Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring N r

2 I nd h ol d sfortegnel se S id e 2 1 F æ l l esb estem m el ser 1 H vem er d æ kket? 3 2 V ed skad e 3 3 And en forsikring 3 4 O pkræ vning af præ mie og afgifter 3 5 Forsikringens varigh ed og opsigelse 3 6 V ed uoverensstemmelse 3 7 L ovgivning 4 8 M ed lemskab af Alm Brand af fmb a 4 2 Ejerskifteforsikring 3 U d v id et d æ kning 1 5 Forsikringens d æ kningsomfang I nstallationernes funktion I nstallationernes lovligh ed By gningens lovligh ed U nd tagelser 6 20 Erstatningsopgø relse 6 F ortry d el sesret 7 9 Forsikringens d æ kningsomfang H vad er en skad e? H vilke forh old og skad er er ikke d æ kket? Selvrisiko Fly tteomkostninger og merud gifter ved frafly tning Erstatning E j e r s k i f t e f o r s i k r i n g

3 O A fsnit 1 F æ l l esb estem m el ser S id e 3 F ortry d el sesret v ed ny tegning Ef t e r f o r sik r in g sa f t a le lo v e n s 34i h a r f o r sik r in g st a g e - r e n f o r t r y d e lse sr e t S e sid e 7 1 H v em er d æ kket? Sikret er alene forsikringstageren i egenskab af ej er af d en på polic en forsikred e ej end om 2 V ed ska d e 21 Enh ver skad e, er kan væ re kket af forsikringen, skal urtigst muligt anmeld es til Alm Brand 22 U d b ed ring af skad e, ned rivning eller fj ernelse af b eskad iged e rester og genstand e må ikke find e sted fø r Alm Brand skriftligt h ar ac c epteret d ette 3 A nd en forsikring Er d er tegnet forsikring mod samme risiko i and et selskab, og h ar d ette selskab taget forb eh old om, at d æ kningen fald er b ort eller ind skræ nkes, h vis forsikring også er tegnet i and et selskab, gæ ld er samme forb eh old d enne forsikring, såled es at erstatningen b etales forh old smæ ssigt af selskab erne 4 O p kræ v ning a f p ræ m ie og a fgifter 41 P ræ mien opkræ ves over giro med tillæ g af porto eller tilsvarend e opkræ vningsgeb y r H vis præ mien ikke b etales senest på d en på opkræ v- ningen angivne sid ste rettid ige b etalingsd ag, oph ø rer forsikringen ud en vid ere Forsikringsaftalen kan h erefter alene b ringes til at lø b e på ny, h vis fø lgend e b etingelser er opfy ld t: - D en forsinked e b etaling skal sky ld es uforud sete h ind ringer, som ikke kan b eb rej d es d ig - D er skal samtid ig foreligge omstæ nd igh ed er d er gø r, at d et ikke er rimeligt, at d u b æ rer risikoen for d en sene b etaling D et kan feks væ - re tilfæ ld et, såfremt forsinkelsen sky ld es plud - selig alvorlig sy gd om h os d ig eller h os d ine næ re pårø rend e P engemangel er ikke en und sky ld elig omstæ nd igh ed Forsikringen går i d æ såfremt: kning d agen efter, at b etaling sker, - Betalingen foretages h urtigst muligt efter b etalingsh ind ringens oph ø r - Betalingen omfatter d en fuld e manglend e præ mie inkl renter og omkostninger ( ry kkergeb y r mv) - Betalingen sker ind en 3 måned er efter, at forsikringsaftalen er oph ø rt 42 P ræ mien b etales på en gang V ed ej erskifte i forsikringstid en tilb ageb etales præ såled es: mien 0 1 % 1 % 1 % % 0 % - år 40 af præ mien - 2 år 25 af præ mien 2-3 år 5 af præ mien 3-4 år 5 af præ mien 4 - år af præ mien T ilb ageb etalingen sker på samme måd e, uanset om forsikringen er tegnet for en fem- eller tiårig period e 43 Stempelafgift til staten b erigtiges i h enh old til stempellovens regler og opkræ ves sammen med præ mien 44 P ræ mien vil end vid ere b live tillagt d e afgifter, Alm Brand er lovgivningsmæ ssigt forpligtet til at opkræ ve Belø b ene vil fremgå af præ mieopkræ vningen 45 Alm Brand er erettiget til at opkræ ve geb rer til k- ning af e omkostninger, er er forb und et med ud etalinger, ud fæ rd igelse og fremsend else af okumenter, opkræ vninger, esigtigelser, taksationer og erligere elser i forb ind else med varetagelse af kund eforh old et e til enh ver tid gæ ld end e geb rer kan ses på almb rand d k, ligesom e kan oply ses ved telefonisk og personlig envend else til Alm Brand 5 F orsikringens v a righ ed og op sigel se Forsikringen oph ø rer ud en opsigelse på d en i polic en næ vnte oph ø rsd ato eller ved ej erskifte forind en Er forsikringen tegnet for 5 år, kan aftalen - efter forny et b esigtigelse af ej end ommen - forlæ nges med y d erligere 5 år, med mind re ej end ommen ikke er tilstræ kkelig ved ligeh old t 6 V ed u ov erensstem m el se pstår d er uoverensstemmelse mellem sikred e og Alm Brand, og h ar sikred e ikke opnået et tilfred sstillend e resultat efter forny et h envend else til Alm Brand, kan sikred e klage til Ankenæ vnet for Forsikring Klageskema inkl girokort kan rekvireres h os: Alm Brand - w w w almb rand d k Ankenæ vnet for Forsikring - w w w ankeforsikringd k Anker H eegaard s G ad e 2, Kø b enh avn V T elefon: ( mellem kl og ) 5046 E j e r s k i f t e f o r s i k r i n g

4 A fsnit 1 F æ l l esb estem m el ser A fsnit 2 Ejerskifteforsikring S id e 4 D er kan fås y d erligere oply sninger h os: Forb rugerråd et - w w w forb rugerraad etd k Fiolstræ d e 1 7, Kø b enh avn K T elefon: Forsikringsoply sningen - w w w forsikringsoply sningend k Amaliegad e 1 0, Kø b enh avn K T elefon: ( mellem kl og ) 7 L ov giv ning For forsikringen gæ ld er i ø vrigt d ansk lovgivning om forsikringsaftaler og forsikringsvirksomh ed 8 M ed l em ska b a f A l m B ra nd a f fm b a Alm Brand af fmb a er en forening, h vis med lemmer er d e til enh ver tid væ rend e forsikringstagere i d e selskab er i Alm Brand A/S-Konc ernen, d er ind tegner skad esforsikringer I nd træ d en som med lem af foreningen sker automatisk, når d en næ vnte b etingelse er opfy ld t Foreningens formål er d efineret i ved tæ gten Foreningens med lemmer h æ fter ikke for foreningens forpligtelser og er ikke forpligted e til at b etale kontingent eller foretage and re ind b etalinger til foreningen I ø vrigt h envises til foreningens ved tæ gt, som til enh ver tid ud leveres til foreningens med lemmer efter forlangend e A fsnit 2 Ejerskifteforsikring 9 F orsikringens d æ kningsom fa ng 91 Forsikringen omfatter alle b y gninger på ej end ommen, med mind re d et fremgår af tilstand srapporten, at b y g- ningen ikke er und ersø gt af d en b y gningssagky nd ige H vid evarer er omfattet af forsikringen, h vis d e ud gø r en d el af b y gningen 92 Forsikringen d æ kker skad er/skad esrisic i, som var til sted e, d a kø b eren overtog ej end ommen, og som konstateres og anmeld es i forsikringstid en 93 Forsikringsperiod en er ud vid et til også at omfatte d e skad er, d er konstateres fra d atoen for tilstand srapportens ud arb ej d else, eller fra tid spunktet for en eventuel allonge h ertil, og ind til d et j urid iske overtagelsestid s- punkt 10 H v a d er en ska d e? 10 1 Forsikringen d æ kker ud b ed ring af aktuelle skad er samt fy siske forh old ved b y gningerne, d er giver næ rliggend e risiko for skad er på d e forsikred e b y gninger eller b y g- ningsd ele V ed skad e forstås b rud, læ kage, d eformering, svæ kkelse, revned annelser, ø d elæ ggelse eller and re fy siske forh old i b y gningen, d er ned sæ tter b y gningernes væ rd i eller b rugb arh ed næ vnevæ rd igt i forh old til tilsvarend e intakte b y gninger af samme ald er i almind elig god ved - ligeh old elsesstand M anglend e b y gningsd ele kan væ re en skad e V ed næ rliggend e risiko for skad e forstås, at d er erfaringsmæ ssigt vil ud vikle sig en skad e, h vis d er ikke sæ ttes ind med sæ rligt omfattend e ved ligeh old elsesarb ej d er eller and re foreb y ggend e foranstaltninger 11 H v il ke forh ol d og ska d er er ikke d æ kket? 111 Skad er, som er næ vnt i tilstand srapporten, med mind re skad en er klart forkert b eskrevet i rapporten En skad e anses for klart forkert b eskrevet, h vis b eskrivelsen er misvisend e eller klart ufy ld estgø rend e, såled es at en kø b er ikke på grund lag af rapporten h ar h aft muligh ed for at tage skad ens reelle karakter, omfang eller b ety d - ning i b etragtning 112 By gningens funktionsforh old ( planlø sning, ind retning mv og almind elig b rugb arh ed i ø vrigt), forh old ved rø - rend e b y gningens overensstemmelse med servitutter eller lovligh ed i h enh old til offentligretlige forskrifter samt æ stetiske eller arkitektoniske forh old, med mind re d er som fø lge af d et pågæ ld end e forh old er sket en skad e, eller er næ rliggend e risiko for skad e, j f punkt E j e r s k i f t e f o r s i k r i n g

5 A fsnit 2 Ejerskifteforsikring S id e Skad er og næ rliggend e risiko for skad er i b y gningsd ele, h vis d et er anfø rt i tilstand srapporten, at d en pågæ ld end e b y gningsd el skø nnes at væ re gj ort utilgæ ngelig for d en b y gningssagky nd ige i forb ind else med b y gningsgennemgangen 114 Skad er, som d et god tgø res, at kø b eren h avd e kend - skab til, fø r kø b eren overtog eller på lignend e måd e fik råd igh ed over ej end ommen 115 Skad er, som kø b eren enten h ar fået d æ kket i h enh old til en garanti eller h ar und lad t at kræ ve d æ kket i h enh old til tred j emand s garanti, samt skad er, som er d æ kket af en and en forsikring 116 Forh old, d er alene b estår i sæ d vanligt slid eller b y gningens manglend e ved ligeh old else, med mind re d er som fø lge af d et pågæ ld end e forh old er sket en skad e eller er næ rliggend e risiko for skad e på b y gningen 117 Forh old, d er alene b estår i ud lø b af b y gningsd eles, konstruktioners eller materialers sæ d vanlige levetid 118 Fø lgeskad er, d er er forårsaget af forh old, som kø b eren på grund lag af oply sninger i tilstand srapporten b urd e h ave ud b ed ret, h vis fø lgeskad en i så fald ikke var opstået 119 Skad er, d er er opstået efter, at ud b ed ring af en tilsvarend e skad e er b levet d æ kket, h vis forsikringstageren i forb ind else h ermed b lev gj ort opmæ rksom på, at en tilsvarend e skad e kunne opstå igen, h vis årsagen til skad en ikke b lev ud b ed ret eller fj ernet 1110 Bagatelagtige skad er, d er er umid d elb art sy nlige for en ikke-sagky nd ig kø b er 12 S el v risiko D en for forsikringen gæ Selvrisikoen b eregnes pr skad e ld end e selvrisiko fremgår af polic en U anset samme skad e forekommer flere sted er på d et forsikred e, b eregnes kun é n selvrisiko, såfremt årsag og b y g- ningsd el er d en samme 13 F l y tteom kostninger og m eru d gifter v ed fra fl y tning I forb ind else med en skad e, d er er d æ kket af forsikringen, b etales - h vis ej end ommen h elt eller d elvis ikke kan b eny t- tes og d erfor skal frafly ttes: R imelige og nø d vend ige ud gifter til: - ud - og ind fly tning - opmagasinering af h usstand ens private ind b o - and re rimelige og nø d vend ige merud gifter Erstatning y d es alene for d et tid srum, d er vil med gå til at genoprette d et b eskad iged e med samme b y ggemåd e på samme sted og til samme anvend else D er y d es maksimalt erstatning for ovennæ år efter skad en er konstateret vnte ud gifter i et Sikred e h ar pligt til at sø rge for, at skad en ud b ed res h urtigst muligt S ky l d e s e n i n d t r u f f e t f o r s i n ke l s e f o r h o l d s o m s i kr e d e h a r i n d f l y d e l s e p å, b e t a l e s d e t d e r v e d f o r ø g e d e t a b i kke 14 Ersta tning 141 S k a d e n s o p g ø r e lse o g e r st a t n in g e n s f a st sæ t - t e lse Erstatningen b eregnes som ny væ rd ierstatning og fastsæ ttes til d et b elø b, som d et efter priserne på skad ed a- gen vil koste at genoprette d et b eskad iged e som ny t med samme b y ggemåd e på samme sted d æ % h d Er et skad eramte på grund af slid og ld e forringet med mere end 30 i forh old til ny væ rd ien, kan erstatningen fastsæ ttes und er ensy n til enne væ rd i- forringelse 142 K o sm e t isk sk a d e Beskad igelse af kosmetisk art, samt farveforskelle mellem erstatted e genstand e og d e resterend e, er ikke omfattet af forsikringen 143 N e d r iv n in g / u d sk if t n in g For b y gninger eller d ele h eraf, som fø r konstatering af en skad e var b estemt til ned rivning/ud skiftning, b etales ingen erstatning 144 S k a d e b e g r æ n sn in g o g o p r y d n in g I forb ind else med en skad e d er er d æ kket af forsikringen, b etales rimelige og nø d vend ige ud gifter til skad e- b egræ nsning og opry d ning 145 Er st a t n in g e n s a n v e n d e lse Alm Brand h ar kun pligt til at ud b etale erstatning, h vis d en pågæ ld end e skad e ud b ed res, eventuelt ved genanskaffelse eller ud skiftning med noget tilsvarend e 146 Er st a t n in g e n s u d b e t a lin g Erstatningen forfald er til ud b etaling, når d er er fø rt b evis for erstatningens anvend else 147 R e g r e s I d et omfang Alm Brand ud b etaler erstatning, ind træ Alm Brand i sikred es ret d er 5046 E j e r s k i f t e f o r s i k r i n g

6 A fsnit 3 U d v id et d æ kning S id e 6 15 F orsikringens d æ kningsom fa ng 151 By g n in g e r d e r e r o m f a t t e t D enne d æ kning ud vid er ej erskifteforsikringens d æ k- ningsomfang for d e b y gninger, som ifø lge d en på tid s- punktet for d en ud arb ej d ed e tilstand srapport gæ ld end e BBR -ej ermed d elelse, var ind rettet til b eb oelse U nd taget for d æ kning er ej end omme solgt fra d ø d sb oer, konkursb oer eller ved tvangsauktion fred ed e/b evaringsvæ rd ige ej end omme ej end omme d er h enligger forlad t 152 D æ k n in g sb e t in g e lse r D æ kningen er b etinget af fø lgend e: at sæ lger ind en forsikringens tegning h ar med virket ved ud arb ej d else af Alm Brand -tillæ g, eller tilsvarend e tillæ g, ved at svare på sæ lgerspø rgsmålene i tillæ gget at tillæ gget er ud arb ej d et sammen med d en tilstand srapport, som ligger til grund for d en tegned e ej erskifteforsikring, såled es at and re tillæ g ikke kan d anne grund lag for d æ kningen at forh old et var til sted e ved kø b ers overtagelse af ej end ommen samt konstateres og anmeld es i forsikringstid en, og at d er ikke kan opnås d ispensation h os b y gningsmy nd igh ed erne 16 I nsta l l a tionernes fu nktion 161 El-, v v s- o g k lo a k in st a lla t io n e r D æ kningen omfatter ud b ed ring af ned sat funktion såfremt d et konstateres, at el-, vvs- og kloakinstallationer ikke fungerer efter h ensigten Kloakinstallationer er kun omfattet, h vis d e ligger i eller und er b y gningen, regnet fra ud vend ig sid e af fund a- mentet V ed ned sat funktion forstås, at installationerne ikke fungerer efter h ensigten sammenlignet med tilsvarend e installationer af samme ald er i almind elig god ved ligeh old elsesstand 17 I nsta l l a tionernes l ov l igh ed 171 El-, v v s- o g k lo a k in st a lla t io n e r D æ kningen omfatter lovliggø relse af ulovlige el-, vvsog kloakinstallationer Kloakinstallationer er kun omfattet, h vis d e ligger i eller und er b y gningen, regnet fra ud vend ig sid e af fund a- mentet 172 V ed vurd ering af installationernes lovligh ed, tages d er ud gangspunkt i d et på opfø relses/ud fø relsestid spunktet gæ ld end e småh us-/b y gningsreglement eller tid ligere tilsvarend e lovforskrifter eller servitutter 18 B y gningens l ov l igh ed 18 1 D æ kningen omfatter ulovligt opfø rte b y gninger samt ulovligt ud fø rte b y gningsind retninger, såfremt opfø relsen/ud fø relsen er i strid med d et på opfø relses- /ud fø relsestid spunktet gæ ld end e småh us-/b y gningsreglement eller tid ligere tilsvarend e lovforskrifter eller servitutter 19 U nd ta gel ser U d vid et d æ kning omfatter ikke 191 forh old, d er er oply st i forb ind else med h and len, h erund er i tilstand srapport, energimæ rke, kø b saftale, Alm Brand -tillæ g ( eller tilsvarend e tillæ g) mv 192 forh old, d er alene b estår i sæ d vanligt slid eller b y gningens manglend e ved ligeh old else 193 forh old, d er alene b estår i ud lø b af b y gningsd eles, konstruktioners eller materialers sæ d vanlige levetid 194 forh old, som er omfattet af en garanti eller er d æ en forsikring 195 h vid evarer 196 forh old, som er forårsaget af forurening 197 b agatelagtige forh old 20 Ersta tningsop gø rel se 20 1 El-, v v s- o g k lo a k in st a lla t io n e r Erstatningen opgø res som anfø rt i pkt 1 4 kket af 20 2 By g n in g o g b y g n in g sin d r e t n in g e r Erstatningen for ulovligt opfø rte b y gninger eller ulovligt ud fø rte b y gningsind retninger opgø res til d et mind ste af fø lgend e b elø b : som anfø rt i punkt 1 4 eller d en ned sæ ttelse i kontantprisen på h and elstid s- punktet, som d en ulovlige b y gning eller d e ulovligt ud fø rte b y gningsind retninger ville h ave med fø rt, såfremt d e var kend t på h and elstid spunktet ld end e selvrisiko fremgår af po S e lv r isik o D en for forsikringen gæ lic en Selvrisikoen b eregnes pr skad eårsag U anset samme skad e forekommer flere sted er på d et forsikred e, b eregnes kun é n selvrisiko, såfremt årsag og b y gningsd el er d en samme 5046 E j e r s k i f t e f o r s i k r i n g

7 M F o rtry d else Ejerskifteforsikring S id e 7 F ortry d el sesret F ortry d el sesfristen Efter Forsikringsaftalelovens 34i, kan en ind gået forsikringsaftale fortry d es Fortry d elsesfristen er 1 4 d age ved aftaler om livsforsikring og ind ivid uel pensionsord ning d og 30 d age Fristen regnes som ud gangspunkt fra d en d ag, h vor forsikringstageren h ar fået med d elelse om, at aftalen er ind gået Fortry d elsesfristen lø b er d og tid ligst fra d et tid spunkt, h vor forsikringstageren på skrift ( feks på papir eller som ) h ar fået næ rvæ rend e oply sning om fortry d elsesretten H vis man feks h ar fået und erretning om aftalens ind gåelse mand ag d en 1 og også h ar fået oply sning om fortry d elsesretten, er fristen til og med mand ag d en 1 5 H vis oply sningerne fø rst er givet senere, feks onsd ag d en 3, er fortry d elsesfristen onsd ag d en 1 7 V ed aftale om livsforsikring og ind ivid uel pensionsord ning, h vor fortry d elsesfristen er 30 d age, og d er feks er givet und erretning om aftalens ind gåelse mand ag d en 1, og d er også er givet oply sning om fortry d elsesretten, er fristen til og med onsd ag d en 31 H vis fristen ud lø b er på en h elligd ag, lø rd ag, sø nd ag, grund lovsd ag, j uleaftensd ag eller ny tårsaftensd ag, kan man vente til efterfø lgend e h verd ag H v ord a n fortry d er m a n? I nd en fortry d elsesfristens ud lø b skal forsikringstageren skriftligt pr b rev eller elektronisk post - und errette forsikringsselskab et om, at man h ar fortrud t aftalen M ed d elelsen skal send es ind en fristens ud lø b H vis man vil sikre sig b evis for, at fortry d elsen er sket rettid igt, kan b revet send es anb efalet og postkvitteringen opb evares M ed d elelse om fortry d else af forsikringsaftalen skal gives til Alm Brand F ortry d el sesb l a nket H e r m e d f o r t r y d e r j e g a f t a l e n o m t e g n i n g a f E j e r s k i f t e f o r s i k r i n g A f t a l e n a f : D a g å n e d Å r D e r h e n v i s e s t i l p o l i c e n u m m e r P o l i c e n u m m e r F o r s i k r i n g s t a g e r N a v n A d r e s s e P o s t n r B y U n d e r s k r i f t D a t o / å r U n d e r s k r i f t D e n n e b l a n k e t i n d s e n d e s t i l A l m B r a n d, M i d t e r m o l e n 7, K ø b e n h a v n Ø 5046 E j e r s k i f t e f o r s i k r i n g

8 Alm Brand

Betingelser Familieforsikring Familieforsikring N r. 5 0 3 6 S i d e 2 Ind h old sfort egnelse S i d e 3 1. Fæ llesb estemmelser 1.1. S ikred e... 4 1.2. G eog rafisk områd e... 4 1.3. F lytning og risikoforand

Læs mere

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring Nr 04 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Fællesbestemmelser Afsnit Ejerskifteforsikring 1 Sikrede Anmeldelse af skade Anden forsikring 4 Præmie og stempelafgift

Læs mere

Betingelser Ulykkesforsikring Ulykkesforsikring N r 6 0 0 1 I nd h old sfort egnelse S id e 3 1 F æ llesb est emmelser 1 H v em er dæ kket? 4 2 H v o r dæ kker fo rsikringen? 4 3 R isiko fo randring 4

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 4 5 Tekst Sikret Forsikringens dækningsomfang Hvilke forhold er dækket Undtagelser fra dækningen Ulovlighedsdækning Hvorledes beregnes erstatningen Selvrisiko Regres

Læs mere

BRAND A/S DELÅRSRAPPORT

BRAND A/S DELÅRSRAPPORT ALM. BRAND A/S DELÅRSRAPPORT ALM. BRAND A/S DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2007 MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT M I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Oversigter

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Ejerskifteforsikring. Nr. ES 1501. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Alm. Brand Ejerskifteforsikring. Nr. ES 1501. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand FORSIKRING Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 22 3 Alm. Brand Ejerskifteforsikring Betingelser Nr. ES 1501 Indholdsfortegnelse Side 2 af 22 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G Almindelige forsikringsbetingelser nr. 215-1 1. Sikrede...Side 2 2. Forsikringens dækningsomfang...side 2 3. Hvilke forhold er dækket...side 2 4. Undtagelser fra

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis i samarbejde med Statsaut. ejendomsmægler MDE, Daniel Hammer 02-11-2006 Helsebakken 11 A, 2900, Hellerup Ejendomsmægleren

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice i samarbejde med Willis, Ejerskifte 19-07-2010 Brede Bygade 38, 6261 Bredebro Ejendomsmægleren

Læs mere

December 2000. Vilkår for. Ejerskifteforsikring. Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk

December 2000. Vilkår for. Ejerskifteforsikring. Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk December 2000 Vilkår for Ejerskifteforsikring Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk Ejerskifteforsikring Forsikringen har kun gyldighed for ejendomme, der er

Læs mere

ALM. BRAND A/S. Alm. sund fornuft DELÅRSRAPPORT BRAND A/S DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2006 ALM.SUND FORNUFT WWW.ALMBRAND.DK

ALM. BRAND A/S. Alm. sund fornuft DELÅRSRAPPORT BRAND A/S DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2006 ALM.SUND FORNUFT WWW.ALMBRAND.DK ALM. BRAND A/S DELÅRSRAPPORT ALM. BRAND A/S DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2006 Midtermolen 7, 2100 København Ø, CVR-nr. 77 33 35 17 Alm. sund fornuft WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT M I n d h o l d s f o r

Læs mere

KØBERFORSIKRING (Overdragelsesforsikring) Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF 5.1.08

KØBERFORSIKRING (Overdragelsesforsikring) Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF 5.1.08 KØBERFORSIKRING (Overdragelsesforsikring) Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF 5.1.08 1. Sikrede 2. Forsikringens dækningsomfang 3. Hvilke forhold er dækket 4.

Læs mere

Viborg Kommune Prinsens Alle 5 Postboks 10 8800 Viborg. Salg af navneretten til Viborg Stadion i Viborg Kommune

Viborg Kommune Prinsens Alle 5 Postboks 10 8800 Viborg. Salg af navneretten til Viborg Stadion i Viborg Kommune Viborg Kommune Prinsens Alle 5 Postboks 10 8800 Viborg 28-03- 2 0 1 4 Salg af navneretten til Viborg Stadion i Viborg Kommune TV/MIDTVEST bragte den 18. oktober 2011 en udsendelse om støtte til Viborg

Læs mere

Sælgerforsikring Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.3.1.08

Sælgerforsikring Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.3.1.08 Sælgerforsikring Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.3.1.08 1. Sikrede 2. Forsikringens dækningsomfang 3. Hvilke forhold er dækket 4. Undtagelser fra dækning

Læs mere

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.1.1.13 1. Sikrede 2. Forsikringens dækningsomfang 3. Hvilke forhold er dækket 4. Undtagelser fra dækning 5. Erstatningsberegning

Læs mere

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.1.1.15 1. Sikrede 2. Forsikringens dækningsomfang 3. Hvilke forhold er dækket 4. Undtagelser fra dækning 5. Erstatningsberegning

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice 14-08-2014 Houvej 54, 5953 Tranekær Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i B rø nsh ø j P arc elforening. Mødedato: 2 2.0 2.2 0 0 6, kl. 19.0 0. Mødes ted: P ilegå rden, mø delokale 7. T i l s tedev æ r en de: B eb oerne på fø lgende parc

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice 08-05-2015 Thistedvej 82, 9400 Nørresundby Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice 04-05-2015 P A Wedels Vej 2, 5881 Skårup Fyn Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen

Læs mere

27-11-2014. Østerbro 31, 5985 Søby Ærø. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig

27-11-2014. Østerbro 31, 5985 Søby Ærø. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice i samarbejde med ARNE BIRK v/ Søren Thomsen 27-11-2014 Østerbro

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice 15-01-2015 Valdemar Holmers Gade 45, 2100 København Ø Ejendomsmægleren

Læs mere

16-06-2015. Themstrupvej 49, 4690 Haslev. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig

16-06-2015. Themstrupvej 49, 4690 Haslev. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice i samarbejde med Ejendomsmæglerfirmaet, Knud Pedersen, DanBolig

Læs mere

11-03-2015. Ulsevej 28, 4690 Haslev. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig

11-03-2015. Ulsevej 28, 4690 Haslev. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice i samarbejde med Ejendomsmæglerfirmaet, Knud Pedersen, DanBolig

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice 03-04-2014 Birketinget 8, 8000 Århus C Ejendomsmægleren har

Læs mere

Forsikringsvilk}r for Ejerskifteforsikring. Nr. 29-M Januar 2008

Forsikringsvilk}r for Ejerskifteforsikring. Nr. 29-M Januar 2008 Nr. 29-M Januar 2008 Forsikring for ejendomme, der er omfattet af Lov nr. 391 af 14. juni 1995 og Lov nr. 437 af 31. maj 2000. Side 1 af 6 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

DanBolig 27. august 2010. Ejerskifte pris 7.025 kr. 2010 Indeks

DanBolig 27. august 2010. Ejerskifte pris 7.025 kr. 2010 Indeks DanBolig Lemvig Vestergade 31 7620 Lemvig Tilbud om forsikring P} baggrund af dine oplysninger f»lger her tilbud p} den forsikring, du har efterspurgt: pris 7.025 kr. 2010 Indeks Tilbud for forsikring

Læs mere

/DQGVVNDWWHUHWWHQV %UXJHUWLOIUHGVKHGVXQGHUV JHOVH 1RYHPEHU

/DQGVVNDWWHUHWWHQV %UXJHUWLOIUHGVKHGVXQGHUV JHOVH 1RYHPEHU /DQGVVNDWWHUHWWHQV %UXJHUWLOIUHGVKHGVXQGHUV JHOVH 1RYHPEHU,QGKROGVIRUWHJQHOVH 1. Baggrunden for undersøgelsen 2. Hovedindtrykket af undersøgelsen 3. Tidligere undersøgelser 4. Deltagerne i undersøgelsen

Læs mere