Tolkning Fællesudbud i de danske regioner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tolkning Fællesudbud i de danske regioner"

Transkript

1 Tolkning Fællesudbud i de danske regioner Møde: Workshop 3: Service Dato og tid: kl Sted: Syddansk Sundhedsinnovation, Forskerparken i Odense Deltagere: Se sidst i dokumentet Formål med workshoppen: - Diskutere forslag til krav til fremmødetolkning og teletolkning, bl.a. regler for afbestilling, akut bestilling og udeblivelse, tidspunkter man kan kontakte leverandøren, afregningsmodel: Afregning pr. halve time, pr. minut eller andet, samt praksis ved forløbstolkning: Tolken, der har mange konsultationer i løbet af en dag på samme patient. - Dialog om incitamentsstrukturer for at benytte hhv. fremmødetolkning og teletolkning på sygehuse og i almen praksis. - Samle input til kravspecifikation. - (OBS: krav til teknisk udstyr, tolkens kvalifikationer o.lign. blev ikke diskuteret ved denne workshop, da disse emner er blevet eller bliver taget op til andre workshops) Dagsorden: 1. Velkomst og intro til processen 2. En indkøbsansvarlige fra hver Region præsenterer krav til service i deres nuværende aftale og evt. ønsker til øvrige punkter i den fremadrettede kontrakt. 3. Konsulent som repræsenterer tolkebureauerne Björg Magnusdóttir fortæller om problematikker og ønsker fra tolke og tolkebureauerne i forhold til hvert punkt på listen. 4. Gruppen kvalificerer listen over punkter vi skal diskutere. Brainstorm på områder, der skal laves aftaler indenfor. 5. Hvert punkt diskuteres så gruppens holdning til en kommende aftale fastslås. 6. Dialog om incitamentsstrukturer for at benytte hhv. fremmødetolkning og teletolkning på sygehuse og i almen praksis. REFERAT 2. En indkøbsansvarlige fra hver Region præsenterer krav til service i deres nuværende aftale og evt. ønsker til øvrige punkter i den fremadrettede kontrakt. Se PowerPoint præsentationer fra de 5 regioner. (bilag 1-5) Side 1 af 14

2 Krav til service i de forskellige regioner blev overordnet gennemgået, som det kan ses i PP præsentationerne fra de 5 regioner. 3. Konsulent og uafhængig repræsentant for tolkebureauerne Björg Magnusdóttir fortæller om problematikker og ønsker fra tolke og tolkebureauerne i forhold til hvert punkt på listen. Björg har indtil for få år siden arbejdet som tolk i over 10 år og udover at hun har medvirket i arbejdet med teletolkning i samarbejde med MedCom efter forrige udbud har hun også i mange år fungeret som talsmand og repræsentant for tolkebureauerne i Danmark. I denne udbudsproces har Björg fået tilsagn fra følgende tolkebureauer om, at de godkender hende som deres repræsentant og talsmand i processen i de workshops, hvor tolkebureauerne ikke selv er repræsenterede: Tolkecentret Socialmedicinsk Tolkeservice Tolkegruppen Tolkebureauet Dania Tolkekontoret Tolkeservice Tolke Bureauet Danmark Input fra Björgs oplæg er inkluderet i opsamlingen under punkt 5. Hele PowerPoint præsentationen er vedhæftet. (bilag 6) 4. Gruppen kvalificerer listen over punkter vi skal diskutere. Brainstorm på områder, der skal laves aftaler indenfor. Følgende områder blev forinden workshoppen udvalgt til diskussion på baggrund af kravene i regionernes nuværende kontrakter og på baggrund af ønsker fremkommet ved feltarbejde og tidligere workshops. Listen blev kvalificeret på workshoppen og enkelte punkter blev tilføjet og sammensmeltet: Akut tolkning (bestilling mv.) i og udenfor dagtiden Valgmuligheder ved bestilling: Mulighed for at bestille eller fravælge en bestemt navngiven tolk, et bestemt køn mv. Sprog, der skal kunne leveres tolk til Mulighed for at kontakte tolken forinden tolkesamtalen, f.eks. via telefon/sms Fysiske rammer omkring tolken (ved tele/videotolkning) (tolkning fra eget hjem mv.) Afbestilling ved aflysning i forvejen eller når patienten ikke dukker op Side 2 af 14

3 Afbud og udeblivelse af tolken Serietolkning, f.eks. for en række medlemmer af samme familie lige efter hinanden eller en serie af tolkninger for samme person i løbet af nogle timer eller en dag Afregningsmodel, f.eks. pr. minut/kvarter/halve time Følgende ekstra punkter blev tilføjet: Bestilling ved ikke akut tolkning Krav til behandlere Krav til tolken, f.eks. medbringe og fremvise legitimation Hjælp til bestilling (brug for tolk til at bestille tid hos behandler) 5. Hvert punkt diskuteres så gruppens holdning til en kommende aftale fastslås. Deltagerne blev delt op i to grupper så kompetencerne var nogenlunde ligeligt fordelt. Grupperne diskuterede hvilke uløste problematikker der er i dag indenfor hvert punkt (afbestilling, afregningsmodel mv.) både for tolke/tolkebureauer og for klinikere og patienter på sygehuse, i psykiatrien og almen praksis. Herefter diskuterede grupperne hvilke krav de ønskede inden for området i det kommende udbud. Akut/ ikke akut tolkning (bestilling mv.) i og udenfor dagtiden Ramadanen kan have betydning for bestilling. Afskaf kategorierne akut/ikke akut bestilling. For tolkebureauerne er denne sondring ligegyldig, da der foregår så meget aktivitet. Det er tilstrækkeligt at vide, at de skal levere min 2 timer før. Ønske om fast, landsdækkende akutberedskab til deciderede akuttolkninger åbent i døgndrift eller et landsdækkende tele/videotolkebureau, som dækker x antal hovedsprog, evt. ejet af regionerne og som kan levere til alle regioner mellem 9 og 16, eller opfordre Side 3 af 14

4 til konsortiedannelse blandt bureauerne for at øge den samlede kapacitet og skabe fleksibilitet. Under alle omstændigheder skal der være mulighed for elektronisk booking. Rettidig (hurtig) skriftlig (elektronisk) ordrebekræftelse fra leverandøren. Også af specifikke ønsker. Telefonisk tilbagemelding indenfor x antal timer, hvis der er særlige forhold. Kun elektronisk ordregodkendelse (for at undgå snyd). Hjælp til bestilling (brug for tolk til at bestille tid hos behandler) Gråzone uden aftaler. Ofte leverer tolkebureauerne denne ekstra ydelse uden ekstra betaling. Enkelte steder faktureres ydelsen. Behovet for hjælp til at bestille tid er ukendt, men det vurderes, at der er en reel udfordring. Man kunne spørge tolkebureauerne hvordan de mener, at problemet kunne løses. Valgmuligheder ved bestilling: Mulighed for at bestille eller fravælge en bestemt navngiven tolk, et bestemt køn mv. Når man vælger et bestemt sprog kan der være mange dialekter her indenfor. Det kan kræve en del afklarende arbejde for tolkebureau og klinikere at få afklaret hvilket behov der er. I Reg Midts bookingsystem er der en rubrik til fri tekst. Det skaber meget afklarende arbejde. Man kunne med fordel have flere prædefinerede rubrikker, man skulle udfylde, f.eks. sprog, oprindelsesland, Side 4 af 14

5 køn mv. Det er en udfordring i dag, at man ofte hurtigt kan få bekræftet tolkebestilling hos bureauet via en standardbekræftelse. Man får dog ofte først sent bekræftet særønsker så som køn og navngiven tolk. Skærmløsninger gør det dog mindre relevant at vælge bestemt køn, da man kan vende skærmen bort fra patienten eller slukke for billedet. Mulighed for at bestille eller fravælge en bestemt navngiven tolk: Fravælge: Ja - Ønske: Kan kræve fleksibilitet. Mulighed for at vælge tolkens køn: Ja, på næsten alle sprog. Enkelte sprog har kun en enkelt tolk. Dialekt, ophavssted og historie i eget hjemland også kriterier man kunne vælge ud fra. Ønske om mulighed for at kunne fra/tilvælge bestemt køn og bestemt navngiven person (hvis muligt). Evt. burde man også kunne markere patientens hjemland, når man vælger sprog for ad den vej at komme nærmere den ønskede dialekt. Tolkebureauerne bør vejlede klinikerne i hvilke sprog der er mange dialekter indenfor. Sprog, der skal kunne leveres tolk til Hvis bureauet ikke er forpligtet til at levere til alle sprog bliver klinikerne nødsaget til at gå udenom indkøbsaftalen og betale en meget højere pris andre steder. Visse sprog er dyrere end andre, f.eks. kinesisk. Som udgangspunkt skal bureauerne kunne levere tolke til alle sprog. Som udgangspunkt skal bureauerne kunne levere Side 5 af 14

6 tolke til alle sprog. Man kunne sprogopdele kontrakterne, så de forskellige bureauer kunne levere forskellige sprog. Hvis man laver en liste over hovedsprog, der i alle tilfælde skal kunne leveres tolk til, skal listen kunne ændres løbende, da behovet ændrer sig ved tilkomst af indvandrere/flygtninge forskellige steder fra. Mentorer/støtte-kontaktpersoner (mulighed for at tolkene kan få sparring) Tele/videotolkning giver mulighed for hurtigere at få adgang til en tolk i et mindre sprog større fleksibilitet. Krav til behandlere, bl.a. undersøge om der er behov for tolk Behandleren husker ikke altid at - Undersøge behovet for en tolk - Markere tydelig adresse for tolkning ved bestilling - Benytte aftaler som familietolkning - Afbestille tolk ved afbud - Dokumentere udeblivelse af patient på tolkerekvisition - Kontrollere tolkens legitimation - Kvittere for tolkning - Undlade selv at lave aftaler med tolken - Undlade at bede tolken bestille sin tid hos bureauet - Undlade at bestille regionsbetalt tolk til opgaver, der ikke honoreres af regionen (kørekortattester, rejsevaccination mv.) Afklaring af sprog/dialekt. Entydig adresse for tolkning skal gives. Vejledning til brug af tolk til sundhedsprofessionelle. Side 6 af 14

7 Krav til tolken og tolkebureauerne, f.eks. medbringe og fremvise legitimation Logistik imellem tolkeopgaverne er ofte en udfordring. Tele/videotolkning kunne afhjælpe dette. De fleste bureauer udsteder ID kort, som tolken skal huske at medbringe. Mange tolke arbejder for flere bureauer og har flere ID kort. Det kan skabe forvirring, og ofte fremvises kortet slet ikke. Tydelig ID og bureau identifikation. Tolken skal kunne afvises uden beregning hvis ikke de lever op til kravene. Mulighed for at kontakte tolken forinden tolkesamtalen, f.eks. via telefon/sms Som regel kastes tolken direkte ind i en samtale uden megen forberedelse. Tolken ved ikke om det er en blindtarmsbetændelse eller en kræftdiagnose, der skal tolkes om. Det kan være psykisk belastende for tolken. Det kan være rart lige at få sat rammerne for tolkningen: identifikation af tolken, afstemning af hvordan der tolkes, dialekt- eller kulturproblematikker mv. Tolken kan have svært ved at finde frem til stedet, hvor tolkningen skal foregå. Det kan være en fordel, hvis klinikeren kan kontakte tolken og høre, hvor langt denne er. SMS ordning til kontakt af tolk forinden en samtale: Kun i særlige tilfælde. Tolkenes hverdag er dynamisk og de kan skiftes ud i sidste øjeblik. Det foreslås, at tolk og behandler kunne have et par minutters rammesættende samtale inden og evt. også efter tolkningen for at sætte rammerne samt Side 7 af 14

8 debriefe. Forslaget vurderes dog af flere af klinikerne som urealistisk i praksis. En bedre uddannelse af tolken kunne dog imødekomme flere af udfordringerne. Forslag om, at man ved bestilling af tolk markerer diagnose eller andet stikord til samtalen for at forberede tolken (det skal dog første afklares om dette er lovligt). Fysiske rammer omkring tolken (ved videotolkning) (tolkning fra eget hjem mv.) Hjemmetolkning kan ikke overvåges og ad den vej kvalitetssikres af bureauerne. Rammerne omkring hjemmetolkning er langtfra altid tilfredsstillende og meget sjældent ses tolkens legitimation og tolkebureauets navn. Man kan derfor ikke være sikker på, at det er den rigtige tolk og at tavshedspligten overholdes. Der kunne være kvalitetskontrol/hjemmebesøg fra bureauerne. Tolkning over tele/video kan foregå fra hvor som helst, når teknik og etik er tilfredsstillende. De nye teknologiske muligheder skal udnyttes, da de skaber fleksibilitet VERSUS videotolkning skal ske fra professionelle rammer og ikke hjemmefra. Bureauet fungerer som kvalitetssikring af hjemmearbejdspladsen (krav, materialet, uddannelse mv.) Der burde være krav om udvidet tolketeknik ved hjemmevideotolkning. (særlig ekstrauddannelse) Hurtigt og stabilt bredbånd og ensartet baggrund uden forstyrrende elementer basiskrav uanset hvorfra man tolker. Afbestilling ved aflysning i forvejen eller når patienten ikke dukker op Side 8 af 14

9 Tolkene har i forvejen en meget usikker og ustabil indtægtskilde. Tolke kan sjældent nå at få en "erstatningsopgave" for en aflyst tolkeopgave, hvorfor det ville være et reelt indkomsttab, hvis de ikke bliver afregnet for en aflysning som modtages indenfor 24 timer før planlagt opgave. Rigtig mange patienter i udebliver fra bestilt tid hos almen praksis og speciallæger. Det koster rigtig mange penge, bl.a. til ubenyttet tolkning. Problemet med afbestillinger samme morgen bliver formentlig kun større med den øgede ambulatorieaktivitet, der er udsigt til i fremtiden. Afbestilling indenfor 24 timer = faktura Afbestilling over 24 timer = ingen faktura Der skal kvitteres for tidspunkt vedr. aflysning eller når en patient ikke dukker op og det skal dokumenteres. Der bør laves kontrol på, om aflysningen er sket i rette tid ift. kontrakten, så det kan afgøres om der skal honoreres eller ej. Ved tele/videotolkning er det nemmere at stille skrappere krav ved aflysning, da der ikke betales for transport. Forslag om, at det kunne koste patienten f.eks. tolkens honorar ved udeblivelse i almen praksis. Udeblivelse/afbud af tolken Udfordring at der bestilles og godkendes tolkning flere uger i forvejen hvorefter tolken melder afbud med få dages/timers varsel hvorved konsultation eller større operation mv. må aflyses. Afhjælpes telefonisk- kan ikke undgås Godtgørelse fra tolkebureauet, hvis de afmelder for sent, så tolkebureauet bøder for sent afbud fra tolk (dog ikke ved dokumenteret sygdom) Aflysninger indenfor 24 timer skal dokumenteres med Side 9 af 14

10 mail eller lign. Man kunne hente inspiration fra handicapområdet, hvor de har mange års erfaring med tilkald af handicaphjælpere. Serietolkning, f.eks. for en række medlemmer af samme familie lige efter hinanden eller en serie af tolkninger for samme person i løbet af nogle timer eller en dag I dag kan man mange steder medbringe hele sin familie og få tolkning på flere konsultationer i træk, hvor der hver gang betales for kørsel. Denne praksis er meget dyr. Almen praksis i Region Syd har indført en familietolkeydelse, hvor der kun betales for kørsel én gang. Ordningen medvirker til en besparelse for regionen, men mange læger er endnu ikke bekendt med ordningen. I almen praksis opleves ofte, at der bestilles akut tid hvorefter patienten udebliver og kommer senere på dagen. Der betales så for to tolkninger. Ofte vil en patient foretrække den samme tolk til en serie af tolkninger i løbet af samme dag eller i løbet af en periode. Timeforbruget honoreres, ikke pr. CPR nummer Aftaler ift. serietolkning anses for fornuftigt. Særligt psykiatrien efterspørger løsninger på dette område. Ordninger som familietolkning anses som fornuftig. Omfattende information skal dog medfølge, så ordningerne benyttes. Det vurderes dog at blive mindre relevant med løsninger som familietolkning for at eliminere betaling for kørsel ved øget brug af tele/videotolkning, hvor kørsel ikke honoreres. Teknologisk løsning vedr. især booking og afregning efterspørges. Side 10 af 14

11 Afregningsmodel, f.eks. pr. minut/kvarter/halve time Konsultationer med tolkning tager altid længere tid end almindelig konsultation, så der skal afsættes længere tid. Konsultation med tolk i almen praksis tager altid længere end 15 min men kortere 30 min. På sygehuse er der typisk faste konsultationstider på 30 min., som er svære at overskride. Ofte beder tolken om at få skrevet et par minutter ekstra på for at få ekstra betaling, f.eks. hvis der er tolket 28 min. og der takseres pr. 30 min. Herved fordobles udgiften. Ønsket minimumsfakturering: Teletolkning 30 min/ Videotolkning 30 min/ Fremmødetolkning hospitaler 60 min/ Fremmødetolkning almen praksis 60 min Tele/videotolkning takseres i kortere tidsintervaller end fremmødetolkning. Førstegangsydelsen er højere end de følgende ydelser. Man kunne øge incitamentet for tele/videotolkning på hospitalerne ved af afregne min. 1 time for fremmødetolkning og kortere (f.eks. ½ time for tele/videotolkning) 6. Dialog om incitamentsstrukturer for at benytte hhv. fremmødetolkning og teletolkning på sygehuse og i almen praksis. Udfordringer med at implementere og udbrede tele/videotolkning i de forskellige regioner, både på sygehuse og almen praksis, blev gennemgået på baggrund af tilbagemeldinger fra region Midt, Nord og Syd samt statistik indsamlet af MedCom.. Se PowerPoint præsentation. (bilag 7) Deltagerne blev herefter inddelt i tre grupper, som diskuterede løsninger på, hvad de så som hovedudfordringerne indenfor området. Teknisk udstyr og support: - Manglende IT udstyr og support til tele/videotolkning samt manglende økonomisk prioritering af området er en barriere særligt i almen praksis. Det er meget væsentligt, at lægernes hverdag ikke Side 11 af 14

12 vanskeliggøres ved indførelse af nye tiltag. Der skal derfor afsættes midler til indkøb, opsætning, support mv. på tele/videotolkning for at det bliver benyttet. - Nødvendigt med bedre IT-supportstruktur og apparaturansvarlige (eller bedre udnyttelse af nuværende supportstruktur), særligt på de mindre sygehuse, hvor der ikke altid er så mange superbrugere. Også almen praksis skal have nem supportadgang, evt. via hotline. - Man kunne med fordel tænke i startpakker med udstyr, opsætningshjælp, intromateriale, nummer på hotline, argumenter for at benytte tele/videotolkning mv. - Sikring af, at sygehusbyggerierne er indrettet med stik, net, båndbredde mv. der kan understøtte tele/videotolkning. - Hurtig, stabil internetdækning i yderområderne og alle steder på hospitalsmatriklerne skal sikres. Økonomiske incitamenter: - Differentiering af honoraret for at benytte tolk for de privatpraktiserende læger. Man kunne forsøge at forhandle et højere honorar for at benytte video/teletolkning end fremmødetolkning. - Det er af afgørende betydning, om det er afdelingen eller sygehuset der centralt fra betaler for fremmøde versus tele/videotolkning. På nogle af de sygehuse, hvor ledelsen har besluttet, at tele/videotolkning betales centralt og fremmødetolkning af afdelingerne, benyttes tele/videotolkning i meget høj grad (Odense Universitetshospital og forskellige sygehuse i Region Midt er gode eksempler) - Engangsvederlag for at overgå til tele/videotolkning. - Ophøre med at honorere kørsel ifm. fremmødetolkning. Det vil i første omgang skabe problemer for yderområderne, hvor det bliver svært at skaffe fremmødetolkning og hvor netdækning og IT udstyr/support ikke er optimal og derfor vanskeliggør tele/videotolkning. Det vil dog forhåbentlig sætte fokus på udfordringerne og sætte skub i udviklingen. Ledelsesopbakning: - Ledelsesopbakning (både på sygehus og afdelingsniveau og i almen praksis) er tydeligvis en af de parametre, der har haft størst betydning for hvor udbredt tele/videotolkning er blevet. Opbakningen skal sikres bl.a. via gode businesscases (fremvise beviser for tidsbesparelse, færre aflysninger og forsinkelser pga. fravær af transport, behov for ledige p-pladser til tolkene mv.). - Infokampagner og genintroduktion at tele/videotolkning efter at bedre teknologisk løsning samt supportstruktur er lanceret. - Promovere fordelene ved tele/videotolkning: o Fordele ved at undgå tolkens fysiske tilstedeværelse: Man er mindre sårbar ift. tolkens/patientens køn, da man kan slukke for billedet. Mange patienter, særligt indenfor Side 12 af 14

13 psykiatrien, foretrækker så få tilstedeværende som muligt ved konsultationer. Tolken kan nemmere tages med i operationsstuen, også selvom de bærer slør. o Reduktion af spildtid, forsinkelser og aflysninger pga. fravær af transport. o Det tekniske anlæg kan bruges til andre opgaver: videokonferencer, telekonsultationer mv. Klinisk vurdering/vaner: - Nogle situationer/konsultationer vurderes til at egne sig bedst til fremmødetolkning. Der skal en charmeoffensiv i værk for at ændre holdninger. Samtidig skal det også accepteres, at fremmødetolkning i visse tilfælde tilvælges. Deltagerliste Klinikere og ansvarlige for almen praksis: Joan Rasmussen, sygeplejerske, Skadeklinikken Grindsted, SVS Arndis Svabo, sygeplejerske, Indvandrermedicinsk Klinik, OUH Rasmus Dahl-Larsen, praktiserende læge Vibeke Amelung, sygeplejerske, Svendborg Sygehus Mikael Harild, Praksisafdelingen, Region Syddanmark Maja Isaksen, Sundhedsområdet, Praksisafdelingen, Region Syddanmark (afbud pga. sygdom, men input sendt forinden) Repræsentanter fra andre regioner end Region Syddanmark: Halfdan Eika, fuldmægtig, Sundhedsplanlægningen, Region Midtjylland Samuel Olandersson, ledende fysioterapeut i psykiatrien, Region Midtjylland Heidi Øland Jensen, assistent i Nære Sundhedstilbud, daglig ansvarlig i staben Nære Sundhedstilbud, Region Midtjylland Tine Park, Innovationsansvarlig specialkonsulent, Indkøb og Medicoteknik, Region Midtjylland Bente Christiansen, Chefkonsulent, Region Sjælland Morten Sven Buur Christensen, indkøbsansvarlig, Region Sjælland Stephanie Flowers, strategisk indkøbskonsulent, Region Hovedstaden Side 13 af 14

14 Kim Allan Dahl Jensen, Center for Sundhed, Region Hovedstaden Lotte Koldbro, indkøbsansvarlig, Region Nordjylland (deltager over video) Tolke og tolkebureauer: Björg Magnusdóttir, uafhængig repræsentant for tolkebureauer Projektgruppen: Therese Thomsen, indkøbsområdeansvarlig, Region Syddanmark Randi L. Boesen, antropolog og innovationskonsulent, Syddansk Sundhedsinnovation Side 14 af 14

3. Præsentation af eksisterende tolkeuddannelser og forhindringer og muligheder ift. udbredelse af en uddannelse af tolke:

3. Præsentation af eksisterende tolkeuddannelser og forhindringer og muligheder ift. udbredelse af en uddannelse af tolke: Tolkning Fællesudbud i de danske regioner Møde: Workshop 2: Kvalificering af tolkeleverancen Dato og tid: 18.08.2015 kl. 9-15 Sted: Syddansk Sundhedsinnovation, Forskerparken i Odense Deltagere: Se sidst

Læs mere

Tolkeudbud bestilling og fakturering

Tolkeudbud bestilling og fakturering Tolkeudbud bestilling og fakturering 9. Juni 2015 2 Formål i dag Afklare hvilke arbejdsgange relateret til bestilling, dokumentation af tolkesamtale og samtaletidspunkt, kvittering og fakturering systemerne

Læs mere

Tolkning Fællesudbud i de danske regioner

Tolkning Fællesudbud i de danske regioner Tolkning Fællesudbud i de danske regioner Møde: Workshop 1: Bestilling og fakturering Dato og tid: 16.6.2015 kl. 9-15 Sted: Syddansk Sundhedsinnovation, Forskerparken i Odense Deltagere: Se sidst i dokumentet

Læs mere

- Valgmuligheder ved bestilling: Mulighed for at bestille eller fravælge en bestemt navngiven tolk, et bestemt køn mv.

- Valgmuligheder ved bestilling: Mulighed for at bestille eller fravælge en bestemt navngiven tolk, et bestemt køn mv. Hvad stiller regionerne af krav ifm: - Akut tolkning (bestilling mv.) i og udenfor dagtiden Hvis akut tolkebistand rekvireres (fremmøde) i tidsrummet fra mandag-fredag (hele døgnet), skal tolkebureauet

Læs mere

Informationer omkring tolkeydelser i Region Midtjylland

Informationer omkring tolkeydelser i Region Midtjylland Informationer omkring tolkeydelser i Region Midtjylland Region Midtjylland har indgået ny aftale pr. 1. maj 2013 på Tolkeydelser. Aftalen vedrører levering af tolkeydelser til regions hospitaler, institutioner,

Læs mere

Referat Leverandør 1 Dato 10-09-2013

Referat Leverandør 1 Dato 10-09-2013 Referat Leverandør 1 Dato 10-09-2013 Sted Mødeleder Esbjerg Kommune Torvegade 74, 6700 Esbjerg www.komudbud.dk Line Christiansen Telefon direkte 76161452 E-mail Referenter: Michelle Wind René Larsen Lars

Læs mere

Bilag 1 Kravspecifikation Fjerntolkning. Tolkemyndigheden udbud Fjerntolkning 2015 Bilag 1: Kravspecifikation Side1

Bilag 1 Kravspecifikation Fjerntolkning. Tolkemyndigheden udbud Fjerntolkning 2015 Bilag 1: Kravspecifikation Side1 Bilag 1 Kravspecifikation Fjerntolkning Tolkemyndigheden udbud Fjerntolkning 2015 Bilag 1: Kravspecifikation Side1 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af ordregivende myndigheder... 3 4. Opgavevaretagelsen...

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

Udbud af tolkebistand. Levering af tolkebistand til Gentofte Kommune

Udbud af tolkebistand. Levering af tolkebistand til Gentofte Kommune Udbud af tolkebistand Levering af tolkebistand til Gentofte Kommune August 2015 Udbud af tolkebistand til Gentofte Kommune - ansøgning til optagelse på kvalifikationsliste vedr. tolkeydelser Baggrund og

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Der skal fokus på hver en kr., vi bruger i sundhedsvæsenet gebyr ved udeblivelser

Der skal fokus på hver en kr., vi bruger i sundhedsvæsenet gebyr ved udeblivelser Der skal fokus på hver en kr., vi bruger i sundhedsvæsenet gebyr ved udeblivelser AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL. OG SUNDHEDSPOLITISK CHEF ANETTE DAMGAARD, CAND. JUR RESUME Danskernes udeblivelser

Læs mere

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK UNDGÅ FLASKEHALSE OG ØG EFFEKTIVITETEN MED 25% Servicelogistikken på et hospital er bindeleddet mellem de forskellige

Læs mere

Region Midtjylland. Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den samlede befolkning i Danmark

Region Midtjylland. Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den samlede befolkning i Danmark Indkøb & Medicoteknik i Region Midtjylland V/Afdelingschef Frank Neidhardt www.regionmidtjylland.dk Region Midtjylland Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med tilbudsforespørgslen vedrørende: Sundhedsordning for medarbejdere i Tønder Kommune

Spørgsmål og svar i forbindelse med tilbudsforespørgslen vedrørende: Sundhedsordning for medarbejdere i Tønder Kommune Spørgsmål og svar i forbindelse med tilbudsforespørgslen vedrørende: Sundhedsordning for medarbejdere i Tønder Kommune Spørgsmål Svar svar afgivet den 12. april 2012 Vedr. Tildelingskriterier: Er det korrekt,

Læs mere

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol.

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. RSD MØDE 15/6 KL. 10.00 PÅ UCN AALBORG Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Tilføjelser: Kort orientering

Læs mere

Implementering af Bookplan i Region Nordjylland

Implementering af Bookplan i Region Nordjylland Implementering af Bookplan i Region Nordjylland Susanne Skeem Projektleder RN Lena H. Malmberg Implementeringsansvarlig projektleder RN Capgemini Sogeti - Århus 21.maj 2015 Agenda Nyt bookingsystem i Region

Læs mere

OPLÆG - Projekt "Gravide diabetikere i Dialog" Tina Aa. Bjørnsholm Fyns Diabetesudvalg, Sekretariatet

OPLÆG - Projekt Gravide diabetikere i Dialog Tina Aa. Bjørnsholm Fyns Diabetesudvalg, Sekretariatet OPLÆG - Projekt "Gravide diabetikere i Dialog" Tina Aa. Bjørnsholm Fyns Diabetesudvalg, Sekretariatet 2012-06-22 v1 2 Oplæg for projekt Gravide diabetikere i Dialog.doc Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Guide til Online tidsbestilling - en del af eportalen Revideret 26-06-2012

Guide til Online tidsbestilling - en del af eportalen Revideret 26-06-2012 Guide til Online tidsbestilling - en del af eportalen Revideret 26-06-2012 Indledning Med online tidsbestillingsmoduelt i Xdont, åbnes der for CGM s e-portal - kaldet Nembehandling.dk. Dette sted vil være

Læs mere

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling:

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling: Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR møde i region sjælland 28. november 2012 Dagsorden Kort præsentations runde af de tilstedeværende Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter

Læs mere

Fart på it-sundhedsudviklingen?

Fart på it-sundhedsudviklingen? April 2007 - nr. 1 Baggrund: Fart på it-sundhedsudviklingen? Med økonomiaftalen fra juni 2006 mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner blev det besluttet at nedsætte en organisation

Læs mere

Kvalitetsstandarder. madservice

Kvalitetsstandarder. madservice xmadservice x Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kvalitetsstandard for Hvem kan få?... 4 Hvad er målet med?... 4 Hvad kan du få hjælp til?... 4 Hvad kan du som udgangspunkt ikke få hjælp til?... 4 Valgmuligheder...

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand

Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2012 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes af kunden efter indgåelse af rammeaftale

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering

National implementering af telemedicinsk sårvurdering Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering V/ Rikke Viggers, Konsulent MedCom National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Regeringen/KL/Danske Regioner,

Læs mere

Når tolken ikke er til stede i lokalet

Når tolken ikke er til stede i lokalet Kommunikation Når tolken ikke er til stede i lokalet Erfaringer fra pilotafprøvning af videotolkning i almen praksis Af Søren Kæseler Andersen, Susanne Noesgaard og Stina Lou Biografi Søren Kæseler Andersen

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Region Nordjylland 5 forløb

Region Nordjylland 5 forløb Region Nordjylland 5 forløb Forløb 1 Yderligere 01-12-2015 30-11-2016 Aalborg Universitetshospital, psykiatrien 1. halvår i Psykosesøjle, 2. halvår i Akutsøjle 01-12-2016 30-11-2017 Aalborg Universitetshospital,

Læs mere

Personnummer. 1. og 2. del

Personnummer. 1. og 2. del LÆ 251 Sendes til Oplyses ved henvendelser Personnummer Anmodning om attest om mulighed for at varetage et arbejde (Kan ikke anvendes af kommunen som arbejdsgiver) Du bedes venligst med det samme henvende

Læs mere

KIROPRAKTOR. Samarbejdsaftale. mellem. [CopenFysio ApS ] [ ] CopenFysio Aps. Dampfærgevej 3, 5 sal. 2100 København Ø, Tlf. 70209499 www.copenfysio.

KIROPRAKTOR. Samarbejdsaftale. mellem. [CopenFysio ApS ] [ ] CopenFysio Aps. Dampfærgevej 3, 5 sal. 2100 København Ø, Tlf. 70209499 www.copenfysio. KIROPRAKTOR Samarbejdsaftale mellem [CopenFysio ApS ] & [ ] 1. PARTERNE Mellem CopenFysio ApS Dampfærgevej 3, 5 sal. 2100 København Ø CVR nr. 29 30 69 15 (i det følgende benævnt Virksomheden) og Navn CPR-nr.

Læs mere

Rejsebetingelser for Greenland Getaways

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Rejsebetingelser for Greenland Getaways Generelle bestemmelser Alle pakkerejser, der købes af en kunde hos et rejsebureau i Danmark, er underlagt Lov om Pakkerejser. Den lov er til for at beskytte den

Læs mere

E-sundhedsobservatorium, status på sundheds-it pejlemærker Dato: 12-10-2010 Per Guldbæk Larsen

E-sundhedsobservatorium, status på sundheds-it pejlemærker Dato: 12-10-2010 Per Guldbæk Larsen E-sundhedsobservatorium, status på sundheds-it pejlemærker Dato: 12-10-2010 Per Guldbæk Larsen 12-10-2010 2 Fælles pejlemærker Konsolideret EPJ/PAS landskab IT-understøttelse af præhospital indsats Den

Læs mere

V I K A R I N S T R U K S

V I K A R I N S T R U K S V I K A R I N S T R U K S 1 Kære Vikar Velkommen som vikar i Amesto CareHouse. Vi er glade for, at du har valgt os som dit personlige vikarbureau. Du har nu fået friheden til at bestemme over din vagtplanlægning

Læs mere

Digitalisering, effektivisering & risikostyring går hånd i hånd. Søren Lindgaard, IT-direktør i Region Syddanmark

Digitalisering, effektivisering & risikostyring går hånd i hånd. Søren Lindgaard, IT-direktør i Region Syddanmark Digitalisering, effektivisering & risikostyring går hånd i hånd Søren Lindgaard, IT-direktør i Region Syddanmark Region Syddanmark Areal 12.255 km 2 Befolkningstal 1,2 mio. indbyggere Ansatte ca. 25.000

Læs mere

Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet

Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet - Status i 2011 og udviklingen siden 2007 Oplæg for VEU-Rådet onsdag den 22. juni 2011 ved områdechef Tue Vinter-Jørgensen og specialkonsulent Michael Andersen

Læs mere

Referat Kantineudvalgsmøde

Referat Kantineudvalgsmøde Referat Kantineudvalgsmøde Mødedato: onsdag den 24. november 2010 Starttidspunkt: kl. 13.45 Sluttidspunkt: kl. 15.15 Mødested: Mødelokale: Asylgade Jørgens kontor Journalnummer: Deltagere: Jørgen Hansen

Læs mere

Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi

Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi Jens Andersen Adm. direktør Region Sjælland Formand for RSI s styregruppe Sundheds-it: Mere i fokus end nogen sinde Myter om hvad der er godt, skidt og galt

Læs mere

Bliv bedre til at håndtere KOL i din praksis

Bliv bedre til at håndtere KOL i din praksis Bliv bedre til at håndtere KOL i din praksis Efteruddannelsestilbud fra Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Baggrund DSAM udgav i april måned 2008 en vejledning

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors Sekretariatsledelsen Tirsdag 10. februar 2015 Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Opsamling fra seneste møder: bestyrelsen og erhvervsforum 23.1

Læs mere

DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling. Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift

DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling. Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift Den gode psykiatriske afdeling Den gode psykiatriske afdeling skal være med til at skabe

Læs mere

Spørgsmål og svar Sundhedsfaglige vikarydelser

Spørgsmål og svar Sundhedsfaglige vikarydelser Spørgsmål og svar Sundhedsfaglige vikarydelser Nedenfor kan læses indkomne spørgsmål og svar: Spørgsmål er besvaret med orange skrift Spørgsmål til udbudsmaterialet: Spørgsmål 1: Vedrørende udbuddet af

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Region Hovedstaden og Kommune om rådgivning og vurdering fra klinisk funktion, herunder sundhedskoordinatorfunktionen

Samarbejdsaftale mellem Region Hovedstaden og Kommune om rådgivning og vurdering fra klinisk funktion, herunder sundhedskoordinatorfunktionen Samarbejdsaftale om sundhedskoordinator og klinisk funktion Samarbejdsaftale mellem Region Hovedstaden og Kommune om rådgivning og vurdering fra klinisk funktion, herunder sundhedskoordinatorfunktionen

Læs mere

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN Rådet for Specialpsykologuddannelsen Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 6. marts 2013 Birte Mikkelsen Birte.mikkelsen@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Referat af 5. møde i Rådet for Specialpsykologuddannelsen

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Den næste times tid. Disposition: Baggrund Kommunikation Relationer Familiemedlemmer

Den næste times tid. Disposition: Baggrund Kommunikation Relationer Familiemedlemmer Den tolkede samtale - udfordringer og muligheder Ph.d.-stud, antropolog Stina Lou Folkesundhed & Kvalitetsudvikling, Region Midt Den næste times tid Disposition: Baggrund Kommunikation Relationer Familiemedlemmer

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder im@im.dk Vederlagsfri fysioterapi Kære Bertel Haarder Danske Fysioterapeuter deltog den 8. februar i en konstruktiv drøftelse om vederlagsfri fysioterapi med

Læs mere

Når du skal bruge tolk i sundhedssektoren Center for Døve

Når du skal bruge tolk i sundhedssektoren Center for Døve Når du skal bruge tolk i sundhedssektoren Tegnsprogstolk fra i sundhedssektoren Værd at vide, når du skal bestille tolk: har tolke ansat ved tolkeadministrationerne i Aalborg, Århus, Fredericia, Odense

Læs mere

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling 2013 Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Læs mere

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige

Læs mere

Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune Referat af spørgemøde den 11.

Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune Referat af spørgemøde den 11. Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune Referat af spørgemøde den 11. november 2014 Indkøbskonsulent Pia Rossen byder velkommen. Dagsordenen

Læs mere

Udbredelse af telemedicin incitamenter på tværs? Et debatoplæg fra Det Digitale Råd, juni 2015

Udbredelse af telemedicin incitamenter på tværs? Et debatoplæg fra Det Digitale Råd, juni 2015 Udbredelse af telemedicin incitamenter på tværs Et debatoplæg fra Det Digitale Råd, juni 2015 FORORD I Det Digitale Råd undrer vi os over, at telemedicin endnu ikke er bredt ud i sundhedssektoren herhjemme.

Læs mere

Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013

Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013 0 Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013 Selandia, Bredahlsgade 3A, 4200 Slagelse (Tænketanken) kl. 08.30-12.30 Til stede / afbud / fraværende

Læs mere

indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm.

indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm. indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm.dk Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Formål Side 3 Organisering

Læs mere

Kun en tåbe frygter ikke sproget

Kun en tåbe frygter ikke sproget Kun en tåbe frygter ikke sproget Dorthe Nielsen Adjunkt, Klinisk sygeplejeforsker Arndis Svabo, Trine Rønde Kristensen, Karen Margrethe Korsholm, Morten Sodemann Fakta Ringere adgang til sundheds forebyggelse

Læs mere

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker.

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker. Elektronisk journal Undervisningsbilag 3 til temaet: Loven, dine rettigheder og din e-journal Din helbreds-journal ligger på nettet Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan

Læs mere

December 2011. Aarhus Universitetshospital. Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus. Universitetshospital.

December 2011. Aarhus Universitetshospital. Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus. Universitetshospital. Aarhus Universitetshospital December 2011 Året der gik Årsafslutning KAS EPJ-manual Rekvisitionshotel Datatab Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus Universitetshospital. Året

Læs mere

Generel beskrivelse af udbuddet Udbuddet vedrører levering af psykologisk rådgivning og akut krisehjælp til de 5 kommuner under Fællesindkøb Fyn.

Generel beskrivelse af udbuddet Udbuddet vedrører levering af psykologisk rådgivning og akut krisehjælp til de 5 kommuner under Fællesindkøb Fyn. Generel beskrivelse af udbuddet Udbuddet vedrører levering af psykologisk rådgivning og akut krisehjælp til de 5 kommuner under Fællesindkøb Fyn. Udbuddets omfang Udbuddet omfatter psykologisk rådgivning

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Handelsbetingelser_Flextur/Flexrute med Dankort og Visa Dankort

Handelsbetingelser_Flextur/Flexrute med Dankort og Visa Dankort Notat Trafikselskabet Sydtrafik CVR nr.: 29 94 28 97 EAN nr.: 5798002186802 07. januar 2015 Handelsbetingelser_Flextur/Flexrute med Dankort og Visa Dankort Handelsbetingelser Flextur/Flexrute administreres

Læs mere

Referat fra møde d. 23. januar 2014

Referat fra møde d. 23. januar 2014 Helle Brinch, Seniordriftschef, Seniorforvaltning, Kolding kommune Jette Mark Sørensen, Odense Kommune Judith Mølgaard, Direktør, OUH Heidi Have, Afdelingschef, uddannelsesafdelingen, OUH Angelika Kargo,

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 30. juni 2015 /ELSJOA Referat til møde i Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 26. maj 2015 kl. 15:30 i HL's mødelokale, Nørrebrogade 44 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Regionernes pejlemærker for sygehuslogistik

Regionernes pejlemærker for sygehuslogistik Regionernes pejlemærker for sygehuslogistik Transportteknologier Ole Teglgaard, chefkonsulent, DNV-Gødstrup Formand for Pejlemærke om transportteknologier Anbefaling om IHL Pejlemærke-rapport, s. 22: IHL-projektet

Læs mere

Tema 1: Hvad skal sundhedsvæsenet tilbyde?

Tema 1: Hvad skal sundhedsvæsenet tilbyde? Indledende afstemninger: Hvem er vi i salen? A. Hvad er dit køn 1. Kvinde 2. Mand 3. Kan / vil ikke svare B. Hvad er din alder 1. 6. Kan / vil ikke svare Tema 1:

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Svendborg Vest Antenneforening

Svendborg Vest Antenneforening Svendborg Vest Antenneforening Referat fra generalforsamling d. 24.03.2014 afholdt i SG-huset. Formanden Kim Hybel bød velkommen til de 22 fremmødte medlemmer (excl bestyrelsen) og Tom Andersen fra Stofa.

Læs mere

Udbudsmateriale til indhentning af tilbud på behandlingsordning

Udbudsmateriale til indhentning af tilbud på behandlingsordning Udbudsmateriale til indhentning af tilbud på behandlingsordning Udbudsbeskrivelse: Frederikssund Kommune ønsker at etablere en behandlingsordning med virkning fra 1. januar 2009. Aftalens forventede løbetid

Læs mere

Den gamle historie (indtil ca. 2009)

Den gamle historie (indtil ca. 2009) Hvor er behandlingspsykiatrien på vej hen? Psykiatrien på vej mod ligestilling med det øvrige sundhedsområde DRG konference Herning, 3. oktober 2013 www.regionmidtjylland.dk Den gamle historie (indtil

Læs mere

Praktiserende læge. Den praktiserende læge 1. Hvad passer på praktiserende læge? bestille tid. ringe om natten. alvorlig ulykke.

Praktiserende læge. Den praktiserende læge 1. Hvad passer på praktiserende læge? bestille tid. ringe om natten. alvorlig ulykke. Den praktiserende læge 1 Hvad passer på praktiserende læge? Hvad passer på en praktiserende læge? Hvorfor passer det? Hvorfor passer det ikke? Eksempel: bestille tid passer, fordi du normalt skal bestille

Læs mere

BESTILLING AF MANGLENDE PUBLIKATIONER LEVERINGSREKLAMATIONER KØB KØRSEL

BESTILLING AF MANGLENDE PUBLIKATIONER LEVERINGSREKLAMATIONER KØB KØRSEL BRUGERVEJLEDNING BESTILLING AF MANGLENDE PUBLIKATIONER LEVERINGSREKLAMATIONER KØB KØRSEL Sidst opdateret af NRA den 15-04-2009 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ajourfør Reklamationer (Bestillinger)

Læs mere

Udbud fysisk tolkning 2014-2015 Bilag 1 Kravspecifikation

Udbud fysisk tolkning 2014-2015 Bilag 1 Kravspecifikation Udbud fysisk tolkning 2014-2015 Bilag 1 Kravspecifikation Side1 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af ordregivende myndigheder... 3 3. Beskrivelse af den hidtidige opgavevaretagelse... 4 4. Opgavevaretagelsen...

Læs mere

Handelsbetingelser_Telekørsel med betalingskort og evt. periodekort

Handelsbetingelser_Telekørsel med betalingskort og evt. periodekort Trafikselskabet FynBus CVR nr.: 29 97 99 44 EAN nr.: 5798002496055 11. november 2014 Handelsbetingelser_Telekørsel med betalingskort og evt. periodekort Handelsbetingelser Telekørsel administreres af trafikselskabet

Læs mere

Rammeaftalebilag A. Kravspecifikation Udbud af taxikørsel 22.06.2015. Myntevej 3, 8920 Randers NV H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg

Rammeaftalebilag A. Kravspecifikation Udbud af taxikørsel 22.06.2015. Myntevej 3, 8920 Randers NV H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Udbud af taxikørsel 22.06.2015 Side 1 af 5 1 Indledning Nærværende Rammeaftalebilag fastsætter de mindstekrav, der gælder for Taxikørsel som udbudt af DanPilot. Leverandøren

Læs mere

August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND

August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND SÅDAN BESTILLER DU - Ring til midttrafik på 87 40 83 00 (tast 1) - Bestil online på midttrafikflextur.dk - Hent app "flextrafik - flextur, teletaxa og handicapkørsel"

Læs mere

Video Collaboration Optimal Udnyttelse af Specialistviden

Video Collaboration Optimal Udnyttelse af Specialistviden Video Collaboration Optimal Udnyttelse af Specialistviden Niklas Letén Bennetsen Cisco Collaboration Sales Specialist 2013 2011 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Connect 1 Forretningsværdi

Læs mere

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark Gitte Fangel Vicedirektør Herlev Hospital Styregruppen for Sundhedsplatformen 1 To regioner i samarbejde 17

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016

Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016 Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016 PROGRAM: - HVEM ER JEG - BAGGRUND FOR INDSATSEN - FORMÅLET MED INDSATSEN

Læs mere

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år Kvalitetsstandard For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år Kvalitetsstandarder/oktober 2013 Aalborg Kommune I Aalborg kommune gør vi vores yderste for at give den bedste service

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark Referat af bestyrelsesmøde

Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark Referat af bestyrelsesmøde Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark Referat af bestyrelsesmøde Tid: Onsdag d. 18. januar 2012 Sted: Danske Fysioterapeuter Opgaver, der er uddelegeret til en eller flere personer er markeret med blå

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 31. oktober 2013 Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 Mødet afholdtes i Københavns Politiforening, H. C. Andersens Boulevard 42, 1. 1553 København

Læs mere

Hvad er den optimale modellen. for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009

Hvad er den optimale modellen. for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009 Hvad er den optimale modellen for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009 Freddy Lippert lippert @ regionh. dk Præhospital leder & Chef for Akut Medicin og Sundhedsberedskab

Læs mere

Emne: Referat fra mødet onsdag den 2. november 2011, kl. 12.30 15.30

Emne: Referat fra mødet onsdag den 2. november 2011, kl. 12.30 15.30 Referat Udvalg: Portøruddannelsesnævnet Emne: Referat fra mødet onsdag den 2. november 2011, kl. 12.30 15.30 Til stede: Erik Brouer, Region Hovedstaden (formand) Janne Uth, Region Sjælland (medlem) Steen

Læs mere

3. Den perfekte dialysemaskine Nyreforeningens krav til hæmodialysemaskiner

3. Den perfekte dialysemaskine Nyreforeningens krav til hæmodialysemaskiner Møde i Politisk udvalg Dato: 26. april 2015 Tid: kl. 13.00 Sted: Vejle Center Hotel Afbud: Nina Olsen. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra seneste møde 3. Den perfekte dialysemaskine

Læs mere

Den Kliniske Databank i Region Syddanmark

Den Kliniske Databank i Region Syddanmark Den Kliniske Databank i Region Syddanmark Data fra udfasede systemer samles og stilles til rådighed til gavn for klinikere, patienter og forskere E-sundhedsobservatoriet, 3. oktober, 2014 Indhold Baggrund

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

Orientering om den videre proces og implementering

Orientering om den videre proces og implementering Dato: 14. december 2011 Brevid: 1556479 Orientering om den videre proces og implementering Når Regionsrådet har godkendt en ny organisationsmodel, der bygger på 5 sygehusledelser, skal direktionen igangsætte

Læs mere

Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag?

Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag? Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag? Uddannelse i brugerinddragelse og innovation udbydes nu af Syddansk Sundhedsinnovation i samarbejde med Koncern HR

Læs mere

Projekt Nervecentre. Test og udvikling af et opgavestyringsprogram på Odense Universitetshospital 2014. Eva Lund, Innovationskonsulent

Projekt Nervecentre. Test og udvikling af et opgavestyringsprogram på Odense Universitetshospital 2014. Eva Lund, Innovationskonsulent Projekt Nervecentre Test og udvikling af et opgavestyringsprogram på Odense Universitetshospital 2014 Eva Lund, Innovationskonsulent Systemet kort fortalt Nervecentre er et softwaresystem, der kan styre

Læs mere

Når du har været udsat for en fejl

Når du har været udsat for en fejl Læringssæt 7 PowerPoint præsentation 3 Når du har været udsat for en fejl November 2006 Når du har været udsat for en fejl PowerPoint præsentationen findes i elektronisk form på den medfølgende cd-rom.

Læs mere

Leverandøren skal underskrive Faxe Kommunes databehandler aftale i forbindelse med kontraktindgåelse.

Leverandøren skal underskrive Faxe Kommunes databehandler aftale i forbindelse med kontraktindgåelse. Udbud af virtueltræning i Faxe Kommune Center for Sundhed og Pleje. Faxe Kommune ønsker et virtuelt system der kan fungere som træningsværktøj således, at der sikres en effektiv genoptræning af borgere

Læs mere

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 FRD s kongres lørdag den 27. september På FRD s kongres den 27. september 2008 blev følgende kontingentsatser for de kommende 3 år vedtaget: Medlemstype 2009 2010 2011 Uddannede,

Læs mere

Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark Referat af bestyrelsesmøde

Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark Referat af bestyrelsesmøde Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark Referat af bestyrelsesmøde Tid: Mandag d. 11. april 2011 Sted: Vesterbro Torv 1-3, Aarhus Opgaver, der er uddelegeret til en eller flere personer er markeret med

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug)

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) 28. marts kl. 17.30-19.00 i Vognmagergade 8 Tilstede: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Jens Christensen, Camilla Woller Nielsen,

Læs mere

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi...

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi... Pixibog business casen kort fortalt... 2 1: Projektbasis... 3 1.1: Projektidentifikation...3 1.2: Projektansvarlige...3 2: Leverancen... 4 2.1: Mål og rammer...4 2.2: Fremgangsmåde...5 2.3: Risikoanalyse

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Landsdækkende levering

Landsdækkende levering Landsdækkende levering 3xwilhelmsen.dk Landsdækkende levering (kun bro fast) Ønskes levering til ikke bro faste øer, udføres dette i samarbejde med Danske Fragtmænd til deres gældende priser. Vi har nu

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere