POLICYBRIEF MYPLACE: ERINDRING, UNGDOM, POLITISK ARV OG SAMFUNDSMÆSSIGT ENGAGEMENT (DK POLICY BRIEF)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "POLICYBRIEF MYPLACE: ERINDRING, UNGDOM, POLITISK ARV OG SAMFUNDSMÆSSIGT ENGAGEMENT (DK POLICY BRIEF)"

Transkript

1 EUROPEAN POLICYBRIEF MYPLACE: ERINDRING, UNGDOM, POLITISK ARV OG SAMFUNDSMÆSSIGT ENGAGEMENT (DK POLICY BRIEF) Dette er det andet policy brief fra MYPLACE forskningsprojektet, som gennemføres under EU s 7. Framework Program med deltagere fra 14 lande. Heri belyses de for DANMARK hidtil mest policy-relevante forskningsresultater og deres politiske implikationer. Et kommende Policy Brief i juli 2014 vil præsentere yderligere forskningsresultater og anbefalinger. Igangværende projekt. Påbegyndt juni 2011 Februar 2014 INTRODUKTION MYPLACE (www.fp7-myplace) er et stort EU-finansieret projekt, der understøttes med i alt 7.9 millioner Euro, og løber fra juni 2011 til maj Det undersøger unges samfundsmæssige, politiske og sociale deltagelse i 14 europæiske lande, og der fokuseres især på, hvordan deltagelsen er formet af fortidens, nutidens og fremtidens totalitære og populistiske tendenser i Europa. Begrebsmæssigt forsøger projektet at gå videre end blot at sammenlige forskellige nationale politiske kulturer eller grove opdelinger af historisk arv som fx postkommunistisk eller liberaldemokratisk. I stedet forsøger det at tage hensyn til, at en række nye politiske bevægelser og adfærdsformer har post-national og tvær-europæisk karakter, og der fokuseres på deres karakter af tilbagevendende fænomener fremfor at se dem som nybrud på grund af den aktuelle popularitet, som de nyder. Empirisk set gør MYPLACE brug af en omfattende kombination af spørgeskemaundersøgelser, interviews og etnografisk forskning for herigennem at tilvejebringe nye tvær-europæiske data, der ikke kun undersøger omfanget af deltagelsen, men også belyser den meningsfuldhed, som unge mennesker tillægger aktiviteterne. Gennem det særlige fokus på ungdom og den historiske og kulturelle kontekstualisering af unges sociale og politiske deltagelse, erstatter MYPLACE-projektet den udbredte og ofte abstrakte karakteristik af unge som uengagerede i politik med en detaljeret empirisk kortlægning af unges opfattelse af det europæiske samfundsmæssige og politiske rum. I politiske vendinger identificerer MYPLACE både hindringerne og katalysatorerne for de unges generobring af den europæiske politiske arena som mit sted. - EUROPEANPOLICYBRIEF - P a g e 1

2 Formålet med dette Policy Brief I dette, det andet af tre Policy Briefs, fremlægges resultater af: Work Package (WP) 2, der involverer samarbejde med lokale museer om, hvorledes historisk erindring er med til at påvirke, hvorledes unge menneskers politiske engagement kommer til udtryk; WP4 Measuring Participation, der er en stor spørgeskemaundersøgelse med tilsammen knap tusinde respondenter i to forskellige områder; WP5 Interpreting Participation, der er en mindre kvalitativ undersøgelse med dybdeinterviews med 60 unge fra spørgeskemaundersøgelsen. Policy Brief 3 vil afrapportere resultaterne af WP6 om typologier over unges politiske aktivisme på tværs af Europa, og WP7 om etnografiske case studier af udvalgte unges politiske aktivisme (3 cases i hvert land), samt WP2 om intergenerationelle interview. Herudover vil det indeholde resultaterne af en omfattende tværnational analyse af temaer der går på tværs af projekterne. Det særlige ved MYPLACE er at det tager afsæt i en multipel metodologi, der både omfatter spørgeskemaundersøgelser, dybdeinterviews og etnografiske case studier for at kunne rådgive politikere og praktikere på en helhedsorienteret måde. Fremfor at forsøge at lave tvivlsomme generaliseringer omkring nationale forhold som helhed, er undersøgelserne af historisk erindring (WP2), spørgeskemaundersøgelsen (WP4) og dybdeinterview (WP5) blevet gennemført i to forskelligartede områder i hvert land med henblik på at vise, hvorledes lokale, nationale og internationale kilder spiller sammen i deres påvirkning af de unges holdninger og adfærd. Dette bidrager til en dyberegående og mere helhedsorienteret forståelse af de rammer, der skaber de unges holdninger og adfærd, og derigennem skabes der en baggrund for mere effektive politiske tiltag og foranstaltninger. Projektgrupperne har samarbejdet tæt med politiske og andre interessenter igennem de nationale Youth Policy Advisory Groups (YPAG) i forbindelse med tilrettelæggelse og gennemførelsen af forskningen, og med henblik på at blive rådgivet om vurderingen af forskningens følgevirkninger. De danske undersøgelsesområder er to distrikter i Odense, den tredjestørste kommune i Danmark. Det første område, Odense centrum, er kendetegnet ved en stor studenterbestand, mange højtuddannede indbyggere, og med den højeste indkomst i de to udvalgte områder. Det andet område, Odense øst, er kendetegnet ved, at uddannelses- og indkomstsniveauet er lavere. En væsentlig del undersøgelsesområdet Odense øst er Vollsmose, en forstadsbebyggelse fra 1960erne, som gradvist har udviklet sig til et område beboet af indvandrere, således at det i dag er inkluderet på regeringens officielle liste over nationale ghettoer. De to områder repræsenterer, også som den almindelige opfattelse i befolkningen, en socio-demografisk opdeling af byen. Forskningen blev gennemført I slutningen af 2012 og starten af RESULTATER OG ANALYSER I dette policy brief vil vi redegøre for nogle hovedtræk af de første analyser af de indsamlede data. Redegørelsen vil fokusere på to hovedaspekter af det omfattende materiale som udgør datamaterialet i Work packages 2, 4 og 5. Først ser vi på de unges politiske interesse og deres tillid til politiske institutioner, samt deres politiske deltagelse og aktivitet. Dernæst vil unges forhold til historien kort blive diskuteret, da det er et centralt anliggende for MYPLACE forskningen at undersøge, hvorledes unges aktuelle politiske og sociale relationer muligvis bliver påvirket af historien. Unges politiske engagement Indledningsvist ser vi på bredden i de unges geografiske horisont. Det er tydeligvis størst interesse for nationale forhold (94% er meget interesserede eller noget interesserede). Derefter følger hele bopælsbyen, dvs. Odense (81% er meget interesserede eller noget interesserede), og først derefter det lokalområde den unge bor i (67% er meget interesserede eller noget interesserede). - EUROPEANPOLICYBRIEF - P a g e 2

3 Efter disse kommer interessen for andre geografiske områder, i rækkefølge Europa (62% er meget interesserede eller noget interesserede) og Danmarks nabolande (49% er meget interesserede eller noget interesserede). Der er kun ubetydelig forskel imellem de to undersøgelsesområder i synet på geografisk betydningsfuldhed. Kun i spørgsmålet om interessen for lokalområdet, er der en signifikant forskel mellem områderne, idet interessen er lidt større i Odense Øst end i Odense Centrum. Figur 1 Interesse for spørgsmål der handler om forskellige geografiske områder (Skala: 4=meget interesseret, 3=noget interesseret, 2=Ikke særlig interesseret og 1=slet ikke interesseret) meget interesseret noget interesseret Ikke særlig interesseret slet ikke interesseret 100% 80% 60% 40% 20% 0% Det land du bor i Den by du bor i Det lokalområde du bor i Europa Nabolandene Kilde: MYPLACE data, 2013 (N=936) (Forskellene mellem undersøgelsesområderne er ikke statistisk signifikant) Selvom der er større interesse for det nationale og det lokale, så er det værd at notere at 60% erklærer at være interesseret i Europa. Sammenlignet med den lavere interesse for Danmarks nabolande, så viser det at de unge danskere er mere europæiske en regionale. Et kendskab til unges interesse for forskellige sociale temaer er vigtigt for at kunne tegne deres politiske profil. Dataene viser nogle markante forskelle mellem unge i de to undersøgelsesområder (jf. figur 2). Svarene er målt på en 11-punkts skala (0-10), og de er angivet som gennemsnitsværdier der går fra 7,12 til 4,61. De vigtigste resultater er: Samfundsøkonomien (7,12), samt beskæftigelse og arbejdsløshed (7,01), er de emner, som de unge er mest interesseret i. Dette afspejler også at vores undersøgelse er blevet gennemført, mens følgerne af finanskrisen stadig er et presserende spørgsmål, og de unges indtræden på arbejdsmarkedet har været vanskelig, hvilket arbejdsløsheden blandt unge viser. Derefter følger værdiorienterede emner i form af miljøproblematikken (6,68), kvinders rettigheder (5,91) og immigrationsspørgsmål (5,77). Interessen for spørgsmålet om national sikkerhed vægtes lidt over middel (5,48). Interessen for homoseksuelles rettigheder (5,20), lokale forhold (5,05) og boligforhold (5,02). Det sidste er tæt på gennemsnittet og afspejler ikke krisen på boligmarkedet. Der er den laveste interesse for spørgsmålet om EU (4,61). Figur 2 Personlig interesse for forskellige samfundsmæssige emner. Alle svarpersoner og opdelt på undersøgelsesområder. (Skala: 10=meget interesseret, 0=ikke interesseret) 10 Total 8 Centrum Kilde: MYPLACE data, EUROPEANPOLICYBRIEF - P a g e 3

4 Den stærke interesse for økonomi og arbejdsmarked genfindes i de kvalitative interview med 60 unge. De unge er meget bevidste om finanskrisen og dens afledte virkninger på befolkningen. Mange har kendskab til krisens afledte virkninger i form af fyringer og arbejdsløshed, og det er en bekymring hos mange, at arbejdsmarkedet er usikkert, og at det er vanskeligt for unge nyuddannede at finde beskæftigelse. Den lave interesse for boligforhold og boligmarked bliver også belyst i de kvalitative interview. Da de unge ikke befinder sig på ejerboligmarkedet, er de faldende boligpriser ikke en foruroligende problemstilling. En måling af de unges tillid til 16 samfundsmæssige organisationer og institutioner belyser graden af deres samfundsmæssige engagement. Data viser, at den gennemsnitlige værdi målt på en 11- punkts skala (0-10) går fra 7,8 til 3,5. Der er størst tillid til de centrale statslige institutioner (sundhedsvæsen, politi, uddannelsessystemet og retsvæsenet), mens internationale organisationer (FN, Europakommissionen) og ngo'er (Amnesty) og Folketinget ligger i midten. I bunden befinder sig statsministeren, banker, politiske partier, Greenpeace og, med en vis afstand, medier og religiøse institutioner. Den relativt lave tillid til de politiske partier afspejler ikke, at de unge vender ryggen til det parlamentariske demokrati, idet det kun er et par procent af svarpersonerne, der tilkendegiver, at de ikke ønsker at stemme ved folketingsvalg. Figur 3 Tillid til samfundsmæssige organisationer og institutioner. Alle svarpersoner og opdelt på undersøgelsesområder. (Skala: 10=meget interesseret, 0=ikke interesseret) Total Centrum Øst Kilde: MYPLACE data, Der er kun en lille forskel mellem de to undersøgelsesområder. Der er lidt større tillid til retsvæsenet, FN og Folketinget i Odense Centrum, mens der er større tillid til banker og religiøse institutioner i Odense Øst. Den større tillid til religiøse institutioner kan forklares med at dobbelt så mange i Øst som i Centrum siger, at de er meget religiøse. Datamaterialet indeholder i alt 19 spørgsmål, der belyser de unges politiske interesse. Sammenfattende viser data, at den politiske interesse er forholdsvist høj, når der sammenlignes med andre danske og internationale undersøgelser. Selvom forskellen på de to undersøgelsesområder er lille, så er den gennemgående tendens dog, at interessen for politik er lidt højere i Centrum end i Øst. Der er en generel tilfredshed med demokratiet, og der er stor tiltro til, at politikken påvirkes gennem formelle politiske aktiviteter (jf. figur 4, som viser gennemsnit af svar på en Likert skala med værdier fra 0-10). Således vurderes det at stemme ved valg meget højt (8,36), efterfulgt af brug af medierne til at få offentlig opmærksomhed (7,64) og partipolitisk aktivitet (6,40). Lidt lavere vurderes arbejdet i frivillige foreninger (5,99), udbredelse af budskaber på de sociale medier (5,73), personlig kontakt til politikere (5,47), og brug af grundlovsskikrede rettigheder som deltagelse i demonstrationer (5,43) og underskriftsindsamlinger (5,33). Mindst tiltro er der til forbrugerboykot (4,69) og frem for alt ulovlige (3,13) eller voldelige protester (2,27). Kun i synet på to af aktivitetsformerne er der en statistisk signifikant forskel mellem de to områder. Det er dels et af de højest rangerede emner (at arbejde i frivillige organisationer og foreninger), samt det lavest rangerede emne (at deltage i voldelige protester). Begge emner vurderes højest i Øst. Den store lighed mellem de to områder kan afspejle, at sociodemografiske forskelle i hele - EUROPEANPOLICYBRIEF - P a g e 4

5 befolkningen ikke afspejles i sammensætningen af de unge. Dette kan være en konsekvens af, at byen er en stor uddannelsesby med mange studerende, der bosætter sig i begge områder. De kvalitative interview giver uddybende begrundelser for den positive holdning til demokratiet og afstandtagen fra ulovlige og voldelige aktionsformer. Det er begrundet i såvel en holdningsmæssig som en emotionel afstandtagen. Samfundet betragtes som et fællesskab og politisk aktivitet begrundes i overensstemmelse med en klassisk demokratiforståelse, dvs. at demokrati bygger på diskussion og forhandling. Det betyder også, at der er en grundlæggende accept af forskelligheder. Venner og omgangskreds vælges ikke ud fra politisk overensstemmelse. Samtidig viser interviewene, at støtten til demokratiet ikke er ensbetydende med en stærk partiloyalitet. Det tilkendegives, at partipolitiske præferencer er under konstant overvejelse. Som oftest sker valget mellem nærtbeslægtede partier, og det fremgår, at det er svært at finde et parti, som man helt kan stå inde for. Det politiske engagement skifter karakter, når der sker væsentlige ændringer i de personlige forhold. Et typisk skifte er overgangen fra ungdomsuddannelse til studieog erhvervsuddannelse, der ofte er forbundet med, at et aktivt politisk engagement drosles ned eller lægges på hylden. Figur 4 Personlig vurdering af hvor stor betydning forskellige aktiviteter har på politikken i landet. Alle svarpersoner og opdelt på undersøgelsesområder (Skala: 10=meget stor effekt, 0=slet ingen effekt) Total Centrum Øst Kilde: MYPLACE data, Selvom unge mennesker engagerer sig i politiske diskussioner med kammerater og andre, herunder i skolen og på nettet, så er diskussionerne i familien stadig den fremherskende form for personlig diskussion. Inden for familien er faren den hyppigste samtalepartner. Kærester og samlevere er dog også hyppige samtalepartnere. Morens mindre fremtrædende rolle afspejler dog ikke en mangel på politisk interesse og engagement. Både kvantitative og kvalitative data viser, at mødre ses som både informerede om samfundsmæssige problemstillinger og politisk engagerede. De kvalitative data synes dog at vise, at det klassiske kønsrollemønster, hvor faderen repræsenterer familien i den offentlige sfære som forsørger og politisk aktør, mens moderen dominerer hjemmets intimsfære som omsorgsperson og fortrolig, fortsat kommer til udtryk i den måde, de unge omgås forældrene på. Unges forhold til historien Betydningen af historien og historisk hukommelse for unges politiske deltagelse i dag er en af hjørnestenene i MYPLACE projektet. Derfor er historiske emner blevet behandlet i WP2, WP4 og WP5. I WP2 blev der gennemført en facetteret undersøgelse med udgangspunkt i et historisk erindringssted, der vedrører en afgørende begivenhed i den nationale historie. Forskningen har taget udgangspunkt i krigen i 1864, fordi det er en begivenhed, der i betydelig grad har påvirket national identitet og nationalt udsyn helt frem til i dag. Der er blevet gennemført fokusgruppeinterview med unge mennesker, som er blevet specielt informeret omkring De unge var opmærksomme på den store forskel mellem dengang og nu, særlig med hensyn til - EUROPEANPOLICYBRIEF - P a g e 5

6 respekt for individet, men ellers blev 1864 opfattet som værende langt væk. Forskningen viste, at de unge har en meget forskellig interesse for historien. I interviewene med unge i både WP2 og WP5, mødte vi unge, som er meget engagerede og vidende, og som bruger enhver lejlighed til at udvide deres viden, men vi mødte også unge, der slet ikke er interesserede i historie, og som giver udtryk for, at historien ikke er værd at beskæftige sig med, da det er et afsluttet kapitel. Interessen for historie ser ud til at være formidlet fra generation til generation. De historisk interesserede unge henviser til forældre, der på udflugter og ferier introducerede dem til museer og historiske steder. Der synes at være en klar sammenhæng mellem interessen hos forældrene og de unges interesse for historien. I WP4 undersøgelsen er der blevet indsamlet yderligere viden om de unges syn på historien. Når de unge spørges om, hvor stor betydning en række begivenheder har haft i Danmarks historie, så er tilkendegivelsen, at de er betydningsfulde (jf. figur 5). Størst betydning tillægges 2. verdenskrig, idet 95% af de unge tilkendegiver, at denne begivenhed er betydningsfuld. Dernæst følger medlemsskabet af EF, som 82% af de unge finder var en betydningsfuld begivenhed. Derefter følger internationale begivenheder, 11. september 2001 og Berlinmurens og kommunismens fald. Næst i rækken kommer den ældste begivenhed, som de unge blev præsenteret for, krigen i 1864, og den efterfølgende genforening i Derefter følger i faldende orden: første verdenskrig, den kolde krig, Holocaust, kommunismen og fascismen. Virker denne rækkefølge påfaldende, skal det dog erindres, at de unge er blevet bedt om at vurdere, hvilken betydning de pågældende begivenheder har haft for den danske historie, ikke deres betydning i sig selv. Det er således tydeligt, at de unge klart identificerer de mest betydningsfulde begivenheder, men det er på den anden side ligeså tydeligt, at betydningen af begivenhederne synes at aftage i takt med, at de kommer på afstand. Figur 5 Personlig vurdering af hvor betydningsfulde en række begivenheder har været for Danmarks historie. Alle svarpersoner (Skala: 1=meget vigtig, 2=vigtig, 3=hverken vigtig eller ikke-vigtig, 4=ikke særlig vigtig, 5=slet ikke vigtig) 100% 80% 60% 40% 20% 0% Meget vigtig Vigtig Hverken / eller Ikke særlig vigtig Slet ikke vigtig Kilde: MYPLACE data, De kvalitative interview (WP5) bekræfter den store betydning, som de unge tillægger 2. Verdenskrig for den danske historie. Det opfattes som den vigtigste begivenhed i dansk historie. De unge reflekterer over den danske regerings samarbejdspolitik og over modstandsbevægelsen og dens betydning for Danmarks anseelse og stilling under og efter krigen. En kritisk stillingtagen til samarbejdspolitikken er dog ikke fremherskende, selv om det har været et vigtigt emne i den politiske debat i det seneste årti. Mange af de interviewede i WP5 henviser til bedsteforældre med en fortid i modstandsbevægelsen. Igennem samtaler og fortællinger er stærke følelsesbetonede holdninger blevet formidlet fra de ældre til de yngre generationer. Det synes at være en slående erkendelse for de unge, at mange modstandsfolk var unge på deres egen alder, og ikke de gamle mennesker, som bedsteforældrene erindres som. Historien om modstandsbevægelsen formidler erfaring om virkningen af aktivisme, den skaber respekt, og den er yderligere med til at styrke følelsen af national identitet. Konklusion - EUROPEANPOLICYBRIEF - P a g e 6

7 Disse første resultater fra de danske MYPLACE undersøgelser viser opmuntrende, at de unge er solidt forankret i samfundets demokratiske traditioner og anerkender dets spilleregler. Vi fandt ikke tilkendegivelser eller indikationer på ekstremistiske præferencer blandt respondenterne i vores forskellige undersøgelser. De spørgsmål, som er blevet afdækket igennem projektets undersøgelser, er således ikke forårsagede af akutte krisesymptomer for demokratiet eller den moralske panik, der ofte har været katalysator for ungdomspolitiske debatter. POLICY IMPLIKATIONER OG ANBEFALINGER Som nævnt ovenfor, fandtes der ikke ekstremistiske præferencer blandt respondenterne i vores spørgeskemaundersøgelse og kvalitative interviews. De problemstillinger, som er identificeret gennem projektets undersøgelser, er således ikke forårsaget af akutte krisesymptomer for demokratiet. Derimod understøtter undersøgelsen igangværende initiativer inden for områder som uddannelse til demokrati og medborgerskab, støtte til demokratisk deltagelse og inkludering. På den anden side blev der igennem undersøgelserne identificeret nogle problemstillinger, som det er påkrævet at adressere. Den første er de store vanskeligheder, som de unge oplever på arbejdsmarkedet som en følgevirkning af finanskrisen. De er tydeligt afspejlet i de unges vurdering af den nuværende situation og udsigterne for fremtiden. Manglen på jobåbninger er et spørgsmål om skærpet konkurrencekamp om de fremtidige livsmuligheder. Det er et problem med langtrækkende konsekvenser for den generation, der vilkårligt er blevet påvirket. Konsekvenser for den individuelle trivsel må ikke undervurderes, og det er nødvendigt, at det adresseres i en ungdomsorienteret arbejdsmarkedspolitik. Det andet er, at de unges lave tillid til de politiske partier og det parlamentarisk politiske arbejde indeholder kimen til politiske legitimationsproblemer. Vi fandt dog ikke indikationer på, at det demokratiske engagement blandt de unge er truet. Indtil videre er der ingen tegn på, at de vil begynde at handle ud fra deres mistillid og utilfredshed på ugunstig vis. Det er imidlertid en problematik, der bør påkalde sig kritisk selvransagelse, bl.a. igennem øget forskning, da løsningen ikke synes at være en forstærkning af eksisterende virkemidler til demokratisk deltagelse. Endelig påkalder det lave historiske engagement sig opmærksomhed. Unge uden historisk viden kan være sårbare over for potentielle udemokratiske diskurser. Mulighederne for at udvikle produktive læreprocesser og dialoger med de unge synes at ligge i en formidling, der bygger på den personlige fortælling og det personlige engagement. og som indgår i en dialogbaseret inddragelse af de unge. Det er et område, hvor et samarbejde mellem museer og skoler stadig står over uudforskede muligheder. De offentliggjorte forskningsrapporter, som dette Policy Brief bygger på, findes tilgængelig her: Yderligere information kan fås ved kontakt til: FORSKNINGSPLAN MYPLACE: (Memory, Youth, Political Legacy and Civic Engagement) Et fireårigt, 7.9 millioner EU finansieret projekt. Undersøger hvorledes unges samfundsmæssige, politiske og sociale deltagelse præges af skyggerne fra (fortidens, nutidens, fremtidens) totalitære og populistiske tendenser i Europa. MYPLACE kombiner survey, interview og etnografisk forskning for at frembringe ny tvær-europæiske data der ikke kun måler omfanget af deltagelse, men også belyser den mening, som de unge tillægger den: Udforsker konstruktionen og transmissionen af historisk erindring gennem fokusgruppe- og intergenerationelle interview (Work Package 2) Måler unges deltagelse i samfundet gennem en spørgeskemaundersøgelse der er gennemført i 14 lande med 18,000 respondenter (Work Package 4) Forståelse af denne deltagelse gennem 900 opfølgende dybdeinterview (Work Package 5). Fortolkning af unges aktivisme gennem mindst 42 etnografiske case studier (Work Package 7). - EUROPEANPOLICYBRIEF - P a g e 7

8 MYPLACE tilvejebringer et meget omfattende og avanceret datasæt, der dækker unges holdninger til og syn på specielt yderliggående højreorienterede og populistiske ideologier, men i praksis dækker emner som social klasse, xenofobi, racisme, uddannelse, og tillid til demokratiske processer, samt forbundet hermed social og politisk eksklusion. Vi er åbne for muligheder for at samarbejde med interesserede politikere og embedsmænd og andre interessenter i takt med at vore dataanalyser skrider frem. Kontakt venligst: PROJEKT INFORMATION PROJEKT NAVN Memory, Youth, Political Legacy and Civic Engagement (MYPLACE) KOORDINATOR Professor Hilary Pilkington, University of Manchester, United Kingdom KONSORTIUM Caucasus Research Resource Centre, Tbilisi, Georgia Centro Investigacao e Estudos de Sociologia, Lisbon, Portugal Daugavpils Universitate, Daugavpils, Latvia Debreceni Egyetem, Debrecen, Hungary Friedrich-Schiller Universität Jena, Jena, Germany Institut Drustvenih Znanost Ivo Pilar, Zagreb, Croatia Manchester Metropolitan University, Manchester, United Kingdom Panteion University of Social and Political Sciences, Athens, Greece State Institution of Ulyanovsk Research and Development Centre Region, Ulyanovsk, Russian Federation Syddansk Universitet, Odense, Danmark Tallinn University, Tallinn, Estonia The University of Manchester, Manchester, United Kingdom The University of Warwick, Coventry, United Kingdom Universität Bremen, Bremen, Germany Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Spain University of Eastern Finland, Kuopio, Finland Univerzita sv Cyrila a Metoda v Trnavae, Trnava, Slovakia BEVILLING FP7 Framework Programme for Research of the European Union Collaborative project Activity SSH : Democracy and the shadows of totalitarianism and populism: the European experience VARIGHED Juni 2011 Maj 2015 (48 måneder). BUDGET EU bevilling: WEBSITE FOR YDERLIGERE INFORMATION Carsten Yndigegn, Syddansk Universitet Klaus Levinsen, Syddansk Universitet Martin Price (Project Manager) YDERLIGERE LÆSNING Deliverable 2.1: Country based reports on discourse production. Deliverable 4.5: A series of country specific analyses which highlight local historical and cultural factors and which contrast the two regions sampled. Deliverable 5.3: Country based reports on interview findings. - EUROPEANPOLICYBRIEF - P a g e 8

9 Alle offentliggjorte rapporter er tilgængelige her: myplace.eu/deliverables.ph p - EUROPEANPOLICYBRIEF - P a g e 9

POLICYBRIEF. MYPLACE (www.fp7-myplace) er et stort EU-finansieret projekt, der understøttes med i alt 7.9 millioner EUROPEAN INTRODUKTION

POLICYBRIEF. MYPLACE (www.fp7-myplace) er et stort EU-finansieret projekt, der understøttes med i alt 7.9 millioner EUROPEAN INTRODUKTION EUROPEAN POLICYBRIEF MYPLACE: Erindring, ungdom, politisk arv og samfundsmæssigt engagement (DK Policy Brief) Dette første policy brief fra februar 2013 introducerer MYPLACE forskningsprojektet, som gennemføres

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Om denne undersøgelse

Om denne undersøgelse Om denne undersøgelse I hele EU er der organisationer, der giver borgere adgang til og undervisning i informationsteknologi og evt. yder andre services til støtte for udsatte grupper. Disse organisationer

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

Unge og regional identitet

Unge og regional identitet Carsten Yndigegn Unge og regional identitet Forventninger og indstilling til livsbetingelser og livsmuligheder i den dansk-tyske grænseregion INSTITUT FOR GRÆNSEREGIONSFORSKNING 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så?

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Lektor, Jens Ringsmose Institut for Statskundskab Syddansk Universitet INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB Plottet 1. Hvad er dansk udenrigspolitisk

Læs mere

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Politikerne gentager igen og igen, at høje danske lønomkostninger skader beskæftigelsen, og bruger påstanden som argument for nødvendigheden af lønnedgang.

Læs mere

N O T A T. Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger.

N O T A T. Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger. N O T A T Filial eller netbank 24. oktober 2013 Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger. Ved seneste opgørelse i 2012 brugte

Læs mere

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS Fagformål Eleverne skal i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne

Læs mere

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5 Kommissorium Evaluering af den internationale dimension i folkeskolen Lærerne i folkeskolen har gennem mange år haft til opgave at undervise i internationale forhold. Det er sket med udgangspunkt i gældende

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

KOMMUNIKATION. 17. januar 2014

KOMMUNIKATION. 17. januar 2014 BRANDING & IMAGESKABENDE KOMMUNIKATION Aabenraa Kommune 17. januar 2014 1 2 HVORFOR CITY BRANDING? For 25 år siden valgte 83% af alle mennesker virksomheden eller jobbet. I dag vælger 65% af alle mennesker

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene.

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Indledning I det følgende vil vi give en kort oversigt over noget af den eksisterende forskning

Læs mere

ÅRSPLAN SAMFUNDSFAG 9. B 2012/13

ÅRSPLAN SAMFUNDSFAG 9. B 2012/13 ÅRSPLAN SAMFUNDSFAG 9. 2012/13 Emne Periode Mål Relation til fælles mål Folketinget august Eleverne kender til magtens tredeling, partier partiprrammer. Velfærdssamfundet - demokratiet i funktion august

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Årsplan for 9. Lundbye Samfundsfag Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål Uge 32-42: Uge 43-50 Uge 1-6 Uge 8-12 Uge 13-23 Vi gennemgår og arbejder med kapitlerne: Ind i samfundsfaget Fremtider Folketinget

Læs mere

Kravspecifikation. vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere

Kravspecifikation. vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere Bilag A: Kravspecifikation Kravspecifikation vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere 1 1. Opgavens baggrund og formål Formålet med opgaven er at undersøge medborgerskab blandt unge københavnere,

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere 1 Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Færre med ikke-vestlige oprindelse end dansk oprindelse er medlem af en forening. Men ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 SAMMENFATTENDE

Læs mere

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Sort mælk Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Museumsformidling og kunst Holocaust som erindringsbilleder i museumsformidlingen Med dette forløb tages der fat

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Den Danske Model familiepolitik under pres

Den Danske Model familiepolitik under pres Den Danske Model familiepolitik under pres Policy briefing Anders Ejrnæs Ph.d., lektor Roskilde Universitet Workcare projekt Workcare Workcare projektet er et komparativt europæisk forskningsprojekt finansieret

Læs mere

Ungdoms arbejdsløshed. på valg 2013. Unge, arbejdsløshed og kommunalt ansvar

Ungdoms arbejdsløshed. på valg 2013. Unge, arbejdsløshed og kommunalt ansvar Ungdoms arbejdsløshed på valg 2013 Unge, arbejdsløshed og kommunalt ansvar Ungdomsarbejdsløshed på valg 2013 Allan Bærentzen Landssekretær i Socialpolitisk Forening Arbejdsløsheden blandt unge under 30

Læs mere

Den uddannelsespolitiske baggrund for mentorindsatser

Den uddannelsespolitiske baggrund for mentorindsatser Den uddannelsespolitiske baggrund for mentorindsatser En definition: Mentorskab er en dynamisk relation mellem en mentor og en mentee, som bidrager til at inkludere udsatte og marginaliserede unge frem

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier Lovafdelingen Dato: 11. marts 2014 Kontor: Lovkvalitetskontoret Sagsbeh: Katrine Busch Sagsnr.: 2011-750-0013 Dok.: 1109053 Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Læs mere

Uddannelsesforberedende Kursus

Uddannelsesforberedende Kursus Uddannelsesforberedende Kursus Andebølle Ungdomshøjskole - kom videre i dit liv! Matematik - Dansk - Kultur - Højskole - Venner for livet Andebølle Ungdomshøjskole, Andebøllevej 138, 5492 Vissenbjerg Tlf:63473760

Læs mere

Livskvalitet og krisen i Europa

Livskvalitet og krisen i Europa 14. maj 2014 Livskvalitet og krisen i Europa Af Nicolai Kaarsen Danmark og de fleste andre europæiske lande blev ramt relativt hårdt af den finansielle krise med stigende ledighed og faldende produktion

Læs mere

Demokrati og medborgerskab i aftenskolen Projektrapport til DFS. 18-06-2010 LOF Helene Horsbrugh

Demokrati og medborgerskab i aftenskolen Projektrapport til DFS. 18-06-2010 LOF Helene Horsbrugh Demokrati og medborgerskab i aftenskolen Projektrapport til DFS 18-06-2010 LOF Helene Horsbrugh Resumé Projektets formål har været at dokumentere sammenhængen mellem aftenskoleundervisning og demokrati

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Udgivet november 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Demokrati, magt og medier

Demokrati, magt og medier Demokrati, magt og medier Politisk Sociologi - Synopsis Sociologisk institut, Københavns Universitet sommereksamen 2011 Eksamensnummer 20 Antal tegn i opgaven 7093 Antal tegn i fodnoter 515 Indledning

Læs mere

Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer

Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer, professor Startseminar: Samarbejde om forebyggelse - i en forandringstid Torsdag den 10. maj 2012 Den danske model på arbejdsmarkedet En lang tradition

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater Familierådgivningerne brugerundersøgelse Sammenfatning af resultater Hvordan er undersøgelsen lavet? Undersøgelsen er gennemført i alle familierådgivninger i hele kommunen i perioden 15. februar til 15.

Læs mere

1 Beskrivelse af opgaven

1 Beskrivelse af opgaven With the support of the Prevention of and Fight against Crime Programme European Commission Directorate-General Justice, Freedom and Security Kravspecifikation Opgave: Forskningsprojekt om medarbejderes

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

Analyse segregering i de fire største danske byområder

Analyse segregering i de fire største danske byområder 17-3-2014 Analyse segregering i de fire største danske byområder 1 Indledning Segregering betegner en overrepræsentation eller koncentration af forskellige persongrupper i bestemte områder eksempelvis

Læs mere

Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne?

Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne? Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne? Professor Lone Kørnøv Aalborg Universitet Dansk Center for Miljøvurdering Hvorfor, hvorfor ikke og hvordan a. Holdningsladet emne b. Rationaler bag

Læs mere

Familie ifølge statistikken

Familie ifølge statistikken Familie ifølge statistikken Arbejdsopgave Denne arbejdsopgave tager udgangspunkt i artiklen Familie ifølge statistikken, der giver eksempler på, hvordan værdier og normer om familie bliver synlige i statistikker,

Læs mere

Regeringen er pænt kreativ pt: Kulturministeren er kreativ i forhold til vennetjenester - finansministeren er kreativ, når han sms'er og beder

Regeringen er pænt kreativ pt: Kulturministeren er kreativ i forhold til vennetjenester - finansministeren er kreativ, når han sms'er og beder Tak som byder, siger Emil Regeringen er pænt kreativ pt: Kulturministeren er kreativ i forhold til vennetjenester - finansministeren er kreativ, når han sms'er og beder kabinepersonalet om at rette ind

Læs mere

Gastronomi og service Andebølle Ungdomshøjskole

Gastronomi og service Andebølle Ungdomshøjskole Gastronomi og service Andebølle Ungdomshøjskole Andebølle Ungdomshøjskole, Andebøllevej 138, 5492 Vissenbjerg Tlf:63473760 www.andebolle.dk auh@andebolle.dk Målgruppe Kurset er åbent for alle mellem 16

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

At bruge historie. i en sen-/postmoderne tid

At bruge historie. i en sen-/postmoderne tid At bruge historie i en sen-/postmoderne tid At bruge historie i en sen-/postmoderne tid Bernard Eric Jensen (red.) Roskilde Universitetsforlag Bernard Eric Jensen (red.) At bruge historie i en sen-/postmoderne

Læs mere

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Hovedkonklusioner 143.000 borgere i Region Hovedstaden er læsesvage, 134.000 er regnesvage og 265.000 har meget ringe

Læs mere

Aktivitetsoversigt okt. 2012 0ok. 2014

Aktivitetsoversigt okt. 2012 0ok. 2014 Aktivitetsoversigt okt. 2012 0ok. 2014 Undersøgelser og vidensprojekter Folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi (rapport udkommer ultimo 2014) Makroøkonomisk analyse med formålet at vise folkebibliotekernes

Læs mere

1. maj tale Bornholm

1. maj tale Bornholm 1. maj tale Bornholm Først vil jeg sige mange tak for invitationen. Det har en helt bestemt betydning for mig, at tale på netop denne dag. Det vil jeg komme nærmere ind på senere. For år tilbage var det

Læs mere

Citat med følgende kildeangivelse tilladt: Foreløbige resultater fra Den arktiske Levevilkårsundersøgelse, SLiCA - 2006.

Citat med følgende kildeangivelse tilladt: Foreløbige resultater fra Den arktiske Levevilkårsundersøgelse, SLiCA - 2006. PPP-kopier vedrørende Den Arktiske Levevilkårsundersøgelse, SLiCA er omdelt i forbindelse med forelæsning på Midtgrønlands GU, Nuuk - 5. december 2006. Citat med følgende kildeangivelse tilladt: Foreløbige

Læs mere

På vej på arbejdsmarkedet Brasiliansk demografi

På vej på arbejdsmarkedet Brasiliansk demografi Exact Invest Research & Analyse Artikel 02. marts 2011 På vej på arbejdsmarkedet Brasiliansk demografi KONTAKT: Exact Invest A/S info@exactinvest.dk +45 70 22 87 77 Research & Analyse Søren Møller- Larsson

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab Interesseorganisationer i politiske arenaer Resultater fra et forskningsprojekt Anne Skorkjær Binderkrantz Institut for Statskundskab Aarhus Universitet www.interarena.dk Indledning I alle demokratier

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 # METODE METODE Evaluering af holdningen til NemID MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING

Læs mere

Forandring uden behandling et spørgsmål om recovery capital?

Forandring uden behandling et spørgsmål om recovery capital? STOF nr. 23, 2014 Forandring uden behandling et spørgsmål om recovery capital? Hvordan kan det være, at nogle mennesker formår at komme ud af et problematisk forbrug af rusmidler ved egen hjælp? AF ANNE-SOFIE

Læs mere

Statsborgerskabsprøven

Statsborgerskabsprøven Statsborgerskabsprøven Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til statsborgerskabsprøven Tirsdag den 2. juni 2015 kl.

Læs mere

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3):

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3): Liter Kapitel 5.3 Alkoholforbrug 5.3 Alkoholforbrug Alkohol er en af de kendte forebyggelige enkeltfaktorer, der har størst indflydelse på folkesundheden i Danmark. Hvert år er der mindst 3.000 dødsfald

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Forandring uden behandling et spørgsmål om recovery capital?

Forandring uden behandling et spørgsmål om recovery capital? Selfchange Forandring uden behandling et spørgsmål om recovery capital? Hvordan kan det være, at nogle mennesker formår at komme ud af et problematisk forbrug af rusmidler ved egen hjælp? AF ANNE-SOFIE

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Trivsel og uddannelse blandt CI-unge. September 2013

Trivsel og uddannelse blandt CI-unge. September 2013 Trivsel og uddannelse blandt CI-unge September 2013 Formål og opdrag Undersøge trivsel og uddannelse blandt første generation af danske CI-unge (13-25 år) Finansieret af Sygekassernes Helsefond Gennemført

Læs mere

unge og fodbold Kolde kendsgerninger om

unge og fodbold Kolde kendsgerninger om Kolde kendsgerninger om unge og fodbold Her kan du finde hurtige genveje til den store mængde af dokumentation om unges bevæggrunde for at til og fravælge fodbold og idræt i det hele taget. Tekst: Mads

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor

Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor Bilag 1. Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor Projektbeskrivelse for et forsknings- og udviklingsprojekt. Bjarne Ibsen, Professor og centerleder. Center for forskning i Idræt, Sundhed

Læs mere

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt Rapport Kræftens Bekæmpelse Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt - En spørgeskemaundersøgelse vedrørende patienter og pårørendes erfaringer og oplevelser Maj 2009 Patientstøtteafdelingen 1 Indledning

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram Principprogram Målet for Lærerstuderendes Landskreds er at være medskaber af den bedste uddannelse af lærere til folkeskolen. Vi ønsker gennem læreruddannelsen at skabe professionelle folkeskolelærere

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

ADHD i et socialt perspektiv

ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv En livslang sårbarhed ikke nødvendigvis livslange problemer ADHD betegnes ofte som et livslangt handicap. Det betyder imidlertid ikke, at en person

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

Standard Eurobarometer 78. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 78. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 78 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Stadig flere jobannoncer på nettet København den 26..2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Fra trivselsmåling til succesmåling

Fra trivselsmåling til succesmåling Fra trivselsmåling til succesmåling af Claus Albrechtsen, partner i Scandinavian Training Design Trivselsmålinger eller medarbejdertilfredsheds- / klimamålinger er en naturlig del af mange organisationers

Læs mere

KERNEÅRSAGSANALYSE METODEBESKRIVELSE

KERNEÅRSAGSANALYSE METODEBESKRIVELSE KERNEÅRSAGSANALYSE METODEBESKRIVELSE ISBN nr. 978-87-989872-6-0 Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed Hvidovre Hospital, Afsnit P610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre 2/14 INDHOLD INDHOLD INDHOLD...3

Læs mere

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Generelle oplysninger vedr. indsatsen 1. Problemidentifikation Vollsmose er klassificeret som ghettoområde. På fritids- og foreningsområdet arbejder

Læs mere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Erik Albæk, Arjen van Dalen & Claes de Vreese Center for Journalistik Institut for Statskundskab Syddansk Universitet

Læs mere

FOREDRAG - VORES EUROPA Om den europæiske ungdomsgeneration og vores fælles udfordringer.

FOREDRAG - VORES EUROPA Om den europæiske ungdomsgeneration og vores fælles udfordringer. FOREDRAG - VORES EUROPA Om den europæiske ungdomsgeneration og vores fælles udfordringer. Med deres projekt, Vores Europa, der handler om situationen for den europæiske ungdomsgeneration, har Elena Askløf

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Skolereformen set fra et ledelsesperspektiv mit!

Skolereformen set fra et ledelsesperspektiv mit! Skolereformen set fra et ledelsesperspektiv mit! Hvem er jeg? René Arnold Knudsen, skoleleder Leder i 16 år (værdi- og kompetenceledelse) Engagement og lederfokus (EVA, samarbejde mm.) Organisationsarbejde,

Læs mere

Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune

Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Astrid Ravnsbæk Hellerup, den 15. september 2014 Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA

Læs mere