Projektets målgruppe er unge hjemløse mellem 18 og 24 år, som vurderes til at være den mest udsatte gruppe af hjemløse.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektets målgruppe er unge hjemløse mellem 18 og 24 år, som vurderes til at være den mest udsatte gruppe af hjemløse."

Transkript

1 Projektoplysninger Projektets titel: Midlertidige overgangsboliger til unge hjemløse mellem år. Projektets formål og mål Formålet med projektet er at medvirke til at etablere et bedre grundlag for en tidlig og målrettet indsats, der kan støtte de mest udsatte unge hjemløse til at komme ud af hjemløshed, så de på sigt får de samme muligheder for at opnå et godt og trygt liv med bolig, uddannelse og beskæftigelse som andre unge. Formålet skal nås ved at etablere overgangsboliger til unge hjemløse i Frederiksberg Kommune, som befinder sig i en socialt udsat situation, og som har et særligt støttebehov. I overgangsboligerne vil der være tilknyttet en bostøttemedarbejder, som arbejder med den evidensbaserede bostøttemetode Intensive Case Management (ICM). Det langsigtede mål med indsatsen er at nedbringe antallet af unge hjemløse i Frederiksberg Kommune. Målet på kortere sigt er at kunne yde social støtte efter ICM metoden, så de unge opnår sociale kompetencer, så de på sigt blandt andet kan bo selvstændigt. Frederiksberg Kommune har allerede i samarbejde med kommunens herberg Lindevangen 8 midlertidige boliger såkaldte akutboliger - som blev oprettet under Hjemløsestrategi Formålet med etableringen af disse akutboliger var at kunne yde en målrettet og helhedsorienteret indsats for unge hjemløse og bidrage til at unge hjemløse på Frederiksberg ikke tog ophold på kommunens to herberger. Akutboligerne er en stor succes. I forhold til gruppen af udsatte unge hjemløse har de midlertidige boliger skabt nogle helt afgørende rammer for at få en dialog med de unge om deres problemstillinger, og de har hjulpet mange af de unge videre, blandt andet med uddannelse, behandling af misbrug og en permanent boligløsning. Erfaringen er dog, at der er et behov for flere af den type midlertidige boliger i kommunen, da der for hver ledig lejlighed er omkring 3-5 unge, som er relevante for den. Projektets målgruppe Projektets målgruppe er unge hjemløse mellem 18 og 24 år, som vurderes til at være den mest udsatte gruppe af hjemløse. Omfanget af unge hjemløse på Frederiksberg Ifølge SFIs hjemløsetælling fra 2013 blev der i uge 6 talt 24 unge hjemløse på Frederiksberg mellem 18 og 24 år. 1

2 På trods af at der er registreret et fald i antallet af unge hjemløse på Frederiksberg fra 38 i 2011 til 24 i 2013 (SFI s optælling), oplever indsatserne på hjemløseområdet fortsat at være i kontakt med mange unge hjemløse, som har brug for individuel støtte og en koordineret indsats. Frederiksberg Kommune vurderer at have omkring unge hjemløse mellem 18 og 24 år. Senest er der foretaget en optælling blandt de unge hjemløse på år i 2014, hvor tallet var på omkring 34. Det vurderes, at over halvdelen af denne gruppe af unge hjemløse er i projektets målgruppe. Særlige udfordringer og behov hos målgruppen Frederiksberg Kommune gennemførte i 2012 en undersøgelse af unge hjemløse. Af undersøgelsen fremgår det, at gruppen af unge hjemløse er karakteriseret ved at befinde sig i kompleks social livssituation. Typisk har de unge hjemløse et misbrug og/eller en psykisk lidelse (behøver ikke at være diagnosticeret). Flere har haft problematiske opvækstbetingelser og har været anbragt uden for hjemmet. De har ingen tilknytning til arbejdsmarkedet og har typisk haft en afbrudt skolegang. Kontakten med det kommunale system er typisk ophørt eller er blevet væsentligt mindre ved overgangen fra børne- og ungeområdet til voksenområdet. De unge i undersøgelsen giver selv udtryk for, at de har et særligt støttebehov, fx i form af en fast kontaktperson, som kan støtte dem i forhold til håndtering af forskellige typer udfordringer og problemer, som fx misbrug og håndtering af økonomi. Kendetegnende for målgruppen er, at de repræsenterer en gruppe af unge, som kommunen har svært ved at få etableret og fastholdt den rette kontakt med og støtte til, da flere er behandlingstrætte og føler sig svigtet af kommunen. Gruppen af unge hjemløse adskiller sig fra den generelle gruppe af hjemløse, da de for eksempel ikke typisk vil benytte sig af de klassiske hjemløsetilbud, men de overnatter oftere hos venner, familie og bekendte. Mange af de unge hjemløse vil gerne ligne andre unge ved for eksempel at have nyt tøj og smartphones. De betragter dem ikke selv som rigtige hjemløse. Det er hermed ikke altid til at se, at de unge har sociale problemstillinger, og det er heller ikke altid, at de unge åbner op og fortæller deres sagsbehandler om deres problemer. Ungeundersøgelsen viser også, at de unge, der har været anbragt, og som senere hen bliver hjemløse ofte har et netværk (familie og venner), som også selv har sociale problemer, og således ofte mangler ressourcerne til at støtte op om den unge. På denne baggrund er det afgørende at arbejde med, at de unge får etableret et mere ressourcestærkt netværk. I kommunens ungeundersøgelse samt den månedlige registrering af opholdserklæringer (ikke alle, som underskriver disse, kan betragtes som hjemløse) er forekomsten af unge med anden etnisk baggrund end dansk høj. I ungeundersøgelsen var 44 procent med en anden etnisk baggrund end dansk. Dette faktum peger også på, at der i tilrettelæggelsen af indsatsen skal være et særligt fokus på denne del af målgruppens behov eller udfordringer, som kan adskille sig fra de hjemløse med en majoritetsbaggrund. 2

3 Mange af de unge hjemløse vil ofte have forskellige problematikker, og derfor har de/eller burde de have kontakt til en række forskellige aktører i kommunen, herunder socialafdelingen, kommunens misbrugsbehandlingssted, herbergerne, kommunens opsøgende hjemløseteam og kommunens ungecenter (som er en samling af jobcenter, UU, ydelsesafdelingen mm. til unge op til 30 år). Antal forskellige brugere af overgangsboligerne Erfaringsmæssigt er der en overvægt af unge mænd, som er hjemløse. Ved den sidste SFI hjemløseoptælling i 2013 var 19 ud af 24 unge hjemløse mænd. På den baggrund er det forventningen, at 70 % af de unge, som får tildelt en overgangsbolig i projektet vil være mænd. Det er forventningen, at der kan etableres 5 boliger, og at der vil bo 4-5 unge i hver lejlighed i projektperioden fra ultimo 2015 til primo Det vil sige, at omkring unge hjemløse vil komme igennem et bostøtteforløb i projektperioden i en overgangsbolig med efterfølgende permanent boligløsning. Fordelingen af forløb forventes at se således ud: Tidsperiode 4. kvartal kvartal kvartal kvartal 2018 kvartal 2016 Antal forløb 5 Mellem 5-10 Ca. 10 Afslutning af igangværende forløb Hvordan opgøres antallet af brugere? Projektleder vil foretage en registrering af: Antal brugere, som bliver indstillede til en overgangsbolig Antal brugere som flytter ind i en overgangsbolig Antal brugere som fraflytter overgangsboligen med en permanent boligløsning inden for seks måneder Antal brugere som fraflytter overgangsboligen uden permanent boligløsning/afbryder projektet. Hidtidige erfaringer Frederiksberg Kommune har som deltager i både den tidligere og den nuværende hjemløsestrategi fået væsentlig erfaring med Housing First og bostøttemetoden ICM. Housing-First tilgangen er også et socialpolitisk pejlemærke i kommunens kvalitetsstandarder på socialområdet. Kommunen har som led i den første hjemløsestrategi udviklet målrettede bolig- og bostøttetilbud til forskellige gruppe af hjemløse, herunder akutboligerne til unge hjemløse, hvor unge kan tage midlertidigt ophold i selvstændige lejligheder, hvor der er tilknyttet bostøtte (ICM). Kommunen har indført samtlige af indsatserne, der blev iværksat under Hjemløsestrategien

4 Dokumentation for opnåelse af mål/resultaterne Registrering af opnåelse af mål, vil blive opgjort i det monitoreringssystem, som evaluator stiller til rådighed. Projektets mål på brugerniveau og organisationsniveau Mål på brugerniveau For de unge, som har taget ophold i overgangsboligerne er målene følgende: Den unge har fået en mere stabil situation og en relation til bostøttemedarbejderen. Den unge er udredt og har i samarbejde med de professionelle fået udarbejdet en handleplan for, hvordan den unge bedst støttes i at komme ud af hjemløshed og få en hverdag på egne præmisser. Den unge har gennem en målrettet social bostøtte (ICM) opnået basale sociale kompetencer til at kunne bo selv og fastholde egen bolig. De unge har gennem målrettet social støtte (ICM) fået styrket sine ressourcer til at få en hverdag til at fungere samt fået afklaret/styrket sin situation i forhold skole/uddannelse/beskæftigelse. Den unge har i direkte forlængelse af overgangsboligen fået en permanent boligløsning med den rette støtte tilknyttet, hvormed den unges kompetencer, ressourcer og muligheder for at få en tryg hverdag på egne præmisser forsat styrkes. Den unge fastholder sin bolig og er i gang med skole/udannelse, evt. afklarings- eller forberedelsesforløb eller beskæftigelse. Samlede mål for brugergruppen 70 procent af de unge, der får ophold i en overgangsbolig, har efterfølgende en permanent boligløsning. Mål på organisatorisk niveau Indsatsen er forankret i kommunens øvrige indsatser og tilbud til målgruppen af unge hjemløse. Samarbejdet omkring boligdelen med de relevante aktører på området er styrket, og der er sikret det fornødne antal boliger til indsatsen, herunder såvel boliger, der kan anvendes, som overgangsboliger og permanente boliger. 4

5 Der er etableret et godt og forpligtende samarbejde på tværs af de relevante aktører, så de unge sikres en hurtig, målrettet og helhedsorienteret indsats. Gennem den individuelt tilrettelagte bostøtteindsats og samarbejdet mellem bostøttemedarbejder og social myndighedssagsbehandler er der etableret et bæredygtigt samarbejde med den unge. Gennem opholdet i overgangsboligen er der etableret en bæredygtig kontakt til en gruppe unge hjemløse borgere, som det ellers ikke lykkedes kommunerne at få etableret en tilstrækkelig kontakt med. Kommunerne har fået øget viden om anvendelse af særlige boligrettede redskaber i indsatsen til unge hjemløse. Projektets aktiviteter beskrivelse af hvordan målene resultatet nås Nedenstående afsnit er en uddybning af de aktiviteter, der skal igangsættes for at nå målene i indsatsen samt en tidsplan. Fase 1 (3. og 4. kvartal 2015) Forberedelse af afprøvning i samarbejde med de øvrige projektkommuner samt kvalificering af modellen herunder organisering og operationalisering af modellen i Frederiksberg. Aktiviteter i denne fase: Konstituering af styregruppe Ansættelse af bostøttemedarbejder Udarbejdelse af samarbejdsaftale, der beskriver ansvar, arbejdsgange samt beslutningskompetence i forbindelse med visitation, udredning, anvisning til boligen og støtten i overgangsboligerne Kortlægningen af målgruppen, hvem er den mest udsatte gruppe af unge hjemløse Undersøgelse og beskrivelse af, hvordan man få skabt kontakt med den rette gruppe af unge til projektet. Der er fundet de relevante boliger, som kan bruges som overgangsboliger. Boligerne er klar til indflytning Mål på organisatorisk niveau Implementeringsplan er udarbejdet og accepteret samt bredt ledelsesmæssigt godkendt. Vigtige samarbejdspartnere kender til indsatsen, og ved hvordan de kan indstille unge til en overgangsbolig Fase 2 (4. kvartal 2015/primo 1. kvartal 2016-ultimo) 5

6 Afprøvning af model med opstart af borgerforløb Aktiviteter i denne fase Visitation af de første unge til overgangsboligerne Opstart af ICM-forløb i overgangsboligerne Mål på organisatorisk niveau Der er opbakning og kompetencer til at levere støtten efter ICM metoden Samarbejde på tværs af forvaltninger om de unge Der er indgået en forpligtende aftale på tværs af socialområdet og boliganvisningen for at sikre, at de unge, som bor i overgangsboligerne er sikret en permanent boligløsning seks måneder efter, at de er flyttet i en overgangsbolig. Mål på brugerniveau Den unge har fået en mere stabil situation og en relation til bostøttemedarbejderen. Den unge er udredt og har i samarbejde med de professionelle fået udarbejdet en handleplan for, hvordan den unge bedst støttes i at komme ud af hjemløshed og få en hverdag på egne præmisser. Den unge har gennem en målrettet social bostøtte (ICM) opnået basale sociale kompetencer til at kunne bo selv og fastholde egen bolig. De unge har gennem målrettet social støtte fået styrket sine ressourcer til at få en hverdag til at fungere samt fået afklaret/styrket sin situation i forhold skole/uddannelse/beskæftigelse. Efter seks måneders ophold Den unge har i direkte forlængelse af overgangsboligen fået en permanent boligløsning med den rette støtte tilknyttet, hvormed den unges kompetencer, ressourcer og muligheder for at få en tryg hverdag på egne præmisser forsat styrkes. Den unge fastholder sin bolig og er i gang med skole/udannelse, evt. afklarings- eller forberedelsesforløb eller beskæftigelse. De ovenstående mål vil også gøre sig gældende i de øvrige faser. Fase 3 (ultimo 2016) Erfaringsopsamling og kvalificering af model, herunder justeringen af modellen 6

7 Se mål under fase 2 Fase 4 ( kvartal 2018) Videre afprøvning af model samt forberedelse til overgang til drift Se mål under fase 2 Endvidere vil der på organisatorisk niveau skulle udarbejdes og vedtages en plan for, hvordan overgangsboligerne fortsætter i drift. Fase 5 (ultimo 1. kvartal 2018) Evaluering vil foreligge af ekstern evaluator. Der skal foreligges en politisk orienteringen om projektet, og dets resultater. Dokumentation af aktiviteter Aktiviteterne vil blive beskrevet, og der vil blive udarbejdet relevante samarbejdsaftaler. Der vil ligeledes blive forelagt en politisk orientering om projektets aktiviteter og resultater. Projektets ledelse og organisation/proces for modeludvikling og afprøvning Projektets ledelse Projektejer: Socialchef Flemming Nielsen med overordnet ansvar for afprøvning, implementering og kommunens deltagelse i projektet. Projektledelse, staben, Social- sundheds- og arbejdsmarkedsområdet, ansvar for opfølgning og implementering i samarbejde med ledelsen fra herberget Lindevangen og herberget Lærkehøj. Styregruppen Socialchef Flemming Nielsen, daglig leder af herberget Lindevangen Annette Mainz, forstander for Herberget Lindevangen og Lærkehøj Søren Romar, leder for hjemløseteamet og SKP-indsatsen Niels-Henrik Jensen, Ann-Christin Rudy-Sørensen teamchef i Social- og psykiatriteamet, leder af kommunens ungecenter Linda Øvig Bjerg samt projektleder. Projektets organisation Kommunen har, som tidligere nævnt, stillet 8 midlertidige lejligheder til rådighed for at skabe et alternativ til hjemløse mellem 18 og 24 år, som ikke ønsker, eller grundet deres unge alder ikke bør opholde sig på et herberg. Disse lejligheder drives under 110 af herberget Lindevangen, hvis personale yder bostøtte til beboerne. 7

8 Det betyder i praksis, at herberget selv visiterer til disse midlertidige lejligheder (akutboliger). Dette sker i tæt samarbejde med de relevante kommunale samarbejdspartnere, såsom ungecentret, misbrugsbehandlingsstedet mfl. Når en lejlighed bliver ledig, kontakter herbergets personale samarbejdspartnere, som kan indstille unge til boligen. Bostøttepersonalet afgør på grundlag af indstillinger samt samtaler med de unge, hvilke unge, der flytter ind i boligerne. Dette sker på baggrund af de unges behov og deres motivation for at indgå i et bostøtteforløb. Det er planen med etablering af de fem nye midlertidige overgangsboliger, at man vil fastholde denne organisation, så den daglige ledelse af indsatsen ligger ved herberget Lindevangen. For at sikre et tættere samarbejde og sammenspil med myndighed om en koordineret indsats for de unge, som blandt andet har fokus på de unges beskæftigelse og uddannelse, vil kommunens fremskudte sagsbehandling blive knyttet til indsatsen. Den fremskudte sagsbehandling, som er målrettet unge hjemløse, udføres af en sagsbehandler fra henholdsvis social- og beskæftigelsesområdet. De møder de hjemløse, der hvor de er, typisk på herberger, ved udskrivning fra hospitalet og/eller via kommunens hjemløseteam, som laver opsøgende arbejde gaden. Indsatsen fokuserer også på de unge, som lever en skjult tilværelse som sofasovere. Den fremskudte sagsbehandling vil skulle udarbejde 141 handleplaner for de unge i projektet. I denne udredning- og visitationsproces vil der være fokus på målgruppens særlige behov, og at det er den allermest udsatte gruppe af unge hjemløse, som visiteres til overgangsboligerne og den dertilhørende ICM-bostøtte. Indsatsen vil indgå i et tæt samarbejde og dialog med kommunes boliganvisning for at sikre permanente boligløsninger til projektets deltagere, således at de unge kan tilbydes en permanent boligløsning inden for seks måneder. Sammenhæng med ungeprojektet i Hjemløsestrategien ( ) Frederiksberg Kommune er med i den nuværende hjemløsestrategis ungeprojekt, hvor kommunen blandt andet skal implementere samarbejdsmodellen Vejen til uddannelse og beskæftigelse og de evidensbaserede bostøttemetoder ICM og CTI. De unge, som er med i ungeprojektet, visiteres via kommunens Ungekoordinationsudvalg. Dette udvalg understøtter koordinationen af sager, der overgår fra børne- og ungeområdet til voksenområdet. Med ungeprojektet er målgruppen for Ungekoordinationsudvalget udvidet fra år til at gå op til 24 år med ungeprojektet. I udvalget sidder ledelsesrepræsentanter fra børn- og ungeområdet, socialområdet og beskæftigelsesområdet. I forbindelse med ungeprojektet kan både socialområdet, beskæftigelsesområdet, børn- og ungeområdet, misbrugsbehandling og hjemløseområdet indstille unge til projektet. I ungeprojektet er der særligt fokus på at yde bostøtte efter CTI-metoden, da det er forventningen, at flere af de unge, særligt i risikogruppen, vil kunne profitere af et kortere og tidsafgrænset 8

9 bostøtteforløb. Med etableringen af overgangsboliger vil kommunen øge muligheden for at rumme en bredere gruppe af udsatte hjemløse i ungeprojektet, hvor der er behov for at igangsætte et længerevarende bostøtteforløb. Det er forventningen, at de mere udsatte unge hjemløse efter indflytning i en midlertidig lejlighed/overgangsbolig, bedre vil kunne motiveres til at indgå i et samarbejdsforløb med Vejen til Uddannelse og beskæftigelse, og derved på sigt opnå et mere målrettet fokus på uddannelse og beskæftigelse samt fastholde deres bolig. Sikring af boliger i projektet I øjeblikket forhandler Frederiksberg Kommune med alle almene organisationer med afdelinger i kommunen om at forhøje anvisningsprocenten, så den i nogle afdelinger kan være 33 % for at kunne friholde andre. Desuden forhandles om en særboligpulje, hvor kommunen permanent råder over et antal boliger (45), der tilknyttes særlig bostøtte, som afprøvet under kommunens tidligere hjemløseprojekt disse vil kunne benyttes som overgangsboliger. Det forventes, at disse forhandlinger er afsluttet hen over sommeren Kommunalbestyrelsen har i 2012 besluttet, at også almene ungdomsboliger skal omfattes af kommunens anvisningsret dog således, at kun unge, som har et uddannelses- og/eller arbejdsperspektiv indenfor en kortere årrække, anvises til boligerne. Kommunen vil ligeledes prioritere, at de unge der er med i projektet, vil få en permanent boligløsning senest seks måneder efter, at de har taget ophold i den midlertidige overgangsbolig. Forankring af projektet Projektets indsats, som er målrettet udsatte unge hjemløse, vil blive iværksat som en videreudvikling af eksisterende indsatser og strukturer i Frederiksberg Kommune. Idet projektet bidrager til at udvikle organiseringen og indholdet af Frederiksberg Kommunes nuværende indsats målrettet udsatte unge, vil der blive skabt et godt udgangspunkt for at videreføre projektets aktiviteter efter tilskudsperiodens udløb, såfremt at projektet har en positiv effekt. 9

Ansøgning til puljen Forankring og udbredelse af hjemløsestrategien

Ansøgning til puljen Forankring og udbredelse af hjemløsestrategien Ansøgning til puljen Forankring og udbredelse af hjemløsestrategien Generelle oplysninger Projektets/aktivitetens titel Forankring og udvikling af bostøtteindsatsen på Lærkehøj og Lindevangen i Frederiksberg

Læs mere

Midlertidige overgangsboliger med tilknyttet ICM støtte til unge hjemløse borgere: Overordnet modelbeskrivelse

Midlertidige overgangsboliger med tilknyttet ICM støtte til unge hjemløse borgere: Overordnet modelbeskrivelse Midlertidige overgangsboliger med tilknyttet ICM støtte til unge hjemløse borgere: Overordnet modelbeskrivelse I det følgende præsenteres den overordnede model for overgangsboliger til unge hjemløse borgere.

Læs mere

Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse

Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse Kommune Vælg venligst fra listen. Herning Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Ejnar Tang

Læs mere

Samarbejdsmodellen Vejen til uddannelse og beskæftigelse SFI konference 8. december 2015

Samarbejdsmodellen Vejen til uddannelse og beskæftigelse SFI konference 8. december 2015 Samarbejdsmodellen Vejen til uddannelse og beskæftigelse SFI konference 8. december 2015 Samarbejdsmodellen: Hvad, hvem, hvorfor og hvordan Hvad: Formål, omdrejningspunkter og modellens to spor Hvem: Målgruppe(r)

Læs mere

Housing First og bostøttemetoderne

Housing First og bostøttemetoderne Housing First og bostøttemetoderne Opstartsseminar 13. november 2014 Lars Benjaminsen 21-11-2014 1 Disposition Erfaringer fra hjemløsestrategien Hjemløshed i Danmark udvikling, profil og støttebehov Housing

Læs mere

Udbredelse af Hjemløsestrategien

Udbredelse af Hjemløsestrategien Udbredelse af Hjemløsestrategien Opstartsseminar den 13. november 2014 Randers Kommune Hjemløsestrategien 2014-2017 i Randers Består af to projekter: Projektet; Forankring og udbredelse af hjemløsestrategien.

Læs mere

Critical Time intervention (CTI) og Intensive Case Management (ICM) som efterværn

Critical Time intervention (CTI) og Intensive Case Management (ICM) som efterværn Critical Time intervention (CTI) og Intensive Case Management (ICM) som efterværn Blå Kors medarbejderkonference 12. november 2015 Christina Kaldahl og Karin Egholm Antal hjemløse i Danmark 2009-2015 Udvikling

Læs mere

Individual. I alt Community. Case Ma- kontaktska- Løsla- Treatment. nagement. delse (ACT) (ICM)

Individual. I alt Community. Case Ma- kontaktska- Løsla- Treatment. nagement. delse (ACT) (ICM) Bilag 2 Emne Til Kopi til Bilag til byrådsindstilling Aarhus Kommune Den 17. august 2012 I de 8 deltagerkommuner har i alt 1.681 borgere indtil nu været indskrevet i et metodeforløb under Hjemløsestrategien.

Læs mere

Introduktion til kurset CTI på hjemløseområdet

Introduktion til kurset CTI på hjemløseområdet Introduktion til kurset CTI på hjemløseområdet Odense, den 16. og 17. april 2015 Formål med kurset og Kort om udbredelse af hjemløsestrategien 1 Program for CTI - kompetenceudvikling Torsdag den 16.april

Læs mere

Kortlægning af hjemløse i Randers Kommune

Kortlægning af hjemløse i Randers Kommune 1 Kortlægning af hjemløse i Randers Kommune I forbindelse med hjemløsestrategien er der blevet lavet en kortlægning af hjemløse i Randers Kommune. Opsummering og konklusion Overordnet set danner der sig

Læs mere

Karin Holland, Direktør Velfærd og Sundhed. Mail: sskhol@horsens.dk

Karin Holland, Direktør Velfærd og Sundhed. Mail: sskhol@horsens.dk Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Overgangsboliger for unge hjemløse i Horsens Kommune Kommune Vælg venligst fra listen. Horsens Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Karin Holland, Direktør

Læs mere

CTI-manual Trin for trin

CTI-manual Trin for trin CTI-manual Trin for trin CTI-manual. Trin for trin KONTAKT FØR OPSTART AF CTI-FORLØB 3 VISITATION OG UDREDNING 4 KONTAKTFASENS TRE PRIMÆRE FORMÅL 4 FREMGANGSMÅDE 5 TJEKLISTE 7 1. CTI-FASE 7 FREMGANGSMÅDE

Læs mere

CTI baggrund, evidens, målgruppe, kerneelementer, de tre faser, opgaver

CTI baggrund, evidens, målgruppe, kerneelementer, de tre faser, opgaver Modul 2 Dan Hermann Helle Thorning CTI baggrund, evidens, målgruppe, kerneelementer, de tre faser, opgaver 1 2 CTI metoden CTI metoden er en evidensbaseret metode, der er kendetegnet ved et individuelt

Læs mere

Critical Time Intervention (CTI) Konference om udbredelse af Hjemløsestrategien Mandag d. 16. december 2013

Critical Time Intervention (CTI) Konference om udbredelse af Hjemløsestrategien Mandag d. 16. december 2013 Critical Time Intervention (CTI) Konference om udbredelse af Hjemløsestrategien Mandag d. 16. december 2013 CTI helt overordnet En case management-metode som anvendes for at sikre en vellykket overgang

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.21.10 Pulje om bostøtteforløb til hjemløse borgere. Hjemløsestrategien.

Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.21.10 Pulje om bostøtteforløb til hjemløse borgere. Hjemløsestrategien. Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.21.10 Pulje om bostøtteforløb til hjemløse borgere. Hjemløsestrategien. Ansøgning sendes til: Indenrigs- og Socialministeriet, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119

Læs mere

Projektaftale. I Ballerup Kommune har vi for nuværende ikke en sammenhængende og struktureret Indsats på hjemløseområdet.

Projektaftale. I Ballerup Kommune har vi for nuværende ikke en sammenhængende og struktureret Indsats på hjemløseområdet. BALLERUP KOMMUNE Dato: 8. januar 2015 Tlf. dir.: 2069 1278 E-mail: eve@balk.dk Kontakt: Erik Vestergaard Sagsnr.: 27.00.00-P20-1-15 Projektaftale 1. Projektaftale for: En helhedsorienteret hjemløseindsats.

Læs mere

Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010. Frederiksberg Kommunes udsattepolitik

Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010. Frederiksberg Kommunes udsattepolitik Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010 Frederiksberg Kommunes udsattepolitik Forord Frederiksberg Kommunes udsattepolitik har som overordnet mål at sikre, at socialt udsatte medborgere får

Læs mere

TEMAMØDE FSU d. 12.06.2015

TEMAMØDE FSU d. 12.06.2015 TEMAMØDE FSU d. 12.06.2015 Dagsorden Hjemløsestrategien 2009-2013 v. Johnny Friis Hjemløseprojekterne v. Julie Krarup Ungekortlægningens resultater og anbefalinger v. Johnny Friis og Helle Christoffersen

Læs mere

Kortlægning af hjemløse i Randers Kommune

Kortlægning af hjemløse i Randers Kommune 1 Kortlægning af hjemløse i Randers Kommune I forbindelse med hjemløsestrategien er der blevet lavet en kortlægning af hjemløse i Randers Kommune. Opsummering og konklusion Overordnet set danner der sig

Læs mere

Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer

Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer Enhed Center for Økonomiog Tilskudsforvaltning Sagsnr. 2017-5187 Dato 09-06-2017 Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer I det følgende beskrives den indsats, som skal

Læs mere

HJEMLØSESTRATEGI HOVEDRESULTATER FRA EVALUERINGEN

HJEMLØSESTRATEGI HOVEDRESULTATER FRA EVALUERINGEN HJEMLØSESTRATEGI HOVEDRESULTATER FRA EVALUERINGEN HJEMLØSESTRATEGIEN Iværksat i 2008 af partierne bag satspuljen Afsat ca. 500 mio. kr. til programmet i perioden 2009-2013 Formålet var at reducere hjemløsheden

Læs mere

Beskrivelse af CTI-metoden

Beskrivelse af CTI-metoden Beskrivelse af CTI-metoden CTI er en forkortelse for Critical Time Intervention. 1. CTI-metodens målgruppe Socialstyrelsen vurderer, at CTI-metoden er relevant for borgere, der har behov for en intensiv

Læs mere

Projektansøgning: Udbredelse af erfaringer fra Hjemløsestrategien

Projektansøgning: Udbredelse af erfaringer fra Hjemløsestrategien Projektansøgning: Udbredelse af erfaringer fra Hjemløsestrategien Indhold Ansøgt beløb... 1 Projektets formål... 1 Projektets målgruppe... 1 Antal forskellige brugere... 2 Hvordan opgøres antallet af brugere?...

Læs mere

En styrket sammenhængende og helhedsorienteret indsats til unge med særligt fokus på forebyggelse og tidlig indsats.

En styrket sammenhængende og helhedsorienteret indsats til unge med særligt fokus på forebyggelse og tidlig indsats. En styrket sammenhængende og helhedsorienteret indsats til unge med særligt fokus på forebyggelse og tidlig indsats. 1. Projektets formål Projektets formål er, at nedbringe antallet af udsatte unge i Svendborg

Læs mere

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige).

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige). Bilag 2 initiativer på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område Initiativ Sikre sammenhæng i overgange Forankring Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Udfordring Hvad ønsker man at forandre og

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 12 Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet FL konto: 15.75.21.10 Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen. https://tilskudsportal.sm.dk/sider/forside.aspx For yderligere information

Læs mere

SBH ledermøde den 1. november 2014

SBH ledermøde den 1. november 2014 SBH ledermøde den 1. november 2014 2020 mål Udbredelse af Hjemløsestrategien 110 kerneopgaver i implementeringen af Housing First princippet? 2020 mål hjemløse To mål for hjemløseområdet 1) antallet af

Læs mere

PROCES OG FORLØB HJEMLØSESTRATEGIEN 16. NOVEMBER 2010 STATUS FOR HJEMLØSESTRATEGIEN

PROCES OG FORLØB HJEMLØSESTRATEGIEN 16. NOVEMBER 2010 STATUS FOR HJEMLØSESTRATEGIEN PROCES OG FORLØB HJEMLØSESTRATEGIEN 16. NOVEMBER 2010 HJEMMESIDE FOR HJEMLØSESTRATEGIEN WWW.HJEMLOSESTRATEGIEN.RAMBOLL.DK Hjemløsestrategien Overordnet ambition: At reducere hjemløsheden Hjemløsestrategien

Læs mere

Housing First. - en del af Hjemløsestrategien

Housing First. - en del af Hjemløsestrategien Housing First - en del af Hjemløsestrategien Den nationale hjemløsestrategi Satspulje på 500 millioner kr. for perioden 2009-2012 8 kommuner særligt udvalgt (400 millioner) Københavns Kommune (210 millioner)

Læs mere

Orientering om forankring af Skovpark Kollegiet

Orientering om forankring af Skovpark Kollegiet Punkt 10. Orientering om forankring af Skovpark Kollegiet 2016-004698 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering, At nedenstående er status og udgangspunkt

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 233 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning SOU samråd U om hjemløse Dato / tid 26. januar

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Til Socialministeriet. Sagsnr Ansøgning om brug af strategimidler i 2013

Til Socialministeriet. Sagsnr Ansøgning om brug af strategimidler i 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer Til Socialministeriet Ansøgning om brug af strategimidler i 2013 Københavns Kommune og Socialministeriet drøftede på et møde d. 11. april

Læs mere

ROLLER I PROJEKT OVER- GANG FRA BARN TIL VOKSEN

ROLLER I PROJEKT OVER- GANG FRA BARN TIL VOKSEN ROLLER I PROJEKT OVER- GANG FRA BARN TIL VOKSEN Dato 29.06.2012 Til Fra Projektkommuner i projekt unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Socialstyrelsen og Rambøll Management 1.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen midlertidige overgangsboliger for unge hjemløse Ansøgningsfrist d. 1. juni 2015 kl. 12.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen midlertidige overgangsboliger for unge hjemløse Ansøgningsfrist d. 1. juni 2015 kl. 12. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen midlertidige overgangsboliger for unge hjemløse 15.75.21.45 Ansøgningsfrist d. 1. juni 2015

Læs mere

Frederiksberg Kommunes Udsatteplan Plan for udvikling af indsatser for byens udsatte voksne borgere

Frederiksberg Kommunes Udsatteplan Plan for udvikling af indsatser for byens udsatte voksne borgere Frederiksberg Kommunes Udsatteplan 2018-2021 Plan for udvikling af indsatser for byens udsatte voksne borgere Maj 2017 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...3 1.1 Rammen for udsatteplanen...3 1.2 Målgrupper

Læs mere

Inspirationskatalog HJEMLØSHED. Fakta om hjemløse i Danmark. Indhold. Juni 2015. KKR Hovedstaden

Inspirationskatalog HJEMLØSHED. Fakta om hjemløse i Danmark. Indhold. Juni 2015. KKR Hovedstaden Juni 2015 KKR Hovedstaden Inspirationskatalog HJEMLØSHED Den 18. maj 2015 afholdte Høje-Taastrup Kommune på vegne af KKR Hovedstaden en konference om hjemløshed. Temaet hjemløshed er et af i alt fem fokusområder,

Læs mere

Nye tilbud til hjemløse og socialt udsatte i forlængelse af hjemløseplanen

Nye tilbud til hjemløse og socialt udsatte i forlængelse af hjemløseplanen Nye tilbud til hjemløse og socialt udsatte i forlængelse af hjemløseplanen 22. Nye tilbud til hjemløse og socialt udsatte i forlængelse af hjemløseplanen Socialudvalget godkendte, at der for de afsatte

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

at Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold ikke i tilstrækkelig

at Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold ikke i tilstrækkelig Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forholds redegørelse

Læs mere

Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet ( )

Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet ( ) KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet (2012-2013) Socialudvalget

Læs mere

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrkelse af myndighedsområdet dækker over såvel en styrket udredningskapacitet som en styrket myndighedsindsats. Indsatserne er beskrevet

Læs mere

Vejen til uddannelse og beskæftigelse

Vejen til uddannelse og beskæftigelse Vejen til uddannelse og beskæftigelse - for udsatte unge mellem 15 og 23 år Til beslutningstagere i kommuner 1 Vejen til uddannelse og beskæftigelse for anbragte udsatte unge og tidligere mellem anbragte

Læs mere

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution.

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution. Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 5 Offentligt Samrådsspørgsmål F Vil ministeren redegøre for de foreløbige resultater for projektet Exit Prostitution, herunder hvor mange af

Læs mere

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 335 Offentligt Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Anledning Besvarelse af SOU Samrådsspørgsmål O Dato / tid

Læs mere

Housing First og unge hjemløse i en aarhusiansk sammenhæng

Housing First og unge hjemløse i en aarhusiansk sammenhæng Housing First og unge hjemløse i en aarhusiansk sammenhæng Opstartsseminar Århus, 14. april, 2015 Lars Benjaminsen 15-04-2015 1 Disposition Udvikling i hjemløshed og i hjemløshed blandt unge i Danmark

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Projekt Åben Dialog Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Ballerup Navn på tilskudsansvarlig Skriv navnet på

Læs mere

Bilag 2: Uddybende beskrivelse af indsatserne under Frederiksberg Kommunes hjemløseplan

Bilag 2: Uddybende beskrivelse af indsatserne under Frederiksberg Kommunes hjemløseplan Bilag 2: Uddybende beskrivelse af indsatserne under Frederiksberg Kommunes hjemløseplan Nedenstående er en uddybende beskrivelse af forløb for de hjemløse, der har taget ophold i boliger etableret under

Læs mere

NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017

NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 NOTAT Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 Børn og Velfærd vil hvert kvartal i en periode fremover fremlægge en status over det specialiserede

Læs mere

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE Forord Store forandringer. Store udfordringer. Men også nye og store muligheder for at hjælpe vores mest udsatte

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson ordning efter Servicelovens 99 Servicelovens 99 paragraffens ordlyd Kommunen sørger for tilbud om en støtte- og kontaktperson til personer med

Læs mere

EN STYRKET SAMMENHÆNGENDE OG HELHEDSORIENTERET INDSATS MOD HJEMLØSHED BLANDT UNGE, MED SÆRIGT FOKUS PÅ FOREBYGGELSE OG TIDLIG INDSATS UNGEPROJEKTET

EN STYRKET SAMMENHÆNGENDE OG HELHEDSORIENTERET INDSATS MOD HJEMLØSHED BLANDT UNGE, MED SÆRIGT FOKUS PÅ FOREBYGGELSE OG TIDLIG INDSATS UNGEPROJEKTET EN STYRKET SAMMENHÆNGENDE OG HELHEDSORIENTERET INDSATS MOD HJEMLØSHED BLANDT UNGE, MED SÆRIGT FOKUS PÅ FOREBYGGELSE OG TIDLIG INDSATS UNGEPROJEKTET Periode for midtvejsevaluering 2014 2016 MIDTVEJSEVALUERING

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune.

Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune. Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune. Indledning Denne undersøgelse har til formål at give en kort sammenfatning af kortlægningen omhandlende unge hjemløse i alderen 17-24 år

Læs mere

Projektansøgning Forankring af hjemløsestrategien Ansøgning til Social-, Børne- og Integrationsministeriet med deadline d. 20.

Projektansøgning Forankring af hjemløsestrategien Ansøgning til Social-, Børne- og Integrationsministeriet med deadline d. 20. SOCIAL OG SUNDHED Dato: 18. februar 2014 Tlf. dir.: 4477 2748 E-mail: mwp@balk.dk Kontakt: Maria Winther Sagsnr: 2014-2992 Dok.nr: 2014-22645 Projektansøgning Forankring af hjemløsestrategien Ansøgning

Læs mere

EFTERVÆRN STØTTE TIL TIDLIGERE ANBRAGTE UNGE PÅ VEJ MOD VOKSENLIVET. Ida Hammen, SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, København

EFTERVÆRN STØTTE TIL TIDLIGERE ANBRAGTE UNGE PÅ VEJ MOD VOKSENLIVET. Ida Hammen, SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, København EFTERVÆRN STØTTE TIL TIDLIGERE ANBRAGTE UNGE PÅ VEJ MOD VOKSENLIVET Ida Hammen, SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, København Lige Muligheder Formål: At udsatte børn og unge på lige fod med

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Sociale Forhold og Beskæftigelse. Aarhus Kommunes Hjemløseplan 2009-2013

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Sociale Forhold og Beskæftigelse. Aarhus Kommunes Hjemløseplan 2009-2013 Aarhus Kommunes Hjemløseplan 2009-2013 4 målsætninger som skal følges Ingen borgere skal leve et liv på gaden Unge bør ikke opholde sig på forsorgshjem Ophold på forsorgshjem bør ikke vare mere end 3-4

Læs mere

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger August 2017 RAPPORT Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Hjemløsekoordinationsskemaet

Hjemløsekoordinationsskemaet Projekt Bedre kvalitet i arbejdet med hjemløse Hjemløsekoordinationsskemaet Denne udgave af hjemløsekoordinationsskemaet blev udviklet under projektet, men blev ikke taget i brug, da det blev besluttet

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

Status for Mål og Midler Voksenhandicapområdet

Status for Mål og Midler Voksenhandicapområdet Fokusområder i 2014 Status Mål forventes at blive realiseret Mål forventes at blive delvist realiseret Mål forventes ikke at blive realiseret Fokusområde Organisation Politikområdet voksenhandicap består

Læs mere

Hjemløshed i Danmark 2017

Hjemløshed i Danmark 2017 Hjemløshed i Danmark 2017 Hjemløsheden stiger fortsat Fra 6.138 personer i 2015 til 6.635 personer i 2017. Andelen af hjemløse kvinder er steget Procentandel af kvinder, særskilt for aldersgrupper Alder

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbud - beskyttet beskæftigelse. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for dagtilbud - beskyttet beskæftigelse. Høringsmateriale juni 2015 9 Kvalitetsstandard for dagtilbud - beskyttet beskæftigelse Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen)

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Udredning og plan Indledning Denne målgrupperapport viser, hvordan der er et for borgerne i metodeforløbet ved den seneste indberetning. For hvert spørgsmål i

Læs mere

Critical Time Intervention (CTI)

Critical Time Intervention (CTI) Critical Time Intervention (CTI) VISO-konferencen 2016 Mogens Holm Sørensen og Gráinne Stevenson, Socialstyrelsen Hvorfor bruge CTI? Critical Time Intervention Fokus på borgerens behov for støtte i en

Læs mere

Puljen: Afprøvning af fremtidens velfærdsteknologiske løsninger. Ét projektsamarbejde 9 projekter med lokal forankring!

Puljen: Afprøvning af fremtidens velfærdsteknologiske løsninger. Ét projektsamarbejde 9 projekter med lokal forankring! Puljen: Afprøvning af fremtidens velfærdsteknologiske løsninger Digitaliseringsstyrelsen støtter projektet med 1,5 mio. kr. Ét projektsamarbejde 9 projekter med lokal forankring! Projektets vigtigste milepæl

Læs mere

Critical Time Intervention (CTI) Manual

Critical Time Intervention (CTI) Manual Critical Time Intervention (CTI) Manual Marts 2015 1 Denne manual for den sociale metode Critical Time Intervention (CTI) er udarbejdet som del af implementeringen og forankringen af Hjemløsestrategiens

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Vejledningsmateriale til ansøgning om støtte fra puljen En styrket sammenhængende og helhedsorienteret indsats til unge med særligt fokus

Læs mere

Socialministeriet Tilskudsadministration Holmens Kanal 22 1060 København K

Socialministeriet Tilskudsadministration Holmens Kanal 22 1060 København K Socialministeriet Tilskudsadministration Holmens Kanal 22 1060 København K Ansøgningsfrist 1. oktober 2007 1Ansøgers navn, adresse, postnr. og tlf.nr. Svendborg kommune Socialfagligt Team Svinget 14 5700

Læs mere

BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION. Socialt Udviklingscenter SUS

BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION. Socialt Udviklingscenter SUS BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION Socialt Udviklingscenter SUS TOVHOLDERFUNKTION (ET BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL) Socialt Udviklingscenter SUS, 2014 Udarbejdet for Socialstyrelsen www.sus.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 2 Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau.

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Familiens Hus Unge ledige kvinder med nuværende eller kommende forældrerolle, styrkes ved en helhedsorienteret ind i uddannelse eller beskæftigelse.

Familiens Hus Unge ledige kvinder med nuværende eller kommende forældrerolle, styrkes ved en helhedsorienteret ind i uddannelse eller beskæftigelse. Oversigt over eksisterende samarbejder mellem Jobcenter Esbjerg og andre forvaltninger ved Esbjerg Kommune. Direktørområde Kort beskrivelse af samarbejdet Projekt styrket helhedsindsats for unge. Under

Læs mere

Opfølgning på psykiatripolitikken

Opfølgning på psykiatripolitikken Opfølgning på psykiatripolitikken Projektet er gennemført i henhold til tidsplan og milepæle. Projektet gennemføres planmæssigt og milepæle opnås - dog kan der være ikke-kritiske forskydninger i tidsplanen.

Læs mere

U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E

U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Lyngby-Taarbæk Kommune har som en af de første kommuner i landet

Læs mere

Hvordan kan resultaterne fra Hjemløsestrategien, være med til at føre os frem til regeringens sociale 2020-mål. Karin Egholm, konsulent Maj 2015

Hvordan kan resultaterne fra Hjemløsestrategien, være med til at føre os frem til regeringens sociale 2020-mål. Karin Egholm, konsulent Maj 2015 Hvordan kan resultaterne fra Hjemløsestrategien, være med til at føre os frem til regeringens sociale 2020-mål Karin Egholm, konsulent Maj 2015 Opdrag til oplæg De politiske 2020 mål på hjemløseområdet

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 27. maj 2014

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 27. maj 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 27. maj 2014 Styrket og inkluderende indsats mod hjemløshed 1. Resume I perioden fra 2009

Læs mere

Tabel 1: Oversigt over nuværende og allerede implementerede indsatser i projektperioden 2009-2013

Tabel 1: Oversigt over nuværende og allerede implementerede indsatser i projektperioden 2009-2013 Notat Emne Bilag 1. Oversigt over Hjemløseplanens samlede indsatser 2009-2013 Til Kopi til Den 8. maj 2013 Aarhus Kommune Tabel 1 nedenfor viser, hvilke indsatser, der har været etableret i projektperioden.

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2.1 - Bilag: Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52, Sundhedsområdet 2017 DokumentID: 5176018 Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52 Sundhedsområdet 2017

Læs mere

U 18: Fælles inddragelse af unge og deres forældre for et aktiv liv uden misbrug.

U 18: Fælles inddragelse af unge og deres forældre for et aktiv liv uden misbrug. Ansøgning Projektets/aktivitetens titel U 18: Fælles inddragelse af unge og deres forældre for et aktiv liv uden misbrug. Kommune Vælg venligst fra listen. Hjørring Ansøger type Kommune Navn og e-mail

Læs mere

Orientering: Status ift. strategi for socialt udsatte grønlændere

Orientering: Status ift. strategi for socialt udsatte grønlændere Punkt 3. Orientering: Status ift. strategi for socialt udsatte grønlændere 2015-011369 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering At nedenstående er

Læs mere

Kvalitetsstandard Botilbud 110

Kvalitetsstandard Botilbud 110 Kvalitetsstandard Botilbud 110 Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 110: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller

Læs mere

Projektbeskrivelse. Strategien for udsatte grønlændere Aalborg Kommune

Projektbeskrivelse. Strategien for udsatte grønlændere Aalborg Kommune #BREVFLET# Projektbeskrivelse Strategien for udsatte grønlændere Aalborg Kommune 1. Formål og baggrund I Aalborg kommune er der fra kommunal og de frivillige/private aktørers side bred enighed om, at projektets

Læs mere

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg unge lejlighederne tilbuddet M unge Udarbejdet i August 2014 Grafisk design Tryk lindevangen Ida Weinholt og Max Wettendorff bostøttemedarbejdere

Læs mere

Det kan være borgere med misbrugsproblemer, kriminalitet og hjemløshed. Og det handler om unge, der har problemer med at gennemføre en uddannelse.

Det kan være borgere med misbrugsproblemer, kriminalitet og hjemløshed. Og det handler om unge, der har problemer med at gennemføre en uddannelse. Forord Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens mission er at skabe et godt hverdagsliv for alle borgere i Aalborg Kommune. Det drejer sig blandt andet om at gøre en særlig indsats for borgere med svære

Læs mere

Ansøgning om støtte til projekt Avancementsmentor Opfølgning på undersøgelsen "Små skridt - store forandringer" (Socialministeriets j.nr.

Ansøgning om støtte til projekt Avancementsmentor Opfølgning på undersøgelsen Små skridt - store forandringer (Socialministeriets j.nr. Dato: 10-10-2006 Sagsnr.: 313706 Dok.nr.: 1885253 Ansøgning om støtte til projekt Avancementsmentor Opfølgning på undersøgelsen "Små skridt - store forandringer" (Socialministeriets j.nr. 8411-0018) 1.

Læs mere

Hjemløsestrategiens omfang

Hjemløsestrategiens omfang Vedrørende: Notat med svar på spørgsmål vedrørende hjemløse i Randers Sagsnavn: Lone Donbæk Jensen, Beboerlisten, vedrørende hjemløse i Randers (Møde 30. september 2013) Sagsnummer: 00.01.00-G01-53-13

Læs mere

Critical Time Intervention (CTI) Manual

Critical Time Intervention (CTI) Manual Critical Time Intervention (CTI) Manual Indhold 1. Indledning... 4 2. Housing First en helhedsorienteret tilgang... 4 2.1 Housing First-tilgangens værdigrundlag... 5 2.2 Mindshift fra boligparathed til

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR SEL 85 HJEMLØSE OG UDSÆTTELSESTRUEDE BORGERE I HEDENSTED KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR SEL 85 HJEMLØSE OG UDSÆTTELSESTRUEDE BORGERE I HEDENSTED KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR SEL 85 HJEMLØSE OG UDSÆTTELSESTRUEDE BORGERE I HEDENSTED KOMMUNE Godkendt af Udvalget for beskæftigelse Hedensted Kommune 2017 Kvalitetsstandard for SEL 85 indsats i Rusmiddelcenter

Læs mere

Afrapportering. Sammenhængende indsats på boligområdet i Aalborg Kommune

Afrapportering. Sammenhængende indsats på boligområdet i Aalborg Kommune Afrapportering Sammenhængende indsats på boligområdet i Aalborg Kommune 1 Baggrund Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen oplever i flere sammenhænge tiltagende udfordringer med at boligplacere en række

Læs mere

Opfordring til landets kommuner forebyggelse på ældreområdet

Opfordring til landets kommuner forebyggelse på ældreområdet Opfordring til landets kommuner forebyggelse på ældreområdet Socialstyrelsen har fra efteråret 2013 brug for 2-3 indsatskommuner, der ønsker at medvirke i afprøvning og evaluering af en række metoder og

Læs mere

Ansøgning. Navn og adresse på tilskudsansvarlig. Organisationens navn og CVR-nummer. Projektets/aktivitetens titel. Kommune.

Ansøgning. Navn og  adresse på tilskudsansvarlig. Organisationens navn og CVR-nummer. Projektets/aktivitetens titel. Kommune. Ansøgning Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Skriv navn og e-mail adresse for den tilskudsansvarlige i projektet. Steen Bo Pedersen, gu63@sof.kk.dk. OBS: Efter aftale med Puljestyring d. 20. februar

Læs mere

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering Ved Thomas Antkowiak-Schødt Baggrund for håndbogen Et af fire delprojekter i projekt Rehabilitering på ældreområdet: Afprøvning af model for rehabilitering

Læs mere