Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 Betingelser Familieforsikring Familieforsikring N r

2 S i d e 2

3 Ind h old sfort egnelse S i d e 3 1. Fæ llesb estemmelser 1.1. S ikred e G eog rafisk områd e F lytning og risikoforand ring Anmeld else af skad e And en forsikring K rig s-, j ord skæ lv s- og atomskad er O pkræ v ning af præ mie og afg ifter R eg u lering af præ mie og su mmer F orsikring ens v arig h ed og opsig else Vold g ift Ankenæ v n og yd erlig ere oplysning er L ov g iv ning og med lemsskab af Alm. B rand af fmba Ind b oforsikring 2.1. H v ilke g enstand e er omfattet H v ilke skad er og g enstand e er d æ kket R ed ning su d g ifter, flytteomkostning er og meru d g ifter v ed fraflytning H v orled es bereg nes erstatning en R ej segod sforsikring 3.1. H v ilke g enstand e er omfattet H v ilke skad er er d æ kket H v orled es bereg nes erstatning en Glas- og ku mmeforsikring 4.1. H v ilke g enstand e er omfattet H v ilke skad er er d æ kket H v orled es bereg nes erstatning en Ansv arsforsikring 5.1. H v ornår er man ansv arlig F orsikring ssu m H v ilket ansv ar d æ kkes S æ rlig e reg ler R etsh j æ lpsforsikring Dæ kningsskema Fortry d elsesret

4 G A fsnit 1. Fæ llesb est emmelser S i d e 4 Fortry d elsesret E f t e r f o r s i k r i n g s a f t a l e l o v e n s 34 h a r f o r s i k r i n g s t a g e - r e n f o r t r y d e l s e s r e t. S e s i d e S ikred e F orsikring en d æ kker F orsikring stag eren og d ennes h u sstand. T il h u sstand en reg nes d e familiemed lemmer, d er bor h os forsikring stag eren, samt personer d er u nd er æ g - teskabslig nend e forh old lev er sammen med forsikring stag eren eller d ennes h j emmeboend e bø rn. B o- fæ llesskaber beståend e af maksimalt 2 personer sid estilles med æ g teskabslig nend e forh old. D et er d og en beting else, at d isse personer er tilmeld t F olkereg isteret på forsikring stag erens ad resse. Forsikringen dækker ikke logerende D e sikred es u g ifte bø rn u nd er 2 1 år med bopæ l u d en for h j emmet. D et er d og en beting else, at d e bor alene og ikke h ar bø rn F astboend e med h j æ lp i h u sh old ning en And en med h j æ lp i h u sh old ning en, men ku n u nd er ansv arsforsikring en og ku n for h and ling er, d er er foretag et som et led i forsikring stag erens h u sfø relse. O ph ø rer d æ kning en af en sikret på g ru nd af æ nd ring i ov ennæ v nte forh old, er d en påg æ ld end e d og d æ kket, ind til and en forsikring er teg net, d og h ø j st i ind til 3 måned er Geografisk områ d e I n d b o f o r s i k r i n g F orsikring en d æ kker i D anmark ( ekskl. Færø erne og rø nland) i og v ed d e sikred es h elårsbolig, i ku nd eboks i et peng einstitu t, når d e forsikred e g enstand e mid lertid ig t befind er sig u d en for h elårsbolig en. I fritid sh u se, c amping v og ne, motorkø retø j er, d er benyttes til beboelse, telte og lystfartø j er d æ kker forsikring en ku n, når d isse er beboed e, d v s. når ov ernatning find er sted. W eekend-op h old alene b ev irker ikke, at st edet kan b et egnes som b eb oet i den mellemliggende p eriode. I period en 1. j u ni til 3 1. au g u st d æ kker forsikring en ( efter samme reg ler som på h elårsbolig en) ind bog enstand e - dog ikke de i dækningsskemaet s p kt. 3, 4 og 5 anf ø rt e - d er er med brag t fra h elårsbolig en til fritid s- h u set, selv om d ette ikke er beboet R e j s e g o d s f o r s i k r i n g F orsikring en d æ kker rej ser i ind til 3 måned er til F æ rø - erne, G rø nland og u d land et G l a s - o g k u m m e f o r s i k r i n g F orsikring en d æ kker i forsikring stag erens h elårsbolig, h v is d et fremg år af polic en, at d enne risiko er med forsikret A n s v a r s - o g r e t s h j æ l p s f o r s i k r i n g F orsikring erne d æ kker i D anmark og u nd er rej ser i ind til 3 måned er til F æ rø erne, G rø nland og u d land et Fly tning og risikoforand ring D et skal h u rtig st mu lig t med d eles Alm. B rand når forsikring stag eren flytter til en and en h elårsbolig, når d er sker æ nd ring i ej end ommens anv end else, h v is h elårsbolig ens tag æ nd res til stråtag eller fra stråtag til and en belæ g ning, h v is ind boet - bortset fra beklæ mag asineres. d ning sg enstand e - op- U nd lad else af at g iv e ov ennæ v nte med d elelser kan med - fø re, at retten til erstatning bortfald er h elt eller d elv ist. D isse forh old kan end v id ere få betyd ning for en æ af præ mien i op- eller ned ad g åend e retning Anmeld else af skad e nd ring E nh v er skad e skal h u rtig st mu lig t anmeld es til Alm. B rand. T v h æ æ d d h u yv eri, ran, rø eri, ov erfald og rv rk skal esu en rtig st mu lig t anmeld es til politiet Ved tyv eriskad e i u d land et skal skriftlig bekræ ftelse fra d et sted lig e politi v ed læ g g es skad eanmeld elsen Ved tyv eri i offentlig t beford ring smid d el eller offentlig t lokale, skole, h otel og lig nend e, er d et en beting else, at tyv eriet opd ag es ind en sted et forlad es, og at d et foru d en til politiet h u rtig st mu lig t anmeld es til d en ansv arsh av end e på sted et. U nd lad else af at efterkomme ov ennæ v nte forskrifter kan få betyd ning for opklaring en og erstatning en. Ved anmeld else af tyv eriskad e må sikred e sand synlig g ø - re, at tyv eri forelig g er, idet glemt e, t ab t e eller f orlagt e genst ande ikke erst at t es.

5 A fsnit 1. Fæ llesb est emmelser S i d e And en forsikring E r d er teg net forsikring mod samme risiko i and et selskab, og h ar d ette selskab tag et forbeh old om, at d æ k- ning en fald er bort eller ind skræ nkes, h v is forsikring tillig e er teg net i and et selskab, g æ ld er samme forbeh old næ r- v æ rend e forsikring, såled es at erstatning en betales forh old smæ ssig t af selskaberne K rigs-, j ord skæ lv s- og atomskad er U nd tag et fra forsikring en er skad e som fø lg e af krig, krigslignende f orh old, neu t ralit et skrænkelser, op - rø r eller b orgerlige u roligh eder. F orsikring en d æ kker d og, h v is såd anne forh old ind - træ ffer i d et land, h v ori d e sikred e oph old er sig på rej - se u d en for D anmark i ind til 1 måned fra konfliktens u d bru d. D et foru d sæ ttes, at d er ikke foretag es rej se til et land, d er befind er sig i en af d e anfø rte situ ationer, og at sikred e forlad er land et v ed fø rst g iv ne lej lig h ed og i ø v rig t fø lg er d e d anske mynd ig h ed ers anv isning er, j ordskælv eller andre nat u rf orst y rrelser i D anmark ( ekskl. F æ rø erne og G rø nland ), u dlø sning af at omenergi eller radioakt iv e kræf t er O pkræ v ning af præ mie og afgifter P v g g v ræ mien opkræ es ov er iro eller betaling sserv ic e med tillæ af porto eller tilsv arend e opkræ ning sg e- byr. B etales præ mien ikke senest d en på opkræ v ning en anfø rte sid ste rettid ig e betaling sd ag, send er Alm. B rand en erind ring sskriv else, d er ind eh old er oplysning om, at forsikring sd æ kning en oph ø rer, h v is præ mien ikke er betalt senest på en ny anfø rt betaling sd ag. E rind ring sskriv elsen v il v æ re pålag t et g ebyr, lig esom d er bereg nes renter efter rentelov en fra opkræ v ning ens sid ste rettid ig e betaling sd ag til betaling sker S tempelafg ift til staten berig tig es i h enh old til stempellov ens reg ler og opkræ v es sammen med præ mien P ræ mien v il end v id ere bliv e tillag t d e afg ifter, Alm. B rand er lov g iv ning smæ ssig t forplig tet til at opkræ v e. B id rag ene v il fremg å af præ mieopkræ v ning en R egu lering af præ mie og su mmer P ræ mien fastsæ ttes efter d en til enh v er tid g æ ld end e tarif P ræ mien og d en i polic en anfø rte forsikring ssu m for ind bo reg u leres i ov erensstemmelse med lø n- og prisu d v ikling en. P ræ mien kan h eru d ov er tillig e reg u leres i ov erensstemmelse med risikou d v ikling en Forsikringens v arigh ed og opsigelse F orsikring en er teg net for 1 -årig e period er, og d en fortsæ tter, ind til d en af en af parterne skriftlig t opsig es med mind st 1 måned s v arsel til en h ov ed forfald sd ag, som fremg år af polic ens forsid e Alm. rand kan nd re beting elser og eller præ mie med måned s arsel til en forfald sd ag. K an forsikring stag eren ikke g od kend e æ nd ring erne, h ar d enne ret til at lad e forsikring en u d g å fra forfald s- d ag en E fter anmeld t skad e er beg g e parter berettig et til ind til 1 4 d ag e efter erstatning ens betaling eller efter afv isning af skad en skriftlig t at opsig e forsikring en med 1 4 d ag es v arsel V old gift U ov erensstemmelser v ed rø rend e en skad eopg ø relse kan sikred e kræ v e afg j ort v ed v old g ift. I nd en 3 u g er efter at v æ re blev et g j ort bekend t med resu ltatet af skad eopg ø - relsen, skal sikred e med d ele Alm. B rand, om h an ø nsker at benytte sig af d enne ret. Ved v old g ift v æ lg er sikred e og Alm. B rand h v er 1 v old - g iftsmand. Vold g iftsmæ nd ene skal v æ lg es ind en 1 u g e. Vold g iftsmæ nd ene v æ lg er straks d erefter en opmand. K an d e ikke enes om v alg et, u d peg es opmand en af præ - sid enten for S ø - og H and elsretten. D en v ed v old g ift tru fne afg ø relse er end elig. O mkostning er v ed v old g ift betales af sikred e, når v old - g iften er beg æ ret af h am, og afg ø relsen g år h am imod. I and re tilfæ ld e betales omkostning erne af Alm. B rand. E nd v id ere g æ ld er lov om v old g ift.

6 A fsnit 1. Fæ llesb est emmelser S i d e Ankenæ v n og y d erligere oply sninger F or forsikring en g æ ld er i ø v rig t d ansk lov g iv ning om forsikring saftaler og forsikring sv irksomh ed. Alm. B rand er tilslu ttet Ankenæ v net for F orsikring. K lag eskema og ankenæ v nets v ed tæ g ter kan rekv ireres h os: Alm. B rand - w w w.almbrand.d k Ankenæ v net for F orsikring - w w w.ankeforsikring.d k Anker H eeg aard s G ad e 2, K ø benh av n V T elefon: ( mellem kl og ) F orbru g erråd et - w w w.forbru g erraad et.d k F iolstræ d e 1 7, K ø benh av n K T elefon: F orsikring soplysning en - w w w.forsikring soplysning en.d k Amalieg ad e 1 0, K ø benh av n K T elefon: ( mellem kl og ) D er kan fås yd erlig ere oplysning er h os ov ennæ h eru nd er på d isses h j emmesid er. v nte, L ov giv ning og med lemsskab af Alm. Brand af fmb a F or forsikring en g æ ld er i ø v rig t d ansk lov g iv ning om forsikring saftaler og forsikring sv irksomh ed. Alm. B rand af fmba er en forening, h v is med lemmer er d e til enh v er tid v æ rend e forsikring stag ere i d e selskaber i Alm. B rand A/ S -K onc ernen, d er ind teg ner skad esforsikring er. I nd træ d en som med lem af forening en sker au tomatisk, når d en næ v nte beting else er opfyld t. F orening ens formål er d efineret i v ed tæ g ten. F orening ens med lemmer h æ fter ikke for forening ens forplig telser og er ikke forplig ted e til at betale konting ent eller foretag e and re ind betaling er til forening en. I ø v rig t h env ises til forening ens v ed tæ g t, som til enh v er tid u d lev eres til forening ens med lemmer efter forlang end e.

7 A fsnit 2. Ind b oforsikring S i d e Hv ilke genstand e er omfattet I nd bo og and re priv ate ej end ele, som er anfø rt i d æ k- ning sskemaet, som sikred e ej er eller i ø v rig t bæ rer risikoen for b o r t s e t f r a mot orkø ret ø j er, c amp ingv ogne, lu f t - og sø f art ø j er - h eru nder w indsu rf ere - samt dele og t ilb eh ø r h ert il, med mind re d e er sæ rlig t anfø rt i d æ kning sskemaet, genst ande u nder op magasinering - bortset fra opmag asinering af beklæ d ning sg enstand e Hv ilke skad er og genstand e er d æ kket S e d æ kning sskemaet sid e R ed ningsu d gifter, fly tteomkostninger og meru d gifter v ed frafly tning F orsikring en d æ kker tab eller beskad ig else af d e forsikred e g enstand e i forbind else med forsv arlig e red ning s- foranstaltning er til afv æ rg else af tru end e skad e på personer eller ting, d er tilh ø rer and re. I forbind else med en skad e, d er d æ kkes af forsikring en, erstattes u d ov er forsikring ssu mmen end v id ere rimelig e u d g ifter til red ning, bev aring og opryd ning, rimelig e u d g ifter til u d - og ind flytning samt til opmag a- sinering som fø lg e af, at h elårsbolig en må fraflyttes, i ind til 1 2 måned er, and re rimelig e meru d g ifter i anled ning af h elårsbolig ens fraflytning i ind til 1 2 måned er Hv orled es b eregnes erstatningen E rstatning for g enstand e, d er er ind kø bt som nye ind en for d et sid ste år fø r skad en, erstattes med g enanskaffelsesprisen på opg ø relsestid spu nktet for tilsv a- rend e nye g enstand e u d en frad rag ( nyv æ rd i) F or and re g enstand e kan d er foretag es et rimelig t frad rag for v æ rd iforring else som fø lg e af ald er, bru g, mod e, ned sat anv end elig h ed eller and re omstæ nd ig - h ed er ( d ag v æ rd i). F g c g æ or kortslu tning sskad e, skad e på kø le- og fryseanlæ, ykler, film og lig nend e ld er fø lg end e sæ rlig e reg - ler: K o r t s l u t n i n g s s k a d e K ortslu tning sskad e på h u sh old ning smaskiner, h obbyv æ rktø j, rad io-, v id eo- og T v -apparater, bånd - og plad espillere, c ompu tere og and et E d b- u d styr, samt tilbeh ø r h ertil, d er er ind kø bt som nye, erstattes med g enanskaffelsesprisen for tilsv arend e nye g enstand e u d en frad rag ( nyv æ rd i), når skad en ind træ ffer i d e fø rste 2 år efter anskaffelsen. I d e fø lg end e 4 år ned sæ ttes erstatning en med 2 0 % af g enanskaffelsesprisen pr. påbeg ynd t år. G enst ande, der er mere end 6 å r gamle, erst at - t es ikke. U d g ifter til reparation erstattes efter tilsv arend e reg ler. B liv er b elø b et - u dregnet ef t er ov enst å ende regler - mindre end kr., y des ingen erst at ning K ø l e - o g f r y s e a n l æ g K ø le- og fryseanlæ g, d er beskad ig es som fø lg e af, at ind h old et er blev et ø d elag t på g ru nd af en tilfæ ld ig strø mafbryd else til anlæ g g et, erstattes efter samme reg ler som kortslu tning sskad e, j fr. pkt C y k l e r C ykler erstattes med fø lg end e proc enter af g enanskaffelsesprisen for en tilsv arend e ny c ykel: C yklens ald er P roc ent I nd til 1 år % I nd til 2 år 90 % I nd til 3 år 8 1 % I nd til 4 år 73 % I nd til 5 år 66% I nd til 6 år 59% I nd til 7 år 53 % I nd til 8 år 48 % I nd til 9 år 43 % I nd til 1 0 år 3 9% I nd til 1 1 år 3 5% I nd til 1 2 år 3 1 % I nd til 1 3 år 2 8 % I nd til 1 4 år 2 5% I nd til 1 5 år 2 2 % I nd til 1 6 år 1 9% I nd til 1 7 år 1 6% I nd til 1 8 år 1 3 % I nd til 1 9 år og d erov er 1 0 % D oku menteres c yklen kø bt som bru g t, fu ld stæ n- d ig t istand g j ort, bereg nes ov ennæ v nte proc enter fra kø bstid spu nktet u d fra g enanskaffelsesprisen for en tilsv arend e bru g t c ykel.

8 A fsnit 2. Ind b oforsikring S i d e 8 C yklens stelnr. skal oplyses - i modsat f ald y des ingen erst at ning F i l m o g l i g n e n d e P riv ate optag elser på film, bånd, manu skripter eller lig nend e erstattes ku n med u d g iften til g enanskaffelse af anv end t råmateriale Alm. B rand kan erstatte en skad e v ed at sæ tte beskad ig ed e g enstand e i v æ sentlig sammen stand som fø r skad en, g od tg ø re v æ rd iforring else, ov ertag e g enstand ene mod at lev ere g enstand e sv arend e til d e skad eramte ( v ed nyv æ rd i tilsv arend e nye g enstand e), ov ertag e g enstand ene mod at betale kontant erstatning F o r s i k r i n g s s u m - u n d e r f o r s i k r i n g D en forsikring ssu m, d er er anfø rt i polic en med senere reg u lering, bø r altid v æ re tilstræ kkelig til at d æ kke v æ r- d ien af samtlig e forsikred e g enstand e. Viser d et sig i skad etilfæ ld e, at v æ rd ien af samtlig e forsikred e g enstand e - h v ad enten d e er beskad ig ed e eller ej - ov erstig er forsikring ssu mmen på skad etid spu nktet, erstattes tabet ku n forh old smæ ssig t.

9 G A fsnit 3. R ej segod sforsikring S i d e Hv ilke genstand e er omfattet enstand e, som er omfattet af ind boforsikring en, og som med bring es eller send es som rej seg od s Hv ilke skad er er d æ kket F orsikring en d æ kker som ind boforsikring en samt skad e v ed forv eksling og beskad ig else u nd er forsend else b o r t s e t f r a b eskadigelse, som sky ldes mangelf u ld emb allage, u d- f ly den af medb ragt e v æsker samt almindelig og f oru d- seelig ramp onering af ku f f ert er eller anden emb allage, u dgif t er og t ab som f ø lge af rej segodset s f orsinkede f remkomst. D e beg ræ nsning er, d er g æ ld er for ind boforsikring en, g æ l- d er og så for rej seg od sforsikring en. Ved forv eksling skal anmeld else h u rtig st mu lig t ind g iv es til d en næ rmeste mynd ig h ed ( f.eks. h oteld irektion, skibs- eller tog fø rer, flyselskab eller lej rc h ef). Ved skad ens anmeld else til Alm. B rand skal d oku mentation for anmeld else til anfø rte mynd ig h ed v ed læ g g es Hv orled es b eregnes erstatningen S kad e opg ø res efter samme reg ler, som er g æ ind boforsikring en. ld end e for D en samled e erstatning kan d og ikke ov erstig e 1 0 % af d en i polic en anfø rte forsikring ssu m for ind bo.

10 G A fsnit 4. G las- og ku mmeforsikring ( D et fremg år af polic en, om d enne risiko er med forsikret.) S i d e Hv ilke genstand e er omfattet las, d er er byg ning sbestand d ele, samt w c -ku mmer, bid ets, h ånd v aske og bad ekar Hv ilke skad er er d æ kket F orsikring en d æ kker i h elårsbolig en bru d på d e forsikred e g enstand e, efter d isse er ind sat, ind rammet eller på and en måd e end elig t er anbrag t i h el stand på d eres plad s som byg ning sbestand d ele, og så læ ng e d e forbliv er d er, b o r t s e t f r a ridsning eller af skrab ning eller anden b eskadigelse, der ikke er b ru d, og som ikke h ar gj ort inst allat ionerne u anv endelige, skade sket v ed rep arat ion eller omb y gning af den sikredes h elå rsb olig, skade sket, mens der f oret ages rep arat ion af det f orsikrede, det s t ilb eh ø r, det s rammer, indf at ning eller mu r- v ærket deromkring, skade, som er dækket u nder ej endomsf orsikringen, skade p å glas og ku mmer i erh v erv slokaler, skade p å glas eller erst at ningsmat erialer h erf or i driv h u - se. P u nkt ering af eller u t æt h eder i sammensæt ningen af t ermoru der b et ragt es ikke som b ru d og erst at t es derf or ikke Hv orled es b eregnes erstatningen S kad e erstattes enten v ed, at d er ind sæ ttes tilsv arend e g las eller monteres tilsv arend e ku mmer m.v., eller v ed, at d et lid te tab u d lig nes kontant.

11 A fsnit 5. A nsv arsforsikring S i d e Hv ornå r er man ansv arlig E fter d ansk ret er man j u rid isk ansv arlig, når man v ed fej l eller forsø mmelse er skyld i d en skete skad e. D enne h ov ed reg el - skyld reg len - står ikke skrev et i nog en lov, men er opstået efter årh u nd red ers retspraksis. E r skad ev old eren u d en skyld i skad en, kald es skad en h æ nd elig, og for h æ nd elig skad e er man ikke ansv arlig. D erfor må skad elid te i en såd an situ ation selv bæ re tabet. Ansv arsforsikring ens formål er at betale for D em, h v is D e h ar påd rag et D em et erstatning sansv ar, og at frih old e D em, h v is d er rej ses et u berettig et erstatning skrav mod D em. Alm. B rand træ ffer i ø v rig t bestemmelse om sag ens beh and ling ov er for skad elid te. D eres anerkend else af erstatning sansv ar forplig ter ku n D em selv - ikke Alm. B rand. D e kan d erfor - v ed at anerkend e et erstatning sansv ar - risikere selv at måtte betale en erstatning, som ikke er d æ kket af forsikring en Forsikringssu m F orsikring en d æ ind til kker for h v er forsikring sbeg iv enh ed med kr. for personskad e og kr. for skad e på ting ( h eru nd er d yr). U d ov er erstatning til d en skad elid te d æ kkes omkostning er i forbind else med erstatning ssag en samt ev entu elle renter af erstatning sbelø bet, selv om forsikring ssu mmen d erv ed ov erskrid es Hv ilket ansv ar d æ kkes F orsikring en d æ kker d et erstatning sansv ar, d e sikred e som priv atpersoner påd rag er sig i forsikring stid en for skad e på personer eller ting ( h eru nd er d yr). Forsikringen dækker ikke u nder arb ej de f or andre eller u nder u dø v else af erh v erv sv irksomh ed. S elv om j u rid isk ansv ar ikke forelig g er, d æ allig ev el: kker forsikring en G æ s t e b u d s s k a d e r F orsikring en d æ kker for g æ stebu d sskad e, d v s. ting - skad e, d er v ed fej l eller forsø mmelse ( u ag tsomh ed ) forv old es af d e sikred e u nd er priv at samv æ r. F or såd an skad e g æ ld er en selv risiko på 1 0 % af skad ens belø b, d og mind st kr B ø r n s a n s v a r F orsikring en d æ kker for personskad e forv old t af bø rn, d og ku n når d et mang lend e j u rid iske ansv ar alene skyld es barnets ald er eller mang lend e u d v ikling S æ rlige regler A f t a l e r Undt aget er ansv ar, der u delu kkende st ø t t es p å af t aler A n t e n n e r F orsikring en d æ kker ansv ar for antenner, tekniske installationer og lig nend e, h eru nd er ansv ar ov er for h u s- ej eren B å d e Ansv ar for båd e er ku n d æ kket for personskad e forv old t v ed sej lad s med båd e u d en motor, eller med båd e h v is motorkraft ikke er ov er 2 5 h k, samt personskad e forv old t med d isse båd e på land ting sskad e forv old t v ed sej lad s med robåd e, kanoer, kaj akker samt and re båd e u nd er 3 m læ ng d e, når ev entu el motorkraft ikke ov erstig er 3 h k, samt ting sskad e forv old t med d isse båd e på land B e r u s e l s e, n a r k o t i k a Undt aget er ansv ar f or skade, der u anset skadev olderens sindst ilst and er f orv oldt u nder selv f orsky ldt b eru - selse eller p å v irkning af narkot ika. F o r s æ t d æ h v v u 1 g h h Ansv ar for forsæ tlig skad e er ku n kket, is skad e- old eren er nd er 4 år eller på ru nd af sin sind stilstand ar mang let ev nen til at and le fornu ftsmæ ssig t F o r u r e n i n g, o l i e m.v. Forsikringen dækker ikke ansv ar f or f oru rening af lu f t, j ordb u nd eller v and samt derv ed f orv oldt skade p å t ing ( h eru nder dy r). D og d æ kkes såd ant ansv ar, h v is skad en er opstået v ed et enkeltståend e u h eld, og ikke er en fø lg e af, at sikred e h ar tilsid esat d e til enh v er tid g æ ld end e offentlig e forskrifter F l y v n i n g Undt aget er ansv ar f or skade f orv oldt v ed b eny t t else af regist reringsp ligt ige lu f t f art ø j er F r i t i d s h u s Ansv ar som ej er eller bru g er af fritid sh u s og -g ru nd er d æ kket H e s t e Ansv ar for h este til priv at bru g er d æ kket H u n d e Undt aget er ansv ar f or skade f orv oldt af h u nde H u s - o g g r u n d Ansv ar for skad e forv old t som ej er eller bru g er af priv at g ru nd samt af en- eller to-familieh u s er d æ kket, h v is h u set i ov erv ej end e g rad anv end es til beboelse, og sikred e bor i h u set.

12 A fsnit 5. A nsv arsforsikring S i d e 12 J a g t u j d æ h v v v æ d æ u j Ansv ar for skad e forv old t nd er ag t kkes ku n, is ansv aret ikke er eller ille re kket nd er ag tforsikring en L å n, l e j e m.v. F orsikring en d æ kker ikke ansv ar for skad e på ting ( h eru nd er d yr) som ej es af de sikrede, som sikrede h ar t il b ru g, lå n, lej e eller op b ev aring, som sikrede h ar t il b ef ordring, b earb ej delse, b e- h andling eller h ar sat sig i b esiddelse af. Ansv ar for skad e på ind bo, som sikred e h ar til lån eller lej e er d og d æ kket i ind til 1 måned fra ov ertag elsen mod en selv risiko på 1 0 % af skad ens belø b, d og mind st kr M o t o r d r e v n e h a v e r e d s k a b e r Ansv ar for motord rev ne h av ered skaber u nd er 5 h k er d æ kket, når lov plig tig ansv arsforsikring ikke er eller sku lle v æ re teg net. v g d d h d æ Ansv ar efter fæ rd selslov en ed bru af isse motorrev ne av ered skaber kkes med fæ rd selslov ens su mmer M o t o r d r e v e t l e g e t ø j Ansv ar for motord rev et leg etø j u nd er 1 h k er d æ kket M o t o r k ø r e t ø j Undt aget er ansv ar f or skade f orv oldt v ed b eny t t else af mot ordrev ne kø ret ø j er

13 A fsnit 6. R et sh j æ lp sforsikring S i d e 13 F orsikring sbeting elser for retsh j æ lpsforsikring kan rekv i- reres h os Alm. B rand. S om almind elig v ej led ning kan oplyses: kke u d g ifter til sag somkost- F orsikring ens formål er at d æ ning er v ed priv ate retstv ister. Forsikringen dækker b l.a. ikke t v ist er i f orb indelse med sikredes selv st ændige v irksomh ed eller ansæt t elsesf orh old. Forsikringen dækker h eller ikke t v ist er med my ndigh ederne i skat t e- og af gif t ssp ø rgsmå l, inkassosager mod sikrede og t v ist er i f orb indelse med dø dsb ob eh andling og arv med mere. D æ kning en er beting et af, at sikred e h ar sø g t bistand h os en ad v okat, d er h ar påtag et sig sag en. Ad v okaten skal ind g iv e skriftlig anmeld else til Alm. B rand, så snart d enne h ar påtag et sig sag en, og ind en yd erlig ere skrid t tag es. S ikred e skal sø g e om fri proc es, h v is d e ø konomiske beting elser h erfor er til sted e. F år sikred e afslag på fri proc es, d æ kker forsikring en ku n, h v is sæ rlig e forh old er til sted e. S elskabets erstatning splig t er for en forsikring sbeg iv enh ed beg ræ nset til kr. ( inkl. moms). S elv risiko u d g ø r d e fø rste 1 0 % af d e samled e omkostning er, d og mind st kr.

14 a O Familieforsikring D æ k ningssk em S i d e 14 D æ kke t I kke d æ kke t Forsikringen d æ kker d en d irekte skad e på d et forsikred e v ed A Brand m. v. - S kad e v ed ild sv åd e ( brand ). - S kad e v ed lynned slag, når lynet er slået ned d irekte i d et forsikred e. - S kad e v ed eksplosion. - S kad e v ed plu d selig tilsod ning fra forskriftsmæ ssig t ind - rettet anlæ g til ru mopv armning. - S kad e v ed ned styrtning af lu ftfartø j eller d ele d erfra. - T ab v ed bortkomst af forsikred e g enstand e u nd er brand mv. Forsikringen d æ kker ikke - S kade alene v ed sv idning eller smelt ning ( f.eks. glø der f ra t ob aksry gning, p ej s og st j ernekast er), der ikke er en f ø lge af ildsv å de. - S kade v ed ov ersp ænding ( h eru nder indu kt ion) f orå rsaget af ly nnedslag eller ly nu dladning u den f or det f orsikrede. - S kade v ed nedst y rt ning af lu f t f art ø j eller dele derf ra som f ø lge af medf ø rt e sp rængst of f er. - S kade p å genst ande, der f orsæt ligt u dsæt t es f or ild eller v arme. Forsikred e genstand e 1. Almind elig t priv at ind bo, personlig e ej end ele, barnev og - ne og h av ered skaber. K ø restole ( h eru nd er motord rev ne kø restole, d er er konstru eret til en h astig h ed af h ø j st 1 5 km i timen) betrag - tes i d enne sammenh æ ng som almind elig t priv at ind bo. 2. S æ rlig t priv at ind bo: Antikv iteter, malerier, ku nstv æ rker, æ g te tæ pper, u re, kameraer og proj ektorer med tilbeh ø r, kikkerter, mu sikinstru menter, forstæ rkere, h ø j ttaleranlæ g, bånd - og plad espillere, h eru nd er bånd, kassetter og plad er, rad io-, v id eo- og T v -apparater med tilbeh ø r, c ompu tere og and et E d b-u d styr med tilbeh ø r, pelsv æ rk, skind, v åben og spiritu s. 3 S æ G u æ d h ø j 1 0 %. rlig t priv at ind bo: ld, sø lv, platin, perler, elstene og smykker - st af forsikring ssu mmen. g så brand eller forku lning af v asketø j i fu ld au tomatiske v askemaskiner og tø rretu mblere, når årsag en er tilfæ ld ig t teknisk eller mekanisk sv ig t. I kke skade alene v ed eksp losion i mot ors c y linder. P v æ u g h ø j 2 % 4. eng e, rd ipapirer, bru te frimæ rker og feriemæ rker - st af forsikring ssu mmen. 5. M ø nt- og frimæ rkesamling er - h ø j st 5% af forsikring ssu mmen. 6. C ykler, h v is stelnu mmer kan oplyses. S e i ø v rig t sæ rlig e reg ler for erstatning sbereg ning en i pkt K nallerter eller d ele h ertil. I kke skade alene v ed eksp losion i mot ors c y linder. 8. R obåd e, kanoer og kaj akker samt tilbeh ø r h ertil ( påh æ ng smotor d og h ø j st 3 h k). 9. Væ rktø j, rekv isitter og instru menter, som sikred e ej er, og som lø nmod tag er benytter i sit erh v erv - h ø j st 5% af forsikring ssu mmen Almind elig e h u sd yr, d er ikke benyttes erh v erv smæ ssig t - h ø j st 2 % af forsikring ssu mmen B yg ning sd ele, som sikred e som lej er h ar v ed lig eh old elsesplig ten for, h v is ej end omsforsikring en ikke d æ kker.

15 a Familieforsikring K ortslu tning D æ k ningssk em B Ved kortslu tning forstås i d enne sammenh æ ng en u tilsig tet forbind else mellem el-fø rend e d ele eller mellem el-fø rend e d el og j ord ( stel), d er u d lø ser en strø m, som er v æ sentlig stø rre end d en normale d riftsstrø m. Ind b ru d sty v eri C S i d e 15 D æ kke t I kke d æ kke t T yv eri v ed ind bru d i forsv arlig t aflåst byg ning eller lokale, h eru nd er lofts- og kæ ld erru m, u d h u se og g arag er samt h otelboks. - S kade p å genst ande, der er mere end 6 å r gamle. - S kade, som omf at t es af garant i. - S kade, som omf at t es af serv ic e- eller v edligeh oldelsesab onnement. - S kade, som f ø lge af f ej lkonst ru kt ion, f ej lmont ering, ov erb elast ning eller mekanisk ø delæggelse. - S kade som f ø lge af alder, b ru g, t æring eller mangelf u ld v edligeh oldelse. - S kade, der ikke ov erst iger kr. S e i ø v rig t sæ rlig e reg ler for erstatning sbereg ning en i pu nkt T y v eri f ra b olig, der h ar v æret u b eb oet i ov er 6 må neder. S om ind bru d styv eri d æ kkes ikke: - T y v eri f ra h ot elv ærelse, h ot elb oks, kah y t eller t ogku p é, nå r v oldeligt op b ru d ikke kan konst at eres. - T y v eri f ra ly st f art ø j. K u n h u sh old ning smaskiner og h obbyv æ h ertil. rktø j samt tilbeh ø r H ø j st 5% af forsikring ssu mmen i 1. lofts- og kæ ld erru m i etag ebyg g eri. 2. u d h u se og g arag er. K u n rad io-, v id eo- og T v -apparater, bånd - og plad espillere, c ompu tere og and et E d b-u d styr samt tilbeh ø r h ertil. I kke i 1. lof t s- og kælderru m i et ageb y ggeri. 2. u dh u se og garager. I kke i 1. lof t s- og kælderru m i et ageb y ggeri. 2. u dh u se og garager. 3. b olig, der er u b eb oet i mere end 2 må neder. D og ikke f ra arb ej dssku re.

16 a Familieforsikring D æ k ningssk em Forsikringen d æ kker d en d irekte skad e på d et forsikred e v ed S i d e 16 D æ kke t I kke d æ D S impelt ty v eri T yv eri u d enfor byg ning eller fra u aflåst byg ning eller lokale. kke t Forsikringen d æ kker ikke - G lemt e, t ab t e eller f orlagt e genst ande. - T y v eri b egå et af de sikrede, medh j ælp, logerende eller dermed ligest illede. - T y v eri f ra b oligen, nå r den er u b eb oet, u dlå nt eller u dlej et. - Under op magasinering. - T y v eri, nå r sikrede h ar u dv ist grov u agt somh ed. Forsikred e genstand e 1. Almind elig t priv at ind bo, personlig e ej end ele, barnev og - ne og h av ered skaber. K ø restole ( h eru nd er motord rev ne kø restole, d er er konstru eret til en h astig h ed af h ø j st 1 5 km i timen) betrag - tes i d enne sammenh æ ng som almind elig t priv at ind bo. 2. S æ rlig t priv at ind bo: Antikv iteter, malerier, ku nstv æ rker, æ g te tæ pper, u re, kameraer og proj ektorer med tilbeh ø r, kikkerter, mu sikinstru menter, forstæ rkere, h ø j ttaleranlæ g, bånd - og plad espillere, h eru nd er bånd, kassetter og plad er, rad io-, v id eo- og T v -apparater med tilbeh ø r, c ompu tere og and et E d b-u d styr med tilbeh ø r, pelsv æ rk, skind, v åben og spiritu s. 3 S æ G u æ d h ø j 1 0 %. rlig t priv at ind bo: ld, sø lv, platin, perler, elstene og smykker - st af forsikring ssu mmen. P v æ u g h ø j 2 % 4. eng e, rd ipapirer, bru te frimæ rker og feriemæ rker - st af forsikring ssu mmen. 5. M ø nt- og frimæ rkesamling er - h ø j st 5% af forsikring ssu mmen. 6. C ykler, h v is stelnu mmer kan oplyses. S e i ø v rig t sæ rlig e reg ler for erstatning sbereg ning en i pkt K nallerter eller d ele h ertil. 8. R obåd e, kanoer og kaj akker samt tilbeh ø r h ertil ( påh æ ng smotor d og h ø j st 3 h k). 9. Væ rktø j, rekv isitter og instru menter, som sikred e ej er, og som lø nmod tag er benytter i sit erh v erv - h ø j st 5% af forsikring ssu mmen Almind elig e h u sd yr, d er ikke benyttes erh v erv smæ ssig t - h ø j st 2 % af forsikring ssu mmen B yg ning sd ele, som sikred e som lej er h ar v ed lig eh old elsesplig ten for, h v is ej end omsforsikring en ikke d æ kker. H ø j st 2 % af forsikring ssu mmen i 1. lofts- og kæ ld erru m i etag ebyg g eri. 2. u d h u se og g arag er. H ø j st 1 0 % af forsikring ssu mmen, d og ing en d æ kning i 1. lof t s- og kælderru m i et ageb y ggeri. 2. u dh u se og garager. C ykler skal v æ re forsv arlig t aflåst. I kke å rer, sej l, mast, p å h ængsmot or eller andet u dst y r.

17 a Familieforsikring D æ k ningssk em D S impelt ty v eri T yv eri fra biler, priv ate sø - og lu ftfartø j er samt beboed e c amping v og ne og telte. R an og rø v eri E S i d e 17 D æ kke t I kke d æ T yv eri sket åbenlyst og bemæ rket af sikred e eller and re i g erning sø j eblikket ( f.eks. tasketyv eri), og h v or d er ø j eblikkelig t g ø res anskrig ( ran). T yv eri v ed anv end else af v old eller tru ssel om ø j eblikkelig anv end else af v old ( rø v eri). kke t - G lemt e, t ab t e eller f orlagt e genst ande. - T y v eri b egå et af de sikrede, medh j ælp, logerende eller dermed ligest illede. - T y v eri f ra u af lå sede og u af lu kkede b iler, c amp ingv ogne, t elt e, p riv at e sø - og lu f t f art ø j er. - T y v eri, h v or v oldeligt op b ru d ikke kan konst at eres. D og d æ kkes u d v end ig bag ag e på biler. - T y v eri, nå r sikrede h ar u dv ist grov u agt somh ed. H ø j st 2 % af forsikring ssu mmen for u d v end ig bag ag e på biler. H ø j st 5% af forsikring ssu mmen og ku n g enstand e, d er h ar v æ ret anbrag t i et fra et au tomobils kabine ad skilt og aflåst bag ag eru m, h v or ind h old et ikke er synlig t u d efra. C ykler skal v æ re forsv arlig t aflåst. I kke å rer, sej l, mast, p å h ængsmot or eller andet u dst y r.

18 a Familieforsikring D æ k ningssk em Forsikringen d æ kker d en d irekte skad e på d et forsikred e v ed S i d e 18 D æ kke t I kke d æ kke t F Hæ rv æ rk S kad e forv old t med forsæ t og i ond sind et h ensig t. Forsikringen d æ kker ikke - S kade p å genst ande, der b ef inder sig u dendø rs andre st eder end v ed sikredes h elå rsb olig. - S kade p å de f orsikrede genst ande f orv oldt af en sikret p erson eller af p ersoner med lov lig adgang t il sikredes p riv at e områ de. Forsikred e genstand e 1. Almind elig t priv at ind bo, personlig e ej end ele, barnev og - ne og h av ered skaber. K ø restole ( h eru nd er motord rev ne kø restole, d er er konstru eret til en h astig h ed af h ø j st 1 5 km i timen) betrag - tes i d enne sammenh æ ng som almind elig t priv at ind bo. 2. S æ rlig t priv at ind bo: Antikv iteter, malerier, ku nstv æ rker, æ g te tæ pper, u re, kameraer og proj ektorer med tilbeh ø r, kikkerter, mu sikinstru menter, forstæ rkere, h ø j ttaleranlæ g, bånd - og plad espillere, h eru nd er bånd, kassetter og plad er, rad io-, v id eo- og T v -apparater med tilbeh ø r, c ompu tere og and et E d b-u d styr med tilbeh ø r, pelsv æ rk, skind, v åben og spiritu s. 3 S æ G u æ d h ø j 1 0 %. rlig t priv at ind bo: ld, sø lv, platin, perler, elstene og smykker - st af forsikring ssu mmen. P v æ u g h ø j 2 % 4. eng e, rd ipapirer, bru te frimæ rker og feriemæ rker - st af forsikring ssu mmen. 5. M ø nt- og frimæ rkesamling er - h ø j st 5% af forsikring ssu mmen. 6. C ykler, h v is stelnu mmer kan oplyses. S e i ø v rig t sæ rlig e reg ler for erstatning sbereg ning en i pkt K nallerter eller d ele h ertil. 8. R obåd e, kanoer og kaj akker samt tilbeh ø r h ertil ( påh æ ng smotor d og h ø j st 3 h k). 9. Væ rktø j, rekv isitter og instru menter, som sikred e ej er, og som lø nmod tag er benytter i sit erh v erv - h ø j st 5% af forsikring ssu mmen Almind elig e h u sd yr, d er ikke benyttes erh v erv smæ ssig t - h ø j st 2 % af forsikring ssu mmen B yg ning sd ele, som sikred e som lej er h ar v ed lig eh old elsesplig ten for, h v is ej end omsforsikring en ikke d æ kker. H ø j st 5% af forsikring ssu mmen i 1. lofts- og kæ ld erru m i etag ebyg g eri. 2. u d h u se og g arag er. 3. u d en for byg ning. I kke i 1. lof t s- og kælderru m i et ageb y ggeri. 2. u dh u se og garager. 3. u den f or b y gning. K u n båd e i byg ning. K u n i forbind else med tyv eri fra aflåst byg ning eller lokale, men ikke f ra arb ej dssku re.

19 a Familieforsikring D æ k ningssk em S i d e 19 D æ kke t I kke d æ kke t h U d v æ G H Fæ rd selsu eld og ov erfald strø mning af sker Vand, olie, kø lerv æ ske eller lig nend e, d er plu d selig t strø mmer u d ( alt så ikke u dsiv ning eller dry p ) fra installationer, akv arier eller fra and re beh old ere med et ru mind h old på 2 0 liter eller d erov er. N edlø b srø r og t agrender b et ragt es ikke som inst allat ioner. - S kade p å f ly t t egods. - S kade p å genst ande, der er ov ergiv et t il t ransp ort mod b et aling. - Færdselsu h eld, h v or t raf ikmiddel ikke er indb landet. - S kade p å mot oriserede h av eredskab er. - S kade som f ø lge af f rost sp rængning i lokaler, som sikrede disp onerer ov er, med mind re årsag en er tilfæ ld ig t sv ig tend e v armeforsyning. - S kade op st å et u nder p å f y ldning af oliet anke eller andre b eh oldere. - S kade som f ø lge af op st igning af gru nd- eller kloakv and, med mind re skad en skyld es v old somt sky- eller tø bru d. - S kade som f ø lge af b y gge- og rep arat ionsarb ej der.

20 a O Familieforsikring D æ k ningssk em Forsikringen d æ kker d en d irekte skad e på d et forsikred e v ed S i d e 20 D æ kke t I kke d æ kke t I S tormskad e samt ov ersv ø mmelse v ersv ø mmelse som fø lg e af v old somt sky- og tø bru d, når v and et ikke kan få normalt aflø b. Forsikringen d æ kker ikke - S kade p å genst ande u den f or b y gning. - S kade som f ø lge af ov ersv ø mmelse f ra h av, f j ord, sø eller v andlø b. - S kade som f ø lge af nedb ø r, som t rænger gennem u t æt - h eder og å b ninger, der ikke er en u middelb ar f ø lge af p lu dselig skade p å b y gningen. - S t ormskade, der ikke er en u middelb ar f ø lge af p lu dselig skade p å b y gningen. Forsikred e genstand e 1. Almind elig t priv at ind bo, personlig e ej end ele, barnev og - ne og h av ered skaber. K ø restole ( h eru nd er motord rev ne kø restole, d er er konstru eret til en h astig h ed af h ø j st 1 5 km i timen) betrag - tes i d enne sammenh æ ng som almind elig t priv at ind bo. 2. S æ rlig t priv at ind bo: Antikv iteter, malerier, ku nstv æ rker, æ g te tæ pper, u re, kameraer og proj ektorer med tilbeh ø r, kikkerter, mu sikinstru menter, forstæ rkere, h ø j ttaleranlæ g, bånd - og plad espillere, h eru nd er bånd, kassetter og plad er, rad io-, v id eo- og T v -apparater med tilbeh ø r, c ompu tere og and et E d b-u d styr med tilbeh ø r, pelsv æ rk, skind, v åben og spiritu s. 3 S æ G u æ d h ø j 1 0 %. rlig t priv at ind bo: ld, sø lv, platin, perler, elstene og smykker - st af forsikring ssu mmen. P v æ u g h ø j 2 % 4. eng e, rd ipapirer, bru te frimæ rker og feriemæ rker - st af forsikring ssu mmen. 5. M ø nt- og frimæ rkesamling er - h ø j st 5% af forsikring ssu mmen. 6. C ykler, h v is stelnu mmer kan oplyses. S e i ø v rig t sæ rlig e reg ler for erstatning sbereg ning en i pkt K nallerter eller d ele h ertil. 8. R obåd e, kanoer og kaj akker samt tilbeh ø r h ertil ( påh æ ng smotor d og h ø j st 3 h k). 9. Væ rktø j, rekv isitter og instru menter, som sikred e ej er, og som lø nmod tag er benytter i sit erh v erv - h ø j st 5% af forsikring ssu mmen Almind elig e h u sd yr, d er ikke benyttes erh v erv smæ ssig t - h ø j st 2 % af forsikring ssu mmen B yg ning sd ele, som sikred e som lej er h ar v ed lig eh old elsesplig ten for, h v is ej end omsforsikring en ikke d æ kker.

Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring N r 5 0 4 6 I nd h ol d sfortegnel se S id e 2 1 F æ l l esb estem m el ser 1 H vem er d æ kket? 3 2 V ed skad e 3 3 And en forsikring 3 4 O pkræ vning

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 192 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 192 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 192 Offentligt Mikael Kjeldga a rd Truelse n Duedale n 44 5240 Odense NØ 2014-173582 D a t o : 1 9-02 - 2 01 5 T i ls y n e t Henvendelse vedrørende Odense Kommunes

Læs mere

Aktieavancebeskatningsloven 19. december 2005 V E D T A G N E L O V E A k t i ea v a n c eb es k a t n i n g s l o v en L 7 8 v ed t a g et a f F T d en 1 6. d ec em b er 2 0 0 5 F olket inget har nu v

Læs mere

Betingelser Husforsikring Husforsikring N y v æ rd iforsikring for 1 og 2 fa m il ie h us N r 5 3 0 1 I nd h ol d sfort e gne l se S i d e 2 1 Fæ l l es est em m el ser 1 S ikrede 3 2 R isiko f o randring

Læs mere

Kenneth Gøtterup kennet hg@ d r a goe r. dk. Henvendels e vedrørende Dragør Kommune

Kenneth Gøtterup kennet hg@ d r a goe r. dk. Henvendels e vedrørende Dragør Kommune Kenneth Gøtterup kennet hg@ d r a goe r. dk 2014-197755 D a t o : 0 4-0 3-2 01 5 T i ls y n e t Henvendels e vedrørende Dragør Kommune Du har den 1. nov ember 201 3 rettet henv endelse til Statsforv altningen,

Læs mere

Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsf o rsi kri ng N r 5 1 5 3 5153 S æ l g e r a n s v a r S id e 2 I nd h o ld sf o rt egnelse S id e 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 H vem er dæ k k et 4 2

Læs mere

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 Virksomheden har i forbindelse med download af dette dokument erklæret, at alle dens evaluerede sager indgår i karakterbogen. Byggeriets Evaluerings Center har registreret

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

LO s formand Hans Jensen. Tale ved LO s konference om globalisering. Odense d. 31. jan. 2005

LO s formand Hans Jensen. Tale ved LO s konference om globalisering. Odense d. 31. jan. 2005 LO s formand Hans Jensen Tale ved LO s konference om globalisering Odense d. 31. jan. 2005 --------------------------------------------------------------------- I valgkampe går det alt for ofte sådan,

Læs mere

INFORMATIONSMØ DE VEDR. MULIGHED FOR KYSTSIKRING/SANDFODRING PÅ STRÆ KNINGEN NORD FOR NØ RLEV TIL SYD FOR LØ NSTRUP

INFORMATIONSMØ DE VEDR. MULIGHED FOR KYSTSIKRING/SANDFODRING PÅ STRÆ KNINGEN NORD FOR NØ RLEV TIL SYD FOR LØ NSTRUP VELKOMMEN INFORMATIONSMØ DE VEDR. MULIGHED FOR KYSTSIKRING/SANDFODRING PÅ STRÆ KNINGEN NORD FOR NØ RLEV TIL SYD FOR LØ NSTRUP DAGSORDEN 1. Velkomst og kort introduktion til mø det ved medlemmer af arbejdsgruppen,

Læs mere

Betingelser Rejseforsikring Rejseforsikring N r 5 0 4 1 I nd h ol d sfort egnel se S id e 2 1 F æ l l esb est em m el ser 11 Hvem er dækket? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Rejseperiode 3 14 Ved skade

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Indholdsfortegnelse g g u S k E l e k t r i s k s i k k e r h e d S i k k e r h e d v e d i n s t a l l a t i o n e n S i k k e r h e d v e d r e n g ø r i n g e n S æ b L C D k æ E l l l P l a c e r i

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: VIDA BYG A/S Gyldigt til og med: 8. august 2015 Evalueringsstatus: Afsluttet Bygge Rating for entreprisen (Bygge Rating version 2012) Skala: Tidsfrister Mangler

Læs mere

Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en leverandør og en række kommuner

Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en leverandør og en række kommuner Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler Resum é: S tatsf or val tni ngen Hovedstaden udtal er, at en r ække kommuner ikke har tilsidesat reglerne i servicelovens 112 ved ikke på villingen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i B rø nsh ø j P arc elforening. Mødedato: 2 2.0 2.2 0 0 6, kl. 19.0 0. Mødes ted: P ilegå rden, mø delokale 7. T i l s tedev æ r en de: B eb oerne på fø lgende parc

Læs mere

K ØB E NHA VNS UNIVE R S IT E T. V idendeling og netvæ rk for AC vejledere på K U Udbuds katalog 2014/2015

K ØB E NHA VNS UNIVE R S IT E T. V idendeling og netvæ rk for AC vejledere på K U Udbuds katalog 2014/2015 K ØBENHA V NS UNIV ERSITET V idendeling og netvæ rk for AC vejledere på K U Udbuds katalog 2014/2015 K ØB E NHA VNS UNIVE R S IT E T NØ R R E G AD E 10 1165 K B H. K F akultet Vejledning s enhed K ontaktpers

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Alm. Brand A/S Å rs rap p o rt 2 0 0 6 - P re s s e Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand F o rs i k ri ng Alm. Brand L i v o g P e ns i o n K j ø b e nh av ns k e R e De fem mål

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef Jette S. Linnemann Souschef

Anette Ravnholt Kontorchef Jette S. Linnemann Souschef Advokatfirmaet Bang Henriksen & Muurholm Ved Stranden 22, 3. tv. 9000 Aalborg 7. j u l i 2 0 1 1 T I L S Y N E T Tilskud til fonden Karolinelund. Du har ved brev af 11. november 2010 rettet henvendelse

Læs mere

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen AMU-uddannelse 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen Hovedpunkter AMU-efteruddannelse Tilskudsmuligheder Færre faglærte fremtiden Antal beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen 2007-2010 2010-2011 2011-2012

Læs mere

Betingelser Ulykkesforsikring Ulykkesforsikring N r 6 0 0 1 I nd h old sfort egnelse S id e 3 1 F æ llesb est emmelser 1 H v em er dæ kket? 4 2 H v o r dæ kker fo rsikringen? 4 3 R isiko fo randring 4

Læs mere

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105 Register I. Forholdet til kunderne B eta lin g s o v e rs ig te r, G ir o... 235 B e te g n e ls e n P o stlin ien æ n d r e s til P o s tv æ s e n e t... 1 7 9 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t...

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

Hjæl p ti l r engør i ng gi ves som hovedr egel hver 14. dag. Det

Hjæl p ti l r engør i ng gi ves som hovedr egel hver 14. dag. Det Fredensborg Kommune 2 7-1 0-2 0 1 0 Ældre Sagen anmodede ved brev af 13. april 2010 Statsforvaltningen Hovedstaden om at vurdere lovligheden af, at Fredensborg Kommune har ændret sin kvalitetsstandard

Læs mere

ALM. BRAND A/S. Alm. sund fornuft DELÅRSRAPPORT BRAND A/S DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2006 ALM.SUND FORNUFT WWW.ALMBRAND.DK

ALM. BRAND A/S. Alm. sund fornuft DELÅRSRAPPORT BRAND A/S DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2006 ALM.SUND FORNUFT WWW.ALMBRAND.DK ALM. BRAND A/S DELÅRSRAPPORT ALM. BRAND A/S DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2006 Midtermolen 7, 2100 København Ø, CVR-nr. 77 33 35 17 Alm. sund fornuft WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT M I n d h o l d s f o r

Læs mere

I n v e s t e r i n g s f o r e n i n g e n A l m. B r a n d I n v e s t F o r e n k l e t f æ l l e s p r o s p e k t p r. 1. j a n u a r 2 0 0 7 f o r a f d e l i n g e r n e S t o c k P i c k i n g

Læs mere

Spørgsmål og svar. http://www.gf-forsikring.dk/ny-kunde/ulykke/sporgsmal-og-svar.aspx. Hvor tit sker der ulykker blandt børn og voksne i Danmark?

Spørgsmål og svar. http://www.gf-forsikring.dk/ny-kunde/ulykke/sporgsmal-og-svar.aspx. Hvor tit sker der ulykker blandt børn og voksne i Danmark? Side 1 af 5 Spørgsmål og svar Hvor tit sker der ulykker blandt børn og voksne i Danmark? Ulykken sker når du mindst venter det Over 500.000 danskere i alle aldersgrupper behandles hvert år på skadestuerne.

Læs mere

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER å under p d l a n k visn e r e ing m en Få Yin ngh a gb Yan TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER KÆ R E L Æ R E R E KÆ R E F O RÆ L D R E Der er meget at glæde sig til... Sommeren de lange lyse som meraftner,

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring Betingelser Byggeforsikring Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus Nr 5315 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 3 2 Risikoforandring og ejerskifte 3 3 Anmeldelse af

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

ATP-beskæftigelsestal 3. kvartal 2009 Krisen har bidt sig godt fast i IT -branchen D en økonom iske krise har gjort endnu et solidt indhug i IT-branchens beskæ ftigelse. Branchen har nu i de tre første

Læs mere

LO«s notat om anvendelse af arbejdsevnekriteriet

LO«s notat om anvendelse af arbejdsevnekriteriet September 2000 LO«s notat om anvendelse af arbejdsevnekriteriet Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 LO«s forslag til konkrete initiativer... 5 Model til anvendelse af arbejdsevnekriteriet...

Læs mere

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAMØDE OM UDEAREALER - 1.MØDE 26. FEBRUAR DAGSORDEN KL. 19.30 KL. 19.45 KL. 19.55 KL. 20.20 KL. 20.35 KL. 20.40 KL. 21.15 KL. 21.45 VELKOMST PRÆSENTATIONSRUNDE

Læs mere

Ridum Airports A/S Ridum Airports A/S In d h o l d s f o r t e g n e l s e In d h o l d s f o r t e g n e l s e.......................................................................... 2 T i l c e n s

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Afskedigelsesnævnets forretningsorden

Afskedigelsesnævnets forretningsorden Afskedigelsesnævnets forretningsorden Forretningsorden med ændringer pr. 1. marts 2006 for det i henhold til 4, stk. 3, i Hovedaftalen af 1973 med senere ændringer nedsatte permanente nævn, Afskedigelsesnævnet.

Læs mere

FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI

FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI DAGGRY udkommer om Gud vil i Begyndelsen af hver Maaned eller hveranden. Det udgives af nogle Brødre i København og bæres økonomisk af gamle Sandheds-Venner.

Læs mere

Unge uden ungdom suddannelse lever på offentlig forsørgelse 25-årige uden ungdomsuddannelse lever i langt højere grad af offentlige overførsler i voksenlivet, end de unge der som 25-årige har gennemført

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

BRAND A/S DELÅRSRAPPORT

BRAND A/S DELÅRSRAPPORT ALM. BRAND A/S DELÅRSRAPPORT ALM. BRAND A/S DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2007 MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT M I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Oversigter

Læs mere

- t elefonint erview s m ed 1.3 0 1. m.v. Decem ber 1999

- t elefonint erview s m ed 1.3 0 1. m.v. Decem ber 1999 Diabetikernes rygevaner - t elefonint erview s m ed 1.3 0 1 diabet ikere om rygevaner, rygest op m.v. Decem ber 1999 DI ABETESFORENI NGEN RAPPORT 7 Filosofgangen 2 4, 50 0 0 Odense C, telf. 66 1 2 9 0

Læs mere

/LQH UHIWHUVS UJVHOVIXQNWLRQRJ0DUJLQDOUHYHQXH

/LQH UHIWHUVS UJVHOVIXQNWLRQRJ0DUJLQDOUHYHQXH /LQH UHIWHUVS UJVHOVIXQNWLRQRJ0DUJLQDOUHYHQXH Efterspørgselsfunktionen beskriver sammenhængen mellem den pris man tager for sit produkt, og den mængde man kan forvente at afsætte. Det gælder typisk, at

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Få styr på kvaliteten

Få styr på kvaliteten Få styr på kvaliteten Om ISO-certificering og byggerating som værktøjer ved valg af samarbejdspartnere. Af Ole Emborg, Emborg-Form, arkitekter maa. Den traditionelle måde at vælge sine samarbejdspartnere

Læs mere

K01 STAN D ARD KON TRAKT FOR KORTV ARI GT I T- PROJEKT

K01 STAN D ARD KON TRAKT FOR KORTV ARI GT I T- PROJEKT K01 STAN D ARD KON TRAKT FOR KORTV ARI GT I T- PROJEKT K O N T R A K T m ellem CVR- nr.... ( i det følgende k aldet k unden) og CVR- nr.... ( i det følgende k aldet lev er andør en) om lev er ing og v

Læs mere

BYG-ERFA tema "Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner" Opstigende grundfugt. Michael Vesterløkke 3. JUNI 2014 BYGERFA

BYG-ERFA tema Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner Opstigende grundfugt. Michael Vesterløkke 3. JUNI 2014 BYGERFA BYG-ERFA tema "Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner" Opstigende grundfugt Michael Vesterløkke 1 Fugtkilder eliminering Kilde: 3. JUNI SBS/GI, 2014 Martin L. B. Schulze 2 Fugtmønster 3 Målemetoder

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

TERP SPEJDERCENTER. Terpinfo 2002. - Stort og små t om centret

TERP SPEJDERCENTER. Terpinfo 2002. - Stort og små t om centret TERP SPEJDERCENTER Terpinfo 2002 - Stort og små t om centret Kæ re læ ser! Denne vejledning er blevet til udfra et ø nske om at såvel kendinge som nye på stedet kan få en mæ ngde praktiske og mindre praktiske

Læs mere

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL En analyse fra virksomhedslokaler.dk REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL Kan du rekruttere ansatte til dit nye kontor? Analysen viser befolkningens forling i forskellige erhvervsgrupper

Læs mere

fordi 45 sekunder = 3/4 minut = 0,750 minut

fordi 45 sekunder = 3/4 minut = 0,750 minut +YDGHU*36" GPS = Global Position System. Det består af 24 satellitter som cirkulerer ca. 20.000 km. over jorden. Disse sender kontinuerligt et tidssignal, og det er det signals forsinkelse som gør at positionen

Læs mere

2010-2011. Årsplaner for 2y

2010-2011. Årsplaner for 2y 2010-2011 Årsplaner for 2y KLASSENS ÅRSPLAN... 1 ÅRSPLAN FOR DANSK... 2 ÅRSPLAN FOR ENGELSK... 3 ÅRSPLAN FOR IDRÆT... 4 ÅRSPLAN FOR KRISTENDOM... 5 ÅRSPLAN FOR KUNST... 6 ÅRSPLAN FOR MATEMATIK... 8 ÅRSPLAN

Læs mere

,QIRIROGHUHQ $GUHVVH. Hollandsvej 9-23 Christian X s Alle 56 60 2800 Lyngby. Rosenhaverne 2

,QIRIROGHUHQ $GUHVVH. Hollandsvej 9-23 Christian X s Alle 56 60 2800 Lyngby. Rosenhaverne 2 Infofolder ,QIRIROGHUHQ Med denne folder vil vi gerne byde nye beboere velkomne og kort redegøre for de forskellige fællesfaciliteter, der er til rådighed og hvad der er kutyme i vores ejendom. $GUHVVH

Læs mere

Sikkerhedsorganisation og arbejdsmiljø på små virksomheder

Sikkerhedsorganisation og arbejdsmiljø på små virksomheder Sikkerhedsorganisation og arbejdsmiljø på små virksomheder Øje på arbejdsmiljøet, maj 2002 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allè 12 1634 København V E-mail: lo@lo.dk Tlf.: 3524 6000 Fax:

Læs mere

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide 05-2014 / v1.0 1 I. Produktinformation I-1. Pakkens indhold Smart stikkontakt Lyninstallationsguide CD med hurtig installationsvejledning I-2. Frontpanel Strømlysdioder

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer

Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer Jens Kristiansen Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer Om rollefordelingen mellem overenskomstparterne, Folketinget og domstolene 1) Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 F o ro rd... 13 In

Læs mere

Fuldstændigt Prospekt I nv esteringsf oreningen A lm. B ra nd I nv est A f deling 3 - Pa nteb rev e P r. 1. m a j 2006 A n s v a r f o r p r o s p e k t e t V i e r k l æ r e r h e r v e d, a t o p l y

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Statsforvaltningens brev til en journalist 19-1 1-2014 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt T i l s y n e t Struer Dagblad har den 26. marts 2014 meddelt Struer Kommune, at kommunens afgørelse af

Læs mere

Manglende indfrielse af 1-m ål koster m illiarder i tabt produktivitet U ddannelsesniveauet for danske unge bliver ved med at falde. Fæ rre og fæ rre får en ungdomsuddannelse, og den manglende indfrielse

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Journalist Heikki Yding DR Østjylland. Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune

Journalist Heikki Yding DR Østjylland. Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune Journalist Heikki Yding DR Østjylland 2 2-08- 2 0 1 3 Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune T i l s y n e t Statsforvaltningen M idtjylland modtog din henvendelse af 25. januar 2013 om en

Læs mere

Ordensreglement DAB. Om OHYHUHJOHUQHLRJRPNULQJ. din bolig. Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer?

Ordensreglement DAB. Om OHYHUHJOHUQHLRJRPNULQJ. din bolig. Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? Om OHYHUHJOHUQHLRJRPNULQJ din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere DAB 2UGHQVUHJOHPHQW ) OOHVOHYHUHJOHU En boligafdeling udgør et lille samfund

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedr rende Odense Kommunes afg relser om afslag pе aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedr rende Odense Kommunes afg relser om afslag pе aktindsigt 2014-223985 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedr rende Odense Kommunes afg relser om afslag pе aktindsigt Du har i e-mail af 30. september 2014 klaget over Odense

Læs mere

/DQGVVNDWWHUHWWHQV %UXJHUWLOIUHGVKHGVXQGHUV JHOVH 1RYHPEHU

/DQGVVNDWWHUHWWHQV %UXJHUWLOIUHGVKHGVXQGHUV JHOVH 1RYHPEHU /DQGVVNDWWHUHWWHQV %UXJHUWLOIUHGVKHGVXQGHUV JHOVH 1RYHPEHU,QGKROGVIRUWHJQHOVH 1. Baggrunden for undersøgelsen 2. Hovedindtrykket af undersøgelsen 3. Tidligere undersøgelser 4. Deltagerne i undersøgelsen

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring Nr 04 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Fællesbestemmelser Afsnit Ejerskifteforsikring 1 Sikrede Anmeldelse af skade Anden forsikring 4 Præmie og stempelafgift

Læs mere

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01 Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Fællesbetingelser for ERHVERV Indholdsfortegnelse: 1 Lovgivning m.v. 2 Ved skadetilfælde 2.1 Anmeldelse af skade 2.2 Afværgelse af skade 2.3 Udbedring

Læs mere

ATP-beskæftigelsestal 3. kvartal 2009 Fra 2. til3. kvartal20 0 9 faldt beskæ ftigelsen m ed 4,6 pct. ivikarbranchen og fortsæ tter derm ed den nedadgående tendens fra 20 0 8 og 20 0 9. Faldet har dog ikke

Læs mere

DiskStation DS211j, DS211

DiskStation DS211j, DS211 DiskStation DS211j, DS211 Hurtig installationsvejledning Dokument-id: Synology_QIG_2bayCL_20101028 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læ s disse sikkerhedsinstruktioner nøje før brugen, og opbevar denne vejledning

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Register. I. Udsendelser. Tjenestedokumenter. Rettelser til tjenestedokumenter. Cirkulæreskrivelser m. v.

Register. I. Udsendelser. Tjenestedokumenter. Rettelser til tjenestedokumenter. Cirkulæreskrivelser m. v. Register I. Udsendelser Tjenestedokumenter. R e g le m e n t I, n o t e r t i l... 15 R e g le m e n t X I I... 4 5 V e jle d n in g v e d k o n tro lle r in g a f b r e v b æ r e r d is t r i k t e r...

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer PROGRAM Madhus i Vanløse mad og arkitektur som sociale generatorer s t e d: fra grænser til potentielle De lange og brede veje som skærer Vanløse op, gør det svært at opleve byen på en subjektiv måde.

Læs mere

(UKYHUYV NRQRPL)RUnU &KU+MRUWK$QGHUVHQ

(UKYHUYV NRQRPL)RUnU &KU+MRUWK$QGHUVHQ (UKYHUYV NRQRPL)RUnU &KU+MRUWK$QGHUVHQ (QQRWHRPOLQH USURJUDPPHULQJ Lineær programmering, eller LP-modeller, som de ofte kaldes, var en metode, der blev udviklet i 50'erne og 60'erne. I Danmark var især

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Slutrapport Resultatkontrakt Vedrørende Netværk MidtVind 1. august 2008 31. juli 2011 Journalnum m er:1-30-76-6-09 R egion: R egion Midtjylland(R M) Regional U dvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr:5

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev til en borger 14-12- 2011 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i en mail af 10. december 2010 rettet henvendelse

Læs mere

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Steffen Christensen, MD, Malene Engebjerg Msc Jacob Jacobsen Msc Mette Nørgaard, MD, Phd Pr ogram Få generelle betragtninger HSMR Baggrund for HSMR Styrker

Læs mere

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Stikke Palles øje ud Ant al: 2 Du skal b r ug e: en st o k o g t o t r æklo d ser Stil jer ryg mod ryg med en stok m ellem benene Når der bliver råbt

Læs mere

Allerød Kommune Hævning af en grundejers hus. Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d

Allerød Kommune Hævning af en grundejers hus. Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d Allerød Kommune Hævning af en grundejers hus Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Allerød Kommune hverken i miljølovgivningen eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at betale

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERT1575 http://da.yourpdfguides.com/dref/634572

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERT1575 http://da.yourpdfguides.com/dref/634572 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde

Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Roskilde Kommune anmoder ved henvendelse af 7. december 2012 Statsforvaltningen Sjælland om samtykke til at sælge

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1. Køn og ungdomsuddannelserne...2 Problemer med statistikken på området...2 Hovedpointerne...3

Indholdsfortegnelse...1. Køn og ungdomsuddannelserne...2 Problemer med statistikken på området...2 Hovedpointerne...3 Den.11.juni 2003. QRJXQJGRPVXGGDQQHOVHUQH,QGKROGVIRUWHJQHOVH Indholdsfortegnelse...1 Køn og ungdomsuddannelserne...2 Problemer med statistikken på området...2 Hovedpointerne...3 Generelt om uddannelsesniveauet...4

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune 17-04- 2 0 1 2 Dette er en opfølgning på statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2012 i sagen om Kerteminde Kommune og delegation af myndighedskompetence.

Læs mere

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent ( El f or syni ng)... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent er med net t oaf r egni ng. Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan

Læs mere

Hvor erhvervsvenlige er kommunerne? - Stor variation i kommunale byggesagsgebyrer og sagsbehandlingstider

Hvor erhvervsvenlige er kommunerne? - Stor variation i kommunale byggesagsgebyrer og sagsbehandlingstider Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 30. august 2013 Hvor erhvervsvenlige er kommunerne? - Stor variation i kommunale byggesagsgebyrer og sagsbehandlingstider I disse år er beskæftigelsen

Læs mere

Smartaftale for Worklogger Mobil Service. mellem. Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark. (i det følgende benævnt " Leverandøren ) Firma: CVR:

Smartaftale for Worklogger Mobil Service. mellem. Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark. (i det følgende benævnt  Leverandøren ) Firma: CVR: Smartaftale for Worklogger Mobil Service mellem Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark (i det følgende benævnt " Leverandøren ) og Firma: CVR: Adresse: (i det følgende benævnt "Kunden ) 1. Service

Læs mere

Odense Kommune besluttede i 2008 at udbyde opføre l- sen af det samlede ca. 32.000 m2 store Musik- og Teaterhus

Odense Kommune besluttede i 2008 at udbyde opføre l- sen af det samlede ca. 32.000 m2 store Musik- og Teaterhus Statsforvaltningens afgørelse af 31. maj 2013 til en kommune: 31-05- 2 0 1 3 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E Odense Kommune har den 22. maj 2013 anmodet Stat s- forvaltningen Syddanmark, det

Læs mere