En styrket sammenhængende og helhedsorienteret indsats til unge med særligt fokus på forebyggelse og tidlig indsats.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En styrket sammenhængende og helhedsorienteret indsats til unge med særligt fokus på forebyggelse og tidlig indsats."

Transkript

1 En styrket sammenhængende og helhedsorienteret indsats til unge med særligt fokus på forebyggelse og tidlig indsats. 1. Projektets formål Projektets formål er, at nedbringe antallet af udsatte unge i Svendborg Kommune, der er i risiko for eller er blevet hjemløse med henblik på, at flest mulig unge opnår uddannelse og beskæftigelse. Delformål 1 At afprøve bostøttemetoderne ICM og CTI i forhold til unge årige med henblik på at opnå størst mulig effekt i form af en stabil boligsituation. Delformål 2 At målrette og styrke den helhedsorienterede og sammenhængende indsats om den enkelte unge med udgangspunkt i samarbejdsmodellen Vejen til Uddannelse og beskæftigelse, og på basis af den nyoprettede Ungekontakt i Svendborg så flest mulig opnår uddannelse og beskæftigelse. Delformål 3 At forebygge risiko for hjemløshed ved at etablere kontakten til den unge inden problemerne bliver for omfattende for den unge. Svendborg Kommune har med sigte på at styrke sammenhæng og helhed i indsatsen i forhold til unge i alderen år besluttet, at etablere Ungekontakten med opstart i juni Ungekontakten samler medarbejdere og kompetence fra myndighedsområderne i familieafdelingen (BU), voksensocialområdet, Jobcentret samt rådgivende og støttende indsatser forankret i UU Sydfyn, SSP, Ungdomsrådgivningen m.fl. får til huse i samme bygning Fokus for Ungekontakten er, at flere unge skal gennemføre en uddannelse og opnå mulighed for beskæftigelse og en selvstændig voksentilværelse. Der er således et meget stærkt politisk og organisatorisk fokus på at sikre helhedsorienterede, sammenhængende og målrettede indsatser i forhold til udsatte unge i Svendborg. 2. Projektets målgruppe Målgruppen for projektet er unge mellem 17 og 24 år som er hjemløse eller er i overhængende risiko for at blive det. Det vil typisk være unge der udover hjemløshed eller en usikker boligsituation, meget ofte er belastet i forhold til andre sociale problemer end den manglende tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse. Det er unge som ikke formår at sætte struktur på deres hverdag, således de opnår en stabil døgnrytme. De har svært ved at gennemskue hvilke myndigheder der skal kontaktes. De har vanskeligt ved at sætte handling på de mål de har sat og har måske ikke lært at prioriterer dagen. De har brug for at en målrettet støtte for at opnå stabilitet i spisevaner og andre daglige rutiner som rengøring, vask og egen hygiejne. De har udfordringer ift betaling af regninger og prioriterer 1

2 indkøb. De har ringe muligheder for sparring/støtte på de udfordringer de møder i hverdagen, således de får mulighed for at dele oplevelser og få tilbagemelding på hvordan de har håndteret situationen i deres nuværende netværk. I 2013 var der på Forsorgscenter Sydfyn 11 unge i alderen år der havde ophold. Derudover havde 2 unge i målgruppen i 2013 ophold på andre forsorgscentre i landet. SFI har oplyst, at Svendborg Kommune i forbindelse med hjemløsetællingen uge 6 i 2013 havde 8 unge i alderen op til 24 år, der var hjemløse. I alt havde Svendborg kommune i tællingen i hjemløse. Unge udgjorde således ¼ af det samlede antal registrerede hjemløse i tællingen. Sand Sydfyn oplyser i juni, at de aktuelt estimerer antallet af unge der enten er hjemløse eller i risiko herfor i Svendborg Kommune til at være unge. Jobcenter Svendborg estimerer aktuelt, at der er unge i alderen år som Jobcentret har kontakt med, der er i risikozonen for hjemløshed. Dette omfatter bl.a. en gruppe af unge sofasovere mv. Jobcenter Svendborg har på baggrund af Jobindsats.dk opgjort nedenstående i relation til karakteristik af unge i alderen år bosat i Svendborg Kommune (april 2014) som Jobcentret har kontakt til: Alder Antal Antal uddannelsesparate aktivitetsparate år år I 2013 modtog 123 unge Svendborgborgere i alderen år behandling for stofmisbrug. I 2013 havde årige Svendborgborgere i alt ambulante og stationære kontakter i den regionale behandlingspsykiatri. I juni 2014 var der i Svendborg Kommune 15 anbragte 17-årige og 91 unge der modtog efterværn. Ud af de 91 i efterværn var de 17 anbragte. 3. Antal forskellige brugere Det forventes, at projektet omfatter 8 borgere pr. projektår. Køn På baggrund af en meget ensidig kønsfordeling blandt unge der i 2013 har haft ophold på forsorgscenter Sydfyn, vil projektet have et særligt fokus på at være undersøgende i forhold til omfanget og karakteren af hjemløshed eller risici herfor blandt unge kvinder i alderen år. I 2

3 2013 var næsten alle i aldersgruppen, der anvendte Forsorgscenter Sydfyn yngre mænd. Af de 11 unge i målgruppen, der i 2013 anvendte Forsorgscenter Sydfyn, var de 10 mænd og 1 kvinde. Vi har en formodning om, at der reelt er flere yngre kvinder i målgruppen, der er i risiko for eller er i en regulær hjemløshedssituation end ovenstående fordeling antyder. Denne formodning har fået understøttes af oplysninger fra forsorgshjemmet Østervang i Århus. En aktuel undersøgelse af belastningsgraden blandt indskrevne kvinder og mænd på Østervang på basis af brugernes selvrapporterede data har vist, at kvinder på Østervang generelt var mere belastede ved indskrivning end mænd. Der vil bl.a. blive samarbejdet med Sand Sydfyn om dette. 4. Hvordan opgøres antallet af brugere? Antallet af brugere i forhold til bostøtteindsatserne sker via fagsystem på Forsorgscenter Sydfyn, hvori der oprettes en særskilt gruppe. 5. Mål på brugerniveau Det forventes, at 90% af de brugere der modtager ICM eller CTI vil opnå en stabil boligsituation. En stabil boligsituation karakteriseres ved Man har egen bolig eller formel ret til bo i en bolig sammen med andre. Man har grundlæggende forudsætninger for at fastholde boligen. 6. Hidtidige erfaringer Individuel Case Management og Critical Time Intervention Som en del af Socialministeriet udmøntning af Hjemløsestrategien blev Svendborg Kommune udvalgt til at afprøve metoden Individuel Case Management (ICM) i forbindelse med socialt udsatte borgere. På Forsorgscenter Sydfyn i udslusningsindsatsen arbejdes der med Critical Time Intervention (CTI) metoden, dog med en gennemsnitlig forløbsvarighed på ca. 1 år. Begge metoder har vist sig at være meget effektfulde og har medført gode resultater både ift. Opnåelse af stabil boligsituation og opstart på uddannelse eller beskæftigelse. ICM metoden har vist, at ud af de 11 borgere som blev tilknyttet projektet, opnåede 9 etablering i egen bolig. Af de resterende 2 projektdeltagere fraflyttede 1 kommunen. 6 opnåede desuden opstart på uddannelse eller beskæftigelse/aktivering. En borger er på pension. 3

4 I perioden fra 2011 og frem har 23 beboere være omfattet af udslusning i egen bolig efter CTI metoden. 21 af 23 har opnået en stabil boligsituation efter udflytning fra Forsorgscenter Sydfyn og 12 har opnået tilknytning til arbejdsmarked eller er kommet i uddannelse. 1 er på sygedagpenge. 4 var inden udflytning tilkendt pension. Erfaringer med ICM 1. I projektperioden er det lykkedes at finde boliger til deltagerne og fastholde dem i egen bolig. 2. ICM -metoden rummer mulighed for at rumme en tungere målgruppe, end den traditionelle bostøtteordning gør. 3. Erfaringen er, at bostøttemedarbejderens koordinerende funktion (ICM) i forhold til at klarlægge rollefordelingen blandt samarbejdsparter er af væsentlig betydning. ICM funktionen har derfor vist sig at være tidsbesparende og ressourcebesparende for samarbejdsparter. 4. ICM-metodens fokus på bostøttemedarbejderens rolle som borgerens fortaler har skabt øget gensidig forståelse og rummelighed hos borgeren og samarbejdspartnere som eksempelvis myndighedssagsbehandler, læge, misbrugsbehandler m.m. Dette er med til at skabe en bedre dialog og dermed større tillid mellem parterne. 5. ICM metoden har vist sig også at have en konfliktdæmpende effekt i kontakten mellem boger og offentlige myndigheder. Erfaringer med CTI 1. CTI metoden skaber mulighed for stor udvikling hos borgeren. Ved den målrettede og tætte kontakt i opstarten er erfaringen at borgeren opnår den nødvendige tryghed i overgangen fra botilbud til egen bolig. Trygheden giver mulighed for at borgeren holder fast i planen for den gode udflytning. 2. Borgeren opnår via massiv støtte at få skabt sig et hjem og en hverdag med indhold, således at de belastninger som skabte hjemløsheden bliver håndteret hensigtsmæssigt. 3. Når der sker tæt opfølgning ift. opstart af uddannelse eller beskæftigelse efter udflytning er der meget større chance for at det lykkedes for borgeren at fastholde ønsket om uddannelse eller beskæftigelse. Det har stor betydning at CTI-medarbejderen er tæt på i denne periode og påtager sig den koordinerende funktion, da det kan være vanskeligt for borgeren at opfylde og fastholde de krav der stilles. 4. Kontakten slippes langsomt og altid med respekt for borgerens behov. Ved tilbagefald har det afgørende betydning, at kontakten hurtigt kan øges i en periode. 5. Erfaringen er, at det i langt de fleste udflytninger med denne støtte lykkes for borgeren at fastholde en stabil boligsituation og få opstartet uddannelse eller beskæftigelse. Erfaringer med Vejen til uddannelse og beskæftigelse Svendborg Kommune arbejder ikke systematisk med metoden Vejen til uddannelse og beskæftigelse i øjeblikket. Men vi anvender en række af elementerne i det daglige arbejde. Fx at unge-sagsbehandlerne i Familieafdelingen er koordinatorer ift. den unges private og professionelle netværk, herunder samarbejde med UU-vejlederne, anbringelsessted, uddannelsesinstitution mv. Der arbejdes ligeledes systematisk med fokus på inddragelse af den unges private netværk i den 4

5 unges overgang til en selvstændig voksentilværelse. Der afholdes løbende netværksmøder hver måned for målgruppen med henblik på at sikre en helhedsorienteret koordinerende indsats omkring den unge. I forbindelse med etableringen af Ungekontakten er det hensigten at styrke samarbejdet på tværs af afdelinger yderligere bl.a. ift. målgruppen af anbragte unge. 7. Dokumentation for opnåelse af målene/resultaterne Projektet vil benytte udredningsværktøjet Udredning og Plan som er afprøvet via Hjemløsestrategien. Redskabet giver mulighed for en struktureret udredning af den unges behov og efterfølgende planlægning af indsatsen. Den unge får på denne måde en meget aktiv andel i egen udvikling ift det videre forløb. Via opfølgning på planen skabes der mulighed for en konkret måling af opsatte mål for den unge efterfølgende. Forsorgscenter Sydfyn er i samarbejde med andre forsorgshjem i DK pt. i gang med en proces i forhold til at anvende dokumentations og resultatmålingssystemet ASI Forsorg på borgerniveau. I forhold til opnåelse af resultater i relation til uddannelse og beskæftigelse anvendes jobcentrets dokumentationssystem med systematisk opfølgning på udvikling og effekt for samtlige unge omfattet af projektet. 8. Aktiviteter og tidsplan Fase 1 Efterår 2014-vinter 2014/2015 Rekruttering af projekt-/bostøttemedarbejder Etablering af projektorganisation Dialogmøde 1 med unge i målgruppen om unge og hjemløshed på Sydfyn. Afholdes i samarbejde med Sand Sydfyn. Mål: Sparring og viden samt input til forandringsworkshop Afholdelse af forandringsworkshop med deltagelse af alle involverede og væsentlige interessenter. Heldagsmøde med proceskonsulent. Mål: Operationalisering af samarbejdsmodel i henhold til Vejen til Uddannelse og beskæftigelse og opstilling af forandringsmodel. Samlet analyse af hjemløshed og risiko for hjemløshed blandt unge på Sydfyn Fase 2 Forår vinter 2015/2016 Igangsætning af selve projektmodellen herunder opstart af ungeforløb. 5

6 Temaeftermiddag med ekspertoplæg. Fokus på ungdomskultur blandt udsatte unge. Deltagere: Projektinvolverede medarbejdere, interessenter, styregruppe, følgegruppe mv. Dialogmøde 2 med unge i målgruppen om unge og hjemløshed på Sydfyn. Afholdes i samarbejde med Sand Sydfyn. Mål: Sparring og viden samt input til justering/videreudvikling af projektmodel. Projektmodelworkshop efterår/vinter Mål: justering/videreudvikling af samlet projektmodel. Fase 3 Forår efterår 2017 Afprøvning af tilpasset og kvalificeret projektmodel Temaeftermiddag med ekspertoplæg. Fokus på ungdomskultur blandt udsatte unge. Deltagere: Projektinvolverede medarbejdere, interessenter, styregruppe, følgegruppe mv. Formidle ny viden og erfaring omkring samarbejdsmodellen til relevante samarbejdspartnere Afklaring ift. mulig implementeringsplan af samarbejdsmodellen, herunder muligheder og udfordringer ved modellen Fase 4 Vinter 2017 Afklaring og afslutning af projektperioden Formidle ny viden og erfaring omkring samarbejdsmodellen til samarbejdspartnere Evaluering Samarbejdsmodel Koordinerende sagsbehandlere - forankret i Jobcentrets Ungeteam og del af Ungekontakten. Der udpeges en specialiseret kontaktperson for projektet i Jobcentrets Ungeteam med dybtgående viden om projektet, samarbejdsmodel og metoder. Tovholder projektmedarbejder ansat på Forsorgscenter Sydfyn. Projektmedarbejderen er bostøtte som har den særlige kontakt til den unge. Kontakten skal være fleksibel ift. tidspunkt, omfang og varighed. Det er vigtigt, at der er stort fokus på den unges behov og at den unge er medansvarlig for den ønskede forandring. Spottere personer blandt samarbejdsparter som har et særligt ansvar for at være opmærksom på at spotte unge i risikogruppen eller formidle viden til andre om muligheden for denne særlige indsats. Spotterfunktion er særligt vigtig blandt nedenstående: Ungekontakten Svendborg (Jobcentret, Familieafdelingen, Socialafdelingen, UU, Borgerservice) 6

7 SKP medarbejdere SSP konsulenter Sand Sydfyn Misbrugsbehandling for unge Erhvervsforskole EUD Sydfyn Spotter tager kontakt til Tovholderen. Hvis der er muligt kan spotteren være brobyggende i kontakten mellem den unge og tovholderen. Det vurderes i hvert enkelt tilfælde om spotteren er en ressourceperson i den unges netværk, hvor kontakten skal fastholdes under selve indsatsen. Når der er skabt en kontakt til den unge kontaktes den koordinerende sagsbehandler fra Ungekontakten. Opgave fordeling Koordinerende sagsbehandler i Jobcentret har det primære ansvar for alt hvad der vedrører uddannelse og beskæftigelse. Alle aktivitetsparate vil få en koordinerende sagsbehandler forankret i Jobcentrets Ungeteam Tovholder har det primære ansvar for at koordinere opgaverne, styrke den unge i arbejdet med at opnå en stabil boligsituation og være støttende ift. uddannelse og beskæftigelse. Fokuspunkter for forløb 1. Arbejde målrettet med at finde en relevant bolig (kollegium værelse, lejlighed eller anden relevant bolig) 2. Begynde afklaring af uddannelse og beskæftigelse muligheder. 3. Afklare om der er andre forhindringer eller udfordringer for den unge, herunder misbrug eller fysiske/psykiske belastninger 4. Indflytning i bolig 5. Arbejde med fokus på at gøre boligsituationen stabil med særligt fokus på kost, økonomi og hygiejne, her under egen hygiejne og hygiejne/rengøring i boligen. 6. Fortsætte afklaring og evt. opstart i uddannelse eller beskæftigelse. 7

8 Netværksmøder Brugerniveau Den unge, spotter og tovholder Den unge, koordinerende sagsbehandler og tovholder Den unge, relevante samarbejdspartnere og tovholder Den unge, relevant netværk og tovholder Møderne afholdes med respekt for den unges behov. Organisationsniveau Netværksmøde med spotter, tovholder og projektleder 4 gange årligt Netværksmøde med koordinerende sagsbehandler, tovholder og projektleder 4 gange årligt Styregruppemøde 4 gange årligt Ved behov øges mødefrekvensen. 9. Organisation og ledelse Projektejer Finn Boye, afdelingschef for Socialafdelingen. Projektleder Gitte Kromann Jacobsen, afdelingsleder Forsorgscenter Sydfyn. Projektet forankres i Forsorgscenter Sydfyn, der har indgående kendskab til unge og hjemløshed. Lederen af forsorgscenteret vil fungere som projektleder, idet den faglige indsats i relation til bostøttemetoder skal drives af medarbejderne i Forsorgscenter Sydfyn, som også har erfaring med metoderne. Gitte Kromann Jacobsen har stor erfaring med metoderne CTI og ICM og har bl.a. siddet med i arbejdsgruppen omkring den nationale hjemløsestrategi. Styregruppe Afdelingsleder Jobcentret (Masoum), faglig leder Socialfagligt Center samt projektleder. Følgegruppe Sand Sydfyn, UU Sydfyn, Familieafdelingen, Borgerservice, repr. fra boligorganisationer/kollegier m.fl. 8

9 Projektforankring chefniveau For at sikre koordinering, sammenhæng og helhed i indsatserne målrettet unge i projektets målgruppe forankres projektet i forhold hertil ledelsesmæssigt i Ungekontakten Svendborgs Styregruppe. Styregruppen for ungekontakten Svendborg består af Socialchef Sundhedschef Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Afdelingschef i Børn og unge med særlige behov Desuden deltager de tre fagdirektører i møder ca. 2 gange om året. Projektlederen vil deltage på Ungekontaktens styregruppemøder til de punkter, som omhandler Hjemløseprojektet. Projektmedarbejder Der ansættes en projektmedarbejder med 1 årsværk pr. projektår til at udføre bostøttefunktionerne. Alternativt deles funktionen på 2 medarbejdere med ½ årsværk hver som projektmedarbejder. Projektmedarbejderen skal have følgende baggrund og kompetencer: Socialfaglig uddannelse Solid erfaring med at arbejde med udsatte og meget gerne socialt udsatte unge Erfaring med metoderne fra Hjemløsestrategien Have overblik og være god til at strukturere Besidde gode evner til koordinering og samarbejde Stærk metodebevidsthed Fleksibilitet, omstillingsparat og kunne rumme en varieret kontakt på den unges præmisser Kunne præstere tydelig, grænsesættende og omsorgsfuld kontakt Evne at guide og vejlede uden at tage over på den unges udfordringer Være bevidst og tydelig om grænserne mellem personlig/privat/professionel Politisk forankring og godkendelse af ansøgning Den politiske forankring af projektet er placeret i Social- og Sundhedsudvalget. Da der ikke er yderligere udvalgsmøder inden sommerferien forelægges ansøgningen til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget efter ansøgningsfristen d. 20. juni. Udvalget for børn og unge samt Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalget orienteres om projektet, da disse fagområder også er væsentlige parter i projektet. Ansøgningen fremsendes med forbehold for efterfølgende fornøden politisk godkendelse i Socialog Sundhedsudvalget på møde i august måned

10 10. Videreførelse af projektets aktiviteter efter tilskudsperiodens udløb Bostøttemetoderne ICM og CTI vil, såfremt de viser sig at have god effekt i relation til målgruppen, blive fuldt implementeret i indsatsen til udsatte unge med hjemløshed som udfordring. Det forventes endvidere, at projektets samarbejdsmodel med god effekt vil kunne implementeres som model og metode efter projektets afslutning. 10

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 12-08-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 12-08-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 12-08-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Mette Kristensen, Dorthe Ullemose, Andreas Pless, Helle Caspersen, Flemming Madsen, Susanne Gustenhoff,

Læs mere

Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse

Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse Kommune Vælg venligst fra listen. Herning Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Ejnar Tang

Læs mere

Individual. I alt Community. Case Ma- kontaktska- Løsla- Treatment. nagement. delse (ACT) (ICM)

Individual. I alt Community. Case Ma- kontaktska- Løsla- Treatment. nagement. delse (ACT) (ICM) Bilag 2 Emne Til Kopi til Bilag til byrådsindstilling Aarhus Kommune Den 17. august 2012 I de 8 deltagerkommuner har i alt 1.681 borgere indtil nu været indskrevet i et metodeforløb under Hjemløsestrategien.

Læs mere

Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.21.10 Pulje om bostøtteforløb til hjemløse borgere. Hjemløsestrategien.

Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.21.10 Pulje om bostøtteforløb til hjemløse borgere. Hjemløsestrategien. Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.21.10 Pulje om bostøtteforløb til hjemløse borgere. Hjemløsestrategien. Ansøgning sendes til: Indenrigs- og Socialministeriet, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119

Læs mere

Udbredelse af Hjemløsestrategien

Udbredelse af Hjemløsestrategien Udbredelse af Hjemløsestrategien Opstartsseminar den 13. november 2014 Randers Kommune Hjemløsestrategien 2014-2017 i Randers Består af to projekter: Projektet; Forankring og udbredelse af hjemløsestrategien.

Læs mere

Projektansøgning: Udbredelse af erfaringer fra Hjemløsestrategien

Projektansøgning: Udbredelse af erfaringer fra Hjemløsestrategien Projektansøgning: Udbredelse af erfaringer fra Hjemløsestrategien Indhold Ansøgt beløb... 1 Projektets formål... 1 Projektets målgruppe... 1 Antal forskellige brugere... 2 Hvordan opgøres antallet af brugere?...

Læs mere

Projektets målgruppe er unge hjemløse mellem 18 og 24 år, som vurderes til at være den mest udsatte gruppe af hjemløse.

Projektets målgruppe er unge hjemløse mellem 18 og 24 år, som vurderes til at være den mest udsatte gruppe af hjemløse. Projektoplysninger Projektets titel: Midlertidige overgangsboliger til unge hjemløse mellem 18-24 år. Projektets formål og mål Formålet med projektet er at medvirke til at etablere et bedre grundlag for

Læs mere

Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre

Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre 1) Placering på en uddannelsesinstitution a) Adresse for den nye enhed, Svendborg Kommune, A.P. Møllersvej 37, stue-etagen, 5700 Svendborg

Læs mere

Ansøgning til puljen Forankring og udbredelse af hjemløsestrategien

Ansøgning til puljen Forankring og udbredelse af hjemløsestrategien Ansøgning til puljen Forankring og udbredelse af hjemløsestrategien Generelle oplysninger Projektets/aktivitetens titel Forankring og udvikling af bostøtteindsatsen på Lærkehøj og Lindevangen i Frederiksberg

Læs mere

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrkelse af myndighedsområdet dækker over såvel en styrket udredningskapacitet som en styrket myndighedsindsats. Indsatserne er beskrevet

Læs mere

Housing First og bostøttemetoderne

Housing First og bostøttemetoderne Housing First og bostøttemetoderne Opstartsseminar 13. november 2014 Lars Benjaminsen 21-11-2014 1 Disposition Erfaringer fra hjemløsestrategien Hjemløshed i Danmark udvikling, profil og støttebehov Housing

Læs mere

Samarbejdsmodellen Vejen til uddannelse og beskæftigelse SFI konference 8. december 2015

Samarbejdsmodellen Vejen til uddannelse og beskæftigelse SFI konference 8. december 2015 Samarbejdsmodellen Vejen til uddannelse og beskæftigelse SFI konference 8. december 2015 Samarbejdsmodellen: Hvad, hvem, hvorfor og hvordan Hvad: Formål, omdrejningspunkter og modellens to spor Hvem: Målgruppe(r)

Læs mere

Housing First. - en del af Hjemløsestrategien

Housing First. - en del af Hjemløsestrategien Housing First - en del af Hjemløsestrategien Den nationale hjemløsestrategi Satspulje på 500 millioner kr. for perioden 2009-2012 8 kommuner særligt udvalgt (400 millioner) Københavns Kommune (210 millioner)

Læs mere

Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer

Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer Enhed Center for Økonomiog Tilskudsforvaltning Sagsnr. 2017-5187 Dato 09-06-2017 Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer I det følgende beskrives den indsats, som skal

Læs mere

Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef

Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Vejen til uddannelse og beskæftigelse

Vejen til uddannelse og beskæftigelse Vejen til uddannelse og beskæftigelse - for udsatte unge mellem 15 og 23 år Til beslutningstagere i kommuner 1 Vejen til uddannelse og beskæftigelse for anbragte udsatte unge og tidligere mellem anbragte

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Sociale Forhold og Beskæftigelse. Aarhus Kommunes Hjemløseplan 2009-2013

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Sociale Forhold og Beskæftigelse. Aarhus Kommunes Hjemløseplan 2009-2013 Aarhus Kommunes Hjemløseplan 2009-2013 4 målsætninger som skal følges Ingen borgere skal leve et liv på gaden Unge bør ikke opholde sig på forsorgshjem Ophold på forsorgshjem bør ikke vare mere end 3-4

Læs mere

Kortlægning af hjemløse i Randers Kommune

Kortlægning af hjemløse i Randers Kommune 1 Kortlægning af hjemløse i Randers Kommune I forbindelse med hjemløsestrategien er der blevet lavet en kortlægning af hjemløse i Randers Kommune. Opsummering og konklusion Overordnet set danner der sig

Læs mere

Critical Time intervention (CTI) og Intensive Case Management (ICM) som efterværn

Critical Time intervention (CTI) og Intensive Case Management (ICM) som efterværn Critical Time intervention (CTI) og Intensive Case Management (ICM) som efterværn Blå Kors medarbejderkonference 12. november 2015 Christina Kaldahl og Karin Egholm Antal hjemløse i Danmark 2009-2015 Udvikling

Læs mere

Introduktion til kurset CTI på hjemløseområdet

Introduktion til kurset CTI på hjemløseområdet Introduktion til kurset CTI på hjemløseområdet Odense, den 16. og 17. april 2015 Formål med kurset og Kort om udbredelse af hjemløsestrategien 1 Program for CTI - kompetenceudvikling Torsdag den 16.april

Læs mere

Indhold. Nyhedsbrev. Nyhedsbrev om Ungekontakten, nr. 3, december 2014. Officiel indvielse af Ungekontakten. Nyhedsbrev #3 december 2014 1

Indhold. Nyhedsbrev. Nyhedsbrev om Ungekontakten, nr. 3, december 2014. Officiel indvielse af Ungekontakten. Nyhedsbrev #3 december 2014 1 om Ungekontakten, nr. 3, december 2014 Nyhedsbrev Ungekontakten Svendborg Kommune A. P. Møllersvej 37, indgang A 5700 Svendborg Åbningstider: Mandag-onsdag kl. 9-15 Torsdag kl. 10-16.30 Fredag kl. 9-14

Læs mere

Indhold. Nyhedsbrev. Nyhedsbrev om Ungekontakten, nr. 4, efterår 2015. Så langt så godt. Nyhedsbrev #4 efterår 2015 1. Så langt så godt. Hvad nu?

Indhold. Nyhedsbrev. Nyhedsbrev om Ungekontakten, nr. 4, efterår 2015. Så langt så godt. Nyhedsbrev #4 efterår 2015 1. Så langt så godt. Hvad nu? om Ungekontakten, nr. 4, efterår 2015 Nyhedsbrev Ungekontakten Svendborg Kommune A. P. Møllersvej 37, indgang A 5700 Svendborg Åbningstider: Mandag-onsdag kl. 9-15 Torsdag kl. 10-16.30 Fredag kl. 9-14

Læs mere

Projektaftale. I Ballerup Kommune har vi for nuværende ikke en sammenhængende og struktureret Indsats på hjemløseområdet.

Projektaftale. I Ballerup Kommune har vi for nuværende ikke en sammenhængende og struktureret Indsats på hjemløseområdet. BALLERUP KOMMUNE Dato: 8. januar 2015 Tlf. dir.: 2069 1278 E-mail: eve@balk.dk Kontakt: Erik Vestergaard Sagsnr.: 27.00.00-P20-1-15 Projektaftale 1. Projektaftale for: En helhedsorienteret hjemløseindsats.

Læs mere

SBH ledermøde den 1. november 2014

SBH ledermøde den 1. november 2014 SBH ledermøde den 1. november 2014 2020 mål Udbredelse af Hjemløsestrategien 110 kerneopgaver i implementeringen af Housing First princippet? 2020 mål hjemløse To mål for hjemløseområdet 1) antallet af

Læs mere

1 Ansøgt beløb. 2 Projektets formål. 3 Projektets målgruppe. Indhold. Projektansøgning: Unge i bolig, job og uddannelse Helsingør Kommune, juni 2014

1 Ansøgt beløb. 2 Projektets formål. 3 Projektets målgruppe. Indhold. Projektansøgning: Unge i bolig, job og uddannelse Helsingør Kommune, juni 2014 Projektansøgning: Unge i bolig, job og uddannelse Indhold 1 Ansøgt beløb... 1 2 Projektets formål... 1 3 Projektets målgruppe... 1 4 Antal forskellige brugere... 3 5 Hvordan opgøres antallet af brugere?...

Læs mere

ROLLER I PROJEKT OVER- GANG FRA BARN TIL VOKSEN

ROLLER I PROJEKT OVER- GANG FRA BARN TIL VOKSEN ROLLER I PROJEKT OVER- GANG FRA BARN TIL VOKSEN Dato 29.06.2012 Til Fra Projektkommuner i projekt unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Socialstyrelsen og Rambøll Management 1.

Læs mere

Midlertidige overgangsboliger med tilknyttet ICM støtte til unge hjemløse borgere: Overordnet modelbeskrivelse

Midlertidige overgangsboliger med tilknyttet ICM støtte til unge hjemløse borgere: Overordnet modelbeskrivelse Midlertidige overgangsboliger med tilknyttet ICM støtte til unge hjemløse borgere: Overordnet modelbeskrivelse I det følgende præsenteres den overordnede model for overgangsboliger til unge hjemløse borgere.

Læs mere

Kortlægning af hjemløse i Randers Kommune

Kortlægning af hjemløse i Randers Kommune 1 Kortlægning af hjemløse i Randers Kommune I forbindelse med hjemløsestrategien er der blevet lavet en kortlægning af hjemløse i Randers Kommune. Opsummering og konklusion Overordnet set danner der sig

Læs mere

Projekt Ny start Evaluering december 2012

Projekt Ny start Evaluering december 2012 Projekt Ny start Evaluering december 2012 Baggrund Projektet blev etableret på baggrund af et behov for at yde en mere sammenhængende og helhedsorienteret indsats til ressourcesvage familier i Rebild Kommune.

Læs mere

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392 Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

Beskrivelse af CTI-metoden

Beskrivelse af CTI-metoden Beskrivelse af CTI-metoden CTI er en forkortelse for Critical Time Intervention. 1. CTI-metodens målgruppe Socialstyrelsen vurderer, at CTI-metoden er relevant for borgere, der har behov for en intensiv

Læs mere

Til Socialministeriet. Sagsnr Ansøgning om brug af strategimidler i 2013

Til Socialministeriet. Sagsnr Ansøgning om brug af strategimidler i 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer Til Socialministeriet Ansøgning om brug af strategimidler i 2013 Københavns Kommune og Socialministeriet drøftede på et møde d. 11. april

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

Projektansøgning Forankring af hjemløsestrategien Ansøgning til Social-, Børne- og Integrationsministeriet med deadline d. 20.

Projektansøgning Forankring af hjemløsestrategien Ansøgning til Social-, Børne- og Integrationsministeriet med deadline d. 20. SOCIAL OG SUNDHED Dato: 18. februar 2014 Tlf. dir.: 4477 2748 E-mail: mwp@balk.dk Kontakt: Maria Winther Sagsnr: 2014-2992 Dok.nr: 2014-22645 Projektansøgning Forankring af hjemløsestrategien Ansøgning

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Critical Time Intervention (CTI) Konference om udbredelse af Hjemløsestrategien Mandag d. 16. december 2013

Critical Time Intervention (CTI) Konference om udbredelse af Hjemløsestrategien Mandag d. 16. december 2013 Critical Time Intervention (CTI) Konference om udbredelse af Hjemløsestrategien Mandag d. 16. december 2013 CTI helt overordnet En case management-metode som anvendes for at sikre en vellykket overgang

Læs mere

Tværfaglighed & koordineret indsats

Tværfaglighed & koordineret indsats Åben Dialog Åben Dialog er en tilgang til samspillet mellem medarbejdere og borgere og baseres på Empowerment. Tilgangen handler om at arbejde samskabende, relationelt og inkluderende med aktiv inddragelse

Læs mere

Socialministeriet Tilskudsadministration Holmens Kanal 22 1060 København K

Socialministeriet Tilskudsadministration Holmens Kanal 22 1060 København K Socialministeriet Tilskudsadministration Holmens Kanal 22 1060 København K Ansøgningsfrist 1. oktober 2007 1Ansøgers navn, adresse, postnr. og tlf.nr. Svendborg kommune Socialfagligt Team Svinget 14 5700

Læs mere

Projektbeskrivelse. Strategien for udsatte grønlændere Aalborg Kommune

Projektbeskrivelse. Strategien for udsatte grønlændere Aalborg Kommune #BREVFLET# Projektbeskrivelse Strategien for udsatte grønlændere Aalborg Kommune 1. Formål og baggrund I Aalborg kommune er der fra kommunal og de frivillige/private aktørers side bred enighed om, at projektets

Læs mere

HJEMLØSESTRATEGI HOVEDRESULTATER FRA EVALUERINGEN

HJEMLØSESTRATEGI HOVEDRESULTATER FRA EVALUERINGEN HJEMLØSESTRATEGI HOVEDRESULTATER FRA EVALUERINGEN HJEMLØSESTRATEGIEN Iværksat i 2008 af partierne bag satspuljen Afsat ca. 500 mio. kr. til programmet i perioden 2009-2013 Formålet var at reducere hjemløsheden

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Karin Holland, Direktør Velfærd og Sundhed. Mail: sskhol@horsens.dk

Karin Holland, Direktør Velfærd og Sundhed. Mail: sskhol@horsens.dk Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Overgangsboliger for unge hjemløse i Horsens Kommune Kommune Vælg venligst fra listen. Horsens Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Karin Holland, Direktør

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet FL konto: 15.75.21.10 Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen. https://tilskudsportal.sm.dk/sider/forside.aspx For yderligere information

Læs mere

Tabel 1: Oversigt over nuværende og allerede implementerede indsatser i projektperioden 2009-2013

Tabel 1: Oversigt over nuværende og allerede implementerede indsatser i projektperioden 2009-2013 Notat Emne Bilag 1. Oversigt over Hjemløseplanens samlede indsatser 2009-2013 Til Kopi til Den 8. maj 2013 Aarhus Kommune Tabel 1 nedenfor viser, hvilke indsatser, der har været etableret i projektperioden.

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

Ansøger Forening/Organisation Kirkens Korshær

Ansøger Forening/Organisation Kirkens Korshær Sagsnr.: 21068 Ansøger Forening/Organisation Kirkens Korshær Stilling i forhold til ansøgningen Forstander Fornavn Jette Efternavn Sølvhøj CVR nummer 48047750 Fødselsdato 05.11.1956 Køn Kvinde Adresse

Læs mere

Forhåndstilkendegivelse og afdækning af problem og behov i forhold til at deltage i 19M-puljen

Forhåndstilkendegivelse og afdækning af problem og behov i forhold til at deltage i 19M-puljen Forhåndstilkendegivelse og afdækning af problem og behov i forhold til at deltage i 19M-puljen Navn på kommune: Svendborg Kommune Udfyldt af (navn og titel): Ellen Christensen, Centerleder for Socialpsykiatri

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

TEMAMØDE FSU d. 12.06.2015

TEMAMØDE FSU d. 12.06.2015 TEMAMØDE FSU d. 12.06.2015 Dagsorden Hjemløsestrategien 2009-2013 v. Johnny Friis Hjemløseprojekterne v. Julie Krarup Ungekortlægningens resultater og anbefalinger v. Johnny Friis og Helle Christoffersen

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Projekt Åben Dialog Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Ballerup Navn på tilskudsansvarlig Skriv navnet på

Læs mere

Orientering om forankring af Skovpark Kollegiet

Orientering om forankring af Skovpark Kollegiet Punkt 10. Orientering om forankring af Skovpark Kollegiet 2016-004698 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering, At nedenstående er status og udgangspunkt

Læs mere

Housing First og unge hjemløse i en aarhusiansk sammenhæng

Housing First og unge hjemløse i en aarhusiansk sammenhæng Housing First og unge hjemløse i en aarhusiansk sammenhæng Opstartsseminar Århus, 14. april, 2015 Lars Benjaminsen 15-04-2015 1 Disposition Udvikling i hjemløshed og i hjemløshed blandt unge i Danmark

Læs mere

15.74.10.30 Samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser.

15.74.10.30 Samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser. Social- og Integrationsministeriet 15.74.10.30 Samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser. Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk

Læs mere

Favrskov-modellen Favrskov Kommune har siden oktober 2014 afprøvet en model for arbejdsfastholdelse

Favrskov-modellen Favrskov Kommune har siden oktober 2014 afprøvet en model for arbejdsfastholdelse NOTAT 11. maj 2017 Sammen om fastholdelse J.nr. 16/17959 Arbejdsmarkedsfastholdelse GBH/CFR Baggrund Det er omdrejningspunktet i sygedagpengereformen, at sygemeldte skal hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION. Socialt Udviklingscenter SUS

BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION. Socialt Udviklingscenter SUS BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION Socialt Udviklingscenter SUS TOVHOLDERFUNKTION (ET BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL) Socialt Udviklingscenter SUS, 2014 Udarbejdet for Socialstyrelsen www.sus.dk

Læs mere

(handicap og psykiatri) til nye tider- kommissorium for projektorganisation til implementering af anbefalinger

(handicap og psykiatri) til nye tider- kommissorium for projektorganisation til implementering af anbefalinger NOTAT- MAJ 2014 Omstilling af det specialiserede voksenområde (handicap og psykiatri) til nye tider- kommissorium for projektorganisation til implementering af anbefalinger Omstilling af det specialiserede

Læs mere

Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre

Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre 1) Placering på en uddannelsesinstitution a) Adresse for den nye enhed Ungecenter (arbejdstitel), Campus Haslev, Skolegade 21, 4690

Læs mere

Ansøgningsfrist 10. februar 2014 GENERELLE OPLYSNINGER

Ansøgningsfrist 10. februar 2014 GENERELLE OPLYSNINGER Social-, Børne- og Integrationsministeriet 15.75.26.40 Metodeprogram for stofmisbrugsbehandling Ansøgning sendes til: Social-, Børne- og Integrationsministeriet, Puljestyring, pulje@sm.dk Ansøgningsfrist

Læs mere

De Socialfaglige tilbud

De Socialfaglige tilbud De Socialfaglige tilbud Afdelingen består af mange små selvkørende enheder. Ledelsesmæssigt er der udover lederen; en daglig leder af familiebehandlingen og en leder af Værestedet, der også er ansvarlig

Læs mere

NOTAT. Pt. sidder følgende i Team Tværs:

NOTAT. Pt. sidder følgende i Team Tværs: NOTAT Til Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Beskæftigelsesudvalget Kopi Fra Emne Team Tværs Team Tværs-samarbejdet I marts 2014 blev Notat vedr. forstærket indsats for unge mellem

Læs mere

Sociale partnerskaber

Sociale partnerskaber Sociale partnerskaber Projektbeskrivelse Projektleder: Ejnar Tang Senest revideret: 5/12/2016 Baggrund Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget igangsatte i august

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Familiens Hus Unge ledige kvinder med nuværende eller kommende forældrerolle, styrkes ved en helhedsorienteret ind i uddannelse eller beskæftigelse.

Familiens Hus Unge ledige kvinder med nuværende eller kommende forældrerolle, styrkes ved en helhedsorienteret ind i uddannelse eller beskæftigelse. Oversigt over eksisterende samarbejder mellem Jobcenter Esbjerg og andre forvaltninger ved Esbjerg Kommune. Direktørområde Kort beskrivelse af samarbejdet Projekt styrket helhedsindsats for unge. Under

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Opkvalificering og fastholdelse til uddannelse Unge-Indsats. Afklaring

Læs mere

PUMA-springet Ansøgning til Silkeborgs LBR og Arbejdsmarkedsudvalg

PUMA-springet Ansøgning til Silkeborgs LBR og Arbejdsmarkedsudvalg PUMA-springet Ansøgning til Silkeborgs LBR og Arbejdsmarkedsudvalg oktober 2007 1. Ansøgeroplysninger Ansøger UU Silkeborg og Ungeteamet i Jobcenter Silkeborg En fælles ansøgning med baggrund i det første

Læs mere

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Baggrund I foråret 2013 nedsatte Viborg Byråd en særlig Task Force, som skulle identificere områder med mulighed for forbedring

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

Det kan være borgere med misbrugsproblemer, kriminalitet og hjemløshed. Og det handler om unge, der har problemer med at gennemføre en uddannelse.

Det kan være borgere med misbrugsproblemer, kriminalitet og hjemløshed. Og det handler om unge, der har problemer med at gennemføre en uddannelse. Forord Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens mission er at skabe et godt hverdagsliv for alle borgere i Aalborg Kommune. Det drejer sig blandt andet om at gøre en særlig indsats for borgere med svære

Læs mere

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution.

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution. Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 5 Offentligt Samrådsspørgsmål F Vil ministeren redegøre for de foreløbige resultater for projektet Exit Prostitution, herunder hvor mange af

Læs mere

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Fælles undervisning 1. Projektets titel: Vi bygger bro Fælles undervisning for Region Syddanmark og de 22 kommuner 2. 3. Baggrund og vision for projektet: Overordnet mål:

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Center Bøgely 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Center Bøgely 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Center Bøgely 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag derhjemme,

Læs mere

PROCES OG FORLØB HJEMLØSESTRATEGIEN 16. NOVEMBER 2010 STATUS FOR HJEMLØSESTRATEGIEN

PROCES OG FORLØB HJEMLØSESTRATEGIEN 16. NOVEMBER 2010 STATUS FOR HJEMLØSESTRATEGIEN PROCES OG FORLØB HJEMLØSESTRATEGIEN 16. NOVEMBER 2010 HJEMMESIDE FOR HJEMLØSESTRATEGIEN WWW.HJEMLOSESTRATEGIEN.RAMBOLL.DK Hjemløsestrategien Overordnet ambition: At reducere hjemløsheden Hjemløsestrategien

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Systematisk, tidlig opsporing af borgere med rusmiddelproblemer på beskæftigelsesområdet

Systematisk, tidlig opsporing af borgere med rusmiddelproblemer på beskæftigelsesområdet Systematisk, tidlig opsporing af borgere med rusmiddelproblemer på beskæftigelsesområdet Projektet Støtte af puljemidler fra Sundhedsstyrelsen 2015 til 2017 og et tiltage i Skanderborg Kommunes Sundhedsplan

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Ansøgningsskema for Satspuljeprojekt:

Ansøgningsskema for Satspuljeprojekt: Ansøgningsskema for Satspuljeprojekt: Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Frist for indsendelse af ansøgning 2. februar 2009 Skemaet sendes til cff@sst.dk og Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Drøftelse: Interviewundersøgelse om overgangen fra børne- og ungeområdet til voksenområdet

Drøftelse: Interviewundersøgelse om overgangen fra børne- og ungeområdet til voksenområdet Punkt 6. Drøftelse: Interviewundersøgelse om overgangen fra børne- og ungeområdet til voksenområdet 2014-2124 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgtes drøftelse

Læs mere

Odense Kommune er referencekommune, men indgår ikke i strategiforløb. Odense Kommune vil derimod indgå i rådgivningsforløb i efteråret 2016.

Odense Kommune er referencekommune, men indgår ikke i strategiforløb. Odense Kommune vil derimod indgå i rådgivningsforløb i efteråret 2016. Ansøgning Projektets/aktivitetens titel: Ambitioner for udsatte børns udvikling og trivsel Kommune Odense Kommune. Ansøger type Vælges i det elektroniske ansøgningsskema. Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig

Læs mere

Motionsfremmende aktiviteter på Værestedet Stenbruddet

Motionsfremmende aktiviteter på Værestedet Stenbruddet Ansøgningsskema til satspuljeprojekter under Kulturministeriet 2015 Ansøgningen vedrører (sæt kryds ): Idræt for udsatte grupper Alternative idrætsformer for børn og unge Projektoverskrift Motionsfremmende

Læs mere

Jobcenteret søger LBR om midler til projekt UNG I JOB - en virksomhedsrettet indsats på ungeområdet.

Jobcenteret søger LBR om midler til projekt UNG I JOB - en virksomhedsrettet indsats på ungeområdet. Projektansøgning til LBR Projekt UNG I JOB, juni 2010 Jobcenteret søger LBR om midler til projekt UNG I JOB - en virksomhedsrettet indsats på ungeområdet. Jobcenteret søger LBR om midler til ansættelse

Læs mere

U 18: Fælles inddragelse af unge og deres forældre for et aktiv liv uden misbrug.

U 18: Fælles inddragelse af unge og deres forældre for et aktiv liv uden misbrug. Ansøgning Projektets/aktivitetens titel U 18: Fælles inddragelse af unge og deres forældre for et aktiv liv uden misbrug. Kommune Vælg venligst fra listen. Hjørring Ansøger type Kommune Navn og e-mail

Læs mere

Opfølgning på psykiatripolitikken

Opfølgning på psykiatripolitikken Opfølgning på psykiatripolitikken Projektet er gennemført i henhold til tidsplan og milepæle. Projektet gennemføres planmæssigt og milepæle opnås - dog kan der være ikke-kritiske forskydninger i tidsplanen.

Læs mere

Critical Time Intervention (CTI)

Critical Time Intervention (CTI) Critical Time Intervention (CTI) VISO-konferencen 2016 Mogens Holm Sørensen og Gráinne Stevenson, Socialstyrelsen Hvorfor bruge CTI? Critical Time Intervention Fokus på borgerens behov for støtte i en

Læs mere

- Et samarbejdsprojekt mellem København på Tværs Bedre Psykiatri-landsforeningen for pårørende og Københavns Kommune

- Et samarbejdsprojekt mellem København på Tværs Bedre Psykiatri-landsforeningen for pårørende og Københavns Kommune Vores vej - Et samarbejdsprojekt mellem København på Tværs Bedre Psykiatri-landsforeningen for pårørende og Københavns Kommune Pårørendeforeningen København på Tværs Bedre Psykiatri-landsforeningen for

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice Projektbeskrivelse November 2013 Projektejer Helle Pernille Madsen, centerchef Borger- og Socialservice Projekttitel Ung På Vej Baggrund Regeringen vedtog i foråret 2013 en kontanthjælpsreform. Kontanthjælpsreformen

Læs mere

VI SÆTTER DEN UNGE FØRST!

VI SÆTTER DEN UNGE FØRST! VI SÆTTER DEN UNGE FØRST! Ungestrategi for 18-29-årige Jobcenter Brøndby 2016-2018 BRØNDBY KOMMUNE 1 OM STRATEGIEN Denne ungestrategi er rettet mod de 18-29-årige i Brøndby Kommune. I ungestrategien beskriver

Læs mere

Hvordan kan resultaterne fra Hjemløsestrategien, være med til at føre os frem til regeringens sociale 2020-mål. Karin Egholm, konsulent Maj 2015

Hvordan kan resultaterne fra Hjemløsestrategien, være med til at føre os frem til regeringens sociale 2020-mål. Karin Egholm, konsulent Maj 2015 Hvordan kan resultaterne fra Hjemløsestrategien, være med til at føre os frem til regeringens sociale 2020-mål Karin Egholm, konsulent Maj 2015 Opdrag til oplæg De politiske 2020 mål på hjemløseområdet

Læs mere

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Ansøgningen sendes til: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland brhs@ams.dk Mrk: Unge med uddannelsespålæg

Læs mere

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Fra marts 2009 til april 2010 gennemførte Ballerup Kommune i samarbejde med Region Hovedstaden projekt Tidlig indsats for børn

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund PROJEKTMEDARBEJDER SØGES Klar-Parat-Start Her kan du læse mere om projektet Klar-Parat-Start, og de aktiviteter vi ønsker at gennemføre med projektet, samt de områder vi ønsker at få afsøgt gennem projektperioden

Læs mere

Ansøgningsskema til Det gode ressourceforløb

Ansøgningsskema til Det gode ressourceforløb Ansøgningsskema til Det gode ressourceforløb Ansøger Kommune Middelfart Navn og titel på projektansvarlig Per Rasmussen, Jobcenterchef Telefonnummer på projektansvarlig 88 88 49 74/ 20 25 39 09 Mailadresse

Læs mere

Et projekt under Socialstyrelsen, som er forankret i Center for Boområdet i Aarhus Kommune. Der samarbejdes med Afdeling P, AUH Risskov.

Et projekt under Socialstyrelsen, som er forankret i Center for Boområdet i Aarhus Kommune. Der samarbejdes med Afdeling P, AUH Risskov. Aarhus Universitetshospital Risskov Afdeling P Ledelsessekretariatet Skovagervej 2 DK-8240 Risskov Tel. +45 7847 1610 www.regionmidtjylland.dk Projektbeskrivelser Afdeling P Der er i Afdeling P løbende

Læs mere

Hvis der er indgået en partnerskabsaftale for projektet, kan den vedhæftes her.

Hvis der er indgået en partnerskabsaftale for projektet, kan den vedhæftes her. Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Kommune Vælg venligst fra listen. Ansøger type Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Organisationens navn og CVR-nummer Her anføres den ansøgende organisations

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Målsætninger Der blev ved strategiens start sat fire overordnede målsætninger, hvortil de enkelte kommuner opsatte konkrete mål:

Målsætninger Der blev ved strategiens start sat fire overordnede målsætninger, hvortil de enkelte kommuner opsatte konkrete mål: KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT 06-06-2013 Sagsnr. 2013-91062 Bilag 1 - Resumé af evalueringen af Hjemløsestrategien I forbindelse med offentliggørelsen af

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Videre efter sygemelding (foreløbig titel) Projektperiode : 2. februar

Læs mere

Ansøgning om støtte til projekt Avancementsmentor Opfølgning på undersøgelsen "Små skridt - store forandringer" (Socialministeriets j.nr.

Ansøgning om støtte til projekt Avancementsmentor Opfølgning på undersøgelsen Små skridt - store forandringer (Socialministeriets j.nr. Dato: 10-10-2006 Sagsnr.: 313706 Dok.nr.: 1885253 Ansøgning om støtte til projekt Avancementsmentor Opfølgning på undersøgelsen "Små skridt - store forandringer" (Socialministeriets j.nr. 8411-0018) 1.

Læs mere