MasterPlan. et nyt værktøj l geografisk bu ks og investeringsplanlægning i detailhandel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MasterPlan. et nyt værktøj l geografisk bu ks og investeringsplanlægning i detailhandel"

Transkript

1 MasterPlan et nyt værktøj l geografisk bu ks og investeringsplanlægning i detailhandel Her er nogle af de virksomheder vi arbejder og gennem årene har arbejdet for med MasterPlan opgaver: Statoil Danmark, Statoil Poland, Statoil Sweden, Statoil Norway, DONG Energy, AfaJCDecault, Telia, McDonald s, Be erplace, Bladkompagniet, CityMail, HjemIs, DSB GODS, Toyota, AT Kearney, PostDanmark, Boston Consul ng. Med MasterPlan vinder I en uendelig række fordele og forspring både i forhold l konkurrenter, men også i forhold l den troværdighed I kan skabe i ledergruppen, i bestyrelse og hos investorer. Med Masterplan introducerer I frem dens måde at lede, planlægge og gennemføre på: Systema k, nøjag ghed, præcision, effek ve processer og logiske metoder baseret på BIG DATA og Predic ve Analysis.

2 Op mer investeringerne i bu ksnetværket og forøg detailkædens konkurrenceevne Hvor meget skal investeres i: Nye bu kker og hvor? Nedlæggelse eller flytning af eksisterende bu kker? Renovering, arealændringer, vedligeholdelse? Personaleændringer, åbnings der, kompetenceudvikling? Markedsføring, Online bu k etc.? Enhver detailkæde har hele den en udfordring med at op mere sit investeringsbudget på de enkelte bu kker og lokalmarkeder. For hvor vil a astet på en given investering og beslutning blive størst? De største og mest afgørende beslutninger i en detailkæde, som e erfølgende driver en række andre investeringsbeslutninger (herunder forpligtende dri somkostninger), er beslutninger om at åbne, fly e, lukke og renovere bu kker. Disse beslutninger er risikable, involverer store beløb og er o e også karrieresatsninger. Med Masterplan kan detailkædens ledelse nu få langt større sikkerhed for det forventede a ast på sådanne beslutninger. MasterPlan er udviklet over 20 år i tæt samarbejde med nogle af Danmarks største detailkæder og kan effek visere og systema sere alt arbejdet med at vurdere, hvor I skal investere i jeres detailkæde. MasterPlan baserer sig på BIGDATA og Predic ve Analysis de mest omfa ende og detaljerede data om både e erspørgerne og udbyderne og deres ageren på markedet.

3 Hvilke spørgsmål kan MasterPlan besvare? MasterPlan er et it system som kan udregne de mest sandsynlige konsekvenser af en række beslutninger. Eksempler på disse beslutninger er: Hvor meget bør alle vores bu kker omsæ e for, set i forhold l hvad de rent fak sk omsæ er for? Hvor meget kan vi omsæ e for, hvis vi lægger en ny bu k på adressen x vej? Hvor meget kan vi omsæ e for, hvis vi udvider vores bu k på x vej med y m2? Hvor meget kan vi forvente at miste i omsætning, hvis vores konkurrent x bygger ny bu k ved siden af os i by y? Hvor meget mere omsæ er vi for, når vi renoverer en bu k? Hvor er de 100 mest lovende værdifulde nye placeringer i Danmark for vores kæde? Hvilken sammenhæng er der mellem hvor langt kunderne har l vores forskellige bu kker, og hvor meget vi omsæ er for? Hvilken sammenhæng er der mellem vores reklameuddelinger og vores salg på de enkelte bu kker? De e var eksempler på en række af de spørgsmål som I kan s lle og besvare langt mere systema sk og præcist ved brug af MasterPlan, end man hid l har kunnet i detailhandlen. MasterPlan er det første system i Danmark der omsæ er detaljerede data l fuldstændig systema sk og gennemsig g viden, som igen omsæ es l sikre beslutningsgrundlag og derved hur gere, bedre og billigere beslutningsprocesser. MasterPlan indeholder både data, viden, so ware, rapporter, systema kker og arbejdsmetoder, som lsammen kan øge produk viteten i enhver detailkæde uanset branche og størrelse. Vi arbejder og har arbejdet med nogle af verdens største kæder, Danmarks største kæder og indenfor flere brancher, så vi har både business cases, hands on erfaring og kan udvikle og træne ledere og medarbejdere. Læs mere om hvordan MasterPlan fungerer på de næste sider.

4 Sådan fungerer MasterPlan! MasterPlan kan som regel forudsige værdien af en bu ksbeliggenhed ca. +/ 10% I en implementeret version af MasterPlan peger I på en beliggenhed, klikker, og kort e er har I en vurdering af omsætningspoten alet i en uddybende Excelrapport, med såvel datagrundlag som beregningsforudsætninger. MasterPlan er inden da, omhyggeligt blevet opbygget med al den viden kædens egne data koblet med detaljerede eksterne data kan lføre vurderingen. Der gennemføres ingen vurderinger uden at usikkerheden er beregnet og kendt. MasterPlan bygger på facts og ikke på mavefornemmelser eller særinteresser. Lidt om data og teknik: The Human Decision/Gilling har i over 20 år samarbejdet med interna onale detailkæder, og har udviklet og forfinet både so ware algoritmer og data og databearbejdning. I dag er præcisionen øget l næsten 90%, og beregningshas ghederne på de mange millioner beregninger som en vurdering kræver, er øget fra 14 dage i 1994 l under et minut. MasterPlan s database består af dels eksterne data og dels interne data. Eksterne data er på adresse niveau, og omfa er alle husstande, virksomheder, konkurrenter samt menneskers daglige trafikmønster fordelt på over ture beskrevet med start, stop, formål og trafikmiddel. Disse eksterne data integreres med jeres egne interne data som bu kker, nuværende omsætning, salgsarealer, personale, arbejds mer, åbnings der, lokalmarkedsføring osv. altså hele investeringsindsatsen. Ved at opbygge en sta s sk forudsigelsesmodel baseret på disse data, kan vi teste hvor præcis denne model forudsiger den eksisterende omsætning, og modellen kan dere er kalibreres l større præcision med bestemte data og beregninger.

5 Sådan gennemføres et MasterPlan projekt! Et MasterPlan projekt kører e er en fast metode: Først laver vi en fælles tavshedserklæring omkring udveksling af data og viden. Vi arbejder som dataprocessor for jer. Here er etableres en MasterPlan database for jeres branche og for jeres virksomhed. Denne base er 100% dedikeret jer. I databasen indgår en række data fra The Human Decision/Gilling og fra jer. Vi systema serer og udarbejder databasen og et totalmarkedsoverblik. Here er analyseres og bearbejdes data, så vi finder frem l hvilke datavariable, der forklarer hvor stor en del af den poten elle omsætning jeres bu kker evner at skabe. De e arbejde er krævende og kan sagtens tage et par uger. Når vi har fundet frem l, hvad vi kan forklare, og hvad vi evt. ikke kan forklare, så diskuterer vi hvilke manglende forklaringsfaktorer som vi og I mener mangler i datagrundlaget. Nu kan vi træffer beslutninger om hvad vi gør, og hvorfor. Dere er ops lles en færdig model og dens styrker og svagheder beskrives og præciseres. Der udregnes benchmarking på jeres eksisterende bu kker og vi gennemgår forklaringer på evt. forskelle mellem es meret og fak sk omsætning. Dere er er der diskussion med og træning af beslutningstagere og de medarbejdere, der udarbejder beslutningsgrundlag. Nu er MasterPlan klar l at fungere, og vi diskuterer hvordan I gerne vil have jeres forskellige output rapporter l at se ud. Here er kommer MasterPlan i dri. Næste skridt kan være brug og idri sæ else af Decision Sharing System, hvor alle projekter, processer og ak viteter i detailkæden kan systema seres, så der kan etableres et effek vt samarbejde på tværs af virksomheden og med bu kslederne. Et andet skridt kan være et reelt VidensOp merings projekt hvor alle beslutninger i detailkæden vurderes med henblik på systema sering af både udarbejdelsen af beslutningsgrundlag og gennemførelsen af beslutningsprocesserne.

6 Forbered nye beslutninger og handlinger på en ny måde! Sådan skaber et Masterplan projekt merværdi: Hur gere, bedre, billigere beslutninger. MasterPlan koster langt mindre end det beløb I sparer! I kan fremover analysere, skabe beslutningsgrundlag og gennemføre beslutningsprocesser langt hur gere og billigere med MasterPlan, end I kan i dag! Herudover koster MasterPlan kun en brøkdel af hvad én enkelt fejlbeslutning om bu ksplacering vil koste. Med MasterPlan vinder I en uendelig række fordele og forspring både i forhold l konkurrenter, men også i forhold l den troværdighed I kan skabe i ledergruppen, i bestyrelse og hos investorer. Med Masterplan introducerer I frem dens måde at lede og planlægge og gennemføre på: Systema k, nøjag ghed, præcision, effek ve processer og logiske metoder. MasterPlan koster en ini al investering men da The Human Decision/ Gilling har gennemført grundinvesteringen over de sidste 20 år, vil I drage meget stor fordel af et system, der både er afprøvet og bevisligt virker og fungerer succesfuldt. For at overbevise jer, så lbyder vi at gennemføre en gra s modeludvikling i samarbejde med jer. I skal kun investere ganske få mer, og vi laver hele arbejdet og præsenterer resultaterne for jer. I kan dere er tage s lling l om I vil samarbejde med os uden andre forpligtelser end at I gennemfører en seriøs proces og vurdering sammen med os. Vi er 100% dedikerede og forpligtede l MasterPlan og har været det i over 20 år. Det kan nu komme jer og jeres virksomheden l gode!

7 CASE: En ny servicesta on i Københavns Lu havn? Året er 1999 og Øresundsbroen skal åbne i år Københavns Lu havn er som forandret. Nye terminaler, togsta on, parkeringsanlæg, hotel, nye veje. Den gamle Q8 servicesta on som har ha monopol i lu havnen i årevis skal lukke. Der skal også bygges en ny servicesta on i en rund bygning sydøst for lu havnen tæt på en motorvejs lkørsel mod Malmø. Men hvilket olieselskab skal have sta onen? Der er nemlig kun plads l et selskab. Det er en stor investering som skal løbe over mange år. Hvor meget skal man byde på beliggenheden? Hvor meget kan man forvente at tjene eller tabe på investeringen? Hvilke risikofaktorer er der i forretningen? ALLE DISSE SPØRGSMÅL HÆNGER PÅ EN VURDERING: Hvor meget brændstof kan vi forvente at sælge fra den her beliggenhed? Statoil henvender sig l Gilling som man har gjort det i hundredevis af lignende vurderinger i Danmark, Sverige og Polen. Det er vanskelig vurdering, for der er mange ua ængige kilder l e erspørgsel på stedet: Over ansa e i lu havnen, biler l/fra lu havnen, biler der passerer, lokalbefolkningen i Kastrup, biler der passerer motorvejen på vej l og fra Sverige. Specielt den forventede trafik på Øresundsbroen er kri sk, for ingen ved rig g hvor mange biler der vil køre over broen. Budge et er biler om dagen flere år e er åbningen, men hvor mange er pendlere og kører frem og lbage samme dag og hvor mange kører en tur. Der er mange tekniske spørgsmål der skal s lles, måles og besvares før en samlet vurdering kan gennemføres. Investeringskalkulen viser sig posi v og det beslu es at bygge sta onen. I 2002 viser Gilling s beregninger og forudsætninger sig at være præcise, og de rammer det forventede brændstofsalg med utrolige +/ 5%. Endnu engang har MasterPlan metoden vist sin effek vitet. Gilling har gennemført i hundredevis af e erspørgselsvurderinger på nye detail investeringsmuligheder i mange lande. Vi er specialister i danske vurderinger, og kan vurdere omsætningspoten aler for brancher og kæder l brug for præcise og metodekonsistente investeringskalkuler.

8 The Human Decision/Gilling TheHumanDecision/Gilling er fokuseret på at udvikle beslutningsstø e systemer l brug for bedre, hur gere og billigere beslutninger. Systemerne kan udvikles lige fra konceptualisering over semi automa ske l fuldautoma ske. Vi har beslutningsstø e systemer indenfor detail, energi, finans og generel ledelse af udvikling. Vi kalder det "decision management" og har gennem næsten 30 år udviklet teori, viden og prak ske anvendelser. Vi lbyder inspira onsindlæg på ledermøder samt uddannelse og træning på workshops, seminarer og kurser for ledere og medarbejdere baseret på Decision Psychology, Decision Management og Decision Sharing, målre et organisa onens behov indenfor Planning & Decision & Execu on. Kontakt Finn Gilling for en præsenta on af MasterPlan: Direktør Cand. Merc. Finn Gilling er leder af The Human Decision/Gilling. Her har han gennem 25 år arbejdet med op mering af beslutninger om placering af bu kker for en række store danske detailkæder indenfor energi, finans, transport, fas ood, FMCG m.m. Desuden har han stået bag udvikling af en række værktøjer l vidensop mering, som MasterPlan, Decision SharingSystem og Decision Management. Finn Gilling var i over 20 år sam dig ekstern lektor på CBS og underviste i beslutninger og beslutningsprocesser indenfor marke ng og strategi. Han har også i over 30 år studeret og forsket i menneskers og organisa oners beslutningsprocesser og metoder. I 1996 publicerede han bogen BOS the business opera ng system som beskriver en virksomheds op male beslutningsproces. I 2014 forventes bogen Decision Psychology and The Human Decision System mindse ng people for future decisions and ac ons at udkomme. Vers. 09 / 13

Hvordan får man en profitskabende organisa on ud af en virksomhed?

Hvordan får man en profitskabende organisa on ud af en virksomhed? Hvordan får man en profitskabende organisa on ud af en virksomhed? Copenhagen Profit School / Symbion Science Park / Fruebjergvej 3 / 2100 København Ø / www.cps.cool Man træner ledere og medarbejdere i

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

JO STÆRKERE DIT BRAND ER, JO STÆRKERE MARKEDSPOSITION KAN DU BYGGE

JO STÆRKERE DIT BRAND ER, JO STÆRKERE MARKEDSPOSITION KAN DU BYGGE JO STÆRKERE DIT BRAND ER, JO STÆRKERE MARKEDSPOSITION KAN DU BYGGE DE STÆRKESTE VILJER SKABER DE STÆRKESTE BRANDS MANIPULATION BRAND EXCELLENCE Et brand eksisterer som bekendt kun i forbrugerens bevidsthed.

Læs mere

Faglighed, interak on og samarbejde Evaluerings og udviklingsrapport Dan Mus prrojektet 2009 / 2010 Rosenlundsskolen, Ballerup Kommunee.

Faglighed, interak on og samarbejde Evaluerings og udviklingsrapport Dan Mus prrojektet 2009 / 2010 Rosenlundsskolen, Ballerup Kommunee. Faglighed, interak on og samarbejde Evaluerings og udviklingsrapport Dan Mus projektet 2009 / 2010 Rosenlundsskolen, Ballerup Kommune. Finn Holst September 2010 Ballerup Kommune Pædagogisk Center Ejbyvej

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA BASICO CONTENT Vol. 1-2015 INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA SIDE 3 NU SKAL RISIKOSTYRING PÅ DAGSORDENEN Vi viser at risikostyring ikke er et nødvendigt onde, men at det skaber overblik og bidrager

Læs mere

Hvor ligger det gemte guld?

Hvor ligger det gemte guld? Hvor ligger det gemte guld? Du kan finde din virksomheds skjulte it-ressourcer med hjælp fra HP s it-eksperter [side 02] Tør du nytænke dit it-budget? [side 04] Spiller du stadig Commodore 64? [side 06]

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser Erhvervsstyrelsen Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser December 2013 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning, perspektiver

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø. Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne

Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø. Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne Forandringer og deres indvirkning på det psykiske arbejdsmiljø Forandringer på arbejdspladsen I dag er forandringer

Læs mere

Fordelene ved at være franchisetager i REMA1000

Fordelene ved at være franchisetager i REMA1000 Købmand i Del 1 Hvad er franchising? Et franchise er en tilladelse en tilladelse til at andre bruger ens navn eller brand til at tjene deres egne penge. I en franchiseløsning er der i bund og grund kun

Læs mere

Hvad motiverer dig? De færreste ved det gør du?

Hvad motiverer dig? De færreste ved det gør du? Når chefen også skal være mor og far. - De unge kan være besværlige men uundværlige! Møder himmel eller helvede? Fusionen skal vendes til succes! - Og hvordan gør man så lige det? Magasinet for Medarbejdernes

Læs mere

Susanne Teglkamp LEDERGRUPPEN I UDVIKLING BRING POTENTIALET FREM

Susanne Teglkamp LEDERGRUPPEN I UDVIKLING BRING POTENTIALET FREM Susanne Teglkamp LEDERGRUPPEN I UDVIKLING BRING POTENTIALET FREM Af samme forfatter: Ledergruppen - det dynamiske omdrejningspunkt (2012) I den gode ledelses tjeneste (2012) LEDERGRUPPEN I UDVIKLING Copyright

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Gør tankeboblerne målbare

Gør tankeboblerne målbare Gør tankeboblerne målbare Tal er taknemmelige, og bliver de ikke brugt kritisk, kan de dræne virksomheder for energi og værdi. Kapitel 5 samler op på de begrænsninger, der ligger i de kvantitative måle-

Læs mere

Man kører da på el! Page 1/7

Man kører da på el! Page 1/7 Man kører da på el! Page 1/7 Af Elsebeth Gerner Nielsen, Rektor, Designskolen Kolding 2009 Man kører da på el! Designskolen Kolding og en række danske og internationale virksomheder søsætter stort designprojekt

Læs mere

Din virksomhed i WE-økonomien

Din virksomhed i WE-økonomien Din virksomhed i WE-økonomien Vi er intenst forbundne. Vi er indbyrdes afhængige. Vi er del af en global økonomi med lange, komplekse værdikæder. Vi udveksler produkter, tjenester og viden som aldrig før.

Læs mere

RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI

RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI 1. udgave, 1. oplag 2014 FORFATTERE: Allan Schmidt,

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

Et krydstogt på det blå ocean

Et krydstogt på det blå ocean Et krydstogt på det blå ocean I det røde ocean slås virksomhederne med hinanden, så blodet billedligt flyder. I det blå ocean har virksomhederne skabt noget unikt, så de i hvert fald for en periode kan

Læs mere

Giv mig 5 minutter til at forklare...

Giv mig 5 minutter til at forklare... Daniel Brandt Introduktion Introduktion til online marketing er alt, hvad du foretager dig på internettet med din forretning. Din hjemmeside er typisk der, dine salg kommer fra, derfor skal den være overskuelig

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Mentoring er et unikt værktøj til: * At træffe flere bevidste valg! * Ressource tænkning og vækstbevisthed * Personlig

Læs mere