Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet"

Transkript

1 Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Disse tilslutningsvilkår gælder for abonnentens tilslutning af abonnentens ejendom til fibernet hos Fibia P/S (herefter Fibia ). Heri fastsættes de vilkår, der gælder for din aftale om etablering og drift af en tilslutning til fibernettet. Levering af internet, tv, telefoni og andre tjenester forudsætter indgåelse af en abonnementsaftale med Fibia eller anden tjenesteudbyder, som Fibia måtte have en aftale med om levering af sådanne tjenester. Abonnementsvilkår for privatkunder finder anvendelse for indgåelse af disse tjenester. Vi har herunder fremhævet nogle punkter i tilslutningsvilkårene, som typisk er særligt vigtige for vores abonnenter. Vi anbefaler dog, at du læser alle vilkårene og din ordrebekræftelse grundigt igennem, så du er helt klar over, hvad aftalen indeholder: Du har 14 dages fortrydelsesret på din tilslutningsaftale med Fibia fra den dag, hvor aftalen blev indgået. Der er en bindingsperiode på 6 måneder fra tilslutningsaftalens ikrafttræden, med mindre andet skriftligt er aftalt. Du kan opsige tilslutningsaftalen med 1 måneds varsel. Opsigelsen kan dog tidligst ske til udgangen af bindingsperioden. Ændringer i tilslutningsaftalen, der er af mindre væsentlig karakter, varsles ved annoncering i landsdækkende dagblade eller ved fremsendelse af en skriftlig meddelelse til dig, eventuelt som en besked på en infokanal eller via tv-boksen, eller sammen med Fibias løbende fakturering eller ved tekst på betalingsoversigten fra din bank eller Nets. Hvis der er tale om væsentlige ændringer af tilslutningsaftalen, eksempelvis ændringer af priser og gebyrer, og sådanne ændringer ikke er af rent begunstigende karakter for dig, vil du blive underrettet personligt ved skriftlig henvendelse per og/eller brev. Såfremt du misligeholder denne tilslutningsaftale, vil Fibia have ret til at lukke for adgangen til fibernettet, herunder for signalet for alle de tjenester, du køber under abonnementsaftalen. Der skal betales et gebyr for, at Fibia åbner igen. Disse tilslutningsvilkår er opdateret 1. april

2 Indhold Side 1 Denne tilslutningsaftale 3 2 Forudsætninger for tilslutning til Fibias fibernet 3 3 Aftalens parter 3 4 Fortrydelsesret 4 5 Levering 4 6 Udstyr 5 7 Priser og gebyrer 5 8 Betaling 6 9 Drift og vedligeholdelse, herunder fejlretning 6 10 Abonnentens misligholdelse 6 11 Fibias misligholdelse 7 12 Flytning og hvilende abonnement 7 13 Overdragelse af aftalen 7 14 Opsigelse og bindingsperiode 7 15 Ændring af tilslutningsvilkår, priser og gebyrer 8 16 Behandling af persondata 8 17 Tvister og klager 8 2

3 1. Denne tilslutningsaftale 1.1 Når abonnenten har bestilt en tilslutning til fibernettet hos Fibia P/S (herefter Fibia ) og har modtaget ordrebekræftelsen, dog forudsat forudsætningerne under punkt 2 er opfyldt, foreligger der en bindende aftale mellem abonnenten og Fibia. 1.2 Ordrebekræftelse, disse tilslutningsvilkår, eventuelle tilhørende bilag, tillæg og ændringer udgør tilslutningsaftalen mellem Fibia og abonnenten. Såfremt tilslutningsaftalen indgås på baggrund af et kampagnetilbud, vil vilkårene i kampagnetilbuddet indgå som en integreret del af tilslutningsaftalen. 2. Forudsætninger for tilslutning til Fibias fibernet 2.1 Det er en forudsætning for etablering af tilslutning til fibernettet, at: (i) Abonnentens installationsadresse er beliggende inden for det område, der er dækket af Fibias fibernet eller indgår i en planlagt udvidelse af Fibias dæknings område, eller i øvrigt tilbydes etableret i samarbejdspartneres fibernet, (ii) Fibia baseret på en økonomisk og teknisk vurdering ønsker at etablere tilslutning til fibernettet for abonnenten, herunder at antallet af tilmeldinger til fibernettet i det planlagte dækningsområde har et sådant omfang, at etablering af fibernet i om rådet er økonomisk forsvarligt, og at projektet i øvrigt ikke udskydes eller om prioriteres, (iii) alle nødvendige tilladelser fra private og offentlige myndigheder m.v., herunder gravetilladelse og tilladelser fra ejendommens ejer, foreligger, (iv) arbejdet i øvrigt kan udføres uhindret, herunder at der ikke foreligger særlige geografiske, bygnings-, konstruktions-, jordbunds- eller materialemæssige forhold, og (v) abonnenten indgår aftale om modtagelse af en internettjeneste via fibernettet, medmindre andet er aftalt, se nærmere abonnementsvilkår for Privat kunder. 2.2 Såfremt omkostningerne til etablering af fibernettet frem til abonnenten (som følge af afsides beliggende ejendom, krydsning af vandløb, øer eller andre forhold, der medfører særlige krav til fibernettets fremføring eller placering, hos eller relateret til abonnenten) påfører Fibia ekstraordinære omkostninger, kan det stilles som en betingelse for tilslutningsaftalen, at abonnenten selv afholder sådanne ekstraordinære omkostninger til etableringen. Ved sådanne ekstraordinære etableringsomkostninger orienteres abonnenten, forinden etableringen påbegyndes om karakteren og størrelsen heraf, og abonnenten skal forudgående acceptere afholdelsen af disse ekstraordinære omkostninger før etableringen igangsættes. 2.3 Såfremt betingelserne i denne tilslutningsaftales punkt 2.1 ikke er opfyldt, eller såfremt abonnenten i et tilfælde som beskrevet i punkt 2.2 ikke ønsker at afholde de heri omtalte ekstraordinære omkostninger, har Fibia ret til at annullere en allerede indgået tilslutningsaftale uden derved at ifalde nogen form for ansvar over for abonnenten. Såfremt Fibia konstaterer, at de forudsatte forhold for tilslutning til fibernettet ikke er til stede, vil Fibia så hurtigt som muligt orientere abonnenten herom. 3. Aftalens parter 3.1 Abonnenten er den person, som har indgået tilslutningsaftalen med Fibia, og fremgår af ordrebekræftelsen. 3.2 Abonnenten er i alle henseender ansvarlig for anvendelsen af tilslutningen til fibernettet. Abonnenten hæfter også, hvis en anden person er anført som betaler, eller der er angivet en anden opkrævningsadresse end abonnentens. 3.3 Abonnenten skal i forbindelse med bestilling oplyse Fibia om navn, CPR-nummer, adresse, postnummer, by, telefonnummer, adresse og andre nødvendige oplysninger, som Fibia måtte anmode om, herunder eventuel installationsadresse og andre særskilte adresser, hvor betalingsopkrævning og/eller meddelelser om eventuelle ændringer til tilslutningsaftalen skal sendes til. 3.4 Såfremt der efterfølgende sker ændringer i de afgivne oplysninger, skal abonnenten straks give meddelelse til Fibia om disse ændringer. 3.5 Såfremt abonnenten har oplyst en adresse til Fibia, er Fibia berettiget til at kommunikere med abonnenten via den opgivne adresse. Meddelelser fremsendt til den af abonnenten oplyste adresse, har samme juridiske retsvirkning, som hvis de var modtaget med almindelig post. 3.6 Fibia er i forbindelse med indgåelse af tilslutningsaftalen eller løbende i tilslutningsaftalens løbetid berettiget til at opdatere dine kunde- og kreditoplysninger ved at tilmelde og indhente oplysninger fra det Centrale Person Register samt kreditoplysningsbureauer godkendt af Datatilsynet. 3

4 4. Fortrydelsesret 4.1 Abonnenten har ret til at træde tilbage fra denne tilslutningsaftale uden begrundelse inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor aftalen blev indgået (modtagelse af ordrebekræftelse). 4.2 For at udøve fortrydelsesretten skal abonnenten meddele Fibia om dennes beslutning om at fortryde denne tilslutningsaftale i en utvetydig erklæring (f.eks. ved postbesørget brev, fax eller ). 4.3 Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis abonnenten sender meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet. 4.4 Hvis abonnenten udøver fortrydelsesretten i denne tilslutningsaftale, refunderes alle betalinger modtaget fra abonnenten, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af abonnentens eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som tilbydes), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor Fibia har modtaget meddelelse om abonnentens beslutning om at fortryde denne tilslutningsaftale. En sådan tilbagebetaling gennemføres med samme betalingsmiddel, som abonnenten benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre abonnenten udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Abonnenten pålægges ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen. 4.5 Fibia kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil denne har modtaget eventuelt fremsendt udstyr retur, eller abonnenten har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst. Abonnenten returnerer udstyret eller afleverer det til Fibia uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor abonnenten har informeret Fibia om udøvelsen af tilslutningsaftalens fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis abonnenten returnerer udstyret inden udløbet af de 14 dage. Abonnenten skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af udstyret. 4.6 Fortrydelsesretten finder kun anvendelse for aftaler indgået ved fjernsalg eller indgået uden for fiber netselskabets forretningssted. 4.7 Hvis det er aftalt, at Fibia kan påbegynde etablering af tilslutning til fibernettet, og etableringen er påbegyndt inden fortrydelsesfristen er udløbet, skal abonnenten betale et beløb svarende til det arbejde, der er udført indtil tidspunktet, hvor abonnenten informerede Fibia om udøvelse af fortrydelsesretten. 5. Levering 5.1 Efter abonnentens bestilling meddeler Fibia så vidt muligt i ordrebekræftelsen og ellers så hurtigt som muligt derefter hvornår abonnenten kan forvente få etableret en tilslutning til fibernettet. Levering i henhold til denne tilslutningsaftale har fundet sted, når tilslutningen til fibernettet er etableret. Da etableringen kan afhænge af eksempelvis tekniske forhold, vejrmæssige og adgangsmæssige forhold samt forhold hos underleverandører, vil det faktiske leveringstidspunkt kunne afvige fra det leveringstidspunkt, der er angivet i ordrebekræftelsen eller som senere er blevet meddelt abonnenten. Abonnenten kan ikke gøre krav gældende mod Fibia i den anledning. 5.2 Tilslutning til fibernettet kræver, at der installeres en fiberboks som tilslutningspunkt til abonnentens eget udstyr på installationsadressen, og at der er nedgravet et fiberrør på installationsadressen til brug for etablering af fiberforbindelsen mellem fibernettet i offentlig vej og fiberboksen hos abonnenten (fiberstikledningen). 5.3 Fibia sørger for nedgravning af fiberrør på installationsadressen hos abonnenten, såfremt der ikke allerede er nedgravet fiberrør på installationsadressen og andet ikke aftales mellem parterne. Tilslutningen til fibernettet og anlægsarbejdet i forbindelse med nedgravning af fiberrør udføres af Fibia eller en eller flere af Fibia udpegede underleverandører. Fibia bestemmer fremgangsmåden for nedgravning af fiber rør, herunder fiberforbindelsens tilkoblingspunkt til fibernettet, og fastlægger på baggrund af en nærmere vurdering af arbejdets omfang tidspunktet for etableringen af tilslutningen til fibernet. Fibia informerer herefter abonnenten om fremgangsmåden samt tidspunktet for udførelsen af arbejdet. Nedgravningen søges gennemført på en måde, der er til mindst gene for abonnenten. Såfremt tekniske forhold gør det nødvendigt eller hensigtsmæssigt, har Fibia ret til efterfølgende at kræve fiberforbindelsen flyttet for Fibias regning. Fibia har endvidere ret til at forsyne andre abonnenter via fiberforbindelsen over abonnentens ejendom. 5.4 Fiberrørene på installationsadressen ligger i en dybde på cm. I en afstand på ca. 50 cm. fra sokkel kan fiberrørene dog ligge i en dybde mindre end 30 cm. 5.5 Fibia installerer fiberboksen hos abonnenten. Placering af fiberboksen på installationsadressen samt tidspunktet for installering af fiberboksen fastlægges i videst muligt omfang i samarbejde mellem Fibia og abonnenten. Hvis abonnenten ønsker fiberboksen opsat eller flyttet til et andet sted end besluttet af Fibia, kan der, mod abonnentens betaling af merudgifter forbundet hermed, indgås særskilt aftale herom. Såfremt tekniske forhold gør det nødvendigt eller hensigtsmæssigt, har Fibia ret til at flytte fiberboksen for Fibias egen regning. 4

5 5.6 Fibia eller Fibias underleverandører skal tillægges ret til adgang til installationsadressen med henblik på at finde den bedste placering for fiberforbindelsen og til brug for Fibias etablering af fiberforbindelse og installering af fiberboksen. Såfremt Fibia ikke kan få adgang til installationsadressen på det aftalte tidspunkt, har Fibia ret til at fakturere abonnenten for den forgæves anvendte tid og kørsel. 5.7 Såvel adgang til installationsadressen som beslutning om placering af fiberforbindelsen kan ske uden forudgående aftale med abonnenten. 5.8 Anlægsarbejdet forbundet med tilslutningen til fibernet omfatter selve nedgravningen af fiberrørene og efterfølgende tildækning. Anlægsarbejdet omfatter eksempelvis ikke flytning af buske, træer med videre eller efterfølgende reetablering af samme. Tilsvarende omfatter installering af fiberboksen ikke eventuelle bygningsreparationer, maling med videre i forbindelse med opsætning, nedtagning eller flytning af installationer. 5.9 Oplysning om Fibias til enhver tid værende kvalitetsog serviceniveau, herunder så vidt muligt leveringstider, kan fås ved henvendelse til Fibia. For så vidt angår ikke brofaste øer tages der forbehold for service niveau. Hvis abonnenten ønsker udvidet support, kan der indgås aftale herom ved henvendelse til Fibia. 6. Udstyr 6.1 Alle kabler frem til den monterede fiberboks, alt udstyr installeret eller udleveret af Fibia og fiberboksen tilhører Fibia, medmindre andet er aftalt mellem parterne. Abonnenten har ingen ret til at sælge, udleje, pantsætte, eller på anden måde disponere over hverken kabler, fiberboks eller andet udstyr leveret af Fibia. 6.2 Abonnenten er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for skader forvoldt på Fibias udstyr og installationer på installationsadressen, ligesom abonnenten bærer risikoen for tyveri, bortkomst, hændelige skader og lynnedslag. Abonnenten må ikke foretage ændringer eller nogen form for indgreb i udstyr etableret eller udleveret af Fibia, ligesom der ikke må flyttes på kabler eller fastmonteret udstyr, herunder fiberboksen. Det skal fremhæves, at det kan være sundhedsskadeligt at se ind i et optisk fiber, som er aktivt. 6.4 Alle kabler, udstyr og andre installationer internt i abonnentens ejendom, som abonnenten tilslutter til fiberboksen, og som ikke er udleveret af Fibia, er abonnentens eget ansvar og risiko og Fibia uvedkommende. Abonnenten skal sikre sig, at sådant udstyr er beregnet til at kunne tilsluttes fibernettet, og at dette anvendes i overensstemmelse med sit formål. 6.5 Hvis udstyr eller interne netværk, der tilsluttes fibernettet, giver anledning til forstyrrelser af fibernettet eller de tjenester, der leveres på fibernettet, er abonnenten forpligtet til straks efter påkrav herom fra Fibia at frakoble sådant udstyr og/eller interne netværk, samt iværksætte nødvendige modforanstaltninger mod de opståede forstyrrelser. 6.6 Undlader abonnenten at efterkomme et påkrav fra Fibia som omtalt i punkt 6.5, anses dette for væsentlig misligholdelse, der berettiger Fibia til at lukke for tilslutningen til fibernettet. 6.7 Abonnenten skal sikre, at den nødvendige elforsyning er til stede til at sikre brugen og driften af det af Fibia installerede udstyr, herunder fiberboksen. Udgifter forbundet hermed påhviler abonnenten. 7. Priser og gebyrer 7.1 Prisen for tilslutning til fibernettet fremgår af ordrebekræftelsen eller en faktura, der fremsendes til abonnenten ved afregning for tilslutning af fibernettet. Derudover kan Fibia opkræve specifik betaling og gebyrer for tillægsydelser, engangsydelser og lignende, som bestilles i henhold til særskilt aftale. 7.2 Der kan opkræves gebyr for eksempelvis oprettelse af tilslutning til fibernettet, annullering af oprettelse, flytning af fiberboks, installation af ekstra udstyr, genåbning af fibernettet, fejlretning som følge af abonnentens forhold og for fremsendelse af rykker ved manglende betaling. 7.3 Oplysninger om de til enhver tid gældende priser og gebyrer kan fås på Fibias hjemmeside eller ved henvendelse til Fibia. 7.4 Alle priser angivet i forbindelse med indgåelsen af tilslutningsaftalen er angivet i danske kroner og er inklusiv moms. 6.3 Eventuelt defekt udstyr returneres til Fibia, der inden for rimelig tid vil erstatte det defekte udstyr med andet tilsvarende funktionsdygtigt udstyr. Fibia er ikke forpligtet til at levere nyt udstyr til abonnenten. 5

6 8. Betaling 8.1 Betalingsvilkår, herunder betalingsfristen, fremgår enten af ordrebekræftelsen, disse tilslutningsvilkår eller en faktura, der fremsendes til abonnenten for afregning for tilslutningen til fibernettet. Fibia kan kræve, at betaling sker via betalingsservice. Fibia er berettiget til at opkræve et gebyr for betaling. 8.2 Abonnementsbetalingen faktureres forud med virkning fra den dag, hvor Fibia har afsluttet leveringen af tilslutningen til fibernettet. Eventuelle gebyrer faktureres normalt bagudrettet. 8.3 Ved forsinket betaling er Fibia berettiget til opkrævning af rykkergebyr, ligesom Fibia er berettiget til at forrente det skyldige beløb i overensstemmelse med rentelovens regler herom. 8.4 Fibia er berettiget til på samme faktura at opkræve betaling for ydelser leveret af tredjemand, hvor Fibia varetager opkrævningen på dennes vegne. 8.5 Fibia er berettiget til at lade en tredjepart varetage opkrævning på Fibias vegne. 8.6 Hvis Fibia i forbindelse med indgåelse af tilslutningsaftalen eller på et hvilket som helst tidspunkt derefter finder begrundet anledning til at antage, at abonnenten ikke kan opfylde sine betalingsforpligtelser i henhold til tilslutningsaftalen, er Fibia berettiget til at forlange sikkerhedsstillelse i form af eksempelvis et kontant depot eller uigenkaldelig anfordringsgaranti i en bank. Dette gælder eksempelvis, hvis abonnenten er registreret ved et kreditvurderingsbureau eller har misligholdt den igangværende eller en tidligere tilslutningsaftale med Fibia. 9. Drift og vedligeholdelse, herunder fejlretning 9.1 Fibia forestår den løbende drift, vedligeholdelse og overvågning af fibernettet tillige med Fibias udstyr i overensstemmelse med Fibias kvalitets- og serviceniveau, jf. nærmere punkt 5.9. Fibia forbeholder sig ret til midlertidigt at afbryde tilslutningen for at foretage vedligeholdelse, opdateringer og service. Planlagte afbrydelser vil så vidt muligt blive varslet og meddelt via Fibias hjemmeside Sådanne afbrydelser berettiger ikke abonnenten til misligholdelsesbeføjelser. Fibia har til enhver tid ret til at foretage ændringer, forbedringer, udskiftninger mv. af fiberforbindelsen og Fibias udstyr. Abonnenten er indforstået med, at det kan indebære ændringer af de tekniske krav for abonnentens eget udstyr, uden at abonnenten kan gøre krav gældende mod Fibia i den forbindelse. 9.2 Fibia er som en del af tilslutningsaftalen forpligtet til at afhjælpe eventuelle fejl eller mangler ved de tjenester, som Fibia leverer. Anmodning om fejlretning skal ske ved henvendelse til Fibia. 9.3 Såfremt det efter Fibias afhjælpning af fejl eller mangler viser sig, at fejlen ikke skyldes Fibias forhold, men derimod abonnentens egne forhold eller abonnentens eget udstyr, kan Fibia opkræve et gebyr for fejlsøgningen eller kræve, at abonnenten dækker Fibias udgifter til fejlsøgning. Uanset om fejl eller mangler ved fibernettet kan tilskrives Fibia eller abonnenten, er Fibia berettiget til at opkræve betaling for forgæves forbrugt tid og faktiske afholdte omkostninger til eksempelvis kørsel, såfremt Fibia ikke kan opnå adgang til abonnentens ejendom på det aftalte tidspunkt. Abonnenten er forpligtet til at medvirke med henblik på fejlsøgning og fejlretning i abonnentens anlæg og installationer. 10. Abonnentens misligholdelse 10.1 Såfremt abonnenten væsentligt misligholder sine forpligtelser efter tilslutningsaftalen, er Fibia berettiget til at hæve tilslutningsaftalen og/eller afbryde abonnentens adgang til fibernettet, herunder de leverede tjenester, helt eller delvist. Afbrydelse af abonnentens adgang til fibernettet grundet abonnentens misligholdelse fritager ikke abonnenten for betaling til Fibia I tilfælde af, at Fibia ophæver tilslutningsaftalen og/ eller afbryder adgangen til fibernettet, herunder de leverede tjenester, underrettes abonnenten om årsagen hertil. Ophævelse af tilslutningsaftalen og/ eller afbrydelse af abonnentens adgang til fibernettet berettiger ikke abonnenten til erstatning eller afslag i abonnementsbetalingen Abonnentens væsentlige misligholdelse kan blandt andet omfatte, men er ikke begrænset til: Manglende eller væsentlig forsinket betaling trods Fibias fremsendelse af minimum én rykkerskrivelse; Opgivelse af ukorrekte oplysninger om navn og adresse m.m. ved oprettelse samt ved flytning; Abonnenten tages under rekonstruktionsbehandling, begæres eller erklæres konkurs eller på anden måde viser sig insolvent eller på tilsvarende vis må formodes ikke at være i stand til at kunne overholde sine forpligtelser; Tilslutning af udstyr til fibernettet, der ikke er godkendt til brug i de offentlige telenet eller undlader at afbryde tilslutning af udstyr eller interne netværk efter påkrav fra Fibia, såfremt dette giver anledning til forstyrrelser af tjenester og/eller fibernettet; 6

7 Hvis Fibia afskæres fra at få adgang til anlæg og installationer med henblik på fejlsøgning/foretagelse af ændringer; Såfremt abonnenten udøver chikane mod en eller flere af Fibias medarbejdere; Såfremt abonnenten forsøger at ændre konfigurationen på Fibias tilslutningsudstyr. 11. Fibias misligholdelse 11.1 Fibia er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af Fibia eller nogen, som Fibia har ansvaret for, med de nedenfor anførte begrænsninger: Fibia er ikke erstatningsansvarlig for tab, der er opstået som følge af afbrydelse, forstyrrelse eller ændring forårsaget af Fibia i forbindelse med foranstaltninger, der skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige eller driftsmæssige årsager eller er pålagt af myndighederne. Fibia er ikke erstatningsansvarlig for indirekte tab, medmindre Fibia eller nogen, som Fibia har ansvaret for, har udvist grov uagtsomhed. Fibia er ikke erstatningsansvarlig for fejl i abonnentens eget udstyr, brug af uautoriseret udstyr, fejl som beror på abonnentens forhold, eller fejl i abonnentens eller tredjemand netværk. Fibia er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af uvedkommendes adgang til abonnentens data og/eller systemer eller som følge af uopfordret eller uønsket fremsendelse af data til abonnenten eller som følge af abonnentens tab af personlige data eller installeret software. Fibia er ikke erstatningsansvarlig, såfremt den manglende levering af tjenester eller afbrydelse heraf skyldes forhold uden for Fibias kontrol, herunder, men ikke begrænset til, lynnedslag, oversvømmelser, ildebrand, krig, terrorangreb, strejke, hærværk på fibernettet, strejke, lockout (også strejke og lockout blandt Fibias egne medarbejdere), systemnedbrud eller uretmæssig leveringsnægtelse fra Fibias leverandører Abonnenten kan ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende ud over de i punkt 11.1 angivne. 12. Flytning og hvilende abonnement 12.1 Tilslutningsaftalen er knyttet til levering på den installationsadresse, der fremgår af ordrebekræftelsen. Abonnenten kan ikke flytte tilslutningsaftalen til anden installationsadresse og skal opsige tilslutningsaftalen i overensstemmelse med tilslutningsaftalens bestemmelser herom, dog tidligst til ophør ved bindingsperiodens udløb, jf. punkt Hvis abonnentens nye adresse er tilsluttet Fibias fibernet eller umiddelbart kan tilsluttes, vil Fibia tilbyde abonnenten indgåelse af ny tilslutningsaftale. De nærmere vilkår herfor fastsættes i den nye tilslutningsaftale Fibia er forpligtet til inden for rimelig tid, på abonnentens anmodning, at oplyse de nærmere vilkår for adgang til fibernettet på abonnentens nye adresse Hvis abonnenten ønsker midlertidig, eksempelvis på grund af udlandsrejser, genhusning m.v. at ændre sit abonnement til et hvilende abonnement, kan abonnenten mod betaling af gebyr indgå aftale herom med Fibia. 13. Overdragelse af aftalen 13.1 Abonnenten er ikke berettiget til at overdrage sine rettigheder og/eller forpligtelser i henhold til tilslutningsaftalen til en tredjemand Fibia er til enhver tid berettiget til at overdrage Fibias rettigheder og forpligtelser i medfør af nærværende tilslutningsaftale til tredjemand uden samtykke fra abonnenten. 14. Opsigelse og bindingsperiode 14.1 Tilslutningsaftalen er for abonnentens vedkommende uopsigelig i de første 6 måneder fra tilslutningsaftalens ikrafttræden (levering af adgang til fibernettet), med mindre andet er aftalt ved aftalens indgåelse Abonnenten kan til enhver tid opsige tilslutningsaftalen med en måneds varsel, dog tidligst med virkning fra ophøret af bindingsperioden, jf. punkt Fibia henstiller til, at abonnentens opsigelse i videst muligt omfang sker skriftligt. Fibia bekræfter abonnentens opsigelse Ved Fibias varsling af ændringer af priser og tilslutningsaftalens vilkår over for abonnenten, kan abonnenten i varslingsperioden opsige tilslutningsaftalen til udgangen af varslingsperioden med et varsel på 14 dage, uanset en bindingsperiode og uanset normalt opsigelsesvarsel. Ændringer, der er af rent begunstigende karakter for abonnenten, kan dog ikke begrunde en sådan opsigelse. 7

8 14.5 Fibia kan til enhver tid skriftligt opsige tilslutningsaftalen helt eller delvist med et varsel på 1 måned Såfremt abonnenten opsiger sit abonnement, skal abonnenten, for egen regning, returnere det udstyr, som Fibia har stillet til rådighed for abonnenten som led i denne tilslutningsaftale. Fibia kan dog vælge, hvorvidt fiberboksen og fibertilslutning forbliver eller nedtages efter tilslutningsaftalens ophør. 15. Ændring af tilslutningsvilkår, priser og gebyrer 15.1 Fibia er berettiget til at ændre vilkårene i tilslutningsaftalen, herunder priser og gebyrer med et varsel på mindst 1 måned Ændringer i tilslutningsaftalen, der er af mindre væsentlig karakter, varsles ved annoncering i landsdækkende dagblade eller ved fremsendelse af en skriftlig meddelelse, eksempelvis i form af en eller en besked på en infokanal eller tv-boksen. En sådan meddelelse om ændringer i tilslutningsaftalen kan ligeledes fremsendes eksempelvis sammen med Fibias løbende fakturering eller ved tekst på betalingsoversigten fra abonnentens bank eller Nets Ved væsentlige ændringer af tilslutningsaftalen, herunder eksempelvis priser, gebyrer og/eller væsentlige ændringer af tilslutningsaftalens vilkår, der ikke er af rent begunstigende karakter for abonnenten, bliver abonnenten underrettet personligt ved skriftlig henvendelse per og/eller brev Ændringer af rent begunstigende karakter kan til enhver tid gennemføres uden forudgående varsel og uden meddelelse herom. Ligeledes kan ændringer af tilslutningsvilkår, der følger af ændringer i gældende relevant lovgivning, retspraksis eller praksis fra Forbrugerombudsmanden, ske uden varsel Hvor det måtte være relevant, videregiver Fibia i overensstemmelse med persondataloven dog abonnentens personoplysninger til relevante samarbejdspartnere eller til programleverandører med henblik på kundeoprettelse, fakturering og tilsvarende administrative forhold, hvor Fibia i henhold til aftale med denne kan være pålagt at videregive oplysninger om indgåede tilslutningsaftaler Abonnenten kan give samtykke til, at Fibia eller en af Fibias samarbejdspartnere må anvende de af abonnenten oplyste kontaktinformationer til trykt, elektronisk eller telefonisk markedsføring af Fibias og Fibias samarbejdspartneres tjenester og produkter Bortset fra de i dette punkt 16 nævnte tilfælde vil Fibia ikke videregive abonnentens personoplysninger til tredjemand. 17. Tvister og klager 17.1 I tilfælde af tvist mellem abonnenten og Fibia om forhold, der udspringer af tilslutningsaftalen, kan abonnenten klage til Fibia, der herefter hurtigst muligt og senest 3 måneder efter klagens indgivelse vil træffe en afgørelse. Fibias afgørelse kan til enhver tid indbringes for: Teleankenævnet Axeltorv 6, 3. sal Th København V Tvister skal i videst muligt omfang forsøges løst i mindelighed. Hvis dette ikke er muligt, kan hver af parterne indbringe tvisten for de danske domstole. Dansk ret er til enhver tid gældende for forhold, der udspringer af denne tilslutningsaftale. 16. Behandling af persondata 16.1 Fibia registrerer og behandler personoplysninger om abonnenten i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning herom. Fibia behandler oplysninger om abonnenten med henblik på at kunne foretage korrekt fakturering af denne samt til andre interne, administrative formål, herunder opfyldelse af reglerne i logningsbekendtgørelsen og markedsføringsformål Personoplysningerne vil kun blive videregivet til tredjemand, herunder domstole og myndigheder, såfremt videregivelse er påkrævet i lovgivningen, såfremt der er indhentet retskendelse om udlevering om de pågældende oplysninger, eller såfremt abonnenten har givet udtrykkeligt samtykke til videregivelsen. 8

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

Tilslutningsvilkår for private

Tilslutningsvilkår for private Tilslutningsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne tilslutningsaftale mellem AURA Fiber A/S og

Læs mere

Abonnementsvilkår. for NRGi Fibernet A/S

Abonnementsvilkår. for NRGi Fibernet A/S Abonnementsvilkår for NRGi Fibernet A/S Marts 2012 1. Generelle bestemmelser 1.1 Disse Abonnementsvilkår for NRGi Fibernet ( Abonnementsvilkår ) omfatter vilkårene for Abonnentens Tilslutning til Fibernet

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf.

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf. Betingelser for ADSL abonnement hos UnoTel Version 1.7 (1. august 2013) Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Abonnementsvilkår for NOE

Abonnementsvilkår for NOE Abonnementsvilkår for NOE Ordrebekræftelsen er sammen med abonnementsvilkårene grundlaget for aftalen mellem dig og NOE. NOE har her fremhævet nogle vigtige punkter i abonnementsvilkårene. Vi anbefaler

Læs mere

Abonnementsvilkår for private kunder

Abonnementsvilkår for private kunder 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via

Læs mere

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling Produktspecifikke abonnementsbetingelser for Cybercity Bredbånd Privat For alle eksisterende kunder oprettet før 1. december 2008, træder disse abonnementsbetingelser i kraft 1. januar 2009. 1. Aftalens

Læs mere

Abonnementsvilkår - for private

Abonnementsvilkår - for private Abonnementsvilkår - for private Abonnementsvilkår for private kunder. Denne Abonnementsaftalen fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af én eller flere Tjenester af Tjenesteudbyder der leveres

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Bredbånd Erhverv Binding Abonnement pr

Læs mere

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic. HANDELSBETINGELSER køb over internettet Følgende betingelser gælder for alle aftaler indgået med NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.com,

Læs mere

Ejerforeningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni

Ejerforeningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni 1 Ejerforeningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni Denne aftale om levering af tv, internet og telefoni er indgået mellem på den ene side: GE Erhverv A/S (GE Fibernet) CVR-nr. 21504300

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012

LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012 LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012 LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Mobilics Generelle vilkår samt de tjenestespecifikke vilkår, udgør sammen med den fremsendte ordrebekræftelse og prisliste,

Læs mere

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for Stofa kabel-tv, version Family 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til kabel-tv via antenneforeningens,

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2011

Abonnementsvilkår Januar 2011 Abonnementsvilkår Januar 2011 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med ANDELS.NET. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Abonnementsvilkår. Januar 2014

Abonnementsvilkår. Januar 2014 Abonnementsvilkår Januar 2014 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med Andels.net. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

Rammeaftale, 2013 11. december 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni

Rammeaftale, 2013 11. december 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni Rammeaftale, 2013 11. december 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni Denne aftale om levering af tv, internet og telefoni er indgået mellem på den ene side: EnergiMidt A/S CVR-nr. 28 33 19

Læs mere

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende:

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: Personnummer. (Også de sidste 4 ciffer.) Telefonnummer. Navn og adresse. Sæt X i Boxer

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement

Generelle vilkår og betingelser. Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement Generelle vilkår og betingelser Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement Version 1.1. Ikrafttrædelse pr. 8. juni 2012 På denne og de følgende sider kan du læse de vilkår, som gælder for

Læs mere

Vilkår for erhvervskunder for tilslutning til TREFOR Bredbånd Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) (Gældende fra 4.

Vilkår for erhvervskunder for tilslutning til TREFOR Bredbånd Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) (Gældende fra 4. Vilkår for erhvervskunder for tilslutning til TREFOR Bredbånd Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) (Gældende fra 4. april 2014) Indledning: Disse vilkår er gældende for indgåelse af

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

Stofa kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 7 Februar 2013

Stofa kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 7 Februar 2013 Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR Gældende pr. 7 Februar 2013 Aftalevilkår for StofaTv version 1.9. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til StofaTv via antenneforeningens,

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm 1 Aftale om leverance af produktet ideel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog Modstrøm Danmark

Læs mere

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009.

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. ComX Networks A/S IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. IPTV abonnementsbetingelser, ComX Networks A/S, privatkunder. 1. juli 2009 side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Generelt

Læs mere

Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR

Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for Stofa kabel-tv version 1.7. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til kabel-tv via antenneforeningens, andres eller

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008.

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008. TDC Webmore 2008 I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken &. XG Business Pro pakken - tillæg til : Produktbeskrivelse XG Business Pro pakken består af de fire produkter: Remote Backup

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

StofaTv AFTALEVILKÅR

StofaTv AFTALEVILKÅR StofaTv AFTALEVILKÅR 1 Stofa Tv AFTALEVILKÅR version 1.11 Gældende fra 13. juni 2014, medmindre andet fremgår af nærværende vilkår. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens

Læs mere

Individuel foreningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni

Individuel foreningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni Individuel foreningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni Denne aftale om levering af tv, internet og telefoni er indgået mellem på den ene side: [SYD ENERGI Bredbånd A/S ] CVR-nr.

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt...

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt... OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014 1. Generelt... 2 2. Levering... 2 3. Betaling og kreditvurdering... 2 3.1 Kontantkøb - generelt... 2 3.2 Kontantkøb - opkrævning... 2 3.3 OiSTER afdrag...

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Februar 2013 Version 2.1 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. OiSTER Ekstra Data... 2 2.1. Betaling af OiSTER Ekstra Data... 3 2.2. Opsigelse af OiSTER Ekstra Data...

Læs mere

FJERNVARMESERVICE DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF FJERNVARMESERVICE

FJERNVARMESERVICE DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF FJERNVARMESERVICE FJERNVARMESERVICE DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF FJERNVARMESERVICE 16. april 2015 Produktbeskrivelse for Fjernvarmeservice Serviceaftalens omfang Serviceaftalen gælder for installationer

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR 1 INDHOLD Velkommen 3 Aftalevilkår for Stofa Telefoni 4 Kontaktoplysninger 20 2 Stofa SmartTv AFTALEVILKÅR VELKOMMEN TIL STOFA TELEFONI Du får her et overblik over de vilkår,

Læs mere

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX Lejekontrakt Pilleovn til beboelsesejendom Udlejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CVR-nr.: Lejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CPR-nr.: de nedenfor nævnte effekter: Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

TAPE OG ISPOSER UUNDVÆRLIG I EN HVER SPORTSKLUB

TAPE OG ISPOSER UUNDVÆRLIG I EN HVER SPORTSKLUB TAPE OG ISPOSER UUNDVÆRLIG I EN HVER SPORTSKLUB Abonnement på isposer og sportstape med ubegrænset genopfyldning! Træt af at det er dyrt at købe isposer og sportstape? Få et abonnement på isposer og sportstape

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Vilkår. OiSTER Fri taletid til mobil

Vilkår. OiSTER Fri taletid til mobil Vilkår OiSTER Fri taletid til mobil Marts 2015 Version 1.13 1. Aftalen... 2 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 2 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 2 1.3 Indhold i Startpakke OiSTER Fri taletid... 2

Læs mere

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR 1 VELKOMMEN TIL STOFA TELEFONI Du får her et overblik over de vilkår, som er gældende fra 1. september 2015 for din Stofa Telefoni aftale. Aftalevilkårene er sammen med de gældende

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Standardbetingelser for Telia TV

Standardbetingelser for Telia TV Standardbetingelser for Telia TV 1 GENERELT 1.1 Disse betingelser er tillægsvilkår til Telia Bredbånd og gælder for Kundens modtagelse af Telia TV (digitalt tv), som Telia distribuerer via Telia Bredbånd.

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR 1. GENERELT 1.1 Disse generelle abonnementsvilkår ( Generelle Abonnementsvilkår ) gælder for aftaler ( Abonnementsaftale ) indgået mellem en privatperson ( Kunde(n) ) og Boxer

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Vilkår for internetmedlemskab af FSA

Vilkår for internetmedlemskab af FSA Vilkår for internetmedlemskab af FSA 1 GENERELT 1.1 Disse vilkår er gældende for medlemmer af Fredensborg Søparks Antenneforening (FSA), der bestiller tilslutning til internettet via FSAs kabel-tv-net

Læs mere

Samlet køb på 500 kr. og derover leveres fragtfrit. Køb under 500,00 kr. koster 60,00

Samlet køb på 500 kr. og derover leveres fragtfrit. Køb under 500,00 kr. koster 60,00 Generelle oplysninger KAP HORN sportswear v/ Svend Balkert CVR:75768915 Håndværkervej 12, 4000 Roskilde Mail: svend@kap-horn.dk Telefon 40130846 Etableringsår:1984 Betaling På www.houseofsailing.dk kan

Læs mere

Bilag 1 - Generelle vilkår for levering af bredbånd

Bilag 1 - Generelle vilkår for levering af bredbånd Bilag 1 - Generelle vilkår for levering af bredbånd 1. Indledning og aftalens parter 1.1 Disse generelle aftalevilkår (Aftalevilkår) gælder for aftaler, der er indgået mellem Fiberby ApS ("Fiberby") og

Læs mere

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER 1 ANVENDELSE Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale om abonnement hos bolig:net a/s, CVR-nr. 27 35 25 29 (herefter kaldet bolig:net ), medmindre

Læs mere

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. Vilkår & Betingelser 23-09-2015 De følgende vilkår og betingelser er gældende for handler med Greenlight Battery Aps (Firmaet) Ved bestillinger accepters disse vilkår og betingelser. Disse vilkår og betingelser

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (denne formular skal udfyldes og returneres hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til Fatboy the Original v/hetland nordic ApS, Gladsaxevej 356, 2860 Søborg, Email: info@fatboy.dk

Læs mere

1. Generelt Hermed UnoTel A/S (følgende benævnt UnoTel) betingelser for UnoTel Fast Telefoni (også kaldet IP Telefoni).

1. Generelt Hermed UnoTel A/S (følgende benævnt UnoTel) betingelser for UnoTel Fast Telefoni (også kaldet IP Telefoni). Betingelser for Fast Telefoni abonnement hos UnoTel Version 2.0 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Betaling og fakturering 6. Alarmcentralen 7. Ændring af abonnementsvilkår

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

ABONNEMENTSVILKÅR FOR DYRLÆGEYDELSE I HUND FOR LIVET

ABONNEMENTSVILKÅR FOR DYRLÆGEYDELSE I HUND FOR LIVET ABONNEMENTSVILKÅR FOR DYRLÆGEYDELSE I HUND FOR LIVET INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DYRLÆGEYDELSEN HVAD OMFATTER DEN?... 2 2. ABONNEMENTSAFTALENS VARIGHED OG ÆNDRINGER... 2 3. FORTRYDELSESRET... 3 4. BETALING...

Læs mere

H A N D E L S B E T I N G E L S E R

H A N D E L S B E T I N G E L S E R H A N D E L S B E T I N G E L S E R Forsendelse: Mini & Mokka ApS afsender varen 1-2 hverdage efter bestilling. I travle perioder kan leveringstiden være op til en uge. Bestil børnetøjet hos Mini&Mokka

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler.

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler. Vilkår for privatkunder for tilslutning til TRE-FOR Bredbånd A/S, NRGi Fibernet og Østjysk Energi Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) Gyldig fra 1. juli 2008. Indledning: Disse vilkår

Læs mere

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Kollektiv foreningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni

Kollektiv foreningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni Kollektiv foreningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni Denne aftale om levering af tv, internet og telefoni er indgået mellem på den ene side: SEAS-NVE CVR-nr. 24213528 Hovedgaden

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Generelle vilkår for Service

Generelle vilkår for Service Generelle vilkår for Service 1. Generelt Disse generelle vilkår gælder for alle aftaler om serviceydelser. For hver af NetDesigns serviceydelser gælder produktspecifikke vilkår i supplement til nærværende

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. december 2012 1. Hvad er indbetalingskort Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Generelt Når ServerEksperten.dk har modtaget bestilling på et produkt, udsendes der automatisk en ordrebekræftelse pr. mail til kunden. ServerEksperten.dk s bogholderi, sender en

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

(Move On Communications giver denne præsentation for overblik over vilkårene. Vilkårene er fastsat i bestemmelserne i punkterne 1-10 nedenfor.

(Move On Communications giver denne præsentation for overblik over vilkårene. Vilkårene er fastsat i bestemmelserne i punkterne 1-10 nedenfor. Vilkår for køb og brug af tjenester på sitet Kort præsentation af vilkår (Move On Communications giver denne præsentation for overblik over vilkårene. Vilkårene er fastsat i bestemmelserne i punkterne

Læs mere

Fastnet-PSTN 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2. Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3

Fastnet-PSTN 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2. Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3 Grundabonnementer Fastnet Fastnet-PSTN 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr.

Læs mere

Abonnementsvilkår for kunder i Dansk Kabel TV

Abonnementsvilkår for kunder i Dansk Kabel TV Abonnementsvilkår for kunder i Dansk Kabel TV Oktober 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Kort præsentation af Vilkår for DANSK KABEL TV's tjenester På de næste sider

Læs mere

Vindstød A/S generelle leveringsbetingelser

Vindstød A/S generelle leveringsbetingelser Vindstød A/S generelle leveringsbetingelser Gældende for private husstande. 1. Om Vindstød A/S Vindstød A/S er ejet af: - Vindenergi Danmark a.m.b.a., som er et andelsselskab, der er ejet af de danske

Læs mere

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstelefonitjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår Kort præsentation af

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015 Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee April 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med YouSee.

Læs mere