HTX-lærernes læri ngsm i ljø ved CEU Kolding

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HTX-lærernes læri ngsm i ljø ved CEU Kolding"

Transkript

1 Projektrapport nr. 3 Anders Siig Andersen & Janne Gleerup HTX-lærernes læri ngsm i ljø ved CEU Kolding Projekt Læringsmiljøer på arbejdspladsen

2 Projekt Læringsmiljøer på arbej dspladsen Projekt Læringsmiljøer på arbejdspladsen er et forsknings- og udviklingsprojekt, der foregår på Institut for Uddannelsesforskning ved Roskilde Universitetscenter i samarbejde med Institut for Produktion og Ledelse på Danmarks Tekniske Universitet. Tilknyttede forskere til projektet er: Anders Siig Andersen, Flemming Nielsen, Janne Gleerup fra Roskilde Universitetscenter og Vibeke Andersen fra Danmarks Tekniske Universitet. Til projektet er knyttet en referencegruppe bestående af forskere og konsulenter. Det er Anders Buch fra Ingeniørforbundet i Danmark, Bent Gringer fra Mandag Morgen (fra efteråret 2004 SCKK), Bente Elkjær fra Danmarks Pædagogiske Universitet, Henrik Holt Larsen fra Copenhagen Business School og Bruno Clematide fra Konsulentfirmaet Kubix. Projektet startede primo 2003 og sluttede Projektet udføres med økonomisk støtte fra ELU Efteruddannelsesudvalget for Længerevarende Uddannede. Projektet indgik tillige i Learning Lab Denmarks store forskningsprogram Læring i arbejdslivet under konsortiet Workplace Learning, som løb fra og var støttet af Undervisningsministeriet. Kontaktperson til projektet er: Vibeke Andersen Institut for Produktion og Ledelse Danmarks Tekniske Universitet Bygning 303, 1.sal, 2800 Lyngby Tlf Fax Mail: Rapporten udgives af: Institut for Uddannelsesforskning, Roskilde Universitetscenter & Institut for Produktion og Ledelse, Danmarks Tekniske Universitet ISBN

3 Forord Formålet med denne rapport er at formidle nogle resultater fra en undersøgelse af læringsmiljøet i HTX-uddannelsen ved CEU Kolding. Undersøgelsen er foretaget af en forskergruppe fra Roskilde Universitetscenter. Vi vil gerne benytte lejligheden her til at takke såvel lærere som ledelse ved CEU Kolding, som alle har bidraget meget positivt ved gennemførelsen af undersøgelsen. Undersøgelsen er udført som et led i projektet Læringsmiljøer på arbejdspladsen, som er et projekt støttet af Efteruddannelsesudvalget for Længerevarende Uddannede (ELU) under Statens Center for Kvalitets- og Kompetenceudvikling (SCKK). Projektet udføres af forskere ved Institut for Uddannelsesforskning, Roskilde Universitetscenter og Institut for Produktion og Ledelse ved Danmarks Tekniske Universitet. Det er påbegyndt primo 2003 og afsluttet Projektet har særlig fokus på de længerevarende uddannede og er tilrettelagt som caseundersøgelser med tilhørende udviklingsprojekter på fire forskellige arbejdspladser. Denne rapport er den tredie af i alt otte rapporter, som omhandler læringsmiljøer på statslige arbejdspladser. Den første rapport De sociale læringsmiljøer på arbejdspladsen er en rapport fra forprojektet, herefter følger fire rapporter, som er caserapporter fra de forskellige arbejdspladser, mens den sjette rapport indeholder en række af de proces- og analyseværktøjer, vi har anvendt. Den syvende rapport rummer de samlede anbefalinger fra projektet med henblik på at videregive erfaringerne omkring udvikling af læringsmiljøer til andre statslige arbejdspladser, mens den ottende rapport er en litteratursurvey, som afslutter projektet. I tillæg hertil har vi i samarbejde med Skatteministeriets Departement udarbejdet en pjece: Læringsmiljø og projekter i Skatteministeriets Departement. Anders Siig Andersen & Janne Gleerup Juli 2004 Kontaktadresser: Anders Siig Andersen Janne Gleerup 3

4 De 4 cases Den første case er en statslig styrelse, der er karakteriseret ved at være en arbejdsplads, som igennem de sidste år har indført en række forskellige former for informationsteknologi til at udvikle sagsbehandlingen og nedbringe sagsbehandlingstiden. Der er særlig fokus på at udvikle ny viden om, hvordan ændringer i teknologi og organisation, det teknisk- organisatoriske læringsmiljø, virker sammen med de akademiske medarbejderes behov for udvikling af nye og andre kompetencer i arbejdet, og hvordan denne proces kan stimuleres ved at udvikle læringsmiljøer i arbejdet. Udviklingsprojektet er i denne case orienteret mod at finde løsninger på, hvordan de akademiske medarbejdere kan anvende og udvikle deres kompetencer på en måde, som også udvikler organisationen. Den anden case er et teknisk gymnasium, der er kendetegnet ved omfattende organisatoriske og pædagogiske omstillingsprocesser. Undersøgelsen har fokus på at udvikle ny viden om, hvordan disse omstillingsprocesser påvirker det sociale læringsmiljø, og hvilke muligheder der er for at etablere nogle læringsmiljøer, som tilgodeser såvel lærernes som ledelsens interesser. Casens undersøgelses- og udviklingsdel er tilrettelagt i to klart afgrænsede faser. Projektets udviklingsdel baseres på en dialog med lærere og ledere med udgangspunkt i undersøgelsens resultater. Den tredje case er en sektorforskningsinstitution, som er præget af fusion, nedskæringer samt individualisering af forskningsarbejdet. Udviklingsprojektet er her integreret med undersøgelsesprojektet, bl.a. gennem afprøvning af en metode til at støtte opbygningen af nogle fælles faglige og sociale læringsmiljøer. Der tages udgangspunkt i en afklaring af den enkelte medarbejders kompetencer og ønsker, som kombineres med ønsker og forslag til udvikling af organisationens læringsmiljø. Den fjerde og sidste case er et Departement, som er kendetegnet ved at være tæt på de politiske processer, hvilket indebærer et krav om stor fleksibilitet og omstillingsparathed i organisationen. I departementet er det formålet at relatere den viden, som er udviklet i de tre tidligere cases, til de særlige betingelser, arbejdet i et Departement indebærer. Undersøgelsesprojektet og udviklingsprojektet integreres, idet der særskilt fokuseres på, hvordan en model til projektarbejde, som er udviklet i Departementet kan bidrage til udvikling af læringsmiljøet på denne arbejdsplads. 4

5 Indhold INDLEDNING...6 UNDERSØGELSEN AF HTX VED CEU KOLDING SOM DEL AF PROJEKT: LÆRINGSMILJØER PÅ ARBEJDSPLADSEN... 6 DE 4 CASES... 8 UNDERSØGELSENS TILRETTELÆGGELSE... 9 HVILKE DIMENSIONER AF LÆRINGSMILJØET HAR VI UNDERSØGT?...10 CEU KOLDING OM OMVERDENEN ORGANISATIONSU DVIKLING...12 UDVIKLINGEN AF HTX...15 LEDELSESPERSPEKTIV LEDELSESPERSPEKTIV I FORHOLD TIL ORGANISATIONSUDVIKLING, UDVIKLING AF HTX OG LÆRERNES LÆRINGSMILJØ...17 LÆRERPERSPEKTIV LÆRERPERSPEKTIV I FORHOLD TIL ORGANISATIONSUDVIKLING, UDVIKLING AF HTX OG LÆRERNES LÆRINGSMILJØ...20 DE FORMELLE UDDANNELSESMULIGHEDER SOM LÆRINGSBETINGELSE...21 DE SOCIALE ASPEKTER AF LÆRINGSMILJØET...22 KONKLUSION...25 FORSLAG TIL UDVIKLINGSPROJEKTER ANBEFALINGER TIL ANDRE STATSLIGE UNGDOMSUDDANNELSESINSTITUTIONER...28 GENERELLE ANBEFALINGER...28 LITTE RATU R RAPPORTER FRA PROJEKTER BILAG TEMATISERING OG RÅ-ANALYSE AF LÆRERPERSPEKTIVER I FORHOLD TIL ORGANISATIONSUDVIKLING, UDVIKLING AF HTX OG LÆRERNES LÆRINGSMILJØ

6 Indledning Formålet med denne rapport er at formidle nogle resultater fra en undersøgelse af læringsmiljøet på HTX-uddannelsen ved Center for Erhverv og Uddannelse (CEU) i Kolding. CEU Kolding har de seneste år gennemgået, og gennemgår fortsat, en omfattende moderniseringsproces. Sigtet med moderniseringen har bl.a. været at stabilisere og fremtidssikre institutionens økonomi samt at imødekomme nye politiske mål og pædagogiske krav til skolens uddannelser. Moderniseringsprocessen har haft stor betydning for HTX- lærernes arbejdsvilkår og har samtidig udgjort en vigtig præmis for udviklingen af deres læringsmiljø. Fokus i rapporten er på spørgsmålene om, hvad lærerne skal lære for at kunne honorere krav og udfordringer i jobbet, hvilke betingelser der er for at lære det, hvordan de lærer det og hvilke konsekvenser det har for lærerne, eleverne og institutionen som helhed? I og med at rapporten hovedsageligt beskæftiger sig med de sociale og institutionelle aspekter af læringsmiljøet er interessen rettet mod de karakteristika ved læringsmiljøet, der er fælles for lærergruppen og ikke mod karakteristika, der vedrører den enkelte lærer. På baggrund af undersøgelsen har vi forsøgt at give nogle bud på, hvordan CEU Kolding set ud fra vores ståsted kan arbejde med at styrke og forbedre det sociale læringsmiljø. Det er en hovedkonklusion i rapporten, at såvel ledelse som medarbejdere yder en stor indsats i forhold til at få de mangeartede forandringstiltag af såvel organisatorisk som pædagogisk art til at fungere. En anden hovedkonklusion er, at der optræder en række delvis uafklarede spørgsmål både i lærergruppen og mellem lærere og ledelse i forhold til retningen af og betingelserne for den pædagogiske og organisatoriske omstilling. Som det vil fremgå af rapporten, har disse uklarheder en vigtig betydning for lærernes sociale læringsmiljø. Undersøgelsen af HTX ved CEU Kolding som del af projekt: Læringsmiljøer på arbejdspladsen Undersøgelsen af det sociale læringsmiljø på HTX-uddannelsen ved CEU Kolding er del af et større undersøgelses- og udviklingsprojekt. Projektet Læringsmiljøer på arbejdspladsen har til formål at sætte fokus på, hvordan ledelse og længerevarende uddannede medarbejdere på statslige arbejdspladser i fællesskab kan etablere nogle konstruktive læringsmiljøer, der kan fremme kompetenceudvikling. Projektet er initieret og finansieret af Efteruddannelsesudvalget for Længerevarende Uddannede (ELU) og Statens Center for Kvalitets- og Kompetenceudvikling (SCKK). 6

7 Projektet omfatter fire caseundersøgelser. Undersøgelserne har et delvist forskelligt fokus i forhold til, hvilke aspekter af læringsmiljøerne der belyses. Som det fremgår af nedenstående kortfattede karakteristik, er de desuden forskellige med hensyn til, hvordan samspillet mellem projektets undersøgelses- og udviklingsdel er grebet an: 7

8 De 4 cases Den første caseundersøgelse er gennemført i en statslig styrelse, der præges af juristarbejde. Den er orienteret mod at udvikle ny viden om samspillet mellem tekniske organisatoriske systemer på arbejdspladsen og det sociale læringsmiljø. Udviklingsprojektet er i denne case orienteret mod at finde løsninger på, hvordan juristerne kan udvikle deres kompetencer i en situation, der er præget af, at dele af deres traditionelle juristarbejde standardiseres og indlægges som automatiserede procedurer i det edb-baserede sagsbehandlingssystem. Udviklingsprojektet retter sig især imod deres overtagelse af nye udviklings- og formidlingsorienterede opgaver. Den anden caseundersøgelse gennemføres i en sektorforskningsinstitution. Institutionen er præget af fusion, individualisering af arbejdet samt nedskæringer. Udviklingsprojektet er her integreret med undersøgelsesprojektet, bl.a. gennem afprøvning af en metode, der er orienteret mod, at medarbejderne skal afklare sammenhængen mellem deres livshistorisk udviklede kompetencer og arbejdsorienteringer, deres fremtidsperspektiver i eller uden for organisationen samt deres ønsker og forslag i forhold til udvikling af organisationens læringsmiljø. Den tredje caseundersøgelse omfatter HTX-uddannelsen ved et center for Erhverv- og Uddannelse. Undersøgelsen er orienteret mod afdækning af det sociale læringsmiljø i en organisation, der er præget af omfattende organisatoriske og pædagogiske omstillingsprocesser. Caseundersøgelsens undersøgelses- og udviklingsdel er tilrettelagt i to klart afgrænsede faser. Projektets udviklingsdel baseres på en dialog med HTX-lærerne med udgangspunkt i undersøgelsens resultater. Den fjerde caseundersøgelse foregår i et ministerielt departement. Sigtet er at udvikle projektorganiseringen i departementet. I dette tilfælde er projektets undersøgelses- og udviklingsdel sammenfaldende. Undersøgelsesprojektet etableres i samarbejde med medarbejdere og ledelse i organisationen og underlægges organisationens projektstyringsmodel med tilhørende projektstyringsværktøjer. Herved omfatter projektet dels en praktisk afprøvning og udvikling af projektstyringsmodel og -værktøjer og dels en undersøgelse af projektarbejdsformens bidrag til udvikling af læringsmiljøet i organisationen. 8

9 Undersøgelsens tilrettelæggelse Undersøgelsesdelen af projektet er foregået i perioden fra efteråret 2003 til foråret 2004 og er forløbet i to hovedfaser. Den første fase omfattede indgåelse af aftale med henholdsvis direktøren for CEU Kolding og lærergruppen for HTX. Anden fase har omfattet indsamling af materiale om organisationen, observationer af det daglige undervisningsarbejde samt interview. CEU Kolding var vist stor åbenhed i forhold til at stille materialer til rådighed: Ud over studier af det relativt omfattende materiale, der er offentlig adgang til på internettet, har vi haft lejlighed til at læse en række interne dokumenter. Dette har hjulpet os til at opnå en forståelse af de udfordringer organisationen står overfor, og de måder man forsøger at håndtere udfordringerne på. Derudover har indsamlingen af empirisk materiale primært omfattet observation og forskellige former for interview. Vi har foretaget observationer af HTX-lærerarbejde i en uge. Baggrunden for vores observationer har været et ønske om at opnå indblik i lærerarbejdets indhold og udfordringer samt i de aktuelle betingelser for dets udførelse. Hensigten har således ikke været at vurdere undervisningen i sig selv. I forbindelse med observationerne har vi oplevet stor imødekommenhed fra lærerne, der har stillet sig til rådighed for besvarelse af vore mange spørgsmål. Vi har foretaget 8 interview i organisationen med såvel ledere som medarbejdere. Baggrunden herfor er, at vi har ønsket at opnå indblik i såvel ledelsesintentioner og ideer som medarbejdererfaringer og synspunkter. Følgende interview er gennemført: 1. Interview med direktør om baggrunden for organisationens udviklingsstrategi og ledelsens opfattelse af HTX-uddannelsen. 2. Interview med den daværende pædagogiske leder af HTX om opgaven som pædagogisk leder samt forholdet mellem ledelsesfunktionen og HTX-uddannelsen/lærergruppen Interview med tillidsrepræsentant vedr. de aftalemæssige betingelser for HTX-lærerarbejdet. 1 I forbindelse med ønsket om at opnå indblik i ledelsesperspektivet forespurgte vi en mellemleder med administrative planlægningsopgaver om deltagelse i interview. Det lykkedes imidlertid ikke at træffe aftale herom. 9

10 4. Organisationshistorisk interview med to lærere med lang anciennitet i organisationen om HTX s udviklingshistorie i et medarbejderperspektiv. 5. Gruppediskussioner med de tre HTX-team om bl.a. lærerarbejdet, elever, organisation og deres mulighed for kompetenceudvikling. 6. Et livs- og organisationshistorisk interview med en HTX-lærer 2. Interviewene udgør et righoldigt og værdifuldt empirisk materiale. Dette skyldes, at såvel ledelse som medarbejdere har vist stor velvilje i forhold til at besvare spørgsmål, og at de samtidig har været meget åbne i forhold til at beskrive og analysere problemstillinger og udfordringer knyttet til læringsmiljøet på HTX. Hvilke dimensioner af læringsmiljøet har vi undersøgt? Undersøgelsen af læringsmiljøet på HTX i Kolding har hovedsageligt fokus på samspillet mellem de sociale og institutionelle aspekter af læringsmiljøet på arbejdspladsen. Dette samspil etablerer de vilkår, lærerne har for at udvikle kompetencer og nye forståelser af arbejdet i forbindelse med den praktiske opgavevaretagelse og problemløsning i dagligdagen på grundlag af praksis og erfaringer. Læreprocesser opstår her i forbindelse med praksis, dialog om praksis og revision af praksis. Den uformelle læring i dagligdagen indgår i et samspil med lærernes erhvervs- og uddannelsesmæssige forudsætninger for arbejdet, deres formelle efter- og videreuddannelse samt organiserede faglige og pædagogiske udviklings- og læringsaktiviteter på arbejdspladsen, dvs. aktiviteter med et eksplicit læringsmæssigt sigte. En belysning af disse aktiviteter indgår i undersøgelsen, men analyseres ikke særskilt. Læringsmiljøer på arbejdspladsen kan ikke forstås uafhængigt af den organisatoriske kontekst og de institutionelle rammer. For at udvikle sig og overleve må organisationer kontinuerligt udvikle modeller for fortolkning af omverdenen og intern tilpasning til omverdenskrav. Der er tale om en oversættelsesproces, som indebærer læreprocesser i den enkelte organisation. Samtidig rummer organisationens hidtidige udvikling uomgængelige forudsætninger for læring. Resultater af den hidtidige læring har sat deres præg på organisationen samt på de normer og rutiner, der er fremherskende i organisationen og danner herved forudsætninger for kommende læreprocesser. 2 Vi rettede en åben henvendelse til lærerne, hvor vi bad de der havde lyst om at deltage i livshistoriske interview. En enkelt lærer meldte sig. På denne baggrund har det ikke været muligt at benytte en livshistorisk tilgang i forhold til analyserne af læringsmiljøet. Vi har imidlertid benyttet dette interview som en del af grundlaget for analysen af det sociale læringsmiljø. 10

11 Samspillet mellem ændrede krav fra omverdenen og læreprocesser i en organisation forløber ikke lineært fra ledelsen og ud til de enkelte afdelinger, som organisationer ofte består af. Delmiljøer kan i større eller mindre udstrækning have udviklet egne forståelser af opgaver og omverdenskrav, som ikke nødvendigvis korresponderer med andre forståelser i organisationen. Resultaterne af ydre påvirkninger afhænger af formidlings- og forhandlingsprocesser i de enkelte afdelinger, mellem afdelinger og mellem afdelinger og ledelse. De kontinuerlige justerings- og forandringsaktiviteter, der altid foregår i organisationer, rummer muligheder for læreprocesser, der kan bidrage til etablering af fælles mål og forestillinger, og dermed til at udvikle overensstemmende praksis. Det forudsætter, at der bygges bro mellem erfaringer og rationaler, der er udviklet i forskellige dele af organisationen, og at der etableres en gensidig indsigt i mål og bevæggrunde. Med en bevidsthed om, at organisationer indeholder en mangfoldighed af erfaringer og viden, kan forskellige horisonter og perspektivforskelle bringes konstruktivt i spil. I forandringsprocesser kan der imidlertid også opstå modsætninger mellem forskellige interesser og rationaler. I forandringsprocesser indgår f.eks. forhandlinger om, hvilke grupper, der skal varetage hvilke opgaver, hvordan og med hvilke formål. Forskellige gruppers og medarbejderes mulighed for at få adgang til at forhandle sådanne spørgsmål er afgørende for, hvilke argumenter, synspunkter og perspektiver, der legitimt kan vinde indpas og præge udviklingstiltag. Afhængig af hvilken position vurderinger foretages ud fra, kan medarbejderes eventuelle problematisering af forandringstiltag f.eks. anskues som manglende villighed til forandring eller som et forsvar for kvaliteten i og af arbejdet. Fra et medarbejdersynspunkt kan bestræbelser på at fastholde hidtidig praksis undertiden udtrykke, at de har lært sig metoder til at forsvare deres arbejds- og beskæftigelsessituation og/ eller forsvare arbejdets funktionalitet, dvs. muligheden for at få arbejdet til at fungere på trods af eventuelle problemstillinger knyttet til arbejds- og læringsvilkår. Spændingsforhold mellem ledelse og afdelinger eller mellem forskellige afdelinger i organisationen kan give anledning til frustration og trække energi ud af læreprocesserne. Tilsvarende kan modsatrettede krav og forventninger give anledning til dilemmaer, som i større eller mindre udstrækning kan påvirke handlingsenergier og dermed læringsmuligheder i negativ retning. I rapporten har vi valgt først at referere nogle centrale resultater fra analysen og derefter at angive positive erfaringer samt anbefalinger. Vi har baseret analysen på en tematisering og rå-analyse af det empiriske materiale. Denne er vedlagt som bilag. 11

12 CEU Kolding om omverdenen Forholdet mellem CEU Kolding og omverdenen er præget af, at der er tale om en statslig institution, som producerer uddannelse. Herved er institutionen dels underlagt nogle statslige rammebetingelser vedr. uddannelsesinstitutioners måde at fungere på og dels nogle rammebetingelser, der vedrører de enkelte uddannelser, som institutionen varetager 3. Samtidig gør der sig nogle særlige forudsætninger gældende i organisationens interne historiske udvikling, som har betydning for, hvordan institutionen har haft mulighed for at møde de ydre krav samt for, hvilke initiativer organisationen har taget for at sikre udvikling og overlevelse. Organisationsudvikling CEU Koldings historie går 150 år tilbage i tid. Udviklingen fra 1854 til 2004 repræsenterer en lokal variant af den generelle udvikling af erhvervsrettet uddannelse i Danmark fra aftenundervisning af kommende håndværkere i almene fag til et Center for Erhverv og Uddannelse (CEU). I dag huser CEU Kolding erhvervsuddannelse, erhvervsrettet efter- og videreuddannelse samt teknisk gymnasial uddannelse. Som statslig institution er CEU Kolding underlagt en række offentlige moderniseringspolitikker. For statslige uddannelsesinstitutioner i Danmark gælder generelt, at de er blevet selvejende institutioner med bestyrelser og ansatte ledere. Samtidig er der indført nye finansieringssystemer, som indebærer, at antallet af elever og afsluttede eksamener er afgørende parametre for fordelingen af de statslige tilskud. (taxameter-styring). En konsekvens her af er, at institutionerne i højere grad end tidligere er afhængige af deres evne til at rekruttere elever i konkurrence med andre institutioner, og at deres økonomi i meget direkte forstand er gjort afhængig af, hvor mange elever der gennemfører uddannelsen. På kvalitetsområdet har man fra statslig side indført en kombination af centralt iværksatte evalueringer af institutionerne og krav om, at institutionerne skal evaluere sig selv og indføre kvalitetsovervågnings- og sikringssystemer. Skolerne har mulighed for i en vis udstrækning selv at vælge egnede kvalitetssystemer, men der er f.eks. krav om offentliggørelse af elevernes gennemsnitskarakterer. Skolernes status af selvejende institutioner indebærer, at de kan udvikle nye uddannelsestilbud til uddannelsesmarkedet med henblik på at udvide aktiviteten og øge indtjeningen. Samtidig er der indført en undervisningsministeriel godkendelse af, hvilke bekendtgørelsesfastlagte uddannelser de enkelte institutioner kan udbyde, ligesom ministeriet kan nedlægge uddannelser, hvis det skønnes at elevoptaget er for begrænset eller uddannelsens kvalitet på det enkelte uddannelsessted vurderes at være for ringe. 3 Undersøgelsen giver kun i ringe udstrækning mulighed for at belyse rammebetingelser i lokalområdet. 12

13 Det stilles som krav til statslige uddannelsesinstitutioner, at de skal professionalisere ledelsesfunktionen. Dette indebærer krav og anbefalinger vedr. systematisk strategisk ledelse på baggrund af analyser af muligheder og risici i omverdenen samt styrker og svagheder i organisationerne. Statens krav og anbefalinger til strategisk ledelse omfatter en række delområder, herunder bl.a.: Fastlæggelse af værdier, visioner, missioner, mål og aktivitetsplaner, planer for fysiske rammer og udstyr, udvikling af vertikal og horisontal organisationsstruktur, ressourcestyring, kvalitetsstyring, udvikling af effektive administrative procedurer samt markedsføring. Desuden stilles det som krav til statslige uddannelsesinstitutioner, at de skal gennemføre en strategisk pædagogisk og uddannelsesmæssig fornyelse. CEU Koldings udvikling kan anskues som resultat af en mediering mellem bl.a. ovennævnte omverdenskrav og den interne udvikling i organisationen. CEU Koldings historie har været præget af, at der fra starten af 1990 erne opstod problemer med ledelse, økonomi og administrative rutiner. Skolen var på dette tidspunkt tæt ved at blive sat under administration af Undervisningsministeriet. Den nuværende direktør blev ansat i januar Opgaven var i første omgang at redde skolen. En analyse pegede på, at det af økonomiske årsager var nødvendigt at afskaffe skolens lejemål (17 i alt) og købe egne bygninger for at reducere huslejen. Det blev sat som mål, at det nye byggeris arkitektur skulle afspejle en nytænkning i forhold til rammerne for uddannelsesaktiviteten. I 1995 besøgtes forskellige skoler i udlandet bl.a. i London og i Australien,og en gruppe bestående af fire personer inklusive den nyansatte direktør gik i gang med at udtænke og tegne skitser til et nyt byggeri. Ideerne til fysisk layout og indretning var inspireret af pædagogiske principper om ansvar for egen læring, ophævning af klassen som organisationsform, fleksible læreprocesser og projektorganiseret undervisning. I 2001 iværksættes det nye skolebyggeri. Skolen gennemfører desuden en økonomisk hestekur, hvor der bl.a. reduceres i ledelse og hjælpepersonale. Parallelt med den økonomiske sanering og nybyggeriet opprioriteres organisations- og ledelsesudvikling. I dag er CEU Kolding etableret som en matrixorganisation med tre uddannelsesområder (1. Produktion og teknik, Bygge og energi 2. Jordbrug og HTX 3. Service og livsstil samt Medier og design) 4 og nogle tværgående ledelsesfunktioner (bl.a. strategiudvikling og koordinering af samlet drift, pædagogisk udvikling, personale, vejledning, teknisk service og administrativ service). Til hver af de tværgående funktioner er nedsat en koordinerings-/ driftsgruppe. Direktøren refererer til en bestyrelse og har tilknyttet en stabsfunktion, der arbejder med information og markedsføring. Samarbejdet mellem de forskellige personalegrupper og ledelsen er organiseret i et Medarbejder Indflydelses Organ (MIO). Fra slutningen af 90 erne tages en række initiativer ved CEU Kolding, der er rettet mod strategisk planlægning, selvevaluering, etablering af en 4 Af skolens officielle dokumenter fremgår, at den fremtidige udvikling peger i retning af en hovedvægt på uddannelser inden for service, medie- og grafisk samt jordbrug og i aftagende grad uddannelser inden for bygge og anlæg samt jern og metal. 13

14 teamstruktur og implementering af en samlet personale- og kompetenceudviklingspolitik. Den strategiske planlægning ved CEU Kolding omfatter udarbejdelse af Mission, Vision og Værdigrundlag. Strategien udmøntes i arbejdet med Fornyelsestræer, som benyttes på alle niveauer - fra skolen som helhed til de enkelte uddannelsesområder. Fornyelsestræerne tager udgangspunkt i skolens mission, som herefter nedbrydes og operationaliseres i strategier, handlinger og ydelser. Det laveste niveau i planlægningen er aktivitetsplaner, som udmønter strategier, handlinger og ydelser i Ansvarlig/udførende, Periode og Succeskriterier. Skolens selv-evaluering er baseret på EFQM (European Foundation of Quality Management) Exellence modellen. Det overordnede mål med selvevalueringen er at fremme en forbedringskultur, som sikrer, at institutionen skaber værdi for interne såvel som eksterne interessenter. Selvevalueringen skal hermed understøtte strategiarbejdet. Som led i selvevalueringen gennemføres bl.a. elev- og medarbejdstilfredshedsundersøgelser. Indførelsen af en team-organisering implicerer, at alle grupper i organisationen - inklusive eleverne - placeres i team. De enkelte team skal varetage opgaver i tilknytning til planlægning og gennemførelse af hovedopgaven, dvs. teamets kerneydelse, og desuden bidrage aktivt til organisationens strategiarbejde. Team-udviklingen er planlagt til at foregå i en fasemodel, hvor endemålet er selvstyrende team i egentlig forstand, dvs. med selvstændigt ansvar for økonomi, strategi, kompetenceudvikling, mv. Teamudviklingen understøttes bl.a. af en teamhåndbog, som indeholder målsætninger og værktøjer i forhold til teamarbejdet. Udviklingen er desuden blevet understøttet af et kursus i teambuilding. Personale- og kompetenceudviklingspolitikken omfatter bl.a. politikker for rekruttering, udvikling og afvikling af medarbejdere, for løn og anerkendelse samt for trivsel. Det understreges, at begrebet lærelyst, som står centralt i skolens værdigrundlag, også er et kodeord for de ansatte. Omdrejningspunktet for den formelle opkvalificering ud over den pædagogiske grunduddannelse er medarbejderudviklingssamtaler, som gennemføres en gang om året. Lærerne har mulighed for at søge om forskellige slags kurser af faglig eller pædagogisk art samt mulighed for at gennemføre videreuddannelse. Lærerne gennemgår en pædagogisk grunduddannelse efter ansættelse, som indeholder et grundmodul og nogle specialemoduler, og som indebærer, at de skal aflevere opgaver vedr. pædagogiske spørgsmål. Der er tilknyttet en pædagogisk vejleder på skolen i forbindelse med uddannelsen. Skolen arbejder med supervision, hvor en leder gennemføre observation af undervisningen og superviserer lærerne, eller hvor kollegaer superviserer hinanden. Der afholdes endvidere stormøder mellem ledere og medarbejdere, hvor der informeres om skolens situation og nye initiativer, samt medarbejderseminarer for de enkelte medarbejdergrupper, hvor der gives information samt diskuteres organisatoriske, faglige og pædagogiske problemstillinger. Skolens intranet Notes udgør et strukturelt grundlag for videndeling. Her er der adgang til en række af skolens dokumenter, ligesom lærerne har mulighed for at få indblik i hinandens undervisningsbeskrivelser, årsfagplaner mv. 14

15 Udviklingen af HTX HTX-uddannelsen blev etableret som forsøgsordning i Der var tale om en uddannelse af 2 års varighed, som var adgangsgivende til en nærmere specificeret række af tekniske uddannelser. Optagelseskravet var, at eleverne havde gennemført basisåret i en erhvervsfaglig uddannelse. Undervisningen var i vid udstrækning bygget op om praktiske øvelser og projekter i værksteder og laboratorier. I 1988 blev HTX gjort permanent og 1991 blev uddannelsen sidestillet med det almene gymnasium. Dette indebar bl.a., at eleverne kunne starte forløbet direkte fra folkeskolen, at uddannelsen blev mere boglig, teoretisk og skriftlig, at der blev indført en niveauopdeling af fagene svarende til niveauerne i gymnasiet, samt at pensumkrav, krav til opgaveaflevering og eksamenskrav blev forøget. I 1995 og i 2000 blev der vedtaget nye bekendtgørelser for HTX. I disse bekendtgørelser blev der lagt øget vægt på tværfaglighed og projektforløb. Samtidig blev det fastholdt, at teorien skulle forbindes med håndværksmæssig kunnen (problemorienteret undervisning og produktorienteret projektarbejde). På undersøgelsestidspunktet er en større samlet reform af de gymnasiale uddannelser under vedtagelse. Reformen indebærer målsætninger om, at eleverne på baggrund af et halvt års bred introduktion skal have mulighed for at skifte mellem de forskellige gymnasiale uddannelser. Derfor skal der ske en omfattende koordinering af de enkelte uddannelser. Desuden skal der etableres studieretningsfag af 2 ½ års varighed med sigte på at give eleverne mulighed for øget faglig fordybelse. På det pædagogiske område lægger reformen op til, at gymnasieuddannelserne i fremtiden skal bygges op med en højere grad af tværfaglige og projektorganiserede undervisningsforløb. Samtidig fastholdes den enkeltfaglige eksamensform i vid udstrækning. HTX-uddannelsen ved CEU Kolding blev etableret i 1986, et par år før uddannelsen blev gjort permanent på landsplan. Indtil 2001 foregik undervisningen i traditionelle klasselokaler kombineret med, at eleverne arbejdede selvstændigt og i grupper ved nogle borde, der var placeret i en bred gang mellem klasselokalerne. Lærerne havde egen køkkenafdeling og frokoststue. Den nærmeste leder var placeret sammen med lærerne og deltog i den fælles frokost. Lederen varetog en kombination af undervisning, administration og skemaplanlægning og havde qua sin placering og jobfunktion et tæt kendskab til lærernes arbejde. Skolens økonomiske krise i midten af 90 erne førte til generelt skærpede økonomiske vilkår, til at nogle relativt nyansatte HTX-lærere blev afskediget og til øget detailkontrol med lærernes timeanvendelse. En række forandringer i lærernes arbejdsvilkår var således allerede gennemført, da HTX uddannelsen flyttede til den nye bygning i Flytningen til de nye lokaler og skolens fortsatte arbejde med effektivisering, strategiarbejde, organisationsudvikling, kvalitetssikring og pædagogisk udvikling har etableret nye vilkår for lærerarbejdet og har samtidig stillet HTX-lærerne over for nye udfordringer. Det drejer sig bl.a. om undervisningen i de nye lokaler, hvor der ikke er egentlige klasselokaler, hvor der er storrum, og hvor 15

Medarbejdernes læring er nøglen til forandring

Medarbejdernes læring er nøglen til forandring Læringsmiljøer på arbejdspladsen Medarbejdernes læring er nøglen til forandring et interview med forskerne om pointer og anbefalinger i ELU-projektet»Læringsmiljøer på arbejdspladsen«sckk Frederiksberggade

Læs mere

Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er

Læs mere

Ledelse af et gymnasium i forandring. En undersøgelse af ledelse i det almene gymnasium med fokus på rektor

Ledelse af et gymnasium i forandring. En undersøgelse af ledelse i det almene gymnasium med fokus på rektor Ledelse af et gymnasium i forandring En undersøgelse af ledelse i det almene gymnasium med fokus på rektor Ledelse af et gymnasium i forandring En undersøgelse af ledelse i det almene gymnasium med fokus

Læs mere

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC Uddannelse i bagagen Marts 2008 Uddannelse i bagagen Marts 2008 Indhold 1 Indledning.............................................. 5 2 Resume................................................ 7 2.1 Aktiviteter

Læs mere

Professionsstrategi og -udvikling. Et sekretariatsnotat

Professionsstrategi og -udvikling. Et sekretariatsnotat Professionsstrategi og -udvikling Et sekretariatsnotat december 2005 Indhold FORORD...3 PROFESSIONSBEGREBET...4 HVAD SKAL DER TIL FOR, AT EN ERHVERVSGRUPPE KARAKTERISERES SOM PROFESSION?...4 PROFESSIONERNE

Læs mere

Sygeplejersker i udvikling

Sygeplejersker i udvikling Sygeplejersker i udvikling fra diplomuddannelse til praksis Cecilie Bisgggard Nøhr Luiza Szajda Sanne Jensen Stine Gry Hansen Vejleder: Camilla Schmidt Roskilde Universitet BA, Pædagogik & Uddannelsesstudier

Læs mere

Læringsmiljøer i folkeskolen

Læringsmiljøer i folkeskolen Læringsmiljøer i folkeskolen Samspillet mellem læringssynet, de fysiske rammer, undervisningens tilrettelæggelse og evalueringskulturen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Læringsmiljøer i folkeskolen Danmarks

Læs mere

Organisation og IT i Det Virtuelle Gymnasium. 3. faglige rapport

Organisation og IT i Det Virtuelle Gymnasium. 3. faglige rapport Organisation og IT i Det Virtuelle Gymnasium 3. faglige rapport Organisation og IT i Det Virtuelle Gymnasium Redigeret af Charlotte Andreasen og Tue Vinther-Jørgensen Projektet Det Virtuelle Gymnasium

Læs mere

Working paper Team var svaret - men hvad var spørgsmålet?

Working paper Team var svaret - men hvad var spørgsmålet? forskningsprogrammet organisation og læring institut for uddannelse og pædagogik (DPU) Working paper Team var svaret - men hvad var spørgsmålet? En dokumentationsanalyse af baggrunden for indførelsen af

Læs mere

Forandring og forankring

Forandring og forankring Forandring og forankring Evaluering af projekter om psykisk arbejdsmiljø med støtte fra Udviklings- og Omstillingsfonden Udarbejdet for Statens Center for Kompetenceog Kvalitetsudvikling NFA Kubix Marts

Læs mere

Den gode erhvervsuddannelse?

Den gode erhvervsuddannelse? Den gode erhvervsuddannelse? En analyse af relationerne mellem uddannelsespolitisk tænkning og elever i erhvervsuddannelse. Ph.d.-afhandling Peter Koudahl December 2004 Roskilde Universitetscenter Forskerskolen

Læs mere

Virksomhederne: Læring og udvikling i arbejdet Erfaringer med indførelse af det udviklende arbejde

Virksomhederne: Læring og udvikling i arbejdet Erfaringer med indførelse af det udviklende arbejde 1 Nye læringsformer i arbejdslivet Virksomhederne: Læring og udvikling i arbejdet Erfaringer med indførelse af det udviklende arbejde 6WHHQ+ \UXS Forskningscenter for Voksenuddannelse Danmarks Lærerhøjskole

Læs mere

Lovende parløb. Når virksomhed og skole skaber nye rammer om kompetenceudvikling. Per Bruhn Bruno Clematide

Lovende parløb. Når virksomhed og skole skaber nye rammer om kompetenceudvikling. Per Bruhn Bruno Clematide Lovende parløb Når virksomhed og skole skaber nye rammer om kompetenceudvikling Per Bruhn Bruno Clematide P a r t n e r s k a b o m k o m p e t e n c e u d v i k l i n g Lovende parløb Når virksomhed

Læs mere

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Publikationen Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte

Læs mere

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis?

IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? IKA i AMU Redigeret af Søren Carøe og Pernille Bottrup IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? Rapporten

Læs mere

Strategier til fremme af folkeskolens rummelighed

Strategier til fremme af folkeskolens rummelighed Strategier til fremme af folkeskolens rummelighed KVIS-programmet 2005 og 2006 Ole Hansen KVIS-programmet 2007 Version 25. marts 2007 Rapport udarbejdet for Undervisningsministeriet Copyright: Ole Hansen

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Fleksibel efteruddannelse

Fleksibel efteruddannelse Fleksibel efteruddannelse - erfaringer fra et TUP-projekt Udarbejdet for Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kontor og Ledelse (HAKL) Birgit Hjermov og Sofie Saxtoft Kubix Niels Warring

Læs mere

Jeg kan noget, ved noget og jeg er noget

Jeg kan noget, ved noget og jeg er noget Hæftet giver bud på, hvorfor kompetencebegrebet - efter reformen i 2000 - er så centralt i erhvervsuddannelserne, og på, hvad vi forstår ved kompetence. Der er ideer og forslag til, hvordan vi kan beskrive,

Læs mere

AMU i nye klæder - om implementering af Nyt AMU

AMU i nye klæder - om implementering af Nyt AMU AMU i nye klæder - om implementering af Nyt AMU Morten Lassen & Peter Plougmann under medvirken af Mette Beck-Nielsen, Sune Rosdahl, Anja Lindkvist Jørgensen, Anne-Mette Hjalager og Søren Voxted. CARMA/New

Læs mere

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000 Skoleledelse Danmarks Lærerforening 2000 Indholdsfortegnelse: Forord s. 3 Indledning s. 4 Ledelse i fremtidens folkeskole s. 5 - Ledelsens tolkning af loven og udfordringerne s. 5 Ledelse og skolevæsen

Læs mere

Da værdier kom på arbejde

Da værdier kom på arbejde SAMLET FORSKNINGSRAPPORT Da værdier kom på arbejde PROJEKT NYE VÆRDIER I ARBEJDSLIVET Anledninger til kompetenceudvikling Udarbejdet af Peter Hagedorn-Rasmussen & Søren Jagd Roskilde Universitetscenter

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Af kontorchef Solvejg Jakobsen og konsulent Lise Balslev, KL og Sekretariatet for Forum for Offentlig Topledelse

Af kontorchef Solvejg Jakobsen og konsulent Lise Balslev, KL og Sekretariatet for Forum for Offentlig Topledelse Januar 2004 Public Governance i Danmark god offentlig topledelse 1 Af kontorchef Solvejg Jakobsen og konsulent Lise Balslev, KL og Sekretariatet for Forum for Offentlig Topledelse Finansministeriet, Amtsrådsforeningen

Læs mere

Dokumenttype Analyse/erfaringsopsamling. Dato Oktober 2013 ERFARINGSOPSAMLING LEDELSE AF FORANDRINGSPROCESSER INKLUDERENDE LÆRINGSMILJØER

Dokumenttype Analyse/erfaringsopsamling. Dato Oktober 2013 ERFARINGSOPSAMLING LEDELSE AF FORANDRINGSPROCESSER INKLUDERENDE LÆRINGSMILJØER Dokumenttype Analyse/erfaringsopsamling Dato Oktober 2013 ERFARINGSOPSAMLING LEDELSE AF FORANDRINGSPROCESSER INKLUDERENDE LÆRINGSMILJØER INDHOLD 0. Forord 1 1. Indledning 1 1.1 Projektets indhold 1 1.2

Læs mere

Projektarbejdets kompetenceprofil: mellem videnskab og profession

Projektarbejdets kompetenceprofil: mellem videnskab og profession Projektarbejdets kompetenceprofil: mellem videnskab og profession Af Anders Siig Andersen 1 Projektorganiseret studiearbejde har en dobbelt udfordring med på den ene side at sikre de akademiske standarder

Læs mere

Bevar os vel! Læringspointer fra kompetenceudviklingsprojektet: Forvandling gennem læring. forvandling gennem læring

Bevar os vel! Læringspointer fra kompetenceudviklingsprojektet: Forvandling gennem læring. forvandling gennem læring Bevar os vel! Læringspointer fra kompetenceudviklingsprojektet: Forvandling gennem læring forvandling gennem læring 3 4 8 16 22 forord indledning ledelsesgruppen læringsmiljøer og videndeling fra cellekontor

Læs mere