdsmiljøet, fungerer sikkerhedsgruppen stadig som krumtappen i det daglige arbejde med sikkerhed og sundhed. I de øverste organer er SR valgt af og blandt SR fra de underliggende udvalg, og TR er udpeget af den faglige organisation.

7 Rammerne for sikkerhedsrepræsentant- og tillidsrepræsentantarbejdet Af tabellen på de næste sider fremgår, hvilke rammer der er fastsat for tillidsrepræsentantens og sikkerhedsrepræsentantens opgaver. For tillidsrepræsentantens vedkommende er rammerne overenskomstbestemt og for sikkerhedsrepræsentantens vedkommende, er rammerne primært bestemt udfra arbejdsmiljølovgivningen. FOA - arbejdsmiljø 7

8 8 FOA - arbejdsmiljø Tillidsrepræsentanten (TR): (Overenskomstbestemt) Tilhørsforhold Arbejdsområde Valg Varighed Genvalg Uddannelse Formål med arbejdet Opsigelse og beskyttelse Skal være medlem af det respektive forbund fx FOA. (Der kan forekomme samarbejdsaftaler mellem et eller flere forbund på samme arbejdsplads omkring TR). Skal primært arbejde for sine medlemmer på arbejdspladsen. TR kan vælges for flere arbejdspladser, fx i en kommune. TR skal i nogle tilfælde servicere ikke organiserede, fx i forhold vedr. lokalløn. Kan først vælges efter 6 mdr.s ansættelse. Valget skal anmeldes til den faglige organisation, som melder det videre til kommunen. Vælges for 2 år (en anbefaling fra KTO, men perioden kan godt være kortere) Perioden kan også være længere hvis det aftales i organisationen. Kan genvælges. Uddannelsen er aftalebestemt og TR skal frikøbes til uddannelse, af den faglige organisation. TR skal medvirke til at fremme og vedligeholde gode og rolige arbejdsforhold Fra og med den kan TR afskediges ved tvingende årsager og den pågældende skal have sit individuelle varsel + 3 mdr.. Dvs. opsigelsesvarsel bliver max. 9 mdr.. Ophør af tillidshverv Arbejdstid og aflønning Kan frasige sig gerning som TR, dog ikke under konflikt. Kan endvidere afsættes af kollegerne. Bliver TR tilkaldt efter arbejdstiden, gives der kompensation time for time med mindre der i MED-aftalen er anført andet. Sygdom Hvis TR er sygemeldt varetager dennes suppleant opgaverne.

9 FOA - arbejdsmiljø 9 Sikkerhedsrepræsentanten (SR): (Lovbestemt) Kan være medlem af et andet forbund end FOA. Det er FOAs holdning, at man kun vælger organiserede kolleger. Skal arbejde tværfagligt og for alle på arbejdspladsen, dvs. også for de ikke organiserede. Kan først vælges efter 6 mdr.s ansættelse. Valget skal anmeldes til den faglige organisation, som melder det videre til kommunen. SR er som hovedregel valgt for en periode på 2 år eller til arbejdsfunktionen ophører. Valgperioden kan dog forlænges til højst 4 år. Der kan også aftales valg uden en på forhånd fastlagt valgperiode. Kan genvælges. Arbejdsmiljøuddannelsen er lovbestemt og betales af arbejdsgiveren. SR kan derudover deltage på uddannelse som er arrangeret af de faglige organisationer. SR skal medvirke til en sikker og sund arbejdsplads Fra og med den kan SR afskediges ved tvingende årsager og den pågældende skal have sit individuelle varsel + 3 mdr. Dvs. opsigelsesvarsel bliver max. 9 mdr. Beskyttelsen indeholder at man ikke kan afskediges pga. forhold, der har med funktionen som SR at gøre. Tvingende årsager er hvis man er den sidste ansatte, eller man i forbindelse med sin faglige arbejdsfunktion, begår handlinger der kan medføre en afskedigelse. SR er som tidligere nævnt valgt for en periode og kan ikke afsættes af kollegerne. Ifølge arbejdsmiljølovens 10 skal arbejdsgiveren godtgøre SR s eventuelle indtægtstab. SR arbejde skal betragtes som almindeligt arbejde. Det betyder fx, at der skal ydes kompensation iht. pågældende overenskomst såfremt SR bliver tilkaldt efter den normale fastsatte arbejdstid. Hvis SR er fraværende på grund af orlov, sygdom, eller lign. i en sammenhængende periode på mindst fire mdr. kan der vælges en ny SR. I så fald kan den nye SR vælges for den resterende del af valgperioden eller for en ny valgperiode.

10 10 FOA - arbejdsmiljø Uanset om I har en MED-aftale eller en SU/SIU-struktur har du som tillidsrepræsentant og forbundets repræsentant på arbejdspladsen både ret og pligt til at varetage dine kollegers interesser overfor ledelsen og du skal medvirke til at fremme og vedligeholde gode og rolige arbejdsforhold. Som sikkerhedsrepræsentant skal du medvirke til et sikkert og sundt arbejdsmiljø og være kontaktleddet mellem alle de ansatte du er valgt iblandt, og den lokale FOA-afdeling omkring arbejdsmiljøindsatsen. Sikkerhedsrepræsentanten er valgt af alle ansatte i en afdeling/arbejdsområde, mens tillidsrepræsentanten kun er valgt af de ansatte på et fagligt afgrænset område. På små arbejdspladser, hvor der kun er én sikkerhedsrepræsentant, er denne således valgt af alle ansatte uanset om de arbejder på kontor, i plejen eller gør rent og uanset deres faglige tilhørsforhold. Som nævnt i tabellen ovenfor sidder sikkerhedsrepræsentanten valgperioden ud, og det er kun hvis hun/han forlader virksomheden eller er fraværende i en længere periode, at der kan vælges en ny sikkerhedsrepræsentant enten for den resterende periode eller for en ny periode. Der kan dog altid vælges en ny sikkerhedsrepræsentant, hvis den valgte sikkerhedsrepræsentant er fratrådt. Se også FOAs SR-pjece Sikkerhedsrepræsentant hvad så? udgivet 2008, som kan bestilles eller downloades på under Publikationer.

11 FOA - arbejdsmiljø 11 Opgaver og samarbejde Tillidsrepræsentanten og sikkerhedsrepræsentanten kan have arbejdsopgaver, som lapper ind over hinanden. Nogle gange kan man komme i en situation, hvor man kan diskutere, hvem der egentlig er ansvarlig for opgaven tillidsrepræsentant eller sikkerhedsrepræsentant. Derfor er det relevant at kende arbejdsområderne og de områder, hvor det er hensigtsmæssigt at samarbejde. Selvom roller og opgaver kan være forskellige, vil det kun være til stor fordel for kolleger og arbejdsplads, at I arbejder meget tæt sammen. Af arbejdsmiljølovgivningen fremgår det, at sikkerhedsrepræsentanten skal inddrages i arbejdet med bl.a. arbejdets udførelse, arbejdsstedets indretning og tekniske hjælpemidler, stoffer og materialer, mv. En anden af sikkerhedsrepræsentantens vigtige opgaver knytter sig til gennemførelse af APV samt registrering, anmeldelse og analyse af arbejdsskader/erhvervssygdomme/ulykker. Sikkerhedsrepræsentanten skal også medvirke til at sikre at hviletid og fridøgnsbestemmelser overholdes, og indgå i planlægningen af arbejdstiden. Som tillidsrepræsentant skal du bl.a. inddrages i arbejdet med overenskomster og personalepolitiske aftaler, herunder ansættelser, afskedigelser, ferieplanlægning, medarbejdersamtaler, kompetenceudvikling, løntjek og lokallønsaftaler, mv. Tillidsrepræsentanten kan også indgå i planlægning af arbejdstid/aftalen om fleksibel arbejdstid, vagtplaner, mv. Eksempler på fælles opgaver for tillidsrepræsentant/sikkerhedsrepræsentant i samarbejde med ledelsen På side er oversigten over nogle oplagte samarbejdsopgaver for tillidsre præ sentanten og sikkerhedsrepræsentanten i det daglige samarbejde. Listen er IKKE fyldestgørende, men er primært tænkt som inspiration. Sikkerhedsrepræsentanten og tillidsrepræsentanten kan med fordel samarbejde, da de har forskellige tilgange til emnerne og problemerne.

12 12 FOA - arbejdsmiljø Fælles opgaver Fysisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø (stress, vold, mobning og chikane) Omstruktureringer/ændringer på arbejdspladsen Arbejds- og vagtplaner Velfærdsforanstaltninger (omklædnings- og badeforhold, spiseog pauselokaler m.v.) Sygefravær ArbejdsPladsVurdering (APV) Attraktive arbejdspladser, fastholdelse og rekruttering Den rummelige arbejdsplads arbejdsprøvning, tilskudsjobber, fleksjob Tillidsrepræsentantens vinkel på opgaven Sikre at der er en kultur og organisering af arbejdet, så der er et godt arbejdsmiljø, hvor arbejdsskader forebygges. Udarbejdelse af retningslinjer og politikker samt evaluering af disse. Derudover varetagelse af konkrete personalesager. Overholdelse af overenskomster og aftaler Daglige arbejdstidsnorm, overenskomstaftalte arbejdstidsregler, regler for varsling og aflønning samt omlagte timer Lokale retningslinjer jvf. MED/SU-aftale Tjenstlige samtaler, fraværspolitikker Aftale retningslinjer for arbejdspladsens udarbejdelse af handlingsplaner i tilknytning til APV og drøfte disse Lokale medarbejdervilkårsaftaler, fx personalegoder, løn, mv. Forhandle og aftale jobindhold/lokale medarbejdervilkårsaftaler samt sikre medarbejderinddragelse ved ansættelse af løntilskudspersoner og drøftelser med kolleger ift. aftalen om socialt kapitel.

13 FOA - arbejdsmiljø 13 Sikkerhedsrepræsentantens vinkel på opgaven Sikre at arbejdet er sundhedsmæssigt forsvarligt og have viden om at de fysiske forhold er i orden og i overensstemmelse med gældende regler Udarbejdelse af retningslinjer og politikker samt evaluering af disse, men også sørge for at formidle kontakt ved nødvendig behandling af problemer med det psykiske arbejdsmiljø. Tilpasse APV og sikre at sikkerhedsgruppen inddrages i planlægningen Bekendtgørelse om hviletid og fridøgn Reglerne om helbredskontrol ved natarbejde Sikre at disse er tilstede iht. arbejdsmiljøreglerne. Forholde sig til det arbejdsmiljørelaterede sygefravær Skal deltage og medinddrages i arbejdspladsens planlægning af arbejdsmiljøforhold, herunder deltage i APV og opfølgning på samme Sundt og sikkert arbejdsmiljø, trivselsfremmende tiltag Sikre arbejdsmiljøhensyn til alle kolleger på arbejdspladsen

14 14 FOA - arbejdsmiljø Samarbejdet om det psykiske arbejdsmiljø Tillidsrepræsentanten og sikkerhedsrepræsentanten har en vigtig fælles opgave i at sikre, at det psykiske arbejdsmiljø ikke bliver et isoleret projekt. Dette gælder også selv om sikkerhedsrepræsentanten måske kommer fra et andet forbund. Ofte er det nemlig sådan, at den indsats der gøres for at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø er fordelt på mange aktører og på forskellige indgangsvinkler: = Sikkerhedsrepræsentanten arbejder med psykisk arbejdsmiljø i forbindelse med APV og sikkerhedsorganisationen. = Tillidsrepræsentanten arbejder med psykisk arbejdsmiljø i forbindelse med udarbejdelse af overordnede retningslinjer i forbindelse med diverse aftaler og konkrete personsager. = Ledelse, Human Ressource afdeling (HR) og personale konsulenter arbejder med psykisk arbejdsmiljø i udviklingsprojekter, personalepolitiske værdier, sygefraværsprojekter mv. Udfordringen bliver at skabe dialog på tværs i organisationen. I skal sikre, at retningslinjer, politikker, mv., omsættes til konkrete initiativer og forbedringer i det daglige arbejde. Når I arbejder med at forbedre det psykiske arbejdsmiljø, er der ingen nemme løsninger. Det er heller ikke noget som I nogensinde bliver færdige med. For at sikre et psykisk godt arbejdsmiljø, skal I være opmærksomme på at krav og ressourcer skal hænge sammen. Kollegerne skal introduceres til arbejdet, og I skal vide hvilke krav og serviceniveau, arbejdsgiveren (politikkerne) har udstukket for udførelsen af jeres arbejde. For at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø, er det vigtigt hvordan I samarbejder og taler med hinanden. Du og dine kollegers indflydelse på egen arbejds situation er en forudsætning for et sundt og godt arbejdsmiljø. Herudover er der andre vigtige forhold som vold, arbejdspres, normeringer og den konkrete arbejdstilrettelæggelse. Et godt psykisk arbejdsmiljø hænger nemlig tæt sammen med de daglige arbejdsopgaver, og de rammer der er på arbejdspladser for at løse disse. Det er derfor vigtigt, at opgaven med at forbedre det psykiske arbejds-

15 FOA - arbejdsmiljø 15 miljø ikke alene foregår i sikkerhedsorganisationen løsrevet fra det daglige arbejde, men derimod integreres i dette. Arbejdsmiljøloven og bekendtgørelsen om arbejdets udførelse forpligter arbejdspladserne på en lang række områder. Fx er arbejdsgiveren forpligtet til: = At sørge for at arbejdet i alle led udføres fuldt forsvarligt i forhold til såvel det fysiske som det psykiske helbred. = At udarbejde en APV mindst hvert tredje år og ajourføre denne, når der sker væsentlige ændringer i arbejdsopgaverne. = At begrænse ensidigt belastende arbejde, højt arbejdstempo og isoleret arbejde der påvirker det psykiske helbred negativt. ARBEJDSMILJØLOVEN I kan finde arbejdsmiljøreglerne (Arbejdsmiljøloven, bekendtgørelser og ATvejledninger) under Regler på Arbejdstilsynets hjemmeside: eller på Tillidszonen Men lovgivning gør det ikke alene. En god forebyggende indsats kan derfor med fordel også tage udgangspunkt i de aftaler FOA har indgået med arbejdsgiverne i forbindelse med bl.a. overenskomsten i 2005 og Aftalerne indebærer at MED/SU bl.a. skal: = Udarbejde retningslinjer for identificering, forebyggelse og håndtering af stress, vold, mobning og chikane. = Udarbejde trivselsmålinger på arbejdspladsen i tilknytning til APV. = Diskutere hvorvidt der er et forsvarligt forhold mellem ressourcer og opgaver. (Dette skal ske mindst en gang om året i MED-udvalget). FIND DE ARBEJDSMILJØAFTALER SOM FOA HAR INDGÅET MED KTO Trivselsaftalen (OK 2008) findes på (www.kto.dk/aftaler/ Generelle_aftaler/Aftaler/5_Personalepolitik_aftaler/5_7_1.pdf) eller på Tillidszonen Stressaftalen (OK 2005) findes på

16 16 FOA - arbejdsmiljø Strategisk handling i MED/SU på arbejdspladsen Det bedste fundament for at kunne forbedre det psykiske arbejdsmiljø er, at I styrker samarbejdet i arbejdspladsens MED/SU-udvalg. Det er ligeledes vigtigt at I er engagerede og formår at smitte kolleger, topledelse og politikere med jeres engagement. Målet er at fastholde fokus på et godt psykisk arbejdsmiljø i hele organisationen fra borgmester og administration til de enkelte afdelinger og institutioner. Tillidsrepræsentanten skal sammen med sikkerhedsrepræsentanten og lederen skabe en fælles alliance, der sikrer, at presserende enkeltsager ikke altid optager dagsordenen på MED/SU-møder. Det er afgørende, at I ser det som jeres opgave at knytte disse enkeltsager sammen med det psykiske arbejds miljø og det daglige arbejde. Et eksempel, er de mange kortlægninger der gennemføres i forbindelse med APV. Alt for ofte stopper APV-processen efter kortlægningen er gennemført. Der følges ikke op, og der udarbejdes ikke handlingsplaner. En APV er ikke lovlig, hvis den konstaterer, at der er problemer men ikke indeholder en handlingsplan. Et andet eksempel er påbud fra Arbejdstilsynet om konkrete forhold, der kan give anledning til overordnede principielle drøftelser på MED/SUmøder. Fastholder I den rigtige proces, vil I opdage, at en god handlingsplan og diskussion af denne i MED-udvalget, SU eller SIU ofte er afgørende for at problemer og løsningsforslag bearbejdes i praksis, og omsættes til konkrete forbedringer i det daglige arbejde på arbejdspladsen. Det er vigtigt at topledelsen herunder også HR/personaleafdelingen, bliver inddraget og forholder sig til den forebyggende indsats om arbejdsmiljøet.

17 FOA - arbejdsmiljø 17 Hvordan bliver du klædt på til opgaven Som tillidsrepræsentant og sikkerhedsrepræsentant i et MED-udvalg skal du have den fornødne viden om arbejdsmiljø. I skal derfor aktivt bruge 9, stk. 3 i arbejdsmiljøloven og 20, stk. 2 i Bekendtgørelsen om Virksomhedernes Sikkerheds og Sundhedsarbejde, hvor der er beskrevet, at arbejdsgiveren skal give medlemmerne af sikkerhedsgrupperne, alle Hovedudvalgets medlemmer og den daglige leder af sikkerheds- og sundhedsarbejdet lejlighed til at erhverve sig den fornødne viden om og uddannelse i sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål. Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse bør i den forbindelse betragtes som det absolutte minimum. Arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationerne har i Protokollat om fremtidig uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet aftalt, at ledere og medarbejdere i MED skal tilbydes en uddannelse der består af: = et 1-dags grundmodul, der kan erstattes af og svarer til 1 dag af den lov pligtige 9-uddannelse; = en samarbejdsuddannelse af to dages varighed; = et medindflydelses- og medbestemmelses (MIB) modul (bl.a. med det formål at give indsigt i løsning af tværgående problemstillinger, som fx kortlægning af psykisk arbejdsmiljø); = et antal opfølgningsuddannelser (klippekort kan eksempelvis være om psykisk arbejdsmiljø, APV, tunge løft, samarbejdstræning, møde- og forhandlingsteknik osv.). FIND MERE INFORMATION OM MED-UDVALGSARBEJDET PÅ samt i MED-håndbogen, der også kan findes på

18 18 FOA - arbejdsmiljø Formøder, netværk og samarbejde Uddannelse, vidensdeling og sparring er afgørende for, at opgaven med at skabe et godt arbejdsmiljø kan lykkes. Samarbejdet mellem fællestillidsrepræsentant, tillidsrepræsentant og sikkerhedsrepræsentant kan bl.a. styrkes lokalt, ved at I sammen afholder formøder til MED-møder, eller deltager i møder og netværk lokalt. Kontakt eventuelt den lokale FOA-afdeling og hør om hvilke muligheder der er. Se også mulighederne på Tillidszonen

19 FOA - arbejdsmiljø 19 Læs mere links og materialer Materiale FOAs materiale kan downloades på under Publikationer. = Pjece for sikkerhedsrepræsentanter Sikkerhedsrepræsentant hvad så? = 4 pjecer om Vold på arbejdspladsen. = FOAs pjecer om psykisk arbejdsmiljø og Stress kan forebygges hvad venter vi på? BAR-materiale som bl.a. kan findes på = Om arbejdsmiljøarbejdet og sikkerhedsorganisationen herunder arbejdsmiljøregnskab, ulykkesanalyse mv. = TIDskrift (3 pjecer om balancen mellem arbejdstid og privatliv). = Vi finder os ikke i stress (en introduktion til værktøjer til hjælp imod stress og dårligt psykisk arbejdsmiljø). = Diverse branchevejledninger til hvordan man sikrer et godt arbejdsmiljø. Nyttige links = Arbejdstilsynet (informationer om bl.a. APV, love og bekendtgørelser, m.m.). = Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) k (informationer om aftaler og information til medlemsorganisationer). = Personaleweb en samlet portal for de centrale parter, hvor der bl.a. er informationer om projekter, aktiviteter og nyhe der samt adgang til publikationer. = FOAs hjemmeside bl.a. FOA Førstehjælp om arbejds miljø, herunder psykisk arbejdsmiljø samt specielt tema om vold. = Tillidszonen - FOAs portal for tillidsvalgte og sikkerhedsrepræsentanter. = Branchearbejdsmiljørådene (BAR ene) = BAR Social og Sundhed = BAR Service og Tjenesteydelser = Videnscenter for arbejdsmiljø

20 Et godt arbejdsmiljø er noget vi alle er med til at skabe, men tillidsrepræsentanten og sikkerhedsrepræsentanten skal i samarbejde med lederen sikre, at forandringer og beslutninger gennemføres på en måde, så alle kollegers interesser varetages så godt som muligt. Dette gælder specielt det psykiske arbejdsmiljø, det daglige samarbejde og den gode trivsel på arbejdspladsen. Formålet med denne pjece er, at skabe et tydeligere overblik over de opgaver der befinder sig i en gråzone mellem tillidsrepræsentanten og sikkerhedsrepræsentanten. Målgruppen for pjecen er primært fællestillidsrepræsentanter og tillidsrepræsentanter i samarbejds-udvalg (SU) og Medbestemmelse og Medindflydelses-udvalg (MED-udvalg). Vi håber også at sikkerhedsrepræsentanter og andre, der lokalt indgår i det lokale arbejdsmiljøsamarbejde kan få udbytte af pjecen. Pjecen kan tydeliggøre arbejdsfordelingen mellem sikkerhedsrepræsentanten og tillidsrepræsentanten og fordelene ved at samarbejde om de dele af arbejdsmiljøarbejdet, hvor det er relevant. Derudover skal pjecen medvirke til at få sat arbejdsmiljø på dagsordenen centralt i kommuner og regioner, såvel som i hverdagen på arbejdspladserne. Staunings Plads København V Tlf

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentant

Sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø F O A F A G O G A R B E J D E Sikkerhedsrepræsentant hvad så? Valgt som sikkerhedsrepræsentant hvad så? Dine kolleger har valgt dig til sikkerhedsrepræsentant for en 2-årig periode. FOA ønsker

Læs mere

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010 Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet træder i kraft pr. 1. oktober 2010 F O A f a g o g a r b e j d e 1 Arbejdsmiljøarbejdet skal styrkes De nye regler er blevet til efter, at arbejdsmarkedets parter

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentant hvad så?

Arbejdsmiljørepræsentant hvad så? Marts 2012 F O A F A G O G A R B E J D E Arbejdsmiljørepræsentant hvad så? Politisk ansvarlig Inger Bolwinkel Redaktion Erik Nygaard/FOA faglig Layout Joe Anderson Illustrator Rasmus Bregnhøi Tryk FOAs

Læs mere

Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøet i nye ra m m e r

Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøet i nye ra m m e r Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøet i nye ra m m e r om arbejdsmiljøreformens betydning for den daglige arbejdsmiljøindsats 2 Nu er arbejdsmiljøre f o rmen her og det har betydning for sikkerhedsarbejdet 1. januar

Læs mere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Medbestemmelse F O A F A G O G A R B E J D E Et MED-udvalg i vækst om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Et MED-udvalg i vækst er udgivet af FOA Fag og Arbejde i oktober 2005. Politisk ansvarlig:

Læs mere

Arbejdsmiljø. På arbejdsmiljøets vegne. om arbejdet som sikkerhedsrepræsentant

Arbejdsmiljø. På arbejdsmiljøets vegne. om arbejdet som sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø På arbejdsmiljøets vegne om arbejdet som sikkerhedsrepræsentant På arbejdsmiljøets vegne er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen henvender sig især til nyvalgte sikkerhedsrepræsentanter

Læs mere

Marts 2012. Arbejdsmiljø. også en opgave for tillidsrepræsentanten?

Marts 2012. Arbejdsmiljø. også en opgave for tillidsrepræsentanten? Marts 2012 F O A - F A G O G A R B E J D E Arbejdsmiljø også en opgave for tillidsrepræsentanten? 2 FOA - arbejdsmiljø Politisk ansvarlig: Inger Bolwinkel Redaktion: Charlotte Bredal, Jeanette Staffeldt

Læs mere

Arbejdstilsynets screening

Arbejdstilsynets screening Gode råd om Arbejdstilsynets screening Har I styr på arbejdsmiljøet i jeres virksomhed? Udgivet af Dansk Handel & Service Arbejdstilsynets screening 2005 Ny arbejdsmiljøreform den 1. januar 2005 Den 1.

Læs mere

Arbejdsbetinget stress Indgå en retningslinie

Arbejdsbetinget stress Indgå en retningslinie Inspirationsnotat nr. 4 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 4.11.2007 Arbejdsbetinget stress Indgå en retningslinie Anbefalinger o Bemærk at der er forskel på en retningslinie og en stresspolitik. o Retningslinien

Læs mere

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse gælder for ansatte i selvejende dag- og/eller

Læs mere

valg af sikkerheds repræsentant

valg af sikkerheds repræsentant 09 valg af sikkerheds repræsentant din mulighed for at komme i front med arbejdsmiljøet er du den nye sikkerhedsrepræsentant? Det giver mulighed for at sætte fokus på et godt og udviklende arbejdsmiljø,

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato november 2011 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 575 af 21. juni 2001 om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde med senere ændringer

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer FTF September 2010 1. INDLEDNING OG HOVEDRESULTATER Undersøgelsen af rammer og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet er gennemført af FTF i samarbejde med fem af

Læs mere

Arbejdsmiljø i folkeskolen

Arbejdsmiljø i folkeskolen Arbejdsmiljø i folkeskolen fakta og opmærksomhedsfelter Til HR/personaleafdelingen, Skoleforvaltningen og Skoleledelsen 1 Indhold De fysiske rammer og arbejdsmiljø... 2 Hjemmearbejdspladser?... 3 Kontorarbejdspladser?...

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs egne

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

FOAs politik og strategi for arbejdsmiljøarbejdet frem mod Den korte version

FOAs politik og strategi for arbejdsmiljøarbejdet frem mod Den korte version ARBEJDSMILJØ FOAs politik og strategi for arbejdsmiljøarbejdet frem mod 2020 Den korte version n Sæt arbejdsmiljø på dagsordenen Frem mod en strategi om arbejdsmiljøarbejdet Formålet med strategien er:

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. Medarbejderinddragelse og TR-rettigheder ved en kommunalreform. hvad gælder?

Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. Medarbejderinddragelse og TR-rettigheder ved en kommunalreform. hvad gælder? Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Medarbejderinddragelse og TR-rettigheder ved en kommunalreform hvad gælder? Denne publikation er tilrettelagt af: Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte

Læs mere

Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland. Baggrund

Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland. Baggrund Regionshuset Horsens HR Fysisk Arbejdsmiljø Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5005 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

I det følgende gives en gennemgang af bekendtgørelsens punkt for punkt.

I det følgende gives en gennemgang af bekendtgørelsens punkt for punkt. Organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse Beskæftigelsesministeriet har den 21. juni 2001 udstedt bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om Trivselsaftalen

Vejledning om Trivselsaftalen Inspirationsnotat nr. 8 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. november 2009 Vejledning om Trivselsaftalen Anbefalinger Trivselsmålingen skal kobles sammen med arbejdspladsvurderingen (APV). Trivselsmålingen

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fraværs- politik Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Til tillidsrepræsentanten. Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse

Til tillidsrepræsentanten. Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse Til tillidsrepræsentanten F O A F A G O G A R B E J D E Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse Velkommen på holdet! En pjece til dig, der skal starte på FOAs

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR Arbejdslivskonferencen 2016 Samarbejde mellem AMR og TR Hvad er samarbejde? Samarbejde er når den enkelte via egen motivation bidrager med relevant viden, holdninger og færdigheder (sine kompetencer) til

Læs mere

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006. Denne At-vejledning

Læs mere

A RBEJDSMILJØUDVALGET S

A RBEJDSMILJØUDVALGET S Side 12 FOA, Fag og Arbejde, Aalborg Arbejdsskadeafsnittet Tlf. 4697 3131 Sagsbehandler Ghita Elmo Andersen A RBEJDSMILJØUDVALGET S V EJLEDNING TIL SIKKERHEDS-/ ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER Miljøansvarlig/formand

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 1 I Odsherred Kommune arbejder vi ud fra visionen: Lys, liv og landskab. I arbejdsmiljøpolitiske vendinger har vi valgt at omsætte visionen til

Læs mere

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 Fremtidens arbejdsmiljøorganisation 2 Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale FORBUND Stå stærkt som AMR Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale 2 FOA STÅ STÆRKT SOM AMR Indhold Sammen gør vi forskellen for arbejdsmiljøet 3 FOA giver dig 3 løfter 4

Læs mere

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6 At-VEJLEDNING Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Hjemmesiden for dig som tillidsvalgt i FOA. Brugbar Levende Personlig

Hjemmesiden for dig som tillidsvalgt i FOA. Brugbar Levende Personlig Hjemmesiden for dig som tillidsvalgt i FOA Brugbar Levende Personlig Januar 2013 Tillidszonen er til dig Tillidszonen er FOAs hjemmeside for tillidsvalgte. Her kan du få overblik over dine opgaver og

Læs mere

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6-1

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6-1 At-VEJLEDNING Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6-1 Maj 2011 Opdateret januar 2016 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde,

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Brug. Trivselsaftalen. når budgettet skal vedtages

Brug. Trivselsaftalen. når budgettet skal vedtages Brug F O A F A G O G A R B E J D E Trivselsaftalen når budgettet skal vedtages Om kommuner og regioners pligt til at gøre rede for sammenhæng mellem ressourcer og arbejdsmængde ved budgetændringer Politisk

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ FOREBYG SEKSUEL CHIKANE

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ FOREBYG SEKSUEL CHIKANE ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ FOREBYG SEKSUEL CHIKANE UDGIVET DECEMBER 2015 2 3 FOREBYG SEKSUEL CHIKANE I denne pjece kan I læse anbefalinger til, hvordan I kan forebygge og håndtere seksuel chikane udøvet

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Et oplæg til diskussion med kolleger, TR-suppleant og AMiR etf.dk/tr Afklarede forventninger det bedste afsæt for dig som TR 2 Dine kolleger har valgt

Læs mere

Samarbejde i regioner og kommuner

Samarbejde i regioner og kommuner FORBUND Samarbejde i regioner og kommuner Information om dit arbejde i MED 2 FOA MED-HOVEDUDVALG Indhold Kære MED-repræsentant 3 Din udpegning 3 Din opgave 4 MED-aftalens formål 4 MED-systemets opbygning

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5 Sikkerhedsgrupper

Læs mere

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG APRIL 2012 VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS 8 Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2012 Layout: Operate A/S Tryk:

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

Velkommen på holdet!

Velkommen på holdet! F O A f a g o g a r b e j d e Velkommen på holdet! - En pjece til dig, der skal starte på FOAs grunduddannelse for tillidsrepræsentanter Læs om: At være tillidsrepræsentant TR-løftet Dine typiske opgaver

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

Fraværspolitik. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Fraværspolitik. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Fraværspolitik Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Fravær og nærvær har længe fyldt dagsordenen både i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, i hele kommunen og nationalt set. Derfor har forvaltningen

Læs mere

uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte Overbygningskurser

uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte Overbygningskurser uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte 2001 Overbygningskurser Overbygningskurser 2001 er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte, TRafdelingen. Pjecen henvender sig til tillidsvalgte Politisk ansvarlig:

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentant i DM. dm.dk

Arbejdsmiljørepræsentant i DM. dm.dk Arbejdsmiljørepræsentant i DM dm.dk 2 Tillykke med dit nye hverv og tak fordi du kaster dig ud i opgaven med at passe på dit og kollegernes arbejdsmiljø. For langt de fleste mennesker på arbejdsmarkedet

Læs mere

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2014 Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt,

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål og svar om: samarbejdsudvalg i jobcentre

Ofte stillede spørgsmål og svar om: samarbejdsudvalg i jobcentre NOTAT Ofte stillede spørgsmål og svar om: samarbejdsudvalg i jobcentre Baggrund KL har tidligere orienteret om aftalen om samarbejde og samarbejdsudvalg i jobcentre på KLs hjemmeside. Selve aftalen og

Læs mere

Løft rigtigt, når I gør rent

Løft rigtigt, når I gør rent KOST-SERVICE Løft rigtigt, når I gør rent - et TR/AMR værktøj til dig og din arbejdsplads Dette værktøj er til dig, som er arbejdsmiljørepræsentant (AMR) eller tillidsrepræsentant (TR). Du kan læse om,

Læs mere

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune 1 Hvad er MED? 3 Hvad laver MED-organisationen? 4 4 niveauer i samarbejdet 6 Hvad

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Overblik over den nye trepartsaftale

Overblik over den nye trepartsaftale Page 1 of 8 Overblik over den nye trepartsaftale Mangler du et samlet overbllik over den nye aftale som blev underskrevet i slutningen af april 2009. Så kan du her danne dig et solidt overblik over de

Læs mere

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet.

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet. Vedrørende: Påbud vedr. overtrædelse af reglerne om formelle krav. Sagsnavn: Generelt rådgivningspåbud vedr. formelle krav Sagsnummer: 87.00.00-P20-1-12 Skrevet af: Kim Hornbæk E-mail: Kim.Hornbaek@randers.dk

Læs mere

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede.

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede. HH, d. 21. juli 2010 Den nye bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Udvalgte paragraffer med 3F s kommentarer. Hvor bestemmelserne i den nye bekendtgørelse er en videreførelse fra den tidligere

Læs mere

Arbejdsmiljølov. MED-aftale Jan Kahr. Konsulent, FTF. MED-aftale og Arbejdsmiljølov. Myndighed. Tilsyn.

Arbejdsmiljølov. MED-aftale Jan Kahr. Konsulent, FTF. MED-aftale og Arbejdsmiljølov. Myndighed. Tilsyn. Arbejdsmiljølov og MED-aftale Jan Kahr Konsulent, FTF jaka@ftf.dk 33 36 88 43 Myndighed Tilsyn Organisering Overtrædelser Konsekvens MED-aftale Partssystemet Partssystemet Aftale Forelæggelse centalt Faglig

Læs mere

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Side 75 BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Indledning Til brug for de regioner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse og

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for

Vejledning om retningslinjer for Inspirationsnotat nr. 9a til arbejdet i MED-Hovedudvalg 9. november 2009 Vejledning om retningslinjer for APV-handlingsplaner Alle arbejdspladser skal lave en arbejdspladsvurdering (APV) mindst hver tredje

Læs mere

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik INDHOLD FORORD 2 VISION 3 ALLERØD KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG 4 ALLERØD KOMMUNES MED-AFTALE 5 FORMÅL 5 HVAD KAN MED-UDVALGET TAGE STILLING TIL? 5 INFORMATION

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet 4. DELTAGELSE I dette afsnit beskrives sikkerhedsrepræsentanternes deltagelse og inddragelse i arbejdsmiljøarbejdet samt hvilke forhold, der har betydning for en af deltagelse. Desuden belyses deltagelsens

Læs mere

Retningslinjer for stress Ballerup kommune 25.11.2008. Hans Hvenegaard. TeamArbejdsliv. hhv@teamarbejdsliv.dk

Retningslinjer for stress Ballerup kommune 25.11.2008. Hans Hvenegaard. TeamArbejdsliv. hhv@teamarbejdsliv.dk Retningslinjer for stress Ballerup kommune 25.11.2008 Hans Hvenegaard TeamArbejdsliv hhv@teamarbejdsliv.dk Baggrunden for stressaftalen Arbejdsmarkedets parter i EU: Stressaftale 2004 DK kommunale parter:

Læs mere

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet Side 1 Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet KL Sundhedskartellet Side 2 Indledning Til brug for de kommuner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse

Læs mere

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets HAMU Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets øverste arbejdsmiljøorgan. Hovedarbejdsmiljøudvalget er en vigtig aktør, da det

Læs mere

Nye arbejdsmiljøregler

Nye arbejdsmiljøregler Nye arbejdsmiljøregler Præsentation Definitioner Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Krav til en årlig arbejdsmiljødrøftelse Uddannelse Gerne med spørgsmål undervejs Præsentation CRECEA landsdækkende,

Læs mere

I det følgende gives en gennemgang af AMO-bekendtgørelsens 20-24 punkt for punkt.

I det følgende gives en gennemgang af AMO-bekendtgørelsens 20-24 punkt for punkt. Bilag 9: Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse De centrale parters fælles vejledning om organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejde i staten. - organisering og samarbejde

Arbejdsmiljøarbejde i staten. - organisering og samarbejde Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde September 2010 Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde September 2010 Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Arbejdsmiljøet et fælles ansvar I socialforvaltningen har vi hver især et ansvar for at tage vare på egen trivsel og arbejdsmiljø. Derudover er det et fælles ansvar for

Læs mere

BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE

BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE Side 61 BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE Dette bilag er de centrale parters fælles vejledning om aftale

Læs mere

Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg. oao.dk

Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg. oao.dk Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg oao.dk 1 Kære MED-repræsentant Din opgave er at være med til at sikre, at alle medarbejdere kan få medindflydelse og medbestemmelse på deres arbejdsforhold.

Læs mere

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 2. dag - Modul 1A Samarbejdssystem Ansættelse Frokost (kl. 12.30-14) Løn Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Samarbejdssystem September 2015 10-09-2015 SIDE

Læs mere

Hvad kan du bruge Arbejdstilsynet til?

Hvad kan du bruge Arbejdstilsynet til? F O A f a g o g a r b e j d e Hvad kan du bruge Arbejdstilsynet til? Denne Kort & Godt pjece henvender sig til dig som medlem af FOA. Pjecen informerer om: n Hvad Arbejdstilsynet kan. n Hvilken rolle,

Læs mere

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Delpolitik i henhold til den overordnede personalepolitik om Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Forebyggelse Syddjurs Kommune vil være kendt

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune 1. Indledning 2. Formål Det er Gentofte Kommunes ambition, at vi i fællesskab fastholder og udvikler et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor trivsel og

Læs mere

Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen

Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen Så er det igen blevet tid til valg til MED- og sikkerhedsorganisationen! Nu skydes valghandlingen for valgperioden 1. januar 2011 31. december 2013 i gang. I

Læs mere