Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 Betingelser Familieforsikring Familieforsikring N r

2 S i d e 2

3 Ind h old sfort egnelse S i d e 3 1. Fæ llesb estemmelser 1.1. S ikred e G eog rafisk områd e F lytning og risikoforand ring Anmeld else af skad e And en forsikring K rig s-, j ord skæ lv s- og atomskad er O pkræ v ning af præ mie og afg ifter R eg u lering af præ mie og su mmer F orsikring ens v arig h ed og opsig else Vold g ift Ankenæ v n og yd erlig ere oplysning er L ov g iv ning og med lemsskab af Alm. B rand af fmba Ind b oforsikring 2.1. H v ilke g enstand e er omfattet H v ilke skad er og g enstand e er d æ kket R ed ning su d g ifter, flytteomkostning er og meru d g ifter v ed fraflytning H v orled es bereg nes erstatning en R ej segod sforsikring 3.1. H v ilke g enstand e er omfattet H v ilke skad er er d æ kket H v orled es bereg nes erstatning en Glas- og ku mmeforsikring 4.1. H v ilke g enstand e er omfattet H v ilke skad er er d æ kket H v orled es bereg nes erstatning en Ansv arsforsikring 5.1. H v ornår er man ansv arlig F orsikring ssu m H v ilket ansv ar d æ kkes S æ rlig e reg ler R etsh j æ lpsforsikring Dæ kningsskema Fortry d elsesret

4 G A fsnit 1. Fæ llesb est emmelser S i d e 4 Fortry d elsesret E f t e r f o r s i k r i n g s a f t a l e l o v e n s 34 h a r f o r s i k r i n g s t a g e - r e n f o r t r y d e l s e s r e t. S e s i d e S ikred e F orsikring en d æ kker F orsikring stag eren og d ennes h u sstand. T il h u sstand en reg nes d e familiemed lemmer, d er bor h os forsikring stag eren, samt personer d er u nd er æ g - teskabslig nend e forh old lev er sammen med forsikring stag eren eller d ennes h j emmeboend e bø rn. B o- fæ llesskaber beståend e af maksimalt 2 personer sid estilles med æ g teskabslig nend e forh old. D et er d og en beting else, at d isse personer er tilmeld t F olkereg isteret på forsikring stag erens ad resse. Forsikringen dækker ikke logerende D e sikred es u g ifte bø rn u nd er 2 1 år med bopæ l u d en for h j emmet. D et er d og en beting else, at d e bor alene og ikke h ar bø rn F astboend e med h j æ lp i h u sh old ning en And en med h j æ lp i h u sh old ning en, men ku n u nd er ansv arsforsikring en og ku n for h and ling er, d er er foretag et som et led i forsikring stag erens h u sfø relse. O ph ø rer d æ kning en af en sikret på g ru nd af æ nd ring i ov ennæ v nte forh old, er d en påg æ ld end e d og d æ kket, ind til and en forsikring er teg net, d og h ø j st i ind til 3 måned er Geografisk områ d e I n d b o f o r s i k r i n g F orsikring en d æ kker i D anmark ( ekskl. Færø erne og rø nland) i og v ed d e sikred es h elårsbolig, i ku nd eboks i et peng einstitu t, når d e forsikred e g enstand e mid lertid ig t befind er sig u d en for h elårsbolig en. I fritid sh u se, c amping v og ne, motorkø retø j er, d er benyttes til beboelse, telte og lystfartø j er d æ kker forsikring en ku n, når d isse er beboed e, d v s. når ov ernatning find er sted. W eekend-op h old alene b ev irker ikke, at st edet kan b et egnes som b eb oet i den mellemliggende p eriode. I period en 1. j u ni til 3 1. au g u st d æ kker forsikring en ( efter samme reg ler som på h elårsbolig en) ind bog enstand e - dog ikke de i dækningsskemaet s p kt. 3, 4 og 5 anf ø rt e - d er er med brag t fra h elårsbolig en til fritid s- h u set, selv om d ette ikke er beboet R e j s e g o d s f o r s i k r i n g F orsikring en d æ kker rej ser i ind til 3 måned er til F æ rø - erne, G rø nland og u d land et G l a s - o g k u m m e f o r s i k r i n g F orsikring en d æ kker i forsikring stag erens h elårsbolig, h v is d et fremg år af polic en, at d enne risiko er med forsikret A n s v a r s - o g r e t s h j æ l p s f o r s i k r i n g F orsikring erne d æ kker i D anmark og u nd er rej ser i ind til 3 måned er til F æ rø erne, G rø nland og u d land et Fly tning og risikoforand ring D et skal h u rtig st mu lig t med d eles Alm. B rand når forsikring stag eren flytter til en and en h elårsbolig, når d er sker æ nd ring i ej end ommens anv end else, h v is h elårsbolig ens tag æ nd res til stråtag eller fra stråtag til and en belæ g ning, h v is ind boet - bortset fra beklæ mag asineres. d ning sg enstand e - op- U nd lad else af at g iv e ov ennæ v nte med d elelser kan med - fø re, at retten til erstatning bortfald er h elt eller d elv ist. D isse forh old kan end v id ere få betyd ning for en æ af præ mien i op- eller ned ad g åend e retning Anmeld else af skad e nd ring E nh v er skad e skal h u rtig st mu lig t anmeld es til Alm. B rand. T v h æ æ d d h u yv eri, ran, rø eri, ov erfald og rv rk skal esu en rtig st mu lig t anmeld es til politiet Ved tyv eriskad e i u d land et skal skriftlig bekræ ftelse fra d et sted lig e politi v ed læ g g es skad eanmeld elsen Ved tyv eri i offentlig t beford ring smid d el eller offentlig t lokale, skole, h otel og lig nend e, er d et en beting else, at tyv eriet opd ag es ind en sted et forlad es, og at d et foru d en til politiet h u rtig st mu lig t anmeld es til d en ansv arsh av end e på sted et. U nd lad else af at efterkomme ov ennæ v nte forskrifter kan få betyd ning for opklaring en og erstatning en. Ved anmeld else af tyv eriskad e må sikred e sand synlig g ø - re, at tyv eri forelig g er, idet glemt e, t ab t e eller f orlagt e genst ande ikke erst at t es.

5 A fsnit 1. Fæ llesb est emmelser S i d e And en forsikring E r d er teg net forsikring mod samme risiko i and et selskab, og h ar d ette selskab tag et forbeh old om, at d æ k- ning en fald er bort eller ind skræ nkes, h v is forsikring tillig e er teg net i and et selskab, g æ ld er samme forbeh old næ r- v æ rend e forsikring, såled es at erstatning en betales forh old smæ ssig t af selskaberne K rigs-, j ord skæ lv s- og atomskad er U nd tag et fra forsikring en er skad e som fø lg e af krig, krigslignende f orh old, neu t ralit et skrænkelser, op - rø r eller b orgerlige u roligh eder. F orsikring en d æ kker d og, h v is såd anne forh old ind - træ ffer i d et land, h v ori d e sikred e oph old er sig på rej - se u d en for D anmark i ind til 1 måned fra konfliktens u d bru d. D et foru d sæ ttes, at d er ikke foretag es rej se til et land, d er befind er sig i en af d e anfø rte situ ationer, og at sikred e forlad er land et v ed fø rst g iv ne lej lig h ed og i ø v rig t fø lg er d e d anske mynd ig h ed ers anv isning er, j ordskælv eller andre nat u rf orst y rrelser i D anmark ( ekskl. F æ rø erne og G rø nland ), u dlø sning af at omenergi eller radioakt iv e kræf t er O pkræ v ning af præ mie og afgifter P v g g v ræ mien opkræ es ov er iro eller betaling sserv ic e med tillæ af porto eller tilsv arend e opkræ ning sg e- byr. B etales præ mien ikke senest d en på opkræ v ning en anfø rte sid ste rettid ig e betaling sd ag, send er Alm. B rand en erind ring sskriv else, d er ind eh old er oplysning om, at forsikring sd æ kning en oph ø rer, h v is præ mien ikke er betalt senest på en ny anfø rt betaling sd ag. E rind ring sskriv elsen v il v æ re pålag t et g ebyr, lig esom d er bereg nes renter efter rentelov en fra opkræ v ning ens sid ste rettid ig e betaling sd ag til betaling sker S tempelafg ift til staten berig tig es i h enh old til stempellov ens reg ler og opkræ v es sammen med præ mien P ræ mien v il end v id ere bliv e tillag t d e afg ifter, Alm. B rand er lov g iv ning smæ ssig t forplig tet til at opkræ v e. B id rag ene v il fremg å af præ mieopkræ v ning en R egu lering af præ mie og su mmer P ræ mien fastsæ ttes efter d en til enh v er tid g æ ld end e tarif P ræ mien og d en i polic en anfø rte forsikring ssu m for ind bo reg u leres i ov erensstemmelse med lø n- og prisu d v ikling en. P ræ mien kan h eru d ov er tillig e reg u leres i ov erensstemmelse med risikou d v ikling en Forsikringens v arigh ed og opsigelse F orsikring en er teg net for 1 -årig e period er, og d en fortsæ tter, ind til d en af en af parterne skriftlig t opsig es med mind st 1 måned s v arsel til en h ov ed forfald sd ag, som fremg år af polic ens forsid e Alm. rand kan nd re beting elser og eller præ mie med måned s arsel til en forfald sd ag. K an forsikring stag eren ikke g od kend e æ nd ring erne, h ar d enne ret til at lad e forsikring en u d g å fra forfald s- d ag en E fter anmeld t skad e er beg g e parter berettig et til ind til 1 4 d ag e efter erstatning ens betaling eller efter afv isning af skad en skriftlig t at opsig e forsikring en med 1 4 d ag es v arsel V old gift U ov erensstemmelser v ed rø rend e en skad eopg ø relse kan sikred e kræ v e afg j ort v ed v old g ift. I nd en 3 u g er efter at v æ re blev et g j ort bekend t med resu ltatet af skad eopg ø - relsen, skal sikred e med d ele Alm. B rand, om h an ø nsker at benytte sig af d enne ret. Ved v old g ift v æ lg er sikred e og Alm. B rand h v er 1 v old - g iftsmand. Vold g iftsmæ nd ene skal v æ lg es ind en 1 u g e. Vold g iftsmæ nd ene v æ lg er straks d erefter en opmand. K an d e ikke enes om v alg et, u d peg es opmand en af præ - sid enten for S ø - og H and elsretten. D en v ed v old g ift tru fne afg ø relse er end elig. O mkostning er v ed v old g ift betales af sikred e, når v old - g iften er beg æ ret af h am, og afg ø relsen g år h am imod. I and re tilfæ ld e betales omkostning erne af Alm. B rand. E nd v id ere g æ ld er lov om v old g ift.

6 A fsnit 1. Fæ llesb est emmelser S i d e Ankenæ v n og y d erligere oply sninger F or forsikring en g æ ld er i ø v rig t d ansk lov g iv ning om forsikring saftaler og forsikring sv irksomh ed. Alm. B rand er tilslu ttet Ankenæ v net for F orsikring. K lag eskema og ankenæ v nets v ed tæ g ter kan rekv ireres h os: Alm. B rand - w w w.almbrand.d k Ankenæ v net for F orsikring - w w w.ankeforsikring.d k Anker H eeg aard s G ad e 2, K ø benh av n V T elefon: ( mellem kl og ) F orbru g erråd et - w w w.forbru g erraad et.d k F iolstræ d e 1 7, K ø benh av n K T elefon: F orsikring soplysning en - w w w.forsikring soplysning en.d k Amalieg ad e 1 0, K ø benh av n K T elefon: ( mellem kl og ) D er kan fås yd erlig ere oplysning er h os ov ennæ h eru nd er på d isses h j emmesid er. v nte, L ov giv ning og med lemsskab af Alm. Brand af fmb a F or forsikring en g æ ld er i ø v rig t d ansk lov g iv ning om forsikring saftaler og forsikring sv irksomh ed. Alm. B rand af fmba er en forening, h v is med lemmer er d e til enh v er tid v æ rend e forsikring stag ere i d e selskaber i Alm. B rand A/ S -K onc ernen, d er ind teg ner skad esforsikring er. I nd træ d en som med lem af forening en sker au tomatisk, når d en næ v nte beting else er opfyld t. F orening ens formål er d efineret i v ed tæ g ten. F orening ens med lemmer h æ fter ikke for forening ens forplig telser og er ikke forplig ted e til at betale konting ent eller foretag e and re ind betaling er til forening en. I ø v rig t h env ises til forening ens v ed tæ g t, som til enh v er tid u d lev eres til forening ens med lemmer efter forlang end e.

7 A fsnit 2. Ind b oforsikring S i d e Hv ilke genstand e er omfattet I nd bo og and re priv ate ej end ele, som er anfø rt i d æ k- ning sskemaet, som sikred e ej er eller i ø v rig t bæ rer risikoen for b o r t s e t f r a mot orkø ret ø j er, c amp ingv ogne, lu f t - og sø f art ø j er - h eru nder w indsu rf ere - samt dele og t ilb eh ø r h ert il, med mind re d e er sæ rlig t anfø rt i d æ kning sskemaet, genst ande u nder op magasinering - bortset fra opmag asinering af beklæ d ning sg enstand e Hv ilke skad er og genstand e er d æ kket S e d æ kning sskemaet sid e R ed ningsu d gifter, fly tteomkostninger og meru d gifter v ed frafly tning F orsikring en d æ kker tab eller beskad ig else af d e forsikred e g enstand e i forbind else med forsv arlig e red ning s- foranstaltning er til afv æ rg else af tru end e skad e på personer eller ting, d er tilh ø rer and re. I forbind else med en skad e, d er d æ kkes af forsikring en, erstattes u d ov er forsikring ssu mmen end v id ere rimelig e u d g ifter til red ning, bev aring og opryd ning, rimelig e u d g ifter til u d - og ind flytning samt til opmag a- sinering som fø lg e af, at h elårsbolig en må fraflyttes, i ind til 1 2 måned er, and re rimelig e meru d g ifter i anled ning af h elårsbolig ens fraflytning i ind til 1 2 måned er Hv orled es b eregnes erstatningen E rstatning for g enstand e, d er er ind kø bt som nye ind en for d et sid ste år fø r skad en, erstattes med g enanskaffelsesprisen på opg ø relsestid spu nktet for tilsv a- rend e nye g enstand e u d en frad rag ( nyv æ rd i) F or and re g enstand e kan d er foretag es et rimelig t frad rag for v æ rd iforring else som fø lg e af ald er, bru g, mod e, ned sat anv end elig h ed eller and re omstæ nd ig - h ed er ( d ag v æ rd i). F g c g æ or kortslu tning sskad e, skad e på kø le- og fryseanlæ, ykler, film og lig nend e ld er fø lg end e sæ rlig e reg - ler: K o r t s l u t n i n g s s k a d e K ortslu tning sskad e på h u sh old ning smaskiner, h obbyv æ rktø j, rad io-, v id eo- og T v -apparater, bånd - og plad espillere, c ompu tere og and et E d b- u d styr, samt tilbeh ø r h ertil, d er er ind kø bt som nye, erstattes med g enanskaffelsesprisen for tilsv arend e nye g enstand e u d en frad rag ( nyv æ rd i), når skad en ind træ ffer i d e fø rste 2 år efter anskaffelsen. I d e fø lg end e 4 år ned sæ ttes erstatning en med 2 0 % af g enanskaffelsesprisen pr. påbeg ynd t år. G enst ande, der er mere end 6 å r gamle, erst at - t es ikke. U d g ifter til reparation erstattes efter tilsv arend e reg ler. B liv er b elø b et - u dregnet ef t er ov enst å ende regler - mindre end kr., y des ingen erst at ning K ø l e - o g f r y s e a n l æ g K ø le- og fryseanlæ g, d er beskad ig es som fø lg e af, at ind h old et er blev et ø d elag t på g ru nd af en tilfæ ld ig strø mafbryd else til anlæ g g et, erstattes efter samme reg ler som kortslu tning sskad e, j fr. pkt C y k l e r C ykler erstattes med fø lg end e proc enter af g enanskaffelsesprisen for en tilsv arend e ny c ykel: C yklens ald er P roc ent I nd til 1 år % I nd til 2 år 90 % I nd til 3 år 8 1 % I nd til 4 år 73 % I nd til 5 år 66% I nd til 6 år 59% I nd til 7 år 53 % I nd til 8 år 48 % I nd til 9 år 43 % I nd til 1 0 år 3 9% I nd til 1 1 år 3 5% I nd til 1 2 år 3 1 % I nd til 1 3 år 2 8 % I nd til 1 4 år 2 5% I nd til 1 5 år 2 2 % I nd til 1 6 år 1 9% I nd til 1 7 år 1 6% I nd til 1 8 år 1 3 % I nd til 1 9 år og d erov er 1 0 % D oku menteres c yklen kø bt som bru g t, fu ld stæ n- d ig t istand g j ort, bereg nes ov ennæ v nte proc enter fra kø bstid spu nktet u d fra g enanskaffelsesprisen for en tilsv arend e bru g t c ykel.

8 A fsnit 2. Ind b oforsikring S i d e 8 C yklens stelnr. skal oplyses - i modsat f ald y des ingen erst at ning F i l m o g l i g n e n d e P riv ate optag elser på film, bånd, manu skripter eller lig nend e erstattes ku n med u d g iften til g enanskaffelse af anv end t råmateriale Alm. B rand kan erstatte en skad e v ed at sæ tte beskad ig ed e g enstand e i v æ sentlig sammen stand som fø r skad en, g od tg ø re v æ rd iforring else, ov ertag e g enstand ene mod at lev ere g enstand e sv arend e til d e skad eramte ( v ed nyv æ rd i tilsv arend e nye g enstand e), ov ertag e g enstand ene mod at betale kontant erstatning F o r s i k r i n g s s u m - u n d e r f o r s i k r i n g D en forsikring ssu m, d er er anfø rt i polic en med senere reg u lering, bø r altid v æ re tilstræ kkelig til at d æ kke v æ r- d ien af samtlig e forsikred e g enstand e. Viser d et sig i skad etilfæ ld e, at v æ rd ien af samtlig e forsikred e g enstand e - h v ad enten d e er beskad ig ed e eller ej - ov erstig er forsikring ssu mmen på skad etid spu nktet, erstattes tabet ku n forh old smæ ssig t.

9 G A fsnit 3. R ej segod sforsikring S i d e Hv ilke genstand e er omfattet enstand e, som er omfattet af ind boforsikring en, og som med bring es eller send es som rej seg od s Hv ilke skad er er d æ kket F orsikring en d æ kker som ind boforsikring en samt skad e v ed forv eksling og beskad ig else u nd er forsend else b o r t s e t f r a b eskadigelse, som sky ldes mangelf u ld emb allage, u d- f ly den af medb ragt e v æsker samt almindelig og f oru d- seelig ramp onering af ku f f ert er eller anden emb allage, u dgif t er og t ab som f ø lge af rej segodset s f orsinkede f remkomst. D e beg ræ nsning er, d er g æ ld er for ind boforsikring en, g æ l- d er og så for rej seg od sforsikring en. Ved forv eksling skal anmeld else h u rtig st mu lig t ind g iv es til d en næ rmeste mynd ig h ed ( f.eks. h oteld irektion, skibs- eller tog fø rer, flyselskab eller lej rc h ef). Ved skad ens anmeld else til Alm. B rand skal d oku mentation for anmeld else til anfø rte mynd ig h ed v ed læ g g es Hv orled es b eregnes erstatningen S kad e opg ø res efter samme reg ler, som er g æ ind boforsikring en. ld end e for D en samled e erstatning kan d og ikke ov erstig e 1 0 % af d en i polic en anfø rte forsikring ssu m for ind bo.

10 G A fsnit 4. G las- og ku mmeforsikring ( D et fremg år af polic en, om d enne risiko er med forsikret.) S i d e Hv ilke genstand e er omfattet las, d er er byg ning sbestand d ele, samt w c -ku mmer, bid ets, h ånd v aske og bad ekar Hv ilke skad er er d æ kket F orsikring en d æ kker i h elårsbolig en bru d på d e forsikred e g enstand e, efter d isse er ind sat, ind rammet eller på and en måd e end elig t er anbrag t i h el stand på d eres plad s som byg ning sbestand d ele, og så læ ng e d e forbliv er d er, b o r t s e t f r a ridsning eller af skrab ning eller anden b eskadigelse, der ikke er b ru d, og som ikke h ar gj ort inst allat ionerne u anv endelige, skade sket v ed rep arat ion eller omb y gning af den sikredes h elå rsb olig, skade sket, mens der f oret ages rep arat ion af det f orsikrede, det s t ilb eh ø r, det s rammer, indf at ning eller mu r- v ærket deromkring, skade, som er dækket u nder ej endomsf orsikringen, skade p å glas og ku mmer i erh v erv slokaler, skade p å glas eller erst at ningsmat erialer h erf or i driv h u - se. P u nkt ering af eller u t æt h eder i sammensæt ningen af t ermoru der b et ragt es ikke som b ru d og erst at t es derf or ikke Hv orled es b eregnes erstatningen S kad e erstattes enten v ed, at d er ind sæ ttes tilsv arend e g las eller monteres tilsv arend e ku mmer m.v., eller v ed, at d et lid te tab u d lig nes kontant.

11 A fsnit 5. A nsv arsforsikring S i d e Hv ornå r er man ansv arlig E fter d ansk ret er man j u rid isk ansv arlig, når man v ed fej l eller forsø mmelse er skyld i d en skete skad e. D enne h ov ed reg el - skyld reg len - står ikke skrev et i nog en lov, men er opstået efter årh u nd red ers retspraksis. E r skad ev old eren u d en skyld i skad en, kald es skad en h æ nd elig, og for h æ nd elig skad e er man ikke ansv arlig. D erfor må skad elid te i en såd an situ ation selv bæ re tabet. Ansv arsforsikring ens formål er at betale for D em, h v is D e h ar påd rag et D em et erstatning sansv ar, og at frih old e D em, h v is d er rej ses et u berettig et erstatning skrav mod D em. Alm. B rand træ ffer i ø v rig t bestemmelse om sag ens beh and ling ov er for skad elid te. D eres anerkend else af erstatning sansv ar forplig ter ku n D em selv - ikke Alm. B rand. D e kan d erfor - v ed at anerkend e et erstatning sansv ar - risikere selv at måtte betale en erstatning, som ikke er d æ kket af forsikring en Forsikringssu m F orsikring en d æ ind til kker for h v er forsikring sbeg iv enh ed med kr. for personskad e og kr. for skad e på ting ( h eru nd er d yr). U d ov er erstatning til d en skad elid te d æ kkes omkostning er i forbind else med erstatning ssag en samt ev entu elle renter af erstatning sbelø bet, selv om forsikring ssu mmen d erv ed ov erskrid es Hv ilket ansv ar d æ kkes F orsikring en d æ kker d et erstatning sansv ar, d e sikred e som priv atpersoner påd rag er sig i forsikring stid en for skad e på personer eller ting ( h eru nd er d yr). Forsikringen dækker ikke u nder arb ej de f or andre eller u nder u dø v else af erh v erv sv irksomh ed. S elv om j u rid isk ansv ar ikke forelig g er, d æ allig ev el: kker forsikring en G æ s t e b u d s s k a d e r F orsikring en d æ kker for g æ stebu d sskad e, d v s. ting - skad e, d er v ed fej l eller forsø mmelse ( u ag tsomh ed ) forv old es af d e sikred e u nd er priv at samv æ r. F or såd an skad e g æ ld er en selv risiko på 1 0 % af skad ens belø b, d og mind st kr B ø r n s a n s v a r F orsikring en d æ kker for personskad e forv old t af bø rn, d og ku n når d et mang lend e j u rid iske ansv ar alene skyld es barnets ald er eller mang lend e u d v ikling S æ rlige regler A f t a l e r Undt aget er ansv ar, der u delu kkende st ø t t es p å af t aler A n t e n n e r F orsikring en d æ kker ansv ar for antenner, tekniske installationer og lig nend e, h eru nd er ansv ar ov er for h u s- ej eren B å d e Ansv ar for båd e er ku n d æ kket for personskad e forv old t v ed sej lad s med båd e u d en motor, eller med båd e h v is motorkraft ikke er ov er 2 5 h k, samt personskad e forv old t med d isse båd e på land ting sskad e forv old t v ed sej lad s med robåd e, kanoer, kaj akker samt and re båd e u nd er 3 m læ ng d e, når ev entu el motorkraft ikke ov erstig er 3 h k, samt ting sskad e forv old t med d isse båd e på land B e r u s e l s e, n a r k o t i k a Undt aget er ansv ar f or skade, der u anset skadev olderens sindst ilst and er f orv oldt u nder selv f orsky ldt b eru - selse eller p å v irkning af narkot ika. F o r s æ t d æ h v v u 1 g h h Ansv ar for forsæ tlig skad e er ku n kket, is skad e- old eren er nd er 4 år eller på ru nd af sin sind stilstand ar mang let ev nen til at and le fornu ftsmæ ssig t F o r u r e n i n g, o l i e m.v. Forsikringen dækker ikke ansv ar f or f oru rening af lu f t, j ordb u nd eller v and samt derv ed f orv oldt skade p å t ing ( h eru nder dy r). D og d æ kkes såd ant ansv ar, h v is skad en er opstået v ed et enkeltståend e u h eld, og ikke er en fø lg e af, at sikred e h ar tilsid esat d e til enh v er tid g æ ld end e offentlig e forskrifter F l y v n i n g Undt aget er ansv ar f or skade f orv oldt v ed b eny t t else af regist reringsp ligt ige lu f t f art ø j er F r i t i d s h u s Ansv ar som ej er eller bru g er af fritid sh u s og -g ru nd er d æ kket H e s t e Ansv ar for h este til priv at bru g er d æ kket H u n d e Undt aget er ansv ar f or skade f orv oldt af h u nde H u s - o g g r u n d Ansv ar for skad e forv old t som ej er eller bru g er af priv at g ru nd samt af en- eller to-familieh u s er d æ kket, h v is h u set i ov erv ej end e g rad anv end es til beboelse, og sikred e bor i h u set.

12 A fsnit 5. A nsv arsforsikring S i d e 12 J a g t u j d æ h v v v æ d æ u j Ansv ar for skad e forv old t nd er ag t kkes ku n, is ansv aret ikke er eller ille re kket nd er ag tforsikring en L å n, l e j e m.v. F orsikring en d æ kker ikke ansv ar for skad e på ting ( h eru nd er d yr) som ej es af de sikrede, som sikrede h ar t il b ru g, lå n, lej e eller op b ev aring, som sikrede h ar t il b ef ordring, b earb ej delse, b e- h andling eller h ar sat sig i b esiddelse af. Ansv ar for skad e på ind bo, som sikred e h ar til lån eller lej e er d og d æ kket i ind til 1 måned fra ov ertag elsen mod en selv risiko på 1 0 % af skad ens belø b, d og mind st kr M o t o r d r e v n e h a v e r e d s k a b e r Ansv ar for motord rev ne h av ered skaber u nd er 5 h k er d æ kket, når lov plig tig ansv arsforsikring ikke er eller sku lle v æ re teg net. v g d d h d æ Ansv ar efter fæ rd selslov en ed bru af isse motorrev ne av ered skaber kkes med fæ rd selslov ens su mmer M o t o r d r e v e t l e g e t ø j Ansv ar for motord rev et leg etø j u nd er 1 h k er d æ kket M o t o r k ø r e t ø j Undt aget er ansv ar f or skade f orv oldt v ed b eny t t else af mot ordrev ne kø ret ø j er

13 A fsnit 6. R et sh j æ lp sforsikring S i d e 13 F orsikring sbeting elser for retsh j æ lpsforsikring kan rekv i- reres h os Alm. B rand. S om almind elig v ej led ning kan oplyses: kke u d g ifter til sag somkost- F orsikring ens formål er at d æ ning er v ed priv ate retstv ister. Forsikringen dækker b l.a. ikke t v ist er i f orb indelse med sikredes selv st ændige v irksomh ed eller ansæt t elsesf orh old. Forsikringen dækker h eller ikke t v ist er med my ndigh ederne i skat t e- og af gif t ssp ø rgsmå l, inkassosager mod sikrede og t v ist er i f orb indelse med dø dsb ob eh andling og arv med mere. D æ kning en er beting et af, at sikred e h ar sø g t bistand h os en ad v okat, d er h ar påtag et sig sag en. Ad v okaten skal ind g iv e skriftlig anmeld else til Alm. B rand, så snart d enne h ar påtag et sig sag en, og ind en yd erlig ere skrid t tag es. S ikred e skal sø g e om fri proc es, h v is d e ø konomiske beting elser h erfor er til sted e. F år sikred e afslag på fri proc es, d æ kker forsikring en ku n, h v is sæ rlig e forh old er til sted e. S elskabets erstatning splig t er for en forsikring sbeg iv enh ed beg ræ nset til kr. ( inkl. moms). S elv risiko u d g ø r d e fø rste 1 0 % af d e samled e omkostning er, d og mind st kr.

14 a O Familieforsikring D æ k ningssk em S i d e 14 D æ kke t I kke d æ kke t Forsikringen d æ kker d en d irekte skad e på d et forsikred e v ed A Brand m. v. - S kad e v ed ild sv åd e ( brand ). - S kad e v ed lynned slag, når lynet er slået ned d irekte i d et forsikred e. - S kad e v ed eksplosion. - S kad e v ed plu d selig tilsod ning fra forskriftsmæ ssig t ind - rettet anlæ g til ru mopv armning. - S kad e v ed ned styrtning af lu ftfartø j eller d ele d erfra. - T ab v ed bortkomst af forsikred e g enstand e u nd er brand mv. Forsikringen d æ kker ikke - S kade alene v ed sv idning eller smelt ning ( f.eks. glø der f ra t ob aksry gning, p ej s og st j ernekast er), der ikke er en f ø lge af ildsv å de. - S kade v ed ov ersp ænding ( h eru nder indu kt ion) f orå rsaget af ly nnedslag eller ly nu dladning u den f or det f orsikrede. - S kade v ed nedst y rt ning af lu f t f art ø j eller dele derf ra som f ø lge af medf ø rt e sp rængst of f er. - S kade p å genst ande, der f orsæt ligt u dsæt t es f or ild eller v arme. Forsikred e genstand e 1. Almind elig t priv at ind bo, personlig e ej end ele, barnev og - ne og h av ered skaber. K ø restole ( h eru nd er motord rev ne kø restole, d er er konstru eret til en h astig h ed af h ø j st 1 5 km i timen) betrag - tes i d enne sammenh æ ng som almind elig t priv at ind bo. 2. S æ rlig t priv at ind bo: Antikv iteter, malerier, ku nstv æ rker, æ g te tæ pper, u re, kameraer og proj ektorer med tilbeh ø r, kikkerter, mu sikinstru menter, forstæ rkere, h ø j ttaleranlæ g, bånd - og plad espillere, h eru nd er bånd, kassetter og plad er, rad io-, v id eo- og T v -apparater med tilbeh ø r, c ompu tere og and et E d b-u d styr med tilbeh ø r, pelsv æ rk, skind, v åben og spiritu s. 3 S æ G u æ d h ø j 1 0 %. rlig t priv at ind bo: ld, sø lv, platin, perler, elstene og smykker - st af forsikring ssu mmen. g så brand eller forku lning af v asketø j i fu ld au tomatiske v askemaskiner og tø rretu mblere, når årsag en er tilfæ ld ig t teknisk eller mekanisk sv ig t. I kke skade alene v ed eksp losion i mot ors c y linder. P v æ u g h ø j 2 % 4. eng e, rd ipapirer, bru te frimæ rker og feriemæ rker - st af forsikring ssu mmen. 5. M ø nt- og frimæ rkesamling er - h ø j st 5% af forsikring ssu mmen. 6. C ykler, h v is stelnu mmer kan oplyses. S e i ø v rig t sæ rlig e reg ler for erstatning sbereg ning en i pkt K nallerter eller d ele h ertil. I kke skade alene v ed eksp losion i mot ors c y linder. 8. R obåd e, kanoer og kaj akker samt tilbeh ø r h ertil ( påh æ ng smotor d og h ø j st 3 h k). 9. Væ rktø j, rekv isitter og instru menter, som sikred e ej er, og som lø nmod tag er benytter i sit erh v erv - h ø j st 5% af forsikring ssu mmen Almind elig e h u sd yr, d er ikke benyttes erh v erv smæ ssig t - h ø j st 2 % af forsikring ssu mmen B yg ning sd ele, som sikred e som lej er h ar v ed lig eh old elsesplig ten for, h v is ej end omsforsikring en ikke d æ kker.

15 a Familieforsikring K ortslu tning D æ k ningssk em B Ved kortslu tning forstås i d enne sammenh æ ng en u tilsig tet forbind else mellem el-fø rend e d ele eller mellem el-fø rend e d el og j ord ( stel), d er u d lø ser en strø m, som er v æ sentlig stø rre end d en normale d riftsstrø m. Ind b ru d sty v eri C S i d e 15 D æ kke t I kke d æ kke t T yv eri v ed ind bru d i forsv arlig t aflåst byg ning eller lokale, h eru nd er lofts- og kæ ld erru m, u d h u se og g arag er samt h otelboks. - S kade p å genst ande, der er mere end 6 å r gamle. - S kade, som omf at t es af garant i. - S kade, som omf at t es af serv ic e- eller v edligeh oldelsesab onnement. - S kade, som f ø lge af f ej lkonst ru kt ion, f ej lmont ering, ov erb elast ning eller mekanisk ø delæggelse. - S kade som f ø lge af alder, b ru g, t æring eller mangelf u ld v edligeh oldelse. - S kade, der ikke ov erst iger kr. S e i ø v rig t sæ rlig e reg ler for erstatning sbereg ning en i pu nkt T y v eri f ra b olig, der h ar v æret u b eb oet i ov er 6 må neder. S om ind bru d styv eri d æ kkes ikke: - T y v eri f ra h ot elv ærelse, h ot elb oks, kah y t eller t ogku p é, nå r v oldeligt op b ru d ikke kan konst at eres. - T y v eri f ra ly st f art ø j. K u n h u sh old ning smaskiner og h obbyv æ h ertil. rktø j samt tilbeh ø r H ø j st 5% af forsikring ssu mmen i 1. lofts- og kæ ld erru m i etag ebyg g eri. 2. u d h u se og g arag er. K u n rad io-, v id eo- og T v -apparater, bånd - og plad espillere, c ompu tere og and et E d b-u d styr samt tilbeh ø r h ertil. I kke i 1. lof t s- og kælderru m i et ageb y ggeri. 2. u dh u se og garager. I kke i 1. lof t s- og kælderru m i et ageb y ggeri. 2. u dh u se og garager. 3. b olig, der er u b eb oet i mere end 2 må neder. D og ikke f ra arb ej dssku re.

16 a Familieforsikring D æ k ningssk em Forsikringen d æ kker d en d irekte skad e på d et forsikred e v ed S i d e 16 D æ kke t I kke d æ D S impelt ty v eri T yv eri u d enfor byg ning eller fra u aflåst byg ning eller lokale. kke t Forsikringen d æ kker ikke - G lemt e, t ab t e eller f orlagt e genst ande. - T y v eri b egå et af de sikrede, medh j ælp, logerende eller dermed ligest illede. - T y v eri f ra b oligen, nå r den er u b eb oet, u dlå nt eller u dlej et. - Under op magasinering. - T y v eri, nå r sikrede h ar u dv ist grov u agt somh ed. Forsikred e genstand e 1. Almind elig t priv at ind bo, personlig e ej end ele, barnev og - ne og h av ered skaber. K ø restole ( h eru nd er motord rev ne kø restole, d er er konstru eret til en h astig h ed af h ø j st 1 5 km i timen) betrag - tes i d enne sammenh æ ng som almind elig t priv at ind bo. 2. S æ rlig t priv at ind bo: Antikv iteter, malerier, ku nstv æ rker, æ g te tæ pper, u re, kameraer og proj ektorer med tilbeh ø r, kikkerter, mu sikinstru menter, forstæ rkere, h ø j ttaleranlæ g, bånd - og plad espillere, h eru nd er bånd, kassetter og plad er, rad io-, v id eo- og T v -apparater med tilbeh ø r, c ompu tere og and et E d b-u d styr med tilbeh ø r, pelsv æ rk, skind, v åben og spiritu s. 3 S æ G u æ d h ø j 1 0 %. rlig t priv at ind bo: ld, sø lv, platin, perler, elstene og smykker - st af forsikring ssu mmen. P v æ u g h ø j 2 % 4. eng e, rd ipapirer, bru te frimæ rker og feriemæ rker - st af forsikring ssu mmen. 5. M ø nt- og frimæ rkesamling er - h ø j st 5% af forsikring ssu mmen. 6. C ykler, h v is stelnu mmer kan oplyses. S e i ø v rig t sæ rlig e reg ler for erstatning sbereg ning en i pkt K nallerter eller d ele h ertil. 8. R obåd e, kanoer og kaj akker samt tilbeh ø r h ertil ( påh æ ng smotor d og h ø j st 3 h k). 9. Væ rktø j, rekv isitter og instru menter, som sikred e ej er, og som lø nmod tag er benytter i sit erh v erv - h ø j st 5% af forsikring ssu mmen Almind elig e h u sd yr, d er ikke benyttes erh v erv smæ ssig t - h ø j st 2 % af forsikring ssu mmen B yg ning sd ele, som sikred e som lej er h ar v ed lig eh old elsesplig ten for, h v is ej end omsforsikring en ikke d æ kker. H ø j st 2 % af forsikring ssu mmen i 1. lofts- og kæ ld erru m i etag ebyg g eri. 2. u d h u se og g arag er. H ø j st 1 0 % af forsikring ssu mmen, d og ing en d æ kning i 1. lof t s- og kælderru m i et ageb y ggeri. 2. u dh u se og garager. C ykler skal v æ re forsv arlig t aflåst. I kke å rer, sej l, mast, p å h ængsmot or eller andet u dst y r.

17 a Familieforsikring D æ k ningssk em D S impelt ty v eri T yv eri fra biler, priv ate sø - og lu ftfartø j er samt beboed e c amping v og ne og telte. R an og rø v eri E S i d e 17 D æ kke t I kke d æ T yv eri sket åbenlyst og bemæ rket af sikred e eller and re i g erning sø j eblikket ( f.eks. tasketyv eri), og h v or d er ø j eblikkelig t g ø res anskrig ( ran). T yv eri v ed anv end else af v old eller tru ssel om ø j eblikkelig anv end else af v old ( rø v eri). kke t - G lemt e, t ab t e eller f orlagt e genst ande. - T y v eri b egå et af de sikrede, medh j ælp, logerende eller dermed ligest illede. - T y v eri f ra u af lå sede og u af lu kkede b iler, c amp ingv ogne, t elt e, p riv at e sø - og lu f t f art ø j er. - T y v eri, h v or v oldeligt op b ru d ikke kan konst at eres. D og d æ kkes u d v end ig bag ag e på biler. - T y v eri, nå r sikrede h ar u dv ist grov u agt somh ed. H ø j st 2 % af forsikring ssu mmen for u d v end ig bag ag e på biler. H ø j st 5% af forsikring ssu mmen og ku n g enstand e, d er h ar v æ ret anbrag t i et fra et au tomobils kabine ad skilt og aflåst bag ag eru m, h v or ind h old et ikke er synlig t u d efra. C ykler skal v æ re forsv arlig t aflåst. I kke å rer, sej l, mast, p å h ængsmot or eller andet u dst y r.

18 a Familieforsikring D æ k ningssk em Forsikringen d æ kker d en d irekte skad e på d et forsikred e v ed S i d e 18 D æ kke t I kke d æ kke t F Hæ rv æ rk S kad e forv old t med forsæ t og i ond sind et h ensig t. Forsikringen d æ kker ikke - S kade p å genst ande, der b ef inder sig u dendø rs andre st eder end v ed sikredes h elå rsb olig. - S kade p å de f orsikrede genst ande f orv oldt af en sikret p erson eller af p ersoner med lov lig adgang t il sikredes p riv at e områ de. Forsikred e genstand e 1. Almind elig t priv at ind bo, personlig e ej end ele, barnev og - ne og h av ered skaber. K ø restole ( h eru nd er motord rev ne kø restole, d er er konstru eret til en h astig h ed af h ø j st 1 5 km i timen) betrag - tes i d enne sammenh æ ng som almind elig t priv at ind bo. 2. S æ rlig t priv at ind bo: Antikv iteter, malerier, ku nstv æ rker, æ g te tæ pper, u re, kameraer og proj ektorer med tilbeh ø r, kikkerter, mu sikinstru menter, forstæ rkere, h ø j ttaleranlæ g, bånd - og plad espillere, h eru nd er bånd, kassetter og plad er, rad io-, v id eo- og T v -apparater med tilbeh ø r, c ompu tere og and et E d b-u d styr med tilbeh ø r, pelsv æ rk, skind, v åben og spiritu s. 3 S æ G u æ d h ø j 1 0 %. rlig t priv at ind bo: ld, sø lv, platin, perler, elstene og smykker - st af forsikring ssu mmen. P v æ u g h ø j 2 % 4. eng e, rd ipapirer, bru te frimæ rker og feriemæ rker - st af forsikring ssu mmen. 5. M ø nt- og frimæ rkesamling er - h ø j st 5% af forsikring ssu mmen. 6. C ykler, h v is stelnu mmer kan oplyses. S e i ø v rig t sæ rlig e reg ler for erstatning sbereg ning en i pkt K nallerter eller d ele h ertil. 8. R obåd e, kanoer og kaj akker samt tilbeh ø r h ertil ( påh æ ng smotor d og h ø j st 3 h k). 9. Væ rktø j, rekv isitter og instru menter, som sikred e ej er, og som lø nmod tag er benytter i sit erh v erv - h ø j st 5% af forsikring ssu mmen Almind elig e h u sd yr, d er ikke benyttes erh v erv smæ ssig t - h ø j st 2 % af forsikring ssu mmen B yg ning sd ele, som sikred e som lej er h ar v ed lig eh old elsesplig ten for, h v is ej end omsforsikring en ikke d æ kker. H ø j st 5% af forsikring ssu mmen i 1. lofts- og kæ ld erru m i etag ebyg g eri. 2. u d h u se og g arag er. 3. u d en for byg ning. I kke i 1. lof t s- og kælderru m i et ageb y ggeri. 2. u dh u se og garager. 3. u den f or b y gning. K u n båd e i byg ning. K u n i forbind else med tyv eri fra aflåst byg ning eller lokale, men ikke f ra arb ej dssku re.

19 a Familieforsikring D æ k ningssk em S i d e 19 D æ kke t I kke d æ kke t h U d v æ G H Fæ rd selsu eld og ov erfald strø mning af sker Vand, olie, kø lerv æ ske eller lig nend e, d er plu d selig t strø mmer u d ( alt så ikke u dsiv ning eller dry p ) fra installationer, akv arier eller fra and re beh old ere med et ru mind h old på 2 0 liter eller d erov er. N edlø b srø r og t agrender b et ragt es ikke som inst allat ioner. - S kade p å f ly t t egods. - S kade p å genst ande, der er ov ergiv et t il t ransp ort mod b et aling. - Færdselsu h eld, h v or t raf ikmiddel ikke er indb landet. - S kade p å mot oriserede h av eredskab er. - S kade som f ø lge af f rost sp rængning i lokaler, som sikrede disp onerer ov er, med mind re årsag en er tilfæ ld ig t sv ig tend e v armeforsyning. - S kade op st å et u nder p å f y ldning af oliet anke eller andre b eh oldere. - S kade som f ø lge af op st igning af gru nd- eller kloakv and, med mind re skad en skyld es v old somt sky- eller tø bru d. - S kade som f ø lge af b y gge- og rep arat ionsarb ej der.

20 a O Familieforsikring D æ k ningssk em Forsikringen d æ kker d en d irekte skad e på d et forsikred e v ed S i d e 20 D æ kke t I kke d æ kke t I S tormskad e samt ov ersv ø mmelse v ersv ø mmelse som fø lg e af v old somt sky- og tø bru d, når v and et ikke kan få normalt aflø b. Forsikringen d æ kker ikke - S kade p å genst ande u den f or b y gning. - S kade som f ø lge af ov ersv ø mmelse f ra h av, f j ord, sø eller v andlø b. - S kade som f ø lge af nedb ø r, som t rænger gennem u t æt - h eder og å b ninger, der ikke er en u middelb ar f ø lge af p lu dselig skade p å b y gningen. - S t ormskade, der ikke er en u middelb ar f ø lge af p lu dselig skade p å b y gningen. Forsikred e genstand e 1. Almind elig t priv at ind bo, personlig e ej end ele, barnev og - ne og h av ered skaber. K ø restole ( h eru nd er motord rev ne kø restole, d er er konstru eret til en h astig h ed af h ø j st 1 5 km i timen) betrag - tes i d enne sammenh æ ng som almind elig t priv at ind bo. 2. S æ rlig t priv at ind bo: Antikv iteter, malerier, ku nstv æ rker, æ g te tæ pper, u re, kameraer og proj ektorer med tilbeh ø r, kikkerter, mu sikinstru menter, forstæ rkere, h ø j ttaleranlæ g, bånd - og plad espillere, h eru nd er bånd, kassetter og plad er, rad io-, v id eo- og T v -apparater med tilbeh ø r, c ompu tere og and et E d b-u d styr med tilbeh ø r, pelsv æ rk, skind, v åben og spiritu s. 3 S æ G u æ d h ø j 1 0 %. rlig t priv at ind bo: ld, sø lv, platin, perler, elstene og smykker - st af forsikring ssu mmen. P v æ u g h ø j 2 % 4. eng e, rd ipapirer, bru te frimæ rker og feriemæ rker - st af forsikring ssu mmen. 5. M ø nt- og frimæ rkesamling er - h ø j st 5% af forsikring ssu mmen. 6. C ykler, h v is stelnu mmer kan oplyses. S e i ø v rig t sæ rlig e reg ler for erstatning sbereg ning en i pkt K nallerter eller d ele h ertil. 8. R obåd e, kanoer og kaj akker samt tilbeh ø r h ertil ( påh æ ng smotor d og h ø j st 3 h k). 9. Væ rktø j, rekv isitter og instru menter, som sikred e ej er, og som lø nmod tag er benytter i sit erh v erv - h ø j st 5% af forsikring ssu mmen Almind elig e h u sd yr, d er ikke benyttes erh v erv smæ ssig t - h ø j st 2 % af forsikring ssu mmen B yg ning sd ele, som sikred e som lej er h ar v ed lig eh old elsesplig ten for, h v is ej end omsforsikring en ikke d æ kker.

Aktieavancebeskatningsloven 19. december 2005 V E D T A G N E L O V E A k t i ea v a n c eb es k a t n i n g s l o v en L 7 8 v ed t a g et a f F T d en 1 6. d ec em b er 2 0 0 5 F olket inget har nu v

Læs mere

ALM. BRAND A/S. Alm. sund fornuft DELÅRSRAPPORT BRAND A/S DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2006 ALM.SUND FORNUFT WWW.ALMBRAND.DK

ALM. BRAND A/S. Alm. sund fornuft DELÅRSRAPPORT BRAND A/S DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2006 ALM.SUND FORNUFT WWW.ALMBRAND.DK ALM. BRAND A/S DELÅRSRAPPORT ALM. BRAND A/S DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2006 Midtermolen 7, 2100 København Ø, CVR-nr. 77 33 35 17 Alm. sund fornuft WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT M I n d h o l d s f o r

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i B rø nsh ø j P arc elforening. Mødedato: 2 2.0 2.2 0 0 6, kl. 19.0 0. Mødes ted: P ilegå rden, mø delokale 7. T i l s tedev æ r en de: B eb oerne på fø lgende parc

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikringsbetingelser Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Forsikring Forsikring Storstrøms Familieforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikringsbetingelser Storstrøms Forsikring Storstrøms

Læs mere

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 [,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 Novembe r 1 983. INDHOLD : Skolev~senet i Slet her red Komme nta r.. s. 18 af Karl Nie l sen......... s.26 Ude at sv0mme. AE Tom

Læs mere

Familieforsikring. forsikringsvilkår nr. 15-10 gælder fra oktober 2010. Ring til os på 70 12 12 12. eller besøg www.if.dk

Familieforsikring. forsikringsvilkår nr. 15-10 gælder fra oktober 2010. Ring til os på 70 12 12 12. eller besøg www.if.dk Familieforsikring forsikringsvilkår nr. 15-10 gælder fra oktober 2010 Ring til os på 70 12 12 12 eller besøg www.if.dk Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til Forsikringsaftalelovens

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FAMILIEFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FAMILIEFORSIKRING FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FAMILIEFORSIKRING 1. FÆLLESBESTEMMELSER Hvilke personer dækker forsikringen? 1.1 Forsikringstageren og dennes husstand. Til husstanden regnes de familiemedlemmer,

Læs mere

FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1

FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1 FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Marts 2012 Version 12:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres i Danmark

Læs mere

Familiens Basisforsikring Forsikringsbetingelse nr. 1.112013

Familiens Basisforsikring Forsikringsbetingelse nr. 1.112013 Familiens Basisforsikring Forsikringsbetingelse nr. 1.112013 Grundlaget for forsikringsaftalen og regulering af forholdt mellem parterne er dansk lov, herunder Lov om forsikringsaftaler. HVEM OG HVOR DÆKKES

Læs mere

Betingelser. Motorkøretøjsforsikring. Nr. 10.1

Betingelser. Motorkøretøjsforsikring. Nr. 10.1 Betingelser Motorkøretøjsforsikring Motorkøretøjsforsikring Nr 101 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Fællesbestemmelser 11 Sikrede 4 12 Geografisk område 4 13 Køretøjets registrering og anvendelse - risikoforandring

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 INDBOFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Indboforsikring HVEM OG HVOR DÆKKES 1. Hvilke personer dækker forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen INDBOFORSIKRING 3. Hvilke genstande

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Indboforsikring. Nr. FP 1409. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Alm. Brand Indboforsikring. Nr. FP 1409. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand FORSIKRING Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 49 3 Alm. Brand Indboforsikring Betingelser Nr. FP 1409 Indholdsfortegnelse Side 2 af 49 Vejledning 5 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2

Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2 Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2 30.09.2013 Indholdsfortegnelse for Familiens Basisforsikring 2 Forord Fælles bestemmelser (Afsnit 1-2) 1 Præmiens betaling 2. Indeksregulering. Andre

Læs mere

HJEMFORSIKRING VERSION 2138008

HJEMFORSIKRING VERSION 2138008 HJEMFORSIKRING VERSION 2138008 Forsikringsbetingelser af januar 2015 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-9 Side 6 Hvem og hvor dækkes Afsnit 10-11 Side 7 Indbodækningen Afsnit 12-15 Side

Læs mere

TERP SPEJDERCENTER. Terpinfo 2002. - Stort og små t om centret

TERP SPEJDERCENTER. Terpinfo 2002. - Stort og små t om centret TERP SPEJDERCENTER Terpinfo 2002 - Stort og små t om centret Kæ re læ ser! Denne vejledning er blevet til udfra et ø nske om at såvel kendinge som nye på stedet kan få en mæ ngde praktiske og mindre praktiske

Læs mere

6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung

6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-2 Marts 2014 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Adv okatf irmaet Bruun & Hjejle Bredgade 38 1260 Københav n K Att.: Adv okat Poul Heidmann

Adv okatf irmaet Bruun & Hjejle Bredgade 38 1260 Københav n K Att.: Adv okat Poul Heidmann Adv okatf irmaet Bruun & Hjejle Bredgade 38 1260 Københav n K Att.: Adv okat Poul Heidmann 2 9-0 4-2 0 0 9 Deres j.nr.: 750794 Rungsted Havn forhåndsudtalelse vedr. forslag til end e- lig løsning På et

Læs mere

Familiens Basisforsikring

Familiens Basisforsikring Familiens Basisforsikring Indholdsfortegnelse Hvem og hvor dækkes? 1. Hvem hører til gruppen af sikrede? 2. Hvor dækker forsikringen? Indboforsikringen 3. Hvilke genstande er dækket? 4. Hvilke typer skader,

Læs mere

Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1202

Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1202 Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1202 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov

Læs mere

Alka Familieforsikring

Alka Familieforsikring Alka Familieforsikring Forsikrings betingelser Nr. AF-03 Gældende fra 26.november 2007 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3. Fe br ua r 1 98 3.

LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3. Fe br ua r 1 98 3. LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3 Fe br ua r 1 98 3. I NDBOLD: Fa5te1a vn5baden.... 5.42 Ko mme nt a r........... 5. 34 Hvor fo r hedde r det 5adan? Fri1uf t55cene n....... 5.35

Læs mere

Betingelser. Lystfartøjsforsikring. Nr. LF 1406. Lystfartøjsforsikring

Betingelser. Lystfartøjsforsikring. Nr. LF 1406. Lystfartøjsforsikring Betingelser Lystfartøjsforsikring Lystfartøjsforsikring Nr LF 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor og hvornår dækker forsikringen? 3 13 Flytning og

Læs mere

DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING

DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

Betingelser. Motorkøretøjsforsikring. Nr. 10.1

Betingelser. Motorkøretøjsforsikring. Nr. 10.1 Betingelser Motorkøretøjsforsikring Motorkøretøjsforsikring Nr 101 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Fællesbestemmelser 11 Sikrede 4 12 Geografisk område 4 13 Køretøjets registrering og anvendelse - risikoforandring

Læs mere

Indboforsikring. Forsikringsbetingelser version 60-15-01 Januar 2015. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Indboforsikring. Forsikringsbetingelser version 60-15-01 Januar 2015. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Indboforsikring Forsikringsbetingelser version 60-15-01 Januar 2015 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse til tre kommuner. Forsikring af frivillige ulykkes- og ansvarsforsikring

Statsforvaltningens udtalelse til tre kommuner. Forsikring af frivillige ulykkes- og ansvarsforsikring Statsforvaltningens udtalelse til tre kommuner 15-12- 2014 Forsikring af frivillige ulykkes- og ansvarsforsikring T i l s y n e t Skanderborg, Høje-Taastrup samt Holbæk Kommuner har rettet henvendelse

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING Vi sikrer det du holder af ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2014-FAB 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for indbo og hund FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen 3. Krisehjælp

Læs mere