Hjemmehjælp - indførelse af en ny arbejdsmetode med kunden i centrum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjemmehjælp - indførelse af en ny arbejdsmetode med kunden i centrum"

Transkript

1 Det føles trygt, at jeg kender dem, der kommer og hjælper mig, og at de ved, hvordan jeg vil have det RAPPORT Hjemmehjælp - indførelse af en ny arbejdsmetode med kunden i centrum En arbejdsmetode baseret på viden, kundernes behov og formålet med organisationen Forfattere: Åsa Swan, Madeleine Blusi 1

2 Hjemmehjælp - indførelse af en ny arbejdsmetode med kunden i centrum Rapport Kommunförbundet; FoU Västernorrland Gånsviksvägen 4 Box Härnösand Tlf.: Tryk: Hemströms Tryckeri Illustration: Kristin Eriksson ISSN: ISBN:

3 Forord Med et succesrigt forebyggende arbejde og en rehabiliterende arbejdsmetode kan flere mennesker bevare deres selvstændighed og deres uafhængighed. Det er det bedste for den enkelte, men også for kommunens budget. Traditionel budgetstyring fokuserer ikke på at reducere den indgående strøm af mennesker med behov og heller ikke på at hjælpe mennesker med at nedbringe deres behov for hjælp. Ved at trække ressourcer tilbage mindsker man blot menneskers ret til at få deres behov tilgodeset, uden at organisationens kapacitet er blevet udfordret og trimmet. Arbejdet i Skönsmons hjemmehjælpsgruppe har kørt siden foråret 2012, først som et eksperiment, men senere i løbet af efteråret 2012 blev arbejdsmetoden indført i hele hjemmehjælpsgruppen. Det er med stor interesse, vi har set resultaterne fra Skönsmon. I forløbet har vi lært, hvor vanskeligt det er at få arbejdet til at omfatte hele processen samt at omsætte det til succesrigt ledelsesarbejde og lederskab. Det hænger sammen med vores tænkning. I den første rapport fra Skönsmon konstaterede vi, at inden et udviklingsarbejde overhovedet kan starte, så skal vi vide mere om kundens situation, hvad han eller hun har behov for, og hvilke forventninger der er. Når vi sammen ved, hvad der er normal variation, kan vi skabe et system, der ikke reagerer på usædvanlige foreteelser eller enkelte afvigelser. Først da begynder vi at få forudsætningerne for at kunne udføre en fremragende hjemmehjælp. "Ledelsens tænkning er afgørende for organisationens præstation. I en enkelt sætning sammensættes hele vores tilgang til forsøget i Skönsmons hjemmehjælpsgruppe. Vi vil tydeliggøre vores holdning og minde os selv om, at den tænkning, vi har i forhold til vores opgave, vores medarbejdere og vores organisation, påvirker vores handlinger, vores valg af aktiviteter og satsninger, hvilke spørgsmål vi stiller til chefer og medarbejdere, hvad vi vælger at følge op på og hvad vi vælger at kommunikere ud i organisationen og til omverdenen." Sundsvall, august 2013 Torbjörn Stark, socialdirektør Karin Holmin, chef for i Sundsvall's hjemmehjælp Helene Ersson, enhedschef for Strategienheden 3

4 4

5 Konklusion En hjemmehjælpsgruppe i Sundsvall Kommune har udviklet en ny arbejdsmetode for bedre at kunne imødekomme kundernes behov. Efter at den nye arbejdsmetode blev gennemprøvet i mindre skala, blev den efterhånden implementeret i hele hjemmehjælpsgruppen. Efter implementeringen er der sket store forandringer. Kontinuiteten er forbedret, og nu kender kunder og personale hinanden. Nye mål er udarbejdet, så arbejdet kan følges op og forbedres. Hjemmehjælpspersonalet skal selv tage ansvar for helheden. De rekrutterer vikarer, planlægger arbejdet med dagsskemaer og personaleskemaer og har mulighed for at planlægge i tilfælde af ændringer, for eksempel når kunder skal køre til hospitalet eller kommer hjem derfra. Udviklingsarbejdet gav desuden den indsigt, at hele organisationen skal støtte læring og innovationsarbejde i hjemmehjælpen, for at de nye arbejdsmetoder kan komme til deres fulde ret. De konklusioner, man kunne drage var, at kontrollen med medarbejderne og det arbejde de udfører, skal erstattes af tillid og lydhørhed. For at udvikle kvaliteten og påvirke omkostningerne inden for hjemmehjælpen bør ledelsen lytte til medarbejderne og afhjælpe de problemer i systemet, der hindrer medarbejderne i at levere hjemmehjælp af god kvalitet. En sædvanlig metode til at effektivisere hjemmehjælpen er at skære ned på personalet, hvilket påvirker organisationens evne til at tilgodese kundernes behov på en negativ måde. En forudsætning for at kunne levere hjemmehjælp med god kvalitet og god lønsomhed er at udgå fra viden, kundernes behov og formålet med organisationens arbejde. 5

6 Indholdsfortegnelse Forord 3 Konklusion 5 Forklaringer af begreber 8 Baggrund 11 Indledning 13 Dårlige til at levere det, som kunderne synes er vigtigt14 Spild 14 Systemet bør ændres 15 Formål 15 Metode 16 Fremgangsmåde 16 Ressourceeffektivitet kontra floweffektivitet 18 Organisatorisk læring 19 Læringsmøder19 Vejledning til områdechefen 20 Målgruppen 20 Udarbejdelse af ny arbejdsmåde 21 Nye arbejdsprincipper 22 Prioritering af udviklingsområderne Skemaplanlægning Dagsplanlægning Praktisk hjælp/støtte Færre vikarer Informationsoverførsel Udarbejdelse af nye mål 33 Nye målinger 34 Personalekontinuitet 34 Vikarer 36 Kundetilfredshed 38 Tryghedsalarm 39 Korttidsfravær 42 Tid til at udføre hjælp eller støtte 42 Individuel variation omsorgshistorik 43 Samlede omkostninger - omkostningerne i det nye system sammenlignet med omkostningerne i det gamle 44 Helhedssyn og organisatorisk læring 46 Ændrede roller 46 Medarbejderne 46 6

7 Områdechef 47 Hvad er meningen med forskellige tider? 49 Budget på en ny måde 50 Findes der en bedre måde at bruge hjemmehjælpens ressourcer på? 51 Optimering af flowet ud fra det behov der opstår, til hjælpen kommer 52 Indførelse af den nye arbejdsmåde 54 Hvad syntes kunderne? 56 Hvad syntes medarbejderne? 56 Sammenligning af før og efter indførelsen af ny arbejdsmåde 57 Diskussion 58 Der er sket store forandringer på ét år 58 Hele organisationen skal involveres i udarbejdelsen af nye arbejdsmetoder 58 Det Traditionelle system modvirker kvalitet 59 Økonomistyring, kontrol og personalenedskæringer gør ikke organisationen mere effektiv 59 Udfordring at slippe kontrollen60 Kundens perspektiv som udgangspunkt 60 Konklusion 62 Hele organisationen skal have kundernes behov som udgangspunkt 62 Traditionel budgetstyring fører ikke til effektivitet 62 Tillid i stedet for kontrol 62 Ledelse og styring bør baseres på viden 62 Referencer 63 7

8 Forklaringer af begreber I rapporten forekommer en række forskellige begreber. En del af begreberne kan have forskellige betydninger i forskellige sammenhænge. I denne rapport har begreberne de betydninger, der er angivet nedenfor. Afgiftsenheden enhed i socialforvaltningen der beregner omkostninger og fakturerer socialforvaltningens kunder. Efterspørgsel de krav, kunderne stiller til systemet og hvor hyppige disse krav er. Sagsbehandlingsenheden enhed inden for socialforvaltningen, der arbejder med vurdering af behov og træffer beslutninger om indsatser inden for ældre- og handicapomsorgen. Hjælp/støtte udtrykket bruges som betegnelse for det arbejde, som hjemmehjælpspersonalet udfører hjemme hos kunden, og illustrerer, at det en gang imellem handler om at udføre de daglige gøremål for kunden og andre gange at støtte kunden, så denne kan udføre gøremålene selv. Ikke-værdiskabende det, der ud fra kundens perspektiv ikke udføres korrekt eller slet ikke udføres. Kunde begrebet kunde bruges med udgangspunkt i, at kundeorientering anses for at være den mest grundlæggende af kvalitetsudviklingens vurderinger. Den siger, at organisationens formål skal være at tilfredsstille kunden. Kunden er den, som organisationens arbejde udføres for. En vurdering, der ikke har noget med kommercialisme at gøre, men som indebærer, at man skal anstrenge sig for at tilfredsstille den, man arbejder for. På engelsk taler man om public service, hvor ordet service indikerer, at der er en kunde, eftersom det kommer fra serve, som igen stammer fra det franske servir: at betjene. Det betyder, at der ikke kan være tjenester uden nogen at tjene, og dem, man tjener, kaldes kunder i kvalitetsterminologien. Ordet kunde kommer oprindeligt fra det tyske Kunde, og betydningen var bekendtskab, dvs. nogen man kendte personligt, hvilket påviser relationernes betydning (Lagrosen, 2011). Ledelsen bruges i teksten til at beskrive både socialforvaltningens og ældreomsorgens ledelse, der er en del af socialforvaltningens ledelse. Hvilken af disse betydninger der er tænkt på i teksten, fremgår af sammenhængen. Læringsmøder Møder hvor forskellige "nøglepersoner" regelmæssigt bliver indkaldt til at høre resultaterne af udviklingsarbejdet, lære metoden (systemtænkning ifølge Vanguard Metoden) og forstå kundens vej i systemet for at muliggøre en organisatorisk læring. 8

9 Organisation organisation eller organisationen bruges både i betydningen socialforvaltningens "planlægning" af organisationens arbejde og mere konkret det samarbejde, der foregår mellem medarbejdere i socialforvaltningen med udgangspunkt i fælles interesse, det vil sige formålet med socialforvaltningens arbejde. Ordet bruges også som subjekt, og det drejer sig da om hjemmehjælpen. Hvilken af disse betydninger der er tænkt på i teksten, fremgår af sammenhængen. Pilotgruppen Ni medarbejdere i hjemmehjælpen i Skönsmon, der gennemførte udviklingsarbejdet og udarbejdede den nye arbejdsmetode i begyndelsen i det geografiske område Kuben. Samtlige arbejdede som social- og sundhedsassistenter eller social- og sundhedshjælpere. De fungerede også som vejledere ved implementeringen af arbejdsmetoden i de to øvrige geografiske områder Östermalm og Skönsmon. RoP Ressource- og planlægningsenheden, enhed inden for socialforvaltningen, der administrerer vikarhåndtering og modtager og igangsætter vikarbestillinger fra afdelingerne inden for socialforvaltningen. Skönsmons hjemmehjælp er et af 18 hjemmehjælpsområder i Sundsvall Kommunes hjemmehjælp i eget regi. Personalet er siden maj 2012 fordelt på tre arbejdshold, der igangsætter besluttede hjemmehjælpsindsatser i de geografiske områder Kuben, Östermalm og Skönsmon. Hjemmesygepleje indgår ikke i hjemmehjælpens opgaver. Spild arbejdsopgaver i en organisation, der forbruger ressourcer uden at tilføre noget af værdi for kunden. SOT Service- og teknikforvaltningen, der er kommunens serviceorganisation til blandt andet ejendomme, køretøjer, lønhåndtering, omkostninger og rengøring. Kontrol diagram et grafisk hjælpemiddel til at finde årsager til variationer i forskellige typer af processer, f.eks. fremstillingsprocesser, administrative processer, serviceprocesser og økonomiske processer. I diagrammet findes en øvre og en nedre grænse samt en middelværdilinje, der er beregnet ud fra middelværdien af observationerne. Værdier, der ligger uden for kontrolgrænserne, giver information om, at processen kan ligge uden for de normale grænser for processens variation. Systembegrænsning forhold der vanskeliggør arbejdet, kaldes systembegrænsninger, for eksempel organisationsstruktur og arbejdsorganisation, mål, planer, målinger, opfølgning, økonomisystem, IT-system, normer og vurderinger. Vanguard Metoden metoden er en oversættelse af lean til tjeneste- og servicesektoren. Gennem denne metode lærer man at forstå organisationen som et system udefra og ind (fra kundens perspektiv i første omgang og ikke organisationens) og kan da lettere definere og afhjælpe spild og kvalitetssvigt, der bunder i vores måde at organisere på. 9

10 Vi ordet 'vi' bruges, når vi, der har gennemført projektet, udtrykker vores erfaringer, tanker og konklusioner. Omfatter social- og sundhedsassistenter, socialog sundhedshjælpere og områdechefen i hjemmehjælpen i Skönsmon. Værdiskabende det, der ud fra kundens perspektiv er vigtigt. Den nytte kunden har af den hjælp eller støtte, vi giver. 10

11 Baggrund Det arbejde og de processer, der er beskrevet i denne rapport, er en direkte fortsættelse af det udviklingsarbejde, som tidligere er fremlagt i Hjemmehjælp Hvad er vigtigt for kunden? fra 2012 og som beskriver hvordan personalet bar sig ad med at udarbejde og senere indføre en ny arbejdsmetode. Vi har forsøgt at skrive rapporten på en sådan måde, at den kan læses separat, uden at læseren har forkundskaber. I Hjemmehjælp Hvad er vigtigt for kunden? beskrives hvordan en hjemmehjælpsgruppe fik mulighed for at granske sin organisation og dens evne til at levere. Granskningen foregik ud fra den antagelse, at formålet med hjemmehjælpen er at give kunder den støtte de har brug for, for at kunne klare sig selv og opnå livskvalitet. Undersøgelsen viste, at hjemmehjælpsorganisationen ikke var særlig god til at levere det, som kunderne anså for at være vigtigt. I stedet for at gå ud fra det, der var vigtigt for kunderne, stod organisationens behov ofte i centrum, hvilket førte til ringe kvalitet. Ud fra de resultater, der blev præsenteret, besluttede socialforvaltningens ledelsesgruppe, at udviklingsarbejdet skulle fortsætte til næste fase, hvilket betød, at man gennem nogle måneder skulle eksperimentere med nye arbejdsmetoder ud fra det, der var kommet frem i pilotarbejdet. Derefter tog ledelsesgruppen yderligere beslutning om at lade pilotgruppen fortsætte til tredje og sidste fase, hvilket også indebar at implementere den nye arbejdsmetode i hele Skönsmons hjemmehjælpsområde. Hvis indførelsen faldt godt ud, og arbejdsmetoden ville vise sig at være vellykket, var det meningen, at man på længere sigt ville indføre den nye arbejdsmetode i samtlige hjemmehjælpsgrupper i Sundsvall Kommune. Denne rapport beskriver det arbejde, der blev udført i anden og tredje fase. 11

12 12

13 Indledning Ældreomsorgen bygger i stor udstrækning på kommunikation og relationer mellem mennesker, mellem brugere, pårørende og personale. I en organisation, hvor chefer og medarbejdere er alt for stærkt opgaveorienterede, er der stor risiko for, at betydningen af at være nærværende i mødet mellem mennesker går tabt. En servicetilpasset, tilgængelig og professionel ældreomsorg skal tydeligt udgå fra mødet med brugeren og de behov, der bliver synlige. Da god kvalitet i allerhøjeste grad er en individuel oplevelse i nuet, så øger en individuel tilpasning forudsætningerne for oplevelsen af god kvalitet (Blennberger & Johansson, 2011). Ovenstående citat, der er hentet fra bogen Värdigt liv och välbefinnande, äldreomsorgens värdegrund och brukarinflytande i tolkning och praktik (Værdigt liv og velbefindende, ældreomsorgens værdigrundlag og brugerindflydelse i tolkning og praksis) peger på, at en individuel tilpasning af ældreomsorgen øger forudsætningerne for oplevelsen af god kvalitet. For at man kan påvirke resultater og omkostninger, skal forbedringsarbejdet udgå fra de steder, hvor kundeværdi skabes, dvs. i mødet med kunden. Ledelsens måde at tænke på er afgørende for organisationens præstation I ovenstående citat sammenholdes konklusionen fra det udviklingsarbejde, der i løbet af foråret 2012 blev gennemført i hjemmehjælpen i Skönsmon, Sundsvall Kommune ("Hjemmehjælp Hvad er vigtigt for kunden? af Swan, Sjöström, Isaksson & Blusi, 2012). Udgangspunktet for arbejdet var, at man i sin tjenesteudøvelse ville gøre det rigtige og ønskede, at ledelsen skulle være med og styre på en måde, der ikke havde sin rod i budgettet, men i de virkelige behov. Det var for at undersøge, om de rette indsatser i rette tid og på den rette måde også er økonomisk forsvarlige. Udviklingsarbejdet blev gennemført af en pilotgruppe bestående af ni social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere, landstingets distriktssygeplejerske og en bistandssagsbehandler. Socialforvaltningens ledelsesgruppe sørgede for, at pilotgruppen fik forudsætninger for at gennemføre arbejdet. Den metode, der blev brugt til at gennemføre forandringsarbejdet i hjemmehjælpen i Skönsmon, var Vanguard Metoden (Seddon, 2010). Pilotgruppen har systematisk og metodisk udarbejdet det grundlæggende formål med hjemmehjælpen, identificeret kundernes kvalitetskrav og identificeret hindringerne for, at hjemmehjælpspersonalet kan levere en fremragende hjemmehjælp. Ud fra et kundeperspektiv blev det fastslået, hvad der er formålet med organisationen, dvs. hvad er hjemmehjælpen egentlig til for? Hvorfor er den der? Formålet blev defineret som: Giv mig den støtte, jeg har brug for, så jeg kan klare mig selv og opnå god livskvalitet. 13

14 Dårlige til at levere det, som kunderne synes er vigtigt Ud fra det, der er vigtigt for kunderne, blev det undersøgt, i hvilken udstrækning hjemmehjælpen havde evne til at levere. Evnen til at levere er dårlig. Det vigtigste krav fra kunderne var personalekontinuitet at der ikke burde komme så mange forskellige personer hjem til dem. I pilotundersøgelsen blev det konstateret, at kunderne i gennemsnit havde besøg af 26 forskellige personer pr. måned. Topnoteringen var 58 forskellige personer. For at finde frem til disse data var man nødt til at gennemgå afdelingen manuelt med papir, pen og regnemaskine, idet det viste sig, at der i kommunens eksisterende system ikke var nogen information om eller noget mål på kontinuiteten eller nogen af de andre faktorer, der var vigtige for kunden. Trods 15 forskellige IT-systemer, der egentlig skulle forenkle det for organisationen, kunne ingen af disse vise den information, der var nødvendig for fremskaffelsen af disse målinger. IT-systemernes design var koblet op til funktionsopdelingen, og de var derfor ikke tilpasset til at levere målinger ud fra et helhedsperspektiv. Ledelsen havde internt fokus med kontrol af aktiviteter og økonomi på funktionsniveau på bekostning af det, der var vigtigt for kunderne. Spild For at få et helhedsperspektiv kortlagde man arbejdsprocesserne i flere forskellige dele af hjemmehjælpsorganisationen, blandt andet afgiftsenheden, sagsbehandlingsenheden, områdechef, madbestilling, dagplanlægning (TES), ressourcer og planlægning (ROP), primærplejens sundheds- og sygepleje (HSL), hjælp i hjemmet og skemaplanlægning. Ved kortlægningen kom det frem, at der i hver proces blev udført virkelig meget arbejde, inden kunden fik sin hjælp. Ud fra dette søgte man efter grundårsagen til, at man ikke evnede at levere det, som kunderne efterspurgte, og begrænsningerne blev identificeret. Pilotundersøgelsen kunne dermed konstatere, at der inden for hjemmehjælpens organisation blev udført meget spild, det vil sige arbejde, der ikke havde nogen værdi for kunden og ikke udfyldte nogen funktion for at opfylde formålet med organisationen. Der blev identificeret syv forskellige typer spild: - Vi udfører meget dobbeltarbejde - Vi overfører information manuelt til forskellige systemer og mellem systemer - Mange forskellige personer kontakter kunden, inden hjælpen kommer i gang - Vi bruger virkelig meget tid på at definere tid, og det har resulteret i syv forskellige tider - Vi bruger mange vikarer - Vi giver ufuldstændig information til hinanden og til kunderne - Vi har mange overdragelser inden for den samme sag 14

15 Spildet havde flere negative konsekvenser for kunderne. For eksempel medførte spildet med "vi har mange overdragelser, at den information, som kunderne gav hjemmehjælpen, kunne "forsvinde på vejen". Dette førte igen til, at personalet, når de kom hen til kunden, ikke havde den rette information, ikke forstod kunden og ikke gav den rette hjælp. En ofte forekommende årsag til spildet var, at man stræbte efter at mindske enhedsomkostningerne og ønskede at holde budgettet. Systemet bør ændres En konklusion var, at ledelsens tænkning er afgørende for organisationens præstation. For at blive bedre til at levere det, som kunderne efterspurgte, skulle organisationen finde en ny måde at tænke på. En anden konklusion var, at det var systemet, der var problemet, og at der var behov for en anden tænkning som udgangspunkt for, hvordan afdelingen blev organiseret, ledet og fulgt op. Med udgangspunkt i logik og viden fra fremstillingsindustrien blev specialiseringen hos medarbejderne i hjemmehjælpen øget med det formål at sænke enhedsomkostningerne, hvilket man antog havde direkte forbindelse med totalomkostningerne. I planlægningen blev der ikke taget hensyn til kundernes højst individuelle behov og ønsker, og det medførte direkte ineffektivitet og spild. Ved hjælp af en dybere viden om systemet kunne personalet konstatere, at hjemmehjælpens organisering syntes at udgå fra en traditionel tænkning med stærke koblinger til økonomistyring og med rødder i fremstillingsindustrien (Stigendal, 2010). Socailforvaltningens ledelsesgruppe er med stor interesse delagtiggjort i resultaterne fra Skönsmon. Ud fra det resultat, der blev præsenteret af pilotgruppen i april 2012, besluttede ledelsesgruppen, at pilotgruppen skulle fortsætte til næste fase i arbejdet og i nogle måneder eksperimentere med nye arbejdsmetoder ud fra det, der blev påvist i pilotarbejdet. Derefter tog ledelsesgruppen yderligere beslutning om at lade pilotgruppen fortsætte til tredje og sidste fase, hvilket også indebar at implementere den nye arbejdsmetode i hele Skönsmons hjemmehjælpsområde. Hvis indførelsen faldt godt ud, og arbejdsmetoden ville vise sig at være vellykket, var det meningen, at man på længere sigt ville indføre den nye arbejdsmetode i samtlige hjemmehjælpsgrupper i Sundsvall Kommune. Formål Formålet var, at man ud fra tidligere indhøstede oplysninger og erfaringer (fra første fase i udviklingsarbejdet) skulle udvikle en ny arbejdsmetode og derefter indføre den i hele hjemmehjælpen i Skönsmon. 15

16 Metode Arbejdet med at udvikle en ny arbejdsmetode blev gennemført af en pilotgruppe i det geografiske område Kuben i Skönsmons hjemmehjælpsområde. Ialt havde Skönsmons hjemmehjælp ved projektets start 100 kunder og 33 personer fordelt på tre geografiske områder. Den geografiske opdeling var foretaget, længe inden udviklingsarbejdet startede, men personalet var ikke fast placeret og arbejdede i hele området. Optagelsesområdet bestod af tre bydele, Kuben, Östermalm og Skönsmon, med en stor andel af ældre i befolkningen. Alle kunderne boede i egen bolig, både villaer og lejligheder. Den ældste kunde var 97 år, og den yngste 53 år. Pilotgruppen bestod af ni af hjemmehjælpens medarbejdere. Ved hjælp af Vanguard Metoden eksperimenterede de sig frem til en ny arbejdsmetode med 25 kunder, der var bosat i det geografiske område Kuben. Efter at pilotgruppen havde prøvet arbejdsmetoden på 25 kunder i Kuben, blev alt personale delt ind i tre arbejdshold, der var koblet til den geografiske inddeling, som allerede var foretaget, inden udviklingsarbejdet startede. Arbejdsmetoden blev først indført i arbejdsholdet Kuben og blev derefter indført for de to øvrige arbejdshold Östermalm och Skönsmon. Fremgangsmåde For at sikre kvaliteten i et udviklingsarbejde skal det udføres ud fra en fastsat metodik. Den metode, man brugte til at gennemføre forandringsarbejdet i Skönsmons hjemmehjælp, var Vanguard Metoden (Seddon, 2010). Metoden indebærer, at udviklingsarbejdet sker i tre faser. Denne rapport beskriver det arbejde, der blev udført i anden og tredje fase. Disse to faser flyder på en vis måde sammen, hvilket gør, at det undertiden bliver svært at holde sig til en fast struktur. Det beror på, at eksperimenter indebærer, at man prøver sig frem og gør det om og prøver igen, hvis man ikke er tilfreds. Grundtanken i Vanguard Metoden er, at forandring skal baseres på viden. Forandringsarbejdet gennemføres i tre faser, hvor indholdet i hver fase bygger på resultatet i den forrige (Figur 1). 16

17 Forandring skal baseres på viden Få viden Indføre det nye system Eksperimentere med nye arbejdsmetoder, mål og roller og ansvar Figur 1. De tre faser i Vanguard Metoden. Faserne kaldes Check, Plan og Do. Første fase kaldes Check. Check-fasen indeholder seks forskellige trin, der handler om, at man skal forstå og få viden om sin egen organisation. Udgangspunkt for arbejdet er at få styr på, hvad der sker og hvorfor, hvilken tænkning der råder i den nuværende organisation og at se organisationen som et system. Det første, der skal gøres, er at formulere et formål med udgangspunkt set fra kundens perspektiv. I Check-fasen formulerede pilotgruppen det, der er formålet med organisationen (Swan, Sjöström, Isaksson & Blusi, 2012). Formålet blev formuleret således: Giv mig den støtte, jeg har brug for, så jeg kan klare mig selv og opnå god livskvalitet. Det, der udføres i de resterende trin, skal altid vurderes i forhold til formålet og det, der er vigtigt for kunden set ud fra dennes perspektiv. Check-fasens seks forskellige trin skal give forståelse og viden om helheden og sammenhængen mellem delene. Anden fase i modellen kaldes Plan. I dette trin udgår man fra viden, som man fik i første fase. Man eksperimenterer ved at bruge systemtænkning (Figur 2) som grundlag for at skabe et passende flow, nye roller og nye målinger, der støtter formålet. I Plan-fasen skaffer man sig viden for at tilpasse arbejdsmetoden, så den svarer til det formål, der er formuleret i Check-fasen. Tredje og sidste fase kaldes Do. I denne fase skifter man gradvist den gamle arbejdsmetode ud og indfører den nye. Arbejdet med Plan-fasen tog ca. tre uger, og derefter påbegyndte man Do-fasen. 17

18 Traditionel tænkning Systemtænkning Perspektiv Organisationens udformning Oppefra og ned, hierarki Funktionel specialisering Udefra og ind Efterspørgsel, værdi og flow Beslutningstagning Adskilt fra arbejdet Integreret i arbejdet Mål og opfølgning Budget, resultat, aktivitet, standarder, produktivitet Relateret til formålet, evne og variation Motivation Udenforliggende Iboende Ledelsens fokus Budget og medarbejdere Handler på systemet Holdning over for kunder Kontraktuel Hvad er vigtigt? Holdning over for leverandør Kontraktuel Partnerskab og samarbejde Figur 2. Sammenligning mellem traditionel tænkning og systemtænkning. Ressourceeffektivitet kontra floweffektivitet I Sundsvall Kommunes hjemmehjælp er arbejdet traditionelt blevet ledet ud fra ressourceeffektivitet. Ressourceeffektivitet er den mest almindelige måde at betragte effektivitet på, når man arbejder ud fra traditionel tænkning. Ressourceeffektivitet handler om at udnytte ressourcer så godt som muligt (Modig & Åhlström, 2011). For eksempel bør personale, lokaler og udstyr bruges så effektivt som muligt. Grundprincipperne er funktionsopdeling og at søge stordriftsfordele. Ressourceeffektivitet fokuserer på, hvor meget tid hver enkelt ressource bruger til værdiskabende arbejde. Værdiskabelse defineres med udgangspunkt i selve ressourcen i en specifik tidsperiode. Et eksempel på en sådan måling kan være, hvor stor en del af arbejdstiden hjemmehjælpspersonalet forventes at tilbringe hos kunden, for at det kan blive økonomisk lønsomt. Logikken i ressourceeffektivitet siger, at hvis kapaciteten skal stige, kræver det flere ressourcer (Stigendahl, 2010). I praksis betyder det, at hvis man vil udføre mere arbejde, må man ansætte flere. Floweffektivitet defineres som en ny form for effektivitet. Grundprincippet er, at man forædler de forskellige aktiviteter, der udføres, for at tilgodese kundens behov (Modig & Åhlström, 2011). Floweffektivitet fokuserer på, hvor effektivt kundens behov opfyldes. Logikken i floweffektivitet siger, at en bedre måde at øge kapaciteten på er at reducere og eliminere ikke-værdiskabende arbejde (Stigendahl, 2010). I dette tilfælde er kapaciteten medarbejdernes kompetence i at løse forekommende opgaver, f.eks. evnen til at udføre godt rengøringsarbejde, lave gode forbindinger, købe de rette varer i butikker, lytte til og forstå kundens behov og hurtigt vælge den rette måde at opfylde behovet på. 18

19 Stræben efter ressourceeffektivitet handler om at udnytte ressourcerne så godt som muligt, mens floweffektivitet handler om at tilgodese kundernes behov effektivt. Da både lønsomhed og kvalitet er af største værdi for en organisation, er begge effektivitetsformer lige vigtige. Udviklingsarbejdet i hjemmehjælpen i Skönsmon udgik fra systemtænkning med hovedfokus på floweffektivitet, der senere blev kombineret med fokus på at øge ressourceeffektiviteten. Organisatorisk læring Udover metoden er læring på individ-, gruppe- og organisationsniveau en forudsætning for, at resultaterne i udviklingsarbejdet i hjemmehjælpen i Skönsmon kan blive holdbare på lang sigt og efterhånden kan blive implementeret i flere organisationer. Organisatorisk læring sker gennem gensidig påvirkning mellem individ, gruppe, kultur og struktur og fungerer som en strategi for kontinuerlig udvikling. I litteratur om læring på arbejdspladsen beskrives ofte to forskellige typer læring, den tilpasningsrettede og den udviklingsrettede læring. Den tilpasningsrettede læring indebærer, at individet og arbejdsgruppen lærer noget med udgangspunkt i allerede angivne oplysninger, målinger eller forudsætninger. Den udviklingsrettede læring har til formål at opdage nye muligheder, nye forudsætninger og nye metoder, og så sker læringen gennem en spørgende og kritisk reflekterende indstilling, hvor man i komplekse situationer forsøger at identificere problemet/ situationen, inden en løsning foreslås. Innovation og udvikling forudsætter en udviklingsrettet læring, eftersom den bygger på uventede kombinationer og/eller tilfældigheder. Det er derfor vigtigt, at man organiserer for læring med et udviklingsrettet forsøg på at skabe ny og innovativ viden. Nøgleord for en udviklingsrettet læring er for eksempel dialog, deltagelse, feedback, fælles læring og kritisk reflektion. Læringsmøder Hver anden uge var der planlagt såkaldte læringsmøder. Formålet med læringsmøderne var at støtte udviklingsarbejdet i hjemmehjælpen i Skönsmon og udbrede arbejdsmetoden i resten af organisationen. Deltagere i møderne var hjemmehjælpen i Skönsmon, socialforvaltningens ledelse og andre nøglepersoner, der havde roller som direkte påvirkede hjemmehjælpens arbejde, for eksempel økonom, bistandssagsbehandler, IT-systemadministrator og kvalitetschef. Det overordnede formål med læringsmøderne var at styre systemniveauerne for at muliggøre en organisatorisk læring. 19

20 Når der opstod problemer, forsøgte personalet at forstå, hvorfor de opstod, så de kunne afhjælpe hovedårsagen. Problemer, som de ikke selv kunne løse, blev sendt op til ledelsen. Pilotgruppen kaldte metoden for at sende balloner. Ledelsens opgave var at stikke hul på ballonerne for eksempel ved at træffe beslutninger, der gjorde at problemerne kunne elimineres. Eksempel: Pilotgruppen vidste fra undersøgelserne i Check-fasen, at personalekontinuitet var vigtig for kunderne. For at få så høj personalekontinuitet som muligt, ville de tage sig af vikarrekrutteringen til planlagt fravær i stedet for at benytte sig af planlægningsenheden. Det var en beslutning, som de ikke selv kunne træffe, men spørgsmålet blev sendt op som en ballon til ledelsen, der gav personalegruppen mandat til at tage sig af vikarrekrutteringen og dermed ophøre med den rutine, der gjaldt i hele socialforvaltningen. Vejledning til områdechefen Behovet for vejledning til områdechefen blev tydeligt sidst på foråret Forandringen i roller og ansvar blev en stor udfordring for områdechefen, der skulle lede udviklingsarbejdet samtidig med, at hun skulle finde sin nye rolle. Vejledningen påbegyndtes i august 2012 og foregår stadig. Målgruppen I begyndelsen af 2013 dannedes Målgruppen, der havde til opgave at skabe forudsætninger for et budget i hjemmehjælpen i Skönsmon, som skulle afspejle de ressourcer, der var nødvendige for at opfylde formålet. Man forventede, at det kunne ske ved at gruppen blev enige om, hvilke målinger der skulle bruges for at følge op på ressourceeffektivitet kontra floweffektivitet, og på hvilken måde hjemmehjælpen i Skönsmon kunne beskyttes mod traditionel budgetstyring. 20

Hjemmehjælp hvad er vigtigt for kunden?

Hjemmehjælp hvad er vigtigt for kunden? Giv mig den støtte, jeg har brug for, så jeg kan klare mig selv og opnå god livskvalitet RAPPORT 2012:10 Hjemmehjælp hvad er vigtigt for kunden? Forfattere: Åsa Swan Karin Sjöström Marianne Isaksson Madeleine

Læs mere

Audit beskrivelser for PL

Audit beskrivelser for PL 3-4-1 V01 3-4-1 V02 3-4-1 V03 3-4-1 V04 3-4-1 V05 Er der etableret et system til regelmæssig kontrol af processerne? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig regelmæssig måling for processen med acceptgrænser.

Læs mere

Vores arbejdsmetoder

Vores arbejdsmetoder Vores arbejdsmetoder Vores forretningsprincipper og Vores værdier udgør sammen kernen i vores virksomhed. I Vores arbejdsmåde beskrives det, hvordan vi omsætter vores ressourcer til resultater. Vi vil

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Kvalitet på arbejdspladsen

Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Indhold Hvad er kvalitet? At bygge fundamentet en spændende proces Slut med snakken i krogene Kvalitet tager tid men hvilken tid? Gryden skal holdes

Læs mere

Omfang af beføjelser til at træffe beslutninger (for eksempel anbefaling eller implementering)

Omfang af beføjelser til at træffe beslutninger (for eksempel anbefaling eller implementering) Skema til brug ved oprettelse af et team Formålet med teamet Forventede aktiviteter Tilsigtede resultater Tilgængelige ressourcer Begrænsninger Nødvendige færdigheder og kvaliteter Forventede teammedlemmer

Læs mere

Lean i Faaborg-Midtfyn kommune

Lean i Faaborg-Midtfyn kommune Lean i Faaborg-Midtfyn kommune Direktionen har vedtaget at igangsætte et pilotprojekt i Faaborg-Midtfyn kommune indenfor lean. Lean indføres for at sikre en ensartet værdiskabende og resultatskabende metode

Læs mere

Tryg base- scoringskort for ledere

Tryg base- scoringskort for ledere INSTITUTIONENS NAVN OG ADRESSE: INSTITUTIONENS LEDER: INSTRUKTØRENS NAVN: STARTDATO Tryg base- scoringskort for ledere Et værktøj til at evaluere din organisation før og efter jeres udviklingsarbejde med

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Thermometer. Udvalget 1: (Deltagere i udvalget: 28) Køn Mand Udvalget 2: (Deltagere i udvalget: 8) Køn Kvinde

Thermometer. Udvalget 1: (Deltagere i udvalget: 28) Køn Mand Udvalget 2: (Deltagere i udvalget: 8) Køn Kvinde Thermometer Udvalget 1: (Deltagere i udvalget: 28) Køn Mand Udvalget 2: (Deltagere i udvalget: 8) Køn Kvinde 36 af 44 har gennemført analysen (82 %) Analyse dato: 11-10-2011 Udskriftsdato: 25-01-2017 Sofielundsvägen

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange 3. april 2006 Jørgen Kjærgaard Lean i historisk perspektiv en del af kvalitetstraditionen med TQM og Excellence 2 Toyota Production

Læs mere

Auditbeskrivelser for TPM

Auditbeskrivelser for TPM 2-5-3 V01 Udføres vedligeholdelse: Forebyggende på udstyr? Punktet er opfyldt, hvis det kan verificeres, at der udføres forebyggende vedligeholdelse på udstyr. Verifikationen kan opfyldes ved, at der er

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Selvevalueringsmetode

Selvevalueringsmetode Selvevalueringsmetode XX 79 Selvevalueringsmetode Hvis vi ikke stræber efter at blive bedre, hører vi op med at være gode. Oliver Cromwell (1599-1658) Konkretiseringen af kodeks repræsenterer ikke mindst

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Job- og personprofil for områdechefer

Job- og personprofil for områdechefer Job- og personprofil for områdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig, økonomisk

Læs mere

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Lean Virksomhed Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation 2013 Lean Akademiet - Danmark Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Hvordan måler vi vores indsats?

Hvordan måler vi vores indsats? Hvordan måler vi vores indsats? Oplæg til netværksmøde for økonomiske rådgivere V/ Charlotte Holm 29.oktober 2014 Oplæg om at dokumentere socialt arbejde De næste to timer handler om at dokumentere socialt

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Casefortællinger fra SkanKomp

Casefortællinger fra SkanKomp Casefortællinger fra SkanKomp Case: Skanderborg Kommune - Hverdagsrehabilitering: Hjælp er godt - at kunne selv er bedre. SAMARBEJDET KORT FORTALT Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg og Skanderborg Kommune

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Perspektiver på den lokale indsats på arbejdspladsen Seniorforsker Thomas Clausen (tcl@nfa.dk) Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFA Dagsorden 1. Baggrund

Læs mere

GOD ØKONOMI STYRING I ESBJERG KOMMUNE

GOD ØKONOMI STYRING I ESBJERG KOMMUNE GOD ØKONOMI STYRING I ESBJERG KOMMUNE 1 5 6 9 8 3 2 0 4 7 1 0243681569832 0 4 7 1 0 2 4 3 6 8 7 0 9 1 5 6 9 8 3 2 0 4 7 1 0 2 4 3 6 8 7 0 9 1 5 6 9 8 3 2 0 4 7 1 0 2 4 3 6 8 7 0 GOD ØKONOMI STYRING I ESBJERG

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Når lean rykker ind på kontorerne...

Når lean rykker ind på kontorerne... Ledelsens Dag 2006 Når lean rykker ind på kontorerne... 11.25-12.40 7. november 2006 Mikkel Eriksen, me@valcon.dk, 20 10 76 37 Valcon 2 Lean er på alles læber i disse år Tre ud af fem industrivirksomheder

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Et dannelsesmæssigt perspektiv fra VIOLprojektet. v. Sissel Kondrup, RUC

Et dannelsesmæssigt perspektiv fra VIOLprojektet. v. Sissel Kondrup, RUC Et dannelsesmæssigt perspektiv fra VIOLprojektet v. Sissel Kondrup, RUC Forskningsinteresse: Hvad indebærer det at være velfærdsteknologisk dannet? Hvad betyder velfærdsteknologier i praktiseringen af

Læs mere

Teams 7 bevidsthedsniveauer

Teams 7 bevidsthedsniveauer Teams 7 bevidsthedsniveauer Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Teams vækster og udvikler sig ved at mestre de syv niveauer af team bevidsthed. De syv forskellige

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen Disposition Introduktion: Hvem er Servicestyrelsen (i den sammenhæng!) Hvorfor

Læs mere

ITIL I ODENSE KOMMUNE - VERSION 2. ITIL rejsen fra 2005 til 2014 ITIL og Lean ITIL set i et forandringsperspektiv ITIL vendt på hovedet

ITIL I ODENSE KOMMUNE - VERSION 2. ITIL rejsen fra 2005 til 2014 ITIL og Lean ITIL set i et forandringsperspektiv ITIL vendt på hovedet ITIL I ODENSE KOMMUNE - VERSION 2 ITIL rejsen fra 2005 til 2014 ITIL og Lean ITIL set i et forandringsperspektiv ITIL vendt på hovedet HVEM ER VI Marlene Karmark Andersen HR chef Forretningsservice Marianne

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Rudolf Steiner-Skolen i Odense. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: Januar 2018

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Rudolf Steiner-Skolen i Odense. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: Januar 2018 UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Rudolf Steiner-Skolen i Odense Dato: 23. januar 2015 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: Januar 2018 UMV en indeholder de fire faser,

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regional retningslinje med lokale tilføjelser fra Bostedet Visborggaard

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regional retningslinje med lokale tilføjelser fra Bostedet Visborggaard 18. december 2014 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regional retningslinje med lokale tilføjelser fra Bostedet Visborggaard Kvalitetsmodellens standard for kommunikation Dansk kvalitetsmodel på

Læs mere

BEDRE OPGAVELØSNING VIA KOMPETENCE- UDVIKLING

BEDRE OPGAVELØSNING VIA KOMPETENCE- UDVIKLING En lynguide til Perspektiv læringsmål BEDRE OPGAVELØSNING VIA KOMPETENCE- UDVIKLING Opgave Hverdag Træning Hvorfor gå systematisk til værks? Sådan kan I bruge guiden Metodens fem faser Der spildes mange

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

6 Tips til, hvordan mindre organisationer kan skabe en sund kultur på en billig måde

6 Tips til, hvordan mindre organisationer kan skabe en sund kultur på en billig måde 6 Tips til, hvordan mindre organisationer kan skabe en sund kultur på en billig måde Af Thobias Laustsen Det er almindeligt kendt, at mindre organisationer ikke altid har de samme økonomiske muligheder

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

LAD STEMMEN GØRE ARBEJDET!

LAD STEMMEN GØRE ARBEJDET! WHITE PAPER LAD STEMMEN GØRE ARBEJDET! Fem områder, hvor fri-tale-teknologi kan effektivisere jeres kontaktcenter juni2016_17009 Effektiv styring af henvendelser og bedre kundeoplevelse med fri tale Det

Læs mere

Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis. med særligt fokus på interpersonel kontinuitet

Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis. med særligt fokus på interpersonel kontinuitet Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis med særligt fokus på interpersonel kontinuitet Resume af ph.d. afhandling Baggrund Patienter opfattes i stigende grad som ressourcestærke borgere,

Læs mere

Ledere i Frie Skoler Møde den 3. oktober 2013 - Strib Efterskole

Ledere i Frie Skoler Møde den 3. oktober 2013 - Strib Efterskole Ledere i Frie Skoler Møde den 3. oktober 2013 - Strib Efterskole Der var en gang en Kaj Holger Ledelse som styring og kontrol Lederen som den der ved mest Resten er et spørgsmål om organisering og struktur

Læs mere

Forandringsteori for Frivilligcentre

Forandringsteori for Frivilligcentre Dokumentation af workshop d. 24. april om: Forandringsteori for Frivilligcentre Formålet med dagen Formålet med workshoppen var, med afsæt i de beslutninger der blev truffet på FriSe s generalforsamling

Læs mere

Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse. Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed

Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse. Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed 1 Hvorfor er Lean interessant for danske kommuner? Den kommunale virkelighed

Læs mere

Misbrugskampagne med fokus på alkohol og hash

Misbrugskampagne med fokus på alkohol og hash Misbrugskampagne med fokus på alkohol og hash At arbejde procesorienteret med fokus på flertalsmisforståelser 1. PROJEKTET BAGGRUND OG UDGANGSPUNKT Dette projekt tager dels udgangspunkt i den livsstilsundersøgelse

Læs mere

Planlæg din kommunikation

Planlæg din kommunikation Planlæg din kommunikation Dette er et værktøj for dig, som står over for en kommunikationsindsats vil sikre, at dine budskaber når frem vil kommunikere effektivt med medarbejderne vil gøre indtryk på dine

Læs mere

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Parathedsmåling Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Parathedsmålingen er et redskab, der

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Politikken om Det Gode Samarbejde

Politikken om Det Gode Samarbejde Politikken om Det Gode Samarbejde Indholdsfortegnelse Forord... 2 Hvad er hjemmepleje, hjemmesygepleje og træning... 3 Samarbejde... 4 Mester i eget liv... 5 Indflydelse og medbestemmelse... 6 Tryghed

Læs mere

Vurder samtalens kvalitet på følgende punkter på en skala fra 1-5, hvor 1 betyder i lav grad og 5 betyder i høj grad.

Vurder samtalens kvalitet på følgende punkter på en skala fra 1-5, hvor 1 betyder i lav grad og 5 betyder i høj grad. Vurder samtalens kvalitet på følgende punkter på en skala fra 1-5, hvor 1 betyder i lav grad og 5 betyder i høj grad. Samtalens rammer og indhold I hvor stor grad fik du afklaret samtalens rammer (formål,

Læs mere

Den værdiskabende bestyrelse

Den værdiskabende bestyrelse Af cand. merc. Halfdan Schmidt, CMC, Konsulent i Udviklingsledelse Halfdan Schmidt LedelsesRådgivning ApS Den værdiskabende bestyrelse Det at sidde i en bestyrelse er et krævende og betroet job, der kræver

Læs mere

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Udarbejdet af: EPO Dato: --9 Sagsid.:..-A-- Version nr.:. Indholdsfortegnelse Indledning Brugerundersøgelsens resultater Resultater af de indledende

Læs mere

gode råd til ledere om at nedbringe højt fravær

gode råd til ledere om at nedbringe højt fravær gode råd til ledere om at nedbringe højt fravær arbejdsmiljøkøbenhavn Arbejdsmiljø København (AMK) er Københavns Kommunes rådgiver om arbejdsmiljø og arbejdsliv. Vi arbejder på tværs af kommunens syv forvaltninger,

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse

Studieforløbsbeskrivelse Studieforløbsbeskrivelse Refleksion og læring Da vi startede på vores første projekt her på RUC, var det med blandede forventninger. På den ene side var der et ønske om at en god karakter, men på den anden

Læs mere

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling Et udviklingsprojekt på Gentofte Skole ser på, hvordan man på forskellige måder kan fremme elevers alsidige udvikling, blandt andet gennem styrkelse af elevers samarbejde i projektarbejde og gennem undervisning,

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for indflydelse på eget liv

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for indflydelse på eget liv Juli 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for indflydelse på eget liv Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

Lederens ressourceoptimering

Lederens ressourceoptimering Lederens ressourceoptimering 44568 5S Sortere Sætte i orden Skure Standardisere Selvdisciplin 1 Derfor skal der indføres 5S Eksempler på forventede resultater ved succesfuld 5S implementering: Reducerede

Læs mere

Figurer på nettet www.di.dk/innovation. Bog nr. 4 i serien "Innovationsprocessen"

Figurer på nettet www.di.dk/innovation. Bog nr. 4 i serien Innovationsprocessen Figurer på nettet www.di.dk/innovation Bog nr. 4 i serien "Innovationsprocessen" Figur side 17 Har din virksomhed behov for at styrke sin udviklingsevne? Udfyld skemaet med situationen i jeres virksomhed.

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Indhold Kontaktinformationer side 2 Oversigt over samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder.

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder. PROCESVÆRKTØJ Hvordan kan arbejdspladsen arbejde med at lave retningslinjer? - Forslag til et forløb i fire trin Retningslinjer giver ikke i sig selv bedre forflytninger. Men de rummer fælles aftaler som

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse En trivselsundersøgelse er et øjebliksbillede og en god anledning til at tale om, hvad der skaber trivsel på arbejdspladsen. Brug den aktivt og vis, at svarene kan være med til at

Læs mere

Indhold. Kære alle invitation til et eksperiment 6 Bidragsydere 12

Indhold. Kære alle invitation til et eksperiment 6 Bidragsydere 12 Indhold Kære alle invitation til et eksperiment 6 Bidragsydere 12 Del I Eksperimentet 16 Kapitel 1 Forudsætninger for fællesskab 17 Kapitel 2 Et spørgsmål om metode 31 Kapitel 3 Fællesskabets tavse stemme

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Af Flemming Lund Clausen, Produktion, Forskning og Innovation. Udeblivelser i Psykiatrien det kan lade sig gøre at reducere!

Af Flemming Lund Clausen, Produktion, Forskning og Innovation. Udeblivelser i Psykiatrien det kan lade sig gøre at reducere! TTEAM - Tema 35 43 13. februar 6. april 2016 2017 Af Flemming Lund Clausen, Produktion, Forskning og Innovation Udeblivelser i Psykiatrien det kan lade sig gøre at reducere! Det ambulante område i Region

Læs mere

Relationel koordinering - i et logistisk perspektiv

Relationel koordinering - i et logistisk perspektiv Relationel koordinering - i et logistisk perspektiv Forventninger Udbytte Viden om relationel koordinering Kobling mellem Lean og relationel koordinering Medarbejderkompetencer i relationel koordinering

Læs mere

Kompetenceprofil og udviklingsplan

Kompetenceprofil og udviklingsplan profil og udviklingsplan Lægesekretær (navn) Ubevidst inkompetence: En ny begyndelse Jeg har endnu ikke erkendt, at jeg ikke kan, og at der er brug for forandring Bevidst inkompetence: Man skal lære at

Læs mere

Dit liv din hverdag Hverdagstræning Evaluering 2013 Resumé-udgave Brøndby kommune Ældre og Omsorg

Dit liv din hverdag Hverdagstræning Evaluering 2013 Resumé-udgave Brøndby kommune Ældre og Omsorg Dit liv din hverdag Hverdagstræning Evaluering 2013 Resumé-udgave Brøndby kommune Ældre og Omsorg Baggrund Denne udgave af evalueringsrapporten af hverdagstræning Dit liv din hverdag giver en kort fremstilling

Læs mere

Nyt liv til det at blive gammel EN VISION FOR ÆLDRE MED BRUG FOR HJÆLP

Nyt liv til det at blive gammel EN VISION FOR ÆLDRE MED BRUG FOR HJÆLP Nyt liv til det at blive gammel EN VISION FOR ÆLDRE MED BRUG FOR HJÆLP Forord I Ældre Sagen har vi talt med ældre mennesker, der modtager hjælp, om, hvad et værdigt liv er for dem. Vi har blandt andet

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så blev den nye version af ISO 9001 implementeret. Det skete den 23. september 2015 og herefter har virksomhederne 36 måneder til at implementere de nye krav i standarden. At

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

gladsaxe.dk HR-strategi

gladsaxe.dk HR-strategi gladsaxe.dk HR-strategi HR-strategi Indledning Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den strategiske HR-indsats og har derfor formuleret en HR-strategi. Strategien skal understøtte udviklingen af organisationen,

Læs mere

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Holbæk den 20. august 2014 Notat med HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Indhold INDLEDNING... 2 KONKLUSION... 3 KOMPETENCER... 4 MÅLGRUPPE OG FAGLIGHED... 5 KOMMUNIKATION... 6 INDLEDNING Bostedet Tornhøj

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for kommunikation Juli 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for kommunikation Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske

Læs mere

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler PARATHEDSMÅLING Bedre brug af hjælpemidler Indhold Introduktion til anvendelse af dokumentet 3 Resume af parathedsmålingen 4 Fælles og konkrete mål med implementeringen 6 Organisering og ledelse 9 Medarbejdere

Læs mere

Digital Post - Fjernprint - Sikker mail. Erfaring fra Næstved Kommune. Lean metoden

Digital Post - Fjernprint - Sikker mail. Erfaring fra Næstved Kommune. Lean metoden Erfaring fra Næstved Kommune Implementering med Lean metoden Helle Bonvang, Projektleder hebon@naestved.dk Lean i sig selv må ikke blive målet Lean er en metode til at opnå målet Outputmanagement system

Læs mere

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST De Frivillige Hænder - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST 1 Indhold Forord... 3 Værdier for frivilligindsatsen... 4 Det etiske ansvar... 5 Frihed til

Læs mere

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Formålet med Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik er at synliggøre arbejdsmiljøet, skabe miljøer, der håndterer konflikter konstruktivt og sikre yngre

Læs mere

Guide til elevnøgler

Guide til elevnøgler 21SKILLS.DK Guide til elevnøgler Forslag til konkret arbejde Arbejd sammen! Den bedste måde at få de 21. århundredes kompetencer ind under huden er gennem erfaring og diskussion. Lærerens arbejde med de

Læs mere

Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer. Excellence Seminar 13. sept.

Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer. Excellence Seminar 13. sept. Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer Excellence Seminar 13. sept. Udfordringer for den offentlige sektors lederskab 2006+ Globaliseringsdagsorden hvad betyder det for den offentlige

Læs mere

Evidens Forskning, klinisk erfaring, patienterne erfaring, lokale data

Evidens Forskning, klinisk erfaring, patienterne erfaring, lokale data Evidens Forskning, klinisk erfaring, patienterne erfaring, lokale data Svag-------------Stærk Kontekst Kultur, ledelse og evaluering Svag-------------Stærk Facilitering Formål, rolle, færdigheder og holdninger

Læs mere

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Principper for optimering af arbejdsgange I samtlige kommuner, hvor Rejseholdene har arbejdet med at beskrive og forbedre arbejdsgangen for udarbejdelse af husdyrgodkendelser,

Læs mere

Ledelse og management

Ledelse og management Kompetenceramme Kompetencer inden for Ledelse og management Kompetenceområdet for ledelsen består af de kompetencer, der er relateret til adfærd med fokus på at lede, motivereog udvikle menneskelige ressourcer

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse?

Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse? Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse? Indledning Implementering af viden, holdninger og færdigheder i organisationen Intentionen er at

Læs mere