Møde 20. august 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde 20. august 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3"

Transkript

1 Økonomiudvalg Referat Møde 20. august 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Karin Houmann og Martin Hulgaard deltog ikke i punkterne Mødet hævet kl Pkt. Tekst Side 102 Likviditet og resultater pr. 31. juli Økonomiudvalget, budgetopfølgning pr. 1. juli Budgetopfølgning / forventet regnskab pr. 1. juli Struer Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni Budget , Økonomiudvalget Budget , hele kommunen - aktuel status Humlum Dagtilbud - ny bygning Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Struer Kommune, Uddannelsescenter Holstebro og 3F Holstebro Midler til analyse og udviklingsplan for Struer bymidte og havn Valgdeltagelse Struer Boligselskab søger om fritagelse for at dispositionsfonden dækker lejetab 22

2 Indholdsfortegnelse 113 Holstebro-Struer Lystbådehavns regnskab for Orientering: Holstebro-Struer Trafikhavns regnskab for Kvartalsoversigt vedr. det specialiserede socialområde 2. kvartal Arbejdsmiljøredegørelsen Orientering: Forsikringer - statusrapport 2012 fra Willis Orientering 32 Økonomiudvalg, 20. august 2013 Side 2

3 Ø Likviditet og resultater pr. 31. juli 2013 Bilag Likviditet og resultater pr. 31. juli 2013 Sagsfremstilling Økonomi og Løn sender Likviditet og resultater pr. 31. juli 2013 til orientering for økonomiudvalget. Beslutning Til efterretning. Økonomiudvalg, 20. august 2013 Side 1

4 Ø Økonomiudvalget, budgetopfølgning pr. 1. juli 2013 Resumé Budgetopfølgning pr. 1. juli 2013 er nu gennemført. Bilag Bilag 1 oversigt Bilag 2, Løn og selvf., forventet resultat Bilag 3, Udgifter uden overførsel Bilag 4, Konto 7 og 8 Administrationen sender sagen til behandling i økonomiudvalget. Sagsfremstilling De forventede afvigelser til oprindeligt og korrigeret budget 2013 er opgjort til: Hele kr. Løn og selvforvaltning (bilag 2) Opr. budget Korr. budget Forventet Afvigelse til regnskab korr. budget Afvigelse til opr. budget Udgifter uden overførsel (serviceudgifter) (bilag 3) Serviceudgifter i alt Økonomiudvalget i alt Negative beløb = merudgifter Genbevillingen fra 2012 (løn og selvforvaltning) som er behandlet på byrådsmødet den 30. april 2013, er indregnet i det korrigeret budget. Inddragelse af uforbrugte 2012 driftsbevillinger som er behandlet på byrådsmødet den 25. juni 2013, er indregnet i det korrigerede budget. Nærmere specifikationer fremgår af bilag 1, 2, 3 og 4. Afvigelser i forhold til oprindeligt budget Sanktionslovgivningen relaterer sig til mer-/mindreudgifter i forhold til oprindeligt vedtaget budget 2013 for serviceudgifterne (servicerammen). Derfor oplyses om afvigelse til oprindeligt budget. Økonomiudvalg, 20. august 2013 Side 2

5 En positiv afvigelse betyder, at der er overskud på Servicerammen. Imidlertid er det ikke nok at se isoleret på de enkelte udvalg. Der foretages løbende omplaceringer mellem udvalgene - f.eks. fra Den Centrale Lønpulje under økonomiudvalget til afdelinger og institutioner under de forskellige fagudvalg. Afvigelser til korrigeret budget Her vises forventede afvigelser til det korrigerede budget, som består af oprindeligt vedtaget budget, genbevilling af uforbrugte bevillinger fra året før, merbevillinger og omplaceringer. Der er her tale om en bevillingsmæssig sammenligning. Renter, tilskud, udligning, skatter, lån, balanceforskydninger mv. (bilag 4) Alt i alt ventes der et resultat på konto 7 og 8, der netto er 5,4 mio. kr. bedre end det korrigerede budget. Beløbet dækker over flere modsat-rettede udsving. Se vedlagte bilag 4. Beslutning Økonomiudvalget godkendte budgetopfølgningen. Økonomiudvalg, 20. august 2013 Side 3

6 Ø Budgetopfølgning / forventet regnskab pr. 1. juli 2013 Bilag Bilag 1. Forventet regnskab 2013 Bilag 2. Løn og selvforvaltning Bilag 3. Udvalgsoversigter Bilag 4. Budgetopfølgning juli, hele kommunen Administrationen indstiller, at byrådet tager resultatet af budgetopfølgning pr. 1. juli 2013 til efterretning. Sagsfremstilling Budgetopfølgningen pr. 1. juli 2013 er nu gennemført i forhold til de seks fagudvalg og økonomiudvalget. På baggrund heraf er udarbejdet forventet regnskab Forventet regnskab 2013 ser i hovedtræk således ud: Mio. kr. Opr. budget 2013 Revideret budget 2013 Forventet regnskab 2013 Skattefinansieret drift 6,6-5,2 12,4 Skattefinansieret anlæg -29,9-32,2-32,2 Kommunale ældreboliger 3,6 1,4 1,4 Jordforsyning 2,2 0,9 0,9 Forsyningsvirksomhed, drift og 0,7 0,8 0,8 anlæg Låneoptagelse 16,0 21,6 21,6 Afdrag på lån -14,4-14,4-14,0 Balanceforskydninger i øvrigt 2,4-6,2-9,2 Ændring forbrug af likvide aktiver -12,8-33,3-18,3 Likviditet ved årets start 77,5 127,5 127,5 Forventet likviditet ultimo ,7 94,2 109,2 Kolonnen "Revideret budget 2013" viser summen af oprindeligt vedtaget budget, merbevillinger og omplaceringer, genbevilling af 2012 bevillinger samt forventet bevillingsoverførsel til Det forventes således, at regnskabsåret 2013 vil slutte med en likviditet på 109,2 mio. kr. Heraf udgør forventet overførsel af uforbrugte midler fra 2013 til 2014, 77,7 mio. kr. Se Bilag 1 med flere detaljer. Bilag 2 viser afdelinger og institutioners indmeldte skøn over forventet resultat i på Løn og Selvforvaltning. Af bilaget fremgår, at overførslen af uforbrugte budgetmidler (serviceudgifter) forventes at blive på 34,7 mio. kr. Det er 25,9 mio. kr. mindre end for Nedskrivningen af lønbudgetterne med 6,0 mio. kr. forventes at reducere Økonomiudvalg, 20. august 2013 Side 4

7 overførslen til således at der nu i resultatopgørelsen regnes med en overførsel på 54,6 mio. kr. Resultatet af de enkelte fagudvalgs og økonomiudvalgets budgetopfølgning i oversigtsform kan ses i Bilag 3. Ønskes detailoversigter fra udvalgenes behandling af budgetopfølgningen, kan disse rekvireres i Økonomi og Løn. Kravet om budgetoverholdelse for at undgå en økonomisk sanktion relaterer sig til de af staten definerede serviceudgifter. Bilag 4 er en samlet oversigt for hele kommunen. Heri kan ses, at der efter anden budgetopfølgning i 2013 ventes, at serviceudgifterne bliver godt 4,7 mio. kr. mindre end oprindeligt vedtaget budget. Bilag 3 og 4 viser to vinkler på budgetopfølgningen: 1. Afvigelser i forhold til oprindeligt budget Sanktionslovgivningen relaterer sig til mer-/mindreudgifter i forhold til oprindeligt vedtaget budget 2013 for serviceudgifterne (servicerammen). Derfor oplyses om afvigelse til oprindeligt budget. 2. Afvigelser til korrigeret budget Her vises forventede afvigelser til det korrigerede budget, som består af oprindeligt vedtaget budget, genbevilling af uforbrugte bevillinger fra året før, merbevillinger og omplaceringer. Der er her tale om en bevillingsmæssig sammenligning. Beslutning Økonomiudvalget indstiller, at byrådet tager resultatet af budgetopfølgning pr. 1. juli 2013 til efterretning. Økonomiudvalg, 20. august 2013 Side 5

8 Ø Struer Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni 2013 Bilag Struer Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni 2013 Administrationen indstiller, at byrådet godkender Struer Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni Sagsfremstilling I forbindelse med den kommunale økonomiaftale for 2011 blev det aftalt mellem regeringen og KL, at kommunerne fremover skal aflægge et halvårsregnskab som omfatter perioden fra den 1. januar til den 30. juni. Halvårsregnskabet aflægges af økonomiudvalget til byrådet og skal i kort form være ledsaget af bemærkninger om kommunens forventede årsregnskab for det pågældende år. Det er kun det udgiftsbaserede regnskab, der løbende skal kontrolleres og afstemmes. Dette skyldes, at der alene er fokus på budget- og bevillingsoverholdelse. Kommunens aktiver og passiver skal således ikke medtages i halvårsregnskabet. Det kan oplyses, at forventet resultat i henhold til halvårsregnskabet er identisk med resultatet af budgetopfølgningen. Regnskabet skal ikke revideres. Halvårsregnskabet omfatter de to obligatoriske oversigter: Regnskabsopgørelse Regnskabsoversigt Se vedhæftede bilag. Regnskabsopgørelsen skal ligesom regnskabsopgørelsen i forbindelse med årsregnskabet i en kortfattet form vise kommunens udgifter og indtægter og give en overordnet præsentation af halvårsregnskabet opgjort pr. 30. juni og det forventede årsresultat sammenholdt med det budgetterede. Regnskabsoversigten er den regnskabsmæssige parallel til budgettets bevillingsoversigt, dvs. den skal vise det forventede årsregnskab på bevillingsniveau (pr. udvalg). Regnskabsoversigten skal gøre det muligt at sammenholde årsbudgettets bevillingsposter og de i 1. halvår afgivne tillægsbevillinger med det forventede regnskab. Beslutning Økonomiudvalg, 20. august 2013 Side 6

9 Økonomiudvalget indstiller, at byrådet godkender Struer Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni Økonomiudvalg, 20. august 2013 Side 7

10 S Budget , Økonomiudvalget Resumé På dette møde behandles følgende elementer af budgettet: Bilag 1, Budgetændringer, nuværende serviceniveau (serviceudgifter) Bilag Bilag 1, Serviceudgifter Administrationen sender sagen til behandling i økonomiudvalget med anmodning om stillingtagen til det fremsendte. Sagsfremstilling Budgetændringer - serviceudgifter, ekskl. løn og selvforvaltning På vedlagte oversigt (bilag 1) er nyt forslag markeret med gult. Ved merudgifter - er det for at holde rammen - nødvendigt at finde kompenserende besparelser indenfor udvalgets område. Der kan her indgå såvel strukturelle besparelser som ramme-/øvrige besparelser. Beslutning Økonomiudvalget fremsender budgetændringer til prioritering på byrådets budgetseminar. Økonomiudvalg, 20. august 2013 Side 8

11 P Budget , hele kommunen - aktuel status Bilag Bilag Forventet resultat Bilag 1.2. Forudsætninger - indlagt før seminar Bilag 1.3. Driftsbalanceberegning Bilag 2.1. Beregning af skatter Bilag 2.2. Generelle tilskud Bilag 3. Udvalgenes driftsændringer Bilag 4. Investeringsoversigt Bilag 6.1. Økonomiudvalgets forslag Bilag 6.2. Teknik- og Miljøudvalgets forslag Bilag 6.3. Socialudvalgets forslag Bilag 6.4. Børne- og Udd.udv. forslag Bilag 6.5. Kultur- og Fritidsudv. forslag Bilag 6.6. Sundhedsudv. forslag Administrationen sender sagen til behandling i økonomiudvalget med anmodning om stillingtagen til punkt 6. Forslag til prioritering. De øvrige punkter er til orientering. Sagsfremstilling Budgetarbejdet blev igangsat i marts 2013 med vedtagelse af Budgetdirektiv Forud for budgetseminaret gives hermed en aktuel status over kommunens forventede økonomi mv. i budgetårene Forventet resultat Bilag 1.1, aktuel resultatopgørelse baseret på statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2014 vedlægges til orientering. Resultatet af budgetopfølgning pr. 1. juli er indregnet. Herudover kan der stadig være budgetmæssige hængepartier, som ikke er på plads. Det kan oplyses, at der forlods som forudsætning for det videre budgetarbejde er indarbejdet en række reduktionsforslag mv. i forventet resultat. Se vedhæftede Bilag 1.2. Fra og med budget 2014 er der jf. budgetloven fastsat et krav om, at kommunerne i årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag skal have overskud på den løbende drift. Der skal være overskud på Driftsbalancen i hvert enkelt år. Se beregning herfor i Bilag 1.3. Såfremt der inden mødet konstateres større afvigelser i forhold til den her vedlagte resultatopgørelse - udleveres en ny på mødet. Til orientering. Økonomiudvalg, 20. august 2013 Side 9

12 2. Skatter og generelle tilskud På nuværende tidspunkt indregnes skatter og generelle tilskud med udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Provenuet af skatter og generelle tilskud skal ses i sammenhæng. Stiger skatteindtægterne, modregnes ca. 91 % i de generelle tilskud. Se Bilag 2.1, beregning af skatter og Bilag 2.2, generelle tilskud. Beløbene er indarbejdet i budgetforslaget. På mødet vil der blive redegjort for forskellige forhold vedrørende udviklingen i kommunens indtægtsside. Til orientering. 3. Serviceudgifter, overførsler samt forsyningsvirksomhed 3.1. Serviceudgifter I henhold til Budgetdirektiv 2014 er budgetrammen som udgangspunkt - det budget 2014, der er opført i 2013-budgettet - fremskrevet med pris- og lønstigninger i henhold til KL s udmelding og korrigeret for byråds- og økonomiudvalgsbeslutninger siden vedtagelsen af budget Ved merudgifter er det for at overholde rammen nødvendigt at finde kompenserende besparelser indenfor udvalgets område. Dog er enkelte udgiftsområder undtaget dette f.eks. budgetændringer vedrørende el, vand og varme, som finansieres af kassebeholdningen. Bilag 3. viser udvalgenes budgetændringer og finansieringen heraf. I ændringsbeløbene indgår tilpasning af budgetterne vedrørende konsekvens af forventede ændringer i folketallet (demografi). Se herefter i afsnit Konsekvens af forventede ændringer i folketallet I henhold til Budgetdirektiv 2014 fremskrives udgifterne på de tre store udgiftsområder fra 2014 til 2017 med den i henhold til Struer Kommunes befolkningsprognose forventede befolkningsudvikling. Den/det ved fremskrivningen beregnede stigning/fald i udgifterne optages i budgettet på en særskilt konto benævnt: Økonomisk konsekvens af forventede ændringer i folketallet. Efterfølgende omplacering af de her optagne beløb besluttes af økonomiudvalget. Efter indarbejdelse af de beregnede ændringer vil der i budgettet være afsat følgende beløb: kr Folkeskoler Børnepasning Ældreområdet / sundhed I alt Negative beløb er mindreudgifter - positive beløb er merudgifter Til orientering. Økonomiudvalg, 20. august 2013 Side 10

13 3.3. Overførsler mv. I henhold til Budgetdirektiv 2014 indarbejdes forventede mer- og mindreudgifter i budgetforslaget. På nuværende tidspunkt er der indarbejdet følgende ændringer: Udvalg, kr Socialudvalget Sundhedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget I alt, netto Negative beløb er mindreudgifter - positive beløb er merudgifter Området er ikke med i servicerammen. Til orientering. 3.4 Forsyningsvirksomhed Omfatter i Struer Kommune kun hovedkonto 01, Affaldshåndtering. I resultatopgørelsen er indregnet følgende ændringer til budgettet: kr Affaldshåndtering Negative beløb er mindreudgifter - positive beløb er merudgifter Området er ikke med i servicerammen. Til orientering. 4. Investeringsoversigt Bilag 4 er en aktuel investeringsoversigt. Beløbene er indarbejdet i budgetforslaget. Til orientering. 5. Kvalitetsfondstilskud Med henblik på at løfte de fysiske rammer for børn og unge på dagtilbuds-, folkeskoleog ældreområdet samt vedrørende idrætsfaciliteter målrettet børn og unge, er der etableret en kvalitetsfond på i alt 22 mia. kr. til statslig medfinansiering af kommunale investeringer i perioden Fra 2014 indgår kvalitetsfondstilskuddet i bloktilskuddet. De hidtidige krav om kommunal medfinansiering samt deponering af uforbrugte midler ophæves med virkning fra. 1. januar Forslag til prioritering Økonomiudvalg, 20. august 2013 Side 11

14 Udvalgenes forslag til udvidelses- og reduktionsblokke sendes til behandling i økonomiudvalget. Se: Bilag 6.1 Økonomiudvalgets forslag Bilag 6.2 Teknik- og Miljøudvalgets forslag Bilag 6.3 Socialudvalgets forslag Bilag 6.4 Børne- og Uddannelsesudvalgets forslag Bilag 6.5 Kultur- og Fritidsudvalgets forslag Bilag 6.6 Sundhedsudvalgets forslag Beløbene er ikke indarbejdet i budgetforslaget. Økonomiudvalget anmodes om stillingtagen til, om forslagene, jfr. bilag skal videre til prioritering i byrådet. 7. Lånepuljer for 2014 Økonomi- og Indenrigsministeriet har i brev af 28. juni 2013 udmeldt forskellige lånemuligheder: 1. En lånepulje på 650 mio. kr. til investeringer på kvalitetsfondsområderne primært målrettet kommuner i en økonomisk og likviditetsmæssig vanskelig situation. Ansøgning skulle være Indenrigs- og Sundhedsministeriet i hænde den 6. august. Der er den 6. august 2013 sendt en ansøgning om lånedispensation til investeringer på daginstitutionsområdet på 9,1 mio. kr. 2. En lånepulje på 200 mio. kr. til investeringer med dokumenteret effektiviseringspotentiale. Ansøgningsfrist var den 6. august. Der er ikke søgt om andel i lånepuljen. 3. En lånepulje på 500 mio. kr. til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner. Låneadgang vil i praksis blive meddelt med en maksimal løbetid på 10 år og uden afdragsfrihed. Ansøgningsfristen var den 6. august og der er søgt om et lånebeløb på 8 mio. kr. 4. Lånedispensation for 2014/15 til erhvervelse af ejendomme med henblik på videresalg til opførelse af vindmøller. Der er i hvert af årene afsat 50 mio. kr. Ansøgningsfrist var den 6. august. Der er ikke søgt om andel i lånepuljen. 5. Lånedispensation for 2014/15 til udbredelse af bredbånd og mobildækning i udkantsområder. Der er afsat 50 mio. kr. Ansøgningsfrist var den 6. august. Der er ikke søgt om andel i lånepuljen. 6. Lånepulje på 200 mio. kr. til det ordinære anlægsområde. Ansøgning skulle være Økonomi- og Indenrigsministeriet i hænde den 6. august. Struer Kommune har den 6. august 2013 søgt om en andel heri på 11,5 mio. kr. til finansiering af forskellige projekter, der ligger som forslag til prioritering. Økonomiudvalg, 20. august 2013 Side 12

15 7. En særlig lånepulje på 150 mio. kr. til fremme af fagligt begrundede offentligeprivate samarbejdsprojekter (OPP/OPS) med effektiviseringsaspekter. Ansøgning skal være Økonomi- og Indenrigsministeriet i hænde den 15. august Der er ikke søgt om andel i lånepuljen. Bilag 7. viser Struer Kommunes lånerammeberegning. Beløb omfattet af lånerammen er indarbejdet i budgetforslaget. Til orientering. 8. Særtilskud Økonomi- og Indenrigsministeriet har i brev af 28. juni 2013 udmeldt forskellige muligheder for ansøgning om særtilskud: 1. Tilskud efter 16 til særlig vanskeligt stillede kommuner. Ansøgning skal så fyldestgørende som muligt beskrive kommunens forventede økonomiske situation med fokus på, i hvilken henseende kommunen opfattes som vanskeligt stillet eller på anden vis aktuelt står i en særlig vanskelig situation i Ansøgningsfristen var 6. august. Ansøgning om tilskud er efter aftale med borgmesteren sendt den 6. august. 2. Tilskud efter 17 til kommuner, som i visse dele af kommunen har en høj andel af borgere med sociale problemer. Ansøgningsfrist var 6. august. Ansøgning vedrørende problematikker i Ådalen og Engen (tidligere Grønnedal) er sendt den 6. august. 3. Udviklingspartnerskaber et begrænset antal kommuner har mulighed for at indgå aftale med Økonomi- og Indenrigsministeriet om et udviklingspartnerskab, hvor der i 3-4 år modtages tilskud fra den generelle særtilskudspulje eller den sociale særtilskudspulje (og evt. i kombination) afhængigt af partnerskabsaftalernes konkrete indhold og sigte. Ansøgningsfrist var 6. august og Struer Kommune har ikke søgt. 4. Ramme på 250 mio. kr. til skatteforhøjelser nogle kommuner har mulighed for en vis tilpasning af skatten. Ansøgningsfristen er 4. september De kommuner der får del i rammen vil være fritaget for den individuelle sanktion. Hvis der i alle kommuner under ét sker en skatteforhøjelse, vil der ske en modgående regulering af bloktilskuddet svarende til overskridelsen. Den vil ramme alle kommuner kollektivt. 5. Tilskud til skattenedsættelser i 2014 for at skabe plads til ovennævnte skatteforhøjelser for kommunerne under ét forudsættes det, at andre kommuner sætter skatten ned svarende til i alt 250 mio. kr. Der er etablereret en tilskudspulje, som delvis dækker kommunens provenutab ved en skattenedsættelse således: I 2014 dækkes 75 % af provenutabet, 50 % i 2015 og i 2016 og %. Til orientering. Beslutning Økonomiudvalg, 20. august 2013 Side 13

16 Økonomiudvalget godkendte, at forslagene, jfr. bilag skal videre til prioritering på budgetseminaret, dog udtages i bilag 6.1 B&O Innovation Camp, som finansieres inden for Økonomiudvalgets egen ramme. De øvrige punkter blev taget til efterretnnig. Økonomiudvalg, 20. august 2013 Side 14

17 P Humlum Dagtilbud - ny bygning Resumé Der har været afholdt licitation vedr. bygning af ny daginstitution i Humlum. Der er i budgettet afsat kr. til en ny daginstitution i Humlum og licitationsresultatet blev kr. Der mangler altså kr. i forhold til det beløb der er afsat i budgettet. Der kan iflg. Jørn B. Ladekjær, Teknisk drift og anlæg findes besparelser i projektet på små kr. Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller (12. august 2013) til Byrådet, at der bevilges yderligere kr. fra kvalitetsfondsmidlerne for 2014 til Humlum Dagtilbud. Poul Kjær Nielsen og Steen Jakobsen (V) tager forbehold. Økonomi Økonomi og Løn kan oplyse, at en eventuel merudgift vil kunne finansieres i 2014 af de afsatte kvalitetsfondsmidler. I givet fald skal sagen videre til behandling i Byrådet. Beslutning Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at der bevilges yderligere kr. fra kvalitetsfondsmidlerne for 2014 til Humlum Dagtilbud. Økonomiudvalg, 20. august 2013 Side 15

18 A Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Struer Kommune, Uddannelsescenter Holstebro og 3F Holstebro Bilag Partnerskabsaftale Struer Kommune Administrationen indstiller, at Partnerskabsaftalen godkendes med ikrafttræden pr. 1. september Sagsfremstilling Struer Kommune har haft møde med Dansk Byggeri, hvor det blev drøftet at indgå en partnerskabsaftale, der skal bidrage til, at flere unge i Struer Kommune, der begynder uddannelse indenfor byggefagene, finder en praktikplads. Partnerskabsaftalen indgås mellem Dansk Byggeri, 3F Holstebro, Ungdommens Uddannelsescenter og Struer Kommune. Det regionale beskæftigelsesråd har peget på, at kommende store anlægsprojekter, specielt indenfor det offentlige i vores del af regionen vil øge behovet for kvalificeret arbejdskraft indenfor bygge- og anlægsbranchen i de kommende år. Formålet med partnerskabsaftalen vil være: 1. Praktikpladssamarbejde om: a. Praktikpladser til flest mulige fra Struer Kommune, på Uddannelsescenter Holstebro samt øvrige tekniske skoler, som udbyder grundforløb, der kan føre til en uddannelse indenfor områder Dansk Byggeri repræsenterer. 2. Samarbejde der kan styrke jobmuligheder indenfor byggebranchen for unge ledige svende der: a. Er interesserede i at arbejde indenfor bygge- og anlægsområdet, og som har været ledige i maximalt et halvt år efter endt uddannelse. 3. Øget fokus på de faglige uddannelser i folkeskolerne i Struer Kommune i forhold til: a. Formidlingen af mulighederne indenfor de faglærte uddannelser tidligt og løbende i folkeskoleforløbet. b. Oplysningsarbejde om vigtigheden af praktikpladssøgning for kommende elever på teknisk skole i samarbejde med udskolingen. Det er endvidere formålet i fællesskab at afprøve, om der kan laves en tværgående indsats, til gavn for kvalitet og gennemførelsesfrekvens i erhvervsuddannelserne og som samtidig øger beskæftigelsesfrekvensen blandt unge. Ovenstående skal medvirke til, Økonomiudvalg, 20. august 2013 Side 16

19 At skaffe praktikpladser til flest mulige unge, der afslutter grundforløbet i perioden, således at de senest efter 8 uger opnår praktikplads At alle unge nyuddannede svende, der er ledige, skal indenfor seks måneder tilbydes mindst en jobsamtale på en af Dansk Byggeris virksomheder At øge fokus på de faglige uddannelser i folkeskolen. Partnerskabsaftalen skal følges op af konkrete indsatser, og der er aftalt at fokusere på at videreudvikle allerede igangsatte initiativer. Jobcenter Struer varetager sekretariatsfunktionen vedr. partnerskabsaftalen. Beslutning Indstilles til Byrådet, at Partnerskabsaftalen tiltrædes med ikrafttræden pr. 1. september Økonomiudvalg, 20. august 2013 Side 17

20 P Midler til analyse og udviklingsplan for Struer bymidte og havn Resumé I dialog med Realdanania er Struer Kommune blevet tilbudt Realdanias medvirken ved udviklingen af Struer by og havn. Realdania dækker 50% af udgifterne til udarbejdelse af analyser og forundersøgelser - et arbejde der samlet beløber sig til 1½ mio. kr. Administrationen indstiller, at der omprioriteres kr. til projektbeskrivelse og ansøgning - af de til projektet "Havnen og Byen" allerede frigivne midler. Sagsfremstilling Udarbejdelsen af plangrundlaget for Struer by og havns fortsatte udvikling kvalificeres væsentligt ved Realdania medvirken. Som rådgivere på opgaven er valgt Dansk Bygningsarv og Gehl Architects. Opgaven vil primært bestå i en analyse af stedets kvaliteter og muligheder. En kortlægning af de potentialer byen og havnen skal bygge den senere mere konkrete planlægning og arealudvikling på. Analysen vil afdække byrum og forbindelser i bymidte og på de umiddelbare havnearealer ud fra tre perspektiver: Det fysiske perspektiv med fokus på bygninger, rum, forløb og forbindelser Det sociale perspektiv med fokus på byliv, brugere, funktioner og aktører Det usynlige/immaterielle perspektiv med fokus på sansninger, fortællinger og historien. Kortlægningen har fokus på eksisterende forhold og udvikling i forhold til demografi, bosætning, infrastruktur, klimaforandringer, kultur, uddannelse, handelsliv, erhvervsliv, turisme og arbejdspladser. Der ses både på Struer by, kommune og region og på aktuelle trends regionalt og globalt, der har indflydelse på Struers udvikling. Hvordan kan havnen og bymidten understøtte Struers strategiske position og udvikling? Hvilke steder, byrum, forbindelser og funktioner har særligt potentiale som katalysatorer i udviklingen? Hvilke potentialer og udfordringer er der i de fysiske strukturer og naturen, de sociale og kulturelle lag og i de enkelte steders historiske og usynlige lag? Samlet vil dette give en helhedsforståelse af bymidten og havneområdet. Resultatet er en samlet kortlægning og analyse af området med vurdering af kvaliteter og transformationspotentialer, herunder afgrænsning af udviklingsområdet og udpegning af indsatsområder, herunder evt. klimaudfordringer. Økonomi Økonomiudvalg, 20. august 2013 Side 18

21 Økonomi og Løn kan oplyse, at der er frigivet kr. til projektet "Havnen og Byen". På nuværende tidspunkt er der ikke afholdt udgifter i projektet. De kr. vil kunne finansieres af disse allerede frigivne midler. Sagen sendes til behandling i byrådet. Beslutning Indstilles til Byrådet at der sendes ansøgning til Realdania og at der omprioriteres kr. til projektbeskrivelse og ansøgning - af de til projektet "Havnen og Byen" allerede frigivne midler. Økonomiudvalg, 20. august 2013 Side 19

22 A Valgdeltagelse Resumé Økonomiudvalget drøftede (22. januar 2013, pkt. 10) hvordan vi som kommune kan understøtte eller øge valgdeltagelsen blandt unge førstegangsvælgere. Anledningen er at SF har henvendt sig med et forslag om udsendelse af en "valgpakke" til samtlige førstegangsvælgere i kommunen med oplysning og vejledning om KV 2013 samt de opstillede partiers valgfoldere. Økonomiudvalget besluttede Bilag at der ikke udsendes politisk valgmateriale, men der henvises til partiernes hjemmesider at byrådet medio 2013 forelægges forslag til kommunens rolle og eventuelle indsats i forhold til førstegangsvælgere. Præsentation af kampagne til kommuner Administrationen indstiller, at der udarbejdes en valgavis til alle husstande, samt til uddeling på uddannelsesinstitutioner og på valgmøder. Sagsfremstilling KL står bag en bred vifte af tiltag, som sætter fokus på kommunalvalget, og som ikke mindst sigter mod at styrke valgdeltagelsen. KL s initiativer inkluderer en landsdækkende kampagne, som sætter fokus på, hvor vigtigt og let det er at stemme (og brevstemme). Både Danske Kommuner og Momentum sætter i undersøgelser og artikler fokus på kommunalvalget. KL har holdt to inspirationsdage, hvor formålet har været at sætte fokus på, hvordan stemmeprocenten kan øges, og hvordan det bliver let for borgerne - og ikke mindst de unge - at stemme. Økonomi- og indenrigsministeriet, Danske Regioner og KL gennemfører ca. 1. september en landsdækkende kampagne op til KV 2013 med det formål at bidrage til at øge valgdeltagelsen. Kommunerne får en basispakke med kampagneelementer, formentlig et antal roll ups, beach flags, plakater, klistermærker samt et tilskud til et rådhusbanner. Derudover bliver der mulighed for at købe yderligere kampagnemateriale. Beslutning Godkendt at der udarbejdes en valgavis til alle husstande, samt til uddeling på uddannelsesinstitutioner og på valgmøder. Økonomiudvalg, 20. august 2013 Side 20

23 Økonomiudvalg, 20. august 2013 Side 21

24 Ø Struer Boligselskab søger om fritagelse for at dispositionsfonden dækker lejetab Resumé Struer Boligselskab ansøger 24. juni 2013 om kommunens godkendelse af, at Afdeling 1, Voldgade/Ølbyvej/Solkrogen, fra 1. juli 2013 selv finansierer deres lejetab, så længe dispositionsfondens disponible saldo ligger under 2/3 af minimumsbeløbet. Administrationen indstiller, at Struer Boligselskab meddeles tilladelse til, at tab som følge af lejeledighed i Afdeling 1, Voldgade/Ølbyvej/Solkrogen, ikke dækkes af dispositionsfonden, men af afdelingens egne midler. at tilladelsen gælder fra 1. juli 2013, og indtil dispositionsfonden igen overstiger 2/3 af minimumsbeløbet, dog højst til og med Sagsfremstilling I henhold til 40 i bekendtgørelse om drift af almene boliger mv. er minimumsbeløbet for boligorganisationens dispositionsfond kr. pr. lejemålsenhed. Hvis beløbet er mindre, skal der årligt henlægges 544 kr. pr. lejemålsenhed til fonden. Dispositionsfonden dækker tab som følge af lejeledighed. Hvis dispositionsfonden herved kommer under 2/3 af minimumsbeløbet, kan kommunen godkende, i henhold til 41 i bekendtgørelse om drift af almene boliger mv., at tabet helt eller delvist dækkes af afdelingen. Struer Boligselskab havde pr. 31. december 2012 en dispositionsfondssaldo på kr., svarende til kr. pr. lejemålsenhed. I brev af 24. juni 2013 ansøger Struer Boligselskab om kommunens godkendelse af, at Afdeling 1, Voldgade/Ølbyvej/Solkrogen, fra 1. juli 2013 selv finansierer deres lejetab, så længe dispositionsfondens disponible saldo ligger under 2/3 af minimumsbeløbet. Afdeling 1, Voldgade/Ølbyvej/Solkrogen, har de seneste år haft store lejetab. Posten til tab ved lejeledighed udgjorde kr. i 2011 og kr. i 2012, hvorfor afdelingen har modtaget store beløb fra dispositionsfonden. Afdeling 1, Voldgade/Ølbyvej/Solkrogen, er i øjeblikket ved at gennemføre en større renovering, som løber frem til 2017, hvorefter udgiften til tab ved lejeledighed igen forventes at være moderat. Struer Boligselskab oplyser, at afdelingens relativt store udgifter til tab ved lejeledighed, vil kunne finansieres ved at henlægge mindre til istandsættelse. Boligselskabet vurderer, at afdelingens gode henlæggelser til istandsættelse betyder, at det i en årrække vil være økonomisk forsvarligt at henlægge mindre. Beslutning Indstilles til byrådet Økonomiudvalg, 20. august 2013 Side 22

Møde 4. august 2009 kl. 10:00 i Byrådssalen - ekstraordinært møde

Møde 4. august 2009 kl. 10:00 i Byrådssalen - ekstraordinært møde Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 4. august 2009 kl. 10:00 i Byrådssalen - ekstraordinært møde Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.30 Pkt. Tekst Side 146 Program for budgetseminar 20. - 21.

Læs mere

Møde 20. maj 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4

Møde 20. maj 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4 Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 20. maj 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4 Afbud fra/fraværende: Svend Sønnichsen Mødet hævet kl. 12.35 Pkt. Tekst Side 99 Regnskab 2007 118 100 Likviditet og Resultater

Læs mere

Møde 14. august 2007 kl. 08:30 i mødelokale 4

Møde 14. august 2007 kl. 08:30 i mødelokale 4 Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 14. august 2007 kl. 08:30 i mødelokale 4 Afbud fra/fraværende:martin Merrild forlod mødet kl. 11.15 og deltog ikke i behandlingen af punkterne 240-245. Mødet hævet

Læs mere

2015 BUDGET 201 5-20 1 8

2015 BUDGET 201 5-20 1 8 2015 BUDGET 2015-2018 Forord... 3 1 Generelle bemærkninger... 5 2 Finansiering og balance... 10 3 Grundlaget for budgetlægningen... 13 4 Økonomistyring... 14 Budgetaftale 2015 (16-18)... 17 Hovedoversigt...

Læs mere

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen...

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen... 2014 BUDGET 2014-17 Forord... 3 Generelle bemærkninger... 5 Demografistrategi... 8 Finansiering og balance... 10 Grundlaget for budgetlægningen... 14 Økonomistyring... 15 Budgetaftale 2014 (15-17)... 18

Læs mere

Samtlige kommuner. Budgetlægningen for 2014

Samtlige kommuner. Budgetlægningen for 2014 Samtlige kommuner Sagsnr. 2013-07243 Doknr. 115083 Dato 28. juni 2013 Budgetlægningen for 2014 Til brug for budgetlægningen for 2014 udmeldes hermed det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og tilskud

Læs mere

Samtlige kommuner. Budgetlægningen for 2015

Samtlige kommuner. Budgetlægningen for 2015 Samtlige kommuner Sagsnr. 2014-7428 Doknr. 153446 Dato 30. juni 2014 Budgetlægningen for 2015 Til brug for budgetlægningen for 2015 udmeldes hermed det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og tilskud

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 GENEREL DEL

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 GENEREL DEL MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2014 GENEREL DEL Forsidebilleder: Herning Svømmehal Tjørring skole - læserum HerningCykler.dk Budget 2014 mål, oversigter og bemærkninger Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budget 2013-2016 INDHOLD Forord... 1 Resumé af budgettet... 3 Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 12 3. Driftsvirksomhed... 12 4. Anlægsvirksomhed...

Læs mere

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 1 VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 SAMT BUDGETOVERSLAG FOR ÅRENE 2016-2018 2 3 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 5 Sammendrag af budget... 9 Resultatsopgørelse... 21 Generelle bemærkninger...

Læs mere

Med Budget 2014-17 kan vi realisere det højeste anlægsbudget i Favrskov Kommunes historie.

Med Budget 2014-17 kan vi realisere det højeste anlægsbudget i Favrskov Kommunes historie. Forord Med budgettet udstikker vi hvert år kursen for den økonomiske rejse i de kommende år. Vi bygger videre på de veje, vi har gået på i årene før, og vi planlægger de nye veje, vi skal gå på i de næste

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Borgmesterens forord 3. Kommuneoplysninger 4. Ledelsens påtegning 5. Uafhængig revisors erklæring 6. Ledelsens årsberetning 7

Indholdsfortegnelse. Borgmesterens forord 3. Kommuneoplysninger 4. Ledelsens påtegning 5. Uafhængig revisors erklæring 6. Ledelsens årsberetning 7 Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord 3 Kommuneoplysninger 4 Ledelsens påtegning 5 Uafhængig revisors erklæring 6 Ledelsens årsberetning 7 Befolkningsudvikling 14 sopgørelse og finansieringsoversigt

Læs mere

1. Indledning. 2. Budgetresultatet

1. Indledning. 2. Budgetresultatet GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning Budgettet for 2013 med overslagsårene 2014-2016 vedtages endeligt af kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2012. Bornholms Regionskommunes budget 2013 består af to bøger.

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Hans Østergaard Mødet hævet kl.: 21.55 Pkt. Tekst Side 102 Lyngs Idrætsefterskole 1 103 Sprogcenterrådet 2 104 Reorganisering

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse

Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse Greve Kommune Regnskab 2008 Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Borgmesterens forord 3 Godkendelse/Revisionspåtegning

Læs mere

Møde 18. maj 2011 kl. 13:00 i mødelokale 3

Møde 18. maj 2011 kl. 13:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 18. maj 2011 kl. 13:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 15.30 Kunstudvalget og Bent Birk deltog i pkt. 41 kl. 14.30 Pkt. Tekst Side 32 Orientering

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10

DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10 Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10 Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Torben Jensen (L) x Olaf K. Madsen (L) x

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Bilag til teknisk budget 2014-2017

Bilag til teknisk budget 2014-2017 Bilag til teknisk budget 2014-2017 Indholdsfortegnelse BUDGETLOVEN M.V.... 2 BUDGETTET I TAL... 3 INDTÆGTER...3 DRIFTSUDGIFTERNE... 12 PRIS- OG LØNFREMSKRIVNING AF DRIFTSBUDGETTET... 12 KORREKTIONER PÅ

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus Indholdsfortegnelse Pkt. 1... 3 Meddelelser fra formand/administration. Efterretningssager

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014 BUDGETFORSLAG 2015 OG BUDGETOVERSLAG 2016-18 August 2014 INDHOLD Resumé af budgettet... 1 Resultatopgørelse 2015-18... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 13 3. Driftsvirksomhed...

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere