Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening"

Transkript

1 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening Marts 2008

2 Indhold Prioritering på jordforureningsområdet... 4 Status... 9 Udfordringer Region Syddanmarks strategi på jordforureningsområdet Scenarier og løsningsmodeller

3 Forord Rent drikkevand er en kvalitet ved at bo og leve i Region Syddanmark og en fælles ressource i den videre udvikling. En af regionens opgaver er at kortlægge, undersøge og gennemføre en indsats over for jordforureninger, som truer menneskers sundhed, drikkevandet og miljøet i øvrigt. Det er en omfattende opgave, som strækker sig over mange år. Derfor har regionen nu udarbejdet et forslag til en strategi for, hvordan indsatsen på området skal tilrettelægges i de kommende år. Jeg og mine kolleger i regionsrådet har særlig fokus på at sikre rent drikkevand og menneskers færden, eksempelvis hvor mindre børn leger og opholder sig. Vi ønsker, at opgaverne løses effektivt og i en rækkefølge, der giver størst mulig sikkerhed og størst muligt udbytte for de penge, vi anvender til opgaven. Derfor vil vi også lægge vægt på at udvikle nye og bedre løsninger til gavn for de berørte grundejere og de fælles grundvandsressourcer. Vi er flere myndigheder om at bidrage til denne opgave, og jeg lægger op til et bredt og tæt samarbejde med kommunerne i regionen, vandforsyningerne og staten for at sikre en effektiv og sammenhængende indsats til gavn for denne og kommende generationer. Forslaget har været fremlagt i offentlig høring, og kommentarerne har indgået ved regionsrådets arbejde med at fastlægge den endelige strategi for opgaven. Carl Holst Regionsrådsformand 3

4 Prioritering på jordforureningsområdet Region Syddanmark har hovedansvaret for indsatsen mod herreløse jordforureninger inden for regionens område. Det betyder, at regionen skal finde, undersøge og gennemføre en indsats over for forureninger, der truer menneskers sundhed eller grundvandet. Opgaven er omfattende, dels er der mange forurenede arealer, dels er der mange ofte modsatrettede hensyn, der skal afvejes, og endelig er der store økonomiske og sundhedsmæssige risici forbundet med opgaven. Region Syddanmarks strategi for indsatsen er udmøntet i mål på fem områder: Rent grundvand gennem overblik og sammenhæng i indsatsen Mindske sundhedsrisikoen Dialog om prioriteringen af regionens indsats Effektivitet og udvikling Åbenhed, service og dialog Regionen skal tilrettelægge og prioritere opgaverne således, at de løses både effektivt og i en rækkefølge, der giver den størst mulige sikkerhed og det størst mulige udbytte for de investerede penge. Derfor har Region Syddanmark udarbejdet denne strategiplan for indsatsen. Strategiplanen indeholder først en beskrivelse af det lovgrundlag, opgaven udføres på, og derpå en statusbeskrivelse af opgavens omfang. Herefter beskrives de udfordringer, regionen står over for, og endelig følger den strategi, der både på kort og lang sigt skal være en rettesnor for regionens prioritering af indsatsen. Affald fra et tidligere opfyldt vandhul. 4

5 Lovgivningsmæssige forudsætninger Jordforureningsloven anviser ikke detaljeret, hvordan regionen skal prioritere. Loven anviser alene, at regionen skal prioritere undersøgelser og afværgeindsats i områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til eksisterende vandværker, ved boliger, børneinstitutioner og ved offentlige legepladser. Disse områder betegnes som offentlige indsatsområder. Beskyttelse af vandløb, søer og havet er således ikke indsatsområder efter Jordforureningsloven, men kan prioriteres, når tungtvejende hensyn til det omgivende miljø eller menneskers sundhed gør det nødvendigt. Forebyggelse af jordforurening sker gennem den øvrige miljølovgivning. Kortlægning af forurenede arealer Kortlægningen efter Jordforureningsloven har til formål at skabe overblik over alle forurenede arealer, sikre rådgivning til grundejerne og skabe mulighed for en prioritering af den offentlige indsats, så den vigtigste indsats gennemføres først. Jordforureningsloven indeholder to niveauer i kortlægningsarbejdet, dels vidensniveau 1 (V1) som betyder, at der foreligger konkret viden om aktiviteter, der KAN have været kilde til jordforurening, dels vidensniveau 2 (V2), som betyder, at der ER konstateret forurening. Kortlægningen på vidensniveau 1 og 2 omfatter blandt andet gamle industriområder, lossepladser, opfyldte havneområder og arealer, hvor der er sket en opfyldning med forurenet jord, hvor der er placeret slagger og flyveaske, eller hvor der kun er sket delvis oprydning. Hvis der er følsom arealanvendelse som bolig, børneinstitution eller offentlig legeplads på et V1- kortlagt areal, er det regionens opgave at foretage indledende undersøgelser for at afklare, om arealet er forurenet, og derfor skal kortlægges på vidensniveau 2, eller om det er uforurenet, og derfor skal udgå af kortlægningen. Hvis grundejer på en V1- kortlagt boligejendom anmoder om at få gennemført en undersøgelse, har regionen ifølge loven en frist på et år til at udføre denne. Hvis en mulig forurening ikke truer grundvandet eller en følsom arealanvendelse, skal regionen ikke foretage nærmere undersøgelser. I disse situationer sker kortlægningen alene på vidensniveau 1. Fra 1. januar 2007 skal der i forbindelse med V2- kortlægning af en boligejendom ske en nuancering af kortlægningen på baggrund af den risiko, som forureningen udgør for den aktuelle anvendelse til boligformål. Tidligere V2-kortlagte boligejendomme nuanceres efter anmodning fra grundejer. Se nærmere i faktaboks nedenfor. Forureningen på alle boligejendomme, der er eller bliver kortlagt på vidensniveau 2 nuanceres i tre forureningsniveauer: F0 betyder, at forureningen ingen risiko udgør for anvendelse til bolig. F1 betyder, at forureningen ingen betydning har, såfremt enkle forholdsregler iagttages. F2 betyder, at forureningen udgør eller kan udgøre en risiko ved den aktuelle anvendelse til bolig, hvorfor den er omfattet af offentlig indsats. FAKTA 5

6 Fra den 1. januar 2007 skal kun arealer, der er kraftigt forurenede kortlægges. Lettere forurenede arealer skal ikke mere kortlægges, og allerede kortlagte lettere forurenede arealer skal udgå af kortlægningen. Regionen skal derfor inden 1. juli 2008 gennemgå og vurdere alle lettere forurenede kortlagte arealer på ny. Selvom disse arealer ikke kortlægges, og offentlig indsats dermed ikke er aktuel, skal regionen fortsat give gode råd og vejledning om, hvordan arealerne kan anvendes med et minimum af risiko. Den offentlige indsats Hvis et forurenet areal kan udgøre en risiko for den aktuelle anvendelse til bolig, børneinstitution, offentlig legeplads eller truer vandværker og vigtige grundvandsressourcer, skal regionen udføre en mere detaljeret undersøgelse af forureningen. Hvis forureningen viser sig at udgøre en væsentlig risiko, skal regionen gennemføre en indsats over for forureningen. Derimod skal indsats over for jordforurening i forbindelse med nyt boligbyggeri efter lovgivningen gennemføres af bygherren. Andre myndighedsopgaver Regionen har en række myndighedsopgaver på de kortlagte arealer, specielt i forhold til indsats over for jordforurening, som betales af andre parter. Regionen har myndighedsopgaver på kortlagte arealer i forbindelse med: Bygge- og anlægsarbejder på arealer i offentlige indsatsområder. Ændringer af arealanvendelsen til forureningsfølsomme formål (bolig, børneinstitution, legeplads, rekreativt område, alment tilgængeligt område, kolonihave, sommerhusgrund eller institution). Undersøgelser og indsats på tidligere benzinsalgssteder (Oliebranchens Miljøpulje) Undersøgelser og indsats med henblik på udtagning af kortlægningen Konstatering af forureninger i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder Restforureninger efter afsluttede bygge- og anlægsprojekter Regionens myndighedsbehandling skal i den forbindelse sikre at: Der ikke opstår fornyet behov for offentlig indsats over for jordforurening En senere offentlig indsats over for jordforurening ikke besværliggøres eller fordyres væsentligt Forureninger, der først konstateres i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder, kortlægges og myndighedsbehandles som ovenfor beskrevet Regionen skal godkende den indsats, som udføres af Oliebranchens Miljøpulje på gamle benzinstationer. Ordningen finansieres af benzinselskaberne gennem forbrugernes køb af benzin. Regionens opgaver i tilknytning til ordningen forventes afsluttet i En grundejer, som uforvarende er blevet ejer af en forurenet boligejendom, kan gennem værditabsordningen have krav på at få fremrykket en indsats over for jordforureningen mod en mindre egenbetaling. Regionen udfører opgaverne for værditabsordningen. Ordningen finansieres af en særlig pulje på finansloven. I praksis gennemføres en undersøgelse inden for et år, mens det kan vare mere end 25 år, før indsatsen over for forureningen iværksættes alt efter, hvor lang den statslige venteliste er. Endelig har regionen en række rådgivningsopgaver over for grundejere, samarbejdsopgaver med kommuner og statslige miljøcentre samt besvarelse af henvendelser i forbindelse med køb og salg af fast ejendom. Ændring af Jordforureningslovens prioriteringsprincipper Implementering af vandrammedirektivet i dansk lovgivning kan ændre Jordforureningslovens prioriteringsprincipper således, at beskyttelse af overfladevand, som i den nugældende lov alene kan varetages undtagelsesvis, bliver en reel prioriteringsmulighed. 6

7 Regionens opgaver på jordforureningsområdet Regionens opgaver, som de er beskrevet i Jordforureningsloven, er: At opspore og kortlægge forurenede og muligt forurenede arealer samt grundvandsforureninger i tilknytning hertil. At revurdere allerede V2-kortlagte lettere forurenede arealer inden 1. juli At gennemføre undersøgelser på V1-kortlagte arealer inden for indsatsområderne, herunder undersøgelser på boliggrunde inden for en frist på et år efter anmodning fra grundejeren. At gennemføre miljø- og sundhedsmæssigt begrundet indsats over for jord- og grundvandsforurening i indsatsområderne. At gennemføre indsats efter værditabsordningen for boligejere. At varetage myndighedsopgaver på kortlagte arealer, særligt i tilknytning til privatfinansieret indsats over for jordforurening i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder. At bidrage til de statslige miljøcentres og kommunernes arbejde med grundvandskortlægning og vandplaner samt de efterfølgende indsatsplaner og programmer. At rådgive beboere på forurenede arealer. At behandle forespørgsler i forbindelse med køb og salg af fast ejendom. Tjæreforurenet jord omkring gammel tjæregryde, der har været brugt ved tjæring af fiskegarn. 7

8 Grundvandskortlægning foreløbig rækkefølge baseret på de tidligere amters regionplaner Kort & Matrikelstyrelsen 8

9 Status Den første lov om jordforurening trådte i kraft i 1983, og frem til 2007 var det amternes ansvarsområde. I den periode blev loven ændret adskillige gange, og amterne havde en vis metodefrihed i arbejdet. Beskrivelsen af status for Region Syddanmarks indsats på jordforureningsområdet er summen af de fire tidligere amters indsats. De største indsatsområder har gennem alle årene været kortlægning, undersøgelser og afværgeforanstaltninger. Myndighedsopgaverne, de særlige indsatsområder og udviklingsopgaverne har varieret mere over tid. Beskrivelsen af status giver baggrunden for at forstå omfanget af den opgave og de udfordringer, regionen står over for de kommende år. De erfaringer, der er gjort, giver belæg for at estimere det antal lokaliteter, som skal undersøges i fremtiden, og omkostningerne hertil. Sikring af rent drikkevand Geologisk og landskabsmæssigt kan regionen inddeles i to hovedområder: Den vestlige del af regionen, der omfatter den vestlige del af Sydjylland, er domineret af et relativt fladt landskab skabt af smeltevandsfloder under sidste istid. I den østlige del af regionen, der omfatter den østlige del af Sydjylland, Fyn og omkringliggende øer, er landskabet generelt noget mere kuperet, da det er formet i forbindelse med isens frem- og tilbagerykning i området. Vandforsyningen i regionen er overvejende decentral. Dog henter enkelte større vandforsyninger vand uden for kommunen. Det er generelt vurderet, at vandressourcen i området er tilstrækkelig til at dække det nuværende og fremtidige forbrug af rent drikkevand, dog under forudsætning af at forbruget af vand til andre aktiviteter såsom industrielle formål og markvanding reguleres. Derudover er det også nødvendigt, at vigtige grundvandsressourcer beskyttes mod såvel punktkilde-forurening som flade-forurening med nitrat og pesticider. Den fremtidige vandforsyning bliver i videst mulig omfang planlagt placeret uden for byområder. For at sikre at drikkevandsforsyningen også i fremtiden kan baseres på rent grundvand, foregår der en omfattende kortlægning af grundvandsressourcen finansieret af de gebyrmidler, som opkræves på baggrund af vandindvindingstilladelser. Kortlægningen foregår i områder med særlige drikkevandsinteresser og inden for indvindingsoplande til almene vandværker. Grundvandskortlægningen skal give svar på, hvor store grundvandsmagasinerne er, hvor meget grundvand, der dannes, hvor de sårbare områder findes, hvor det vand, vandværkerne pumper op, kommer fra og hvilke trusler, der er mod grundvandets kvalitet. Kortlægningen skal munde ud i en Forureningen kan spredes til mennesker via jorden, luften og drikkevandet. 9

10 Status - kortlægning af grundvand og jordforurening Kort & Matrikelstyrelsen Oplysningerne om grundvandskortlægningen er baseret på de tidligere amters regionplaner. 10

11 afgrænsning af de områder - indsatsområder, hvor der er behov for at gøre en særlig indsats for at beskytte grundvandet. Grundvandskortlægningen følges derfor op af konkrete indsatsplaner, hvori den nødvendige beskyttelsesindsats beskrives. Indsatsplanen fastlægger ud over en beskyttelse af grundvandet også rammerne for den fremtidige indvindingsstruktur. De vigtigste grundvandsmagasiner i den jyske del af Region Syddanmark forventes at ligge i den centrale og østlige del af området. Den geologiske opbygning af jordlagene betyder, at de særlige drikkevandsområder i den vestlige del af regionen er meget sårbare over for forurening. I begrænsede områder findes der dog velbeskyttede dybtliggende magasiner. På Fyn og i den østlige del af Sydjylland findes områder med gode men begrænsede grundvandsressourcer. I kystnære områder findes enten meget lidt grundvand eller grundvand af dårlig kvalitet. Grundvandskortlægningen varetages af statens miljøcentre i Ribe og Odense. De beslutter, i hvilken rækkefølge grundvandskortlægningen udføres inden for det geografiske område, som det enkelte miljøcenter dækker. Det tidsmæssige forløb af kortlægningsarbejdet er endnu ikke endeligt afklaret. Med kommunalreformen overtog kommunerne opgaven med at udarbejde indsatsplaner for indsatsområderne. Det betyder i praksis, at kommunerne kan udarbejde indsatsplaner i takt med at statens miljøcentre gennemfører grundvandskortlægningen. I Region Syddanmarks område var der ved udgangen af 2006 udarbejdet 17 indsatsplaner. På baggrund af amternes opgørelser fra 2006 skal der udarbejdes indsatsplaner for yderligere 123 indsatsområder. Kortlægning af jordforurening I Region Syddanmarks område var der pr. 1. januar 2007 kortlagt ca arealer på vidensniveau 1 eller 2. Regionen står fortsat over for en stor kortlægningsopgave, idet erfaringerne fra den hidtidige indsats viser, at yderligere ca arealer skal vurderes. Antal forurenede og muligt forurenede arealer i Region Syddanmark pr. 31. december 2006: V1-kortlagte (muligt forurenede): 2778 V2-kortlagte (konstaterede forurenede): 2987 I alt (V1 + V2): 5765 FAKTA 11

12 Undersøgelser og afværgeforanstaltninger Frem til udgangen af 2006 havde amterne i Region Syddanmarks område gennemført V1-kortlægning på ca arealer og V2-kortlægning på ca arealer. På ca. 600 arealer havde amterne igangsat videregående undersøgelser og igangsat en indsats over for forureningen på ca. 140 arealer. Ca. 600 arealer afventer videregående undersøgelser, medens ca. 100 arealer afventer en indsats over for forureningen. Den igangværende kortlægningsopgave giver behov for videregående undersøgelser og indsats på yderligere ca og ca. 575 arealer. Store jordforureninger I regionen skønnes 44 jordforureninger at være store jordforureninger, hvor de samlede udgifter til undersøgelser, indsats og overvågning forventes at overstige 10 mio. kr. Frem til udgangen af 2006 er der i regionens område brugt ca. 315 mio. kr. på de store jordforureningssager. For 29 af de store jordforureninger er der en risiko for, at de kan true vores sundhed eller grundvandet. De er derfor omfattet af offentlig indsats. Udgifterne til at færdiggøre indsatsen på disse jordforureninger skønnes at blive knap 300 mio. kr. Hvis de resterende 15 store jordforureninger, som ligger uden for det offentlige indsatsområde, skal behandles tilsvarende, skønnes de fremtidige udgifter at stige til knap en mia. kr. Her udgør udgifterne til en indsats i Kærgaard Plantage en stor andel. Børnehaver Efter Jordforureningsloven er det kun arealer med kraftig jordforurening, som skal kortlægges, og dermed kan være omfattet af den offentlige indsats. I erkendelse af at børn er særligt følsomme over for kontakt med forurenet jord, indeholder loven en undtagelse, således at både regioner og kommuner kan udføre en særlig indsats på børneinstitutioner og offentlige legepladser, hvor der er en lettere jordforurening. Aktiviteterne i Kærgaard Klitplantage foregår under skrappe sikkerhedsforanstaltninger. 12

13 Embedslægeinstitutionen har i et svar til regionen oplyst, at det må være lovens klare intention, at der også skal ske en indsats over for jordforurening ved børnehaver og legepladser, som er lettere forurenet. Dette vil dog altid ifølge embedslægen bygge på et konkret skøn af forureningens karakter og omfang. Miljøministeren har opfordret regionerne til at opprioritere indsatsen omkring børneinstitutioner. Hidtil er der arbejdet med børneinstitutioner som et særligt indsatsområde i forskelligt omfang. En opgørelse viser, at der i regionen er ca børneinstitutioner for børn i alderen 0-6 år. Omkring 300 af børneinstitutionerne skønnes at ligge i ældre byområder, hvor der er særlig risiko for diffus jordforurening. Der er gennemført undersøgelser og/eller indsats på ca. 150 af disse. Status for udviklingsopgaver Regionen arbejder allerede med en række udviklingsprojekter, hvoraf flere er startet af de tidligere amter. Det drejer sig om projekter, der har til hensigt at teste og dokumentere effekten af nye indsats- og undersøgelsesmetoder samt om projekter, der skal medvirke til udvikling og dokumentation af risiko- og prioriteringsmodeller. Samlet set er der igangværende udviklingsprojekter med et budget på ca. 3 mio. kr. i 2007, som finansieres af regionen og delvist af miljøstyrelsens teknologiudviklingspulje. Myndighedsområdet Regionen behandler løbende sager om bygge- og anlægsprojekter på kortlagte arealer, og har i 2007 behandlet ca. 620 projekter. Regionen godkender undersøgelser og oprydningsprojekter udført af Oliebranchens Miljøpulje på gamle benzinstationer. Det drejer sig om ca. 170 grunde om året i Region Syddanmark. Regionen udfører på statens vegne opgaver efter Værditabsloven. I 2007 har regionen igangsat eller fået bevilget midler til i alt 11 undersøgelser under ordningen. Det fremtidige aktivitetsniveau med hensyn til undersøgelser kan ikke forudsiges, da det afhænger af grundejernes efterspørgsel og ventelistens afvikling. Indsats forventes gennemført på ca. 30 boligejendomme inden for de kommende 10 år under forudsætning af uændrede ressourcer til ordningen. Inden den 1. juli 2008 skal regionen revurdere kortlægningen af ca. 950 arealer med det formål at udtage lettere forurenede arealer af kortlægningen. Regionen har de første ni måneder af 2007 besvaret ca direkte forespørgsler i forbindelse med køb og salg af fast ejendom fra ejendomsmæglere, advokater og kommende købere mv. I samme periode er der gennemført ca søgninger på Jordforureningsafdelingens hjemmeside. Det bemærkes, at hjemmesiden foreløbig kun omfatter de tidligere Fyns og Ribe amter. 13

14 Udfordringer Strategien skal danne baggrund for regionens tilrettelæggelse og prioritering af de opgaver, der skal løses de kommende år. For at få det optimale udbytte af indsatsen og løse de vigtigste opgaver først skal der afvejes mellem hensynet til beskyttelse af grundvandet, sikring af borgernes sundhed på forurenede grunde, de lovpligtige myndighedsopgaver og udvikling af metoder, der kan optimere arbejdet. For at skabe et overblik og grundlag for strategien er der i dette kapitel givet en beskrivelse af de udfordringer, regionen skal afveje. Grundvand, drikkevand og overfladevand Grundvandskortlægning: Kortlægningen af regionens grundvandsressourcer inden for områder, hvor der findes grundvandsmagasiner med særlig stor vigtighed for den nuværende og fremtidige drikkevandsforsyning, varetages af statens miljøcentre. Regionens kortlægning af forurenede arealer skal så vidt muligt holde trit hermed, så det videre arbejde med indsatsplanlægningen baseres på konkrete oplysninger om forurenede lokaliteter. Grundvandsbeskyttelse: Grundvandsmagasinerne beskyttes gennem regionens indsats for at finde og om nødvendigt fjerne forureninger, der kan true vandkvaliteten. Kommunerne skal på baggrund af miljøcentrenes grundvandskortlægning udarbejde indsatsplaner for grundvandsbeskyttelsen. Beskyttelsen sker også gennem planlægning og placering af nye industriområder og tilsynet med forurenende virksomheder. De tre myndighedsniveauer, som omfatter to statslige miljøcentre, 22 kommuner og Region Syddanmark, skal arbejde sammen - og helst i takt - om beskyttelsen af de værdifulde grundvandsmagasiner. Vandforsyning og regional udvikling: I regionen som helhed er der rigelige grundvandsressourcer, som er tilstrækkelige til at dække det nuværende og fremtidige behov for rent drikkevand, men ressourcerne er ulige fordelt. For at sikre vandforsyningen til store byer som Esbjerg og Odense hentes der drikkevand langt fra byerne, og i flere tilfælde inde i nabokommunerne. Flere byer i kystområderne er heller ikke selvforsynende. Udviklingen af regionens erhvervsliv og befolkningsudviklingen vil også kræve ekstra opmærksomhed ved planlægning af vandforsyningen i området. Kommunerne er de afgørende aktører på dette område. Overfladevand: Udarbejdelsen af vandplaner for hele vandkredsløbet vil de kommende år øge fokus på overfladevand i åer, søer, fjorde og havet, som påvirkes gennem udvaskningen fra gamle lossepladser og forurenede industrigrunde. Jordforurening og arealkonflikter Indeklimaproblemer: Høje niveauer af sundhedsskadelige stoffer, der afdamper til indeklimaet i boliger, er en af de alvorligste sundhedsmæssige risici, da beboerne påvirkes i mange timer hver dag. Forureningsproblemet bør behandles hurtigt af sundhedsmæssige årsager, idet rådgivning har begrænset effekt. Forureningerne er ofte teknisk set meget komplicerede og relativt omkostningstunge at afhjælpe. Badeforbud ved Kærgaard Klitplantage. Børneinstitutioner: Forurening på børneinstitutionernes legepladser er en særlig udfordring. Det fremgår direkte af Miljøministerens henvendelse til regionerne, at afklaring af forureninger på børneinstitutionerne bør prioriteres højt. Når en undersøgelse igangsættes, skal tidsplanen og logistikken i de efterfølgende tiltag være på plads. Konstateres der væsentlig forurening, skal indsatsen kunne igangsættes kort efter at forældre 14

15 og personale er blevet orienteret. Indsatsen er ofte teknisk ukompliceret og relativt billig. Andre risici ved at bo på et forurenet areal: Der er et stort antal forurenede arealer i regionen, hvor forureningen kan optages gennem huden, gennem indånding af jordstøv eller ved spisning af afgrøder dyrket i den forurenede jord. På disse arealer vurderes rådgivning at være relativt effektiv til at minimere risikoen, dog med undtagelse af forurening med stoffer som arsen, nikkel og cyanid, der kan udgøre en akut risiko. Forebyggende indsats ved byggeri på forurenede arealer: Fremtidige arealkonflikter forebygges gennem en tilladelsesordning ved bygge- og anlægsarbejder. Da regionens systematiske kortlægning af forurenede og muligt forurenede arealer ikke er færdig, opdages mange forureninger først under bygge- og anlægsarbejder. Det vanskeliggør kommunernes og regionens myndighedsbehandling, og medfører forsinkelser og fordyrelser for bygherren. Fra 1. januar 2008 skal kommunerne offentliggøre en områdeklassificering af byområder med diffus forurening. Regionen skal samarbejde med kommunerne om udpegningen. De udpegede områder vil i høj grad være sammenfaldende med de områder, hvor der er risiko for jordforurening og dermed indikere, at kommunen/regionen skal være særlig opmærksom ved nybyggeri, selv om regionens systematiske kortlægning ikke er tilendebragt i området. Både sikring og forebyggelse: For at få størst og hurtigst effekt af indsatsen over for forureninger, der udgør en risiko for indeklimaet i boliger, bør indsatsen for at kortlægge forureninger med chlorerede opløsningsmidler intensiveres. Samtidig er der behov for, at den forebyggende indsats ved nybyggerier prioriteres højt i form at et tæt samarbejde med kommunerne. Koordinering, prioritering og balance i indsatsen Koordinering og samarbejde: Regionens indsats forudsætter et tæt samarbejde med kommunerne og staten for at koordinere og prioritere de grundvandsområder, der skal undersøges først, og dermed bliver prioriteret højst. Samarbejdet om grundvandsbeskyttelsen, om den forebyggende indsats i forbindelse med byggeri på forurenede grunde og om godkendelser af opgravning og transport af forurenet jord forudsætter en øget dataudveksling mellem de tre myndighedsniveauer. Regionen har en administrativ udfordring i at forenkle og effektivisere informationsstrømmene. Overblik og prioritering: Regionen har en stor administrativ udfordring i at skabe overblik over de mange jordforureninger og at prioritere de vigtigste højst. Der skal tages hensyn til både lokale og regionale forskelle i grundvandets sårbarhed, forsyningssikkerheden og den fremtidige udvikling af byområderne. Balance mellem generel kortlægning og indsats over for konkret forurening: Opgaverne på jordforureningsområdet med kortlægning, undersøgelser og indsats over for konkrete forureninger er indbyrdes afhængige. For at de kan forløbe med et optimalt flow, er det nødvendigt at sikre et vist forhold mellem kortlægningsaktiviteterne og antallet af forureninger, hvor der gennemføres indsats. Nogle aktiviteter kan ikke prioriteres: På en række områder har regionen ikke mulighed for at prioritere indsatsen, da der i lovgivningen er fastlagt et retskrav på at få et areal undersøgt, så snart ansøgningen herom er godkendt. Det gælder for V2-kortlægningsundersøgelser på boliggrunde samt for boligejendomme omfattet af værditabsordningen, hvor indsatsen på det sidste område finansieres af en særlig statslig pulje. Hurtigere fremdrift i kortlægningsarbejdet: Med de kommende års kortlægningsopgave er der et stort behov for at videreudvikle arbejdet med at indsamle og vurdere det historiske materiale. Målet er at komme hurtigere frem til det tidspunkt, hvor grundejerne får afklaring, hvor kommunerne opnår et bedre grundlag for at give byggetilladelser, og hvor der er skabt grundlag for regionens prioritering. Videreudvikling af risikovurdering: En indsats gennemføres altid på baggrund af en risikovurdering. Der er et stort behov for at få udviklet modeller til risikovurdering, som på et mere sikkert grundlag kan støtte beslutningerne om at gennemføre en indsats eller lade forureningen ligge. 15

16 Hovedproblemet er opløsningsmidler: Indsatsen over for forureninger med opløsningsmidler fra renserier og industrier forventes de nærmeste år at lægge beslag på hovedparten af de økonomiske midler. Dette skyldes, at opløsningsmidlerne hurtigt kan spredes ind under bygninger og til dybe grundvandsmagasiner, hvor indsatsen er omkostningstung. Videreudvikling af teknikker til indsats: Kortlægning, undersøgelser og indsats over for forurenede arealer er en omfattende og dermed en langsigtet opgave. Der sker løbende udvikling af indsatsteknikker, som regionen skal følge med henblik på at vurdere hvilke metoder, der skal tages i anvendelse for at effektivisere indsatsen, højne kvaliteten og minimere omkostningerne. Omkostningerne til drift skal holdes nede: Omkostningerne til indsats over for kendte jordforureninger lægger beslag på en stor del af det samlede budget. Omkostninger til drift af anlæg, der oppumper og renser forurenet grundvand, og anlæg, der sikrer indeklimaet i boliger ved at rense og fjerne forureninger under bygningerne, vil sandsynligvis vokse over årene. Der er således en stor udfordring i at udvikle billigere driftsformer, som kan begrænse de samlede driftsomkostninger. Åbne informationskanaler: Borgernes forventning til omfanget af rådgivning og adgangen til information er voksende. Det gælder både konkrete oplysninger om den enkelte ejendom og om risiko, teknisk rådgivning, økonomiske konsekvenser samt handlemuligheder for brugere af forurenede arealer. Regionen må derfor videreudvikle sine kontaktflader med borgerne. Meget kan og bør formidles via regionens hjemmeside. Med åbenhed følger krav om gennemsigtighed og klare budskaber om, hvordan og hvorfor regionen prioriterer. Oplag af kemikalietønder ved renseri. Opblandes blot 2 liter opløsningsmiddel i grundvandet, er det i værste fald nok til at forurene grundvand, svarende til hvad der årligt indvindes til drikkevand i f.eks. Svendborg. 16

17 Forurening med chlorerede opløsningsmidler kan oprenses ved hjælp af damp, der injiceres i forureningsfanen og dermed varmer den op. Opvarmningen løsner forureningen, så den kan pumpes op. Billedet er taget under en test af dampanlæggget. Foto: Orbicon 17

18 Region Syddanmarks strategi på jordforureningsområdet Det store antal forurenede arealer betyder, at indsatsen over for jordforurening er en meget omfattende opgave, som kræver betydelige økonomiske og personalemæssige ressourcer i en længere årrække. En strategi for prioriteringen af indsatsen er nødvendig for at sikre, at de vigtigste forureninger håndteres først, og at ressourcerne udnyttes bedst muligt set over et længere tidsforløb. Prioriteringen vil være dynamisk, og ny viden vil løbende indgå i vurderingen af, hvor der først skal ske indsats. Region Syddanmarks strategi for indsatsen er udmøntet i mål på fem områder: 1. Rent grundvand gennem overblik og sammenhæng i indsatsen Uforurenet grundvand er fundamentet for regionens drikkevandsforsyning for nuværende og kommende generationer. Rent drikkevand er en kvalitet ved at bo og leve i regionen og en fælles ressource i den videre udvikling. Derfor har indsatsen over for grundvandstruende forureninger i grundvandsindsatsområderne højeste prioritet. Region Syddanmark vil: Koordinere indsatsen med statens miljøcentre og regionens kommuner, så den historiske kortlægning af jordforurening følger grundvandskortlægningen for derved at skabe et samlet overblik over relevante forureningskilder i et grundvandsindsatsområde. Prioritere rækkefølgen af videregående undersøgelser og eventuel indsats på baggrund af de enkelte områders sårbarhed og den trussel, de forurenede arealer udgør. Koordinere indsatsen over for grundvandstruende forureninger med kommunernes indsatsplaner for grundvandet og med de fremtidige vandplaner. Etablere et tæt samarbejde med kommuner, statscentre og vandforsyninger. 2. Mindske sundhedsrisikoen Det skal være muligt at bo og leve på de forurenede arealer med et minimum af risiko. Region Syddanmark vil: Prioritere indsatsen over for aktuelle indeklimaproblemer på boliggrunde højt, da påvirkningen sjældent kan fjernes gennem rådgivning. I 2008 afslutte kortlægningsaktiviteterne omkring de relativt få renserier, der endnu ikke er vurderet, da renserierne som følge af deres beliggenhed ofte har medført forurening, som udgør en indeklimarisiko for boliger. I særlige tilfælde prioritere indsatsen overfor jordforurening med kontaktrisiko, hvor stoffernes farlighed og koncentration giver en uacceptabel risiko. Videreføre amternes forebyggende indsats over for jordforurening på børneinstitutioner i ældre bykerner med indledende screeninger af de resterende 140 institutioner i Oplyse beboerne om, hvordan de selv kan mindske risikoen ved brugen af forurenede boligarealer. 3. Dialog om prioriteringen af regionens indsats Grundejere og andre skal kunne få information om regionens prioritering af indsatsen. Region Syddanmark vil: Basere prioriteringen på klare principper. Sikre åbenhed og dialog ved udarbejdelsen af de årlige arbejdsplaner. Implementere et regionalt prioriteringssystem, så den enkelte grundejer kan få konkret information om grundlaget for prioritering af indsatsen og dermed mulighed for at handle i egen interesse. 4. Effektivitet og udvikling Den samlede opgave med at beskytte menneskers sundhed og grundvandet mod truslen fra de forurenede arealer er omfattende og langsigtet. Det er afgørende at fokusere på udviklingsaktiviteter for at holde omkostningerne nede og samtidig sikre høj kvalitet og effektivitet. Målet er at kunne koncentrere indsatsen på de forurenede arealer, hvor der er størst nytte af en indsats, samt løbende udvikle nye, bedre og billigere teknikker og mere effektive arbejdsgange. I den forbindelse er en vis risikovillighed nødvendig. Der skal udarbejdes en særskilt flerårig udviklingsstrategi. Region Syddanmark vil: Sikre kontinuitet og fremdrift i opgaveløsningen ved at opretholde en passende balance mellem kortlægning, undersøgelser og indsats. I 2008 udarbejde en særskilt udviklingsstrategi med henblik på at 18

19 - forbedre risikovurderinger og prioriteringer, - opnå billigere og bedre undersøgelses- og indsatsteknikker, - udvikle mere effektive arbejdsgange af høj kvalitet, - udvikle og afprøve nye samarbejdsformer for at fremme innovation og langsigtede løsninger, - inden for de næste to år udarbejde en handleplan for, hvorledes bæredygtighed kan indarbejdes i opgaveløsningen, og - videreudvikle økonomiske værktøjer til støtte for beslutningsprocesser omkring f.eks. valg af indsats og vurdering af dennes nyttevirkning. Projekterne gennemføres i samarbejde med universiteter, private firmaer i ind- og udland samt andre offentlige myndigheder. 5. Åbenhed, service og dialog Regionens konkrete viden om de forurenede arealer og generelle rådgivning om at bo på et forurenet areal skal være tilgængelig for grundejere, professionelle brugere og andre myndigheder. Målet er at 90 % af informationsbehovet ved ejendomshandel og spørgsmål af mere generel karakter fra 1. januar 2009 dækkes gennem selvbetjening via regionens hjemmeside. En særlig indsats vil være rettet mod børneinstitutioner beliggende i ældre bykerner, hvilket omvendt betyder, at børneinstitutioner uden for disse områder ikke prioriteres særskilt. Heller ikke offentlige legepladser og boligejendomme, hvor der er dagpleje, prioriteres særskilt. Dette er begrundet i, at indsatsen først rettes mod de steder, hvor flest børn opholder sig i længst tid. Erfaringerne fra indsatsen på børneinstitutionerne vil dog efterfølgende indgå i regionens vurderinger af, om der også er behov for at gøre en særlig indsats på visse offentlige legepladser, hos dagplejere og ved boligejendomme. Den videregående indsats sker primært inden for grundvandsindsatsområderne. Konkret viden om indeklimaproblemer i boliger følges også op med videregående indsats. Derimod vil der kun i begrænset omfang ske videregående indsats overfor jordforureninger, der alene udgør en risiko ved kontakt med jorden. Her sættes i første omgang ind med rådgivning om arealanvendelsen. Indsats af hensyn til grundvand uden for grundvandsindsatsområderne, søer, kystvande og andet overfladevand gennemføres kun i enkeltstående tilfælde. Videregående indsats vil endelig kunne opprioriteres for at tilgodese mulighederne for udvikling og afprøvning af indsatsteknikker til gavn for kommende projekter. Region Syddanmark vil: Give relevant information af generel karakter og konkret information om den planlagte indsats især gennem udbygning af regionens hjemmeside. Gøre det muligt via hjemmesiden at afklare, om et areal er forurenet eller under mistanke for at være det. Videreføre den telefoniske rådgivning om konkrete spørgsmål angående forurenede arealer. I 2008 udarbejde en kommunikationsstrategi, der skal sætte særskilte mål for regionens kommunikation med berørte grundejere, kommuner, vandværker og andre. Prioritering betyder også fravalg Opsporing af muligt forurenede arealer sker som hovedregel først i grundvandsindsatsområderne og i samme rækkefølge som grundvandskortlægningen. Forureningskortlægningen af boligarealer beliggende uden for grundvandsindsatsområderne nedprioriteres dermed, dog gøres en indsats i forhold til de resterende renserier i boligområder. Der sker en særlig indsats mod jordforurening ved børneinstitutioner. 19

20 Scenarier og løsningsmodeller Jordforureningsafdelingen har undersøgt en række scenarier med henblik på implementering af strategien. Fælles for dem er, at der forventes at skulle findes og vurderes yderligere ca muligt forurenede arealer, og at en del af dette arbejde skal være afsluttet i 2010, idet regionen har overtaget foreløbigt historisk materiale fra de tidligere amter. Udgangspunktet for scenarierne er ressourcefordelingen i Den samlede opgave forudsættes løst inden for områdets nuværende ressourcer, og omfatter kortlægning, undersøgelser og indsats over for de nævnte ca arealer og de ca allerede kortlagte arealer i regionen. Totalt anslås udgifterne incl. personale ved den samlede opgave at løbe op i 2,5 mia. kr. (2007-priser) inden den videregående indsats er afsluttet på den sidste lokalitet ca Der er valgt et scenarium, hvor kortlægningen af muligt forurenede arealer vil kunne gennemføres i takt med grundvandskortlægningen, og hvor den første del af kortlægningsopgaven samlet set vil være tilendebragt i løbet af ca De efterfølgende V2-kortlægningsundersøgelser afsluttes ca. 2029, mens videregående undersøgelser og indsats vil være afsluttet ca og ca Styrken ved det valgte scenarium er, at kortlægningen og den videregående indsats afvikles i et gensidigt forløb, hvor der løbende skabes overblik inden for grundvandsindsatsområderne samtidig med, at der gennemføres indsats over for forureninger med den største risiko. Scenariet vurderes at være bedst egnet, hvis målsætningen om overblik og sammenhæng i indsatsen skal opnås. Yderpunkterne for de øvrige scenarier er på den ene side et kortlægningsscenarium, hvor kortlægningsopgaven opprioriteres på bekostning af den videregående indsats, og på den anden side et indsatsscenarium, hvor den videregående indsats opprioriteres på bekostning af kortlægningsopgaven. Budget 2007 IT-opgaver Øvrige driftsudgifter Etablering Kortlægning på V1 Undersøgelser for kortlægning på V2 Tilsyn og monitering Udviklingsprojekter Kærgård Plantage Drift af oprensningsprojekter Videregående undersøgelser Oprensningsprojekter Ressourcefordeling i

21 Kortlægningsscenariet giver hurtigt overblik over de forurenede arealers beliggenhed og risiko. V1-kortlægningen afsluttes i ca og V2-kortlægningen ca Videregående undersøgelser og indsats over for forureningen afsluttes ca og ca En afgørende ulempe ved dette scenarium er, at kendskabet til de forurenede arealer og dermed behovet for indsats over for de mest kritiske af dem øges, uden at der samtidig er ressourcer til at gennemføre den nødvendige indsats. Indsatsscenariet giver hurtig afklaring og løsning af det enkelte forureningsproblem. V1-kortlægningen afsluttes ca og V2-kortlægningen ca Udvidede undersøgelser og indsats over for forureningen afsluttes ca og Svagheden ved indsatsscenariet er, at indsatsen sker uden tilstrækkeligt overblik over de forurenede arealers beliggenhed og risiko, hvilket i værste fald kan betyde, at vigtige grundvandsressourcer kan gå tabt, eksempelvis hvis forureningstruslen ikke opdages tidligt nok til at kunne gribe ind. Aktivitet afsluttes ca. år Overblik og Hurtig afklaring Mest vægt sammenhæng af kortlægning på afværgeindsats V1-undersøgelser V2-undersøgelser Videregående undersøgelser Indsats over for forurening Oversigt over de tre scenarier og tidspunkterne for hvornår aktiviteterne afsluttes. 21

22 Titel: Jordforurening - Region Syddanmarks strategi over for indsatsen mod jordforurening. Udgivet af: Region Syddanmark, Jordforureningsafdelingen Udgivelsesår: 2008 Forfattere: Forsidefoto: Mette Mihle Laurbak, Lise-Lotte Sperling, Jørn K. Pedersen, Jakob Sønderskov Weber, Ida Holm Olesen Niels Nyholm 22

23 23

24 Region Syddanmark Damhaven Vejle Tlf regionsyddanmark.dk/jordforurening

Grundvandsstrategi 2016

Grundvandsstrategi 2016 Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse 2013-16 Maj 2013 2 Titel: Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen. Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 22. maj 2015 Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009 26. januar 2009 Forord I Region Syddanmark gør vi en stor indsats for

Læs mere

Jordforurening Region Syddanmarks indsats i 2007

Jordforurening Region Syddanmarks indsats i 2007 Redegørelse november 2006 Indledning Region Syddanmark overtog den 1. januar 2007 langt hovedparten af myndighedsopgaverne på jordforureningsområdet jævnfør lov nr. 568 om ændring af lov om forurenet jord

Læs mere

Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening - Behandling af høringssvar

Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening - Behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Mette Mihle Laurbak og Jørn K. Pedersen Afdeling: Jordforureningsafdelingen E-mail: Mette.M.Laurbak@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/6334 Telefon: 7663 1941

Læs mere

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Marts 2014 2 Titel: Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Udgivet af: Region Syddanmark, Miljø og Råstoffer

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013 Maj 2013 Forord Det Gode Liv er visionen for den Regionale Udviklingsplan i Syddanmark. Det skabes

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011 31. januar 2011 Forord Vi skal passe på vores jord og på vort grundvand.

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010 26. april 2010 Forord Regionsrådets indsats for at bekæmpe jordforurening hænger tæt sammen med vores arbejde

Læs mere

Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2008 Behandling af høringssvar

Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2008 Behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Karsten Baisgaard, Ida Holm Olesen, Jørn K. Pedersen, Mette Christophersen og Mette Mihle Laurbak. Afdeling: Jordforurening E-mail: Mette.M.Laurbak@regionsyddanmark.dk

Læs mere

Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2011

Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2011 Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Indsatsprogram 2011 April 2011 Indhold Indledning.... 3 Rent grundvand gennem overblik og sammenhæng i indsatsen... 6 Mindske sundhedsrisikoen....

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 April 2012 Forord Det at åbne for vandhanen og få adgang til rent og frisk drikkevand betragtes af de

Læs mere

Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer. Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012

Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer. Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012 Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012 Region Nordjylland i tal Jordforurening og Råstoffer 10 % af befolkningen og 20 % af landets

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015 December 2014 Forord Rent og naturligt drikkevand betragtes af de

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Januar 2014 Forord I Region Syddanmark arbejder vi målrettet på at beskytte grundvandet,

Læs mere

Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet

Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet NOTAT Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet Forudsætninger for handleplan 2011 Visionerne for regionens arbejde blev i 2007 formuleret i en strategi for jordforureningsområdet. Strategien

Læs mere

HOVEDPUNKTER. Redegørelse om jordforurening 2009. Depotrådet

HOVEDPUNKTER. Redegørelse om jordforurening 2009. Depotrådet HOVEDPUNKTER Redegørelse om jordforurening 2009 Depotrådet 1 Indhold Forord Ressourcer Regionernes opgave med jordforurening Regionernes indsats for at sikre drikkevandet Regionernes indsats for at sikre

Læs mere

Information. Rettigheder

Information. Rettigheder Information Rettigheder - til ejere af forurenede grunde Amtets kortlægning af jordforurening Derfor gør vi det Kortlægning I Danmark har der gennem tiderne været brugt mange kemikalier i virksomheder

Læs mere

Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND

Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND VI SIKRER REN JORD OG RENT VAND Hovedstadsregionen skal være en grøn og innovativ metropol med høj vækst og livskvalitet.

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i September 2008.

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i September 2008. Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2008 September 2008 Godkendt Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Indledning.... 4 Rent

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Januar 2012 Forord Det at åbne for vandhanen og få adgang til rent og frisk

Læs mere

Jordforureningsstrategi 2017

Jordforureningsstrategi 2017 Miljø og Råstoffer maj 2016 Jordforureningsstrategi 2017 Forslag til en ny jordforureningsstrategi Indhold 1. Formålet med jordforureningsstrategien... 1 2. Regionens opgave på jordforureningsområdet...

Læs mere

Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats

Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats Høringsperiode 25. juni 12. september 2014. Oversigt over indkomne høringssvar. Strategien som helhed inkl. budget

Læs mere

Jordforurening. en regional opgave. Nøgletal for / Nøgletal for 2013

Jordforurening. en regional opgave. Nøgletal for / Nøgletal for 2013 Jordforurening en regional opgave Nøgletal for 2013 1 / Nøgletal for 2013 1 / Nøgletal for 2013 Indhold 3 5 9 12 15 17 20 22 25 Forord ernes opgaver med jordforurening Kortlægning af jordforurening Indsatsen

Læs mere

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger Eksempler fra hovedstadsområdet Møde den 1. november

Læs mere

Fakta om V1-kortlægning

Fakta om V1-kortlægning Fakta om V1-kortlægning Hvad er kortlægning på vidensniveau 1? Kortlægning på vidensniveau 1 (V1) er en registrering af arealer, hvor der er eller har været aktiviteter, der kan have forurenet jorden.

Læs mere

Redegørelse om Jordforurening 2012

Redegørelse om Jordforurening 2012 Redegørelse om Jordforurening 2012 Redegørelse om jordforurening 2012 1 Redegørelse om jordforurening 2012 Redegørelse fra Miljøstyrelsen, Nr. 2, 2014 Udgivet af: Depotrådet Udgivelsesår: 2014 Udarbejdet

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Indberetning 2007 Region Syddanmarks indberetning 2007 til miljøstyrelsen

Indberetning 2007 Region Syddanmarks indberetning 2007 til miljøstyrelsen Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Mette Mihle Laurbak og Ida H. Olesen Afdeling: Jordforurening E-mail: Mette.M.Laurbak@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/22182 Telefon: 76631941 Dato: 25. april

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland UDKAST

Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland UDKAST Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland UDKAST Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland April 2015 Forord 1. Bag om Strategiplan 2015 - Principper for Strategiplan 2015 - Mål for Strategiplan

Læs mere

KORTLÆGNING, VÆRDITABSORDNINGEN, DEN NYE ½ METERS REGEL

KORTLÆGNING, VÆRDITABSORDNINGEN, DEN NYE ½ METERS REGEL KORTLÆGNING, VÆRDITABSORDNINGEN, DEN NYE ½ METERS REGEL Advokat (L) Anne Sophie Vilsbøll Bech Bruun Advokatfirma ATV Jord og Grundvand Miljøjura for enhver Schæffergården, Gentofte 17. juni 2008 JORDFORURENINGSLOVEN

Læs mere

Region Syddanmark - Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2009

Region Syddanmark - Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2009 Region Syddanmark - Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Indsatsprogram 2009 April 2009 Indhold Titel: Udgivet af: Jordforurening Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2009

Læs mere

Regionernes arbejde med JORDFORURENING

Regionernes arbejde med JORDFORURENING JORDFORURENING ernes arbejde med Indsatsen i 2014 Indhold 3 4 7 9 12 14 16 18 20 22 24 Forord Tre typer af opgaver Overblik og prioritering Indsatsen for at sikre grundvandet Indsatsen for at sikre menneskers

Læs mere

Region Syddanmark - Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2010

Region Syddanmark - Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2010 Region Syddanmark - Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Indsatsprogram 2010 April 2010 Indhold Indledning.............................................................. 3 Rent grundvand gennem

Læs mere

Jordforureningsområdet. -En strategi for Region Sjælland

Jordforureningsområdet. -En strategi for Region Sjælland Jordforureningsområdet -En strategi for Region Sjælland Ren jord - en regional strategi for jordforureningsområdet En af Region Sjællands vigtige opgaver er at kortlægge, undersøge og oprense jordforureninger.

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Fortsat monitering af afværgeanlæg med passiv ventilation til sikring af indeklima på én lokalitet ( )

Fortsat monitering af afværgeanlæg med passiv ventilation til sikring af indeklima på én lokalitet ( ) Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling miljoe@regionh.dk Frederiksberg Kommunes kommentarer til Region Hovedstadens planlagte offentlige indsats i 2017 på jordforureningsområdet x. januar 2017

Læs mere

Indsatsplan for Jordforurening

Indsatsplan for Jordforurening Indsatsplan for Jordforurening Indsatsplan i forhold til jord- og grundvandsforureninger i 2007 Forside_februar2007.indd 2 25-05-2007 08:50:37 Indsatsplan i forhold til jord- og grundvandsforureninger

Læs mere

Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne

Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne Region ovedstaden enter for Regional Udvikling Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne John Flyvbjerg Vand og Råstoffer Region ovedstaden Grundvandsbeskyttelsen hvordan står det til?

Læs mere

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 20. september 2016 Udarbejdet af: Strategiteamet Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Indledning

Læs mere

Kortlægning, Værditabsordningen og 1/2 meter-reglen

Kortlægning, Værditabsordningen og 1/2 meter-reglen Miljøjura for enhver ATV-møde tirsdag den 17. juni 2008 Kortlægning, Værditabsordningen og 1/2 meter-reglen nogle praktiske aspekter af betydningen for boligejere, sagsbehandlere og andre Kortlægning,

Læs mere

Jordforurening status 2012. - opgørelse over opgaver og ressourceforbrug

Jordforurening status 2012. - opgørelse over opgaver og ressourceforbrug Jordforurening status 2012 - opgørelse over opgaver og ressourceforbrug September 2012 NOTAT Indhold Baggrund...3 Den fremtidige offentlige indsats...4 Forventet antal kortlægninger i fremtiden...4 Undersøgelses-

Læs mere

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Bornholms Regionskommune, Natur og Miljø. Juli 2015 2 Udgiver: Bornholms Regionskommune, Natur & Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. Tel.: 56

Læs mere

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed Gyrite Brandt GB Consult Hovedsynspunkter (1) Grundvandet skal beskyttes der hvor det dannes, og der hvor det hentes op. Boringsnære

Læs mere

ER DIN BOLIGGRUND FORURENET

ER DIN BOLIGGRUND FORURENET ER DIN BOLIGGRUND FORURENET Kortlægning af jordforurening Kortlægning af jordforurening Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. Derfor registrerer regionerne de grunde, hvor vi enten

Læs mere

Information. Rettigheder

Information. Rettigheder Information Rettigheder - til ejere af forurenede grunde Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen Miljøkontrollen Kortlægning af jordforurening Derfor gør vi det Kortlægning I Danmark har der

Læs mere

De store jordforureninger i Danmark

De store jordforureninger i Danmark De store jordforureninger i Danmark Regionerne og Miljøstyrelsen har netop udgivet rapporten Store jordforureningssager i Danmark. Rapporten kan ses i sin helhed på www.regioner.dk eller på www.mst.dk.

Læs mere

Hvordan Region Syddanmark tænker risikovurdering ind i sagsbehandling af jordforurening

Hvordan Region Syddanmark tænker risikovurdering ind i sagsbehandling af jordforurening Hvordan Region Syddanmark tænker risikovurdering ind i sagsbehandling af jordforurening - Viden og videndeling som forudsætning for en god risikovurdering - Kommunikation med borgerne om risiko v. Områdechef

Læs mere

UDKAST. Indberetning 2010 Hoveddel. Indberetning 2010 Region Hovedstaden Koncern Miljø. Region Hovedstadens indberetning 2010 til Miljøstyrelsen

UDKAST. Indberetning 2010 Hoveddel. Indberetning 2010 Region Hovedstaden Koncern Miljø. Region Hovedstadens indberetning 2010 til Miljøstyrelsen Indberetning 2010 Region Hovedstaden Koncern Miljø UDKAST Indberetning 2010 Hoveddel Region Hovedstadens indberetning 2010 til Miljøstyrelsen Marts 2011 Koncern Miljø Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indsatsområder sagen kort

Indsatsområder sagen kort Miljøudvalget, Miljøudvalget 2013-14 L 72 Bilag 5, L 71 Bilag 5 Offentligt Dato: 26. november 2013 Til: Folketingets Miljøudvalg Sagsbehandler: Bente Villumsen, 4097 3243, bv@dn.dk Indsatsområder sagen

Læs mere

Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2006

Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2006 T E K N I K O G M I L J Ø Indsatsplan på Jordforureningsområdet i 2006 Titel: Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2006 Udgiver: Nordjyllands Amt Grundvandskontoret Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst

Læs mere

Forord INDSATSPLAN 2015

Forord INDSATSPLAN 2015 INDSATSPLAN FOR JORDFORURENING 2015 Forord Regionerne er ansvarlige for indsatsen over for jordforurening. Indsatsen består blandt andet af at kortlægge, undersøge og rense forurenet jord for at sikre

Læs mere

Erfaringer med indsatser i Drastrup Indsatsområde

Erfaringer med indsatser i Drastrup Indsatsområde Erfaringer med indsatser i Drastrup Indsatsområde Bente Villumsen 21. maj 2008 1 Indsatsplanen for Drastrup delindsatsområde Et lille område på 150 ha - kildepladsnært 25 lodsejere, heraf 13 i byzone Indvindingsområdet

Læs mere

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Titel: Bilag til redegørelse om jordforurening 2011 Redaktion: Depotrådet Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København

Læs mere

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR)

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Ny Vejviser til forurenede grunde i Danmark Frem med fortidens synder Danmark er et foregangsland, når talen falder på bæredygtig håndtering

Læs mere

Jordforurening. en regional opgave

Jordforurening. en regional opgave Jordforurening en regional opgave 1 Jordforurening en regional opgave 2 Forord Danmarks 5 regioner har ansvaret for indsatsen over for jordforurening. Regionerne kortlægger, undersøger og oprenser forurenet

Læs mere

Indberetning 2013 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2013 til Miljøstyrelsen

Indberetning 2013 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2013 til Miljøstyrelsen Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Transport til og fra sygehuset Indberetning 2013 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2013 til Miljøstyrelsen Juni 2014 INDHOLD 1. Indledning. 3 2. Ressourceforbrug

Læs mere

Registerblad. Titel : Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2002

Registerblad. Titel : Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2002 Registerblad Titel : Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2002 Udgiver : Nordjyllands Amt Natur- og Miljøkontoret Erhvervsafdelingen, Jordforureningsgruppen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Journal

Læs mere

NOTAT. Til: Regionsrådet. Bilag 2 Notat om henvendelser fra 5 kommuner, 1 forsyningsselskab og 1 borger med administrationens kommentarer hertil.

NOTAT. Til: Regionsrådet. Bilag 2 Notat om henvendelser fra 5 kommuner, 1 forsyningsselskab og 1 borger med administrationens kommentarer hertil. Center for Regional Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød NOTAT Til: Regionsrådet Telefon Direkte Fax Mail Web 38665000 38665700 miljoe@regionh.dk www.regionh.dk Sagsnr.: 13011338

Læs mere

Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket

Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket Mette Christophersen, projektleder i Jordforureningsafdelingen i Region Syddanmark De fire forureningskilder i Grindsted der har

Læs mere

Titel: Jordforurening Region Syddanmarks indsats i Mette Mihle Laurbak og Trine Korsgaard, Region Syddanmark

Titel: Jordforurening Region Syddanmarks indsats i Mette Mihle Laurbak og Trine Korsgaard, Region Syddanmark Titel: Jordforurening Region Syddanmarks indsats i 2007 Udgivet af: Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening Damhaven 12 7100 Vejle Telefon 7663 1000 Udgivelsesår: November 2006 Forfattere:

Læs mere

Ringsted Vandsamarbejde I/S

Ringsted Vandsamarbejde I/S Handlingsplan 2010 Ringsted Vandsamarbejde I/S Handlingsplan 2010 Ringsted Vandsamarbejde I/S Indhold 1. Baggrund for handlingsplanen... 3 Beskrivelse af vandsamarbejdet... 3 Formålet med handlingsplanen...

Læs mere

T E K N I K O G M I L J Ø

T E K N I K O G M I L J Ø TEKNIK OG MILJØ Indsatsplan på Jordforureningsområdet i 2003 Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2003 Titel: Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2003 Udgiver: Nordjyllands Amt Grundvandskontoret

Læs mere

Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr.

Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. Rosenholm Kommune Tingvej 17 8543 Hornslet Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. 16. oktober 2006 8-76-5-733-79-06 Inge Broberg Kristiansen 89446698 Lokalitetsnr.: 733-0174 boal Bedes oplyst ved henvendelse

Læs mere

Nuancering af kortlagte boligejendomme

Nuancering af kortlagte boligejendomme Nuancering af kortlagte boligejendomme Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2007 Indhold 1 BAGGRUND 5 1.1 JORDFORURENINGSLOVEN 5 1.2 KORTLÆGNING 5 1.3 BOLIGERKLÆRINGER 5 1.4 LOVÆNDRINGEN 6 1.5 NUANCERING

Læs mere

8. Fyns Amts praksis ved behandlingen af udvalgte sagstyper

8. Fyns Amts praksis ved behandlingen af udvalgte sagstyper 8. Fyns Amts praksis ved behandlingen af udvalgte sagstyper edenfor er beskrevet Fyns Amts praksis ved behandling af udvalgte sagstyper, enten fordi de afviger fra de generelle principper, eller fordi

Læs mere

Hvordan sikres en helhedsorienteret planlægning mellem kommuners, vandforsyningers og regioners grundvandsbeskyttende indsats?

Hvordan sikres en helhedsorienteret planlægning mellem kommuners, vandforsyningers og regioners grundvandsbeskyttende indsats? Hvordan sikres en helhedsorienteret planlægning mellem kommuners, vandforsyningers og regioners grundvandsbeskyttende indsats? Morten Sørensen ATV møde den 02. oktober 2014 Grundvandsbeskyttelse 2 principper:

Læs mere

KOMMUNERNES PLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSEN - 3 EKSEMPLER: KØGE, ALLERØD OG HEDENSTED

KOMMUNERNES PLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSEN - 3 EKSEMPLER: KØGE, ALLERØD OG HEDENSTED KOMMUNERNES PLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSEN - 3 EKSEMPLER: KØGE, ALLERØD OG HEDENSTED Projektleder Ole Frimodt Pedersen Projektleder Henrik Olesen Civilingeniør, ph.d. Hanne Møller Jensen Orbicon A/S

Læs mere

Indsatsplan for jordforurening 2008

Indsatsplan for jordforurening 2008 Regional Udvikling, Jordforureningsgruppen Indsatsplan for jordforurening 2008 Indsatsplan i forhold til jord- og grundvandsforureninger i 2008 Regional Udvikling Indsatsplan for jordforurening 2008 INDSATSPLAN

Læs mere

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Bilag 1 Klima og Miljøudvalget NOTAT: Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Spørgsmål om forurening af grundvand og drikkevand varetages

Læs mere

Hvem passer på grundvandet i fremtiden?

Hvem passer på grundvandet i fremtiden? Hvem passer på grundvandet i fremtiden? Af Kristen Simonsen, formand for Brovst Vandværk, formand for FVD-Region Nord og næstformand for FVD 32 Min artikel vil omhandle de private vandværkers holdning

Læs mere

Nedlagt jernstøberi og servicestation, Budolfi Plads 2 / Vingårdsgade 10, Aalborg

Nedlagt jernstøberi og servicestation, Budolfi Plads 2 / Vingårdsgade 10, Aalborg ANBEFALET Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg Undersøgelse udført af Oliebranchens Miljøpulje En del af ejendommen og vejarealet ud for ejendommen påtænkes kortlagt på vidensniveau 2 efter jordforureningsloven

Læs mere

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Koordinationsforum, Haderslev, 3. oktober 2013 Naturstyrelsens BNBO-rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen

Læs mere

Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv. Hanne Møller Jensen, Region Sjælland

Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv. Hanne Møller Jensen, Region Sjælland Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv Hanne Møller Jensen, Region Sjælland Det lange perspektiv set fra regionerne Regionernes indsats er ikke slut i 2015

Læs mere

Emne: Cykelsuperstier godkendelse af videre proces

Emne: Cykelsuperstier godkendelse af videre proces REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2012 Sag nr. 22 Emne: Cykelsuperstier godkendelse af videre proces 2 bilag Koncern Regional Udvikling Bilag 1 Forretningsudvalget den 15/5 2012.

Læs mere

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 2, 2014

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 2, 2014 Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 2, 2014 Titel: Bilag til redegørelse om jordforurening Redaktion: Depotrådet Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K www.mst.dk

Læs mere

Rammer og status for den nationale kortlægning og igangsatte udviklingsopgaver v. Kontorchef Jan Reisz, By- og Landskabsstyrelsen

Rammer og status for den nationale kortlægning og igangsatte udviklingsopgaver v. Kontorchef Jan Reisz, By- og Landskabsstyrelsen Rammer og status for den nationale kortlægning og igangsatte udviklingsopgaver v. Kontorchef Jan Reisz, By- og Landskabsstyrelsen 1 1 MENU Indledning Organisering af grundvandskortlægningen Udpegninger

Læs mere

Miljøområdets ledelses- og styringsgrundlag. Værdigrundlag, mission, vision og strategi for miljøområdet (revideret den )

Miljøområdets ledelses- og styringsgrundlag. Værdigrundlag, mission, vision og strategi for miljøområdet (revideret den ) MILJØ Miljøområdets ledelses- og styringsgrundlag. Værdigrundlag, mission, vision og strategi for miljøområdet 2014-2017 (revideret den 15-10-2015) Med udgangspunkt i Ledelses- og Styringsgrundlaget for

Læs mere

Fællesbrev med Frederiksberg Kommune til Region Hovedstaden om prioritering af grundvandsbeskyttelse

Fællesbrev med Frederiksberg Kommune til Region Hovedstaden om prioritering af grundvandsbeskyttelse KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Orientering til Teknik- og Miljøudvalget 28-01-2016 Sagsnr. 2016-0006705 Dokumentnr. 2016-0006705-3 Sagsbehandler Anders Jørgensen

Læs mere

RISIKOVURDERING PÅ OPLANDSSKALA Et eksempel på en risikovurdering af punktkilder udført af en vandforsyning

RISIKOVURDERING PÅ OPLANDSSKALA Et eksempel på en risikovurdering af punktkilder udført af en vandforsyning RISIKOVURDERING PÅ OPLANDSSKALA Et eksempel på en risikovurdering af punktkilder udført af en vandforsyning Foto: Vesterled Vandværk, Brøndby Rambøll: Brøndby Kommune: Vest Vand Service: Liselotte Clausen,

Læs mere

GODT VAND ER RENT VAND. Ny plan mod jordforurening SYDDANMARK. Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark

GODT VAND ER RENT VAND. Ny plan mod jordforurening SYDDANMARK. Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark SYDDANMARK Ny plan mod jordforurening GODT VAND ER RENT VAND Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark Flere penge til grundvandstruende forureninger 1 intro Tekst: Morten Pickel / Foto: Hyldager Fotografi

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

Store jordforureningssager Afrapportering fra den tekniske arbejdsgruppe Juni 2007

Store jordforureningssager Afrapportering fra den tekniske arbejdsgruppe Juni 2007 Miljøstyrelsen og regionerne i Danmark Store jordforureningssager Afrapportering fra den tekniske arbejdsgruppe Juni 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Resume/konklusion... 3 2 Formål... 9 3 Definition af store

Læs mere

Indsatsplanen set i et juridisk lys

Indsatsplanen set i et juridisk lys Indsatsplanen set i et juridisk lys Regelgrundlaget Den konkrete sagsbehandling Kursus om indsatsplanlægning til beskyttelse af drikkevandet den 20. august 2014 v/sten W. Laursen Områdeudpegning (VFL 11

Læs mere

Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 3

Bilagsrapport til Evaluering af Værditabsordningen; arbejdsnotat 3 Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 13 2001 Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 3 Analyse af restgruppen COWI Rådgivende Ingeniører A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

HVEM TAGER BESLUTNINGERNE OM FREMTIDENS AFVÆRGELØSNINGER - OG HVILKET BESLUTNINGSGRUNDLAG HAR DE BRUG FOR?

HVEM TAGER BESLUTNINGERNE OM FREMTIDENS AFVÆRGELØSNINGER - OG HVILKET BESLUTNINGSGRUNDLAG HAR DE BRUG FOR? HVEM TAGER BESLUTNINGERNE OM FREMTIDENS AFVÆRGELØSNINGER - OG HVILKET BESLUTNINGSGRUNDLAG HAR DE BRUG FOR? Afdelingsleder Jan Huus Vestergaard Forurenede Grunde, Natur og Miljø Vestsjællands Amt ATV MØDE

Læs mere

Indberetning 2015 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2015 til Miljøstyrelsen

Indberetning 2015 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2015 til Miljøstyrelsen Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Transport til og fra sygehuset Indberetning 2015 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2015 til Miljøstyrelsen Maj 2016 INDHOLD 1. Indledning. 3 2. Ressourceforbrug

Læs mere

Indberetning om jordforurening 2014

Indberetning om jordforurening 2014 Maj 2015 Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Indberetning om jordforurening 2014 Hoveddel Center for Regional Udvikling Region Hovedstaden Titel Indberetning om jordforurening 2014 Udgiver

Læs mere

Indberetning om jordforurening 2015

Indberetning om jordforurening 2015 Indberetning om jordforurening 2015 Maj 2016 Center for Regional Udvikling Region Hovedstaden Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Punkt nr. 14 - Indberetning om jordforureningsindsatsen 2015

Læs mere

KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN?

KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN? KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN? Kemiingeniør Claus Frydenlund Gladsaxe Kommune, Miljøafdelingen ATV Jord og Grundvand Praktiske erfaringer med indsatser til grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Indberetning 2008 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2008 til Miljøstyrelsen

Regional Udvikling, Jordforurening. Indberetning 2008 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2008 til Miljøstyrelsen Regional Udvikling, Jordforurening Indberetning 2008 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2008 til Miljøstyrelsen Marts 2009 Titel: Indberetning 2008 Region Syddanmarks skriftlige indberetning

Læs mere

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvorfor nuancerer vi? I regionerne nuancerer vi alle forurenede boliggrunde for at gøre det nemmere at forstå, hvad

Læs mere

Region Syddanmark indbyder til prækvalifikation af tilbudsgivere i henhold til EU s udbudsdirektiv, direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004.

Region Syddanmark indbyder til prækvalifikation af tilbudsgivere i henhold til EU s udbudsdirektiv, direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004. Prækvalifikation af EU-udbud Indledende forureningsundersøgelser i henhold til Jordforureningsloven Regional Udvikling Kontaktperson: Rikke Sparsø Pedersen Jordforurening@regionsyddanmark.dk Direkte tlf.

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. 21. november

Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. 21. november Inger Kirsten Bang Kroer Askedalsvej 2 Bjødstrup 8410 Rønde Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. 21. november 2006 8-76-5-739-75-06 Keld Juhl Knudsen 89446104 Lokalitetsnr.: 739-0120 Anna Marie Sørensen

Læs mere

Strategi for jordforurening

Strategi for jordforurening Strategi Nov 2007 Koncern Miljø Strategi for jordforurening REN JORD RENT VAND SUNDERE LIV 1 Strategi Jordforurening Indsatsen mod jordforurening er en regional opgave, og fortidens synder vil de næste

Læs mere

Fremtidens forvaltning af grundvandet set fra et regionalt perspektiv. Hanne Møller Jensen Region Sjælland

Fremtidens forvaltning af grundvandet set fra et regionalt perspektiv. Hanne Møller Jensen Region Sjælland Fremtidens forvaltning af grundvandet set fra et regionalt perspektiv Hanne Møller Jensen Region Sjælland Regionernes opgaver Jordforurening. Antal kortlagte pr. 31.12.2014 16.209 grunde kortlagt på V1

Læs mere

Center for Bydesign 29-01-2008 Teknik- og Miljøforvaltningen Københavns Kommune. Sagsnr. Njalsgade 13, 2. + 3. sal

Center for Bydesign 29-01-2008 Teknik- og Miljøforvaltningen Københavns Kommune. Sagsnr. Njalsgade 13, 2. + 3. sal Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign 29-01-2008 Teknik- og Miljøforvaltningen Københavns Kommune Sagsnr. Njalsgade 13, 2. + 3. sal 2008-11053 Att: Fuldmægtig Pia Lund Dokumentnr. 2008-41451

Læs mere

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen Min boliggrund er forurenet Værd at vide om værditabsordningen 1 Hvad er værditabsordningen? Værditabsordningen bygger på en bevilling på finansloven, der har til formål at hjælpe de boligejere, der, uden

Læs mere