Århus Kommune. Lokalplan nr Boligområde mellem Holmkærvej og Lergravvej. Juli 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Århus Kommune. Lokalplan nr Boligområde mellem Holmkærvej og Lergravvej. Juli 2007"

Transkript

1 Århus Kommune Lokalplan nr. 768 Boligområde mellem Holmkærvej og Lergravvej i Trige Juli 2007

2 Randersvej Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde mellem Holmkærvej og Lergravvej i Trige 768 Lergravvej Holmkærvej Hjulgårdsvej Trige Centervej Statistikområde/distrikt nr.: Registreringskortblad nr.: 25 Teknik og Miljø Planlægning og Byggeri Juli 2007

3 Om dette hæftes indhold Der indledes med et afsnit om lokalplanens indhold, hvor baggrunden for lokalplanen beskrives, ligesom målet med planen og planens hovedtræk også beskrives. Til afsnittet hører illustrationer, der viser en af de måder, planen gør det muligt at udnytte området på. Derefter følger afsnittet med de bindende bestemmelser for den fremtidige udnyttelse af lokalplanområdet, bygningers udseende, veje og stiers forløb m.v. Herefter følger et afsnit som beskriver hvordan lokalplanen forholder sig til kommuneplanen og den anden planlægning som vedrører lokalplanen. Det drejer sig f.eks. om veje, stier, skoler, institutioner, støj, teknisk forsyning m.v. Det sidste afsnit omhandler hvilke retsvirkninger forslaget til lokalplanen har, og hvad der vil gælde når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort. Næst bagest i hæftet sidder lokalplankortet som visuelt supplerer bestemmelserne i det andet afsnit og til sidst kommer siden med underskrifter og dato for offentliggørelse af lokalplanen. Her ligger lokalplanområdet Yderligere oplysninger om lokalplanen fås hos Planlægning og Byggeri, Byplanafdelingen Kalkværksvej 10, værelse Århus C Tlf , 2641 og 2628 Lokalplanen kan ses og købes hos Borgerservice på Rådhuset samt på Åby Bibliotek. Kortgrundlag Århus Kommune, Teknik og Miljø. Lokalplanen er udarbejdet af Planlægning og Byggeri, Byplanafdelingen i samarbejde med Arkitema

4 ÅRHUS KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 768 Boligområde mellem Holmkærvej og Lergravvej i Trige. INDHOLDSFORTEGNELSE Side LOKALPLANENS INDHOLD Beskrivelse af området, baggrund og mål med planen, planens hovedtræk m.v LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Formål Område og opdeling Anvendelse Udstykning Trafikforhold Teknisk forsyning Bebyggelsens omfang og placering m.m Bebyggelsens udseende Opholdsarealer, hegn og beplantning Støjforhold Særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Grundejerforening Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder LOKALPLANEN OG ANDRE PLANER Lokalplanens forhold til kommuneplanen, veje, stier, støj, institutioner, teknisk forsyning m.v LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Retsvirkninger af lokalplanen LOKALPLANKORT Vedtagelsespåtegninger Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. 768

5 2 LOKALPLANENS INDHOLD Her beskrives baggrunden for lokalplanen, målet med planen samt planens hovedtræk. Eksisterende forhold Denne lokalplan gælder for et område, som er beliggende nord for Trige mellem Holmkærvej og Lergravvej. Mod nord grænser lokalplanområdet op til landbrugsarealer, mod vest afgrænses området af Holmkærvej og det nyetablerede skovområde, Bærmoseskoven, mod øst af Lergravvej og mod syd af den oprindelige landsbybebyggelse ved Hjulgårdsvej og det nyere parcelhusområde ved Bærmosehøjen. Lokalplanområdet, der er ca. 10,8 ha. stort, var ved planens udarbejdelse delvist kommunalt ejet og delvist privat ejet. Århus Kommune ejer matr. nr. 6as og 4q, som udgør ca. 9,3 ha. Matr. nr. 18f, 5v, 6ar, og 13p er privat ejet. Hele lokalplanområdet er, bortset fra et mindre stiareal, beliggende i landzone. Beskrivelse af området Området fremstår i dag som et opdyrket landbrugsareal uden nævneværdig beplantning. Området skråner fra øst mod vest - de første ca. 100 m kraftigt skrånende med et fald på 4-5 m derefter jævnt skrånende de resterende ca. 400 m med et fald på 2-3 m. Sydøst for lokalplanområdet, mod den oprindelige landsbybebyggelse, og nord for ved landbrugsejendommene, er der en karakteristisk bevaringsværdig beplantning uden for lokalplanområdet, som ikke berøres af planen. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 768

6 3 Lokalplanområdet set fra Lergravvej. Lokalplanområdet set fra Holmkærvej Planens baggrund og mål Planen er udarbejdet for at Århus Kommune kan gennemføre en kommunal parcelhusudstykning, et mindre område til tæt-lav boligbebyggelse og udlægge et areal til offentligt rekreativt område. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 768

7 4 Planens hovedtræk Planen er bygget op med en parcelhusudstykning med ca. 65 grunde nord for en ny vejforbindelse fra Hjulgårdsvej til Lergravvej, og et fælles opholdsareal samt et offentligt rekreativt område syd for vejen. Nord for den eksisterende rækkehusbebyggelse ved Holmkærvej udlægges der et område til tæt-lav boligbebyggelse med plads til boliger. Parcelhusgrundene må bebygges med enfamilieboliger, og ny bebyggelse må opføres i maks. 1 etage med udnyttet tagetage og eventuel kælder. Bebyggelsesprocenten er 25% af den enkelte ejendoms areal incl. dens andel i fællesarealer. Det tæt-lave område må bebygges med række- og kædehuse og lignende i maks. 1 etage med udnyttet tagetage og eventuel kælder. Der må opføres maksimalt m 2 etageareal, svarende til en bebyggelsesprocent for arealet under ét på 35. Illustrationsplan der viser hvordan området kan komme til at se ud. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 768

8 5 Bebyggelsens udseende Der gælder ingen specielle regler for bebyggelsens udseende i parcelhusområdet. Bebyggelse inden for området til tæt-lav boligbebyggelse skal opføres i ens materialer og med samme arkitektoniske udtryk. Beplantning Eksisterende træplantning langs Bærmosehøjen bevares og videreføres langs den nye vejforbindelse til Lergravvej. Der etableres et nyt plantebælte mod den eksisterende parcelhusbebyggelse ved Bærmosehøjen, ligesom der etableres en ny afgrænsende beplantning på syd- og østsiden af det offentlige rekreative areal samt en spredt beplantning med træer og buske. Veje og stier Adgangen til lokalplanområdet sker fra en ny vej, der mod øst tilsluttes Lergravvej, og mod vest er en forlængelse af Bærmosehøjen. Til den nye vej tilsluttes der en række blinde veje, der giver adgang til de enkelte parcelhusgrunde. Det tæt-lave boligområde får vejadgang fra Holmkærvej fra den samme vejtilslutning, som giver adgang til de eksisterende rækkehuse syd for området. Lokalplanområdets interne stisystem er forbundet med områdets hovedsti på Hjulgårdsvej. Stinettet giver desuden adgang til lokalplanområdets friarealer samt den udlagte bypark. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 768

9 6 LOKALPLANENS BESTEMMELSER Dette afsnit indeholder bindende bestemmelser om arealernes anvendelse, bygningers og vejes udformninger m.v. 1. Formål Lokalplanen har til hovedformål at sikre: at at at at at området anvendes til lav boligbebyggelse med mulighed for opførelse af et varieret udbud af boligtyper, samt et offentligt rekreativt område i form af en bypark, boligområdet opdeles i mindre, overskuelige enheder, beliggenheden og udformningen af fælles opholdsarealer for områdets beboere fastlægges. udstykning og bebyggelse tilpasses eksisterende anlæg, og der oprettes en grundejerforening til at varetage fællesopgaver i området. 2. Område og opdeling Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Lokalplanområdet er afgrænset som vist på lokalplankortet, og omfatter jf. matrikelkortet følgende matrikelnumre: 6as, 4q, 5v 13p, del af 6ar og del af 18f Trige by, Trige samt alle parceller der efter den for matrikelkortet udstykkes i området. Se fodnote 1. Lokalplanområdet er opdelt i områderne I, II, III og IV som vist på lokalplankortet. Se fodnote 1. Med den offentlige bekendtgørelse af byrådets endelige vedtagelse af planen er lokalplanområdet overført fra landzone til byzone. Der er landbrugspligt på matr. nr. 4q. Ejendommen skal drives landbrugsmæssigt efter landbrugslovens regler, indtil den tages i brug til det, planen bestemmer. Se fodnote I tvivlstilfælde defineres den nøjagtige grænse af Århus Kommune, Teknik og Miljø. Ophævelse af landbrugspligten sker ved erklæring fra landsinspektør i forbindelse med ejendommens udstykning. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 768

10 7 Matrikelkort pr mål 1:4000 Lokalplangrænse 3. Anvendelse Område I Stk. 1. Stk. 2. Området er udlagt til tæt-lav boligbebyggelse (helårsbeboelse) i form af række-, kæde, klyngehuse og lignende med tilhørende fællesfaciliteter. En del af bebyggelsen kan opføres som etageboliger. Mindst 5% af området skal indrettes som fælles opholdsareal for storparcellens beboere. Område II Stk. 3. Stk. 4. Området er udlagt til åben-lav boligbebyggelse (fritliggende parcelhuse) til helårsbeboelse. På hver grund må kun opføres eller indrettes én bolig. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 768

11 8 Område III Stk. 5. Stk. 6. Området er udlagt til fælles friareal (med regnvandsbassiner) for samtlige beboere i lokalplanområdet. På dette areal må grundejerforeningen (se 12) etablere anlæg til fælles formål. Område IV Stk. 7. Området er udlagt til offentlige rekreative formål i form af en bypark. Fællesbestemmelser for lokalplanområdet Stk. 8. Stk. 9. Århus Kommune, Planlægning og Byggeri kan tillade, at beboerne fra deres bolig driver sådan virksomhed, som almindeligvis kan udøves i boligområder - f.eks. frisør-, læge-, tegnestue-, revisions- samt klubvirksomhed. En forudsætning er dog, at virksomheden ikke vil give ulemper for de omboende ved væsentlig øget parkering, trafik eller på anden måde er til gene. Placering af mindre bygninger til kvarterets tekniske forsyning skal godkendes af Århus Kommune, Planlægning og Byggeri. 4. Udstykning Område I Stk. 1. Ved yderligere udstykning af området til tæt-lav boligbebyggelse gælder småhusreglementets bestemmelser, om mindste grundstørrelser, ikke for lokalplanområdet. Stk. 2. Ingen grund må udstykkes med en mindre størrelse end 150 m 2. Område II Stk. 3. Stk. 4. Udstykning skal i princippet ske som vist på lokalplankortet. Ingen grund i området må ved udstykning, arealoverførsel eller på anden måde udstykkes med en størrelse mindre end 700 m Trafikforhold Stk. 1. Lokalplanens områder og grunde med vejret til Bærmosehøjen har vejret til den udlagte private fællesvej vej A-B. Lokalplanens delområde I har vejret til vejanlægget i bebyggelsen, som er beliggende umiddelbart syd for delområdet. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 768

12 9 Stk. 2. På lokalplankortet er med raster vist de arealer, der er udlagt til: Vej A-B m bred Vej B-C m bred Veje mrk. V... 8 m brede Vendeplads, mrk. G Cykel- og gangsti a-b... 8 m bred Cykel- og gangstier mrk. s m brede Cykel- og gangstier mrk. s... 3 m brede Vejen A-B skal også være adgangsvej til de eksisterende parcelhusgrunde ved Bærmosehøjen Stk. 3. Stk. 4. Stk. 5. Stk. 6. Stk. 7. Stk. 8. Stk. 9. Der skal til godkendelse hos Århus Kommune, Trafik og Veje fremsendes et projekt for de i stk. 2 nævnte veje og stier. Til vejene A-B og B-C må der ikke være direkte adgang fra de tilgrænsende grunde. Vejadgang fra vej B-C til område II, skal i princippet etableres som vist på lokalplankortet. Ved vejtilslutninger skal der sikres de nødvendige oversigtsarealer, jf. gældende vejregler. På de dele, der på lokalplankortet er markeret som oversigtsareal, må der aldrig være noget på arealet, bortset fra sne, der er højere end 0,80 m over de tilgrænsende vejes kørebanemidter. I tilknytning til hver boligvej, mærket V på lokalplankortet, skal der sikres vendemulighed for lastbiler (renovationsvogne, flyttebiler mv.) se fodnote 3. I område I og II skal der reserveres areal til parkeringsformål i henhold til gældende retningslinier for anlæg af parkeringsarealer i Århus Kommune. 6. Teknisk forsyning Nybyggeri skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning. 7. Bebyggelsens omfang og placering m.m. Område I Stk. 1. Ny boligbebyggelse skal placeres i overensstemmelse med de på lokalplankortet viste byggefelter. 3 Den østligst placerede boligvej er undtaget fra dette krav. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 768

13 10 Garager, carporte, skure, udhuse og lignende mindre små bygninger kan opføres uden for byggefelterne. Stk. 2. Der må i området opføres maksimalt m 2 etageareal. Se fodnote 4. Der kan herudover opføres 10 m 2 udhuse, småbygninger pr. bolig, enten som fritliggende bygninger efter småhusreglementets afsnit 12, eller som sammenbyggede med boligen, eller som indbyrdes sammenbyggede bygninger. Højst 40% af den enkelte storparcels etageareal må anvendes til etageboliger. Stk. 3. Bygninger må højst opføres i 1 etage med udnyttelig tagetage foruden eventuel kælder. Såfremt tagkonstruktionen udføres med trempel eller lignende, må bebyggelse opføres i 2 etager, dog således at den indvendige højde af den forhøjede ydervæg ikke må overstige 1,6 m. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være højere end 8,50 m over terræn (målt i forhold til eksisterende terræn, til et i forbindelse med byggemodningen reguleret terræn eller til et i henhold til bygningslovgivningen fastlagt niveauplan). Stk. 4. Boligbebyggelsen må ikke opføres nærmere vejskel end 2,5 m, jf. 7, stk. 1 og lokalplankortet. Stk. 5. Bebyggelsen må ikke opføres nærmere storparcellens ydre afgrænsning mod anden grund eller sti end 2,5 m, jf. 7, stk. 1 og lokalplankortet. De supplerende bestemmelser i Bygningsreglementet for Småhuse, pkt. 2.9 for visse mindre bygningsdele i relation til højde- og afstandskrav er gældende for bebyggelse efter nærværende lokalplan, uanset om der er tale om vandrette lejlighedsskel eller ej. Stk. 6. Stk. 7. Internt på storparcellen gælder ingen særlige bestemmelser om højdeog afstandsforhold. Bebyggelsen skal dog i rimelig omfang sikre tilfredsstillende lysforhold og sikre, at der ikke er væsentlige indbliksgener. I tilknytning til hver bolig på terræn skal der være et udendørs opholdsareal på mindst 25 m 2. 4 Det angivne etageareal svarer tilnærmelsesvist til en bebyggelsesprocent på 35. Beregnet af områdets areal fratrukket skønnet færdselsareal. Opmærksomheden henledes på, at det maksimalt tilladte antal m 2 etageareal formentlig ikke vil kunne opføres ved byggeri alene i 1 etage. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 768

14 11 Stk. 8. Til sikring af foranstående bestemmelser må bebyggelse på den enkelte storparcel kun ske på grundlag af en af Århus Kommune, Teknik og Miljø godkendt bebyggelsesplan. Se fodnote 5. Planen skal redegøre for: Placering af beboelse med udendørs opholdsareal. Eventuel udstykning Placering af eventuelt fælleshus Placering af garager/carporte (eller evt. fællesparkering). Placering af småbygninger og udhuse. Bygningsprofiler, facader og materialer. Terrænreguleringer. Områdets interne vej-, parkerings- og stiforhold, herunder tilslutninger til de tilgrænsende veje, stier, fællesarealer og lignende. Område II Stk. 9. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 25. Se fodnote 6. Stk. 10. Stk. 11. Stk. 12. Småhusreglementets bestemmelser om bygningshøjde i forhold til modstående vejside gælder ikke i lokalplanområdet. Bebyggelsen må ikke opføres nærmere skel mod veje og vendepladser end 2,5 m. Bygninger må højst opføres i 1 etage med udnyttelig tagetage foruden eventuel kælder. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være højere end 8,50 m over terræn (målt i forhold til eksisterende terræn, til et i forbindelse med byggemodningen reguleret terræn eller til et i henhold til bygningslovgivningen fastlagt niveauplan). Område III Stk. 13. I området kan opføres et fællesantenneanlæg og et fælleshus med placeringer godkendt af Århus Kommune, Planlægning og Byggeri, samt enkelte andre mindre bygninger til fælles formål for lokalplanområdets beboere. Område IV Stk. 14. Bortset fra mindre bygninger til brug for områdets drift, skal området friholdes for yderligere bebyggelse. 5 6 Bebyggelsesplanen sikres ved tinglyst deklaration. Bebyggelsesprocenten beregnes af grundens areal incl. dens andel i fællesareal. Den angivne bebyggelsesprocent svarer tilnærmelsesvist til en bebyggelsesprocent af grundens nettoareal (excl. andel i fællesareal) på 27. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 768

15 12 Fællesbestemmelser for lokalplanområdet Stk. 15. Terrænreguleringer må kun foretages efter tilladelse fra bygningsmyndigheden. Regulering på indtil 0,50 m i forhold til eksisterende terræn eller til et i forbindelse med byggemodningen reguleret terræn og ikke nærmere skel end 0,50 m kan dog finde sted uden tilladelse. 8. Bebyggelsens udseende Område I Stk. 1. Boliger i område I skal udføres i ens materialer og med ens taghældning. Vinterhaver, udestuer, udhuse, garager, carporte og lignende mindre bygninger må udføres i andre materialer og med en anden taghældning, hvis der kan opnås en god helhedsvirkning. Fællesbestemmelser for lokalplanområdet Stk. 2. Stk. 3. Skiltning og reklamering på en ejendom må kun foretages med tilladelse fra Århus Kommune, Planlægning og Byggeri i hvert enkelt tilfælde. Almindelige udendørs radio- og tv-antenner - herunder parabolantenner med en diameter på indtil 100 cm - må hvis de anbringes på bygninger højst rage 1,00 m op over disses højeste punkt. Parabolantenner med en diameter større end 100 cm må alene opsættes efter særlig tilladelse fra Århus Kommune, Planlægning og Byggeri. Århus Kommune, Planlægning og Byggeri kan i enkelte tilfælde og efter en konkret vurdering af en antennes udformning - f.eks. antenner for radioamatører - tillade antenner med en større højde end angivet ovenfor. Stk. 4. Såfremt der etableres et anlæg til indvinding af solenergi eller lignende skal de dele af anlægget, der anbringes udvendigt på bygninger, indgå som en del af tagfladen eller en del af bygningens øvrige ydervægge, hvis der kan opnås en god helhedsvirkning. 9. Opholdsarealer, hegn og beplantning Stk. 1. Stk. 2. Friarealer jf. 3, skal i princippet placeres som vist på lokalplankortet. På de fælles friarealer kan der etableres regnvandsbassiner, placeret i princippet som vist på lokalplankortet, såfremt de udformes som rekreative elementer. Der udlægges et 5 m bredt areal til beplantning nord for den eksisterende parcelhusbebyggelse ved Bærmosehøjen. Beplantningen skal bestå af danske løvfældende arter. Den eksisterende beplantning skal indgå i beplantningsbæltet. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 768

16 13 Der udlægges et 5 m bredt areal til beplantning langs delområde IV s syd- og østskel. Beplantningen skal bestå af danske løvfældende arter. Den eksisterende beplantning skal indgå i beplantningsbæltet. I den østlige del af beplantningsbæltet kan der etableres enkelte åbninger med en bredde på ca. 3 m. Stk. 3. Stk. 4. Langs vej A-B, B-C og sti a-b skal der plantes løvfældende vejtræer, i princippet som vist på lokalplankortet. Beplantningen af vejarealer skal indsendes til godkendelse ved Århus Kommune, Planlægning og Byggeri. Se fodnote 7. Der skal etableres beplantning i form af hække el. lign. til afskærmning af parkeringspladser og renovationspladser i delområde I. Stk. 5. I delområde II skal der plantes levende hegn mod stier, færdselsarealer, fælles friarealer og fælles opholdsarealer. Hegnene skal plantes mindst 0,30 m inde på egen grund. Levende hegn langs nordsiden af vej A-C, samt levende hegn ud til Holmkærvej og Lergravvej skal være bøgehæk. 10. Støjforhold Det skal sikres, at det konstante udendørs støjniveau på bebyggelsen og opholdsarealer, ikke overstiger 55 db(a) på døgnbasis fra trafikstøj. 11. Særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Generelt gælder, at ny bebyggelse ikke må tages i brug før: Den i 6 nævnte tilslutning til kollektiv varmeforsyning har fundet sted. Der er anlagt en efter Århus Kommune, Teknik og Miljøs skøn passende del af de i 5 nævnte veje, stier og parkeringspladser. Der er anlagt en efter Århus Kommune, Teknik og Miljøs skøn passende del af område III. Se fodnote 8. 7 Specielt henledes opmærksomheden på, at der ved udarbejdelsen af beplantningsplanen skal tages hensyn til placering af forsyningsledninger samt eventuel belysning. I øvrigt henvises til "Vejledning for træplantninger" - der kan fås ved henvendelse til Århus Kommune, Trafik og Veje. 8 Såfremt anlæg af friarealer, plantebælter, veje, stier m.v. ikke hensigtsmæssigt kan færdiggøres, forinden ibrugtagen af bebyggelse, vil der efter en konkret vurdering være mulighed for at give dispensation fra bestemmelserne, dog kun mod sikkerhedsstillelse for anlæg af arealerne inden for en rimelig tid. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 768

17 14 Særligt gælder, at ny bebyggelse i område I ikke må tages i brug før: Veje, stier og parkeringspladser er anlagt, samt friarealer er planeret og tilsået med græs. Se fodnote Grundejerforening Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Der skal stiftes en forening til at varetage de fælles grundejerinteresser i lokalplanområdet. Se fodnote 9. Grundejerforeningen skal efter krav fra Århus Kommune, Planlægning og Byggeri optage medlemmer fra tilgrænsende områder. Grundejerforeningen skal efter krav fra Planlægning og Byggeri sammenslutte sig med én eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områder eller opdele foreningen i to eller flere selvstændige foreninger. 13. Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages ændringer af eksisterende, lovlige forhold, før der er opnået tilladelse hertil fra: - Størstedelen af lokalplanområdet er omfattet af en 300 m. skovbyggelinie fra Bærmoseskoven i henhold til Naturbeskyttelseslovens 17. Lokalplanen forudsætter, at Skov- og Naturstyrelsen reducerer skovbyggelinien til 30 m. for lokalplanområdet. Se fodnote Supplerende bestemmelser om grundejerforening og parcelforeninger findes i deklarationen, der er udarbejdet for lokalplanområdet. 10 Hvis skovbyggelinien ikke ophæves/reduceres af Skov- og Naturstyrelsen, vil bebyggelse i lokalplanområdet i stedet forudsætte dispensation fra skovbyggelinien. Idet lokalplanområdet ved lokalplanlægning overføres til byzone, vil Århus Kommune ved lokalplanens ikrafttræden få dispensationskompetencen i henhold til Naturbeskyttelseslovens 65, stk. 5. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 768

18 15 LOKALPLANEN OG ANDRE PLANER Her beskrives lokalplanens forhold til kommuneplanen og anden planlægning, som vedrører lokalplanen. Kommuneplanen Grundlaget for udarbejdelsen af lokalplanen har været den kommuneplan, som byrådet har godkendt. Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplanen. Nedenstående kort er et udsnit af kommuneplanens rammekort for den aktuelle bydel, og lokalplanområdet er, som vist, beliggende i rammernes område BO og RE, og er, bortset fra et mindre stiareal, landzone. Udsnit af kommuneplanens rammekort Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 768

19 16 Overordnede vej- og stiforhold Lokalplanområdet vejbetjenes fra Hjulgårdsvej via den private fællesvej Bærmosehøjen samt fra Lergravvej. Såvel Hjulgårdsvej som Lergravvej har forbindelse til Trige Centervej og det overordnede vejnet samt områdets institutioner, service, indkøbsmuligheder mv. Kort visende de overordnede vej- og stiforhold i området. Arkæologiske forhold Moesgård Museum er anmodet om at foretage prøveudgravninger i den kommunalt ejede del af lokalplanområdet. Hvis der ved kommende anlægsarbejder påtræffes jordfaste fortidsminder (bo- Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 768

20 17 pladser, gravpladser, kulturlag m.v.), skal arbejdet standses, og fundet skal anmeldes til Museet, jf. Museumslovens 27." Skovbyggelinie Størstedelen af lokalplanområdet er omfattet af en 300 m. skovbyggelinie fra Bærmoseskoven i henhold til Naturbeskyttelseslovens 17. Lokalplanen forudsætter, at Skov- og Naturstyrelsen reducerer skovbyggelinien til 30 m for lokalplanområdet, jrf. 13. Hvis skovbyggelinien ikke ophæves/reduceres af Skov- og Naturstyrelsen, vil bebyggelse i lokalplanområdet i stedet forudsætte dispensation fra skovbyggelinien. Idet området ved lokalplanlægning overføres til byzone, vil Århus kommune ved lokalplanens ikrafttræden få dispensationskompetancen i henhold til Naturbeskyttelseslovens 65, stk.5. Vandindvindingsinteresser Lokalplanen ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser. Århus Kommune, Vand og spildevand har vandindvindingsinteresser i området. Der må ikke anvendes pesticider eller forekomme anden form for forurening i området, der kan bevirke en nedsivning til grundvandet. I den deklaration, der tinglyses på området, vil der være en bestemmelse om forbud mod brug af pesticider i området. Forureningsforhold - Jord Århus Kommunale Værker, Affald, har pr. 3. november 2005 ikke registreret potentielt forurenende aktivitet eller konstateret forurening inden for lokalplanområdet. Overskudsjord/byggeaffald Eventuel bortskaffelse af overskudsjord skal ske i henhold til Århus Kommunes Regulativ for erhvervsaffald. Overskudsjord bør så vidt muligt forblive inden for lokalplanområdets grænser. Støjmæssige forhold Trafikmængderne på henholdsvis Holmkærvej og Lergravvej vurderes at være så lave, at lokalplanområdet ikke er belastet af vejtrafikstøj, der overskrider kommuneplanens støjbestemmelser. Kollektiv trafik Lokalplanområdet er ved lokalplanens udarbejdelse kollektivt trafikbetjent med Århus Sporvejes linie 3 i en afstand af ca. 750 meter. Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 768

21 18 Skoleforhold Ved lokalplanens udarbejdelse ligger området i Bakkegårdskolens distrikt. Institutionsforhold I nærheden af lokalplanområdet findes ved planens udarbejdelse følgende institutioner: Navn Art Adresse Luftlinieafstand (km) Fritidskl. Trige Søndergård Fritidsklubber Trige Centervej 75 1,3 Troldebo Integreret institution 0-6 år Smedebroen 23 1,3 Blæksprutten Heldagsbørnehave Smedebroen 25 1,3 Lindegården Vuggestue Pannerupvej 7 1,4 Lindegården Integreret institution 3-13 år Pannerupvej 9 1,4 Teknisk forsyning Elforsyning sker fra:.. NRGi Dusager Århus N Varmeforsyning: Kollektiv varmeforsyning Kloak- og vandforsyning:. Århus Kommune Vand og Spildevand Bautavej Århus V. Spildevand:.. skal afledes via eksisterende spildevandsledninger ved Holmkærvej til Trige Renseanlæg. Regnvand: skal afledes via nyt forsinkelsesbassin, der etableres lokalt i området til Holmkær grøft. Der må ikke foretages ændringer af eksisterende, lovlige forhold, før der er opnået udledningstilladelse fra Århus Kommune, Natur og Miljø. Bebyggelse af området Ansøgning om byggeri i området skal indsendes til Århus Kommune, Planlægning og Byggeri, Kalkværksvej 10, 8100 Århus C, i overensstemmelse med Bygherrevejledningen. Nærmere oplysninger herom kan fås ved henvendelse til Planlægning og Byggeri, tlf Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 768

22 19 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Retsvirkninger af lokalplanen Lokalplanen gælder fra den dag, det er offentliggjort, at planen er vedtaget endeligt. Dette indebærer, at hvis en ejendom ønskes bebygget, udstykket eller anvendt på en anden måde end hidtil, skal det ske i overensstemmelse med planen. Lokalplanen medfører derimod ikke pligt til at opføre de bygninger, anlæg m.v., der er indeholdt i planen, og en eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte uændret. Hvis det er af væsentlig betydning for at få planen ført ud i livet, kan kommunen ekspropriere privates ejendomme eller rettigheder over ejendomme efter Lov om Planlægning, 47. Område IV udlægges til offentlige formål. Det betyder, at ejerne efter Lov om Planlægning, 48, under visse omstændigheder kan kræve de pågældende ejendomme overtaget af kommunen mod erstatning. Lokalplanen indeholder i 2 bestemmelse om, at lokalplanområdet overføres til byzone. Retsvirkningerne heraf fremgår af bl.a. af Lov om Planlægning 47 A. Bestemmelser i private byggeservitutter og andre såkaldte tilstandsservitutter bortfalder i det omfang, de ikke er forenelige med lokalplanen. Kommunen kan dispensere fra lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Når en dispensation berører omboendes interesser, skal disse underrettes om den påtænkte dispensation og have 14 dages frist til at fremkomme med bemærkninger herom, før dispensation eventuelt gives. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun foretages ved en ny lokalplan. Lokalplanens retsvirkninger Lokalplan nr. 768

23 20 Lokalplan nr. 768

24 fø BÆRMOSEVEJ HOLMKÆRVEJ A BÆRMOSEHØJEN y 80 13ab 13ac 13ad V G G B A s s1 s a s1 G b s b G V V V C am 6ak ai 6ag 6ae s c 13b 58f a 1u d 58c 58e n b b 40f PLANLÆGNING & BYGGERI 16h - BYPLANAFDELINGEN c e 72.7 Boligområde mellem Holmkærvej og Lergravvej a i Trige g a III b ARKEN A B bø 13ca 13cb 13cc 13cd 13ce HJULGÅRDSVEJ A A bæ bz 13bx 13by 13bv 13bu 13bt 13bs 13br 13bq 13bp 13bo 13bn 13bm 64 56c 2B A130B 130C 132A 132B132C A A 134B 134C A A136B136C 138A 138B 138C B LERGRAVVEJ as I 13t III as 6ar 13p 6y 6ao 6aq 13o 6z 6ap 18f 18e q 5v 7an HOLMKÆRVEJ a III 6æ 6ø 6aa 6ab 6an 13l 6al 6ah 6af 6ad 6ac 6g 6u 13a 42a 6t 6r 6q 40c 6s 4a 6x 40h 40d 6v Lokalplan nr Lokalplankort. 11k 77c 61 37b 5a 77d 16r 18f 18f 69 TEGN. NR. MÅL: DATO: TEGN. AF :2000 Juli a SP 23d II m Lokalplangrænse nse Områdegr degrænse Områdenummer Vej- og stiareal / betegnelser Ny beplantning Byggefelt Regnvandsbassin Oversigtsarealer Eksisterende skovbyggelinie (indtegnet) NORD 5u 7ap s1 s1 V V V V V III II III IV G G G G III III III III BÆRMOSEHØJEN III

25

Århus Kommune Lokalplan nr. 768

Århus Kommune Lokalplan nr. 768 Århus Kommune Lokalplan nr. 768 Boligområde mellem Holmkærvej og Lergravvej i Trige Supplerende deklaration tinglyst den 23.01.2008 vedlagt - bemærk ændret lokalplankort Januar 2008 Randersvej Århus Kommune

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 798 Boligområde ved Ladefogedvej i Skejby November 2007 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Ladefogedvej i Skejby 798 ls Vej Skejbyvej Ladefogedvej Sommerlystvej Randersvej

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr. 878

Århus Kommune Lokalplan nr. 878 Århus Kommune Lokalplan nr. 878 Område til boliger og offentlige formål ved Mosegårdsparken i Spørring Marts 2010 Gammel Landevej Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til boliger og offentlige formål ved

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 844 Boligområde vest for Lergravvej i Trige

Forslag til lokalplan nr. 844 Boligområde vest for Lergravvej i Trige Den 27. januar 2009 Forslag til lokalplan nr. 844 Boligområde vest for Lergravvej i Trige Århus Kommune Teknik og Miljø Århus Kommune har udarbejdet et forslag til den fremtidige anvendelse af det viste

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Skjoldhøj i Brabrand. Oktober 2006 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Skjoldhøj i Brabrand. Oktober 2006 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 781 Kolonihaveområde ved Skjoldhøj i Brabrand KONGSBAK INFORMATIK Oktober 2006 Århus Kommune Lokalplan nr.: 781 Kolonihaveområde ved Skjoldhøj i Brabrand Indeholder tillæg nr.

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 878 Område til boliger og offentlige formål ved Mosegårdsparken i Spørring

Forslag til lokalplan nr. 878 Område til boliger og offentlige formål ved Mosegårdsparken i Spørring Den 22. september 2009 Forslag til lokalplan nr. 878 Område til boliger og offentlige formål ved Mosegårdsparken i Spørring Århus Kommune Teknik og Miljø Århus Kommune har udarbejdet et forslag til den

Læs mere

Plejeboliger ved Lokalcenter Rosenvang i Viby Indeholder tillæg nr. 67 til kommuneplan 2001. Vilhelm Becks Vej Rosenvangs Allé

Plejeboliger ved Lokalcenter Rosenvang i Viby Indeholder tillæg nr. 67 til kommuneplan 2001. Vilhelm Becks Vej Rosenvangs Allé Århus Kommune Lokalplan nr.: Plejeboliger ved Lokalcenter Rosenvang i Viby Indeholder tillæg nr. 67 til kommuneplan 2001 743 forslag Vilhelm Becks Vej Rosenvangs Allé Vilhelm Becks Vej Kaj Munks Vej Vidtskuevej

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til ungdomsboliger ved Oldjordsvej / Vestre Ringgade i Åby. Marts 2003 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til ungdomsboliger ved Oldjordsvej / Vestre Ringgade i Åby. Marts 2003 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 670 Område til ungdomsboliger ved Oldjordsvej / Vestre Ringgade i Åby KONGSBAK INFORMATIK Marts 2003 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til ungdomsboliger ved 670 Oldjordsvej

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 736 Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand Se endvidere lokalplan nr. 584 KONGSBAK INFORMATIK November 2005 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Helenelyst,

Læs mere

Beder Landevej og Agernvej i Beder. Indeholder tillæg nr. 69 til Kommuneplan 2001. Agernvej. Beder Landevej

Beder Landevej og Agernvej i Beder. Indeholder tillæg nr. 69 til Kommuneplan 2001. Agernvej. Beder Landevej Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde mellem 742 Beder Landevej og Agernvej i Beder Indeholder tillæg nr. 69 til Kommuneplan 2001 forslag Agernvej Beder Landevej Skoleparken Vilhelmsborgvænget Statistikområde/distrikt

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden. November 2004 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden. November 2004 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 726 Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden 23 og 25, Århus Midtby KONGSBAK INFORMATIK November 2004 Århus Kommune Lokalplan nr.: Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligbebyggelse ved Stenvej i Skåde. Juni 2006 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligbebyggelse ved Stenvej i Skåde. Juni 2006 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 755 Boligbebyggelse ved Stenvej i Skåde KONGSBAK INFORMATIK Juni 2006 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligbebyggelse ved Stenvej i Skåde 755 Indeholder tillæg nr. 81 til Kommuneplan

Læs mere

Boliger ved tidligere Ask Højskole. Nordgårdsvej. Østergårdsvej. Ask. Balskildevej. Sletholmsvej

Boliger ved tidligere Ask Højskole. Nordgårdsvej. Østergårdsvej. Ask. Balskildevej. Sletholmsvej Østergårdsvej Århus Kommune Lokalplan nr.: Boliger ved tidligere Ask Højskole 807 forslag Nordgårdsvej Askgårdsvej Østergårdsvej Balskildevej Ask Sletholmsvej Statistikområde/distrikt nr.: 7.50 Registreringskortblad

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Holmkærvej i Trige. Juni 2002 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Holmkærvej i Trige. Juni 2002 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 640 Boligområde ved Holmkærvej i Trige KONGSBAK INFORMATIK Juni 2002 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Holmkærvej i Trige 640 Holmkærvej Randersvej Trige Centervej

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde mellem Søholmvej og Råhøjvej i Stavtrup. November 2004 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde mellem Søholmvej og Råhøjvej i Stavtrup. November 2004 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 710 Boligområde mellem Søholmvej og Råhøjvej i Stavtrup KONGSBAK INFORMATIK November 2004 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde mellem Søholmvej og Råhøjvej i Stavtrup Indeholder

Læs mere

Boligområde ved Ladefogedvej i Skejby. Skejbyparken. Statistikområde/distrikt nr.: 5.21 Registreringskortblad nr.: 36

Boligområde ved Ladefogedvej i Skejby. Skejbyparken. Statistikområde/distrikt nr.: 5.21 Registreringskortblad nr.: 36 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Ladefogedvej i Skejby 798 ls Vej forslag Skejbyvej Ladefogedvej Sommerlystvej Randersvej Skejbyparken er Skejbygårdsvej Statistikområde/distrikt nr.: 5.21 Registreringskortblad

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Plejeboliger ved Vestervang Århus Midtby. I forbindelse med vedtagelsen af 673 annulleres det alternative forslag 720

Århus Kommune. Lokalplan nr. Plejeboliger ved Vestervang Århus Midtby. I forbindelse med vedtagelsen af 673 annulleres det alternative forslag 720 Århus Kommune Lokalplan nr. 673 Plejeboliger ved Vestervang Århus Midtby I forbindelse med vedtagelsen af 673 annulleres det alternative forslag 720 KONGSBAK INFORMATIK Februar 2005 Århus Kommune Lokalplan

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr. 608

Århus Kommune Lokalplan nr. 608 Århus Kommune Lokalplan nr. 608 Boligområde ved Kirkebakken i Beder Oktober 2006 Skoleparken Århus Kommune Lokalplan nr.: 608 Boligområde ved Vestervang i Beder Indeholder tillæg nr. 33 til Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr. 12. Rækkehusbebyggelse ved Grønvang VAMDRUP KOMMUNE

Lokalplan nr. 12. Rækkehusbebyggelse ved Grønvang VAMDRUP KOMMUNE Lokalplan nr. 12 Rækkehusbebyggelse ved Grønvang VAMDRUP KOMMUNE 1. BESKRIVELSEN Denne lokalplan gælder et område ved Herredsvej i Vamdrup. Området, der er ca. 5.400 m 2 stort, er ved planens udarbejdelse

Læs mere

Nyt boligområde syd for Tofteledet og Højvænget i Beder. Oddervej Kirkebakken. HjvÊnget

Nyt boligområde syd for Tofteledet og Højvænget i Beder. Oddervej Kirkebakken. HjvÊnget Århus Kommune Lokalplan nr.: Nyt boligområde syd for Tofteledet og Højvænget i Beder 776 forslag Oddervej Kirkebakken Tofteledet HjvÊnget Jernbanen Beder Landevej Statistikområde/distrikt nr.: 07.10 Registreringskortblad

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Lav boligbebyggelse øst for Sabrovej, Sabro. November 2006 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Lav boligbebyggelse øst for Sabrovej, Sabro. November 2006 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 731 Lav boligbebyggelse øst for Sabrovej, Sabro KONGSBAK INFORMATIK November 2006 Århus Kommune Lokalplan nr.: Lav boligbebyggelse øst for Sabrovej, Sabro Indeholder tillæg

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 I I REDEGØ RELSE Baggrund Område Lokalplanens baggrund og område Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Aalborg kommune om at ændre områdets arealanvendelse fra kolonihaveområde

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 800

ÅRHUS KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 800 ÅRHUS KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 800 Boligområde øst for Gl. Landevej og Mosevangen i Spørring INDHOLDSFORTEGNELSE Side LOKALPLANENS INDHOLD Beskrivelse af området, baggrund og mål med planen, planens hovedtræk

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGGRELSi: Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 836 Boligområde ved Bakke Alle i Åbyhøj

Forslag til lokalplan nr. 836 Boligområde ved Bakke Alle i Åbyhøj Den 22.juni 2010 Forslag til lokalplan nr. 836 Boligområde ved Bakke Alle i Åbyhøj Århus Kommune Teknik og Miljø Århus Kommune har udarbejdet et forslag til den fremtidige anvendelse af det viste lokalplanområde,

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 703 Boligområde ved Indelukket i Elsted Del ophævet i henhold til lp. 826 December 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Indelukket i Elsted 703 Asmusgård Blåbærvænget

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål ved Nygårdsvej i Holme KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål ved Nygårdsvej i Holme KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 623 Område til offentlige formål ved Nygårdsvej i Holme KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Område til offentlige formål ved Nygårdsvej i Holme Lokalplan nr.: 623 Statistikområde/distrikt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 35 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 35 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 35 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 35 vedrører et ubebygget område nord for Ring 4 op mod kommunegrænsen til Værløse og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. 777. Idrætsanlæg og børneinstitution ved Virupvej i Hjortshøj. November 2007

Århus Kommune. Lokalplan nr. 777. Idrætsanlæg og børneinstitution ved Virupvej i Hjortshøj. November 2007 Århus Kommune Lokalplan nr. 777 Idrætsanlæg og børneinstitution ved Virupvej i Hjortshøj November 2007 Århus Kommune Lokalplan nr.: Idrætsanlæg og børneinstitution ved Virupvej i Hjortshøj Indeholder tillæg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 818 Boligområde nord for Pannerupvej, Trige September 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde nord for Pannerupvej, Trige 818 Randersvej Pannerupvej Trige Centervej Statistikområde/distrikt

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til boliger og liberale erhverv ved Silkeborgvej i Åbyhøj. November 2006 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til boliger og liberale erhverv ved Silkeborgvej i Åbyhøj. November 2006 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 779 Område til boliger og liberale erhverv ved Silkeborgvej i Åbyhøj KONGSBAK INFORMATIK November 2006 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til boliger og liberale erhverv ved

Læs mere

Lokalplan nr Boligområde ved Vibevej, Borbjerg HOLSTEBRO KOMMUNE

Lokalplan nr Boligområde ved Vibevej, Borbjerg HOLSTEBRO KOMMUNE Boligområde ved Vibevej, Borbjerg HOLSTEBRO KOMMUNE Forord til lokalplanen Lokalplanen er udarbejdet efter et ønske fra borgere i Borbjerg om at skabe et mere attraktivt boligområde på Vibevej. Området

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. 791. Boligområde ved Asylvej i Risskov. Juli 2007

Århus Kommune. Lokalplan nr. 791. Boligområde ved Asylvej i Risskov. Juli 2007 Århus Kommune Lokalplan nr. 791 Boligområde ved Asylvej i Risskov Juli 2007 Århus Kommune Lokalplan nr.: 791 Boligområde ved Asylvej i Risskov Indeholder tillæg nr. 103 til Kommuneplan 2001 Tretommervej

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Jysk Børnehaveseminarium, Jysk Fritidspædagogseminarium. Vejlby. April 1980 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Jysk Børnehaveseminarium, Jysk Fritidspædagogseminarium. Vejlby. April 1980 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 092 Jysk Børnehaveseminarium, Jysk Fritidspædagogseminarium ved Skejbyvej i Vejlby KONGSBAK INFORMATIK April 1980 Magistratens 2. afdeling Om dette hæftes indhold Det indledes

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Vestermarken i Stavtrup Indeholder tillæg nr. 77 til Kommuneplan Statistikområde/distrikt nr.: Registreringskortblad nr.

Vestermarken i Stavtrup Indeholder tillæg nr. 77 til Kommuneplan Statistikområde/distrikt nr.: Registreringskortblad nr. Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved 734 Vestermarken i Stavtrup Indeholder tillæg nr. 77 til Kommuneplan 2001 forslag Klokkeskovvej Ormslevvej Vestermarken Byvænget Stavtrupvej Statistikområde/distrikt

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 807 Boliger ved tidligere Ask Højskole December 2008 Østergårdsvej Århus Kommune Lokalplan nr.: Boliger ved tidligere Ask Højskole 807 Nordgårdsvej Askgårdsvej Østergårdsvej

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune Skole. fritidsinstitution. socialt servicecenter. tandklinik m. m Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form.

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

LOKALPLAN 11-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAR 1980

LOKALPLAN 11-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAR 1980 E LOKALPLAN 11-001 KOLONIHAVER M.V., SOFIEDAL AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAR 1980 Lokalplanens baggrund og område Lokalplanen er udarbejdet dels på baggrund af aktuelle planer om at anlægge

Læs mere

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter LOKALPLAN NR. 77 August 2002 Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter Lokalplan nr. 77 Indhold Indhold: Redegørelse: Forhold til anden planlægning Lokalplanlægning Lokalplanloven Varmeplan Forurening Vandforsyning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Ny Studstrupvej i Skødstrup. November 2006 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Ny Studstrupvej i Skødstrup. November 2006 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 778 Boligområde ved Ny Studstrupvej i Skødstrup KONGSBAK INFORMATIK November 2006 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Ny Studstrupvej i Skødstrup Indeholder tillæg

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Plejeboliger ved Borgvold i Viby. December 2003 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Plejeboliger ved Borgvold i Viby. December 2003 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 652 Plejeboliger ved Borgvold i Viby KONGSBAK INFORMATIK December 2003 Holme Ringvej Kongsgårdsvej Århus Kommune Lokalplan nr.: Plejeboliger ved Borgvold i Viby Indeholder tillæg

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Boligbebyggelse ved Ormslevvej 297 i Stavtrup, Indeholder tillæg nr. 143 til Kommuneplan Århus Syd Motorvejen

Boligbebyggelse ved Ormslevvej 297 i Stavtrup, Indeholder tillæg nr. 143 til Kommuneplan Århus Syd Motorvejen T T T T T T T Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligbebyggelse ved Ormslevvej 297 i Stavtrup, Indeholder tillæg nr. 143 til Kommuneplan 2001 803 Forslag Råhøjvej Ormslevvej Århus Syd Motorvejen Statistikområde/distrikt

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 861 Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå

Forslag til lokalplan nr. 861 Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå Den 6. januar 2009 Forslag til lokalplan nr. 861 Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå Århus Kommune Teknik og Miljø Århus Kommune har udarbejdet et forslag til den fremtidige anvendelse af det viste

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr. 836

Århus Kommune Lokalplan nr. 836 Århus Kommune Lokalplan nr. 836 Boligområde ved Bakke Allé i Åbyhøj. Januar 2011 Aarhus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Bakke Allé i Åbyhøj 836 Gefionsvej Bragesvej Bakke Allé Ydunsvej Odinsvej

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt LOKALPLAN NR. 4-02 - FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A. 894/70). VALLØ

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 73 Boligområde ved Grønvej og Sabrovej, Sabro KONGSBAK INFORMATIK November 26 Århus Kommune Lokalplan nr.: Lav boligbebyggelse ved Grønvej og Sabrovej, Sabro Indeholder tillæg

Læs mere

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999 LOKALPLAN 1.27 1 For erhvervsområde ved Industribuen Ishøj Kommune 1999 2 Lokalplanens baggrund og formål Butikskoncernen Netto ønsker at opføre et højlager i tilknytning til nuværende lagerbygninger på

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Aarhus Kommune. Lokalplan nr Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Marts 2011

Aarhus Kommune. Lokalplan nr Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Marts 2011 Aarhus Kommune Lokalplan nr. 884 Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Marts 2011 Aarhus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg 884 Fastrupvej Højlundsparken Klemivej Gammel

Læs mere

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 117 For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden fan lokalplanen...................... 1 Lokalplanens indhold...........................

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg 2: Bolig- og erhvervsbebyggelse ved Kappelvænget i Hasle (del af område III i lokalplan nr.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg 2: Bolig- og erhvervsbebyggelse ved Kappelvænget i Hasle (del af område III i lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 383 Tillæg 2: Bolig- og erhvervsbebyggelse ved Kappelvænget i Hasle (del af område III i lokalplan nr. 383) KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune. Tillæg til lokalplan nr.: Bolig-

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989)

BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989) BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989) INDLEDNING LOKALPLANENS BAGGRUND. På baggrund af grundejerforeningens ønske om at sikre at områdets karakteristiske træk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå LOKALPLAN NR. 069 for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå Skanderborg Kommune 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 069 REDEGØRELSE Lokalplanområdet... l Lokalplanens baggrund og

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til private ungdomsboliger ved Frydenlunds Allé / Viborgvej i Hasle. Februar 2004 Tinglyst den

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til private ungdomsboliger ved Frydenlunds Allé / Viborgvej i Hasle. Februar 2004 Tinglyst den Århus Kommune Lokalplan nr. 697 Område til private ungdomsboliger ved Frydenlunds Allé / Viborgvej i Hasle. KONGSBAK INFORMATIK Februar 2004 Tinglyst den 12-07-2004 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 898 Boligområde ved Segaltvej i Løgten

Forslag til lokalplan nr. 898 Boligområde ved Segaltvej i Løgten Den 22. februar 2011 Forslag til lokalplan nr. 898 Boligområde ved Segaltvej i Løgten Aarhus Kommune Teknik og Miljø Aarhus Kommune har udarbejdet et forslag til den fremtidige anvendelse af det viste

Læs mere

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE:

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-04 Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE SIDE Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Lokalplan 004 Muleby. ii.

Lokalplan 004 Muleby. ii. Lokalplan 004 Muleby ii. Plan & Byg 2006 INDHOLDFORTEGNELSE 1 Om lokalplanen... Forhold til anden planlægning... Tilladelser fra andre myndigheder... Lokalplanens retsvirkninger... BESTEMMELSER 1. Formål...

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Asmusgårdsvej i Elsted. Marts 2005 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Asmusgårdsvej i Elsted. Marts 2005 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 735 Boligområde ved Asmusgårdsvej i Elsted KONGSBAK INFORMATIK Marts 2005 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Asmusgårdsvej i Elsted 735 Asmusgårdsvej Asmusgård Lyst

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

forslag Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde vest for Råhøjparken i Stavtrup Teknik og Miljø Planlægning og Byggeri Oktober 2006

forslag Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde vest for Råhøjparken i Stavtrup Teknik og Miljø Planlægning og Byggeri Oktober 2006 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde vest for Råhøjparken i Stavtrup 796 forslag Jarlsmindevej Klokkeskovvej Ormslevvej Århus Syd Motorvejen Statistikområde/distrikt nr.: 6.62 Registreringskortblad

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Lokalcenter og offentlig legeplads m.v. ved Ryhavevej, Hasle. August 1982 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Lokalcenter og offentlig legeplads m.v. ved Ryhavevej, Hasle. August 1982 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 133 Lokalcenter og offentlig legeplads m.v. ved Ryhavevej, Hasle KONGSBAK INFORMATIK August 1982 Arhus kommune Lokalplan nr: Lokalcenter og offentlig legeplads m.v. ved Ry havevej,

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE Lokalplanområdet l Lokalplanens baggrund og formål l Lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til anden planlægning 2 Lokalplanens retsvirkninger 5

Læs mere

Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør

Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens indhold...4 Lokalplanens retsvirkninger...4 LOKALPLANEN...5 1 - Områdets afgrænsning...6 2 - Lokalplanens

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Aarhus Kommune. Lokalplan nr Boligområde ved Hjortshøjvej og Grenåvej, Skæring. Oktober 2011

Aarhus Kommune. Lokalplan nr Boligområde ved Hjortshøjvej og Grenåvej, Skæring. Oktober 2011 Aarhus Kommune Lokalplan nr. 893 Boligområde ved Hjortshøjvej og Grenåvej, Skæring Oktober 2011 Lokalplan nr. 893 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Byplanafdelingen Oktober 2011 Lokalplan nr. 893

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 823 Boligområde ved Mejlbyvej i Hårup April 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Mejlbyvej i Hårup 823 Trojavej Mejlbyvej Risvangsvej Statistikområde/distrikt nr.:

Læs mere

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY.

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. Odder Kommune Lokalplan nr. 1067 Lokalplan for et område til boligbebyggelse ved Vennelundsvej

Læs mere

Boligområde mellem Skødstrupvej og Gammel Kirkevej i Hjortshøj. Statistikområde/distrikt nr.: 4.10 Registreringskortblad nr.: 27

Boligområde mellem Skødstrupvej og Gammel Kirkevej i Hjortshøj. Statistikområde/distrikt nr.: 4.10 Registreringskortblad nr.: 27 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde mellem Skødstrupvej og Gammel Kirkevej i Hjortshøj 809 Forslag Skødstrupvej Mejlbyvej Hjortshøj Møllevej Gammel Kirkevej Kankbøllevej Statistikområde/distrikt nr.:

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere