Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring N r

2 I nd h ol d sfortegnel se S id e 2 1 F æ l l esb estem m el ser 1 H vem er d æ kket? 3 2 V ed skad e 3 3 And en forsikring 3 4 O pkræ vning af præ mie og afgifter 3 5 Forsikringens varigh ed og opsigelse 3 6 V ed uoverensstemmelse 3 7 L ovgivning 4 8 M ed lemskab af Alm Brand af fmb a 4 2 Ejerskifteforsikring 3 U d v id et d æ kning 1 5 Forsikringens d æ kningsomfang I nstallationernes funktion I nstallationernes lovligh ed By gningens lovligh ed U nd tagelser 6 20 Erstatningsopgø relse 6 F ortry d el sesret 7 9 Forsikringens d æ kningsomfang H vad er en skad e? H vilke forh old og skad er er ikke d æ kket? Selvrisiko Fly tteomkostninger og merud gifter ved frafly tning Erstatning E j e r s k i f t e f o r s i k r i n g

3 O A fsnit 1 F æ l l esb estem m el ser S id e 3 F ortry d el sesret v ed ny tegning Ef t e r f o r sik r in g sa f t a le lo v e n s 34i h a r f o r sik r in g st a g e - r e n f o r t r y d e lse sr e t S e sid e 7 1 H v em er d æ kket? Sikret er alene forsikringstageren i egenskab af ej er af d en på polic en forsikred e ej end om 2 V ed ska d e 21 Enh ver skad e, er kan væ re kket af forsikringen, skal urtigst muligt anmeld es til Alm Brand 22 U d b ed ring af skad e, ned rivning eller fj ernelse af b eskad iged e rester og genstand e må ikke find e sted fø r Alm Brand skriftligt h ar ac c epteret d ette 3 A nd en forsikring Er d er tegnet forsikring mod samme risiko i and et selskab, og h ar d ette selskab taget forb eh old om, at d æ kningen fald er b ort eller ind skræ nkes, h vis forsikring også er tegnet i and et selskab, gæ ld er samme forb eh old d enne forsikring, såled es at erstatningen b etales forh old smæ ssigt af selskab erne 4 O p kræ v ning a f p ræ m ie og a fgifter 41 P ræ mien opkræ ves over giro med tillæ g af porto eller tilsvarend e opkræ vningsgeb y r H vis præ mien ikke b etales senest på d en på opkræ v- ningen angivne sid ste rettid ige b etalingsd ag, oph ø rer forsikringen ud en vid ere Forsikringsaftalen kan h erefter alene b ringes til at lø b e på ny, h vis fø lgend e b etingelser er opfy ld t: - D en forsinked e b etaling skal sky ld es uforud sete h ind ringer, som ikke kan b eb rej d es d ig - D er skal samtid ig foreligge omstæ nd igh ed er d er gø r, at d et ikke er rimeligt, at d u b æ rer risikoen for d en sene b etaling D et kan feks væ - re tilfæ ld et, såfremt forsinkelsen sky ld es plud - selig alvorlig sy gd om h os d ig eller h os d ine næ re pårø rend e P engemangel er ikke en und sky ld elig omstæ nd igh ed Forsikringen går i d æ såfremt: kning d agen efter, at b etaling sker, - Betalingen foretages h urtigst muligt efter b etalingsh ind ringens oph ø r - Betalingen omfatter d en fuld e manglend e præ mie inkl renter og omkostninger ( ry kkergeb y r mv) - Betalingen sker ind en 3 måned er efter, at forsikringsaftalen er oph ø rt 42 P ræ mien b etales på en gang V ed ej erskifte i forsikringstid en tilb ageb etales præ såled es: mien 0 1 % 1 % 1 % % 0 % - år 40 af præ mien - 2 år 25 af præ mien 2-3 år 5 af præ mien 3-4 år 5 af præ mien 4 - år af præ mien T ilb ageb etalingen sker på samme måd e, uanset om forsikringen er tegnet for en fem- eller tiårig period e 43 Stempelafgift til staten b erigtiges i h enh old til stempellovens regler og opkræ ves sammen med præ mien 44 P ræ mien vil end vid ere b live tillagt d e afgifter, Alm Brand er lovgivningsmæ ssigt forpligtet til at opkræ ve Belø b ene vil fremgå af præ mieopkræ vningen 45 Alm Brand er erettiget til at opkræ ve geb rer til k- ning af e omkostninger, er er forb und et med ud etalinger, ud fæ rd igelse og fremsend else af okumenter, opkræ vninger, esigtigelser, taksationer og erligere elser i forb ind else med varetagelse af kund eforh old et e til enh ver tid gæ ld end e geb rer kan ses på almb rand d k, ligesom e kan oply ses ved telefonisk og personlig envend else til Alm Brand 5 F orsikringens v a righ ed og op sigel se Forsikringen oph ø rer ud en opsigelse på d en i polic en næ vnte oph ø rsd ato eller ved ej erskifte forind en Er forsikringen tegnet for 5 år, kan aftalen - efter forny et b esigtigelse af ej end ommen - forlæ nges med y d erligere 5 år, med mind re ej end ommen ikke er tilstræ kkelig ved ligeh old t 6 V ed u ov erensstem m el se pstår d er uoverensstemmelse mellem sikred e og Alm Brand, og h ar sikred e ikke opnået et tilfred sstillend e resultat efter forny et h envend else til Alm Brand, kan sikred e klage til Ankenæ vnet for Forsikring Klageskema inkl girokort kan rekvireres h os: Alm Brand - w w w almb rand d k Ankenæ vnet for Forsikring - w w w ankeforsikringd k Anker H eegaard s G ad e 2, Kø b enh avn V T elefon: ( mellem kl og ) 5046 E j e r s k i f t e f o r s i k r i n g

4 A fsnit 1 F æ l l esb estem m el ser A fsnit 2 Ejerskifteforsikring S id e 4 D er kan fås y d erligere oply sninger h os: Forb rugerråd et - w w w forb rugerraad etd k Fiolstræ d e 1 7, Kø b enh avn K T elefon: Forsikringsoply sningen - w w w forsikringsoply sningend k Amaliegad e 1 0, Kø b enh avn K T elefon: ( mellem kl og ) 7 L ov giv ning For forsikringen gæ ld er i ø vrigt d ansk lovgivning om forsikringsaftaler og forsikringsvirksomh ed 8 M ed l em ska b a f A l m B ra nd a f fm b a Alm Brand af fmb a er en forening, h vis med lemmer er d e til enh ver tid væ rend e forsikringstagere i d e selskab er i Alm Brand A/S-Konc ernen, d er ind tegner skad esforsikringer I nd træ d en som med lem af foreningen sker automatisk, når d en næ vnte b etingelse er opfy ld t Foreningens formål er d efineret i ved tæ gten Foreningens med lemmer h æ fter ikke for foreningens forpligtelser og er ikke forpligted e til at b etale kontingent eller foretage and re ind b etalinger til foreningen I ø vrigt h envises til foreningens ved tæ gt, som til enh ver tid ud leveres til foreningens med lemmer efter forlangend e A fsnit 2 Ejerskifteforsikring 9 F orsikringens d æ kningsom fa ng 91 Forsikringen omfatter alle b y gninger på ej end ommen, med mind re d et fremgår af tilstand srapporten, at b y g- ningen ikke er und ersø gt af d en b y gningssagky nd ige H vid evarer er omfattet af forsikringen, h vis d e ud gø r en d el af b y gningen 92 Forsikringen d æ kker skad er/skad esrisic i, som var til sted e, d a kø b eren overtog ej end ommen, og som konstateres og anmeld es i forsikringstid en 93 Forsikringsperiod en er ud vid et til også at omfatte d e skad er, d er konstateres fra d atoen for tilstand srapportens ud arb ej d else, eller fra tid spunktet for en eventuel allonge h ertil, og ind til d et j urid iske overtagelsestid s- punkt 10 H v a d er en ska d e? 10 1 Forsikringen d æ kker ud b ed ring af aktuelle skad er samt fy siske forh old ved b y gningerne, d er giver næ rliggend e risiko for skad er på d e forsikred e b y gninger eller b y g- ningsd ele V ed skad e forstås b rud, læ kage, d eformering, svæ kkelse, revned annelser, ø d elæ ggelse eller and re fy siske forh old i b y gningen, d er ned sæ tter b y gningernes væ rd i eller b rugb arh ed næ vnevæ rd igt i forh old til tilsvarend e intakte b y gninger af samme ald er i almind elig god ved - ligeh old elsesstand M anglend e b y gningsd ele kan væ re en skad e V ed næ rliggend e risiko for skad e forstås, at d er erfaringsmæ ssigt vil ud vikle sig en skad e, h vis d er ikke sæ ttes ind med sæ rligt omfattend e ved ligeh old elsesarb ej d er eller and re foreb y ggend e foranstaltninger 11 H v il ke forh ol d og ska d er er ikke d æ kket? 111 Skad er, som er næ vnt i tilstand srapporten, med mind re skad en er klart forkert b eskrevet i rapporten En skad e anses for klart forkert b eskrevet, h vis b eskrivelsen er misvisend e eller klart ufy ld estgø rend e, såled es at en kø b er ikke på grund lag af rapporten h ar h aft muligh ed for at tage skad ens reelle karakter, omfang eller b ety d - ning i b etragtning 112 By gningens funktionsforh old ( planlø sning, ind retning mv og almind elig b rugb arh ed i ø vrigt), forh old ved rø - rend e b y gningens overensstemmelse med servitutter eller lovligh ed i h enh old til offentligretlige forskrifter samt æ stetiske eller arkitektoniske forh old, med mind re d er som fø lge af d et pågæ ld end e forh old er sket en skad e, eller er næ rliggend e risiko for skad e, j f punkt E j e r s k i f t e f o r s i k r i n g

5 A fsnit 2 Ejerskifteforsikring S id e Skad er og næ rliggend e risiko for skad er i b y gningsd ele, h vis d et er anfø rt i tilstand srapporten, at d en pågæ ld end e b y gningsd el skø nnes at væ re gj ort utilgæ ngelig for d en b y gningssagky nd ige i forb ind else med b y gningsgennemgangen 114 Skad er, som d et god tgø res, at kø b eren h avd e kend - skab til, fø r kø b eren overtog eller på lignend e måd e fik råd igh ed over ej end ommen 115 Skad er, som kø b eren enten h ar fået d æ kket i h enh old til en garanti eller h ar und lad t at kræ ve d æ kket i h enh old til tred j emand s garanti, samt skad er, som er d æ kket af en and en forsikring 116 Forh old, d er alene b estår i sæ d vanligt slid eller b y gningens manglend e ved ligeh old else, med mind re d er som fø lge af d et pågæ ld end e forh old er sket en skad e eller er næ rliggend e risiko for skad e på b y gningen 117 Forh old, d er alene b estår i ud lø b af b y gningsd eles, konstruktioners eller materialers sæ d vanlige levetid 118 Fø lgeskad er, d er er forårsaget af forh old, som kø b eren på grund lag af oply sninger i tilstand srapporten b urd e h ave ud b ed ret, h vis fø lgeskad en i så fald ikke var opstået 119 Skad er, d er er opstået efter, at ud b ed ring af en tilsvarend e skad e er b levet d æ kket, h vis forsikringstageren i forb ind else h ermed b lev gj ort opmæ rksom på, at en tilsvarend e skad e kunne opstå igen, h vis årsagen til skad en ikke b lev ud b ed ret eller fj ernet 1110 Bagatelagtige skad er, d er er umid d elb art sy nlige for en ikke-sagky nd ig kø b er 12 S el v risiko D en for forsikringen gæ Selvrisikoen b eregnes pr skad e ld end e selvrisiko fremgår af polic en U anset samme skad e forekommer flere sted er på d et forsikred e, b eregnes kun é n selvrisiko, såfremt årsag og b y g- ningsd el er d en samme 13 F l y tteom kostninger og m eru d gifter v ed fra fl y tning I forb ind else med en skad e, d er er d æ kket af forsikringen, b etales - h vis ej end ommen h elt eller d elvis ikke kan b eny t- tes og d erfor skal frafly ttes: R imelige og nø d vend ige ud gifter til: - ud - og ind fly tning - opmagasinering af h usstand ens private ind b o - and re rimelige og nø d vend ige merud gifter Erstatning y d es alene for d et tid srum, d er vil med gå til at genoprette d et b eskad iged e med samme b y ggemåd e på samme sted og til samme anvend else D er y d es maksimalt erstatning for ovennæ år efter skad en er konstateret vnte ud gifter i et Sikred e h ar pligt til at sø rge for, at skad en ud b ed res h urtigst muligt S ky l d e s e n i n d t r u f f e t f o r s i n ke l s e f o r h o l d s o m s i kr e d e h a r i n d f l y d e l s e p å, b e t a l e s d e t d e r v e d f o r ø g e d e t a b i kke 14 Ersta tning 141 S k a d e n s o p g ø r e lse o g e r st a t n in g e n s f a st sæ t - t e lse Erstatningen b eregnes som ny væ rd ierstatning og fastsæ ttes til d et b elø b, som d et efter priserne på skad ed a- gen vil koste at genoprette d et b eskad iged e som ny t med samme b y ggemåd e på samme sted d æ % h d Er et skad eramte på grund af slid og ld e forringet med mere end 30 i forh old til ny væ rd ien, kan erstatningen fastsæ ttes und er ensy n til enne væ rd i- forringelse 142 K o sm e t isk sk a d e Beskad igelse af kosmetisk art, samt farveforskelle mellem erstatted e genstand e og d e resterend e, er ikke omfattet af forsikringen 143 N e d r iv n in g / u d sk if t n in g For b y gninger eller d ele h eraf, som fø r konstatering af en skad e var b estemt til ned rivning/ud skiftning, b etales ingen erstatning 144 S k a d e b e g r æ n sn in g o g o p r y d n in g I forb ind else med en skad e d er er d æ kket af forsikringen, b etales rimelige og nø d vend ige ud gifter til skad e- b egræ nsning og opry d ning 145 Er st a t n in g e n s a n v e n d e lse Alm Brand h ar kun pligt til at ud b etale erstatning, h vis d en pågæ ld end e skad e ud b ed res, eventuelt ved genanskaffelse eller ud skiftning med noget tilsvarend e 146 Er st a t n in g e n s u d b e t a lin g Erstatningen forfald er til ud b etaling, når d er er fø rt b evis for erstatningens anvend else 147 R e g r e s I d et omfang Alm Brand ud b etaler erstatning, ind træ Alm Brand i sikred es ret d er 5046 E j e r s k i f t e f o r s i k r i n g

6 A fsnit 3 U d v id et d æ kning S id e 6 15 F orsikringens d æ kningsom fa ng 151 By g n in g e r d e r e r o m f a t t e t D enne d æ kning ud vid er ej erskifteforsikringens d æ k- ningsomfang for d e b y gninger, som ifø lge d en på tid s- punktet for d en ud arb ej d ed e tilstand srapport gæ ld end e BBR -ej ermed d elelse, var ind rettet til b eb oelse U nd taget for d æ kning er ej end omme solgt fra d ø d sb oer, konkursb oer eller ved tvangsauktion fred ed e/b evaringsvæ rd ige ej end omme ej end omme d er h enligger forlad t 152 D æ k n in g sb e t in g e lse r D æ kningen er b etinget af fø lgend e: at sæ lger ind en forsikringens tegning h ar med virket ved ud arb ej d else af Alm Brand -tillæ g, eller tilsvarend e tillæ g, ved at svare på sæ lgerspø rgsmålene i tillæ gget at tillæ gget er ud arb ej d et sammen med d en tilstand srapport, som ligger til grund for d en tegned e ej erskifteforsikring, såled es at and re tillæ g ikke kan d anne grund lag for d æ kningen at forh old et var til sted e ved kø b ers overtagelse af ej end ommen samt konstateres og anmeld es i forsikringstid en, og at d er ikke kan opnås d ispensation h os b y gningsmy nd igh ed erne 16 I nsta l l a tionernes fu nktion 161 El-, v v s- o g k lo a k in st a lla t io n e r D æ kningen omfatter ud b ed ring af ned sat funktion såfremt d et konstateres, at el-, vvs- og kloakinstallationer ikke fungerer efter h ensigten Kloakinstallationer er kun omfattet, h vis d e ligger i eller und er b y gningen, regnet fra ud vend ig sid e af fund a- mentet V ed ned sat funktion forstås, at installationerne ikke fungerer efter h ensigten sammenlignet med tilsvarend e installationer af samme ald er i almind elig god ved ligeh old elsesstand 17 I nsta l l a tionernes l ov l igh ed 171 El-, v v s- o g k lo a k in st a lla t io n e r D æ kningen omfatter lovliggø relse af ulovlige el-, vvsog kloakinstallationer Kloakinstallationer er kun omfattet, h vis d e ligger i eller und er b y gningen, regnet fra ud vend ig sid e af fund a- mentet 172 V ed vurd ering af installationernes lovligh ed, tages d er ud gangspunkt i d et på opfø relses/ud fø relsestid spunktet gæ ld end e småh us-/b y gningsreglement eller tid ligere tilsvarend e lovforskrifter eller servitutter 18 B y gningens l ov l igh ed 18 1 D æ kningen omfatter ulovligt opfø rte b y gninger samt ulovligt ud fø rte b y gningsind retninger, såfremt opfø relsen/ud fø relsen er i strid med d et på opfø relses- /ud fø relsestid spunktet gæ ld end e småh us-/b y gningsreglement eller tid ligere tilsvarend e lovforskrifter eller servitutter 19 U nd ta gel ser U d vid et d æ kning omfatter ikke 191 forh old, d er er oply st i forb ind else med h and len, h erund er i tilstand srapport, energimæ rke, kø b saftale, Alm Brand -tillæ g ( eller tilsvarend e tillæ g) mv 192 forh old, d er alene b estår i sæ d vanligt slid eller b y gningens manglend e ved ligeh old else 193 forh old, d er alene b estår i ud lø b af b y gningsd eles, konstruktioners eller materialers sæ d vanlige levetid 194 forh old, som er omfattet af en garanti eller er d æ en forsikring 195 h vid evarer 196 forh old, som er forårsaget af forurening 197 b agatelagtige forh old 20 Ersta tningsop gø rel se 20 1 El-, v v s- o g k lo a k in st a lla t io n e r Erstatningen opgø res som anfø rt i pkt 1 4 kket af 20 2 By g n in g o g b y g n in g sin d r e t n in g e r Erstatningen for ulovligt opfø rte b y gninger eller ulovligt ud fø rte b y gningsind retninger opgø res til d et mind ste af fø lgend e b elø b : som anfø rt i punkt 1 4 eller d en ned sæ ttelse i kontantprisen på h and elstid s- punktet, som d en ulovlige b y gning eller d e ulovligt ud fø rte b y gningsind retninger ville h ave med fø rt, såfremt d e var kend t på h and elstid spunktet ld end e selvrisiko fremgår af po S e lv r isik o D en for forsikringen gæ lic en Selvrisikoen b eregnes pr skad eårsag U anset samme skad e forekommer flere sted er på d et forsikred e, b eregnes kun é n selvrisiko, såfremt årsag og b y gningsd el er d en samme 5046 E j e r s k i f t e f o r s i k r i n g

7 M F o rtry d else Ejerskifteforsikring S id e 7 F ortry d el sesret F ortry d el sesfristen Efter Forsikringsaftalelovens 34i, kan en ind gået forsikringsaftale fortry d es Fortry d elsesfristen er 1 4 d age ved aftaler om livsforsikring og ind ivid uel pensionsord ning d og 30 d age Fristen regnes som ud gangspunkt fra d en d ag, h vor forsikringstageren h ar fået med d elelse om, at aftalen er ind gået Fortry d elsesfristen lø b er d og tid ligst fra d et tid spunkt, h vor forsikringstageren på skrift ( feks på papir eller som ) h ar fået næ rvæ rend e oply sning om fortry d elsesretten H vis man feks h ar fået und erretning om aftalens ind gåelse mand ag d en 1 og også h ar fået oply sning om fortry d elsesretten, er fristen til og med mand ag d en 1 5 H vis oply sningerne fø rst er givet senere, feks onsd ag d en 3, er fortry d elsesfristen onsd ag d en 1 7 V ed aftale om livsforsikring og ind ivid uel pensionsord ning, h vor fortry d elsesfristen er 30 d age, og d er feks er givet und erretning om aftalens ind gåelse mand ag d en 1, og d er også er givet oply sning om fortry d elsesretten, er fristen til og med onsd ag d en 31 H vis fristen ud lø b er på en h elligd ag, lø rd ag, sø nd ag, grund lovsd ag, j uleaftensd ag eller ny tårsaftensd ag, kan man vente til efterfø lgend e h verd ag H v ord a n fortry d er m a n? I nd en fortry d elsesfristens ud lø b skal forsikringstageren skriftligt pr b rev eller elektronisk post - und errette forsikringsselskab et om, at man h ar fortrud t aftalen M ed d elelsen skal send es ind en fristens ud lø b H vis man vil sikre sig b evis for, at fortry d elsen er sket rettid igt, kan b revet send es anb efalet og postkvitteringen opb evares M ed d elelse om fortry d else af forsikringsaftalen skal gives til Alm Brand F ortry d el sesb l a nket H e r m e d f o r t r y d e r j e g a f t a l e n o m t e g n i n g a f E j e r s k i f t e f o r s i k r i n g A f t a l e n a f : D a g å n e d Å r D e r h e n v i s e s t i l p o l i c e n u m m e r P o l i c e n u m m e r F o r s i k r i n g s t a g e r N a v n A d r e s s e P o s t n r B y U n d e r s k r i f t D a t o / å r U n d e r s k r i f t D e n n e b l a n k e t i n d s e n d e s t i l A l m B r a n d, M i d t e r m o l e n 7, K ø b e n h a v n Ø 5046 E j e r s k i f t e f o r s i k r i n g

8 Alm Brand

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5047. Ejerskifteforsikring

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5047. Ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring Nr 5047 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Hvem er dækket? 3 2 Ved skade 3 3 Anden forsikring 3 4 Opkrævning af præmie og afgifter 3

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig

Læs mere

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring Nr 04 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Fællesbestemmelser Afsnit Ejerskifteforsikring 1 Sikrede Anmeldelse af skade Anden forsikring 4 Præmie og stempelafgift

Læs mere

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 4 5 Tekst Sikret Forsikringens dækningsomfang Hvilke forhold er dækket Undtagelser fra dækningen Ulovlighedsdækning Hvorledes beregnes erstatningen Selvrisiko Regres

Læs mere

Betingelser Familieforsikring Familieforsikring N r. 5 0 3 6 S i d e 2 Ind h old sfort egnelse S i d e 3 1. Fæ llesb estemmelser 1.1. S ikred e... 4 1.2. G eog rafisk områd e... 4 1.3. F lytning og risikoforand

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Ejerskifteforsikringen er udarbejdet i relation til lov nr. 437 af 31.05.2000 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom og i tilslutning til

Læs mere

Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsf o rsi kri ng N r 5 1 5 3 5153 S æ l g e r a n s v a r S id e 2 I nd h o ld sf o rt egnelse S id e 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 H vem er dæ k k et 4 2

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 1.00 Hvem er sikret Forsikringstageren er sikret som ejer af ejendommen. 2.00 Hvad omfatter forsikringen 2.10 Forsikringen omfatter 1. Alle bygninger

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser 1104. Indhold Side Indhold Side

FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser 1104. Indhold Side Indhold Side FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser 1104 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg, tilstandsrapporten og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 192 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 192 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 192 Offentligt Mikael Kjeldga a rd Truelse n Duedale n 44 5240 Odense NØ 2014-173582 D a t o : 1 9-02 - 2 01 5 T i ls y n e t Henvendelse vedrørende Odense Kommunes

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION 2432008 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-16 Side 5 Fortrydelsesret 2 Vilkår

Læs mere

December 2000. Vilkår for. Ejerskifteforsikring. Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk

December 2000. Vilkår for. Ejerskifteforsikring. Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk December 2000 Vilkår for Ejerskifteforsikring Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk Ejerskifteforsikring Forsikringen har kun gyldighed for ejendomme, der er

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Forord... 2. Indledning... 4. Undersøgelsens design og metode... 4. Danske virksomheders arbejde med APV... 5

Forord... 2. Indledning... 4. Undersøgelsens design og metode... 4. Danske virksomheders arbejde med APV... 5 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 4 Undersøgelsens design og metode... 4 Danske virksomheders arbejde med APV... 5 Danske virksomheders ressourceforbrug ved APV... 8 Danske virksomhedernes

Læs mere

Betingelser Rejseforsikring Rejseforsikring N r 5 0 4 1 I nd h ol d sfort egnel se S id e 2 1 F æ l l esb est em m el ser 11 Hvem er dækket? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Rejseperiode 3 14 Ved skade

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G Almindelige forsikringsbetingelser nr. 215-1 1. Sikrede...Side 2 2. Forsikringens dækningsomfang...side 2 3. Hvilke forhold er dækket...side 2 4. Undtagelser fra

Læs mere

Betingelser Husforsikring Husforsikring N y v æ rd iforsikring for 1 og 2 fa m il ie h us N r 5 3 0 1 I nd h ol d sfort e gne l se S i d e 2 1 Fæ l l es est em m el ser 1 S ikrede 3 2 R isiko f o randring

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

Afskedigelsesnævnets forretningsorden

Afskedigelsesnævnets forretningsorden Afskedigelsesnævnets forretningsorden Forretningsorden med ændringer pr. 1. marts 2006 for det i henhold til 4, stk. 3, i Hovedaftalen af 1973 med senere ændringer nedsatte permanente nævn, Afskedigelsesnævnet.

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 10 ÅRIG

EJERSKIFTEFORSIKRING 10 ÅRIG EJERSKIFTEFORSIKRING 10 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem

Læs mere

INFORMATIONSMØ DE VEDR. MULIGHED FOR KYSTSIKRING/SANDFODRING PÅ STRÆ KNINGEN NORD FOR NØ RLEV TIL SYD FOR LØ NSTRUP

INFORMATIONSMØ DE VEDR. MULIGHED FOR KYSTSIKRING/SANDFODRING PÅ STRÆ KNINGEN NORD FOR NØ RLEV TIL SYD FOR LØ NSTRUP VELKOMMEN INFORMATIONSMØ DE VEDR. MULIGHED FOR KYSTSIKRING/SANDFODRING PÅ STRÆ KNINGEN NORD FOR NØ RLEV TIL SYD FOR LØ NSTRUP DAGSORDEN 1. Velkomst og kort introduktion til mø det ved medlemmer af arbejdsgruppen,

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

Sikkerhedsorganisation og arbejdsmiljø på små virksomheder

Sikkerhedsorganisation og arbejdsmiljø på små virksomheder Sikkerhedsorganisation og arbejdsmiljø på små virksomheder Øje på arbejdsmiljøet, maj 2002 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allè 12 1634 København V E-mail: lo@lo.dk Tlf.: 3524 6000 Fax:

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION 2541002 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Generelle betingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-17 Side 5 Fortrydelsesret

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 9. maj 2001 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Onsdag den 9. maj kl. 18.30 i mødelokale 3 Mødedeltagere: Grethe Olsen, D ann Eland, K urt Jensen, K

Læs mere

Medlemmernes forhold til foreningen

Medlemmernes forhold til foreningen VEDTÆ GTER FOR Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Møgelkæ r, og hjemstedet er Viborg Kommune under Retten i Viborg, der er foreningens væ rneting. Foreningens formål er at

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Spørgsmål og svar. http://www.gf-forsikring.dk/ny-kunde/ulykke/sporgsmal-og-svar.aspx. Hvor tit sker der ulykker blandt børn og voksne i Danmark?

Spørgsmål og svar. http://www.gf-forsikring.dk/ny-kunde/ulykke/sporgsmal-og-svar.aspx. Hvor tit sker der ulykker blandt børn og voksne i Danmark? Side 1 af 5 Spørgsmål og svar Hvor tit sker der ulykker blandt børn og voksne i Danmark? Ulykken sker når du mindst venter det Over 500.000 danskere i alle aldersgrupper behandles hvert år på skadestuerne.

Læs mere

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring Betingelser Byggeforsikring Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus Nr 5315 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 3 2 Risikoforandring og ejerskifte 3 3 Anmeldelse af

Læs mere

Sælgeransvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Sælgeransvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser 2432008 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-11 Side 3 2. Sælgeransvarsdækning afsnit 12-16 Side 5 3. Fortrydelsesret Side

Læs mere

Vedrørende din henvendelse om afslag på aktindsigt i t e- lekontrakter Lemvig Kommune

Vedrørende din henvendelse om afslag på aktindsigt i t e- lekontrakter Lemvig Kommune 19-12- 2011 T I L S Y N E T Vedrørende din henvendelse om afslag på aktindsigt i t e- lekontrakter Lemvig Kommune Statsforvaltningen Midtjylland modtog den 8. august 2011 via Statsforvaltningen Nordjylland,

Læs mere

6WUDWHJLIRU HIIHNWLYRSJDYHYDUHWDJHOVH Sn.LUNHPLQLVWHULHWVPLQLVWHURPUnGH

6WUDWHJLIRU HIIHNWLYRSJDYHYDUHWDJHOVH Sn.LUNHPLQLVWHULHWVPLQLVWHURPUnGH .LUNHPLQLVWHULHW Frederiksholms Kanal 21, Postboks 2123, DK 1015 København K Tlf.: 33 92 33 90 Fax: 33 92 39 13 e-post: km@km.dk 6WUDWHJLIRU HIIHNWLYRSJDYHYDUHWDJHOVH Sn.LUNHPLQLVWHULHWVPLQLVWHURPUnGH

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 21-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 A og B har den 20. november 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

KØBERFORSIKRING (Overdragelsesforsikring) Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF 5.1.08

KØBERFORSIKRING (Overdragelsesforsikring) Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF 5.1.08 KØBERFORSIKRING (Overdragelsesforsikring) Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF 5.1.08 1. Sikrede 2. Forsikringens dækningsomfang 3. Hvilke forhold er dækket 4.

Læs mere

Ny police til Motorhistorisk Samråd

Ny police til Motorhistorisk Samråd ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk DDFDATFDDFFTDFTTDFTTTFAFFDFADDTDFDFFTFFTAFADAFAATFFDFTTTFTDTFFFFFF Motorhistorisk Samråd

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

Debat oplæg: Udpegning af indvindingsoplande t il almene vandforsyninger uden f or områder med særlige drikkevandsint eresser,qgkrog

Debat oplæg: Udpegning af indvindingsoplande t il almene vandforsyninger uden f or områder med særlige drikkevandsint eresser,qgkrog Side 1 af 6 Debat oplæg: Udpegning af indvindingsoplande t il almene vandforsyninger uden f or områder med særlige drikkevandsint eresser,qgkrog )RUPnO %DJJUXQG +YRUIRUHUXGSHJQLQJHQYLJWLJ.RQVHNYHQVHU 'HWYLGHUHIRUO

Læs mere

no-reply@tinglysning.dk Sent: 04-09-2012 09:47:50 Vedr. 2012/0007258 - Tinglysning afsluttet Signed By:

no-reply@tinglysning.dk Sent: 04-09-2012 09:47:50 Vedr. 2012/0007258 - Tinglysning afsluttet Signed By: From: no-reply@tinglysning.dk Sent: 04-09-2012 09:47:50 To: Edel Baunbæk-Knudsen Subject: Vedr. 2012/0007258 - Tinglysning afsluttet Signed By: Attachments: tinglysningssvar_9da51cb7-72a6-404f-a21e-e36d33fe8346.txt

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Kezia Nyrop Ankersen og Ronni Breum Ankersen

Elinstallationsrapport for ejendommen. Kezia Nyrop Ankersen og Ronni Breum Ankersen for ejendommen S¾lger Kezia Nyrop Ankersen og Ronni Breum Ankersen Adresse Abildvang 130 Postnr. og by 2700 Br nsh j Dato 03.06.2015 Udl bsdato 03.06.2016 Autoriseret elinstallat rvirksomhed OBH-Ingeni

Læs mere

Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev. Sendt pr. e-post

Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev. Sendt pr. e-post Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev Sendt pr. e-post 30-10- 2013 T i l s y n e t Vi har skrevet til Arne Erdman Jørgensen, Sølvmosevej 4, Skoverup, 4683 Rønnede, vedrørende aktindsigt, kommunens sagsnr.

Læs mere

Ejerskifteforsikring. 4 Dækningen er betinget af. Ejerskifteforsikring. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? 5 Hvad dækker forsikringen?

Ejerskifteforsikring. 4 Dækningen er betinget af. Ejerskifteforsikring. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? 5 Hvad dækker forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for private ejendomme. I henhold til bekendtgørelse om dækningsomfanget for ejerskifteforsikringer

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev. Sendt som e-post. Statsforvaltningen har i dag skrevet således til Arne Erdmann:

Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev. Sendt som e-post. Statsforvaltningen har i dag skrevet således til Arne Erdmann: Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev Sendt som e-post 0 7-11- 2014 T i l s y n e t Statsforvaltningen har i dag skrevet således til Arne Erdmann: Din henvendelse vedrørende Faxe Kommune Du har den

Læs mere

LO s formand Hans Jensen. Tale ved LO s konference om globalisering. Odense d. 31. jan. 2005

LO s formand Hans Jensen. Tale ved LO s konference om globalisering. Odense d. 31. jan. 2005 LO s formand Hans Jensen Tale ved LO s konference om globalisering Odense d. 31. jan. 2005 --------------------------------------------------------------------- I valgkampe går det alt for ofte sådan,

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Anm eldelsesblanket fo r tillid s re p ræ s e n ta n te r

Anm eldelsesblanket fo r tillid s re p ræ s e n ta n te r Anm eldelsesblanket fo r tillid s re p ræ s e n ta n te r P e rs o n lig e o p ly s n in g e r T illid s re p ræ s e n ta n t M edlem sorganisation CPR- nr. eller m edlem s num m er Fulde navn Gade/vej

Læs mere

xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx Farvergade 17 1463 København K k e n d e l s e :

xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx Farvergade 17 1463 København K k e n d e l s e : 648/02 Den 24. juni 2002 blev i sag nr. 56.756: xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx mod Lærerstandens Brandforsikring G/S Farvergade 17 1463 København K afsagt sålydende k e n d e l s e : Forsikringstageren,

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

LO«s notat om anvendelse af arbejdsevnekriteriet

LO«s notat om anvendelse af arbejdsevnekriteriet September 2000 LO«s notat om anvendelse af arbejdsevnekriteriet Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 LO«s forslag til konkrete initiativer... 5 Model til anvendelse af arbejdsevnekriteriet...

Læs mere

Sælgerforsikring Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.3.1.08

Sælgerforsikring Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.3.1.08 Sælgerforsikring Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.3.1.08 1. Sikrede 2. Forsikringens dækningsomfang 3. Hvilke forhold er dækket 4. Undtagelser fra dækning

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. David Rizk. EL:CON Sj¾lland A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus V Tlf.: 36 77 36 10

Elinstallationsrapport for ejendommen. David Rizk. EL:CON Sj¾lland A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus V Tlf.: 36 77 36 10 for ejendommen S¾lger David Rizk Adresse Hustoftevej 26 Postnr. og by 2700 Br nsh j Dato 22.06.2015 Udl bsdato 22.06.2016 Autoriseret elinstallat rvirksomhed EL:CON Sj¾lland A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus

Læs mere

Eurocard. ID-tyveriforsikring.

Eurocard. ID-tyveriforsikring. ID-tyveriforsikring. IDENTITETSFORSIKRING. ID tyveri forsikringsbetingelser under hoved police nr. 85 00 1 303, gældende fra den 1. november 2010. 1. Forsikringsgiver: Forsikringsgiver er Chartis Europe

Læs mere

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel.

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel. REGLER OM OMFANG CYKEL CYSDK2012:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjemforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen og det økonomiske

Læs mere

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede er alle nuværende, tidligere og fremtidige; - bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter,

Læs mere

Randers Kommune Laksetorv e t 1 8900 Rande rs C. Henvendelse vedrørende behandlingen af sag om ny skolestruktu r i Randers Kommune

Randers Kommune Laksetorv e t 1 8900 Rande rs C. Henvendelse vedrørende behandlingen af sag om ny skolestruktu r i Randers Kommune Randers Kommune Laksetorv e t 1 8900 Rande rs C 2014-196455 D a t o : 0 8-05 - 2 01 5 Henvendelse vedrørende behandlingen af sag om ny skolestruktu r i Randers Kommune Stats forv altningen, s om i medfø

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

D O M. Afsagt den 3. november 2016 af Østre Landsrets 21. afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Olaf Tingleff og Marie Louise Tønne (kst.)).

D O M. Afsagt den 3. november 2016 af Østre Landsrets 21. afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Olaf Tingleff og Marie Louise Tønne (kst.)). D O M Afsagt den 3. november 2016 af Østre Landsrets 21. afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Olaf Tingleff og Marie Louise Tønne (kst.)). 21. afd. nr. B-925-16: Rokkevænget Middelfart ApS (advokat

Læs mere

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet.

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet. REGLER OM OMFANG SKI OG SNOWBOARD SSDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjem/hus- eller fritidshusforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af realkreditkunder i Nykredit A/S. Kunden skal være fyldt 18 år, men endnu ikke

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Kenneth Gøtterup kennet hg@ d r a goe r. dk. Henvendels e vedrørende Dragør Kommune

Kenneth Gøtterup kennet hg@ d r a goe r. dk. Henvendels e vedrørende Dragør Kommune Kenneth Gøtterup kennet hg@ d r a goe r. dk 2014-197755 D a t o : 0 4-0 3-2 01 5 T i ls y n e t Henvendels e vedrørende Dragør Kommune Du har den 1. nov ember 201 3 rettet henv endelse til Statsforv altningen,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

K ØB E NHA VNS UNIVE R S IT E T. V idendeling og netvæ rk for AC vejledere på K U Udbuds katalog 2014/2015

K ØB E NHA VNS UNIVE R S IT E T. V idendeling og netvæ rk for AC vejledere på K U Udbuds katalog 2014/2015 K ØBENHA V NS UNIV ERSITET V idendeling og netvæ rk for AC vejledere på K U Udbuds katalog 2014/2015 K ØB E NHA VNS UNIVE R S IT E T NØ R R E G AD E 10 1165 K B H. K F akultet Vejledning s enhed K ontaktpers

Læs mere

Frit leverandørvalg Skive Kommune. Vejledning og vilkår for godkendelse som leverandør af Personlig og praktisk hjælp

Frit leverandørvalg Skive Kommune. Vejledning og vilkår for godkendelse som leverandør af Personlig og praktisk hjælp Frit leverandørvalg Skive Kommune Vejledning og vilkår for godkendelse som leverandør af Personlig og praktisk hjælp Marts 2011 1. Baggrund... 3 2. Leverandørmateriale... 3 3. Ansøgning om godkendelse

Læs mere

Gode råd om at drikke mindre Fakta om alkohol

Gode råd om at drikke mindre Fakta om alkohol Gode råd om at drikke mindre Fakta om alkohol Så meget er en genstand 1 pilsner (33 cl) 1 glas vin (12 cl) 1 glas hedvin (8 cl) 1 glas spiritus (4 cl) 1 guldøl indeholder ca. 1 ¼ genstand 1 stærkere øl

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted.

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted. REGLER OM OMFANG ID DOKUMENTER - IDDK2011:1 Forsikringen dækker 1. Udgifter til genanskaffelse af id-dokumenter Forsikringen dækker udgifter til at genanskaffe stjålne id - dokumenter, kørekort, pas eller

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

Jytte Terkildse n specialk ons ule nt

Jytte Terkildse n specialk ons ule nt X 16-06- 20 11 T I L S Y N E T Henvendels e vedrørende anmodning om stillingtagen til skolelukn ing er i T histed by Du har den 8. september 201 0 rettet henv end e ls e til statsforv a lt ninge n som

Læs mere

Nils Jørgen Mulv ad Ellebje r gv e j 25 8240 Risskov. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt fra Københavns Kommune

Nils Jørgen Mulv ad Ellebje r gv e j 25 8240 Risskov. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt fra Københavns Kommune Nils Jørgen Mulv ad Ellebje r gv e j 25 8240 Risskov 2014-209237 D a t o : 0 8-09 - 2 01 5 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt fra Københavns Kommune V ed brev af 29. september 201 4 har du v ia

Læs mere

Sælgeransvarsforsikring til lejligheder. Forsikringsbetingelser

Sælgeransvarsforsikring til lejligheder. Forsikringsbetingelser Sælgeransvarsforsikring til lejligheder Forsikringsbetingelser 2541001 Gælder fra november 2016 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-11 Side 3 2. Sælgeransvarsdækning afsnit 12-16 Side 5 3.

Læs mere

KOMBI KØBERFORSIKRING

KOMBI KØBERFORSIKRING KOMBI KØBERFORSIKRING (Overdragelsesforsikring) Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.4.1.08 1. Sikrede 2. Forsikringens dækningsomfang 3. Hvilke forhold er dækket

Læs mere

Vigtig viden om din forsikring. Kreditsikring, Lånesikring og Lånesikring Plus

Vigtig viden om din forsikring. Kreditsikring, Lånesikring og Lånesikring Plus Vigtig viden om din forsikring Kreditsikring, Lånesikring og Lånesikring Plus Swedbank tilbyder dig nu forsikringer, som giver dig og din familie en større økonomisk sikkerhed. Forsikringerne udbydes i

Læs mere

Flytteforsikring. Forsikringsbetingelser

Flytteforsikring. Forsikringsbetingelser Flytteforsikring Forsikringsbetingelser 2138 7794673 Gælder fra september 2015 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 3 2. Fortrydelsesret Side 5 Kontakt Gjensidige Forsikring Servicecenter

Læs mere

Frederiksværk Kommune

Frederiksværk Kommune Tillæg I til Lokalplan 04.5 For Frederiksværk Amtsgymnasium Marts 2006 Frederiksværk Kommune Tillæg 1 til lokalplan 04.5 Frederiksværk Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40

Læs mere

Udtræ de n a f le je kontra kte r før kontra ktudløb

Udtræ de n a f le je kontra kte r før kontra ktudløb Udtræ de n a f le je kontra kte r før kontra ktudløb Dansk Selskab for Boligret 26. februar 2013 p TATI RÆ SEN ON Dias 2 Dansk Se lska b for Bolig re t Generelt om kontrakter med lang løbetid Problem:

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 6. juni 2000 Side 1 af 6 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Tirsdag den 6. juni 2000 kl. 16.30 i mødelokale nr. 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Kłbsaftale. Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers. (*navn) (*adresse) (*postnr.)

Kłbsaftale. Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers. (*navn) (*adresse) (*postnr.) 9 Undertegnede Kłbsaftale Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers s lger og endeligt overdrager herved til (*navn) (*adresse) (*postnr.) Et areal p i alt ca. * m2 som vist p vedlagte skitse. Arealet best

Læs mere

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85.

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85. Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C 04-10- 2011 T I L S Y N E T Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85. A har den 15. marts 2011 rettet henvendelse til

Læs mere