Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring N r

2 I nd h ol d sfortegnel se S id e 2 1 F æ l l esb estem m el ser 1 H vem er d æ kket? 3 2 V ed skad e 3 3 And en forsikring 3 4 O pkræ vning af præ mie og afgifter 3 5 Forsikringens varigh ed og opsigelse 3 6 V ed uoverensstemmelse 3 7 L ovgivning 4 8 M ed lemskab af Alm Brand af fmb a 4 2 Ejerskifteforsikring 3 U d v id et d æ kning 1 5 Forsikringens d æ kningsomfang I nstallationernes funktion I nstallationernes lovligh ed By gningens lovligh ed U nd tagelser 6 20 Erstatningsopgø relse 6 F ortry d el sesret 7 9 Forsikringens d æ kningsomfang H vad er en skad e? H vilke forh old og skad er er ikke d æ kket? Selvrisiko Fly tteomkostninger og merud gifter ved frafly tning Erstatning E j e r s k i f t e f o r s i k r i n g

3 O A fsnit 1 F æ l l esb estem m el ser S id e 3 F ortry d el sesret v ed ny tegning Ef t e r f o r sik r in g sa f t a le lo v e n s 34i h a r f o r sik r in g st a g e - r e n f o r t r y d e lse sr e t S e sid e 7 1 H v em er d æ kket? Sikret er alene forsikringstageren i egenskab af ej er af d en på polic en forsikred e ej end om 2 V ed ska d e 21 Enh ver skad e, er kan væ re kket af forsikringen, skal urtigst muligt anmeld es til Alm Brand 22 U d b ed ring af skad e, ned rivning eller fj ernelse af b eskad iged e rester og genstand e må ikke find e sted fø r Alm Brand skriftligt h ar ac c epteret d ette 3 A nd en forsikring Er d er tegnet forsikring mod samme risiko i and et selskab, og h ar d ette selskab taget forb eh old om, at d æ kningen fald er b ort eller ind skræ nkes, h vis forsikring også er tegnet i and et selskab, gæ ld er samme forb eh old d enne forsikring, såled es at erstatningen b etales forh old smæ ssigt af selskab erne 4 O p kræ v ning a f p ræ m ie og a fgifter 41 P ræ mien opkræ ves over giro med tillæ g af porto eller tilsvarend e opkræ vningsgeb y r H vis præ mien ikke b etales senest på d en på opkræ v- ningen angivne sid ste rettid ige b etalingsd ag, oph ø rer forsikringen ud en vid ere Forsikringsaftalen kan h erefter alene b ringes til at lø b e på ny, h vis fø lgend e b etingelser er opfy ld t: - D en forsinked e b etaling skal sky ld es uforud sete h ind ringer, som ikke kan b eb rej d es d ig - D er skal samtid ig foreligge omstæ nd igh ed er d er gø r, at d et ikke er rimeligt, at d u b æ rer risikoen for d en sene b etaling D et kan feks væ - re tilfæ ld et, såfremt forsinkelsen sky ld es plud - selig alvorlig sy gd om h os d ig eller h os d ine næ re pårø rend e P engemangel er ikke en und sky ld elig omstæ nd igh ed Forsikringen går i d æ såfremt: kning d agen efter, at b etaling sker, - Betalingen foretages h urtigst muligt efter b etalingsh ind ringens oph ø r - Betalingen omfatter d en fuld e manglend e præ mie inkl renter og omkostninger ( ry kkergeb y r mv) - Betalingen sker ind en 3 måned er efter, at forsikringsaftalen er oph ø rt 42 P ræ mien b etales på en gang V ed ej erskifte i forsikringstid en tilb ageb etales præ såled es: mien 0 1 % 1 % 1 % % 0 % - år 40 af præ mien - 2 år 25 af præ mien 2-3 år 5 af præ mien 3-4 år 5 af præ mien 4 - år af præ mien T ilb ageb etalingen sker på samme måd e, uanset om forsikringen er tegnet for en fem- eller tiårig period e 43 Stempelafgift til staten b erigtiges i h enh old til stempellovens regler og opkræ ves sammen med præ mien 44 P ræ mien vil end vid ere b live tillagt d e afgifter, Alm Brand er lovgivningsmæ ssigt forpligtet til at opkræ ve Belø b ene vil fremgå af præ mieopkræ vningen 45 Alm Brand er erettiget til at opkræ ve geb rer til k- ning af e omkostninger, er er forb und et med ud etalinger, ud fæ rd igelse og fremsend else af okumenter, opkræ vninger, esigtigelser, taksationer og erligere elser i forb ind else med varetagelse af kund eforh old et e til enh ver tid gæ ld end e geb rer kan ses på almb rand d k, ligesom e kan oply ses ved telefonisk og personlig envend else til Alm Brand 5 F orsikringens v a righ ed og op sigel se Forsikringen oph ø rer ud en opsigelse på d en i polic en næ vnte oph ø rsd ato eller ved ej erskifte forind en Er forsikringen tegnet for 5 år, kan aftalen - efter forny et b esigtigelse af ej end ommen - forlæ nges med y d erligere 5 år, med mind re ej end ommen ikke er tilstræ kkelig ved ligeh old t 6 V ed u ov erensstem m el se pstår d er uoverensstemmelse mellem sikred e og Alm Brand, og h ar sikred e ikke opnået et tilfred sstillend e resultat efter forny et h envend else til Alm Brand, kan sikred e klage til Ankenæ vnet for Forsikring Klageskema inkl girokort kan rekvireres h os: Alm Brand - w w w almb rand d k Ankenæ vnet for Forsikring - w w w ankeforsikringd k Anker H eegaard s G ad e 2, Kø b enh avn V T elefon: ( mellem kl og ) 5046 E j e r s k i f t e f o r s i k r i n g

4 A fsnit 1 F æ l l esb estem m el ser A fsnit 2 Ejerskifteforsikring S id e 4 D er kan fås y d erligere oply sninger h os: Forb rugerråd et - w w w forb rugerraad etd k Fiolstræ d e 1 7, Kø b enh avn K T elefon: Forsikringsoply sningen - w w w forsikringsoply sningend k Amaliegad e 1 0, Kø b enh avn K T elefon: ( mellem kl og ) 7 L ov giv ning For forsikringen gæ ld er i ø vrigt d ansk lovgivning om forsikringsaftaler og forsikringsvirksomh ed 8 M ed l em ska b a f A l m B ra nd a f fm b a Alm Brand af fmb a er en forening, h vis med lemmer er d e til enh ver tid væ rend e forsikringstagere i d e selskab er i Alm Brand A/S-Konc ernen, d er ind tegner skad esforsikringer I nd træ d en som med lem af foreningen sker automatisk, når d en næ vnte b etingelse er opfy ld t Foreningens formål er d efineret i ved tæ gten Foreningens med lemmer h æ fter ikke for foreningens forpligtelser og er ikke forpligted e til at b etale kontingent eller foretage and re ind b etalinger til foreningen I ø vrigt h envises til foreningens ved tæ gt, som til enh ver tid ud leveres til foreningens med lemmer efter forlangend e A fsnit 2 Ejerskifteforsikring 9 F orsikringens d æ kningsom fa ng 91 Forsikringen omfatter alle b y gninger på ej end ommen, med mind re d et fremgår af tilstand srapporten, at b y g- ningen ikke er und ersø gt af d en b y gningssagky nd ige H vid evarer er omfattet af forsikringen, h vis d e ud gø r en d el af b y gningen 92 Forsikringen d æ kker skad er/skad esrisic i, som var til sted e, d a kø b eren overtog ej end ommen, og som konstateres og anmeld es i forsikringstid en 93 Forsikringsperiod en er ud vid et til også at omfatte d e skad er, d er konstateres fra d atoen for tilstand srapportens ud arb ej d else, eller fra tid spunktet for en eventuel allonge h ertil, og ind til d et j urid iske overtagelsestid s- punkt 10 H v a d er en ska d e? 10 1 Forsikringen d æ kker ud b ed ring af aktuelle skad er samt fy siske forh old ved b y gningerne, d er giver næ rliggend e risiko for skad er på d e forsikred e b y gninger eller b y g- ningsd ele V ed skad e forstås b rud, læ kage, d eformering, svæ kkelse, revned annelser, ø d elæ ggelse eller and re fy siske forh old i b y gningen, d er ned sæ tter b y gningernes væ rd i eller b rugb arh ed næ vnevæ rd igt i forh old til tilsvarend e intakte b y gninger af samme ald er i almind elig god ved - ligeh old elsesstand M anglend e b y gningsd ele kan væ re en skad e V ed næ rliggend e risiko for skad e forstås, at d er erfaringsmæ ssigt vil ud vikle sig en skad e, h vis d er ikke sæ ttes ind med sæ rligt omfattend e ved ligeh old elsesarb ej d er eller and re foreb y ggend e foranstaltninger 11 H v il ke forh ol d og ska d er er ikke d æ kket? 111 Skad er, som er næ vnt i tilstand srapporten, med mind re skad en er klart forkert b eskrevet i rapporten En skad e anses for klart forkert b eskrevet, h vis b eskrivelsen er misvisend e eller klart ufy ld estgø rend e, såled es at en kø b er ikke på grund lag af rapporten h ar h aft muligh ed for at tage skad ens reelle karakter, omfang eller b ety d - ning i b etragtning 112 By gningens funktionsforh old ( planlø sning, ind retning mv og almind elig b rugb arh ed i ø vrigt), forh old ved rø - rend e b y gningens overensstemmelse med servitutter eller lovligh ed i h enh old til offentligretlige forskrifter samt æ stetiske eller arkitektoniske forh old, med mind re d er som fø lge af d et pågæ ld end e forh old er sket en skad e, eller er næ rliggend e risiko for skad e, j f punkt E j e r s k i f t e f o r s i k r i n g

5 A fsnit 2 Ejerskifteforsikring S id e Skad er og næ rliggend e risiko for skad er i b y gningsd ele, h vis d et er anfø rt i tilstand srapporten, at d en pågæ ld end e b y gningsd el skø nnes at væ re gj ort utilgæ ngelig for d en b y gningssagky nd ige i forb ind else med b y gningsgennemgangen 114 Skad er, som d et god tgø res, at kø b eren h avd e kend - skab til, fø r kø b eren overtog eller på lignend e måd e fik råd igh ed over ej end ommen 115 Skad er, som kø b eren enten h ar fået d æ kket i h enh old til en garanti eller h ar und lad t at kræ ve d æ kket i h enh old til tred j emand s garanti, samt skad er, som er d æ kket af en and en forsikring 116 Forh old, d er alene b estår i sæ d vanligt slid eller b y gningens manglend e ved ligeh old else, med mind re d er som fø lge af d et pågæ ld end e forh old er sket en skad e eller er næ rliggend e risiko for skad e på b y gningen 117 Forh old, d er alene b estår i ud lø b af b y gningsd eles, konstruktioners eller materialers sæ d vanlige levetid 118 Fø lgeskad er, d er er forårsaget af forh old, som kø b eren på grund lag af oply sninger i tilstand srapporten b urd e h ave ud b ed ret, h vis fø lgeskad en i så fald ikke var opstået 119 Skad er, d er er opstået efter, at ud b ed ring af en tilsvarend e skad e er b levet d æ kket, h vis forsikringstageren i forb ind else h ermed b lev gj ort opmæ rksom på, at en tilsvarend e skad e kunne opstå igen, h vis årsagen til skad en ikke b lev ud b ed ret eller fj ernet 1110 Bagatelagtige skad er, d er er umid d elb art sy nlige for en ikke-sagky nd ig kø b er 12 S el v risiko D en for forsikringen gæ Selvrisikoen b eregnes pr skad e ld end e selvrisiko fremgår af polic en U anset samme skad e forekommer flere sted er på d et forsikred e, b eregnes kun é n selvrisiko, såfremt årsag og b y g- ningsd el er d en samme 13 F l y tteom kostninger og m eru d gifter v ed fra fl y tning I forb ind else med en skad e, d er er d æ kket af forsikringen, b etales - h vis ej end ommen h elt eller d elvis ikke kan b eny t- tes og d erfor skal frafly ttes: R imelige og nø d vend ige ud gifter til: - ud - og ind fly tning - opmagasinering af h usstand ens private ind b o - and re rimelige og nø d vend ige merud gifter Erstatning y d es alene for d et tid srum, d er vil med gå til at genoprette d et b eskad iged e med samme b y ggemåd e på samme sted og til samme anvend else D er y d es maksimalt erstatning for ovennæ år efter skad en er konstateret vnte ud gifter i et Sikred e h ar pligt til at sø rge for, at skad en ud b ed res h urtigst muligt S ky l d e s e n i n d t r u f f e t f o r s i n ke l s e f o r h o l d s o m s i kr e d e h a r i n d f l y d e l s e p å, b e t a l e s d e t d e r v e d f o r ø g e d e t a b i kke 14 Ersta tning 141 S k a d e n s o p g ø r e lse o g e r st a t n in g e n s f a st sæ t - t e lse Erstatningen b eregnes som ny væ rd ierstatning og fastsæ ttes til d et b elø b, som d et efter priserne på skad ed a- gen vil koste at genoprette d et b eskad iged e som ny t med samme b y ggemåd e på samme sted d æ % h d Er et skad eramte på grund af slid og ld e forringet med mere end 30 i forh old til ny væ rd ien, kan erstatningen fastsæ ttes und er ensy n til enne væ rd i- forringelse 142 K o sm e t isk sk a d e Beskad igelse af kosmetisk art, samt farveforskelle mellem erstatted e genstand e og d e resterend e, er ikke omfattet af forsikringen 143 N e d r iv n in g / u d sk if t n in g For b y gninger eller d ele h eraf, som fø r konstatering af en skad e var b estemt til ned rivning/ud skiftning, b etales ingen erstatning 144 S k a d e b e g r æ n sn in g o g o p r y d n in g I forb ind else med en skad e d er er d æ kket af forsikringen, b etales rimelige og nø d vend ige ud gifter til skad e- b egræ nsning og opry d ning 145 Er st a t n in g e n s a n v e n d e lse Alm Brand h ar kun pligt til at ud b etale erstatning, h vis d en pågæ ld end e skad e ud b ed res, eventuelt ved genanskaffelse eller ud skiftning med noget tilsvarend e 146 Er st a t n in g e n s u d b e t a lin g Erstatningen forfald er til ud b etaling, når d er er fø rt b evis for erstatningens anvend else 147 R e g r e s I d et omfang Alm Brand ud b etaler erstatning, ind træ Alm Brand i sikred es ret d er 5046 E j e r s k i f t e f o r s i k r i n g

6 A fsnit 3 U d v id et d æ kning S id e 6 15 F orsikringens d æ kningsom fa ng 151 By g n in g e r d e r e r o m f a t t e t D enne d æ kning ud vid er ej erskifteforsikringens d æ k- ningsomfang for d e b y gninger, som ifø lge d en på tid s- punktet for d en ud arb ej d ed e tilstand srapport gæ ld end e BBR -ej ermed d elelse, var ind rettet til b eb oelse U nd taget for d æ kning er ej end omme solgt fra d ø d sb oer, konkursb oer eller ved tvangsauktion fred ed e/b evaringsvæ rd ige ej end omme ej end omme d er h enligger forlad t 152 D æ k n in g sb e t in g e lse r D æ kningen er b etinget af fø lgend e: at sæ lger ind en forsikringens tegning h ar med virket ved ud arb ej d else af Alm Brand -tillæ g, eller tilsvarend e tillæ g, ved at svare på sæ lgerspø rgsmålene i tillæ gget at tillæ gget er ud arb ej d et sammen med d en tilstand srapport, som ligger til grund for d en tegned e ej erskifteforsikring, såled es at and re tillæ g ikke kan d anne grund lag for d æ kningen at forh old et var til sted e ved kø b ers overtagelse af ej end ommen samt konstateres og anmeld es i forsikringstid en, og at d er ikke kan opnås d ispensation h os b y gningsmy nd igh ed erne 16 I nsta l l a tionernes fu nktion 161 El-, v v s- o g k lo a k in st a lla t io n e r D æ kningen omfatter ud b ed ring af ned sat funktion såfremt d et konstateres, at el-, vvs- og kloakinstallationer ikke fungerer efter h ensigten Kloakinstallationer er kun omfattet, h vis d e ligger i eller und er b y gningen, regnet fra ud vend ig sid e af fund a- mentet V ed ned sat funktion forstås, at installationerne ikke fungerer efter h ensigten sammenlignet med tilsvarend e installationer af samme ald er i almind elig god ved ligeh old elsesstand 17 I nsta l l a tionernes l ov l igh ed 171 El-, v v s- o g k lo a k in st a lla t io n e r D æ kningen omfatter lovliggø relse af ulovlige el-, vvsog kloakinstallationer Kloakinstallationer er kun omfattet, h vis d e ligger i eller und er b y gningen, regnet fra ud vend ig sid e af fund a- mentet 172 V ed vurd ering af installationernes lovligh ed, tages d er ud gangspunkt i d et på opfø relses/ud fø relsestid spunktet gæ ld end e småh us-/b y gningsreglement eller tid ligere tilsvarend e lovforskrifter eller servitutter 18 B y gningens l ov l igh ed 18 1 D æ kningen omfatter ulovligt opfø rte b y gninger samt ulovligt ud fø rte b y gningsind retninger, såfremt opfø relsen/ud fø relsen er i strid med d et på opfø relses- /ud fø relsestid spunktet gæ ld end e småh us-/b y gningsreglement eller tid ligere tilsvarend e lovforskrifter eller servitutter 19 U nd ta gel ser U d vid et d æ kning omfatter ikke 191 forh old, d er er oply st i forb ind else med h and len, h erund er i tilstand srapport, energimæ rke, kø b saftale, Alm Brand -tillæ g ( eller tilsvarend e tillæ g) mv 192 forh old, d er alene b estår i sæ d vanligt slid eller b y gningens manglend e ved ligeh old else 193 forh old, d er alene b estår i ud lø b af b y gningsd eles, konstruktioners eller materialers sæ d vanlige levetid 194 forh old, som er omfattet af en garanti eller er d æ en forsikring 195 h vid evarer 196 forh old, som er forårsaget af forurening 197 b agatelagtige forh old 20 Ersta tningsop gø rel se 20 1 El-, v v s- o g k lo a k in st a lla t io n e r Erstatningen opgø res som anfø rt i pkt 1 4 kket af 20 2 By g n in g o g b y g n in g sin d r e t n in g e r Erstatningen for ulovligt opfø rte b y gninger eller ulovligt ud fø rte b y gningsind retninger opgø res til d et mind ste af fø lgend e b elø b : som anfø rt i punkt 1 4 eller d en ned sæ ttelse i kontantprisen på h and elstid s- punktet, som d en ulovlige b y gning eller d e ulovligt ud fø rte b y gningsind retninger ville h ave med fø rt, såfremt d e var kend t på h and elstid spunktet ld end e selvrisiko fremgår af po S e lv r isik o D en for forsikringen gæ lic en Selvrisikoen b eregnes pr skad eårsag U anset samme skad e forekommer flere sted er på d et forsikred e, b eregnes kun é n selvrisiko, såfremt årsag og b y gningsd el er d en samme 5046 E j e r s k i f t e f o r s i k r i n g

7 M F o rtry d else Ejerskifteforsikring S id e 7 F ortry d el sesret F ortry d el sesfristen Efter Forsikringsaftalelovens 34i, kan en ind gået forsikringsaftale fortry d es Fortry d elsesfristen er 1 4 d age ved aftaler om livsforsikring og ind ivid uel pensionsord ning d og 30 d age Fristen regnes som ud gangspunkt fra d en d ag, h vor forsikringstageren h ar fået med d elelse om, at aftalen er ind gået Fortry d elsesfristen lø b er d og tid ligst fra d et tid spunkt, h vor forsikringstageren på skrift ( feks på papir eller som ) h ar fået næ rvæ rend e oply sning om fortry d elsesretten H vis man feks h ar fået und erretning om aftalens ind gåelse mand ag d en 1 og også h ar fået oply sning om fortry d elsesretten, er fristen til og med mand ag d en 1 5 H vis oply sningerne fø rst er givet senere, feks onsd ag d en 3, er fortry d elsesfristen onsd ag d en 1 7 V ed aftale om livsforsikring og ind ivid uel pensionsord ning, h vor fortry d elsesfristen er 30 d age, og d er feks er givet und erretning om aftalens ind gåelse mand ag d en 1, og d er også er givet oply sning om fortry d elsesretten, er fristen til og med onsd ag d en 31 H vis fristen ud lø b er på en h elligd ag, lø rd ag, sø nd ag, grund lovsd ag, j uleaftensd ag eller ny tårsaftensd ag, kan man vente til efterfø lgend e h verd ag H v ord a n fortry d er m a n? I nd en fortry d elsesfristens ud lø b skal forsikringstageren skriftligt pr b rev eller elektronisk post - und errette forsikringsselskab et om, at man h ar fortrud t aftalen M ed d elelsen skal send es ind en fristens ud lø b H vis man vil sikre sig b evis for, at fortry d elsen er sket rettid igt, kan b revet send es anb efalet og postkvitteringen opb evares M ed d elelse om fortry d else af forsikringsaftalen skal gives til Alm Brand F ortry d el sesb l a nket H e r m e d f o r t r y d e r j e g a f t a l e n o m t e g n i n g a f E j e r s k i f t e f o r s i k r i n g A f t a l e n a f : D a g å n e d Å r D e r h e n v i s e s t i l p o l i c e n u m m e r P o l i c e n u m m e r F o r s i k r i n g s t a g e r N a v n A d r e s s e P o s t n r B y U n d e r s k r i f t D a t o / å r U n d e r s k r i f t D e n n e b l a n k e t i n d s e n d e s t i l A l m B r a n d, M i d t e r m o l e n 7, K ø b e n h a v n Ø 5046 E j e r s k i f t e f o r s i k r i n g

8 Alm Brand

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5047. Ejerskifteforsikring

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5047. Ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring Nr 5047 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Hvem er dækket? 3 2 Ved skade 3 3 Anden forsikring 3 4 Opkrævning af præmie og afgifter 3

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring Nr 04 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Fællesbestemmelser Afsnit Ejerskifteforsikring 1 Sikrede Anmeldelse af skade Anden forsikring 4 Præmie og stempelafgift

Læs mere

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 4 5 Tekst Sikret Forsikringens dækningsomfang Hvilke forhold er dækket Undtagelser fra dækningen Ulovlighedsdækning Hvorledes beregnes erstatningen Selvrisiko Regres

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 192 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 192 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 192 Offentligt Mikael Kjeldga a rd Truelse n Duedale n 44 5240 Odense NØ 2014-173582 D a t o : 1 9-02 - 2 01 5 T i ls y n e t Henvendelse vedrørende Odense Kommunes

Læs mere

Betingelser Familieforsikring Familieforsikring N r. 5 0 3 6 S i d e 2 Ind h old sfort egnelse S i d e 3 1. Fæ llesb estemmelser 1.1. S ikred e... 4 1.2. G eog rafisk områd e... 4 1.3. F lytning og risikoforand

Læs mere

Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsf o rsi kri ng N r 5 1 5 3 5153 S æ l g e r a n s v a r S id e 2 I nd h o ld sf o rt egnelse S id e 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 H vem er dæ k k et 4 2

Læs mere

December 2000. Vilkår for. Ejerskifteforsikring. Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk

December 2000. Vilkår for. Ejerskifteforsikring. Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk December 2000 Vilkår for Ejerskifteforsikring Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk Ejerskifteforsikring Forsikringen har kun gyldighed for ejendomme, der er

Læs mere

INFORMATIONSMØ DE VEDR. MULIGHED FOR KYSTSIKRING/SANDFODRING PÅ STRÆ KNINGEN NORD FOR NØ RLEV TIL SYD FOR LØ NSTRUP

INFORMATIONSMØ DE VEDR. MULIGHED FOR KYSTSIKRING/SANDFODRING PÅ STRÆ KNINGEN NORD FOR NØ RLEV TIL SYD FOR LØ NSTRUP VELKOMMEN INFORMATIONSMØ DE VEDR. MULIGHED FOR KYSTSIKRING/SANDFODRING PÅ STRÆ KNINGEN NORD FOR NØ RLEV TIL SYD FOR LØ NSTRUP DAGSORDEN 1. Velkomst og kort introduktion til mø det ved medlemmer af arbejdsgruppen,

Læs mere

Betingelser Rejseforsikring Rejseforsikring N r 5 0 4 1 I nd h ol d sfort egnel se S id e 2 1 F æ l l esb est em m el ser 11 Hvem er dækket? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Rejseperiode 3 14 Ved skade

Læs mere

Sikkerhedsorganisation og arbejdsmiljø på små virksomheder

Sikkerhedsorganisation og arbejdsmiljø på små virksomheder Sikkerhedsorganisation og arbejdsmiljø på små virksomheder Øje på arbejdsmiljøet, maj 2002 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allè 12 1634 København V E-mail: lo@lo.dk Tlf.: 3524 6000 Fax:

Læs mere

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G Almindelige forsikringsbetingelser nr. 215-1 1. Sikrede...Side 2 2. Forsikringens dækningsomfang...side 2 3. Hvilke forhold er dækket...side 2 4. Undtagelser fra

Læs mere

Betingelser Husforsikring Husforsikring N y v æ rd iforsikring for 1 og 2 fa m il ie h us N r 5 3 0 1 I nd h ol d sfort e gne l se S i d e 2 1 Fæ l l es est em m el ser 1 S ikrede 3 2 R isiko f o randring

Læs mere

Afskedigelsesnævnets forretningsorden

Afskedigelsesnævnets forretningsorden Afskedigelsesnævnets forretningsorden Forretningsorden med ændringer pr. 1. marts 2006 for det i henhold til 4, stk. 3, i Hovedaftalen af 1973 med senere ændringer nedsatte permanente nævn, Afskedigelsesnævnet.

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring Betingelser Byggeforsikring Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus Nr 5315 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 3 2 Risikoforandring og ejerskifte 3 3 Anmeldelse af

Læs mere

LO s formand Hans Jensen. Tale ved LO s konference om globalisering. Odense d. 31. jan. 2005

LO s formand Hans Jensen. Tale ved LO s konference om globalisering. Odense d. 31. jan. 2005 LO s formand Hans Jensen Tale ved LO s konference om globalisering Odense d. 31. jan. 2005 --------------------------------------------------------------------- I valgkampe går det alt for ofte sådan,

Læs mere

KØBERFORSIKRING (Overdragelsesforsikring) Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF 5.1.08

KØBERFORSIKRING (Overdragelsesforsikring) Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF 5.1.08 KØBERFORSIKRING (Overdragelsesforsikring) Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF 5.1.08 1. Sikrede 2. Forsikringens dækningsomfang 3. Hvilke forhold er dækket 4.

Læs mere

Spørgsmål og svar. http://www.gf-forsikring.dk/ny-kunde/ulykke/sporgsmal-og-svar.aspx. Hvor tit sker der ulykker blandt børn og voksne i Danmark?

Spørgsmål og svar. http://www.gf-forsikring.dk/ny-kunde/ulykke/sporgsmal-og-svar.aspx. Hvor tit sker der ulykker blandt børn og voksne i Danmark? Side 1 af 5 Spørgsmål og svar Hvor tit sker der ulykker blandt børn og voksne i Danmark? Ulykken sker når du mindst venter det Over 500.000 danskere i alle aldersgrupper behandles hvert år på skadestuerne.

Læs mere

LO«s notat om anvendelse af arbejdsevnekriteriet

LO«s notat om anvendelse af arbejdsevnekriteriet September 2000 LO«s notat om anvendelse af arbejdsevnekriteriet Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 LO«s forslag til konkrete initiativer... 5 Model til anvendelse af arbejdsevnekriteriet...

Læs mere

Sælgerforsikring Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.3.1.08

Sælgerforsikring Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.3.1.08 Sælgerforsikring Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.3.1.08 1. Sikrede 2. Forsikringens dækningsomfang 3. Hvilke forhold er dækket 4. Undtagelser fra dækning

Læs mere

/DQGVVNDWWHUHWWHQV %UXJHUWLOIUHGVKHGVXQGHUV JHOVH 1RYHPEHU

/DQGVVNDWWHUHWWHQV %UXJHUWLOIUHGVKHGVXQGHUV JHOVH 1RYHPEHU /DQGVVNDWWHUHWWHQV %UXJHUWLOIUHGVKHGVXQGHUV JHOVH 1RYHPEHU,QGKROGVIRUWHJQHOVH 1. Baggrunden for undersøgelsen 2. Hovedindtrykket af undersøgelsen 3. Tidligere undersøgelser 4. Deltagerne i undersøgelsen

Læs mere

Kenneth Gøtterup kennet hg@ d r a goe r. dk. Henvendels e vedrørende Dragør Kommune

Kenneth Gøtterup kennet hg@ d r a goe r. dk. Henvendels e vedrørende Dragør Kommune Kenneth Gøtterup kennet hg@ d r a goe r. dk 2014-197755 D a t o : 0 4-0 3-2 01 5 T i ls y n e t Henvendels e vedrørende Dragør Kommune Du har den 1. nov ember 201 3 rettet henv endelse til Statsforv altningen,

Læs mere

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel.

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel. REGLER OM OMFANG CYKEL CYSDK2012:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjemforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen og det økonomiske

Læs mere

TERP SPEJDERCENTER. Terpinfo 2002. - Stort og små t om centret

TERP SPEJDERCENTER. Terpinfo 2002. - Stort og små t om centret TERP SPEJDERCENTER Terpinfo 2002 - Stort og små t om centret Kæ re læ ser! Denne vejledning er blevet til udfra et ø nske om at såvel kendinge som nye på stedet kan få en mæ ngde praktiske og mindre praktiske

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet.

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet. REGLER OM OMFANG SKI OG SNOWBOARD SSDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjem/hus- eller fritidshusforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Unge uden ungdom suddannelse lever på offentlig forsørgelse 25-årige uden ungdomsuddannelse lever i langt højere grad af offentlige overførsler i voksenlivet, end de unge der som 25-årige har gennemført

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Eurocard. ID-tyveriforsikring.

Eurocard. ID-tyveriforsikring. ID-tyveriforsikring. IDENTITETSFORSIKRING. ID tyveri forsikringsbetingelser under hoved police nr. 85 00 1 303, gældende fra den 1. november 2010. 1. Forsikringsgiver: Forsikringsgiver er Chartis Europe

Læs mere

K ØB E NHA VNS UNIVE R S IT E T. V idendeling og netvæ rk for AC vejledere på K U Udbuds katalog 2014/2015

K ØB E NHA VNS UNIVE R S IT E T. V idendeling og netvæ rk for AC vejledere på K U Udbuds katalog 2014/2015 K ØBENHA V NS UNIV ERSITET V idendeling og netvæ rk for AC vejledere på K U Udbuds katalog 2014/2015 K ØB E NHA VNS UNIVE R S IT E T NØ R R E G AD E 10 1165 K B H. K F akultet Vejledning s enhed K ontaktpers

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef Jette S. Linnemann Souschef

Anette Ravnholt Kontorchef Jette S. Linnemann Souschef Advokatfirmaet Bang Henriksen & Muurholm Ved Stranden 22, 3. tv. 9000 Aalborg 7. j u l i 2 0 1 1 T I L S Y N E T Tilskud til fonden Karolinelund. Du har ved brev af 11. november 2010 rettet henvendelse

Læs mere

Ledelse af medarbejdere: Hvordan arbejder man systematisk med at motivere sine medarbejdere og skabe de bedst mulige resultater?

Ledelse af medarbejdere: Hvordan arbejder man systematisk med at motivere sine medarbejdere og skabe de bedst mulige resultater? Ledelse af medarbejdere: Hvordan arbejder man systematisk med at motivere sine medarbejdere og skabe de bedst mulige resultater? Lotte Bøgh Andersen Professor Indhold Intro: Hvad er ledelse, styring og

Læs mere

Aktieavancebeskatningsloven 19. december 2005 V E D T A G N E L O V E A k t i ea v a n c eb es k a t n i n g s l o v en L 7 8 v ed t a g et a f F T d en 1 6. d ec em b er 2 0 0 5 F olket inget har nu v

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

/LQH UHIWHUVS UJVHOVIXQNWLRQRJ0DUJLQDOUHYHQXH

/LQH UHIWHUVS UJVHOVIXQNWLRQRJ0DUJLQDOUHYHQXH /LQH UHIWHUVS UJVHOVIXQNWLRQRJ0DUJLQDOUHYHQXH Efterspørgselsfunktionen beskriver sammenhængen mellem den pris man tager for sit produkt, og den mængde man kan forvente at afsætte. Det gælder typisk, at

Læs mere

(UKYHUYV NRQRPL)RUnU &KU+MRUWK$QGHUVHQ

(UKYHUYV NRQRPL)RUnU &KU+MRUWK$QGHUVHQ (UKYHUYV NRQRPL)RUnU &KU+MRUWK$QGHUVHQ (QQRWHRPOLQH USURJUDPPHULQJ Lineær programmering, eller LP-modeller, som de ofte kaldes, var en metode, der blev udviklet i 50'erne og 60'erne. I Danmark var især

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT)

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsaftalen Forsikringsaftalen mellem DT og forsikringstageren består af: En police Et sæt forsikringsbetingelser Et tandstatusskema

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. Kat-01

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. Kat-01 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. Kat-01 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Hvilke katte kan dækkes 1 2.0 Hvor dækker forsikringen 1 3.0 Ikrafttrædelse

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Evaluering af Spædbarnsordningen, Familiecenter Midt, Sabroegårdens Observationsafdeling

Evaluering af Spædbarnsordningen, Familiecenter Midt, Sabroegårdens Observationsafdeling Evaluering af Spædbarnsordningen, Familiecenter Midt, Sabroegårdens Observationsafdeling Kontoret for børn og unge mv., Social og Psykiatriforvaltningen i Viborg Amt Januar 2006 Projektleder Lisbeth Ørtenblad

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i B rø nsh ø j P arc elforening. Mødedato: 2 2.0 2.2 0 0 6, kl. 19.0 0. Mødes ted: P ilegå rden, mø delokale 7. T i l s tedev æ r en de: B eb oerne på fø lgende parc

Læs mere

Forsikringsvilk}r for Ejerskifteforsikring. Nr. 29-M Januar 2008

Forsikringsvilk}r for Ejerskifteforsikring. Nr. 29-M Januar 2008 Nr. 29-M Januar 2008 Forsikring for ejendomme, der er omfattet af Lov nr. 391 af 14. juni 1995 og Lov nr. 437 af 31. maj 2000. Side 1 af 6 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Alm. Brand A/S Å rs rap p o rt 2 0 0 6 - P re s s e Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand F o rs i k ri ng Alm. Brand L i v o g P e ns i o n K j ø b e nh av ns k e R e De fem mål

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis i samarbejde med Statsaut. ejendomsmægler MDE, Daniel Hammer 02-11-2006 Helsebakken 11 A, 2900, Hellerup Ejendomsmægleren

Læs mere

FESTFORSIKRING 01-01-2011

FESTFORSIKRING 01-01-2011 FESTFORSIKRING 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig og selskabet,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedr rende Odense Kommunes afg relser om afslag pе aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedr rende Odense Kommunes afg relser om afslag pе aktindsigt 2014-223985 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedr rende Odense Kommunes afg relser om afslag pе aktindsigt Du har i e-mail af 30. september 2014 klaget over Odense

Læs mere

Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde

Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Roskilde Kommune anmoder ved henvendelse af 7. december 2012 Statsforvaltningen Sjælland om samtykke til at sælge

Læs mere

Manglende indfrielse af 1-m ål koster m illiarder i tabt produktivitet U ddannelsesniveauet for danske unge bliver ved med at falde. Fæ rre og fæ rre får en ungdomsuddannelse, og den manglende indfrielse

Læs mere

5DSSRUW IUD DUEHMGVJUXSSHQRPWLOJ QJHOLJKHG WLO IRONHNLUNHQVE\JQLQJHU

5DSSRUW IUD DUEHMGVJUXSSHQRPWLOJ QJHOLJKHG WLO IRONHNLUNHQVE\JQLQJHU 5DSSRUW IUD DUEHMGVJUXSSHQRPWLOJ QJHOLJKHG WLO IRONHNLUNHQVE\JQLQJHU Kirkeministeriet, december 2004 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH,QGOHGQLQJ 1.1. Baggrund...2 1.2. Arbejdsgruppens kommissorium...2 1.3. Arbejdsgruppens

Læs mere

Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret

Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret Sydbank MasterCard med udvidet reklamationsret Sydbank har indgået en samarbejdsaftale med Forsik - ringsselskabet AIG Europe Limited, således

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

DANSK GLASFORSIKRING A/S

DANSK GLASFORSIKRING A/S Drivhusforsikring 2015 Vær godt dækket ind PAVILLON DANMARK i samarbejde med DANSK GLASFORSIKRING A/S 1 Dette får du En forsikring som giver dig tryghed Når man investerer i et flot nyt drivhus, er det

Læs mere

ALM. BRAND A/S. Alm. sund fornuft DELÅRSRAPPORT BRAND A/S DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2006 ALM.SUND FORNUFT WWW.ALMBRAND.DK

ALM. BRAND A/S. Alm. sund fornuft DELÅRSRAPPORT BRAND A/S DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2006 ALM.SUND FORNUFT WWW.ALMBRAND.DK ALM. BRAND A/S DELÅRSRAPPORT ALM. BRAND A/S DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2006 Midtermolen 7, 2100 København Ø, CVR-nr. 77 33 35 17 Alm. sund fornuft WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT M I n d h o l d s f o r

Læs mere

Tekni opl nger ent opl nger behør

Tekni opl nger ent opl nger behør V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSN NGT LPARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H Ræ K U B 9 6 98 A F NANS ER NGSF ORSL AG A O BRT

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Betingelser Ulykkesforsikring Ulykkesforsikring N r 6 0 0 1 I nd h old sfort egnelse S id e 3 1 F æ llesb est emmelser 1 H v em er dæ kket? 4 2 H v o r dæ kker fo rsikringen? 4 3 R isiko fo randring 4

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

'HOHELOVRUGQLQJHU LEROLJVHOVNDEHU

'HOHELOVRUGQLQJHU LEROLJVHOVNDEHU 'HOHELOVRUGQLQJHU LEROLJVHOVNDEHU Indhold 352-(.7'(6,*1 3URMHNWRUJDQLVHULQJ 3URMHNWHWVIRUPnORJUDPPH 2UJDQLVHULQJDIGHOHELOVRUGQLQJHU 9DOJDIEROLJRPUnGHU,QIRUPDWLRQRJUHNUXWWHULQJ,QIRUPDWLRQRJPDUNHGVI ULQJ

Læs mere

3. april 2009 PBY Kundenr. 60375739

3. april 2009 PBY Kundenr. 60375739 Codan Forsikring A/S Spotorno Alle 10 2630 Taastrup Kolonihaveforbundet For Danmar Frederikssundsvej 304A 2700 Brønshøj Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk 3.

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7914 Gælder fra 01.10.1991 TJM 90357-8 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Dansk Tandforsikring

Dansk Tandforsikring Dansk Tandforsikring Tandsikring BASIS Version 1 Januar 2015 Hovedkontor: Jægersborg Allé 14, 2920 Charlottenlund, Telefon 70 20 46 47 FORTRYDELSESRET (gælder kun for privattegnede forsikringer) En indgået

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Lindring

Forsikringsbetingelser for Lifeline Lindring Forsikringsbetingelser for Lifeline Lindring Sundhedsforsikring Almindelige forsikringsbetingelser Nr. LIND 02-010711 Indhold 1. Forsikringens dækningsomfang... 2 1.1. Arbejdsbetingede skader... 2 1.2.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer FÆLLESBETINGELSER 1. Lovregler, værneting og lovvalg 1.1 For forsikringen gælder Lov om forsikringsaftaler. 1.2 Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen AMU-uddannelse 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen Hovedpunkter AMU-efteruddannelse Tilskudsmuligheder Færre faglærte fremtiden Antal beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen 2007-2010 2010-2011 2011-2012

Læs mere

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 3109 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Læs mere

Hvor erhvervsvenlige er kommunerne? - Stor variation i kommunale byggesagsgebyrer og sagsbehandlingstider

Hvor erhvervsvenlige er kommunerne? - Stor variation i kommunale byggesagsgebyrer og sagsbehandlingstider Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 30. august 2013 Hvor erhvervsvenlige er kommunerne? - Stor variation i kommunale byggesagsgebyrer og sagsbehandlingstider I disse år er beskæftigelsen

Læs mere

FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt

FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt - alt det med småt Her har du mulighed for at læse om hvilke forsikringer du kan vælge samt regler om oplysningspligt og fortrydelsesret m.v. FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt Her har du mulighed

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-6, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Forsikringsbetingelser for bilforsikring

Forsikringsbetingelser for bilforsikring Forsikringsbetingelser for bilforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby privat@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 www.kommuneforsikring.dk

Læs mere

BRAND A/S DELÅRSRAPPORT

BRAND A/S DELÅRSRAPPORT ALM. BRAND A/S DELÅRSRAPPORT ALM. BRAND A/S DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2007 MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT M I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Oversigter

Læs mere

ATP-beskæftigelsestal 3. kvartal 2009 Krisen har bidt sig godt fast i IT -branchen D en økonom iske krise har gjort endnu et solidt indhug i IT-branchens beskæ ftigelse. Branchen har nu i de tre første

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Muligheden for at få en tilstræ kkelig

Muligheden for at få en tilstræ kkelig 1 DET DAGLIGE BRØD VAR IKKE NOK Af Tine Jensen Tine Jensen modtog Arbejderhistorieprisen 2010 for specialet Et æ ble om dagen... En undersøgelse af landarbejdernes ernæringsforhold og den fysiske påvirkning

Læs mere

God energirådgivning Hvordan

God energirådgivning Hvordan God energirådgivning Hvordan Rådgivningsansvar, risiko og forsikringsforhold Indlæg v/vibeke Henriques, Forsikring & Pension (F&P) 1 Generel præsentation - 1 Hvem er F&P? Forsikring & Pension er erhvervsorganisation

Læs mere