Tolkning Fællesudbud i de danske regioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tolkning Fællesudbud i de danske regioner"

Transkript

1 Tolkning Fællesudbud i de danske regioner Møde: Workshop 3: Service Dato og tid: kl Sted: Syddansk Sundhedsinnovation, Forskerparken i Odense Deltagere: Se sidst i dokumentet Formål med workshoppen: - Diskutere forslag til krav til fremmødetolkning og teletolkning, bl.a. regler for afbestilling, akut bestilling og udeblivelse, tidspunkter man kan kontakte leverandøren, afregningsmodel: Afregning pr. halve time, pr. minut eller andet, samt praksis ved forløbstolkning: Tolken, der har mange konsultationer i løbet af en dag på samme patient. - Dialog om incitamentsstrukturer for at benytte hhv. fremmødetolkning og teletolkning på sygehuse og i almen praksis. - Samle input til kravspecifikation. - (OBS: krav til teknisk udstyr, tolkens kvalifikationer o.lign. blev ikke diskuteret ved denne workshop, da disse emner er blevet eller bliver taget op til andre workshops) Dagsorden: 1. Velkomst og intro til processen 2. En indkøbsansvarlige fra hver Region præsenterer krav til service i deres nuværende aftale og evt. ønsker til øvrige punkter i den fremadrettede kontrakt. 3. Konsulent som repræsenterer tolkebureauerne Björg Magnusdóttir fortæller om problematikker og ønsker fra tolke og tolkebureauerne i forhold til hvert punkt på listen. 4. Gruppen kvalificerer listen over punkter vi skal diskutere. Brainstorm på områder, der skal laves aftaler indenfor. 5. Hvert punkt diskuteres så gruppens holdning til en kommende aftale fastslås. 6. Dialog om incitamentsstrukturer for at benytte hhv. fremmødetolkning og teletolkning på sygehuse og i almen praksis. REFERAT 2. En indkøbsansvarlige fra hver Region præsenterer krav til service i deres nuværende aftale og evt. ønsker til øvrige punkter i den fremadrettede kontrakt. Se PowerPoint præsentationer fra de 5 regioner. (bilag 1-5) Side 1 af 14

2 Krav til service i de forskellige regioner blev overordnet gennemgået, som det kan ses i PP præsentationerne fra de 5 regioner. 3. Konsulent og uafhængig repræsentant for tolkebureauerne Björg Magnusdóttir fortæller om problematikker og ønsker fra tolke og tolkebureauerne i forhold til hvert punkt på listen. Björg har indtil for få år siden arbejdet som tolk i over 10 år og udover at hun har medvirket i arbejdet med teletolkning i samarbejde med MedCom efter forrige udbud har hun også i mange år fungeret som talsmand og repræsentant for tolkebureauerne i Danmark. I denne udbudsproces har Björg fået tilsagn fra følgende tolkebureauer om, at de godkender hende som deres repræsentant og talsmand i processen i de workshops, hvor tolkebureauerne ikke selv er repræsenterede: Tolkecentret Socialmedicinsk Tolkeservice Tolkegruppen Tolkebureauet Dania Tolkekontoret Tolkeservice Tolke Bureauet Danmark Input fra Björgs oplæg er inkluderet i opsamlingen under punkt 5. Hele PowerPoint præsentationen er vedhæftet. (bilag 6) 4. Gruppen kvalificerer listen over punkter vi skal diskutere. Brainstorm på områder, der skal laves aftaler indenfor. Følgende områder blev forinden workshoppen udvalgt til diskussion på baggrund af kravene i regionernes nuværende kontrakter og på baggrund af ønsker fremkommet ved feltarbejde og tidligere workshops. Listen blev kvalificeret på workshoppen og enkelte punkter blev tilføjet og sammensmeltet: Akut tolkning (bestilling mv.) i og udenfor dagtiden Valgmuligheder ved bestilling: Mulighed for at bestille eller fravælge en bestemt navngiven tolk, et bestemt køn mv. Sprog, der skal kunne leveres tolk til Mulighed for at kontakte tolken forinden tolkesamtalen, f.eks. via telefon/sms Fysiske rammer omkring tolken (ved tele/videotolkning) (tolkning fra eget hjem mv.) Afbestilling ved aflysning i forvejen eller når patienten ikke dukker op Side 2 af 14

3 Afbud og udeblivelse af tolken Serietolkning, f.eks. for en række medlemmer af samme familie lige efter hinanden eller en serie af tolkninger for samme person i løbet af nogle timer eller en dag Afregningsmodel, f.eks. pr. minut/kvarter/halve time Følgende ekstra punkter blev tilføjet: Bestilling ved ikke akut tolkning Krav til behandlere Krav til tolken, f.eks. medbringe og fremvise legitimation Hjælp til bestilling (brug for tolk til at bestille tid hos behandler) 5. Hvert punkt diskuteres så gruppens holdning til en kommende aftale fastslås. Deltagerne blev delt op i to grupper så kompetencerne var nogenlunde ligeligt fordelt. Grupperne diskuterede hvilke uløste problematikker der er i dag indenfor hvert punkt (afbestilling, afregningsmodel mv.) både for tolke/tolkebureauer og for klinikere og patienter på sygehuse, i psykiatrien og almen praksis. Herefter diskuterede grupperne hvilke krav de ønskede inden for området i det kommende udbud. Akut/ ikke akut tolkning (bestilling mv.) i og udenfor dagtiden Ramadanen kan have betydning for bestilling. Afskaf kategorierne akut/ikke akut bestilling. For tolkebureauerne er denne sondring ligegyldig, da der foregår så meget aktivitet. Det er tilstrækkeligt at vide, at de skal levere min 2 timer før. Ønske om fast, landsdækkende akutberedskab til deciderede akuttolkninger åbent i døgndrift eller et landsdækkende tele/videotolkebureau, som dækker x antal hovedsprog, evt. ejet af regionerne og som kan levere til alle regioner mellem 9 og 16, eller opfordre Side 3 af 14

4 til konsortiedannelse blandt bureauerne for at øge den samlede kapacitet og skabe fleksibilitet. Under alle omstændigheder skal der være mulighed for elektronisk booking. Rettidig (hurtig) skriftlig (elektronisk) ordrebekræftelse fra leverandøren. Også af specifikke ønsker. Telefonisk tilbagemelding indenfor x antal timer, hvis der er særlige forhold. Kun elektronisk ordregodkendelse (for at undgå snyd). Hjælp til bestilling (brug for tolk til at bestille tid hos behandler) Gråzone uden aftaler. Ofte leverer tolkebureauerne denne ekstra ydelse uden ekstra betaling. Enkelte steder faktureres ydelsen. Behovet for hjælp til at bestille tid er ukendt, men det vurderes, at der er en reel udfordring. Man kunne spørge tolkebureauerne hvordan de mener, at problemet kunne løses. Valgmuligheder ved bestilling: Mulighed for at bestille eller fravælge en bestemt navngiven tolk, et bestemt køn mv. Når man vælger et bestemt sprog kan der være mange dialekter her indenfor. Det kan kræve en del afklarende arbejde for tolkebureau og klinikere at få afklaret hvilket behov der er. I Reg Midts bookingsystem er der en rubrik til fri tekst. Det skaber meget afklarende arbejde. Man kunne med fordel have flere prædefinerede rubrikker, man skulle udfylde, f.eks. sprog, oprindelsesland, Side 4 af 14

5 køn mv. Det er en udfordring i dag, at man ofte hurtigt kan få bekræftet tolkebestilling hos bureauet via en standardbekræftelse. Man får dog ofte først sent bekræftet særønsker så som køn og navngiven tolk. Skærmløsninger gør det dog mindre relevant at vælge bestemt køn, da man kan vende skærmen bort fra patienten eller slukke for billedet. Mulighed for at bestille eller fravælge en bestemt navngiven tolk: Fravælge: Ja - Ønske: Kan kræve fleksibilitet. Mulighed for at vælge tolkens køn: Ja, på næsten alle sprog. Enkelte sprog har kun en enkelt tolk. Dialekt, ophavssted og historie i eget hjemland også kriterier man kunne vælge ud fra. Ønske om mulighed for at kunne fra/tilvælge bestemt køn og bestemt navngiven person (hvis muligt). Evt. burde man også kunne markere patientens hjemland, når man vælger sprog for ad den vej at komme nærmere den ønskede dialekt. Tolkebureauerne bør vejlede klinikerne i hvilke sprog der er mange dialekter indenfor. Sprog, der skal kunne leveres tolk til Hvis bureauet ikke er forpligtet til at levere til alle sprog bliver klinikerne nødsaget til at gå udenom indkøbsaftalen og betale en meget højere pris andre steder. Visse sprog er dyrere end andre, f.eks. kinesisk. Som udgangspunkt skal bureauerne kunne levere tolke til alle sprog. Som udgangspunkt skal bureauerne kunne levere Side 5 af 14

6 tolke til alle sprog. Man kunne sprogopdele kontrakterne, så de forskellige bureauer kunne levere forskellige sprog. Hvis man laver en liste over hovedsprog, der i alle tilfælde skal kunne leveres tolk til, skal listen kunne ændres løbende, da behovet ændrer sig ved tilkomst af indvandrere/flygtninge forskellige steder fra. Mentorer/støtte-kontaktpersoner (mulighed for at tolkene kan få sparring) Tele/videotolkning giver mulighed for hurtigere at få adgang til en tolk i et mindre sprog større fleksibilitet. Krav til behandlere, bl.a. undersøge om der er behov for tolk Behandleren husker ikke altid at - Undersøge behovet for en tolk - Markere tydelig adresse for tolkning ved bestilling - Benytte aftaler som familietolkning - Afbestille tolk ved afbud - Dokumentere udeblivelse af patient på tolkerekvisition - Kontrollere tolkens legitimation - Kvittere for tolkning - Undlade selv at lave aftaler med tolken - Undlade at bede tolken bestille sin tid hos bureauet - Undlade at bestille regionsbetalt tolk til opgaver, der ikke honoreres af regionen (kørekortattester, rejsevaccination mv.) Afklaring af sprog/dialekt. Entydig adresse for tolkning skal gives. Vejledning til brug af tolk til sundhedsprofessionelle. Side 6 af 14

7 Krav til tolken og tolkebureauerne, f.eks. medbringe og fremvise legitimation Logistik imellem tolkeopgaverne er ofte en udfordring. Tele/videotolkning kunne afhjælpe dette. De fleste bureauer udsteder ID kort, som tolken skal huske at medbringe. Mange tolke arbejder for flere bureauer og har flere ID kort. Det kan skabe forvirring, og ofte fremvises kortet slet ikke. Tydelig ID og bureau identifikation. Tolken skal kunne afvises uden beregning hvis ikke de lever op til kravene. Mulighed for at kontakte tolken forinden tolkesamtalen, f.eks. via telefon/sms Som regel kastes tolken direkte ind i en samtale uden megen forberedelse. Tolken ved ikke om det er en blindtarmsbetændelse eller en kræftdiagnose, der skal tolkes om. Det kan være psykisk belastende for tolken. Det kan være rart lige at få sat rammerne for tolkningen: identifikation af tolken, afstemning af hvordan der tolkes, dialekt- eller kulturproblematikker mv. Tolken kan have svært ved at finde frem til stedet, hvor tolkningen skal foregå. Det kan være en fordel, hvis klinikeren kan kontakte tolken og høre, hvor langt denne er. SMS ordning til kontakt af tolk forinden en samtale: Kun i særlige tilfælde. Tolkenes hverdag er dynamisk og de kan skiftes ud i sidste øjeblik. Det foreslås, at tolk og behandler kunne have et par minutters rammesættende samtale inden og evt. også efter tolkningen for at sætte rammerne samt Side 7 af 14

8 debriefe. Forslaget vurderes dog af flere af klinikerne som urealistisk i praksis. En bedre uddannelse af tolken kunne dog imødekomme flere af udfordringerne. Forslag om, at man ved bestilling af tolk markerer diagnose eller andet stikord til samtalen for at forberede tolken (det skal dog første afklares om dette er lovligt). Fysiske rammer omkring tolken (ved videotolkning) (tolkning fra eget hjem mv.) Hjemmetolkning kan ikke overvåges og ad den vej kvalitetssikres af bureauerne. Rammerne omkring hjemmetolkning er langtfra altid tilfredsstillende og meget sjældent ses tolkens legitimation og tolkebureauets navn. Man kan derfor ikke være sikker på, at det er den rigtige tolk og at tavshedspligten overholdes. Der kunne være kvalitetskontrol/hjemmebesøg fra bureauerne. Tolkning over tele/video kan foregå fra hvor som helst, når teknik og etik er tilfredsstillende. De nye teknologiske muligheder skal udnyttes, da de skaber fleksibilitet VERSUS videotolkning skal ske fra professionelle rammer og ikke hjemmefra. Bureauet fungerer som kvalitetssikring af hjemmearbejdspladsen (krav, materialet, uddannelse mv.) Der burde være krav om udvidet tolketeknik ved hjemmevideotolkning. (særlig ekstrauddannelse) Hurtigt og stabilt bredbånd og ensartet baggrund uden forstyrrende elementer basiskrav uanset hvorfra man tolker. Afbestilling ved aflysning i forvejen eller når patienten ikke dukker op Side 8 af 14

9 Tolkene har i forvejen en meget usikker og ustabil indtægtskilde. Tolke kan sjældent nå at få en "erstatningsopgave" for en aflyst tolkeopgave, hvorfor det ville være et reelt indkomsttab, hvis de ikke bliver afregnet for en aflysning som modtages indenfor 24 timer før planlagt opgave. Rigtig mange patienter i udebliver fra bestilt tid hos almen praksis og speciallæger. Det koster rigtig mange penge, bl.a. til ubenyttet tolkning. Problemet med afbestillinger samme morgen bliver formentlig kun større med den øgede ambulatorieaktivitet, der er udsigt til i fremtiden. Afbestilling indenfor 24 timer = faktura Afbestilling over 24 timer = ingen faktura Der skal kvitteres for tidspunkt vedr. aflysning eller når en patient ikke dukker op og det skal dokumenteres. Der bør laves kontrol på, om aflysningen er sket i rette tid ift. kontrakten, så det kan afgøres om der skal honoreres eller ej. Ved tele/videotolkning er det nemmere at stille skrappere krav ved aflysning, da der ikke betales for transport. Forslag om, at det kunne koste patienten f.eks. tolkens honorar ved udeblivelse i almen praksis. Udeblivelse/afbud af tolken Udfordring at der bestilles og godkendes tolkning flere uger i forvejen hvorefter tolken melder afbud med få dages/timers varsel hvorved konsultation eller større operation mv. må aflyses. Afhjælpes telefonisk- kan ikke undgås Godtgørelse fra tolkebureauet, hvis de afmelder for sent, så tolkebureauet bøder for sent afbud fra tolk (dog ikke ved dokumenteret sygdom) Aflysninger indenfor 24 timer skal dokumenteres med Side 9 af 14

10 mail eller lign. Man kunne hente inspiration fra handicapområdet, hvor de har mange års erfaring med tilkald af handicaphjælpere. Serietolkning, f.eks. for en række medlemmer af samme familie lige efter hinanden eller en serie af tolkninger for samme person i løbet af nogle timer eller en dag I dag kan man mange steder medbringe hele sin familie og få tolkning på flere konsultationer i træk, hvor der hver gang betales for kørsel. Denne praksis er meget dyr. Almen praksis i Region Syd har indført en familietolkeydelse, hvor der kun betales for kørsel én gang. Ordningen medvirker til en besparelse for regionen, men mange læger er endnu ikke bekendt med ordningen. I almen praksis opleves ofte, at der bestilles akut tid hvorefter patienten udebliver og kommer senere på dagen. Der betales så for to tolkninger. Ofte vil en patient foretrække den samme tolk til en serie af tolkninger i løbet af samme dag eller i løbet af en periode. Timeforbruget honoreres, ikke pr. CPR nummer Aftaler ift. serietolkning anses for fornuftigt. Særligt psykiatrien efterspørger løsninger på dette område. Ordninger som familietolkning anses som fornuftig. Omfattende information skal dog medfølge, så ordningerne benyttes. Det vurderes dog at blive mindre relevant med løsninger som familietolkning for at eliminere betaling for kørsel ved øget brug af tele/videotolkning, hvor kørsel ikke honoreres. Teknologisk løsning vedr. især booking og afregning efterspørges. Side 10 af 14

11 Afregningsmodel, f.eks. pr. minut/kvarter/halve time Konsultationer med tolkning tager altid længere tid end almindelig konsultation, så der skal afsættes længere tid. Konsultation med tolk i almen praksis tager altid længere end 15 min men kortere 30 min. På sygehuse er der typisk faste konsultationstider på 30 min., som er svære at overskride. Ofte beder tolken om at få skrevet et par minutter ekstra på for at få ekstra betaling, f.eks. hvis der er tolket 28 min. og der takseres pr. 30 min. Herved fordobles udgiften. Ønsket minimumsfakturering: Teletolkning 30 min/ Videotolkning 30 min/ Fremmødetolkning hospitaler 60 min/ Fremmødetolkning almen praksis 60 min Tele/videotolkning takseres i kortere tidsintervaller end fremmødetolkning. Førstegangsydelsen er højere end de følgende ydelser. Man kunne øge incitamentet for tele/videotolkning på hospitalerne ved af afregne min. 1 time for fremmødetolkning og kortere (f.eks. ½ time for tele/videotolkning) 6. Dialog om incitamentsstrukturer for at benytte hhv. fremmødetolkning og teletolkning på sygehuse og i almen praksis. Udfordringer med at implementere og udbrede tele/videotolkning i de forskellige regioner, både på sygehuse og almen praksis, blev gennemgået på baggrund af tilbagemeldinger fra region Midt, Nord og Syd samt statistik indsamlet af MedCom.. Se PowerPoint præsentation. (bilag 7) Deltagerne blev herefter inddelt i tre grupper, som diskuterede løsninger på, hvad de så som hovedudfordringerne indenfor området. Teknisk udstyr og support: - Manglende IT udstyr og support til tele/videotolkning samt manglende økonomisk prioritering af området er en barriere særligt i almen praksis. Det er meget væsentligt, at lægernes hverdag ikke Side 11 af 14

12 vanskeliggøres ved indførelse af nye tiltag. Der skal derfor afsættes midler til indkøb, opsætning, support mv. på tele/videotolkning for at det bliver benyttet. - Nødvendigt med bedre IT-supportstruktur og apparaturansvarlige (eller bedre udnyttelse af nuværende supportstruktur), særligt på de mindre sygehuse, hvor der ikke altid er så mange superbrugere. Også almen praksis skal have nem supportadgang, evt. via hotline. - Man kunne med fordel tænke i startpakker med udstyr, opsætningshjælp, intromateriale, nummer på hotline, argumenter for at benytte tele/videotolkning mv. - Sikring af, at sygehusbyggerierne er indrettet med stik, net, båndbredde mv. der kan understøtte tele/videotolkning. - Hurtig, stabil internetdækning i yderområderne og alle steder på hospitalsmatriklerne skal sikres. Økonomiske incitamenter: - Differentiering af honoraret for at benytte tolk for de privatpraktiserende læger. Man kunne forsøge at forhandle et højere honorar for at benytte video/teletolkning end fremmødetolkning. - Det er af afgørende betydning, om det er afdelingen eller sygehuset der centralt fra betaler for fremmøde versus tele/videotolkning. På nogle af de sygehuse, hvor ledelsen har besluttet, at tele/videotolkning betales centralt og fremmødetolkning af afdelingerne, benyttes tele/videotolkning i meget høj grad (Odense Universitetshospital og forskellige sygehuse i Region Midt er gode eksempler) - Engangsvederlag for at overgå til tele/videotolkning. - Ophøre med at honorere kørsel ifm. fremmødetolkning. Det vil i første omgang skabe problemer for yderområderne, hvor det bliver svært at skaffe fremmødetolkning og hvor netdækning og IT udstyr/support ikke er optimal og derfor vanskeliggør tele/videotolkning. Det vil dog forhåbentlig sætte fokus på udfordringerne og sætte skub i udviklingen. Ledelsesopbakning: - Ledelsesopbakning (både på sygehus og afdelingsniveau og i almen praksis) er tydeligvis en af de parametre, der har haft størst betydning for hvor udbredt tele/videotolkning er blevet. Opbakningen skal sikres bl.a. via gode businesscases (fremvise beviser for tidsbesparelse, færre aflysninger og forsinkelser pga. fravær af transport, behov for ledige p-pladser til tolkene mv.). - Infokampagner og genintroduktion at tele/videotolkning efter at bedre teknologisk løsning samt supportstruktur er lanceret. - Promovere fordelene ved tele/videotolkning: o Fordele ved at undgå tolkens fysiske tilstedeværelse: Man er mindre sårbar ift. tolkens/patientens køn, da man kan slukke for billedet. Mange patienter, særligt indenfor Side 12 af 14

13 psykiatrien, foretrækker så få tilstedeværende som muligt ved konsultationer. Tolken kan nemmere tages med i operationsstuen, også selvom de bærer slør. o Reduktion af spildtid, forsinkelser og aflysninger pga. fravær af transport. o Det tekniske anlæg kan bruges til andre opgaver: videokonferencer, telekonsultationer mv. Klinisk vurdering/vaner: - Nogle situationer/konsultationer vurderes til at egne sig bedst til fremmødetolkning. Der skal en charmeoffensiv i værk for at ændre holdninger. Samtidig skal det også accepteres, at fremmødetolkning i visse tilfælde tilvælges. Deltagerliste Klinikere og ansvarlige for almen praksis: Joan Rasmussen, sygeplejerske, Skadeklinikken Grindsted, SVS Arndis Svabo, sygeplejerske, Indvandrermedicinsk Klinik, OUH Rasmus Dahl-Larsen, praktiserende læge Vibeke Amelung, sygeplejerske, Svendborg Sygehus Mikael Harild, Praksisafdelingen, Region Syddanmark Maja Isaksen, Sundhedsområdet, Praksisafdelingen, Region Syddanmark (afbud pga. sygdom, men input sendt forinden) Repræsentanter fra andre regioner end Region Syddanmark: Halfdan Eika, fuldmægtig, Sundhedsplanlægningen, Region Midtjylland Samuel Olandersson, ledende fysioterapeut i psykiatrien, Region Midtjylland Heidi Øland Jensen, assistent i Nære Sundhedstilbud, daglig ansvarlig i staben Nære Sundhedstilbud, Region Midtjylland Tine Park, Innovationsansvarlig specialkonsulent, Indkøb og Medicoteknik, Region Midtjylland Bente Christiansen, Chefkonsulent, Region Sjælland Morten Sven Buur Christensen, indkøbsansvarlig, Region Sjælland Stephanie Flowers, strategisk indkøbskonsulent, Region Hovedstaden Side 13 af 14

14 Kim Allan Dahl Jensen, Center for Sundhed, Region Hovedstaden Lotte Koldbro, indkøbsansvarlig, Region Nordjylland (deltager over video) Tolke og tolkebureauer: Björg Magnusdóttir, uafhængig repræsentant for tolkebureauer Projektgruppen: Therese Thomsen, indkøbsområdeansvarlig, Region Syddanmark Randi L. Boesen, antropolog og innovationskonsulent, Syddansk Sundhedsinnovation Side 14 af 14

Tolkning Fællesudbud i de danske regioner

Tolkning Fællesudbud i de danske regioner Tolkning Fællesudbud i de danske regioner Møde: Workshop 5: Implementering Dato og tid: 7.4.2016 kl. 9 15.30 Sted: Syddansk Sundhedsinnovation, Forskerparken i Odense Deltagere: Se sidst i dokumentet Formål

Læs mere

Tolkeudbud bestilling og fakturering

Tolkeudbud bestilling og fakturering Tolkeudbud bestilling og fakturering 9. Juni 2015 2 Formål i dag Afklare hvilke arbejdsgange relateret til bestilling, dokumentation af tolkesamtale og samtaletidspunkt, kvittering og fakturering systemerne

Læs mere

Ordregiver skal kunne kontakte leverandøren 24 timer i døgnet gennem leverandørens bestillingssystem, e- mail samt via såvel telefon som fax.

Ordregiver skal kunne kontakte leverandøren 24 timer i døgnet gennem leverandørens bestillingssystem, e- mail samt via såvel telefon som fax. Region Hovedstadens krav til service i tolkeaftalen: - Akut tolkning (bestilling mv.) i og udenfor dagtiden: Bilag 1.A: - afsnit 2.3 Krav til leveringstider og sikkerhed: Ved behov for akut tolkebistand

Læs mere

- Valgmuligheder ved bestilling: Mulighed for at bestille eller fravælge en bestemt navngiven tolk, et bestemt køn mv.

- Valgmuligheder ved bestilling: Mulighed for at bestille eller fravælge en bestemt navngiven tolk, et bestemt køn mv. Hvad stiller regionerne af krav ifm: - Akut tolkning (bestilling mv.) i og udenfor dagtiden Hvis akut tolkebistand rekvireres (fremmøde) i tidsrummet fra mandag-fredag (hele døgnet), skal tolkebureauet

Læs mere

3. Præsentation af eksisterende tolkeuddannelser og forhindringer og muligheder ift. udbredelse af en uddannelse af tolke:

3. Præsentation af eksisterende tolkeuddannelser og forhindringer og muligheder ift. udbredelse af en uddannelse af tolke: Tolkning Fællesudbud i de danske regioner Møde: Workshop 2: Kvalificering af tolkeleverancen Dato og tid: 18.08.2015 kl. 9-15 Sted: Syddansk Sundhedsinnovation, Forskerparken i Odense Deltagere: Se sidst

Læs mere

Præsentation af kontrakt på tolkeydelser - Region Syddanmark

Præsentation af kontrakt på tolkeydelser - Region Syddanmark Præsentation af kontrakt på tolkeydelser - Region Syddanmark Akuttolkning Hvis akut tolkebistand rekvireres (videotolkning, fremmødetolkning og telefontolkning) i tidsrummet mandag fredag samt på lørdag/søn

Læs mere

Tolkning Fællesudbud i de danske regioner

Tolkning Fællesudbud i de danske regioner Tolkning Fællesudbud i de danske regioner Møde: Workshop 1: Bestilling og fakturering Dato og tid: 16.6.2015 kl. 9-15 Sted: Syddansk Sundhedsinnovation, Forskerparken i Odense Deltagere: Se sidst i dokumentet

Læs mere

Tolkning: Kontraktaftaler og daglig praksis i Region Midtjylland. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk

Tolkning: Kontraktaftaler og daglig praksis i Region Midtjylland. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Tolkning: Kontraktaftaler og daglig praksis i Region Midtjylland CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Akuttolkning Mindstekrav Bureau skal kunne garantere tolkeydelse leveret inden for

Læs mere

Marts 2017 TOLKEBISTAND. Vejledning 1 / 19

Marts 2017 TOLKEBISTAND. Vejledning 1 / 19 TOLKEBISTAND Vejledning 1 / 19 God kommunikation via tolk Forord Denne vejledning er skrevet til sundhedspersonale og de administrative medarbejdere, som har ansvaret for tolkeydelserne i vores region.

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation. Tolkeydelser

Bilag 1. Kravspecifikation. Tolkeydelser Bilag 1 Kravspecifikation Tolkeydelser Side 1 af 7 Indledning Nærværende dokument vil indgå som bilag til Rammeaftalen ved dennes ikrafttrædelse. Rammeaftalen omfatter levering af sprogtolkeydelser. Opgaven

Læs mere

Informationer omkring tolkeydelser i Region Midtjylland

Informationer omkring tolkeydelser i Region Midtjylland Informationer omkring tolkeydelser i Region Midtjylland Region Midtjylland har indgået ny aftale pr. 1. maj 2013 på Tolkeydelser. Aftalen vedrører levering af tolkeydelser til regions hospitaler, institutioner,

Læs mere

Teletolkning - når sproget er en barriere

Teletolkning - når sproget er en barriere Teletolkning - når sproget er en barriere MedCom: http://www.medcom.dk/wm110850 Teletolkeprojektet Implementeringsgruppemøde d. 19. november 2014 lho@medcom.dk Information fra projektet Afslutningsrapport

Læs mere

Høring af udbudsmaterialet på sprogtolkning

Høring af udbudsmaterialet på sprogtolkning Høring af udbudsmaterialet på sprogtolkning Skemaet indeholder alle spørgsmål med svar, der er modtaget i forbindelse med høringen. Alle spørgsmål og svar offentliggøres på KomUdbud.dk Nummer Spørgsmål

Læs mere

Værd at vide om tolkebistand

Værd at vide om tolkebistand Værd at vide om tolkebistand regionsyddanmark.dk SYGEHUSENE Værd at vide om tolkebistand Som personale i Region Syddanmark, og du rekvirerer tolkeydelser for fremmedsprogede, er det vigtigt, at du kender

Læs mere

Det nationale teletolkeprojekt. lho@medcom.dk

Det nationale teletolkeprojekt. lho@medcom.dk Det nationale teletolkeprojekt v/ Lone Høiberg lho@medcom.dk Projektets organisering SDSD: Programstyregruppe for nationalt telemedicin & hjemmemonitorering Medcom: Programledelse Videoknudepunkt infrastruktur

Læs mere

Referat fra 19. teletolkeimplementeringsgruppemøde

Referat fra 19. teletolkeimplementeringsgruppemøde Dato: 07.10.13 Vor ref.: Referat fra 19. teletolkeimplementeringsgruppemøde Dato: Torsdag den 26. september 2013 Sted: Deltagere: MedCom Maren Holst-Jørgensen, TegnKom Joachim Børndum, TegnKom Dorte Alstrup

Læs mere

Evaluering af teletolkning i praksissektoren

Evaluering af teletolkning i praksissektoren Evaluering af teletokning i praksissektoren Juni 2015 Region Hovedstaden Evaluering af teletolkning i praksissektoren Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Evaluering af teletolkning

Læs mere

Spørgsmål / svar. pr. 3. juli vedr. udbud af Tolkeydelser

Spørgsmål / svar. pr. 3. juli vedr. udbud af Tolkeydelser Spørgsmål / svar pr. 3. juli 2012 vedr. udbud af Tolkeydelser Rettelsesblad Region Midtjylland har erfaret at det vil være hensigtsmæssigt at opdele videotolkning og telefontolkning på læge praksis området,

Læs mere

Regionalt seminar om etniske minoriteter

Regionalt seminar om etniske minoriteter Regionalt seminar om etniske minoriteter Tirsdag den 8. september 2009 Direktør, speciallæge Peder Jest Odense Universitetshospital Patientprincippet At vi til enhver tid kan tilbyde vores patienter den

Læs mere

Det nationale teletolkeprojekt Fremtidens tolkede samtale v/ Susanne Noesgaard

Det nationale teletolkeprojekt Fremtidens tolkede samtale v/ Susanne Noesgaard Det nationale teletolkeprojekt Fremtidens tolkede samtale v/ Susanne Noesgaard Hvad er MedCom? Lars Hulbæk Forsvarende europamester i sundheds IT Tre produkter: 1. Projektgennemførelse (pilot, udrulning,

Læs mere

Social-Medicinsk Tolkeservice A/S

Social-Medicinsk Tolkeservice A/S BILAG 3: Social-Medicinsk Tolkeservice fortæller om erfaringer med implementering Social-Medicinsk Tolkeservice A/S Oplæg ved Gülsüm Kilic Kommunikationsmedarbejder/tolkeformidler 1 Implementering af rammeaftaler

Læs mere

Bilag 3 - Skabelon til tilbudsgivning

Bilag 3 - Skabelon til tilbudsgivning Bilag 3 - Skabelon til tilbudsgivning Nedenstående disposition anvendes ved udformning af tilbuddet. Såfremt tilbudsgiver anvender nærværende dokument ved tilbudsgivningen kan denne tekst og oplysningstekster

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

Fonden for Velfærdsteknologi Landgreven 4 Postboks København K

Fonden for Velfærdsteknologi Landgreven 4 Postboks København K Fonden for Velfærdsteknologi Landgreven 4 Postboks 2193 117 København K Statusrapport for projekt samt anmodning om udbetaling af tilskud Projektdata: Projektnummer og titel: 91627 Bred anvendelse af teletolkning

Læs mere

Bilag 1 Kravspecifikation Fjerntolkning. Tolkemyndigheden udbud Fjerntolkning 2015 Bilag 1: Kravspecifikation Side1

Bilag 1 Kravspecifikation Fjerntolkning. Tolkemyndigheden udbud Fjerntolkning 2015 Bilag 1: Kravspecifikation Side1 Bilag 1 Kravspecifikation Fjerntolkning Tolkemyndigheden udbud Fjerntolkning 2015 Bilag 1: Kravspecifikation Side1 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af ordregivende myndigheder... 3 4. Opgavevaretagelsen...

Læs mere

EVALUERING AF TELETOLKNING PÅ SPYDSPIDSAFDELINGERNE Møde i implementeringsgruppen 30. august 2010

EVALUERING AF TELETOLKNING PÅ SPYDSPIDSAFDELINGERNE Møde i implementeringsgruppen 30. august 2010 EVALUERING AF TELETOLKNING PÅ SPYDSPIDSAFDELINGERNE Møde i implementeringsgruppen 30. august 2010 C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y DAGSORDEN KORT OM EVALUERINGEN DE FIRE MTV-TEMAER:

Læs mere

Gruppe 1. Emne/ mulighedsrum: Hvordan sikrer vi de bedste betingelser for udbredelse af videotolkning i regionerne?

Gruppe 1. Emne/ mulighedsrum: Hvordan sikrer vi de bedste betingelser for udbredelse af videotolkning i regionerne? BILAG 8: Idé-ku Gruppe 1 Emne/ mulighedsrum: Hvordan sikrer vi de bedste betingelser for udbredelse af videotolkning i regionerne? 1 Hvordan sikrer vi de bedste betingelser for udbredelse af videotolkning

Læs mere

Referat fra temadage teletolkeprojektet

Referat fra temadage teletolkeprojektet Referat fra temadage teletolkeprojektet Dato: 24.06.10 Vor ref.: SLS Dato: Tirsdag den 8. juni 2010 + 9. juni 2010 Sted: Deltagere: Koncern IT, Region Hovedstaden + IT afdelingen, Region Nordjylland Jan

Læs mere

Tolkebistand i Region Syddanmark

Tolkebistand i Region Syddanmark Notat Tolkebistand i Region Syddanmark Baggrund Sundhedsloven Patienter, der efter sundhedsloven har ret til behandling hos alment praktiserende læge og praktiserende speciallæge samt på sygehus, har i

Læs mere

Nationalt teletolkeprojekt: Møde med tolkeudbydere den 22. juni 2009

Nationalt teletolkeprojekt: Møde med tolkeudbydere den 22. juni 2009 Nationalt teletolkeprojekt: Møde med tolkeudbydere den 22. juni 2009 Dagsorden: 1) Velkomst og præsentationsrunde 2) Præsentation af teletolkeprojektet 3) Erfaringer fra Odense Universitetshospital 4)

Læs mere

Behov for registrering i forbindelse med teletolkesamtaler. v. Stina Lou, MedCom Implementeringsgruppemøde

Behov for registrering i forbindelse med teletolkesamtaler. v. Stina Lou, MedCom Implementeringsgruppemøde Behov for registrering i forbindelse med teletolkesamtaler v. Stina Lou, MedCom Implementeringsgruppemøde 19.04.2010 Baggrund Business as usual (?) Ny teknologi => nye arbejdsgange => nye (gamle) organisatoriske

Læs mere

Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 431 Offentligt Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Danske Regioners svar på Anmodning om bidrag til besvarelse

Læs mere

Innovative Indkøb. Netværksdage om. sygehusbyggeri sep. 2015

Innovative Indkøb. Netværksdage om. sygehusbyggeri sep. 2015 Innovative Indkøb Netværksdage om sygehusbyggeri sep. 2015 2 Innovative indkøb i Region Syddanmark Hvad? Et gensidigt ønske mellem Indkøb og Innovation om et ambitiøst, konkret og operationelt samarbejde

Læs mere

Dårlige tolke truer behandlingen i sundhedsvæsenet

Dårlige tolke truer behandlingen i sundhedsvæsenet Dårlige tolke truer behandlingen i sundhedsvæsenet De fleste tolke, der bruges hos læger og på hospitaler, har ingen uddannelse. Sundhedspersonalet oplever jævnligt, at der ikke oversættes korrekt, og

Læs mere

Referat Leverandør 1 Dato 10-09-2013

Referat Leverandør 1 Dato 10-09-2013 Referat Leverandør 1 Dato 10-09-2013 Sted Mødeleder Esbjerg Kommune Torvegade 74, 6700 Esbjerg www.komudbud.dk Line Christiansen Telefon direkte 76161452 E-mail Referenter: Michelle Wind René Larsen Lars

Læs mere

Aflyste operationer i % af aflyste operationer og udførte operationer

Aflyste operationer i % af aflyste operationer og udførte operationer Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: Dato: 22. september 2011 Notat om aflyste operationer Sundhedsudvalget blev på møde den 30. august præsenteret for en statistik over

Læs mere

Udbud af tolkebistand. Levering af tolkebistand til Gentofte Kommune

Udbud af tolkebistand. Levering af tolkebistand til Gentofte Kommune Udbud af tolkebistand Levering af tolkebistand til Gentofte Kommune August 2015 Udbud af tolkebistand til Gentofte Kommune - ansøgning til optagelse på kvalifikationsliste vedr. tolkeydelser Baggrund og

Læs mere

BUSINESS CASE. Tolkning - Fællesudbud i de danske regioner

BUSINESS CASE. Tolkning - Fællesudbud i de danske regioner BUSINESS CASE Tolkning - Fællesudbud i de danske regioner Januar 2017 Rapporten er udarbejdet af: Syddansk Sundhedsinnovation www.syddansksundhedsinnovation.dk Region Syddanmark Marianne Sønderskov, cand.merc.

Læs mere

Tre er et umage par. Disposition: Om undersøgelsen Kommunikation Relationer Familiemedlemmer Fremtidsperspektiver

Tre er et umage par. Disposition: Om undersøgelsen Kommunikation Relationer Familiemedlemmer Fremtidsperspektiver Tolkning - udfordringer og muligheder Projektleder, antropolog Center for Folkesundhed, Region Midtjylland Tre er et umage par Disposition: Om undersøgelsen Kommunikation Relationer Familiemedlemmer Fremtidsperspektiver

Læs mere

1. Velkomst og præsentation v/lone Lone bød velkommen og gjorde opmærksom på, at dette møde var 1. møde efter projektets afslutning.

1. Velkomst og præsentation v/lone Lone bød velkommen og gjorde opmærksom på, at dette møde var 1. møde efter projektets afslutning. Forskerparken DK-5230 Odense M Telefon 6543 2030 www.medcom.dk MØDEREFERAT Referat af 22. møde i teletolkeimplementeringsgruppen Tidspunkt: Onsdag d. 19. november 2014 kl. 10.00 12.00 Sted: Forskerparken

Læs mere

Referat fra 5. telepsykiatriimplementeringsmøde

Referat fra 5. telepsykiatriimplementeringsmøde Dato: 28.11.13 Vor ref.: Referat fra 5. telepsykiatriimplementeringsmøde Dato: Torsdag den 14. november 2013 Sted: Deltagere: MedCom Hanne Storm, Thisted Kommune (video) Jette Dalsgaard Andersen, Region

Læs mere

Forskerparken DK-5230 Odense M Telefon REFERAT Tidspunkt Sted: Deltagere: (via video) (afbud)

Forskerparken DK-5230 Odense M Telefon REFERAT Tidspunkt Sted: Deltagere: (via video) (afbud) Forskerparken DK-5230 Odense M Telefon 6543 2030 E-Mail lho@medcom.dk www.medcom.dk REFERAT af 21. møde i teletolkeimplementeringsgruppen Tidspunkt Onsdag d. 28. maj 2014 kl. 10.00 14.30 Sted: Deltagere:

Læs mere

UNDERSØGELSE AF BESØGSTIDER PÅ DANSKE SYGEHUSE 2015

UNDERSØGELSE AF BESØGSTIDER PÅ DANSKE SYGEHUSE 2015 UNDERSØGELSE AF BESØGSTIDER PÅ DANSKE SYGEHUSE 20 www.hejsundhedsvæsen.dk 1 1. INDLEDNING Hej Sundhedsvæsen, der er et partnerskab mellem Dansk Selskab for Patientsikkerhed og TrygFonden, vil med denne

Læs mere

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011.

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011. N O T A T 09-05-2011 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet marts 2011 Danske Regioner har på baggrund af regionernes indberetninger udarbejdet en ny statusopgørelse for implementering

Læs mere

Udbud af tolkeydelser Spørgsmål, svar og ændringer

Udbud af tolkeydelser Spørgsmål, svar og ændringer Udbud af tolkeydelser Spørgsmål, svar og ændringer (spørgsmål og svar pr. 21. november 2012 findes nederst i dokumentet) Spørgsmål Svar Ændringer til udbudsmateriale Besvarelse af spørgsmål modtaget indtil

Læs mere

Akkreditering af almen praksis - status pr. 30. april 2016

Akkreditering af almen praksis - status pr. 30. april 2016 Akkreditering af almen praksis - status pr. 30. april 2016 Afvikling af nævnsmøder I perioden 01.januar 2016 til 30. april 2016 har Akkrediteringsnævnet behandlet 119 sager fra almen praksis. Sektor Antal

Læs mere

Aflyste operationer og regionernes tiltag for at forhindre aflysninger 1

Aflyste operationer og regionernes tiltag for at forhindre aflysninger 1 Aflyste operationer og regionernes tiltag for at forhindre aflysninger 1 Vi får mere sundhed for pengene, når vi reducerer antallet af aflyste operationer og udeblivelser fra behandlinger. Aflysninger

Læs mere

Region Hovedstaden. Udvalget vedr. ulighed i sundhed. Tolkebistand. Februar 2011

Region Hovedstaden. Udvalget vedr. ulighed i sundhed. Tolkebistand. Februar 2011 Region Hovedstaden Udvalget vedr. ulighed i sundhed Tolkebistand Februar 2011 Indledning I henhold til kommissorium for Udvalget vedr. ulighed i sundhed skal udvalget drøfte problemstillinger for patienter

Læs mere

Analyse af det akutte og ambulante område

Analyse af det akutte og ambulante område Analyse af det akutte og ambulante område 19. Januar 2017 Jeanette Jensen, jej@medcom.dk Kirsten Ravn Christiansen, krc@medcom.dk Indhold Kort om baggrund for analysen Præsentation af analysens indhold

Læs mere

Høringssvar fra Ringkøbing-Skjern Kommune på Region Midtjyllands spareplan 2015-2019 på sundhedsområdet

Høringssvar fra Ringkøbing-Skjern Kommune på Region Midtjyllands spareplan 2015-2019 på sundhedsområdet Region Midtjylland Koncernøkonomi Sagsbehandler Kirsten Bjerg Direkte telefon E-post kirsten.bjerg@rksk.dk Dato 4. maj 2015 Sagsnummer 15-011296 Høringssvar fra Ringkøbing-Skjern Kommune på Region Midtjyllands

Læs mere

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 9. marts 2011. Kl. 17.00 20.00 på Regionsgården i H7. Møde nr. 10. Medlemmer:

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 9. marts 2011. Kl. 17.00 20.00 på Regionsgården i H7. Møde nr. 10. Medlemmer: D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN 9. marts 2011 Kl. 17.00 20.00 på Regionsgården i H7 Møde nr. 10 Medlemmer: Jannie Hjerpe (F), formand Arly Eskildsen (F) Per Seerup Knudsen (A) Karin Helweg-Larsen

Læs mere

Regionernes udbud af behandlinger til private leverandører

Regionernes udbud af behandlinger til private leverandører N O T A T Regionernes udbud af behandlinger til private leverandører Regionernes udbudsrunder (udbud af behandlinger, red.) i forbindelse med suspensionen af det udvidede frie valg har vist, at der er

Læs mere

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 N O T A T 14-02-2012 Sag nr. 09/2995 Dokumentnr. 58242/11 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 Pr. 1. januar 2010 implementerede regionerne pakkeforløb for fire hjertesygdomme:

Læs mere

Udbud fysisk tolkning 2016-2017

Udbud fysisk tolkning 2016-2017 Udbud fysisk tolkning 2016-2017 Bilag 2 Tilbudsgivers tilbud og løsningsbeskrivelse Tolkemyndigheden udbud 2016-2017. Bilag 2: priser og afregning side 1 R A M B L L 1. Indledning... 3 1.1 Oplysninger

Læs mere

Reducerer vi antallet af aflyste operationer og udeblivelser fra behandlinger sikrer vi, at vi får mest mulig sundhed for pengene.

Reducerer vi antallet af aflyste operationer og udeblivelser fra behandlinger sikrer vi, at vi får mest mulig sundhed for pengene. N O T A T 30-11-2010 Aflyste operationer og eksempelkatalog Ses der udelukkende på operationer, er det en ud af tyve operationer, der bliver aflyst. Otte ud af ti aflysninger af operationer skyldes patienten.

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde:

Referat fra bestyrelsesmøde: Referat fra bestyrelsesmøde: Dato: Torsdag den 19.5.2016 kl. 11 Sted: Deltagere: Afbud / Fraværende: Referent: Ordstyrer Næste møde: Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35, 6700 Esbjerg ØNH s konference,

Læs mere

VK 0215 CADA. Februar 2015. guide til brugere af tolk i Varde Kommune

VK 0215 CADA. Februar 2015. guide til brugere af tolk i Varde Kommune Tolkeguide VK 0215 CADA Februar 2015 guide til brugere af tolk i Varde Kommune Indholdsfortegnelse Retsgrundlaget for tolkning: 3 Hvornår bør du bruge tolk: 3 Hvordan bestiller du tolk: 3 Der er følgende

Læs mere

Når du skal bruge tolk i sundhedssektoren Center for Døve

Når du skal bruge tolk i sundhedssektoren Center for Døve Når du skal bruge tolk i sundhedssektoren Tegnsprogstolk fra i sundhedssektoren Værd at vide, når du skal bestille tolk: har tolke ansat ved tolkeadministrationerne i Aalborg, Århus, Fredericia, Odense

Læs mere

Vejledning i bookingsystem til rekvirenter

Vejledning i bookingsystem til rekvirenter FLYGTNINGEHJÆLPENS TOLKESERVICE Esromgade, opg. 152, 2.sal DK-2200 København N Tlf: 3373 5335 www.flygtning.dk Vejledning i bookingsystem til rekvirenter Systemet har opstart fra og med en 30.06.2015 Du

Læs mere

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol.

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. RSD MØDE 15/6 KL. 10.00 PÅ UCN AALBORG Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Tilføjelser: Kort orientering

Læs mere

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 N O T A T 25-11-2010 Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 Danske Regioner har udarbejdet en statusopgørelse for implementering af pakkeforløbene på hjerteområdet. Statusopgørelsen giver

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN 9. marts 2011 Kl. 17.00 på Regionsgården i H7 Møde nr. 10 Medlemmer: Jannie Hjerpe (F), formand Per Seerup Knudsen (A) Karin Helweg-Larsen (Ø) Danni Olsen (O)

Læs mere

Detaljer. Detaljer og nøjagtighed. Det er to

Detaljer. Detaljer og nøjagtighed. Det er to Tolke skader sikkerheden i sundhedsvæsenet og retssystemet Ord der misforstås, manglende viden om fagsprog og uvished om etiske regler. Dårlige tolke er en del af hverdagen i de danske retssale og på sygehusene.

Læs mere

Caretech Innovation NemBook (C-60) Projektet var finansieriet af Region Midtjylland og EU via Caretech Innovation.

Caretech Innovation NemBook (C-60) Projektet var finansieriet af Region Midtjylland og EU via Caretech Innovation. 1 Projektevaluering Caretech Innovation NemBook (C-60) Deltagere/partnere: Sydvestjysk Sygehus, Kirurgisk Afdeling Capgemini Systematic EG Data Inform A/S Caretech Innovation Datalogisk Institut, Aarhus

Læs mere

Referat. Styregruppemøde for projektet Den Digitale Landevej 11. Marts 2016 Regionshuset i Vejle, mødelokale 2 Kl. 13:00 til 14:30.

Referat. Styregruppemøde for projektet Den Digitale Landevej 11. Marts 2016 Regionshuset i Vejle, mødelokale 2 Kl. 13:00 til 14:30. Referat Styregruppemøde for projektet Den Digitale Landevej 11. Marts 2016 Regionshuset i Vejle, mødelokale 2 Kl. 13:00 til 14:30 Deltagere: Kommunale: Arne Nikolajsen, Esbjerg kommune, Sundheds direktør

Læs mere

Referat fra møde i Følgegruppen vedr. aftaler for Klinisk Funktion

Referat fra møde i Følgegruppen vedr. aftaler for Klinisk Funktion Sundhed og Sammenhæng Den 25. juni 2015 J. nr. 2013-017412 Ref. kba E-mail: kba@rn.dk Tlf. 41181525 Referat fra møde i Følgegruppen vedr. aftaler for Klinisk Funktion Mødet blev afholdt onsdag d. 24. juni

Læs mere

28. maj Informationsmøde: Udbud af p-pladser på OUH, Odense. Universitetshospital, Svendborg Sygehus og. Sygehusenheden Ringe. Sagsnr.

28. maj Informationsmøde: Udbud af p-pladser på OUH, Odense. Universitetshospital, Svendborg Sygehus og. Sygehusenheden Ringe. Sagsnr. 28. maj 2013 Informationsmøde: Udbud af p-pladser på OUH, Odense Universitetshospital, Svendborg Sygehus og Sygehusenheden Ringe Sagsnr. 13/5010 Agenda Velkomst og praktiske detaljer Gennemgang af: Udbudsbetingelser

Læs mere

Analyse ambulant og akut ambulant

Analyse ambulant og akut ambulant Analyse ambulant og akut ambulant Beskedbåren kommunikation mellem kommuner og sygehuse 1. møde Analysegruppe, 31. maj 2016, MedCom Kirsten Ravn Christiansen, MedCom krc@medcom.dk Jeanette Jensen, MedCom

Læs mere

UNDERSØGELSE AF BESØGSTIDER PÅ DANSKE SYGEHUSE Sygehus Danmark Altid åbent for pårørende?

UNDERSØGELSE AF BESØGSTIDER PÅ DANSKE SYGEHUSE Sygehus Danmark Altid åbent for pårørende? UNDERSØGELSE AF BESØGSTIDER PÅ DANSKE SYGEHUSE 2016 Sygehus Danmark Altid åbent for pårørende? Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. FORMÅL... 3 3. METODE... 3 3.1.1. Udvælgelse af afdelinger... 4 3.1.2. Besøgstider...

Læs mere

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Spangsbjerg Kirkevej 133, 6700 Esbjerg Tlf.: 50 16 31 94 E-mail: kontakt@greenlandgetaways.

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Spangsbjerg Kirkevej 133, 6700 Esbjerg Tlf.: 50 16 31 94 E-mail: kontakt@greenlandgetaways. Rejsebetingelser 1 Rejsebetingelser for Greenland Getaways Generelle bestemmelser Alle pakkerejser, der købes af en kunde hos et rejsebureau i Danmark, er underlagt Lov om Pakkerejser. Den lov er til for

Læs mere

Teletolkning - når sproget er en barriere. Rikke Viggers

Teletolkning - når sproget er en barriere. Rikke Viggers Teletolkning - når sproget er en barriere Rikke Viggers riv@medcom.dk Tolkescenarier Ambulatorium, Hospital Privatansatte tolke i egne lokaler Sundhedsdatanettet Video knudepunkt Kommune Privatansatte

Læs mere

Den næste times tid. Disposition: Baggrund Kommunikation Relationer Familiemedlemmer

Den næste times tid. Disposition: Baggrund Kommunikation Relationer Familiemedlemmer Den tolkede samtale - udfordringer og muligheder Ph.d.-stud, antropolog Stina Lou Folkesundhed & Kvalitetsudvikling, Region Midt Den næste times tid Disposition: Baggrund Kommunikation Relationer Familiemedlemmer

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med tilbudsforespørgslen vedrørende: Sundhedsordning for medarbejdere i Tønder Kommune

Spørgsmål og svar i forbindelse med tilbudsforespørgslen vedrørende: Sundhedsordning for medarbejdere i Tønder Kommune Spørgsmål og svar i forbindelse med tilbudsforespørgslen vedrørende: Sundhedsordning for medarbejdere i Tønder Kommune Spørgsmål Svar svar afgivet den 12. april 2012 Vedr. Tildelingskriterier: Er det korrekt,

Læs mere

Referat fra teletolkeimplementeringsgruppemøde

Referat fra teletolkeimplementeringsgruppemøde Dato: 10.12.10 Vor ref.: SLS Referat fra teletolkeimplementeringsgruppemøde Dato: Tirsdag den 30. november 2010 Sted: Deltagere: MedCom Grethe Nielsen, Region Nordjylland Axel Pallesen, Region Midtjylland

Læs mere

MTV og Sundhedstjenesteforskning, CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland (www.mtv.rm.dk) Lene Mosegaard Søbjerg og Ulla Væggemose

MTV og Sundhedstjenesteforskning, CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland (www.mtv.rm.dk) Lene Mosegaard Søbjerg og Ulla Væggemose MTV og Sundhedstjenesteforskning, CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland (www.mtv.rm.dk) Lene Mosegaard Søbjerg og Ulla Væggemose Workshop om MAST 16-11-2012 CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10 KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE September 2009 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1. KRAVSPECIFIKATIONER TIL INDKØBSORDNINGEN...3 1.1 Målsætning... 3 1.2 Bestilling

Læs mere

Side 1 SYGESIKRINGENS FORHANDLINGSUD- FLYGTNINGEHJÆLPENS IN- TEGRATIONS NETVÆRK RAMMEAFTALE

Side 1 SYGESIKRINGENS FORHANDLINGSUD- FLYGTNINGEHJÆLPENS IN- TEGRATIONS NETVÆRK RAMMEAFTALE SYGESIKRINGENS FORHANDLINGSUD- VALG 58.00.1 Side 1 FLYGTNINGEHJÆLPENS IN- TEGRATIONS NETVÆRK RAMMEAFTALE om tolkebistand hos alment praktiserende læger og speciallæger på sygesikrings- og profylakseområdet.

Læs mere

OPLÆG - Projekt "Gravide diabetikere i Dialog" Tina Aa. Bjørnsholm Fyns Diabetesudvalg, Sekretariatet

OPLÆG - Projekt Gravide diabetikere i Dialog Tina Aa. Bjørnsholm Fyns Diabetesudvalg, Sekretariatet OPLÆG - Projekt "Gravide diabetikere i Dialog" Tina Aa. Bjørnsholm Fyns Diabetesudvalg, Sekretariatet 2012-06-22 v1 2 Oplæg for projekt Gravide diabetikere i Dialog.doc Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitetsenheden for Almen Praksis i Region Nordjylland. Evaluering af videotolkningsprojekt i Region Nordjylland

Kvalitetsenheden for Almen Praksis i Region Nordjylland. Evaluering af videotolkningsprojekt i Region Nordjylland Evaluering af videotolkningsprojekt i Region Nordjylland I Perioden marts august 2014 deltog 6 praktiserende læger i Region Nordjylland i et projekt, hvor videotolkning blev afprøvet som alternativ til

Læs mere

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK UNDGÅ FLASKEHALSE OG ØG EFFEKTIVITETEN MED 25% Servicelogistikken på et hospital er bindeleddet mellem de forskellige

Læs mere

Der skal fokus på hver en kr., vi bruger i sundhedsvæsenet gebyr ved udeblivelser

Der skal fokus på hver en kr., vi bruger i sundhedsvæsenet gebyr ved udeblivelser Der skal fokus på hver en kr., vi bruger i sundhedsvæsenet gebyr ved udeblivelser AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL. OG SUNDHEDSPOLITISK CHEF ANETTE DAMGAARD, CAND. JUR RESUME Danskernes udeblivelser

Læs mere

Region Midtjylland. Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den samlede befolkning i Danmark

Region Midtjylland. Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den samlede befolkning i Danmark Indkøb & Medicoteknik i Region Midtjylland V/Afdelingschef Frank Neidhardt www.regionmidtjylland.dk Region Midtjylland Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den

Læs mere

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 10. april 2008

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 10. april 2008 Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 10. april 2008 Til stede Formandskab Erik Brouer, Region Hovedstaden (formand) Medlemmer fra Danske Regioner Janne Uth, Region Sjælland (medlem) Gurli

Læs mere

Informationsmøde om 66 aftale på psykiatriområdet i Region Hovedstaden

Informationsmøde om 66 aftale på psykiatriområdet i Region Hovedstaden Informationsmøde om 66 aftale på psykiatriområdet i Region Hovedstaden Hvem er vi? Peter von der Recke, regionsbestyrelsesformand Hovedstaden Bettina Skovgaard, enhedschef Region Hovedstaden Mette Skak

Læs mere

Rejsebetingelser for Greenland Getaways

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Rejsebetingelser for Greenland Getaways Generelle bestemmelser Alle pakkerejser, der købes af en kunde hos et rejsebureau i Danmark, er underlagt Lov om Pakkerejser. Den lov er til for at beskytte den

Læs mere

Referat fra REFHOST-møde

Referat fra REFHOST-møde Dato: 11.12.08 Vor ref.: IJO Referat fra REFHOST-møde Dato: Fredag den 5. december 2008 Sted: Deltagere: MedCom Hanne Damgaard Jensen, Region Midtjylland Bente Wengler, Region Midtjylland Hanne Simmelgaard,

Læs mere

Videokonsultation i psykiatrien

Videokonsultation i psykiatrien Videokonsultation i psykiatrien Projektleder Trine Helverskov Teamleder Marie Paldam Folker Telepsykiatrisk Center, Psykiatrien i Region Syddanmark Nye Trends i Samarbejde og Organisering 28. januar 2016

Læs mere

Referat fra Analysegruppemøde ifm. Akut ambulant og ambulante forløb. Sted: MedCom-Mødelokale C, MedCom, Forskerparken 10, 5230 Odense M

Referat fra Analysegruppemøde ifm. Akut ambulant og ambulante forløb. Sted: MedCom-Mødelokale C, MedCom, Forskerparken 10, 5230 Odense M Til Analysegruppen (i forbindelse med akut ambulante og ambulante forløb) Referat fra Analysegruppemøde ifm. Akut ambulant og ambulante forløb Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon: 6543 2030 Mobilnr.:

Læs mere

Tilbagemeldinger fra FMU vedr. Strategisk selvledelse

Tilbagemeldinger fra FMU vedr. Strategisk selvledelse Tilbagemeldinger fra FMU vedr. Strategisk selvledelse FMU på Sydvestjysk Sygehus Der var enighed om, at der er på SVS er gang i meget og derfor svært at få plads til yderligere tiltag med fokus på strategisk

Læs mere

2) I givet fald ønskes det oplyst hvordan det tænkes organiseret.

2) I givet fald ønskes det oplyst hvordan det tænkes organiseret. Birthe Skaarup, MB 23. august 2012 Sagsnr. 2012-118064 Dokumentnr. 2012-636587 Kære Birthe Skaarup Tak for din henvendelse af 14. august 2012, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: 1) Er

Læs mere

Opsamling fra workshop marts Sygehus-praksispakkeprojektet

Opsamling fra workshop marts Sygehus-praksispakkeprojektet TLe 28. marts 2015 Opsamling fra workshop 12.-13. marts 2015 Sygehus-praksispakkeprojektet Formålet med workshoppen var at udveksle erfaringer med implementeringen af Sygehuspraksispakkeprojektet i de

Læs mere

Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget i Region Midtjylland om et udvidet samarbejde på akutområdet

Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget i Region Midtjylland om et udvidet samarbejde på akutområdet Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 5000 www.regionmidtjylland.dk Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Information om Ambulatorium for Spiseforstyrrelser

Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Information om Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård Information om Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Hvem henvender behandlingen sig til? Ambulatorium for Spiseforstyrrelser behandler voksne

Læs mere

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Forslag til procedure. 2. Regionen kræver tilbagebetaling. Regionen kræver. 4. Regionen kræver tilbagebetaling. 1. Regionen kræver tilbagebetaling

Forslag til procedure. 2. Regionen kræver tilbagebetaling. Regionen kræver. 4. Regionen kræver tilbagebetaling. 1. Regionen kræver tilbagebetaling Oversigt over lægernes forklaring på manglende opfølgning på 0107 ydelsen. I tabellen er angivet hvor mange praksis, som har nævnt pågældende forklaring, hvad der er af relevant beskrivelse i vejledningen

Læs mere

Samarbejdsaftale om personlig hjælp, hjælp til kommunikation samt ledsagelse i forbindelse med hospitalsbehandling

Samarbejdsaftale om personlig hjælp, hjælp til kommunikation samt ledsagelse i forbindelse med hospitalsbehandling Samarbejdsaftale om personlig hjælp, hjælp til kommunikation samt ledsagelse i forbindelse med hospitalsbehandling Baggrund, formål og målgruppe Region Midtjylland og kommunerne i regionen har indgået

Læs mere

Guide til Online tidsbestilling - en del af eportalen Revideret 26-06-2012

Guide til Online tidsbestilling - en del af eportalen Revideret 26-06-2012 Guide til Online tidsbestilling - en del af eportalen Revideret 26-06-2012 Indledning Med online tidsbestillingsmoduelt i Xdont, åbnes der for CGM s e-portal - kaldet Nembehandling.dk. Dette sted vil være

Læs mere

Vejledning til efter-analyse

Vejledning til efter-analyse Evaluering af videotolkning på hospitaler Vejledning til efter-analyse Målgruppen for denne vejledning er superbrugerne i spydspidsafdelingerne. Vejledningen beskriver kort, hvordan efter-analysen konkret

Læs mere

Referat fra 4. Møde i Videotolke Erfagruppen

Referat fra 4. Møde i Videotolke Erfagruppen Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon: +45 6543 2030 Mobilnummer 30548733 E-Mail: lho@medcom.dk www.medcom.dk Dato 16. Nov. 2016 Vor ref. lho Referat fra 4. Møde i Videotolke Erfagruppen Tidspunkt:

Læs mere