Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 Betingelser Familieforsikring Familieforsikring N r

2 S i d e 2

3 Ind h old sfort egnelse S i d e 3 1. Fæ llesb estemmelser 1.1. S ikred e G eog rafisk områd e F lytning og risikoforand ring Anmeld else af skad e And en forsikring K rig s-, j ord skæ lv s- og atomskad er O pkræ v ning af præ mie og afg ifter R eg u lering af præ mie og su mmer F orsikring ens v arig h ed og opsig else Vold g ift Ankenæ v n og yd erlig ere oplysning er L ov g iv ning og med lemsskab af Alm. B rand af fmba Ind b oforsikring 2.1. H v ilke g enstand e er omfattet H v ilke skad er og g enstand e er d æ kket R ed ning su d g ifter, flytteomkostning er og meru d g ifter v ed fraflytning H v orled es bereg nes erstatning en R ej segod sforsikring 3.1. H v ilke g enstand e er omfattet H v ilke skad er er d æ kket H v orled es bereg nes erstatning en Glas- og ku mmeforsikring 4.1. H v ilke g enstand e er omfattet H v ilke skad er er d æ kket H v orled es bereg nes erstatning en Ansv arsforsikring 5.1. H v ornår er man ansv arlig F orsikring ssu m H v ilket ansv ar d æ kkes S æ rlig e reg ler R etsh j æ lpsforsikring Dæ kningsskema Fortry d elsesret

4 G A fsnit 1. Fæ llesb est emmelser S i d e 4 Fortry d elsesret E f t e r f o r s i k r i n g s a f t a l e l o v e n s 34 h a r f o r s i k r i n g s t a g e - r e n f o r t r y d e l s e s r e t. S e s i d e S ikred e F orsikring en d æ kker F orsikring stag eren og d ennes h u sstand. T il h u sstand en reg nes d e familiemed lemmer, d er bor h os forsikring stag eren, samt personer d er u nd er æ g - teskabslig nend e forh old lev er sammen med forsikring stag eren eller d ennes h j emmeboend e bø rn. B o- fæ llesskaber beståend e af maksimalt 2 personer sid estilles med æ g teskabslig nend e forh old. D et er d og en beting else, at d isse personer er tilmeld t F olkereg isteret på forsikring stag erens ad resse. Forsikringen dækker ikke logerende D e sikred es u g ifte bø rn u nd er 2 1 år med bopæ l u d en for h j emmet. D et er d og en beting else, at d e bor alene og ikke h ar bø rn F astboend e med h j æ lp i h u sh old ning en And en med h j æ lp i h u sh old ning en, men ku n u nd er ansv arsforsikring en og ku n for h and ling er, d er er foretag et som et led i forsikring stag erens h u sfø relse. O ph ø rer d æ kning en af en sikret på g ru nd af æ nd ring i ov ennæ v nte forh old, er d en påg æ ld end e d og d æ kket, ind til and en forsikring er teg net, d og h ø j st i ind til 3 måned er Geografisk områ d e I n d b o f o r s i k r i n g F orsikring en d æ kker i D anmark ( ekskl. Færø erne og rø nland) i og v ed d e sikred es h elårsbolig, i ku nd eboks i et peng einstitu t, når d e forsikred e g enstand e mid lertid ig t befind er sig u d en for h elårsbolig en. I fritid sh u se, c amping v og ne, motorkø retø j er, d er benyttes til beboelse, telte og lystfartø j er d æ kker forsikring en ku n, når d isse er beboed e, d v s. når ov ernatning find er sted. W eekend-op h old alene b ev irker ikke, at st edet kan b et egnes som b eb oet i den mellemliggende p eriode. I period en 1. j u ni til 3 1. au g u st d æ kker forsikring en ( efter samme reg ler som på h elårsbolig en) ind bog enstand e - dog ikke de i dækningsskemaet s p kt. 3, 4 og 5 anf ø rt e - d er er med brag t fra h elårsbolig en til fritid s- h u set, selv om d ette ikke er beboet R e j s e g o d s f o r s i k r i n g F orsikring en d æ kker rej ser i ind til 3 måned er til F æ rø - erne, G rø nland og u d land et G l a s - o g k u m m e f o r s i k r i n g F orsikring en d æ kker i forsikring stag erens h elårsbolig, h v is d et fremg år af polic en, at d enne risiko er med forsikret A n s v a r s - o g r e t s h j æ l p s f o r s i k r i n g F orsikring erne d æ kker i D anmark og u nd er rej ser i ind til 3 måned er til F æ rø erne, G rø nland og u d land et Fly tning og risikoforand ring D et skal h u rtig st mu lig t med d eles Alm. B rand når forsikring stag eren flytter til en and en h elårsbolig, når d er sker æ nd ring i ej end ommens anv end else, h v is h elårsbolig ens tag æ nd res til stråtag eller fra stråtag til and en belæ g ning, h v is ind boet - bortset fra beklæ mag asineres. d ning sg enstand e - op- U nd lad else af at g iv e ov ennæ v nte med d elelser kan med - fø re, at retten til erstatning bortfald er h elt eller d elv ist. D isse forh old kan end v id ere få betyd ning for en æ af præ mien i op- eller ned ad g åend e retning Anmeld else af skad e nd ring E nh v er skad e skal h u rtig st mu lig t anmeld es til Alm. B rand. T v h æ æ d d h u yv eri, ran, rø eri, ov erfald og rv rk skal esu en rtig st mu lig t anmeld es til politiet Ved tyv eriskad e i u d land et skal skriftlig bekræ ftelse fra d et sted lig e politi v ed læ g g es skad eanmeld elsen Ved tyv eri i offentlig t beford ring smid d el eller offentlig t lokale, skole, h otel og lig nend e, er d et en beting else, at tyv eriet opd ag es ind en sted et forlad es, og at d et foru d en til politiet h u rtig st mu lig t anmeld es til d en ansv arsh av end e på sted et. U nd lad else af at efterkomme ov ennæ v nte forskrifter kan få betyd ning for opklaring en og erstatning en. Ved anmeld else af tyv eriskad e må sikred e sand synlig g ø - re, at tyv eri forelig g er, idet glemt e, t ab t e eller f orlagt e genst ande ikke erst at t es.

5 A fsnit 1. Fæ llesb est emmelser S i d e And en forsikring E r d er teg net forsikring mod samme risiko i and et selskab, og h ar d ette selskab tag et forbeh old om, at d æ k- ning en fald er bort eller ind skræ nkes, h v is forsikring tillig e er teg net i and et selskab, g æ ld er samme forbeh old næ r- v æ rend e forsikring, såled es at erstatning en betales forh old smæ ssig t af selskaberne K rigs-, j ord skæ lv s- og atomskad er U nd tag et fra forsikring en er skad e som fø lg e af krig, krigslignende f orh old, neu t ralit et skrænkelser, op - rø r eller b orgerlige u roligh eder. F orsikring en d æ kker d og, h v is såd anne forh old ind - træ ffer i d et land, h v ori d e sikred e oph old er sig på rej - se u d en for D anmark i ind til 1 måned fra konfliktens u d bru d. D et foru d sæ ttes, at d er ikke foretag es rej se til et land, d er befind er sig i en af d e anfø rte situ ationer, og at sikred e forlad er land et v ed fø rst g iv ne lej lig h ed og i ø v rig t fø lg er d e d anske mynd ig h ed ers anv isning er, j ordskælv eller andre nat u rf orst y rrelser i D anmark ( ekskl. F æ rø erne og G rø nland ), u dlø sning af at omenergi eller radioakt iv e kræf t er O pkræ v ning af præ mie og afgifter P v g g v ræ mien opkræ es ov er iro eller betaling sserv ic e med tillæ af porto eller tilsv arend e opkræ ning sg e- byr. B etales præ mien ikke senest d en på opkræ v ning en anfø rte sid ste rettid ig e betaling sd ag, send er Alm. B rand en erind ring sskriv else, d er ind eh old er oplysning om, at forsikring sd æ kning en oph ø rer, h v is præ mien ikke er betalt senest på en ny anfø rt betaling sd ag. E rind ring sskriv elsen v il v æ re pålag t et g ebyr, lig esom d er bereg nes renter efter rentelov en fra opkræ v ning ens sid ste rettid ig e betaling sd ag til betaling sker S tempelafg ift til staten berig tig es i h enh old til stempellov ens reg ler og opkræ v es sammen med præ mien P ræ mien v il end v id ere bliv e tillag t d e afg ifter, Alm. B rand er lov g iv ning smæ ssig t forplig tet til at opkræ v e. B id rag ene v il fremg å af præ mieopkræ v ning en R egu lering af præ mie og su mmer P ræ mien fastsæ ttes efter d en til enh v er tid g æ ld end e tarif P ræ mien og d en i polic en anfø rte forsikring ssu m for ind bo reg u leres i ov erensstemmelse med lø n- og prisu d v ikling en. P ræ mien kan h eru d ov er tillig e reg u leres i ov erensstemmelse med risikou d v ikling en Forsikringens v arigh ed og opsigelse F orsikring en er teg net for 1 -årig e period er, og d en fortsæ tter, ind til d en af en af parterne skriftlig t opsig es med mind st 1 måned s v arsel til en h ov ed forfald sd ag, som fremg år af polic ens forsid e Alm. rand kan nd re beting elser og eller præ mie med måned s arsel til en forfald sd ag. K an forsikring stag eren ikke g od kend e æ nd ring erne, h ar d enne ret til at lad e forsikring en u d g å fra forfald s- d ag en E fter anmeld t skad e er beg g e parter berettig et til ind til 1 4 d ag e efter erstatning ens betaling eller efter afv isning af skad en skriftlig t at opsig e forsikring en med 1 4 d ag es v arsel V old gift U ov erensstemmelser v ed rø rend e en skad eopg ø relse kan sikred e kræ v e afg j ort v ed v old g ift. I nd en 3 u g er efter at v æ re blev et g j ort bekend t med resu ltatet af skad eopg ø - relsen, skal sikred e med d ele Alm. B rand, om h an ø nsker at benytte sig af d enne ret. Ved v old g ift v æ lg er sikred e og Alm. B rand h v er 1 v old - g iftsmand. Vold g iftsmæ nd ene skal v æ lg es ind en 1 u g e. Vold g iftsmæ nd ene v æ lg er straks d erefter en opmand. K an d e ikke enes om v alg et, u d peg es opmand en af præ - sid enten for S ø - og H and elsretten. D en v ed v old g ift tru fne afg ø relse er end elig. O mkostning er v ed v old g ift betales af sikred e, når v old - g iften er beg æ ret af h am, og afg ø relsen g år h am imod. I and re tilfæ ld e betales omkostning erne af Alm. B rand. E nd v id ere g æ ld er lov om v old g ift.

6 A fsnit 1. Fæ llesb est emmelser S i d e Ankenæ v n og y d erligere oply sninger F or forsikring en g æ ld er i ø v rig t d ansk lov g iv ning om forsikring saftaler og forsikring sv irksomh ed. Alm. B rand er tilslu ttet Ankenæ v net for F orsikring. K lag eskema og ankenæ v nets v ed tæ g ter kan rekv ireres h os: Alm. B rand - w w w.almbrand.d k Ankenæ v net for F orsikring - w w w.ankeforsikring.d k Anker H eeg aard s G ad e 2, K ø benh av n V T elefon: ( mellem kl og ) F orbru g erråd et - w w w.forbru g erraad et.d k F iolstræ d e 1 7, K ø benh av n K T elefon: F orsikring soplysning en - w w w.forsikring soplysning en.d k Amalieg ad e 1 0, K ø benh av n K T elefon: ( mellem kl og ) D er kan fås yd erlig ere oplysning er h os ov ennæ h eru nd er på d isses h j emmesid er. v nte, L ov giv ning og med lemsskab af Alm. Brand af fmb a F or forsikring en g æ ld er i ø v rig t d ansk lov g iv ning om forsikring saftaler og forsikring sv irksomh ed. Alm. B rand af fmba er en forening, h v is med lemmer er d e til enh v er tid v æ rend e forsikring stag ere i d e selskaber i Alm. B rand A/ S -K onc ernen, d er ind teg ner skad esforsikring er. I nd træ d en som med lem af forening en sker au tomatisk, når d en næ v nte beting else er opfyld t. F orening ens formål er d efineret i v ed tæ g ten. F orening ens med lemmer h æ fter ikke for forening ens forplig telser og er ikke forplig ted e til at betale konting ent eller foretag e and re ind betaling er til forening en. I ø v rig t h env ises til forening ens v ed tæ g t, som til enh v er tid u d lev eres til forening ens med lemmer efter forlang end e.

7 A fsnit 2. Ind b oforsikring S i d e Hv ilke genstand e er omfattet I nd bo og and re priv ate ej end ele, som er anfø rt i d æ k- ning sskemaet, som sikred e ej er eller i ø v rig t bæ rer risikoen for b o r t s e t f r a mot orkø ret ø j er, c amp ingv ogne, lu f t - og sø f art ø j er - h eru nder w indsu rf ere - samt dele og t ilb eh ø r h ert il, med mind re d e er sæ rlig t anfø rt i d æ kning sskemaet, genst ande u nder op magasinering - bortset fra opmag asinering af beklæ d ning sg enstand e Hv ilke skad er og genstand e er d æ kket S e d æ kning sskemaet sid e R ed ningsu d gifter, fly tteomkostninger og meru d gifter v ed frafly tning F orsikring en d æ kker tab eller beskad ig else af d e forsikred e g enstand e i forbind else med forsv arlig e red ning s- foranstaltning er til afv æ rg else af tru end e skad e på personer eller ting, d er tilh ø rer and re. I forbind else med en skad e, d er d æ kkes af forsikring en, erstattes u d ov er forsikring ssu mmen end v id ere rimelig e u d g ifter til red ning, bev aring og opryd ning, rimelig e u d g ifter til u d - og ind flytning samt til opmag a- sinering som fø lg e af, at h elårsbolig en må fraflyttes, i ind til 1 2 måned er, and re rimelig e meru d g ifter i anled ning af h elårsbolig ens fraflytning i ind til 1 2 måned er Hv orled es b eregnes erstatningen E rstatning for g enstand e, d er er ind kø bt som nye ind en for d et sid ste år fø r skad en, erstattes med g enanskaffelsesprisen på opg ø relsestid spu nktet for tilsv a- rend e nye g enstand e u d en frad rag ( nyv æ rd i) F or and re g enstand e kan d er foretag es et rimelig t frad rag for v æ rd iforring else som fø lg e af ald er, bru g, mod e, ned sat anv end elig h ed eller and re omstæ nd ig - h ed er ( d ag v æ rd i). F g c g æ or kortslu tning sskad e, skad e på kø le- og fryseanlæ, ykler, film og lig nend e ld er fø lg end e sæ rlig e reg - ler: K o r t s l u t n i n g s s k a d e K ortslu tning sskad e på h u sh old ning smaskiner, h obbyv æ rktø j, rad io-, v id eo- og T v -apparater, bånd - og plad espillere, c ompu tere og and et E d b- u d styr, samt tilbeh ø r h ertil, d er er ind kø bt som nye, erstattes med g enanskaffelsesprisen for tilsv arend e nye g enstand e u d en frad rag ( nyv æ rd i), når skad en ind træ ffer i d e fø rste 2 år efter anskaffelsen. I d e fø lg end e 4 år ned sæ ttes erstatning en med 2 0 % af g enanskaffelsesprisen pr. påbeg ynd t år. G enst ande, der er mere end 6 å r gamle, erst at - t es ikke. U d g ifter til reparation erstattes efter tilsv arend e reg ler. B liv er b elø b et - u dregnet ef t er ov enst å ende regler - mindre end kr., y des ingen erst at ning K ø l e - o g f r y s e a n l æ g K ø le- og fryseanlæ g, d er beskad ig es som fø lg e af, at ind h old et er blev et ø d elag t på g ru nd af en tilfæ ld ig strø mafbryd else til anlæ g g et, erstattes efter samme reg ler som kortslu tning sskad e, j fr. pkt C y k l e r C ykler erstattes med fø lg end e proc enter af g enanskaffelsesprisen for en tilsv arend e ny c ykel: C yklens ald er P roc ent I nd til 1 år % I nd til 2 år 90 % I nd til 3 år 8 1 % I nd til 4 år 73 % I nd til 5 år 66% I nd til 6 år 59% I nd til 7 år 53 % I nd til 8 år 48 % I nd til 9 år 43 % I nd til 1 0 år 3 9% I nd til 1 1 år 3 5% I nd til 1 2 år 3 1 % I nd til 1 3 år 2 8 % I nd til 1 4 år 2 5% I nd til 1 5 år 2 2 % I nd til 1 6 år 1 9% I nd til 1 7 år 1 6% I nd til 1 8 år 1 3 % I nd til 1 9 år og d erov er 1 0 % D oku menteres c yklen kø bt som bru g t, fu ld stæ n- d ig t istand g j ort, bereg nes ov ennæ v nte proc enter fra kø bstid spu nktet u d fra g enanskaffelsesprisen for en tilsv arend e bru g t c ykel.

8 A fsnit 2. Ind b oforsikring S i d e 8 C yklens stelnr. skal oplyses - i modsat f ald y des ingen erst at ning F i l m o g l i g n e n d e P riv ate optag elser på film, bånd, manu skripter eller lig nend e erstattes ku n med u d g iften til g enanskaffelse af anv end t råmateriale Alm. B rand kan erstatte en skad e v ed at sæ tte beskad ig ed e g enstand e i v æ sentlig sammen stand som fø r skad en, g od tg ø re v æ rd iforring else, ov ertag e g enstand ene mod at lev ere g enstand e sv arend e til d e skad eramte ( v ed nyv æ rd i tilsv arend e nye g enstand e), ov ertag e g enstand ene mod at betale kontant erstatning F o r s i k r i n g s s u m - u n d e r f o r s i k r i n g D en forsikring ssu m, d er er anfø rt i polic en med senere reg u lering, bø r altid v æ re tilstræ kkelig til at d æ kke v æ r- d ien af samtlig e forsikred e g enstand e. Viser d et sig i skad etilfæ ld e, at v æ rd ien af samtlig e forsikred e g enstand e - h v ad enten d e er beskad ig ed e eller ej - ov erstig er forsikring ssu mmen på skad etid spu nktet, erstattes tabet ku n forh old smæ ssig t.

9 G A fsnit 3. R ej segod sforsikring S i d e Hv ilke genstand e er omfattet enstand e, som er omfattet af ind boforsikring en, og som med bring es eller send es som rej seg od s Hv ilke skad er er d æ kket F orsikring en d æ kker som ind boforsikring en samt skad e v ed forv eksling og beskad ig else u nd er forsend else b o r t s e t f r a b eskadigelse, som sky ldes mangelf u ld emb allage, u d- f ly den af medb ragt e v æsker samt almindelig og f oru d- seelig ramp onering af ku f f ert er eller anden emb allage, u dgif t er og t ab som f ø lge af rej segodset s f orsinkede f remkomst. D e beg ræ nsning er, d er g æ ld er for ind boforsikring en, g æ l- d er og så for rej seg od sforsikring en. Ved forv eksling skal anmeld else h u rtig st mu lig t ind g iv es til d en næ rmeste mynd ig h ed ( f.eks. h oteld irektion, skibs- eller tog fø rer, flyselskab eller lej rc h ef). Ved skad ens anmeld else til Alm. B rand skal d oku mentation for anmeld else til anfø rte mynd ig h ed v ed læ g g es Hv orled es b eregnes erstatningen S kad e opg ø res efter samme reg ler, som er g æ ind boforsikring en. ld end e for D en samled e erstatning kan d og ikke ov erstig e 1 0 % af d en i polic en anfø rte forsikring ssu m for ind bo.

10 G A fsnit 4. G las- og ku mmeforsikring ( D et fremg år af polic en, om d enne risiko er med forsikret.) S i d e Hv ilke genstand e er omfattet las, d er er byg ning sbestand d ele, samt w c -ku mmer, bid ets, h ånd v aske og bad ekar Hv ilke skad er er d æ kket F orsikring en d æ kker i h elårsbolig en bru d på d e forsikred e g enstand e, efter d isse er ind sat, ind rammet eller på and en måd e end elig t er anbrag t i h el stand på d eres plad s som byg ning sbestand d ele, og så læ ng e d e forbliv er d er, b o r t s e t f r a ridsning eller af skrab ning eller anden b eskadigelse, der ikke er b ru d, og som ikke h ar gj ort inst allat ionerne u anv endelige, skade sket v ed rep arat ion eller omb y gning af den sikredes h elå rsb olig, skade sket, mens der f oret ages rep arat ion af det f orsikrede, det s t ilb eh ø r, det s rammer, indf at ning eller mu r- v ærket deromkring, skade, som er dækket u nder ej endomsf orsikringen, skade p å glas og ku mmer i erh v erv slokaler, skade p å glas eller erst at ningsmat erialer h erf or i driv h u - se. P u nkt ering af eller u t æt h eder i sammensæt ningen af t ermoru der b et ragt es ikke som b ru d og erst at t es derf or ikke Hv orled es b eregnes erstatningen S kad e erstattes enten v ed, at d er ind sæ ttes tilsv arend e g las eller monteres tilsv arend e ku mmer m.v., eller v ed, at d et lid te tab u d lig nes kontant.

11 A fsnit 5. A nsv arsforsikring S i d e Hv ornå r er man ansv arlig E fter d ansk ret er man j u rid isk ansv arlig, når man v ed fej l eller forsø mmelse er skyld i d en skete skad e. D enne h ov ed reg el - skyld reg len - står ikke skrev et i nog en lov, men er opstået efter årh u nd red ers retspraksis. E r skad ev old eren u d en skyld i skad en, kald es skad en h æ nd elig, og for h æ nd elig skad e er man ikke ansv arlig. D erfor må skad elid te i en såd an situ ation selv bæ re tabet. Ansv arsforsikring ens formål er at betale for D em, h v is D e h ar påd rag et D em et erstatning sansv ar, og at frih old e D em, h v is d er rej ses et u berettig et erstatning skrav mod D em. Alm. B rand træ ffer i ø v rig t bestemmelse om sag ens beh and ling ov er for skad elid te. D eres anerkend else af erstatning sansv ar forplig ter ku n D em selv - ikke Alm. B rand. D e kan d erfor - v ed at anerkend e et erstatning sansv ar - risikere selv at måtte betale en erstatning, som ikke er d æ kket af forsikring en Forsikringssu m F orsikring en d æ ind til kker for h v er forsikring sbeg iv enh ed med kr. for personskad e og kr. for skad e på ting ( h eru nd er d yr). U d ov er erstatning til d en skad elid te d æ kkes omkostning er i forbind else med erstatning ssag en samt ev entu elle renter af erstatning sbelø bet, selv om forsikring ssu mmen d erv ed ov erskrid es Hv ilket ansv ar d æ kkes F orsikring en d æ kker d et erstatning sansv ar, d e sikred e som priv atpersoner påd rag er sig i forsikring stid en for skad e på personer eller ting ( h eru nd er d yr). Forsikringen dækker ikke u nder arb ej de f or andre eller u nder u dø v else af erh v erv sv irksomh ed. S elv om j u rid isk ansv ar ikke forelig g er, d æ allig ev el: kker forsikring en G æ s t e b u d s s k a d e r F orsikring en d æ kker for g æ stebu d sskad e, d v s. ting - skad e, d er v ed fej l eller forsø mmelse ( u ag tsomh ed ) forv old es af d e sikred e u nd er priv at samv æ r. F or såd an skad e g æ ld er en selv risiko på 1 0 % af skad ens belø b, d og mind st kr B ø r n s a n s v a r F orsikring en d æ kker for personskad e forv old t af bø rn, d og ku n når d et mang lend e j u rid iske ansv ar alene skyld es barnets ald er eller mang lend e u d v ikling S æ rlige regler A f t a l e r Undt aget er ansv ar, der u delu kkende st ø t t es p å af t aler A n t e n n e r F orsikring en d æ kker ansv ar for antenner, tekniske installationer og lig nend e, h eru nd er ansv ar ov er for h u s- ej eren B å d e Ansv ar for båd e er ku n d æ kket for personskad e forv old t v ed sej lad s med båd e u d en motor, eller med båd e h v is motorkraft ikke er ov er 2 5 h k, samt personskad e forv old t med d isse båd e på land ting sskad e forv old t v ed sej lad s med robåd e, kanoer, kaj akker samt and re båd e u nd er 3 m læ ng d e, når ev entu el motorkraft ikke ov erstig er 3 h k, samt ting sskad e forv old t med d isse båd e på land B e r u s e l s e, n a r k o t i k a Undt aget er ansv ar f or skade, der u anset skadev olderens sindst ilst and er f orv oldt u nder selv f orsky ldt b eru - selse eller p å v irkning af narkot ika. F o r s æ t d æ h v v u 1 g h h Ansv ar for forsæ tlig skad e er ku n kket, is skad e- old eren er nd er 4 år eller på ru nd af sin sind stilstand ar mang let ev nen til at and le fornu ftsmæ ssig t F o r u r e n i n g, o l i e m.v. Forsikringen dækker ikke ansv ar f or f oru rening af lu f t, j ordb u nd eller v and samt derv ed f orv oldt skade p å t ing ( h eru nder dy r). D og d æ kkes såd ant ansv ar, h v is skad en er opstået v ed et enkeltståend e u h eld, og ikke er en fø lg e af, at sikred e h ar tilsid esat d e til enh v er tid g æ ld end e offentlig e forskrifter F l y v n i n g Undt aget er ansv ar f or skade f orv oldt v ed b eny t t else af regist reringsp ligt ige lu f t f art ø j er F r i t i d s h u s Ansv ar som ej er eller bru g er af fritid sh u s og -g ru nd er d æ kket H e s t e Ansv ar for h este til priv at bru g er d æ kket H u n d e Undt aget er ansv ar f or skade f orv oldt af h u nde H u s - o g g r u n d Ansv ar for skad e forv old t som ej er eller bru g er af priv at g ru nd samt af en- eller to-familieh u s er d æ kket, h v is h u set i ov erv ej end e g rad anv end es til beboelse, og sikred e bor i h u set.

12 A fsnit 5. A nsv arsforsikring S i d e 12 J a g t u j d æ h v v v æ d æ u j Ansv ar for skad e forv old t nd er ag t kkes ku n, is ansv aret ikke er eller ille re kket nd er ag tforsikring en L å n, l e j e m.v. F orsikring en d æ kker ikke ansv ar for skad e på ting ( h eru nd er d yr) som ej es af de sikrede, som sikrede h ar t il b ru g, lå n, lej e eller op b ev aring, som sikrede h ar t il b ef ordring, b earb ej delse, b e- h andling eller h ar sat sig i b esiddelse af. Ansv ar for skad e på ind bo, som sikred e h ar til lån eller lej e er d og d æ kket i ind til 1 måned fra ov ertag elsen mod en selv risiko på 1 0 % af skad ens belø b, d og mind st kr M o t o r d r e v n e h a v e r e d s k a b e r Ansv ar for motord rev ne h av ered skaber u nd er 5 h k er d æ kket, når lov plig tig ansv arsforsikring ikke er eller sku lle v æ re teg net. v g d d h d æ Ansv ar efter fæ rd selslov en ed bru af isse motorrev ne av ered skaber kkes med fæ rd selslov ens su mmer M o t o r d r e v e t l e g e t ø j Ansv ar for motord rev et leg etø j u nd er 1 h k er d æ kket M o t o r k ø r e t ø j Undt aget er ansv ar f or skade f orv oldt v ed b eny t t else af mot ordrev ne kø ret ø j er

13 A fsnit 6. R et sh j æ lp sforsikring S i d e 13 F orsikring sbeting elser for retsh j æ lpsforsikring kan rekv i- reres h os Alm. B rand. S om almind elig v ej led ning kan oplyses: kke u d g ifter til sag somkost- F orsikring ens formål er at d æ ning er v ed priv ate retstv ister. Forsikringen dækker b l.a. ikke t v ist er i f orb indelse med sikredes selv st ændige v irksomh ed eller ansæt t elsesf orh old. Forsikringen dækker h eller ikke t v ist er med my ndigh ederne i skat t e- og af gif t ssp ø rgsmå l, inkassosager mod sikrede og t v ist er i f orb indelse med dø dsb ob eh andling og arv med mere. D æ kning en er beting et af, at sikred e h ar sø g t bistand h os en ad v okat, d er h ar påtag et sig sag en. Ad v okaten skal ind g iv e skriftlig anmeld else til Alm. B rand, så snart d enne h ar påtag et sig sag en, og ind en yd erlig ere skrid t tag es. S ikred e skal sø g e om fri proc es, h v is d e ø konomiske beting elser h erfor er til sted e. F år sikred e afslag på fri proc es, d æ kker forsikring en ku n, h v is sæ rlig e forh old er til sted e. S elskabets erstatning splig t er for en forsikring sbeg iv enh ed beg ræ nset til kr. ( inkl. moms). S elv risiko u d g ø r d e fø rste 1 0 % af d e samled e omkostning er, d og mind st kr.

14 a O Familieforsikring D æ k ningssk em S i d e 14 D æ kke t I kke d æ kke t Forsikringen d æ kker d en d irekte skad e på d et forsikred e v ed A Brand m. v. - S kad e v ed ild sv åd e ( brand ). - S kad e v ed lynned slag, når lynet er slået ned d irekte i d et forsikred e. - S kad e v ed eksplosion. - S kad e v ed plu d selig tilsod ning fra forskriftsmæ ssig t ind - rettet anlæ g til ru mopv armning. - S kad e v ed ned styrtning af lu ftfartø j eller d ele d erfra. - T ab v ed bortkomst af forsikred e g enstand e u nd er brand mv. Forsikringen d æ kker ikke - S kade alene v ed sv idning eller smelt ning ( f.eks. glø der f ra t ob aksry gning, p ej s og st j ernekast er), der ikke er en f ø lge af ildsv å de. - S kade v ed ov ersp ænding ( h eru nder indu kt ion) f orå rsaget af ly nnedslag eller ly nu dladning u den f or det f orsikrede. - S kade v ed nedst y rt ning af lu f t f art ø j eller dele derf ra som f ø lge af medf ø rt e sp rængst of f er. - S kade p å genst ande, der f orsæt ligt u dsæt t es f or ild eller v arme. Forsikred e genstand e 1. Almind elig t priv at ind bo, personlig e ej end ele, barnev og - ne og h av ered skaber. K ø restole ( h eru nd er motord rev ne kø restole, d er er konstru eret til en h astig h ed af h ø j st 1 5 km i timen) betrag - tes i d enne sammenh æ ng som almind elig t priv at ind bo. 2. S æ rlig t priv at ind bo: Antikv iteter, malerier, ku nstv æ rker, æ g te tæ pper, u re, kameraer og proj ektorer med tilbeh ø r, kikkerter, mu sikinstru menter, forstæ rkere, h ø j ttaleranlæ g, bånd - og plad espillere, h eru nd er bånd, kassetter og plad er, rad io-, v id eo- og T v -apparater med tilbeh ø r, c ompu tere og and et E d b-u d styr med tilbeh ø r, pelsv æ rk, skind, v åben og spiritu s. 3 S æ G u æ d h ø j 1 0 %. rlig t priv at ind bo: ld, sø lv, platin, perler, elstene og smykker - st af forsikring ssu mmen. g så brand eller forku lning af v asketø j i fu ld au tomatiske v askemaskiner og tø rretu mblere, når årsag en er tilfæ ld ig t teknisk eller mekanisk sv ig t. I kke skade alene v ed eksp losion i mot ors c y linder. P v æ u g h ø j 2 % 4. eng e, rd ipapirer, bru te frimæ rker og feriemæ rker - st af forsikring ssu mmen. 5. M ø nt- og frimæ rkesamling er - h ø j st 5% af forsikring ssu mmen. 6. C ykler, h v is stelnu mmer kan oplyses. S e i ø v rig t sæ rlig e reg ler for erstatning sbereg ning en i pkt K nallerter eller d ele h ertil. I kke skade alene v ed eksp losion i mot ors c y linder. 8. R obåd e, kanoer og kaj akker samt tilbeh ø r h ertil ( påh æ ng smotor d og h ø j st 3 h k). 9. Væ rktø j, rekv isitter og instru menter, som sikred e ej er, og som lø nmod tag er benytter i sit erh v erv - h ø j st 5% af forsikring ssu mmen Almind elig e h u sd yr, d er ikke benyttes erh v erv smæ ssig t - h ø j st 2 % af forsikring ssu mmen B yg ning sd ele, som sikred e som lej er h ar v ed lig eh old elsesplig ten for, h v is ej end omsforsikring en ikke d æ kker.

15 a Familieforsikring K ortslu tning D æ k ningssk em B Ved kortslu tning forstås i d enne sammenh æ ng en u tilsig tet forbind else mellem el-fø rend e d ele eller mellem el-fø rend e d el og j ord ( stel), d er u d lø ser en strø m, som er v æ sentlig stø rre end d en normale d riftsstrø m. Ind b ru d sty v eri C S i d e 15 D æ kke t I kke d æ kke t T yv eri v ed ind bru d i forsv arlig t aflåst byg ning eller lokale, h eru nd er lofts- og kæ ld erru m, u d h u se og g arag er samt h otelboks. - S kade p å genst ande, der er mere end 6 å r gamle. - S kade, som omf at t es af garant i. - S kade, som omf at t es af serv ic e- eller v edligeh oldelsesab onnement. - S kade, som f ø lge af f ej lkonst ru kt ion, f ej lmont ering, ov erb elast ning eller mekanisk ø delæggelse. - S kade som f ø lge af alder, b ru g, t æring eller mangelf u ld v edligeh oldelse. - S kade, der ikke ov erst iger kr. S e i ø v rig t sæ rlig e reg ler for erstatning sbereg ning en i pu nkt T y v eri f ra b olig, der h ar v æret u b eb oet i ov er 6 må neder. S om ind bru d styv eri d æ kkes ikke: - T y v eri f ra h ot elv ærelse, h ot elb oks, kah y t eller t ogku p é, nå r v oldeligt op b ru d ikke kan konst at eres. - T y v eri f ra ly st f art ø j. K u n h u sh old ning smaskiner og h obbyv æ h ertil. rktø j samt tilbeh ø r H ø j st 5% af forsikring ssu mmen i 1. lofts- og kæ ld erru m i etag ebyg g eri. 2. u d h u se og g arag er. K u n rad io-, v id eo- og T v -apparater, bånd - og plad espillere, c ompu tere og and et E d b-u d styr samt tilbeh ø r h ertil. I kke i 1. lof t s- og kælderru m i et ageb y ggeri. 2. u dh u se og garager. I kke i 1. lof t s- og kælderru m i et ageb y ggeri. 2. u dh u se og garager. 3. b olig, der er u b eb oet i mere end 2 må neder. D og ikke f ra arb ej dssku re.

16 a Familieforsikring D æ k ningssk em Forsikringen d æ kker d en d irekte skad e på d et forsikred e v ed S i d e 16 D æ kke t I kke d æ D S impelt ty v eri T yv eri u d enfor byg ning eller fra u aflåst byg ning eller lokale. kke t Forsikringen d æ kker ikke - G lemt e, t ab t e eller f orlagt e genst ande. - T y v eri b egå et af de sikrede, medh j ælp, logerende eller dermed ligest illede. - T y v eri f ra b oligen, nå r den er u b eb oet, u dlå nt eller u dlej et. - Under op magasinering. - T y v eri, nå r sikrede h ar u dv ist grov u agt somh ed. Forsikred e genstand e 1. Almind elig t priv at ind bo, personlig e ej end ele, barnev og - ne og h av ered skaber. K ø restole ( h eru nd er motord rev ne kø restole, d er er konstru eret til en h astig h ed af h ø j st 1 5 km i timen) betrag - tes i d enne sammenh æ ng som almind elig t priv at ind bo. 2. S æ rlig t priv at ind bo: Antikv iteter, malerier, ku nstv æ rker, æ g te tæ pper, u re, kameraer og proj ektorer med tilbeh ø r, kikkerter, mu sikinstru menter, forstæ rkere, h ø j ttaleranlæ g, bånd - og plad espillere, h eru nd er bånd, kassetter og plad er, rad io-, v id eo- og T v -apparater med tilbeh ø r, c ompu tere og and et E d b-u d styr med tilbeh ø r, pelsv æ rk, skind, v åben og spiritu s. 3 S æ G u æ d h ø j 1 0 %. rlig t priv at ind bo: ld, sø lv, platin, perler, elstene og smykker - st af forsikring ssu mmen. P v æ u g h ø j 2 % 4. eng e, rd ipapirer, bru te frimæ rker og feriemæ rker - st af forsikring ssu mmen. 5. M ø nt- og frimæ rkesamling er - h ø j st 5% af forsikring ssu mmen. 6. C ykler, h v is stelnu mmer kan oplyses. S e i ø v rig t sæ rlig e reg ler for erstatning sbereg ning en i pkt K nallerter eller d ele h ertil. 8. R obåd e, kanoer og kaj akker samt tilbeh ø r h ertil ( påh æ ng smotor d og h ø j st 3 h k). 9. Væ rktø j, rekv isitter og instru menter, som sikred e ej er, og som lø nmod tag er benytter i sit erh v erv - h ø j st 5% af forsikring ssu mmen Almind elig e h u sd yr, d er ikke benyttes erh v erv smæ ssig t - h ø j st 2 % af forsikring ssu mmen B yg ning sd ele, som sikred e som lej er h ar v ed lig eh old elsesplig ten for, h v is ej end omsforsikring en ikke d æ kker. H ø j st 2 % af forsikring ssu mmen i 1. lofts- og kæ ld erru m i etag ebyg g eri. 2. u d h u se og g arag er. H ø j st 1 0 % af forsikring ssu mmen, d og ing en d æ kning i 1. lof t s- og kælderru m i et ageb y ggeri. 2. u dh u se og garager. C ykler skal v æ re forsv arlig t aflåst. I kke å rer, sej l, mast, p å h ængsmot or eller andet u dst y r.

17 a Familieforsikring D æ k ningssk em D S impelt ty v eri T yv eri fra biler, priv ate sø - og lu ftfartø j er samt beboed e c amping v og ne og telte. R an og rø v eri E S i d e 17 D æ kke t I kke d æ T yv eri sket åbenlyst og bemæ rket af sikred e eller and re i g erning sø j eblikket ( f.eks. tasketyv eri), og h v or d er ø j eblikkelig t g ø res anskrig ( ran). T yv eri v ed anv end else af v old eller tru ssel om ø j eblikkelig anv end else af v old ( rø v eri). kke t - G lemt e, t ab t e eller f orlagt e genst ande. - T y v eri b egå et af de sikrede, medh j ælp, logerende eller dermed ligest illede. - T y v eri f ra u af lå sede og u af lu kkede b iler, c amp ingv ogne, t elt e, p riv at e sø - og lu f t f art ø j er. - T y v eri, h v or v oldeligt op b ru d ikke kan konst at eres. D og d æ kkes u d v end ig bag ag e på biler. - T y v eri, nå r sikrede h ar u dv ist grov u agt somh ed. H ø j st 2 % af forsikring ssu mmen for u d v end ig bag ag e på biler. H ø j st 5% af forsikring ssu mmen og ku n g enstand e, d er h ar v æ ret anbrag t i et fra et au tomobils kabine ad skilt og aflåst bag ag eru m, h v or ind h old et ikke er synlig t u d efra. C ykler skal v æ re forsv arlig t aflåst. I kke å rer, sej l, mast, p å h ængsmot or eller andet u dst y r.

18 a Familieforsikring D æ k ningssk em Forsikringen d æ kker d en d irekte skad e på d et forsikred e v ed S i d e 18 D æ kke t I kke d æ kke t F Hæ rv æ rk S kad e forv old t med forsæ t og i ond sind et h ensig t. Forsikringen d æ kker ikke - S kade p å genst ande, der b ef inder sig u dendø rs andre st eder end v ed sikredes h elå rsb olig. - S kade p å de f orsikrede genst ande f orv oldt af en sikret p erson eller af p ersoner med lov lig adgang t il sikredes p riv at e områ de. Forsikred e genstand e 1. Almind elig t priv at ind bo, personlig e ej end ele, barnev og - ne og h av ered skaber. K ø restole ( h eru nd er motord rev ne kø restole, d er er konstru eret til en h astig h ed af h ø j st 1 5 km i timen) betrag - tes i d enne sammenh æ ng som almind elig t priv at ind bo. 2. S æ rlig t priv at ind bo: Antikv iteter, malerier, ku nstv æ rker, æ g te tæ pper, u re, kameraer og proj ektorer med tilbeh ø r, kikkerter, mu sikinstru menter, forstæ rkere, h ø j ttaleranlæ g, bånd - og plad espillere, h eru nd er bånd, kassetter og plad er, rad io-, v id eo- og T v -apparater med tilbeh ø r, c ompu tere og and et E d b-u d styr med tilbeh ø r, pelsv æ rk, skind, v åben og spiritu s. 3 S æ G u æ d h ø j 1 0 %. rlig t priv at ind bo: ld, sø lv, platin, perler, elstene og smykker - st af forsikring ssu mmen. P v æ u g h ø j 2 % 4. eng e, rd ipapirer, bru te frimæ rker og feriemæ rker - st af forsikring ssu mmen. 5. M ø nt- og frimæ rkesamling er - h ø j st 5% af forsikring ssu mmen. 6. C ykler, h v is stelnu mmer kan oplyses. S e i ø v rig t sæ rlig e reg ler for erstatning sbereg ning en i pkt K nallerter eller d ele h ertil. 8. R obåd e, kanoer og kaj akker samt tilbeh ø r h ertil ( påh æ ng smotor d og h ø j st 3 h k). 9. Væ rktø j, rekv isitter og instru menter, som sikred e ej er, og som lø nmod tag er benytter i sit erh v erv - h ø j st 5% af forsikring ssu mmen Almind elig e h u sd yr, d er ikke benyttes erh v erv smæ ssig t - h ø j st 2 % af forsikring ssu mmen B yg ning sd ele, som sikred e som lej er h ar v ed lig eh old elsesplig ten for, h v is ej end omsforsikring en ikke d æ kker. H ø j st 5% af forsikring ssu mmen i 1. lofts- og kæ ld erru m i etag ebyg g eri. 2. u d h u se og g arag er. 3. u d en for byg ning. I kke i 1. lof t s- og kælderru m i et ageb y ggeri. 2. u dh u se og garager. 3. u den f or b y gning. K u n båd e i byg ning. K u n i forbind else med tyv eri fra aflåst byg ning eller lokale, men ikke f ra arb ej dssku re.

19 a Familieforsikring D æ k ningssk em S i d e 19 D æ kke t I kke d æ kke t h U d v æ G H Fæ rd selsu eld og ov erfald strø mning af sker Vand, olie, kø lerv æ ske eller lig nend e, d er plu d selig t strø mmer u d ( alt så ikke u dsiv ning eller dry p ) fra installationer, akv arier eller fra and re beh old ere med et ru mind h old på 2 0 liter eller d erov er. N edlø b srø r og t agrender b et ragt es ikke som inst allat ioner. - S kade p å f ly t t egods. - S kade p å genst ande, der er ov ergiv et t il t ransp ort mod b et aling. - Færdselsu h eld, h v or t raf ikmiddel ikke er indb landet. - S kade p å mot oriserede h av eredskab er. - S kade som f ø lge af f rost sp rængning i lokaler, som sikrede disp onerer ov er, med mind re årsag en er tilfæ ld ig t sv ig tend e v armeforsyning. - S kade op st å et u nder p å f y ldning af oliet anke eller andre b eh oldere. - S kade som f ø lge af op st igning af gru nd- eller kloakv and, med mind re skad en skyld es v old somt sky- eller tø bru d. - S kade som f ø lge af b y gge- og rep arat ionsarb ej der.

20 a O Familieforsikring D æ k ningssk em Forsikringen d æ kker d en d irekte skad e på d et forsikred e v ed S i d e 20 D æ kke t I kke d æ kke t I S tormskad e samt ov ersv ø mmelse v ersv ø mmelse som fø lg e af v old somt sky- og tø bru d, når v and et ikke kan få normalt aflø b. Forsikringen d æ kker ikke - S kade p å genst ande u den f or b y gning. - S kade som f ø lge af ov ersv ø mmelse f ra h av, f j ord, sø eller v andlø b. - S kade som f ø lge af nedb ø r, som t rænger gennem u t æt - h eder og å b ninger, der ikke er en u middelb ar f ø lge af p lu dselig skade p å b y gningen. - S t ormskade, der ikke er en u middelb ar f ø lge af p lu dselig skade p å b y gningen. Forsikred e genstand e 1. Almind elig t priv at ind bo, personlig e ej end ele, barnev og - ne og h av ered skaber. K ø restole ( h eru nd er motord rev ne kø restole, d er er konstru eret til en h astig h ed af h ø j st 1 5 km i timen) betrag - tes i d enne sammenh æ ng som almind elig t priv at ind bo. 2. S æ rlig t priv at ind bo: Antikv iteter, malerier, ku nstv æ rker, æ g te tæ pper, u re, kameraer og proj ektorer med tilbeh ø r, kikkerter, mu sikinstru menter, forstæ rkere, h ø j ttaleranlæ g, bånd - og plad espillere, h eru nd er bånd, kassetter og plad er, rad io-, v id eo- og T v -apparater med tilbeh ø r, c ompu tere og and et E d b-u d styr med tilbeh ø r, pelsv æ rk, skind, v åben og spiritu s. 3 S æ G u æ d h ø j 1 0 %. rlig t priv at ind bo: ld, sø lv, platin, perler, elstene og smykker - st af forsikring ssu mmen. P v æ u g h ø j 2 % 4. eng e, rd ipapirer, bru te frimæ rker og feriemæ rker - st af forsikring ssu mmen. 5. M ø nt- og frimæ rkesamling er - h ø j st 5% af forsikring ssu mmen. 6. C ykler, h v is stelnu mmer kan oplyses. S e i ø v rig t sæ rlig e reg ler for erstatning sbereg ning en i pkt K nallerter eller d ele h ertil. 8. R obåd e, kanoer og kaj akker samt tilbeh ø r h ertil ( påh æ ng smotor d og h ø j st 3 h k). 9. Væ rktø j, rekv isitter og instru menter, som sikred e ej er, og som lø nmod tag er benytter i sit erh v erv - h ø j st 5% af forsikring ssu mmen Almind elig e h u sd yr, d er ikke benyttes erh v erv smæ ssig t - h ø j st 2 % af forsikring ssu mmen B yg ning sd ele, som sikred e som lej er h ar v ed lig eh old elsesplig ten for, h v is ej end omsforsikring en ikke d æ kker.

Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring N r 5 0 4 6 I nd h ol d sfortegnel se S id e 2 1 F æ l l esb estem m el ser 1 H vem er d æ kket? 3 2 V ed skad e 3 3 And en forsikring 3 4 O pkræ vning

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 192 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 192 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 192 Offentligt Mikael Kjeldga a rd Truelse n Duedale n 44 5240 Odense NØ 2014-173582 D a t o : 1 9-02 - 2 01 5 T i ls y n e t Henvendelse vedrørende Odense Kommunes

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

Aktieavancebeskatningsloven 19. december 2005 V E D T A G N E L O V E A k t i ea v a n c eb es k a t n i n g s l o v en L 7 8 v ed t a g et a f F T d en 1 6. d ec em b er 2 0 0 5 F olket inget har nu v

Læs mere

Betingelser Husforsikring Husforsikring N y v æ rd iforsikring for 1 og 2 fa m il ie h us N r 5 3 0 1 I nd h ol d sfort e gne l se S i d e 2 1 Fæ l l es est em m el ser 1 S ikrede 3 2 R isiko f o randring

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsf o rsi kri ng N r 5 1 5 3 5153 S æ l g e r a n s v a r S id e 2 I nd h o ld sf o rt egnelse S id e 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 H vem er dæ k k et 4 2

Læs mere

Kenneth Gøtterup kennet hg@ d r a goe r. dk. Henvendels e vedrørende Dragør Kommune

Kenneth Gøtterup kennet hg@ d r a goe r. dk. Henvendels e vedrørende Dragør Kommune Kenneth Gøtterup kennet hg@ d r a goe r. dk 2014-197755 D a t o : 0 4-0 3-2 01 5 T i ls y n e t Henvendels e vedrørende Dragør Kommune Du har den 1. nov ember 201 3 rettet henv endelse til Statsforv altningen,

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Alm. Brand A/S Å rs rap p o rt 2 0 0 6 - I nv e s t o re r Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand F o rs i k ri ng Alm. Brand L i v o g P e ns i o n K j ø b e nh av ns k e R e Alm.

Læs mere

Alm. Brand A/S Å rs rap p o rt 2 0 0 5 - I nv e s t o re r Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand F o rs i k ri ng Alm. Brand L i v o g P e ns i o n K j ø b e nh av ns k e R e Alm.

Læs mere

Skagen kommunale skolevæsen

Skagen kommunale skolevæsen Skagen kommunale skolevæsen Beretning for året 1970-71 KJPFpn Beretning om Skagen kommunale skolevasen for 1970-71 v ed stadsskoleinspektør Svend Biskjær Sk ole væ senets t ilsyn, ledelse og råd Skolekom

Læs mere

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet BILAG 8 PRØVER 1 Afpr øvnin g a f sy st e m e t Afpr øv ning af sy st em et sk er v ed en ov er t agelsespr øv e og en dr ift spr øv e i ov er - ensst em m else m ed k ont r ak t ens punk t 12 og det t

Læs mere

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystturismen Information om rapportens -7.300 datagrundlag km. potentiale Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystovernatninger i Danmark Kystturisterne i Danmark vælger primært feriehuset og camping

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 9. maj 2001 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Onsdag den 9. maj kl. 18.30 i mødelokale 3 Mødedeltagere: Grethe Olsen, D ann Eland, K urt Jensen, K

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 21-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 A og B har den 20. november 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g?

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g? 1. SØ N D AG I AD V E N T HVAD SKER DER? Matt. 21,1-9 Lad os bede! K æ re H er re K r istu s! T ak fordi D u i dag h ar bev æ g et D ig in d iblan dt os. V i ber om at v i m å op dag e, at D u er k om

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget 22. september 2005 Side 1 af 7 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT Plan og Miljøudvalget torsdag den 22. september 2005 kl. 14.00 i mødelokale udvalgsværelset Mødedeltagere: F inn V

Læs mere

Betingelser Ulykkesforsikring Ulykkesforsikring N r 6 0 0 0 I nd h old sfort egnelse S i d e 3 1 F æ llesb est em m elser 1 F orsikrede 4 2 G eograf isk område 4 3 R isikof orandring 4 4 A nmeldelse af

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 Virksomheden har i forbindelse med download af dette dokument erklæret, at alle dens evaluerede sager indgår i karakterbogen. Byggeriets Evaluerings Center har registreret

Læs mere

Jytte Terkildse n specialk ons ule nt

Jytte Terkildse n specialk ons ule nt X 16-06- 20 11 T I L S Y N E T Henvendels e vedrørende anmodning om stillingtagen til skolelukn ing er i T histed by Du har den 8. september 201 0 rettet henv end e ls e til statsforv a lt ninge n som

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

Københav ns Kommune Borger re pr æs e nt at ione ns Sekretar iat Rådhus et - Rådhus p lads e n 1 1 599 Københav n V

Københav ns Kommune Borger re pr æs e nt at ione ns Sekretar iat Rådhus et - Rådhus p lads e n 1 1 599 Københav n V Københav ns Kommune Borger re pr æs e nt at ione ns Sekretar iat Rådhus et - Rådhus p lads e n 1 1 599 Københav n V 2014-193369 D a t o : 0 9-09 - 2 01 5 T i ls y n e t V edrørende jeres sagsnummer 2014-0

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

Randers Kommune Laksetorv e t 1 8900 Rande rs C. Henvendelse vedrørende behandlingen af sag om ny skolestruktu r i Randers Kommune

Randers Kommune Laksetorv e t 1 8900 Rande rs C. Henvendelse vedrørende behandlingen af sag om ny skolestruktu r i Randers Kommune Randers Kommune Laksetorv e t 1 8900 Rande rs C 2014-196455 D a t o : 0 8-05 - 2 01 5 Henvendelse vedrørende behandlingen af sag om ny skolestruktu r i Randers Kommune Stats forv altningen, s om i medfø

Læs mere

Betingelser Rejseforsikring Rejseforsikring N r 5 0 4 1 I nd h ol d sfort egnel se S id e 2 1 F æ l l esb est em m el ser 11 Hvem er dækket? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Rejseperiode 3 14 Ved skade

Læs mere

APV - skolepraktikelever maj/juni 2015 (d.26/5)

APV - skolepraktikelever maj/juni 2015 (d.26/5) APV - skolepraktikelever maj/juni 2015 (d.26/5) Publiceret af Hanne Bonne Brusgaard 01 september 2015 klokken 16:09 Powered by Enaly zer Side 1 Svar status Ikke sv aret Af v ist Uf uldstændig Gennemf ørt

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Be t i n g e l s e r p l u s LIV Nr 5273 I n d h o l d s o rt e gn e l se D et rem gå r a dæ k nings ov ers igten, h v ad ors ik ringen om atter Side 2 N r 5 2 7 3 / 0 7 2 0 0 5 A s n i t 1 F æ l l e s

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Anm eldelsesblanket fo r tillid s re p ræ s e n ta n te r

Anm eldelsesblanket fo r tillid s re p ræ s e n ta n te r Anm eldelsesblanket fo r tillid s re p ræ s e n ta n te r P e rs o n lig e o p ly s n in g e r T illid s re p ræ s e n ta n t M edlem sorganisation CPR- nr. eller m edlem s num m er Fulde navn Gade/vej

Læs mere

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen Chelovek s kino-apparatom (1929, M anden m ed kam eraet, instr. Dziga Vertov). Visuelle rytmer 1920 ernes storbysymfonier A f Lasse Kyed Rasmussen A l l e r e d e f r a f ø d s le n i n t e r e s s e r

Læs mere

TRÆFFEREN. 1. maj. Fyraftensmøde. Arbejdsmiljø i kroner og ører. Generalforsamling i 3F Esbjerg

TRÆFFEREN. 1. maj. Fyraftensmøde. Arbejdsmiljø i kroner og ører. Generalforsamling i 3F Esbjerg Nr. 01 2016 TRÆFFEREN 1. maj Fyraftensmøde Arbejdsmiljø i kroner og ører Generalforsamling i 3F Esbjerg Overenskomst lyttemøde med gruppeformand Industrigruppen Mads Andersen 03 05 06 11 12 3F til Vestkystløbet

Læs mere

Vedrørende din henvendelse om afslag på aktindsigt i t e- lekontrakter Lemvig Kommune

Vedrørende din henvendelse om afslag på aktindsigt i t e- lekontrakter Lemvig Kommune 19-12- 2011 T I L S Y N E T Vedrørende din henvendelse om afslag på aktindsigt i t e- lekontrakter Lemvig Kommune Statsforvaltningen Midtjylland modtog den 8. august 2011 via Statsforvaltningen Nordjylland,

Læs mere

Forord... 2. Indledning... 4. Undersøgelsens design og metode... 4. Danske virksomheders arbejde med APV... 5

Forord... 2. Indledning... 4. Undersøgelsens design og metode... 4. Danske virksomheders arbejde med APV... 5 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 4 Undersøgelsens design og metode... 4 Danske virksomheders arbejde med APV... 5 Danske virksomheders ressourceforbrug ved APV... 8 Danske virksomhedernes

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Register. I. Forholdet til kunderne

Register. I. Forholdet til kunderne Register I. Forholdet til kunderne B efo rd rin g a f d a g b la d e, re g le m e n t V, a fs n it 3.1.5... 225 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t.... 113, 143, 195 B re v p o s tta k s t, re tte

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

OVER KIRKEBØGER BIND LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER

OVER KIRKEBØGER BIND LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER R E G IS TR A TU R OVER KIRKEBØGER BIND 11 S O G N E -N U M R E N E 6 2 7-6 5 8 LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER K O R R E K T U R -U D S K R IF T L A N D S A R K IV E T

Læs mere

K ØB E NHA VNS UNIVE R S IT E T. V idendeling og netvæ rk for AC vejledere på K U Udbuds katalog 2014/2015

K ØB E NHA VNS UNIVE R S IT E T. V idendeling og netvæ rk for AC vejledere på K U Udbuds katalog 2014/2015 K ØBENHA V NS UNIV ERSITET V idendeling og netvæ rk for AC vejledere på K U Udbuds katalog 2014/2015 K ØB E NHA VNS UNIVE R S IT E T NØ R R E G AD E 10 1165 K B H. K F akultet Vejledning s enhed K ontaktpers

Læs mere

INFORMATIONSMØ DE VEDR. MULIGHED FOR KYSTSIKRING/SANDFODRING PÅ STRÆ KNINGEN NORD FOR NØ RLEV TIL SYD FOR LØ NSTRUP

INFORMATIONSMØ DE VEDR. MULIGHED FOR KYSTSIKRING/SANDFODRING PÅ STRÆ KNINGEN NORD FOR NØ RLEV TIL SYD FOR LØ NSTRUP VELKOMMEN INFORMATIONSMØ DE VEDR. MULIGHED FOR KYSTSIKRING/SANDFODRING PÅ STRÆ KNINGEN NORD FOR NØ RLEV TIL SYD FOR LØ NSTRUP DAGSORDEN 1. Velkomst og kort introduktion til mø det ved medlemmer af arbejdsgruppen,

Læs mere

Bornholms Regionskommune Børne- og Fritidssekretariatet Ullasvej 17 3700 Rønne. Kommunens j. nr. 04.08.14K00-0001

Bornholms Regionskommune Børne- og Fritidssekretariatet Ullasvej 17 3700 Rønne. Kommunens j. nr. 04.08.14K00-0001 Bornholms Regionskommune Børne- og Fritidssekretariatet Ullasvej 17 3700 Rønne 2 6. 0 2. 2 0 1 0 Kommunens j. nr. 04.08.14K00-0001 Bornholms Regionskommune anmodede ved brev af 5. maj 2008 statsforvaltningen

Læs mere

SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD

SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD SO RØ BEKLÆDNINGSOPLAG 1ste Kl.s Skrædderi. A lt i Herreekvipering. Uniform er til Sorø Akademi altid bedst og billigst. J. M. POHL's Eftf. Telf.

Læs mere

LO s formand Hans Jensen. Tale ved LO s konference om globalisering. Odense d. 31. jan. 2005

LO s formand Hans Jensen. Tale ved LO s konference om globalisering. Odense d. 31. jan. 2005 LO s formand Hans Jensen Tale ved LO s konference om globalisering Odense d. 31. jan. 2005 --------------------------------------------------------------------- I valgkampe går det alt for ofte sådan,

Læs mere

B R E V D U E N. Kompagniavis for Hjemmeværnskompagni Midtfyn. Oktober kvartal 2015 20. årgang nummer 4

B R E V D U E N. Kompagniavis for Hjemmeværnskompagni Midtfyn. Oktober kvartal 2015 20. årgang nummer 4 B R E V D U E N Kompagniavis for Hjemmeværnskompagni Midtfyn Oktober kvartal 2015 20. årgang nummer 4 I sne står urt og busk i skjul. Dog ikke helt endnu, men det kommer nok ikke l t re så l nge endnu.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i B rø nsh ø j P arc elforening. Mødedato: 2 2.0 2.2 0 0 6, kl. 19.0 0. Mødes ted: P ilegå rden, mø delokale 7. T i l s tedev æ r en de: B eb oerne på fø lgende parc

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2007

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2007 ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2007 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT M INDHOLD Alm. Brand A/ S - 3. k v art al 20 0 7 SELSKABSOPLYSNINGER

Læs mere

Sønderb or g K ommune Rådhus t orv et 1 0 6400 Sønderb org. Kommunens sagsnr. 15/58 2 0. Der er i dag skrevet således til byrådsmedlem Karsten Schøn:

Sønderb or g K ommune Rådhus t orv et 1 0 6400 Sønderb org. Kommunens sagsnr. 15/58 2 0. Der er i dag skrevet således til byrådsmedlem Karsten Schøn: Sønderb or g K ommune Rådhus t orv et 1 0 6400 Sønderb org 2014-195470 D a t o : 0 6-10 - 2 01 5 T i ls y n e t Kommunens sagsnr. 15/58 2 0 S t a t s f o r v a l t n i n g e n Der er i dag skrevet således

Læs mere

Indholdsfortegnelse g g u S k E l e k t r i s k s i k k e r h e d S i k k e r h e d v e d i n s t a l l a t i o n e n S i k k e r h e d v e d r e n g ø r i n g e n S æ b L C D k æ E l l l P l a c e r i

Læs mere

Faglig k a l e n d e r

Faglig k a l e n d e r L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D 16. årgang, nr. 1 Udsendes til Landinspektørforeningens medlemmer, Red.: landinsp. Je n s i Dali Eksp.: Den Danske Landinspektørforening Bredgade

Læs mere

Skagen kommunale skolevæsen

Skagen kommunale skolevæsen Skagen kommunale skolevæsen B E R E T N IN G for 1972-73 v ed s k o le d ire k tø r S v e n d B isk jæ r Sk ole væ senets t ilsyn, ledelse og råd Skolekommissionen fra 1. juni 1970 V a lg t a f b y rå

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en leverandør og en række kommuner

Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en leverandør og en række kommuner Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler Resum é: S tatsf or val tni ngen Hovedstaden udtal er, at en r ække kommuner ikke har tilsidesat reglerne i servicelovens 112 ved ikke på villingen

Læs mere

Nils Jørgen Mulv ad Ellebje r gv e j 25 8240 Risskov. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt fra Københavns Kommune

Nils Jørgen Mulv ad Ellebje r gv e j 25 8240 Risskov. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt fra Københavns Kommune Nils Jørgen Mulv ad Ellebje r gv e j 25 8240 Risskov 2014-209237 D a t o : 0 8-09 - 2 01 5 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt fra Københavns Kommune V ed brev af 29. september 201 4 har du v ia

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: Ribe VVS Service A/S Gyldigt til og med: 16. november 2015 Evalueringsstatus: Afsluttet Bygge Rating for entreprisen (Bygge Rating version 2013) Skala: Tidsfrister

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen Chris Evans i Cellular (2004, Final Call, instr. David R. Ellis). M obiltelefonitis Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier A f Jakob Isak Nielsen f l a d e r n e m e l l e m o f f e n t lig t o g

Læs mere

Udtræ de n a f le je kontra kte r før kontra ktudløb

Udtræ de n a f le je kontra kte r før kontra ktudløb Udtræ de n a f le je kontra kte r før kontra ktudløb Dansk Selskab for Boligret 26. februar 2013 p TATI RÆ SEN ON Dias 2 Dansk Se lska b for Bolig re t Generelt om kontrakter med lang løbetid Problem:

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 6. juni 2000 Side 1 af 6 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Tirsdag den 6. juni 2000 kl. 16.30 i mødelokale nr. 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad Maj 1970 sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør

landinspektøren s meddelelsesblad Maj 1970 sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør landinspektøren s meddelelsesblad sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør adresse Bredgade 45 B, 1260 København K. indhold Overenskomst mellem

Læs mere

Værdier for samarbejdet med pårørende - Sundhed og Omsorg

Værdier for samarbejdet med pårørende - Sundhed og Omsorg Værdier for samarbejdet med pårørende - Sundhed og Omsorg Indledning Et godt socialt netværk kan både give støtte, omsorg og bidrage med praktisk hjælp i hverdagen. Derfor spiller pårørende ofte en betydningsfuld

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen vedr. Netv rksanbringelser:

Rapport fra arbejdsgruppen vedr. Netv rksanbringelser: Rapport fra arbejdsgruppen vedr. Netv rksanbringelser: Udarbejdet af: Peter Br gge Birgitte R. Lydolf Annette B rnholdt Dorte Broberg Lone Munksgaard Sylvia Mortensen Eva Kloster 1 Indledning: P baggrund

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: VIDA BYG A/S Gyldigt til og med: 8. august 2015 Evalueringsstatus: Afsluttet Bygge Rating for entreprisen (Bygge Rating version 2012) Skala: Tidsfrister Mangler

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle København F. Telefon (01) ARGANG, NR. 13 SÆRNUMMER

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle København F. Telefon (01) ARGANG, NR. 13 SÆRNUMMER LA N D IN S P E K T Ø R E N S M E D D E LE LS E S B LA D Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktion:

Læs mere

FORÆLDREINDDRAGELSE I DAGTILBUD (VIDA+) PETER BERLINER & DORTE KOUSHOLT

FORÆLDREINDDRAGELSE I DAGTILBUD (VIDA+) PETER BERLINER & DORTE KOUSHOLT FORÆLDREINDDRAGELSE I DAGTILBUD (VIDA+) PETER BERLINER & DORTE KOUSHOLT SMÅ BØ RNS INSTITUTIO NS- OG HVERDAGSLIV BAGGRUND VIDA+ retter sig mod at uddanne ledere og pæ dagoger til a t medinddrage foræ ldre

Læs mere

Side 3 af 23 A l m. B r a n d A / S D e l å r s r a p p o r t f o r f ø r s t e k v a r t a l 2 0 0 5 Side 4 af 23 Hoved- og nøgletal Å M i o 2 0 0 5 2 0 0 4 2 0 0 4 1. kvartal 1. kvartal re t. kr. HOVEDTAL

Læs mere

Vedr. gebyr for erhvervsaffald

Vedr. gebyr for erhvervsaffald 0 9-0 2-2 0 1 1 Vedr. gebyr for erhvervsaffald Ved brev af 30. november 2010 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Hovedstaden i anledning af, at Frederiksberg Kommune den 26. november 2010

Læs mere

Debat oplæg: Udpegning af indvindingsoplande t il almene vandforsyninger uden f or områder med særlige drikkevandsint eresser,qgkrog

Debat oplæg: Udpegning af indvindingsoplande t il almene vandforsyninger uden f or områder med særlige drikkevandsint eresser,qgkrog Side 1 af 6 Debat oplæg: Udpegning af indvindingsoplande t il almene vandforsyninger uden f or områder med særlige drikkevandsint eresser,qgkrog )RUPnO %DJJUXQG +YRUIRUHUXGSHJQLQJHQYLJWLJ.RQVHNYHQVHU 'HWYLGHUHIRUO

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK

DET KONGELIGE BIBLIOTEK «s v m DET KONGELIGE BIBLIOTEK 1300185044 ' X - j - - f r - * - - % J ' r J. J, ' f'j. : > % ; " ' ; ; ' ' %*** *&_ r - tf C- :». : r L r, A. f ' **v A v S k a. -.. C * '. >. Prlis-Gourant for velmlfort

Læs mere

Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev. Sendt pr. e-post

Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev. Sendt pr. e-post Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev Sendt pr. e-post 30-10- 2013 T i l s y n e t Vi har skrevet til Arne Erdman Jørgensen, Sølvmosevej 4, Skoverup, 4683 Rønnede, vedrørende aktindsigt, kommunens sagsnr.

Læs mere

Frederiksværk Kommune

Frederiksværk Kommune Tillæg I til Lokalplan 04.5 For Frederiksværk Amtsgymnasium Marts 2006 Frederiksværk Kommune Tillæg 1 til lokalplan 04.5 Frederiksværk Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40

Læs mere

Betingelser Ulykkesforsikring Ulykkesforsikring N r 6 0 0 1 I nd h old sfort egnelse S id e 3 1 F æ llesb est emmelser 1 H v em er dæ kket? 4 2 H v o r dæ kker fo rsikringen? 4 3 R isiko fo randring 4

Læs mere

Nye aktiviteter p Lyshłj Młlle

Nye aktiviteter p Lyshłj Młlle 1 Nye aktiviteter p Lyshłj Młlle Oplysninger om ansłger Den selvejende institution Lyshłj Młlle. I 1983 oprettes en stłtteforening Lyshłj Młlles Venner med det form l at f lokale kr fter med i vedligeholdelse

Læs mere

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105 Register I. Forholdet til kunderne B eta lin g s o v e rs ig te r, G ir o... 235 B e te g n e ls e n P o stlin ien æ n d r e s til P o s tv æ s e n e t... 1 7 9 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t...

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Børne- og Fritidsforvaltningen Toftebæksvej Lyngby. Kommunens j.nr Projekt Lyngby Idrætsby

Lyngby-Taarbæk Kommune Børne- og Fritidsforvaltningen Toftebæksvej Lyngby. Kommunens j.nr Projekt Lyngby Idrætsby Lyngby-Taarbæk Kommune Børne- og Fritidsforvaltningen Toftebæksvej 12 2800 Lyngby Kommunens j.nr. 20110310197 1 0-0 5-2 0 1 1 Projekt Lyngby Idrætsby Lyngby-Taarbæk Kommune har ved brev af 22. marts 2011

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

På tur med Brumbassen. Brumbassen. På tur med. Følg Kalle og Magda og hendes lastbil, Brumbassen, på deres køretur:

På tur med Brumbassen. Brumbassen. På tur med. Følg Kalle og Magda og hendes lastbil, Brumbassen, på deres køretur: Lastbiler er store, lastbiler er spændende, og lastbiler fylder på vejene. Vi kan ikke undvære lastbilerne, for de kører rundt med alt det, som vi bruger hver dag: Mælk, cornflakes, badebukser, sko, skoletasker,

Læs mere

Faxe kommune Frederiks gad e Haslev. Statsforvaltningen har i dag skrevet således til Flemming Duus Mathiesen:

Faxe kommune Frederiks gad e Haslev. Statsforvaltningen har i dag skrevet således til Flemming Duus Mathiesen: Faxe kommune Frederiks gad e 9 4690 Haslev 2014-200147 D a t o : 2 3-09 - 2 01 5 T i ls y n e t Statsforvaltningen har i dag skrevet således til Flemming Duus Mathiesen: Dine henvendels er vedrørende Faxe

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. august 2009 til en advokat for en borger

Statsforvaltningens brev af 26. august 2009 til en advokat for en borger Statsforvaltningens brev af 26. august 2009 til en advokat for en borger 2 6-0 8-2 0 0 9 T I L S Y N E T Statsforvaltningen har fra Folketingets Ombudsmand modtaget Advokatanpartsselskabets klage på vegne

Læs mere

Nøgletal til resultatdokumentation

Nøgletal til resultatdokumentation Nøgletal til resultatdokumentation Vejledningsmateriale til opgørelse og anvendelse Netværksinddragende metoder Indholdsfortegnelse Introduktion til nøgletal... 3 Om nøgletallene... 3 Metodiske overvejelser...

Læs mere

Tilbud til p rłrende. - til senhjerneskadede i Randers Kommune

Tilbud til p rłrende. - til senhjerneskadede i Randers Kommune Tilbud til p rłrende til senhjerneskadede i Randers Kommune Udarbejdet af: Tina Bruhn og Lone Aagaard Juni 2009 2 Rehabiliteringsenheden Baggrund P rłrende til senhjerneskadede har et behov for viden og

Læs mere

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 e-mail: ddl @ddl.org. Redaktion og annonceekspedition samme sted Redaktør: Landinspektør

Læs mere