Møde 20. august 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde 20. august 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3"

Transkript

1 Økonomiudvalg Referat Møde 20. august 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Karin Houmann og Martin Hulgaard deltog ikke i punkterne Mødet hævet kl Pkt. Tekst Side 102 Likviditet og resultater pr. 31. juli Økonomiudvalget, budgetopfølgning pr. 1. juli Budgetopfølgning / forventet regnskab pr. 1. juli Struer Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni Budget , Økonomiudvalget Budget , hele kommunen - aktuel status Humlum Dagtilbud - ny bygning Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Struer Kommune, Uddannelsescenter Holstebro og 3F Holstebro Midler til analyse og udviklingsplan for Struer bymidte og havn Valgdeltagelse Struer Boligselskab søger om fritagelse for at dispositionsfonden dækker lejetab 22

2 Indholdsfortegnelse 113 Holstebro-Struer Lystbådehavns regnskab for Orientering: Holstebro-Struer Trafikhavns regnskab for Kvartalsoversigt vedr. det specialiserede socialområde 2. kvartal Arbejdsmiljøredegørelsen Orientering: Forsikringer - statusrapport 2012 fra Willis Orientering 32 Økonomiudvalg, 20. august 2013 Side 2

3 Ø Likviditet og resultater pr. 31. juli 2013 Bilag Likviditet og resultater pr. 31. juli 2013 Sagsfremstilling Økonomi og Løn sender Likviditet og resultater pr. 31. juli 2013 til orientering for økonomiudvalget. Beslutning Til efterretning. Økonomiudvalg, 20. august 2013 Side 1

4 Ø Økonomiudvalget, budgetopfølgning pr. 1. juli 2013 Resumé Budgetopfølgning pr. 1. juli 2013 er nu gennemført. Bilag Bilag 1 oversigt Bilag 2, Løn og selvf., forventet resultat Bilag 3, Udgifter uden overførsel Bilag 4, Konto 7 og 8 Administrationen sender sagen til behandling i økonomiudvalget. Sagsfremstilling De forventede afvigelser til oprindeligt og korrigeret budget 2013 er opgjort til: Hele kr. Løn og selvforvaltning (bilag 2) Opr. budget Korr. budget Forventet Afvigelse til regnskab korr. budget Afvigelse til opr. budget Udgifter uden overførsel (serviceudgifter) (bilag 3) Serviceudgifter i alt Økonomiudvalget i alt Negative beløb = merudgifter Genbevillingen fra 2012 (løn og selvforvaltning) som er behandlet på byrådsmødet den 30. april 2013, er indregnet i det korrigeret budget. Inddragelse af uforbrugte 2012 driftsbevillinger som er behandlet på byrådsmødet den 25. juni 2013, er indregnet i det korrigerede budget. Nærmere specifikationer fremgår af bilag 1, 2, 3 og 4. Afvigelser i forhold til oprindeligt budget Sanktionslovgivningen relaterer sig til mer-/mindreudgifter i forhold til oprindeligt vedtaget budget 2013 for serviceudgifterne (servicerammen). Derfor oplyses om afvigelse til oprindeligt budget. Økonomiudvalg, 20. august 2013 Side 2

5 En positiv afvigelse betyder, at der er overskud på Servicerammen. Imidlertid er det ikke nok at se isoleret på de enkelte udvalg. Der foretages løbende omplaceringer mellem udvalgene - f.eks. fra Den Centrale Lønpulje under økonomiudvalget til afdelinger og institutioner under de forskellige fagudvalg. Afvigelser til korrigeret budget Her vises forventede afvigelser til det korrigerede budget, som består af oprindeligt vedtaget budget, genbevilling af uforbrugte bevillinger fra året før, merbevillinger og omplaceringer. Der er her tale om en bevillingsmæssig sammenligning. Renter, tilskud, udligning, skatter, lån, balanceforskydninger mv. (bilag 4) Alt i alt ventes der et resultat på konto 7 og 8, der netto er 5,4 mio. kr. bedre end det korrigerede budget. Beløbet dækker over flere modsat-rettede udsving. Se vedlagte bilag 4. Beslutning Økonomiudvalget godkendte budgetopfølgningen. Økonomiudvalg, 20. august 2013 Side 3

6 Ø Budgetopfølgning / forventet regnskab pr. 1. juli 2013 Bilag Bilag 1. Forventet regnskab 2013 Bilag 2. Løn og selvforvaltning Bilag 3. Udvalgsoversigter Bilag 4. Budgetopfølgning juli, hele kommunen Administrationen indstiller, at byrådet tager resultatet af budgetopfølgning pr. 1. juli 2013 til efterretning. Sagsfremstilling Budgetopfølgningen pr. 1. juli 2013 er nu gennemført i forhold til de seks fagudvalg og økonomiudvalget. På baggrund heraf er udarbejdet forventet regnskab Forventet regnskab 2013 ser i hovedtræk således ud: Mio. kr. Opr. budget 2013 Revideret budget 2013 Forventet regnskab 2013 Skattefinansieret drift 6,6-5,2 12,4 Skattefinansieret anlæg -29,9-32,2-32,2 Kommunale ældreboliger 3,6 1,4 1,4 Jordforsyning 2,2 0,9 0,9 Forsyningsvirksomhed, drift og 0,7 0,8 0,8 anlæg Låneoptagelse 16,0 21,6 21,6 Afdrag på lån -14,4-14,4-14,0 Balanceforskydninger i øvrigt 2,4-6,2-9,2 Ændring forbrug af likvide aktiver -12,8-33,3-18,3 Likviditet ved årets start 77,5 127,5 127,5 Forventet likviditet ultimo ,7 94,2 109,2 Kolonnen "Revideret budget 2013" viser summen af oprindeligt vedtaget budget, merbevillinger og omplaceringer, genbevilling af 2012 bevillinger samt forventet bevillingsoverførsel til Det forventes således, at regnskabsåret 2013 vil slutte med en likviditet på 109,2 mio. kr. Heraf udgør forventet overførsel af uforbrugte midler fra 2013 til 2014, 77,7 mio. kr. Se Bilag 1 med flere detaljer. Bilag 2 viser afdelinger og institutioners indmeldte skøn over forventet resultat i på Løn og Selvforvaltning. Af bilaget fremgår, at overførslen af uforbrugte budgetmidler (serviceudgifter) forventes at blive på 34,7 mio. kr. Det er 25,9 mio. kr. mindre end for Nedskrivningen af lønbudgetterne med 6,0 mio. kr. forventes at reducere Økonomiudvalg, 20. august 2013 Side 4

7 overførslen til således at der nu i resultatopgørelsen regnes med en overførsel på 54,6 mio. kr. Resultatet af de enkelte fagudvalgs og økonomiudvalgets budgetopfølgning i oversigtsform kan ses i Bilag 3. Ønskes detailoversigter fra udvalgenes behandling af budgetopfølgningen, kan disse rekvireres i Økonomi og Løn. Kravet om budgetoverholdelse for at undgå en økonomisk sanktion relaterer sig til de af staten definerede serviceudgifter. Bilag 4 er en samlet oversigt for hele kommunen. Heri kan ses, at der efter anden budgetopfølgning i 2013 ventes, at serviceudgifterne bliver godt 4,7 mio. kr. mindre end oprindeligt vedtaget budget. Bilag 3 og 4 viser to vinkler på budgetopfølgningen: 1. Afvigelser i forhold til oprindeligt budget Sanktionslovgivningen relaterer sig til mer-/mindreudgifter i forhold til oprindeligt vedtaget budget 2013 for serviceudgifterne (servicerammen). Derfor oplyses om afvigelse til oprindeligt budget. 2. Afvigelser til korrigeret budget Her vises forventede afvigelser til det korrigerede budget, som består af oprindeligt vedtaget budget, genbevilling af uforbrugte bevillinger fra året før, merbevillinger og omplaceringer. Der er her tale om en bevillingsmæssig sammenligning. Beslutning Økonomiudvalget indstiller, at byrådet tager resultatet af budgetopfølgning pr. 1. juli 2013 til efterretning. Økonomiudvalg, 20. august 2013 Side 5

8 Ø Struer Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni 2013 Bilag Struer Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni 2013 Administrationen indstiller, at byrådet godkender Struer Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni Sagsfremstilling I forbindelse med den kommunale økonomiaftale for 2011 blev det aftalt mellem regeringen og KL, at kommunerne fremover skal aflægge et halvårsregnskab som omfatter perioden fra den 1. januar til den 30. juni. Halvårsregnskabet aflægges af økonomiudvalget til byrådet og skal i kort form være ledsaget af bemærkninger om kommunens forventede årsregnskab for det pågældende år. Det er kun det udgiftsbaserede regnskab, der løbende skal kontrolleres og afstemmes. Dette skyldes, at der alene er fokus på budget- og bevillingsoverholdelse. Kommunens aktiver og passiver skal således ikke medtages i halvårsregnskabet. Det kan oplyses, at forventet resultat i henhold til halvårsregnskabet er identisk med resultatet af budgetopfølgningen. Regnskabet skal ikke revideres. Halvårsregnskabet omfatter de to obligatoriske oversigter: Regnskabsopgørelse Regnskabsoversigt Se vedhæftede bilag. Regnskabsopgørelsen skal ligesom regnskabsopgørelsen i forbindelse med årsregnskabet i en kortfattet form vise kommunens udgifter og indtægter og give en overordnet præsentation af halvårsregnskabet opgjort pr. 30. juni og det forventede årsresultat sammenholdt med det budgetterede. Regnskabsoversigten er den regnskabsmæssige parallel til budgettets bevillingsoversigt, dvs. den skal vise det forventede årsregnskab på bevillingsniveau (pr. udvalg). Regnskabsoversigten skal gøre det muligt at sammenholde årsbudgettets bevillingsposter og de i 1. halvår afgivne tillægsbevillinger med det forventede regnskab. Beslutning Økonomiudvalg, 20. august 2013 Side 6

9 Økonomiudvalget indstiller, at byrådet godkender Struer Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni Økonomiudvalg, 20. august 2013 Side 7

10 S Budget , Økonomiudvalget Resumé På dette møde behandles følgende elementer af budgettet: Bilag 1, Budgetændringer, nuværende serviceniveau (serviceudgifter) Bilag Bilag 1, Serviceudgifter Administrationen sender sagen til behandling i økonomiudvalget med anmodning om stillingtagen til det fremsendte. Sagsfremstilling Budgetændringer - serviceudgifter, ekskl. løn og selvforvaltning På vedlagte oversigt (bilag 1) er nyt forslag markeret med gult. Ved merudgifter - er det for at holde rammen - nødvendigt at finde kompenserende besparelser indenfor udvalgets område. Der kan her indgå såvel strukturelle besparelser som ramme-/øvrige besparelser. Beslutning Økonomiudvalget fremsender budgetændringer til prioritering på byrådets budgetseminar. Økonomiudvalg, 20. august 2013 Side 8

11 P Budget , hele kommunen - aktuel status Bilag Bilag Forventet resultat Bilag 1.2. Forudsætninger - indlagt før seminar Bilag 1.3. Driftsbalanceberegning Bilag 2.1. Beregning af skatter Bilag 2.2. Generelle tilskud Bilag 3. Udvalgenes driftsændringer Bilag 4. Investeringsoversigt Bilag 6.1. Økonomiudvalgets forslag Bilag 6.2. Teknik- og Miljøudvalgets forslag Bilag 6.3. Socialudvalgets forslag Bilag 6.4. Børne- og Udd.udv. forslag Bilag 6.5. Kultur- og Fritidsudv. forslag Bilag 6.6. Sundhedsudv. forslag Administrationen sender sagen til behandling i økonomiudvalget med anmodning om stillingtagen til punkt 6. Forslag til prioritering. De øvrige punkter er til orientering. Sagsfremstilling Budgetarbejdet blev igangsat i marts 2013 med vedtagelse af Budgetdirektiv Forud for budgetseminaret gives hermed en aktuel status over kommunens forventede økonomi mv. i budgetårene Forventet resultat Bilag 1.1, aktuel resultatopgørelse baseret på statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2014 vedlægges til orientering. Resultatet af budgetopfølgning pr. 1. juli er indregnet. Herudover kan der stadig være budgetmæssige hængepartier, som ikke er på plads. Det kan oplyses, at der forlods som forudsætning for det videre budgetarbejde er indarbejdet en række reduktionsforslag mv. i forventet resultat. Se vedhæftede Bilag 1.2. Fra og med budget 2014 er der jf. budgetloven fastsat et krav om, at kommunerne i årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag skal have overskud på den løbende drift. Der skal være overskud på Driftsbalancen i hvert enkelt år. Se beregning herfor i Bilag 1.3. Såfremt der inden mødet konstateres større afvigelser i forhold til den her vedlagte resultatopgørelse - udleveres en ny på mødet. Til orientering. Økonomiudvalg, 20. august 2013 Side 9

12 2. Skatter og generelle tilskud På nuværende tidspunkt indregnes skatter og generelle tilskud med udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Provenuet af skatter og generelle tilskud skal ses i sammenhæng. Stiger skatteindtægterne, modregnes ca. 91 % i de generelle tilskud. Se Bilag 2.1, beregning af skatter og Bilag 2.2, generelle tilskud. Beløbene er indarbejdet i budgetforslaget. På mødet vil der blive redegjort for forskellige forhold vedrørende udviklingen i kommunens indtægtsside. Til orientering. 3. Serviceudgifter, overførsler samt forsyningsvirksomhed 3.1. Serviceudgifter I henhold til Budgetdirektiv 2014 er budgetrammen som udgangspunkt - det budget 2014, der er opført i 2013-budgettet - fremskrevet med pris- og lønstigninger i henhold til KL s udmelding og korrigeret for byråds- og økonomiudvalgsbeslutninger siden vedtagelsen af budget Ved merudgifter er det for at overholde rammen nødvendigt at finde kompenserende besparelser indenfor udvalgets område. Dog er enkelte udgiftsområder undtaget dette f.eks. budgetændringer vedrørende el, vand og varme, som finansieres af kassebeholdningen. Bilag 3. viser udvalgenes budgetændringer og finansieringen heraf. I ændringsbeløbene indgår tilpasning af budgetterne vedrørende konsekvens af forventede ændringer i folketallet (demografi). Se herefter i afsnit Konsekvens af forventede ændringer i folketallet I henhold til Budgetdirektiv 2014 fremskrives udgifterne på de tre store udgiftsområder fra 2014 til 2017 med den i henhold til Struer Kommunes befolkningsprognose forventede befolkningsudvikling. Den/det ved fremskrivningen beregnede stigning/fald i udgifterne optages i budgettet på en særskilt konto benævnt: Økonomisk konsekvens af forventede ændringer i folketallet. Efterfølgende omplacering af de her optagne beløb besluttes af økonomiudvalget. Efter indarbejdelse af de beregnede ændringer vil der i budgettet være afsat følgende beløb: kr Folkeskoler Børnepasning Ældreområdet / sundhed I alt Negative beløb er mindreudgifter - positive beløb er merudgifter Til orientering. Økonomiudvalg, 20. august 2013 Side 10

13 3.3. Overførsler mv. I henhold til Budgetdirektiv 2014 indarbejdes forventede mer- og mindreudgifter i budgetforslaget. På nuværende tidspunkt er der indarbejdet følgende ændringer: Udvalg, kr Socialudvalget Sundhedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget I alt, netto Negative beløb er mindreudgifter - positive beløb er merudgifter Området er ikke med i servicerammen. Til orientering. 3.4 Forsyningsvirksomhed Omfatter i Struer Kommune kun hovedkonto 01, Affaldshåndtering. I resultatopgørelsen er indregnet følgende ændringer til budgettet: kr Affaldshåndtering Negative beløb er mindreudgifter - positive beløb er merudgifter Området er ikke med i servicerammen. Til orientering. 4. Investeringsoversigt Bilag 4 er en aktuel investeringsoversigt. Beløbene er indarbejdet i budgetforslaget. Til orientering. 5. Kvalitetsfondstilskud Med henblik på at løfte de fysiske rammer for børn og unge på dagtilbuds-, folkeskoleog ældreområdet samt vedrørende idrætsfaciliteter målrettet børn og unge, er der etableret en kvalitetsfond på i alt 22 mia. kr. til statslig medfinansiering af kommunale investeringer i perioden Fra 2014 indgår kvalitetsfondstilskuddet i bloktilskuddet. De hidtidige krav om kommunal medfinansiering samt deponering af uforbrugte midler ophæves med virkning fra. 1. januar Forslag til prioritering Økonomiudvalg, 20. august 2013 Side 11

14 Udvalgenes forslag til udvidelses- og reduktionsblokke sendes til behandling i økonomiudvalget. Se: Bilag 6.1 Økonomiudvalgets forslag Bilag 6.2 Teknik- og Miljøudvalgets forslag Bilag 6.3 Socialudvalgets forslag Bilag 6.4 Børne- og Uddannelsesudvalgets forslag Bilag 6.5 Kultur- og Fritidsudvalgets forslag Bilag 6.6 Sundhedsudvalgets forslag Beløbene er ikke indarbejdet i budgetforslaget. Økonomiudvalget anmodes om stillingtagen til, om forslagene, jfr. bilag skal videre til prioritering i byrådet. 7. Lånepuljer for 2014 Økonomi- og Indenrigsministeriet har i brev af 28. juni 2013 udmeldt forskellige lånemuligheder: 1. En lånepulje på 650 mio. kr. til investeringer på kvalitetsfondsområderne primært målrettet kommuner i en økonomisk og likviditetsmæssig vanskelig situation. Ansøgning skulle være Indenrigs- og Sundhedsministeriet i hænde den 6. august. Der er den 6. august 2013 sendt en ansøgning om lånedispensation til investeringer på daginstitutionsområdet på 9,1 mio. kr. 2. En lånepulje på 200 mio. kr. til investeringer med dokumenteret effektiviseringspotentiale. Ansøgningsfrist var den 6. august. Der er ikke søgt om andel i lånepuljen. 3. En lånepulje på 500 mio. kr. til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner. Låneadgang vil i praksis blive meddelt med en maksimal løbetid på 10 år og uden afdragsfrihed. Ansøgningsfristen var den 6. august og der er søgt om et lånebeløb på 8 mio. kr. 4. Lånedispensation for 2014/15 til erhvervelse af ejendomme med henblik på videresalg til opførelse af vindmøller. Der er i hvert af årene afsat 50 mio. kr. Ansøgningsfrist var den 6. august. Der er ikke søgt om andel i lånepuljen. 5. Lånedispensation for 2014/15 til udbredelse af bredbånd og mobildækning i udkantsområder. Der er afsat 50 mio. kr. Ansøgningsfrist var den 6. august. Der er ikke søgt om andel i lånepuljen. 6. Lånepulje på 200 mio. kr. til det ordinære anlægsområde. Ansøgning skulle være Økonomi- og Indenrigsministeriet i hænde den 6. august. Struer Kommune har den 6. august 2013 søgt om en andel heri på 11,5 mio. kr. til finansiering af forskellige projekter, der ligger som forslag til prioritering. Økonomiudvalg, 20. august 2013 Side 12

15 7. En særlig lånepulje på 150 mio. kr. til fremme af fagligt begrundede offentligeprivate samarbejdsprojekter (OPP/OPS) med effektiviseringsaspekter. Ansøgning skal være Økonomi- og Indenrigsministeriet i hænde den 15. august Der er ikke søgt om andel i lånepuljen. Bilag 7. viser Struer Kommunes lånerammeberegning. Beløb omfattet af lånerammen er indarbejdet i budgetforslaget. Til orientering. 8. Særtilskud Økonomi- og Indenrigsministeriet har i brev af 28. juni 2013 udmeldt forskellige muligheder for ansøgning om særtilskud: 1. Tilskud efter 16 til særlig vanskeligt stillede kommuner. Ansøgning skal så fyldestgørende som muligt beskrive kommunens forventede økonomiske situation med fokus på, i hvilken henseende kommunen opfattes som vanskeligt stillet eller på anden vis aktuelt står i en særlig vanskelig situation i Ansøgningsfristen var 6. august. Ansøgning om tilskud er efter aftale med borgmesteren sendt den 6. august. 2. Tilskud efter 17 til kommuner, som i visse dele af kommunen har en høj andel af borgere med sociale problemer. Ansøgningsfrist var 6. august. Ansøgning vedrørende problematikker i Ådalen og Engen (tidligere Grønnedal) er sendt den 6. august. 3. Udviklingspartnerskaber et begrænset antal kommuner har mulighed for at indgå aftale med Økonomi- og Indenrigsministeriet om et udviklingspartnerskab, hvor der i 3-4 år modtages tilskud fra den generelle særtilskudspulje eller den sociale særtilskudspulje (og evt. i kombination) afhængigt af partnerskabsaftalernes konkrete indhold og sigte. Ansøgningsfrist var 6. august og Struer Kommune har ikke søgt. 4. Ramme på 250 mio. kr. til skatteforhøjelser nogle kommuner har mulighed for en vis tilpasning af skatten. Ansøgningsfristen er 4. september De kommuner der får del i rammen vil være fritaget for den individuelle sanktion. Hvis der i alle kommuner under ét sker en skatteforhøjelse, vil der ske en modgående regulering af bloktilskuddet svarende til overskridelsen. Den vil ramme alle kommuner kollektivt. 5. Tilskud til skattenedsættelser i 2014 for at skabe plads til ovennævnte skatteforhøjelser for kommunerne under ét forudsættes det, at andre kommuner sætter skatten ned svarende til i alt 250 mio. kr. Der er etablereret en tilskudspulje, som delvis dækker kommunens provenutab ved en skattenedsættelse således: I 2014 dækkes 75 % af provenutabet, 50 % i 2015 og i 2016 og %. Til orientering. Beslutning Økonomiudvalg, 20. august 2013 Side 13

16 Økonomiudvalget godkendte, at forslagene, jfr. bilag skal videre til prioritering på budgetseminaret, dog udtages i bilag 6.1 B&O Innovation Camp, som finansieres inden for Økonomiudvalgets egen ramme. De øvrige punkter blev taget til efterretnnig. Økonomiudvalg, 20. august 2013 Side 14

17 P Humlum Dagtilbud - ny bygning Resumé Der har været afholdt licitation vedr. bygning af ny daginstitution i Humlum. Der er i budgettet afsat kr. til en ny daginstitution i Humlum og licitationsresultatet blev kr. Der mangler altså kr. i forhold til det beløb der er afsat i budgettet. Der kan iflg. Jørn B. Ladekjær, Teknisk drift og anlæg findes besparelser i projektet på små kr. Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller (12. august 2013) til Byrådet, at der bevilges yderligere kr. fra kvalitetsfondsmidlerne for 2014 til Humlum Dagtilbud. Poul Kjær Nielsen og Steen Jakobsen (V) tager forbehold. Økonomi Økonomi og Løn kan oplyse, at en eventuel merudgift vil kunne finansieres i 2014 af de afsatte kvalitetsfondsmidler. I givet fald skal sagen videre til behandling i Byrådet. Beslutning Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at der bevilges yderligere kr. fra kvalitetsfondsmidlerne for 2014 til Humlum Dagtilbud. Økonomiudvalg, 20. august 2013 Side 15

18 A Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Struer Kommune, Uddannelsescenter Holstebro og 3F Holstebro Bilag Partnerskabsaftale Struer Kommune Administrationen indstiller, at Partnerskabsaftalen godkendes med ikrafttræden pr. 1. september Sagsfremstilling Struer Kommune har haft møde med Dansk Byggeri, hvor det blev drøftet at indgå en partnerskabsaftale, der skal bidrage til, at flere unge i Struer Kommune, der begynder uddannelse indenfor byggefagene, finder en praktikplads. Partnerskabsaftalen indgås mellem Dansk Byggeri, 3F Holstebro, Ungdommens Uddannelsescenter og Struer Kommune. Det regionale beskæftigelsesråd har peget på, at kommende store anlægsprojekter, specielt indenfor det offentlige i vores del af regionen vil øge behovet for kvalificeret arbejdskraft indenfor bygge- og anlægsbranchen i de kommende år. Formålet med partnerskabsaftalen vil være: 1. Praktikpladssamarbejde om: a. Praktikpladser til flest mulige fra Struer Kommune, på Uddannelsescenter Holstebro samt øvrige tekniske skoler, som udbyder grundforløb, der kan føre til en uddannelse indenfor områder Dansk Byggeri repræsenterer. 2. Samarbejde der kan styrke jobmuligheder indenfor byggebranchen for unge ledige svende der: a. Er interesserede i at arbejde indenfor bygge- og anlægsområdet, og som har været ledige i maximalt et halvt år efter endt uddannelse. 3. Øget fokus på de faglige uddannelser i folkeskolerne i Struer Kommune i forhold til: a. Formidlingen af mulighederne indenfor de faglærte uddannelser tidligt og løbende i folkeskoleforløbet. b. Oplysningsarbejde om vigtigheden af praktikpladssøgning for kommende elever på teknisk skole i samarbejde med udskolingen. Det er endvidere formålet i fællesskab at afprøve, om der kan laves en tværgående indsats, til gavn for kvalitet og gennemførelsesfrekvens i erhvervsuddannelserne og som samtidig øger beskæftigelsesfrekvensen blandt unge. Ovenstående skal medvirke til, Økonomiudvalg, 20. august 2013 Side 16

19 At skaffe praktikpladser til flest mulige unge, der afslutter grundforløbet i perioden, således at de senest efter 8 uger opnår praktikplads At alle unge nyuddannede svende, der er ledige, skal indenfor seks måneder tilbydes mindst en jobsamtale på en af Dansk Byggeris virksomheder At øge fokus på de faglige uddannelser i folkeskolen. Partnerskabsaftalen skal følges op af konkrete indsatser, og der er aftalt at fokusere på at videreudvikle allerede igangsatte initiativer. Jobcenter Struer varetager sekretariatsfunktionen vedr. partnerskabsaftalen. Beslutning Indstilles til Byrådet, at Partnerskabsaftalen tiltrædes med ikrafttræden pr. 1. september Økonomiudvalg, 20. august 2013 Side 17

20 P Midler til analyse og udviklingsplan for Struer bymidte og havn Resumé I dialog med Realdanania er Struer Kommune blevet tilbudt Realdanias medvirken ved udviklingen af Struer by og havn. Realdania dækker 50% af udgifterne til udarbejdelse af analyser og forundersøgelser - et arbejde der samlet beløber sig til 1½ mio. kr. Administrationen indstiller, at der omprioriteres kr. til projektbeskrivelse og ansøgning - af de til projektet "Havnen og Byen" allerede frigivne midler. Sagsfremstilling Udarbejdelsen af plangrundlaget for Struer by og havns fortsatte udvikling kvalificeres væsentligt ved Realdania medvirken. Som rådgivere på opgaven er valgt Dansk Bygningsarv og Gehl Architects. Opgaven vil primært bestå i en analyse af stedets kvaliteter og muligheder. En kortlægning af de potentialer byen og havnen skal bygge den senere mere konkrete planlægning og arealudvikling på. Analysen vil afdække byrum og forbindelser i bymidte og på de umiddelbare havnearealer ud fra tre perspektiver: Det fysiske perspektiv med fokus på bygninger, rum, forløb og forbindelser Det sociale perspektiv med fokus på byliv, brugere, funktioner og aktører Det usynlige/immaterielle perspektiv med fokus på sansninger, fortællinger og historien. Kortlægningen har fokus på eksisterende forhold og udvikling i forhold til demografi, bosætning, infrastruktur, klimaforandringer, kultur, uddannelse, handelsliv, erhvervsliv, turisme og arbejdspladser. Der ses både på Struer by, kommune og region og på aktuelle trends regionalt og globalt, der har indflydelse på Struers udvikling. Hvordan kan havnen og bymidten understøtte Struers strategiske position og udvikling? Hvilke steder, byrum, forbindelser og funktioner har særligt potentiale som katalysatorer i udviklingen? Hvilke potentialer og udfordringer er der i de fysiske strukturer og naturen, de sociale og kulturelle lag og i de enkelte steders historiske og usynlige lag? Samlet vil dette give en helhedsforståelse af bymidten og havneområdet. Resultatet er en samlet kortlægning og analyse af området med vurdering af kvaliteter og transformationspotentialer, herunder afgrænsning af udviklingsområdet og udpegning af indsatsområder, herunder evt. klimaudfordringer. Økonomi Økonomiudvalg, 20. august 2013 Side 18

21 Økonomi og Løn kan oplyse, at der er frigivet kr. til projektet "Havnen og Byen". På nuværende tidspunkt er der ikke afholdt udgifter i projektet. De kr. vil kunne finansieres af disse allerede frigivne midler. Sagen sendes til behandling i byrådet. Beslutning Indstilles til Byrådet at der sendes ansøgning til Realdania og at der omprioriteres kr. til projektbeskrivelse og ansøgning - af de til projektet "Havnen og Byen" allerede frigivne midler. Økonomiudvalg, 20. august 2013 Side 19

22 A Valgdeltagelse Resumé Økonomiudvalget drøftede (22. januar 2013, pkt. 10) hvordan vi som kommune kan understøtte eller øge valgdeltagelsen blandt unge førstegangsvælgere. Anledningen er at SF har henvendt sig med et forslag om udsendelse af en "valgpakke" til samtlige førstegangsvælgere i kommunen med oplysning og vejledning om KV 2013 samt de opstillede partiers valgfoldere. Økonomiudvalget besluttede Bilag at der ikke udsendes politisk valgmateriale, men der henvises til partiernes hjemmesider at byrådet medio 2013 forelægges forslag til kommunens rolle og eventuelle indsats i forhold til førstegangsvælgere. Præsentation af kampagne til kommuner Administrationen indstiller, at der udarbejdes en valgavis til alle husstande, samt til uddeling på uddannelsesinstitutioner og på valgmøder. Sagsfremstilling KL står bag en bred vifte af tiltag, som sætter fokus på kommunalvalget, og som ikke mindst sigter mod at styrke valgdeltagelsen. KL s initiativer inkluderer en landsdækkende kampagne, som sætter fokus på, hvor vigtigt og let det er at stemme (og brevstemme). Både Danske Kommuner og Momentum sætter i undersøgelser og artikler fokus på kommunalvalget. KL har holdt to inspirationsdage, hvor formålet har været at sætte fokus på, hvordan stemmeprocenten kan øges, og hvordan det bliver let for borgerne - og ikke mindst de unge - at stemme. Økonomi- og indenrigsministeriet, Danske Regioner og KL gennemfører ca. 1. september en landsdækkende kampagne op til KV 2013 med det formål at bidrage til at øge valgdeltagelsen. Kommunerne får en basispakke med kampagneelementer, formentlig et antal roll ups, beach flags, plakater, klistermærker samt et tilskud til et rådhusbanner. Derudover bliver der mulighed for at købe yderligere kampagnemateriale. Beslutning Godkendt at der udarbejdes en valgavis til alle husstande, samt til uddeling på uddannelsesinstitutioner og på valgmøder. Økonomiudvalg, 20. august 2013 Side 20

23 Økonomiudvalg, 20. august 2013 Side 21

24 Ø Struer Boligselskab søger om fritagelse for at dispositionsfonden dækker lejetab Resumé Struer Boligselskab ansøger 24. juni 2013 om kommunens godkendelse af, at Afdeling 1, Voldgade/Ølbyvej/Solkrogen, fra 1. juli 2013 selv finansierer deres lejetab, så længe dispositionsfondens disponible saldo ligger under 2/3 af minimumsbeløbet. Administrationen indstiller, at Struer Boligselskab meddeles tilladelse til, at tab som følge af lejeledighed i Afdeling 1, Voldgade/Ølbyvej/Solkrogen, ikke dækkes af dispositionsfonden, men af afdelingens egne midler. at tilladelsen gælder fra 1. juli 2013, og indtil dispositionsfonden igen overstiger 2/3 af minimumsbeløbet, dog højst til og med Sagsfremstilling I henhold til 40 i bekendtgørelse om drift af almene boliger mv. er minimumsbeløbet for boligorganisationens dispositionsfond kr. pr. lejemålsenhed. Hvis beløbet er mindre, skal der årligt henlægges 544 kr. pr. lejemålsenhed til fonden. Dispositionsfonden dækker tab som følge af lejeledighed. Hvis dispositionsfonden herved kommer under 2/3 af minimumsbeløbet, kan kommunen godkende, i henhold til 41 i bekendtgørelse om drift af almene boliger mv., at tabet helt eller delvist dækkes af afdelingen. Struer Boligselskab havde pr. 31. december 2012 en dispositionsfondssaldo på kr., svarende til kr. pr. lejemålsenhed. I brev af 24. juni 2013 ansøger Struer Boligselskab om kommunens godkendelse af, at Afdeling 1, Voldgade/Ølbyvej/Solkrogen, fra 1. juli 2013 selv finansierer deres lejetab, så længe dispositionsfondens disponible saldo ligger under 2/3 af minimumsbeløbet. Afdeling 1, Voldgade/Ølbyvej/Solkrogen, har de seneste år haft store lejetab. Posten til tab ved lejeledighed udgjorde kr. i 2011 og kr. i 2012, hvorfor afdelingen har modtaget store beløb fra dispositionsfonden. Afdeling 1, Voldgade/Ølbyvej/Solkrogen, er i øjeblikket ved at gennemføre en større renovering, som løber frem til 2017, hvorefter udgiften til tab ved lejeledighed igen forventes at være moderat. Struer Boligselskab oplyser, at afdelingens relativt store udgifter til tab ved lejeledighed, vil kunne finansieres ved at henlægge mindre til istandsættelse. Boligselskabet vurderer, at afdelingens gode henlæggelser til istandsættelse betyder, at det i en årrække vil være økonomisk forsvarligt at henlægge mindre. Beslutning Indstilles til byrådet Økonomiudvalg, 20. august 2013 Side 22

Møde 21. maj 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 21. maj 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 21. maj 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Grethe Hestbech Mødet hævet kl. 10.20 Pkt. Tekst Side 67 Likviditet og resultater pr. 30. april 2013 1 68 Regnskab

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... Bilag 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 4 REGNSKABSOPGØRELSE... 4 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... BILAG 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 5 REGNSKABSOPGØRELSE... 5 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Møde 9. maj 2011 kl. 13:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus

Møde 9. maj 2011 kl. 13:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 9. maj 2011 kl. 13:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Karin Houmann og Steen Jakobsen Indkaldte: kl. 13.15 Lise Jakobsen, Børne- og Familiecentret,

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Møde mandag den 18. maj 2009 kl. 13:00 i Jobcentret

Møde mandag den 18. maj 2009 kl. 13:00 i Jobcentret Beskæftigelsesudvalg Referat Møde mandag den 18. maj 2009 kl. 13:00 i Jobcentret Afbud: Jesper Nielsen. Karin Schøn. Indkaldt: Irene Kristensen kl. 13.00 Pkt. Tekst Side 19 Orientering 22 20 Meddelelser

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Møde 4. august 2009 kl. 10:00 i Byrådssalen - ekstraordinært møde

Møde 4. august 2009 kl. 10:00 i Byrådssalen - ekstraordinært møde Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 4. august 2009 kl. 10:00 i Byrådssalen - ekstraordinært møde Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.30 Pkt. Tekst Side 146 Program for budgetseminar 20. - 21.

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre

Kommunalbestyrelsen. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Dagsorden Dato: Tirsdag den 07. september 2010 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: KB-Salen Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Milton Graff Pedersen, Helle Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Budgetdirektiv 2017 Godkendt i Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget den 12. februar 2016

Budgetdirektiv 2017 Godkendt i Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget den 12. februar 2016 Budgetdirektiv 2017 Godkendt i Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget den 12. februar 2016 Direktiv for udarbejdelse af Budget 2017-2020 2 Indhold Lovgrundlag... 3 Målsætninger... 3 Mål... 3 Budgetgrundlag...

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 97,6 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 97,6 mio. kr. STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 31. januar 2013 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Forventet regnskab

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2017-18 Fremsat den 8. november 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse (Afskaffelse af

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juni 1. Resume På baggrund

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2013-2016 Godkendt i Økonomiudvalget den 6. december 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet tidsplan for budgetstrategi 2013 til 2016

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Budgetdirektiv 2015 Godkendt i Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget den 11. marts 2014

Budgetdirektiv 2015 Godkendt i Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget den 11. marts 2014 Budgetdirektiv 2015 Godkendt i Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget den 11. marts 2014 Direktiv for udarbejdelse af Budget 2015-2018 2 Indhold Lovgrundlag... 3 Målsætninger... 3 Mål... 3 Budgetgrundlag...

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Budget - fra forslag til vedtagelse

Budget - fra forslag til vedtagelse Budgetforslag 2015 Budget - fra forslag til vedtagelse Formålet med denne pjece er at give et hurtigt indblik i Rudersdal Kommunes budget for 2015 til 2018 forud for vedtagelsen i oktober 2014. Pjecen

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

Møde 17. juni 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4

Møde 17. juni 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4 Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 17. juni 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 11.00 Pkt. Tekst Side 123 Likviditet og Resultater pr. 31. maj 2008 148 124 Økonomi-

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Budgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011.

Budgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011. Til: 4-årsbudget 2012-2015 Nr. 4 ØKONOMI & PLANLÆGNING Do: 13. april 2011 Tlf. dir.: 4477 2202 Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: 2011-3820 Dok.nr: 2011-63929 Budgetbilag Første egentlige budgetopfølgning

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Læs mere

Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3

Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 15.10 Indkaldte: kl. 13.00 repræsentanter fra Aftenskolesamrådet, pkt. 87 kl. 13.45

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1.

Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1. Bilag 2 til indstilling om forventet regnskab 2012 for Aarhus Kommune Den 6. december 2012 Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. november 2012 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse B Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016 Halvårs Hjørring Kommune August Halvårs Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2005 pr. ultimo juli Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2005 pr. ultimo juli Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juli 1. Resume Kommunerne

Læs mere

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for 2018-2021 for Hjørring Kommune 1) Statsgaranti I det foreliggende budgetmateriale er der foreløbigt valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. maj 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 17. september 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 03-08-2017 J.nr.: 17/11 3. budgetstatus for budget 2018 2021 Økonomiudvalget vedtog 7. februar 2017 proceduren

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere