Vi ønsker at være et attraktivt sted for både nybegyndere, tandemgæster, erfarne springere og for dem, der bare har lyst til at kigge på.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi ønsker at være et attraktivt sted for både nybegyndere, tandemgæster, erfarne springere og for dem, der bare har lyst til at kigge på."

Transkript

1 Q Faldskærms Center Instruktørmappe Målsætning Vi ønsker at være et attraktivt sted for både nybegyndere, tandemgæster, erfarne springere og for dem, der bare har lyst til at kigge på. At tilbyde faldskærmsuddannelse og tandemspring, udført af professionelle instruktører. At tilbyde erfarne springere faldskærmsspring når de ønsker det. At virke for konstant forbedring af sikkerheden i sporten gennem uddannelse og nytænkning.

2 Faldskærms Bestemmelser Dansk Faldskærms Union

3 DFU Indholdsfortegnelse 1. udg. FEB 2006 DFU s VEDTÆGTER BL 9-1 INDHOLDSFORTEGNELSE ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER (AB) 1. Indledning. 2. DFU s repræsentation i DIF, KDA, FAI og IPC. 3. Bestyrelsens og generalsekretærens ansvarsområder. 4. Økonomibestemmelser. 5. Medlemsregistrering og kontingentbetaling. 6. Årsstatistik. 7. Forsikringsdækning under DFU. 8. DFU s udvalgsstruktur. 9. Bestemmelser for DFU s udvalg. 10. Instruktør- og sikkerhedsudvalget. (ISU) 11. Instruktørudvalget. (IU) 12. Materieludvalget. (MU) 13. Sportsudvalget. (SU) 14. Præcisionsudvalget. (PU) 15. Formationsspringsudvalget. (FSU) 16. Free Fly udvalget. FFU) 17. Breddeudvalget. (BU) 18. Dommerne. SPORTSBESTEMMELSER (SB) 20. Danmarksmesterskaber. 21. Landshold. 22. Rekorder. 23. Dommervirksomhed og uddannelse. GENERELLE BESTEMMELSER (GB) 30. Generelle regler for springvirksomhed. 31. Springvirksomhed med springere uden certifikat. 32. Springpladser. 33. Opvisninger og opvisningscertifikat. 34. Faldskærmscertifikater. 35. Ulykker/hændelser. 36. Formationsspring. 37. Kalot formationsspring. 38. Tandemspring. 39. Natspring. 40. Foto- og videospring. 41. Vandspring. 42. Skysurfing. 43. Wingsuit-spring. 44. Vertical formationsspring. 45. Hovedskærme til springere med certifikat. 1

4 DFU Indholdsfortegnelse 1. udg. FEB Omskoling og godkendelse til faldskærmspilot. UDDANNELSESBESTEMMELSER (UB) 50. Grunduddannelse. 51. Instruktører. 52. Tandemmastere. MATERIELBESTEMMELSER (MB) 60. Generelle regler for materiel. 61. Materielcertifikater. 62. Hovedskærme godkendt til elevbrug. 63. Reserveskærme godkendt til elevbrug. 64. Godkendte seletøjer. 65. Seletøj godkendt til elevbrug. 66. Godkendte sikkerhedsudløsere. PRAKTISKE ANVISNINGER, BLANKETTER M.M. (PA) PA-AB1. Bilag til administrative bestemmelser. a. FAI-licens (Ej udgivet) PA-AB2. Blanketter til administrative bestemmelser. a. Klubskifte. b. Skema til indberetning af statistik. PA-SB1. Bilag til sportsbestemmelser. PA-SB2. Blanketter til sportsbestemmelser. PA-GB1. PA-GB2. PA-UB1. PA-UB2. PA-MB1. PA-MB2. Bilag til generelle bestemmelser. a. Forhold ved ulykke/hændelser. Blanketter til generelle bestemmelser. a. Ansøgning om faldskærmscertifikat. (Ej udgivet) b. Ansøgning om opvisningscertifikat. (Ej udgivet) c. Ansøgning om tilladelse til opvisningsspring. (Ej udgivet) d. Anmeldelse til SLV om anvendelse af udenlandsk fly. (Ej udgivet) Bilag til uddannelsesbestemmelser. a. Godkendte instruktører og tandemmastere. b. De otte levels i AFF-uddannelsen. Blanketter til uddannelsesbestemmelser. a. Fornyelse af instruktør- og tandemmastercertifikat. b. Tilmelding til instruktørelevkursus (Ej udgivet) c. Tilmelding til AFF-instruktør kursus (Ej udgivet) d. Tilmelding til instruktøreksamen. (Ej udgivet) e. Tilmelding til tandemmasterkursus (Ej udgivet) Bilag til materielbestemmelser. a. Godkendte reservepakkere. (Ej udgivet) b. Liste over elliptiske skærme (Ej udgivet) Blanketter til materielbestemmelser. a. Ansøgning om materielcertifikat. (Ej udgivet) 2

5 DFU Indholdsfortegnelse 1. udg. FEB 2006 PA-Øvrige1. PA-Øvrige2. PA-Øvrige3. Klubbers egne forsikringsforhold (Ej udgivet) Springarrangementsopbygning. Flag, røg m.m. til faldskærmsopvisninger. 3

6 Dansk Faldskærms Unions vedtægter 10. udgave marts 2002 Navn og formål 1 stk. 1 Dansk Faldskærms Union blev dannet den 12. februar 1963 under navnet Dansk Faldskærms Klub. stk. 2 DFU s hjemsted er Brøndby kommune. stk. 3 DFU er medlem af Danmarks Idræts Forbund. DFU s organer og medlemmer er underlagt Danmarks Idræts Forbunds love. stk. 4 Ingen klub/center under DFU må i sit navn indeholde ordet Danmark eller dansk. 2 DFU s formål er at fremme faldskærmssporten i Danmark blandt andet ved at koordinere og understøtte arbejdet i DFU s klubber udvælge og træne Danmarks faldskærmslandshold til konkurrence opfordre til sammenhold mellem alle personer med interesse for faldskærmsspring. arbejde aktivt for højnelse af sikkerheden for faldskærmssport. repræsentere dansk faldskærmssport officielt udadtil blandt andet overfor myndighederne, specielt Statens Luftfartsvæsen. Medlemmer 3 stk. 1 Som medlem af DFU kan optages faldskærmsklubber, der har mindst 25 aktive medlemmer og råder over egen miljøgodkendt springplads. stk. 2 Repræsentantskabet kan beslutte at optage faldskærmscentre som medlemmer på konkret forhandlede vilkår. stk. 3 En klub eller et faldskærmscenter, der ønsker at indtræde i DFU, skal til DFU s bestyrelse indsende en begæring vedlagt klubbens/centrets vedtægter, formandens/lederens navn og adresse samt fortegnelse over navn, adresse og fødselsdato over klubbens/centerets medlemmer. stk. 4 Klubbernes/centrenes vedtægter må ikke indeholde bestemmelser, der strider mod DFU s eller Danmarks Idræts Forbunds love og bestemmelser. stk. 5 Ændringer i klubbernes/centrenes vedtægter skal inden 14 dage indsendes til DFU s bestyrelse. stk. 6 Skift af formand i klubber/centre skal inden 14 dage meddeles til DFU. stk. 7 DFU s bestyrelse kan udnævne æresmedlemmer. Æresmedlemmer er kontingentfri. stk. 8 Klubberne/centrenes og deres medlemmer har pligt til at efterkomme de bestemmelser, der træffes af DFU s og Danmarks Idræts Forbunds organer i henhold til disse organisationers love. Unionens organer 4 stk. 1 DFU s organer er følgende: Repræsentantskab. Bestyrelse. Ordensudvalg. Lovfortolkningsudvalg. Tekniske udvalg Repræsentantskab 5 stk. 1 Repræsentantskabet er DFU s højeste myndighed, og dets afgørelser er endelige. Stk. 2 Hver klub/center har én repræsentant. DFU skal have meddelelse om, hvem der er en klubs repræsentant, senest 4 uger før repræsentantskabsmødet. Stk. 3 Hver klub/center har én stemme for hver påbegyndt 50 medlemmer i forhold til klubbens/centrets medlemstal pr. 31. december forud for repræsentantskabsmødet. Stk. 4 En repræsentant kan give et andet medlem fra sin klub/center skriftlig fuldmagt til at stemme for sig. Stk. 5 Hvis en klub/center er i restance overfor DFU mister den retten til at stemme på repræsentantskabsmødet.

7 Afholdelse af repræsentantskabs- og formandsmøder 6 stk. 1 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes én gang årligt i januar kvartal. stk. 2 I oktober eller november måned afholdes formands- og budgetmøde mellem DFU s bestyrelse og formændene for klubber/centre og de tekniske udvalg. På mødet forelægges bestyrelsens udkast til budget for det kommende år. stk. 3 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes, hvis det begæres af DFU s formand, et flertal af DFU s bestyrelse, mindst 10 repræsentanter stk. 4 Repræsentantskabsmøder indkaldes med mindst 6 og højst 8 ugers varsel. stk. 5 Et lovligt indvarslet repræsentantskabsmøde er beslutningsdygtigt med almindeligt stemmeflertal, medmindre det modsatte er bestemt i disse vedtægter. 7 stk. 1 Repræsentantskabsmødet ledes af en dirigent, der vælges af repræsentant-skabet. stk. 2 Dirigenten afgør endeligt alle behandlings- og afstemningsspørgsmål. Dagsorden for repræsentantskabsmøde 8 stk. 1 Ordinært repræsentantskabsmøde har følgende dagsorden : Valg af dirigent. Aflæggelse af beretning fra formand. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab. Behandling af indkomne forslag. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder kontingentets størrelse. Valg af formand. Valg af næstformand. Valg af administrativ sekretær. Valg af teknisk sekretær. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. Valg af første og anden suppleant til bestyrelsen. Valg af ordensudvalgsmedlem og suppleant. Valg af lovfortolkningsudvalgsmedlem og suppleant. Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter. Eventuelt. Stk. 2 Forslag skal for at kunne vedtages være DFU i hænde senest 4 uger før repræsentantskabsmødet. Stk. 3 Repræsentanter og medlemmer af DFU s bestyrelse og udvalg har taleret under hele repræsentantskabsmødet. Under eventuelt har desuden inviterede gæster taleret. Dirigenten kan i konkrete situationer, hvor det skønnes relevant, tildele andre taleret. stk. 4 Senest 2 uger før repræsentantskabsmødet skal repræsentanterne have modtaget : Dagsorden. Oversigt over det samlede stemmeantal og de enkelte klubbers/centre stemmeantal. Revideret regnskab. Indkomne forslag. Bestyrelsens forslag til budget for det kommende år. DFU s forvaltning 9 stk. 1 DFU s bestyrelse består af 8 personer : Formand. Næstformand. Teknisk sekretær. Administrativ sekretær. Bestyrelsesmedlem. Bestyrelsesmedlem. Bestyrelsesmedlem. Bestyrelsesmedlem. stk. 2 Til bestyrelsen kan vælges personer, der er medlem af en klub eller et fald-skærmscenter, der er medlem af DFU. stk. 3 Formand, næstformand, teknisk sekretær og administrativ sekretær vælges hver for sig for 2 år. I lige år vælges formand og teknisk sekretær; i ulige år næstformand og administrativ sekretær. De andre fire bestyrelsesmedlemmer vælges enkeltvis for ét år, og bestyrelsen fordeler selv disses ansvarsområder. stk. 4 Et bestyrelsesmedlem fungerer indtil afslutningen af det repræsentantskabs-møde, hvor der vælges en anden i stedet. Fratræder et bestyrelsesmedlem indenfor valgperioden, indtræder suppleant i stedet indtil førstkommende repræsentantskabsmøde. 10 stk. 1 Bestyrelsen leder DFU under ansvar overfor repræsentantskabet og træffer afgørelse i alle spørgsmål, medmindre andet udtrykkeligt er bestemt i vedtægterne. Bestyrelsen kan uddelegere spørgsmål til afgørelse i de tekniske udvalg eller beslutte at henskyde et spørgsmål til afgørelse i repræsentantskabet. stk. 2 Bestyrelsesmøder bør tilstræbes afholdt mindst hver anden måned. I øvrigt indkaldes til møde, når formanden eller mindst 4 andre bestyrelsesmedlemmer anmoder om det. Indkaldelse skal ske med mindst 3 dages varsel. stk. 3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når enten alle bestyrelsesmedlemmer er til stede, eller bestyrelsesmødet er lovligt indkaldt, og mindst 6 medlemmer er til stede. stk. 4 Hvis der umiddelbart efter et bestyrelsesmøde, hvor der ikke har været mødt mindst 6 bestyrelsesmedlemmer, indkaldes til et nyt møde med samme dags-orden, er de bestyrelsesmedlemmer, der møder på det andet møde, beslutningsdygtige uanset antal fremmødte.

8 stk. 5 Alle afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved lige stemmetal er formandens stemme afgørende. stk. 6 I april kvartal holdes udvidet bestyrelsesmøde, hvori foruden DFU s bestyrelse deltager formændene for DFU s udvalg. På mødet drøftes og tilrettelægges DFU s arbejde indtil næste ordinære repræsentantskabsmøde. stk. 7 Hvis formanden fratræder under en valgperiode, fungerer næstformanden som formand i resten af valgperioden. Hvis et andet bestyrelsesmedlem fratræder under en valgperiode, beslutter bestyrelsen, hvorledes de resterende medlemmer skal fordele pladserne mellem sig resten af valgperioden. stk. 8 Bestyrelsen kan antage lønnet medhjælp. Daglige forretninger og regnskabsforhold 11 stk. 1 DFU tegnes af formanden og næstformand sammen med et yderligere bestyrelsesmedlem. stk. 2 DFU s daglige forretninger varetages under ansvar overfor bestyrelsen af et forretningsudvalg bestående af formand, næstformand, administrativ sekretær og teknisk sekretær. Forretningsudvalget har udover de daglige forretninger kompetence til at foretage dispositioner indeholdt i budgettet. stk. 3 Daglig administration varetages af DFU s kontor. stk. 4 Økonomiske enkeltdispositioner over kr. skal godkendes af repræsentantskabet. stk. 5 DFU s regnskabsår følger kalenderåret. stk. 6 Bestyrelsen træffer beslutning om anbringelse af DFU s midler. stk. 7 De valgte revisorer skal løbende gennemgå regnskabet og fremkomme med bemærkninger og indstillinger til bestyrelsen og repræsentantskabsmødet. Bestemmelser vedrørende forseelser 12 stk. 1 DFU s bestyrelse kan pålægge en organisation eller enkeltperson under DFU sanktioner for: overtrædelse af love eller andre bestemmelser eller anvisninger givet af ansvarshavende ledere ved springvirksomhed, usportslig adfærd, grov uagtsomhed eller hensynsløshed under springvirksomhed, ved omgang med materiel eller ved ophold på springplads, der har medført fare for skade på andres eller eget liv, helbred eller materiel. stk. 2 Sanktionerne kan være: tildeling af misbilligelse eller advarsel idømmelse af bøde ikke over kr. pålæggelse af erstatningsansvar for forvoldt skade, herunder økonomisk tab for DFU udelukkelse i en periode fra deltagelse i konkurrencer, opvisninger eller springvirksomhed generelt eller fra bestridelse af tillidsposter for så vidt angår enkeltpersoner: udelukkelse fra DFU for så vidt angår klubber/centre: indkaldelse til repræsentantskabsmøde med henblik på beslutning om udelukkelse inddragelse af certifikater eller andre rettigheder stk. 3 Bestyrelsens kompetence gælder alle forseelser begået i Danmark samt forseelser begået i udlandet i forbindelse med repræsentation af DFU ved konkurrencer eller andre arrangementer. 13 stk. 1 Inden afgørelse træffes, skal bestyrelsen give den, som sagen drejer sig om, lejlighed til at udtale sig. stk. 2 Til brug ved behandlingen af en sag efter 12 har de implicerede organisationer eller personer pligt til at meddele DFU s bestyrelse alle de oplysninger, herunder økonomiske, som bestyrelsen skønner nødvendige for sagens oplysning. stk. 3 Meddeles de ønskede oplysninger ikke, vil sagen blive afgjort udfra de øvrige oplysninger i sagen, og afgørelsen kan ikke indbringes for ordensudvalget. stk. 4 Bestyrelsens afgørelse skal meddeles skriftligt til den organisation eller person, som sagen drejer sig om. Afgørelsen skal være begrundet og indeholde vejledning om reglerne for indbringelse for ordensudvalget, jf stk. 1 Følgende af bestyrelsens afgørelser kan indbringes for ordensudvalget: Bøde eller erstatning over kr. Udelukkelse af enkeltpersoner længere end 3 måneder. Inddragelse af certifikater eller rettigheder længere end 3 måneder. stk. 2 I andre sager er bestyrelsens afgørelse endelig, medmindre bestyrelsen undtagelsesvis på grund af sagens særlige omstændigheder eller principielle karakter giver tilladelse til det. stk. 3 Klage over bestyrelsens afgørelse skal være modtaget af ordensudvalget inden én uge efter, at klageren har modtaget behørig besked om afgørelsen, jf. 13 stk. 4.

9 stk. 4 Indbringelse for ordensudvalget har ikke opsættende virkning på afgørelsen, medmindre ordensudvalget beslutter det. Ordensudvalget 15 stk. 1 Ordensudvalget består af en formand, to andre medlemmer og en suppleant, der indtræder, hvis et af de faste medlemmer er forhindret eller inhabil. Udvalget konstituerer sig selv; men formanden skal være jurist. stk. 2 Medlemmerne vælges for 3 år forskudt, således at der hvert år vælges ét medlem. Suppleant vælges hvert år. Valg af fast medlem og suppleant sker samlet. stk. 3 Valgbare er personer, der er medlem af en klub eller et faldskærmscenter, der er medlem af DFU. stk. 4 Udelukket fra valg er repræsentanter, medlemmer af DFU s bestyrelse eller et af DFU s andre udvalg. stk. 5 Et medlem, der er begyndt behandling af en sag, deltager i sagens behandling indtil afgørelse, uanset om medlemmet inden da er udtrådt af udvalget. 16 stk. 1 Ordensudvalgets opgaver er: At afgøre alle sager, som efter vedtægterne kan indbringes for det. At fungere som voldgiftsret ved afgørelse af uenighed mellem organisationer eller enkeltpersoner under DFU. stk. 2 Udvalget kan træffe afgørelse om: tildeling af misbilligelse eller advarsel, idømmelse af bøde ikke over kr. pålæggelse af erstatningsansvar for forvoldt skade, udelukkelse i en periode fra deltagelse i konkurrencer, opvisninger, springvirksomhed generelt eller fra bestridelse af tillidsposter, udelukkelse af enkeltpersoner fra DFU, inddragelse af certifikater eller andre rettigheder. stk. 3 Når en sag indbringes for ordensudvalget, overtager udvalget de beføjelser, som er tillagt bestyrelsen i 13. stk. 4 Udvalgets afgørelse skal træffes hurtigst muligt. Parterne i sagen og DFU s bestyrelse skal have skriftlig meddelelse om afgørelsen, der skal være begrundet. Meddelelsen skal indeholde vejledning om reglerne for indbringelse for Danmarks Idræts Forbunds Amatør- og Ordensudvalg. stk. 5 Udvalget fastsætter selv sin forretningsgang. stk. 6 Ordensudvalgets afgørelser kan indbringes for Danmarks Idræts Forbunds Amatør- og Ordensudvalg. Lovfortolkningsudvalget 17 stk. 1 Lovfortolkningsudvalget består af en formand, to andre medlemmer og en suppleant, der indtræder, hvis et af de faste medlemmer er forhindret eller inhabil. Udvalget konstituerer sig selv; men formanden skal være jurist. stk. 2 Medlemmerne vælges for 3 år forskudt, således at der hvert år vælges ét medlem. Suppleant vælges hvert år. Valg af fast medlem og suppleant sker samlet. stk. 3 Valgbare er personer, der er medlem af en klub/center, der er medlem af DFU. stk. 4 Udelukket fra valg er repræsentanter, medlemmer af DFU s bestyrelse eller et af DFU s andre udvalg. stk. 5 Et medlem, der er begyndt behandling af en sag, deltager i sagens behandling indtil afgørelse, uanset om medlemmet inden da er udtrådt af udvalget. 18 stk. 1 Lovfortolkningsudvalgets opgave er at afgøre alle spørgsmål om fortolkning af DFU s love og andre bestemmelser. Udvalgets afgørelser er endelige. De tekniske udvalg 19 stk. 1 Bestyrelsen nedsætter det fornødne antal tekniske udvalg. Konkurrencer 20 stk. 1 Der afholdes Danmarksmesterskab én gang årligt. stk. 2 Danmarksmesterskaberne afholdes i overensstemmelse med Danmarks Idræts Forbunds bestemmelser om Danmarksmesterskaber og Federation Aeronau-tique Internationales bestemmelser om verdensmesterskaber. stk. 3 Bestyrelsen beslutter, i hvilke discipliner der skal afholdes Danmarksmesterskaber.

10 21 stk. 1 Der afholdes årligt mindst én yderligere konkurrence i de samme discipliner som Danmarksmesterskaberne. Kontingent 22 stk. 1 Klubberne/centre betaler kontingent for hvert klub-/centermedlem. stk. 2 Kontingentets størrelse fastsættes af repræsentantskabet. stk. 3 Kontingent betales kvartalsvis bagud og skal være indbetalt senest den 20. i månederne januar, april, juli og oktober. Lovændringer 23 stk. 1 Ændring af DFU s vedtægter kan kun besluttes af repræsentantskabet. stk. 2 Til vedtagelse af vedtægtsændring kræves, at mindst 2/3 af DFU s samlede stemmeantal er repræsenteret, og at mindst 2/3 af det tilstedeværende stemmeantal er for vedtægtsændringen. stk. 3 Hvis ændringen ikke vedtages, fordi der ikke har været det fornødne antal stemmer repræsenteret, kan med 4 ugers varsel indkaldes til et ny repræsentantskabsmøde, hvor ændringen kan vedtages uanset antallet af repræsenterede stemmer, hvis 2/3 af det tilstedeværende stemmeantal er for den. 24 stk. 1 Udelukkelse af en klub/center kan kun besluttes af repræsentantskabet på et repræsentantskabsmøde. stk. 2 Udelukkelse kan kun ske, hvis mindst 2/3 af DFU s samlede stemmeantal er repræsenteret, og mindst 5/6 af det tilstedeværende stemmeantal er for udelukkelsen. stk. 3 Hvis udelukkelse ikke vedtages, fordi der ikke har været det fornødne antal stemmer repræsenteret, kan med 4 ugers varsel indkaldes til et ny repræsentantskabsmøde, hvor udelukkelse kan vedtages uanset antallet af repræsenterede stemmer, hvis 5/6 af det tilstedeværende stemmeantal er for udelukkelse. 25 stk. 1 Opløsning af DFU kan kun besluttes af repræsentantskabet på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde særligt indkaldt med dette formål. stk. 2 Opløsning kan kun ske, hvis mindst 2/3 af DFU s samlede stemmeantal er repræsenteret, og mindst 5/6 af det tilstedeværende stemmeantal er for opløsning. stk. 3 Hvis opløsning ikke vedtages, fordi der ikke har været det fornødne antal stemmer repræsenteret, kan med 4 ugers varsel indkaldes til et ny repræ-sentantskabsmøde, hvor opløsning kan vedtages uanset antallet af repræsen-terede stemmer, hvis 5/6 af det tilstedeværende stemmeantal er for opløsning. stk. 4 Hvis DFU opløses, tilfalder DFU s midler Danmarks Idræts Forbund. Ovenstående vedtægter er vedtaget på DFU s ekstraordinære repræsentantskabsmøde d. 16. marts 2002.

11 Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 9-1 Bestemmelser om faldskærmsspring Udgave 10, 19. januar 2006 I medfør af 32, stk. 2, 82, 149, stk. 10, og 151, stk. 2, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr af 19. december 2005, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Transport- og Energiministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 795 af 3. september 2001 om henlæggelse af opgaver til Statens Luftfartsvæsen og om kundgørelse af de af luftfartsvæsenet udfærdigede forskrifter, følgende: 1. Referencedokumenter 1.1 BL 5-3, Bestemmelser om civile flyveopvisninger, seneste udgave. 1.2 BL 7-1, Bestemmelser om lufttrafikregler, seneste udgave. 1.3 BL 7-15, Bestemmelser om perioder for VFR-flyvning, tillæg E til BL 7-1, seneste udgave. 1.4 Aeronautical Information Publication (AIP) Danmark, seneste udgave. 1.5 Aeronautical Information Publication (AIP) Færøerne, seneste udgave. 1.6 Aeronautical Information Publication (AIP) Grønland, seneste udgave. 1.7 De dokumenter, der er nævnt i pkt , findes på Retsinformations hjemmeside og på Statens Luftfartsvæsens hjemmeside Dokumenterne kan endvidere købes ved henvendelse til Statens Luftfartsvæsen Servicekontoret Ellebjergvej København SV. Tlf.: Fax.: : 1.8 De dokumenter, der er nævnt i pkt , findes på Statens Luftfartsvæsens hjemmeside og kan endvidere købes ved henvendelse til Statens Luftfartsvæsen, jf. ovenfor. 2. Definitioner AFIS (Aerodrome flight information service): Flyvepladsflyveinformationstjeneste. Faldskærmsinstruktør (Parachute instructor): En faldskærmsspringer, der har gennemgået instruktøruddannelse, og som er ansvarlig for grunduddannelse af faldskærmsspringere. Faldskærmsspringer (Parachutist): En person, som foretager et planlagt faldskærmsspring, selvstændigt eller med passager, fra et luftfartøj. Flyvekontrolenhed (Air traffic control unit): Fællesbetegnelse for kontrolcentral, indflyvningskontrol og kontroltårn. BL 9-1 / Udg. 10 / / 1

12 Flyveopvisning (Air show): Ethvert arrangement, hvortil offentligheden tilbydes adgang, og hvor luftfartøjers manøvredygtighed demonstreres i luften, og/eller hvor der udføres faldskærmsspring. Flyveopvisning, civil (Air show, civil): En flyveopvisning, der ikke arrangeres af militære myndigheder. Flyveplads, offentlig (Aerodrome, public): En flyveplads, der er godkendt af Statens Luftfartsvæsen, og som på nærmere fastsatte vilkår er åben for offentligheden. Kontrolzone (Control zone - CTR): Et kontrolleret luftrum, der strækker sig opefter fra jordens eller vandets overflade til en fastsat øvre grænse. Landingsområde: Et nærmere begrænset område med jævn overflade, beregnet til faldskærmsspringeres landing. Sigtbarhed (Visibility): Den sigtbarhed til luftfartsmæssig brug, der efter a. eller b. er størst: a. Den største afstand, i hvilken en sort genstand af passende dimensioner placeret tæt på jordoverfladen kan ses og genkendes mod en lys baggrund. b. Den største afstand, i hvilken lys på omkring 1000 candela kan ses og identificeres mod en uoplyst baggrund. Anm.: Med en given udslukningskoefficient (udtryk for, hvornår lyset ikke mere kan observeres af det menneskelige øje) har de to afstande forskellige værdier målt i luft. Den afstand, der er nævnt under b., varierer i takt med baggrundsbelysningen. Den afstand, der er nævnt under a., angives i meteorologisk optisk rækkevidde (MOR). Sigtbarhed ved jorden (Ground visibility): Sigtbarheden på en flyveplads, angivet af en godkendt observatør. Sikkerhedsudløser: Anordning til montering på faldskærmsudstyr med det formål at udløse reservefaldskærmen, hvis en bestemt faldhastighed overskrides i eller under en forudindstillet højde. Springleder: En person, som er ansvarlig for, at de betingelser, der er knyttet til faldskærmsspring i forbindelse med flyveopvisninger, overholdes. Tandemspringer: Faldskærmsspringer, der medfører passager. Trafikinformationsområde (Traffic information area - TIA): Et nærmere afgrænset, ikke-kontrolleret luftrum, der strækker sig opefter fra en nærmere fastsat grænse over jordens eller vandets overflade til en nærmere fastsat øvre grænse, og som er oprettet i tilknytning til en trafikinformationszone. Trafikinformationszone (Traffic information zone - TIZ): Et nærmere afgrænset, ikke-kontrolleret luftrum, der strækker sig opefter fra jordens eller vandets overflade til en nærmere angivet øvre grænse, og som er oprettet omkring en ikkekontrolleret flyveplads. Trafikzone (Aerodrome traffic zone - ATZ): Et nærmere afgrænset luftrum, oprettet omkring en flyveplads til beskyttelse af flyvepladstrafik. Visuelle vejrforhold (Visual meteorological conditions - VMC): Vejrforhold udtrykt i værdier for sigtbarhed, afstand fra skyer og skydækkehøjde, der er lig med eller større end fastsatte minima. 3. Anvendelsesområde Denne BL fastsætter bestemmelser for faldskærmsspring fra luftfartøj over dansk område bortset fra faldskærmsspring, der foretages i nødsituationer. BL 9-1 / Udg. 10 / / 2

13 4. Generelt 4.1 Faldskærmsspring må kun foretages af personer, der er under uddannelse i en forening eller virksomhed, der er godkendt af Statens Luftfartsvæsen, eller af personer, der fra en sådan forening eller virksomhed har fået dokumentation for at have gennemgået den uddannelse, der er angivet i afsnit 6. Dette gælder dog ikke passagerer under tandemspring Faldskærmsspringere med udenlandsk faldskærmsspringuddannelse må, indtil uddannelse efter afsnit 6 er gennemgået, dog springe under overvågning af en springer med gyldig instruktøruddannelse, jf. afsnit Uddannelse af faldskærmsspringere må kun varetages af en forening eller virksomhed, der er godkendt hertil af Statens Luftfartsvæsen, jf. afsnit Undersøgelse af ulykker, der medfører hospitalsindlæggelse eller død for faldskærmsspringere, foretages af politiet. Hvis der er begrundet mistanke om, at årsagen til en faldskærmsulykke kan henføres til et registreret luftfartøj, foretages undersøgelse heraf af Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane. 4.4 Erhvervsmæssig faldskærmsspringsvirksomhed kræver tilladelse fra Statens Luftfartsvæsen. 5. Ansvar 5.1 Faldskærmsspringeren er efter endt grunduddannelse ansvarlig for a. at føre personlig logbog, der for hvert enkelt spring mindst skal indeholde oplysning om springdato, springnummer, springsted og landingsnøjagtighed. Oplysning om landingsnøjagtighed er dog kun et krav i forbindelse med kvalificering til opvisningsspring jf. pkt o. Logbogen skal efter anmodning forevises Statens Luftfartsvæsen, b. at sigtbarheden gør det muligt at overholde de krav om afstand til skyer, som er anført i skemaet over VMC-minima i BL 7-1, pkt. 5.1, når springet gennemføres inden for den daglige periode, hvor VFR-flyvning er tilladt, jf. BL Ved spring inden for kontrolzoner (CTR) skal sigtbarheden ved jorden dog være mindst 5 km og ved spring inden for trafikinformationszoner (TIZ) mindst 3 km, c. at sigtbarheden ved spring uden for den daglige periode, hvor VFRflyvning er tilladt, jf. BL 7-15, er mindst 8 km, og afstanden til skyer mindst 1,5 km vandret og 300 m lodret, d. at bære et fast, hvidt lys eller kemisk lys, der dog ikke må være hverken grønt eller rødt, og som er synligt hele horisonten rundt, ved spring i perioden fra solnedgang til solopgang, e. at landingsområdet er afmærket med lys ved faldskærmsspring uden for den daglige periode, hvor VFRflyvning er tilladt, jf. BL 7-15, f. at springet ikke foretages med henblik på landing i eller nærmere end 150 m i vandret afstand fra tæt bebyggede områder, herunder sommerhusområder og beboede campingpladser, samt områder, hvor et større antal mennesker er samlet i fri luft, medmindre de krav, der er anført i afsnit 10, er opfyldt, g. at udløsning af hovedskærm foregår således, at denne er bærende mindst 600 m (2.000 FT), h. at andre ikke udsættes for fare eller ulempe ved springet, samt i. at de bestemmelser, der er fastsat i pkt. 8.1, pkt. 8.2, pkt. 8.3, pkt. 8.4, pkt. 8.5 b. og c., pkt. 9.1, pkt. 9.2 og pkt. 9.3, overholdes. 5.2 Når en faldskærmsspringer er under grunduddannelse, jf. pkt. 7.1, er instruktøren BL 9-1 / Udg. 10 / / 3

14 ansvarlig for, at bestemmelserne i pkt. 5.1 b. - f. og h - i samt pkt. 8.5 a., overholdes Instruktøren skal instruere faldskærmsspringeren i at overholde kravet i pkt. 5.1 g. 5.3 Tjeneste som luftfartøjschef på luftfartøj, der benyttes i forbindelse med faldskærmsspring må kun udøves af personer, der har erhvervet mindst 150 timers flyvetid som luftfartøjschef på et luftfartøj af den kategori, der skal anvendes. Indehavere af erhvervsflyvercertifikat (B/CPL) med instrumentrettigheder (IR) kan dog udøve den angivne tjeneste efter erhvervelse af 100 timers flyvetid som luftfartøjschef på den kategori, der skal anvendes. 5.4 Luftfartøjschefen er ansvarlig for, a. at luftfartøjet er luftdygtigt og ifølge flyvehåndbogen må anvendes til faldskærmsspring, b. at der medbringes brændstof til den planlagte flyvning plus en reserve svarende til mindst 30 minutters flyvetid, c. at spring inden for luftrumsklasserne A-E kun finder sted efter forud indhentet tilladelse fra den pågældende flyvekontrolenhed, d. at spring inden for de dele af luftrum G, som benævnes trafikinformationsområde (TIA) og trafikinformationszone (TIZ), kun finder sted efter forud truffet aftale med den pågældende lufttrafiktjenesteenhed, e. at der kun afsættes faldskærmsspringere under visuelle vejrforhold (VMC). Anm. 1: Luftrumsklasser, trafikinformationsområder, trafikinformationszoner og trafikzoner fremgår af Aeronautical Information Publication (AIP) Danmark, AIP Færøerne og AIP Grønland. Anm. 2: En tilladelse i henhold til pkt. 5.4 c. vil være afhængig af trafikforholdene og indebærer ikke, at der fra flyvekontroltjenestens side vil blive sikret adskillelse til lufttrafikken, som kun vil blive informeret om springet. 5.5 Springlederen er ansvarlig for, a. at bestemmelserne i afsnit 10 for faldskærmsspring ved civile flyveopvisninger overholdes, b. at følge de anvisninger, som en opvisningsleder, der er udpeget i henhold til BL 5-3, giver i forbindelse med civile flyveopvisninger. 6. Godkendt forening eller virksomhed 6.1 Statens Luftfartsvæsen kan efter ansøgning godkende en landsdækkende forening eller private virksomheder til at forestå uddannelse, udstedelse af dokumentation for denne samt andre opgaver i forbindelse med faldskærmsspring, herunder udpegning af springledere. 6.2 For at opnå godkendelse som forening eller virksomhed skal de opgaver, som foreningen eller virksomheden varetager, være angivet i en driftshåndbog, der er godkendt af Statens Luftfartsvæsen, og som mindst skal indeholde følgende: a. Foreningens vedtægter og organisation eller virksomhedens organisations- og ejerforhold. b. Beskrivelse af ansvarsforhold, herunder for uddannelse. c. Kvalifikations- og vedligeholdelseskrav for springledere, instruktører og tandemspringere. d. Uddannelsesprogrammer og vedligeholdelseskrav for grund-, instruktør- og tandemspringeruddannelse samt supplerende uddannelse af luftfartøjschef. e. Retningslinier for fremsendelse af statistik til Statens Luftfartsvæsen. BL 9-1 / Udg. 10 / / 4

15 6.3 Godkendelse af en forening eller en virksomhed kan tilbagekaldes, hvis a. betingelserne for godkendelsen ikke længere er til stede, eller b. foreningen eller en virksomhed ikke længere skønnes egnet til at varetage uddannelsen af faldskærmsspringere eller andre opgaver, som foreningen/virksomheden har påtaget sig. 7. Uddannelse 7.1 Grunduddannelse af faldskærmsspringere samt uddannelse af instruktører og tandemspringere skal foregå efter uddannelsesprogrammer, der er godkendt af Statens Luftfartsvæsen. 7.2 Selvstændigt faldskærmsspring må kun foretages af personer, der er fyldt 16 år. 8. Sikkerhedsudstyr 8.1 Faldskærmsspringere skal bære hoved- og reserveskærm. 8.2 Er der risiko for landing i vand, skal springeren bære egnet svømmevest. Foretages faldskærmsspring således, at der forsætligt landes i vand, skal der forefindes en båd til bjærgning af springeren. 8.3 Ved spring i højder over FT (6.100 m) MSL skal ilt anvendes under springet. 8.4 Under flyvning skal ilt anvendes i flyet, a. i en hvilken som helst periode ud over 30 minutter, når flyvehøjden er mellem FT (3.050 m) MSL og FT (3.950 m) MSL, og b. når flyvehøjden er over FT (3.950 m) MSL. 8.5 Sikkerhedsudløser (AAD) skal anvendes på reserveskærmen ved spring under a. grunduddannelse, b. tandemspring og c. civile flyveopvisninger, bortset fra planlagte landinger i vand. 9. Landingsområder på eller i nærheden af offentlige flyvepladser 9.1 Permanente landingsområder beliggende på offentlige flyvepladser eller inden for en afstand af 5 km fra baner på offentlige flyvepladser, jf. Aeronautical Information Publication (AIP) Danmark, AIP Færøerne eller AIP Grønland, skal godkendes af Statens Luftfartsvæsen Ansøgning om godkendelse af etablering af et permanent landingsområde på en offentlig flyveplads eller inden for en afstand af 5 km fra dennes bane/baner skal indsendes til Statens Luftfartsvæsen af pågældende flyveplads og være vedlagt situationsplan i målestoksforhold 1:5.000, der viser områdets placering For at opnå godkendelse, jf. pkt. 9.1, skal følgende betingelser være opfyldt: a. Landingsområdet skal være beliggende uden for bane- og taxivejsystemet med tilhørende sikkerhedszoner samt fri af banernes ud- og indflyvningszoner. b. Landingsområdet skal være placeret mindst 100 m fra flyvepladsens tilskuerpladser, flyparkeringsområder, bygninger og offentlige veje. c. Færdsel til og fra landingsområdet skal kunne foregå fri af baner og sikkerhedszoner. d. Anvendelse af landingsområdet skal i øvrigt ske i henhold til retningslinier, der er godkendt af Statens Luftfartsvæsen. e. Forslag til retningslinier skal indsendes til Statens Luftfartsvæsen og være vedlagt skriftlig tilladelse fra områ- BL 9-1 / Udg. 10 / / 5

16 dets ejer/bruger og være tiltrådt af flyvepladsens koncessionshaver. 9.2 Anvendelse af et ikke-permanent landingsområde beliggende på en offentlig flyveplads eller inden for en afstand af 5 km fra dennes bane/baner må kun finde sted med skriftlig tilladelse fra flyvepladsens koncessionshaver For at et landingsområde kan anvendes, jf. pkt. 9.2, skal betingelserne i pkt a. - c. være opfyldt. 9.3 Anvendelse af landingsområder skal i øvrigt foregå under overholdelse af følgende retningslinier: a. Landingsområdet skal være afmærket, så det er let genkendeligt fra udspringspunktet. Afmærkningen må ikke kunne forveksles med det signalmateriel, der benyttes på offentlige flyvepladser. b. På betjente flyvepladser, hvor der er etableret radiostation, skal denne være bemandet under springaktivitet, der finder sted i flyvepladsens etablerede tjenestetid. c. Springaktiviteten skal på betjente flyvepladser til- og afmeldes hos flyvepladsens ledelse, hvis virksomheden finder sted i flyvepladsens etablerede tjenestetid. 9.4 Alle anvisninger, givet af flyvepladsens ledelse, skal efterkommes Hvis sådanne anvisninger ikke efterkommes, kan flyvepladsens ledelse tilbagekalde en tilladelse efter pkt Påbegyndte springaktiviteter skal i så fald straks indstilles. 9.5 En godkendelse, der er meddelt af Statens Luftfartsvæsen i henhold til pkt. 9.1, kan tilbagekaldes, hvis forudsætningerne for godkendelsen i øvrigt er ændret. 10. Faldskærmsspring under civile flyveopvisninger 10.1 Der skal i hvert enkelt tilfælde udpeges en springleder For at kunne udpeges som springleder ved faldskærmsspring ved en civil flyveopvisning skal vedkommende være tilknyttet en forening eller virksomhed, der er godkendt af Statens Luftfartsvæsen, og vedkommende skal opfylde de kvalifikationskrav, der er angivet i pkt n. og o Inden faldskærmsspring påbegyndes, skal følgende betingelser være opfyldt: a. Den stedlige politimesters tilladelse skal foreligge. b. Ejerens/brugerens tilladelse til anvendelse af de planlagte og alternative landingsområder skal foreligge. c. Meddelelse om faldskærmsspring under civile flyveopvisninger indeholdende oplysninger om flyregistrering, navn på luftfartøjschef, navn på springleder, højden, der ønskes sprunget fra, antallet af springere og landingsområdets beliggenhed skal fremsendes til Statens Luftfartsvæsen senest én uge, før spring skal finde sted. d. Der skal forefindes en effektiv afspærring og bevogtning mellem tilskuerpladserne og landingsområdet. Landingsområdet skal holdes fri for uvedkommende personer. e. Tilskuerpladser og bilparkeringspladser må ikke passeres i en lodret afstand, der er mindre end 15 m (50 FT). f. Der må ikke landes i en vandret afstand, der er mindre end 15 m fra nogen tilskuer. g. Landingsområdet skal udgøre et areal, der kan indeholde en cirkel med en radius på mindst 25 m, hvis der findes et eller flere alternative BL 9-1 / Udg. 10 / / 6

17 landingsområder af mindst samme størrelse inden for en vandret afstand af 300 m. h. Landingsområdet skal udgøre et areal, der kan indeholde en radius på mindst 50 m, hvis der ikke findes alternative landingsområder, som angivet under pkt. g. i. Landingsområdets centrum skal være tydeligt markeret. j. Inden for et landingsområde må der ikke forefindes hindringer i form af naturlige eller menneskeskabte genstande, der rager op over terræn, bortset fra en afmærkning af landingsområdets centrum med en blød genstand, der ikke kan skade springeren. k. Vindhastigheden ved jorden må højst være 8 m/sek. (15 KT). l. Der skal være etableret kommunikation mellem fly og springleder, enten i form af radio eller ved visuelle virkemidler såsom udlagte landingsflager. m. Faldskærmsspringeren skal være udstyret med firkantet hoved- og reserveskærm samt visuel eller akustisk højdemåler. n. Faldskærmsspringeren skal have udført mindst 150 spring med firkantet hovedskærm. Springlederen skal have udført mindst 200 spring med firkantet hovedskærm. o. Faldskærmsspringeren skal have udført mindst 10 spring inden for de seneste 6 måneder af den sværhedsgrad, der agtes udført. Springene skal være foretaget i skærm af samme type som den anvendte, og ingen af disse spring må have afveget mere end 10 m fra et udlagt landingsmærke. p. Det skal uden forsinkelse kunne dokumenteres over for Statens Luftfartsvæsen, at springeren opfylder de krav, der er nævnt under pkt n. og o Ved faldskærmsspring under civile flyveopvisninger skal der være tegnet ansvarsforsikring med dækningssummer svarende til de mindste dækningssummer for luftfartøjer, der er fastsat i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 785/2004 af 21. april 2004 om forsikringskrav til luftfartsselskaber og luftfartøjsoperatører. 11. Dispensation Statens Luftfartsvæsen kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne BL, når det skønnes foreneligt med de hensyn, der ligger til grund for de pågældende bestemmelser. 12. Straf 12.1 Den faldskærmsspringer, der overtræder bestemmelserne i pkt. 4.1, pkt. 5.1, pkt. 8.1, pkt. 8.2, pkt. 8.3, pkt. 8.4, pkt. 8.5 b. og c., pkt. 9.2 eller pkt. 9.3, eller som anvender et permanent landingsområde, som ikke er godkendt efter pkt. 9.1, straffes med bøde Den luftfartøjschef, der overtræder bestemmelserne i pkt. 5.3 eller pkt. 5.4, straffes med bøde Den forening eller virksomhed, der overtræder bestemmelserne i pkt. 4.2 eller afsnit 7, straffes med bøde Den, der er udpeget som springleder ved civile flyveopvisninger, og som overtræder bestemmelserne i pkt. 5.5 eller afsnit 10, straffes med bøde Den instruktør, der overtræder bestemmelserne i pkt. 5.2, jf. pkt. 5.1 b til f og h til i og pkt. 8.5.a samt bestemmelsen i pkt straffes med bøde For overtrædelser begået af selskaber m.v. (juridiske personer) kan der pålægges strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel, jf. luftfartslovens 149, stk. 14. BL 9-1 / Udg. 10 / / 7

18 13. Ikrafttræden 13.1 Denne BL træder i kraft den 1. april Samtidig ophæves BL 9-1, 9. udgave af 14. januar Statens Luftfartsvæsen, den 19. januar 2006 Kurt Lykstoft Larsen / Per Veingberg BL 9-1 / Udg. 10 / / 8

19 DFU AB AB nr. 1. Administrative Bestemmelser 1. udg. FEB 2006 INDLEDNING 1. Dansk Faldskærms Unions (DFU) virke reguleres af gældende lovgivning, herunder specielt BL 9-1, samt af DIF s love og bestemmelser og DFU s vedtægter. Herudover gælder de følgende Faldskærms Bestemmelser (FB), der indeholder regler, bestemmelser samt vejledninger, der er gældende for DFU s medlemmer og for udenlandske faldskærmsspringere ved faldskærmsspring under DFU i Danmark. 2. DFU s vedtægter henhører under Repræsentantskabets kompetence, som DFU s øverste instans. 3. Administrative Bestemmelser (AB) er DFU s bestyrelses kompetenceområder. 4. Sportsbestemmelser (SB) er Sportsudvalgets (SU) kompetenceområde. 5. Generelle Bestemmelser (GB) er Instruktør- og sikkerhedsudvalgets (ISU) kompetenceområde. 6. Instruktørudvalgets (IU) kompetenceområde er Uddannelsesbestemmelserne (UB) og Materieludvalgets (MU) kompetenceområde er Materielbestemmelserne (MB). 7. Udvalg kan inden for deres kompetenceområder lave ændringer, som kan implementeres efter godkendelse i bestyrelsen. 8. Bestyrelsen og udvalgene har ret til i enkeltstående konkrete tilfælde at dispensere inden for eget kompetenceområde. 9. a. DFU s bestyrelse og DFU s udvalg har inden for deres kompetenceområder pligt til at informere om ændringer vedrørende FB på DFU s hjemmeside. b. FB er tilgængelig på DFU hjemmeside, hvor den løbende opdateres. c. Alle klubber skal have en FB i papirudgave, der er opdateret. d. Alle medlemmer af DFU, har pligt til at holde sig orienteret om opdateringer på DFU hjemmeside.

20 DFU AB AB nr. 2. Administrative Bestemmelser 1. udg. FEB 2006 DFU s REPRÆSENTATION I DIF, KDA, FAI og IPC 1. DFU er bl.a. medlem af Danmarks Idræts-Forbund (DIF), Kongelig Dansk Aeroklub (KDA) og, gennem KDA, tilsluttet Federation Aeronautique International (FAI) og FAI s faldskærmsafdeling - International Parachuting Commission (IPC). Danmarks Idræts-Forbund 2. I DIF er DFU repræsenteret med to personer (stemmer). a. Antallet af stemmer i DIF er reguleret af antallet af medlemmer jf. DIF s love. b. DFU s repræsentanter i DIF udpeges af DFU s bestyrelse og er normalt formanden og næstformanden. Kongelig Dansk Aeroklub 3. I KDA har alle DFU s medlemmer ret til at være til stede ved repræsentantskabsmøder, men kun de af DFU s bestyrelse udpegede repræsentanter har tale- og stemmeret. 4. I KDA har medlemmernes unioner en stemme pr. påbegyndt 100 medlemmer. Federation Aeronautique International 5. FAI godkender kun en repræsentant pr. tilsluttet land, for Danmark er KDA medlem af FAI. International Parachuting Commission 6. KDA lader normalt DFU udpege repræsentanter til møderne i International Parachuting Commission (IPC). a. Til IPC møderne må hvert land stille med en delegeret og suppleant, samt et frit antal observatører. b. Delegationen udpeges af DFU s bestyrelse.

Navn og formål. Dansk Faldskærms Union blev dannet den 12. februar 1963 under navnet Dansk Faldskærms Klub.

Navn og formål. Dansk Faldskærms Union blev dannet den 12. februar 1963 under navnet Dansk Faldskærms Klub. Dansk Faldskærms Union Vedtægter Side 1 af 9 Navn og formål 1 Dansk Faldskærms Union blev dannet den 12. februar 1963 under navnet Dansk Faldskærms Klub. DFU's hjemsted er Brøndby kommune. DFU er medlem

Læs mere

Faldskærms Bestemmelser

Faldskærms Bestemmelser Faldskærms Bestemmelser Dansk Faldskærms Union MArts 2014 DFU Indholdsfortegnelse 5. udg. APR 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE OVERSIGT OVER FB-ÆNDRINGER DFU s VEDTÆGTER BL 9-1 INDHOLDSFORTEGNELSE ADMINISTRATIVE

Læs mere

Unionshåndbog ORGANISATION

Unionshåndbog ORGANISATION Side nr.: 1 af 7 1 NAVN Unionens navn er Dansk Svæveflyver Union (DSvU). 2 HJEMSTED Dansk Svæveflyver Union's hjemsted er Herning. 3 FORMÅL Dansk Svæveflyver Union har til formål at fremme dansk svæveflyvning

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-2 Bestemmelser om etablering af offentlige IMC-flyvepladser Udgave 2, 10. marts 1993 I medfør af 52, 148 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering,

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-8 Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, reklameflyvning og reklamenedkastning* Udgave 3, 16. december 2009 I medfør af 32,

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-8 Bestemmelser om drift af lufttrafiktjenesteenheder Udgave 5, 21. november 2003 I medfør af 54 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT 1 NAVN. Sammenslutningens navn: SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT. Hjemsted:Sønderborg. Signatur: SFS. Postadresse: SFS-Hallen, Borgmester Andersens Vej 100,

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

Dansk Triatlon Forbunds Love

Dansk Triatlon Forbunds Love DIF - s Idræts Forbund Dansk Triatlon Forbunds Love 1. Navn 1. Forbundets navn er Dansk Triatlon Forbund (DTriF) 2. Område 1. Forbundet er udover triatlonsporten styrende for alle nuværende som fremtidige

Læs mere

DANSK GOLF UNIONS VEDTÆGTER

DANSK GOLF UNIONS VEDTÆGTER DANSK GOLF UNIONS VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Unionens navn er Dansk Golf Union (DGU). DGU s hjemsted er Brøndby Kommune. Stk. 2 DGU er medlem af Danmarks Idræts-Forbund og European Golf Association,

Læs mere

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE Navn og formål 1 Klubbens navn er Dansk Folkebådsklub, forkortet DFK. Klubben er ikke knyttet til et geografisk hjemsted, men afholder årlige generalforsamlinger, hvor bestyrelsen skønner, der gives mulighed

Læs mere

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 Bestemmelser, der supplerer EU-forordning nr. 923/2012 (SERAforordningen) mm. I medfør af 153, stk. 1, jf. 52 og 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer-Union Indholdsfortegnelse 1.: Almindelige bestemmelser 2.: DFU s organer 3.: Delegeretmøde 4.: Bestyrelsen 5.: Formandsmøder 6.: Udvalg 7.: Forholdet til andre organisationer

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

VEDTÆGTER. 1. Unionens navn er "VESTJYSK BILLARD UNION", forkortet VBU. Unionen er stiftet den 30. august 1971.

VEDTÆGTER. 1. Unionens navn er VESTJYSK BILLARD UNION, forkortet VBU. Unionen er stiftet den 30. august 1971. VEDTÆGTER Navn, område og formål. 1. Unionens navn er "VESTJYSK BILLARD UNION", forkortet VBU. Unionen er stiftet den 30. august 1971. Unionen omfatter et med Jydsk Billard Union (JBU) aftalt afgrænset

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Vedtægter. For 1. udgave: Fællesudvalget for Grundejerforeninger på Enø, Lungshave og Fjordhusene. Dato:

Vedtægter. For 1. udgave: Fællesudvalget for Grundejerforeninger på Enø, Lungshave og Fjordhusene. Dato: Vedtægter Dato: 15.10.2016 For 1. udgave: 18.04.1981 Fællesudvalget for Grundejerforeninger på Enø, Lungshave og Fjordhusene Side: 1 af 5 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemmer 4 Bestyrelse 5 Tegningsret

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund 1 Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund 1. Navn Foreningens (Klubbens) navn er Nykøbing FC, Guldborgsund. 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune. Klubben er tilsluttet Lolland Falsters

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Foreningen af Vandværker i Danmark Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Solrød Center 20C, 2680 Solrød Strand Tlf.: 56 14 42 42 fvd@fvd.dk - www.fvd.dk CVR: 9513 9655 1 NAVN Foreningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold)

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Vedtægter, Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Stiftet 6. september 1916 Eksisterende vedtægter Ændringsforslag ved GF 11. marts 2014 1. Navn Foreningens navn er: Borup Idrætsforening

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUBs SELVRISIKOFOND 1996/jec

ROSKILDE FLYVEKLUBs SELVRISIKOFOND 1996/jec ROSKILDE FLYVEKLUBs SELVRISIKOFOND 1996/jec VEDTÆGTER 1 Formål 1. Selvrisikofonden blev etableret ved en ekstraordinær generalforsamling i Roskilde Flyveklub den 20. marts 1980. 2. Formålet med Selvrisikofonden

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Bestemmelser om ledningsinspektion udført fra helikopter*

Bestemmelser om ledningsinspektion udført fra helikopter* Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-36 Bestemmelser om ledningsinspektion udført fra helikopter* Udgave 3, 16. december 2009 I medfør af 32, 75, stk. 2, 78, 82 og ½ 153 i lov om

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Automobil Sport

Vedtægter for Aarhus Automobil Sport Som ønsket på generalforsamlingen i 2015, så har bestyrelsen gennemgået vedtægter for Aarhus Automobil Sport. Mange af ændringerne er foretaget med udgangspunkt i DIF s standardvedtægter. Tekster, som

Læs mere

Dansk Solvarme Forening (DSF)

Dansk Solvarme Forening (DSF) 14. januar 2014 VEDTÆGTER FOR Dansk Solvarme Forening (DSF) NAVN OG HJEMSTED Stk. 2: 1. Foreningens navn er: Dansk Solvarme Forening - (DSF) Foreningen har hjemsted på Foreningens sekretariats adresse

Læs mere

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse:

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse: Vedtægter for Christiansbjerg Idrætsforening Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Kontingent 7 Restance 8 Udelukkelse og eksklusion 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

2. Unionens formål er at virke for tennissportens trivsel og udbredelse ved at

2. Unionens formål er at virke for tennissportens trivsel og udbredelse ved at 1. Unionens navn er KØBENHAVNS TENNIS UNION (KTU). Unionen er medlem af Dansk Tennis Forbund (DTF), og er som sådan underkastet forbundets love og øvrige bestemmelser. 2. Unionens formål er at virke for

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Vestjysk Motocross Club Forkortet V.M.C.C. Klubben er tilsluttet Danmarks Motor Union, D.M.U., og er til en hver tid

Læs mere

Unionen er medlem af Dansk Tennis Forbund - DTF og underlagt forbundets love og øvrige bestemmelser. Herunder også DTF s Code of Conduct.

Unionen er medlem af Dansk Tennis Forbund - DTF og underlagt forbundets love og øvrige bestemmelser. Herunder også DTF s Code of Conduct. Forslag til nye vedtægter JTU s Generalforsamling 10. marts 2015. I nedenstående er følgende ændringsforslag: Tekst fed og kursiv er tilføjelser til nuværende vedtægter. Tekst rød og kursiv er afsnit der

Læs mere

1. Klubbens navn Klubbens navn er Nivå Bådelaug med hjemsted i Fredensborg Kommune.

1. Klubbens navn Klubbens navn er Nivå Bådelaug med hjemsted i Fredensborg Kommune. Vedtægter for Nivå Bådelaug (Vedtaget 08.04.2014) 1. Klubbens navn Klubbens navn er Nivå Bådelaug med hjemsted i Fredensborg Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BALLONUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK BALLONUNION VEDTÆGTER FOR DANSK BALLONUNION 1. NAVN 1. Navn: Dansk Ballonunion (DBu). Internationalt anvendes: Balloon Federation of Denmark. 2. Stiftet: Den 20. september 1981. 3. Hjemsted: Den til enhver tid valgte

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for FK Odsherred

Vedtægter for FK Odsherred Vedtægter for FK Odsherred Fælles Klub Odsherred Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er FK Odsherred. Foreningen er hjemmehørende i Odsherred Kommune. Fodboldafdelingen registrerer deres hold under navnet

Læs mere

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub.

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Holstebro Speedway Klub, i det følgende forkortet HoSK. HoSK er tilsluttet Danmarks Motor Union (DMU), og er til enhver tid underlagt

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB Forslag/2015 Navn og formål Foreningens navn er Ribe Boldklub. Foreningen er hjemmehørende i Esbjerg kommune. 1. 2. Foreningens hovedformål er at fremme fodbolden i lokalområdet

Læs mere

Dansk Softball Forbund

Dansk Softball Forbund Opdateret senest i henhold til DSoF Repræsentantskabsmøde d. 2. april 2016. Dansk Softball Forbund LOVE www.softball.dk Kapitel 1 - Forbundet og dets opgaver 1 2 Forbundets navn er "Dansk Softball Forbund"

Læs mere

IDRÆTSFORENING FLYVESTATION KARUP LOVE

IDRÆTSFORENING FLYVESTATION KARUP LOVE 1. NAVN IDRÆTSFORENING FLYVESTATION KARUP LOVE 24 APR 2014 Foreningens navn er Forkortet : Idrætsforeningen Flyvestation Karup : IFK Hjemsted/adresse : Flyvestation Karup, 7470 Karup J. Foreningen er stiftet

Læs mere

Bestemmelser om drift af lufttrafiktjenesteenheder på Færøerne og i Grønland mv.

Bestemmelser om drift af lufttrafiktjenesteenheder på Færøerne og i Grønland mv. Bestemmelser for Civil Luftfart Høringsudkast BL 7-8 Bestemmelser om drift af lufttrafiktjenesteenheder på Færøerne og i Grønland mv. Udgave 56, 21. november 2003 I medfør af 54 i lov om luftfart, og 149,

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF

Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Foreningens Navn 1 stk. 1 Foreningens navn er: Idrætsforeningen "SKJOLD" Skævinge. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danish Business Travel Association i det følgende og i daglig tale benævnt DBTA.

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Fyns Svæveflyveklub - Love

Fyns Svæveflyveklub - Love Fyns Svæveflyveklub - Love NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er FYNS SVÆVEFLYVEKLUB. 2. Klubbens hjemsted er Broby Kommune. Klubbens postadresse er formandens adresse. 3. Klubben er direkte eller

Læs mere

Foreningens regnskab revideres af det af generalforsamlings valgte revisionsfirma.

Foreningens regnskab revideres af det af generalforsamlings valgte revisionsfirma. for børn og unge i hele Holstebro Kommune Udarbejde sponsorstrategi 14 Revision: Foreningens regnskab revideres af det af generalforsamlings valgte revisionsfirma. Intern revision. Der vælges 1 revisor

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter for Brede I.F

Vedtægter for Brede I.F Vedtægter for Brede I.F Revideret 18. januar 2017 1 Navn: stk. 1 Foreningens navn er Brede Idrætsforening (BIF) beliggende Bredebovej 2-4, 2800 Kongens Lyngby. 2 Formål: stk. 1 Foreningens formål er, at

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Vedtægter. For Foreningen Sorø Handel & Service

Vedtægter. For Foreningen Sorø Handel & Service Vedtægter For Foreningen Sorø Handel & Service Stiftet den 25.6.2015 Navn og formål 1 Foreningen Sorø Handel & Service Foreningens hjemsted er Sorø Kommune. Foreningens formål er: a) At fremme handel,

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Stk. 3 Optagelse som passivt medlem sker ved henvendelse til bestyrelsen eller ved ændring af medlemskab jf. 3.

Stk. 3 Optagelse som passivt medlem sker ved henvendelse til bestyrelsen eller ved ændring af medlemskab jf. 3. VEDTÆGTER FOR TOLO ROKLUB (Tolo Rowing Club) 1 NAVN OG FORMÅL. Foreningens navn er TOLO ROKLUB (Tolo Rowing Club). Foreningens formål er at fremme rosport, herunder muligheden for at dyrke roning i udstationerede

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen

V E D T Æ G T E R for Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen V E D T Æ G T E R for Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen Sektionens navn er DANSK BYGGERI, NEDBRYDNINGSSEKTIONEN. Dens hjemsted er Dansk Byggeri, Nørre Voldgade 106, 1015 København K. 1. 2. Sektionens

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup Vedtægter for 8382 Hinnerup Side 1 af 6 sider Vedtægter for 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er, (SGF). Foreningen er stiftet i 1903 i Søften. Foreningen har hjemsted i Søften i Favrskov kommune. 2.

Læs mere

Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser.

Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser. Forslag til ændringer: Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser. Kapitel 1. NAVN 1.1 Unionens Organisationens

Læs mere

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold.

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE HÅNDBOLD Vedtaget på generalforsamlingen den 17. maj 1977 Ændret på generalforsamlingen den 17. marts 1995 Ændret på generalforsamlingen den 29. marts 1999 Ændret på generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

3. IS skal præge udviklingen i tæt samarbejde med foreningerne og kommunen og bistå kommunen i dennes idrætspolitiske arbejde.

3. IS skal præge udviklingen i tæt samarbejde med foreningerne og kommunen og bistå kommunen i dennes idrætspolitiske arbejde. Vedtægter for Idrætsrådet i Silkeborg Kommune 1. NAVN OG HJEMSTED: 1. Sammenslutningens navn er IDRÆTSRÅDET I SILKEBORG KOMMUNE (IS) Idrætsrådets hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. FORMÅL: 2. IS skal varetage

Læs mere

Bestemmelser om drift af lufttrafiktjenesteenheder på Færøerne

Bestemmelser om drift af lufttrafiktjenesteenheder på Færøerne Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-8 Bestemmelser om drift af lufttrafiktjenesteenheder på Færøerne og i Grønland Udgave 6, 27. oktober 2016 I medfør af 54 og 149, stk. 10, i luftfartsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub Navn 1 Dommerklubbens navn er Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub (FAF). FAF er stiftet den 7. august 1948 og er medlem af Sjællands Fodbolddommer-Union (SFU). Hjemsted 2 FAFs hjemsted er den by, hvori

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING

VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING Side 1 Vedtægter for Greve Skytteforening 1 Foreningens navn er Greve Skytteforening. Foreningens hjemsted er Greve kommune. Foreningen er stiftet den 7. marts 1902.

Læs mere

Vedtægter for Træsektionen

Vedtægter for Træsektionen Vedtægter for Træsektionen INDHOLDSFORTEGNELSE NAVN OG FORMÅL 1 Navn og hjemsted 2 Formål MEDLEMMERNE 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Eksklusion 6 Kontingent BESTYRELSEN 7 Bestyrelsen 8 Spærreregler, aldersgrænse,

Læs mere

KONGELIG DANSK AUTOMOBIL KLUB Sport Fyn

KONGELIG DANSK AUTOMOBIL KLUB Sport Fyn Vedtægter for KONGELIG DANSK AUTOMOBIL KLUB Sport Fyn Klubbens navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Kongelig Dansk Automobil Klub Sport Fyn (KDAK/F). Hjemsted og værneting er Odense. Klubben holdt stiftende

Læs mere

VEDTÆGTER. Slagelse Mountainbike (SMTB)

VEDTÆGTER. Slagelse Mountainbike (SMTB) VEDTÆGTER for Slagelse Mountainbike (SMTB) Stiftet 16. april 2008 www.slagelsemtb.dk E-mail: smtb.bestyrelse@gmail.com medlem af Danmarks Idræts-Forbund (DIF) under Danmarks Cykle Union (DCU) og De Danske

Læs mere

Vedtægter for F.C Hjallese

Vedtægter for F.C Hjallese Vedtægter for F.C Hjallese 1 Navn og hjemsted Forenings navn er F.C Hjallese 2003. Foreningen er stiftet den 18-12 2002. Foreningens hjemsted er i Hjallese sogn, Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN NORDDALSPARKEN

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN NORDDALSPARKEN VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN NORDDALSPARKEN 1. Navn: Foreningens navn er: "BEBOERFORENINGEN NORDDALSPARKEN". 2. Formål: Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser samt, at styrke det sociale

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter. Fork: HRR. Klubbens stiftelsesdato xx.xx.1902

Vedtægter. Fork: HRR. Klubbens stiftelsesdato xx.xx.1902 Vedtægter - for Horsens Rideklub efter fusion mellem Horsens Rideklub og Kværnbækgaard Rideklub, vedtægter ændret den 12. marts 1996 ændret den xx.xx.2014 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Horsens Rideklub

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-3 Bestemmelser om civile flyveopvisninger Udgave 4, 31. januar 1990 I medfør af 75, stk. 3, 130, stk. 3, 149, stk. 10, og 151 i lov om luftfart,

Læs mere

VEDTÆGTER For TMS Ringsted Håndbold

VEDTÆGTER For TMS Ringsted Håndbold 210-15966 VEDTÆGTER For TMS Ringsted Håndbold 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er TMS Ringsted Håndbold. Den er stiftet den 1. september 2000 og er hjemmehørende i Ringsted Kommune. Pr.

Læs mere

Vedtægter for Frederikssund Tennis Klub

Vedtægter for Frederikssund Tennis Klub Vedtægter for Frederikssund Tennis Klub 1 Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Frederikssund Tennis Klub. 1.2 Klubbens hjemsted er Frederikssund Kommune. 2 Formål 2.1 Klubbens formål er at virke til tennissportens

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

LOVE. for SVØMMEKLUBBEN

LOVE. for SVØMMEKLUBBEN LOVE for SVØMMEKLUBBEN 1 Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er svømmeklubben LAKSEN, stiftet den 24. november 1975 med hjemsted i Ølstykke. Klubben er tilsluttet de respektive specialforbund under

Læs mere

Vedtægter for Hasle Fællesråd. Navn og hjemsted:

Vedtægter for Hasle Fællesråd. Navn og hjemsted: Vedtægter for Hasle Fællesråd Navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Hasle Fællesråd og har hjemsted i Århus Kommune. Hasle Fællesråd ledes til dagligt af en bestyrelse, der er valgt på en generalforsamling.

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforening

Torslunde-Ishøj Idrætsforening p Torslunde-Ishøj Idrætsforening Badminton Fodbold Gymnastik Petanque Støtteforening Torslunde Ishøj Idrætsforening 1. Navn og formål Foreningens navn er Torslunde Ishøj Idrætsforening (TIIF) og er hjemmehørende

Læs mere

CAMPINGRÅDETS VEDTÆGTER

CAMPINGRÅDETS VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Campingrådet er en forening med hjemsted i København. 2. Formål - at virke for en ansvarlig, effektiv og positiv udvikling af campinglivet i Danmark, - at samarbejde med myndigheder,

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908. Love

Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908. Love Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908 Love Revideret 2015 1 1. Klubbens navn er "Frederikssund Roklub", og dens formål er at give medlemmerne adgang til at dyrke rosport og kano- og kajaksport under

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME 1. Navn og Formål 1.1 Organisationen er en forening 1.2 Organisationens navn er GAME stiftet 26. oktober 2002. 1.3 Organisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST

Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST 1. Navn og Hjemsted: Klubbens navn: Forkortelse: Klubbens hjemsteder: Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST Lemvig kommune Klubbens stiftelsesdato:

Læs mere

VEDTÆGTER DMF. 1. Navn

VEDTÆGTER DMF. 1. Navn VEDTÆGTER DMF 1. Navn 1.1. Forbundets navn er Dansk Motions Forbund (DMF). 2. Formål 2.1. Forbundets formål er på almennyttigt grundlag at udbrede interessen for, i den frie natur, at udøve utvunget samvær

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Lederforeningen i TDC

VEDTÆGTER. for. Lederforeningen i TDC VEDTÆGTER for Lederforeningen i TDC Lederforeningen i TDC er tilsluttet hovedorganisationen Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) Vennemindevej 39, 2100 København Ø Telefon: 39 27 00 57 Fax:

Læs mere