Møde 20. august 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde 20. august 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3"

Transkript

1 Økonomiudvalg Referat Møde 20. august 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Karin Houmann og Martin Hulgaard deltog ikke i punkterne Mødet hævet kl Pkt. Tekst Side 102 Likviditet og resultater pr. 31. juli Økonomiudvalget, budgetopfølgning pr. 1. juli Budgetopfølgning / forventet regnskab pr. 1. juli Struer Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni Budget , Økonomiudvalget Budget , hele kommunen - aktuel status Humlum Dagtilbud - ny bygning Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Struer Kommune, Uddannelsescenter Holstebro og 3F Holstebro Midler til analyse og udviklingsplan for Struer bymidte og havn Valgdeltagelse Struer Boligselskab søger om fritagelse for at dispositionsfonden dækker lejetab 22

2 Indholdsfortegnelse 113 Holstebro-Struer Lystbådehavns regnskab for Orientering: Holstebro-Struer Trafikhavns regnskab for Kvartalsoversigt vedr. det specialiserede socialområde 2. kvartal Arbejdsmiljøredegørelsen Orientering: Forsikringer - statusrapport 2012 fra Willis Orientering 32 Økonomiudvalg, 20. august 2013 Side 2

3 Ø Likviditet og resultater pr. 31. juli 2013 Bilag Likviditet og resultater pr. 31. juli 2013 Sagsfremstilling Økonomi og Løn sender Likviditet og resultater pr. 31. juli 2013 til orientering for økonomiudvalget. Beslutning Til efterretning. Økonomiudvalg, 20. august 2013 Side 1

4 Ø Økonomiudvalget, budgetopfølgning pr. 1. juli 2013 Resumé Budgetopfølgning pr. 1. juli 2013 er nu gennemført. Bilag Bilag 1 oversigt Bilag 2, Løn og selvf., forventet resultat Bilag 3, Udgifter uden overførsel Bilag 4, Konto 7 og 8 Administrationen sender sagen til behandling i økonomiudvalget. Sagsfremstilling De forventede afvigelser til oprindeligt og korrigeret budget 2013 er opgjort til: Hele kr. Løn og selvforvaltning (bilag 2) Opr. budget Korr. budget Forventet Afvigelse til regnskab korr. budget Afvigelse til opr. budget Udgifter uden overførsel (serviceudgifter) (bilag 3) Serviceudgifter i alt Økonomiudvalget i alt Negative beløb = merudgifter Genbevillingen fra 2012 (løn og selvforvaltning) som er behandlet på byrådsmødet den 30. april 2013, er indregnet i det korrigeret budget. Inddragelse af uforbrugte 2012 driftsbevillinger som er behandlet på byrådsmødet den 25. juni 2013, er indregnet i det korrigerede budget. Nærmere specifikationer fremgår af bilag 1, 2, 3 og 4. Afvigelser i forhold til oprindeligt budget Sanktionslovgivningen relaterer sig til mer-/mindreudgifter i forhold til oprindeligt vedtaget budget 2013 for serviceudgifterne (servicerammen). Derfor oplyses om afvigelse til oprindeligt budget. Økonomiudvalg, 20. august 2013 Side 2

5 En positiv afvigelse betyder, at der er overskud på Servicerammen. Imidlertid er det ikke nok at se isoleret på de enkelte udvalg. Der foretages løbende omplaceringer mellem udvalgene - f.eks. fra Den Centrale Lønpulje under økonomiudvalget til afdelinger og institutioner under de forskellige fagudvalg. Afvigelser til korrigeret budget Her vises forventede afvigelser til det korrigerede budget, som består af oprindeligt vedtaget budget, genbevilling af uforbrugte bevillinger fra året før, merbevillinger og omplaceringer. Der er her tale om en bevillingsmæssig sammenligning. Renter, tilskud, udligning, skatter, lån, balanceforskydninger mv. (bilag 4) Alt i alt ventes der et resultat på konto 7 og 8, der netto er 5,4 mio. kr. bedre end det korrigerede budget. Beløbet dækker over flere modsat-rettede udsving. Se vedlagte bilag 4. Beslutning Økonomiudvalget godkendte budgetopfølgningen. Økonomiudvalg, 20. august 2013 Side 3

6 Ø Budgetopfølgning / forventet regnskab pr. 1. juli 2013 Bilag Bilag 1. Forventet regnskab 2013 Bilag 2. Løn og selvforvaltning Bilag 3. Udvalgsoversigter Bilag 4. Budgetopfølgning juli, hele kommunen Administrationen indstiller, at byrådet tager resultatet af budgetopfølgning pr. 1. juli 2013 til efterretning. Sagsfremstilling Budgetopfølgningen pr. 1. juli 2013 er nu gennemført i forhold til de seks fagudvalg og økonomiudvalget. På baggrund heraf er udarbejdet forventet regnskab Forventet regnskab 2013 ser i hovedtræk således ud: Mio. kr. Opr. budget 2013 Revideret budget 2013 Forventet regnskab 2013 Skattefinansieret drift 6,6-5,2 12,4 Skattefinansieret anlæg -29,9-32,2-32,2 Kommunale ældreboliger 3,6 1,4 1,4 Jordforsyning 2,2 0,9 0,9 Forsyningsvirksomhed, drift og 0,7 0,8 0,8 anlæg Låneoptagelse 16,0 21,6 21,6 Afdrag på lån -14,4-14,4-14,0 Balanceforskydninger i øvrigt 2,4-6,2-9,2 Ændring forbrug af likvide aktiver -12,8-33,3-18,3 Likviditet ved årets start 77,5 127,5 127,5 Forventet likviditet ultimo ,7 94,2 109,2 Kolonnen "Revideret budget 2013" viser summen af oprindeligt vedtaget budget, merbevillinger og omplaceringer, genbevilling af 2012 bevillinger samt forventet bevillingsoverførsel til Det forventes således, at regnskabsåret 2013 vil slutte med en likviditet på 109,2 mio. kr. Heraf udgør forventet overførsel af uforbrugte midler fra 2013 til 2014, 77,7 mio. kr. Se Bilag 1 med flere detaljer. Bilag 2 viser afdelinger og institutioners indmeldte skøn over forventet resultat i på Løn og Selvforvaltning. Af bilaget fremgår, at overførslen af uforbrugte budgetmidler (serviceudgifter) forventes at blive på 34,7 mio. kr. Det er 25,9 mio. kr. mindre end for Nedskrivningen af lønbudgetterne med 6,0 mio. kr. forventes at reducere Økonomiudvalg, 20. august 2013 Side 4

7 overførslen til således at der nu i resultatopgørelsen regnes med en overførsel på 54,6 mio. kr. Resultatet af de enkelte fagudvalgs og økonomiudvalgets budgetopfølgning i oversigtsform kan ses i Bilag 3. Ønskes detailoversigter fra udvalgenes behandling af budgetopfølgningen, kan disse rekvireres i Økonomi og Løn. Kravet om budgetoverholdelse for at undgå en økonomisk sanktion relaterer sig til de af staten definerede serviceudgifter. Bilag 4 er en samlet oversigt for hele kommunen. Heri kan ses, at der efter anden budgetopfølgning i 2013 ventes, at serviceudgifterne bliver godt 4,7 mio. kr. mindre end oprindeligt vedtaget budget. Bilag 3 og 4 viser to vinkler på budgetopfølgningen: 1. Afvigelser i forhold til oprindeligt budget Sanktionslovgivningen relaterer sig til mer-/mindreudgifter i forhold til oprindeligt vedtaget budget 2013 for serviceudgifterne (servicerammen). Derfor oplyses om afvigelse til oprindeligt budget. 2. Afvigelser til korrigeret budget Her vises forventede afvigelser til det korrigerede budget, som består af oprindeligt vedtaget budget, genbevilling af uforbrugte bevillinger fra året før, merbevillinger og omplaceringer. Der er her tale om en bevillingsmæssig sammenligning. Beslutning Økonomiudvalget indstiller, at byrådet tager resultatet af budgetopfølgning pr. 1. juli 2013 til efterretning. Økonomiudvalg, 20. august 2013 Side 5

8 Ø Struer Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni 2013 Bilag Struer Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni 2013 Administrationen indstiller, at byrådet godkender Struer Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni Sagsfremstilling I forbindelse med den kommunale økonomiaftale for 2011 blev det aftalt mellem regeringen og KL, at kommunerne fremover skal aflægge et halvårsregnskab som omfatter perioden fra den 1. januar til den 30. juni. Halvårsregnskabet aflægges af økonomiudvalget til byrådet og skal i kort form være ledsaget af bemærkninger om kommunens forventede årsregnskab for det pågældende år. Det er kun det udgiftsbaserede regnskab, der løbende skal kontrolleres og afstemmes. Dette skyldes, at der alene er fokus på budget- og bevillingsoverholdelse. Kommunens aktiver og passiver skal således ikke medtages i halvårsregnskabet. Det kan oplyses, at forventet resultat i henhold til halvårsregnskabet er identisk med resultatet af budgetopfølgningen. Regnskabet skal ikke revideres. Halvårsregnskabet omfatter de to obligatoriske oversigter: Regnskabsopgørelse Regnskabsoversigt Se vedhæftede bilag. Regnskabsopgørelsen skal ligesom regnskabsopgørelsen i forbindelse med årsregnskabet i en kortfattet form vise kommunens udgifter og indtægter og give en overordnet præsentation af halvårsregnskabet opgjort pr. 30. juni og det forventede årsresultat sammenholdt med det budgetterede. Regnskabsoversigten er den regnskabsmæssige parallel til budgettets bevillingsoversigt, dvs. den skal vise det forventede årsregnskab på bevillingsniveau (pr. udvalg). Regnskabsoversigten skal gøre det muligt at sammenholde årsbudgettets bevillingsposter og de i 1. halvår afgivne tillægsbevillinger med det forventede regnskab. Beslutning Økonomiudvalg, 20. august 2013 Side 6

9 Økonomiudvalget indstiller, at byrådet godkender Struer Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni Økonomiudvalg, 20. august 2013 Side 7

10 S Budget , Økonomiudvalget Resumé På dette møde behandles følgende elementer af budgettet: Bilag 1, Budgetændringer, nuværende serviceniveau (serviceudgifter) Bilag Bilag 1, Serviceudgifter Administrationen sender sagen til behandling i økonomiudvalget med anmodning om stillingtagen til det fremsendte. Sagsfremstilling Budgetændringer - serviceudgifter, ekskl. løn og selvforvaltning På vedlagte oversigt (bilag 1) er nyt forslag markeret med gult. Ved merudgifter - er det for at holde rammen - nødvendigt at finde kompenserende besparelser indenfor udvalgets område. Der kan her indgå såvel strukturelle besparelser som ramme-/øvrige besparelser. Beslutning Økonomiudvalget fremsender budgetændringer til prioritering på byrådets budgetseminar. Økonomiudvalg, 20. august 2013 Side 8

11 P Budget , hele kommunen - aktuel status Bilag Bilag Forventet resultat Bilag 1.2. Forudsætninger - indlagt før seminar Bilag 1.3. Driftsbalanceberegning Bilag 2.1. Beregning af skatter Bilag 2.2. Generelle tilskud Bilag 3. Udvalgenes driftsændringer Bilag 4. Investeringsoversigt Bilag 6.1. Økonomiudvalgets forslag Bilag 6.2. Teknik- og Miljøudvalgets forslag Bilag 6.3. Socialudvalgets forslag Bilag 6.4. Børne- og Udd.udv. forslag Bilag 6.5. Kultur- og Fritidsudv. forslag Bilag 6.6. Sundhedsudv. forslag Administrationen sender sagen til behandling i økonomiudvalget med anmodning om stillingtagen til punkt 6. Forslag til prioritering. De øvrige punkter er til orientering. Sagsfremstilling Budgetarbejdet blev igangsat i marts 2013 med vedtagelse af Budgetdirektiv Forud for budgetseminaret gives hermed en aktuel status over kommunens forventede økonomi mv. i budgetårene Forventet resultat Bilag 1.1, aktuel resultatopgørelse baseret på statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2014 vedlægges til orientering. Resultatet af budgetopfølgning pr. 1. juli er indregnet. Herudover kan der stadig være budgetmæssige hængepartier, som ikke er på plads. Det kan oplyses, at der forlods som forudsætning for det videre budgetarbejde er indarbejdet en række reduktionsforslag mv. i forventet resultat. Se vedhæftede Bilag 1.2. Fra og med budget 2014 er der jf. budgetloven fastsat et krav om, at kommunerne i årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag skal have overskud på den løbende drift. Der skal være overskud på Driftsbalancen i hvert enkelt år. Se beregning herfor i Bilag 1.3. Såfremt der inden mødet konstateres større afvigelser i forhold til den her vedlagte resultatopgørelse - udleveres en ny på mødet. Til orientering. Økonomiudvalg, 20. august 2013 Side 9

12 2. Skatter og generelle tilskud På nuværende tidspunkt indregnes skatter og generelle tilskud med udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Provenuet af skatter og generelle tilskud skal ses i sammenhæng. Stiger skatteindtægterne, modregnes ca. 91 % i de generelle tilskud. Se Bilag 2.1, beregning af skatter og Bilag 2.2, generelle tilskud. Beløbene er indarbejdet i budgetforslaget. På mødet vil der blive redegjort for forskellige forhold vedrørende udviklingen i kommunens indtægtsside. Til orientering. 3. Serviceudgifter, overførsler samt forsyningsvirksomhed 3.1. Serviceudgifter I henhold til Budgetdirektiv 2014 er budgetrammen som udgangspunkt - det budget 2014, der er opført i 2013-budgettet - fremskrevet med pris- og lønstigninger i henhold til KL s udmelding og korrigeret for byråds- og økonomiudvalgsbeslutninger siden vedtagelsen af budget Ved merudgifter er det for at overholde rammen nødvendigt at finde kompenserende besparelser indenfor udvalgets område. Dog er enkelte udgiftsområder undtaget dette f.eks. budgetændringer vedrørende el, vand og varme, som finansieres af kassebeholdningen. Bilag 3. viser udvalgenes budgetændringer og finansieringen heraf. I ændringsbeløbene indgår tilpasning af budgetterne vedrørende konsekvens af forventede ændringer i folketallet (demografi). Se herefter i afsnit Konsekvens af forventede ændringer i folketallet I henhold til Budgetdirektiv 2014 fremskrives udgifterne på de tre store udgiftsområder fra 2014 til 2017 med den i henhold til Struer Kommunes befolkningsprognose forventede befolkningsudvikling. Den/det ved fremskrivningen beregnede stigning/fald i udgifterne optages i budgettet på en særskilt konto benævnt: Økonomisk konsekvens af forventede ændringer i folketallet. Efterfølgende omplacering af de her optagne beløb besluttes af økonomiudvalget. Efter indarbejdelse af de beregnede ændringer vil der i budgettet være afsat følgende beløb: kr Folkeskoler Børnepasning Ældreområdet / sundhed I alt Negative beløb er mindreudgifter - positive beløb er merudgifter Til orientering. Økonomiudvalg, 20. august 2013 Side 10

13 3.3. Overførsler mv. I henhold til Budgetdirektiv 2014 indarbejdes forventede mer- og mindreudgifter i budgetforslaget. På nuværende tidspunkt er der indarbejdet følgende ændringer: Udvalg, kr Socialudvalget Sundhedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget I alt, netto Negative beløb er mindreudgifter - positive beløb er merudgifter Området er ikke med i servicerammen. Til orientering. 3.4 Forsyningsvirksomhed Omfatter i Struer Kommune kun hovedkonto 01, Affaldshåndtering. I resultatopgørelsen er indregnet følgende ændringer til budgettet: kr Affaldshåndtering Negative beløb er mindreudgifter - positive beløb er merudgifter Området er ikke med i servicerammen. Til orientering. 4. Investeringsoversigt Bilag 4 er en aktuel investeringsoversigt. Beløbene er indarbejdet i budgetforslaget. Til orientering. 5. Kvalitetsfondstilskud Med henblik på at løfte de fysiske rammer for børn og unge på dagtilbuds-, folkeskoleog ældreområdet samt vedrørende idrætsfaciliteter målrettet børn og unge, er der etableret en kvalitetsfond på i alt 22 mia. kr. til statslig medfinansiering af kommunale investeringer i perioden Fra 2014 indgår kvalitetsfondstilskuddet i bloktilskuddet. De hidtidige krav om kommunal medfinansiering samt deponering af uforbrugte midler ophæves med virkning fra. 1. januar Forslag til prioritering Økonomiudvalg, 20. august 2013 Side 11

14 Udvalgenes forslag til udvidelses- og reduktionsblokke sendes til behandling i økonomiudvalget. Se: Bilag 6.1 Økonomiudvalgets forslag Bilag 6.2 Teknik- og Miljøudvalgets forslag Bilag 6.3 Socialudvalgets forslag Bilag 6.4 Børne- og Uddannelsesudvalgets forslag Bilag 6.5 Kultur- og Fritidsudvalgets forslag Bilag 6.6 Sundhedsudvalgets forslag Beløbene er ikke indarbejdet i budgetforslaget. Økonomiudvalget anmodes om stillingtagen til, om forslagene, jfr. bilag skal videre til prioritering i byrådet. 7. Lånepuljer for 2014 Økonomi- og Indenrigsministeriet har i brev af 28. juni 2013 udmeldt forskellige lånemuligheder: 1. En lånepulje på 650 mio. kr. til investeringer på kvalitetsfondsområderne primært målrettet kommuner i en økonomisk og likviditetsmæssig vanskelig situation. Ansøgning skulle være Indenrigs- og Sundhedsministeriet i hænde den 6. august. Der er den 6. august 2013 sendt en ansøgning om lånedispensation til investeringer på daginstitutionsområdet på 9,1 mio. kr. 2. En lånepulje på 200 mio. kr. til investeringer med dokumenteret effektiviseringspotentiale. Ansøgningsfrist var den 6. august. Der er ikke søgt om andel i lånepuljen. 3. En lånepulje på 500 mio. kr. til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner. Låneadgang vil i praksis blive meddelt med en maksimal løbetid på 10 år og uden afdragsfrihed. Ansøgningsfristen var den 6. august og der er søgt om et lånebeløb på 8 mio. kr. 4. Lånedispensation for 2014/15 til erhvervelse af ejendomme med henblik på videresalg til opførelse af vindmøller. Der er i hvert af årene afsat 50 mio. kr. Ansøgningsfrist var den 6. august. Der er ikke søgt om andel i lånepuljen. 5. Lånedispensation for 2014/15 til udbredelse af bredbånd og mobildækning i udkantsområder. Der er afsat 50 mio. kr. Ansøgningsfrist var den 6. august. Der er ikke søgt om andel i lånepuljen. 6. Lånepulje på 200 mio. kr. til det ordinære anlægsområde. Ansøgning skulle være Økonomi- og Indenrigsministeriet i hænde den 6. august. Struer Kommune har den 6. august 2013 søgt om en andel heri på 11,5 mio. kr. til finansiering af forskellige projekter, der ligger som forslag til prioritering. Økonomiudvalg, 20. august 2013 Side 12

15 7. En særlig lånepulje på 150 mio. kr. til fremme af fagligt begrundede offentligeprivate samarbejdsprojekter (OPP/OPS) med effektiviseringsaspekter. Ansøgning skal være Økonomi- og Indenrigsministeriet i hænde den 15. august Der er ikke søgt om andel i lånepuljen. Bilag 7. viser Struer Kommunes lånerammeberegning. Beløb omfattet af lånerammen er indarbejdet i budgetforslaget. Til orientering. 8. Særtilskud Økonomi- og Indenrigsministeriet har i brev af 28. juni 2013 udmeldt forskellige muligheder for ansøgning om særtilskud: 1. Tilskud efter 16 til særlig vanskeligt stillede kommuner. Ansøgning skal så fyldestgørende som muligt beskrive kommunens forventede økonomiske situation med fokus på, i hvilken henseende kommunen opfattes som vanskeligt stillet eller på anden vis aktuelt står i en særlig vanskelig situation i Ansøgningsfristen var 6. august. Ansøgning om tilskud er efter aftale med borgmesteren sendt den 6. august. 2. Tilskud efter 17 til kommuner, som i visse dele af kommunen har en høj andel af borgere med sociale problemer. Ansøgningsfrist var 6. august. Ansøgning vedrørende problematikker i Ådalen og Engen (tidligere Grønnedal) er sendt den 6. august. 3. Udviklingspartnerskaber et begrænset antal kommuner har mulighed for at indgå aftale med Økonomi- og Indenrigsministeriet om et udviklingspartnerskab, hvor der i 3-4 år modtages tilskud fra den generelle særtilskudspulje eller den sociale særtilskudspulje (og evt. i kombination) afhængigt af partnerskabsaftalernes konkrete indhold og sigte. Ansøgningsfrist var 6. august og Struer Kommune har ikke søgt. 4. Ramme på 250 mio. kr. til skatteforhøjelser nogle kommuner har mulighed for en vis tilpasning af skatten. Ansøgningsfristen er 4. september De kommuner der får del i rammen vil være fritaget for den individuelle sanktion. Hvis der i alle kommuner under ét sker en skatteforhøjelse, vil der ske en modgående regulering af bloktilskuddet svarende til overskridelsen. Den vil ramme alle kommuner kollektivt. 5. Tilskud til skattenedsættelser i 2014 for at skabe plads til ovennævnte skatteforhøjelser for kommunerne under ét forudsættes det, at andre kommuner sætter skatten ned svarende til i alt 250 mio. kr. Der er etablereret en tilskudspulje, som delvis dækker kommunens provenutab ved en skattenedsættelse således: I 2014 dækkes 75 % af provenutabet, 50 % i 2015 og i 2016 og %. Til orientering. Beslutning Økonomiudvalg, 20. august 2013 Side 13

16 Økonomiudvalget godkendte, at forslagene, jfr. bilag skal videre til prioritering på budgetseminaret, dog udtages i bilag 6.1 B&O Innovation Camp, som finansieres inden for Økonomiudvalgets egen ramme. De øvrige punkter blev taget til efterretnnig. Økonomiudvalg, 20. august 2013 Side 14

17 P Humlum Dagtilbud - ny bygning Resumé Der har været afholdt licitation vedr. bygning af ny daginstitution i Humlum. Der er i budgettet afsat kr. til en ny daginstitution i Humlum og licitationsresultatet blev kr. Der mangler altså kr. i forhold til det beløb der er afsat i budgettet. Der kan iflg. Jørn B. Ladekjær, Teknisk drift og anlæg findes besparelser i projektet på små kr. Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller (12. august 2013) til Byrådet, at der bevilges yderligere kr. fra kvalitetsfondsmidlerne for 2014 til Humlum Dagtilbud. Poul Kjær Nielsen og Steen Jakobsen (V) tager forbehold. Økonomi Økonomi og Løn kan oplyse, at en eventuel merudgift vil kunne finansieres i 2014 af de afsatte kvalitetsfondsmidler. I givet fald skal sagen videre til behandling i Byrådet. Beslutning Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at der bevilges yderligere kr. fra kvalitetsfondsmidlerne for 2014 til Humlum Dagtilbud. Økonomiudvalg, 20. august 2013 Side 15

18 A Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Struer Kommune, Uddannelsescenter Holstebro og 3F Holstebro Bilag Partnerskabsaftale Struer Kommune Administrationen indstiller, at Partnerskabsaftalen godkendes med ikrafttræden pr. 1. september Sagsfremstilling Struer Kommune har haft møde med Dansk Byggeri, hvor det blev drøftet at indgå en partnerskabsaftale, der skal bidrage til, at flere unge i Struer Kommune, der begynder uddannelse indenfor byggefagene, finder en praktikplads. Partnerskabsaftalen indgås mellem Dansk Byggeri, 3F Holstebro, Ungdommens Uddannelsescenter og Struer Kommune. Det regionale beskæftigelsesråd har peget på, at kommende store anlægsprojekter, specielt indenfor det offentlige i vores del af regionen vil øge behovet for kvalificeret arbejdskraft indenfor bygge- og anlægsbranchen i de kommende år. Formålet med partnerskabsaftalen vil være: 1. Praktikpladssamarbejde om: a. Praktikpladser til flest mulige fra Struer Kommune, på Uddannelsescenter Holstebro samt øvrige tekniske skoler, som udbyder grundforløb, der kan føre til en uddannelse indenfor områder Dansk Byggeri repræsenterer. 2. Samarbejde der kan styrke jobmuligheder indenfor byggebranchen for unge ledige svende der: a. Er interesserede i at arbejde indenfor bygge- og anlægsområdet, og som har været ledige i maximalt et halvt år efter endt uddannelse. 3. Øget fokus på de faglige uddannelser i folkeskolerne i Struer Kommune i forhold til: a. Formidlingen af mulighederne indenfor de faglærte uddannelser tidligt og løbende i folkeskoleforløbet. b. Oplysningsarbejde om vigtigheden af praktikpladssøgning for kommende elever på teknisk skole i samarbejde med udskolingen. Det er endvidere formålet i fællesskab at afprøve, om der kan laves en tværgående indsats, til gavn for kvalitet og gennemførelsesfrekvens i erhvervsuddannelserne og som samtidig øger beskæftigelsesfrekvensen blandt unge. Ovenstående skal medvirke til, Økonomiudvalg, 20. august 2013 Side 16

19 At skaffe praktikpladser til flest mulige unge, der afslutter grundforløbet i perioden, således at de senest efter 8 uger opnår praktikplads At alle unge nyuddannede svende, der er ledige, skal indenfor seks måneder tilbydes mindst en jobsamtale på en af Dansk Byggeris virksomheder At øge fokus på de faglige uddannelser i folkeskolen. Partnerskabsaftalen skal følges op af konkrete indsatser, og der er aftalt at fokusere på at videreudvikle allerede igangsatte initiativer. Jobcenter Struer varetager sekretariatsfunktionen vedr. partnerskabsaftalen. Beslutning Indstilles til Byrådet, at Partnerskabsaftalen tiltrædes med ikrafttræden pr. 1. september Økonomiudvalg, 20. august 2013 Side 17

20 P Midler til analyse og udviklingsplan for Struer bymidte og havn Resumé I dialog med Realdanania er Struer Kommune blevet tilbudt Realdanias medvirken ved udviklingen af Struer by og havn. Realdania dækker 50% af udgifterne til udarbejdelse af analyser og forundersøgelser - et arbejde der samlet beløber sig til 1½ mio. kr. Administrationen indstiller, at der omprioriteres kr. til projektbeskrivelse og ansøgning - af de til projektet "Havnen og Byen" allerede frigivne midler. Sagsfremstilling Udarbejdelsen af plangrundlaget for Struer by og havns fortsatte udvikling kvalificeres væsentligt ved Realdania medvirken. Som rådgivere på opgaven er valgt Dansk Bygningsarv og Gehl Architects. Opgaven vil primært bestå i en analyse af stedets kvaliteter og muligheder. En kortlægning af de potentialer byen og havnen skal bygge den senere mere konkrete planlægning og arealudvikling på. Analysen vil afdække byrum og forbindelser i bymidte og på de umiddelbare havnearealer ud fra tre perspektiver: Det fysiske perspektiv med fokus på bygninger, rum, forløb og forbindelser Det sociale perspektiv med fokus på byliv, brugere, funktioner og aktører Det usynlige/immaterielle perspektiv med fokus på sansninger, fortællinger og historien. Kortlægningen har fokus på eksisterende forhold og udvikling i forhold til demografi, bosætning, infrastruktur, klimaforandringer, kultur, uddannelse, handelsliv, erhvervsliv, turisme og arbejdspladser. Der ses både på Struer by, kommune og region og på aktuelle trends regionalt og globalt, der har indflydelse på Struers udvikling. Hvordan kan havnen og bymidten understøtte Struers strategiske position og udvikling? Hvilke steder, byrum, forbindelser og funktioner har særligt potentiale som katalysatorer i udviklingen? Hvilke potentialer og udfordringer er der i de fysiske strukturer og naturen, de sociale og kulturelle lag og i de enkelte steders historiske og usynlige lag? Samlet vil dette give en helhedsforståelse af bymidten og havneområdet. Resultatet er en samlet kortlægning og analyse af området med vurdering af kvaliteter og transformationspotentialer, herunder afgrænsning af udviklingsområdet og udpegning af indsatsområder, herunder evt. klimaudfordringer. Økonomi Økonomiudvalg, 20. august 2013 Side 18

21 Økonomi og Løn kan oplyse, at der er frigivet kr. til projektet "Havnen og Byen". På nuværende tidspunkt er der ikke afholdt udgifter i projektet. De kr. vil kunne finansieres af disse allerede frigivne midler. Sagen sendes til behandling i byrådet. Beslutning Indstilles til Byrådet at der sendes ansøgning til Realdania og at der omprioriteres kr. til projektbeskrivelse og ansøgning - af de til projektet "Havnen og Byen" allerede frigivne midler. Økonomiudvalg, 20. august 2013 Side 19

22 A Valgdeltagelse Resumé Økonomiudvalget drøftede (22. januar 2013, pkt. 10) hvordan vi som kommune kan understøtte eller øge valgdeltagelsen blandt unge førstegangsvælgere. Anledningen er at SF har henvendt sig med et forslag om udsendelse af en "valgpakke" til samtlige førstegangsvælgere i kommunen med oplysning og vejledning om KV 2013 samt de opstillede partiers valgfoldere. Økonomiudvalget besluttede Bilag at der ikke udsendes politisk valgmateriale, men der henvises til partiernes hjemmesider at byrådet medio 2013 forelægges forslag til kommunens rolle og eventuelle indsats i forhold til førstegangsvælgere. Præsentation af kampagne til kommuner Administrationen indstiller, at der udarbejdes en valgavis til alle husstande, samt til uddeling på uddannelsesinstitutioner og på valgmøder. Sagsfremstilling KL står bag en bred vifte af tiltag, som sætter fokus på kommunalvalget, og som ikke mindst sigter mod at styrke valgdeltagelsen. KL s initiativer inkluderer en landsdækkende kampagne, som sætter fokus på, hvor vigtigt og let det er at stemme (og brevstemme). Både Danske Kommuner og Momentum sætter i undersøgelser og artikler fokus på kommunalvalget. KL har holdt to inspirationsdage, hvor formålet har været at sætte fokus på, hvordan stemmeprocenten kan øges, og hvordan det bliver let for borgerne - og ikke mindst de unge - at stemme. Økonomi- og indenrigsministeriet, Danske Regioner og KL gennemfører ca. 1. september en landsdækkende kampagne op til KV 2013 med det formål at bidrage til at øge valgdeltagelsen. Kommunerne får en basispakke med kampagneelementer, formentlig et antal roll ups, beach flags, plakater, klistermærker samt et tilskud til et rådhusbanner. Derudover bliver der mulighed for at købe yderligere kampagnemateriale. Beslutning Godkendt at der udarbejdes en valgavis til alle husstande, samt til uddeling på uddannelsesinstitutioner og på valgmøder. Økonomiudvalg, 20. august 2013 Side 20

23 Økonomiudvalg, 20. august 2013 Side 21

24 Ø Struer Boligselskab søger om fritagelse for at dispositionsfonden dækker lejetab Resumé Struer Boligselskab ansøger 24. juni 2013 om kommunens godkendelse af, at Afdeling 1, Voldgade/Ølbyvej/Solkrogen, fra 1. juli 2013 selv finansierer deres lejetab, så længe dispositionsfondens disponible saldo ligger under 2/3 af minimumsbeløbet. Administrationen indstiller, at Struer Boligselskab meddeles tilladelse til, at tab som følge af lejeledighed i Afdeling 1, Voldgade/Ølbyvej/Solkrogen, ikke dækkes af dispositionsfonden, men af afdelingens egne midler. at tilladelsen gælder fra 1. juli 2013, og indtil dispositionsfonden igen overstiger 2/3 af minimumsbeløbet, dog højst til og med Sagsfremstilling I henhold til 40 i bekendtgørelse om drift af almene boliger mv. er minimumsbeløbet for boligorganisationens dispositionsfond kr. pr. lejemålsenhed. Hvis beløbet er mindre, skal der årligt henlægges 544 kr. pr. lejemålsenhed til fonden. Dispositionsfonden dækker tab som følge af lejeledighed. Hvis dispositionsfonden herved kommer under 2/3 af minimumsbeløbet, kan kommunen godkende, i henhold til 41 i bekendtgørelse om drift af almene boliger mv., at tabet helt eller delvist dækkes af afdelingen. Struer Boligselskab havde pr. 31. december 2012 en dispositionsfondssaldo på kr., svarende til kr. pr. lejemålsenhed. I brev af 24. juni 2013 ansøger Struer Boligselskab om kommunens godkendelse af, at Afdeling 1, Voldgade/Ølbyvej/Solkrogen, fra 1. juli 2013 selv finansierer deres lejetab, så længe dispositionsfondens disponible saldo ligger under 2/3 af minimumsbeløbet. Afdeling 1, Voldgade/Ølbyvej/Solkrogen, har de seneste år haft store lejetab. Posten til tab ved lejeledighed udgjorde kr. i 2011 og kr. i 2012, hvorfor afdelingen har modtaget store beløb fra dispositionsfonden. Afdeling 1, Voldgade/Ølbyvej/Solkrogen, er i øjeblikket ved at gennemføre en større renovering, som løber frem til 2017, hvorefter udgiften til tab ved lejeledighed igen forventes at være moderat. Struer Boligselskab oplyser, at afdelingens relativt store udgifter til tab ved lejeledighed, vil kunne finansieres ved at henlægge mindre til istandsættelse. Boligselskabet vurderer, at afdelingens gode henlæggelser til istandsættelse betyder, at det i en årrække vil være økonomisk forsvarligt at henlægge mindre. Beslutning Indstilles til byrådet Økonomiudvalg, 20. august 2013 Side 22

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Møde 4. august 2009 kl. 10:00 i Byrådssalen - ekstraordinært møde

Møde 4. august 2009 kl. 10:00 i Byrådssalen - ekstraordinært møde Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 4. august 2009 kl. 10:00 i Byrådssalen - ekstraordinært møde Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.30 Pkt. Tekst Side 146 Program for budgetseminar 20. - 21.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. maj 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr. IFT!' ii& STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 28. februar 2015 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Foreløbigt regnskab 2014 5 Forventet

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Økonomistyring sådan gør vi. Introduktion til den nye kommunalbestyrelse

Økonomistyring sådan gør vi. Introduktion til den nye kommunalbestyrelse Økonomistyring sådan gør vi Introduktion til den nye kommunalbestyrelse INDLEDNING... 2 1. ØKONOMISTYRING OG ØKONOMISKE STYRINGSPRINCIPPER... 2 1.1 ØKONOMISKE STYRINGSPRINCIPPER... 2 1.2 KASSE- OG REGNSKABSREGULATIVET...

Læs mere

Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus

Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus Struer Byråd Referat Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus Afbud fra/fraværende: Jesper Nielsen, Inger Lundsberg indkaldes som suppleant. Susanne Olufsen. Martin Hulgaard indkaldt som suppleant.

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. august 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 143,8 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 143,8 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2012 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET 2015 Vedtagelse af tidsplan og procedure Ferie KL Borgmestermøde Basisbudget til fagudvalgene Mini budgetseminar KL Borgmestermøde KL Borgmestermøde HovedMED

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. oktober 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

Borgermøde om BUDGET 2015-2018

Borgermøde om BUDGET 2015-2018 Borgermøde om BUDGET 2015-2018 September 2014 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Budgetforslag 2015-2018 Finansiering

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 09:00 Fraværende: Ingen. REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. 2. behandling af budget 2011-14 746 2. Stillingtagen til medvirken

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Budgetnotat August 2015

Budgetnotat August 2015 1. Indledning Budgetnotat August 2015 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2016-19 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares

Læs mere

Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering 2014 Captia sag 016596-2014 Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Økonomisk

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal

Læs mere

Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende:

Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende: Økonomicentrets notat af 14. juni 2010 Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende: Service Anlæg Overførsler Økonomisk trængte

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1.

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1. Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve 1. juli 2012 1. juli 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

Lederforum Torsdag den 25. juni 2009

Lederforum Torsdag den 25. juni 2009 Lederforum Torsdag den 25. juni 2009 Dagsorden: Samtaleteknik Generel orientering Projekter i udviklingsstrategien Brugerundersøgelse om stabe Puljer til komptetenceudvikling og seniorpolitiske initiativer

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

Faktisk forbrug 1. halvår. Forventet forbrug 2. halvår. Halvårsregnskab pr. 30.06.2014. Økonomi August 2014

Faktisk forbrug 1. halvår. Forventet forbrug 2. halvår. Halvårsregnskab pr. 30.06.2014. Økonomi August 2014 - Halvårsregnskab pr. 30.06. Faktisk forbrug 1. halvår Forventet forbrug 2. halvår Indholdsfortegnelse Indledning 2 Økonomisk politik 3 Regnskabsopgørelse med bemærkninger 4 Regnskabsoversigt med bemærkninger

Læs mere