Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet"

Transkript

1 Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Disse tilslutningsvilkår gælder for abonnentens tilslutning af abonnentens ejendom til fibernet hos Fibia P/S (herefter Fibia ). Heri fastsættes de vilkår, der gælder for din aftale om etablering og drift af en tilslutning til fibernettet. Levering af internet, tv, telefoni og andre tjenester forudsætter indgåelse af en abonnementsaftale med Fibia eller anden tjenesteudbyder, som Fibia måtte have en aftale med om levering af sådanne tjenester. Abonnementsvilkår for privatkunder finder anvendelse for indgåelse af disse tjenester. Vi har herunder fremhævet nogle punkter i tilslutningsvilkårene, som typisk er særligt vigtige for vores abonnenter. Vi anbefaler dog, at du læser alle vilkårene og din ordrebekræftelse grundigt igennem, så du er helt klar over, hvad aftalen indeholder: Du har 14 dages fortrydelsesret på din tilslutningsaftale med Fibia fra den dag, hvor aftalen blev indgået. Der er en bindingsperiode på 6 måneder fra tilslutningsaftalens ikrafttræden, med mindre andet skriftligt er aftalt. Du kan opsige tilslutningsaftalen med 1 måneds varsel. Opsigelsen kan dog tidligst ske til udgangen af bindingsperioden. Ændringer i tilslutningsaftalen, der er af mindre væsentlig karakter, varsles ved annoncering i landsdækkende dagblade eller ved fremsendelse af en skriftlig meddelelse til dig, eventuelt som en besked på en infokanal eller via tv-boksen, eller sammen med Fibias løbende fakturering eller ved tekst på betalingsoversigten fra din bank eller Nets. Hvis der er tale om væsentlige ændringer af tilslutningsaftalen, eksempelvis ændringer af priser og gebyrer, og sådanne ændringer ikke er af rent begunstigende karakter for dig, vil du blive underrettet personligt ved skriftlig henvendelse per og/eller brev. Såfremt du misligeholder denne tilslutningsaftale, vil Fibia have ret til at lukke for adgangen til fibernettet, herunder for signalet for alle de tjenester, du køber under abonnementsaftalen. Der skal betales et gebyr for, at Fibia åbner igen. Disse tilslutningsvilkår er opdateret 1. april

2 Indhold Side 1 Denne tilslutningsaftale 3 2 Forudsætninger for tilslutning til Fibias fibernet 3 3 Aftalens parter 3 4 Fortrydelsesret 4 5 Levering 4 6 Udstyr 5 7 Priser og gebyrer 5 8 Betaling 6 9 Drift og vedligeholdelse, herunder fejlretning 6 10 Abonnentens misligholdelse 6 11 Fibias misligholdelse 7 12 Flytning og hvilende abonnement 7 13 Overdragelse af aftalen 7 14 Opsigelse og bindingsperiode 7 15 Ændring af tilslutningsvilkår, priser og gebyrer 8 16 Behandling af persondata 8 17 Tvister og klager 8 2

3 1. Denne tilslutningsaftale 1.1 Når abonnenten har bestilt en tilslutning til fibernettet hos Fibia P/S (herefter Fibia ) og har modtaget ordrebekræftelsen, dog forudsat forudsætningerne under punkt 2 er opfyldt, foreligger der en bindende aftale mellem abonnenten og Fibia. 1.2 Ordrebekræftelse, disse tilslutningsvilkår, eventuelle tilhørende bilag, tillæg og ændringer udgør tilslutningsaftalen mellem Fibia og abonnenten. Såfremt tilslutningsaftalen indgås på baggrund af et kampagnetilbud, vil vilkårene i kampagnetilbuddet indgå som en integreret del af tilslutningsaftalen. 2. Forudsætninger for tilslutning til Fibias fibernet 2.1 Det er en forudsætning for etablering af tilslutning til fibernettet, at: (i) Abonnentens installationsadresse er beliggende inden for det område, der er dækket af Fibias fibernet eller indgår i en planlagt udvidelse af Fibias dæknings område, eller i øvrigt tilbydes etableret i samarbejdspartneres fibernet, (ii) Fibia baseret på en økonomisk og teknisk vurdering ønsker at etablere tilslutning til fibernettet for abonnenten, herunder at antallet af tilmeldinger til fibernettet i det planlagte dækningsområde har et sådant omfang, at etablering af fibernet i om rådet er økonomisk forsvarligt, og at projektet i øvrigt ikke udskydes eller om prioriteres, (iii) alle nødvendige tilladelser fra private og offentlige myndigheder m.v., herunder gravetilladelse og tilladelser fra ejendommens ejer, foreligger, (iv) arbejdet i øvrigt kan udføres uhindret, herunder at der ikke foreligger særlige geografiske, bygnings-, konstruktions-, jordbunds- eller materialemæssige forhold, og (v) abonnenten indgår aftale om modtagelse af en internettjeneste via fibernettet, medmindre andet er aftalt, se nærmere abonnementsvilkår for Privat kunder. 2.2 Såfremt omkostningerne til etablering af fibernettet frem til abonnenten (som følge af afsides beliggende ejendom, krydsning af vandløb, øer eller andre forhold, der medfører særlige krav til fibernettets fremføring eller placering, hos eller relateret til abonnenten) påfører Fibia ekstraordinære omkostninger, kan det stilles som en betingelse for tilslutningsaftalen, at abonnenten selv afholder sådanne ekstraordinære omkostninger til etableringen. Ved sådanne ekstraordinære etableringsomkostninger orienteres abonnenten, forinden etableringen påbegyndes om karakteren og størrelsen heraf, og abonnenten skal forudgående acceptere afholdelsen af disse ekstraordinære omkostninger før etableringen igangsættes. 2.3 Såfremt betingelserne i denne tilslutningsaftales punkt 2.1 ikke er opfyldt, eller såfremt abonnenten i et tilfælde som beskrevet i punkt 2.2 ikke ønsker at afholde de heri omtalte ekstraordinære omkostninger, har Fibia ret til at annullere en allerede indgået tilslutningsaftale uden derved at ifalde nogen form for ansvar over for abonnenten. Såfremt Fibia konstaterer, at de forudsatte forhold for tilslutning til fibernettet ikke er til stede, vil Fibia så hurtigt som muligt orientere abonnenten herom. 3. Aftalens parter 3.1 Abonnenten er den person, som har indgået tilslutningsaftalen med Fibia, og fremgår af ordrebekræftelsen. 3.2 Abonnenten er i alle henseender ansvarlig for anvendelsen af tilslutningen til fibernettet. Abonnenten hæfter også, hvis en anden person er anført som betaler, eller der er angivet en anden opkrævningsadresse end abonnentens. 3.3 Abonnenten skal i forbindelse med bestilling oplyse Fibia om navn, CPR-nummer, adresse, postnummer, by, telefonnummer, adresse og andre nødvendige oplysninger, som Fibia måtte anmode om, herunder eventuel installationsadresse og andre særskilte adresser, hvor betalingsopkrævning og/eller meddelelser om eventuelle ændringer til tilslutningsaftalen skal sendes til. 3.4 Såfremt der efterfølgende sker ændringer i de afgivne oplysninger, skal abonnenten straks give meddelelse til Fibia om disse ændringer. 3.5 Såfremt abonnenten har oplyst en adresse til Fibia, er Fibia berettiget til at kommunikere med abonnenten via den opgivne adresse. Meddelelser fremsendt til den af abonnenten oplyste adresse, har samme juridiske retsvirkning, som hvis de var modtaget med almindelig post. 3.6 Fibia er i forbindelse med indgåelse af tilslutningsaftalen eller løbende i tilslutningsaftalens løbetid berettiget til at opdatere dine kunde- og kreditoplysninger ved at tilmelde og indhente oplysninger fra det Centrale Person Register samt kreditoplysningsbureauer godkendt af Datatilsynet. 3

4 4. Fortrydelsesret 4.1 Abonnenten har ret til at træde tilbage fra denne tilslutningsaftale uden begrundelse inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor aftalen blev indgået (modtagelse af ordrebekræftelse). 4.2 For at udøve fortrydelsesretten skal abonnenten meddele Fibia om dennes beslutning om at fortryde denne tilslutningsaftale i en utvetydig erklæring (f.eks. ved postbesørget brev, fax eller ). 4.3 Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis abonnenten sender meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet. 4.4 Hvis abonnenten udøver fortrydelsesretten i denne tilslutningsaftale, refunderes alle betalinger modtaget fra abonnenten, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af abonnentens eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som tilbydes), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor Fibia har modtaget meddelelse om abonnentens beslutning om at fortryde denne tilslutningsaftale. En sådan tilbagebetaling gennemføres med samme betalingsmiddel, som abonnenten benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre abonnenten udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Abonnenten pålægges ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen. 4.5 Fibia kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil denne har modtaget eventuelt fremsendt udstyr retur, eller abonnenten har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst. Abonnenten returnerer udstyret eller afleverer det til Fibia uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor abonnenten har informeret Fibia om udøvelsen af tilslutningsaftalens fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis abonnenten returnerer udstyret inden udløbet af de 14 dage. Abonnenten skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af udstyret. 4.6 Fortrydelsesretten finder kun anvendelse for aftaler indgået ved fjernsalg eller indgået uden for fiber netselskabets forretningssted. 4.7 Hvis det er aftalt, at Fibia kan påbegynde etablering af tilslutning til fibernettet, og etableringen er påbegyndt inden fortrydelsesfristen er udløbet, skal abonnenten betale et beløb svarende til det arbejde, der er udført indtil tidspunktet, hvor abonnenten informerede Fibia om udøvelse af fortrydelsesretten. 5. Levering 5.1 Efter abonnentens bestilling meddeler Fibia så vidt muligt i ordrebekræftelsen og ellers så hurtigt som muligt derefter hvornår abonnenten kan forvente få etableret en tilslutning til fibernettet. Levering i henhold til denne tilslutningsaftale har fundet sted, når tilslutningen til fibernettet er etableret. Da etableringen kan afhænge af eksempelvis tekniske forhold, vejrmæssige og adgangsmæssige forhold samt forhold hos underleverandører, vil det faktiske leveringstidspunkt kunne afvige fra det leveringstidspunkt, der er angivet i ordrebekræftelsen eller som senere er blevet meddelt abonnenten. Abonnenten kan ikke gøre krav gældende mod Fibia i den anledning. 5.2 Tilslutning til fibernettet kræver, at der installeres en fiberboks som tilslutningspunkt til abonnentens eget udstyr på installationsadressen, og at der er nedgravet et fiberrør på installationsadressen til brug for etablering af fiberforbindelsen mellem fibernettet i offentlig vej og fiberboksen hos abonnenten (fiberstikledningen). 5.3 Fibia sørger for nedgravning af fiberrør på installationsadressen hos abonnenten, såfremt der ikke allerede er nedgravet fiberrør på installationsadressen og andet ikke aftales mellem parterne. Tilslutningen til fibernettet og anlægsarbejdet i forbindelse med nedgravning af fiberrør udføres af Fibia eller en eller flere af Fibia udpegede underleverandører. Fibia bestemmer fremgangsmåden for nedgravning af fiber rør, herunder fiberforbindelsens tilkoblingspunkt til fibernettet, og fastlægger på baggrund af en nærmere vurdering af arbejdets omfang tidspunktet for etableringen af tilslutningen til fibernet. Fibia informerer herefter abonnenten om fremgangsmåden samt tidspunktet for udførelsen af arbejdet. Nedgravningen søges gennemført på en måde, der er til mindst gene for abonnenten. Såfremt tekniske forhold gør det nødvendigt eller hensigtsmæssigt, har Fibia ret til efterfølgende at kræve fiberforbindelsen flyttet for Fibias regning. Fibia har endvidere ret til at forsyne andre abonnenter via fiberforbindelsen over abonnentens ejendom. 5.4 Fiberrørene på installationsadressen ligger i en dybde på cm. I en afstand på ca. 50 cm. fra sokkel kan fiberrørene dog ligge i en dybde mindre end 30 cm. 5.5 Fibia installerer fiberboksen hos abonnenten. Placering af fiberboksen på installationsadressen samt tidspunktet for installering af fiberboksen fastlægges i videst muligt omfang i samarbejde mellem Fibia og abonnenten. Hvis abonnenten ønsker fiberboksen opsat eller flyttet til et andet sted end besluttet af Fibia, kan der, mod abonnentens betaling af merudgifter forbundet hermed, indgås særskilt aftale herom. Såfremt tekniske forhold gør det nødvendigt eller hensigtsmæssigt, har Fibia ret til at flytte fiberboksen for Fibias egen regning. 4

5 5.6 Fibia eller Fibias underleverandører skal tillægges ret til adgang til installationsadressen med henblik på at finde den bedste placering for fiberforbindelsen og til brug for Fibias etablering af fiberforbindelse og installering af fiberboksen. Såfremt Fibia ikke kan få adgang til installationsadressen på det aftalte tidspunkt, har Fibia ret til at fakturere abonnenten for den forgæves anvendte tid og kørsel. 5.7 Såvel adgang til installationsadressen som beslutning om placering af fiberforbindelsen kan ske uden forudgående aftale med abonnenten. 5.8 Anlægsarbejdet forbundet med tilslutningen til fibernet omfatter selve nedgravningen af fiberrørene og efterfølgende tildækning. Anlægsarbejdet omfatter eksempelvis ikke flytning af buske, træer med videre eller efterfølgende reetablering af samme. Tilsvarende omfatter installering af fiberboksen ikke eventuelle bygningsreparationer, maling med videre i forbindelse med opsætning, nedtagning eller flytning af installationer. 5.9 Oplysning om Fibias til enhver tid værende kvalitetsog serviceniveau, herunder så vidt muligt leveringstider, kan fås ved henvendelse til Fibia. For så vidt angår ikke brofaste øer tages der forbehold for service niveau. Hvis abonnenten ønsker udvidet support, kan der indgås aftale herom ved henvendelse til Fibia. 6. Udstyr 6.1 Alle kabler frem til den monterede fiberboks, alt udstyr installeret eller udleveret af Fibia og fiberboksen tilhører Fibia, medmindre andet er aftalt mellem parterne. Abonnenten har ingen ret til at sælge, udleje, pantsætte, eller på anden måde disponere over hverken kabler, fiberboks eller andet udstyr leveret af Fibia. 6.2 Abonnenten er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for skader forvoldt på Fibias udstyr og installationer på installationsadressen, ligesom abonnenten bærer risikoen for tyveri, bortkomst, hændelige skader og lynnedslag. Abonnenten må ikke foretage ændringer eller nogen form for indgreb i udstyr etableret eller udleveret af Fibia, ligesom der ikke må flyttes på kabler eller fastmonteret udstyr, herunder fiberboksen. Det skal fremhæves, at det kan være sundhedsskadeligt at se ind i et optisk fiber, som er aktivt. 6.4 Alle kabler, udstyr og andre installationer internt i abonnentens ejendom, som abonnenten tilslutter til fiberboksen, og som ikke er udleveret af Fibia, er abonnentens eget ansvar og risiko og Fibia uvedkommende. Abonnenten skal sikre sig, at sådant udstyr er beregnet til at kunne tilsluttes fibernettet, og at dette anvendes i overensstemmelse med sit formål. 6.5 Hvis udstyr eller interne netværk, der tilsluttes fibernettet, giver anledning til forstyrrelser af fibernettet eller de tjenester, der leveres på fibernettet, er abonnenten forpligtet til straks efter påkrav herom fra Fibia at frakoble sådant udstyr og/eller interne netværk, samt iværksætte nødvendige modforanstaltninger mod de opståede forstyrrelser. 6.6 Undlader abonnenten at efterkomme et påkrav fra Fibia som omtalt i punkt 6.5, anses dette for væsentlig misligholdelse, der berettiger Fibia til at lukke for tilslutningen til fibernettet. 6.7 Abonnenten skal sikre, at den nødvendige elforsyning er til stede til at sikre brugen og driften af det af Fibia installerede udstyr, herunder fiberboksen. Udgifter forbundet hermed påhviler abonnenten. 7. Priser og gebyrer 7.1 Prisen for tilslutning til fibernettet fremgår af ordrebekræftelsen eller en faktura, der fremsendes til abonnenten ved afregning for tilslutning af fibernettet. Derudover kan Fibia opkræve specifik betaling og gebyrer for tillægsydelser, engangsydelser og lignende, som bestilles i henhold til særskilt aftale. 7.2 Der kan opkræves gebyr for eksempelvis oprettelse af tilslutning til fibernettet, annullering af oprettelse, flytning af fiberboks, installation af ekstra udstyr, genåbning af fibernettet, fejlretning som følge af abonnentens forhold og for fremsendelse af rykker ved manglende betaling. 7.3 Oplysninger om de til enhver tid gældende priser og gebyrer kan fås på Fibias hjemmeside eller ved henvendelse til Fibia. 7.4 Alle priser angivet i forbindelse med indgåelsen af tilslutningsaftalen er angivet i danske kroner og er inklusiv moms. 6.3 Eventuelt defekt udstyr returneres til Fibia, der inden for rimelig tid vil erstatte det defekte udstyr med andet tilsvarende funktionsdygtigt udstyr. Fibia er ikke forpligtet til at levere nyt udstyr til abonnenten. 5

6 8. Betaling 8.1 Betalingsvilkår, herunder betalingsfristen, fremgår enten af ordrebekræftelsen, disse tilslutningsvilkår eller en faktura, der fremsendes til abonnenten for afregning for tilslutningen til fibernettet. Fibia kan kræve, at betaling sker via betalingsservice. Fibia er berettiget til at opkræve et gebyr for betaling. 8.2 Abonnementsbetalingen faktureres forud med virkning fra den dag, hvor Fibia har afsluttet leveringen af tilslutningen til fibernettet. Eventuelle gebyrer faktureres normalt bagudrettet. 8.3 Ved forsinket betaling er Fibia berettiget til opkrævning af rykkergebyr, ligesom Fibia er berettiget til at forrente det skyldige beløb i overensstemmelse med rentelovens regler herom. 8.4 Fibia er berettiget til på samme faktura at opkræve betaling for ydelser leveret af tredjemand, hvor Fibia varetager opkrævningen på dennes vegne. 8.5 Fibia er berettiget til at lade en tredjepart varetage opkrævning på Fibias vegne. 8.6 Hvis Fibia i forbindelse med indgåelse af tilslutningsaftalen eller på et hvilket som helst tidspunkt derefter finder begrundet anledning til at antage, at abonnenten ikke kan opfylde sine betalingsforpligtelser i henhold til tilslutningsaftalen, er Fibia berettiget til at forlange sikkerhedsstillelse i form af eksempelvis et kontant depot eller uigenkaldelig anfordringsgaranti i en bank. Dette gælder eksempelvis, hvis abonnenten er registreret ved et kreditvurderingsbureau eller har misligholdt den igangværende eller en tidligere tilslutningsaftale med Fibia. 9. Drift og vedligeholdelse, herunder fejlretning 9.1 Fibia forestår den løbende drift, vedligeholdelse og overvågning af fibernettet tillige med Fibias udstyr i overensstemmelse med Fibias kvalitets- og serviceniveau, jf. nærmere punkt 5.9. Fibia forbeholder sig ret til midlertidigt at afbryde tilslutningen for at foretage vedligeholdelse, opdateringer og service. Planlagte afbrydelser vil så vidt muligt blive varslet og meddelt via Fibias hjemmeside Sådanne afbrydelser berettiger ikke abonnenten til misligholdelsesbeføjelser. Fibia har til enhver tid ret til at foretage ændringer, forbedringer, udskiftninger mv. af fiberforbindelsen og Fibias udstyr. Abonnenten er indforstået med, at det kan indebære ændringer af de tekniske krav for abonnentens eget udstyr, uden at abonnenten kan gøre krav gældende mod Fibia i den forbindelse. 9.2 Fibia er som en del af tilslutningsaftalen forpligtet til at afhjælpe eventuelle fejl eller mangler ved de tjenester, som Fibia leverer. Anmodning om fejlretning skal ske ved henvendelse til Fibia. 9.3 Såfremt det efter Fibias afhjælpning af fejl eller mangler viser sig, at fejlen ikke skyldes Fibias forhold, men derimod abonnentens egne forhold eller abonnentens eget udstyr, kan Fibia opkræve et gebyr for fejlsøgningen eller kræve, at abonnenten dækker Fibias udgifter til fejlsøgning. Uanset om fejl eller mangler ved fibernettet kan tilskrives Fibia eller abonnenten, er Fibia berettiget til at opkræve betaling for forgæves forbrugt tid og faktiske afholdte omkostninger til eksempelvis kørsel, såfremt Fibia ikke kan opnå adgang til abonnentens ejendom på det aftalte tidspunkt. Abonnenten er forpligtet til at medvirke med henblik på fejlsøgning og fejlretning i abonnentens anlæg og installationer. 10. Abonnentens misligholdelse 10.1 Såfremt abonnenten væsentligt misligholder sine forpligtelser efter tilslutningsaftalen, er Fibia berettiget til at hæve tilslutningsaftalen og/eller afbryde abonnentens adgang til fibernettet, herunder de leverede tjenester, helt eller delvist. Afbrydelse af abonnentens adgang til fibernettet grundet abonnentens misligholdelse fritager ikke abonnenten for betaling til Fibia I tilfælde af, at Fibia ophæver tilslutningsaftalen og/ eller afbryder adgangen til fibernettet, herunder de leverede tjenester, underrettes abonnenten om årsagen hertil. Ophævelse af tilslutningsaftalen og/ eller afbrydelse af abonnentens adgang til fibernettet berettiger ikke abonnenten til erstatning eller afslag i abonnementsbetalingen Abonnentens væsentlige misligholdelse kan blandt andet omfatte, men er ikke begrænset til: Manglende eller væsentlig forsinket betaling trods Fibias fremsendelse af minimum én rykkerskrivelse; Opgivelse af ukorrekte oplysninger om navn og adresse m.m. ved oprettelse samt ved flytning; Abonnenten tages under rekonstruktionsbehandling, begæres eller erklæres konkurs eller på anden måde viser sig insolvent eller på tilsvarende vis må formodes ikke at være i stand til at kunne overholde sine forpligtelser; Tilslutning af udstyr til fibernettet, der ikke er godkendt til brug i de offentlige telenet eller undlader at afbryde tilslutning af udstyr eller interne netværk efter påkrav fra Fibia, såfremt dette giver anledning til forstyrrelser af tjenester og/eller fibernettet; 6

7 Hvis Fibia afskæres fra at få adgang til anlæg og installationer med henblik på fejlsøgning/foretagelse af ændringer; Såfremt abonnenten udøver chikane mod en eller flere af Fibias medarbejdere; Såfremt abonnenten forsøger at ændre konfigurationen på Fibias tilslutningsudstyr. 11. Fibias misligholdelse 11.1 Fibia er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af Fibia eller nogen, som Fibia har ansvaret for, med de nedenfor anførte begrænsninger: Fibia er ikke erstatningsansvarlig for tab, der er opstået som følge af afbrydelse, forstyrrelse eller ændring forårsaget af Fibia i forbindelse med foranstaltninger, der skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige eller driftsmæssige årsager eller er pålagt af myndighederne. Fibia er ikke erstatningsansvarlig for indirekte tab, medmindre Fibia eller nogen, som Fibia har ansvaret for, har udvist grov uagtsomhed. Fibia er ikke erstatningsansvarlig for fejl i abonnentens eget udstyr, brug af uautoriseret udstyr, fejl som beror på abonnentens forhold, eller fejl i abonnentens eller tredjemand netværk. Fibia er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af uvedkommendes adgang til abonnentens data og/eller systemer eller som følge af uopfordret eller uønsket fremsendelse af data til abonnenten eller som følge af abonnentens tab af personlige data eller installeret software. Fibia er ikke erstatningsansvarlig, såfremt den manglende levering af tjenester eller afbrydelse heraf skyldes forhold uden for Fibias kontrol, herunder, men ikke begrænset til, lynnedslag, oversvømmelser, ildebrand, krig, terrorangreb, strejke, hærværk på fibernettet, strejke, lockout (også strejke og lockout blandt Fibias egne medarbejdere), systemnedbrud eller uretmæssig leveringsnægtelse fra Fibias leverandører Abonnenten kan ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende ud over de i punkt 11.1 angivne. 12. Flytning og hvilende abonnement 12.1 Tilslutningsaftalen er knyttet til levering på den installationsadresse, der fremgår af ordrebekræftelsen. Abonnenten kan ikke flytte tilslutningsaftalen til anden installationsadresse og skal opsige tilslutningsaftalen i overensstemmelse med tilslutningsaftalens bestemmelser herom, dog tidligst til ophør ved bindingsperiodens udløb, jf. punkt Hvis abonnentens nye adresse er tilsluttet Fibias fibernet eller umiddelbart kan tilsluttes, vil Fibia tilbyde abonnenten indgåelse af ny tilslutningsaftale. De nærmere vilkår herfor fastsættes i den nye tilslutningsaftale Fibia er forpligtet til inden for rimelig tid, på abonnentens anmodning, at oplyse de nærmere vilkår for adgang til fibernettet på abonnentens nye adresse Hvis abonnenten ønsker midlertidig, eksempelvis på grund af udlandsrejser, genhusning m.v. at ændre sit abonnement til et hvilende abonnement, kan abonnenten mod betaling af gebyr indgå aftale herom med Fibia. 13. Overdragelse af aftalen 13.1 Abonnenten er ikke berettiget til at overdrage sine rettigheder og/eller forpligtelser i henhold til tilslutningsaftalen til en tredjemand Fibia er til enhver tid berettiget til at overdrage Fibias rettigheder og forpligtelser i medfør af nærværende tilslutningsaftale til tredjemand uden samtykke fra abonnenten. 14. Opsigelse og bindingsperiode 14.1 Tilslutningsaftalen er for abonnentens vedkommende uopsigelig i de første 6 måneder fra tilslutningsaftalens ikrafttræden (levering af adgang til fibernettet), med mindre andet er aftalt ved aftalens indgåelse Abonnenten kan til enhver tid opsige tilslutningsaftalen med en måneds varsel, dog tidligst med virkning fra ophøret af bindingsperioden, jf. punkt Fibia henstiller til, at abonnentens opsigelse i videst muligt omfang sker skriftligt. Fibia bekræfter abonnentens opsigelse Ved Fibias varsling af ændringer af priser og tilslutningsaftalens vilkår over for abonnenten, kan abonnenten i varslingsperioden opsige tilslutningsaftalen til udgangen af varslingsperioden med et varsel på 14 dage, uanset en bindingsperiode og uanset normalt opsigelsesvarsel. Ændringer, der er af rent begunstigende karakter for abonnenten, kan dog ikke begrunde en sådan opsigelse. 7

8 14.5 Fibia kan til enhver tid skriftligt opsige tilslutningsaftalen helt eller delvist med et varsel på 1 måned Såfremt abonnenten opsiger sit abonnement, skal abonnenten, for egen regning, returnere det udstyr, som Fibia har stillet til rådighed for abonnenten som led i denne tilslutningsaftale. Fibia kan dog vælge, hvorvidt fiberboksen og fibertilslutning forbliver eller nedtages efter tilslutningsaftalens ophør. 15. Ændring af tilslutningsvilkår, priser og gebyrer 15.1 Fibia er berettiget til at ændre vilkårene i tilslutningsaftalen, herunder priser og gebyrer med et varsel på mindst 1 måned Ændringer i tilslutningsaftalen, der er af mindre væsentlig karakter, varsles ved annoncering i landsdækkende dagblade eller ved fremsendelse af en skriftlig meddelelse, eksempelvis i form af en eller en besked på en infokanal eller tv-boksen. En sådan meddelelse om ændringer i tilslutningsaftalen kan ligeledes fremsendes eksempelvis sammen med Fibias løbende fakturering eller ved tekst på betalingsoversigten fra abonnentens bank eller Nets Ved væsentlige ændringer af tilslutningsaftalen, herunder eksempelvis priser, gebyrer og/eller væsentlige ændringer af tilslutningsaftalens vilkår, der ikke er af rent begunstigende karakter for abonnenten, bliver abonnenten underrettet personligt ved skriftlig henvendelse per og/eller brev Ændringer af rent begunstigende karakter kan til enhver tid gennemføres uden forudgående varsel og uden meddelelse herom. Ligeledes kan ændringer af tilslutningsvilkår, der følger af ændringer i gældende relevant lovgivning, retspraksis eller praksis fra Forbrugerombudsmanden, ske uden varsel Hvor det måtte være relevant, videregiver Fibia i overensstemmelse med persondataloven dog abonnentens personoplysninger til relevante samarbejdspartnere eller til programleverandører med henblik på kundeoprettelse, fakturering og tilsvarende administrative forhold, hvor Fibia i henhold til aftale med denne kan være pålagt at videregive oplysninger om indgåede tilslutningsaftaler Abonnenten kan give samtykke til, at Fibia eller en af Fibias samarbejdspartnere må anvende de af abonnenten oplyste kontaktinformationer til trykt, elektronisk eller telefonisk markedsføring af Fibias og Fibias samarbejdspartneres tjenester og produkter Bortset fra de i dette punkt 16 nævnte tilfælde vil Fibia ikke videregive abonnentens personoplysninger til tredjemand. 17. Tvister og klager 17.1 I tilfælde af tvist mellem abonnenten og Fibia om forhold, der udspringer af tilslutningsaftalen, kan abonnenten klage til Fibia, der herefter hurtigst muligt og senest 3 måneder efter klagens indgivelse vil træffe en afgørelse. Fibias afgørelse kan til enhver tid indbringes for: Teleankenævnet Axeltorv 6, 3. sal Th København V Tvister skal i videst muligt omfang forsøges løst i mindelighed. Hvis dette ikke er muligt, kan hver af parterne indbringe tvisten for de danske domstole. Dansk ret er til enhver tid gældende for forhold, der udspringer af denne tilslutningsaftale. 16. Behandling af persondata 16.1 Fibia registrerer og behandler personoplysninger om abonnenten i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning herom. Fibia behandler oplysninger om abonnenten med henblik på at kunne foretage korrekt fakturering af denne samt til andre interne, administrative formål, herunder opfyldelse af reglerne i logningsbekendtgørelsen og markedsføringsformål Personoplysningerne vil kun blive videregivet til tredjemand, herunder domstole og myndigheder, såfremt videregivelse er påkrævet i lovgivningen, såfremt der er indhentet retskendelse om udlevering om de pågældende oplysninger, eller såfremt abonnenten har givet udtrykkeligt samtykke til videregivelsen. 8

Tilslutningsvilkår. for NRGi Fibernet A/S

Tilslutningsvilkår. for NRGi Fibernet A/S Tilslutningsvilkår for NRGi Fibernet A/S Januar 2013 1. Definitioner 1.1 Ved Abonnementsbetaling forstås den løbende betaling, som Abonnenten skal erlægge for de af Abonnenten til enhver tid bestilte Tjenester.

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

Tilslutningsvilkår for private

Tilslutningsvilkår for private Tilslutningsvilkår for private Introduktion RAH EnergiMidts Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne tilslutningsaftale mellem RAH EnergiMidt

Læs mere

Tilslutningsvilkår for private

Tilslutningsvilkår for private Tilslutningsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne tilslutningsaftale mellem AURA Fiber A/S og

Læs mere

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015 Hiper aftalevilkår version 1.0 14. december 2015 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

Hiper aftalevilkår version september 2017

Hiper aftalevilkår version september 2017 Hiper aftalevilkår version 1.5 12. september 2017 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Hiper aftalevilkår version juni 2016

Hiper aftalevilkår version juni 2016 Hiper aftalevilkår version 1.3 23. juni 2016 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

1. TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR FOR PRIVATKUNDER

1. TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR FOR PRIVATKUNDER Bredbånd Nord Tilslutnings- og abonnementsvilkår 1. TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR FOR PRIVATKUNDER Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem

Læs mere

Tilslutningsvilkår for private

Tilslutningsvilkår for private Tilslutningsvilkår for private INTRODUKTION Eniigs Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenes ter) til kunder i Danmark. Denne tilslutningsaftale mellem Eniig og kunden (Abonnenten)

Læs mere

Abonnementsvilkår. for NRGi Fibernet A/S

Abonnementsvilkår. for NRGi Fibernet A/S Abonnementsvilkår for NRGi Fibernet A/S Marts 2012 1. Generelle bestemmelser 1.1 Disse Abonnementsvilkår for NRGi Fibernet ( Abonnementsvilkår ) omfatter vilkårene for Abonnentens Tilslutning til Fibernet

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere

Abonnementsvilkår SEAS-NVE 2010

Abonnementsvilkår SEAS-NVE 2010 Abonnementsvilkår SEAS-NVE 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester af Waoo!, der leveres via et SEAS-NVE.

Læs mere

TREFOR BREDBÅND A/S. Abonnementsvilkår

TREFOR BREDBÅND A/S. Abonnementsvilkår 1 TREFOR BREDBÅND A/S Abonnementsvilkår 2 ABONNEMENTSVILKÅR FOR PRIVATKUNDER Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og TREFOR Bredbånd A/S

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder

Abonnementsvilkår for privatkunder Waoo! 2016 Abonnementsvilkår for privatkunder Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

a) Engangsbetaling af tilslutningsgebyr på 1.000 kr. Gebyret anvendes til den samlede drift. Betales efter en testperiode på max. en måned.

a) Engangsbetaling af tilslutningsgebyr på 1.000 kr. Gebyret anvendes til den samlede drift. Betales efter en testperiode på max. en måned. Gældende fra 1/12 2015 1. Abonnements- og tilslutningsaftalen: Som medlem af Mørke-Aadalens Net (Ma-net) kan man tegne abonnement for tilslutning til foreningens internettjeneste. Nærværende abonnementsvilkår

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere

Abonnementsvilkår for NOE

Abonnementsvilkår for NOE Abonnementsvilkår for NOE Ordrebekræftelsen er sammen med abonnementsvilkårene grundlaget for aftalen mellem dig og NOE. NOE har her fremhævet nogle vigtige punkter i abonnementsvilkårene. Vi anbefaler

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

Abonnementsvilkår for private kunder

Abonnementsvilkår for private kunder 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via

Læs mere

Abonnementsvilkår TREFOR 2015

Abonnementsvilkår TREFOR 2015 Abonnementsvilkår TREFOR 2015 Abonnementsvilkår for privatkunder Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri

Læs mere

YouSee Rate forudsætter CPR-nummer.

YouSee Rate forudsætter CPR-nummer. Vilkår for YouSee Rate Juni 2016 1. Aftalen Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Rate. YouSee Rate er afdragsordninger, der tilbydes ved køb af visse mobilterminaler hos YouSee. Der er således tale

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

Tilslutningsvilkår for erhverv - januar 2012

Tilslutningsvilkår for erhverv - januar 2012 Tilslutningsvilkår for erhverv - januar 2012 Disse vilkår gælder for Abonnentens tilslutning til Bredbånd Nords fibernet. 1. DEFINITIONER Ved Abonnenten forstås den person eller juridiske enhed, som har

Læs mere

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf.

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf. Betingelser for ADSL abonnement hos UnoTel Version 1.7 (1. august 2013) Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Almene betingelser for tilslutning og levering af fiberforbindelse

Almene betingelser for tilslutning og levering af fiberforbindelse Almene betingelser for tilslutning og levering af fiberforbindelse Januar 2008 Sammen med tilslutningsaftalen er de almene betingelser grundlaget for Aftalen mellem dig og Energi Fyn Bredbånd A/S. 1. Definitioner

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Abonnementsvilkår for MES FIBERNET A/S

Abonnementsvilkår for MES FIBERNET A/S Abonnementsvilkår for MES FIBERNET A/S Ordrebekræftelsen er sammen med abonnementsvilkårene grundlaget for aftalen mellem dig og MES FIBERNET A/S. MES FIBERNET A/S har her fremhævet nogle vigtige punkter

Læs mere

AURA Fiber ØE A/S. Vilkår for privatkunder eller erhvervsvirksomheders tilslutning til AURA Fiber ØE A/S (tilslutningsaftalen)

AURA Fiber ØE A/S. Vilkår for privatkunder eller erhvervsvirksomheders tilslutning til AURA Fiber ØE A/S (tilslutningsaftalen) AURA Fiber ØE A/S Vilkår for privatkunder eller erhvervsvirksomheders tilslutning til AURA Fiber ØE A/S (tilslutningsaftalen) (Gældende fra den 1. juni 2014) 1. Definitioner Ved Abonnenten forstås den

Læs mere

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Produktspecifikke abonnementsbetingelser

Produktspecifikke abonnementsbetingelser Produktspecifikke abonnementsbetingelser For alle eksisterende kunder oprettet før 14. juni 2005, træder disse betingelser i kraft den 14. juli 2005. 1 Aftalens omfang Følgende specifikke abonnementsbetingelser

Læs mere

Abonnementsvilkår - for private

Abonnementsvilkår - for private Abonnementsvilkår - for private Abonnementsvilkår for private kunder. Denne Abonnementsaftalen fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af én eller flere Tjenester af Tjenesteudbyder der leveres

Læs mere

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic. HANDELSBETINGELSER køb over internettet Følgende betingelser gælder for alle aftaler indgået med NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.com,

Læs mere

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling Produktspecifikke abonnementsbetingelser for Cybercity Bredbånd Privat For alle eksisterende kunder oprettet før 1. december 2008, træder disse abonnementsbetingelser i kraft 1. januar 2009. 1. Aftalens

Læs mere

TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR

TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR For private med Waoo! og Viasat produkter Gældende pr. 1. januar 2016 TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR 1 Kontakt os på tlf. 70 13 19 00 eller klik ind på energifyn.dk/fibernet

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Bredbånd Erhverv Binding Abonnement pr

Læs mere

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra 1. AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af strøm, produkter og services er indgået og træder i kraft den: mellem CPR-nr.: og CVR nr. 33

Læs mere

LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012

LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012 LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012 LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Mobilics Generelle vilkår samt de tjenestespecifikke vilkår, udgør sammen med den fremsendte ordrebekræftelse og prisliste,

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

2.3 Alle Altibox oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet, indtil der meddeles ændringer heraf.

2.3 Alle Altibox oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet, indtil der meddeles ændringer heraf. JANUAR 2013 1. AFTALEN 1.1 Disse abonnementsbetingelser er gældende for alle Altibox abonnementer vedr. ADSL (Internet). Aftalen er gældende for parterne Altibox Danmark A/S (CVR nr. 31 586 283) (Altibox

Læs mere

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring DONG Energy El & Gas A/S 13. juni 2014 1. Anvendelsesområde og generelle forhold Disse leveringsbetingelser ( Leveringsbetingelser )

Læs mere

Ejerforeningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni

Ejerforeningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni 1 Ejerforeningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni Denne aftale om levering af tv, internet og telefoni er indgået mellem på den ene side: GE Erhverv A/S (GE Fibernet) CVR-nr. 21504300

Læs mere

Tilslutningsvilkår. Tilslutning til fibernet

Tilslutningsvilkår. Tilslutning til fibernet Tilslutningsvilkår Tilslutning til fibernet 2. 1. VÆRD AT VIDE OM DINE ABONNEMENTER OG DIN TILSLUTNING TIL FIBERNETTET For at Bredbånd Nord kan levere de abonnementsydelser, du har bestilt, skal vi etablere

Læs mere

Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler

Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler 1 Denne aftale regulerer vilkårene for køb og fremføring af fritvalgskanaler mellem Jerlev Antenneforening, cvr. nr. 18137739 (herefter kaldet foreningen)

Læs mere

TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR

TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2016 TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR For private med Waoo og Viasat produkter TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR 1 INDHOLD Tilslutnings- og abonnementsvilkår for private med

Læs mere

EWII Bredbånd A/S Kokbjerg Kolding EWII.com CVR-nr

EWII Bredbånd A/S Kokbjerg Kolding EWII.com CVR-nr Side 1 Denne aftale er gældende for indgåelse af aftaler om etablering og benyttelse af EWII Bredbånds fibernet til erhverv i EWII Bredbånds forsyningsområde. Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver

Læs mere

Bredbånd Nord. Tilslutnings- og abonnementsvilkår

Bredbånd Nord. Tilslutnings- og abonnementsvilkår Bredbånd Nord Tilslutnings- og abonnementsvilkår 1. TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR FOR PRIVATKUNDER Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm GOD ENERGI

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm GOD ENERGI Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm TM GOD ENERGI 1 Aftale om leverance af produktet enkel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for Stofa kabel-tv, version Family 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til kabel-tv via antenneforeningens,

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mofibo

Abonnementsvilkår for Mofibo Abonnementsvilkår for Mofibo Juni 2016 1. Tillægsaftalen Denne tillægsaftale gælder for aftaler om abonnement på Mofibo-tjenesten, der udbydes af Mofibo ApS (Mofibo). Mofibo-tjenesten giver adgang til

Læs mere

Abonnementsvilkår Waoo! 2010

Abonnementsvilkår Waoo! 2010 Abonnementsvilkår Waoo! 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot

Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot Juni 2016 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 2. Gyldighed og udløb... 2 3. Kvalitets- og serviceniveau... 2 4. Dækningsområde... 2 5. Roaming... 3 6. Kundens

Læs mere

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009.

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. ComX Networks A/S IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. IPTV abonnementsbetingelser, ComX Networks A/S, privatkunder. 1. juli 2009 side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Generelt

Læs mere

Abonnementsvilkår TREFOR 2015

Abonnementsvilkår TREFOR 2015 Abonnementsvilkår TREFOR 2015 Abonnementsvilkår for privatkunder Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Waoo! 2015 Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

Rammeaftale, 2013 11. december 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni

Rammeaftale, 2013 11. december 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni Rammeaftale, 2013 11. december 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni Denne aftale om levering af tv, internet og telefoni er indgået mellem på den ene side: EnergiMidt A/S CVR-nr. 28 33 19

Læs mere

Stofa Kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013. 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR

Stofa Kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013. 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for StofaTv version 1.9. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning

Læs mere

Forretningsbetingelser. Indhold

Forretningsbetingelser. Indhold Forretningsbetingelser Indhold Defination... 1 Produktinformation... 2 Priser... 2 Fragt & Levringstider... 2 Betaling... 3 Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:... 3 Reklamation... 3 Ansvarsfraskrivelse

Læs mere

kunden vedrørende kundens brug af IPTV og andre tjenester, herunder Video on Demand (VOD).

kunden vedrørende kundens brug af IPTV og andre tjenester, herunder Video on Demand (VOD). Abonnementsbetingelser IPTV Gældende pr. 1. maj 2007 1 Abonnementsaftalen og dens parter: 1.1 Nærværende abonnementsbetingelser er en del af aftalen mellem ComX Networks A/S Herstedvang 8 2620 Albertslund

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af én eller flere Tjenester af Smile Content, der leveres via

Læs mere

ABONNEMENTSVILKÅR BORNFIBER 2016 GÆLDENDE FOR AFTALER INDGÅET EFTER 1/

ABONNEMENTSVILKÅR BORNFIBER 2016 GÆLDENDE FOR AFTALER INDGÅET EFTER 1/ ABONNEMENTSVILKÅR BORNFIBER 2016 GÆLDENDE FOR AFTALER INDGÅET EFTER 1/10-2016 ABONNEMENTSVILKÅR FOR PRIVATKUNDER Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået

Læs mere

TILSLUTNINGSVILKÅR FOR PRIVATKUNDER (TILSLUTNINGSAFTALE) EWII BREDBÅND A/S

TILSLUTNINGSVILKÅR FOR PRIVATKUNDER (TILSLUTNINGSAFTALE) EWII BREDBÅND A/S TILSLUTNINGSVILKÅR FOR PRIVATKUNDER (TILSLUTNINGSAFTALE) EWII BREDBÅND A/S INDLEDNING Disse vilkår er gældende for indgåelse af aftaler om tilslutning til privat brug i EWII Bredbånd A/S ( EWII )s forsyningsområde.

Læs mere

Anlægsejeren kan ved skriftlig meddelelse til abonnenten opsige abonnementet med 30 dages varsel til udgangen af en måned.

Anlægsejeren kan ved skriftlig meddelelse til abonnenten opsige abonnementet med 30 dages varsel til udgangen af en måned. ABONNEMENTSVILKÅR - PARKERING BLOX Anlægsejer: Realdania By & Byg A/S, CVR-nr. 10 13 07 51, Jarmers Plads 2, 1551 København V. Driftsoperatør: Securitas A/S, CVR-nr. 88 66 32 17, Sydvestvej 98, 2600 Glostrup.

Læs mere

Handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014)

Handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014) Handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014) Generelle oplysninger byfrank (v. itrade) Viborgvej 19 7470, Karup mail@byfrank.dk CVR. nr. 34261997 Betaling Efter bestilling på www.byfrank.dk,

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste - Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste Marts 2008 1. Generelt Disse abonnementsvilkår er gældende for aftaler om abonnement på Uni-tel A/S s IP-telefonitjeneste, indgået mellem kunden og

Læs mere

Stofa MitTv AFTALEVILKÅR

Stofa MitTv AFTALEVILKÅR Stofa MitTv AFTALEVILKÅR 1 AFTALEVILKÅR 1. GENERELT Gældende fra 31. marts 2016, medmindre andet fremgår af nærværende vilkår. Velkommen til Stofa MitTv Du får her et overblik over de vilkår, som gælder

Læs mere

Abonnementsvilkår. Januar 2014

Abonnementsvilkår. Januar 2014 Abonnementsvilkår Januar 2014 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med Andels.net. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2011

Abonnementsvilkår Januar 2011 Abonnementsvilkår Januar 2011 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med ANDELS.NET. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Det er en forudsætning for abonnementsaftalen, at du har en e-mailadresse. Læs mere i vilkårenes

Det er en forudsætning for abonnementsaftalen, at du har en e-mailadresse. Læs mere i vilkårenes Abonnementsvilkår for TELMORE Bredbånd Oktober 2007 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TELMORE. Vilkårene er sammen

Læs mere

Vilkår for erhvervskunder for tilslutning til TREFOR Bredbånd Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) (Gældende fra 4.

Vilkår for erhvervskunder for tilslutning til TREFOR Bredbånd Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) (Gældende fra 4. Vilkår for erhvervskunder for tilslutning til TREFOR Bredbånd Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) (Gældende fra 4. april 2014) Indledning: Disse vilkår er gældende for indgåelse af

Læs mere

Indhold. Velkommen 3. Generelle aftalevilkår for Zaptor 4. Særlige aftalevilkår for Zaptor. ved leje af Zaptor-boks 20. Kontaktinformation 22

Indhold. Velkommen 3. Generelle aftalevilkår for Zaptor 4. Særlige aftalevilkår for Zaptor. ved leje af Zaptor-boks 20. Kontaktinformation 22 Zaptor aftalevilkår Indhold Velkommen 3 Generelle aftalevilkår for Zaptor 4 Særlige aftalevilkår for Zaptor ved leje af Zaptor-boks 20 Kontaktinformation 22 3 Tillykke med Zaptor! Du har nu bestilt Zaptor

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement

Generelle vilkår og betingelser. Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement Generelle vilkår og betingelser Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement Version 1.1. Ikrafttrædelse pr. 8. juni 2012 På denne og de følgende sider kan du læse de vilkår, som gælder for

Læs mere

Call2all Generelle Vilkår: Vilkår

Call2all Generelle Vilkår: Vilkår Call2all s mobiltjenester Maj 2011 Call2all Generelle Vilkår: Vilkår Indholdsfortegnelse Call2all Generelle Vilkår: 1. Aftalen... 1 2. Aftalens parter... 1 3. Registrering og ændring af adresseoplysninger...

Læs mere

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende:

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: Personnummer. (Også de sidste 4 ciffer.) Telefonnummer. Navn og adresse. Sæt X i Boxer

Læs mere

Generelle Vilkår for levering og drift af TELMOREs tjenester

Generelle Vilkår for levering og drift af TELMOREs tjenester Generelle Vilkår for levering og drift af TELMOREs tjenester Juni 2009 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere...

Læs mere

Hvis der er dele af Betingelserne, som du ikke forstår, anbefaler vi, at du kontakter Salgsadministrationen, inden du begynder at bruge Hjemmesiden.

Hvis der er dele af Betingelserne, som du ikke forstår, anbefaler vi, at du kontakter Salgsadministrationen, inden du begynder at bruge Hjemmesiden. HANDELSBETINGELSER 1 GENEREL INFORMATION Salg fra denne hjemmeside www.siemens.dk/hearing sker af Siemens Høreapparater A/S ( Siemens ), Borupvang 9, 2750 Ballerup, CVR-nr. 20041587 med denne email-adresse:

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Stofa kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 7 Februar 2013

Stofa kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 7 Februar 2013 Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR Gældende pr. 7 Februar 2013 Aftalevilkår for StofaTv version 1.9. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til StofaTv via antenneforeningens,

Læs mere

Generelle Vilkår for levering og drift af Fullrates tjenester

Generelle Vilkår for levering og drift af Fullrates tjenester Generelle Vilkår for levering og drift af Fullrates tjenester Marts 2016 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 1 1.A. Elektronisk kommunikation og elektronisk regning... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere...

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Waoo! Gældende for aftaler indgået før 1/ Waoo leveres af dit lokale energiselskab

Waoo! Gældende for aftaler indgået før 1/ Waoo leveres af dit lokale energiselskab Waoo! 2016 Gældende for aftaler indgået før 1/10-2016 Waoo leveres af dit lokale energiselskab Abonnementsvilkår for privatkunder Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale,

Læs mere

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX Lejekontrakt Pilleovn til beboelsesejendom Udlejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CVR-nr.: Lejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CPR-nr.: de nedenfor nævnte effekter: Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig

Læs mere

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Februar 2013 Version 2.1 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. OiSTER Ekstra Data... 2 2.1. Betaling af OiSTER Ekstra Data... 3 2.2. Opsigelse af OiSTER Ekstra Data...

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt...

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt... OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014 1. Generelt... 2 2. Levering... 2 3. Betaling og kreditvurdering... 2 3.1 Kontantkøb - generelt... 2 3.2 Kontantkøb - opkrævning... 2 3.3 OiSTER afdrag...

Læs mere

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008.

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008. TDC Webmore 2008 I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken &. XG Business Pro pakken - tillæg til : Produktbeskrivelse XG Business Pro pakken består af de fire produkter: Remote Backup

Læs mere

Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR

Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for Stofa kabel-tv version 1.7. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til kabel-tv via antenneforeningens, andres eller

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere