Generelle vilkår og betingelser. Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle vilkår og betingelser. Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement"

Transkript

1 Generelle vilkår og betingelser Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement Version 1.1. Ikrafttrædelse pr. 8. juni 2012

2 På denne og de følgende sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med CLEVER. Vilkårene er sammen med kontrakten eller den fremsendte ordrebekræftelser grundlaget for aftalen mellem dig og CLEVER. Indledningsvis har vi fremhævet de forhold, som du særligt skal være opmærksom på, når du begynder at bruge dit nye opladningsabonnement: Det er dig som kunde, der hæfter for betaling for alle de ydelser CLEVER leverer i henhold til abonnementsaftalen. Det vil sige, at du skal betale for alle opladninger, der registreres med dit opladningskort. Læs mere i vilkårenes 1 Opbevar dit opladningskort forsvarligt og overlad kun kortet til andre, hvis du har sikkerhed for, at dem, som kortet overlades til, anvender kortet i overensstemmelse med jeres aftale. Mister du dit opladningskort, skal du straks ringe og spærre kortet på for at undgå misbrug. Læs mere i vilkårenes 6. CLEVER har ejendomsretten til den leverede ladeboks medmindre andet er aftalt. Læs mere i vilkårenes 5.1. Abonnementsaftalen er først endeligt indgået, når CLEVER har godkendt. Læs mere i vilkårenes 3.2. Vær særligt opmærksom på eventuelle tillægsvilkår, der gælder for dit abonnement. 1 Parterne Denne aftale indgås mellem kunden (herefter benævnt Kunden ) og CLEVER A/S, CVR-nummer , Vester Farimagsgade 17, 1.sal, 1606 København V (herefter benævnt CLEVER ). Parterne er berettiget og forpligtet efter aftalen. Det er således Kunden, der hæfter for betaling af de tjenester, der leveres i henhold til aftalen. Kunden hæfter også for betaling af de tjenester, der leveres i henhold til aftalen, selvom Kunden overlader anvendelsen af abonnementet til en eventuel bruger. 2 Anvendelsesområde Disse betingelser gælder for CLEVER s aftaler om levering af en ladeboks, installation heraf og/eller adgang til opladningspunkter i Danmark (og - på sigt - i de øvrige lande, som er beskrevet på CLEVER.dk). Afvigelser fra disse betingelser skal aftales skriftligt for at være gyldige. Udover CLEVER s generelle vilkår og betingelser gælder de produktspecifikke betingelser, der måtte følge med det elbilprodukt og øvrige tjenester, som Kunden vælger. 3 Indgåelse af Abonnementsaftale 3.1 Registrering og behandling af oplysninger: A. Privatkunder skal ved aftaleindgåelse oplyse navn, folkeregisteradresse, CPR-nummer og evt. adresse. Abonnementsaftalen oprettes skriftligt mod forevisning af gyldig billedlegitimation og underskrives af Kunden. B. Er Kunden en juridisk person/virksomhed, herunder enkeltmandsvirksomheder, skal der ved aftaleindgåelse gives oplysninger om virksomhedens navn, adresse, selskabsform og CVR-nummer samt evt. adresse. Ligeledes skal der oplyses en adresse, hvortil betalingsopkrævninger og meddelelser vedrørende aftalen skal sendes. I forbindelse med etablering af ladeboks skal der endvidere oplyses en installationsadresse. Kundens oplysninger vil blive anvendt i forbindelse med de aftalte tjenester, ved fakturering og eventuelt ved indberetning til et kreditoplysningsbureau. Sker der ændringer i de oplysninger, som Kunden har oplyst ved aftalens indgåelse, har Kunden pligt til straks at oplyse CLEVER om disse ændringer, herunder ændringer af betalingsforhold og lignende. CLEVER forbeholder sig til enhver tid ret til at foretage kreditundersøgelser af Kunden, herunder at indhente oplysninger hos et kreditoplysningsbureau. CLEVER kan til enhver tid på baggrund af en kreditvurdering indskrænke eller afvise Kundens brug af visse af CLEVER s services. 3.2 Fortrydelsesret: For privatkunder (forbrugere), hvor bestilling sker via CLEVER s hjemmeside finder reglerne om fortrydelsesret i forbrugeraftaleloven anvendelse. Disse bestemmelser gælder således ikke, når bestillingen (i) sker ved Kundens fremmøde på CLEVER s forretningssted eller hos en forhandler af CLEVER s tjenester eller (ii) foretages af en erhvervsdrivende.

3 En privatkunde kan herefter benytte sin fortrydelsesret ved at give meddelelse til CLEVER senest 14 dage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. Hvis Kunden ved bestilling har accepteret, at CLEVER påbegynder levering af tjenesten og eventuelle tillægsydelser inden fortrydelsesfristens udløb, ophører Kundens fortrydelsesret dog allerede, når CLEVER begynder leveringen. 3.3 Flytning til ny adresse: Ved flytning etableres mod et gebyr et tilsvarende ladeboks på den nye adresse (se gældende prisliste). 4 Levering Kundens abonnement og opladningskort vil blive aktiveret på det aftalte tidspunkt og i mangel af sådan aftale hurtigst muligt efter indgåelsen af abonnementsaftalen. CLEVER fastlægger på baggrund af en vurdering af arbejdets omfang et leveringstidspunkt for de ydelser, der er aftalt mellem Kunden og CLEVER, dog således at en eventuel fortrydelsesret er udløbet på tidspunktet for udførelse af opgaver. Leveringstidspunktet fastlægges i videst muligt omfang efter Kundens ønsker. Omfatter leverancen, at CLEVER installerer en ladeboks, der kræver ny kabling og installation, er det en forudsætning for CLEVER s levering, herunder overholdelse af det oplyste leveringstidspunkt, dels at de fornødne tilladelser, herunder eventuelle gravetilladelser mv. er indhentet af Kunden eller i særlige tilfælde og efter aftale af CLEVER, og dels at arbejdet i øvrigt kan udføres uhindret jf. nærmere nedenfor i 5.2. Installationstidspunktet oplyses altid med forbehold for eventuelle forsinkelser som følge af forhold, der ligger uden for CLEVER s kontrol. 5 CLEVER s leverancer og ansvar for udstyr 5.1 Ejendomsret til ladeboks og ansvar for CLEVER s udstyr CLEVER har ejendomsretten til den etablerede ladeboks og CLEVER s øvrige udstyr. En erhvervskunde erhverver dog ejendomsretten til ladeboksen, hvis dette fremgår af parternes aftale, og under forudsætning af, at Kunden har betalt for ladeboksen. Kunden kan ikke disponere over (sælge, udleje, pantsætte m.v.) CLEVER s udstyr og må ikke foretage indgreb i disse. Ladeboksen og andet udstyr, som kan være brugt, leveres på den aftalte adresse. Hvis installation, jf. nærmere nedenfor under punkt 5.2, skal foretages af CLEVER eller en af dennes samarbejdspartnere, leveres ladeboksen og andet udstyr i forbindelse med installationen. Ladeboksen må anvendes til opladning af Kundens og andres elbiler, såfremt de pågældende elbiler er godkendt af CLEVER til opladning via ladeboksen. De af CLEVER godkendte elbiler fremgår af CLEVER s hjemmeside: Ladeboksens typebetegnelse, fabrikationsnummer og lignende, der tjener til identifikation af ladeboksen, må ikke fjernes. Det samme gælder for øvrigt udstyr tilhørende CLEVER. Kunden er erstatningsansvarlig for skader på CLEVER s udstyr, herunder ladeboksen og andet udstyr ejet af CLEVER, som Kunden eller nogen, som Kunden har ansvar for forvolder. Kunden bærer desuden risikoen for ødelæggelse, forringelse ud over almindelig slid og ælde (eksempler herpå fremgår af CLEVER s hjemmeside), beskadigelse, bortkomst eller tyveri af CLEVER s udstyr. Kunden skal således godtgøre CLEVER s tab i de nævnte tilfælde. 5.2 Installation og tilslutning af ladeboks Kunden kan selv via tredjemand eller af CLEVER få foretaget installationen af ladeboksen. Uanset hvem der foretager installation skal tilslutning af ladeboks og certificering af installation foretages af CLEVER. Kunden kan vælge mellem en standard installation eller en individuel installation. Hvad en standard installation omfatter, fremgår af faktablad og af CLEVER s hjemmeside:

4 Uanset typen af installation, skal følgende være opfyldt for, at CLEVER kan foretage installation af ladeboksen, herunder til den aftalte pris, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af ordrebekræftelsen/aftalen: 1. Kunden accepterer, at der kan laves et hul i mur/bygningselement til at trække kablet for tilslutning af ladeboksen; 2. Kundens eksisterende el-installation har virksom jordelektrode; 3. Kundens eksisterende el-installation har den fornødne effekt til rådighed for at kunne levere den nødvendige forsyning til ladeboks; og 4. Kunden har indhentet fornødne tilladelser, herunder fra ejer eller administrator af ejendommen, i det omfang det er relevant. 5. Det forudsættes at der er fornøden kapacitet til rådighed og at der er indlagt 3 faser. For at CLEVER kan foretage installationen som en standard installation, skal følgende være opfyldt: 1. Ladeboksen skal monteres på/ved samme bygning, som gruppetavlen er placeret i 2. Gruppetavlen skal være placeret i stueplan og højdeforskelle mellem el-installation og terræn uden for bygningen må maksimalt udgøre 1 meter; 3. Der må ikke være ledninger i jord, som ikke er registreret eller kan påvises; 4. Installationen må ikke kræve udskiftning af forurenet eller ikke-bæredygtig jord; og 5. Kunden skal acceptere, at der vil forekomme en kort strømafbrydelse ved opsætning af ladeboksen. 6. CLEVER forbeholder sig ret til at kræve ekstra betaling, såfremt en eller flere af de ovenfor oplistede forhold ikke er opfyldt. Hvis det er aftalt, at CLEVER foretager en standard installation, vil CLEVER - i det omfang det er muligt - på installationsadressen opsætte et kombirelæ (20A) i Kundens eksisterende gruppetavle. I øvrige tilfælde opsættes en kasse med kombirelæ (20A), som tilsluttes Kundens eksisterende gruppetavle. Fra den eksisterende gruppetavle eller opsatte kasse, trækkes et installationskabel på 5x2,5 kvadrat op til 10 meter langs eksisterende gulv eller væg, medmindre andet aftales med Kunden. Kablet monteres i ladeboksen. Eventuel ekstra føringsvej faktureres Kunden pr. meter jf. gældende prisliste. Hvis kunden ønsker en anden placering af ladeboksen end den af CLEVER foreslåede, vil CLEVER imødekomme dette, såfremt det er muligt og mod betaling af de udgifter, der er forbundet hermed. Hvis Kunden ønsker en udvidet tilslutning med andre elementer end indeholdt i standard installationen, etablerer CLEVER dette mod særskilt betaling. Hvis der mellem Kunden og CLEVER er indgået aftale om en individuel tilslutning af en eller flere ladebokse, gælder de særlige bestemmelser fastsat i ordrebekræftelsen i tillæg til disse vilkår. Kunden skal sørge for, at der er uhindret adgang for CLEVER til at installere kombirelæ, ledningsføring samt tilslutning af ladeboks. Gives der ikke CLEVER uhindret adgang på det aftalte leveringstidspunkt, er CLEVER berettiget til at fakturere Kunden efter gældende prisliste. Kunden skal selv sørge for bygningsreparationer som f.eks. maling, pudsning og tapetsering, eller genetableringer efter byggetekniske forskrifter, der er en nødvendig følge af opsætning, nedtagning eller flytning af installationer. Hvis en ladeboks skal flyttes, opkræves der særskilt betaling efter gældende takst. Når abonnementet ophører, skal Kunden på CLEVER s anmodning med bistand fra en elektriker nedtage og tilbagesende den opstillede ladeboks til den adresse, som CLEVER anviser. I modsat fald forbeholder CLEVER sig for Kundens regning at nedtage ladeboksen. Kunden skal dokumentere, at ladeboksen er i forsvarlig stand ved afsendelsen til CLEVER. Selve kablerne og stikledninger efterlades i jorden/væg i afsluttet og sikker stand. 6 Opladningskort Ved abonnementsstart udleveres et eller flere opladningskort, som giver adgang til, at Kunden i det offentlige rum kan foretage opladning af elbil på alle ladebokse tilhørende CLEVER eller tredjemand, som CLEVER har indgået aftale, og hvor der er tilsluttet et identifikationsmodul. Kunden er ansvarlig for, at kortet eller kortene opbevares forsvarligt. Kunden skal destruere eller returnere et beskadiget opladningskort til CLEVER. CLEVER ombytter mod betaling beskadigede opladningskort. Hvis kode til opladningskortet benyttes sender CLEVER oplysningerne om kode til opladningskortet til den adresse, som er oplyst og registreret om Kunden. Af sikkerhedsmæssige årsager oplyses koder ikke telefonisk.

5 CLEVER er ikke ansvarlig for tab som følge af, at et opladningskort er bortkommet, beskadiget eller på anden måde defekt. opladningskortet tilhører CLEVER og skal destrueres eller returneres, hvis CLEVER kræver dette. Indgreb, kopiering m.v. af opladningskortet er ikke tilladt af andre end CLEVER og opfattes som en væsentlig misligholdelse af aftalen. Se nærmere vilkårenes 12. CLEVER hæfter i henhold til betalingstjenesteloven for tab som følge af, at opladningskortet har været misbrugt af en anden person, medmindre Kunden har handlet svigagtig eller med forsæt har undladt at opfylde forpligtelserne i disse vilkårs 6. Mister kunden sit opladningskort, skal Kunden straks ringe på telefon og få spærret opladningskortet for at undgå misbrug. CLEVER kan kræve en skriftlig bekræftelse fra Kunden på spærringen, og i tilfælde af tyveri kan CLEVER tillige kræve, at Kunden anmelder forholdet til politiet. 7 Service og forsyningssikkerhed Hvis der er fejl i en af CLEVER ladebokse, reparerer CLEVER ladeboksen eller erstatter ladeboksen med en anden ladeboks senest 2 hverdage efter Kundens henvendelse. Fejlretning foretages indenfor normal arbejdstid (mandag til fredag kl til kl ). Der er dog mulighed for at få fejlrettet ladeboksen uden for normal arbejdstid mod betaling af et gebyr jf. prislisten. I det offentlige rum kan Kunden benytte opladningskort på alle ladebokse tilhørende CLEVER eller tredjemand, som CLEVER har indgået aftale, og hvor der er tilsluttet et identifikationsmodul. Hvis Kunden anmelder fejl, som viser sig ikke at være en fejl i CLEVER s udstyr, eller installationer/tilslutning udført af CLEVER, er Kunden forpligtet til at dække CLEVER s rimelige udgifter til fejlsøgning og transport til Kunden. CLEVER er uden ansvar for dækning og generel forsyningssikkerhed i energinettet. 8 Tekniske ændringer og forstyrrelser CLEVER kan til enhver tid uden varsel foretage tekniske ændringer m.v. i CLEVER s ydelser og tjenester af hensyn til driften eller som følge af myndighedskrav, hvilket kan medføre, at opladning ikke er mulig. CLEVER tilstræber at gøre opladninger tilgængelige igen hurtigst muligt. 9 Priser Alle priser fremgår af den til enhver tid gældende prisliste for det valgte abonnement. Prislisten kan endvidere ses på 10 Betaling CLEVER fremsender en faktura for alle ydelser og tjenester i henhold til denne aftale. CLEVER er berettiget til at opkræve et gebyr for fremsendelse af faktura, medmindre Kunden har tilmeldt sig betalingsservice (BS). Betaler Kunden via BS, har CLEVER ret til alene at give regningsoplysningerne på BS oversigten og ikke fremsende særskilt faktura. CLEVER har ret til at fremsende elektronisk faktura, hvis Kunden har accepteret dette. CLEVER har ret til at opkræve gebyr for fremsendelse af kopi af fakturaen. Beløbet forfalder til betaling den dag, der angives på fakturaen. CLEVER kan dog ændre betalingsdatoen til umiddelbart forfald, hvis CLEVER s økonomiske risiko er forøget. Ved aftalens indgåelse kan der opkræves et oprettelsesgebyr. Abonnementsbetalingen opkræves månedsvis forud. Forbrugsbetaling ved brug af opladningskortet samt øvrig betaling opkræves sædvanligvis bagud. Ved supplerende tjenester og ekstra services kan der kræves en hel eller delvis forudbetaling. Mindre beløb i CLEVER s favør kan efter CLEVER s ensidige valg overføres til næste faktureringsperiode. Ved forsinket betaling er CLEVER berettiget til at opkræve morarenter fra betalingsfristens udløb og indtil betaling sker i henhold til rentelovens bestemmelser. CLEVER er endvidere berettiget til at opkræve gebyr ved udsendelse af

6 rykkerbreve. CLEVER er i tilfælde af betalingsmisligholdelse berettiget til at foretage indberetning til kreditoplysningsbureau. CLEVER kan, efter orientering til Kunden, lade tredjemand, herunder andre koncernforbundne selskaber, varetage opkrævningen af betaling for ydelser leveret af CLEVER. Betaling sker i danske kroner. 11 Kundens misligholdelse CLEVER kan deaktivere abonnementet og opladningskortet samt afhente udstyr tilhørende CLEVER, herunder ladeboks og andet udstyr, hvis det erfares, at Kunden væsentligt misligholder dennes forpligtelser i henhold til vilkårene. Væsentlig misligholdelse er f.eks. men ikke begrænset til: Kunden undlader at betale efter forudgående rykkerprocedure. CLEVER afskæres fra at få adgang til eget udstyr med henblik på fejlsøgning mv. Kundens afgivelse af urigtige oplysninger ved denne abonnementsaftales indgåelse samt efterfølgende manglende meddelelse om ændringer, herunder adresseændringer. Kunden tilslutter udstyr til ladeboksen, som ikke opfylder kravene i hertil. Kunden disponerer over (sælge, udleje, pantsætte m.v.) eller foretager indgreb i CLEVER s udstyr i strid med vilkårene Afbrydelse i de ovenfor nævnte tilfælde er ikke en ophævelse af abonnementet og medfører således ikke et nedslag i betaling af abonnementet eller andre faste udgifter i perioden, hvor Kunden har misligholdt abonnementsaftalen. Ved abonnementer hvor der var/er inkluderet forudbetalte tjenester og ydelser, såsom SWAP-CAR vouchers, vil vouchernes gyldighed bortfalde i den periode, Kunden misligholder abonnementet. Eventuelle ubrugte forudbetalte tjenester og ydelser vil ikke blive udbetalt ved abonnementsaftalens ophør. Hvis Kunden ændrer det forhold, der var i skyld i deaktiveringen af opladningskortet, herunder betaler det forfaldne beløb, kan CLEVER vælge at aktivere abonnementet og opladningskortet eventuelt med restriktioner. I forbindelse med aktiveringen af abonnementet og opladningskortet, er CLEVER berettiget til at opkræve et gebyr. 12 Opsigelse 13.1 CLEVER s opsigelse I tilfælde af Kundes misligholdelse kan CLEVER opsige abonnementsaftalen med 1 måneds varsel, hvorefter udstyr tilhørende CLEVER, herunder ladeboks vil blive afhentet for Kundens regning. En Kunde, der ikke har betalt forfalden gæld, kan ikke indgå en ny abonnementsaftale med CLEVER, før det skyldige beløb er betalt. Hvis CLEVER beslutter at ophøre med at tilbyde en infrastrukturløsning til elbiler, kan CLEVER opsige abonnementet med 2 måneders varsel. CLEVER kan herudover til enhver tid opsige abonnementet med et varsel på minimum 3 måneder. Ophører abonnementet på grund af opsigelse eller misligholdelse, opgør CLEVER mellemværendet og foretager refusion eller opkræver differencebeløb. I tilfælde af CLEVER s opsigelse på grund af Kundens misligholdelse, hæfter Kunden for abonnement samt anden fast betaling i bindingsperioden, jf nedenfor Kundens opsigelse For privatkunder er abonnementsaftalen uopsigelig i 5 måneder fra abonnementets aktivering. Kunden kan derefter opsige abonnementsaftalen med et varsel på 1 måned til udgangen af en måned. Opsigelse af abonnement og/eller supplerende tjenester og ydelser kan ske skriftligt eller mundtligt til kundeservice på telefon på hverdage ml for privatkunder og vil blive bekræftet i form af en ordrebekræftelse. For erhvervskunder er abonnementsaftalen uopsigelig i 36 måneder med mindre andet fremgår af abonnementsaftalen. Kunden kan derefter opsige abonnementsaftalen skriftligt med et varsel på 3 måneder.

7 I tilfælde af at der er oprettet en leasingaftale på en elbil gennem CLEVER, eller en af CLEVER s samarbejdspartnere, er abonnementet uopsigeligt i samme periode som løbetiden på leasingaftalen dog minimum 36 måneder, med mindre andet fremgår af abonnementsaftalen. I tilfælde af at en kunde ændrer abonnementstype, udløser dette ikke en ny bindingsperiode, med mindre andet er nævnt i tillægsvilkår for specielle tjenester og ydelser. 13 Ansvar Parterne er ansvarlige efter dansk rets almindelige regler, dog med nedenstående begrænsninger: CLEVER er ikke erstatningsansvarlig for indirekte tab, driftstab, avancetab, tab af data, produktionstab, tab som følge af at en aftale med en tredjepart bortfalder, misligholdes m.v. CLEVER s erstatningsansvar er desuden beløbsbegrænset og kan således aldrig overstige et beløb svarende til det beløb, som kunden inden for de seneste 12 måneder har betalt CLEVER i henhold til abonnementsaftalen. CLEVER er ikke ansvarlig for fejl, nedbrud, forstyrrelser m.v., der kan henføres til andre udbydere, herunder leverandører af el, producenter, leverandører eller netudbydere. Ligeledes er CLEVER ikke ansvarlig for skader eller tab, som Kunden måtte lide, der kan henføres til brugerfejl, herunder men ikke begrænset til fejlopladning, virus m.v. CLEVER er ikke ansvarlig for produkter, der ikke er købt gennem CLEVER. CLEVER tilsigter at følge Kundens anmodning om ønskede opladningstidspunkter, men kan ikke garantere, at opladningen foretages i den økonomisk mest fordelagtige periode og er ikke ansvarlig, hvis dette måtte forekomme. CLEVER er ikke forpligtet til at opfylde abonnementsaftalen, nærværende abonnementsvilkår og dertilhørende services, tjenester og ydelser, hvis dette forhindres af omstændigheder, der er uden for CLEVER s kontrol, herunder men ikke begrænset til, brand, krig, militæraktioner, oprør, strejker, lockout, naturkatastrofer, herunder lynnedslag og oversvømmelser, væsentlige afbrydelser eller forstyrrelser i tekniske eller IT-mæssige systemer, som CLEVER ikke kunne have undgået eller overvundet uden urimelige omkostninger, eller som der ikke kunne have været taget højde for ved abonnementsaftalens indgåelse. 14 Overdragelse Kunden kan med CLEVER s samtykke overdrage abonnementet til tredjemand. CLEVER kræver i denne forbindelse skriftlig tiltrædelse fra både Kunden og tredjemand, samt at forfalden gæld betales, inden overdragelsen gennemføres. Ligeledes er CLEVER berettiget til at foretage en kreditvurdering af den nye kunde i forbindelse med overdragelsen og at opkræve et gebyr af Kunden. CLEVER kan uden varsel overdrage abonnementsaftalen til tredjemand eller anden ejerstruktur. 15 Ændring af vilkår og priser CLEVER gennemfører ændringer til fordel for Kunden uden varsel. Væsentlige ændringer af vilkår og priser til ugunst for Kunden varsler CLEVER med minimum 1 måned enten ved brev, , på faktura eller betalingsoversigt og lignende. Kunden kan i forbindelse med sådanne væsentlige ændringer opsige aftalen med et varsel på mindst 14 dage til tidspunktet for ikrafttrædelse af ændringerne. Alle ændringer kan ses på CLEVER s hjemmeside: dk. 16 Kundeservice Kundeservice kan kontaktes på telefon s til kundeservice kan sendes til dk. Skriftlige henvendelser skal sendes til CLEVER A/S, Vester Farimagsgade 17, 1.sal København V. Kundeservice kan ligeledes kontaktes, hvis kunden ønsker at klage. Oplysninger om det til enhver tid værende kvalitets- og serviceniveau, herunder leveringstider og fejlretningstider, kan fås ved henvendelse til CLEVER. 17 Ikrafttræden Generelt administrationsgebyr

8 Prisliste Generelt administrationsgebyr Oprettelsesgebyr Overdragelsesgebyr Genåbningsgebyr ved suspendering Genåbningsgebyr ved tyverispærring Nyt opladningskort Faktureringsgebyr, indbetalingskort Kopi af faktura (genudsendelse) Rykkergebyr Gebyr ved ændring af abonnement Gebyr for forgæves teknikerbesøg Gebyr for flytning af ladeboks, plus tillæg for faktiske omkostninger Pris for nedtagning af ladeboks (pr. ladeboks) Gebyr for fejlretning af ladeboks udenfor normal arbejdstid, plus tillæg af faktiske omkostninger Tillæg til kørsel til ikke brofaste øer eller udenfor Danmarks grænse Pris pr. time ved teknikerbesøg i forbindelse med kundefejl (kundens egen fejl). kr. 295,00 pr. forhold. Afhænger af abonnementstype jf. hjemmeside Kr. 495,00 kr. 495,00 kr. 495,00 kr. 295,00 kr. 39,00 kr. 39,00 kr. 100,00 + renter kr. 250,00 kr ,00 kr. 495,00 kr ,00 kr. 495,00 Faktiske omkostninger kr. 795,00 De nævnte gebyrer er de for tiden gældende og er inkl. moms. med mindre at andet fremgår.

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for Stofa kabel-tv, version Family 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til kabel-tv via antenneforeningens,

Læs mere

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015 Hiper aftalevilkår version 1.0 14. december 2015 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

YouSee Rate forudsætter CPR-nummer.

YouSee Rate forudsætter CPR-nummer. Vilkår for YouSee Rate Juni 2016 1. Aftalen Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Rate. YouSee Rate er afdragsordninger, der tilbydes ved køb af visse mobilterminaler hos YouSee. Der er således tale

Læs mere

Produktspecifikke abonnementsbetingelser

Produktspecifikke abonnementsbetingelser Produktspecifikke abonnementsbetingelser For alle eksisterende kunder oprettet før 14. juni 2005, træder disse betingelser i kraft den 14. juli 2005. 1 Aftalens omfang Følgende specifikke abonnementsbetingelser

Læs mere

Tilslutningsvilkår. for NRGi Fibernet A/S

Tilslutningsvilkår. for NRGi Fibernet A/S Tilslutningsvilkår for NRGi Fibernet A/S Januar 2013 1. Definitioner 1.1 Ved Abonnementsbetaling forstås den løbende betaling, som Abonnenten skal erlægge for de af Abonnenten til enhver tid bestilte Tjenester.

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Hiper aftalevilkår version september 2017

Hiper aftalevilkår version september 2017 Hiper aftalevilkår version 1.5 12. september 2017 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på

Læs mere

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling Produktspecifikke abonnementsbetingelser for Cybercity Bredbånd Privat For alle eksisterende kunder oprettet før 1. december 2008, træder disse abonnementsbetingelser i kraft 1. januar 2009. 1. Aftalens

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Bredbånd Erhverv Binding Abonnement pr

Læs mere

Stofa Kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013. 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR

Stofa Kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013. 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for StofaTv version 1.9. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning

Læs mere

Hiper aftalevilkår version juni 2016

Hiper aftalevilkår version juni 2016 Hiper aftalevilkår version 1.3 23. juni 2016 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Disse tilslutningsvilkår gælder for abonnentens tilslutning af abonnentens ejendom til fibernet hos Fibia P/S (herefter Fibia ). Heri fastsættes de vilkår, der

Læs mere

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring DONG Energy El & Gas A/S 13. juni 2014 1. Anvendelsesområde og generelle forhold Disse leveringsbetingelser ( Leveringsbetingelser )

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

a) Engangsbetaling af tilslutningsgebyr på 1.000 kr. Gebyret anvendes til den samlede drift. Betales efter en testperiode på max. en måned.

a) Engangsbetaling af tilslutningsgebyr på 1.000 kr. Gebyret anvendes til den samlede drift. Betales efter en testperiode på max. en måned. Gældende fra 1/12 2015 1. Abonnements- og tilslutningsaftalen: Som medlem af Mørke-Aadalens Net (Ma-net) kan man tegne abonnement for tilslutning til foreningens internettjeneste. Nærværende abonnementsvilkår

Læs mere

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf.

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf. Betingelser for ADSL abonnement hos UnoTel Version 1.7 (1. august 2013) Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

e-mobility E.ONs Almindelige betingelser for privatkunder og erhvervsdrivende kunder Version 3. februar 2014

e-mobility E.ONs Almindelige betingelser for privatkunder og erhvervsdrivende kunder Version 3. februar 2014 e-mobility E.ONs Almindelige betingelser for privatkunder og erhvervsdrivende kunder Version 3. februar 2014 Indholdsoversigt Afsnit 1. Aftaleindgåelse, aftalefortrydelse og aftaleopsigelse Afsnit 2. Behandling

Læs mere

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Abonnementsvilkår for NOE

Abonnementsvilkår for NOE Abonnementsvilkår for NOE Ordrebekræftelsen er sammen med abonnementsvilkårene grundlaget for aftalen mellem dig og NOE. NOE har her fremhævet nogle vigtige punkter i abonnementsvilkårene. Vi anbefaler

Læs mere

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009.

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. ComX Networks A/S IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. IPTV abonnementsbetingelser, ComX Networks A/S, privatkunder. 1. juli 2009 side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Generelt

Læs mere

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende:

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: Personnummer. (Også de sidste 4 ciffer.) Telefonnummer. Navn og adresse. Sæt X i Boxer

Læs mere

Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR

Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for Stofa kabel-tv version 1.7. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til kabel-tv via antenneforeningens, andres eller

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Abonnement Hobby Trailer Privat

Abonnement Hobby Trailer Privat Abonnementsbetingelser Abonnementets dækningsområde Abonnementet er gældende i Danmark (med undtagelse af Færøerne og Grønland). Der er ingen udlandsdækning. Abonnementet dækker efter de danske betingelser

Læs mere

Tilslutningsvilkår for private

Tilslutningsvilkår for private Tilslutningsvilkår for private Introduktion RAH EnergiMidts Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne tilslutningsaftale mellem RAH EnergiMidt

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Abonnement Campingvogn

Abonnement Campingvogn Abonnementsbetingelser Abonnement Campingvogn Abonnementets dækningsområde Abonnementet er gældende i Danmark (med undtagelse af Færøerne og Grønland). Abonnementet dækker efter de danske betingelser på

Læs mere

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX Lejekontrakt Pilleovn til beboelsesejendom Udlejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CVR-nr.: Lejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CPR-nr.: de nedenfor nævnte effekter: Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig

Læs mere

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER MIDGAARD EVENT ApS Almindelige betingelser - gældende fra 1. april 2012 INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Nærværende betingelser er gældende for samtlige kontrakter om levering af ydelser fra MIDGAARD EVENT

Læs mere

LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012

LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012 LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012 LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Mobilics Generelle vilkår samt de tjenestespecifikke vilkår, udgør sammen med den fremsendte ordrebekræftelse og prisliste,

Læs mere

Det er en forudsætning for abonnementsaftalen, at du har en e-mailadresse. Læs mere i vilkårenes

Det er en forudsætning for abonnementsaftalen, at du har en e-mailadresse. Læs mere i vilkårenes Abonnementsvilkår for TELMORE Bredbånd Oktober 2007 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TELMORE. Vilkårene er sammen

Læs mere

Stofa kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 7 Februar 2013

Stofa kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 7 Februar 2013 Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR Gældende pr. 7 Februar 2013 Aftalevilkår for StofaTv version 1.9. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til StofaTv via antenneforeningens,

Læs mere

Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler

Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler 1 Denne aftale regulerer vilkårene for køb og fremføring af fritvalgskanaler mellem Jerlev Antenneforening, cvr. nr. 18137739 (herefter kaldet foreningen)

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Abonnementsvilkår for MES FIBERNET A/S

Abonnementsvilkår for MES FIBERNET A/S Abonnementsvilkår for MES FIBERNET A/S Ordrebekræftelsen er sammen med abonnementsvilkårene grundlaget for aftalen mellem dig og MES FIBERNET A/S. MES FIBERNET A/S har her fremhævet nogle vigtige punkter

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm GOD ENERGI

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm GOD ENERGI Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm TM GOD ENERGI 1 Aftale om leverance af produktet enkel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm 1 Aftale om leverance af produktet ideel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog Modstrøm Danmark

Læs mere

2.3 Alle Altibox oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet, indtil der meddeles ændringer heraf.

2.3 Alle Altibox oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet, indtil der meddeles ændringer heraf. JANUAR 2013 1. AFTALEN 1.1 Disse abonnementsbetingelser er gældende for alle Altibox abonnementer vedr. ADSL (Internet). Aftalen er gældende for parterne Altibox Danmark A/S (CVR nr. 31 586 283) (Altibox

Læs mere

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Februar 2013 Version 2.1 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. OiSTER Ekstra Data... 2 2.1. Betaling af OiSTER Ekstra Data... 3 2.2. Opsigelse af OiSTER Ekstra Data...

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp - Erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste - Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste Marts 2008 1. Generelt Disse abonnementsvilkår er gældende for aftaler om abonnement på Uni-tel A/S s IP-telefonitjeneste, indgået mellem kunden og

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Abonnement: EL Knallert / EL Scooter

Abonnement: EL Knallert / EL Scooter Abonnementsbetingelser Abonnement: EL Knallert / EL Scooter Abonnementets dækningsområde Abonnementet er gældende i Danmark, med undtagelse af Færøerne og Grønland. Der er ingen udlandsdækning. Abonnementet

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og hastetillæg... 4 Hastetillæg... 4 Ændring af aftalen...

Læs mere

Call2all Generelle Vilkår: Vilkår

Call2all Generelle Vilkår: Vilkår Call2all s mobiltjenester Maj 2011 Call2all Generelle Vilkår: Vilkår Indholdsfortegnelse Call2all Generelle Vilkår: 1. Aftalen... 1 2. Aftalens parter... 1 3. Registrering og ændring af adresseoplysninger...

Læs mere

Standardbetingelser for Telia TV

Standardbetingelser for Telia TV Standardbetingelser for Telia TV 1 GENERELT 1.1 Disse betingelser er tillægsvilkår til Telia Bredbånd og gælder for Kundens modtagelse af Telia TV (digitalt tv), som Telia distribuerer via Telia Bredbånd.

Læs mere

Almene betingelser for tilslutning og levering af fiberforbindelse

Almene betingelser for tilslutning og levering af fiberforbindelse Almene betingelser for tilslutning og levering af fiberforbindelse Januar 2008 Sammen med tilslutningsaftalen er de almene betingelser grundlaget for Aftalen mellem dig og Energi Fyn Bredbånd A/S. 1. Definitioner

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Gældende fra den 4. marts 2016 Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via

Læs mere

Abonnementsvilkår. Januar 2014

Abonnementsvilkår. Januar 2014 Abonnementsvilkår Januar 2014 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med Andels.net. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Aftalevilkår TeleNordic IP-telefoni

Aftalevilkår TeleNordic IP-telefoni Aftalevilkår TeleNordic IP-telefoni 1 Aftaleforholdet Abonnementsvilkår for TeleNordic abonnement (herefter benævnt som "aftalen") gælder mellem TeleNordic ApS, Munkegårdsvej 21A, 3490 Kvistgård (herefter

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2011

Abonnementsvilkår Januar 2011 Abonnementsvilkår Januar 2011 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med ANDELS.NET. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

SimService generelle betingelser

SimService generelle betingelser SimService generelle betingelser Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Aftalens partere og indgåelse 3 3. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne 3 4. Registrering af Kunden og adresseoplysning

Læs mere

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER 1 ANVENDELSE Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale om abonnement hos bolig:net a/s, CVR-nr. 27 35 25 29 (herefter kaldet bolig:net ), medmindre

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Standardbetingelser for Telia Bredbånd privat

Standardbetingelser for Telia Bredbånd privat Standardbetingelser for Telia Bredbånd privat 1 GENERELT 1.1 Disse betingelser gælder for Kundens tilslutning til internettet via Telia Bredbånd. Betingelserne gælder for Telias levering af tilslutning

Læs mere

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Netbanken er et system, hvor man fra en pc kan udføre transaktioner samt søge informationer om kontoforhold. Kommunikationen

Læs mere

Hovedaftale - EnergiLeasing

Hovedaftale - EnergiLeasing RUBAK Energy ApS DK-9670 Løgstør Mobil: +45 61 67 40 91 E-mail: rubak@rubakenergy.dk Web: www.rubakenergy.dk Hovedaftale - EnergiLeasing Projektnummer: 2015E000 MELLEM Rubak Energy ApS 9670 Løgstør CVR-Nr:

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

kunden vedrørende kundens brug af IPTV og andre tjenester, herunder Video on Demand (VOD).

kunden vedrørende kundens brug af IPTV og andre tjenester, herunder Video on Demand (VOD). Abonnementsbetingelser IPTV Gældende pr. 1. maj 2007 1 Abonnementsaftalen og dens parter: 1.1 Nærværende abonnementsbetingelser er en del af aftalen mellem ComX Networks A/S Herstedvang 8 2620 Albertslund

Læs mere

Generelle Vilkår for levering og drift af TELMOREs tjenester

Generelle Vilkår for levering og drift af TELMOREs tjenester Generelle Vilkår for levering og drift af TELMOREs tjenester Juni 2009 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere...

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj Trafikken på internetadgangen er ikke krypteret.

Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj Trafikken på internetadgangen er ikke krypteret. Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj 2008 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnement på TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Tv. Private husstande med individuel aftale August 2015

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Tv. Private husstande med individuel aftale August 2015 Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Tv Private husstande med individuel aftale August 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for

Læs mere

Standardbetingelser for Telia TV

Standardbetingelser for Telia TV Standardbetingelser for Telia TV 1 GENERELT 1.1 Disse betingelser er tillægsvilkår til Telia Bredbånd og gælder for Kundens modtagelse af Telia TV (digitalt tv), som Telia distribuerer via Telia Bredbånd.

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp - Privat Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swipp-overførsler/-betalinger

Læs mere

Tillægsvilkår for Redundans Mobil og Redundans Mobil Plus

Tillægsvilkår for Redundans Mobil og Redundans Mobil Plus Tillægsvilkår for Redundans Mobil og Redundans Mobil Plus November 2016 1. Tillægsaftalen For aftale om Redundans Mobil eller Redundans Mobil Plus gælder følgende vilkår i tillæg til Abonnementsvilkår

Læs mere

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008.

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008. TDC Webmore 2008 I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken &. XG Business Pro pakken - tillæg til : Produktbeskrivelse XG Business Pro pakken består af de fire produkter: Remote Backup

Læs mere

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR 1. GENERELT 1.1 Disse generelle abonnementsvilkår ( Generelle Abonnementsvilkår ) gælder for aftaler ( Abonnementsaftale ) indgået mellem en privatperson ( Kunde(n) ) og Boxer

Læs mere

Brugerregler for Swipp - Privat

Brugerregler for Swipp - Privat Brugerregler for Swipp - Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde,

Læs mere

Generelle vilkår for Service

Generelle vilkår for Service Generelle vilkår for Service 1. Generelt Disse generelle vilkår gælder for alle aftaler om serviceydelser. For hver af NetDesigns serviceydelser gælder produktspecifikke vilkår i supplement til nærværende

Læs mere

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Oktober 2012 Version 2.0 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. OiSTER Ekstra Data... 2 2.1. Betaling af OiSTER Ekstra Data... 3 2.2. Opsigelse af OiSTER Ekstra Data...

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Medarbejderbredbånd via Sagitta. Internetabonnement

Medarbejderbredbånd via Sagitta. Internetabonnement Returadresse: Sagitta ApS Hørskætten 5 2630 Tåstrup Medarbejderbredbånd via Sagitta Oplysninger om virksomheden (faktureringsadresse) Navn: Adresse: Postnummer: By: Telefon: Kontaktperson: CVR: Telefax:

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S BEKIDAN MASKINFABRIK A/S ERHVERVSVANGEN 18 DK-5792 ÅRSLEV TLF. +45 6599 1635 CVR-nr. DK 10511038 e-mail: bekidan@bekidan.dk www.bekidan.dk Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik

Læs mere

Handels- og forretningsbetingelser

Handels- og forretningsbetingelser Handels- og forretningsbetingelser for køb hos master care A/S Sofienlystvej 3 DK - 8340 Malling CVR-nr. 36941022 gældende fra den 15. oktober 2016 1. Generelt 1.1. De almindelige handels- og forretningsbetingelser

Læs mere

Vilkår for TDC Betalingskonto til indholdstakserede tjenester September 2012

Vilkår for TDC Betalingskonto til indholdstakserede tjenester September 2012 Vilkår for TDC Betalingskonto til indholdstakserede tjenester September 2012 1. Aftalen Disse vilkår gælder for aftale om TDC Betalingskonto der udbydes af TDC A/S (herefter TDC). En aftale om TDC Betalingskonto

Læs mere

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra 1. AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af strøm, produkter og services er indgået og træder i kraft den: mellem CPR-nr.: og CVR nr. 33

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere